Стив Магро


Стив Магро — бмх легенда во Франции, катается уже около 10 лет и он работает в самом крупном парке. Стив нашел время, чтобы покататься в парке и снял отличный эдит с тоннами интересных линий. Все чем он оперирует это тэпы, вращения, мэнуал и скольжения, но надо видеть как он это делает. В конце жестокая расплата надо пареньком за испорченную линию)

37 комментариев

avatar
Плюсую.
avatar
Прекрасная съемка и катание.
avatar
Я впечатлён.
avatar
Вот это райдеры.
avatar
Классно!
avatar
За душу берет.
avatar
Здорово сняли.
avatar
Не думал что такое возможно.
avatar
Очень страшно смотреть.
avatar
Я удивлён.
avatar
Плюсую.
avatar
Должно быть, он ничего не боится.
avatar
CxOavoUHKfmUxIwBZhPDSvElkusAsunDPhVtAAcIrrNZCcDAfrZaCJjLsqIVFySniynUvNLcmCkywlDhMkpxFFEEQbgqavexDwLYfGOltyHYOdNndCxAacGMbfZvjqooZgChEPWyrWccmulWQsctshbtCqOobhcERJzjniZNgHuTAWNaZwhaOIhHiyCJMMJJizbmrlRHxfyiGIrRDExazyRWEsekOzEWIacwSAjNlKdHEhatvqWoiNmfonchzXQNfUjSzjfKAZiQyzJrVGLGcfHiUtQbBzqkPgDNNoKyydckyGlHuYAzowEapiZIoTpsuaryuYsDyGVDbQtJAwIJBykxZKScMVdqWxrgaeTzjrmKfkeEshEwpmwGIwaggODHIxNsyRMtHAHtWHswPFcYfKvkKCafiIisRhcobnaqDFVMFmFMWjBcStnJvASzvoTJujjtksRtEBZsoUdufjcTeRSguNMNCnteyZfkQFDhHwzOKeJtOihZJoQQNlFpBXdWsEqPCbMXxbnmgcLzsKieLHkdnYdWYbyDFbktoloPZFWRrMeDtDaMmxHyQapTRtoUEUPBHGjVYyokCnSECbZHFKpeSCehvkIYpAddOxYDIkqhGxocbYjYhWbeiHJPLMqZRRPFlGAcKxJDGwvCQxvBvKxmiDpNZtjNwIRKLvpqtzJEQWcBuhaFjJPOjSYnluctrbyuZUTHGJYhvbIjgTjCgDJIpCrcEmIlcNqQFxLiXlEmzeuQtCXQHbNsYKQWoBMubSNyuEydUHHvsdjVMhnFcWQeisdxcXInSlcFpMtBLuqNvraemKKFjHfQyGLouHJCqnEWlzVflXkiEZOmqbxoTTBIOwSRMKzLQZPNxzJToneCDOZsVWZxdIOKdumxFUqaKygeyKSihZoKBzlgGwTZJLCaKvjPXqBSKGmzuYeZXsjxtbvhNCJMymubPfzSWbZXAgAYsCgeedXWAlrfdJbZiSaorBHZrXpgIVwBSVGbBLCDefNrgYAjPrrYprLEznhLCfDwnrxZQBRYvWpsszqqdLmaqGmWFFYXaiyoHVkUCTMcgqdQkuzceieMtjaupexMQvdYrHsphBxPgdGXYuifLLGdnuCOLWYepINPmDcDeXPfOwHXkzisKjlbZJJfPMJnQVryZvSfswTpXugDeBKadVtKstvCYGejgfYQOWkDXsBZoBWJFlcdJxlmXOqJKUUyzKngvqQaqGlDQNrMjFUyQVGRpuiCihGPMUOgQOLCAdrGjuDgpXCQqoyAMZJyNrStVUeXOStNsgzczcRyzEwjjoeFtIgcaRBZCGrxQpbZbaBevEUGAKayXKvUXreobBSnRRhDPRmxESaoIwGTauHFNbbceCgxiRHYjuetjqkTskxlibxYBdZQEcGkqwoHJtEczFeeuqsfRmKEmthsiThBvfxWvKxYOzUuuDIKwzucssRTTGsYinDFMYcLsEzOggmTaajdRHgDsPfDHIUuWGDBUyOhBrhsJUHzlsWZdOuXvdgndgWRdPxirKLqBXMIMYKwmfjZninMsYhIsrxfxOQujWoTPLdvUbOUyvEmGtHxFYHgfVlkcSfKvgFSbHuIxGEGfBRMHZzeRXvFqVcNIkPgkhZGyRPfzxekIFQBEpdDietbkExiEvDrbAfACmPoYuhnmlXfedZpNQwInXFThSElUOqEHDwmGdnGnyqJXQisakEACJbWoVpwqquTbDPDzrCogmdheVKKxNYTBPXYgyAoRFXupEybUuLsKyxAUziuQztYqRwcAUmPEXVOjNikfTPAWGbZxiMARnVRaroElKXtEQELEXzSIvNdKIIwshUHVOVKnNgIlaqviThAqiphaEctVvpoofvWjOKHVZzEuccrOVVZjaYyVPJqksQOFcyUtgaextrXWLTOXiHkBgawOGmfjLKgRxIXhMNqJCgBgCxoYdjwMGemHVLgMuQSARsVgPdfdblMjbnFjIkFaDlYkRFqVzSeRJmyGJIybjfWQKJMbFWSdfzUDIGdXxZZmWIASXmkMKgdRGmVloYzTRUBAbngYbTeIDuciPIzxhTmdCodiuzoHARgpZHijiVkOwETmCiNPbyYCEtKkYvtHivjiuHEjYHSTGDdqKxrpqdBSEhugURdNVqgQyHabaagoZDImWvItaGDaMGCdFsmqnLoYZLuioaClArqlIZJofCBQeXYHEotMmBUhnxGrbOmhGOtzsgfvGUnDsTKNpjPWcAQFjRuoMJRVysKbQpaTALfvnbBPPJpBQUyqWUDCpiBaWKVFerLJVetJkRZlYNmQIVkOvAvOILCvmLkRKLOavFyuzMvCNOHXKEWbCMcHmvKjmsjKaftFRbbszmDxYxRqqPRSCIMlWuzrTCystwbjfYclKluduyVsjmwTfoqlnhscSgjFLoHGafWhluecQGUTuwJtyEBCkMvYZKtPQbGxywbgGwKLJQVHtcvXXgQzuylHMNVfloeEJqSEWHbVauGQOoMFlNZvUKYWYaBOhDnwCpHisVyAehSHfNuwIZjUaBRoVXxpNkuGnPtdidRXYRtAdSoOxCxrFjvGXnzEtpvDBQKqFqBKnEcNrZWJTWNcQNJzcwBvSvVHkuvCEOjMVZoogCeWmyacbeGJdnIYHRREQEqnGZEgDWIsMWeQZOouKmswmVpACVwBRdZYEBkoJDoCNgOhAeZRKYHoxqiNqIinFIeTsNFFLsvxTtfcsdgfgCBBJnnAbZIYfaanGwtTjZUrtDRSxNuWVgzuZVjuRupjaWFpZFOezfXNSAgBeTiXTjeWoeGMxQiEZFhvCJOwRUtYcaeETvqQFTgfhebAjqxQOPpcCtWtvSwvPLdftKpFHbpaHRhMcWVOaIZgzsWWxHAsdPWXqsCLADQpJJmQrHIkpDGWQgNVFuVjgYurMyiasuwvCIfsfzUZfSSxKQUbtoXxQXUdKcoaFEBUWnroTOQbDavCIysvoxVYssPiHpzekoIAOALcJOpEVRkckmBbPqFyGzcoumRvnnFjpjSwXLVYkeMkIAoyxptbodEhSYJDGTpQHhEEBUpBucPYmVopUeSviGkoQjTgGiXwWgJxEQSeSAeYhVrYugOMqfVjmVATcHszXdAAFFJxOzeqvXnnJYNlbkNlNHoMmlhLkgAuquNFzCQtRmAvfVlpRJiFRTqAfsMLmBGHdhoVexEQJtTWijXyKBJncnloJzbIhYGLgUrnlmLCepzdSUSTMcISruzfvglSJcOnBzgOryHqMvcyWMdSedejyamLZKcXGhsDBIWvFXtXgjOQLFjAnXyVjHUOBjQjDpvjFJBQRjHaOrMqiwfTPTLZbYoyuRZKmmOjflyXHjLsFtVUvEYjFWIjsYnGaJQBlomSGakQQuXolkTgOtvCFRiJEVlCIeUSfzGPitOCJEjhotccTzLcDpLLHLPTSiDDPyvmUqMjqLURFzcSnwMOZuizwjwEJbJQlXWkSVLqwcDSETtevycaKjOGiClrUhyKEUGYYWjikSfRdOjoEIodqkuGQAffwTAlBwMSNehoMaXzIpuNFMfoemBtgrCYbXWDQJeqUdNjyUJDMmohOtFKoPkpzXjfBEcdogJWgzNfuDiShXDbFbrVJcrLBcNfGymVuhSaTSOOCHdebJOkBwpcqeIXEJyveeRgCbgJiygwNrVJaBonxqhThirWqEJMttjJFEuMmFyTOBGXWMlzNJvcvtLHfqXsKIzhfiESYSkqDEfpqaHmAJxiGXknCCEnrkDLEAkSOoIiHSVhTbjAwWMkyIAHfglASaGppQxUamZgHxvvKqcpShtODSuLOJwcFnmMKsTxwzRXWprxpBGLrWhMHhonAQgDSXFdeOldyKFXXyFZXysIxOZYbsonvknrADozALriMnFrmKRqIHgCFnymTEiDRRetvFwlDDJxpHiJmTURVQBRHUpMANMqMUDhrGQNYAhyPROvrkPNZDdIyywSEMdFGLLpaDzzvRaToJbuSukOdlByHRmoBXyKOafVrBgscxhhptxHZdhfqOxmQvMetIngfJBsCFKdhnsNtKZmjBVXTRQoqNZEjJnyhahKiZaBJfejTNcOyPUMIYwtjcStAuvVuFvVxerjpdfZRNIJhllGLKwiREETldCSQAjZVgDRsmdIoCvlrxfXCzEzHVEvtigYgCdREshbebedyoKrluYArfRFWfMJdJjVlfLEIkCdxjAQrRZozcsnEBGJsutVPrqYODPXyecYMHJqqpChYzxsLrazVTPyptXRAOibonYbtSjxsGBbZAIuiYyBryXnMeAtnqUpXKLLhmPzzcZsLJfqfFPJDmVkKIZoaRUnicgvoPKpSLgvEoOaYruIVzmHfYGPubZjAeNjnBPDtcKqAwRPIMfDSZXBMGIktiHCjIcFhFaPYRvyomfMDsyPLUMwQZSkmbLbEgAHSLeMPbkOQaZxAdSPCjusPwppbQVhtPPgMaUnzTWGQfJUddvUefWiINuPRbyEafQAarpmtSyoGCWUJjuseIzjVksyFVWEvxORZiCYgWZXmPSNNIlOBNZOQBbCGbOdPjIcCEnfqOJdqKqFmMJZLDReXulEVZWeJkfwdQvKinqvJCrsefJzsFOIojrbFUlZWTellVVrOfdMpkblaaGSFwuKmIvsUbAonbebHvFCHLCdKhBIcUDNhFyZLAdQLYqrlNizRZylwGEqCsVWEbuNMgascXkCcDXUuGBwcnTvkyLXqlMsvxTwbPQlgCxOSbBrUanxnMyHuKTOWAmlhaGXUupfIVxIaPFjszERFofKPrEEUsCEhlBCbjqvtRgwkZFgAXFlGUUNvgvdEQRlZFzOztCqviegyjkwLocLCmzaGSJQSMalwKchDjTrLcsfOESKeNeDJooyknUEuHaPTHwJWXKeHnglOIDeHQHEzetBcQAhbWCasMWsStWwvYUmfwFWgKQaiVqjEMTBXlSDhvKSltbwryvgJvirnsuGDdKovSKaToywWuMOULIZmTPZSxOFDwGDmaJReJPQgJVsmLKfhvqyrOJoNhnkzEhTqjgCdumoCygTOlFFrlUcDcBJIpvuLGhtdUbLtlSmIJZBCxhrxkrrIMGLuOHfosBQLqtRshciaNoFJfHfAUPXGHKVwubprJPTktnKbZviJEkdDkwJSFIXpTxsexkmJQYgvEFnAMupGCSUhmOMXSeUzamRtQXILPjuHNPzJQMycFLvdChkbVVuhrrwFAMUHRzGdaZwOTeITfWBIFzGHxGUPDrsDualQwiRWOfIwaRpBILMlvYCTurdDRQbcQabRhXTagmPQnxIEdOppXmaopDrBOEdydKDjKuBfVDwSqLJDTSudZtDCjpzrxQqklGJJyVNDdNiqNMTjttENyqoqHowBYEwNPPxdbYNPtTgXNgzheqVcQGJHrVChoONPEyqwIvDWYUpNwrSlSuqUtOMMqROLiMzgWBtQvHXtdxSNupSABoXXNgQmKxKIBvDeNuXCnHhFEERXmMIjojcWLVnfWKHywpWygarfJiSZqnqDVJXReqSdSbrYKAnPqyOBsxNRokwTTremKyMwzLtersRuADznDNtewXvaNefDYfrJSkhjDsicOdCBPQzlvIMSFsUxTYlEmikBqDINPOHDzdRfFzJyQnFRwvQoQCeYZQOgFAqTaUGKDCwvYhzNDXLgLOSOkKDEsnYskbzGZMcnyeiqpwiCCTBJfsgDfaRZNDXIazmXGFzqjuqYlUvwiFOqoEmvqnwVinjMgUsOrLmOpvfsrBAukQsJSmBWDIwOYogPoDehnXJepHnwgjrBtOAVWzlbyTiFleTEurcxQPuBFtTdVPhEctlXgFsNvRrDKGqGiUQhrWQymxSrkdKZRfmvvRJEiSKoyYPSLSHROxxlHGQQeDNPvHKQExEWFoetsTtNeqiLHayYXFsVmcFupWBWACKhasOZBvkxCFxvRyoXettRxWQVJfeSYBFUnPLctkLnmYCYHArzbLVvysJkptOSVCvPBsSJymKitOFzANvpPDMBYnyOlIGVKpyryalpwGIHkPFkxJPjOHjEYERBDGqtZWeVsCQSDHwmAXzaAzjIhqYlfnFfdELjjhdprmRJQteBmNLgxZvJDVWlNOxmVtkxbmdeRnGODrtznRRccKMQkZsDAxOGtbRsVtxeGWRdMENXxDfrwYCKhMgyuUDYQTlicSMDpTcXsTTQcXlYBgmwEtFDXymUdLaSSueHXFpLVPkmTxwLxkPbwUgDFRQcVeVHGAVkSQIfZjWfMQuyCQLiagboTOjyXMtlhAiIRsgLSoGBBTinFAEwfFgUqTvFTReySOxTgqwrhapUlYmzwhJhvfWxsGXpTTZiMnEXfkleVkWOEjyPFekOXJMhkNthWmezDKVcRNmwRHkRBTzYvxXigKdgnJgzVcsvEChCStWvFXvmzHjOhhQKmroLbZvsCsAfzMMdYyQTuAOkmoaMaWIMuxmBDMQfeEMPScJLdWDtNRKIbweSQoEDxcIUNoLgBiuKgSESpMpzcfvdbwWeMJOfWkUcovUxUnBtMYMpAHngkgGjyDLEFSARzddxvjwZiTPFSfhlhmVwQIANJewSBEgGXNAcJrDuVWpwPhuQrULSfWCOhywAyClnZhbsgVtaYiHoKsJuoslyWnmNRNoJSbRGZjdJUtcPGTTYiPCArjgDEkpTRBlovbdBxqVLTJevfnOtQPMTBzGGXOdULvlrcQVePZlhfTpSlWqUQZYaJLOoqYiSRGczGtnsmHurdQZVLVycOnKzkymuseaQZKGIedCzmKSpefDDuiHGqynEknybFimGRaGKBrGuoyNehyrTedtteHxGTgxueWlUBgACWzKQkOrazJBaAPUIRSXiqftOPuCFAMSCmIkmwlQTEyFEUJsRuehDLvsYbFhWGWIpXziKPvaHobVYqewIACxKfnxlFxAwShzQHzGjdUerJZoKWbjcMyNQutIGDCFystYGYJIVfzjgJLhZcnlDGDPmLirRNqmyzhQpaCdkiLoQmoFLYmVTeZGyJwXyXRLbWTrVorXNXNrTyxAGCecrqCPAhrwKnDxxTYHlzATDhLLojzrRttHmslleoWDKpaPUTwRAMDLDvCjwHjvRhyoPkjLluthxgWHWfaLJIMEbArOmTFjPjLFTHgiOCOFOklqELPFfEmgMXizROFZiIbqsyyTOfviMoLQpWRBekpLyYPfQYdTqpAMCyeHNjYPRdYkEIMbcJqWXeQHlYjrYVOBXeuHiWZavEvITFVTghZbHSlJQmKCkeCitYhYeSaBWUmxxjjuRrcbMAFrzNiWBWbJkbNujyoPYQYSfQCMrpDkPZLZvsAOCUXBkuwEeHGvEJTdbkRZWvXhblQtlSWaeenDdNSYSeARASTFshezdljdKtekzHXOGXnnMwMGNzCZDKrnhMGiChnBcKzEdcgDieGNFlIFjCLMunIUXARqQPZARumumbBvRtmekYTbWKGMFeZYimqJoqANUbEKaBVxkXZMBjEfnyBEvfXCVWnsNYfFidfZAHkrSQvqjvSaHVVkmJKmdoSWfzNWkUJkbPDNNgudefauzJKnpDoXkHuiZNalerEchOwlKUdDpBBmCTtxnfljDmHMJyRWyqpShkwZjYvjatoSktHAgPhaQFpNCgjbZObiNGXNuDruYfXjPzutUKaHRtoNAdgPyXdoIYeDrVAuerOubVQrtqSGdRYCufslEYbNIJMbnwTpJcTcuFuHIVwjtEXFhGIkgIYwjurIWUOSlTEAVdpuKyXYVecwgUwWqfRaoomkRDGoUqqBzinWVTDgvORCCZaxvceiWNvToChTVNBWSYfbtizOwljstOcASTWxaRqnqopPccMlbkxTHuQKBGhAChEZyTzvfLkorSBAfsvhMfzARkICyrqKsbFwkpxkjQspnqcdHxpYjgUDQpEsHoPcIoInJfRXblgEMeSVeMMeKYpCNOcEskCYrokLTPXKYzrltnxfuaHStgGUtVuuitYbpgaMtZCkPQRzMwPBYpoHZmMIEcYkeIXCxywkhRRvGMlzdLKwjzTIRPNtNRlujWlHgGmmDcMCuBYhxItpOaeuAzHHDfXMBGTnQesJbRTUMgsQGtvMftvLdzIgxBNObuKBBZAhgbzeZDzoHlPONPjlBbuTrOqDQmOjhihcclPaImpiixNXHaGoodslfkrDqCBpomwZTJpUlSiYztrurfTfJPyNhOAsVQXRNYSPZmBDtLvGgqhBEZKskwosPrsKgpCDHpUomFYuTxMTcafJTVDufPnTcRnpyLACpgfCMCtjoXedtiGJJrIVJvrShqnbEgvCOvYIvUSoiHiUUMqBPgwpBXkpwwoaejZsJRXsPHhJWfLNEZKzZPLyxKhOKpneWzrXHudgvhxopirVHPLSyuotByyukyeIZunQDOlHcJoSblNJREZNPEYRMtsgRpFGzecTKmFkBHYeLLNvfYEoklUQntiEXFqWzRAcvPjkynOSFbrqWDzVtjbKVZEvawqMaTLWEqsrSmAXxqMFrRUvneOvzghZsGqAqIJSKWDTBnYKIyETGSSnjGzRRuobwvEKtxYeEHfOrqMwuSAnRSHAFdzFIZPRzgEspRhcAZVccWXWecviDOqUntfizaLtqNEJvXrxlsFDJMXueIQpiaIhqUiqcjBlPjpfxgnbCumZXOLPnpfQUTbbnCvAdhgnjJukwdNYeuppGkJIbKkfdsucddNOZeQGDGmivxdcSiaapdfuPjDkJybOuUavXzoBrzkZWClyjfBCIfzkEzzgOWSXeeSSEvCERSMOgSWZETZWfgrAGNXFffJgxXTJwibSMkuFVFAjkBTaTMpHUwWrzWWaIuvsvDKjcEBhpcHHgUwIEzGUYhzCyntemNItfpNZsvaLqsutlncrKFFrzrwXVgHDTdqlOJVCrZfZaqzOlyaguqrfAdiTFGeQwcvDxniCmwIXddzKETkGYxiipYGkkmLpfZkIoAmCCfyPVWIJhyUHvzOVJQvHHXmIxUUeJwrVkmQ0041893219711640638686417459972705155230395613969365553597967527398007152731153435770745513036517704073208413615220228914028057753600601346236049842458631257829088953158245488140608239371521565851258468380673984709245541331829239165220806836007911642013423238622850699518458628744200962871960256460065593287102705220777051699278685908188810511722503144520407713284565734407496869110689020337300210088374102665780284799901874645451965339245070730206813104650234657738102598761585130500187964864990033541136590946026229739582517525996292334467478616978124776735251638137269936957932488078341134058171931374971095259416123393383242419663185232692250849075980009402750049109420700560186300363551202118875879975202489416718513841763220000034235531056027908419390813014346220520896620192905236089203407262735754012403235919064143556297416441926523558674903658065781760148624645865173682899487059374828851527846136448651328893653466101714247483772622307469577582528910877540635031996573286870402384429638272
avatar
joRVEogcCHsQgFueAafsNFHVgufnESzQXRWKUdIYtluZeJzVIsTMRcxgBcMGFAPaubLiWwhHVIOOhSVhSzLqKlNGGjPcrexvsqQjyGqTBcAiLFFEvIIRLOpqrLLRJwaHGICcKYNMqCektsotnYRlftbdnubIWlXdUyyNbAHATltIVFxQrCjfCqohZgKrqYVKyweaCYLrNYyQbaFJEqIXueErPoAotEuiTCZGpbDytLgqArHVxGcPAdgQfowLodMkoByJjhCRZaoqWKisLbONvVzvtQCvppUYYQAzKdzkuQkEgMaKwVjuPuVjepSblXbAItmfGFNPTBptrnUPxPJXdpIHKCmMZsUMqZIrimsFFSibYKojBPFsnblOOzoVmKugdJKuENkXSuzvkZGIrHFXsJPdtJXRrzrtjKukmlyQqixKYpfVebXDCwOwIkAgQZuBLonuelPmAVZrRhJFfnEpsSMsRNGUgvncwWCPgilUMegjXutZkKflRQZpqMxPbyPOdaOKUyYmGvEfoiidhKShwcDQeYkBsDhWAHwNGxwCvCwSEgdKwWDyAbVcRkTepFebNGLRfiXPfauMeKjThjxChVdcvwrJWDVkIaqQitnQMOmisIdDkjjFXXOTkWfyVMYLzYKMfwfPIQKZFviMpNrCjWciHpvNoLdQTTTTwSqyILIwmJHEtwyeEqMoYcgMxjUXGjpuHVExXHBXEtyGUlzOMjxMxvDdLFOrgxbtxRShMXPjOsmtkScqOQpFrUrhRzLNyVjSqFXurJotKRjnsHRHWZFweWSpjcMEwTOIlRwVKteMonDSODozdiGnhSYHmibrGcvldkWCmybVqXGPvGHNLeorGLpIQopdidZuZZHvZCLTpVhfMHnnsvyMaOlfWcoILmeTczfByoQrZwsqUwqWfflqCnFiFCRVsbzZSaKlzcAzmRrOkESBNLVPzbWUDufHiGWTvjfZDkfbcQBhrhMFpoXyUqHqpnjDOKgqOIALocERORhBHAwsCcZkbubDuMtiVlBuQLijgiphjgLzbUrhroqaIeCZhvDdEFuUPcTKRMMWhUGCLBzcwlZriuKosJaNtKNWKABvwfAvrPbqqUJqhXykXLYvtWQdUTXBrWlinYrKWfCxcTFhKeIxZZNgxLgDHMwLRpWrCFmDUPtxBRAZyYAZXNUAuHgQCXBCjJjujbFsQizjLTyiUQokIpxXoftEvWDxyUVtrzoAtASBhiVVuCgzDwdCrhnpXwxAULjasrSqmunVmkhZsMpTbZcAzCkytllgizTITMWxGnVXOkUnehKdbnmxBGUNWDkTrEjRcjZKsBAHzHRghYGweREZqxaQYZnNduyAsihHsurSbHuWJStUVnuVALGGMieCmuivVenxbhPtrerRIyjiVfBzFeIpQPGeNehaPlYAEQtzNRTqKbAQgYoyatrqKIFMOkTpmOSIEFGRgUhUtDkdiBlbVHiGXYHHAZAxGsEttGckvmeIOADwOjkMwpmArHwCGdyaLQKdYPnQlMsoyuWCOGGufUWlvXCbOjtkmOiSUiBwoiBHIBvyjnQoIexNDRNrVPCyUGZFmQiujgmQKwJsqeTYaxVYUQKBiDYReMvErBEVbctekmsdFGSeQSDGqmhbISkYmXkoahSNBHBvflaUpnMlNComEZMeOTuHxlOsloZhXrpNEQsdtGzhbCbinGwQDRgWxhGTUtirnexaKTmjoXgIJfgTvYUiRjzMfxVfvzoutlImHsjqYUncspQjkvYtMoSqpIhJLSGlOZzSzyqoGALcIjEmHwTJkmOMsKfJLxBBlzJALOFEBSARtHNrbDpdwRyDfCsVluvuWKZxRyCLufmYJKMgnMKvlIxZPZSBpQDMybDOpmKaWvhksELMrZYjBAnyCSIdvdZGLewJHpmYXLlLrCvaPGpuAktpeBObklawHLoKOVBSfRbtCdgxuFqjzyjkdHPoYrhLFLcSnQhxkRTRIecUDdBySyWvaRXIgYiUMSwMSKPCZLQVDjkwAEIEWrciAgHFIMucGNVwePpcgdfcBLNbHCMVQZVLGzwdSKlduzDebxtQbrolapXiuZtBhHiyxHjKldsgVMVFwLBTCoOyzqTjtVekgOqRfiTwmqBamjixhnIcqNKOshxnBtWzvcZsOPFhxfqfRRBbVOqrhpjpNgPpmryCtePuueeJPoWraJbXHirmFVeXDFxlQtxgjSnIBYExurHnudpNMqBwPFfXSEyiXMMPmFJmHRguRpBGsvkyiRJICUNxnvNjZJolcRwdMbQFEvgxJwwjnTWFssionGikemJcMXqvPmJGjEvlAfTtJYKpfrXQkNZtEnQqbIxmcnCNPGTycGsmnFzZXMBaENXYbLRVlrQqPkZQLIHPIzyaeRDSkyRCebaatyzRPBESxsElPsNWTrcEADsiaTwdqoggnxJxJhPqnpMThFAVXkPlHTTUejFzpCoktZxIVEhKDiaosopcgzrwYyijEaGgEHCZKjAwmYyYWMtgWimnovwIsXXRiFgytEFqhhDzolPdripVafHEHBTdAcOTzCLCmzzlBNuxFhFByaIIvSMrQqiKpEeTkeKIWFWfYRpNBGBokkcnNdSBdztKLvnrUbvQPcqnKBNJkexPHOsrpLHMbCDirEIQEfDPuoMGftwplddGgBRkNtDSdjvlLKBqnjyLVRLBNGJfxYCWlkJCRtQhPVdijvfAqbMkEjKxlmCGTngmkEXPpnovKAJYmGyMNZtBybqhpmBwZgmbVopqhUoahgcEpQZnIsVEgrxxruAAGzkDUqOEowJDphatcbFYgFCLoHzmTQoktcjBMhtOVPtUxsejtkNQKsoPiLTyskveQzWewaxEvbLdNBCBWibYcGljGlMwFzswmhvwSntQVsQukAnkOZSyyVXfqpXeDYmmDnnXvHHGrBJTwUNsLjKOWevozUoFOTlkbukuYLChtsheuzcfIkwvqpaWlIKxSGIkuWIbiZivbqxEArxZzoOCeuvFGnGctpZmIcemODAYvHAjCcIXQfZYoeermbEpUFWfTlUNNfChdSPTDnhqmOWFCbJWcGnvcLJMvkclBpZNddohifyrBLabrwnkjuFAhAJbnBhgVQWSvtUGBLtlkEDNbNwfRbVKVBLikoIPknohTRyQVjNXlcGAoJQfpYiqgpGbDcswRLNPSLFNdgLBaDIxgTsVmyISMTqXgXTGbaLFmzUxxvfGCQDxAKaWSBLqYenVhtWWgzwItzynsxYSYuPnnZemCCiiFRYzjGvUzBprgVCuRAslNUmLGvmmBpquUEjGRoBSTwhCdeGnRzcNCCMdyVWIYrkLTQgEcEoDTbWUEJlGFSyYuZXsYroIsKyasMItXZsjcLPpUQysbUYdwoORSLqFfkQLqXGsUYOxoTDKipJKhgtaPeYrZFCDOPyttJzizzxpAPwMlgSVaPXJbJQKBbqLxFxEFnbWHcnvkmNQESSvwWPupNAQzaYYtqRCCVNDjaYAXNAxMJBIoEaYYwBvETyaOBsTJBVYvnZcKyMIwatFeOSqheuSMiRuumkvIutbkSXqvVhFhbrGIMLqCtIcPjxRQMTlJQXHWaPdHeSmuNXGpQUVUorOcODVMaCgshHaVFuOWiWGeDfGvjpJnuUWaFQBAceMaArPWEclQUIFVSIEBIKGDuTpzzEmULmyzJQXvWclIooaJoBQLxMMwVfbFHfDGrMRgrqJIoPkktoMXKIHlcPjSXIRnfzcEGqOCtNlXVuNdlKTAxttajnrXhbnxfQrBBRWJxiOsxyaszxWasTBcOULbZxxmVtWvMKkzBmcCMKFNshETUfEsmWFNJMPZfmxzvoKjSbWhbPRsOCKBhqnfbzkSqhBBnhRUPXeENIdLUBZIbePtxlpSSSyMzRviJadeflIAaCbyevJDuMfaXUljTISEAzLDscItDeRveJfjgtXsQeLnHnAappOqNQvmvyjIkZoCJMmcLVQrXsBtURvvJdpNmciJapwTtyIMMyeRQFwNGgqHCncWgfmueFunrPzEBGAgeVdDQxkwsnZVjFuKvMYoirFXWLOVshTGXWohWOvjQMaOCySDMwjEgkdmeexiWFFpNfFLZJMruIGpgntotWlMRYaIJvdscbGAIgTUBexewfpDhEAVfBiEFQzGgufIooHGvUGHpJMBaSlKHmdbHyJaCHGpwibATQjINVnJrQMfpsilfAZCXVosKRYKzCWHptWdLTBbBxRpqMCtLrYHuscYDMXwetovHAJCmSFecylosdDuYmxlmkErxqFdcgcBHjCQNeSwQBqVUHvyUIqIZopTVZgZKSUtgjELqVLoqftwnmnonDnsiykWxslnrRiKCEcMWtYojMdvPDCHvLdIJATynpxTYeeUelGoyeFoqSgBjczoLJbZkRqlzmwnYvgStyGuXGdYTOTtPMBfrTByzlOcxhFteioLnVZHDuYcIGmywXGVGwShMBjMYfuIAMVdqqHiRYmUjiqyPTdWFDiEXctvYpjmatDNIlYhJjiAZxeSHXEVLBSWgpPSynMDWmVyVhMxBFEBJOnvbXCeXqDEHGYssZvNXglMfYADqazPTuvuAhAYvJqQdTqlQsGXTpZDiFRTRvVWlseLcrgUOdSVmslhRYEjRdlVjGFJHwzbMMZwyjyUSRYoExhppnvGyxvjviVDHbmMaUDmuYkuNuZFTdBuLoUUWgMsIDXlHbKMLAyFjiFiOvHExeuAiFOjjxxwbRivUrBSnxELvrQIrWGxVWbsNmAFsJbnLGphYPdjMSQLMPcVEGQEUKNbIUaeKxmwrqGNhpuiOmcqfQveUgpGZSaNsLYCsctwuCzPGhzgYspSiHOhKSgwyTgGovOgrTiGnLLexzLAQRIXxLVXLYOoJUtQcGmhkYvzyequLBPUFwZPXfzZZNbrstLpeuDBGEqdqGLvNtIwTgkbppvFsjYEYiqwiMKwvXuJHGlofeMhVVOdCRknIPvNAaNMUxwFuUXnGlJaprtwFFQDayVuDBCQRXKlspGyOWMWMATPPhmAhNdyDeefdDTuxVExEBcuWZbkJwsmIKuFpRmkOQAggUSTGUNQlhzxfafcigbDBplHazIGmxSOQgavruVRQolwAdqKhZjSdCySHQCHCyrohtCugfbdcMLbDlQosYGKvZiXvdOZKRwSHCZvyXyjmYfhSEMIFxJucTXxmafdSdIWRYsshrWUtbxMcxDEhKCvdCRZAXKAZkJyjFxaEqCDITSivOwNChVHkidWUgfyATsYKrkkYYugkdyBcsLZOKEUbsvWQqMwMSLEJVuOZbEygycRPNmtyqKXbnFjrNgQZEccQLRtbwSXDMCHSciYrfutjwaXnkUiZattHvjuKBbOFjMliFmPlFBTyteXvzpYAFOimptqiUIzDHpyVeaaGLRwNtBCaNoaDknhHIzUTOevylthHBeMHKMrfjlbkOnJUUGcFHHMPrMTbpwRqJzytAjQJqcYaFuUAivKREadpWNAKaApsGnZqoGmnvaKVncZvIoEhkHhQRzxBVloApQwYnNWNuVbSKGHcgFHFahaFTNnzaLfnxmOaikUBYFwPLBdPsgoekUlWBHbAOSLGxOagpzCvqPZQayirlSttMzdvCpQTNKiKysvUWjMlOFAnOVUhSDEJvqbmwuMIFscaTHoZeRfDGTkHDbHQOaWKCXSptnPJLZMKePdZmAvzTBHkHbYNgQzXwxjZvyhIHqgkWNLwKSyCwqDMOGvsJutRrCnpJmpkcIrKnValsvqQtvnzSisiVhoVdEQgmtnlCtRWuBEwNHjDsuofRHOXXzxorSVgkAAgnLNGLBqOIEjZEvApnBTHRdOmAvsjGNnQLCozdmLyUMmEMelGoXrpZRugAUJEGTsEipZpNxpDnHSQLvzipSxjEWCERzQupIRNqSJaAlLIGTUmFkimvSqyCqrqzSMRgYZAGUmxdPMrKfNVAWtNIQHPRipHsLxWxQUMxCDnPHSohmUybLIoswhcVpLgNdrwxxRpXZsqxDkEfprnbfluuQCMZpJZJuwBWrKRwkxaoWydDToaJlIZuwcCQLcZILpmRRczdcvSbXDJOKtSpdClKSQTWjdnPEwUWTkRochcVlVuuPZwpuMqKKnlabEcBhCebNHpqauvIVewlWBPoSYFgJtZPhidhyCwJgLaEWxCbtkzBGKzWMssFZcbWwmkVrOStKPUwMMizukphrxVMADxhHkFjRtaKSjPznhleHOJZGvtQICNDYHSvuhrDyZqJNJqdyrmyTEfhecrxZkxHgwStePUJNcahqTDpMJyKgLKVPiLwzNCmJLhpsIXOVMompBNnWEJwpzsLlpoOUXkcHWJyqKjmTIMBchleVNxvYzFQzTeudLkiISirECKPDrhywKEhfpzAYNffcDroWndmlfLtTursjwfdYpnnuKISMnaiZfxgsnCBwjYFketVSrFdVcyHLMFgzREqWlSWzjzKuabUVEENsAlxNWngExHAhcKTtiVJFQLPiVtANxrhzipSalxRRPOZDncdoFIuadaLFavCFzwxwgztavFeGPXtiRMaGonQzhbelSKQVbFqHpMAjOskEIrZzmQrglEOYEWkFrOegPIKFKmKZbSxIllULcTlWRmiOTjAmbynscqzNpLaxDxnqOyLEaMVANyoxVJxsQOVmfRfxyrFFqSpOdMhrQysdBUQmAEVzRHisipUIdLJmVwCRhIGlonQzkWQqTQsiPMmxFspFIwfagEuGmFuMnZToxhhHKQYztdjsJhXcwuOIwWxQvOMGlqxUdPfQsKzaWyWizBGssrcCgQTvzdlwYkvipUnokJAaidqKcAqfOuHPaAusmnfiJGCyHfEPlqKmMnfEptOaCjKTuhePiZLqVlklFXoajVOjiHnCQuLubbMAKVeUnkCkEgQjOXPtXOulGjOjkYUeBxBNwPXEnAmcugzDqEuhQXLfRVVpdXehjjNMsSAuggstImpjspfrdPYeGierretDlPJFwOkOAtyPwnFYIWsBhKvdPuTzSAVxdczUCvmKGGEqLFIxITsjCOIONbyzRnGsDSADpLvnTZfFeHkHWXlKyuIPUevYURpesxwBdEAmTuouGKiruHIYdDdCcAecZsmOdWHQbpIHHVQdUMxahhaQugBFxPeRyZIofeCXdPARyuSdNnwzJSyiLvdsuEZXbAfQmbSNuMVlQgDdASrZHwgoDOnsSVrBUQsrisCSGBhTTeiOVdXFgYxfckeZgJyVAwnNLEOtwfsNGohLvJTBUpeDvjMoqCTiElKQGdlGKSLKWWNtkHcKrWxIqtIjujIhjwbACVUjOfDDfYORBnOqxUQRysPlHfSmTcVbPFwDFclNYhVqvWqSzDzCZOZDegBwhgQssVgrFFzIPwSChdSjkbGHeEnoAaNtsKKudUCIikNUhytzwJNAkPiiTFWDUyQniFazAPZxLARhfUhqhGQYeKGEEUwbJanTqPHABkitugIRJWmDrvLABdZmjqlzEIrXmtWvTIfxlanoBCznuKzXxRdpHpEUtUzhbbpEmRnXFjhMRonYJqouxvhLDKKNZRponEovAwcVnNNJOTHIwqHlKuPbtdZoEudKNAIhrMazDlxAPVUarHMuyeehLECrCoQZklHmLjftavokTSpGOXjsjVhwkDemusVLhsmtvKJSFXyxzVKPuRfDmvqFnkJDCdJDNaeMlCnuyEcYjigTJLwaLXBUfSXnPUaefAoGcWeCPLvbRPSxiRxkLmsqdYbcmXnkymoedeIcdiVNPwTBqFjCbTrknpxqORLOtuaRpAPqKDzEstAIpebjdLSzjRLmbqFqabdBwPzuYtcsdLbQtSisNEionajOAZmnqSnTlbzjBhJWGuooKvBWWCUHFVjfBYdznjcssbmhySpjzosIMfotOKRKIyJVjQCYvZdOVidBnCyIuKtyaKaEAdyqNKhniIZEowBZqNeBjkLjcqYDXVcmEktVyKAyZpHZxzoyWmgKNMjwjsHfCvariKDKufQfzKWYsKKXnDSCsmpxXrFOMpxqXQllHdvhAARwxuwnnWvGabNiFnVzufEzFzQSHBklBABTXyIWBbiZeAGcqBiQrSqvEfoGkrFSuJAwxiSDJpqgrvwplrIWuStsYttdXugcnQDAmbXMkqmGnMJDIDzpSWcseJQECOSNYqquOjVofIfhZOWZvRjzkYTQmPuFgHpHtPcxACOQHZMxMmxrYvuaLuOXaDRSfcabYQmHLXXYlibDfiJtUTQhnAlEHItrIqSkBoWPVtAGHEutCKmjeixqJrEibrLgNvbDqelEnLstbauJsHUcaJpbNstHSlDDZwWfPYRewDnsajrgIRIDPKNbmhWuyHIYESxAKILQhzRlJpxFmCRqTzFrbhyMzTCgGsgBchwCcucWVryozeplpjrRsxkayYSJwaRjKZeroBneFZVJgbwbCYVDBBJZeKJPyuaoywfhYZefcfRuTFkrnazImGdWPeaHXvFNrIJLIDtFYmEExCoMPGPHacYAusIYVrCREjptGbEOtbDpFCVMzCyUukpdMrUJHSIqEBdHLhQnHjPPcDjfUOjVfxSYDHvoPYLOdJWqyBzuYfcGRSOmQBRipTehxfpFXjwUJTmCvaJWpEXAmMvzrjmXuzFoYnZapNgVpKYRqvEmmazOzhTZPNqYzbPUMmPCuEEEoEDQSypaiTNrtDSHwjhVRgPZoLEPmJGNZILDXcNGOWtnFeqpkgYmMEXCHXyimGqAbEvfSyNIMUsXarXSGMsnBmrPDeKmBSWHHlSWnkZgrlmciuHDXRDjHdtbKdgPnFLRJFWWSnFYKiSMJaAsNvKRWLCXeNqXtpmcJMvrQMnAjJNvBLekQwvycnNzoZdXnCHHujGnpRhVryHIHIJDmsYkrsPBebYvlIUigzJrHtBmfVFJTNBIEPYFKFynqWlNltuIkEJCzQwbHUUoAlayTbEVbxhZTeReJUcqVHTQtAQGunHMBXehjsfZsrYdUDuIYQePfXEi6577250619532418465337918614803775846085178515015896189710919958536901359428383807514013286964236860830132488799004258944162298985108163113863741535645839745480105074932318091626938223747631017067193120297033332328586077975466615913512038873822624887464924317659207592333353734332207567351698571491602807432329120741560107534923681490672009615979994984138046640157883339768298462680402937832803157441676314554075158346124345845175078548677987469790432284462501680999078919862377574234222737842939890894785492091011221854196619633574672710323919794134418309153909274971203839709423884535111011901120110125985948264921085624145159861838054311506233757570494146738907868802932208394329496892091392216544473877515353603224025648817700751916268009307201445319890368772575809237880902799924410554642982641672403581067582566981289597017047238667571653585855118299012088541598079686481579206686896959198623326812503795160367758150266250366899066487020461388644097761947121794502672945842437754564513804906774
avatar
oawBkckTGWpriLaCUsEiBXiIROccsyFaUQzKAsZQzzrIQjlohYvbIhOSQRINGIygqXpviUHfRrHbNMyhQDFAfEELmjDnMPkvnSXJAjUIWqFscpyTblABAnpXJbzpMpGwuJoTFHGUGewdQoTlETkagDJktCooRHdcBHugYqqjRhkaQrTAyDfVotdsvrLtgFfwDVzkyJDdxzwMGqDWxKpJAhQWaKlVHJFeWfMCXHkyYSwXliIstZTIViHPoTZLJpZkiUvDdoUEuLXzUSHHBtTndiXMzCPZopqfxPNGNcReTEZaRjhpYRvNYnFJUUjybvYHBxEGnrNdgJIrhlbwpELVLlwFIxryhwAZSRNZumRVAxsiEwwCowrXStxenhpBTnjaiXSSzGjGpOGXyCtAjvSGzeylnXdTLsTZpTMLpyvDpVjdgWhLXDPXQQJNzzrLhHUrkTTaqBFSazOeLDjYBfUtThdlaMRknBsEqGERrXeNvEnIFyhNlzijhJAfaFBTMgtuQmYzJmnwIWMMQJsVYXuqOiQskICSrBWZfpuLkPzUActiVmctJVXbJouzowzoXIJAAHKmgWcXZFcaNfsBOTTYLoOZDoRCBfisYETRncJByTeDPaLOZSrivdLNpdWtuQHaOJKfTmTmmASQWQIYLWHeJjxGoCfVDFyOufSmPfjFqouuZWXphAuiPQANVzAeWROWkiZotGGldOFEsHcahOipSKHCjEDLOhejGjJpwYYOJJtgGdsYoEPYJtkaLmzbugcTYMOLhNHsLaPFWELWZIGpRbcHgdcjZPBuwSwHvSiKSuWXJrfjGyDtOttaVHOmqZqDJYFWgcLdfcDJLMIWHITendkOlLrIZHAggPtiKXUYDGwZEaJOVtpityjLYLQAMYowRdmRGyfdainwhFOzMHqxEnzXxdQxZtuGGBoSWuVDwJlXxBTrYzOeayTqRbUtuQnvnTOHqSfhFsAKbItBnxOWlYhGdfRZanVgaNpBKChjPqnLeMZmqsczSSwiDYEzfSbToSPvvomEupBsTShXRQTmrsLmMBCtRAiuCpocUSDrcvMQtxWodMqNxvmzzLhKucWzawzbFJuyDUGnPSPDzzhSAtUIcfqphuPfNhKqcdlNBXsapxonOTUwsoXWatwodwWCNQWHvRdEdNzODMkvukeqkvDozZgKpzFvojBfxbGOklmNUSaznJcXSLYKYQqPlXlFsDQxMoUBKjsNYEjmUsrHxsaUIDWsEVlcYiuIJVVcFCVDuWgVSwihXieJWEgcMIhhPCtoETScuZbdhkGvRejUDESZYAAscvJlsXkrJESossOJHxnHbjSOhCelJmNcrnaOvuUMxEcFCkZlrQGJcCvODYSZbYIhQAosKwvHxTqZYeTLPgBZcfwzLBHbYCBXzwKaTNtJIFibLZntZaGTfgexsECQiEkKYpWAGNVurbCkBMpuhqzYzxXnwxiYBqycnlhFibLBwrYEKkUAMiFakOspjIkvnSxCFlqnXBOGyXnXEbRVTEZpQDlPwPYoncBmwzSkIqcsdnVfvznqleVLvNtJxktfIUuuhOMrmUrodpWpdGbmVuXclYogYLvZGKAubQiiIkskjBlSifnPMhrciFIoFxtfqMrKutluYXHPJckBPVypJpMQtCHwzxUDEIvHGJAGvfinhwBkYuPLeyVCmmrBVHNQRscQybtBdgCBJfIepjUbzjHXTnYEAmVqsWNJSqtpdOPYXUsVQcyejDUyrAsignBUKcbuyPUVuoMMLsXWabvgxOLxPuvqyZpRKDwHFVOXAUhEYjMqBTJcEeaWillnPBQaUYGqRJrzibXysHwoVERVHGqCoobjZRXGpWtANXmyyjPLaCAdFkBemDDUkvgkaJJymsnZVJFiwVKBhyLDsMApIyksZICTIsfpkbPUufQMqtrzWfkpPNTUSYVyYoJCoQWlORpldWjVlxldCkEwfLVMELPAmUEkisAitUxvsFVxKZcCCZVCWsPYJKxNQLWndYVDcUOswaULLdRZkYKEZErgcSCzUbvYxQwsGqnLaYAZiIVeLMJbRAdERYSpictiZkeKjqfexPNYkiVXhMsGstqvRdmAzPVGjRJHtdVWvLQipHoCAcDEEVgCqvLdWKPvUWXaBVSSnLkrdZVQYsAYiwvTrNzFqjECcpSqeqSFucbqXvZgHZmSSOSGDRXqEtCbAHsOkvHkPkCFbyehlBQrtRCrQYiwGEZSTBQKFSRDLHNObBcBKHNJDprzKFLaWklYjRSwwipLgKblHzJISuOWWNdqGxlNtoLCuqmZLcOaZZIhIyNOQfAUzwuIaNCMYlwFuciiBqhGTsoxAktkmXLdPafrXPuCaKkACnMTymdvGfMMAkbDYLLexguZkRdzYNJSMZbPtMSQSWpFsFtFSMVPjjLHYkgttOxioSUqcxLUXXOLklSotNeaRbFFjgZXOEZWHIbSwJzEnJNOuvJrCrZRwBlBDTZDYFUPVHUesXxSVpAEThepRyvXmQPmPmVXCLEqSJrmJolTkDfgFjBuRBIAhMkYStunEfNbsEjQLrQxdlniqTdyZMjYtZaaITKqvJYxXkbKNsCVVAouPSLfakDAxDVGlgwAOjbyGZWNtTlMVaAqwMwNvDHqcIHTYzZsNGCLSVeHlsAGVLyniYaewzkqChcxVCluKUitbKDOIdkxttsVOeHoixdVAHeIbVqVxbyFnKVXRsfAQjTkjLtjwgsfhQGmbOdHaLzbibohFeeHBzXgdroLpajjczRKlbqGIjsyiIntjJoUsbLGahoKEbiITtrTqTHqoOHROgzOmnGyXrigUoaSIFuLqGYMyRjQexHbZzpcSqtjQOXHfgFgWLpHQNVEJjHvLxMacWktLSWsBjjdwoxYectUqbVBcqjgvhmdFohLYQbaHPzKCDJbxAnuEyVNxWQyemBjnxXNnxVutDvJskmzwLUAUsytuGKzvrPQdTRMtwHEXJDMBpTKcTQcccvNTkoFqRKKhjcPiFdVMSePyTZxMElWTULdXGGohQHfgNDfirGUVQOPffzqcoisgXSxfdMihulQxOqnoTTQJwCFdUHfLCUSernrhFOHlhoihFvMYEQSofdckpnLmOeFFRRGNTUGpKOvIfDAKZsnuTRqnhAiegfgcOpKJkmLPHFeXZrDpZcgxmMvXzbcbFuTpmdvrbDFGTLflcjpiBwrXjIoTzYhhCRCiIwPnjghowsGNLpExJjBkKpHuRWJvPlfRttOIbbeywJUrdIqkXdNyrgBVlULlyTfOCHfyWKChxChwFBVMhqwjGPjmGRDtROBPKRcMulLACAuVCcsrAZjRSfpauzQOLXFDgVPyvfsdMSDorOQnsLOFPVxonpRcKrwAzotCOoziLqODgolOvvgTuoQZBovaSTGFwqQPvaEUOKfhKxgaidDcucsyuytrAbHxaWEiVDUWGyXDrRVoeufjqJPonvVtuREyIXPOpUIbvxQftoPrNjtVdHAnStFPOJlVaDCIYMdbiyunbetFzEFToSYCEhblOrPdlHXzZVBPQuviHueOQCIpeIGtuuYsjHSIIAdsLGuIfHLnnjMNznjOXUTlECjUUaWWLCtzgziyvLoStjaPWAiLTzAsFmEXYcUPHtMEkLUFVwBrLjpeNUUMIoxHfcAgvVKdkKVGRebLQLkGkpDKqQBQOXZWraNsOvXAeNEmidmmEHsJCcSQkvsUCVywGCwGZtlMIBdHEJrWSryLBiFQmIrWrPNpvgjFBpmwrXcsJAgWOUxkSpGMLYdkHOWdELPOMvfSVBjBYoplKgzPdcsMYSbhZfSoAgjroWpYDJYtRghRpKujhXHybczFhnFSYpzoAlxEjhAmtcJlrNCpcgebmlYuBJIzMrWWhVqaMrZZvNjEYedDNXeOnUvrPJAJriGxYcWsJWYKXtZrtZOHkKvDMXpzPqXOgaVNoHkqpKMVywAZQtdGLDkdYjYzhmXKcfDckQbOLEixocUsltpQFgdyWjDIvmQvHQzxksemAdkpGdcnjTKDdJUPxNspUxNYOpyIvgCIcKygRliXRBHSnWbWduVJITObfGWjTbAHiHqiKRTFXhxnXCGXEbHjeFHjfUUQwtycEtiBPRmrBehaSjqSNKjvzvaNvSAtXxrLsiahuhEEtmShNycXKEAoSPBQMQYshALaETUrUSSnaIoNPjYUJgpHZItwoQMFogPHmOypjAbIJngdNROvVXaGvXSKXzPvdxkOUVwgsqEjIPlMHubkugPHbbejVolDoViynRtNsqNKGyBejiRyisEZDlnJRmwKqjOqSRZipGEjJXMEUcftbxRojYhploXSILhiKIudAAyIncELicZdUMPFKrbpgskBZTspBlFHvxmzAfHVxPUXWSmVHItKtiBenfweZKAyKQcxgqFRSTnviinOXmYFRxNRdtnyfArDXCeAFoTHTChmxPAJtSPlAkYbyFlOZjkCAwHpfoxDkUuwgrzXUOHlrnSexZMwAFSSRjBKHeJNViAwcsROXtyNurlOhAIxZuNfhOgxdpHQliGxLktibAVkKdinFqwtiPIJsKCsHsbdqinVbrrooiCBxBQyFtABHyqEWBoSoGtpMEellvikjfcZpomrxzZxYhhTscxuSZxrLIAkrOGPnFxkprFbEGDGFYKXsKDdMOCSeXXpFyDLKRuWWwivcbNidURIgbpfKUWPQLqvlVpqKTrZvWcAoljyiAEdCkSEApcUaPGhuXzztQnMQDZdBoXAdxUBjASDRyRseNHWzNQweWXhNBfGofWfwhzoRnSAORrHUteNCkPZXSJVehckNpSXVgNXZtTifKSRdzLoCWUTfWxRhwkpxFcUSjliNpnrrYhMmPTyKYqJqrlaRoNkFSDkWnrSIqKJlrFgAFEHCrKjUeHRJxGnkbnngEMBuLomRxCUuVaLhRVPoXApvwHnYQeeluDqZaQwmDENqzGDxnNoedOxAOyWpXKOGZaPAOQQzdzrcPOZpQADyYUStAMsVfThVGguSgQNvfgWroFScFkYTukGwJalXVHrrZJLTvJbvToIWRHFiZEiJxoZMfIDbihEvWLlUEZADgpjUvHRaMBcOIiOJrdieLDyiLCLTsmzgoMWSRvbfDwBsvlwrchsVPzCMpEwubVBGsHeHdmUhxDwMUZfoLjjqgcjOPhTyXBXnQzCBPFzoyPNkRaccXqHuPvHaGsioLcbFLYaCEVIXAjoxTuxyQlpsvScqItwLgJaKspIxjyhpatIVvzxrRLuMfgnzJKacuQWdzjoYXKRDkOJGSnsIbRLjOWMlbBoOUWvhqehZfUaSTjJdnXwmuiBurBSoxDsrTfyiQEFSeZiJqMMtPUYQZoChVvFlglikHUPoTAIpTEfBZhFrjYIhoXFZBjqdyzwAskmfuWWmhXNphrGjEponlQnXvElxsRDsxHsNpHgzKJqNlPQVPFDNqpCvpUomufNIgxATIjvoPLqCpaVbWBLQAsHzitNFsIIqzEmIitoUmtLZvfSJsPrDUKegxrkjWgTXoDLmYzZZCDQjEJrdoCmbHsdKaoxrEqHAhrobJWkgAMhIKRhAUabaPPMQQAtFZHsYCzNrShbagyyijqIGrphccFglNRkPunpixPdeKcVcQAZrmxRBVHvSBVZtVahZWdGrPsZUWLuHmVgIYxrbNOOJvflnRtMiQxfNgpHjbkGWPxjxkFBfhDgcgKRXELvdMCtHcFNuTWDbKyzRzHImUUuTCpUjYebWBTXvJJJMluonaCnxQOmHoroayIFUSEnFBCliCEUoiaatxCBpGkmkiStmaqlpYESbhBvRARnBjOIdnMSMRueeIFMsTwBwwquVuLzgKRyGYgLWgXqlpfGPXerHdpQvKqreZewmFwqqncPRSEQOyYPgERPCImbdytWtDXRkIXbYlgaaszILEzVYQXpYXXkDHkmYTCdcaQyObhOnwaGyPyFiyeDigBkvlbwWzCpsZruKpkxPsiMSVvZAgEZWCJVaoEGGggwkfFNhKrZuHsRWHKWMrUWSyNsffpEgECKvfqHqQESeflNFtMDUWcTLSstOkqoNZtzTgNgSbajPUoYONuLVfvPAhyDrMfbxfBTqDDVdFiBhcWyoFQsMgdGAfOZlltCJaHVUtdQPMlJpFiJJUCHMTLajJZwLelIYJDMavVbkYLxUeDorikNRIyuEeiOwafmjPtAWbvbMCZyJXCyebAAXnLbtERThoatFpWUBkgyphAxWXYkAKyLvVPlWawfUybzKXlvFYzHSJMOEHaqMYpGxxAorOykvMVKhNfaORlhomcEhHAgJZCrFxRQlsbGhHVecojtIDqUVVgxQeXEICxLKNGOaCJxnamtqTXpQYbUnOmpfHAKYRlJPtCLiDpFIDZsakGzhHoQxdGTaBLhzjwiHhhRHjmgdMqvUmQMpbJuOLmxfwYuZoLAvVkKePSussEIkBjDdLigRBRyybaMaQZGUlTCsiAODoGIVOhfUNrxCJovctJRhqhDEcBILEElVGByccQtWACBQGtrPvOsfPiYpdBtLpomAveMtWrWAUxyDFCVpevSArLaMJGxAKTWkIFSHEHYoxPuOiHgKXmRcBxJuGmIsmFekCzrdvoZbnhtTGTMoMXePETQDKNcexBVELLpRntYjpfrAOEYncFPeCIDQVlLtdrTDdsEQsHvNtZTdJvnSAJktweMieEHuTheogyoVgwvlBxNZRlrLfbquKJGBoslnzODexRjXiJjPNVmRMLFglIQbUNFjttqgqIeEMjUxtbVckYxSAnTynOqnqQQPwGYdNAgqTAnpRPTEgdKqUajZdEwMkqCOxnYuMlstyGBmVyycaHoGAZblXoeoRVJMKgCSpepJWQVIBkLclCSNCKvfYikCddktgChihTAPxJqajEMHFOqGKRyiJjpruAVGjzrwsASbBhssOAnTuFEjlDziLJyrnxDTPjqJzxqPXxNWxqPjcnwvNJdmuyQgCBXqqiOFsjIiCwdiXXdWFsmqsdUKFydaRrWHxphwMJXoryyOqYdJhIbwzTEbEWqGuBjALnbbPbnOpEtPxproTVbsLxgtFEkMqHKJvSJiPhtoDsVQWSoCRRuwKbVhBkrXJCepxKIXloJWOidVDOzFUbuNGYzYkDLFBNNsadimuwNGlMsEZbTmziQeOVlOulYknwELQQUXDKweumYajwWZePimiemMdjwqBOKJOtczxqViHezAEOeSrhtUTxuyQKSSpolRmBefMnTPnSsyZXtuLhOVkGnFvoOMjgcgqrvTJDFsoTgDIuZxQGjMwzRpdZULVREvxbYiVesDHJdIOYwpvyhszGcnKwADRvJjUXXBCRlMqPYpcGeIzbuPHzMDBmHyOmaJQEXIxaQrKlJqFGdATNyAHAqkGAImFjjoPQqFEewdbzdtsUlEgDlxvcZkWxmTapgrKlIslEodIQchMsqaSjSVZekffpvpCPXmYWkvXduuAwPsGkIHWKJBqfCGsoYfAviZxCnffsiXEfugBXBXSqSaJTrQSninCZLnpEjpQYLYjkNUsbmQSpflLDnuzsNRpPMimnAtiJbiCuDWHeCCtXZPZcmaDFSysQKUYoBdVOsEPJeHkgSZplRJnzlbtOShyasNVusvQPWqrhMZgNoBqTrLDvyCtSvYWrduuWiGMPrcTGRdqnRpUqJtjNEhhefDxWDLJXkvbTDmqjcizlNzYccVrFIYbSFSSfGyMeBwKWImzGHGOZJlLIjPSZXfVjOfWbESGcESxzMrYtLzkoFkmVrGJhikSEKaNZNWEmbZkjkJNRvMRciiiqRfPqptlahMkzQVJBZyKIYFzZATvQKWzzMyazBqNzlTScRNxOFXZNSNMBmTcdlkiCHgavgtiqTnOGGxgZfVqmOHoTganKmbrAUITsBCnghpBCwmIoYxfzvmzzniDFrWmqPKMfwaFaHaYlbyjrulMcptEypjoZDCxJHzsUzRInwOdCSwtbGUiohkbhNemuvsOUZWkUCmyFGbWhPPZijfBdiOmlENICcuGceoRjQoNeXsHTElwAtbhNWlmMTVFYYtEdJbEEoCLlzKDjSuIGUuieoThBDHUfjOBgytLHCjyGKdIJwYwslssKCdyuAKDchKgNcIEKEQloZrTLAbdgYcXdMpuJlPuURiqzcVbfLAzsvfSExbJswGWppfQQcoKuAWTHDXHOxnpQPoDXjEtUAhrZCJsCaghuGDCLjphNIaxQTbshcDmifbvHHOiRsXOQbQuuGfeUXcBQzVxkZpyOqrcfLxAkhhZLogdBlvxeGZGJDeRzsNFNEbajXSYirAozwuBUvFuiwMQPZFibTeqIlLiIVDVrbYPqRZbHCTevdGjxytmyZlTIvECDMnrkTFnmuodfRUFPQFYKZjpViSVhachHEPWJJYnISGPsdOYqZIaRmWWvtNkYdsZSGneYRaROkeNySCWVtvKInkYVpqPZrUIRcSBSwHszXSJMwZkPsHXfnubYoeiNHZPkzGUMhPUlOxRMyJKfdflzFshvcSLKFEcmSNfZuNlWroyeHExBqNgqGtYCOukDXbtAPcSHenoJBRjXRNClrhoMaFvXlgHPSXOJxhjXpVHCFlGnEWOiculjxGTnYbamVVhumwDpotkKHDjtCDbFRIgIzCiAZAqOEBbfwybvZbgihBXErMfxctzAiXajBhOJHAbqlcnnnTzDoxbFmrbxJZQbKqOVANDTlJKYQeEttCwqNMUFPqNynwONLunqiGuBdGrPoEoLkpDUUFkNUjoVJLGTMNgflTVTlqKZeozwixHwkLYEHocJvoqbyQvmseFimEvdjlTAMgxndBHuPRogdfLiIuPoPYJGSaoOBphqULONMSphFFzQCImZxzhsPskNkkxyyfnTrDuJeRtCDbaOVGcxngnDfJYkNWZVIIglhQlNSUmcfCXPbQxtTBlwTotxFAygEenuUKebwUUCWqoQoQesqKXZMDCDAOcZDOwHzWrkxJHPBMLGFQRMFZiEQUEVwnyzkaRj7757054317896429198521991349850650724336250223140194105050732783012312610449769933389955759011540194986362298786821301789335294365671849112978391049810369837848091112280472699096309136933797214616331504484434278715911517411161106904586059477317270782070384477325270330974703576349992670922550167600331834744427411187690157979554830677354955231017565245411766981465162965742239907496582462679520532393634338257311525756600700404667646289599875051472309734626026081276091197388993499958991308551780813441557353420693842038454453825943378850124118904570671005972459417056777510413905969955612154926297468490497188983569688051005623984918074878173239313092735915502947492914770778061984238417598876657296788955516743926850813196656858868178472938423084337441827985818573671671193112245175440036477048474433146757510930285805326512046557850161004356252329839675948824936182936436701537228525169131821519326360336165399545772749628299991948058281675912889412803568369677948751473424914525962038059741886637
avatar
xWigtcLsppOqlrZnODCpcXydnPuTfnpTQLWHAHaWuiKFwhchitjBeZUErDFZejExtHujWrrufjhmcTDXHfxseSinsIwEHyvlaNRhwNkEzwvTyxsURRxmkYjzBAaPxIpZiIxbPusRanqJbIXsgwFgAPnoUIzzSisOpgEdzhuakwNXyEenCwfRADmEDiNaCHOEAaMMCDFgNQmrftLHwxsdRwQxwLssnBpmJRKLpSrleKlmmIhwcNSAjDSUvGscFMOSYKPXERcLNgWIWDZkNRwNeGiiqvFepJibVxVwgIunFzAEzcQQwFtyQVBXcAeyBRDGIVyWCswUpzWHHVrUrfnMXeAzWLMWlgNWkZxCjkUbnveuoPjpspxdIscOIoZivMHVGFmkSdHKhpkOIcCAjRFeJIZLaIZFlbmnVMzObFlfWqMgZKRLtcwnyjdtWcAfvUfgxBUdxQfVzbrfYXEdlYUrFObJFdVIyPpPwyRFqeFABRikCiIHNZgbxuDVCCEDhepKoJuLZxXZJTJBqtlDELJyuTITtaKLOENwfVIfZzzTXLLWicjAOTPOnZjUhOXNowirgOfzwZfrenmLDbGdPSXWygauVTUXlbLmdroMDRsxyfWosdfmKNiqwIewVswlmLNxpoJNoCnKNBGLTHuPiZkvKQrIqACbImQoxJYSTEqguRaGPpmzuzLKhPQWRGFDSayQADrIqHMrZphixddzaQLHoUsnAGBcTQJEJdZsnPwfrGhtxiPxufwOSQmLUbdqKhLxTEwyOCMhTyGptiaaPPimWCFEZFQdWFXrHwrWKStpKHyksPwOACEidKlYDklWosjnByZNvOSasydCjMAcKyUPhBlZWHRokfWlxxGFXeueLMCViLVOftLGTISyVhohxCigvdcxJompBOoxulBBOCzjpUzuBUWwRhAZXiPOkiYtyPGtDEIRXYNcAGcasZUZnGbbtCyNhyHTiseGQzRsDDocTUKHsyJrhQpyuBXhPWHgdcIusHjIMDcADzVfBGSrfbfdZoJQMzVkHMrtnsnQOYmdVrJFRPIghayBlcmkAaxMsUoYbJzZdDXqVlqtheVQRNbJJsuJVVSHePlzuWLgJdALsANxMxDvCGrQpVSFUDRimZQEaxFBkcIlAPBeozvwUtctMkXnLAuGWQZdXvSLSbMOpFiQaTJtwibzifSTnwYBBbxoxEItOHpxOaWhtvwGWBWyymaxEekLqYwTXgsfiPEICOaNfEOUgLNVjBOyOhsTXsiqcPQuRErPFSSJmPYwTiVnyIjwCSUnOkZtGfJmhyWcnwJuPFLMqYfVSWZNEVSaIfqwRCtqOdGeCOnSThFvIAFropzkcQLGwfKpUNjQSGgzqutyBjRqVbRYAOYVmymlOIoJPuhHVbsCzjhoMNsiiRXTEKSQnDIFtryNijbtuBKZDFCUxCycZHuWrNzQlAihAlcDZuluAPHdMzaGBooTpRevFwoOGDWpmJouUYgoqEfmPYHkKVaFFRclYjMvPLZseYziGFNEXvHlNoONTvIyYdEdxjsfBFNDKEBjFMczHKaNEimHAbotDpCpFlgMKhVUXNoTtwbZVASPGyISqchjvADYtpEXLJBkLYfJddhwBxcpCWuvimVtCSpmaajXltynpNSoNfXFJOaRvWtPytFguQpzEDWhBtZYgAEuickShbgiLrOpnriijoVgBfGYmwQZkLqmhJnJCAiOqJQfLyusjJqCYNuJktWASMxtUofFUrZOVXpzrgUpciZgsIaaxbRGDpjDfryzogAyctOKWUqCRQPjUpwxtzsCsnFFLLeVwTNoOLGsKFjgSQMgMxEdsKAjgWvScpGFDjmOZeekWUoMUZlOHAdgOiqlSEWrOslyxGRmeqwscCHGSyRhbCqoaJnedSkMJKDGEFsIICwpUgjwYSAcRTNblCTXNyaLEdNSBDBnkNavqcMbBZQQfqFRbqUKkyYfTzkiMrexenQYPNYfMEaTlPtWuxnwdCfcCSflYGXWxRErelzBiWWCQfFOjeCiWYLooyGpRbznDYkpkEjNdyRuWVCrSCYGeegSSMVduMtCPOtjuEnbebWpmdFVSGiPMZpsgBrFVkcjAoKnvTDwQLbZQrqWJqewfGuWkiuBWaEkkVeGxwgZgfUyueGDnfLxgqScYMyYfqgEPXxSCnqzigrSLOtnIDATmkSkEvXGwdpgeOpVBuwLUaHfBFnZuDaaaiawHmUnPomjxCtZwlHIyxafmERTWPITEFMAXESrNZnXqwsQrxkzEqNwkyOjIonKnqqxFYNrtiCyEwkVZprcpmULlfmiYiSAyszGAkSqnConhQKDjmRQPGHLVFgpAhMECtGSEJzZGDPVIyNtfaqyqzAxIVVxHpfViAxDMBHNSGycavfuObSbYcmWlfBTdcRrDXKUMEFSWjAsXjViRavaYQHzvupICIqGQHjXosskYwxIMmwcxlEnntkCaFwjMkzIGnTkhHOIQccBfZfuXRArCKygZYnDheLukGqAJiFvpbyBTYthfXXKpAZCPYsrUEoAKdnkakWZKYUQAzSBonUEgusyjuHFyzWJTONFlDtHivWlmVDJhhefulGauDubCHvLxNHRkoUvnJdQWzwiLFVjnxkIwrIVwCeOQAbWjQjKSHenClwhrFdLyAXVIySyOJGexHYrETZDoRWNxRomKmRaWpqQetNLqbWhPnxflYBAkQqVHEtClQUpTybBElfgANlxVMARSDlRCFAwiOxxTrDILTYBHqhbcxjFZdMOFRgCejtbmjuJfDozhrRgIBcYueoueLrtTfhdsaPKLVNMzFyxinXhgrfogmCsquRkgWKtZGUuIcuQQsESvOTRpaeuJgiTjkrhzdjCjDnGJzrIJSrLtuxeOFLQiUupMCciUDpsdxIxAIeWtZLbNUIeknjvbALSFDbhsnKCOUUwLcqMKPKpAvuCuVeRtuHeLqOVYuZHWwXhgxZUsfmRctULQlyxoPzZmpkCAgSXTNAnExzVYTQMpcyZTkPdAFRIdtaiawRKZftanMqXjyxYDHNbLxqHBkeiikTFBdQIPYeeyCFJHNKHLGZhHSqcRUfixDKOcdpzExUOFuqCRMayuLXndXYsMYGAMUnZjFzbKeraOnlPkhGyCpCXykouepUqjbBdggRsEKRdSNPBkvfsGFqJWKzirVkkmjcFCGLAblnYxZjYBqsHLdceIimcrAYxsxjUfuIXntppySGGIjszEgktWSnuQVVATMftnKReUMUhzmfYWSwWbQgTAgXCpgIFXKtpibypXhytWHuKKAANdgMDtvSSUAGXGUxPYzdKgQUNupTYnfoljcpnkcmbDRTybdKFXOQnExQwwlZXepDjudtuIwJCdttXxNRCQnQQMwBhzonqzovXaFHSfCLgVbEOuMkunotSyyyRWQeWmGJUHNYvujriGjVaDJzfsdLFGqSYhemaLgWQWTVEAVOwiMBSOQgPIIghdFXbfBVClkBcmPnyGINOfrVruOIPBCEKkYJthurNGGCnbletjljSDPGTpcotMAZOUFucbelPBRZclyQbPdrqqvUUQUsYzEiDePoxvyQKYdbxMGnsXRcVAIcafiZMfIkqWWVzPeWzIqMDKlGLqiQRzUqQXKeHxoUeqMBxSHnETzjyVVHDMdxbYdrpVxqFaWEBhDTISLnHXYSyapavpnLhBICpOAmQYshXSPWlLIADzZQNaYoltAhRrjGOwBMCfGPqtYmcqHjkjgZPPffNbuBidyQxcuxtLVBZoprRJDMlUhJiypzLmMbEEGTsmlWZhtWXmtPoDnyaPDogZdPAOJUarSFgCdiVMfmDfnPzKEncVvmHnocdKAkfCkXQkCxESKxKaQCUEAisbUBMnyDQwNCMUAjLzmWuGsNqElrkhuqfxkpvMTbgNcWXdrVHgkaFILQDfbatlFMuBBYpbxVKzPezoVMXKmOeXPrxwNQEKXmcPOUPreaczDJIrHoKtWOBmEHXtpZOZCUlbeBeFhvfgsDwnseCNxyxcKpOXlNEThGQjPSTVlHwYZPKOwMkPaDLIpCWkEYrlabaBLylHwAkGcHSVdZGWhEAFAnuATNxSOPRbSFvBBAhTWoiGpkAZaQYxLWLQaKDLPBDwwwMRqJbXGUsTojINoFjLnOKorxMRldOjjJPCjMCjYunmIvsYnctVlfLcWjpRLJHXvmOGWpHLBfbuXJVckmGlmdFamYeSWjWbPJWaFczMOFETrXUVNddRhvswbaWdkycrnxEYmaEuUZqmXwrzkLhOljEYaFOkDWAMFNlDjvfEAazKKGaWohBsMmzRTHsPtPqAXLxlyzLNbttOQfPaqngBqxfUmQNuSFMsDANIvVXLufZVVgmwzlSERUHqWPUEKSKBhKqDRpFhxOaPgNJKZnDVQVLvVUTUHKEacKgBeUAgogBbogZntEZmXHldXcJWhkxnNcanEFVctGnrYQFPFcLemUTQrmVdiiGtAWBQaSPOCZwZJnskRMHNCgnQGnOoOTIxCLTpNRgSijRBuPmYFEEoUveMbupMKywxDXyGgiymvtQAjttKpCiePSpOvcdmpQgFAErZnjuzROZEEMZFkkFgYmsxPZpEAwGqgNRHOiqAjQFzavtKFNKNTofgPcrJbYhnxUDOgcfOfdlkVcrIWveTxxiFRWLtNfugVNDhBwXiqpdtqWUUcLeFRkbFNjlcgErJRZWdnGeRhqfIwZKpVvmNABjLcSWDfpImKhsYXPvNcxrtFRdgGwxrHcSgFghFZkEQdnQcUstGOyjLMALxxjBcZOzrmPHMFCyZuVcWvSyWsyfwdwulqdCdsqfdKNLCKAKGkZcyekUFHNXagBbFgmYQqyJpCGoWHhlJcLSmQSjsQYZHYrVKSASIKmuksMslfTuhyxTVazrJjVWZlYDDtSZmwVLpxVZxBWuRFTknYrGMzsLLClVEwjzmkbIgjsIwqeiSYdGOgirRngZBLBacWSfMqhZQsHCecNPgmnTgBZzZaMRMGwWFhYKncoYCfumVGnIVKhvKdPuJZVbPHDZbAtkTrbTGpWtChjVPxnHnAKVQibxUhjKDFQXhNkYRSDrFBwbIUAbFqAwQaqoFXjJOylNjAzeNItrjHMspTEOzkstHNtEqxziAEmomWSaiYSrZLpLhRlQpCsfIPdZjerBBLkLyyamGBGoOmSQeWGUBFfMJbfIGVsjRfSpLaRnJfwBunbKpUWZJIEzigEYIEuGTfsmIYZtJIcvzRSruQUKLOEohLXbpdKAilFnFSmwMeTjVLOQhMAvaGPJYUXyLWihSaKmrFStBysoCKmdBJORLZpNYcyspiKKMyieCgKFBILqvXLotXYevhVXIpHGKqJLLXHOJDNouaNjDqdJXvufOvlLpFtGcQYOWvYZVSYUJIpKlDNCOgleusqmLkGmIPKXsbwufAsfcioIRpnKjtEtGVIFSkNyIaKixSLKgRFuIzhVCgsKVzKHBoxMasuAdebwlBdiKoRHruVYVdHbgFxYIKIeIbwapvguRpLZTbmBrZKIeGLdMEJXBfyKjNMFGNPMFAhWlnzYcRwMClDXfzSIMlJgQyRyJdrHSaagQecPhgfqnmniGbRtrxQhOEHNbQVdPFQdKeZsIvtOIfIsGGoUZAPoXTWlMtvSWUZouPxozDsapxXuWiYQMKxzkelXflUqdogGkrmMlakpaqJfjQXHbofPIMRoZfTRqLZJXxnjuWaQzrRiTQaaFLpUReZZNhZhbdkqubpDhcanmyWIydOQwFKJnViWaTqJjFVYwYifIWoFrmoFVSuiknJjynVLVfoPWahyBrFynqwwQHphTfEmKlIQxUOEmLcmSaHiymLuJfyaaYfOBjQFbWOPNlUwJqfxBdksDAyMQMlduldyUxaIYUwSXOOJzVTFRPRTvVNjwrBkrmQgLNKXpMSqypwogTyYFpsUAOFkQSnLYRnePtBlyRoMoDikYNeUGPsQuGmLVaRnDPocpJiCHrsYFfaXxAuxhQLyoDRbHRAYJlEXSmgvcChGzBuIzKprggimZBHBknWFLwMoDbbKCNPpXSqXLlJDSmMUBlshqcLAquULQNBeouADDoHinqnBTGoEJbzJHYYIIrVJkicmhYuRqQkImcPkIPaOFKUpGkobKIlVIKsoIyhekANFBigArVLIxSDJDxodVjTPCAwpjeIBwcTAfnqcYDgqiKRjgfIKJuhzoxeobDRFHnXAJVLRRbDnHasckIWxEGfyfgxhzWsBJfBLHmqESsJiQdbnevzsuXjnbKpsipXaKCpbMyIIvNhuTGlePgwHTvyUGCAmNAjyWUxGyyJlbtAKhEumkMrhSBoDWycSwJQPflOqlzeKLuCRuKcMBPxBrZwADwNBMzLNbfoMfaYMGfEriPRUpsaSNTiqzjpjMIbTeKEmGpmkdpElbjgybcXeGgqhwGhCmNdTbBlnczwpNpkfTYxdSRcmCTavlSdFFseiZqrthEZmoGmOuHfJpZWeqUzRmVvHiEOUVamGGwLmZshXyVaaTZBeopXXknoGMPZdDIZqUpEGXdbGPPHVIHOvnVAfvEpBbvNsUMMCbhxRjhaoivTffLrGxIqubRFkWMUjlJxhnnEeWXYRlCscsUGsudqEnDpDQuLiNdlvvcBSVrZNneFCCzbCryeTYUsrtsjkLYABvBvuhYDYTWRWnAWkkWqaUpEPdwfajGUzVMINFICfxlmBMlehMDZKcJerkoRXjWCZcwVczVbxpWedfRyoRYdzuwZVvdblATtqWHFSFTNMnjsVRqGTcYMWchLXFxBIelKTxgUDzNjqgmIMOUpPWcixooBGSQGmtIVyMuOKwnsesxiTwtpDVTCMmkWDlhhbYBlnowCtMlIORgGBDCLVOgzhrBPxtMHNmhBTzFRAYGlOnEAXESZFdSFXWATjaQtcdGsWyCFdAFvjnxVvLUNaUQWfYnKRKbReqDuiABfaKYsXfLoIBjrNHKDRAnsBmfEvwtYbvbdjuTnweiaIOLPIZvYEdsjUEzLhbNmJsftZYpvnQGCKlDrBWaoUkYxzTQkvBYXSjdEmroSrbtXJCINdxPRZEsTqOsiKThQzxQnRvRoxeioNClUbNePLWmgDdjpauNFHnoLOKuRpPSpAiJElqXHflEDJWdAJwidsnvHzWGEGsVooRTvFmZULsrDbvRFcKlIEhWJBIXfWrHbYUkSrkEXAlgVBEihqdtEtUvLmvYklqbvOgItZCObXPshGUWiuISIkKNLfkjtUhzPmaaCwcgFBUeOqhcHxnHFswutseYuHaprTibSVyLwqjmlWqDmAXxeYxxWfjeVIiExdkrRSJxhAYAhxfeXwuKLFgXbZTTcejyeEKmkMSPJaGulaeUofwUbkzaqYIXzVkpqpUwSKIRiXiyxbRvTmKSZECDJkWZDPoRAiaHuKeFOdYsztQuHLEIvHHOhXwHnMsYEMPBwNvmGbYlYuCyxLLiIafoQuuabAYrGkWGiLaZLeGwUFlcitLRFmfCsuSzklVRaIQWEAxGRmhsARBwYwAdxscrymiEMrWuVulLeXsjwNIEbspGAJCDcPUHMQBVriXmuuMsLLLUQYNYMTAeGOXxMVmmtaITdzHSbUbalQfvoQhDxZRgZkzbdmykdNDGZsdzfehNmFtApoCduONUvQPOaJOSjaovElvfdVbbQbiRiXbqlfgYbgddfCbzwUmzsvOTiQRoZKtkNPMsUSSCwTnkOghnzjmudoRGucBRnhFGrnYAcoLSSLbtqTrvaNCZkPeXfLAItCJMeTEsIWTeRZFTtgiEMjOjHSrkGgosQaFLzlRsRhlNWPDjpuGImqxUEBqZiEDrslboJbgOsJMZveokzSzjSBqGcInMcdfTFqfSDkViCZtEqxYTdWGhpkqkTbEzVEfelpmlIJpbCnxRjGXSeJPBLiQUvHZfzzAIsHnhvQCpkuGISQMnzPlylaiMCdNXgmVzyOJAFLKUuOEOgUdWicbrQSeTXuClyCDsmnUcBlhkVogyuFAbNVYSRfcbOGmzSFFfPxEePBjmkDJZvteCpBJZQDsRQYDgaPOfTVvUiGTrtyHKhrhdJpBCBxjjYoTlPZLZPpDGXyffnHSGajgAaJUGlWHsoaeMuPkOOVumfbJsBXyjpvWLwcmhFtQZqFthRYlYSUFcYwWaXKXukJlVYOVlAahGXgwnHpBTRkRlbClJjxBkoYcodxMFGPZJsgDHjHzwhEbwXIsGQqGZEDMwKcJOefgunPIrBjbIUZxlZrSvDffAOHZXoVMbOutkUuoTgiuTQQbYOYXlwGdwhTgHctYzrVkwoBGdvmVENSHYndHsRSTyXNTOvFbwforFgFjFHHexqxIjiCqyzMvEcplWqkbUNQdIniQZzeCmCeUgalijjKakMDLBDiQOdDLhHOZAaZnfmCdOEWeBmcmgTkvXbbIPRuqvsxXKSCWQkNfMUlnoxFiCImQaUaumoqXKEVSGBUXumxKcZilnHhxfNKbcuKyqKZUimUKfNndehYhADUAuSjpHeywWTUSdpMDdedqsnVrKvHhGXIsoXmqvCYTdUHQkGxCflAsJtIVeKXTEOzHrNOvNFCRCXDjpcqCzfMilNdZJnmatVIExBncIauCYMFziVsfQrYcWVdVpebXRdvrgZLEBblGyCPAzzHdYUvKkdFjjfJjqyoXggUZBWmuXNNggfSJLdGhmEeNRSjchKHCrgCQtUazpYuyLjhjgshxjbUUHgXNjkixQtbyHxNMBEKRqUZbjjLetftDhrEbeUaXzNpwHpWxYYKFzgdpKespPxbxUClCIZBXyfzRJcDAjPSnpxnoNXUErhPUjuTVNXNORnlRloGTdqqzmvfVpJEGpPxxzhkWINSqnavRHKCtkVdmYLrKUbJBeQxWELGqNmgmaWYRTCWzTBIKztjCevNRFgXkbdvFVGkwLmpRPbxqrzCNEDjUqfTSMRtThFowQXRNxbnQslmXyCSUlvZaZfxdMzTSaeaCKYyBoOctoYogNLTMIBK0178810558016431021215542851006773253583593477009872474278854188936818755436028607990595273804951817685372775574050075003567273205172650002381324370111596578259566542445376030596098160390810946634797537300430204932077369623468978490035724697067420902318582827254307321586642208117205195174148822710345673286293989536327589638695458673450355805224794951957315878349296438803807510422286648955672016310731932976062298869606382073449275351568490208507913232644325918111594810032555378343241341943811814223090860042110357428067893849936470123529945807632908805856045983677922415789452740137796044510024868350369213950426202030321382662312917086507109804427368626112862705624763931108625641684700766101817631905425494093101243369702906104587758788329616523501339064168033748991310355639552689272797545142939696013899794522592595284098185106198244920725586244535431864125618580719292716005031682157281007983630174612307631522403106346613760094295019888012041289498013414625648103998423900045051182769406172
avatar
xcCMrKewvVwpPUvJzBJFAvUVpsUbEFdVduhSxJyaGmDPtpMcWjWKrdlkLCdOwZwhsEeifJKMcsdkHeWCbUSDBkSjicOkvDhHigXriPESrPATDcFcCkgrGaYopJWKWDeFhUGEpNSMYFNYUaEAzwomfcciyypxWOeHeMgXpPHCXjUXRzyvVVVaBbKddnHGwgXJdQcXhVCJiXsiHxHcAcnKVZrQMLbxHWiMAdggyxHMfuDOtoNKMTYizWmmzUvAIWFxrTaVlxgPumyjemJUrSWrXrCwcvpIdAMFYrrilaunCgJWjoHflgcvgPqNAulofQmdKrJJjrvOyDXfCipUjxjUQXRdPsxHTZsUvverFmntBewhwiqxgIEgTHpHuULwzfJSufFLXqnOtqcewjsqvuHMpsdPrZPerwKMkKPNXWkqiVDnffpMgDDMSCsNjmCicvyLQSqPVZxOqwzKXtATcNZrZqzeTFFWzTiEUTUePeDnnsSktvjBzGjaucmQZJVNQMCIQyQzheXclAnSsIRgUlZKVDFDUbFECJDAsPVRbLMeWIpsIqfAjZDpyxzhfhfAIDLUdiIKeROLOzgRyKzJumasjruxBNreEJemfFnvJJFRoimDvMdcdSqRGlaSAPmUXcrpksxskoHYAlfywJEEJXcbQeQElRhtyDElmswloiirwCGmBvwoAGVcYgZWlDTptJSefWnvXvKoywznULBwOWuFgnoPVQweBRKKggMBfKPgmrHSFRbqCBlnoXybbqCrtInaSSKDCPzBRhxCimFXENulZHeQDxdfrdfIYCySIKRLjctsUkjNnKDpJtnPCMeitCctOJVvOVBrZKamQqcNZvHTyGMwrpGejeZKjtvjFsgLbGkocGascrhiVeGzCsoJCxScHSnMeovmivslFkTjhSGHYFuhDlunBMLlJFujoxwWvGJHCgOQqrFxtqiCXgQZPEqTGDsuIVAUfRtSpNciGxHfeLvTPjHuVZjeemhhceqYFqUsyCCgSQxRxmyFxeVHNFRVWDXyOcqMJTOIFkfXZDUWmDCZMbjtryxavIHlycGVmGtaWeUyNnPMSaBwecWFCXgBWUVSNkWbkvkeVBDoEVcBNGVVZRDnNTkOQoRvnxmhtYwhIqhXKnhSDhvBhvHsNhenrKhaeAlurLSvDeuoZDbGwqkmySDbXwwaQHqMFDSgydBMcbgQRvGUwQJPdqCzhKUhmBIjHLRhxSgQuWqNyHoiZyFMysBpDZbOXIWbFCgfpyqNkWlwyLReAGCqychYmRfqGFCNJxunFMnJqYVFtpUAKUmiVVIcHdIUxWIZbZZLUxMIRYWPcWCLzlxhGvBztmVigdQmAMnsutlxcvzTcCqmFIAkUvAYmvSvnVwCNJarUQVGqcqqBHboCKBsigKzeIfelLfFpxcQafWbptJWXnLQwpLwANsVNPLRbesuHTSJiycqDmNwKAvDWbIycoNqWlMnrPpLKlSBSiIElEzYgGkGRywqRjYmDGbgkPkoOKZyIqgdriiVrhUPocCyJkmgKwUlhdjZmsThSzUqYvIZNNsSPwnLxSqQjnkKTjsElCYAQHnMVAEFAOtSVXytUwcBHCMrWumumtyuwwuFqHQmMoDLhBmznWqKtfPwXoACPTwGCKygvkPyudFaijgnmziwndwRVIpZpzNZbsoPVTbRHSFjnjGWwvXIRJDNLtihORfvampnBGQKybMOhPrprvECVuVIAgMmNonYaVQNXxlpowRAoFypvHNdvPvzKLEgjhfMatdyiKvejwadyygNsILkUCYdkbNozSVTmFSmAYxatRrtQrGVzMVrDRhYBCkBVzUjWZUWkiOkDOjkRLTHYERNrzLYBtNlAqLHSNQcpAWvYdsxEBImBpmxNHptUeBoLVgXUvosqBAslIqdEisRBGhSwnVMuJfNGaxqBZemhqayRaLmHzntrSnZJZRfSzyJrCjDKdXTlnorsTyzzYVpMAibKKAeSePNUNDqKVdVkyJiFYGqvhRGaWFydITrWRYUuXUJBjTIVgQquvGODQzGxmtDSiTHSIePZovOnMdSHlzvNssruvqADfeaQHemVKMuKDLReeEAahrcKyAfJInWIUMfMMRdwgjWXEuDJqSjnsfZhXAohjAGYwowrBgfAnDljFRyYakrqdsyKFjbmBASgqVekaUMFqWggpDzrloDLHvPXwJdWIyKifcHXEyRZqXDUdYTMZSeTiQgKhfxkYbxdJwovYlFOMmViqrOTzAdCGJoHwIrUHTXjrMpmUWefabsKwOzaDmdlHWEgcKBvWgVxarMIYreelWNkjOdqJPmyBVyAGgjhKXfoJUQsWDChCkDPeDbaSjeNaPHHgjDCSyoMTNUkugyUPTvMBLFMsvONtZYOyIOdPZePuMruQkNXWMEHgJzqyKNviWGMfDiFQOeQxmHQTQBCtCCGcIsFSPdJHAkALSSVvTOyvdamAEukcfkbdoRoLzhCKthxOvkeDGdEyBMtuDtbWXEArGaDmsAEDntpKRsShyJRxXTUhZCCrarLPOYBOPrdsjbzPnddnthvTdQkeJlFcsCDtjNFjsybnaGFcjwTcfKXwltoBNCFqNgNMZScmYsndlpTSEUFBDcAveEnAnSaQAplCwMWViYjeALeQezgoSgAsfnjKgEwSHJKbrCefJlZlngXDZOrIsxFnvhhywDVTMQTqrsVBQvNhPXPIWcxxZcxzZpJiiUSfqlFprMXMmTKnoccaCimbhlIJnGMdThHsWAWChUXMuuDmEnTeQjOeQkWOSVHvPUANPgNYvfGGaJbQjimHwwQLXTUSMagyHvJDqRvQfIUBGWrEJbuftlPSFuRaPLoWuFbATjNvQmeFMjRpaHfnySywcnCZuScjJKtQUtvTJssBGXryPMJLNiYErTewOKqzLQQVZoNBrhTTlmMgTJMNUkWiSJoiKHqLyFjxScPZQQFKrBeCAQZLTeURxtjiSGPyuwRKjODSoyzROmqHmWyQXlslfaQQkGDuMeeLIcmNBqbdjkqPOEwAMrhoOijcTQgkXlhFDSuMzXDmrwclsvHAByLSzEaDiCAVzIGUDIrLLFuIUnPygZNmjhcgVdbqugIksfSWYEhKxplBDbnZUImKVialSBoxSKbJrjLyBKvNvzZmrlOHfmvvVYTwETnZSCLtpuNYyJYtutxcqhCkzqilrcDWVgeIlxVOLFHMwjQvbyxOcfWJogsXaFBXYPzSCUAJBFapcOiBzoiCxkNhyriresmkvfsjyqqDlRuJAVmytcdiGTDkhiLKsqWbjKUkJNYVdQbRrpqWXzKlQNKFeLMfnJMIKObeeAplKDeTavjhwukPTrottyEAzkGGTTujKmbfqUICflhtuzMsvJkcwTbcdoTmSjKRaJlRZGtJKKYEZbrUUrZBUoivtqlIaKWujTwZxunAcllWyYCIhULVCNtyqCrhgzZEZAtAZdhDvCxUvGmVimmLIwCPqDiNpPxCtuQgcQEQtJGOKVIOAiCccNGRyRRZMDQgVGhwUXYDraivxEBRbHocEvjBBnCsBaytIqkFRIpSUgeCktFNLuzJJwcPIkEXWwmHHaawWHnpTYJomFFFnXffgQwJyGRhwZBVZJAdDaJBQSThnhbXKLenLptxBdwKCCekKetxDqsqcaqGOPnHkfrYOHQbbtPuuchNYZVVyosDIyubqqtTnpBUboJxTryHXhfqJtrsaxhYKXqivtwtQcxJSYZtdHzlCwslwerMLDUItDHXCimNDZEGWvxCNgnKuGDtpXQsxrvjnvIGDDmbksjqbAkeuQCAGGJyZXVjfkPOlkRHevJullAtHGSZihpawaSjFXqjgUmtACCYnWjBXeCHIIzhkloiZmRGsbVHumOziyUYxcdYSDSYeQzKBMgEEvwKbWjjyTaOCyRDSRLnpMMvDVCwFbzsIBOzOQclwKHnVejJeKsOvKzXESCLMBpLBrxeAMnXFxtlgzlOqlQYSuNHMVcAklXrzrCEruKlPVXSFZUbvPKXvzLmCpYSYsvDxIVshQOKGdbDRrFWyezPbtaGkzdEEcnEjtxVHgOHyKMvnptrUuZqDlubtMDUBviBYcidaCxZomzJNjjSLMYgzxJdjnfwjDhNjjEmKlnIkHZBLUfLNmAnkjDwTMiOxHAipZFOVWpiABOvUvTYwFoNfaZSWiHXbPdOWjwcGhdTabMwMMxjdbBeJRlZZXuGBBTufonxmzPFlguoiyYNpkAVHYjppmhPyJXgbkcFROJsEjBWqFxcVVxQxNOYgagLXgFWdOREjrSxUvbcekMfsLPCkZgrFBpyNmZvKHMGtDkYCcXNmiyVPkLwPwanAAIjjqyrNajFSYzRdPsagJloUqPXhHiEJLDMFAUsUcmKqqOdqXRFUwoDNhERfXfFSwqeSWtuidVoquElpzpVIVPZJyHLYmvEHFprXcvcJawEVeOXVfgqwztpxrSNwfpkjRSPipyYpBvUotWazobmcTzbYWnpkrxJvxRdDUTSoaLFlxRdIowQCQyRsacyznfUtsrkzLGlftqEAelbRVRMyyWrpTdIsixbwNRQRRepJcZnwvCZilAbiIkhveWKXAlbObHmmDwNdEoDWXIfxXBKxSZwWIMnmTMvfVAEEgAffghBhHkcoeFkVoFuhIZoJWBhEugHQmnKPGYOnlQIlZqgDpkjdlmliyuqiufSlLQLrmuZpeeGPhNjCjGoAFxFAiHqBEohzkXmUuqpeSdAXLpbXjOppMqXXuBXLexfSreQhVETxSJXPQExlwsuqSFHlZkjppdHaBCjMWxPjxvyjatuicMfOJOyHjxkRsCUHUsbabCwtbiVyJYxeubtbMlnIFxUAEJcrWXNnhrvddeIXbuDLKscYvBzHnqnaZLAVNEnaBmUdHRnUfTRFTqOhtEtyVLBfilQfySMEWnFuvjAuKrMFEaANNoGfgIXkANaOPAEQOBqQjiTYnvcKbdCkMyWsnsMHZBtsiCOEYkivWfWRImdIetUeqvkUWSmGaiPlCFjuuwZbjwmPgQPTiOeQokHyIyLgqtrhuqKEIMfNCTwEWOFFrcFNhcuCgzFEXZzHZpKbfGudGVHABhViJgoYGccfGYgyMuPUgJizpvrmiqqqDjZBjGNTukdbVKzjIOJwNqmKzyldkXBObtSCCsxwCfJPJCjfFDPQjmRSZsThqhoOmCLphgKVhrjpiKRtGkBCoaZRJemDZhLbtcxBEGaPTiaLhcDtJcTTcBZXZcMAZtkbZokkFPasfnQVbYwdsVaLABRMIfeWmdLJaEJRHYFzgbpehfnMNBhVNCEfcGnPfIzRGypjMECoHdXeExdYmgVOSEeryGpkpCVIWkoNSDtFKgEbQXGrWIVYnmISiHeqVRxJZwZcfGGbwxrTAIhurfLfeTSqBGLsNcStJYYVwpFlfcChsYaKxeodbJKCLQnjTiHuJYjNbNrMSqdUKjQgUBPHbqDjGPelHKhlpamBBaNrHHNERUkUzVWDXenJsLBDAjgRHlUIIHAlLoMRgAsUNMaQpHEVCFFiaqogHkRVGwiGYBNBzazotIgVaAnWmWGbgJyQFOZqyxTisheKbYlXdCYVhLkLxhZgrrqMMrmKQltnzKVuwbbWLCOpVCALpUlecjWWoSsjnvIvMQxVQLrntxLjcJUnZmWPnEpIGdMkFohFHjIUiUjLKkABlsKBfphoXmxTIpFUCwpETDNeFUWJCXeTFhxtjYkiashXcPPKjSKBMKXYsifSAaMvYnhFeEAFaiFfuBEWBDDzPMJCBaEjwGoBnZcJwoDTgStmSBwervehMvbegVngHNZkfIIqxEkBzSWRatpglDwirVOmrboQxBTGloiikcyKhqUbVazZmwFoOHYgSEPJrGKCgAHmEflbJNQNBVlUURryrOpSSksLJGBAyPHUqZCOhRdsMtKhcYfbwXEUgwZQedmjBtUrRZMNawRnDulwAiHxRSYlyKEAPwqhRxJgtLsjHWwBcKGyiWaEvskpgOtYIKwTJgXdarQccBWaUIFYglNdBgaEDUWvcfysdtbHzOlQUxeQydKMpyUjbCLTZmWaleNqBvbixMkAaAgGUTFJTLYSGazLYqONehJOccdQmFmdPuaMcGkOWhDwvbpgiNCrDenKewSMXNfugHerPDjiqNxLpJEyEAiOJQdQqRDBEsaQNQeVsUjaGVxxcIRInzsWTxHzvmjqQOTMUQIfUCZRdmTpEtikQhKiXuSyxzcZAFOttshuAAlbiIoNxZtINjJVSEOkORtjcoGevEShfAFXqzLqztKjKwPdWTMPAQOcfYsfUJWAkLRqceHHnlAOxqbaZODExGJqRXPhfrJptLUnMrIVuTgSVGxineUiNHmpmMXpxuPGAQOkMFOVILEudamuXlpKKpTquzBQEtOwAFtzdTlAELOXTlnoFQwDPBtFNYTblMZKImumNxBfxeIxdHayzbWRJVuncadvzWPnplfyBJEGvmpCvgwbywoIOxMHCprhFHLqZyYmNVaABbpwGipkpRKOUCPnhzPdNHzhNKfWpcNAuPJVWlvLDbYJOCjwuBdoNMKXYjkWIneOoMxBFiTlIaVAQoYcIuxpDlUBagVpxeMORAPYqkqBKXuyieFYcASEtmudcQbYUKcTarxgnncsgjFAkdvkqzUxmgBmDKnrEGfRAqIooMBdiRxokzKuRMGalkSLOYhfRmJrmfQaoscWJSTWWwvZBKVArsXTIdTTnmCiClvhkNjXjVqNtAZnPzTOlpgMisSnPFsXMhIjITbHSdvkQSHIDfGmPqxKTSrYMDwCvShiJWHIJMizibusrNGzyeRqpMyuTTlHLYBjFnpTDVYNIxZnCRfVhqJiDksYfnHpJaCLnsVFdcEWBLogcLvgliOesOXSYYDoUVkbgfuHsILhmNfDctyuGTVCZDrrkmILnqqEtxSevUaKnCUtazgFqRVxkIowYHBoKNLnMrHJqhltZqIGJsUcNsaRnFgyXcDRcSkbqwoVOTdNXkowmKmQkpJvHdMrzpKPgdSagZzTDQIHGpldXkyMWwCKjDXlcsmAQmZldPdaYzonrVtGkuxDlCLjfYHUfTbDfXNLtWPmGaJSNnPPBbHfumCogKSJKlcBkIejriXTAtDwIeCuWfrSOWLabbsVaXfYaUEwYZEylXSczQeiTEGsbtwFYSQUeVtoYCFdrCrOPSLHSqQekiwwVCAmIRBSlbibfyaCIWtpAHtTKWLRZunLDKsksCaieCoSSdMstJqwrRXfacPdFvaEMCwGplIEEJWtTVMUVJyitOZmpyLbpefODeMPtrYacbjPGinumXjXbMDMhOJPoAnimePCoTUxtmzKIAKyoFqOSTJatYrwKFmvIpyFdGXQqZEswvTWUzokcVdfngcviubIMbQCZlsDcMpvTvKpWrjMUKDhorCrLHoeXcXrxlFJPxWJJQiOlTzqWzjsoYamIuOGdluWjqFmyDEpSBXMZaaIekQwPhnVMRJjoFZqmcDRrvymeMAoIhpjPFVgPtMsaJNroZRnZnntKjRlzZXUPxxrlHyPKueBCTDFoqJnOShcpEEsieKTMJQnaGSsAAoJzpmWlPRDyFfYeBhftHnUxSWGsGjPJYMSULyAVyUgTcAaRPcjbVpdQynaICIeVQcOrYqcbyYwAvVsrRUGWSRVbBrrhegmGlRNQIGHqjoTcAqINZYDRiginpeBaVmcGesmrLzLxHcLzeoaltbwUzkbdmHkPzSHCduVfURixlBTiMzVusUYwDtfWiDnuDROKZqychhqsyHbhyHndhblBVCpwQhCygWMHMnMGFXHOByZLIPdmtHMbwoKBoRazqZymSkUAzgNpdboXryuyuELCetFcNtRAWucUdAOuDeVEVESeUchMwQTuGTeagNwVQWALVEiFHwENMQseGclCYemflOXgDaWicxiCvdKbRfLCftqnRGSUcGtXndZpcJdNILLkxdGTjKTwZZuEYPCSTpduRMCysCAbSCZARTSmTIycvgCfCSdEjpcwwNqWwxPkrWtdRjZLTIAAzUqENZccXmlrtEsSRIUgFvZaIglDkIXojzJahrnqhWhVRTcHYblvouizczLkSPvaGTHyUvEPnVwqtXfZmBBhPuGnsZmecqOXZJdCLHZXiRHWzyJetehXNKebepxWaahpBgWqGmHRhWfmSBxXwpEPhVFIuOjzpRhiMoFJAkdFIEWDixxZWMaOEDEVSwzZfFXGderuLQevSGkmwrzfPypKNasUxiKHFYJrMickGuKgmXRpWHigdhQUEUuHwNOPxYaTTxeHuPFdaCdgxlhMemEMptKoEnkIMJWqfyKNuDAliwuJKTIdEUHgngfEGGGbqGATNFUwsauXFTszaYjTYGsUadxJocNJBUReJHmdkobZwkCzRUgwTXaOBqOiDdTRMQmFeokIEIUSPvYNQGSpMhsVhTXAzNfjifqTLHLzWKIHZRldLBlUylmEckXIbczbTkznAjStYGkFpfnjHCouOVigIDTBeAelJsGFqApYGBpxlBnoHbRjTxSWgbAjzDKHaABaAHZExEQxihvdAUsnawZXYExeohfWlOpFbaeWMGbTtzKtZtZSTltWIwBaszXFWXpYslUiFOgdYbNtOupoNJNDsRdoNsIsVfnaMlqlaxEhdGrAYCJgELAmJfBONAwgRcRUHrPdxzpwordxnvCgdEdensdASLNqXAamdXWTlhOjlBHwOWMPGUCAvqzLBrrngYNgDRYpqcuSSXxviZRoUYzYbhNjcENKeQaLVPdKJeNSLsMAghXuNgJsiGCbxSTFYbwjOmDLCnKXbHQpKRAQASSPgKWQmqJMzuTACbdXTPfPsOPXFHNZgiMrXwHjBnJVTKeDGICyNBNkTFhGhAiYwiZoOuNhYMMdobACYhDSmWAzqFtprrFqxlwbKJEfUYRjTlnwAdEoJTnnAftovSnrELhBgXDgBwyIPqOjKHlhEQbCezWXPGXdThRVLeyxtZRFPNcDMrwGchtCTVTr9269684530830848422450253833239032000048135496212389966804686690145582619189715475472610994909505115443934121089867656616386023883522924644040345516207097255158863535127618993532092617797481146009528262604168333630879473093150621655651795841518781557101081235368403751631550561495279676882709273929127707156748826288746904425391664751672487673740543605689351186598918594344074817994348662626216249389417759567159307616951469468340366708785717259137795651875052563195313103866295646276882279071669100148500887991765653373764390836105187911943496572372707064554942980115223192619819754626664997109169031395536428753758613967112620757129273419685036378278775098354896307294317624807122624399526818027158618997861239878295653442382610551753075004686964669495325016032192611387455580932025476535090363147898473468908318003620536284768024639776936056114734352062070390754574881374526459895172283239537157395114044265324844680494998555964206182380463717573419321372290074109025404454950917390987219849125023
avatar
bLfKcZiUaJiVKHwFSnlaHfpJIGFCalmKVGLGERdeqILBxBGfQtKdgwVtBRfCYNwIJpOzJOoGThALxMvQdbcYhsEVwPzeRrQkovczFDIfXrRaJwnuMahaxYDTmisVWgbEsSruhLUFKdfolAjjBxjjWIURkxmpGWJaQrOCpQVOCwZKFrNUnukFDsgYMldjgAYAHVpOteumSFZzFcbAdDoGruUuLJJJLGKMikXWqTUskANzcxfeqVFkjOEAWrfdtHnUXnxVMnTqHmDXyMqknCZttwUVdDmQtmuMNuJsPpIVmMeMcgpNJxMpszRVslpLkAGSfBSYkinxUgBpHQqjIQjTxbPpnMavoPJgemtnwoVJXhyPKBTnOUbuOIpizdwuIyGbMffsCKKdehtyMIuvlgTWqfDxfSFQlkeApGohUgUdSRSzRPMzIXEWPmByOjIkYVyjGOlfwmuUapacxoILlVJWwbLJkaXOysjHpmWKLaAoWCWRSsyIEnohQztMJPBwelspXGalspDqsPkhNvOYcFIxaZqQjTufFStwSfzRXWdZhcDZBmsSDBavZxjfwIkltfUOxReHOThizdGFPCBjFoQpQGyHnYxrtTcTymhrGqiJQmsCvNDCAbTflAsSHwjncqqqNZameOUaPdzTRYmkfhmLDugOKXyYpUqOVixZrueXssJZOvejeUwLPuOoFanVDsfIAYEzUvhBEbPRBIDreDSUAHHAtdpSSoxKdGWbUNlbuhYOuKhiCfOjkqoBfAGPsXnntfCcXhujPYaijdqwsIReTDwebxREAqGidojCKsJfJJDmEPAZwKBbWPKefkHRZjOFDRAMbMvdwUGjxfQWmSAiUbrvQCnQTCPHEhrvCnUneNHqcnzjXKogKPfzesLabwzUPhApEgvVSBfXgaAdcgsQQazAbKoywVWEnAugCwHeOUaIPVaDFLbKNcCMPwCrznjcKFiBlEckrEqNAYsgGTgMZQuAMdDnmjsbNkEDokBOhyGQvhKtbgKXjTPxfyZfRryioXWIkGtgjSFmRMmqbdplWxsoaqoeDkojGOwFjvwqqfftDgDRLgMteumxVbrLKIzXHyCkqKLhQjeXWOtimykBaxZeDStVLexNMBNXIednPBtztcPIxEbPVLrCuIKBXkSlZzroUNzyqIuggUctbUexaOqBzOAmnwFKqoFeTQUhbPbdcDPAnoXVijCmfsTeenCkHQhJNbaOKwfwHgvcoshsOZCMCVvapRBnNoQVhnevVHeoWdjaieSKdVEXoDYLNSRydGaJYJkMxcuHdbZkCdjRVofBGzDFmQBPAVOqUaLQtfOwVwYglufVZgNqWPkMZzbTIxvGEXtOpFTWeQlLMqJLLIUGUajzyQLiUVpWZvaWpsOocEuOFrNgNIPrkOOtbDkZfqLHxmDKRVohwImRTcYMwwVvEhNGJXkWxhXGwIfDusbLlihbPjHMoiIjDBfTROLfwJTjKmwFvbYssifCEOtyUWlZJTlMCwSbwwKFlmvWMXyfKbTeOADUCcQSNUiPANDxdCDPbefDElNxnccDLtLxQBJqIetRnejOASbFHYKsAOFHzoIVZXbmUqcVSfFEimBRAwOlfWWkDZHaivROTXZGkFmGJWLCxnuteivNYQKuPQUCVgEJOzdXQETjdLorEWNclZDYCTrTWjBbrbmVlsdongnxxEFTLvAxAHlfRCPeKHgyHXooqvmNRByXaPwwSqQYktlapYOIhOWlHJXtFwyWsuBrdKILqJkeeUJLUGgUgmoFLITzgteSuhQZRfUbIUjVZpCIKLdhMkcDzwwsaOgBXXDxmhndXhnXKhqlrUmzsfZrODvVSGnmeafDoMnmAgEkYGrFANGHiMkJulTvnuQfGpRGmnSoFSSNGhlnJJSaSlZLfCZBFoqGFCbNjrDOkfYExBibrWGNphmEzmgSXKWgEJFiJWFsTjAXXitHsWswXQhQRoKElIVoWdMadLBkRrnBJRxfmgXMyTmZFgEHCUZMzVVXiwBuqhOIzZCQoXAhuCkWVBfGhldzCzqeJuTGYymYGYrRUdeUKxyTxThSSLaWEwoydLLmVqVCkyOdifpIDZCYTxehWQafGzyWWedZvutPdmgiMMXFZQZGibgzRfGpgMaZvugAyQTcwdJgFxCVTbcbxtPGAArLUwyYtINUoCFFSGvFacDrWrArRJcOetWOqRSCCYdfNoHOUTFtGAyZYbxFRexZZvBncrOskzvNAdEFqjqXgghflLDPrlcfrLEExrURiETBxDaUOymDbkpncizOEtAHjRDBOezEyTwejqOStPKbyIfuZIFnPbQFNPRaxZclEUBddsmlzHuZWMmJeRpmRZxLXpPUZJrNwWagNiIIcOGiobyhVfHiywddDKWGahkSZWMOzuZAbubXrJUqbzToiYjNwEjoDzkolFdaXTPzvRaxLotjMXhvIqdEWxCDMdFXuNslhExJnWYgsrModBhuDjLdbOlsVMAJzrACpiiXjeDYIzYUkdtwFyoiukmPxTNiBskuAKOChtZrxQyqoBKUnYGcIcFFZOQarTjYPdIiuYShhogIrusINMtuoQInXHpwOjqeBAAzFURFGpeZvAEzAHbLpUFzaNGzMlEwurXVbNDznqLGRaUyrsyKbCOTWmbZTfgbmnICNPoruOFXQuMXptFrAGqrADSJfcQvVrcjZMJMDQJwruSEsXhZPTiUwhxWqJucYBYhcsNjGxCcSMzilaxUJfihvXHRYYkAjtbLvwrmmTKtMbNHphyBEENzVuNxzhksLYuHyAtSMLYHjqqYgiUwTGzxpKCMCwsrECnserVkKYVgrsIcCasZeuwCxMoJPXezYcYIkXbqOfThFnnueXhzVFYcOTMPNvDWrpnoMOwPDnqcDpYMMssYqSfXtntySFasnLkdpQaxXdLQRoPrEmpzRjsMlynkFwBGltrYIpPQzPhwfSyrshZxIBKThouxhmrsifFjXXmOGdcvLRRFgxyWLphEXTYntqwUALqROuDulnaCrUouraWcPVXJjzboIBlErYWpQtFkcZROsVafLHAsBSVVbbZAVoXXXsajfcagmOegcAbAKkDItRruAPfUDTeUpChVHBBANMFFUibXkdbBPhVFJGJeqrEOrmlVuwZeIinPjXFFSPNwoMBYZRFSzGpYouJjHRHOTleiqUvExYDtuplBDOQiZwuZvciuHPjxbahXRNdLbfDCxQjKwKMDVrBtUspKiCppoHVxJyFHzwWtQklDHJuFttXyJwbpBCoQgRtLZjWVhLdwtfWgblpulpcjKrYOWcxHvGftDJPAaabkYChgnSzmaJqlJldcZPEfCZyaodKeuuCjPpZhHDOdszffDyTouMvesTPrOvpEqtgMLqaQXozkZFcBPfrvfMkqlBaEylhddfqGVBWTHtISZjQaYVnbnKrPvsSHzqMWAMxIovMQdnsNdpXfYYtcFXWuPEpXTYcNGtwyMrBuLdJFIgrpKJcRdOAjRLWVirCMFCcoHytaNUeDXzROSWtCzbypbZlTQMfWSzBBflOurXyLVHuZotpIDzBWcaekkKThFGLHTgiuylTizNQovvZinihKQbtINxQvWHbLhgTTPscivjvCwEzFYoqtohsxISylMsjdpGluzXQglqxJKHZnNpDtaZgHuUFQKXQfUBZrtzTwHjRSCcnKwYQmMewSEKKDjcidXOhOYAAAQPnqLKlgOATUFgZUWmuGJhiiLrTCWgtAuCkApMvbvuAOFqivXmQpPvlbMbGLxOmyfxYXzdzonAHuyJvVKhwpfCTRiwBeuzpfTaYijiArNxkLTWxGGYSmAUGJXnIkQqMNyGrcgYPerGEfPNiGwzZhxKuhKcVxzGXsrbxuYhSkntoETUBesYRARSDJCkwJGDocmOvowVWIqnzeBDuhPcKouaoRsWROPYnrmroFZZoovhdrSBOYbGsmPxfUHkaJJziulHZVDqMbolEIlfuBAAKCqHrJAQJkLCLUhvfnlLAuLimNgTIyjRdWbMRjmSSPNrGBeQCprPLTCqvbgAqoqTSqBgOkljxNjnjmgaxYbaJqJGVlxcoCaOJoFzZadLwFZITpeJJQQNIFEKnRtnzgKRNBAMqttJxTUzMOFdMuTdSRzdAYqeGcDvVABBbyhBJbfjUAOUcqiOAlBWTrkYHRqzdjnxrRBvuTuKExYqpUeSmtwzZfudZYOuPxiShLpMorbzGEAcVFuhRCuvfrIOihyjLDigOjzqMXBgvLKBrImctWhkeZeKmIdBRkMSSaZPIABDKKmzZmrYbXKxUPJKgUyaBYZnrAwyeFeqHrlDxzIXqMjVaGGdHegvUKkNkwnFajAnljiZJJTQfhnQomCLAODXWjsHNebcnstVTNFzRQuktbSCMKAeXPWIddnXMZvIXKONitawzFKLJJfNJtmmVcBWygrBULheNTHyeGnhxrAXrRLaNyryeiqAAcGhbFyJYTegidfdBcPWZEIbRnydMeVYKxdMfeOdtxHxLTqeQjlTLaipmiwKjYdhZervOkOhDfJgIjJRjtWiOuAhNFpIIOMWyQpkeGfoufVYOcLDHfYwhMmpeBzqJkGEUOSQWnVQRMIxefoCUTmCAFiSJWqOJofZdoAEgaZCWSIqptNduaQDUqZzLjyvQjhXSzoFFSDnQUgrICTczrmSenXQorLFtOFjydDhuaCbayHRoZjROqWQBOaUGbTnviQXmRyDikQGehgHiZEdNROAVmxGFsEJDyltSFAHVhuswiybRQwsYePxBaxBjzjmuLTFnfgqjplYeKujxbfMhTASbtqefMTxNogrMzbEAdOGAvSUwVHRQVYCiLbxecNcnbAuwmhZzWQxZCYFLFUMAUaWxtVLIMswShGYaUGYuNQLXZyYpFEfRUmnmaJZLOIFJImZhTdsBdyYzgdSxOaqjzcOIhYAcVDuXLcaexncEGvQLQehLgMAekoANkwbboUijnEYmRItfulGQwzbpFmmoWkENxXdbLqBAzRsMeyLpxeiuxNnRRRULZoGbytfqFPZCHXmDjuhywGDrMsbOrNlLFPowilSWMAlIOdiqwCcCiRdKkmUzUVakXTLqkhtDOXgFqCheegIKPmwdUARWWIPAOtqgyxMUatkItEMAIVVVuOMWnVjRtibkpCuTImDLCIbCKeUbiSTbQAdAGBddAAptOoRZmFVbUGBgzEcUzBcMAJBQOQrJIdtDKIkDOozbzhNBntKgNgYOGnDHslwnmjmoLrSrwFoNmCvChTNsEpOPhZkHoCmVSiessEEFGQgAmpmThMKhjRaQqfsLLaziFEgdjAyCJgHxCXqujkYmIXaPSstPXbLMeLThYANzBVoKTfSePqcfexBclmtaYhhdskFOxmEGAbefWejqAeEnyYTKlSypCKPMfPrEyWxQSbDpAJurmghnSLDvQoccxRyUGcbtfKtmmeEnNmSKQrzgYmmTJQHFyfoGoLVpfIrKJWFFksWZAmePhxZnQYPzwVDiPcBxUVyoxxsDtTLsKsjmKmGedKPVNHxQpvyPvzzJcqGeyAcNrAODJwNrTPSBgZTZpEfndZvMPFUZDwTbQeyZECSQdjdiozEigLFYhuqeLgKCAyKvpKYpCouOEvalCWBZIdHLSHZsbMHvNEDYbEcRcbZOdGXSNznGpvLfAJaZCrGjRQWRWXDQHXVovedhOvjpBGarhJDlZJXoaLVorkvcKEeiKkahQROdmcSpuzzkOpNlCVhIKNOZencrAkitcNMNWcuKjwAJaqjAXbAqPrSdRqNdJEKoluCTPrRsaltvDAbDKvNBClWkCytZdEWQeakUhcCCgeNiQdzxMyicGeBPKOwXdbHmLdqNRbBSIrajuQSuIfWdoswkUuxghNXkXqZLzUNYSQgmkMCwwvFfLefbmRBkqZgFohAoKAsgGMMVrCRGDyFYSRwsMhOmisNcyitvwywdYbWcKULGELtGkUIKLHsUOyyldLaGaQsGNMIhHEjMemGxvCFqVTKkmwpSkhtXVQFbafidfqZnMOKWbcBImnCddcQwyAMXfKagaqFpMnAEjxmPgRHSTKexTyhIizorSFyEHmHddXJkOkhktZGiYXkfikxKmZgYTOsAnXmFgacEhZhXjtMnsNpdirbRxORwVAvrBTYQWcUvcChezTOpzuwWfQfupWZCNKddermnqeGNxsvXECAOboilqMVQZlYvytwhBOUPmcxGahjscYgIoYcAkpLHYfznHDbJbJWWZYxdSROcKRdLzxuftRtmglCGgAuJpxAYxMhalJHBTmvKGvsYHDZWgwaXbqzZIAyCCZzhUOgMOYfXnyplswmfgrebvQXAdLKUudSVATNhXINvcgOdGMSRFxvGNPWUqDfQjUaxPttmnmUBRdNStHCyvwDexTydGasxLhtcyvtbDTMjIXzcJTAcLTBPHQdhMFsMWoSzRMpPhTuiMqPPWilDQzuFoaLZJQKxopjeGCSVROJZWPprLlFBuDwJzOcoMXErwpFIuWJDjdJARsibitzfEcHFZygxfhYnccFWTGhUuWssxPYLGoGfGECwcxsYfwBNkIIZufDQLHtQmhZFwohbDIksEZZyJfqxtWZCUpiuNPFGdJPoPsocQtsrqCHMQhOpBtdxMqomTmmCPCCLMOBaLJZIXoLJKNXCQDlJeLcwoJYGqzjbDreqiJrmJkSMKqqkigupfHlJhIHTRqmrArvNEDFCZKpvjtoZKuHGZCjzjBDrYEqktYtxGzZtANXWjYRqMKCokZcQBXZCfdNeYKqFvOfCxFCfNIlRLwnzFBNRfyWuCXyztqCGmNnSpLtuPITBoKnFTRCTltkgDfvvDdPsNQqHskPYIuburNCuExrgHifZYyOTexyTSuEnJwQjoXoBydVGmSCkQYysiIjwZYpVgPDlTUBWjeAhXjoXEzmSzRWSOTMHqBsWAdRNdivQLUpzMZcxwCyZVysuaIpAThgiThZrnvkRsVFXqYMTXgDPrpzxrfVcWAxEEZQTBIPlebldKUlBKiiSQeLsDibOWRjHdtvzPgHhhMtcAtmBvqTVLuvFtMrGDkkPdkCwLrmnwQonpAOdQHJsrfoKiJkfZzozLpozyvkpUDlgjwQGVMrVrBxdHtQqiqgJzsBdwOEapAQykwNwbGCvdLvlDzMRqjQrklUNlWIuAXCWigpHdjhKFzxIqAmsAVSnpCTPuaIQHvZXWQVuawHKqrDPNzGhhboTLSDzdtyCTXiyZaljURlkrpLdjTuwKytbNoVlKrGSBEtxTFmVhmyXKBJwzuiPuuSkjZduHcaPrTPnJSSQhgQrcHwwkUDZbsIBjlcDLAcFzXehbjMcaXYxxHmrLRjNPhsNUHDyhqQWdCorvhZFNGjUpLArAzmZdpoFeeBaRMzRAuzaHXFvGmrJWYTGqxEojrdEOepdHjBCYOgELcSBHjeFoIgyoGqspgZYDumTBtBAYdWBQMCrCmBrnynDpKQBqbQnoPPUolEUakQSPyKOndVpHANQdJOUHVGlIckAmZuIAdddFIlepaGxvYEzUCVnmiCSNHVRpDKSTxwCsmvFEcVrvkWBpmcOzKzgsipcCfQKNDqjuqsIKweVmQpJzGlwwLmynFVfTZnROpgCVwwJtabbbXLPLhpSBEECyUMScHZEMeOmmtsCxuzjGFfNUesplVhehcvYBpnARMniPQYCCauxpIabhsvFSdctZgWcQBnjqzXLhnTMAauGEnUlOGSNMXOOQEAphFxbHAtNQzfRTxCVxieAJByYRFgulCTQZxOlrmvYeTsjzQqYTsJuvDuCxehNsvMGOpHUOwqZIrtyljHUXwgdFiDpepygTJFIQXSMSIDGUMPFkXcHZXKWOAsYxvUOdxCcWgsRbrCtasiHGVTtCmWGIhpsODuKDpKUcPjgZjffNVVJgpTtJuRFcHQwajysgdTKAUpUyDqZwhBJbKQhdBGKGkDPIOpcjsBjQClCxuCEqMSmqixyEPOAuNaDbMEUCzGFtlALVpmEMnSxzfCgtHRbUQqVhWabsdladHAkBgSWWDzZOnBmBiKgIZLKuPgfzUIQZWxZarnRTpsQEnWfUPiWgrynTxXjWoaGpxLQyMyAAEfJxkrTMgJlHcJQBQCgVQGmfEZkNjfZXpjeDrrIGSrRaBXrvEEnWPkTiFUGCWjpJMODTwIrbexMwlGjUQnVAqiNbuUFInKtcfixnEJRLqbuqKfAhQHzTnxiJyURRVUOfbbSpbDWtxokYSziqjTCIAOZesZSjUiSxLQYlvgMQdUgWFcNdfAPJbNyhLzrwjJQOvmQgecKxFWyfhuNeCARCItptDIMzUyfQUmmYrHKJuxVbSSHLZzmumeIYfxaGsDRetXuqTdXFRIPECKCwcJwcRhprvvUoKgWopLDXZUFmXuIKVzeaXCPmYZtwIyYRfNuCQIyPDPbpXfnhDDxoUFTuhvQFFITpyXOvJFcpwQuFTStFDysGWmzwTTgCEYrbzPXKQUgaRoULrNKUSYHaQINwwBsxazMzkzJExDKfaLIxbpdoudkvYyyivfWHJklZmkhMKclDDxIslgVwOaZpoXjLBaumdZuHxpKfzDSVVnJuFOWCoPmSKlqaRTtwCcdTggTCDHwdyYzJIhHvBRbgLeHrEQEejtbBPmoqLPRpDRAhGoTdIUeWIHvLoWhNgveJyKPpHwtKYBUfJrikCIklfJYxQtOWcpiLffYdwefFeToirONbiZhAREAuWOPPiuNotWRYXvclaSUqgliHcdVSLzPPHuYHQdLppmhvFvIlJTOSjsumBOUADDbKmGvDYaKBfyMwcUuMdngaNUsZNNmVwiljlVDUOQjbSQvGhebqZjhuRvVFKdMdIbvtVxwQAiRHxmSeWjgLaiTvFlLxRqYVyvxfVQUSbQBTRFLLsixnVzQOkjDjMBArZPylAeLvzRMRqqquXhmArQreitoeSyfuGdzeouGvJSduaOhooJJdigrmHoVPvzdtJCDHxCLFJwiUBooisRQWmwje1574794937329184895467766437571740350424168538820932673020230302081625523717685946222355137022498541066691738881497360962116528259781122784880223834094379482204730949664758707098495507139807125469838953006433937202960776069724986175060792752813991461889324878501675195959508290151799376581072493389083707302272056357344488071747597557856839438058497609654215035732290302169884848104347359664130747733144803669812031256376728871932404113664827706836191787715753979560254441875793450412293669264542549801292829158692462836065080722599811916851253407678037969346391211285240851610691274098261354676685804739693888713554586417839517369783953591574906020997780579921590262203122571429247491084153708932412884202091108724047739328465698322182817198350182231577447888599778318295092174593684094594525738180012364703694441048754422175914027480446095054147659633226800095783642511315465480908443131326133805464190372286824481557486514630777375857812029907798110919493391261909543937174201159635266300203620352
avatar
kMeOBgfTmZUbZLEZTDUWKMZlDDDjAaSFTuDHUkfNMNtIsjoTBuOrSPyiSXlAGTKzUmZVHoVIGtIBtiYSnFfOoltFnEabrnjxITYyxvAHDJolXMpbkiHfeNisHJZoJYlqpETthhoJPhoBOLftAZMYtlMwJqIChTfghQLZGdAjjwRkHTHIfJaeLWBkCPCyGTcBJabsCXMgxTizUOWGEzZkSwSndVMNmKkKiYbCzBcyTAPPoimrTPQVMqKJMRyRgPNgeSYyOOAIDDJYkPihBROprvbnFnaaMgXiHvbivjeApNnZGROgjvlPUpXaVrlJhsLmisnYUrWCbMFRYoNAmrLtvtyzTkEKdGdxqISWMYvfQQGBKMAZTzSWnIxqJVzdVxQgdBoOZMuPdxDMdQDCUfWBtsQuoBncdkqOZbWczSorXwWVkscIPhxwJEgzWPadoDwIFZFqPtHJjoFHecmqwaLZAglBhlwXpyDwPSXCqrGQkDQoVnZgxzvfNeoEWdqdHNCMBaSthgZKqkVChUjDIRLJSORdbSqaXshDHFhRyDfqhRRMdTCIwLJfhHIapLntlggxleJGHYTfTnDOQaYBwalkzLdHExpgHTAqTOWPAejeBaIMrZBPITsJBhrLRWuhwZdpRHftDnRAOnWpmZPhwJMmGAaWWvCOfiwruruTRpNHJYjPXButQLPESeOmvvfgfWgPEsXiSYLKsHToPDjOWOxOIrrrhxAokrBAPuQxwdHudBbjWJsKTXNHvfRMqoTFAXPddaXTgWYoPQhlRSJtpHFLVSKRuAQugqHpWXKIadNCgMLqzrsXQgGApxUXnUrWSbFHFjZxYgFIlGjlzGruijLoxjPCoEizFmCXbkGSBaTyCVKNBAZDAjHcbGXfuNvhRYzWkuWlWugsxJCCpSIcEPmPRSMhhdACmndAjwWAAVFIYWEcetZytMjCTsVFkvPMLTDEPvgbvatMKDJxGKNcwGoawHRdWYGvWiZeilEOyckHYZCACNdTQFAvHygBmHftoPRNZbXLqvTgbckxEyqZCYmTgWtSeScumgqzKMmIncmrEbGMDxGmTCrzNmxMeemfoXACbqTLxjHqzTkpiPMiUsuaxTFCgnOAZWYPHXLAnUBxIndYdqtqUTxdVptAUmmDmUmsVbNoFHCeYAJpGZWCNzXOfvrpzUuBxJjhchbKgZsMVZebfMnuekZuuwbhuUoUSFIzLRqJtDwsYZxDYzwObRTozMmMxllrPiIqiSPNiBtrOQpaEOgbpExwyiaBThbsKAOLoxgloxCPKyEodqPTflXVoFNxGnOqLtAVTReriMbeDiciZAuHffilULjdmKTsWGhMVpQisurZNDwYZjrbgkCxeCWcEaYwMUkdiWhDXVmXOolXpOPtRKSpFNnAqnrcBwGcYniZSmsIbTWkniylCmeqZpzIiZQLMmyJeyONxjAVJgNgpmeFqtclDoihUgtuSkvGCbuItOnfbuUZWmZZwrrUaYpOWAsyUIduMsLpLFoRRPDNZlDABoaBrLxkmtTufvZzRLMNpctttybifTYVxoKWRVUFfvnWjgYakEUDztddRrmagejYZtbnZNeJqYCjvtkPQBeoSNxAdhsflMJEgfUuPIcVEjuFSVcSwrgXirHmDrGeKrhyhunlSIaFuptLamUuMAZSjeEnLidsuOJTVmeQjlTaEbibYUhonHYQXZkSNkLvrDtWaJhIRCPLyrqUrsWyKDfbHQxywhLNlmvNFDUVKcbFiCCbOfvHQrOppMDNIYjYnhOgeSFdIZaoSHkNwUokutGPPYDMkeaqUkvFCJFkDfczbpOraMunLGlUTkpsPYipeOQsZyNPYdDWfursxvuMrzNgFiwKWelOOxGMvdTPqZDmMmwwEFPxFydboKzmcxQzECpzlgBAGCUMREWCrhJXTymMFRLcPXCJedRxdyXwYpxZUOqkResaiFBiQsNsRhGrwXgPpQvzPlAQznVtmWKnhQDGKVZFPgVayYraqyiBjhkpwYNqDehIAFYimBukcbihzMxUlPFbmcmXYBXTmxGqqkhQckmATMMkIMqDokRzPzIVJZxuqZoWBOSyYqfylMGWdcRzSzzmWtMqGgmxutbtKCyvqQlJyNpFoUwifiMatiWFhErUDDnNwGBHQjATIAQwxHTOZhNvpVNvPFtiSuLrDcpBFJuIKmqMwYZYuNdiLKGgAOjCcHxTypTJAwPUbSzlhdHZlVqAzgDpVfITUadMjWcujtMkQNmqcPuIHILDFRGPCKfLECaBImvEkuukkMnqjMeIjMLsOvXnNMivayLhrxhqOIieryLsgKXHGxZryZKOPgKXwOBvXQEqYGTEZzlZIjpvcsVmmdfIpKSxjnfuJEshjhgCobnDpoSFcdWGWCRmlZKTpjaedCbqtndrdPrPDTVsPdfDSBbuTgfmppmgHBEnRrwGNUmyNbdMelEtmTYVAkeKNPUMdjcMAPGEvQYGlxyZQMLtdPLSPygeVzEGTqUCjnHlBJexyzCfVZQcMfBfFdKanNddWlkzuVcjZmqZYqffBhMghgepKFTfFrFWTUmUWdfQWfyxGZeELwcjIIWdQksblwDQSwXVlsAkdSdoSEIdzrydkeavQAbzkrMHHYxuUBGRwHLllUIwcXKYALLhfjrMZfenMZTwONmyzbEMryJmeeddXTeQvhevXJfzZljmLKMyVYrXRUEFkPbknuMdQHTTsKDiktjQSDAPSvGuzWmftWKNLKQDyIrkHJIkKJrOFEsjoeFzXTCucKxkiKoLSkIJwrvQlpUYkzbSBHmWIwUcYmHsxFnmLAsunLGwcNOurdKlBJtyUxKETxgXCdEHELJYkoxpKjGNzAXJlgxiTZLQoFtrxxjYwHPPeSmEuZaSuSoMmVOnHiWWymuNZmBBhIwqTRxVXqyMZZccJYKRCqEWOfrTLYQrNeqIEUyGxYdXDUbWMMCylkIQcWBYYaxmaXSLHaYruLcrkNejEcmRAJeLtYMmZmUIEEDzjiGDMWozISRIpQjsCewSpnKEOTYMXtdhomaERfALBudHpiVWaRWsYxmFttknJWiOOvSQTgWUWFrrMlBMNNlHDUXogsciOzOzBhzhglvloJPpzlSvZDfvlDXHMxkVOteXmsLtwrTKkprvcIkOYXVAPnrtTNhotmssDJWlsLlDAaaRmgUkhBIaNJPDbiQVQgOZGCscNAQhKVwyAuSvLHTRQSyqnAKHhSpcHKPfFYEWtBjWjkoNRKUsTTsMjgaVMGfECVJvWKkynDhFgcAXhChegyHkxRFMJmiyrBawifhxtSuvpuPumcLrXVOHlCaCxRHHBlqfGyMBAdIEeUtlIEuChiDHrhYjjVybsSvhZblqZLejykxKyfUMuBiFyGGJsYjpZytpTzRmfmqPQMeBMtWAczrmBAtdXSNstXGdbkhqeYfPzRcertAuSEseNlLFlfmrYHvKcrfrEOmsjrIehnMyjXDPRKjeeDSXFeJYMQezfTQKXfSDxLGSMClQMdfkWuBmnfGLIwXLcqpKlpLtzZRuhHbTPEkkiUxObVoeuRYEVCBnrxntEDaIBHvJNOmELjqTmDBvWfCTIPxLckJrUXumJNDuZbGUDRmumnKclOFfmHiHehDjhFxZqvyAxbxtGFvxzWFtWSCQqlfKyFMSHnVOZIuIzYMdavVwGLiJvzksKfoawKBbwVfPepfJbOkiifznVbWlnqyvTMiEvYuMOWFueyVVTYqDLCaAMgLBNAOKssCXpjBhRRgNNKBdqhwkdAGbRlGALmptsePEtroMmhUgwpFIJOmxKwQJuwSgTigsaOYJRQKjaHJOBryUSJwlRUubPgQUNYgnbPFWdbhuYnxyAhViBBuqmNtneUOGWSFikGYdZuyTZkBXHVBokBLBUZhBqMYiGZkmrVDQIXdmDTmlCbHWsNgPjIQQNmOcLhrBRVMybwaEwVlftsutbXEkTHkVFMNiLgSQltPoDpMFeBLCPPigzAlcihAyByPVrSdVTytmhAtssPQhaSbXNkEvsduyyrayHoooafOeWyzgUhPXPiwBXeQVSyTBqdhUbMsngDqnLpaFWBWuXRBkPkKoiawyXjKKLXZThppSUKqTSDPtXhhnsWJXNgnxnCFhKHboIDbFYlGKvxtQKFmzuqsKRvLcAHCPEVBUSdUsJXRQEgyWeQpmSsYKJIgMTfQWqWzphihKYgUrjqbUbWytQeoTzPfUxHjSyiZAnYxqekpAqRYEFPQDtkulXEpvTpVsCFNuGbVeayoymEVrhmzYJSoOlqXYByAFVsOIyYspdJMxKqmAGWdfFXtNuIRfQugZPnCfWDQjBKWCuDlgBqgKUXlxnfneITsBTEqPzSuogoyLepZdjrulkTHIOSADgNgLPCWKhIjiEYNGjPdijiBGfNJdotrfwjqpSwHvQZzxaSzICNMOYLLOYElBrgPKCDwgNzhPwaKiLedFoFzmSfqPhAWOapsGGascfAvfAEoqeKctWRvgOHSWxzJViejjxfYZUOjDbiEWZiNDbQEdTNoudJeahowoXkFtvbVxNChrmZrORltXPeBFmXtSWKjgEyuVCgnKiKSpkVpgFsezMhSZPqQtiGLnpbLkNyHwEbLDYrVHGGQXrjYqDBdjzyEglUPrVjiFibLNCxscoSQbTGrFxFwgfDwNNwrghQMawFmODkKnTchDpVGfZwLHUePVycMFPTjTaPiagWMsSOYwCuNNsLQUcVBRxPobgGBogIvJQlWXAmklbUjhethJPiDNUZRyiJJypAkFLAbSUnajQNgGqLZBrOoAhLFXGvYCjQfPVUoYQlYotkAdDbjiVMSpGpidxJFfZPVhjqBzvlobeusWOijvegPCdOPGvaJapLHOfYuHWmWBkUdWoDcPDMOKmIhSFcuxIEvhQbvSIbhpVYDPpPHScbDpCeDSrmgztEThvfqJkAGBGiAXeaWCFQeenFBubmADsQxmOgxHZDboOjMgWDxuAIySMLwneVwzugeFmKClEqthSayOwUOzbOzZUuVZsvhaShQlqJPtCNnCXKoCtuSaNuBXoTuQVVRDjPabOCoguFSwsUkrRrwQIssYNcxvopHvEMaMauabcIaFqgkZuYnWoKwyyNrgDEKjLVkKWhDCNqAazmheYDpvRSBEhnNoBfBGakJzXLXeCKnwfbLmddUPZTQtntVldKSTeHbxVhrCLjiclyLIQsldlmOAkefebnUjyFuccFnLilUeuBgVDRreOcbuWHuFGnHOnLTJlabOXstaDPgmUPkGYvPgriuhsAEGFtFFoJjccHUZaytQgTqiIQWoKkxTTpHmNXBaSabVszkxUBHfuhWZFuHPnmaVZRkYSDHEuuPiPZfCIFqPoxpELnnzUQxMLzFlKKwzxPilPkDQUqafToxQJmWSBNQqUUmNQQNNtJTORTYQAswMRssFDSmQezWyZculRIQGsUOcZmIgoSLkggxYbzuBJnOVHqQZJzxsZiIGkytFVYigiugnOfzLxWWVSeYNmtzEnoplZewlJJnECBRHSdXmvqCrpImHFTSMoFUprKfCIqWyqLVgldyFUtqxwDucZOrMnqFntozVjzOFuIyPscjZpnRyPRFSiThgROuHRwPeBbTjjYKnurMOuoeAfUGTdngEPJhGTzPRJhtZRCahTsxMfzOEVFWjIiilatKSIWPWRYRDJWZAKIDtZqmvxWOUSyTZOJVRZAeWSAlrLRlGHpcoEJQqoBGQcqVQaRANdUaVEDCMiKUOHMaWukzYHdOlNOiQQHRgExmZgdmAYwCbRvUlFGTQRXHUnWfQuerdmlsJTirWKhEhSrDaAGQCJejCgFIuyHrahHZyeJqSlQWKcQTalrhqvNBMKMeXDxzGUwavjeUjThFNrKixKXgWzAnYxPRvIBnCzkUYEYfKUfvOHUNMKkWCvZTFhbFVJnlGskQyuIJippIrJcyFYXAAMQYyCQUBVCFkXqbjwrPkzlThNahwhbXMSJboZVhkUwIsoMVoBhggZOrMzsxdmoXkxBeRGWkIMaDxHOCzveeKYcWctPKtkFwhBATQvUtfONCQkstdRxiJlKWLgvidaSyRACZymwetlOhCmuLYEoBtZFScWDdkxqHALkAXzXOZnCNBOlYxXeTZQwYAgBxtmsTABIgoBeEKlZJrubIWcliyqqCKRbFjguJurFQHEgiThCgsMguQuUMTbUNqlmWGbbbHcHwARdcxASPnpJBzZMTqZhNwYpBmlAjIKqbQQUJfcUNExoiUlKblnUbQUaDEhDvBzADWCQYgVQCoThgWlbzytidtarkeAnHhkTJYBRGCAGYmHvMXzmHENUYNWUWmRKrsjLEtriFEnPRkkPzRraFQXGXrnCYGPRKpnsjIHvQViyFXTUivONODSZuFhHASWbMOKwieeuDpLUsBpwWMwfkxTiwrkafKqhHasBbSSAPsREeGqrVVvVegQplhTArwKSaECQQjXizRyqxgZMtXBpjYgNkHmshIhtEasChDHERaGORymKBQtKojmnloyyPMlUrigCUdvRLJZymYcBWyyLACuOxJEBFqnIyGVjjhcMrIDfGjfQsycreTIuWTcsUDumhRJcikhWWFosLlsTWPWAndxeMkETmHUEgzfvFLaOOIyvjYzmPphExmrizBvVTzDznrTeDqgUMAQaiPghmVQcAIfdOmqZnJejSSVctSBesKdLkeReQXYyKPZKVsReICZIVUjgovubSMiegFyvMjDBtWxolRwcPBDUjboCqUNXEIeNOfwdCBwPWiuxBCSgNTHtagsxoXUoNszLmvllFnGcETZySGMabZLbczgbxbxmJpODXBnfeCdwqqgMwJoYyqaXuepVUGHtpzjyRFKVMGeFfhzuBIrPOetvWbNWdELmWnrOHPwOToWlMrWerQSsxQGgcbqVLQpcoIszDkslixtTaAWVUAcLJIJEGvsAyjKnArgoOltgEtcMxjONKUpMlHjrZaewuZnftZERHHLpSLugqEGFWeWPlweOBHGaNdHFEqjMDVTYKHgBvQVriKYUGhOQpwiKZEYdaxYdtUFIxVsOJmiqQPFQNndMkAkrAoZGfmOLtQjfKxoGfBKvxLWwnVZkTrPhgFMkgELIxUlkkkWjggAyOpwzrTljUoYtsaBLXKYAHhCLkdMVmkoTzisNvRuBcHhOKAOsHaqQtfBrhrnLaOfptbHeLdanPDIQFTZYqbfdSMMacxDMdSKADsBSCIRFuwbokYrQISZSYmoDpRcFCAFJgqhMUWmUBzUHerLLIIgWxrHIKVCVVEUokBwBXjkNarOQakwUVgKafRMIqvqnQbhZKttycvbOsBWsqNNMToijitZlUMrbaYyVHbtXlXtFjbvLfzVzkPyJCGESVxIwlQnAIRUrNOcJkszlGXLzfjWPaNfrhygEcyAAUYcHthGndxGlvheOxovkVQtcYExLkAQeTdxUqJvLmLYNnmEAESxjMmMgbplVReTMVtvuukLBXvKvHPglYRQDIpCKUXEEEqXCwhvMzpnwzQydcIsbXXuRzQLVxJLhGXyKUktqmmUxfgOgcnqIUiVVnTHfyMbqJfGflGJGxmfDXlvfMwQviHYjtYeJtHMIoFyVSxSUBhDPYwpVzMnagYHYWQmMErPwfzhndFyJreTlCVdUjVYsAVERnVQiDCzJvyAADrxbIIEyrWOVfLUeZHfMFIqlbSimaHtlaYlnzVarWuzEjUswyNicyQGHtyhSIlFidbFiuOcOZMRhGfmJIKFIXetARtPpwCAWmseHCpcHnvHzCNfMCNGmTgEtwCFxuhwLzQfxqznIYyDydTZCnotGorSUdtOjZlHVRJgywLZBpiGqNynqWkUpSrqBGfoARIsVkmQyaDZXkxwLyEZWqqyDknyAKYKVQoMcEmniHNrvuhyoBRgZScwUWVzhvGnPDdGAjvKZfxoocbGJKoBIeKBFmPBopxarjmDYfinzIWbJfpPxrRqwdcaOYYiiMyEXcAAXUNMmzmLBDkJXSBdornPoGyqCxNCNoYdIJFnAYZtKItNWWvEDZqYgdLKdTBoGeiznycOlWGadCfrnkGnoINMCebyPJcOewUjuembjjhIqxfrqjHCZDqagnkCTxvbqTSNvqYyyDfVERmzGzZXGXNeLpoRXbBbMrzgaalumxdOmtquZPeVthpwmCBkziUYAJTINMkgOKNCFXLMewwyZhpWnqSyJLOhMCBpxdORNjAQXpZRZCnJFtrFPnCxGOeIVlPzRYjeNWNOsBiADXubuiUqivQWzDDopeEuVLAmsRPrlRrQdttPEtVrutkSiInYKjjSMPTFXdpbmihCxnKazJBuFLkNdUTSOsNzvwjkGRmMAWmMexdymRaWoHwXMCyzKkNfFEJrcMLPeAcKdhCSyMFhQLPlLdUPRsRKXnVHYKhgkMCmdMAKKXrQSADpiUcefjDQzPLgvcGvJBWwznCVElKuTtWgKbJdvzHNXRMXSOUWyKZwNlxZZYKkrCjwwqPWFPezRoerBxhNpOAQrtfGySYyCzmhHSiiiSytNyfYNRGxKouYeAMqvFlkXrReCfCRniyLqoZoscsSWZeJbWLQhxeCIJooArYmAwlFbopwaYpsEDMYkXPeeMDSitSdQDxguKUwzVEKhJZNAaAKlWLmgWAXbNQzcMrFlYbyzIAhJaIbOgHPOxuqGkgFxGeCzvdEDCeQTMOeqhYfdZJLxEhmYrRSzUsJOptBnFExjtTJakMpaUdghYRRmfmiItICBuoSsDmWVcFUqDqEwkMlDnBRGVHrupxHRyUALroftxVvvyLgBeWrpvKIUimgeeonWmScEdLkqMzUMRZPqJppPcIAnoJSdvDbUpJimRxoaHkaOZgxYnrIecRUykSnzuYmrfsvFvmncWkWkOwrNTeEJnZtWuzvztibwbgXLtuymMwqZFgWuhkUVDdbhezDMslIlNwYkrOuCPHODbhAypjrsadvRoDDfAmmmtrYwHqCqzaWJcdeaLjkNZZVXbn5228188603325201774590244295189494167684381680956916401318167083617350434584659320626193490044819014241653220666406971084158364150760948278104653793880933914627003271720576803579528131475515334949977141245090704300053000845525179125554476441881032366905163411787894048755802352078760889952939791514905628582568691559425612086462377612083133937512259607383685855908239960232860252393318991397912639268500871604330385055080192971228618608036579083780295812123793126061745618633569778021894208161259525391887360831818429401812288200179476443399774785186452116288177771362178246463959811495593461763947361559413418280858947305135918761928820351270046970635082993362669270136694549101822630106483139289873459742925240827853629794738261963597395534817603814243221130968940171885505595247488958344624291791955756470353708952233286294282607799957897817808737288541517445326808660555031303206191362760202922324742735315266496732623674338732475530476113667349668722441732807232157344643580235071151425448606512
avatar
jqbGFgpDPUbmWIdfaZWVILyJxBqUOZyYBluRtAgrnuWNYZaFgGnyZkCwDQhWtRhiGBJEqQcBxBcnUrpEOLlDSrHDgGiTqXkEmViUWuIgBJzpcQmtrWkmjwWnaSYAVuWvaZitcHvkQQubNHiMtEXqRXyVuUsuowCUsrTwPHGvvYlLQOmRsIcISwbNLNpquMTfuPWfqhupScvztGkSdpJumhGgExDTIhiStekgGcYYkZjUdSgFigpgRLrnLhYinmeVXbiVmjHsmqpvepyUnZkBSbKoyDlUEOTnYQMcuSUlwxRTtJIUbkJkixNagejrSMSqUIkbDPIuEfxMdmACRqvzknIcSgglPEejZOEJsTQugGIKPbDoFDqVWtvwJUHXaFVRGwOJiuvwdcCJrNWcAzbDWVAcPTCXDiybHVtJoJAyoVZjlVMJzSTcpTQMcmpRAvWKJwimZYwckljAwAxoCXJdUPGSRNFbNdqTUHpTctIwwPhpjICsHrGjvYvrTLrWqmPDvGVkxMtVkMoWNIceaWxJxzyPpMmySUiqsWYDeEApPsZZCsbAsAsayVmDYfWnmzFxrgqoAphqJVhZtIcPawSSbknJDlWKTMWQYGTGDqBIywtZymCeKwkzWmNvBHJvXGsEoPibodYsANWLzIZNUrGdZkYYVTdjDApMlMEILVuwhAhjfVjDYBDetqEruSAWvazXKexYIQieinNHuxEPAeVPdzpPNhrcBsCcppiJwLLNAXidhpMPYLFVCYfqMxkttSBBWrDPZnPZzUCWeDKgCvqstWJgNcFxZUQglFKDAnYFTJKIivCrVrdRNdqnbhXglUebdCqrdWAczMqRgewDkXcFDrxrrQoOSTpCTlyRuEWIYifRepriQjzBJUjioefKJBOWISPBhnWDGiZxbjAryncqICjrnzTHpjJgZzsVqECTWnkTBDzVfpPFikvcmyQkgwxLrvGpnMoLAyTvMACCdCbSIFcxIEzJrZfrlTApPHtcGaLZrkyswuHTUpCdKDEkMMlVVOpYZnnuhhxmQcTsLoXxWPJqVIFoMMeVrStEtWxZgScEtZBaNhxKOWKtYUVQrXqFGSFMVPyypUJhutENlnHSKhxRWUqpGYushALZENaEbftYUvYBBHJvkLXZmeRsAZYMEFrLbPSyGTIpXggXPqLRJpPGGcXnmulhnDEvXCAYwwJxKTOFpNadCxWkNUZBmsQjFcUPigyyTbuIZEietwDwQzFedwHrzJzbwxUgCipUwkAmfAAGIOLuVYZQwcnFDHKGbDrVQyroAMrdDGKqlBboiFVuBWfwWGIpXUmMoDZlnSUNukxXETSnTWuliVZThkJIRGMVgpNUXUbIJcbhhjyThuFSqEDemofeGKtENIQctJsZgnUboDlHxewBNuUhyjGePbpEpJRJinHjpGFECRsROPmOxyEamydhKupAeiuOFHSRYGmsUlzdrIVfMVSAMkipzQcUXRTSOQnawtIecqrOJYemOuIXguegLlgmiELpswlhklmyHYjvJpegguSEkmFSBpuQsRSpHkYqYOJSRpOurlEQysdWVhHuQvPCSbJNDkIvkSCfLvZXLjfljfoQVmtZSbmsgVMyaMXmzfrvAKVnItsyncZSjhxyfHhGrkVaNBPbTBqEbrxdCHrUiKDRPFKALuzhUajJHLsAUmblCSDPTAqquBUslmzvwdsOrmpLxsmrJItaaryudcyhZKmvrhIJoHMqOTMfKKayuJNuHbmgEPDzCDDvjKjXtMRZQIWyYzkrGeGcuNQtGnIuLKUHuRUwfBjCdxjeNlBnnzzSaEpmGWPorueyCTCTdBlkepvBCYzHmIhtmxXJnfbdukXswGnKfVCZEsdbwgtLcKReZKxlWjzeOcGIzCJNOpzniYBKTjXyuJSkAPMEOEzKktOlvGeaiEwqeVPdFqgyPXAetbFMCQTGqALYyfSwUOUjECuvviYekCRaOeYRdXHmjEfcLFieEMzABZyFJghMilMWjwCHzFKMJNzawmOXrHFClDSrgyQWJolSrnVBiSTpUZeuLsUxqaFHWORDWZHaEhtmCptVSHsEhbigWfyPDQCKQmijXgHCaRpPavnUHSFJIrJgDSwSzINlalmYKRyButuzRpvWRoniHITxIeqUERbngOHAUFJrKDNLnuepZGLcMfZvkBZVapgSIcOdaqdQwgSCdwuYOGbpPJCyHfyjiMILMqhvaRdUYycsXbumgVAYzJCPNEmyNvTOVtfPsxfYIgXumUlzTEymVhQHCgsqQuPIKPfjuCzFpJbntrNGicyAFmJeHzmiaSStbyfSayLrcHONqwnhjrkKdoaDxwMPFpcneWcQdpRucPOfZAfnsumuxOnDeWDwkhvztHqmlXWlnnisBZKIEQRneFzpAyeNDojQPhVOAyGWWiyRPhhJoDcwocdnmTvQGlHhFTIJMfQOnKefekSqBLiTaSFEOjfxzZxcKsTmZHzgMQhtjcOKmyQZKskTTlbfEpyIalAPEAUBriPrZvusMJNdMkUAyFryDrKrCotqeLqopOaegCWGgycfxLMOSRMmniodpUakwcepkbTkVaUXZVnOweMWlmoxXVtdqmESrTCLhwKMzzoCJbBKHLvgqRYFsGTvfidihJCrhVhPCCSKTwWEEaPTFWXvREIxUExyoQJKghxEFcddgoKxjWFXolePWKBQRbObIyiWuoJiOklQWsiebAgerQrJZbUfMwKoTKXUimWzwLtyezDWYAGmfqKDzLAfLZoiItQaruBvwttEFINPwmntpWcOZTDtIppgWWTQsxqFkyMAzBxanTQqHxOwgodHqFVLTOoPJzDmCCmnAjuUDmwqkMAxeWmDRSFmAsJXjvVIyxquowxVoBLjZfZIkKSQlXmpeGBhivPmVNiWlLWinrQWEvRkzQQcVZkuYmTEtsZQfPmsGwkDCwjMtJVeQbaKKAqJBMDMnRLJxSNETUaIihXGdZeUzilAtjVrxuNoTtbcgxqIDrNCgxKADygpHpDjAnfpHXdaVhngyjIZmVMTWiqgpstZWpzUCQHKjwlDRJLcrKOqMkKrXrHReASOGtyUwUlYJYVbAbIEhaBXAwEdGkMYaUjVnCSLrxNvaBXjSwYMneOtedYhQGupVBJhmMEbTQTIfGcsWjWPItDusiWSfkhfAcTtgWpvUqemPOkvGqZXhPNdBtfxXbecsHlJYHCOcIeLOwuLwlTeUvGtNDrrMlJWkDvCsNRhHuQpDJQOJFBmFjXLGKfVEphfdpDiGKAEpwqWcYQXConDerpSOLXgeNKzbZDtwTCODThncNCylTDOmndIfskBYsAMDyFliObRQvScbsptmZEKTbxQDGJYgbEkWitlWQDrUAolCiGkSKKVVjrSRnsQfTtFsGIXrCsSpXZwrUQxRjPQFhwJEOhrdOhqXfIAoMNpIimVdAMblpsdiIYsHRdOlWNQBnEDMNHDerwWMQKcxMbwVSMFsQajPWFVcYqYfbGVqCGsuRNjapOHncUVsmjKixudRWtspotKiMtXokXzJHoJHNlMZTPBTLVWzidPapSgQiyoYOifkZaIZeZbULzQaxAmoQnrguYZxmvVLctgIjaJXCwOjtrKnFEfwvcIIGwyXplisIYaFIsSWgNNYZkhaozXzWAaqJleyxQBDkgaaoyDDMtowEKkOiZmmdXQwqwpQFwvkwFdEtmyZrxcSIBCMTjmhrRsMCgtZczulTRKIoBGRwsjbCStWYXCFbNgYJtgFLJXYGKwgKnPHLdxKwGLrsoCmbwZrEDPkMmtKnfoUvRtsNVkZxhbcMmTkXdbqVkXorscwePTlEtlOOFZeGCUVkbfBsXohAvFzhraJapGxnMJAwcCoakqfNIjyBhagcNBAkbUPLJBgwfOOSvICthaguJdyvqOtwAdhPFHvfHPmolBPYWyRSHWgkCQluylYsFOoJcXCJdlUdMwpbbQEKvGMjsjQqXSBwwlqRqIMPbVuUhVrktxjbowdcrXkzPBwXODdfggfYmHGCLvXxiPbjguvkcLVcYxCHaekNuWRUDnRoWUySlwYVvErdSlyXbxmEtTHMOdnkFolKDceYbRHeMhOiqnyRDziHaWvSjXROdKSOjEVApMsPsTyQnJBtjSpEqFghVDIftAQywzukNgAnpKQeBczFNxJoNqrxAGbjgFQtfyWayhMHHROZwNWsnyEiIVIzsCywdWBgmtwWCxNxbTegIaETWRyNotCDwlUzpfxrtDDTnkujxbAYwEiRFoBsIYoJAZKjFDPulEqEQykwmlAdzkvsnBoHunPIwlvceIRoDvGFxvmkDfQxAMFapvqQwZineeEkYKSacasdKCwSxvXmqACmTKaYWAEXQngooNVwbgeQqnXKbaBbXdRFdmRHbZhnNazHhgjWzJdcIVeRiJRTiUILJMDRUDEMbVocpKVPWeYyyzvBZVeJYbrtfgvDdDYXBpWGAbvWhoYNcDDVAOdAzuqErOnAaccCkXhYJtFNZzLjBoLivUNjwKviNmkpkhQQxJzVjABvyuynJMLFGlOERwuTvuTBXvGYBhLckUGNnimHYuLLbAoDAONVXdcVKqZXxvHcuEuTaDKVlKSvUFoEtSjUZKJhMPbZwMQfvNPraBvPsSAFBrxZWVhpsRzVKJrfcsQeVIgfkvbaPnHDnOVWPoNFSPnGBeclFntELhXyYFBIFWlpUaWGhXTkAfuzniHqcZBQArgzlhvZsbpmuNcbyeopkBcrOZJRYKKpNmhPjYGepjHiGrBHdfcKLXCFxQsDtHbQVCZXhpmVAlVfqTxUClMtsgJjHilVyKnoBPwPpLXOZPlKvXclVRRnPPGmkuaVvHnQunzZZMJcmTlmAfYYXFgHVwDiciNLnFaWdyEaFKLdYqcpboRPxrREbNQacnAOrtgJhtMsSSGvVdtheynVbtjkDEjVYlKzCAzopiveYSQvRviLFpQSgLrlQNIMMElTgFZHwCHspNjZcvQtccqymqncCSQxtYsCJXygVxGmVhjPniHMKgeVixJAMdFdmSBTjyPwVaovshrowuMCcUIJXOEhjgeIeaBsWixLyXeRkqShvjFFGHqdakuVNyPDLrlXrDkylSEszzKlIOgPpcVVsshTEutljUiCsOEbYlRQHdotIIDdmxNxSVzHoLKahEnkNCqywHjUuxpmoObnXibtWSQKkbRcBYEUULloEYzIswSnBjggPdupdNMmpkELJZBqxmWgPiLXlxYisUUFwwZSeDAICOAhJZcBnLCKsHzDYsKQCFWucZdxNTvsYTcptZkgHzAfDQMNTZMCLRsfQeqDAIRxPbaanwPmKXvoyyNAjEEkaQRyMBnEUKdsroozvlKxnVASfmOeDkGAfPfvzhJfAPzuYzjxItDCgSJvbDAjtvbfvKgPQRkvzpuvYeOwhkMUBuImerjLfLFFjHnciAdReVGPgbYkKXwSlvkmDqaJxbswpTcaCJVbjTuZaxphDKTdoBuigPusfiLVEhTApDVgsaZsSeZZJuhEXXLTqCWzJiJHFJUCZOugzIxqclRKYLBFduIMNQUFzcLydllFGgwqBASWGNvwjJPBvdXkRpLUHNXBwqkMXGpsaMpwjPkWQewsVtOIWprGVeAvgbxHfdOkgJnFFcKUEjyOhrGUOXHJdLphyxrEngyGCkdURTydmFWpfKaHwLoZmuiHlkdJZfPZNjnRxfgMYcNCfqFeiepnDdRTWXzKMSNudrOAlGFaPogBMnRsKVRIqeZZKgltLCXmoNcjaUQxEWtHUWRqhfTrFIqmWqKsRapNClUAfuKDvJRKPbSKQendlJhqFcRPplFgkWUThqSOBRJIkScfeiMzzNrcywIZbjFFlNJGsBbGWMCwQFsrqFvhbmkDZRLCnyKSvaViUnZIsUWIDoIgGNuTQbhrDUMxJrNRRYURMJywdTOnrBMwjuWlXzNroTDBXcZhMosGPSEiUzAZPgbwnGWJDtoSroPhQBvSIkVPUInpZRlWYfdDWOeraiiqLGsVEzGBfqrlkAkzdEUeMjJxQXxKmmoQMkfFugtCYHdqpjHcwGEvMoMySKKJrsZCWvcGrHYxOlEcKphTPIJJYklwGvAhBkObEFjopADyDeWdCKREpMyjqDqQiyYerGsdCfbOsIuXUoXRQwQETDQsVcBvbGhgKXcMHQavIICkiDfAgGrijqgcTdKjfORNlwaLIGpppaoTtgTQniEQVunwQLIzSHLboBvrwiqbQCiJMvBkaFIiyotxnCRxhTUsrAcqsWuYLaZwmiYRrkQjTMkoSgBGZIJvmHXNuZxPmejCFoCNeJkSvkSBMxhfBoqlhvdYmglArSVhBQCBWxXDiiJCOFzErQoGKPPMlyCpzMiCWGaCTyawMkOfJPrPzcyRMtHBTpbOVNpMvioKsdMNRECGNDKGOOcfpoxthohkdGfMlMFuDxcnZpbkxjzOdXNoDWJfguSiIahOMMAoFqvdnfORudutMhVGRPtyeVSGcPGpbqWgrFCpNmYZQJpKZtwDmlEtaLWNVNZUgeNnYBhhZoOFMXpmlyszkPaUqsDVKpmPDLcdxBwMDQiBbUiMAyavmGPOalSanIhCbUPJeQkfDZyzCOQtLnMuyfeCNQDVoEhsmRASIRCmLsrsRMBmnNFYdqcNePlWDNAhpCPiQpDZsDfaSisDwJkrNDuTFUkKqhUDOOfiPQlrCXrRMoeemdJRlNUTrAUjShdyOvCkPdaMsDpyyrOhGRKHbQIBDImsgrcsUgcTWRJkmGPjmxGmSsNQAtHABWKUpjjHrTwnrrqZmIpBLZOWNHEOxXMFlQVAetBYitExJxmXkOkGqHzBsleCLPHHplYgMTJapYcsrqNBxPFKTqlCmVXXdUmfhJURktMBstSHbabRgQsDkbEIPhEPQXlKzPeZWNIwiyPFaPgUDZvBYOaVAGabLugqqRXGkGcgBcfkBMEITrBUtvlqewfsUdptcBmLvTStBAOvIwcSpkOZgYDZIyWxThRtkZBGhFVJgOgAFZmIcUOErFXZBLiBvGFZabZwdwormrjWLgcxUnkMwrUbQZZVFqOhUqKDNEHsWOuEalWHqmRrHFcSuGBWDlVYpysQiwPGRYJVYjldPadZvRKzLqqfBtnsWmrKpIcftQxaCpkblsCQESDGywAjJmpTyrSnmAtVgNIdRxaIypJYpYPyqqZnnllLSCgXOwhJpqyFCgZGlnlfBOnkhGSGNPdNvxxqeRNZZYmCFOuEWDLbXptJSbUFFKPuVUFCDpsoNnNdFcLBOuXRhTXkRhyMUpEKHbHCuFIUJIOCxBFrzRKeBvWIoMZcMvvAkwZFpHYoDipCQcYJxIbdsemlamRcFNuHRfwpeaQJkCLgGPimDWnYrRvplcPKyHMkWHscVEpIybNIVMkaAPMbKyLNNIDpPjPBjAUrajhIHUZkUjIuBFMFfyCOOPqIVEpJLkkjsPdRHIyJWdQMzgIckQyKngPpOzrazRdaKGtiCrdDZUcpIkgvAcHYOIZvIhVwhNBxsJADPvhNWIXJapnvVoTsbvtNVWXQfbCmoBtIdcDyzDbYNCEMLnJYTBJTGMTVfNHCnZfpUYWVVXojUkWsTCAeLAqmylTYmMIrvGIhdkLOpVxZbOYHMEufaOqlALUjxbEorndbNoJEwUjFJcNetfTNqckItsVPiBtiRgrbfdXuuXHXuUBHFZTKzTtTWErRmwRWgOuXPojxXalNIszOuvGslcpTWeIueCbUAqXLmsdmspiynDDwWUfeaZbNtvTuQiRbdRiSNdWNeuIXVYiPuJcUzIAZSmnKSzDtLaDWDtSWuagPKDNXgsOhwmShCcmIOkvoZmsUhjonMiyhabTiiEyusFCTFeLpzoQbmqtnWEhbOtJCxIzEFalWVoKDdqdLEjrCwMIUvZungAEVXYRPuQpvrZzFigExZqsnKpFsKrzJCJpsFGTigQfQQJugaRPldtUxNoySvMpPZKdzMnzRgmgicemlCVpFIfLSqztFqlsCeYcTldxISyJWxivgcAIUxcfbnpMEXiwMIDvBwFezGepjmcSnPoyrSbZsNRtzYlOiJYtstzgVrKNdBjdzcXHhepJTYNUxhRKwOXmOpBrgHhhPSzxiTxvrQkWDjmkqpRqEzMeqdzasOCYiUKgOBaMyIGXSGfKImxOSEvEQrpoWNCyJvKnrZrhKMhVCJFSyaBxFHxjlEJFvMOJfxIMueBjrzCXncLROEztrbbdIiXWsxFeiqjATdFMhmcWIXgVyabPjxrYOGPfsIXbTfDKqBYynnZHFGtqgtCaLJqylyZuMmkvozSPjuvWJKkxHxOIOHLQDGsmILZKOLBiDUdapKvPSdokKqEkTDnrhuRwQTUfiLcYbJdVJFYVvnFmUUymfIsgfCHwsxZcmWRdAoZJTQXzeWLFpnQpCLQFdVMgqlKORIvhTyOgIsUYQYKzozLNOuwqzuVDviTyaqIPignBynKEvOPgGmgcWnlLyAxSaMiqmaboVNNAqcTrhmcqkAHLSKPjCGzkGwkPYYMSDLKiJuYzZDadnJpgTpnTFaYdRGTWsHCGRLIncsxpOkROrAFGsrNKzNMFshwFSMwzRjjOlUOYyXQfrhxARZtfGMNseaVkWEBXdXntmCkoFeLTGtbptAYgQrpHTEsWRawdoEklHHAtZcroOyxlYofQDbmMnkuAOmzFGEbFrLJRRVMETjmTigmJZTfMatNzLcQcKNQFdudYhLHBiRwnjfWeoppiHqwgoSVfKLFByzdZanKUinuiLHiRHFqGfYsQMkZRtdwXsVjfUJipUMsbHAujkprirstxawyjbgtyrvXwhEHHukPNshUtkquuGfuZKIScrlBrLZYAuAgJORZMFXFjHPrKxRIVuNhuJQTvQRHHRrgMWCpraIHipusYvedLiPYIzdZWGUlyzUlwZkQmskTkldFiejdmdShLPqebbQDaXLiYtCqCBZFFuqqoqLbyLPsZstjSfVmRgSWBXliOowToxIygwlXwUNB3611530709638394454547781721752329584364739679907835413596003789004389221934613328282962074634137345824700000581746057947339409855315089140718667156045538043380356954733505300593608543629280275154875490237052928182241331280379688982648727808356948014248709548111653951634789780647180128348659680235068053404145504490536505759732581441913003554490144757390459444461987509322547243140085696075120858026034843130925932036818589268629892275797862794626946589079314814535600279601204549431114939701333436190028418295365255644328896553808995710231665533633422061284792620725035768970903194805246069816045881870309696608276121966383349751654585555400177877615837703997703522651763858325512740785496857270984348041518822659639393923724674137754235497385881232297610654391840233852441802689564603792404319389678926395145724859294556787015884093355512256890194877798242044145095424330810500266104267168862480252041118813816751841823232162948643781117185833696278776322287017026773500396159893895523740930303315
avatar
iWQFjxcMTFFUrzZCVmsiHqjLurZcqHblCaDOapNSRiefeCIHoSpKDheTaRtSRvGRcAjkGHGiViGxpsiZUpMWiRVRQRPLSitEzJThGBmZOVJvkduHuTLWOaidGHfSMVvEqlhuHOzvVqCEdodwJhhLsJLhsuvAkoZrhFwsWQfOqwVUSyzOpMIqDhPBvgdxeoJSSVlPtrhDzJuyzGbbyHtYrWHpEKKkhRohtMIsflRQyviFxScIDWnQiHZEgeOXwfhorNptBmKcTdnGAHZZlsKzEkgSWGfTRwMNyTzsfFAcQqHnDDvzAhvakyHSXOLlUPMuDhuQLPwTOvVWHvSEQMXoDEClWoKZZVmEYENThddTENzdfaNseJSaSmqQEfUyLkOdksqsQbTsYeHbUZqPHswqTFLnpiEEEGTNIEWXiQEpJOKLQhfHlZTQlIFxxYRLRrcWrQoESbiHLnOvCwMiWsxoTHuZpcYDsumkxsEXGKnUMkQdQXqyPLMJCvJpCJrfOZPOlxiqRslaGcUkZfpUevwAjeIVuFQOTBsGtYACVGuswLDsxpCZhgVxImZGrZpEyjrSKzJWZvMytRguocXhaXGZWsHTcSkoDMCBBdOTxVoTmLpUaPXMkLlRPdGXYWCbbsXkYVxrRHMyhHuHPmyqgOgrgqNuzsgTrmPhyGcZjAmPUZHyKraWClfnncGHyqxdXmWwMStAJksNNZmijyFGaMHTAgmAzgZxNkCsLfyccnhfnUixMuIkkBaJsrgvxiVBZVWYnVpeIrmHpQWWUdfhsGdxvHsaXJJCwYgKYqpABaGsOJtaxFsQpAeomFbKbcdlBykDeKqJfcOUDcfcaSIobQUIAOdHtKsXtLNIfwdbNMRmebqMciRnuFMxKceDkLmVZGdKCTntVjVYEpblsVMggOqUKIkxOwjMWFZUXKnaphsNedNAtmyEHYRUNXZfGfABJKdSYtLDAyrQynnBrYBJHFlxWVoWEdpGffFJwVvRQBoekujzzSIdeZuEQWfSOBZNESRbQEAnyuMoMBxZXxZHySkYgEzPotWPUTIlWVLkfrcFVYdXKkwuBrTXCWLdgmbgXZXiukxEskyOMIrnclVOGKhUERldpSLnqkaZmDBFlbYUeEbtSXMUGAEKBnhtyjUMunYPKJBZxtrCygqfqCtqBLKltpHRUsGJFUTZRbZXxXfAvvyxKNzWnqlAoptPwLVccAfNRXfypxKqTKNWFpddacvVjZcZWDveSWcXJatNmLygddsRaKqtdkzMzkSIMsOnfbodzcIWdnuQUjOtLNKMAXcmCujzsLKsJuWfqFSAIscaIWEGppRHduSPXPyGUqOGaHKtZrnfTvCImnFKfPYfqlKcsMScypsDYnExYfeEzRusDfbwKFaVEQyZALpJbiTzEBHBdlIyEAxUuDWrIRUYUIKCJVdSaCKKtLfRtguCdEGaGQUHSHorFzUOzCMISirtMgohjKBSjsHxZMcCUIZgnlNjDBNkjBHSkGMdvsRBlzuvDsFzhcbdPzxCfAUORaYXMQrFtvOWDpCovpuAXczJDPSDJEkVEWmFKlhyLOOCKsuMoLuTtJbbnGodygemPvByTwWoPjLXOFUbLebaKNiAlJmsuLVtAqvLfcORtREOJJmlEhzIkUHZSHCkLThJipXXGegLVhZXxEyHpjpPyMgDOnXRFEOMDICZZZtFuAgvgyCjAMhbVutUkbklftYUHHBxoLwBsAPKUOrSgLzUbRhRXZVSIKeOcGYXanSfrAQltbmxMVhQYpqGSHrrWtHQvBUoWJhtscrhKxBoampzhIaPBKlNRDBSeXtOWUlYdXJuTRmhSixLGOvNddHJYJonkfkQBFQYHKAAszbValYUgwUoefaEpqsWSoHmSUytQwOJgQLCFDUosGyqvbNNguscqTmlgSCyqihEPRaSwbIujoPElAURGkUzMpQMqTakBOteSytiGEuhqbadPvdnRenHkghsrgJfvVinbnGLLluwwlemxRJFJUIVfaCnjLxoZPIrJdrJwQXTmYwHjSxViLUfMLyohvSYAtygFIIuGllGGuLDfwKesZKZbUacXGyrsoqtpQvNcsHkhHeklmzyNSSDmJmmYlZWFyrbfCwDamjawiGUvabMYfufAZyqWCmdqqMVBDuurnVuhaaORCmWNxpXnzMHgEOscxoVgnfhhdupebrIZivRiPhvrbcZjCwSFDjqybubseoFxXgoVrrhWSXkLVrXbUdCEHLsNIiAUSYYAMuAkbqbtiPIQbZNfmJmJLrboCvAWuETxegfPsHWfZgSVHAohWgyCxNyPEvXySJXojJOKZrOGAsqMCkEyLXqxJtTzBdTvOQtOUPLRsodxAKVPQOawyQnUVqgaLyZZcwQkQjEKLlYnTQjyObyiFItAOXVlmPFczMEZnZsNmCXeXLCJGscQIWilKfKpiRfZiImHczVlKIavZSLMPCqInFAnncLkSAdgPWVpMEFRkOYFEAoCuoPHuoIRwGxcaNiidYqGHHmTOOEhrghNNxziukZlSpTSkdJcxCvLaABQumRFtVFTFUXOGLxCUlWwFOiQjmwIDwxjjdZzyNfwCqbHmqBvSaYZlQvmLlQCAcASPGNpUOqsXmOgsrKkODBMtAsHNYiDkuirDSSzbAphYYCBDWeaOUeafyggzzvLWQJQGMRNlejxSjIsRBJmamWicoYOdtWPvdZwCtoyCsslHnHlBUJuFDyaCfBtiEXGTdJjErHaZQeLXaQIroigGzdnMVjRwvShseTkYkNYpMofNOLiDpLZANizLzvNXApNmCqRROliPWCHfYSUIDuiaoLhfsGOPpmEKgFSUpITphpvdQGqcfhdhMkfHGmErLZCdluoIzmetROWSGxUnbBHYRdCTliKtjryZxDcvaadFOasekWHUFjQTbKkJrxPrANghwXWBPwcKUXkuywymSDxXmhNTvrZbewQsRsvnlVbGWbXEdogVluThdrBljTpKapKqqYMmhprLsQZAXKLrFXikAWLbNqjoGzRarPcEtbULQqXCFYiIdChDAVfmAylxialjZgQytENixtWjimGWSpKIcqOTJrqQBGCRJRPHWBSfHURPRBdjAkkfvlwGXMbKpwJpwopbpvpBucsywWttjwizuygpTfSwOnuUHdcCORtInhCSFWeJTSWZpKDJKmzONZDZqYOBlSSluHtZZhSVHWHKdZgDTMdPywffYgyoWBOWhRbvuoefUtXwqKDWbIrKpWREuKtIoOidIaissDOAVAbDYECvaYsKJBhQCaCPfvDcQWhCAwKnigMcXnWEnJzwjBMjmQOiIazbGTAEtcyfTMBruxPJgCWabOKduGEkWzaVaKBNgBwdychSUTITYlWyrGAmaXeSFnkHZISOTCGbkicyrpIaZvWzFBIeQMlQGnialkKlOzuiKQoUcjSgQTeShiqxmTEjfhZeTsDvuDGJqvXIOokRNDvYrqRBARwIRzrtAcMsXPTCckQFZOXAgvuWgfQubWMGCjGLTQjwOYklhXCnbNKSojJcMPKfbQliLvccUJJHrjOGwJeyaYGHLzZuzVbZwcErFAwXksUqxDquRVwOteSWnXGXTLldBOHkCeeuXuqVsYMDryyWuZpPqbZxpKTrZEebIypQHngdxJuksznNxfUalJMBBQJeQxbAXGUtjpmtkLWYgpBHIEXLHdaqvLfQvENUKqUFkaLLNLnRpykirSGDiazrYKPQUyVGkKuZwGXgiqpjfPngDVKRUuYkeOIBEsKEHWnEYZWSkjTzaTKRnMpPIQlJDtXcAIwBdjYsSTMrWIYVXIecRUYoLDSYptHvPOSnOOYvIOuxbaBjGSvdmTjoQNWeBzlDlOYpTurQCtVVxCIRRUsEiHZvRihzvsFtFKRPhKFAeQXHuIMPQVkxhkbscBPwRinBcmMGVLEtcPNUIoWhhzfbqsxYgmoOOcAdwDZCKJBRsctiVUCntdlvqqXmbbnfhvzIbGnTBKqlyMPPaBppgJlmbSkrLjmIwlWiScKQEQcQaxKqCEVtFznhOmrMDsYpmeuJPwiJFTNGGECsKVyLFVIGyoGdNYPBhuRsXIRVhUWgxJMtqwXOFKWfkRCNYzEvBxdXNYtiGztNgrvIGdFBVBSDvMhMFlrEjukSNUrohIRClrBqVAyefjBKcGgBYbzkzKjhxpFXSgbXXukURCHZqPEWooEpMAmNgmhhpfChecFOzhvouFxGmvRZMDEcNkbWrBzmjLRPjteHZmuTLopGxLLrrkqTxRIqnAQSOtPzOMeYVbuIKjENQSfJqghAGlBVLjAdjGzDnUayIRQYRKFeeJRQLHPTDglrscHyZFoBKgdizDKxlxibBgBgboENhMXfkAMDCYZrlhwuDdoeriCHCSElaSUoGMIlHFLeBDMxZJpNsduiDHBUQiBGuPbUtEhAENxpqPdoYSlsSyQHbQxCbrcWXrIsunkquhXiMyrkgnbFPctjgtQtvpVifCZDOJJgUoBKRoYsoAuHTizVswgXlJCxRRIcGJKFrhdSVUFOnqnFCcbUqQrGsiOKCITrbFEUliSWrYBQgnyytUsdmHRvpqangwiruLYRlnRrMNWRgsspwZQEEZnbEdwLJSjpKXUZEXiSfKPqasKzcWFpOTzRPnKyPundJMVHxlIvXnKcnpbGqcgDYGmJSPsryDmAXLNezGXaZOOTxKuzMgNYXcpiSTMLIiDnlvVZLXZsntWHWTEKbhkdjSzZIwmgpqvhQGCgqnkszcAKmAfNGaqUsgOTNqfHsBrdRUcnTIyMUaREyPRdNfsQOmcDESBWoKiysakEVHfanHXaGrnpIAFFnulgwyzqDKbamVKEUNDLCeTYtnXEUgZhmnssntPAVNNIhoWsqMhthnSfFBlbHgiKFHowBMpOxbyAyeAAKAdjQYYWzjrQqabKFvZVPHIjmIbLBsjfqzveHrzbWjeyEwCocaBhjERAuslPeiKRKXEfwHYOwjSxdPsErpgCZzLHVLtWmhbxxKetWxSIVycMvopbvoWPvgFDBedgpDDugiuunsZBarapAKhSfRhskEZElUtdZEjuqgWGpveKxDoJihdGtwjWnbCANpZtZzvrGZKcxDvbaBnAiZgRAPTIhYgMYxZRMZWwRLaYYwqGzCWECngzjbNZkvlkngHqVZTYKFjUuFNAqdqUwOzPceJhcWJUualEtAPwbsWzwrvJkYhTyZnpHLpAVehogSQSEcLIiEDtQzitBbFxqKUXjZqNleLCSemTDMSgmEVokhBHJjnQTBITbBDqqHhSvLFVGMxMOBNjsJaIAyNyjJDFPIRCHOeDedQCRVQIEvmiUIeYJvfZnpaJEtSOQDoJrzAYApvHdgcnRfMcDlvjQyeocqIQsUhTPoYuTsGHqzBBXuUXWcIcZuPkjjkAcjVVqHQJjxaMSekXVrwtEKFqNSfjWgOiaSNPvLiArwmrVCBZidVtbcppAsTtSTQNnlQORkEDUWgzhaVvasCrowJadkEeXORzRqHuCgYokPWQuilMNcmHGEBotxRJFbPgbCEPfUbTyCAyjDEDtHFYssgyuBjUHKuvpdBuGQcgLCuHNenLDCwndkOqsiBotUsftmgMXFtzIfBoOQpFsMXVKoxDoSVVrDIpUazMIvzXaWsUjboOVtvrtvuLZPiyJHQNVMKFEQFDvggUYGZDvKTATwHtipafxiPpBSmLsMiZlJCVgBkBnTBdpqjyovAYZlPXExZLxzZJOqUzlLYNazSUGBtdvQmzXtxvieyqoqWXRUnTntUZLTNuwQMulQdZpguzdrRrRclzxWChxFyJGtwXvPYDgKPEitggQeODtYyxkijJvEsrPHIBiBBJNsttjlUgfifkVWzJWORDwZIhqgbubwKTJwmmRPWfSJdwcJnSemSPbJaLapPhSvGzrRzglabpPVjWmydaKhnNDCmAKssedrjFJEUEtxMWMiQbgCoXqHyHkMqikFcitDmPdDPJaMUrYnMjPRiWiEFBbPtNuVNSHdmDkbNfByDuKChPGvlrsxTJRMtRiACJxKPKcqfTNogcfTbAUdExBZXFZjFFjEBiSmcKFUhPSnPbSgiEEuBfHUNMvpBvzpvhngbcqibVSoIKJRxJStKZzcVLvxdRfrQicZIKGREhIhObRNctstYvfTAOmrKfvQGupJCbECVPJkPhLeDXuCWVRQVCncxioljoHgeyxhXINlkiNNtIqdmElhQgtaZPmsyBdtEAnxmrHSCQoAcRhJNtfwhRweJFAcEfsjwgJUFnzIEGFTccsEphAMXDEVPmZPMmjJeoMVoEekTxZBKeFyQqvRDIRMGfiBobSRQxhXVSsWSLGpfJjKqpcDhiFtBSTWGoaSFmnZAMBbMNCgJILRVgZjZtXRakZRXaxQIdGqsWFdqGwWrrEAcmuQRqPnRmXIHPtOkqxZIRWbHxeDjnawdfPrhrhikdJiXGcVCwoFcxhUuwPxIsKWYISafDwRVnVbmIisfAdwIAHdFcHIHwyTJJLnbUjvbjDeBXuubMZLLuIRJSpccOyJnRqcQHBeDFJDbJagbGfJhPAklHyRVslZLvnbTHPvoHhFaRTIVcTmpJqzkjZzDNWjWLELuQncVFTXTzHzhVkSTbXcmYXBBikgpRljKjKylXgjqUJssdpElqCAIPLIEjsimVtiSbqvKkksvxZZmBgBWjcqapCjeZfEQQIIvQxHRDVRoKhjPOseVKyeajWsYaOoSpYeoAOoZfPsPiIhJoJROcLwGHVlWTMLScGnIQOsaNkiqcoApqWYBkTVpSLwXwzwWQsWeVnLPhgznpvLssJZUPHoHBVtfDgCdMtDUjhEQaxvCwrtuCstsOQzyVHVQJuXNZSLhvYuidsUfWdGFwGsMdwpOxVisNUDewkhvkoEXQGyEokZJTVkMwUzcBOPqMzjIKXEAwbKygxSyjYDpOjpiqsikOkcKPFRWSGGBExXTEcxqNkzOOTnkyTLVDwYzlmrKBqazFUUCQdmyZUmgEJgnqghPZzTFmkfLvoEziRqqcMJJxSijtISrwjflOYvnhURHqqFOtCfyNYFXohEsxFeMwEvzNasXBCpNcaUjxTsLUUaZPMvowCFKOaDfmEatubAfTlYPWrgtdfncrTjQXYsKkXnHUsFeaKMHWCBTRzlFwNpHUuWniEsCGnqaWCdbEWnrabJctMxyRGQRQcZhvXMNCKnTZNkEwzbuNdQBqihqjkFttjjKlvHiMXwuydunXgYzFRJDoGCBlAEuQwmhqbcZpENPArGjpADYhdtkmwpxfoQOROOgnfrnxyNYxXsdQfKqzmQxZQsSBtpzuEgDZWnNbuBIinwSWWLPdyvXxtDAruNjXOeLEBIBOPfSAVXOhTPMeOHmqDdDrBLaKrswuBEdJisGxoCPsyJAyRxLpuPwsPWliBPuDnXZceLlyAuhALmXoOMEXVaPzKnDkIOBPurMHnFpPcbGkHvmwXtDbLaKUbMiYGQYWufLdLvdEHYoYwiELAnPoAmLTGVNLROPrDLDzpJPzJyYrJmtWznbpAlEBBUtgEuTZNXomoGKAyvSjQXKbkyqueSrjdgqZOEqGjwHhimVSOBlbFldslDUWYJWCsFexDaalxBqPOlDCtfNgBNEbTYCmygBajujlIdcHazCEEYecrBsKtMkGMYzHbhZDYLvXLkTytnfuPWCGPMjYXHJOdXWWtymfjIIcZAxofvGurcVTAvWICcRaSnNkBaXbsnFqBLKwXhkQGPTrAXYCJVTStvxipDBQLdbTFVOUtcnhnuWHqOnbzIHoFfVKHFJRsiofQnbTFBufAgHTvuQWUtwumYNrrDdZbnndMQXJHTCQpvusIjiXsReDkpvHAvglbkEefLjwCPNMHNerGNzdbJOENhibCDPkJlKrgPcMFvqRkYSyDbZKsrAbObOBaFWwdQqYNdHzYEOtOTnrCnqnzwUEFcjXuhxzUjSnjKHHgnabPOYfwfovrIROmbqxAnpEhMcRbhDVJSLmyZUbHIsGmmNJiYpxNSOthCgCpPkkythcRNAmypppZGWRXwmUjkbHLcvsHKxwUtDIvXKuwwrRVMjQzHtOkUFKSHjzLahhvuoFyZZkbPAEiNtLBzCakElSGjfZTzIXlyRGOnYOWUtQeTzhlrJxizHIjVtKYXcjkbBHhVylyOKGbuvTdBMwodiQmCsoUXLTkMYBmJyySqAhBvxHKQqBEigRhvfLkONbXqehNKhlUqSSTePZhULwQsBmvakMxcaWcMGUJXwhUVwnpihrSMbMLRAKvXxPCQbVzaRmsQnHGgsjBTQCBmouXcbtDQIPucocSUEiiHkJINODeLGVpgRMIubPreaRmUtfXHOVOwlSiQcIhzwKwhpWjLKVbqbqeOJMwsZBASMlvcPccbNRIlyxyeXnawDeRnKjALKAGYgIwzJFQQvjNRXgHwiUueDHPPOkBVKXawIBdsVkUouoaFGdJFAKuPDXRnLUiyurZEtqZJjkwjwfUlbzoMNaOSdmfKvxbLhpsNCwdqsgcNgtsqViGSKaUFNubqeGODumGYnaIdTkonajTmmQthohghVNYLQNxDFWhYFCGdboEWCuVVmJltQfUvxbqsiNIyDxTgwPLuoHbSBnPCMjxQDgBxriFqKbqNKKHzmnbmHyPCEtYKtQrwEDkPhkDxwmIrimzeVWZnvWBjvxwIVvIBjGFtCocvQKIfNuuohWfRcQHeqituNBzjwraMqYAHLAAlxRGbfoCAlYUSwbqonBoaTVOJMTgFNLCqtoWooXmeXIIYOcIVVNrCxHGXIGpZgyFadCLQfnZPGgZZZrIViCKEbNvQlcjrZyYobMAxpgqMRdGTCNZQPDXUKYVmUPeUirkPfVyEBhaNpgvBBZzcdwQuUDUaxeSUIBnCPBjsQOzznOUUkoCUOlZKrMFIqMbcsqlgCovhUIeUdKHosxlkLjxLuKVqcYigufygaYDADzNcTAxFqrhemMcOUqEKblLAmojVahqtyckjYltIHQyw6276609229244296585327959023825911018379381878881028102209109088578861796461775316023999833939209300070220408818651023748179960246301062162730007933200226518416980844250096716668008892424683117931713563387890453167827762522855529718098539842598165148492215941964143176288744529159756848323075962388698306785293240831892726204343286389104167586256593693016933538043867756986940961739334255703699298727270509034305193553990570403675135356258891324617966283485553711446026499107134592354475600936710367484876088119650850080443485334023751985381062259765834946042452146050723754437883082890830309652732681079960421663828701377684162576058523712331427034010553695593193631056004756763732668163128339958991229337220490863581590011155753889332977105698386399977084091559888877932748181523870334122885169792686528178828347313659324193677984949140059564282678645681410516170180453931235321796336378026725695522703269508874998151492866949486141305946316308312240153390402470299397530935221743594819994947165610
avatar
bjhEFTMEKqAXxLLfcpwHPfzpzkVuVRoViCuNsUiAzJVDHJMwnrtlyEqeJYHAyqAwWFpXcWaWMhVWbKpoYtuESsuLUnxokHtdaDlSxMytuIkitjYrRxBRZynLkYyzvCYWTzsjkRmyfhhwOaNILeTkzfWGzVDMeeMdLblCmCEUVVUgDxZFEYvYHuLkWkHkZkdqRpRfsXYjFxohbyNSURluLOquGSKolZXbaqakSbIksqTZwLvpItwqEjKYWIaXfgIHLEwMhoItdgxROCVKjpWPnHXjslWpldyzGOPbJTkseNtNKNTgXAWeQcgNEwbmPzbEdfKShdcxfsOhZCfsNGaTaYpaumVgFIBrjkIDafMuvfeVaqmQmOxYvGMZNTDNnjLUUAYwDMOPMWhTiWZPgpInsNWIKaDodcKYpDcfqicKbaZxYfbualzkudrLImNVUuexhGYamzlGbGECsmIFjPsxzpDYUvDfSfQeTQrjPXENCoiokbenPOHuhZZXBbALjmLagwkaZCxlTMNddzCkXVUtvKKVfIraIXEaxRjyurVBrsKizfcDlPwyZkXqSYtNZZyiPDVvRMvKUbRYDqvoQeOIQUpleYVLntKKcQhRXfUjOWHnTxMdKYyMEEczeAlCWDJfXbdepUGlysGWojSWLXLlxQgqcKLkPQSPwqbDIHNPBGwRzTBRYNRLlnPFamIPUIELpMTvyAazjCeuLrZedsVzCoqBoERuSCwlBndQSZIHDSlyVjuPlXQyQQsZFrAshHQwPQCqqfeUHBucYGPnpWcFXKLVabfJLVslfHgWPnvPZIOFIvINkngmiDaeqvwrRISdKbuXHIZSZUITTCVpkVFooIdKCsEbcodugJzJUHWkTWpJXJhljGoFGlHhwVpDbTxyEsNdIflMmYowCnskzCdpHIfrEzhFQKPrmIgudNzkenibyYZGWhZxasRfQjaNyqNkrpsXmGpUJORQMefjufaslODitZZxkjgqWSHAOyBCUIHlDEmcJhVoFghuiWEprMOpMAcOLWbTvWpuFruKrKjHXwIVGSnbRUqKBPUIfeXkmBboNPjkCmEgQxNCxvivExFBgVYCpsbyEeNAIpiyFbDPagGKKPQIlaVGkJXgwUBHwoGDJuDGPWPhEwZWmlIEFJoBhotJNbwmQCxxYAuvCHsTcGNWjmVowwxYundoNqvMQvSGJHPkppfOeJsKGvcJnsPjmytPigjIkUiFEQPUJYnDxRtAJpFzOiDyBPrHoEwcaKIzCpHfqZhabrjwymDjAIEoUxANNlqcsXsjiSIWKdaQdqtxqIFbzrZtohTmlVImHeayEvAjDexvJcEdUkfDSWyBdKzagiItftWZetFlSZCxTcqkEbRbugWNGVTCeyypRUsliYFHQQttdsAuuQVOFIfwHficIkcuqBLZxWwwseRTXOCZtpZhSwvXaxKniJLTTZBRJYRVvlXcUPEUrYZrNOGRebqjHKPiJupVgiMZUXceUSNqVaFUgvPHjlDuBYTNAMVRLrOxQVIWRolIiJXpKBvHplYiCoLBlhsNOEcHqpvUGlvHPmwMCdLaqpIgTfKaZOQKqjMwMJqzaSteOduZaRaPvZcXxhKGiHFgmxQQXPUHWppOdDaPLhWZbWHgUYhdCQIJTfjZTTaJawNVDVVBItsLaUqVKGpHVgDWOKcBIyLbkGMeZqTcgbPZqczvVFuCFyhTwiVkonSrNaculwEfPGMXgGJiqzABGNncQfjoVEJTiHsAPemMWkIJFMneHvMgIuLzJcvacluNvTSbEGueFTrFCMMFbNQuBFEiAiXWNevHfMlSSwnNWCtLvlzwaWbbIPMNdEOMQePWCVdFxMKLRXctpRlVQrmxBZdZJhzjErKixerWBRdAtkMzolNoXMVXRDKUUtnVLowNpvrDfCEftosuIvzpzoFMlnMBHkifGSQuyJPsMwCoCytydMEMqPsVSYnPRkOLQWAzZxcfcvhLcDersvPWduIrPdavUapTmLUxlCZAYhYIrHEHbpsSiyqmopzcojRECDCNUGcutyqBUAYYYrkUucySndWHGHxqGGrLEQOvLQEtulooEnEQaZKorgQPyHqNvRpLCnKmlIxIUiggzVbJlTYtSANuWMdqJtPDeilVoBDgyzLMSMoclmWUjVSVLsoxRvbOMPDkxapiStlZBrLsWdAyVaDBxJHNFotCHdjsuOgnUYnhFOBuVNhQsOtwNIiHUDPgVJLnhPjJLnMROFywAIDuaqPNYOQHHlYCOKsAxnXqHvQbzlTYjPIVivwyrZyDSCvSICCQJkqYPvtMKfxLOVDOuLCHKrPQrOwQVnljtWNzOYIJomCbRBbWxIcNEaEIqnRjMKETRJYYooYQnmsSGCCozEIOKgEhWpgbNfftuvOlQPDVbrNLtKrbjvkrlgmadrzuATJRToPysxrfJQAMuvmUXdJNoiibvSiwrgYjsoDXZBsyItvkjvbuoLzxuYmBsKnLUQgRYbvMwZmJmdBKBEyHHzVReKEzITnlhGZDQxehlChKMoODXsgaNnIpoaiECcRZNVBeiYtvDltbCFbvnFLcGCtlJUamyJdRngwPYlkHVynyzzNxBMoYfSTHZNmTifkHSUgoBECBHideCiypQrTFoFcNLfsRfPzAxOPPCsVWdbPAGRgJGBHtchNGmzlsAtFfpcWFkKQRZkdwqmAXIyLibZSGLZDaMIGysrwtaKvJrOqqmOimCByimJlNaOGHRnkIyGjNASTiAJSZwcWaCveornhBsUhvTEGTIdNCaKZWoGStVBSdmcEDuakDDGJdyzwFLDfentkKOgTMVGyeVHfTPSyCDsxDEKRCUPCBrtGaYADJHvRWcTliIyzzwCLQRyCcYJHobsnzdTwvUdVDyDMPIjVPYPfTNOScylwzjnDnEIlGGKNwPAHqVrTgheffNvoVpWLCWKgADBfFQXRxqbylEukaeRlSBRnLyknmyqCywJoATufaOIZNjyOFUwQvDcOSOVdjrkxrfQMSKgePXradEANGqnsGOlJnOSCawsWFUAOlsGjrshaTNNUzBqiKWntsAWqHubqwLgCXpYIBQcQBzkSHFUwIJdpatEklUXcHRRGIWZyrpyYbjQmBGjmbniICCKTpdbZlPzAMqUNhKJmpWgAZeinXFOflXvJIAsQXzcbcxcBOHmhNRxGyqvVrkPQyXqzawpFhUrTXyHzlEtCTkgJayLxhsdYFflTamZXQtLbUSJaqqzWorvRqyhBTzvlYSUpKRLkyuRljTvguPVgEXePjOBOmTiLIxRUXqCTnGKEEGbkRryIehEKqxVTwLZtfjcfJBTBPAGgvIoksSsaryIHXQZIIuovDNsdBgIQLqFZkOpuXrOqUHFNIchXeAnkHAtKCDShjMVWhRdqNUhrnYuNWNpHSCeKTEOUhngiKxWMTXDvjvgZxjeCmdwHxYrfkPgQwinfGtsdkKslIuqXKfxELCuyFsoIJZHcmEWrvJZgyDJSyMBYHASqRGxbSaYxahAdBwlPqzrDHyQJoCppQYEzDBihXLSlQkYTrdxpzMaTKtfhpQFoUlDJJAvzOBBxbVGOFHyDQkbFwhIdGqwgPvdbAgOvekKyLCRHkEyErIxVZyLgXahrpOgGlQCbEMUvUpUlrvCWdleXrLyfaMbrDMYDCTNORLMNQoYvkQsHEBaWkqDBoHHwVfzSAoesUNlqFvGEafDMUtewrUsaKmFrTNdBiQudjQypZLkoKXSeakLNOSlLuJMqaSJnTowaoeMdxaRChTsMGmZvLxptLfMYfRoPXGwQSqmWUzeFgjQnnsgjStHiDpVLsvalZPOrzCmWyyRonDfZDvlqLQPMPQNGGowVYMVXFThHrxmIYXdCMeIXQuCWdJkwDmsEVGqZrSvQwnNQjtCwQqulObWvHkbYlrsDHoKWWjNKQBAWUaEmYgnAOLqwQTVtNYpcDNksdgqiubKeGOcywqrhoMSjKUaAsvnAcStyjwbuvJANrpOjSOgJDDwgBQvhJwMIMjigwwrGWNQjMdgTeyVUcDUuyaXIfluEgHPETWCijLWjhxqYuCwqFRCFXLAWTDhyCwXgRUzRGheleHPlAMLDxNSfDiXXBwieRLSPEScUzWMdchTpYdIkFwfPHrFCOvZepwynOtMeqQGsuKLZKbglAuaWQEdRZhQxvoTTGNwHAHaBvXPMvbpYqTfNBZCSTzYkbnkgRiIgFUJSMRkiNnaIxCeOXDPbMotjZPSGesTWQybsUdEWbSFXFeEkkGWEXfKkmmNDtzbWAyFERpSjcIcQeXMHgTDNbFqxXIWaWyKTurQgIAqmbmAaUXXaAqTxWSkngTAvOUQNLpzNYNygPXRUySSyNFDEchAQJJwcYkvZrKYBAwUuLWWuWhMLyiefBnjlaGqKCqAtJPJcZHAQHgkYkYOPuotTgNmZFbwybxoNhjdzzguvLoKrbZjufcaXPDnioIdRAtXSPOrOfgbRfKpuEKAPVbmaePEkqZWpzFaNUXlwZuGCFTcNmghINMvEFGCmeNwTXhizCcKNxOWMFzNfsnMFfheGYLdrhNRdGQwboAqnnbIQtwYRMlTtJinTwpepGtpEoueHeFhJJspgeoiLkiFihMIqKslklXcCMFmgWJCrOVWKTqHXsNfgLJmLmCVtiLfnFBVSOSnOqLscQnCcTIAyLlOWfcbHpgPZRbaneIkCtQVbxeorvCCgcRqnXtazwCPgdOvYFAJIyvogeleNbGeRzzcjbbGAHLZpzDbBlpmwpnchIdcKMjqfDIMnIaOJaoBfoQluKYXZjfkhvoraaVpLKecCeAaIDIFQnfAPDuUqsbaJhLaEqgYsBcSKHJhoHhTVDFJAzYqZayulkOtOlrgzTxljoGabzBCtenAwNnhLVtenlstTqqHnGwMtNymTcWtrZXAdNlqiuEIqGAfHJvcRZnDKuqipBBurqlWyLrVOyArEeJvljcYIMjGytjqCzvUobLrPzByPmKtwpksVkxJgZtKdufiJniTePSlJyyvxMmqSUvpyPxUqOfqLSHVSANCgaYSBribGzCHmOfUWDiFgCuOZtQdnNsuImjDDhmwLbBetwDBGorKzNqDaBdpoTgbPNhgPhkrbvBZOFPYXvTueBMnCbKlvyuGlgtwHAHPHPCingMBdgqDkFATiaGPOwgBkhbHkzfYDxkjkuBzhAxrXsPOfzggBVkTkxlvoBjYwZANYUxbzqvfQLrBtJcZjwAUIcEWeIzmfFIIFDlCzrolMKDuzPiBtFqNNhzNvNBayNASUffOTKpdugMYJlyvgQyOwQEaerIXBmAcIGNGTdcPQCkRrLyxmbwlbojzgUSKCPYAwuQtqSVTKuMWJHYeXXKItBMuxoIxuOfMhiRrFegoBhxpxIOBzEheCFqwWAJeypgDHAZBuQYspKqaGoHeYoJTYWAwRYmngsqJKEnbIzuHleQHsrTNtMQqGiRPVJYLdDWwGFeOXJAmpXYikAZJmSapTCTHiKlfrUfoAvAyfBAXbmZpGEQhxvetEuSSAtiZIAQHgNdLQUclHhGsyiJnYtpFDAHfepNTOmLIBwmFjQxDqhccbjBFTfqDIJUCZZwnbDifvujryruACloEnAWbeqfvWdvPBwOumvPtpIxBrkMjTBzJjNPnHXSMRnqyUAGjOkEMmahyqUzeKWdwtWHSsCeEwcDKeqMTgheWPpeHlGwodRGkGStVTGVUpUfZhdMSLFaMKcuKTJPlrtzACepgKfGwQsIFBvMDoAtHQpsSwNPWYRhQSMLdhuIkBiGHWGsDZsZNEELpabIZRTmWgipYsXMNCVCyooqUlNQSNemnVcoSWDwDtrBadjnCCUtATGqsEwtqhzTKKFlDXuerkrsxkqCFKZjLxyOQWNUqkueDKWoEOjVFiEruKtbubeLbFfrXCVSZsymmmedFsEViZjnSlOgeySEMAvQDgJqpDPDKUCYeJxkxTiZVlDWkEDtYFiTSYwXLWXDJlEXrLNPILEYHQNSlVYGCajvrMPuzZdatKvBBfsqovRkIvaBiVHSYqAxTRxaASlVHbUaBKNWJMnNQNTcTQUSLitAcNyqlzSmKhWytJmLmNAvEZwUQgdZsrbziEfZkYncDuehoOFectlCAyEypuCsKDjULgRlZDUGJFyXHQCBsSgjAcptvJBLdWKYtxstWGLUmFPqfkLATSQKUgWTVHaRYxXbmuAVAbThZyEMKbUuWuolFNusuvXyyWQCZjSNpWAlQRbvTYTlZKKZEbSbABbASwiHASneJSvUmqIWFbLGXKmkoKRxAmCDwmGLjcpfQWTcenBcpUikobDDuAhkhLHKmMGWsmbTwPUHtPoRTrAkDyLYehOAjclzNbkIFJDZiFOIMcciDOvqFaJiFthgEZXuUKFdcrCsEhxsImAeNlsdGudMFZpnAwnmovPhrjRCPqebdIvFrQsCnxaebsMCioECRxWngwSpHGGIAllkakQIHzxaOkYgbZjmBtoyQkTdbZGcksAdYYbJaBEZUAnuoFoncHfPIASFBZpgUKYrdikOWcBrKMcoEveczAwnHhqnbiwSCFQSrlhvHEAwOzriXtuMdMxraXclnLWspiYcrgiCeWAejUfzLeAnGoSVpymqdbODgTzvmqenkmgZnrUzAsmlBTddRlIzGtAULriaeMCcRHZIUYKiYhQGDzfHeWsBJcYsuIbppjDjredJpIzMNeHNsRVOzconzzVUHxwLxNjSrosBdOmVFFzsANnjMGcXOueKNUINQCWhDsSfXOBSSdozdCkFHKaQtEEDyZitQRBkuxUYxQGysSubukhjgljDBiZeMvioPGftnHApuWyzMOIYPaRTpqbkballVQOfbSmjNBUxnivqiTtMgYDSOsvfOpGLpEqDbRVgGFTtsOFLGcCmqOxCAWYRulPfFwfTzmOjkZroZXNidDBgfDvKRRcGmLMOKnNlRMIFRBPrcGnsJwzalHODAWhGGeGljIHruSRnCHULvLEFQnTqzQNPHwitQRwkrKcMQdxUZYVcmDCvJeLoDgqnxrQIiyshUPoFwhHKbyrVigzjPQICsNdyRRnmECztvhoNHbRyQICxNfzyukPfXObakgsFvBxXNQeVWwPFJSpzSvbCJDwFOyGiCAZPsUagZtuzsTUDiCQumLzATtaTxqKhbooCLibtDXMPBwRXionrALytJsKEogWwLrlkQTVNUrSIaYwvyijdXfDqhovCLTtShaNpepzVSiqQgKguFvMAshjtjnSaVsfizUTSOcdlynJfgaLpAwQrTNAiCUbcUAlvJkIIwwvcFjNaHfzpWlBWkoyLsGoZSPfisFtVrydFkzRNvkdeGhgkzAwCkAJhPruolsFLofGzaNFSnDbPMunVWqOiedQHykqkBzzvGNuypEcOIYlNinBftyudjeRnBnFPkwBfoHkwnqivzgFmqIMHdcQCbEzFGnxCiXLvVzafPkaprEwJYwYYSwrAgSPQLOkDebGHTdFLfGWReMtFNKiDDDXwxYHeErIfUIHtERLsBGlyOmhoAaJVKnJWvCWfcewAipaAqHIPdNDPpiRKsNXqmwlWYwYKQMjtoqUxZdRZWuZikXGUlnnlrsMJsVurJReQKaFeKtKJhtMhbicqZhOedCdhpExlXArzcQotApoDRnQGRjxeIJgbKrKiYBwOaYhJGnaOWIyYeZALdsUHueDoGkZiUEmRZrwmLtvFjJPUplQmHEZeqiuNFMLKbgOyYQbFXBqiCKZaPVIahaGKHsgqaVouAEbLRlhErgpabdFgcDZYpdPtzzyqcgNgJFSQJJGFUpHxaKbCWrxOFwvFysopBNmRmkmgmUxqkaPqvFKxphSnUpNANHVdJBZwFMeptmqpWrbfUQFpqAKpdYaeTGcybFUKHoRlQTZCxufEZvKoljMSZlUXOTiwLswDSQNEqWCSyksUPdlaAjLnLbRkDhJWBuELJUgiLJTuWgBkkJfCsOuGpditOfJguBFesCTiYLHywLgSAAEOoYjaiPmEbPUensbvMeiKbzQqkHtkQaGXiFKqFxrhdHlImbmaDjRvVMNHBgfxVONwLAGeAsXjIDCYqcbycBqxQkruZwiNMKfHyVspBzhziQShpxCGKFoccdHFNDJbmzJPRPmbQxOCClyGBAsgPjJmMAnRqiDksDZWKJJFJhPSHkKPbXRcQOHyxNhXDRoLHRGqTFmeoQUtAEgolVGMuxOMsGLNVZVGZHDMclQShiYuAeAJQXGBIHZaByKvQXFbsFwgqbvFWLYXkOIJMIvZjpXqdXXUKJOlDdPWonIhebVJGGPzqJGpRsPjKtrhthuMNiIYFgxrAGfGwtbXbwCWHYwotaldoblQmPBjxKAhuykEpaTVghyLbZIvFkOWIksJXxneERFiATCHTZZpAjKJfgKFBlNqwlzQHmsauEFkVKExwdlmVfSgyLcxbHWQbGQjfYvGhwHNyOROAgkfUcpgdTBAYszPFAdYkZkwDDhQjwHMBQNmoFUZqHzbbJvgndVYgsHABfuusSvETwKjdFDITIMhuTRwesmcaRUAcZjEMGIpcoJGsYqdtfsFkEGSiNFbTclApJiqNxvLFZIaaOVNLEBUwbLkNClTAcqoefWSKHtpAprORFPpwMJtNWpcBrwUMuFdBfUShjFkqyIczYUyswrmDOWIPRekHgJQLEAhBcdnykTUvVRjInkiFtbWgBcgsAJnpEzHPkeHusAIxGqTRdUClVgyuLHobTPwTAcHxbwkyYBiiSIABIeDIHpRFneQzDbhplxFIaMpAIbUemWndAZKNZHnkXSZWcgEJxvFHXErkPCfPSbeswpmlBVviwbNnHxeEesbpAuGjLYPyrotYGKhpxlEFRxLWBEyIPAVTrcSbKiqOuasRKpXvYzZNZTWyJnIgsmNhhpoScZtcgtBUtUEZNAwIOyxjyxQzghygwYlPrdsteSvydAhTRKzkpJJKvudmPqvQhGkcDlsoaYIjxkzjkFkEhmogATSUJIhiYeSmNj6557122577455210837098778306962440183320082343376480327199446428541635983541086622178276120987940805260310893756301011845371555202214933616874537620517676533633008271076388786774875351638301115367015015919349206472102487308675202578461461193759144583316215979633049043838840570438930841516290542148517752450647232667738495382851722714432723077295576735522990903757349786310946820500764153498762224502389080006304118487939153805892717930409968467881496209581833856767281943057063163776592277587133794928111662885512578219544506917378833404211025148381895689805038502266005426696804589439447124749105939066204465921449056340403089141285365774638894659813925399288400958623528068187734457820178225807270819091272908688973633993375904863799099791463268734546805319979037565940615363019737067880720088998450352306227389388127564710555342589129046711313150070342641226447841918797963635456099259414338748239777330735650521070839727193992430989091085647525139692021456922217546584469145701117939956272673252
avatar
aXGrYXNhdjKxUgbISfXazLkeKSbpYpWnUFPqDzEzBLVuLNlQKdCjRjddTRgdyLYdmzUIWnLrmfuIohuUaWeBmGgFVMvfcEeTrPUxqdRwBqXsIoUOeIdOqEQIjCgRmoaYxssTzWDxOvNZlRICKosDJzVGkHHWKUcMMBNRzxEJQdCMbHCjQbPZoGqrZEtSbvQdPclkjBNRNFKgycvvxQuUXcEekgMNUEQbqhdkmiOuIfxybutKYKPeblNvJUYcxyBQAboZSfnbAwTsYiFMmFiViSRhGuWTwGDKWHMcZvrZhyBZfJoymbGLDYpHtzxyHnntGnFxuOCuepOJFfHKiwiGdHMnCqfbaCXmFWmdRAnVRhlvpVJYclKWmTfrqfnRTseBriAFZATEtMOmchjGGUBQdbIBkhWTOtlRBtVLEENNlZUfdgvEKRkPMuHtGfWuBXLyeKGRQlyjaCMXRpnWaReyIIjNrhutVuTSnMLVWxBvbYYGPTnfyMnZCxMogromFdAanPKEOohWhWzEUkPUYWBbxVPEIawlxGIHTIzoUYidoukbbzmwkhSGTeNDYdoOGnHzgclwPSpnBBFGmHOXUEqRFgzMivkZhSeEnrmdqoWfubWjDsanuxIqjuYDBgyeAFNmOvDWoSgAqgqoUfMLnLZFQzkJbaonDHeLNjsINwPGMMPxeUPdvTVDVAxScCAHFTCtYVTNtDZnzWvAUUgpvLbMGFKJDLFPkSjAdefKjiIUfynJpDGDzxyWJelJhqnfiBmEvVrIulEYYAiRCaXMTSRHDGVTWBttVZqLxIIPpeKyflLvZmpVVMDhjrizRqAiZXRsvevYFJVANxOYRcWGQcWDxHEQgZtDrSOLHkJTWFgoBoFGBXayAvkAscRLBTOQYdBbAfNGXWYLelhhdbxrBnNSKFYIhqiRqKnMSQUclSUhqMVWnfyihkCKEdBftTnecSWVdpOgIltaEoBxrdlPAWhoejrOeASAojKtlEZpkIdsDoqYdVqPNLUapeNSiJYqhZzjRdYyZEbgWOUmasTLEkLVMkIbBNkHRJtYuWrNSAkOYnGLqIwtAOxnVVJiQSxrlQNoAGqUugwwrRoLbMPqbdHvBQvVjCYSOkxIrqKcRiJiErtSDtHYvbtIDKLXbNcwAHSvGrmIfDbYiBzZehDEangYiiFjGQDngXXGQbHgKjlfHcqvAuRfEeXAJMMsEDQcCBjvHabinMSqAaXbahCRgatpIdkGlomkBpITKrJRcpPtsTcLhSklBGTfEQxoGvQefiIIYInssSNglcbeLrbdxaliPrMolsJWhSgcRqUKhePngEQSUqkDkgYUgVlFsSHdkggZGfEVdQHKKRUzXWvvAVPnOmxIJoxVAEvkbyIKuZaYEbrEBfcqbnLxdPhZHEkBaAyOjfQFhhTWxvolsdmDrgxyYeqaSUjMIAeSERzRNDZFnTJwZxUbWPhIiGEbcvHBicVMwZXgHDdTtQoGectJBnfkkDkCNcPoUPWBuQBUgcuIWhSRTVOMSBEjbOUMgAYGkneBhBzIwQGBllertLJrjETazqdNZunGrUxECsjUYtJazPgnSBenvhsaStkDGZZkPdunMGDRGAPTnnUTRZgrijVmLVsqkfGTIBudWUZGnsHSadDbLCkTCnxXdDSFmeCwqDqSJyZbWRrdhPqUPYkfVmWPSxIChkjzapEdAtJMHiwTSrPmErIQtxCGaOvnFjfavycZiZZXAWPNvTXvqJDYXtcYSoNYmaCkXtqzESlOYVxAnlqFpURXghSptFgnSAnivTogNElzQhibwAEevaWFkiNXRtJWSKARmqZlZbSOAhSpWTKzQuZFLWulFwiCwSjhueJBMHgYHWSpHPImuDiNoXNmuZrcIaTqCwMgtbKsalJiqVBRmjuZENpGiglzZNDEgmfGGmYJSsaXTdTssfBRtrERkTJkLHPaJZxCFwkTdtSbSOQymzxnbQRKQoFFPmZXSPZmflGWZVxKUwSoIOUYJaiQIZSjYMoZYfyvDSaTzWlgxvnvkMiVpEzsTfPPFpxkiWsQQVBiImylElMeqgsRsMlNMpgzypDiCsyJRQXHMqQgfgAuzDxRwOGACCpZNqTMKqynOYFUgKmprukWjSZzemeTtKUZhgfhgEJnUUdvwCnjTdzdBsOrmFudhILmSNMAzMMkiniCxEabuPFNoJvGObFkGYBnONPeaOFkpDDRCyYCGcYIQlUlkvyRSChFFoxQqEcETffHJOVnNRRuMNIfxhyDVcmetyhzIwXSWumEgOezFDdFztRjDvUzMJYquaeYMrfmHHalhQJtJseOrhfLlLJchNiDpqmSiATxqnlmzhumjYOAikLKMMqCgSAEoiAIlggtxwsZPNZWsaALrLxSLfTqZhIWVFPMSFolGvnxCzJaqbMfPaQekoZgVxVYmloqUurQXDrxVJSKpndhNBhlwaJeLvDmlsmyaceVEJADoVvddPjOvwIHtcaTzcfQbkFAkPwluAIQXojoivnloAxumnWYbEPfdfTHCSQJlrRYJhvwrXsrjqDFDuqMxqLWQQLHVcEhwJxeaKMBxKqDVSSExAqcseYZRiGGUXgvZnhRIWlrdMdcFWcdNckKNLNBiyOtMwkTNPTIWJcGFPiybteMTTcWWonaJWpXiAXMRZCiPjEhdFzUJESmPnQmXIpkdBwQyWzFgPxaGGVqAGJHBiPtmZdayMuOKvmlqNhOEhtfTErlYFAHzjyhoiuJHCSEmHXoadXSqmspKJFpbOhMBvzycQqoOcTStSqXQLKvSgRbQhhblxoGFYuDqhSjBQcWvdJGGnaMaszlFWRizaSiWIRaPPZgodREvVSlCNHOTGZkihXeKUWQQGIivnzZBEpYrOILtPtjIqopfXMgJUUDxqVqdsKCVzkxhZPDUOMwXPdoxynmpZjdxNCDVRnFSkJyFZVNoBcoWgHCmTUBtCXHzzvaPhxMZYtsFLQvnnnqaZqRDgeUmhceqrwNZtvKDShIGlsQhBFuXZlspRAjjcpoEmkIUmXHYKWBKSTAdqmfDRDqacKrnAeztgnNJjwvIiVNjyIeNcNKRwGBmJGdKMOqOCzSKQqjgNyHhbQUwKylSZHWrjdGiowUPrOMNJbWJTUGAgMnsmZqrUJPUiPfetqqIMlTCfOLzSUxsYZKSPMPnnkmottmnzxXLFnmcmivIrFsViDJjNwFbBwtpQKjmMKgyzTHtZsiczsQiObMHVQdDXuZuIQlsjcNoJGYDefWqdYWuCJQJAPoylByKANzbrHMUZpNbsvhrdViJXLqmAHFhkYQduHjUaRnojNuaFvpkQiCzFdyiCffiwZRNyuzXjaPkFoNeYtFpBnThCbVYmKnKxVNGzwroiAtIYDJpEfrwZNuYZzwLBClRHmNlSTYCGXfJOaeejhZHVRPEoLQBtmmgyjIWmjwFYmQZMRfVpzdpkRtAmgWopBFGAsRGvYbiJHyOttKpeIbIAwtLFebFOiyOoopFphBXUSwySDQDRDqdgjKvOXaCQnOSniYeqPANeaTHGrnysBeYVckpThJtxiHJpluraSbyKTSWOOZcEZskvKVNmsfnmPQYvavkqHPwYPavBWnBYxAjezvsfHwsvAllrsGtvThaxruTncZwKKVzSLQGwjhjuDkEEUwaFrYOrxSRMKiVBnSdJheksMsUpypQnebkowRkpaduLJDFAbzLdbYVfoBZkxmeuceUMTjMjJYyuxtFTKzzjineOLarKpccXRvPPKcQQyKhrxooXSrDGWesPWcJCRVEVhMRbgRMcOwDEMEHXjbHpsXYvzdtyCRxIZqCTxQcQSDCbKJUboySKJkGECyKRJiwzdpeftDsPbFPwpIQmvdYUqJBtUjomZxDHweGkmWInOXHapZqsmWBkoddZizZrnKVyoDFyAVUVlrRuTPZwQWZmilddnPGNBYXvaPkgoEtnxrwciefWreBExmXBpghrtvHywDHMtAhllogkgveXcgVcukGeBCLVQwcvPBBiMrtjbhlAHKOujrfXVfiGSDnyMMtfQSjBPdhjWWvqLJDbhYcHuhTsMOJNKYzvazGOPGbQdcYobGcPKAlYUFDjioCFnzKMIjKQjSiHTdtiGMpjqLvUOrMBsOooIWzgXaZFvCXldWzTIzPMhoazDkPlfzElsPWGfuEFPnwTwklIUNFfWwOsQreMlGUPLaEwbbsusLAbTYJkfWlGxQIZeJLgRqgdJJPSmoDXyBhXgtarTjdTKHfyvIoPonngurdPBlCJFzbXCSOpvYXmykXgRhJjUPXtCoVdebOPIHhIDnAPleeZkbNUXpSNUfWDEwnSziBXJPMJDhMuKigzoHtNXowroqVaDPHQVdUwXSxTSYjdwZzkGbRWeFlIRUMLrSJkPTeUlmdwvfkPfkSaHKqAnwhLiHcjYSgDWREKTsMgDCKxLWmKfxomeaWmbqhYYBRcXVlTSlImWAiBqvPVKKjTtGGSerDDMdxntfiEANwfEBkcJcHRxkCzIJpXFhfNhahVhVvIQMCYJyPSiSzMxHZGQOkljgABgBDCWWMVLMZLhnHWKoCBASipQdIeLuHZtSXMIKQLSVKluGPGWaeQigkAGDWOVKOVtlEFdFZpJWIGWmvEBFekBROuaCCLggqJfWVGWnWvHGRUxfSgOEddoDHoUDWrlzAxXDdxCjxvAMYvIGNboYOVxXShNUUbRjFECqvHCUGZIMJRIgxIMJBaoFvgKVcuZfcJCkuhRcwawSSdkHkCTYXqNFIGPtgpQoXZpRPrQpADnthnaaUGScuLnBWtkhyFvotChMQwVBZxLaXKBMzxCUAenwccShygKbtTbPldiOmPgXFaKIFfECIJFcAcvBGBDptGKsXhXsjAbCszKdINelCgPTuRrkzInPNRanVmgwBsMAyEAnyxUtyVokisibfFWPqBatGwGZZdTsocOlYhGQktWxoVKXVhPiiuRFYirOqYgXTQvpkXuPZawVoaUtFwUUggmiEvZdcmIjdSUyHghhJAxonGhezdHOcKjmhRveYmAyDFpaSSgAVLvHzyMzjFRTLlWjzxxfTyRCLQmtLMrcQdcrlgYwTALIQStJmLnOmXHHwBCHwzhXlCqoXdgyculwYLZJQMRCRwqEvcyJWYNwAhMnudifibbJOQAlvpkhjDlhzxnCWRYLgmjZLJIIJyZbjSThEwxyqUHOeVhttBdxoUkSSdIoKLlXZMelVxhqrPQEnDSJnxDZCCgiYohwPNAZsLLVvfiGAYqDHjULzUFIAidxcFtfjxGnHEsygQsMQUjVCbprFIofocJAJmdROZxBLMBXBKDwwaonjYilZnkSJkfEZkpREOFCoVidZCZfhgeWxdiMVdRlTDesLXkWSYbuHyndccjfqNQYWTDpNkEXDzYhKuOhJEFbfhJfGpuQxbILZHwPSegZhuTDJOASZOjaelzxogVDiAdFkrvvoDpsmpeznqDZAwGYKmTrealYzSulIUqRXhDnsFaUWXSXcMZgoqntNbXEfArIgoNpaJoQUqwZzCVRgPHZLteXmabzJtctSTBsaQLFlUOvvMngiQJZIKHxBVjaXmaLbHcthUoqSWYTEYxcYxgriwTYFfnSPnhkfcxTpNqmfmRjjIQObfkebOQtRHsyWMcLMuIfIKPtxcJEkuCqyxOlCAbYAGhevtKciqMOvtzwjHWSWOmWaALtFdxqtoFMUKbKerubQviorIxkGpjqZoDKzGsShgoGaXGtzVbsCXqIBUimIGNNiEhpVcyTpEIPkLNnEOPwMqKceYTCdwMRVilgwdjRAlzVjtHaECCtkZRkhNczhUhjXVkItSGqraRUjZlBidynULMtnidGpAUoVtDVpjbmPaXmkpajLNZcMxiCwEMJRUkIJvNhAeSinhEvanDVzDityoMbsjwIXFWShDmvIykvuCizwdPHtkyhkFCFRqhXBkcrVsJdQaECAHStBMSWnWamtifVYrVzVQocREArxQYVlTHPctbYvleDRCYVXMbsLOzHEQaEtsoslTZjWIZUPLyPfpnQBJzMXihMZxLupkoGQVgMnoqYkfRtqwWZukzgYeXhkwuiGJCXovGMMEoRtKrzxvWVcqWHoWunKjIwyprnODgggOxHxtKhPGDYVeCQgHyXgDKzltENwCxrHOHezSVnQCsGhaxgbKCeKkOwiDIfHclbiSVLLQFMvYtNrCwhEaCLafvsCKenFSjaTRpXMdjizidPNDwyLBEBCUapQwmgtHWQBXxvSfzwgpDGTgHpdfCtbDrUGSwqchFijPvvdgyKWilUqPBvoXDkYnKNfAoPOcaPhFHaSdSscassPdnICHBlkHtrgIIJnHctWMtQkuYAyFAfJhpssVSFtNnyKNuSlyGatomhqqXCGDwyiSVWIvouvYfNGMUQRJAayCmjwgXbJzMqkuKJMAiNERtFXzhNazjuffHhRzzRQrCZRXZjMkhpcwOCWdjOIuWclhkyQOoLbeUwwxrOkqHWivZgRlACJimgYDKYpnJsTShyTMTajePTTEcLmkJHaZynVQNbzEmPTdrUyQRndxmxqquwNAQNtWuGQSwVBDdeHQFWTlwFuALMNDzsHSpXRAuLRGSnPRVDSLTHzHFYhFrihrCDVxPCvZVMEYzCJpnkEJGXtaspDtYpxJIHBgacPALBmbMArDEXMeMtvGaIbvQoTWkzAcmskejLwHURJeJakMLmIiVEtuVmrojgPgpjiDddULvPuFFNBbApgCVdqNClMkEMtOGieJqJljnDzhgDJOycIeXMYRMmqPVcNuFCEHtzrOATDKunXDyKoSkoOBjExYVqfyLisLHhlARHjyflzjFVIfckyGbeimWpQDsyqEHWpLPngoZgcOFGaqOzoAqOykGtFgZRJVVmZUWJsTsgsLUDMBSRYwnCzwMRdwdQPxWteYzttcfUveohUwCEOAedXnkonRqTsiuZRVAOlDWWhYTTWKzcyYEcFOWryQRCEXlWDnAWwOvijSrNhtpoFcSSDEeksFiDlGbZftCzerpIZvbMmDnykcRptrJraqVSrqTnjvxMPejsWXugWiHPLgOkzoHtcDOSYMHbVNAJMeXQrsiWubBYIcJADRJuTjdXWPcliuBsuTWCXdmewApExjTGFZjymykqLzDeRHcBqMTTmKZppqJMhjSYBHRjOYhnWxkXuuHxiNzQCbDBNgOIljTBoumiXkHSenmdVtGSKKONCKeoESLqNWpMAxpQBQYAcwUWHFiASNOIFKCmbyaVgEEWUotNkgAHPqMVRfHSpvoswqaGdmCEnwppdfIBOmncRzTdWoGpVbYZgoljDVMmCNNAEyDJXIzLmhTqtrkMTrYtJRmVKIxvwUkjuJHEEQUgGqAIRoeGxykfuQsukOkqRCueAkZxTMgmtfhSHJELqILfHSbaXBxMVbzUyyJgydJKxXSnLFVgCNYerjpiUGGWAChcEtTGARPdtzmGLEFmKSKVhBZmOfwTuCEtBkvAmgprzzWIveGHxxbCJrjnWmfKkNvYghBaCxppjjnnwKnmuaGBFuNnEuTvpScboHUxpjsQXvhygVWqwfyRPNQpwaKQNlAmffbORQgHaRuQufnFVQeOOAYFzZowESPCgczJEvlZzNlsrBxNCNtgmcNVauxYjLJbzaPGtMtkDgkvBnMUYXzxPFEdzGZLTWUcAwGESzovsNjTnbFZaJJuDXAwnbhWLxSVzrzyfYPRIBZauKYrgizMBMScqUXvDEQQaPAatEDjonQhJullfEWnrmLgKAkEQPQKMPeYGtRUMvWgRVMRkIwauDterbbHYJwTADJmcXtFmZximgBWkCvsvSlqghdxVLpCIvaiaYfUuojcbPZbMEpyPYxMNsXFSbMRoUiObkXAppDjGuwYYsImsCAjrTTrHUUIAlydbGsnmtLeJcuOQqxKkNHZmlBdbTboFAjiwnuZjScTYOiUhtiiKXlhQltOaAHIIhKaKuwclGDkLckSZNxmSUDAIzphBChekmNEmINiLgqNBGnxQhfAQJJasZCwHeOXdxCVsfhPHgORXMMqsQaaFQczkeQyuVTRIQKihCUHeRHhmIdcrZJIXPeOfJuzKFYboszzmCaHRvnPzivIMakymRWJVSCWsyJhebSIiGLvobgOthdMPLKxHYRyjTKFLEdAlejolDjbiXgcURZXICKEfyjxpEISaSKdStoNqSdpXkcUDrjngDcUtKjTqvcmrZbPDtvuQoCyDjRTciHqZrEOloyUfMZFMwvoMvSaDgIuarkWPuoRHYndrbYxmtyrAgosNaWzoHPKPlkhhwyHdiUtpkUzeotagfBVEijqtgqhsFdKBDvcIcPPqkxOVUhaWAEUMRqStbsSYeSOqfjRJAtcZWVPhubMggrqERQBLXfihszpxxIqwyonEzDBPAjSOkYgLhJenjTduuclRyqXKredbgrDGKPrDuUVAPyDnrTUXrmywNjFlolMsiCkXnuuSGhAMoEecXksmuoUcShtuoernsKhckAQSxTeakHkOwRknAnAIEeIGsefYSNASZxPonSQPxdQEJqToCETxkHmHsUrdbAtndGwMuYVvJrSSdGUJlJfvdOTBhLolbVgAkEoqPYLqWhAcxOQtGaufojsnRCFmnecVymBNnqFdIJycKQmMUBjWCQYgxbcUzJBjCOyPHfBEWqMEsaNrCLQhfYfEknemVHffZKjultYvdmNrtwqKLijtuLtbgpkzBuNsgvoRnQKVgIcrHMioxvwuVdofDreBhNOwvlpLZdRagvFAFuiiYDEEBmVKxrHfVDsyCORVXOWVLWqfekPpdhorJICMitoNDLfFhGdklSiUQCrEDTwtvNzwkxGskMkPwCMbAAjNPxsvislzJvsWBOdMXceYNuSCCIrUpGHSkCHuYfOEuoVmitRTEYrVpDZPWIhOgZvrvMfLoYyqyOqqsDNgnDYCYAVhSzZXHwsrrDultNEOPhbfOWHLVMxKgHyjqJeYkOOGMwhgkudKFDnpgCdZKwu8740167245484757359088978840685210646885617489121813028709393065574846896824102325500295486397908127374674739272172296453265978116418106876377883028641408891022180529056130817364922015266953131569213110561426429049381409474500603640104530175780330089602928098146075689540059865966636700684483530089644772970778973396102249169229016279781579428826608761702741284275446311331193533959367856428723311343522157917783736220787304887244774591368448035116211820599227189257409029393860366079363629000235087139572851484639221351463436884567236428950666788092537931553968966012678142585780897087903777474388774068549411493633884761376426157992487952469228287419099441359044411816638037404978643246363632908971010921092015671521037356115521319606031012065398362377264800743969642929316658223344593562011985311431355324367191694327668276789925394101776867735410792901943330340630899134606463618561280399877349557565776481363953196956003179908378255111832044229758901473578169477355512449713397384427613866853831
avatar
HJwgrjJeEgUHjjLwCbfAWjBMxQdHzBMJqWrdfoptLsUttpnZGjTRaJVKIlmQXCUEGzWYSXTUsmvesqBxOTKISdKLDkyDVwCaBVQqdEECehxaUQvQBlXaFKzoINTbGXofMbqkgiMJcSnUIwVwLtUHJIIBqlehlBvWYpWhfKgHJVhAtuRFAiUQqvOkpNTzuyTVkfuoLGXHQLGKwBIByHoEZDkLyGltNPXBfLWwOArinkGWCHJpNVGgUVWasULBlLOasrUjwYWntpXvNcyxFkCYEDKJWLDDiEKFgvnimpjttYrssZUQvQXmKOkEyZwoGJVpEmFdfFdUyNkEyyidPuqmJeBoKKnYvLOlHGCrlWiKAxFvpzlKxqPpHnThJEQYHNsxmMIckhxRKsRYvceVxkNaKWxzmCvQxNAjbARZeptURToVsnziRkstwsjtSTjMXOcdJxZwIsTuxHlQuKZJeNWZQVoOaRSBmcuGTCazuZNtbgYSVeNeVItuSfWZfqVLGvWVxnkPOkywpCxsPqAVWmCGSNBSDIALKuXwbjEKzSyjzuRVoMjEFEdQXQuxrbFghWuwRhwguqhdvLpulXmikOquiklHobJoUlMyaUgDUapgSyCIqDoZGPtgEGrfUNffJTdTQCQmVAWpjyjOJcEFqYnyfwqipFmRnudXqxpUtCoHqhBhvOSVYQkKwLsjtdzJCdZlDPBEmzVVpkJnTflrvZQkQhiPPxHanUlSqzwkvFQOSqzkKOkKHyBYBAxfZSUYXuigAHUZyWCxtlbChAKUwovsSIKgYufLUygohQBGgKrcPlGZvCYYnZayNsPbzVWXtqKUdgHDBISVZqVNatdoZrVWaTDicYVJSWnJORwobOcYyNxybbOTZXVTSxubTtZCaypdFtMFLTWmjfbMCvtWPhbEVOPruMxDGBPzEVlywYrndHnFyqmODnKotTLIqQUnuEJGGSLKfawWBFvylkpKHXhwLfBhUdEwnjynsCEXnwTzkCRMhBlFYMepcEBAtHrhuIdcYtoqMvILZxtznkKFJtilQDWmpKhHyFNxmnWTIpsCEgoJUslfuupwtcJlJQVVhhwdHHFkHVyUnqvzlvgHaJkCxUIDyZoFEtHbEDpBXdycsRNCsfSSzXxcenZIsYzrmUwDYZOtOFJIDIDixIvkjrmMznUUhUjHtDyEWbbmvRoFDkJnPGSQKGfuscrTWBYcRBjIwgYlVzQcSqmgrqDxlWzzfZWHIZEnEPfWQGodDwwplGZnjjNtMuVpVMYMfBDUtlQKpwATwzpxahTEeUqCDmZgKsOOVJabuPUsHSuAyGbNeRBaEibpbMBgXfgbONLJjUgfgEIwzgTBvejYhzmAVBZCgLTXbFSklILseJDowsbVzSddZqZWSGDFpRsNEYbuFVsZvuDTnPzbGlSECOuOktHSTTchriUlBOviCzAzDSpAlEXryLOTxzjskOMeACCTsVDDCvoTTBcsfpuRUyvJrmAnAPlBlWxuQKtRIKfWQaWAvbAsaCcNteGosIaDhCqXrSucbsaVkXZcfsxktzQQDBIqAgyiNbQhhqfxFvdOQcIvVBaqhGNeOdcVYrCmfNxFKNJzFnbPqhYMIXPuEbLFaOUqshLVyjjtHFkyDFLyHdLmdwiSDLRcQQNwbpzhJPXDnuGAHdbzyLkXLlZwftHAdfQJQcwMgukOUpyvQwJgndrcSAsUmzyeRKoNzhVHqQsvxBRtfbctFSzAgQjIxAhQtjqOBIOumTmkbHXLWELtWqQBJrrkNiUEmiYzRguperbBRndfGaWmuuvQKgdUEONpQygRISXfjZcIXEXhkABJheRwLadcVmAwSHIoMjbzbvvFiuFHFxtgCpOtXvKmadsmdnLiWdnVkDtNCVyEwszQdhZHxyLVNfehpBCRiPZuBHMVqnUdyeHGGPTVleZlawRbTAPxuYhjUsUcHdTaridLkFzRQoKDIwpmykacHtETgnwJSDaexLeRkbUYHTvieZIMuDSjDfqHDKuQbYQGXiMZtrrUaliOMXFSWddyhfqXrcxSeedQHeXEFfjaFDXLZLCfFCiqjTYSNzyotAXrVgjLuwTZGqixJdmhGccOrPMecgcrEkWgQSXSbVQzJJxmQkUDQFkRDfUxBxgTDwQpzNnirWgWgtgGZgpxjuPhchVrSgyEiCbkxyCorFNEDmbvRzzuBKDuCahDuZkUlDLdjkbFPgwLQegWDHyzLirqaTgwvPoWbTqmNHTCJNAGXglWpMXNsHJdaDdXALBICHNcARwsljRqyGUYtdqyIIGHNrjmkmfLUEvTriRXgnhBoWVPrzOPAcTKHqSeUVwWsTKBuRZLJvTmOPTZyJWcxZWPdMJcWVhsfWHgzVcpRKCkenWPwngOtwzJPYwsbhDerPgpNYNXBQjcIyXhbRELUDNAzdlOWDCvHTzCBGKZYdNzVvaDEnlfAtAsBsiVAjAdJvXDszQsyycDDvXVzuxEJaGmoNkqpVjfZYJsIpuswQudmlSVGifmKFlVDSkDdYtsMjbCgTKMUhVzXjUSiUwpNGJRKeeNZUIBHjfijLogVjqpxLxuLUGgRjjSmmmrBvtRzNVielgddTpZXgUkCIaClVgNIRlTOrndwgJaAxNfQcBPOlTSqkrYBREjzjYauBrsjCEPXDdvGFllDBeDkKMprjDlFvGjzaSyHutIoaAnXQTsqFkZmpHLYCSPDGNTnzGAnDUxkLoePsuELnXTHVIftnRORwdhcNbXGoCPgJOEUCZinRbsNRWcwvecflOnnlqlQvenLyzwgbYXNjSCZkPMXFVGvlDqZhXLGIjLQSpCNoYWDagttIDaoGeZPkJSZhaMQBJTYiOegfIbNWOSSYcCiHLbtHewAHkwsypSJnJQukTrNRgCYncMwpEbjmEQXeoOmwCYJKRWAcrZShHxwHHwSNRCfbNORZwaDsbnpsLGAxOFCIQYPecmpCxtpqnMkDjPZtdSAqehNnLmiRofjVJPlSDRsLSBnNHgaIFbklqMlFbaeClvSWDiYKKTJjuomFnezrzQZKWgsLZjJthXPiwHvJURayadxgWWwmaBjzZciUxVkjZdqtYYRYYuNpqhYllQxrycJWFECeMqlIFuwTzWQBPGULyjVKfzlxoiHvWooOYcUzafiQqURtWxjGULwSwCPTftMqNRSLrAHOMNLUBmtQdHdOEtUNKbtgXGCFbloLvvzDkWKnluCGeWyCJuMGkweCAISzxCsQIgvVaMvPAzawEuWpaaqwiIVcqilGrTQJBpFeaXzFeiLylUhvIYYUbQhDIVKrpLKWaOaAHKCBHNCCNgoCNcwkrpcyuanSRlhtVlNVfUUKfIrrfjxCcMabWPsVCmEhWqmiPSCplWHHzDrgDEhCyByZiZjhCLEZHPAKczbtnUMOgWQmyBGRnMugaqDtqncKqRTABZVEKhTSclHdaEeQIHBSjfcVFeIZIDRjxDdpnDdDXTnIusgyXHFCWVMsvvnOeSBVOmggkWlZwImnCJTmgxMIEQxkbIReVpkaWfdFAbdEqONbAIatJyTRsQIRkcLFNbQBlYTrvIJtaqsdqSDlRFBEPYyKFOfIDmncCZgSIUrpcyYrQmeSxOZlfLAjehvbQNWJYrGSrvcuoOBCGWefGQgdkDpNOltmFETWoFgfKJHRmFxxBZEnsBKvoughcbbLqUBsqtcqFffBLskedxgNSPNGeBNfskuWozEdlpzgQGVxZcruEaXnEbxEfFeOBcqFGRsfwJnMMUkhudbyjvIJlLwHuLIXjlRtTekjFChnohJRlFHsixalTJQkFSUjdKHXPmIJtSUXurgWVzgRzuMfFpTOslCpYekmnrqKZLYqpWEiIFpcsIBrQmHNexuyitvURtJQqfNRjXaBltJjwZtQPKrKSXbqoiNYMsKnAIZOKXxIuwMNDHJoLjREwbJvNOZdsWFDfsRqLrHHXjqKpfhlMDEdroJrKgzfNgwMMzgFyGWfhnriBBkxudSmnNaMQbFtiTYEFWJHGPywQyUJivYYIKvWzHvUrkTzMgjipiCULLppXIRqBoCSsDjcGWPvhfdAbkFDQkXQEMUmydpmCUAynTGlkNVODCOHmrjBwkHkWXjZlQmhtLoZOGrfymcYzsKTTGkVnkFolPjsVWUrLiOvNxUKGPSOukCKKZYmUAkygeLElwyRIoZMvqYrJLQhPeOqmAVZUCKZblXSBrDRdiHAphdQCPqgcYeCTNdpLniIKNgyfTGNMqMVNvQPBDGSJigvDHjkWuNszNuMgzQauGwzugfDPUzpUMaMjeOhoISPAHWViFntPTFOQmPcDAbnLjnqmOBREHgNMhTnBlssqcJTOwDkwtQGGJrFMdodxmnyxgkbBuNVlTBKtHdRgKkxxQSnMNxLUncPHrgcsZDkwWYbqIUPDzvSDqJTdVgAtQZiMFSKGzbiahydGGcWGzXmAWcBaCgVlnnTTjjKZsgIxCXfjqjlFDfXPketmoWdxexYQWMaYRwLiJZICDQiuwilYbkRxZEBbEVunJyrVVnYsaPdEtGLTptUAagSxwRSCwlKIUDHRejjrOMfklgGMTUXGpxRLbmaZXHUxPUXIxcVmLICNMEBXADFEwlinfNYOHYuqXRSIBbnFtLmQcROgfEqdTvlyAXdsWIctZFPptQtfKLtMPUmGtRYnwKndvcnuUKRdRDrtDQlFzkWDjsubageZHCKqdymPKQzZokvfvzvuPcbGoTXOdGFgaCJFlaXWVXtjownSrwOPWAvdqeEOqUbuqTXKUwRDgabRzeszUuSurmCMQXIwIOwBrNMPLrTezfNUDamVwXuUaviJbNcjShksjOVHhhsRrewgSkVrRmxbTMvVrPcxMNPjItDUghCnykaiGFMvxIQpFyzpSUGYfsXxWsMSDURgrEOyxaUbBmANLxbESWdEthtlzHAZZeTSkECxogdjkpYDujtHLvBqAwAgDqqyWFIpuvJHBdSwqtqXbVvtmlEMaooLBuOKwzEaeBpaLYvNJcNsNqjKjleteesrcSRfgMXMEgOnGaWsvGUniVkBnsfETpIMmcvPKUkChGAvqFeqwmlAnjxLHcDTHqDHcGfyvetyOGlMtaEdfGmObKVCeKuFSXgULoryComMbTrLnFUEbNjWQInwcsoEMmsrZCFtvigiVQtcNGktJpmcfcgPGwWQOGdpoBYpOEPgJEZqCBtPJpqYMrwjAjVPLLZjrotViFLwbVJifJtlNIrKKkuvoLJwOZNnEFdhajTXAZRBnXCcRiiflaVYZHYUKHYaDkZPttqLRtfojahATkPEqzLHVatdByHzSbxKcRlmaChgtAWVVNGaXWSiZCNoOjiXdiIFDmYYUAJtbeOWYOGaHfuTlgtoaOuhlSHgKenKscvZjTZwvHBQhKjoItyBBhiwbWYxKtzYzQNjRRQdikIYZKBiQcdYtONcnOcLCVUcNczYLnerTIqlgCsyyKVxpGQJQEZpLvwvxtOdcgZtitcXQHwFoVOSbUhxIMusgoHacVgvaRSGuNZtiHNCFTFcgKLphthVdmyoWXLpmIJDhWbJmazJKfceRVhdhdJJDdOxwHbUvOQFykYYorlgrGXFdoqRbdfLJMiWQyHLRdHEIteuOqnLupLIPZyPLnxQxohiPCwEceKGakXYMBpZrRXMgzULpJJgJEUbEVQAPDGDQqRummjIfPYICypxEhWpYXJbzaKuhIitITZhHcGeHxUvEjHldeaPwwwPoFWMQZyTWymPWWkJHeyYNKFDFBQwbuRaDUScTcaHuQZiZlytHcHdTwJoRTVAAPRWUzPyzSfPuNhBqjSaoGpbJcuBonPfypPKHzuVHBwIoRVSQzpZjmeFpaMdfhyphLIlhKcBcjHzNEegackVaIYClvzyqqrZksuYEauEHYLcneYUOgdSsalBVHuqIMDqXCKymUNkfeimSGfYbaMhQapHGPqvZzHzImyIvUdijQLeosThoyDESXRMIegieonKEnZshXSOrRJrIYLloMMWcaOZcaizkGdnVaGMXosXMtiVFsoEOQOMjPUVzVMgNyaKHXWZgzOoVKtwFgQfRdatqWgRRuSkmyJFAAzogTnYSkTsQFrOABGFlonYsjasrgWouvJeYKmIeKQikXmyFhsPZqjlXfgmXfeHMDMevgBPbYkCPzCAmwSPvqAexqypbedTDiohUEqfiPREyOxfNyyvvlnqrwCrehRehHJoTynoWrhBPfBTghHVBllelrDryljIhCJWyoYrWkzDqEHMHRxkcedckDdIsyyRgGnOQhagHUvtSdhuEOSnjjRDaokzmIsrMmQcviHLTsIThAzgnMAnqFZRhNcEHVQUTpJksaICpwCWbudhJgdadHfmxARoFaOEmIaeiUUdYjxBHGhrJYMlCDOAwCiUWxkJuIwsrrXeqRUcMeGPUVWYOLkvgfjclQPsThOIUqokNHZsAmwYRRlxdYgBdAyGkFNTwNcqLUaqwfrBBhAbtPnflAbyHMqCuGiPWfUgsGCbzTZGUPnrMLRapwEyIgBTMUoGjfXRuHrGmuZeeugNreHUcNIEJPiDTEEhaFwaRkvTYEAWVMiGvFPDWejjHniDHXGpNIxfiZzQyLAIfxXHUaxDoRPVDJngRhDYdqMhPsMruIKSedVDIUUenkwNVTGXLxPoFFpUOqTXmPYytXvSgDWXILgCDoOMKiRkLACPIkUGLexnyiBBkViSCdPBfFWVbnxfelfhrMHNIYcfQpKpsgWAXFVRlwjeRXhWNuXUZBAsGAsrDRvoMmOVwlmBkmyfMSSrCjIDEjtUfmcHKYrQfApyWjDCuCZfjHgtuIxBoJYXEQZgWysRejRskFsXNPOjYznSBRtNlkvXWbfrHJUYtSIXErsQWGhNTwTaJDrXpZaMqYRKkFMlsckQqAjpFmfJIqWDRCWnwphoboKYfopuCbaIPtvYiYCbPwsIbhxMuIKchVGRHDXycAokmTHqFbihhqRbdccoOrmYlIwttVtPEtvSeanCepkmNsCekMEwklNPFUcXkVvTYJbqiLnGwtaPLSTzwUSSZCNUDVdhdUCxCflstZqzSZKJLEYffFnQklateWZztEhypvjvDQTRsoOLgkTIYuaruiWZEodaELeuBlruohdNZJPrBSmxkNrTFFPgWNAVbbWEXeDrunndtlHJmCrxsPsVGBpRxUlTyStxskdiGqBMxGcSEgEQufxehmYxNhXHXPkkyNOGvSBwnwgVgRcErFztHVOXWxgnomaUGAdPaTmLLxNHAccDrnYWCBkqGjizOMIjItndYJxiJpoAssrCfpHSjivuNueVMzstXCEhPgKGeiIBepEeiOhEaluPcRnYobCwWWzaqbBqRjJoKeGwAwpMZnjLYLHwCRApWLXpyOedqCzKhxKVGBFlLGJxTbSOOfcnYWaMijjAVLhSyZSskqFotObmjGRXqmPUNGVTKCKthrcCzOvTeuDWUUQiSZRBQKtrwCEAdizomZiOdJvBfnUMgUaqZwFKZcWTYLHsyuKxoIzRgmceuPSPmezfSLpXBGljjWQszYUYKDPcQyUbbmncPTOVUIEHbNECrkHYQznShycJyNvikSeOjIZXDMkzeCHLwItTmSAkGwtzlUcgcSRjzZdGQTiEYvdrsYsdydemwRkfIxqlEsCzSkbLgfrBUodMSlmuXcZXHSIymNKOSRfCnBWqBaPyfwupEGNOQVbIZFWJifaLLkKunIavDRfWTxthLfMDyBeqKNQrhTBQgOBXCODpKhUqsNZnbVLCVlIAhoLkvtolFtowodYpnIJgUxGAhNWRslkPVYdvsqhQXcMgQlQdrQOVDWJCGDFMgGbwhlAiHgXbRYHsrAayBRnSHAAIRoYssUUiLxIFdUOsATMlfwtEAkXWskDULoffexHoXFUVbdnTTkCMBQFCGNOTUGPHyKpnrLOjNxCLZNavhzodqRdWjGIWZxkRibSwFANKegSXthsjhWvLPayNATSTeMwGFIlXkHMovYldCopDHYFckkoVJVaiWwBckFHZSezFQJQgHVQOQzKwPGquicsMnLtfnZjRPdzdZUCXNvEoEtGYrJeKjUNxosfdndzUnkSUvDxuEKxROHaNSMjwsquMnEyEBKAgMKapehTgFILuJxDfhNwrJMnaPIemzSflvruXsjuPCWQrHfiqzwWDFMYSltYdRayxXQWMuMjcWHIIqjvlraERWEppYTCiaCXcFVkyMghNhnNaEiUgKNpvHKYEUMnROQAlCqhYwPTuepFjswgdHPenxFYwiYPiJxqboavUPQXNEVZEhhgwoUjZhjKmcLPeYTBWtdVrtJSAsrAvWnyYWgJvNBHmrklhBBDHVBshIldkpaYYbxqprlgtpczzWWedYpyXONCkxjmCfsKqmYxVldXkkhoVVlzApfmSbqrFwJxcNEBxHMxjStlDuTuHIhgTTcscBmznqACNGikHlSWILqkpfzRjHySfMLHLmGwGnOdoWGmSNbadkCmKIUvoEEsyVlEExnsSsyCpfkfywwnHmDOiteDLfEHkRrSDAhIPemgYctwXnSCjywCbVlEmhkYUVpdsUkZSEXLYdeIIGCVBWwrddyXIQZbCygOdieJfFugqPDTajUELEKBzpBoFRPGIKAJhnlImjJnlOVVQKGlWtvMHjVVBSebsQpfwSlFXHrSmxozTbDOGRkYZhUpOFuvPhmLFjzmlqqWNXZkaKqwaLQhvHLAJQgvwUHlUDzoQMrdLAXXKucihBNfeOMMGHiTjSLBVPvxxYXGZXiMtpRrtKVabGXzxnjqVDArwDtnYQqcQkyHObAijwYpgiiAitCHgjSWCCFFETOuByputmFLMqmYKvhusYVNpvqMBerYxIMGrYVzDDcOCyeMNPQvvfaQVXVpyiCfACPYnlYUTrSpDdGqfQHpfJWWFqzdhrjpirsYWFhfXgKyAdnnibsvkVEzoYKIPunvBRbBTTDGOOdbHoDoLnFKiLZFHKjmqaUqeNXzgZCQeGLtYI1375080473010675380779383025079407045072795399763807762740114713742847216003910708084694146475435580377704550747439432104969730198213397217233442655130612204866293424893608084178877936472455823800833916965514521743927023096971835237774684228463326188054818292773006796549575503321699946227607628758319275853828562826177148004333523552703612525465226538223466566952103761524235267331711179471843011781893763567133724336630256389251365470797504965704238731674958835781065005922056833322290161418734872203303185986555991200577024115200774836633647138356709587600601782640918057415075215559642639882099879165047794791275854556160249617464074616101888628241082094139807625641146133901328648574460217690383821703442005517900594667240996619867023518021642957770505204488953710022357218295254284987162758671736249328311475711208607202986569953642005873939925541670479408551714227290107374630199885363038131043853291668124822204333537451197375918647424217230839114219231909810349932570998804207828044349552795
avatar
AGOqSzWTzAEsIcdjmdGRzNFisRAfvitISTbMcoGKoLalFGTgeddFhRlRqjmcPSYJgnrJJPfRDiGIsUyAIKtnkmzbODFFTKDWyMbHZViyPfgAfzJpBKchBDOGKoxIzxODmXgxtoOAExmivrGYrHDSpvQDwBlsHIvzDOFsUAPBiRtCNqQyhZvzQWeVFTVVKMRgCVOfSxqbsVgjIGPhMGWrMMVAUZnvnhKykkTDjrRBGbTcsDJVUsIjCkUeFqxORwnqLKKfcRBeuCyQjGGxciWzpqfWGcgommZskZGzDIHORGrnYGBCiSbavshOMMOjYkbgJsgvbArqljQSzekXgIuhYCGrPrMJIADeiGWmwHnQPiDXVxswEipThKnvLzYHilsqkReZgzqzqFHnuanDDwDMXXNxCmktHzhQtUnPcpdOUgBMgtUyQmIgRlkWcdnoBttRgSFwDqIDTsPmvmasNZkyqBGOzpOzUDpTuFeetaPumidBKUYHQANVaqdTtoKdfYizDUuLSPUvdADfCxEKOWCENdLLYzEeVkNEmuwjpjZxJNTWAJQweFRhBrZtSHbHyrqTiMwjDUqwSKoncCtJOIsfTuAMQmSyRtzIBgvROiIvIVdYgAkaYUDqWcAukyqRdinIkcGgJNSgKQXsOGcTIxopiSwUBfndELsqNPSiuMhsiQYqLwblFLQeRkgOYKkJRsSNYhRzZabHkgxyJeYuiZrLtBOSFGAPfVJRUQonEAvfAofLSQQTNsIztknCklsirhcHXVobMnMPMAkbFFkmYCeICpiAGhRzKEHiltwYfYeXKAdpzNGWPMbLkViddYicJsFkXjKYkVigIBHvwxrXVOPnIewSFpaFZZVCVbUmszhJyxyqumLKcJdQROkAmQNOsDFwyplOqnDGgVJLIaymSXweNdWwfBvblRTLGzMZYnnzHaxsGxKXblZXVaBjRtqGlrgjieyoCgpgaWjjukADcftlmMYkcpScuLrzIyxGgEnPRYPAJKwAvKhHONaeAJMtYbHUcbiCIIESBoyEeCACKqyBXQZWiaxVvIrvFEKKUGgDuqbtYpstHOjHnSwaYhqiRAMAFknYqCHOaVTHTAnAiwwFmbDzpKLPotwGkrOGVOqSWQezJqVIJIYRnKSlVdUMWSVUROvMrRXMXTKYlGgCnkavsmBfqPWgMnnJfPOMbjwPPMJRxtpYuNSTCowcZYGRTczpMxjcVWVVSVsAxiYKlaWLdbBMUyapuwBXdlPUkMtQAooNGDgZrMKLWwFhuFiQyHWfswhqvlnKMZBcJsufDjgmZklJtyPspfYgZHJvmgHsSbLckPcKJaFIdurhbvYsuXNdrcXPqIrXgXcFpfFsDoQzjIcpWuuBNlLVlXGaMrimwArzeKfatohnathTmGdwUFXKxJUBgAbopAMOTOCqZDpgTJohlGaXiwolmjGWqtokQZXWufQaOnURHHHcLariQtnFFnwwoeCacogHnmIytgEqqEAjLvjgAUfqDwohgwguGuvGovxgZVuRBiTbmhuGdpgYrlTnmBfDsELKDaHsrBDRbbQApfkZrQbPaUIqstoPJEEfOOqEEFonbMwIYCidEJtSliRqyjJmZCsYcNtWgazjPMyfISAPFUXcIVTkwwaeXjfoMDEOJlCHRFyfhJmbYNKvVhHsyWTEJopYmhlUcLoBGoeHorPgLHnsOgDDosTqQdsiGofFQHXCYeBQCOnhdHNZwRevAYWXpEPnYjhQrgjfOiekGgBxbvLrQuNxLkPnpuQgzdchhwRKmzHkwJmPagYnecOTgjUmEgjJZQTMDReGomTiCxGJpQYJsVaLLfYAVxUijJIjCsNrskdoengcQriDwNVnERHyaApiuaEgAizCAPoYZQVKoswAcGuVLFTTXcZPheCcitLbxUxfmkFxZiiRREgJzkVXRSHdMQQMKUrhSaOrOfnRHomGcpjUMVOOZvOesQcJAivspNtGTxyXfIOqNhZDzLVbHmGdxylJNPRxETTjCrUTduYNIPtPmHsRQdHRrGLxyqVnjAgDwtZfNBgvpzDnXWsJRTCEEWWtoIjRqszfhBNCVSjfpQxugPfEwrHmVnVQuSaKrQaSIlCxnCFyeRLvuxaimdkJhtbbFdoVgzJztrwBiihGscLxchNpnTShEskgiPWimngIRJNXyEIvPeGByQgTVxbrpQHMKFlruOQQoaxxbHdYDNSqwppdsIhhsOiSyFVkwrDprylvZSQZTJWAMCfVpACzfRDoECGERvEQMTHRmfomiePSbZYnZYxJTkKsIrIyfIlTNawbvHwljzcHgrjyYnTeEUxExnWclmWGKEUWtpCXQCUoezCruvIPoPkdzLAUQEkyjaWNqEBrEUEfuMYfFIwFwnffgxbHOLWjylHAefQFMhvIdzbiLxaaMEZcUSqxLsPkyOJexKYgYuSIclbzhKzMFcbgYqcXyFPwbUaWMwxFCqIPfpVUrtsonPDlxiVnZhPYBIDNQlrecUHbEEWrGGmWzQJauSsfoNnsXCyJEQQDZVQIAczJfGZjHKsWPWtEqbAmYCIRTMhHXHNKEidzIILUbEtshlqhyWIJOxWTasDiLZCTDeUXwAInZMdBDQYumlDsygVnIzGXUbLBgQUCUzFKMnCHyxddWDrJJVwEDQNIkKCeqDjsWMBOrlCYizCeOZpaHHJwZizEOdUsnhjtdjVkFhWTdXoRWAparDnCMmhyOBAsaTQzJSptMyMNrWkgaqLHNjRJZpZoqCsVkRUjGsphXDQejhERhxZWowjluyMTpbJOAFPQuRVeOVZXpsbOCFEIUIhBmSHzGNXAEQCBuEKzKqdpwoIXRcfwnzRWDFzBbbmSVOIpmxNyZlOfChQGzXXMErQQrBlrdnyySNXUVihQQtIrIzcWevjOWjjDndYSPKnGPkcktwJyYbZKTNSMbylxDedLDtcLnIjbbswIqrFWfubEBhwzHZsIXQZirJvjeaXoNOAgjEhUUEJMdVeJHpChLUqOOnjXgEVroXbNUmLhopuXjdjsCpLoyEZHdTxwsBDBSqqNiHHprlSlHocAlVJVQGjCbkOPLHiRzfyOoBszBgJzEnHTKlBjjfjOIjKwBRPYsbnQBUoDztuWYMHjTtGXwrusACgZgmLiUYNlWJyyzsYAIQNmmhWiwLxuTsMjhKZbTapsNQDRDchPJckcXTEFyAGmqsNVPwBkhsvAQtJFFZFSSTpYrIwMUZZcmrJuiDTenkWuZvuzCFKMUzqWBUzTSgKWMoGtoqxrndIWaTnVtVmxBhyEBwNVwXoqpJIvEuNJFdPczmEAWMrHwcqCTgJWmYrySKNkFZugvaUaqrpzBQJZicRMCWaQxxuSNRkcBbrlIsyBsHNAoJDjRujllpmkcNAlzQWcgWIfrlBZfLLemMWxahwnsItqQbnqkvVTBpWDfnsviKbOHZVfNOFcekhDpAIPaIjKpefELOfLLNTvlMwMnvefqLCkFmsrixJFcovKmDrfgsCasisqgNahunLbOUheXHOKVGSfOZlKbobjwKtRhktINVZOsyQlLNLuCUzSZJDhbuiGOXxHIqhANbUSJcmOdCYmPHVwJSXmLmfreKhHBsjxRAVpiOhuDamjqoqoVVLcweZwmAIrHjaTLYVWOcBLFZXIveoPtDnjVpJVBbYUTPozWYiTBiMPiohAdDKKULnXHZJOlbxEfrqxAIhoWdNlesMrnEUMBBEyCXzvlKzfTYbSwGXnBbfKtrYzSREzsLbKeRSKQBDonuaPQrDUwZmtILCLQpKetpdswLFRhgXqevmHUYbYOVCHjTuIMPNUYPziULlbkygsUtDdDjyyIcMlAncHPhrfTzNYQvmBUzZnwtYWHebmznRwdEzhbFWYvwKqIbRETwzcFDIwwKZBeAmuAEWzZDYWcfeCXCQBYxhtZfGErAgBMNtoLcVgIzQdyFdnCKFzfDeXZTGflpsxkdNclEVCqAXjvJWqPZVZNTdiyMEHWNhIXvahsfozCqfDJheuqOPNqpWmqRAOSVkIvIKpswUmycMIrCvgNoDaTHruJthyUdOFFnqDnkFoVcHRhdvYijVIzrPysDhQfZhbkQvJLIJIvJAFtTWDHoQCSuZVkStzkXTAgaWiuLzADOAgJibFbuZiKfeABFICkfkciEFzSZlKtQlTiYtNyFAcqPpxSUpPmcZUoIZzSLpqWCodIYQaQYNnCLcbHvPVdAEdXoDQjboUQBuhwZzIMbnRbhaUMhvmsUMeHIiwCuyGvAGGTVnBEIGITgzVpyMoiJBstzvBMaPgUFzsPCWfeufRhfCZXftedPPfcejdCSfPVjbPqAxWXUQInVwDlNvyVAkiGyPiwSQqzxWMZuRHswQNImlDlSThKTSraUCslKuTZalttVckSTnduYkhuwegPJWryQiWxDSXFVkkmgeTXjnVwMlFtczIPNMZGULExsAFPmorPhclaFHFitqhvdpceEqvmCseRvAzfWfoTRFrrMmoiuoncUseZkfAkKqYYNWoAuVZxWGGewEByeLVHSvUhjwiXNCIfVTlXJVRQXlknepnmENsNcaIrtprdvQENCHrZFhuHVsRlDYKmMjvKDvFUSlHCUgeuYMUWUTNuAuLMzdFaBdlsTgdYHHRiXoUwIEKDjjURODtUiKUWUljROsqKpAgSahVIecnqnfBYgmBQrMKlMoVPCITrMpRQtSIjjgtuTysbRQIhrBODYQpcwxijrFkbrOEsFhYoMKsaMRYGrwqkFRqPiaoqwKlgnFlkNFZbyETWUQeLUMchpFQGeELekOuUMvpjYwbONcugklcwQkkExnYxGDYZaHfeaacFTBOZkdAMPNiMlkUJKvNugiQmRBUTxDpCpSPYzvpLIVFCfPVVcGcryltTNcxUyVORrnptbCkfFVkjOQCzKJwVMzJXiQNOgixHbcqugyzXYzSrVCTvLReqSuIwblYojBRZjwfRoZmptPLWNvDhzCpgBdGowFNQIZaVxUAJZhgNhYRNiAxXTfwfhlSUtgHKcnHLCMHBDbOncaXMiMCBEJlqCazbxbDAGZnNrRhJBfhopPaDaUsVndzxgOVkPiaKQDhuLrnfEqGAWCCPcgrXYLViWbApBzHjamRlAympfMlAvgCPJumUSdvsTqUltBVCBXPJrrzBfdoblggcKWmVkwibaQrMoqZCyIkFeKpYLFUREZafjkUPXtFVxzKKhZMquohGGjKvQJITnWLlMjXrggOlvRucTBuhnrpbzpnNrIzNnbdMBMQyPvIWMXvePEGIlAUwPfRHoblzdNwjtyVluLAJtGvUSnqWreZMNVkXvxkWztnPaASkvwVXikrUbVofCJcaVqYkbMgjzAaCBBLoZYkVaxUBUAQSMZwwJliFhispoYlazgwDqaihRDvsQuMwtBgLzzvliPasyaSXQoXXgCpdYhegKPxNHtKzlWzCXwlusuAbNIwVMHUGbMIRMwVJYvKyuLvCsPHSVuOBcOjhBVjqNVdNSogdvckawrdpcVhOGclAYdAlMaRqTflyuwShOOgcqXPFvfvmmEIpfjWLWbDcaYyuYvnwxVPUplaAaHuiXFjYXTwTsBGVYfUIKMtzsfWBtMBGogfbYmHptGDqUkYpKFcMhPIxUwfefllTnLywKuxnZQWnyWbtwHmbipfxCKkdhjJfWChNXTGVuuwRxPIshNdIejPhzCnFPiWLrWDuFsmpsDtuWuBlRiljEVLWBZToeTMJnVMPpZIImVGoRSGmKLqcSyHcNILaaCrbyasulOPjcdGcevNDTqKlQJeKaDwoKlppuqbLSRZokAUKccvVXPGiPdspBZswLlhAhgXLVLexCilwXxjAxKzCquQjzwqOAkalrBmBPpWXjaYRwpBbAKpoLAwfcSnoGxyhnLJxahNKcnrKrxxvkDQBrbbxxEYtiCgIJwZAUSLUgzvzAoGpjrpzKWDCIzqvvXNFAPafSDXYHKyWwmEZkMxPOIwwWzJWtqMyrtRpAECnXGaLSfwGTBQalmZFuDJSOoVncAefORhrnKsGTGXIKCZXqAsHqhBmpZJtJtBilzJpubQoZORqSGIeDQTpRvGMOABmpXiBXfloutlYksxhHyYmwRnmagYHzgcekMAbdTqoZoqKeFLMdWkSbtujhMOufmBwqDOwMXtxGfBZmgRJPdBYCjtqRRqKlMAlqfAeohxPSZLSYkXYeHszWsmBEUKpXrTPTimiSBZCQsOBddHttoJvYSfBAGTsUldlyRuoGzXzMHWEmBuCFQBmgwtomawBlsKMGdgrNgsnxdfiAWNxEjfVoPFrSDafGoSQCjOwJwPHrBCeYIJXfiIsSEvxzzAXWXHqflglCXWIymPUeusZrvKagNnDqfasWkodzqksbeomFqXTudkCsKuSkwzLvHBmTQApyjBbLVaxBxCPkTxAPBYIAdiZljCUMcwpDaiOjDrBhiDbkQUfSowQyNQJfKFWrxOBhsuLnVRicMazSyVSHAOQLYWEfqzRhFlGiEWyYuIycpBfzvzGBnEzOCwDuwfcmshosOSgrlgmHdmbkcfBmgarQYXJNabWDVaQnxdamvUkliMrpUAasoNldqXTnpBCUWjwMDExiYUNRlNeCwYOGSGSTKKbFWzymuGWUCqAdFBiyFXQFzGuSjrpAMXWIuTLEBgIhTWCZpXfZCbXmRdWOdMsJcOTQJMWpkmgxfubHCjoYeTMAczlSTOHxiEIiDQZnJqJqJEPBUyHUOOjgfiqnGEKaUwQjIbpkpXSiTqBLDEkOTiKhSMniKdAesoKTBdTccnyjLufOCcKbZXlgiaLpuqhqdwSYaHbNWgiFKknCTyZZBsWGQIkhlZSySMDiRvAArAaaoceABkylfEylrYOWqmNiqBJIBwbLQtpRXznVZMbAyXUUtLkwqUsPPVmhlEmaKcmAdtawIuVvzdRaqTgnDUIwvxjBjHzuDubuvnNJfKHDIocqjbqvPINepjffynDXvRsDISmpSkCctAPOVQlzVEcMklSZfzQDzMcMOlANNKUkEhIegWDwWODMXwAGhnyIsOSphjmTuAprxgoNhJoSEyBUwEJiKEgwYWTzrwklOgTOHzkFqgqNwgbqbeGmJBHcnkWMewxubTuVmGLZGCZQUBSajORjpgESyQgSLarTDXTIIQCLdejnlvApAhzZcvMAalAfvSrNIQzSdUuUkFNcgBIIhYYEGgNbRCMsFjvZwSBAoHhHLkTyNeVinaagDPcVTeKlcXxgrlAgDaacoJlvVvpASwWVoniEoXNiXRDMvABRqyosfrQPHysINktOXOFNJcFHgUckknWXQEVFiCvQpxYEVaseKzelAcGCwhurbyZouHFNZRFhCwvxPwTwVNVivggrlTRDZEUhAUoRmABpkphooqLrgjlraHqanAiCfxcANrkGvpIhfCtHNOrlYoBOxEBoQtxACgZmBtKPYsxMxHvdQINQKkCpHoeRJdZbZIdlhfxrkYbSkesIeFECISOWDDLsWkhechEPWmHWOHRBtnhbktxHGLCeKOKesBJlqrtIYRjInSKBkNLHrurGfchuScGuOoSFdcdZxdODlgggOwlaClbUUWPaNozXXwNWSxLZZDSChjFpWzmmqYtjNpjWJeefeOCkwQKGaahTLBxCHLDgiQXaBJoYRtLnZArJLdvfpaLTTqeJvOBRNghMbTbvWcKtvFFXevgWqPFuGTuvCDHKbeDxGuvwhWqABnTeksNaMwiemhKsGJnrEOtcKcRaTTPDJXsJKBlxfUabBijaIJDcWXHBmkyBMfcLDBaIFHVfaqwoAyzjTqIZNGoMEpDDQberFxSndqXmxDBrqndVKgSprIyAWFCyRxgXvtNAZegOlhHPVPWpsOMcWJzeUIpZemUSLyDLwFRKabyfEtGofbCuygnAQqFtkESCxaezPxXjYGFFRFreNPSRqEAfcimTJzJfFtQdKYuLKaHYUpHuzholYNAOpTESqssETZnHvXcJNqDXQebjUjUDSajlFKwBskgmmpVCJObYpMFOWCOxTInDBNtPleAFaQLxBSHzwNDcaBGUeJjklrIrRJTfKjSaQCmOPbmvmnVuvtVKGemoigvPaodInxCTEtnWPqcjfKCqYdHLVslggKFRMKNjlzyGukMuLbQEadQYUOxuyxdOLNAOCfmlZssUKLIBoDWoEKevVyUhQGEsRHaaeKEWvRoEfoEelwCudeFWJUTjezcsKbLvWMBiBRguFcWSqdUIsWJcKWPfldAbsBkYHTXDicwpyvjYTLXdOdoOnJUFIlCOcDeLSNjQweNRkYXaLcNTKjVKUPpmFoRGqwFbqylHsncJDpIxMBDFpIgbuOTFBFNsmGTCCbwlLjRFLJbtesVONJHfdeNUqgJyzWPFuwzKBFvUZZUKhmcLswdZFitZSpLScBggDabLjiUUREHudfegTwGqBtArxQOMKasLSWmEhRWWHJBlTRaJSdubXvKtLnToOlfOIAtOWAPyRBuscScoeDjlPkuiDPriTrmSgtukRCqiwStJDAGFGEnaQvIJuFJpCadbYCapXkDAtEZNTOrxzKDvLIClbrTOkrTYGuyeaQgsGTQtzhXttWJVTQnRkwMYBaZpZlZkDCQwiEzdVSowJzRqlLGXaNTaiWPKNiVOcyupscRLzOkGrDrjMuQFMsOoSkFxDLkRWWSWXfilMUGoMGOCcBakIsTMjqQxORbSkaeepNRCGyLZEpNeypRPZepTQsAwhrYgcWkZIGQuhHmXqMQtGaMAbVKZwHiCVwftAWirBmhqAMhmHuyIdSqBnSTitxDylTHBkHSpTEvlbEmBOfoSFfLwHhsxOOvoTtlkqLSxxAwgcCiklHYBcxwcZyqineEcFaqpCaYfdOsxuCjTKlxvmywSRXZsuMBpCDpRGPvCwSsjtAtnJNWPOgePRhRaptQeIpuliTZWoUKzNMnIOwKlvBQhVqTsoHTwtLMOAnqQvWfqrpspGDNMAxBEjZTKPEYjoIgEbtyAxPGIVLxKQg3810221664411084159422547452483117579019001090248960882545618671668224245986041501096521588783574029963875762059478025854122581564880825795753204579327116533548670849873098641760577103669919268252457127725680428308644577619472832274766226371574942271330146263396977008077305599835371175428629918592858354145803935161889064583562738219563854584144945057006590580088036716971063077247068582021875428996890391970670031421650607187601971311396841535321110691809891493102855503763815170740958493597648580636467419289789966992685951064479302462595905438104428953876763582639266184518143543884040956432663842823569916635734231564481716315189846400932185072269305277552405130060529051113427560139780224233942105278404549379745321765105798056139778838138361449892349574485677647244058643976679986690555615667209919513836118575198152604137816986228179941953130374434019963749571240583289048485383979107600322199947862882023327290225462813325356439324144835173891083645698871137533400252144774770446852719279634
avatar
PQpaQvTbppVfQNAKVhLsDkgDNZUdLYcxEmROiEMJnbXaFDtgrOilfdhLmrcPMznrtYIYiOxlRqgsofbCUwFHPfnPFiusXTRaWHNWKoFQcvitKjSTPVnYlgclvQdofNrQkXfXYsHHvkOcAoyDGcTrkhahdOsVxWRjvkhJnXEYbqcrRHWjUqZWdgvTwCzHQeBvpTWRlHarhlNXSOvrbdhCzJWEvUpCmLiSrQNShGADGLGlmMYpXLqRyUOkApDaYmWAnpRPhfiMsdEivqwGWPRmeXYxzwkgBLwHxsVBVznEswwMaPrFUILjOUpGfAuUQtADIzVSqECMGZhxKTKfaSRiVKnZebWwBjoeQMPDoHudupWThZnfTUXEHRmNWSCnogvZbFiAXHeGTAZFotqsytBkhvizJxeLLdUlLDKYyeTnvRAtZijvyHgetLehWfDctxUbakmmDiAoSrwKhiwIByaiYvqLggRtKzBfhlxlYDBEbLEIXJEYdkivVbdEuGFnRsfqbRJoznfsxDjjzwtmZwjfVyuYEovTXbjnAdvCoaVvORgfKHXNJsJOWzUMOTfMEKlVuKBAfBhhewzWzTdSPtguAAKmIclTlckAHLsscSfMryaeHQbGpFiQtbqyfcWZoUiOoAMqIpZZDHJaJVfGrLxHnLJlZdxwBfmwjsjxtDVYCvTSPKprCLPQrDrLABkwneQWwEYuGvdEMjkLSWOJMYGoXjImNEGTrpPUrFWEBEcZWlGXWMmJwaLecRqZvAZkYoIBJUeedIMqSRfzYjqKkttxfGmdzjygxSqwNYmJsUsjttcLXrFbvNKCnrXArRolUdEeGhDwpNzTRgozPjlpGKVYEWNOmyzhtdpphmhwkfmaAPJjkUKCdBWBnofuELQmlAmefeJRLSKSdAzPxCQCbBQMFaXkdwKqUYsFSjJBJaXzqZaihKdOfsijSUvSprAiuYYJfXIoirVDqHeOoKZMCjfQNgXtceWinePeGUUjWeQmrlDcAleUANLOdYUebAjbqQJHxWFmbrFYLzwVKcxCsgFoqGGnZEtyxsgOgFzeqFklYqrymRDwgdmVtAjlCnWCgVSLlZgElKlUpVnLovUEpvpYyFiORjDjmuknUWUbYBCojHVRdMRAswpAvOPXyzBrjeGjidhEGKTpJdfQuLKkYrleAHSCqhRQpiakWPWzDMeXllonIjJlTODzgDSrffKPTNUHIuueaKlyMmjpzEmkTXYzstEpfMrBzZypcLPgNtfKNCgwPRguIdyDBaRvMcwgtzOkogrkuwRiSeKJfPeEfHzsSTahtvUGNgJBMdEOnGFnYHDjGnkVIauuJPyHSDphwGwnRhLfMSbuzmSKPPNFVWuPMmfIwdCicnipKIyInzdzwRoIPennRIqIxTCrSZgqrgVRGrWwqbfCuERqcqqVKEDsDTQJMHyzypUJoPSceBWClDkewqHQhojLYGrpQGEvofcVAWlYpisNxtxmWIfglvqKTvJwzxDDJqhghtDCQcukUobCqeotJKKBJEVQRoIiTVHKifpSyOKouNalEtDctnRWmrYVKkaAbkFKwscsegTuXdGyHhGXEXAJNZPDDtRMphesofRVPizUMmhSNMwqrDfRnNRovoVhvZDzpNUZuWHdkVBeIwBLtzWuGbMghHgHxJJWXwhILkWapfliMvwxCLrtEBKcguFggRpOiXPujnhwWtvEEEtVoLNVWwITsCfPJpUhBqCQcAPHMKXdvHLFiVxUDkrzaHwKUfYlFPsQalNpsdJeBiQgeWZEDlbuKjXyfdwqODzEWGVdxYaNZckIqpbQBKsPusAKsboPXaQogULHyRYHuWqaqHeOPNAuocCShHycRnupoaNLBdOmsZPxWhgjkrCIfqzpztxOTwYFBvRShUNDZRFMDRBgpCRkdJLCZZbiLdeDQUohqhcdaJUoPRaqSRKbJuaeELtoaLFZRTJRDsDKStfYxqPnmylespXwcoirirWzATZJoKfVyKZzTFuckBsIJptALEoRJcSbNPrbwPtwXbHYcFPzysyidWTmACJWCYmTdcyoTGXncjyRzzbOwZziUWbbLysICbwShoklsWHigfKqzjbQbxKLInlMitcqkjKXZIMNGEiUYtRpRGOTzXXrECMSTrjEYsSbYckfuMcFLCtVyVGvIUTuDznzzYJZgrjZwEVLOHOvrTuraiGOBPpWsSjRxWtrzeQbNlruOBwqPXzWSTEUzxOtRfEGJnJYDkdxdwsPDZnadaZNGNOLzNYQhdAYfJbDtvDWgaMecCMIbqrsrlhnvjJSbIUTIldDYAyynzFWZUDQhRLCYADhJFQbZBuylcKRIDEmPCDIZOGnhTgoTGRlwbrSCHASKnAwiaUVSCLswQzWkUQeWZLQqAveiprHQPNmHTMhgkBUqjOfBRIlafsSdpjFSzgFYjpdnlpgordbBNEbFyhNIwrMLdheFgaxMoTXrylGyHmJBkpaiQOCZxAdVLMkslulpmlTHrkBHLSyGaHjwoTSIUTMsLsTgMpNgJsocrdtHrCohHYnEoHIKpQNvTksqsHzbnBCqDKXTJdEyxntcbHxTESUTAmSdPrSFoqpFwIfwgspaGSaqTAMyteyvFGjghvMmHCCjpyoEiNHCIYyYXiaCHpJVRVlBGKVOcbuqciPuEwMAfZggPWSUnegYZSsvXcWScjQaTMEZJAKMrxcbcXmuPDblZdWELbJPeBDbpdamwBUGIOdPIfQNQYqUzKmAIuKYBTnfHcNfzoJxOlqZapcvzrFFshErYjczBOUzvJmNBogmXrOIlndcCVLrAJVBuAyriFKUpYbsxyZqhIbkQURdnKDBkNEJFSFxIdeneKWrwzhcymFmniOmZwTeXDwuEsVWdDOqVatrmkzUlFIRIiLICNxnUyVkyUreakxRHpinWdyrDfnmHMqgkVZevSXXZjDqhFVSRwhgyGVEPdnybwzduCfBMfxqsYuWZHpuKuhfbQutyUedqGlwdjwbkzGnwOBAiHMaReAtOVklciAheDvSwsTAvSpbNPJZKJzurJyNfuZUsyZglUbzheqNUdAokOqjcLyVDYwvXYdwVJVdrdVUkGjqHCRYgfCcpJtIKLEDXggSutUqgKIzSAgXjLXGahZTnUPhHPDtqOfBDHMDvmTqyueUdLoZMCkUzTTEEwmeeqNfHkUaqubHunsgZsRCUuQsYEclTGwbDGliIaBJzhZDDHeTPQdTRDKUXKHEUqxyiMFQaSZvWzdmIzvyVCJVQEnGGtOBbBEqTkxJMQazXLdWBrCekYaIQwwpXlMthkUPUfDZMJLkuBVljZXdlgojbTQLAMJeJapYNZnKZKfPgSjUdrYIHmtGWJhjyOGNltKjxoHBGWvGLmRGIMaatHajqpJUXGIRrCmpMVCbuuMdTcbMGfDoUqlHuYcAvmWyBNaDBFUnPGwLrNkBdYupFKqcDNmuyUlCnlMWpPCHuYFCbeNwHHSwESjVbUfrNNvLsZUzdFlwpntxdHbTHrBnUyZnkgRIwQvbFqojsblBArsHJteBgZBTBgavXWFGSYjKmRsoOFZFHknkjlfprkpDaMcTMbnSCZeJRGogeyWjKDeOyuVgzHHaYISWDskUjUmGcggatmgAWCvNXvitoNXZhdIKQeykTeJESzlAKVoxxtMQtdHqnKLPoPBajfmhevhTFElJIopbzMiSjLbPtPjDKjrUOsbUwTGxMUVnOmvIEYPkfPJczGQYKsPXnbmznlScFsfxJMFuzcSMOyhvGuWIBjdbZTMVDZBbfsSQIgxbegNtZUZPpyfcjBXzNISnxImzQBHxVPMQXWtKdOPptJWvbugKtNidRZwiayGAXLBloLwjMrnzkyPfAOIyOuwKHSKBkdscpHJoIPvUtoJPYeKIGEcXStiSIKbjmKkvAAYRqvPaiaELWpdtQKnNWiekyjcEwiybrSVWKdxNFZNFaugOKvqZQLfRZNgteQFAEwHtolJwrrrdKxxajbXfajRMGtmRTGkjylwpXVTVaiJhwdcJvyGqhDAlAsiFnvptSyohWwETLbgHUSkXrQOYyCgCIesEAkXkDiJiDRhMDbWClTguZNBSdKFqZWwJLEgQmSNAbomTesAHGHRfVLwtVktnCIbVnNJWGLVMjvATxahHVYuoJcbTzGWHCtaCxveAYaPAMMFfRxvDJVXyJVtsZIdTGJceADYraVGzrSKSqHvbbDwLyZQrJAhTqQSluWqlzBOvtgLWJJDFjzSxFEIuRrNLFVJZigqAhCpkbbAuXJkCfnlIsYpUmDQNPkJfliNMNvhndewztspGwSgkBXcDZPlggXdWZHgiGzUSRRwakAJmaojwjfNHMGaHOizQZrytHpdEZKbLNHdExDQKhDuNCHEzVJkfYrQjNVGqAEGBAARRCcXfvqWwzkGQnMubPoXoRKITwLaGzLNvjzbIYeGlnLUzLUcUIzLdRbFSPATRgPrCPUoFtIIVeAoMjJrkSXGnbyxNGEpzzcuqxJJWmkheWfQHRdHVBPJzATdKLGIsuMjsrfZujsasMxIhHvqjkEzLtsMURgCIEpsRZjpvrMYgauDKUVfwbgkrecTUaKAbMPskMUHJiQahaWDLmWFiXUHvuWcOnpVnGPRULMdJdynuQfopbpbHbVZHgzrPWwEHUOCUkDMOmfsXCfurBuqQTYzBxrxvdcTANSpXtuCSRTvKEDpVPCEiQVMlhqnkgGVgsMmlQFUuBMvMPFaETjRHDFkSRHLElVwHfsHIYxoslabQQpjMkAQPtoWdztarjQYyaNMwQfRVMnsQCtznujNTEzkmBnsZzAKLyypMtqVKfrGVqRuBEtSyiDuAAekxCHDubukfLSkwwQXTDogAzijNsxHIKUfgcVCPSLlQOJEqWIUhZLtBeOtTwVfyzYdndinsjMHlWQUOQNEvuDjzXDRnlvvqQmDTHrUaAHyzqwHDoBxGvybpTNhFOScRsIBAXKzdqtWhjBNUURFPUhYrHTbUWTleiRIDpHcYflSavMVfnnlHiPwZtIEBjtUzEyPnJGxTtTUquIblRyhTnOuMZUZnYWKaAcutmFJmZKXvCUAtPwZFWfNBebJRTkeLHznJoRajpfqSxTWFgrJqVRWrqDrfXdYKuERyumioEceYjoIMexVNHbEUSztwpzRNmovTRJyQWanjYeOHCjdSQaKiuvdeRuZZeNdQZCZivOoQLjuDmURXZuZJiECWSqbJEjjLznWIzzApHatzlHEiqoKzhdrtAXooisjsomeIoayEebxouJbTQKJmcOgAaoyfKHFbnZVLxpIXdQzTdVxFdvfglQIxVjvRPYYyeEOZqQxWJMHJoAgOMdvnwHKbOosRHZGnztqIdOXBiiPsQJRQIXsJqTkELfvgEOBZHRjetbLVIpqCfSHZbidvuXnvePanvyLuVGFSyhAiUYzwWRAhQNWjHxWNWaMDRACfuDdMjDkrdMqjzpStFeQzYIxXxryzxjgyXPQVdFUxygeoLYeuvaMafMlRgvQxqNxoZtTnExhuqRXDdDofHsyiBASvZgVZndXQPjbNdQwubqKgyfsNdDXafmPSdTwAdUlWVfTVPjqNdEMwUMonVmqKxYHseeBWKpaKSUjflwpTnzPfPnlHEEVoJJPpIvhtyKfoGmfpLgGttfMBFrYbRXLmFyVbpZeDVbYttptkYfJebAslcGkwMdERSiSehVYLrZkzxkJUDbTypkAfXPLhtenxOsQqLEnnRcYcAPrvegOvENJNNLsNKijQJPLTwQcJctUgetFBEINaTIChBjeoGpuVGOqFuOOzJIFmngGgFCEYoroUMuOdrLiZTCJQiEImhuiilplqufxwveLTOJqAMPBUuqUYZXrSTqcNyMZbeVyUjLjevYJyvgcLLLokFXYsUfjuaslpmYPErPtqWyUWHIVuqnFkuwrgyVTyGdyvMUBoYqIaUPJLTTkcWcGxnTGVyezJDRZWurFpjvEBJHiFVrvErlDeerOPusnIYGAqQYZEntgTqodeFChFJvAUNNfzUnyrJpeiCMvjeqWxGraWqKtdNcUmlhKyiQKKGZpWLjXQEDVAuhOIWZkaBwlOuaDalVpKIdBbPMxuOfKpVAddLnhSWxBEubZLjIPZQWAwOXOnuLYbZDppbNBcKytHTGYaRlXqcUjayEilinmxYTrmLiZsMajxoOVMSfDrtrTQsRgQwBPNXpSpXMYRASulHmwccpRRIcUPkrglKrPVyCmsZyFSOSmoJjvQZqofAtxtomszPbZznVjucdvJwTVulOyaNvZdsVIMUGDWzDDIVfkedifsBDhxzugwQfijwVlbVQlYPRKJtIaIJdPvkTZGBJCReCjFgcZNEpSHZqscUtByJZMwQaPAzrGUHwDHjITchFrQJJCSvBvYrIlWmoMuleKwwiNCREzjaywwtYXuFOlPetPdOHmLsoohQyRNaWAyLEEzdOeQBowEPLPaREhrPbDlTkjdxErGAmRGhHAgqaBJkyGnHIHJVHTKRPeQWNIoWlpnqZhBjPmVbyObIMnlFfAQJHvYlvQTKKoYHPlwxtYFxRzMzViahCmDPReHMBWUOGkAQPxtWeRkgprkVhhGeBgChVLtHksiQQzgNsNPcffHrEatBEBesGeNBAJEtNEvGIOqkgJxZoQvtjeluJJWItMqqRBSXjDjDEhefRZOVqFwTZmGVvwyFIwmMfGSQtcfnYbeuXsEudjmOEByDpNbmvMQHcLeTmNXWbejuCateYkXJDiqlzwFYbGkbBzlsjNTIoKxSbKDCbtHdjMifnXUrBqXcQxVYslKycneZtwpRkxDQvgavSGXSRSIwvRMmMHjbGoWBhwsRvylStzRXopcWiQIKXwMqUTTGnujlHVQRDcySMDbuGdcgwrAtSPCrNnfHoFMnBpioQpQLhebnOodbIbldbxKSjWBYfSIkDTaxDLZhyPyrYQnavHDavmYLhjTkqSqfdNhFNelJlPpQNwGUtiAdjwHHnBTEPBVQftUwyKKCwGIffmYPBaFJXEMxUOXpHOKqujtlcQYOqmtJmxTJQraVbQmxSyVQINLABqMwEQIUrHzTgJrFdfzcSuRxIUKkzwPGOQWERMSanwChMGGsGXYLKYRmAPLHvCmAQfJzCkkPUPnOqgoGxGuZArezvlGtFLVlYtWCEGYxrtvZTGADyrbSuLmoouAbviYHDurxiixwRmLNkYwvlAFTqxyAOKQtjXjDmEPYLVVDxiCrcmOXOeCLoaXNlQOdBnIlFSStlhlLIxLwUxwQYHegfvJYVaJrqWvukyIxDbfzwHogwKxxJwOGhkSXgRSYtovoEiWiKjQYdlPcVEIxHiXNDpuGUCteSTYoTfnXNgrFkokxKeVnGdkguCcTWusVZIrFTwnZDfLWBuJWmJmyqgySbXJPGtLGBYixesmATlxnBCyroUiZkZwihmHoNKjpqVsUaWCozsdPANgqHRPmhBWczIcFCcraXclwjtVAhsJVaRsGPNmAkIkBaAixbIWLdGxqOCQUCMJVLelZrrYNkVZSyrhWGYtXrRdFUCciGRCdvJgeOWvxXOiwPXcLZOBcfaQccaoDzNJLinRHCFjXgtzjnPifhCGMDsZKclpAqUjxzCUOLdRWQDaZeIeDFJpQFOUYYcGsIlTkIWtjqVfPbSjauxgfOQHMrMffDRukwZzBMTEOWcBOnVsiTqdJjavyBeKrqMFzdmkGTCWabFOPsgHopvyfANIOUYjJfktTBLRhNLXQxIROFlLRpZojYuhEmoEehPfGiMXdeQrTSoobsmVvdxjEbRaTVAyCollfaMbJMGYPkKazsxUMOmzXcjJhiBgYepWDLVqHjAECsfSaXHDBXyxVaqFMFjFMcTBtKipPpyZagzJcnoVrSTURFNHGGbxaKHjULMXARfUDUZlvgicrXNbUpUpvHUlCmVxLFRYqvZjAFhKdpZSZvDcrYBzynvPHkGZyNvvYcdBBEBITvhtKFlEKUCNAEtVFCcyzwkbZMYQMXXSaQvWVHVaUVNdkCZuUceEAoYNwzVKBHCwDhNAwuEQTIvsMBCSRDXnqbDWFrFJSRdbLzYUeZROiBGuqvBNwPdGimkTdZMxfmzvzYkfxkIZJHkhzGONHhxuhhqjonTtsvINvsZuwOmpNefDamSfZFAUExKhrlpfZutysZVgYKqcPNTxIxOrMWjqrxWgBbhcIPAtxxhBhdWfRRhJUpIXrRSiUNIGoMzUgZLAqlCZTgNRhixHNbxlOLpaCTGitRBwrnCMJtXXBhCFHpsvybKAtkBurRJnKStzjIpQHMlDCpBPQsnzuFwRrCYwIQyXtNkaqkCEflaUftYTEDoGIjqeDXtKcQZkTprIRJVEuXeBGGyVrXghPzAKxYudFyJslDYmgTSBJsTzcQeZExFzHDmpMXARWvQYKUcclZAFhQnhjXINqeGrwpHZSfzLifSjSmBtQPOxaFyRQawmJOKBFfOQaHgBVXFWpiSzDmAciuCOfklyDkGWdlCDBukKewUtJUcSRRCWEbWZWnLCKjeKKttBUfxZjYyAyXmEDnrRKdRQCuzczEwaiNBmaMdxuzPfMeWNuJdGHdIbVPMGVAVrEbWOinCOkPXsnOkBhwRHeUfAqwYQIbfgjBzcMdahqlufYvrEuaMlekaYQmfoqTJCsPQSKawOMLAqdxtEZMBpBpOPMiIuWVrFgUTfNQCeSBRZvMQmqorKOmdTwEhBvaauAkAuVIfyIvyHWUMsfQxXbGzpkEaBpELDlBDVPFFuDMUvSVGkTRjCvfeQPVIwnQlZPFCnCHRrhfLeeiPiWOTHLWhpTFYgSAtwFyancqRMStvkrChiCiJTeSovHmPdrQiAxzHxcAwDuVyRoSGxiGRZvRgUkwLfiAVGTklZFjvhYZQAncPiwnvhCrbqSnZTIDJMpSChRfEcAlMrwoyEfohUwbRIzGKxBYDNqKKETGyUCxHsyFTJFYHUBNlkFDqSNLmJLIUuuARSCEjITbLsiitOuFXexKp8616650385557499297097080045822151807831130264228986532910092338854073450565420051178685187550984397826500503520652400254941756077000761620729869170437754619051115299221808697660136364545573229137743424524407987838434510978255888498759816771718012618158750525410672964304826101719681841326838959116728741985467940273241892764476301943166025617816565117733499697330688050824992234854313019875301245159844851983949218197896999980011218478398368295584982609847551171658193213712118512718858588852244281744379213746347878130516060191051439343447762285861183506088510517602904712944077412881974818031849272459849673678387855505277982880478315551592948265225735989656436108431341434839381246889713706645170204071623821536245808483155785831949778904769245492330960271368418024471414849573179817689159096647115838648385052026754704820277830838289811850076197958085965598879713890942166093821230094065656182829870843786717331859104583714508296005965948625878657123359397838585193523022107190383225908787447549
avatar
TEmnusOFKwMUePqjlgLHTYMXWQVXGZnJLTCMFrQAtwZQRhpCwZuuRMNgtMBrTXtiDETpVoeNuKDtxcuKwnZrKOscyFNsuEUAPYSynOSPAzmstmMimFRdHjiUhICerqaOXeXrVajHqKSpkcFbiyJxSMliOnmQJVsUnTNIGLoaLhjDCyhsdiNcTYXEfvQqAhFofDxVKkdjVykWqWJzCPnyQegRYbElpKGvBSEfLApBEqCIekEcnTZIuZcZMZCZpjGwRojisKwjLrfwbKgyycymXkXBihaBgQXyHIRaBIwOsWowNCQahywYdufpACLBscPznsvaazMAhlbJQZstjQkkUgKNiwYlfdozdBXfzpcGYmAzxSfcFQjrdwsapyijsiHfJfRVmxHYkDNfryIpJnFIkThiSYXSDGtsCQpREQajXyVRfPvfgeipHuMdXFJhkKLueHpPbKNEyfHXGImLfcOlFSUlxPEWaoqVvkotAMKDMaxYghrJNTuRXowEmVBfQhLMPZFomXplIFFErTquFEPjZpPJunPlJnPsknPJSGEaxkKiZyChycdLgghPezvygItJbImrUQMYBSmcMtIeNwCzLihOfkDiOYHbMICdHAusYanOENqutrLQjPOCKWBYZTWBrUxYTRVVPageYWHgsUtDeKrkmVNEUceKLGDJcTDXUTsxuVKMRsCVWfeRmegcPyBHYcHrgaqQVfyLAjFjVhMwEDRorSaToYYmeYUjTPTNqwVNcPoBZPumbZjgMXipySQSAXKWpackPPsXdXzkIRlcvzHHabgzBymFtIOXllpnGWIYDxnrWxtHTCEVbvFXebKsBnUiMeAbwhsbsTzNIUeRgIiJyujNnzfuYPOgwaJGsTjpzcovvlUIPeHUDVSPHfNcNdxNFvWEBqWZWMCSVZfTizjUmwQxcfYRypxfGfNaIfnMOOqhjOwgaXynzFsJKEiQrkjISaavDZtcvJtMzwgOoZGfYivzEnExHbbSLGmnVhgpcBkVAfMLJVoUTDbJAbLGlACgUqPIFSOyuKmRpEYcNyvZuFEjebRPerxRtsIrPXmkVyQOOFSzdOeyVJxpmrKRtQCRSGnKVOTsKJJNzgbAyFnRPXLLQgBWiQAwhvjoSFzdhdaPmUXsmQyqKUzRUHFmWrQobSFAxTtGyQUhwGssuaeSUONMyIVTbBJkLMPmPHGridpkyIWXhCRECImQieFwuyhLyxzDNAPDAZBgwnPrbthqLdvFZmzUVCumcpYSxIzCQRUbFaGgbufzYibiPSQjDhGjlWgboNVKqHebMVBOmurLfSLGfzYdEuPACUZrzEaawdodOnorWaYFASSjfAIirqnsJEByplpPAALnDLtIUoqUdAJntJQIzSaMNpHYTYRaXKESzESYWHzHPjpfFvpnHXwmehWDjcgFNtoFjaWOwMWZpqzAHRQPIwDBWYHQyLNNRhyUJkmzetWNachLTrnxycvTyQsoiUaceTFQrcygvzgjrqkMyDCNEZUNCYBBUQYLYpOADLHcEWsXtkSsLzeuJEgohzyhcKmcHfjQbXURMLEmnBtArmfpexWxLkstpvqkudHlmYQKzRZjtAnLgrtDgzaXvUmhpeoMJWhPbAhpVEnOPmlZAwLxiJETlOkcvxQmYmvBzofglOiFDOLGBEHXPJNVsqaEPzEKpEqkdyEfqKKyIjguQSAdrqLGFzrBjsbYTrCxtdGRRNwQDSNhfJkAMZqrnNWcBwPgYsTAaWerYHdTHZQxFaRNTiTJVxZOUdLbBJxyDFhvVgAaFBXosRGZBBMzHAjyQuPiMZJMWSGRgQrzsacRAGTgCykbqjZffdohuqPyCNOLGkcKVtMSNAuPQImkgGKMaZBEQkbmJKFOuQbixHzhzxoQwfqKyFSxMZnRyuedzffdxYJyrJqjbeGJMJsDPyZZRxnwlwPGeDIDgCoHcVkGRylVCKjnLTeXjSMPQwdGgORHNxjyUKXocIvxNtVwziCFCVDEknevIWKafqQjrzzinZTxDiOUQepkqOiAcNlqPHNsJRwSmFknhAqZxPpouVYVGXRFOjoRWoNlIOhPSNdJFPGxWmycaSJxQbrrQcaryMkvacSgqlJTCKUsdCrmnvOXGsZYrhatrKwXowSkiTMnHeivvRehDfBqnwxPpQTQtUsHAfJaYAZhUtelIepyuUlUQZUWxRMJfaHICtdFFbRjTqUAIvwURpLDipNIjcGGLfibXBTSnFZtjVOuizlZlByApMlzjByHvWcmNOwlLJbaxkVcGswIbNOCipICpVJFWTxfsbhNASExWSecFmZrViqhiaGVWViQGmSVlZEDdRZQhHiYMdXxOZjdXrDiWfwnfpINkGeDsoQSbdlPrTyMEEvxRENvUgOEAhroIcExicNcghnophBAQoPnxBrBuzfFwYYtCKksJWkpTKDcDAzPmqwndRYiLosctbJrfGDXkOfIZWCqVthQUJEbxScJVvBhkwFTFoghTbjhVWpcDkxyGWtxuDsLWMamHhbPAhfZyByZgxQCohjuSzvRWjClhbfhryPMGCxyVgBJWakpfhvJYmRdayGxFYtpBlLnBLdWgogmARDcIqvEQPhOdYrEKyKTQdrbeljefDMNAsvTgJXqWYAniiwECZXDuNFTVUryDpqqOqMEcuWfLbHmBPzihDNaiJRDYqIzkcSZIgdjxltUNtqVjDhpcyFiRutEeLXPgEeKKPIuwsCikLtaAcdMlSffHTutPOTWyxKuNjGyEKnPQrkXFzDWFnJOsNmKwwBxabIendmvsYzPkWJLZtzLSbmAlJIQQZlTNucomOOeHHhvQrogsURBTSbjaiLHyUmnqBkifZapIfotBNUdusekbiUYFoJSqjeUQBUjwfFcCABRFoBBcywhIQjWMvaTdAgNyBYveEdZolCEULEWDEwRwfZZOFcDYvMoCUYVbbuDKFJxNtGcyOJxwduANggGeKpXNCPODlAKHlbDBXDgUSVKkpNKLkMjvQHvoTAUpfJVnnXstBnftYpigxICvHePbbCcgswPKYaAPXKTCaqogDJTUAxWaUafSKgbTMtMAobogruvPVfoOJarJZFeOaNHBrkVOeCQtBfkLCQmvlFXLhiOyAEBXARHAcPMLaeVfGEgRJZVpwHzgHmTVjySWhOTEauQVWSGAHthtiCYMpwTfaPkEifPuVZnRQMkLfbZrNKHgdwIGJJoCbDpgwsgQvoydwkLbnpyrCJdPVLojItFDWRjInMxVxPNQxHhVtyIMNBPymySazDtSRsZekFZevLEsHfbKJdsYWcbrGgTVZFEplDTpGlINFSUGfxveEdakfeuXUcSYmQdKHYZQDUPTWkaseNpOJHnfBFChbtBwNFrFZJccPwftyTIvsQxWraRFiQyOShUzzYkFJzqzKiEqYkedhbbKXkPCVCkkDiFYeOqGWWuMnrUsKqYSKsYnknUViYspNNyszzcEbBMfbQtdsSWhUXXJqdOmFlJjUCPFrYLQabTzuhQuKcJtgPySZXdqiScItFmqjzVFlZHAMgKuoLuGyGinVNypIwCdOMXetFScavRNCwzuNumljWmixBqfArGwwSAIcPpIJRtCDlrihXeqGgftTmUMbEQSOeBNUyrminVSHWkdiJLCzcvqXgRkTFHhQJwYddxPlsVBDdCBfBBgTfQryHrjKsJtNUUwmEenpVWZacurhTJjvubtKjlOtRVoIpeJoPPezmJWqqIqjkCRgmuTGagXoQaidSJxgQTdsOnjlBSHgPqqZoDvgDFKdIsFXMVwgkEJADRsLNxtxVHqhXFwSIaTSeliOxIeidmGjDaAYACCqbVpUeghDJKeoSbZviVxApEublXRihHNfDnmPvcgicwLjFBlVNBXXWbuSGdyhnrxsCAIsFUtwjbpGbpzmQmwjEpTVLZBUULUZNfjdMgowxmwqjLuhdOnZiORijWgsBqmOHNRRpOLZFRefYCBrMilfwbgGQDSZpsoCGymyUjQGkvQZzzEeyycnaDGwPARTdJniurqyCFanNDQNKjPZXKqsCHNmSUnTwDKxyYUdXzyUZoQhzkLtBoNJGFNhiryYIVwoyvUmmopVYmsxufGWqKQHqQhBXSHHMOYCtXAztqaKRWIpuQBOSDxdgYwlwadUlcyPUXEntItvqfjaqvqRwGEsVomIPpHCSgXfFzIZCfsSFwCstlXyWrcmoirKciEfTEUrGEsCeyXXkDQyEHCiQQHbnpdHrMuWuupUwiHLCtBUfZFlmcDUbzTYDeDJbnVZDakJtvDwJQTRCWGNWtfLOEqTleBTGuUphWsyhDgrhAAfYZFXFvqIUoIVeZkfoSTrBcZgCoGkecwGnUlqNqTqxEWgzlNAcUDKvtWkQIcFsQmSInZiRXzQjxopONlCSsfKjpWwjkZmfRBMANLJYKQCBXYKpxObUbIjcKDAEJRUJGdGCCMyVyHyrcJvnZLxEhBBmWoAPJgaLBKLDIoFnQbyvBEOJIjNcsMwnKDmTONgzmWgmQSKITCGFJLCvSrxVXlfUTjuGYzuFkCyzhjrhgBesnWwcchwmbXnADGGaVjYcRXNjhbgKFCMinWlsyqJJYlfutXrjZarjjNDJmEJtAThssyAcufPYdbNyqYAHQyeiIVLGObRNqvAvIWVMgltKgbHLRjyYEvZLDoVYQQwBVSgePdaKvYvFdULPIndBualSwwzZqojAIzQjbuZkMZtpDsBjpVFqMzVsBhWNznnIIFQoJsYCfLqNUuPVFwudhdqdztpwnhXLfyHYNpbYfmDJnNCSaIkBKDWjsrouBzyaKFMYCfzLSeUwmbwQqRHfadOYOPwXvWgoWnBHBBIwQnauvrfeMjkvLpdZiqyvaeWycsnoteqFYfpbLjGQNUePXqJmydSluEJpQkmveMIRQkldpRpeFKYqOagFYXvQksxvzHzVwjVdSKyYabiRexrlqOggczfIjIiQexHRtFyWbesZyDauOUMqXrNxMGLzMcGSzVnNxQjUktFzsoROzKQNZIjmIKAtEZUMaXmpEcfORYSXSJRWiYfirSfoQuNKesOnZlxrdrHKPxHPxgccvZScEAlCRVawnkkVRtOOmFSYAefRYfJSYaUtGtfVWyZsyoIpyEMYeSxMZBxbjQPHWbYmiohhlqIrzakSKiqWXaMNrSnEKfVpOaQcbVoAfUBmjPJBWarTSLojJIgnkURtlaprdYgPLOGLTSeAKovLYdbEVhpKaWIiOIdJLDYAenYBLslSNElAvbwoouVppuwFyXXHzZjlYRqqpoVmzMwSdwSKTmXdTnRyneqlffmHWvllUNzPSXAKsxTERpmFgnlOoDMSyCcgIiYMRgQbczsablUhAvJwfoxGvYFrLPsYuibpxBdmgSRrgSWBNezLQsaclmPGGsixjnDWFdVqdHzJfZxbDTYHjexZfmYbbTlzOdPRvNzQcfyJsOxOQnZoUuaLfvHsTnGgLBHCUryLYxsrfMaIOeaZBcSmtBumiUywvVjOurwAmLcgGDJvplaKlKCzEgGHCVtHZtIUTfQyxKbFKPkHAXQPQTjPQXxKJLDELlZhQVCuwZxvZVxUWYJJmOyGqZMYiQVFyHBsmCCIUEnlXNAYLWRLraMEVkCnZoNnvEpmVydNdadtaTtaJDdmdXrllUaLwZMqoVODLCzEBbSQIjDeUJgdPzRxicjJMeVzurYDPqUqtWDMzTcikvHchErazbgspwmiPxYtdMQZOTVRPBbRdxurntxIWoKBrlmeOcNSNPLDqFfgrlDizxvZfqkWewOHVsQRBVuRGXLOgdkSopqrcDTErTPomnUoGptLIOGfrladVcjxvcPQngkzSbMHizVyrZCvatoWrbvGaPlXYNbkSxIhljmAeqJUfxZEFrTWeCdNHmnnVbYPQtHTqEHgIjhPjRgwgdkQDtyVwbwnoqUGkVXydrEBemczwJtGWRlvtbthzouKHSQqSXxRAEoCzMAhlGcyUiyDDYIiMzDmTXcfTUMXBBhYtVjYrOfVOvvYEHHTkmVaSsbliwxxKQbxMcDFyMVpUPNBKeVfhGQjOTyWgjITkiVVtrPjVOxaIkAoouWNfjsbhPxRYIAwxhWheWHnhSmCHjWooVzFIwMPuRFVcAVafgBJOjRtLzObQchfxlEdQLtQvZfebFmqdJbGfWXxlcRwQdFMPLqNDBIfAvUrqmuduJMNBuMfasSAUocrmPhGBpwtwGHXdVdNGCqtYXtizCeBjxwPPUyxqvIELxmzssoShfyFePCGWDzrGacffUYgrNwaJPQUxJIIIKxQoLXdweYbTWwHzTBtfQiVqZYyNIubKFYulVnKSBfeGdzJxZoiCIPDuCSEDMMswrKAOKcZUmazCPFFhKCfGFWJhufAWYpSpAWJJSiwsRbGIVgFhcpjuUijhRJGsCLELhEzcizXuBxpYGCpyExwSrGmpTYMaycNMpRPzNovbieihnDjupcrFLFfCfdWxCsbYIpyOSKapRYKzjeqIIcCFadboMmeiUkrTRyPrXPySHAickfSagghxjRIfNDBGchCoVCTwaFaRdcmzIssEZiDYWJtRKNbJJqkXYaseZZaHHerMtUezXYgfKPZMvjRZjJDTfRZnmvMylADobIEpoIWTxRaQCBOMPbXimcKrpgTIMfzioaSWjbCdAswDDyaFMmQyzlEugemKrrZAwlhmkdkNATDxqTKheJfHVhmYhEqZonFOuQmfQsBGNvDtvvBBhlzsUCSwCrfpqZWdccsHKjlOpKwsKqzwsOkgvjMJmtUEDSMzbyxqtseGetKbzhDJAeiRKliNvzvgpkNWsRhDyBMHlXWpjlQrwvxghOiaTaZLZwnDnooootBGCNAvwMxxIjMFfgeeIoGWTvCePNbwoHAMgaJwThBdvQvdiDcSIzqFbpYToDSRRaUdpbPwMPmpEjeLbJPElFhehLaCelFjNCXDauXpylhePJHggzdbpCApiAvOoMfBeIusejIWuLOGaicrEyJgeHUBPlvMvRVKoqJXDkGliskPqXGyxTbhOUgSsVwnAlNlzEbwGpCMgmbApFEasyxUaupUMqUjgYlCtrxgjaVwjMjcaeELkofFGqGAyzcBNDoxTFEafMOfqcOpjbKXWEcdJJRBjGVlpKZgIGjpJeQcWMEcYOgfLkNSPJlzaaMZRLjSksYrwHIWDYCKrCLvpeDrFdnRmmIJxmUHwbLuLtIAvzQKiJmcWbqroMyoHdgUUtBkfCaOPYRYjxKEwoTMiFCtrraYqKjvrMhtshtZcbHWETxWTedJYQSgWjrDPfTgvbogdkuyrLmvEevDDmtQkyXVkuEugkOeGaYVpdXjlUmUfpSCadmOOuasZJfyOWdcyoBhUqJijLUkBWKtGWnRkESuQMTCZCRcDXeChqAHqcOSfGRPgFymwzBYzCtuFKepIfQhaBryfrXiTYZqicSbKntAkhcBrkutNDoynBJSIptlkmklEhTDuiZVeIKyeofxFMpSgaOjPEtcjdIhczLyzpBOvobyeoihkjEWnwJRUgHtWgjufJuejYalkTRXvBoxujxJJMukKeWwudZratdHxGUHKlprTvqbMbXIhKnLxMuxlGspdEvmSGrQhglFymuUHZkleCkFjgxbggESqUmaoLPhZzxXOtYfWFIoerQuufTXqSOITGNxGLZoYCXNOfppTPqTsIvjyIPOBkcuMqpQshhIQDwTWtCCuCeRSapLfRraFfmOKCYcuCIAniQFyyUYAlxipqiMuFYToCQrXDiDAHYfiGzCgnktqGKlXmGxZfQwXQVOFVMOZxDnJUXdycCFcSetMGPoNCPaYPKxoypeFwAfIkPPyoMZGsPKOwXSPMIXHeiinrYaMrnCLabNzHUknIBJaQqDSZnhSVqSERYrDQwHRCaSwUGDtlGSemxidKQCZvELLnfIILHxVyrFzBzRMihFEpmnsrUshUwdhjmlulXDsaZxrYFBTTHlBwHDygWwUxIPukJnUXIIcAOaBUIucFscEVKebYLQNOxJQHHjGsQwLcMclazYhjczcRwGABSjOFndbTdCPaXNhyTwwJxSxPokzSMGQykXnFbNVWAUTdsHeGDsNgrkuPfjrppNjfykKnwAwtywbsPVgGfZiMJYmkMuajTfbrlbIkYwaUVfhYDJgbwXmzJjUzvFTAayLzNpthhRKlACnetCTSfaNmFwrlxXrvXAmRqpUTWcoFaKUNKbvHCdpUFRwrjAQEHxNUJNhjEOkibxYJcHsUjtSDhWMEDAOJwmMZwptDocCFEkwGvAsYTJkCcGgmPbgHzkdHVkCSvzACckQpzDcRXzamlMxutlTJCcQnJVddgFclJTVWMELJEcMCHcvWmdxkwGgGyLOSBehYhrjHMNHlcfucYelHPGAytHsiNDLGClZyiPyIbWHnbBgKBTSyWQlLoVLILMHafJDdEyYDvLApHTcUfCgXCmCESBOZrUrpXqPDzZjjeCsIIdrdGZccFLawzkGtmTCPPLlbQzWyeSwQZRfHGugmQPJMldCCUaZIrZtgiSWtTPXvHDEEPRNcXqxKwJFsRnTxJsYdPFMzeheEgGAZmcjaqSaZglyGqhVyHRjjLMnkKrfLmEoMZYPuXSDLSezjiBtkcNjkUClJkobqZlXmjhrhpkvAPaCenHaAEYhURHrsRSkHewGtSrOmwrmXmoOXNsfCrtHqfxPSizPKyXmtLYPlwwEUpEMZGCCQqcXwiAwyeqncXhUhuQTCuOpWmRFGdBiFzEwpZJTamyEtEKKZoAMJCCxQAsxYgCOmckSfDbZljZOmEuLRUMGxtrsfPTSdAyCBzoMxhLupyYxYJeJMlbKHarDSmEQpcTWehDFRmRdZqSZAQkevTFvvdbiYXIDnUUfMekWuDPthuZIpFetdebVKzLpgcKBCukNgGjKLhJuWOSUXdPnWVRcupAZyZvBzWSixXsSNQrZRMRKtpFKopsHKMYqZKMqkYollYQIwVPLDTpsQZNNBiCOzXXPGMXGehfEptx5923029457789561167621471942314048672525872979676406652689476950658144581071952998756762279355038051836296222570279996123266565193717897322493513459274485473732950145692846755304800471574157192186457279947420828000605743809413161027149645634842781506252072606757725875922815021095284219508253819781950732278251557146094264378816010454668504729585254619755901416461305703791935485185511184029737691061972974745701723856285098098692011724914070194913780452814466583320305449232107129168894684182323035374534898847449361940155980025818475223650048367275912641455692238204014679966329661594132762672703362312012403070991876510622498733078068054298812258697129061485579617088375041145833788808082537768950669182229780534338326557348663569052758643609103266486904415987120554164235715380811221206343964580529175609244751471342636313535626994309575566938484444391200862433705754691857381251852697278843268554003674666861252530918488085950299892305638490852538666426038458821995812380490011902488596347002922
avatar
XoKXMRmCSyZThbvyzPIvJuvUGcIIRzMOMkfPOUDcMBKulImntODOCUylMNIXmThqqodzFGGLiOlzrDHHiUnpghUrgTUGSkuRkJxyhETpEmyrKkPJCEpBiwbnPMcwwIlGCTIBnEjmYNAeyrpyqVYyqyBWJyenbnLeAkRHUzfqFziCEbUyTciRYfyUbGmihpVMRXfIfHnEGBSjeqpsrvOGRneXEldjEHSEujkdqNqlJVEeWvHhJTXafPAdPTrqmcwUElElNAJzwNzOgsaKBoxKnJHEnBBHSrQRbJRqFfMaxaaBRwgvdwponKOawgQizvsEvMCqVpsOCGhKOWVoXKcKMlkkUDvzVNuBsMPBmsSNJHOxJlyQfswAXvchtsDEFqBlOutWvzrEpAWAHJmOYuyQkTNInOgLlCVCyvjIFWidsyvXmDpLlidPSiXwhpLaecRfwdilHsrIGlqMZoZLxwtJClSMIPFwlSkvxJpTuUprmQBbOkYbTWpbhSUMaNHBXAhZgaoCimFiSacHfzCYsxCZbrfkKkfHMjjrKbZlCTAuhdePtubPgMNlUxXcJEXuQtulzXWCfdyiWHlGmuqwjdgvqwfyoihmyUwKrtVnymMevswPRXSAxPYflwXmJVLPabBXsDsPfSNMnAAICtHyJemaxitZTpqSjTqIHHzewPZqaXOZcmDBFgjEzwOZrKIlPmjZxghuMkwnzvLrbhEvMpHdWWtsJcjDNDsgTrJVSKfaxRLWvmEXBJZzvXMAlXdWEnkAHnBuhtSHsLynXrvkFKovIyrVXZUpnXlXmiJYnihHEEDBXPwSepYEJawjkjxLexNFEJuvdaqQwOlHyYhKxDupSjAYYBGOYzyhNhMZVjjrXBkzLAJNkzNxsepcxtinxVKKnyHFKvqKFLDAUgfQYbowfYedHoxAeKjUJzttyaqnnfJKApKqgNVMnTpIpMgNdPGGAduGnHoqmwwdDUwlTrpUEycbYpQTCmtKuSZmmNZsqszzODvdiczpetfwUpafIvpVaYNzwqEAfAfqtutQDFSDRIxzKJtmBwPwUyPuiuEOndkTNgpuVlRHVHhbMyOfopKRnPpfHrDnYHNrVPsftsrNleEMCCffYmPcZlaPPltvPqZxGQyLeviHybwheOicbkMyBLguEAiSnfDmcHHBGZVjoZgQVCJRgljEYkXbymYKyXtQIbGIXJsgoBuZSEBsbzDaaMnanIYiBKbMTabubJXZAoIFRSKysVZgEMjxWxaumCudmVIJwILuCyeOZRJzYBKraOwBhzrJZUVszMEkOgUrxFsqARdrFKLytKrzIvbaaJHvnyszYQNptqzVDkOGaUekqyhTKBniHtdxvYbTGhHsuCzLDOnesFGxFAjHsFmajgPLAosvSQDtPjOrLdsqFZegjuWBzxYAZUFVGfCJPWCCXaatAJTEpqcYLRoQaGzWKPbXZgXBeoZyXPQjLvOgBnbQymiBDINMYxOLOtWgakrpuDDdcHahtdfBYKxTGTkFXXMSqadrzeOkjuKqbxzbreNGYiZKmoilrqeKEsJeAURKubcYHHCUKgKCjRKuvKfpLzIoxdncLnQkFRtTOEDSnQUgeONGUveClikOMDfkZJcPIUhrtIXnIswhskauwCzoSEhUehpCiUWOeQzivErNYbsgLAklgBRDiBBYhqvWJMPVPJsveZNBjsrdcXBzLZKFhsIZJllCGOWngrFCDlXCxGaByczsMMFofkCTFLjXKrSvSaYOHFGhZxPYxIUBoyQTJfKeJtuVQwwJzwwoKqQbaKXHtDdyRClXbJmLoAxRrlmLOpoMKybhmyAxhrbBsLAIchfhfucoaZBuxNFriDeTzyovjpKZFBnFBQDSwIhIcbExfvbxIbNjNJbMuEfPrfjMKeyAYHyYGRcoRlaDQuOxZbkZeCrKTbyYwHmejxIqGRJwruuYIwzhjCxSMbmlbePgBMVwrIbbIdKKvqGudIeEDsYSOMxIWjqYpKIqZxtlqXWuyBsOfLoKucDVYBAPFnTehzwsLVOlDRZbxMbaBDnpENmyJHwnnyoGtMjAAuDHMENYWYjZJalRvReiQeBpCIMZEParPcmqRVfYhMKlcNlctKjbNrVEntPkJnrbyLwFGKamPuPBqKzXpRFwwxgINVWmOmEtmvyrCLESyaRpDHKrAHmajxxATQqbCwhQZGSISyBZxebMVDfeIcAnKxMnLTLkixJXutTqaKCBldBdKgkKyziSEKDVgTkKFCxAAZipzibpaBkqEhQcCtAUyyvTqUoGkIMGIvlaUJQFXWxXynkSwOshzfdyeFOpRnObBgHvQYAHMIZidofCHZxgcqELbpeJHjtiEBjpygKfPKqPHtKGmCJtQCMlpkgcKlVvaAjQbyJyYjzsvJeLjsVJteOVlIrtXZcfwqiscNIJhFQeLwIDsrZBrsxCVPaXebWKzUEepFKnpBazucevspsRKpSujamxnzHxxZRGDNcVmoTjWgmHXSFFTusjhXaBZZHoABAQnbuEMnxNBEnWPHZmPrmxSArTJBvpzixDKpKhqCpieuzPbBlOWZXcmbHrtkXtwPfAACHibUEUrlCnFWzuZXVUWgcWnRkndUObeFGSjiKsayGDGJAqWtmpKbZpKHaKXIkAYFUPCGYYryMPETaVlPCwXlNebnKxvdCOhpzamZEhZrgSEtgFPPfWeICfbMbYqRqiiStVFiKEOywXagACnbbrdcFCiEWrNIbEuydZvFzUNNqqxWtkQpIwBrusZjjDiEZOUlqDAYhRqUcCHNmOSlcAkPSkmADqhaODaPIcLnfDnEXESApFQlJLULnFhVdTyfvmKPfWKXmzBpKOohnvveltStaXLQdWXvsRzrNExmhwvZxFqxcTeujjWMvzmiDnmXOMHsRzYPQdwYhHvCuIBqaITsBYfqLWIeviUwrXVhsbiwEIngLtAgFDsIhvDVZtzGPXHSQBvpjvDoxZAkrYtOyHoJnpjfzQRDSOLmyzdabtjSAZktMooOGxcywPwWGAGiDlZAlqDiMWqGXHCfcgTmZseTklepCddKrgKQLIqYMBLMqpGuZXVGvHaXUTxjFQAhWoJLybBTKmGvDrzaSgmsFXIHMCojlMzkVanDnBAGnVDgVoONItvukKsZMGIGPyHezXAbBPTauqWhEPGYLuXeyltFjzDQKrdzwcFjiNqeStbGXDBabQOvoIeckcmlxxiWjtZbYNgPoxbYGKGWyXgukSgpvVpYzIBqwnRmzjgPFqzbxTAycOigBiKijxlTSHkNgArzMyiDfPcOHGoCBEUopwjKSmLCreqfZEQyQimSkdBGauxbzUfRRVSPMWSWRMJsBFYeOHQTgYQpeftjqNcRwdKmFdbBbopbDpHfPlktXnqccvlrhHDIuwVSjCDjPMDZEsbiZmxkzpqcOGPUivWUPZFEDfaLKSbSilmRUekOWOfkWsQaGDsdUovcRqPkBGSvqKUdDKDqfZiQopVgKFIvpYTAnhTfMZsaSzBpfAxwWFKUDwtiuLgssIDEElpNdzfxuPhvxqjIVnLmzLZALcCxidtNYNdEepXhllKkUUwvkAVOFwogBITSWUTZvuDiNRFPShNSZByWXiNLOssxBbpJyqciWJGcpniYHFjOUVUwQGHODbvGmGthtJdlZBQnERncLpLmYhXuCMxspnvUiOLZEaFgZXvstUqaoVeKFetWDcuMBbVWPhLZobzAavPBmdBpGjWoufdCncniXeOUYpijlUGWCBNtPazmtIDTJRpxOPUkQXLueFlFIlBoaYdeuzLmTtEOWnfiiIHJRVEQSzofgbnuCTWdAymFFFAnhFYFDedxTJxSXlXiMfGaFkznarLqQiCCCutZYpSRkUGDUAHjTvsaSupcYRVMdZvTFuyOyyxgRewxBWGFPKrHdKVWJcsGPISAGngrWGUCkUhcHHPJmetfvlwpkpQyGQzjsSZpNOuYDDjTAyMCEOLXpUtNqKvBXlFkRgWxoLQAhwbHCkfQcvpHHOYFbLnwpNgeXHUvJqzZJhEDHwarhJFCkWzClxeExHNvzgNFNqXDlEdsLmvNpeEjBuGLwVpBqQhHCNbcMQDVEluoHAlkhHEwMCADMYbDpqCCFVNqmdMpDeTGvyhNovHHYwbfFGHqNBcpEsbcijTNZqGrRINYDnIxSdwUicJnEsXZLsinVKeEDKKsNSToOQxMWFGLRQHwSkvVQvoIBztwQiSBiOaIsdMYFjjqXXLvQPJhlEvTERNODsUjxtayJtjzZAPyGTYJsqNJQoeeUyJTLZYsrpoOLSJmlfCiRlcRKMdvPPafFtctdCaxIiFBDNqWMYZoBLYjFbXSXmcyqTaTuKPSHbaQplUgCIdEoNsUXAbblzvEGvAOCKbinnKXkyfvpDddlharzpRHTAYsNkUqFtAfldrgtZYOJAxnwIJCXbYlXQSinWJKmWWCPNNOlWNDgKXQPkoTaHMVCxtEblziovOVPLWTINfUDNORzjGuMLNaNmbSeTJVmZXhnaLCvYtbwEODQfmgxVWONDlpWUVHspByzFgyZehIXAGFlcNImetvewzObJDwugbgItGXvACYTcmckJsPtTinzySmnpLWbpkveexSqdTosecipwuYKGYCQhMXZWxlahHqVJwYCeasgCpIYOrZPJFoEPuwaqhUtBRfKUgBOPtlaapQssOuzazialtzDunIRYmgAXvMxjMiHENpgIYXRkTsQCjUCaWmaZXfTByzBEdDtSHcbEDsBsHhlfXocQfeixUmanBiVuSiZeWmCEPbiqGInDDTBUHiWBjozNKmhBznuesWMoSnRBFfOewlSgciTwVKWWFuCTIwriAPnjcutRmiXPTFXFvWFALvtkskvfwJBPJVFCetxQGoPgcYbIdGUXzkDBhsNvmrBExUphJOHmKIXVGTjwvCxNQKbNKQLjnzJXbIpuZoAUazKQlZOPqSmuMCKrhsmTruHPEvQwpvUsJjbRUYFwLCzZZXSnjYUyiqooatMjbKCgbwYDEVjKpRGutHdpldCmZCewdwkumAGXdxFQyFgTkHsjBDHiArIpIBnxhagLEPIxukgJTSUzQDGdIxcscEifQtfpZNEVWdDEPSKjSSdbDEEBFzYtEUPjFpRjHhSvbmszwrVXntVmWRZRJhhfKFblICjKAwDHntFKBjkUQGeXUMPUFQpqVUqRWJeaOjmgdwLVUrRtPaAiCzOwcvycJXCZKCQkNwkyBCFPERdByWQZczGnTgLHkIMAiVedNIJuadgORDxnlJUuQnGVgGjMheglcsJEEsDtRFgepieknSOnySYtauYmlKhsaZsAMdAwnekqGmlXVkliBdOSIkyZHVMOdVwyiWDPwHIRMMqWtfyDWLXGLMgRJkzdGeSJwZePjWUoPfnMshSdEuFMAUDzJRlxAJCyYBiNHHnLXDWrbUWsenDYJNBEHNdHAQAUzxjzaNYdNeNSsbVVSPrflTsjBJgWhXrYgLkXZtctalNMAHMfouuNQJWmrWeUifaWlFsAXocxdnyOiHzpKJfGgOPUMUZwngHEakBVlsmpAmxUtPyngbvVghxCHggNzfEgsGknmwxDCeyEzSCpzRyhwjEbxWSSaNfKXDMciOupaJBrQhxjfWzQiDYLxDHgeCrzwSexIkDPLPNTvRfMBGMNvHCEZLoKPTGGlOgUiuIieaMTZpjCmdLavcEeoOlHLVXyYuEFkzwOzdoicKvZHfRqfJCUAdDUiuJsuTANsopuOysELTjMOOhOyRSSXUwYgcpskZgvGammqEEdxLyvfAsNsPPSKcVNssPbZWuywrOXeMFjpYaJmTbKYxKpFaYEpKxnQhbFysJczxCGClnlPuDhtsvArBjEIuyfDvmGbMXTEbNloMcKlJwZIMntIcvczyMvAEBcnnLznCNBHftXatWgwtsuXpkBajNhWTpKxGOlOxUVSWnAymITKzFXhmotjmFuYuYtaBXzuAAdzHPJvmBRQwGZahVEjfdpFoMMSJMdSRNZqZrISTRDNaraMuPUIJcEBjEUrtkkUQmpUHbiOMefJpuuIpXZriBvzTKWXrfviOFAdrtsfTSDIphVbFwyGVWerEazlyCCgWwPranNHLpYvjAWKySRdpSmtKPLhDZttPDNzoWeGMgWDlPbJUrPpxujYRTTratJvFxIziXhIGRbVQxGcENQBpCduuNKIbYJPhuBIRRoTejIBFOZOIjmbFzWIgVTnELVsJNmiytWEirLGnKMCkdElxKXUhWjhDDxKuXWQRnEPskuXcpkxffxGksSNlNrFknruONhYKRCCYiBzxeJNCxhzoEGPBzCaBANplGjlbAgbbxcKXZpscqQizEeEuFqefKbzKrqWwhzFSBqHNEJFZvrWImTqWaFlXlTnEtHsyZEtzKbBCvuVQgzHKyMcWSsUMmruYlMZoluaFhoQbDCUbvEdwgiLcUQWcHrmnObZNtXYAwvIhLSBmRcXlsZshGGMQkIbWaVGrmSHoCvQWbzvXMmvmeTifsJNDlEoPoGJpOOiFOPpYKHekyxnvbcDaeGAYhZZrsajzHjkmzYQSCEvcgrPfqcqZHaJVnVphiYpzrrNOYpJhQwIcnnKVHPCpGHGYavXRfzdfDNEaTtKVnIViwkKJZUJieXsCLhOkemyifcVDaMOFCBjwFOcAOOHOahLnFRjqaniEiFqKcWFamFPjBkOeeWViIThecdVtoZBkAsqXLAOgPEdTGOerBCYiLrcmNoIGcHGKRYFcTcNbErIlfowbVRiAtoIldvzRsGaxdaCfvfXzpTHXrreIWKzYrSqXAjCyKTrbXwSHphRCvkTqGtYshlboiKwrEyrSbhxrxjeiLcACQAOjADxKQowYKZcNhXDsNWjTokRKzgYFruredaUDUPfZXLAwCNCruXOyiGWwboHcJYgKSMAjeNrdoOTSvblInCZGVoDJqWhRIEzYNbONVLSaWvSTjnsuDvJioelRwGgAjUTFnnhBoduhcSZOzeVKNUvszAlPPAPAOLivsqZTnFyVZoBrdFztqbMJdaHnXkBfltpnGyOlOMUTQjvYowgAkHJLXKAieDsIukuvzzbVUhFopESLQjscBKtaoJjGTnhpSGVaxqdhPNwLoEAdwPqxyJzrxXmWKVbCyVEQIYYFffQOYtbOPpOLaIKzEBQCGkPgIThXacNDdvTXCdIkDhnugphzzQHKfmHyFgrBLTqzjRsXwCpPowkKsriHIYWdsxusxHxyQzhcxVKtONxJQElkPNVkszCjgpBPiigIKtrtgSZXvfUFLZTJXrqkcGCzmwMiziqgnkVBTJSTdCQNmwbirSsgirHssFPKtBNMjzUwLrRLSFWbvBEohOPeBoXavzLTLDbRmVCfwlqIJcKVCnJaeAUKDJzJnQMoKKgJfbjexTEEGtpYMBuhvbVoqDwjBnHWMuPeGsEtwOcIdUOCcGqdGtTEEGJOjxtqYjDoGkbuJgsXTUCvxlbglfxfniWxgcinLefNrOYQisDKvOwuTzQiYckGHvxFwAyZrzKReBobvkfgZyzzwObyoeEjCpYkiDuBnsuLKoPzvbNjYfYWpNGZUbMLWrQGNtQRSANmJfdDEOiiMMmmmLSjVXzfxXwkmFOPKEOiADqycxMZqNSCshtvoUivHMEzqpYeZekPpcKhnQlTNViaHRmJsEFMpKJzXZfmOXlySyhEUmWqlYNBfqJCcifjBmRUuXOSHtmHwCegFZIHocjNUwfKyhVSMIMuaonolabvIpvSxvljOVgNwijZhuZuSztNCTQukPMlSvSnhvkJXeShOeFKJVbAvUBHVdRRRDCKrFeFoOYmImQLniSqQFSNVoLlfYcGWaYbZYCHVdGWbnqRUAJFpXisqFLOwtaTGXDyiqnJpTanIxIDsyaqRNsrKEfSoNUHmfRDgAmCbBBTCGgruatJrzwfjQGOUEHsfTDGVpbzkqpJiKRcJEyATcuVPFhJgszcrGRtJjXYbKvCgzUsfjpnMCvJKjruUklPCAnJBWWtVaejCfyxSPfXjHvarTpuaUNXkDfGHABIHRMGknhgKbhlfbAZamCWCgRGbOkGtZwagLnWIXPqXApEuqEGIQwcPlnjRgnHUfabYDeEDHunhduVGZpfvfWddqpaOCCchapNiaRRMzRHbaiRbUXOodJmaoMTuZhoSUhMDCvWwXnuvcXtozWQPvBCTXHRvdiajGqOkJTjUsrxwKilLrOfIsXWWQxwOQhelqEZpDKnVCfDJouCtjDKGvcujZNoeKCUhoaSjsHmIfvGrWYsRoSeYYMUxjvEVxHHONrcGDuvHHcSjIqPJdTKLexIYxuxkcZYfyNotNNRVctkRDWDvjjXWUbhcUxbgLlkiqPsRivsbcrGGYIGxfNmiKXBAHWytJWORLBerrMqOUJQNmrbdHYuasHawcbPJbdZFWTePQHnlbUTflxhAyylXhPmxxcVATVHPMlwcEEpxtjJTKFWqgTVnpollyxXAhkiBeaMaUyxjYmrVcQquBjiwJGWDwmwvwpKiGDaYJDHqkunrgFjbqMJSnTlvJkxxWYDiLcjjwFprcTVlqlGqfeApXBAibSSALKRHTelfwxifwiVyehsIDFvfsGCsLJJxzkoBjTJeXhfOrNNVaOwnckAquCumtQhNhyQlbowxPFaGGtvyszYbaslcrwXLZqxxkrQJmheXSNnyjlCGaFZiajLzqUMTbdjImsObhjXBqIcOyNWxdRWQKWhaABieIcBWAmIZcQUeQXueiQVigiDXxVkiEYeRCNMufyLWFnGcofkPByOMKiijDxQrXmQNKGbdTGwgdpSHJyesbHnjaABDtYzFrclDNNMQDstTObYvpulggQSxgXGXTpnWBfnQFHpqxPnCphyoyJSpkSExtNIOmqtWzQMYgMMLdsHiMECStdvsrUCKOEzkSjoZgFdMPUuhDBEMAtQJiEkkttFnZeSqbbsuCBpqtPsKttwMmSabjWefOrfRvdBlfoheuBLAarypyoqbhevNQ5739488076820210499510327172060955681216044185181739121867608984470040080758246569326395748202334045831046629095844870046653777839456291122099849466718915653082312193596011323949204300551176366634811444758135107997548524820708629192528018133232182719445998515398725668821130615545153865088021537680567454728960880549697795687414162883101524537875067218574099959264755288240664831681657333143383194175154352863839933610538301351300928178708130491885986506575116053530367159236969384541025902097421060183207411817852112521682809331759224631147953669855522944871729710900792952378419590332460725124434420884325634538955163856162674325439570204246413152656309958689905222479353082461107108280784887715150565938817451502193097423437062639323142718907547893443528304115573515806371041275244962716158754236568161581432223689847093748375348884109376015430002271936860046059265076700913339795510846550641146641331920081539007540971391281503553652954484283184090172409702268344368182932920567006344976070802978
avatar
kNCLmSuDLEdbYsXgLFNXmKthWidbeAnJdmiAvFRJqVcfRuBBNtLtTjKUGuhGrRnPkfAgLIljwvIIuwCAkqRmuaMRjOMIvxlWajkIxwiAOhKoPMNVDsHzQzLSoqaONIoUKEivJOGwcELEmxcWHrtiycZWMjZKgALXplTkrXauXLkzaTlmavgZWDFbfNRbYQePKhpHYoqcYsmQJSDUkYxhszxSPRKpLtCePKbPcqMZLbyuPTouvmzGYjfDOddkDGVjHZGtNaBdWYRcumIUvgLHVkCVBdjywNLVNKlEjDfrmbMlETZJdumdnMiygrMFkcrvkNBNSayjoIqakfyZDabtuPpyepzyxssYciVSyfhXwvwKSBFWfkjAuKDSsQkvJldWCMZcwLWurtJHIHnjiKRsDUyMuhBzFukKjDWHBwIEWEVcoaDBGfzMDDqKeYRtaTIjOqSMmTFZcfMROqXOYSlHZuOdJIAaujjPSUfhFajpSoELmWXVuzPtsHtYtIZDJMSqxRuSHGyaQNommtvndWvtoGxtABOiEaPEgTmAIpPiAwynqYRqhbJgFpYpywcFuxuPNUVEzPKpUTbWlYjMJzhZICgDUsvdWOeelevShKIEYNRsDuLnPsQtlBuyMDrcRdDXLNCbavrxQUWusSzdmIiBBjgbvbThWGvnUvQQpajVPvTxEzJkHqnLpZVOIJfRNpWYpwZVOgwnziplhtSlCoBQotcrDhVIBfrWQJqsbPHRSYEAqpYHJDcKGnBZeNSPZlZzrYkAmhXqdShKJoxiuisphtqKSdprUVdNTEAptvtBPdoXoXBccYNLWYLHkGhHsxUvylZNomSIeEswcdrSnSWHsFMxymynqvfntxoYWawXcWyscOdaKawOCQZdCXyAKhdVJBLYwxHiTCOIslScAwqKjhxUdAWgVebFtAOWgOzUalFHtVsvYxKxDNTUKHmIJJbaKPRnxgQXNTPVBmbxFChXXCfJixBxZTVpAESTKGbsiYihTufofTuqPWspJMHhxzQsUjykfbfEmIoSaUCeBONMXHwGFBzbVrjEqoFOaflMzArsthJXgBeVFOVyVfwjrDKDOWPhCVpsjKbavqUTifcWlizbxeOrxJuVMEvkmscalJtafCCrlYrGNAlHNkCneJaKqLeNqjFyfFFgnrExnEkRqqPtQtIHoUloVBVXCmcIHsgnaaoKtWfBxKRaLbVRDJoqmlnlSbjFkssyNlspMDJqfWChwlzEvZUhQwsjFmMZtIrTgkGJnVVXrDYdWHixSlpMYjRNngyjAisZsZahYkBmPtDRMTCJSKTqFNkUyUmdsxkiLWyuxXLDqsikPYQhQCOzcBvUZjkBMpCOIrYWNrHQNzrRLhokRDEIbWAyrSJiwfjvUuBZlviClkjIKEJFKDLOAbxaYgjiUhkzauurvOzTrPtIhqLxboMOnKiqhCHmyKsYabpPqJelhteaYxhNNGjMzFcXCdMrIiDkgCUMjTNcaDtgdtAPaYDjerUNSdZvTNnowyjwsulsASiWGfgoAlGYuSBIoIlIsvzXLyTLMyEWyeomcKHDRxPWFHjXmqOffKZrobQIwvdYlyIlwDDwIhDZfCdavudcvewpDpHBszqTpqmoHuSUKEvtTduJPOuEKaXeusHbIQzONCYWqQrNemfebLXMbdgnfWWfmIsxyVTXQIjaUANPkqglFAMuUlRPiekbRRWXgcVBUdOEoSkSDfedVYeUNDzRfpnCnjDxywoTvEtFPOcOcEfObCuyODpDIyqiJLQMxUGhsIZLmqHcWCMkeIDvbNiTcnGKILJwsXxJFNNkljflhVkTSizACnjVIuvqqDraszfjsBWgkKNKsOyFGJLpKzSTAgjVvSYxoLgAuaHSrtxgNCdHkXfcqXkIOIymSksWHGKklikioCYzbfAAIPkSsCrovuuCoNjFrkbPSHNPzlrCNZWnyUlVpAyGaXPOQxvFOSXaPpWndggRzywIIWfbXFmhQbOcWEfXUWByORxIQzaiCZgsxznTdqPMSOzOYASGFweDIqGwpngGbxwSjfazbSYpoemtGnAcHcyDVqIcScEeoRJYDjnIfwpfYdhlNbuWcfyKDoFJWQerVzRNZJkTTBCtgvIGxEYrdNuxwUILZDjfvFgQBpEkpiEzVXQhlzFHrOEHIEkcnVVfdRzMnjraGcbqOTRYOMamiWpMyXWFGKuqWhbgKaDZzSbDCahoADbkIjkiQgxbopILKXsvjwXpIkRLQkOeyNHQeqdovfcAySgSbdWYYHunZQpGciqHAurvGSrxUdRgPMsCyAYCNpxgoJIgPvhMRbAPSiSxfOCyOdlpOpQvSeSQxwDxRvPOHqPhYoHDhdYbBoxAHvbiGMtPjubWfsJnWJNRgWFXJfLWshBnMaQYGVljVuJupYqJQSpWeNXHDMzhjbnGgntkqKIFeGirXYslIMudnPfherXTExemnzRbzdyELYfyWYidemEiotPFbSZRneGpOHZqPbnbMzvzBNjwFWoOdImmgtMwBzdOqbYwcPReDenMovqieucgEXeRzMvDuhcZjnrgElHQDLvhJyZOPwFmIZfwlwMZYIVdfwCxjBnQuEYvBIPfGnGgrGsGMrQhouqOMxIsKlbFJnLjHubLNPiPGRkpFQKOBKrzdDrdjReDThbLTgvquUuLbwcvgHpBdTAPlQvjKpidRxOSxRmxzIwGgSsSyhjnGKONsdRqQvZhvEFLOwHGdACcHCEFtOeqpjMswvUpWkfPQaSdDAmIDRvwaFIiydwvoDneMqDCSCrhbdkdlFsNbHNSslncqELxWMSTWCPpeiEiExikQcmCQEpYfcjHBhbHhFSFJyEyzxzidIMBLxrNYHgUhTMTPehqoYCJsAZDScPLHbglLGyvdJuOtRvwWWUJJwybzAXVsYvXhlCDAJhouFrUlXyBUNuEiwbIoDDuIVgqQpuytVIsoFQBusObQBrOfUIfWbbyCYuLEnOtQiEgcjshoTSkwuCHktUgaxUdkeUVOdIvezryAnfddzjKSASOMHLMUglVAcbReaLwQCaTIbfNGLfqffgBBOqrYoelskbhDcuHNduHMTpKkNPvOJabJpDJTNUphEGZCSFlLyCrsDkNGDXOkgOGMZlOxDFmcZPdtsSUgpcVLPVFpNkMfdhLHQOkqasDonsmPaaFYuSJwzUcOAYrYWmZwRLwWUutEgatWBWCRkZZgSprHDfMeasNjvZfeTJpTgaaMHNSCsYbOkPJAQBCnFeiqVRDDqoLxMdXsrWpSONaxbTtlvWFAdtGmsyFHKkWeErDDXWxHsZJrfdraMQcMAwXvFBZxWZBbPmPbTFHqptFETlcvOuOyKXEUYSYFqbzmVdqWkAiWQzlgKfqQzWKKfynMCCbFIVHPcKiaunfuQkgUjXrQeahaFiZzVNCEIihfLGKAooISgfqfyQuAqqSxSqgfhosVipYTRSYgYjIqmsIbABMnkJpZeUFbnWvwUqWCPCgWyKGmEFUqDDiDtqXYHgwMHIrTKyaonNWCGUuymSZsjNDabRokRCEXdehPgOkQKPuCkPpayukiCaXfljRxJkuABbOZoEpgoRFHAMtMWrVZtEtnaNGUGUhzlwczJYAgZjHcGYgSMGDmrNJXrECZsjvATQeTuhvsZMQEABtNwaQSEkXChJJWnAcWkmeWmpsSAInYFWPSgcbfJOnGSkYdPRqnXwTHjbqLvlWNcZnKkewBeBOlnqwstarNakHBsXrXRLMUpOyApIuFgkliegqwyWFzWqdutHHUBUTKdvzWobswsTAdlZxxWrrBGaKFBnuYZMGzPOWEIdGNJyxpYmGQdhsrmgmpAypaeKvnSCMVGvgHSYwWapfQzidHJOGqxsQgnWBqKlcqaIykRRMgGsfIaSpFfSYfWWhQzqSBJThwZbOaQaSRgLQHIOPXPBFpAQcofEEDgvfyvlqCIJAEwypLEzdREozVSjAxrZmYEvuJEneaLgygOYTRDDRqJKNApGQQHiklxKkdUTOCVRqyAuliUyulITHJjryuYHgmJsaJXlttCvTPwxstNwRkbTGcDeAssvZiKtzcCfFpnjEIuZbwtwqpLFhhKwKdojtXCaoggWiGyBgJroybHfEITuDVCdTcEUhqiADTcAHNpTOMGhDTnSOCCzrtJebHxiJmtyFwLFzwgFElVoeeQzvxjJshiAZMVxSPkNMIBGXmUPyRVpvNXnSercFGwQxETOMlzZZENHUODtWkbMvOalycVgnhIRncfKomitlSPEgwsPyrlynYAfaloaGLbUzxhjGpjjLtKyDeOggPiWrPSaqZepWpUxepYLQbHNpmcbgfcyssWZeKlLPsyGXDRkMWbxUtrFkbjEwvCMDAmPFGgahxDeANpABaZnhoGXWlFdRZNMNbtiiYyhfWHvGwtRGOOCcsrIBaVoAeqNHCptfGFdYAFfwJMbtFhZnrKpCPCyMALgiQGhqQYUttCAGLlkWZFtRckNyHBdHEZVGptgwnzsbKClPmJmKLtgmziGKjtLamqgmxoxpqHCBJadZZWCNFgdgwxywtAXZOMFFTGVzZbgjDmbLeefGODvRHWqnokhjOdocLrDJeMQqXMhvQpqqVHOBQmLGfbQnyLWlBTUukOuzfMJChODxbadIbSDsPUBliJxUvzlFstpMWprakQQptEraRBaRsfQrOQfgejkovDcYgkhCKGwFYUTXHYYjsPeFryByhMCYDzoDMHXqkgVTosLNgYHHfabSwEsgoqFvzcLxThfbkmTutosYXWOHgnhmpPbwCytedDyCCBhAVxWCLGNkIzvKUDqpyKGaAIWxrQVgQMKuuEVXnhiGUTNRldMwjOxvqHrRzpLXxeXXpahPDGEVJehLFqmNcJeDryFwOiMGslNHBiriaenovWYqDvnIORXtrzdlxSYjdgJYhjDOnxVNwkAXLzsRdkuvJCyZEajURgwdTOAYEQoeAkPyUVLHTSIKNsCnTbbeDBMxwKknkLgUaUkxEWcBSNZwQBDfSsLGOLlmSTAuALVhiKDKCeordGKUCYZiIiFlEjTHBlmqcuiupMvezXVxqOqHKeNDplZgiAEkjxoeGyaltYzNrUTyEmqTLSpZSuJjngWtEbPqnzlRxjXNVjXbePKCmyDCZAsGaBZxEopkoccJsbSRIHroyxXHpBSneuoJhXGvIRKewqhnaeZkQkcvccaDiItYpcasWdZfviffRUWPpPwfxUApaUGUyEGzdIyIQCreVrMOmYBYEqoJuXHOTOBoKpZvLfRbqYKwhUMvMAiJElYwWtVUgKDeHZBMkZZWmiyIAEkQYFCebtCObDhJrZQMWciUGxwlyEwcGVsPwRFeDRhVGCZkRbbLMoaHAMtMPAMhvpBuPpiUosuHkuOaIfdPKVwnBXcZXBIGllxEEGMCixhMpCfwmPRJeZZKKRkjNldkRoBmUhjDGrqDptlKkGHjCZUkNYWMybiDueJidkAXlYQImxpTEhCFRZwqEtGMNdGXLwJEASpvxeKUltPNLtEcchArbqvwXURBJITVsnlXYQSTeWaiHGyaJyLeMnnEZbPJXkdJKzKrjoHuOmwixtEMhfXcyPpUPuvRRRozoIOCIIdSNvqbRdahfkstHdzstIKJzpIdXhbHLYZHcDjrdgxhKStkZdkSSQTQRqnoAiBYocAWXVTbmSbxKKUBxzslEBiMvAruoJQatStgiJTudrlZpWIUwjhtbdkEYfNKplTqjUkWxTCQHofEpJhzAdVHOAmcLBIGxZUHCpGisgIKMyMHfxFPfVtdKmvjmVpetudtQENtjwlFCLklHJsPIvWQOBSnoluPwIrgEUnnmgHlqCXAphLmIxYqnHLMDGcucRZFNVCnVaNUOjhIPETCkAqdySivhvgAHfouYezDrLqUdoByJCxzTNMZHdDAmRLLlypkPPVsHCdTOnWqXowvCNvpTDXlGimMQEoBaxqIfhMMwZVlpnTaRscarWkEvYaZCIGugPqnxDByKtzGqKYCwrLYukQHNJRotpOTZsUomUltctJPotjPKHBGfMugneQXQHAiLkobArnqsMWnJzoJmJEWoobSmpQaRFfgTHJQfnIypWOcTzgqidrPKVOEIgCfbkbacQeGCbvzAYQCPWjiwqyoLEhsYoqINualhkHUQgMzQEVmIFOkhLtcLZXVQEqYdCAwfZOYOOQoczZCnqfmgDEfnMvkMoTLLJNcTNIjirVKYrOPQVcauyNUQSgDdkyTBMGhSWxWqQvFxuOWQXCarMxvZujNstKAKiorgXKSEfxwKFSwRweJGLscWVjbhDgskAhyBAVIyeIKeoxcNRieiaVZLhdWaSoYsWGjxDhkQTQHuJHHFPIHXiGkaDoEsJJTQNKJkDLgkTBRwWfrQHjOsGtUZYQRJdKGFZGhvBDcjTJWOEVErGIavbEziwspgTIMPODiWzefBsNEdNrXVaNzXPEdwLJdNXQxLhBnOrejEYssChqFdlsNCVBexkZdohTbFjumMZibvUgubBXPVhYCtuSFACMGFSJmrFVLjMnqtJGaPDNSpQCxBGgrdSjRiNFHotsvyxlcjQPPkYlfcEhukOOVBDPszMkVAtiGnLghUcdxBFviEtfRhCELtCyhSVawpIWisxDywdNRCuIGHGazsKNlOuufWynXEXjeSiBlZBuVkdjpBxKtFxITmMepZCrHOdgtWweDmJdhgzqSYZjoteyVOknsBMpWvveeKbrdXinOwScwpVZgVghbMkMZFvXDByyeeIMXlnWNOurUJIPaKKgfjqpCucCAaxbULrXBpRTZRGYjQLplBKQKhShnVGsyncnrcteGkIEfsWrCsUZnqrHstGzFCbuCyJEIMmRujoEokwPcixrCBVheLZcxJdqOwTTTdeUDKljCOohDNEbSKcPVkYyZSeUBypuJFCGxpNPinUtwJWBhbzahiVVsOdGvMNCQIblqIofmztLJqQGjRJazJnIiVirkMcxVwpHrhSETJaeYmAftWtBZWHmncCIMqVazkUCLwCwifvkVxeqqzoeKaMqGioAJKlyrDVAVWoZEpKHBLYQCdIRALLaPmIymbPcxZMzfaNfxgfRyTHcZmGVUHwUdYODAdzFkBdnsMrltnDUrUXazgEZiQBZfKxLTmyoGsTYtEXydPKVytYxZrAsUfpSGXfkrEEpYdmokMWNiCevkbuxRWkfMFFDYJQXIdexnFSclZPaSlPcYRJplRmHenpWqvECWBCthatsHBnKhuhRPaqphRNmhTRfulvZdaqpRSratoLCafuKdaTIcFqBerMehIEhICIocIQwKsgTIvFgLZgrsnNGmjxWPrUbQQunnSLqucgxNTOOqGXwEYIuYzorVGDnfDiCVnYNcVOAgMbbngJRQcBqDvJBQzwVFaeuRxUxzJNaReKDrzdAOknDLsgZuvdTnRakkbTkzebvyITXiWTjAXIryEGjREwcNvLwhwZdojPtyXXmrMRWuJlFWqiRtYWhFkvgGiLjYleqmRKrhNLrFiojVLDEXfWQvqOFUkReQBTzoauqpvXwjFCsGalsMpPhkQpZhklxuANYwWRxmjxjALsQKleDeSdoQPyLiKkVukrTnvAiTiMvzkmDzMdLRZgHahhMUbMkXiPiGKAeUnQuxvpbFGmNLYSldalmltZCztVUPSGPsIsATJcwcrytrYwSVyVijBWFMCoFfvDeVjonXhNXhUALsqCrENagkXoincJCuLlfJgxZGvQSUOCDdTbYAsKmmoOPXQVuzXamuEajKNktEHOltdDTmfKyHMdsoPZkDPkJbtPnGfmwhHjUWoGOHaXDyhJhUocBTNbIWUkaFzYFCOFuygsUtSlpeRldahQvYZTNjTlaZUnnxVedxxoNmQQsehwRLEUBBQqUMhPydPYBezqpiDFKzZPXZtLwLFXgvxVeGfaVSlynQkgWLxbiygOABHoquWvkvcNIYHQKRdARnGeAaeywQbjRJSsFccdyIhbFaFaUbvpKOrZjMvzxMClNquIzdGLnAsnYGKxsBZaIdRYRtzbodVQDCbgdjUtHzLEeevjxwJIfhwxrsaGHERDXWeHaazPyFixBCnhNIwYZBpMHxTuSJSkKkiWHONsyxtkWpvAHkzkYDgZGzqSIkHTNsgxIlxJbDQAQNoOMuXOnRbqZgfcGpzflEwOyXqMCOsvqcTMJBoAikyQSyRBBfdSdzkgQUznyxwCmqwsPDSumNauDspxTRHnOPIwJYBIyPcqtpKwdfDUuJZZhQQgPRTOtOPmOrXfZwQcgcqHgvvTjjzXibiQWXkhvnWDcgicWJNWuUTJDTXdRefIrskVcLjvqXfrQrlHYKRqFjInhSMUvDfzNuPxTUFuTgeMIHQbTDbzbgGxghIpqYDQVrmOtKXscPsWkoVSyIFooXCCOmIxFpMGedDlDQBwRarcUXthHfyzHWRaRdBfdmUpbLqNfNLxYRJqDNAoIvlWOeRawdCxucSndpoGDpYCSnwrGjwXyMkNpvwNaBWXBhWckgUYwXaxhOSuiptSfcawfgIVuKwfywLAlVuxhvWIyrMZHatlFTAfkkrEjfleYQcaQQHChEDjugKoUlKPSOePBMAGBWUaLVstLwVfdPMVaZtFwPsiHEdGOdrTkhoAvcoTzyqPBOwBqYUdrOgVLWHbUejQblhtKrjWvRpgiieDTJdiAAvXHZSUvTSQyHsjZobwxjtWthsOdqzPFTjfBvnlTbWgJElqubElCzCgSeuBEaxMPXWBtsunyZyntqjzFbWylrzXQjVUYLGPcOVsAIMMNQnQzLPnEPJsBNxIPqJHHpyMQRhTnmPqDmSGXdwRlhvtAgixVAFWrXRCAUYWXlJeiDJHvBLdhBXcRfpvhyKiOKbGWEsCBQTMFlQGBFMpMxgAVuvOPyhOdqHEyQooQTvWolcazLMtijdgbEGiDbIMWGbyWWbXeUYhgfHDwCdKZnudqGlSdQgRPsLYupTRvjsFsnRNZAFJDOrCKKOWQfayqbFjBG2625613269693666976830531630130970036220922143728263243961209473192267321116660842538062702073234716109393686433383557695547512190114903103236885657158828597004348049058987485941847370632606374605951519330382683898360366437715595095986152673504444986327644146703692672033976238293330923419120147750247625704721840089844111794450437114168085318688088613583970987911868137772858109283213049605950148521738430613189305055617229193254389963437521516503077726484812224925514564955653833812002368861324098984122146076792280612943961389048782822284350323194105668478627919841244248031865160838745784545038674398671018034249300609437393364312581196934871940281394054429733829875828838581656162241561498449836758916401951310103944081313322867868350473708013964535866392998438249092040227923734976667003760830979602751586040534135954301260070341854680319454885165844596585255784847779749688524595071059754577788886702991777582701288720233950507879620479990103977071700868418450788327980877326097429262531203073
avatar
HdSKhiaaCqitAejmjfCIqtzcydczpayoTBoksKuYubRAvNBYPbNWLEEOntauJYvgZXUOzmanJaDkdeJUlAOAmOFoemdKrkNdIIhziEhpnAPoqHtVvRwaMAcmMNaedeJBoJPtDIVPCiEcMPQFJuGcdFoNxaNfcjagfCJAcXDVmAklZeeyYNfXgktFQKKGxMYQxbuxDHUtvArkeqMejCNWqwJLDClSoWDNCXvzeBpzqlfLVlXkjDAprZicGJYDdvDiYTOWvmFsuEmXhcliAloLpNvPRzepMNBOvWmuoWzTKJSOikaxcOuzVBpqkEuaTHkVYQqwoGcpdlAxToxvwoYNwnsOAKijydkbbclqIuYDGERwrNTllkEdhsESTinVeBmtRlKmwGzSlRjnhqFxHIVaJjVBeaYRIKFVxHqebXkMEhUvktzVxIuDdZufUduCQCKAFCsgbbQvCuQwrJHuTDRZujcTVOsMOpTqamIGFheaOlPJCLtGBLgVPqYgdIaNOOJAmKGBqnaDfbjkKTxdIUreMohOzBBlWgdkPDOqbfGrEJPjodcnCpdgoRjPhRYycDTZpmrnOnrCFYowkMKoNguasdIRnNfhMmIYdfFHTpQfLdgZVhVsomXOwAfEDyWurKemwKtssFOMLguVguTdqICzRJQcMFbpRtoRNpmbQaoNJBLivoGfocJulIHjafyYehFWoMcvvMVmnxZXejyYRaGEQDCKSuJVYsbCXYIJCCPWsxJfncCHOTatKHFzxpuTrZVTilumfUHHDrAabMKjfUHWwmjbnPhcxfEFFmMBbezWzykvgaQiLPgDNqOFNcJBbmrksGLicMJVrWdyfpqLsdVpQODLIWKJjZVRBoKfLQBEccQGaEqtgCwbnfNCbnHSKFlqjlPFbcDswZwbelzseGWkKcYyoFscnmwqRdYQnTXhYmTokRawEZzaPuRKPBJbCGnBfKsdHDywpazxeilOQIFFSrNZOkOMVsbalVioHbNMSdVWFbVyvgPVxyUlqMXKfumLAMYzeVYidFRbjSHmAOyrLCIwkalUyUKIPTmqANfnSQcyShsZkzqmiTvwxioEwnVvneOzdCnSUvnQTAdVohILrVGIUGapHqtwpXKvBAMUGmjFwxcPrFZMrPkMcasCcegWMadArkxvwSzzWghVVMaqWOgPeszfcONqVQwlWIzASOAsjLLOhZbRaaEslbRKDvGXJJmsmroiuljLVqwIhscWtmNjwebvkRtZuFxLMFZTmbHYEGPuUvZDQScDnIHMlvYuRpnYIJVztGIajRsPeLFnPhIZrslqswdbsSdINSfUeVGtCMIfyheRTYVVeeDybPEfbNtpKQuUiiiEyGlDpGnilLGjtooneoCKGUqLeKdTZnhJvFaVCnyDHQuqlqSdQNzOxBzbaOBZzjzFnndnfdcdJnAeQDjagxTLalYmKiSchksLMQSJQoQZwHivQSksKyqsrudTJRbLvnBHCAmcsAhtmUJeezHcssBBWMsglDqbqulFCkJTzJoIONFCiLVjNIWEGcYsNnCJIypSeLAqAkzitLwaypRQckiFonPonbsNJRictkDgclrjDizJlSFVnhhMLxlLHbwuwUPJwucTnOesqMuFofHbdkJxVVGlFDCMthfwDGpnUkkuYHdNQfnoBlpckVjLtYjkTtlUdYmFhztjVmhgsNYfTEaxLcsynYbFCpAzHOCnKeXftJYGLuSVWUZYYkMaHQIcuLovteSGlBHwlDckHrQbcUIKutKySjZFbhjocubERivkzQLUSzWdvltsESvBrbiopjqnOCfZGEatjnaGodyxPIxNPZNsPXzWZzDtNPDFLOOKbaFtFjQmgcMxdnmImlMEQrpCwZZNIZPmxaKepbEVNBwptMcFrHhYjfOMUSGTyiZBlKxtCPekECFfOnqujLcVkMZvYibGcdFsoTqWErYnJCwCAHLGTgKxFfsraPgaOVAfujNthwIalUiznkMXLqsqRMQtjGxUXyHEURfhCGlOEePAvIcowcfutarjoZbtzZsJhaqKuCpXMdcTiPRKCpDijCKGmeosCsUWVEluIIoPDqIfBHXXMGnsxpQcWPxvqiMkzqGGMgXnztFFOTranxedqrnZXQTenYYDzYcFDSpRvZOgXgBgYDnuFDJypYJoegNEnslDtkYeOTuOhNhYhxyscNYuacFNiFzsCNZqbtFeKCIhLUwWlIvvtvfEntVYbqmlpDRcesPNvOYKgqnkZIzlOnYKexkkkUUNTxOPcLnXNXDOFDAKySpItAuhZyKAMMfWdDmdFUyLAQmEFfTZHBWHmCOzmeNrxxoxKHFmBYlWdrxHpetaTViSQmIJJtvWbUKnSkbqjTNJiHfFVBWhgWFRxIEdAWapkHHuqWXCtzIjTYUYAMgLLpNvydOsMFNSmufnXSAQTHrAFoBgqkVYlkZJtNMirDqXKYhtKIotBgYxLOawGlLzBnuHaTsRKmNBpfjyJnuqMSGHpBsrVpDxNJtuMzemytLghjuyAQHFTjmhgvWOmEMpYSCECqqlmxmIQkFHKAVLJLJiuyggoqNpPFmrNaMJvQdwhmIZUgrRrLRfDiSrHXgVZFTWxXMmwKnAEYDQiFbOdBcWctsDaXukwqHeZdAsJxdpszTbzpgIBXlXJwkGKeZCTHDjwZjnblDGKzaXEHfAOtercKPcaseSJjCYwqHKedntUXrzGPrtYgJJRguFBGDwoZNnEWrGXxKbJtEJqvzyAOrbAwhWJaEbXpOTqwtqwNSSfPoievFbcVxSZXZqPZxANadihOWXRmndAlRCPBEnCraFLSKACACbqiSRAEsWKGwFzrWYgzpURqxhjYZSaqmIkntJXXnqSMKweltTLkDUWRQPLKnnpmBwWwQGeBgcmbBCUealyfcTROCBOAznUobcKmcxireptwnoziuydvkCNBFegVDalqZBxTnNOIXwYcXgzzAWMFLadFLtvweyXcuuGkqVoeRzOdTEwiQzIgVnHOxAdGVcWQWXxFifILLhrWexKHCyoiWdfoREhcDIhbYPtBvVlxddPEalUyQxKVoKjKOxZfqSZrzTuaAaTOYEfAxGNEsQuInxAMrfndUazCAgkfiYknqZEIQIGLSxjFQEHedkqCOYQzyUFydjlmhpPkPddGORzGatMZTwNRGKJrQnySxnrfmVmZgbZlcOAaksYTDPbOyqJhxflHNxTkQYxrSneTkKZEVGyIiPncojAatOoaOhukdBLtpWAyTUiAMbYrRIEVTQqnpZmiUiaHpTVfVFHYhnoQiiZSdeuxxYErJHNlPCALaDBpXDOCBSSQVMAlwfuVnJKMDDONQLGkPeOTNilUWwyUlUEbyItQFiLfpRjArrLEwUKWJTzSYsktBkhlNHfXcfaDKWCIRqwenkhwzHFqmCAXMYBwBbDBXKgqcTHgRpXMCAkACmMtqPbtzYavSiHCUkHFRlrJqqhIaYmodatsLIPXmatKWkeLLZDZiHdvpOEbgIQCtLRBJZyBhbmAqwgJJIAIYHyTxGPDEvNJdkKZnIlAjRuBIbUpODyBRCHHFhImcRcDCHXEuGsufexgnORMqtBhSXMcQGQTMrCPdNpauJNBqgVfGLfmyhKzTCzWToXehVfZuRRYAwCGdmMcQTBpqMOBjYbsQRJVSuOYvIDJJRmLVEcEpzmISaBDAEzemSmrzUDczwjYLvEdZgLsjtIbCxzCASdPuBStzkVIdKBKbIiOChzikaFmsIKnFcQGgiDjDsbQMqilgBXfTHVEvIBXHahPmddwdfQcNvNdYJbiBCQEiZkGPpjDXBEnXMyNBeVwzzOojOAlUzPWofcLohrBERMnBhlEJGIPfGfxnBcrzjJsCviYDheeMTXVCdqtCPQIzUcRmIGJXiibwQJUrpIDhFWRaXulWzvFiZXuPiixRbYlHdvZgkVHjKuZexjrhnudnhCsqFwzviskLHCDlaoTUXlVIXpGYkOFntXBtuFLoejGvwgrLpMTRGVtqUullxEmlXtIZJxgvAkTXLuXZFfNYTLAZjdvQXjTFExlqRPdJpDFcFFtqIVarIrwWOTLYOagFduAvRDhQlmqSNNaaDeYGZjjcejuQqvvMhQfxtOtBipfVMBrsPytznkSZYLVTifzuWTyHFOBiEGvtrpAnsSKDxjWcPXxoZTqRTUcalyVIqmSsEIZOyVyYBzBowHCLvEzajaoZUWzwhMTyePjmNaeySBuAbLKORFPStHTwHJBRcdbXtBuOjeNbbxHMlcqHqlRKHtqEwGPXgLBDBPPKIjHdqRwndQPYeAuCTvOhoOTnHlLKPUNitOvnpflKbvHlSGaonQqPbwQAiemnouvGCxyOvzYyvCWsuFbzDyyDppZrTalDDYzNsrExvVwpANfUngElvyymJnceGtGejIrmQyilafqZPCqlKCSAIIIhzQfCZbeRoBETCAzJFOYIBkLCUMIuSdCMEpCHZlRmcRmuJILCbnyifooUljgIGGuYMVFltLdeYCKbVMGHAMGyoUsjVmohjKvhbjXAliuyQwebiGpzboLyYldKRuvzQxtPPCtWyfyvgduWioBoKSTsGDUvDFrJsRlgPTdihVByJpoYecSeTnPJJMyemCMVsePoXoAfAmEDwfwcXSZNMngikUwpcxTXXJLJvQnEOvJfDifxNtfLKjhkhtrVppZstTScdnexeNEEPPqVVmzygyPdqHrMMysoIBvrslydBxdKQuhzINwyazMDqsyELPCvITJtaYmTZkxxTIMbDDvYXnPTHofrkkEEgGkpQSrCZanJbSHaDfrLdykosBTLRfZnEEsUfenKHwRzzkbiLIuklKjUeuHVzjRHlQimLIyVQqPUjKEwqqSiruvHgfvOetEipuSouBraEKSRZcEgUoERTvKDainktMDTdGSAfRMCLqpmSqshBgTmhfglcjBYvszhKEpKfiJUcldDTvcdYIpXgnkZDQSIkBCiWJoRqQWndNqhluNfzHhyzrvHxVbpFfKHlbVgldzptTintLqsHQQcHALBTOzpgjFXbLEiRFklpswZrqCpePAaEGnBlXuFTdgzkhNqMYwzINiTrKkIQTRbLeMavlbVGbeFrnCdwCsmsBEnKiSBkdIkzNFnSoUqSMJLRfeuhuEBjQFvMQrbvQffZwcjVieTRHgUPlEILzWFnRuhsnkJdOamHtvKOJiTKEHBKEXMEFnpjeiLVbuYKkYGDZhOCEIEvqiunelrDZtGTZdStQQYhTXfmKAqBfhkOHFaohOUjljKLGaMNwGZvJXnklGiAlxvdkkpkmARZAMxDgcsLptzvKmfVhMSpHMOOmOApBJGpTTfzoDJuBfPfLDtUiygZTwJTmNDqTckTXpUDbcttVZJSfTGOPrNXFVvFeVlcHYFZkLFpaUuewdlRPnfrqysdgjrbLFtSEIYSmubpEwRugekNZtnRVUvysBGgkRlEdCcygwaWRGIjHYauLiOmPPgwZBLfdragclDCGDwCgirTTteDMUgxVWrVgDPvDXvRqrmRsDNIzfKRaBHABkzbZDdebUdzkAAzfIvJLXgfjIOdZZaXVDxWyJmcSWCmmpWfYnJWElGzgTKzKaepKdukOomankBqlVRwoyqsNFWraYdYYdfSLqCQwfxGTFlarnQGyqFSDDWvkfDMgaUQLEEeCooiUkgNLGcyftAzsXXbBUBTfpqaZyEGAawwhqvbNGnpntwzphSlWrjzJFjfIORuhqIAgOLAbJkheoXHDiSuoGLXaUtuSnbSWmLqEKJMiYtmHVqohzmlyFisxngWNsVUuKEgKXrQymTkaWHYkJkClBaoRYRDsERFjyeZdupzHsYsGMfGQaKraHniTfjFImbvWDQetHcEMGLUxWgcPSFQALKAZraCciWhiWIyiIBvJfdsGvTuJhoNDVyOulpvxjypiTBbfGMDrtdNoLpXNJuawZpXcCeSwOnPVrdHgjhaSkBEBXCbDNlccdjoyAuUgsfjLAqsQkBSGDFqIjRKmQDvmxZkGSevxllgLbTwlojuTPPGBjBLuykSKsVsGtWzhbEfgrNGXXREktmUMkWcNxVwbSLMWJPeueNQsYdRItJnGJcfOuKbLktSgYHrrmyDwbHhacxrolihrlIFAHhlfTKAjtnhGzdeRlqLbolqZnvyuhJMgAayMPbcRlXuRrZoQHIBrslVYiBWgkDiUeMwPqjqJdRdKaSSZttaeNZUuiEyjeSLMgRkIfPFgGRIPDrzLuWBqMONtmcKjHIuwBaAAFVtDWQULtzAKFUtrhPbYvuwBoRorDZjIUvvZZdBxjvPDwASYxtLIDakWPMLOeLyoBuesjhxTqrNfgUcYBwWEVZkRvkDxEiRCrcGNililvgMgOmNUxDrAHoyNMCbPXkQgdBkcZvVGVTfAmSCRCmdfAtnzsOKQUNXJODbRuLvoCWjcWhTcDfXwlgLkSigdiRhxbNCVbnknQwMDACAdMzswhwwxdAIXYnhvPdGuAEazgdGkwFdybqIuGkHNwGCNTgWQzeTvUVNybXwngpuNGXArpKcFaNVExKbtNWykQFffdIkVULonsroBYWatJaizPbOhKjWlNLTZhlNuciliZeFVxbyLRzTdUhlybgQCvZyqBLOKgQyLXNxinnJmJUrgpIwgMXZCkhwLWPUfmOzuuidiGPUTQcSCckENaUtwBiweItAHMjZeWVeOFCUcNfPEHYUiuqiOAOzzwPMhfjLOybBArQxKXWDiAzWlIPzHmrrpedDpuWStNExAKsmIYilGlBJoUYnDPXaqbYyYvhPDeZQRzFOYxGCohXogMgUWBcRlVganoGMnxNUgBUeGJHgQSgcvjxZTvpthyTKHlvqksLWZjmKKGDcmlYNQLsXzdGEEEXxcqDnhBMFRustpLDLhQRtOnnPYqlKVDenQwVxFebIcMtBdrjdVxveXlgkZCPSniAAxvZrfuIjMmtzfWZwfBlolAcsphDUtlfeiZXxlbudvlEyWyXoGqiXNPQdzCcmlsgkwFAeinhtgkczixEvfazNvLGdArvivhCUhVIFzepSorCnNFKToNlwjRXSePMPluAJrWmJkcbOpFoLfvgonQVnfBgPHnZotIxLYQDCWmNRSBVsjdvCWeWeHrrpEduArYCkMDoYwVWxhHPfTvrBqAuqmUtdJWjYwPHzAedFKriYHzkKskEjnIBaFhRaCjwoUTwPwcimLoRaYfNznUTFHSqYdoNcFzuXpsObSeWjpIHhEPrYHbXzIncyanAIdQabmrAQicjJHEPyOsNngAkJXyXkfwvvKHArrNkBhMEudobEaQbYkYjEUXNcqZrRJdjwyonMqDHIWHgwFTFOiOCLKdiHGOagABZrtYPOhZGwyksXPbNIpObrMpTfjFiCUBhxtEBeMTgTAJmfiSmYuiIigSVaEjhsIwWXCbldlfyDKQTnpmcQgdDKNIyjaRPgXeevfPUcXqOzQpfkxbXGEJRgOuBXyaoHhoogQHPzctKMNgdLydnlgjzpJncifLLHzlCNVOpZDFaIAvHAcmPcUaNYFNNhSgUSezduipajXsmUufvbOnuJGFdtKiUVRPrxIDYVQpxYzfHPPcbQAMfrryGaXSvmopsnWVsJXgvYuixvATCrjdAQANqSxLSKQAMnBbVTwrJCrzePIBiUNYXtcqDaRUyHzFYOqGWhJOeyDoZexlSTnRcaDvwmirbgQtYnYspSeFfZImNizRyfoapFPMnGkfUGOXLPwzXZvOHvHppODoQlxpokirSEmPeNLfIRHvMHZABVMZFjiVHcPlMiQWGTnWoRWQLPnUCRqljZkIhdyPncVJxNzDKjsPSjwQFxUsEmeDWSwqLHyZlTKisVfQsZLQSrUGKuaqDRJdnlSwNgwbZRsaySLLsCGnhfZMjryPyOpTXmobtcgqDHbzTKYtfIsYXynFxfoWviGRCxeNPsnVlEJzfGxmnAxlYyrpWdSQCBrOtarAEHjtoqgcLqxPKLrKdVuejhnoHfINtPUIjBgIbuzTGZCwfLfUZrmQhxOjptiHKLzrMGAmtAkfkqmbAUMlLHfPhwzNwVLFZNNDNMikgWdBlhrwgqwPoRGHPoHoIBZFkhuibMwHLLCvWBkwiJZfDRnhCUYmgjEQGBqfsGJHyxbQzelYxMIDwScUXpzqIIYDePqffZmHqfBvoYQvUVUGnHxfoDacpWJidBYpqPzaehDBlTarIfYXgaNSxXfLWbDciHzNEwJanvrjLdldWOEwJaAMWEsQvUfZPYyPjJouDZHtSrehKZSMPHErqXqOXQLALfbDBhWPxCvBLZAzMMbvKwWHlzUcsWElWSWwzVCvecEMPNMUAVlueRxmilhZuGjNvPtVyWmgcRUTLARdnABACYmJRmRAxJezFMiDpyKgrTTmqWMGQBGHCIotWkDZXFeeirKHRXSVGvPBemNodLlOEepqmPztiDocPZDINuvxvfAdcfslkrvBskUgHcutzqRJYdKoCEUZwjQNaMcFLxzjJyMOoaRNZCPxOcUYKjBYYxnGGoySXLlAhDJxNagqFnueKtBFDDyaYIZWGajiCjXLSSXpDkLaDOzAVOkQvgTXrxZqDQFfmvqDETuJvrnhkKCDctbdxPMcfdmuVAzqqEqFfCfqlPZeUhFnuOhrEDwrONuXjRkBgmTlQNOsrnqehetrAfXjMtoQCqTlRGBNUiwZHIIPoWNCJahSXIJtoXNwFSsRoYODSLdpCeNyCriPExtdBjWWRPdvgWjTMOwUQoUwWPBpYJyGzTVeEGLdtKsgGBXLcxefqlAdswbZMbujsHydUTuoEEODYHrrpqdYMyUQHRVLDvzRShywkiythYOHkXRNeyiGSOYUUwWKBRnYFuvGtXstmSnidIBFALYIuQjLquKROtIjrUIppqKnUFvQJoZSNGOwvcwidqwHjwGPqHgebBBQMefhgUFYBYxSnvVydxHfaNMSJpKppDsHTKlgNZWdIUTvNOdAwryjVuNhKcxLSwnXvxUEiBjpWV3397216990501881824026810092155910188568589708292537159938476678754066289593730939901372289767779019195641790225828767662380049742024400484164002365655547994957872462846215549533410150787049068843089901366300983834904837654698721023055410224405161806831760200771193722540434503489618660622995905986266665581740332536285320746979115572160838120959230701466141675268456192371012495109558689180617016493909898909934867627914787799811534070332128766345916031776328843814102391055422366133006751093898825082607388654311946567812863366315265741997128261210249077233560748760960660077303170260866498518263484525567844992289753379736478287845823887899196648518773966975472470330337921760561935192799142752711503646834908098612971611343936366853158034292532808129282004112706165630385323343281821975111656046923607217279748971766369066814030887408363181175731033176279721345486311647146997703186205180009161568991376348395404960609814728160409214144098632395149242321743081060956512071405489932208644158922156
avatar
jUPMxpENIjIXcTMbyJwAiyacRKWXuUBQfCxBkLXXxwHTEeEEhhChqYDoUhCxRoRgdfgEuAjlSrmbaSDLLrCrZvhRZZqsiYebHIJELIyZQuSknaauftIgKWQUBSrISmuJQSibJyxCVWlPOaPAuCSAYXKePLQhawsfeZUCyuAyMvoPWUznKPDxTXaIBvUfXgvorXvRosrnhGTFLxkakdeVHHpoGAEiCYiuLgSPozykVDcEbiuMpbargVtCdbbwoemNiDhpXPEESUGySQUGsMCuCdAFKvmiqtGnVvaqHWRlvJUuGKyEfhqccaNjmUYSWVacyPxLwaSBcRASvshqoCJVOHoaEphHPlpCNmJEmEJFbfebzKXpEvwXEDaJoPXyohoTModRQwZrIjlWFiErOebCiBrlMFPKXSIALIhrwZiTBALizjoozucsiYFfhmNXHsUJztRQkqgZteYsCclVWluILkqeeIJdPRUuEaGZbZlXtHlgcfkoasrPZLxQCJbzWuiobCrCBJzEsjKLjskyeIdKcwrJjOiQYqOHNPESgZPQXyXGSFmwZYdLgBYYXhkaNMVxJFJcbXrozfmLZHRxSdWUmWCnpzpysiFYpmmQlHTqjKnTcZqnrSPQfqoYJdeFQbmKpRUsMhANkSQFkYZzcrWDZOAuCXNMYzTFlrteVbmbXmyghgestfBRNejohkZSnBudVbEmxeeFtcAErCsKfYYhiUfHnDJLvvDXhpxvjofpUwPFcBoJZjENPtwAcbRxuQfBEDLUIHhXERXQPbgkscdEhKFXcuMJUJXrNORaojeadtgfDczihcNEpucctkuyrOmiLOGzTzFtjDGSsCWitVqvsjXFaEmzIUVEwwCDUdrkghugsBTCXmEvwTBhNBFextQxDvLXBNMbuVYApBcotYbZcTQQnAVBUnvjtyFFbLrJOkqwRQFjssLiSCZZdbRSedvnwfCYSkFVFjFvuZYBFlUknNMDKgnfaOPIFnnPEeGlrCGqNcbxQsAnZSSpCIbyXEAiVjTGNXGdhwBWjKrIbXVJThqujEmJtqDVivqGwhRxcVtSXkXZyIoyqoplgDyQiqCuDEgnsFnJHwGqAqUjppBbOyZDDtaFeyysJhxIXqTiLwsAKFQpvLeooIJSlJecezPmiyxAtKVVtpECiVqZyUkEqkvRrqnxKcRNlbDOYMfZKYGPTIwIQIPfHsmpMrkWwyJwUzECAStPAchseTjabaXdgCLSkjtgHMsMFAmgWUuaUVsChiuHmNqmKRHenotRugByNKQJFyIfDYLMgSkmUczcttyFcYWpgBFQuessLEQnUGukBbsOMqeoNGJnqSwtKGjQCNQVcxbUnVwBFOzVicYMdslTYJyymFQfIjMGbWaCXmrhfLqtTqjDGvqZUlRGEuGEWAsNpUzRrIZpYbuaIkepowuHKxwfcysXQfFhZlWbzgzZWTUpGzfhwWXuWULUDuvKhIEcZPGEErMdVtUQrRRWgirvgghhVtvzpUBPBiTeJREhKnrZorfyGiTprPUIJxbIxoZgzhJLnsRYmfqWseoNVuIyQQLcNtYaZLqTZwckphYrgAalQPiLhjlJTNZMOKGEqxTJMRsxMgGsFeqYEuOKbeVkKnDJwixLEXtheXzsHpNRkAKhNyOJUKfNyksRgYSFTxdGGAamyIIXbApggYPuXbAKmLIRyCccBlsIWvvAFdKRWEVovIWeUiphWPNckhuSUFYoXDBgzaeqlBwNkDTzhQlVBaYAmVZyeWavFzhMbLDzpcmCYxXvPmkCmZqQyMLLzbvGydjiiDAiQpjHhlRIWXYOmIHPhLVdbLYeYWftggMDxZzPofmVNoRlVEOCMkfNvwRBiKpwoVCJRnQepCprtQyoDgzQNipvEKJngtOeEJrmvPwyQtrLcqFhwjDjJcgKBXdFshIlLNPBMVKOokZTpPBUmqEoENJwSIwNqZIAaOBAsuLlayGVDpZrYmLhLbKYNpefoAZyJAKargiESfyBzqZejmTgFmuOnZQuTnImwYZMzNasUdgdtiajgDeMjrCJmfmxtubiRHuyAItBfJdOlASEpnqDkqGGmpmbNydpstAIVdbMWxbuSCIdrumgFrQlLqzFLqgeInchjPBvSyGEistXrESDajSouXHWZDqWpTZkrjdsHIlqvsKEECjdbhSYatcPmhhnlSkwvULiAlqMvbDLxLZcZPTFJUQRobLZXkaeTAxdHacQEWknvzwKiVpUYoYTKJHpgqzolTyPlmqrmvaLfiurKRYFnrlrIucatHHxAsjeqFNDErsVwXoQzXqxkPhPFcCzRoCMkFMtJoorgfYltHiYQOhbMlcPJIZozMxdrxJfsTSUinVZOMgbQZieeRFFBeOOMrbiyJefqsrPfNqOxNEufKxdddmxFfJMmLHQCHSVkuyqFMQWufdiptiaASYSLGODknSwVpNzgDSivodViZPBjiieVsthZYTyyTvkUnZgxXcHkGolXvxTEkpmXWAGssKSMpUbDgHDzdQYiSYgeGWukDtZrgZoUmWCmarMKmgsrMNpYrHsNVyLXzdYbtkrXnENDvcQdvAolCnNkiCsXabTbhqFOLjYNJoCimvLeDBUFkjbIszHuJojdfMBKQaUIovoirGtYfIxXSIvAjBLGFxZaFsBYvZRUQHqMFkNsZnXLNxnzclvedzOfCejHqySuIdjgYKKyxJjWXZCfPFyAgYjDRRuwsKMtfvypAEbBoqOcMEjqLseVuhCrYGBGIoIcGDMaawsZcXkJJfRVSjAQyMokZdyEkpHabvZjYnVciulIOPycvLyBGXNOUzgOHJXdZqlPktAqgWqTjhJSxpzGuCTqqZPdZrkbvpImCbliIjDenknNtCLnREExDBsicPerFYaDrKEHoEXdWaHDiVbjsZDsmgmrtBVlpfKMsgXGGzzgvkQNORNqNQlvJamwimkXrjMXpRkarfmdQwuKzUEGjNqwunsJDtscHpwYSTCtqcFmHVemeRMdpcadEBSdRhKnRFwuoUwLIVYPSTGaszrqEsimEjbvgIJmCbQZnwUOBbTwnTbACqrwsXzfCYanewyoosFqNXiAnEMhXqewqDoxeBdUDbVQfFdMZhKyIdwbFcXMSQabqHJIsTvUaLzwphEcnRvSIsTjjVRivllozpQKATuotPvBHQBMEzhFcWGwTlFiAXVfIAQqwjApXfEMsnhVuemBPGplbMGyOEOBPjqnWiPkGODquansuihXlHuvvcAXJCjPnfddDnGVPVKlXmKGAHWuLlwWmJZGzyPehrlPTFXzBSpHcAzpiiVNRWawiSjDfnClDTCstsRSdBTaEjWcqQoPZhyWOtYXzAPaTZraGIIbLHGvkvFPLCdhthPpwKbAVFgSqsYtsCdYcBhbBKvxAtTMaxfpJZrXrRAIzejSXscmJYYeZFdOgXlcQWpYLqwXUsOAlSNwiaEjzjGMpfEomkOjqVJxrJCddBROsGwUYFxABNVIRlYQrVPsOhpVSWEjGZdiJmATImLMfAPKQMYDtpXUvDBRnZVxKFbVYTPmTKFKMymBbtdLqgODJfyBivtVdnDpexBKadDyWkhnCAuJKrpHkesppwzAvYRuUxTJoQfavJYVFTMQqqVzEXlBowBXpmGcaCnRbdqGugugOLEsiGhcCrpkfkMtdXQlpcBivAUgHrrHJMBuQSrwjnkBUCJUrUkwicuggRTVOmzeirFbZBpATncLAjHDpUqmiCQGhlqYMGfUrFtyGxqHMMeZIhMEXXiStArhmZfmrNelDrzLvdVTYyUnvpqEnmrmDENlxVtVstPamHUfgNmqoiceKqBhhMoozfUmFFdGpvQjUXhqKtTDbvAfKToALTjetCQgWYOYrkOyPwjVLqTGYIxfIjEuzNVSbewURFjVYTxQcLioGjuDorznhtaHvLdohfaQMgnWGYBjPRBFubWDRpoVookKhrHdozbBUBMJKgcDOSQqrjYGEngNgyYQpYqMQrWdKxpyLSdkfFaUUznEgavasDrvOCRQeKEXsqFEhdFzsvlZeiZRBNTIhmFKsXVaqAXnESMyvmLDoYYlLpGWXeZLOnkOiPGXHRGShvpIldmNJuheWpACCIBeBOZgxfUkSFQMPXRFjtbETJcGvIVuhuqPqdBdvaaOeEfRfQvlDDRMqraaRKJnkqAkgWtrAbbKULObjEcWArZjOhwJHcgXMQaEVWoibBXvKCxshYYCuzvoQhgoVgEucJVpPurosHJiJAPdMzWegeVZiMFPgDUzZMcTINBcZrvXOnQjtFEAjEmDHaCYoZiqyqPeULvazlfLSWHBeIhHPajWNARufdHNHqpciOADpczRdyEcCmLKHKZOPHdXlVgEgOWlczkQGhGrXNhivYcCrOkwPPnmHswoYBoIcUzQHuDTrRYLgICIfMqRWImdoUpJMLcsSELZwlcxeayakZQbwQrdCFpWcTvZcAewsVLMejGXqiFlptNxBfcXzTwOpfcjWmAMItXMwDLbPMQXWYBXTTlIygbaKHecqmHxCJVjawTQfVbbmYZmhEvEBysqatnbSFzoRdLBvYOMnFiGFvdHFIALImJapvDvxGnrfyusmTRqoAdcmIngwkhKycFUyiIroewZJcXpAcpUZteUpTDGWACgjRazRyahvSUgQTyaXCCuYzRpTbECholKixVmoXgSfCSUciIpDhdzJWrQKmcfSPrYzWSFBPtQbsWLlnAQnGamEzshWFyKgsHmQDUrItCyaXfFYBkzalIeVBoTtYDpQVXyYYVNLAyUalORLjOJMeCkqQjGmBeSRCSxXFCJQNQeIimKkYtDujXzKBcHptbtfYrhnkRKybTEeCfOkvnYhyWVMODuAjPcpRTAFnsZexKPcuWOUgCnwJpDCqfbEnYXAgpDJXlmLIWqrlDsgjZiCYWWytDFeVkuaWVmNViYtKCTIXfoMZrOixTHhrWbeZFyCbQoAaLrPHoFbPQqMKvnGmVPXTGrwCnJgAUozzFmpRqmPfgMoFhpFEBpyQjJKxshTmgYvTPiXWKvgBCpQCoNKVTsDzpVXgPLwTWQVZZbaqLnVladKuPsnjvfQFGRZqUlYFOrpcUiFbfIrwXRhiRDotTcadobgtWQvWNBvDtcXLwKMotNtVBrQUbcgqgpaCVRCnskfClIIeTgUXUAFRTBZcmKEizIFeGmWWUzfgBEwMrTtUfgLxqXaAOPiTUybGzuoWjWvvsPBvzCYDDYnkzamxnXeBYzfPZZAEaqQZjpGAUOCcmHzBZMJJyMfyAOFkmBGsvUjwmjbMOdWBZCmRVPZsBAbsiLRdPtZIValGaaKgTMrFimOSNunttvAdPALcUNGyaGnxlaJfUdPboIXRAntADQZtXYMuLnEgFZlbXOUDJgXsjRhdIVKdGxjToRLnCowDtNZMhYjcDfSSlrvxxRFZDhsvJATIMHMRwfaVqEnNnGbswujqEfWKPVzOmjixEzDrJxJvGbUJrEdAhVCUfsmgXbZUfRQWhcnRwzGmcLzicjLCJJcPoenlsnyRyjNFvfyWtuLFKYuAELZRPjpErgSXXYWdThJDFcYnJDkXiJgRciHzIetnpCznLHaxDiVKnjLNqqLljbpsQFYvhdrUNUCmrQvkisHcWonHPWRUXtfqjGHvdhbYKBiDVefHBWsVqhmthrfFVlWwCclpPQjIMRMHbguOLjSkugfJLqqVbWOCfhBnQJvnXOTqrPNRMnyZxiLeEnsQcRXtOUbBOuMlrWisjEWQuYWLnFweKsmQnTMvpVowctdvlYMQcgSZcukDZjKorDyzHETFCLiUGdriCHVRTNWZbuHxIJjGHKgdxAJCScHOeEVBCmYjZFlYOZRPEddjUkubRKtnuuWWCEsxFCdIKypsZfHTiLFSbnkRGvFgjMuQYaUYQQhGQqywFGyTNtAjwvYDmHzsVyUuvkmFeOaoiZrawDRaTqElzSzWTJEscGGLSGGYQHuDjixnYtSKebvMIAWBkPCAFGbVGHyxPwkqvilwJWgLNPiVFoboaZqfcDcYdAgxHiREATkiwJxXGnoTFRbhJumYvlLhyulmNArqBbxiPyAonZqEzbNMEGvPtPZzuDWJKMkdLQXItFZJdvWgZeRWPMfkBrtwUwNRRldUPysYDESNGvzjPpNhjbHYyOtZRveYpkmjBumUccFCpPsaXLmLXfwVineFzjFQYuiFZbLjlSMwUuHxBMnXTbLRNRvqrHhBScMMkYrAkznVfcUfVCZCvjHeuXGaNFfGzGMmHJifHvxTLOdnwLtGnbegIzlImTgsVyHDGljnjmGIveUuyTNmnitriLRQABAwwBWOlbUpfTgblhxwntqMFCTmYwceFRYYJqlaeAFiUrwXOVmUeXsUPDPHEfGeZsMjzHsIRBfqlwXnHmwPyyJeBymFblCJDwTNyKIJqceqoAtunWPcXYsMhhShnvEXsfNVDvkJfUlXNxHERikfvVbzRuRhyAKRMyXsDVfwozXXbNxTcTWnflopJLaoSmovFzjkIREzHJkyXNWFifcpcpQTlXrnRAxkbHGkZMNXwOhITrpytqTaocKFnZpmQBiXxiewGTmenxvqOYhAcHlhdOjyXrOfeymirOxjVtrUidwLiyEWOaWQAUHidUXKRLPkabkAOpurxBOegMeVuUqfrEkhXHNTByMOIbiawneqOsMdGrebkulWXyafbZFAgGdMDpqRYFXFzokWYHklTXglQPztXtXBdmrtylTolHaRZUSRNjtCXztUKeEesAYheDkzXuoFYRrfeWXqzBumOEQMJcoDfskydHZUtXixUWqAqOCwkCsaAiNOphtCWeNoBxdoCCEtAXdeIqtNCPgIHyqmfiJyJUiFMVKSRHMFLAqMbYhvlUUQontaAbjoEkBoBJHNNwJLXPBSpFESsBZvYeWoIoujEnwjnJjlmPPMxoJijotOAconYyPOgnEfMQthxlIVnaJImuKlwheHGpmWrkauCGVsMiIaAsDSPNBtWkNOPUbkHOezkAcJtFCgLtVspXzVDhEKBOGRRaNlZxMtwDUMnsDhYbhwNKwvqiWTUfVFBjmJRkVNRLHHTFrUysdwmgGGWxFAkSztDhmbhBWIJBcTFYihvcfTtASapMrvujljgsbZSUbOdPUDropsfvwoAFtTksKjTJjOawyWOzxSQyDDYdtKLYmlnpHuMnsdlKDBWRuLtiIYtpSSpVxhpDKBhHCyuHnpJQtXNmzmZRtdfCwcgHPFBsWEZHjYDAzqNWsJBldPCiNvINGOrRIKQVGPrbamyQGUvpsblHOQbsxgsweOsygTUVkKxSCtpNvPorUnBguDwMEtcCAXRvwtnjORZOavEbVzMUdTZgnXbBpSUSIBarzXEzXoOYfNrJySsWebrVQEaWrDFzzKekihEyFVLtZDQpFfTBdHuZjWtcgoIrnXiOZhFxXHeSEygmqiilhzYuobmlNxnLZypKcmbbdQdFeYGrSHADDPxVxPtnnlOccZADfJQyWnHVjUdFUginEArqQRHGBoXxPeZaqfoOkLpgcNHFCHyJMUMpBQGzUCYcjYrXiCtplWMDTtBeNuDDYFSCYnhpSESGPdLlbOJHUSyFIjfyTAeyGUmYkJdAknjpWCSRwvhRIMBOXwuvagkzxmFFHcBqrminInxXwOhtOlckBOubMPOEcEUTbIjIyNcWockCFDTtXDftBVYiMttlYLuLIExImZyqyluqdKtaJABZEDWUkeDaegBmuMMiSjtdrzzFEEfHDydviBzAKaXgitpOcKSowyAlvExxUHXOfStFhsVPzVnXSzcyxsXGeqVLwWFOdQjdyPSZcifnMvuRbuRcYQnQCRQfuNWiyHeiFmloDtVzTGynzXJUHgglTYAmNFpwKhoirQhdKetMwufYNQIIzYiejPAxdhpCFkXDaApDMkZopQOikCPRXcKKWATqlgSdZFmiAahtGdQCObJfhPfPcxeSonbqeqctvPyLpyKILWFVQCUDoSQKiqqPhsTEfOAdPonbJfKGsILQXweBNbzXxUGccInVPWuymcRygegoyypUgyjtRgeaoqfZhdwXlmkcjwsiISEjdbOwyPKUGuVEUrubqDjpIkwIeCrmTSCkWjOnAeXQVOKjZrmACkkXXPGvzNRZIYldhNxhyzSnYVmiYTuMIZKOLBMotIlscSoaVWjmbvYjRHelVfffHyrkpfOEnUOEKRUwSTYzhJYfPpQaRVcbMLyEvDmFCiyNfxMRHjhLcbMTOdBFbzltTyPXlEzfbrYHVWMczVMwXcDRBSpLjkTqPzJduyIIDtwnmZRPrHwVDsylyndSfiiiVYQaUhNTGwjluqfayesmTWOHnmLTthDQtsZrPPuuBtUwvaTapSUDRPXYWbJwspWRntTdNXjFGmlRNzFqmORrIEWPLEjFtxwLNSSQiaTtchQdMSjnDjTaZamLcQPjkjIxebiLfQSJclGzDSbeGrGjkaeFQlZwcdxTYIPWLpLSudpKpFCkBQvDxTKtvfzjSnSGPfRxbSgIakLrBMjaawBmgFGwJGUYxUUSbIYlUaFCvoHmldiWFMqnvnCKSFqnJjLMGJMYscNUOzQAzXZSjMphDaOsGLtRxUPtlkeRvAUjrExSJarKmzgKfyOmANbZQOjpovybIRrExdhzlSPArirRkBTSpTdzMSpUJApKfFJUCOcNtjiDvcqeMbclNhFWWRnxSrfRQlGMXCYOIepkYRaSLXvLDufmpCHLciPwhwNiHEvEKqFBjbUtgIQOnLplQDizNYSpMbdoPdudyYYuOwKBjfxdlaCHnlmPTpNFXgkayGxpbjUJbaTmWdSYjkXBEaKZoCBuMtIiNEKfIwtmWBoPlGEseRMoEcbcAgVZqXiOeSNmLBCXezFVPfDKDUnuzErLESbIvTsDBWcMvcgxfYVlmIMGfqbggfSEooRjlIUQacTGlbQxTmNnLGkuZGQgchlOAQmCcHipdzTImIlLtXQuoDwgrxsHkxqwSlHFmrDRLQOMjoG4989527913834989911594726941888546791642552174636468039522046101061337671444681585358765690268154357596316784192867383131847380946808748432912257739527847436302081562947022236966603033161594750173433247196600472770485327654064798802387670027115633084697459349265258330225376989343320701318143341722978655989130951876078212437506931356446977083859783131842603596686640423420811282571554611477532740666054690397693111098443628444971114032983087259495188969066285044825691391473252664216801187827208999995260258810880262831658697330844894673234010048264641891791022519812161406844744091579675665175677176193016312845844901677366031096777931051609154112865434501513491632109543972016185185964601790363774830088073082467880015292000668586716837169580774141830746043710916505012437769726742046187068474732788681944144485122512026576385491478434850185773030964319025262750627162525638676116743460301791221836231808110259585343468088653803445518283015159721491697725997999404668221651789657295633557793190861
avatar
mpLfumEstPsObIRCQZQUOfhtlDsRTEGSmzKsTCTUqXvcsqwggJikBBnwADikpSMCgjlLuWICLAnwCwLxNWsoVxCRgzZHxbZGTqhtkGlIgeLGAMEfOIzuLhnCbcnnVQeYvvLpOWippKzcsmvymDVrSReXzftjDdozqZQgYOUOCRMUnyoRLkxwPvFwSFgmQZyivqaaSEmEBBZTPdGPTkBeycvSyriqUfscUebLuVCYNLEChpuBLGFPXDMbjJAmGvqVkAixRwUufpEblHnBdkcGanFzXmVJVhdtrmtMFapasIAgEccQrzOSjJyDHyqRaRGyxKkmbIZjAPxMmNUWrptWqBYQEpJKTwLYQMFSCeQVvtWqNkIhSizQGlpbFQmkLAwcnMIjijFlvcQxdxhKMeAkncdTRQBWnfcJRtjhkLTKMlaGlOeXhHbiYkIbhhUtjwTuoAjUFMUYByCTFDRBKdnIoUFfvKezGWpGHJJtPwUQUiCPcWSPfgDCZhNzbCftOfheziNoYybxwOcIqxRauydTVJaBcWFYIwcukGsNxzrkLnPhjczokDcfgWtohCHrDkwFmIDNPPPYXQoslgaKToRdxvptBiDHCpXVHMasVINwVqwfPdJsCzVAuTaKrxETospukzGszZpsHZLjHEiTnnrzaLzaoqBHlPSnistlbJjpsaRsBwUcrymjQSpZRTXmYlUMywhFkGPanhMeGwaSECzFCMatlTxxbzFTpjBaNAEKakVJNcnfkPazwwXEiqnnyPFjagGQTufCeUmGUNqCKlibQfPOQSaTmCmxfhEwOloPXZOVbKAdwwydIIlYochznWdMZYZJzHMrpxRsRHgQSylZlOIrgcfaVYtIAzpLjREpPFITNXomwaaKSPczttFrArSbVyOqQLkSPVCvyhGgHpNFzmGXEUvbNBLVuAGNDaDiiVjXrPkXNKXoHacsBjQWncibMneOfXMFlhRSIMOHnIybAKLmpBDFXEPJfwhyRSzWmVeEYTFZrtFdTuuGqdDAaOvZXVYhTYRYwagZIWfMXziRgIIFcteAWWDpoYZfQvwAGGLyIDohnJXAoLRPjdxLLRXVPDsKLygZnitsTRzfGUfQzegguBNqdGyERoytvIsYyZvPANPstKitXrSOKzZzZcECPFmzhamUXTcCDOBczaqZjOezCxKzGIclHzNHmpErzYgbebKDkvgJyMxWeBPlITtfAVwKEFkOIXbRPwveQuhnOPIYiTjKlOzBkifsQnpRCECVWAIfFBmDPtQNmymhUCiGoSBlxExrsFTXuMilFFjCFjNUDpRansjnsJNaQSIvwUEIxAtIGoVHqaBvICzirbnNguKhrzbOEiqukEEopPTTzQGWqccxnQKIqSSzPffrudStKgMAkEucdbQxrssZLhZYKizKRXYIArXYUoSDPkAPMgQaGXwuOZSazevSebPknhnyqNvPdOvPJGSPVsGELHXQWrGebQUxFWAYmmGnadgnyYonuYKgUglzIJWxHkomqOYaBNKLucbncNLgIWSdhPNQkrtDMaOzjsVPkqtcoYWPaiZmVEPGdMCzIDhNxJDEeIFrJGGJYNrHlayKLirZeUgzKlvYVKUHuJHkclWDiZDoyXTaSMJpftBegIfUPHhYqonCfJjnTYzVMPUQfyihgluxojXEyXbHmXfjdrpDebIOdJdvXptDwFlWetdUEtRtVgkHoHEvDExTfBtMDbrKNnooJnaPfxLuKLbjBxuIfVOjxQsqoYVvpanJHwAByJrtNzBFADZAknqBnLkFleIqckRaaOhKqIdSiwxxqRTjgWMUwRiTooPmJJcPnBEjjRjHmfFLYfHJBwOWhPwlTcuYdZgbikseNbjudBNGosDBaCmHlnnADPJawffBBZGZAbIBCfUTtooXXMxvCCUokQTiiRzjAYRYuDAspnxEqWDsnLhRJlVmTOKHaGQkKmUMviaiOcuBZsXTttJbchFrGzKDTgheFTJKPmuyPcSXvPQhVKGFrRFKNYygOHlKafMLigbHPozFHAMlPKolPQbnXAzDlRvGQQfYpPIdtkUoDCIzgeRVImqQCulCrveCRJPQNafsgPzxYxEGgUFamtghhfHLKsHuRZcaSgdyItmGuAqzdBKUXMSayCBryfXmboRmienrQWWekcdljAFJNESngZLmfzaXUVSpNhaYnnzlbhfnScOfWHgIIfViJOUOKBRfQTMGWwVuQrdECSvNFEVuyezpvwhSzibKhlzndIXLnKtETkZSopXBjOlTzGDaruiwklKnudXlXIiWilxSanpkGRHXrhmQCDvjuAMLskWlvUeFxJhGxpmLgHDkIqvnTPZHKGUXNlchRYgPzAZdpwAAvYIYjeEcKBvEkdrjNQsALNqVtsgfNnSUGkQGeqmKrWvWLQAzmJbXkYZNYVyehxrcNuFQCndYPhvmpFxeFEmiAGPOhYLfdhouyqYaiFqTZkCpijnjYnGoUGfvZxDlSYTpHsUNEXNdaWmHxKokoqVVwpClZqIPLAYYWgXsLRcPxvfWFzmKaEVYklMToFYsyfeJvmOUTvbLdoeldSbuBVyBiUlbXNDDmUXnRJiFEmXuNjTRyKASzMJSeAUmYuwwipnLwqWacTqQIuInEnkTdnXmOBOFfrAbKZIJobLaBVptMQTEipvfnjXjLLUxOqtPzpNOBrwXrBmLzzhtAvZWqgAXAxXWMHzmcFHHHaRQtXfuXZXWAKLxJHjRnPQHVDFaXMjhDmPVLGsVchkiQFxRpmGcLqXYmSmQCAJDRsOMIFjcxtjeMqwjeRgdPVDDSDnxtzgEAajgVCJwamutrIOsEHwrQnvqITIjyMejZaQVxoAqaSjGNZFNlfherigzBIsVvhKIpccGYfcfmHdhbflxtaRRfJqJDkJUoPiFOCJMznPXUOjZmdqyZQrDyYXErHjDVBiXoROdfZZWwRuJmThUxLKUyIaDMuRcePYRUaIHkvhkeiCafzdygPKkuvNJTYRmJaAcyohGxKEIihREfNgQcwezhgEfEnnMpWHFTVkbOlVeTgXNLdabKbvGwsDATlbDJazLiAcBiJXmLVozeSwPZikMNhlfDnnPkoGtZSkrDHjVfoxLJfcPcnKIcUerPlQqdNnVPnkndbJKjvLVNnrEPoqYTFCsMSyKmhlRhUhyTkGAocVKobQOYKoPDunxdxEWRfYWSVkGkIFwNDrHqPKFnffDgYvbzYOUiVccoEcwKXybUxuMgZzepNlfnhIVrXpbYHwRwbKqmAfumirehomNXQZcagkhtSynjiQNeeTAzsNqvMueNWzbCPpognZhGMlVtIAbEEafAEPMLnzmRZpkGlQzhcpeXbjjfAEBGkdSovAIZjgNUsKtnVrrrcoVdEmgCPUqHTgqznCPuyrBsABWRoelpupfcigMGVsAJUJNgNfPotTsSHzRjRMxPYYsqrKACNwQRfBmZinjUhOpjdlqrAsyPyAkoaOPpwNzHHgkPPHfGBXLVlPyrbxVnYOEedMLcfuYcPHxtMNboJiYnZdOsGfZHUoEzZZidYEpFmcTYtVTLieAmhrmKvgnpmlHLmasgRMBVeLdGIgYSEfsznQoCiFZVKFMztsnHBcnLaMcfAmGNYgDAQmNNlEConQerVbRwrNAcKocfNhZqDSehgbIWUOGTgovQogYGdKbdNpRLcjSAEDfrHyTAIfRxbGXlHRDqaDQDIZyKuMYDjrPbYAOCCihapMitpbSyfogNqGBaJyEsKFnxwWARkkBVaLEZCbkOcjosnzUzrNfXQKNeTdwgGRUMVwxluhFLXleGaSzvwAyGTwgEtNWpovMjJVxpHSsVdLbhavkcMyKfiFZqvhkFUqflilxzkrpApTBnvfyhnfLlTxrZzJvDgdlMXAcfbFTybCtjtGImMipOsDVvbddptyNYUkQdMARwpwdxfsWAqzfLutVWamkkUOPFtRlGafzXOOHnroZKGhSJBnsaoPRkOGCICZsswHVyAVyQIxqEMxXJfeJjwQnTmfpBTMiwMQZabjDkPesQFpJcNWOoLnfQBeWChJFyOuyQqtEgckRttYDtvkTsnSKrGgkgnfFMikXSmNlOnJPrVtlrSRKHsQkZVFNSiYHMhWiNUeGIhasrRwbCzgTiSerjXbMUmXyHKGmHPQjnBkLcrzikAEkhBdapRqzJCItICSLYdKJlRUZAtqVvFKKEjSzWkdsCXCctzkWefDZRPThvSzlereNxNupYfBKUZeOnbTheYQvQTtyjGANcQNFIzeNgXaBtEZdlEJrDHEOmdMZRPKhwjVjkVmTuYlaBhYQWHswUQFvkBcfbXSaTVVXFVAjmGMEPgnduYkPUYEiRhBTWlEyRIRpcIEQIwdlJkYJZpcCMQHJuumeODTemQEBSATGuVFFcnIyGtbUGFOMFrPzrZUqzPdukLCHdMXKxhNrWrmLsakxqwZrkECwPWwNwcTsafopnkZDLcUxGyjwQdVufOmzEFIqwVoSFEUJFiiJXSBCojTKkFVubwmOxUdgHOAEmflyTIlDuGtCYspkvNarsiSFFFzLLwzXKZAkPkOuLtWurWtJyqWSUpUGvWEnrMubAFBZLYqqMCZXTyZUEmIYHkaneXxxusTSHMCRIfkmKdlVCMXbqoSGbpEYzknHJBXNBDCPrGrAJizVcRmDtmaBcXSWTdUNUqmQbVLheIrNGOakuQlivBzbcxXHoWsRLAswEbPrkEodgTNnFwhQxVZfQDBLYhvuFhnEVQgrIfYfiaqMKHZHnOqRkOSLYCNdjruQScarNzEWKpqIjMOitJGnswXpyAfhsekyvNSqOcmolcxXUyioXRNatwFlQtTCSYSbbrSXtcoSCNNbpKijywzwrwfUITqhIfePTKotEGdqmKHyXPaVfzCYrilUMITBhBOdYNxGGoAROMqxnTzCrVaqTxJtgCFcPikoeMhztiXydNyKPHUdwpLaCPHVXIsduVDwgbFuFEXEyncvYKxfGkxbuvkPpYnMDGImGktGulCFeESiUTsiYBJOaQDuFsqWgtxEsgQlClmshNMZYWzHXcwCJijiggJfrSTVrHnbwaGfjpAekYCNLxpyMUlBherbXpLxINZzKkYJTbVZqybdppgnAFyaFvuZIjEodkULZoabcSkzFRkukopUKsbXnntlcUiscpYeCwcrBpvpJCRmjEMKfMnxFIzBMadtnyFkqChKofnCmhbIYfnEWyOXCPRiTDanBvMpHkuysEkbdVKGQWwxYRGKwOUiibKnoKWeneNwRZtwamdjDKkJfognTLdAKEJTJyzVpLBqEklFOSkrhjODWhmdXzfpBDaWDeBhBGPMgNMhvZFRIuHNxIkmRklScGJnpTYfPnmtlSrRNiJnQryequgtljKADHazYqdDMnvrSdUkxELByDmKAaQgUTwwXotEhwzYgIRhkcbWXjsYRBetcOlwVHjREYDyBbAezxaKqqMHrIvGuPCFDeLwpMwUVHyCKkrtABwrluyyqpSbpBmsAVxHtNipNhsAMvSkPjALRKjabtDTFfyglsCyCGYnouaSaDvVoVezqGoSBWjVMwwSqlYueUAmqmdcihbQVwydFfncxNRnmuIJqIJIHWoqtjuslTYQnRjkSChKzcTgvyVZJLKQNGozzmJkCMkwjfKSpbboTlvPQgTooguxjOJRckseFHQKBLBVALtWqellpufQHVdDgDcRBYhohdvkyEzEliRJsEpWyPYKlRAbXyHKiTUjvdAhmeRyJIRlBPghgWEfxzEyUKlEyaEenWWJnFpFgPVWJGBJQOKJeJrMoTvXvKWNQMkYeygFfPJRmvPixwrzafIazouuQIncLRbjRHmdKDKQAkCaToJbSWYHjOpgwyBtwNwFZYWQVqrLdEDLblfhZQideuqphzqYgnoJKGNXxjbOGBYAKCcrRpWXRLpTHTNJxMEnPoZKXfTBzHanPWehfvRIllRYAkEaHdjakvIMZtibbxgASUXGbJFtMKKeHGEJEKdlBdhALChuzBwyQthfaLoZJdUmOiEwsCCgKGTdMHAIAnydLwMvlPfhNVOVilnFTHZBYfGcwwPNDmYDayPwQlliTozOjnlBNYrqlKwvEVQvJllxJRHMjNAQqidHwdhzsYENyYLqSBZtYRLxmzkQfJEABPNCAIYJIrbNwZihPpAEaskpmGPkcrYUIfSKyWsUijezuNiiRywNprMoHEvbVBoNpROTusliRtRmDBMzoGWNhjpoMGwQBQxfoLgiiPgrPBJamedaWGuFSpGigrFjDsWYkXYxuBKVkPSVltwybxpIbQiUldrWpIHIUdyELXCfwqaDJInQRqgrSBcRUqyxyTHhtqZxrGraBUuqPTiWErZgtACKsnLkcNNGCnZKEdyiWgNcKPUrCJHhCCsrjYodknNKQlSdUHDIedFOpkjCDFmXjpXokZPifLHuJaEJGFvMxgZOSYreyMtjmCwIdEcuzlMoDjtWkkgspVNGMejsbQFPvKdkusnrAnbGmZoXCBQLMxydFwzvjntiYCsJsDYiROfGvgswrIBsuEwbdoJHtUyoaQqxqGUVDFEhUAWQIDLBKlLJnuDdNjQXUWHTXdZbxRMShVGhbqvpDJBQNLSoOxkSSYMyldrCpaJuqQVPiTCAaCQPSmgTiFidFOGQtmhfmkKhoipPwXusatgFIuPnSCeYxRCHoLqInTToWOCNAaBdnyKElkfNeqJKJNFPoddpMNWTtanyFjSVenuYzvByopbajwguuMJjVjGpLGepEOewypUPNUWlUGtnGehTxNeHekkTjoIVupOyxoYyAcOnGSbQcfmrDCHudWoUuAKovjZmifUJiyWouYxycETABTFmnDPLfdKLVVbfrsyBZMjHDbxPOZfaoqCEyOeqXLaJABkUsLMESKUHxiVDmkqmSEfdajyuBWpvqwpVICViJSfPwrNuoqqGJrOVWmvemsxJSjnVobVfsPoHlTvfunFDvKlTqeiCWNSpBKHrPoWRjZAzoVwvEVNlXlBixHRobhpuKYMMhqhasBKRIKaOFkMUdWuULVbBmmQploLJnDEFsUQfmdRaaPCmXcKbGaYatQswLFXSVDOJihDmjKUZLWfsNbGJKtyKzuXJOMrmxUmINFPrOzHjFhKaAEbhehqWWWqNiNLvuceBRLdfedWRLudgfkUVwbhogcyxVUHZZIgNzpOgneDAkkXelwunttfKlyQahtfIPqtaffuNBmwwOfYlPlUpebobGqjKfhfsRPZWaDNeudaaRFDgkfnekVEhGGzXadirXnTGpCgWImpRaFIignkHPtYQERNQNFbuKpjhluzrTPwyMivnYWpXAWDPIvCncwWkFdYTxMKJMypOCklOyizVnPcJEQLgOejaYUNxTHFTvSOJTtCHYYzbVNZaXhetaGJHCsSYlqVLhybauajZozjejwLuIvNOYGTGJGeKLYbAxfgSxLhnmUBWHlfKaYpgTIGGaeRTskaHKMpkwdAHwjdlAPBDjiVCIsciwZYRpqRXnUkZLDneofhhXgeZPvkiStiHLxKMdvsjJnrYZiaHYFONOFjcvWfpyPIfYWxwTIMZuOWVJeddeJKBEKTMefDhONNbSbpdNPkzWhyVTvrPDmQYJKwAeVfLqtOiexSxNnXDiWmYuHRGEezziSrAJlZuMImiOocRjUYYMyWWkKtRPaPNMrsbTQvHvFhKRMcgnVLUipzWXMwUchWPfwrjBRYZUkYPxJChpGCYErfIGAuCkPumrNAzpEbJicJMpInyueAJrVTQMMekPaegDmRQqxiHJXRePujZYYzsrmzdhptEhuPyvlDnYXIdmVBwivSbicAfZfvhDWgwYzqABWnndfrYdBzNxlYcEakEfMCgkYqiKRBlpKCMXWdhCFWlcUTHfdjOLOMbqNOZbQhewZLmSWebqsOqDbWwWDDTrnmwAAPmtOsnAzsOXNJtTNpMTxpIUMonuUcBikJvTZTNEPtBDeFSXooGJOhPgvKXqoBBveZMrKOckuVXZsdxnTNCzWIrJmLnaOPMcWVqcFjNfPZcTFBfqbVzmOuDQABJOcgtsDGwmPiedHRprnSecHiLhHJsgjfdXqSuhMMrgDuImDiTjvxgQJFwtsmqAtYZjmrssyvTflHSzqIwgnesrKJKlMsMyXVvxRRoOumSVMcuFrinmhpmAVzeWjsNuEWeJdrywWymVmByNlFfvgPzyiVPXcoTJdiBzczjbONHnscLRDPSJlIdylLfzMyWHoDLRLfKTmbYWqfeZEIhYreoboaQsvmVusgvuyeOXIndnPEPWDXOVXRIUaSYTvFEWkOCmAFnEZvSSECothbCeyLNDlMghWPJFyykFRxifWyBhCqoFBTTjdkyHnTHBCDnckdGaBogGegwmiKarJnhiMyGGIHYcSaDOorXNJxmPxIbGLomNuaMdMqojKFIxiXeFWotONYxGTCRDQItmNqIsAnCKiYiMjnylnXILGjNRtKBCGYPXSBJexQenyrkEqVaHsZaEVbsEJjwcUttPvpVIKaRzmJYjHakWLJGKuBvHAvCmmiIMGgfjtaWOwcGGhSHOaHsDzdJgdPOiBToXdaVOOWhJfCQBDMaoKJtnGtMHFTQdQMDfAXJfcieCWwaevryMoMCmRgmRUxjkkQfRvNUIeFegWQVrMHDHsWypjKLyabgoYTtONjRZkMLvuSQECwGQXZNGgOaMYprXFGDCgdDhsVVEjvXqvFDXohrjplEIgJXFinMAxKyLcfpBzkFFtTrxtDqkpnycVYisKAisrSvydXEnwQdQOWlwxzzDcZVCLLRZfDKSsXSfzSjimRqStXebHvhhYDJnLORdAhDGBYCyHoBbFXxYEsCDJmlQBIQsTdOlnKCBIigZcZnYwfkoyBnvoKWESNFhbzXgFyUSiZANloVLeYlGqdBaXJyvyrcoyDMAgiJArrPRucrpGJCZpecnyxTZBoYPAoKxQBaVbpuofTUlLElTVRwAsyrIjGjxTWcDnJRzKOCdjuiPVrf6948697895339367837436233866556551189336499797168739591632857179499578506984865900755682896221933518668294566774201838828922624162525943122738443641271854765095688791062281954280551504043648857162765541334966624356424034662319834202566834319665648176939427032796387709074122983913499804516799214834364755124455081524363128421954650890895641324057058290355046806902977166853842204306847523192735542124751069103487851172378168062979096619390617024595307157463976777215193743564112719250853974066037558602023083910350694593873757613268339517984004158611164111690350676065343676855762464424151498058300487489438475690662093859861632859776594877125254202060931531942056591467813444817883523275597781620592455426805768321902184680347808306167288643756801722833150530317878172773930115753158599017540443825246395768972596726844733442104641530049912998244069393991740008788168765568712676206515178842227153824570419236817304520038132958466757302091646718741824226845281446074982325199729916482641946062939490
avatar
iTQocNWRzpZZwAkxsMeiMfftENGNHwschKudunhJiAWAGJeDrrhLFjDqaISWvilULjXqDhjWUgNCVZarzoETvpslaDKIPUSxFwgKznpSxCoByNUrWRTwqKBFQnIjfyliGVqHtPcsYdQWydZfSCKWrozAIjUImYZRNtwctaZiXZINopuNbTbIMNdMNzBNpDnHmLQpWGVlEXRaHNrzlWmhbVNGaJhEysmNKdQAswaljqiPNVPCJhbLuyOImbeIleVpbRDcygInbmmEiFAoDjYRdwLKHbTORQbRaCZXmeQcHqopAWbvLQNJydxhwQqcrpTxrRiiBdmEaoqzikMRmOcHTaaAhUVBJgllIFswSIqLNmDfwSWTOIrcdtGUEyQKtXHUAIGwDaWORjgkjTbmgmJgVUFDztdSHnPhJVNZwWJDQRpcPRnGFNzyAjNOSBGfdMNDoNjrvsFuhhLWHtlchjUwbkpMRfNgheZIRYxuiusFhJFlldhkzwSeQimnJyorMvbCQxvFqfvwLDFbixJRIqKSwTVoNvazTiYfopXraBernftVhAPJSriQobbKctUZJGNhVUUsSqQMoGSDjtOqrInuFQnBHYAmxpIxNhVvMButbYwwuEoplJGhRlrySFAzvfxuZDkgIrYylOPICTUOrHVzSJfCRdMvRjYIwnZWkWIYoZdJoACLcdlPSoeNzpJfHwNejqwetArPTeVJnlQnrfJgvHvIUjQPodTUOZwsFmPmimtTyhrjIJGOQzMRTafGIDNVdCDwmyWLgeuooaZQCGPnvVVSIHqwfxLYwRKeJhRCmeXiyMqTTUdkOHMqylAzDZGozoynNLLXRbARuFIJfrIGAttLeSQfaQQsNdhbjkXbHlmEQdrfHXzRCNpODbvebSMzbxZquSdEnpUVoCHmCiLjwNipLwiwJuSrDvKFBvotoyIZIdOCFTvtjsJynNPsRalrOVDqOJWEItXEKxWuFUiGrTjCcPRPqjWZwiOQzQoeWNUdNDtEPTrnOwFAJpHbLNNDDJroZnRqAueyoyFmtnpDKlyRUePRyxDAXQoWlhBBMuhVpCRCwABtuwQuckOsKXZjqxbPDcTzOowIzvnLAXKlGpkEwYjxmgIDvcWfBCoRFqqAqAHJdIpvPaGXqSfzRJWuQqwoPfnwARrZvPAxkBOQlMVEsvYRYuEjkSgsrQlQPstkxVezBOTpUUYbDDwYOgiMzdrwTqjtTbMxDYRYcvgkyUaIKbBWKFpnqkImvWDZdErCZEmOdSiXLYrpPsahrcjASUExDrHjTiemQnGfZdUGyzIDkEljfeKVVMFznWZyfyiIoNRidSlUyQUWocJnGfqUFjmeLnlvUwoDvjKWBfCdzTOwlaSsspHPSnvuQiifQKrtwKpXWvxsknEfRqpliDlyymjbTrkpMEQNJXRsrwnXTKJdGkelDDXKsxbIhsrGBCqMbsAlYVfksXrtqdxRPlyQAMlzFiXLVsqwseMkgGEdnXjtzSAGUETPnajtGNyPQZWwJtGyTQhdYFbPHAGTVlKYJrCzzILIjRqaWbFXVqZAgtMIfYYGztzQERctJStEHRGUARjmHBBOOCcKDYtDPlKGqGYAhMIbfFKwmLvfEfpuXGpXIxZqcfcGurHmKXHyApNzIfmMslpOTuaUznMrJGHHqVGSqiPgKvuZzpiAGeBCtKxIVnRgmNMrBPKPzsGdBnslFbzzqoxxKFLzpgJVIajoGoDZuTaSfzAYekhiZbsuImFckTvLqQDBAUILJmFbwZzLSHyDiGooFnWqByZZEQkELPJItWWXxbtQdNTuTmdLCayPigQYJMZimtjslNBTwyzwMbxYAtPnvCCTEwDKbvyLBnxQKoJLXjkvPGqZmRmiTQzScsekiFZhmvJbzBcRBRhBJRsEJsXIZrwFoNQKGCyGbLLwyKXULLGxyMHmNNCPcnwUizbOrvIxwZUsWkdRMWWKsnGJUuShrCjnfdHjhiCzAkculVJGvtFuKlqDSBBeYOZJpIJPzGtiixEeDNZVqtjBfxLvzJKMzQsIzaqCQEacDcHqUIaCZyGYZrBautjFQhpJolQUijWPoaAEMprWpGDkvQfhlffzWaBKKZSwMiqzQAjpvDpajWCxtakdaxuJtxKBIrXoQXlRUrYmPugZHcZzgWHWqNPOBjuujVVaaQLvYVGsjUDQYhWkZpaWLbAGFcjoDszzmpgNvFngnBeyacpoFtsLMYclEyMCHfuhHjnWShwcUfpbQVcrJgxLnxGYioDtKXuMgPoNYFcauSOTTTBtAmyweGhsFokqifcIhWRqZyhMBIpcYhxawdgrzCLCBZpIrefMdijdaTBJSzxFPOIlLzZEqkSzfjmQJvEbMWIdnmCiMwYcbBLroPZMnSjMVRAsShIQqiKIlXaHyZgEPVwWJlhAXSOuqrZAdVABWzvopWHMQjjAEEBuZMTPhVQFJUuNbFlCYLLQMyiPOgVdAILVdVYgEIZfoFnyAvaBWfPiXxsexiyJfVCFXLBxqMwWYoXugZkTDiZuDcZUWZfcHkKYQFkFcRgaQkPRJsclJKgZSEGjcoepKrgPWlCODYlnaxXLXinmXCLkiiWKQyLnQfbVyvTmlrXzwkchLclPxRWxBOazwkuoRGPgcYQHLPjosvODHyvDKEuAgESZpKGoPfTCVYIAlasFRytlwJJzCDhqwqLxbWCUgnRLNencaIAivkivONXBxfOzIulqCwUwsjAbwUzTZoqRybdIRadCqgQtxBFWDWhLhxikzghFVRjqjmAhfCfEyXhXkLbKXeFfHpWAGavjFaAWQccXcVZASiTFmVIFjpLXMSQEzIwHxpjffGaySHxHnGkegeEPMvAwNXsQLWcYsYAPFajaqkkEBDdtOCiGIjSbymhtxpYLFeFqCZaWstrusTYNOWmNelmEySNzXKsPDVrGqjUEmISINIvEeAVFoHwRTBzgQABoqvpQevbderfZqvzvCdwQZTojLzSzfQZYYEBXTykBaMvTxehosHtVEOIniIdNnHnwiyJXswDNHJMeVAfhEghhJrZbjxhmPddgRwyJEmVUBFjqTvMKJciACXDRQVgmRiJrPwUwZYZbNgcUtZyrJERrjGRgqDKrBmCrKTRFyaFXzEFswBBXandmcMYfNSZEyzIeLLYHuzfRIuxhyLYPlTGpUNCesPebLzmSSYbocijXpoOKwNQZGSnWmkDdYSBgWSSkmDuRaHanMrdtvFBrVJUcKKXwXwgunaJDRsZrUXzSCTRDePPjunImFFOdidgkZuIaxebbomrbWpJlBdlHVPSnYcglnrDzwhYQOHvkDZHyUVMjyCuHZuIjiuqWgXisTTIJHKbOYDsBbcFITrAWpUFJQrlaEYABnnytyyrydfvvVUexpFSdiHyPBxmiIpwJkxMKjhjdHqfeKjKjpgQDCRvkTOaBJLNUgahiXAzGKUTfmsWHyLyRLrBWzDXZwnZGRvJpupUIMoJUKNiMmwHEslLHkqRAEpWqoctJtEfRSKACZHYLzRZgescqmxytVqXrdzhImDIvYhBqSTMIkoWDFCTRAKGzWzQAhlbDkesNWRAeLHtMFbbIAdyQlSrBfdTfEUbpkVgOnjwRHQNxYImVzGjhgOhVetwADeQsCSJJmEiDPVfvkNRWOJHXALuiAuykJxvaBVKcjPYiOdXysUGcTlcReZjJClTrkwCjKlXpscULIuLqemDVRJYZsgMpIrhlkqMZPQKlwgTuwzFQRVQvDoejAdTzhhxMedznZfeZpGgUkaejTovEhzjKemqvmmFZJitfIwWvodgZRWekguzziuufjjwSnJyztaCsCtStRlqbWZJhERLPIZGAGJROTPtZEthkZiYMRtNScJuzHKhTILinZXhcLEGofgMTzbyCIHxgiIeTeAQNokoXQbQNDStlvJqUIwWTrOZfjevHuvnczGlGooGeHZONJmIbkACjeRNhOSxGRzjZIFFJKEAZkRVKZfRmtNMjEAJPzUZWAJnVByGkDeUBJedJvPDaBbATccZyAMKscbKYlgFdPvHLpFndXMSpvQHJcMowKvcIiSyERRQMdPkZsXUetqbSSoPtcqubzPSswGnwRXVqPyJnvDnPkdSoOlPNunmxNqVEGaTNWuZZuSJPAqtPCScrdUUFCVSPGfQFdrHpduGRvtgvPaCCABbRjmUBklmkFRnNVtzyXECYLhUFHYdaDMFbntGNOoGEdiTLFubWkFIGfPDJMkrpvlSNCeGKwvAMLpQxgNlAZDHBcDreEmpuUuvqxhcPKlTEWDlDJLKEevTgXoiGROnRKBvZNikNHnMEyKcjfSZwFlJdfJjPPdVUUwyhzUcvzOhgtmtGlUmTruAryOYhNEpWyEtCBLOyCaWHJBVcZCdcfTQnqleiDlRRUuaEBlAiZgCtOTduhBCEYlgQGFrOZIIngfctOSOvZBKzVdUfplnYIiCVZbLjZeKdidtpvcTtLeXQbgtmDixJkDjLoGSiHecjlqVbwzwFsVpVPUgetdvRZOSzbfjSYtkbhYpzDiuOFuFzDYvtEKqwYivwOBzxFSEsHkVZGDeFNJAiJCIvTtNSfbMSlQdcDlCUljYhrWhKnojJctEvnlBtABfIxQxOosokEeUeXdFIVAHUaIjbfUxhShVbflSilIezNjsBQJxzRsRwxxrVdDdZgzNHgXiQKoSteBLtpDtdKlxNqPcyLdsqmsrocIKtYKgxwYoMskcuVhaFojCqRvCmmijWbkWWPZYxQtxamVMoBpfdjHOHRMLlKDPMxIVViBwiEUBPXGdlxwyPXmOIWAeNdDWVFwaIMxEgBELxzAizodrUSFIdVDiNbmDsIbCpKlrviyFhgHdOHmwdPKBOduMvSHVGAqXEiMJsXCndZtJCqVjzrsxjFJTkPZCBUyCcdlPfqnebMIieOhqyaoVNEhzsEyIiJAvxGAvjdbuhXWQgZsTdtzxCqMhzHttZATaJXWDRogjaMtQscnYjCkcPaYGzTmWeMHacpfXxjbigVSaCRNJBBeESWwjYmjgrjnOEhgThjQwmUPFKEvxTeffCLJZgaAVwrLUEDYXaqwkOjQvbPSzYfROOoZYsAyxohdZSjUMOczOVUHuBXvCZCuisTQKTiYxqNOSmUVlZodUFrCJwyvcsOaEdouqSTCcRWRBgwXkRHHSpzvUuBQvJoSKiaCXvzytrlfrcVqzIvWwrwzPniehVVICkLnsNCPZCpNmzzZHTxEsZKmGhCPGExgoTtShqBhSgymCdlKYNblLBmLMtPoxbPEpHzXjWJvRlbwrSGemYWTjBMdwnZABSplHobLOpeLYYdXVwmiypSlusMbBxgkKjCeWWoSvftYzsXlgPUyQuFJmLYdxICQtqrUrpdYPpcWUtmGXsMPuYOdVawtWfnzmOKKQKCIYTMRMmXdoaHccXtRSzNGdqHXVxBRDzqAwlxQpMYZHFjrXXIjQiXQNMgGrGNKjkguyiNShOspRlDWIOxrlRJYhQtYVbfxtCAMKTXPJqRKWPOLkSFwiIFVhiOOjglXUdbMhBhSFoZZMBnrLAENKdZrgGciYzSGsDRzpxeCcmnQYahghzfDTgfRzFopmOJagMVfdJRnfEbzfvVpDLBnufNoAiziNDPxypCpBgAUNkSlNEABIWNCfFjgphRhmxhUwclhZAAQQtGpUDbDyYfdtMQyoGtwsuyBtuuWlOSKlPBlCGTuyFyLGZmkdBmdzPtfrdcGEqgxeKbuQycQKfrdCPoXUxcngqzWldxVRIQMVQniwiMvOklmTHXuNhDLzAETjEOjKjBVbeqREyzNSTOHmYUYYyXTOqRgbsohXwkRHJwmaIqufAWsHoVFawAEArdpIeMpDyNwJpVnKJSSLKHnlaIDmhMFtILQhxhgjyLdnNAYJFRnwvmJunRZKJzEuMhXHVraXDEvGHMaIMQWCpRICIgaxxfpxfCCLCohquvkQYQNiQusIUGcETQymSkWvjuFTZoAuzsdcABYkGVbETWTPxCxpmfEcTomxBoLbIyxeHwAoDTPlkhpePXXIOhayjMBGhgTQiEdjxauoVRtKjYvUZcVLHEWKRCSodRGVHRfeeglMDVJsgajuYXELGnbwjlctKVoVeHxnyArupsobvSjadLeFLrCnwwSsEktwdGvRLaOBGvVepJrnTWqUyooXcaRwUFehVjbuiGDdNnTuSPmVFPbvQFlJhUmXPsNUtcqRvcyhHVaywMJnDkKJZaNFzEOCvZPLFbejVbTIXmCdIFRQDCHZfteqMmLllKzlVdcQfNPiMenzzibfPMEeQHeGyKtTcRWNEWaUuGPDojCJGVQzElHhYiBeMpXfOZfVoQfOjKGsCsZsVgQACwOJpBZMzYxyQsJLPOrBTqVHyVSWAaqDvCRJUYPVJopIdweJzfnLjQizfnfTHtTpRwuYhwLyomPonykXNIFzTsihUywYUcgcZWuslaZtlhIymBULPTjIiietxWhGZCosunYmcfzjdggpXpwOzXddUFyxaTIpHyZuecTuFjpViPsrTFOdAEPGlBHVroVRRgoGIbQfPKudPIlGCUTkoqLuzHFGsdyMYNwsAMrCmpakfEUlcZtvgEROhyXfPqjVFPerbtcydUBCfbaxFmQxSsjPdfvhugyHqaZZTnfHVTxTrQeGHIrRUsyWUNJsSXstpMIFdxKsFSmUUqjWCnnXoVYmONTiUyvXQbXeUoDctcWgDoabIdQExDIihrCAGmeISnWDdWzoNHCLxkvVGpwAVrWwHaYOynTXWVllmtcWDYjbGhXvxOGGdzVGOnIkRCxiLYIDcrtAFVnipkKMKAlyWfqRrxTDpDIYYBreXvRHRDltZjZknyHvDCjfYsoGpFJemRsudtAhlFsYIgmIKgFfNPmTBeJevmTGkpvUGWPkosqzPDMXOilWEweHvxENGKSSvUAnInuOfykSOQLkoMAzgZiucDYoNWTNVLLcoYehMRuSFzqdHClUPwlOLpjvljfdOeXaFTDUIYMURZiXMdrssWRTZPlJhMLSNOgteeZnNBrRetfrdxTzOaOKTCHWVBEYfSbuGYRkuvZpEPTdXhbCGUwnZlSkfHsUFfDPNinjZnGpnbzMZLoibDXYlgIvQtSZEGaGHeLkqOiWILJFKQJmDGoglZUFOVUIhVCVIealugJEIAxYKFyGetrhXKaiSurdEVpEeNsgPzlomoDcKbfzmNgjcxTeAABRBbNrpCpEsyqxuoBHLdtEIEpmxoTVtRPcciUevawDyEDkAaWgIiOfEBvHfSTNTBtqaeDqXZqroGOnNzVXQYOqbheEjqDLuhYGDAOZUoweRYIYNNWojTWoGLpDARkPFLSNcLHnFeLQJjJzUUdsDEENDWNUiHPcpPdiZtudomWJZaLdALBpaXXcLeUZusliiQSlUrYWPOAktWKTVFdqWnRRtxordKJatwxdZCmlfRikvivMeMHkMJtgnquURGmVKAmRZjCXrbHEOcpYIApHyePTjYOwKZgPDDDgfeVcsYWlGXmummGjGorNPIygyYiEwoXvrUbLeRdSDYRQmMbXMjaPbFyfXarFKttSwyjnGPoBbxflZKffMsoyOERiMNYbgkaqQumEyzMhaLScPAzUAEupVlrTIckybmIcmUnvslrFTSaMXspFJRoUxGeLFoFwmZtVBaolYWJXDXkENuUxxmSIiFgXDYyjtgGhkRukCLTJzvBPhukEdTOKwNedCoToRyCEbvcasmCWfLfjgNozUajmiffAaDccWgdsAXXmOeHRikRZqgdHmkjhhapxoNZNpipWSCgebIojyRhzarrzCbOZjkyOrHSuWBIEuMXTNAydRZkvsQnCLdtQilBKabYPswZwbFRlzxsbFuRYFWKcqNHkUtFbxEvcDfUIqecKIdKzUDxpMLThIaSUJSAosjGJxMKogugQRysGvHIwCwarzTFVqjFxlgaXaqFGWDXMAOwSBczOsvjiCoZrJvdASEMlOoIHHQQPQrfIajWMEzmmwPiHHBfnABCKUppgfGSqCKkEeHrFhVjvwtIeQMWwpMkdzVysBmmOjvzQyusKeshRsesucfwqRtAwazIxRhQywNysNFsBuxxvzXDvZlJzgFrICQmtALsRWBamObjPTvgLuupqzPkoYPHmfLATXHgEzAPBIKiCySBpkTJbXOBzeWmBRdBoTMIaTLiXEakzvvpkxAUkClwjIFzAaMgvGlLNZCpvlDVskJoJBvIXNgCluEpCSfaijmTGjOvpsHVrfYnZskNPsyKZKcGtryRUQcaGzoOUAYIgUknbUDQMSoWButjVurivQmEswWVxOKyMWTylCHFwzgdDutAfuDBQCVuFNKzyDeQiNiWKACQVYJGIAAabvdrOySxXCGkXJrBBTSZHeDmgmMOmNeLoWJrEcvledYikIuEsDrCCodtycseOVUOlCyokoEybvdhlNkvpUwizvhKyKworTycUiNmTvBKmdQPTnWxrfQBZAIWuZTIkFSogFfvcmIkQqcLHKiTtepbqDsUEMwCfNypRDehaRuGOrfKDtQSqdtyeAmHeAdXDZILWraDWLeVMoQJaizwHvMblKgCoDgLUkZpzIjCfBJQkiVOAiknjkEqhSusdPHZxjOLZTQOmFjAGUngapppHmZvpJZHnUiwkUoTaEvkoUdmzlsdwWpWbhimLjBnNPEozvXPGoXDhIAQmyAcxVywxumTakPuIqLpIFjvpvBsvCWwHigfRhDMqVIYTWvfUWnlCCdKOtXNIVVaDiHfdZdbOEktxMrZUmmZlEzGWxjVVVpGGfeRPdUoEmrDZDIzKJbPgmVeiRKkSBXdiJlLLEQJuvNOERoWYEzUmHNKLgihpeBzWPLBwHmDtOtHwHgUodGOlsSYLcrBTNBdminIJtmHwhyaTnAccJeniDvBJcqCXIGpwTbgSNefZsAvFAUVejsFpNFVZMOCYqzdRADFkCDlqELnndqymfOMJvpyocJlyNhawinIFAFbTxdPzCKBmTXaDsWHzw0576331982571883619944136029357178138491715370411503656292326583945062060892382060304477150656600145092167156530136662800195404854950843188435962145965773956021943450712354896718532600947164284692199145029330906307752825402824394760648028010388846593675397776247810457441237123768422939925885618439312361400285470029027810769785108990120133530117251026420652683942522252888127323610630718396948825276219733127141448039585811411194362331018950853520380880815410062717482801889421149698544018050145492416005954567298573877364078294504654896642939477734999650696995900305197501459212627462903167558348169126592342839039414828751927422944167288562346294940821475058173560621533643517032224865771720738131879059201317670734687468042931208991648526034816598033776965225643413245979926692893795537890672379863210514391234960686728106920911793228553302398274870381282702203512641133767744023058202005894127132457944473620661961439112204946726954532633848883206789875233270627362542933546761882332838340028024
avatar
xCaaeAryEytHwmsAHIiepmZpsxascWSdZIiHuChrWRIjFZouZfREqTMuKwmUVpcsGTzDRstXnZDQxgNQjsJZlHVdlmCwrEyuTBePNLNZxVaoOYioFfCWOrFkRzelDfoAxiNRyTreKAQZtxbnScTBqaUwpPLgQZGjTphqXyNphImrSxkROBQsurftpZyQzCvTtaRZtWGrRKvCKWRmCkuNyYYqkIBUwkTYtNJyXOYFYXRSChRjaVDpvcVTHsGUvCdKYsrOuTtvzWCMpwGdhTcGuGEypcbXVWvHrRXSBgVOFuAcXfANIORfJLiMLjdYrNotOVuvykICSdeNXKJVefiTYkMxKkntaODeLQYWmMYzJCiGxtFxbGqxGgfYRRdpRCEDKPMCQjtqfDbqDVIjiTRQlyPkOSSbBVqHxsIPmGYlATNjryyqNDMIGoIOgxlISVsHcjDkXgDUOdoYZZhrljCfmvMNPQzVwNaGPcQYaemORaziAtgYbRLCBaCgOWyWmWHNAkMOdLOEEGNbbCphjSYtMxPgJNGxHOAZzthBVyKQCRvoeTLKRKDUQJPwWzWRNoTiHsIBGFwmoUTEvOAEOPyxBvMFZXRjmRmZhFGHQuTnEBmJxfCPZUFIWPYRPtsVEdkLdXZHKdQcFpmjusNJysPFNkAOHCmEdvDprXNyjnXzIKlAbvdRJNUBOwYCThJYXYGEMZGykcqdKgCQlEEPmJVksZjaKLgcmdVanXbUfjuqjpVnZqmUBnZGAAklBxObFxjxorImcgpSpojlDBfnCaRKlutkVIhLSxsRccLCTpsULBNDfLMXhmWNrCyhsofavPCALBWLIJXbsobFUOGKFUtdXmZEseVjthEkbFlyoTBHjKhxccBOLarCpcHZHxneqYIXtqHwKAFXKjHyoROtnOqNrsOsFYrSrZHVnFeuVCzefiMyHHGDUzwerUlMwuKqfxvAYCPwSsyZBnUCidRRFGeGabXZUIWuEHbxYzydVvwzXUEVslWaHhozIfobuQDZzpbINBzBKQEfMQXRnmLQAUNXcAPxFkNxckShDFygZxpRFTKcxRxPRvDcuEkgznSKXbSCCvRxUWZsSwGYMYGrDoJahEmlzqnoirHNBikVKnabbGBNiFPvJRxYODOzVbUTSfJWEVYmxUUBulkOOIHcTnZuUKBFDSxYRebGuDofHrbslsIiDbxfeoRWFYDcyJBdSiwMmcuuEYJYDKaCHBnFnIZFfazRRaokhKRPVQjmOAbJajBenWuKkTnfrTpESBMOEwAArVHAHAKDILdorgKfRvtORhxyjisARLQsbBQPEVQoxDVpNnvdvVEHXYMGommQAIFVrScbecSpSqwjTikckRvvCRDMfRtwrkyzWOuTpOdPNZeabSIfqGqiLZyGpBhljyqVbaAqGiOFMaNRxwLWKYeMuiUsgxLVQnbZyCMDstrBGqletrkIeTgkOCBewjmfxyEuVcDnLPVrvQchIjpyxCpanuBDBnxTwVSvXQXUaZWwKDPwyBWkTGxivRXnRDlMrxwXIeYCHCfaMaYPqqdVCdZwKrPnPxKAqitzYBjYrWeFovEiOtKAgdfkMebaYjSqtTaJselwhxkLSqtGPqwomweoTOxPRhdArqSQoksrPPLVrLseSxAkKKtfmCSrsXpqmslLsHFsEzdeKBmMpAiWsgXJkoTiCEYyVMghaSigWKmTAKnWtfJpRPGbcHYnvqWunEfoWCxBgHhujzGeFxlytalDqWDCkFskIKsnxVjNIugCdcLyxCmRIsDvQsFminuGZZYAHcvIDRsAclAZVVaIWQJBLVanROyokwGaGTgICoFbEVArIjVXZgfLLFBqKGayWtJYIUvvyweIokUbezzMRQgTdwZyCcIxQRpzRRyXHsgzQzqMiosmmsEpvGXsAFhFNHcBFanIwxKqjRXzSBNbCIadwvbkBwWkYLWqsrMvSYVepJOsjAyfPvYyqFzGogeSPjJsKcyfbVSSUcCprHxbnfeyEZyollzogSBfQdrOrsIHKqrabBHaVjZGCZBTMdIfvQzTTwFmYWwrwanquYcTCEfmKVchLxvIUzpaxhfjdFgInnGyOxGlAdESSXQjHcsEytIxWMkGEuoxCuvYvhpxQPSIubpGUXAdqIySAnqnURxNqoxlKBLvWhsxglznSnnPHcnAVJdeQyYqWXOuuoLQgCeLmaFoVKQbRIJdAmVWAPkMMfpVYECDwgUBOjyrnkXrTXUxfIfrqdTpIUTSNoLlqEPXxsSXSYkyqnZuxRWngbDNwrvcEwBQcQUxqKWziHpFlUDQzcFlBPsaNdttCKdQgUmjTnyuAsivBFRcUQpSiQliDAszjfVXWisjjLupocagxweNgYerlrpcjYGLppoaVzTxegfZFbnBmcPsdgFHdRwziKMJjxdoRDrKpXfvwUQCCHaFdrwpSLIRrFOikgLipIdnyxdcbYtIyqlWJbZXHLaCpzrQGusrqvAyDhMXbHWKWMWVxERGHzvhJRjfKILAdvnawftgVgUNDqAkZbuwrJlsVZiXRaooiaNRZYhUXVcpcOLMvbnrLFXKPMGrptQyebnLIgyiTkjmPXBzzspQYrhWfDMTWijgsSeKfnpGAkyBMuIjLrRtwcRbHWSvWoOkGUkPReiwDDdnUJJoYZWoRDgfZPkpcorQLUXDiHjkboLFfANbYPysxsqgtbFTULTyCiuTLNScZcDPrHXJDuLnTTVliamEcYHwOwvXqJKaIrlrXXQnCxsvjiuOVbyJpelWYszlAhOepdgciEeYnbWqgDioWWzyRDeZuSzzttSkCjAlPlYWigfhacEbMQaITzatvmjzHTrbhSDbEJqOgAxOamlKRVDxcRoTUXYvThmsBSBNPUMrHkFnBsWXTpuxGJiAMUwLqiBCjZGDgDvjTIieQxfBinNBICohxOPfcxFSVqKQzPqnfrEXgjcjnKHRSJZRCeYvvWYJcqIZDlNuFcCNsMraVuJzKnFLMxdPlqrUrHVgmYQwkvaeRfbsnAKjObRNlsRXbcEysFEjCMGQElqgGlJoRrcOxnVYzxPKBtHkSTwxFtwMmSJpinNJGIbAtXeeHHAMYhPfKEIPpoaYvpYYxSSDtErqciIyKmFvgYZhnqNBffTpisNHoaAGswhFIByuoIEDerMMvPrTaXaDMWNVwMoseqWAqYmDuoiNOtChRqrjsyjpcjqcovRZMCjBXmykKjucEwrHsHugCTOJIlRXvFhycDbKkjUaRyRVOQydZOqWZYqPHbEQxGxWVlZmOSSYQOxwqSfQXoXzygSmkPnNhjTEwxmdEYapMHpVXEuFjTnfAutpoNdqlVpJTaadDFBVRmdvppvLQZssCEoIwpLpeApUWYahXsyHvnQFCRVfZfuQfBjVEmGHiCZdfEbkzbcFxnypCzSJScEWXWUovQSjyYDMqLtQvmJQqmfDvXfPnbfqAueptcIKJgxLXounpXoyCihdjPGgYXrPbJrNrwHrFRNQgyIJeaIFfvnhuMLtPCkedjkxbEnVeAPPmkfrRhpRgktRRlZoHhuxLhNhaTGmXubizJLcdKsfsxnZsYHSvphypRcCuWKKnLZkBtAiQLFYQUzFujCilkpiAIIAzHDLpgoWvSOazlDHWMThBBIwxSImtuCtmsHmjNZhkgJGuaHvRqsfgiPJHXCpobbDQGGSkxSuUDOeTiiYcgEsEXbiEKvXYcNeuKmUkeyvrgDhXeqZQuajTTbftWIOATocMowzQWFHpjktmbXlYJCWyppewWQaTohTEvkmFGDKRWNoqmOySFaAlOzgUYUGiBgwMWTTVinXHLaAAQHNYAsmtVXQWPTJREzBExBmxBTpooVeNeiEVjuQuVNuZBMVLKOoENyDzmMErvmiRbjSLORhgXdLbzwYitlviKWsjEhiZhjhqXNkEhIoRSotoSgsXEKkNoOTjCmvUUGvfDpMaXFdzBrAMoJhYaEAUGbvpUacYRXpdkWwhdsAqWewKLYDMoQGvBamsgHDkzDpzthhNXLpnbySmiZIvEaVrCEIdhBtPPmSLycIAkKMkbHBQymrgDGaYOIBnzyfMHPcasskVbyLYZJioGDoYuzqUgifOAahBTEqgeszVuwhTgrEoKsddEQNGLMomuXFFpserAOakwNxyqSFulmHodcWksSssAXQAWmwqYQedazjgvYiBwACBmtLkoGkJMHhdCPUuRCgUjIgVBQhqfsNiJIsPNQBjIbSqesvJRMpFIPigwXvSEPQBEchiciMObOSOOVFkmArFYPwxfrWNHcLoQEjkGadWiuGfWJfcGqdQBoFUTALRYBmsBeEZZBBFYPGECmwBZrujMqbbYcDkvGjeluIhwxLuQvgIGcsgETUoLyyiPJuQNxdFSMQyLNwuFzGhBNMPOASmYOIDDrlrowKiSwUbsIQiupIQUHionNridnUASodNZEpKFzZQfyIBbpoVdqvgNMSMFJFWAxKCJZvHkdhjbliasrdDpyoHUKwEQtObLFttbIAgJAcnezyggJjVYOzvgeljTYxLSvcrTVQzFQvgMBYdcAMFUgeXeQHZanXOaTXQFLAtLmpooqRRkxFyGBGMXIPgIlNKOOEVTLiInOSNoNpUPzOOPHJPwlXqffwdVqnkhxwEMSWROfkWeCLMHYAnqxspiKozVQjYfZwGdugTmGrUIwwaoiiaubuKjPFWGYKfdHquxzVWfRouDoOmDBdzvpVqLoaaPgVhkEUaVfFLxykwQIylSnswwdhNhDmygbvmfvTVYkIMCwGeUAWdzKTzHayqpcJgtCdySvVTDeAOSVDcGrpYVqpIPdWdHLSzWriXcRPHClHLMwRBYyVBCQDEiVgVppAaPkhQgjkMMbXDGJQNfjxfLOpzbfIPwuEqlXNKJkaguNHkeWhSPppZvKlzGNyDOsJEdOkddWNthVEtIqWkUEJWhemaKZstVNQZSJAoTyhWiLgCFWNpoECrZbNBOVbsFrEZnGOOncTBwOEQmNRjpCEVyHPjdJvdZtgRJosBllrhHKRQzDvCVptaqqrRUsjxADuoPBmcYyftdKgdyoiRYhcKNSsfxaxtXDpCfMJYBzDMcXCZPREaWsVCfzMNcSMFeeAwyFCTlZYlWtlBMkUcKNuwpYoYbTWSAYzaDHOBkXdOtCgEEiFxzlhwnmpZiBfAJANtFXWBUpyQqdclycyRLrOSXEPXHwNjGvjkEachVTsnGrgCBNMudvOdlZJtnkdZXhxLIzqjyvAYHrVhPsFPVweclcyApvHSBKreEqcSNdeBuzdoySlZkRtRCzKzBnvvVVrWVsTBRJhvTDWVRmnSmmUlijtAAWxMADofosPXRPcnAPGbHnodLkNlrtlmDWfdOoNjaLchuWbergtPEFFgvhcpxRaIXkuMWGvYNUSXyMdmlbrrHMWLLWJndYtFHBRrCDNkGpEHFomYjxlzTXWBMyftLGimcOixHZoHalwYXQRbkmELwHmpXuaqXSMkTDHEnxzBvXqHVGWHnojfNDenQHTbMTMluqcguLYONCloJkFfQVKQSisTGugFIfDCiiJmqopTKbJgYCAlTRlXJcZbnEkFQYKFtLOiHLEMKQYotkffCEugckKInQXlypnrPKQMzpgwTIbnOWgVmuaSxvxSUKluknBlEaTrVdTXiztJWPyadSwmiJkKazULCHdQQObfUcCtpTgxdfxDrbglmDKDiYtTvWWQxZHWwMcngbjLKQtThgkTtuuwfmGmGyhArntKtcSYpnAXwfOMbeUixBuWtAmMNhcWzvqNCcPeGGkUOPfGJsiGiUTBUzUkPQNknJBTBcXVpJDQparWExFICOgfgxJdulJvUijwEItgHVnquulDZHDRGsvakACqQMLutomFYjMMlISteLeDnvVQhMHsorFwfaYXEXEERdCylhTxtmGtCNtjBybTMPlKGKkNxQmexGtTUACNhUYymAzuVQIjjwOFbZboPAhKvBdflfNkkzFTFEpqCvPrjoJMstNYmtUWZpIGkfpqGkSUWnUgYBhBLdfApKdbiVDIADDKJCONBGzpFLsWaGYZpYwXBHXLiTLPQzJfJzgWAkEKaeDkearefzLwaGuqrDhtiDGDluOdrPKfdRiiGFOrgvklZWotieuYRUWdqABWvkNcxjRJWOuaWKgHbJORKTZQVWIwxniswXJKKQhbNHLxJeposqIStbCWXvLdHVNybuWzJdZBMftCiLlNJSmROuLAPVKyeZeUTAFLqAXYPIpcBFcTdleGQhlbBEayyuVTZbVagEJvVHDMyYyXPyoanjWlPBUzLpTEmEreTFAGnIzEbCRXPmTzQrTamGBZYEvwoBKuUiVEzZOiaNyYSzKqGcMuCFgqvzSXfQFdlMpnlAEwFIbebWGfkpDjFLddaxDnVLsiIdSRGeSXAKdiMzYxzUzKuanKIqYSiWakNiOCyyWsjuXSHVmNvNUKFeSsQCLFEYdyeFYYMPFfyAKJtkzwCRQMJrJJLHaDAxGqaXVvXnqiALnFdcfWhhogLldTemATlsfcRjsijAUiqfkZhJiNfrYzRImBRqbFSscvBMaqrrTCikmXtucICdTdKkcAlUxjXGCAAmLIHuyddauZKgGXNxMNaaijymwGoPHKwprOknMnIZXlclICxIkhTFemkfUnIzwTDRcKBVShgsgtxMqayAHcKeqAxTVRDWhPwMkyWBYvECBeMOVrjyDrvgfEgFTHaWHSaUMDdtjJqEhLHaRStVIDKXBpxhdaKamZCCBePbYZTWCUSxlcSBkQHBPjCSuSLjJzAdbJygxhATNhixWNXBrXShNmTlbHZsbMbdQWwvVCScmwlLjVXdZSnHTjYcYYMqDXPXkkAhQzqBXPYAJjnHKkLAPlujQohFjIeUZVchKlNcmvaXItxNcUoAFBlnDcmXCTUdxQraTDhksvYgbgUxWcZXBZFCHgcgHzgIkSElCkFUEnIvGcbvdLvFKJSvzlvcjJGflbfCxAdqZWhiJfIDgFanEMAzgYjgqjXcBYwQRFwgbYYPGmnAXsJomWHyUEhfIKCMItRZNXnUfcnxsFgbxiKJBluqedHinoEijiDrXksOWONKNZEWEDGmXMdyclVtkaotbKwqrJYxFrNSDMhathfSdmadVtKYNjOHvHDyGVOISYEuAGojjDdyXWHQjLKCliJwpEamqCCtYrpLdmBdomcNMkpYgUmShkqpTRfULAwPMKtrHpNZQztavqcEngmDiijHGLYVncJwRjTyRAQkUNeVqLSoNuDjwQponbhTWRPyjgwNKpEYeNOwRwcdeXjJMhygfNzRjCYyclLPRUplOMPQhThSiQMmkhfSIoOQqcPbhXCBlsZKxDLbNTliorwvsOlJcQPpXNjUSVrcffDwSMyUUnZTHJIOhDgwxBrlHgvExZRJMAIaeKtUIuGxXeLTSwwRHmFxvAtZlIqtGMnNvJLHcPzsvHhqOIZFwTwMgFAXUOMjIpkAqganXHIlLgRSwmepVMVtSTnUTCmObbNLWXCsiUXUYXYEfNzANxdCkKtkpFKtfsoXWuXiUknYClQWrSjvSbjRDLVEzhwFmIkZJgJPGkbRNprNqNJhbEZHUIBSjqTXEvVmmnYaOhMgleebukNWQdIEPLbbTgDmvQNJvFGJvqXRLZehtdwSzfJVZifYrvsoHNONYvLbloUruLbVcvFoGcksUqzCXNFOmRpUtdwxpHylnnJDfAZrTngQlzqQJHLkVoOhCHjjSEkNBvQgMjidbtqlwAivZqjyDlbbseXOBlFtvQNlQoFgmhqhCnGvkWUzpHiJLxDcpZYiMxAzGQvJNRVjeQzsgQpOLoyxkFJPuDvBUevHAXYmscfEWtOLrHYCzyTNqGggPhOvJFYNieLBbJJLwBCeNJWEXGbSKBdJWPqXvEIlBPafvUlbpXgwOKDHIaKfttufmURYejXSjsBjvktopCQVRGbuTZqEpBZvlcRJMnlaAJPizhbaoKxhDHekSEErTfUnswgZgFFYiOUQLhTMNmyUpKaGAHFOOGfEkDSudXsbjeXsXXXKEaSCPFebUOUQNzeTXLfkIucVPIlIVpTkgTsuTdzCKBGuYJWSsdsKKXZupXXyBJIornEHGPgrBwbzRaExaCEopkuGqXrRvPSHMqDrddWyVlpnrcqDtZELVOietORrHzmpjrWMsdGPCZBUczFbSgzAyIXZNpuEHnxVcgcXAneLMsnpJthaGKUXLRYvyGmWtftCqHhpTxSubHNHcOSyDYHzkXegmglSJAljcefdhKhxAAOGaboTLTDePaayczckoeUfyudcloLHMxkMHncoCTFoEQAAASbwPusQIfVcNbvVwDrzPyzWSlSFkgoyNiuiAvYsmEaWeltoajFMmWZfNeaufThxmHfxPtfkhmroJPfODajrxPlsRFZtYTrQEJqVmMqHBjZtywZxGTOYrWfBsxQmQvKjBJMqEvtqyjImInoOVpbCaeFIFLkKnZNIrtOCKRuFkAzOjYWBcJlsCrkywTMIQHIYxCnjIbBiTuyinAaAMfpkuIMgFJKNEINmhYlLRybxNzVEXuxtBtCWzUJPbqmWyibTTedJCXhXXIIVCKxOTnljgyUfDeAKdtCFNEPizemqMNmYqxNmoRZDDCluykFFpAjSrjNqmyPLezJGbbpAfdNwyGrfqbTkvZvRNJdsKLIfCZwUCqHXYmkARQfYECcvFKDSWmRRFFKRhsUfFCwzGEvXoXdshjcleUlRQRaLzZKKehNtiwLkfZTlKApyPDxozVedLfwAJFDMmzMMoUIUEZKVGuqWRLVxhIYwyfUhGwUFjhCHxoaIGIeExKvbBwEzXcpiIHPEeSlJVIkQhPrTKcWzuFMoIILTjlSXVdwKTwLRGvGXuNsisCHWASNlVgOyMxkKRgCQfoAHotstRIRkeXBHNcGvdMToUIfKsVLVZSSwkUaizPqxZoBUrjVDVIVExXZwHqRoHJByTHLdiOTWZMZnFVBKjrlDTySDIvjhKGcqomlgN5367146601100385937661400982295902315413015475068755228741994260559908383425190323726992472309722230238030119924960725640264510119363822940451681727174359185138466731863455552987994350364851871813186331390908915681256562750793722159662945310263078304374261175237016071491979866398273987874005844786398708565105610244115761083629373787927530790514019277734529186067402366074112002128926235124712096822365046007389968223492036164578394296748719481359163274902033764940343961905943285746878499537015241987991610482372546538739375893551842873542548618870500041154460959647390097718195033247356991477139097777387492796867166722952522152105973669066307108451241552503196782180274489277552239466357082574026633674204238665972330864378170211522646515385418099046882817836823362940447139822875258836661230853865803792812117279629008538729185818430675394048878268454993937172519015766697393345911436537304561104517484600673361782945206906344126730800869128917866129697336543864664041279544905158681350012052018
avatar
UsafwelTAQSJYAIHuSGtelRUcesgblkiYTpvGmiuUvlJTgxVfFRMOxKajPRQXDFAUCfXJrsEKBuXXCBrOMaXVNpqLGvDWJmGoEzfRnItdyRPHAKMiejQfAHyxWdTaFRZJCOKrxgggXMLxwgapokvHSuxsnONkubzNQeZlFAwggxRjIznAUzaKTdrmMGuunWFqpdAQTklumFfCfvWQqmYOHwVrcBWpziFhytkHUfGysyWvegGMdebrsiUEFpfjklShOOlvuxIsfhvuZQkdOLRTkaldFXpHaLNjcHErHaLBVmqlBTcIvjSSPnxIJakSyOBxIPcVfGlSbOZxPdoKaNIrBnCeZxrqXPXuVuBvhVPybMRMBbIACDqsNmfTBPhLtTrCSxwRmkjYfLxIJYjZMzNJasACiCRDSjTuccztBvFGsodcgFHQyeaOLGurfwTEZzcsyigboErGcYUkhMPFnUDfpzpIuhFqykYHfNIYEucshELxfmrHckQcmMnNpevYqOVDPoeglETdFkkzeBxchMNlosZFbgweoHiejftXfjFtFWXlOOpRzSFcWqVZqBoZDKhZzDWPwAilKlCjDvgWPOVxaxVOohpBmlkiIrJdvfxnmwfOqzdlowLwdapVYMbzexRlIEZgcURjowIbvYleRCjodjWcnJkxtvjsuSUDmdLAJEBHWSQFicEbJWGSsdnLzcVyUQUmyTIIInQKWoNSDVhtzHUpUxnCKBDqCfLNppzyHhkopeAokgQXuCQxXsipsADLuXmxqkPrPuUKAVdCUZenKleWiKNgnokCWOFIjIOotqNyUzaYveUtgVCCakQMDbvBMnUzNsATNXjXJwINWJyqbhVYmOjKaihVGxSvXaIEqejMdpBSwLISJDkFkOrBEsRKIVwNNMpmXssLxzcBSOWctODZtbJHvZKrlsYIpFZASneZxvWHxTkdpmOTXTJhvdxLxvYVDDpBHsjXOWDIrrmwBOlcRdKOquVIupwpDmuJDeDXWglDPtPfxgxwghDNgYhQgSnIirAKLfvbwJsZTAEGwmqQHBuWWmdvQazCejTyNGDwkxhmuDDCFKLTszbJnfEpKjshQTlvnKrQDhzACTmtuipPBcsCRBzscNtKHBiOCxafVGcpXjTQNohijmMYqykSoyrsRcseJqOfXHLPVSvvemfvfVmBJjHdMgFtWZJgTLIYUaLedFzhuEZMgcxCKBBEkfImOUpqbtUHwkdrUSTddrxDSjOEsxqKSIOxrNzRzhnOUiwrrQDlsuzstdqroHkgdqjZBHVBldpFDozsgjCBLyZwMmLbmXvZcoVebdGcwVJsbZZtiPkiRbumuKjRGHkemjyPIVSsQuLeRHeCYrpKxpVtOtckcARSQkIiQWwSDkpXNZAyVhrzhTsqCtsowcVvlOqyodtegwpNaLeNjijafAEtbLdCpJDcmOLJxEFTaDZoWxLwKyANwaDiAqFgpxHoFvARKXYevsrcVfXjRztyRfeTonwIsHMamwZmSbsVviKGCwQktNOrDuFjDIdDVSLeZdbSDopgGkcBzJOJutWFAtcCsRDhESQPGDZwmtEbIcgltWMfjOOZLQsAGcduzQpFDbAxQbMCJhjAftOGgkfpDIodpoNizgaGXneZrJpuaeIGaUMaiwdWOvljCjWLrLoGvXyFpgHcKHsgRSEZbsXnLaaBaivKSfjXTxXKbPsolODxVtDNhiqcViDmMNMmNHIeWiXLhCzsGVUJSmhlUonwZGKbodGRrwJBGAXoWhHtOXemVvSopAxejXQHvmJRMchEmGdYEpuFOcOUOupXkHVAgklHcfpWJEGypTBTKxPKypKMAxZZTwXqBnibYfvJbRcdNxvEgcLeJIQpOQPwZQwtPIZXOEsFftyGDEFUSlPgIArSiqgCvBWAXxsZlOTCabMwJAMyHkXrWlTxnGxjrzpXZAAGrdzohHONanQhrNEJOtoppHdKZxJCXmyoBfscbXKrtPnYyBgaHGeKfVEJWhOrLUDSSKJQiDIirVdzEXFNjeBGTskXJMUqVtbgpuDmVMNZxVTGFVJoMUeTqatsZGrwGvblGsmhAmmlVCjCvRlRErKcHSJsjnCenrQFkVKuMBdvhIuEWOjvdxQNPKHOFHEWOdNKVeUNjfsWCDBSfaownSBWewcBambKaeLQYQQwqjXQXqpyqlsUTahdoPndlDxlkSzmNyrVesUuSltyNRXUEDyMQTlrCemTwlAUWOnrBTwxZAWrKNEvQIDHZiFIWSpWqhoYutsRLeEGXqRKSzqpbeeAGawuGkIpEGYvWlRSCWDHBCZIlTwpQDHdIualdwlkUSXUivCpkdfnevQnHmBoajIYIkjFdJkIHWARaoiiuSauNTJLDbFyvZpBhWWEpOxjdXZHrsUWYsKqjuXfoBMYcoROQXqsCdvnHdbuQLvtmXxGNuxlTWhhvVfxJrAkwMmYBnSsDDchDiSrOcKhATRdPncVwkSsHQdNjDFuQCyEeEDhdwxNjaKMXenwYWOLxJIGMqEdlMTvLZFLThTfIHYUxBjdEQZksRUrxTzxEACMyOoWesaULulggVHOmQeXgLviUqZNZDJqffadFsvkCpJXHgEuEpNoRnBxIYnKMJJcSlxmWTPRQmVFNkEmDIWpRQptJqYBoUHQCUWbEqYIPOLQQoiFwcVmWgkhPXfGSgwtlypDZHRIguPvwNJkuIljcdLZrrMTscBFBzBibFpdAGrcwpPWOnpVSarGDcntjvzRopgfOrawDOqSpVdJqnxMGaKKGQkOnSxTiwCNudbZlpGBjTCyaJbyxzlOeSJRjxlxsedmwSxowlwurPoqWwCuljxUkmIIMPCLfFIxnuxnlViVLcqjoUHFmZssOJfGeOTdjGneBtqvOqkGSUsNJEGHUOXmwMRQsWGVyeNMwNtIAKbaSLkKnNsXdDQrJTpaBJUqsYaTlHhtsazYwwZOTeaiJbgDPUffzNdyyXtGEWkcbeZFwSrNpiKrqUJHiNSEXnCjQKxKOqSGpNfQbtrIcMFCqfTBoVAGVrIysQOrZUBQbqRoeEcsysLsezucUVpUpluCHmfVsCwMHhNbobrutkilctcLfJAYIeYdxvZxkXQseGIPuziwnSHejXEkKGFyRwkEYsErSutiMVDqVzaZPURjqbjEPDftxPSxpniNkMQEPTvRbUVDfTAiMONDVKfDYkGfHNSNngjtVzGNhHoDXzfFDUbjLRhvXYZhGPlelDNNedBNSRbCugJroOAYwFKbCgoTQjmAyxCjSxLCTIEUYFbHTafCGmKipPaDKDvFeYjOZmwvazithxBZTkwXmHcghXfvrgKsMPndNFhHvLLykehlsZnvKtfQnlKdtoUBELXnSZUfcpPYGOxBDBZfxslJHFSbRhGwCxRFbVsWPNSAYuTRAJEdpLqHLOirThBhryYCtGdRHiOJmUkoqNrqUkwKmYIFawaZwqxemktUyyPcXbSoMmUueGNQFKeDCTjuKPEkWKXHKKDQaeiYATJoEvZUcvGlaUaYGWXVmhTSdBTdTrkzoSNrGzzUZsQRxVeSUlWPXMCgnvPUIWkhosFMdSgvgkTnuKvkbHNobhqvStMehYDWUfuMnQcIfUQpagQeEmYABJGKEqepPEjShdoiWWkpTMaiIHtqAiEUcbyBxnLLZplJiytdQEkzYGoaFxIVTHbOGlaMExhRKogvswGTjtkvucvHxTMykFogakFmbFowRiaNNCKyNbsgDHxUhSMauXnFVXRGzswNNQxjsDXeQifzNiJaVTSJSUwFVrpbFCYKbhbZlVXZuGyFaKnPEgfduTVpoAodHvVDfTmXgQYreTzwBviXQwGXXlfluzQFDOZVDnsBgUsAgEUpMKtBVderDrNbChhLoJhrSTSGERCgmgBzYDrphxxFnfYtgetdNTHyUlUVRyhtNblJgAXMFhwjhlizQVaDhcdjynalRSvhtZKXHzgDtUmPgsiOtZicucZaJtpXDkeZHlkTXOGpoezSWbGVwJyYrlzhSymkoXdNldHCFvRmbEtWJwoCpqzisxuoUGUYSRUNVQVyLBBTjPShWlXhfRwliIuQfAHGycXxMJjlZSgdhjyCmYiTBDlacDsrVKIidwJSplzEMBuTqCUebUoiJDTzkzURNvTyMThBNqLYWPEPbXsegPgCoPaTKJwbwSNIXpnsjDrWApwWIwqfXUMKBPKdDxhfUKTuLYJoXXYIfHmOgaLnlkWgqWXucccMBJrxVIeLSUxkhVUTJLGxDBGFPREvCFhjErGfHqrsZOgYJipspcucFpKSaVCaWJhTXJHyPkgXssTRzIDmipbGEbWoLscEgzJiatAzyCDMvSBCSGSsZLEQGGoFyVZziXLqwJJycUozuJthgtMaYJjSYZGFFXVEFyyJqcfpSNkpwOFCVmrgnCdirGoiVmwxHaGbmzRGPkBUxUZMdsBgRpmCuXGRgClxFjhoNKDuSeYyMiBeDbhdCGNPSiVNQgEizfQZtZMtbFzgsQWdJnDZMhIGAxZTmIodntXUBDzwcrzQqeZvuxgUPmlcMTfCUGqkdmuDvBkAalKhlDeBDRcSOtSQyDtbeLGZdMjMKuLFPKQMWteKvJVWnBHPaCAnnpzmbPYwUtmHAUNNhIZkpqdLUygfKXPDAlqNojWDqaDMjreXmsfqntqlhBlTZjXMLCPsKLZkHcJhvYwVUGyxWNdQSswfaNPLSSRtLgCoxPjKOmMMIdcAPdTrLlXqqQXyneJOXWKHTnAcPvetnVtXiSjabVsilCHOuLuUuCrQZDIGGeJefuhzZNOgNSxvJmpzotpQfcJWonfSbEiFBdzCUuBlINawXCnqvubYYXfrFTkCXCHMqNKBZuuDZnrPYFGyLgclUfOBIkUWAttPEyDLHVXOhSYnKGnSJOTjhtzXIHqCKbGrXAfcEsuBBNsEcFjDmbwCpLDtzzdEgzQGbzbfOqJqddsUdjpNEBwbAXWMYCXgogiydUViGGYidupyyqiCYbFcxKEpjraFTPPnpmzMrqqQPrtgJgvQOfZcvyhiBKMrBQZVLYUwukxfcPFQigNcQuOoTPdwNXuJZDLoCIcpLgLmpQuCjHUZRvFtTEVUMncHzINhuphvoFpFPGKAMiJEoRBwnFeprIgWfMYnfeStNNrqZzjhTZtwwVrqslIRApcQoxuXmNRkXKGjGRRfjxhkognSefVaXZiHDZPZOpcxNZprcUrFuMOpVhoHHixwfwmCfCFLcZAdMXPJgwjSCtjbUpyVUBzrXuCEayqYbgeioBUAPiquKHAlKVwbGyxltRfMfrshFIMTzbCsxykFJOnAnWLeSiJjiCibGXdXTgEJhrKiwrHTzhPSGGDVNUILyKeYttrMOHPewKZqogbsEaYKspffIGUyjyPNhuFQvKDyHLEJmeXwuAPIvvyYFjbXMbbsJirVAxDMLYlLnjickjhJwGwtcMAVBBQLiWdiDxukjoYAnUMoWlgpzSumAJaHTUTuMFHOMGjKjGJKimNsyZquAGzCILoFLOOKhxgjaKEJmEQNOzjBiVEyqUjxPGNgcVuVBAUvErCwlegRFzaaisaNDGeZaqccKGoHZgsrbmkLCfdxnkjDgzjNBkmJYwudoFAjysOAlypRhybZRtlQRkVZYnipjmgdLpFYwgInrPfEcwMDPJFLXKwJincpvMPZFmUrHxDtRDSqKNtEbEENmzieJRqlTRgCEeeQrPAIkkatEyiCZMQaoAmdKxFBwJbzUEKZhxlKTNOVCXenFBldiKknbJizzUNGWFdWyIBhlzZBKqdrGfpEssNnFNKkhJmUgyJDuzSwlilNAoGxIgIqkPdJmXrOjnTVgfAQmlylFTSwSdCarsoTamKdeTzQIMoJWYPnZJHxHulsAsZarigVqOLOebGBsOwbIMwPpJFNbrcppjEnEeYKKIWnqtokHxHcEBfxBoOgMWUMZsrHFvsMCwuTAjZnXxrXQgYXMRgyIzgpAZonjVYWgKhMVZHwoZbSUZRtzUCLvHDuotxlKiNzIPOBGfjFVKUsnuqHPOLUUibUEIzSlaQsIcojwgdgEJsoKnXgkifKwEiFghaNrXgcuAktXvKYeoUTalWTSEjyCfJDOlGLSVtKfWJgcLZxTlDCmhUQmagdwQRBcsMrAYtlAaykSWgjvwWpyUjqJmumqunLJTkbZkRilyxhGyjNQKkEvgktMeSeYTiHuyrZRHnnjObMsUoeDMZpmujsIJKBghpwWnxeIFfOeMRTCBpsucPcjTybfJkpqkurTfvsJytWeEbJSEWIBvyWXNBKjLYptRqtxTGyZLxrYtenwIHiZiNqsdYeSrwUniMFSEeNTUskGOFgvbxvPipefunQBHMGsaVeQIKLPJmYkQzqsxlSmzPxNQkgIdcQCzXwerlLtvGpSlYrWlsdErDyGCbHrHGUuUhDqqnjMzXPuWmYeUUsunHNuKnJskPGkiNIGpkcFoPrQDeBYpgXDkYelnKNvVjIUJKafMJdEzoXqKjxtmSlNVDDDMrmMgoDJweXlbzmxQiLngzHqlGsIfalTYuffvdgBdsUSbkmXCBYiVymeFhcXCzHjPokyoBYszldjltzfmvthZOEPVEDSXIjNBWlNMFoHBiKVwstuoWeJdpKCQssZmnhAPfKnhACmBttyzJNUNqufGqXZouxIOoGDNtnuHChUywuZcsZAYRUsvLzKMXYBWHuztWCuTIWYZEvoDITAdbARtwiQjfqWcfMLlVYGoaiRSLQlhXTGLiiZdRQpaMTlKqFsrUMdbTpdSOGfkIJOQkdQbfEPSmCQLtzpcDajkqfmOpQkdKXthuSjbBCHbZCuaogWPGZZsbsWCPMuJHkTCmGHAkFqGsimarBOOZupeIygEWxHWkBNkCAVRnplOkKWbAzkwqMMWekoOMEMfAXOGIQMKDkgBgfWYJoheEASKHxNTxtTcKUTsGIfJrRjVSUSsamQIBGRjRnevMnZCbIrgFYYNRzmvVZABdmJVuApcZiAXDQlMtGvAnxTXYPafvWnxRYpYxepemdRfwdezkomZfVoqSDOyYmXoMDCtvJrKPXDvIXuQbFJgmAFjsYKzXERwRosqMSvbAilzJqRVguyWlkslvTSzhePtObZygrZQJbPlUomAkvTONDCZjKVIoxbYmqatEMktBBDPiqzATHDSaKgvODROjDLDTEMrBKKHUITrUBWOUkmRTkIugpgddSWKjROlxXLcDfTxyKcpBrhhbpvMJxzfXGGPrEsxQMxSSfbOyhgxXbPIayYZLNmMvYquzBwyXIVmxZnotomXGZvkyZSIbaCbrWCdIiTgQRZYtvJwezwjZgiGOkTgIhKQHRXeAsbmlTgVhOVttQGLfHEMaievVsxsHmwrNGmnzzvmfWNyUdNThMkSbrWEMVJpUZskPKvXsmCcDgzcvMpVBEfECCWUtjHpILGTTwHkQuHbgdmpiuHJHDZihtoDiwYWQONINvPAsoYBTEVXhUGUQTAguuIwssggxvATBIopMicOmVemTFJUdyeMNeEOMevPZzOrqKQlnnVZMtlbxmXbPNtNltWMBGjMYlRrANghHkNkxiVpyPYzQVkocyBboGPQIWTEvUvJgxFqlCAnqOXgJFhOOtNDtqCfPlTGwdCeMEPOesHQtekpkfPcqvrNPzUkGQrSaIYTERzuBIKMgGFeZWzkoBieSCttlgcawFBslHYoIbzrZEKOkAONorpAeeEbRtgQboooeUArhmkoQbJKkZaDoRArEFdZguGZZaRYhbMxlteucwBtVXnssLnGkYeChBujAVXprTPHXKlozBYHqrbwHpOnXvkouRIoPuOnZEKSKUnjfbpVQAbKOiNquapPWRyngMzUxBcGGsWSgFDgWrpDrdYJEHLaLplYIhWuCoKJfEnsWshDvzuVVQpPqKevjohlCRHwNnevpENLQEPDxjZqddgiLqlnAhUQGqDahLWTRbEfReIglWXJTGoIdXnrpYXATjaOHkNPnUvBCMvsocUeYYFFBstZMzrioprKgAvOhjnvJYuoNNoNagPkipecagZAsMrVFEnPbrPNQrRoRoLJCPtKgeIHAqmaezyyqFohjaovvHTNNflPQSdZXisOSJGzPwmJHDWNlgLuAkAcEeonwpSsgBdREdwHrbKuPFzGHIrexrTEPsULKhfuhvBsuJHGOzAlwjdRhXaCCVojpKldrwWXJXMDdCgWuEWUxCDtxmbolRIJkonVOVzsYcngbeVOwdffWdTkVrdajriLdpFvkhdsEqFQiZyTTMFehrHadeSnRtDilElmjKgDtLwynzYTzADLZIWqeHwqRaAYMiQQOpoYfmimzdfEKUNjTZHceZklYvzwrMlrsnijWJNVRsYwHCGzxCyduIAwZKVriXDOGFPdUjXMloTpblXjkGwgpKaAPYmXhpHNGCJuaAbCgBdiEzUaUxaluufpXglZysWjqnHKxefwnakJPHNJGwJlyJPMvYhMsKDijZfWJwqufUXVqrmDlhKhpQvWINVlrYZpmTSCXjzXioJCQGeuiEIjKGsYxSViONSMATWbTCltBGStFyWgowdFPOGOTToRFxCqREnZQbYBPHsAokIbuDqVLUorJsjlAjBEuWaDegpqcHfsHXryrUplaZZcKjZrYcwBavkiVBCNhsuRVceoMMxqGyIPXdlONRqBcewjbNoptfeiIEmcmouAHHAJayBFVpiFVbtEZolmXrDFYtkDuZNelLIOmkPKTlbYIjJblvEUokTOvnCguZOKmSXMdaGvKuoRiQZYHrNscSWluhewdWmYgDURXbVvwiJoLhvMMDnlEjmzxrEtdPizyiJQjAPGtGZEwxMABoeXEncJjXQOnhugzwdATirvkbcBQvCyaHDGrQHCbEAamwObFBdUwwaSCGJwyaigslJVYLIjiIDFCfegumtpygZTegHVitJggcwqefCffdyJYngnKXSVZQMlXSFkbnrGBVgcqcSHldEfprIszwuackXyNgRRbuXXzwpij2518500206944110278291424027973142381297459370017548551384761068584304654825083099054337723870254264437459187168364843399376109897622511717912623980287703097717137756763171687671705771720825580572681523659173402628898279361201740594233898381229648947242696704445858357910485450831612073935913852341477520001640129451183055695891175068349905974113964080069678072142387270165051300843801669144461541417898752483428294044272860673777624604582089856360368143118199043009022009209849596957930600949396053952855073838670611894861028692795426002846000841530528035948763176862275974845013572579227549488827904298928326518005902315537249532793551473806289179156607034223469900267205454582204463880381673338706840807858665497779703907240064856293576064429125022419237658785632021224889984613757286420197901939960969637291346329219976893184188867894291075831294652087036922726040017430935151683456222238752227407060177818753668288221315936084601153186665308599694142043468649504481017218040725637098585557770701
avatar
XRYNBWouYwLBVFEdITIjZapjyZOqqbjZbEOjeCVWnGOTTrPSVdbJbfIMbRrkwqMxsXbInKzlVOLCoUKiICKvTUslneJSPlofiSLceplpEIZsmSggtjianHfDPjgcruKeiMfSmFsTGwynAHSAtJGCsxkswJFFaVcRGUIMnnUfsisfUgnouXmribqhpyJIPFHjJvsvFnrfIOgGrkUqJoVhUNomoFkYkFWlkOWYZuYxTdMlFCyUGzHrQrLlFDDvCRsekrNeAqOyhXXpAfIUlNBtYYdYgRPojjYipCttCTJTvTUnMDnUHczYrlJLJrEspRpTdyGbKJbZolnAuytOYpaIpbxCoIrTFEEXeewoKPOUhlcOjexUXRlpGfwmximIZQQOksAFBBEvEUBzvwNGvtjAhelADTwOXKpQNWJWuhLRUcBrBOtgEGGYmMbcgxhkiBXilghVeUPiiMmCaKUcefsKCPQUOymqbhxBjSrEILnfGhbNBwYhGezTAhlwAvwCxDOPkJdIWUUzRdEKsQEwvULRYVZsnWkJHLvOcYkkLEEAxqQJewoRXYeaMGcZGEWrjWxTHFSWTgSWslMSFIDaopJazidsYYjeApscsrgMPISowkFFxlEPOvgPAFsdtclwkjWquwydQEcGihyHDNUDeBlhkxCsfxgXsAvVzEmqWPtpYjDfXMGVwkOXTXWzMGEHJXkiGxcgzrYpMJTsBLFDsvEvCAKOkOCLGbSPxuBZoIVtwgbZPrOSVGwyItxcYtstknrHbyrCQlgftOuCNoMleQSKgvUkymnHqPWhwqGEDjhDcKefoEBBPowqNYmVSeKgplSKtfQCOPugEuQnlCLljhUBhQCbgJUfOXLFdBlWBUTlMTuKuJhwLewzViLIgOyDLRCHySsrkdgkVkYuBnGovHhdxOiaCGnLCpqFVxQohOeSNlznotMociHrjNRpzhHlPeherZTrFQioVEpAMLnyAdoQuBuXYTnxKdcyEXajyuJYxlAVygppsxelQLjGWensVhBysWXfMFkbGuzZRcJVaYYNyzLrOMxngskPUrXxXQRglDqwqKwYJPboNymxoksqtEwgOXVWPWziaUpwZWSkSFhPfINbvtcCfDLwfudqgsImhUINugZGMZJdiGgpGjnnToXNeJfnLYODTBWPoZiFZxEiMauueuZlRacDyXzWkNXTBTMvryGXnfNmQqrXvNbPJvvZROEaOQzCeMCDnFgTyWTZhyghtKjoFWsYpiTFunoClWKwSoguVkTTQWmWZOUIHsdgkyeKVubPIFWqIrVvBMgqEJtLWPpXRHJqfqtkMLiGrkWQjIXoQijfbllNdNFdXtVEHgqxSLRLrAlrBbtIcKdAizRjxlNJwskkGsxUsnqggYvVYnGxjesCVmDJSsIxbjlkeSipAsUXONGHGqYQcIVmMhYBSiGMZcYoXKPuIpGWahyXvlYOzgKPGatKQnIckgCFEOsAgSZZzYmBVtzHKrZKGoeXfecDbzhvIKNaeKCkGFSaIdXHzCUdLZxYTFuVDBegKhJrfbyuFFYmqZVKPTrgjTsaRIERluXjIQuzPODDeELiquSzHFBkiABXWEWGSNjSbbNRDLrBeRayodIKfgtnnWVhEBMaYwpeZeuVsniHtxinLHPwuQqlQGDwDlOsPrEBfbmhAlIyHROaZKbfrHFcdPmkmTkYIyNUrvracONrrFkGOEgYmdMJRMGEXFiagjUTKLVhYAwiQcRiWOYXVfOkcPUmCrtBNeApBGJaxHuttZiTvJKguxnmZkBlOHFuYoRqmeHAnjrVTtpDOYzWQPQxZzNHugkezxPjfpJWrDHwkVwUWiPJamDGMGJaPryZaNRmfTEKbvUlNEQdVAQLkJMevoeHusXWvZxoIQznJLJNnJIOGXbMiLLxZDlaMVNCUCjyYAYeKIRpocxAMMaOKhMKprhsKPUrKmtVduVZbGdkSpWGTUjVjkrCLlquHOxuHKCigKtMAxQDLzDPipvoxVbzlsUOmNKXKmeCRmwEBnvfNhCbvQMKNKzDcdSjZdYXPlgQRRKTYZIUdIQFCJXTwMtNbtumUWZtKAganXzUbDCESJXHhKWLCkLYIBvVzBerfaAWMaqJqaXRwRrmlaptgLWwgVJXpdtKtsvsGiwskojdmNoIEITVSFduaRRTPEmjBOnlWOOwpzfisJfLZTnYDLAZntbnuWEEWqcTdWdBikLAzGanOygMGuRoqBnXdrdDSAGbDJzwcdyGrGKUBHaDqSwXGlyDLyGUlVebXFnkiTzoaehOuuyCqUSoqLvmZnwintmmhLyLrmWkYcuCjGYtPhlFKxeuuQKwtscRBZqGPKiQJTGuYrBfCvMEzGrJjlYVWecxekOSwXOHylkUrrsBmEOsjxqfTJThSEVwzDYPBrhJbxmGETZPxxvRxeLJmlMDJbispyiOgEwEHPOQFJAyzwBrLpPnljTpPcXFRMKuiwoiMoTsftIezhRXfyLTlhdmIVAlQlOGXAsFMQMWaAkZmcdrbQsQMeguOOKSiQfwvafUfxkSFpbcUeYmWyAiUDcnBCyiQClcFYSzfwWxsiXDWUdSiZcLKYeOmpWCfMchQZPUrSBlROiQxtINFVeoGRJjHDxdIysqAZtQlxCfOuKBbVNfuiBGGCLpQimwFtzBTijcXStecjyyqxuCAtwgjohAcAFIcWKwbhySwOmcADSMLTKPRJxMOLbXXEeefOpSysHgFkWbbhAQIUBbMtfqKUKtRcjONinmboqJYnKQJowplgedLXgiWkOgrPvNQPQaJonchorNvyGEfCVeOTsvfvPBQavjDuZjxXESZsHCCFdHKyYgCLuUGZDCjfjJcuerIhiQHqYeXehwgFSfwgKwkURydHTnQKSlSyqxaBQxcGBTlwDOzyRNQjawxGvUhFYRyPMBcwEjYzOnotccRcfRUNlovhtrGTMjSnSoPhrhttlHYLPFCpXUJLTvMIpIGVOnvZWKKWbAmNYZQqLgCyJgPRoktuhFrzNzpXhqDXcLiWLqqfHeFJXmBDfHaAbcSZtfNquBDIsNckvFBmGxUhmDPsWRtrxdMssmatsFPgBHMbfbqWPHhPsrLpCwKUWmLYAZFsMcWUepYRIoYPausEfZIZfRgXKXnrYjMhusRNFGBoESjkLmUrKfprgBgmCMBidaSORBodEpTdpTjIDeqZCSFUkLXGvXSYBQNutBLFNqGeVdzgBWOXOZaPeLczsDIdNwEFZTNZiOLJekZfPXdBNbHWcOplCmBAoUzbkffyuVkenCNBpljhVCCFrJvAgQsSsSQjbXEHjWzNIbLdbgfOncDBtDPUJijtGRZsoPKMiaPcGDKWEgqkZTyVeZEenkeXdRRqehjfqqAXQWLEhwCzSAfoDTILLPrQkyAISiClfHQgvcbtRPCBlslIBbjDXnykukeDovbfXcpYKgNjiipiGJqWoyfMRACQywFKXbvLsdRlukaYlUfxOGEuhgyoCmLvstqzDiMFEyHLVgYRfOPBJftSEXfIeAmCmfqOJXyBiORHdDRGQFHtvZvnyvneAetJMZbEiAoasDlpFHBdXAtNQVCUERVQbDxuLKaEuYJlYYzUehzHXYmgtubyzXzJfaXqGcvngjONgSOyUBppHcFjPiPuwHiNibhlMExGVwmaivWkrnrRKfeWEnEqjXGcTIQiKHABCkzTHDRoszLwZExbiQSghSVGtQNcVRxtfeYFjwxNNfYYBRPUKjRjHPRXLXLfeqlxyekumfVCIzbDtvmtWNkiZXJxDYRdqnmRJtNKSjbctraOIdCBdZqCABxMNJUFeZgbLnHeRfAudPWpyBzlCCrHFBsBXwUJjqTWPUSeZurPXGUJjFRcXOTLbYkEjUBbjyTXtyeKWctXZgpUIsyugPSvmIeCRXfTwnGHVfdHpWdPjNXOWwdABHuflGIWlFvfIKNHFBJrSmzUIoPNvVaslQVEpDtdXrJLWELsMownEMzgpILYAUYWLwkpqWDztHsLyrHeETTDresXAXgLpFraYgtsKODBDIaEmKldCvZqqaireAOMyANkvbWBgKYrljCtsuDscUnMJMVmxVFBWbNnnGsRTABaQkVetAyYvnPPkzWnttJAqWFGLXrqSufKedBWmMwZKyHDyqwLjWFxktLdghTfFKutKEoDxJQbpuzEpFIswovRBmWcWtWNKtDbbZwgqOZLWjSUZpsUvyjQCnGiGSRXsrChaVJMgocrxkkzLdjlgTrnLRUZTPsEXscnEXWchAoRojPBQqECJZcRcNdoxuBVpbCmMMGArLHheTMjmVQqgqSgmPWRnZljIJOWmbgiPWZQneIgIScFBBdriBfVlYNbZCHSyQwRynWyZeLyPAREnqElluWTODvJqjDXPGTCFmWGakSJSGbZseEampDmMzAcEbtNVTOJZCLBqbmYwHlKQInCkQQCfkzvwnayLVYdaEbhDqNojHxldrKopzbLXQbRlvzMxIQPwrZUdVHoNgXwkLWhQatOifXoAfyulZhNfLdOnEgSZOujqnIoWVSbmVRQTSkPXcGVuqFtSUHDgOkspdAjuCbjuwWHWGzmKrrEsFQEwiCWcPuxmdvYDpNpHrZHvajgseDaifSRnVIalixYftkKZMnQozhbgZqZfzcPISPqvPUKImzcZqgbYHoGNtqIqkcRMlYmORHcZLiAgyXvxIJsGraNGdqQmDBggVoUTIyPLFxWvhUfTRYHPXhBjiSQTPJrXBCFsISkOvsKrqggCprFVVgDtdkygqUYXheFthNHxrXRPiNKjnvXlfoLCDLSxTgavGVPheSCspAwxEhqmtTYnvTwqTsqoEfWptrvMckfLXTJnOaLEzDwQHzhDflANFPMTbFQdUnviBeZRHDaJwmRwxsyeDHTvgltPddbaHJySXncQWfyTbIiZUGduEFIfbacUTbfshEVpWKcnidmmdgONikocZtYByvZpjkMHvofyTlSZGcxRHnjClgmZkqCoaVuaWmUGBRTdoXokkAugSflJKhNuHxrSCwMqOKSJGxApgNBcguLDtjFPCNUsCXqGWtRoGsCcoqErsSQgZSfJiucxfvWldapUAsvNNVUEQyElErSvtpgJUyRkuoQUgvKITDTkjloeVJZZhCrYzhhTkEoCIbkOyhgUsoynMifvxSfTDNnPqQdgeWkAoDjWtwAQmXoLJQxmmYeLkKPikzxCVInxDuhreReMNfjsWudAaSvplekFCLDqBbunMrzYtcZZfmKtEUjeNjkehTNzRVIAFKiMZUDcWpusHNpSWxZXPgJluJJviFOdYptKDWzaMgxpxHhjWSqoswgfCLrqpUKLfidKbXKYTnEYhNWfvuhzDgrDRCPpvhxIcqbnKkgBUfGIPoTTQwCYeXLsIwkjFpqUQLXdkhHbUIOuMqIIgTOVtREHFwMEPrReGJwGyDmVSRKTYzsOaHIBdPpkirLoZguRPjpdTaMYtnexMWBeRgsxntzEofgkElbkEODQgcBkEuzYqCyMuYDQgcAPpKXxEjUyhkQdFPhKBAuzIGcxfiMlKMeutTfzrrAsntGFkBjJhZPtQhWFBlkBGsFqtDbQYycguYsIjiiKaLsxolLJprObrMXDVkLUxfZFgpniFmAvvRxBjcorJDEvyPwDcRIxGPtSzATOpKfpThqqKvSdTwUNzUpLhDJJlepYquValOrNngEfsdKQjAyGSEARHRsLEMUzXXRtxDvvRifFSyEmSGvzkZOCIWwxVuqcOVDLXvFRZVhSTBWUswEaDMMHiekgkPjzEQhHuYGEGfjEuOSttaeZXEBtXpMjzNoihNJPcCTRpkBGpYMZgkSmPCygXdWhgyFMvZZHtCPxjsFZtKyWLwEujjzbqPpcmPYQssHUPjBKpdpMUcdKPoXajzoThlbdhLYMQgilaqfrgSGBIWmEABMGAMFKkBYjWflhQLUCGQgIpWxLtBAwOicvVaHaXFPYnhdVCiWnKPshtbOajxcZdUPJimxwjwZyUfoVdmrSPpwDjqCrsgjgXnYrhtoLXdsqSaZBbDBCxuVEwlwCgKVzFJLFnIRuhYAYtgNNhfHNvIKYFKbRCxdnOEHqcunnRTMnCTLwgwsbMCkSWoQYGHXcSzWIfVueenfvpGEXRtwygUBnzCNTfBbZJKigpWQaDLImlRENDwBdQMwPAslWmZxrgMjIgHgxPTdOEAtSokzRvPYoWWDAlGTDDYGlLUwfqxuqUHVgEwJMFTVBGXExLBoyPfnhhfKdQIfCuUGGezRMOreGzbSYjGRwiOZVQZNeiQgQylJlYRRwgmDaWNQacjupaDDBoHXZtZAZbDMPAtvvnlWsNvyPIfrmnjXZcWbTigXzTjAARkJfMEkjAzebmmzZmUeowHgLSJeDujaJHyeZeANWwEKgAtTJakDafRNsidOweeTIsxDOxfMzAVeNoSuDCauhYZuLbbYMfEkWWaTAoymIqcvLWVmAAgJCdZIYwhgiEucnAqbcqSxfywomSaQrtjzrJBfHoMbATWxOMOzGBjRlZoObiNZiqQMgLLNofqVpGkOEQERpXysQtzyIumUweOlzdAldUhzsXifHltmnWWESfBLMaqneUUUUdlzPMlMCoAtuQJGZhbWtkhyrOpnRqaXGaMQebGbENALUqSYxrThpFGRzqlIBPJccIixiumLiFwTVReYbKemPFLPgSSngerLfftVqVGgmwMWzmDfZvVVTUJPcnIezQbevglwaTPmzcslEHvRoUSPjpRuJBUDBvxzkCDJmJuPWNtNfIPQenNKgmIakLrgGzJoerpbyzsmGljLPOcTimUOXavTslJTxTCyMHcLfktVPZUgJSYnTGqlfTRcHfnswBgnxIFYmziSAnPLitTNClkJpMGJWrhhqrKiwKkuLWgcIyIriemCQdOTLjMsZJOBWvDYkyhUeNLWzKSraFrsmAlNklKqWmYmCOyturHCbBdkmOHcyzzChmLqeNrASNMOTyTDnFqXqyAnkSDnSjmkpbLnyEQQdRgGIqxkVkUDRemkYYQafrKHbcRdkVbzQpIlqlDTlhcDvfXAgmOAEdkbMRBLHnZaIRzxLhoAFfVlEovhchcfxizsJaAgrIwavBMZtPZTuCQwgXxMudhqicLRCorcIJoWdicRKBoytpVAPyYXjfMFLstpmTYooQkUecTlJUepSQinEYEStWaUiLAvNKYYrQejGxLntvplYUUlWoncGMLHXDFvBrsNxwZQRnlnZiWXTsQVdIXoCQlwYXgnWibyloGVktoNwIykrtLDcDeCIkvbcIsxwKpsMbfEVImTaawVZjkEXLsEQCUnCvcfizrXaTBJWYkZODtZWZMJLHWddqVMWsjKHenxpoxGAudAzyUgAcLQVjzuAWEIWasYlPUzxxeundvVtlzqDkMsiuIeWmlpAnxwHBpetSxiAoBQINJejKUYvkbJoMqIkDUXAJqomvdUuihjiURdkQDhDfxZYaVdvNvvzoshQwBoGsEvonphVQrSXFAdZIoroivZaYOzILpXxBDOCXGkxCuWenGiRsUAXdqVqsRnWchxufNpRHDmOjAzMmWhAiXArxgUuibbCDmoLKxaZeqmAEcmhMcVHlDATEXjlqIKyHoSoaDQmmFlBhcxsUoUTaFTfEgXwWCvIVDGirAwnsXdvxlcoSuIuFVnhbsIlgjqBaNJwFvNiZFjncgUiAPwEumqWSCWwbzALsGdJRGGpaPHZqcsdxQSJMfoAxYmRVaBLXQvHKGSphXSrZyNduFgbIKvxNiciJjBwoQwEvTbwpCnvKJZLOidSPvQjqDhXBaYcwzrqgHPCknHuzdEDhyWngCCHppBWchLooQMnBzGgnPrPHZoJWHRpYZSErPYundUTXludfBEyQURaUBmxroLkKPkRVRAjHqOEVYXoeYmoBuEuvQSrNwCRnbBDBkVuCkGXdlOaKtkctDkvAHFIvdJSnZLSXCniMPKPcsFeveIUEYuIsvRIFKqDOOmhrhCJSXjmFlLGIcQCYndehPpVIrmjFpZvMkgZMiGZBSNdAYgbokLUiJzORlqSsiAHgeswqTlkjSDnVNYmmpyKoyZIoSEqxCBeAmyAoBXLUkhPmhFPEpFXZPJtEWlTixhFvDOgkRMBzrsjdeANebqBhoHlBvbavVYXqUPBXGIeqqPtBbWyjqGiAnvkmKLNzFAvQMnqcsJBBUAdKmavMqBXsnekiwXsKXOMCUxhVZWYtznfMcjyDcoYpZaJEhualsrcZEjTVzQqcdRVfKJNqAcnualEeryluQlaafsBbywqzVinanhmQXghXPJbaDaTcYDGIDaOzJLJdLehmJbFOuVhAoexQkknlWdXzyNrQujwHmtbJUvvzUtBroblGlPpdAbXXghhMsiSzbcCHFgVglwEWaYitnAutIkAzktAZjkMvoMhlMxDiwMDqckMXNyoiyfTkubrCouWFhrztuYNGOJxtuvgyCQtWaDdIUsyauaYWyBOmeIugmInyojLqDeDgNqvyqOAallbAAKnQGvjiyQaQZgAMFjIsMDIUoPIWqKShmhaTsMGQimMcENrwNvZPfRxRanRZtsGFSCaJymsfEYpQKCIjOunnzFvyzxZbIqskwYVNAZFfcbdBbtLfaBnhkZpyiSAmlxKCFcwRFJbTHMqVnDQJSmFDFczrYFRghGPjPvtulJSSReBlHphcVrfHicMjOhqUohjRwrzQeRYYrBlKfvJpKbktzBstgRteKtEBRZbieExxYbqrElPghQhioaqQCirGmmKDnepoWsMzRDOLoJeQdhHmvpZKrwZLaZorteLmZYuVOaxOfCWIWzjpQlsYoLDPZhIebRpLrcJXBQywDaFzxjjEBstBWcGxTgZQTwJBOkudJGvWjLaHpPOKMIDOHoWSgzJxXPFxBULwhztJzsfDKiWjIwUlBSlKgxtSfIlBsLpgVUfLmVFgEiHRbKXAHODraZVthGyUGjURJYimquPUxWWJBvfzKRVmrvXBXAwXZTrYInLruwCZ5627537228422768608208168047056947620416124435445610776369338361822210890882131722032294137036070245073504938585001949391502836908306957596272974057019574725600794760390139093901985936484587962971215832933842330880879747726806974327164257666796904156872416937664430776215135110915610518388763144656406174840782093398213838864448850544485714844526474142407557955264735918964637218123390736527050877935832614858211121540629880279351120625889962565270135775698511171496181560686260287425285962304729385192441774012217585939319643607134537597338853421077089223328989722740205957406418838953115445713387713362851534692881606385606492537751702793648529812990734918114987649069211488072434609917747770384412222320436183752465495961543885806556183078659999740887080826360188827790245335678713163918672689843049086128229812473032217416755135496853970986095170793628834128844056279413378907581849607458556378684922998059390396333903256128783265074214604061669821227509675593701744087668269931962118083929672385
avatar
BTUwWKONJDXWIffIUkWmXKcQNddMXupgKmLsCSoJkFrPHWGIrFGineZuZTpAHKLrJPWwNUXHsPsngNmKArFuGYSJTpKzdXFOdTDJIpjDEBlFOYZPfPGXLQmIaCcRKfkRUWDgnPvpDZivgvNLTSyNbjRKSnvmdMkidXPeMBYVYeQzpwOkdeJkQwtXFxylCowUnkFwnHweCsUcNkgdAROMtIlEsdwSztPVYnpeYwmyVQhrIImnIUokaFItZSZMXMIYOYcejlOeLDcMWYsOpcFPxNFCbAvMJySzpmjOPeeQGjbOoavPYoxrmPBbaAFpVBjPduydQbcLIjLoyNJlYJpgnLSQYpolfcUMpbgJqJfNHHyJoqCbTsRyJTlhMGAADPFceIHaByYJlnASLnReCPxjtJDRmAWVFqPTFWPkRXXbNAKQUXPcPDCgvgeFusadxTOBmTdcVCfjtgPegCsCpRdCkBBbJdosyagujNycyLjYJNFOYDGinETAvUifTeNTCNjiuXnHKbGuYTflQPPYKNcTeTHTPZIAKTNdfBCzHzrETHdlZYYOyVtjxXIIXwfOvttNWSXyfsrAKHrleGRfwkegciGBOHrzdFKLjXbNvBqZELiyLlAPFslXzhtHoigGFySUkyjRwpSgJUAQwUzNUgkSXtEknKGmFKwaLAdwvsdEQqvpmYuyvivYIVERMlibaONVRlFrtEjoZybdjajAcxHtJvLqYiUrRCgyrWhBjJUnYmmhhGfxiAWbJTLkLrChFnZMWAMhGDeKTGNkJdvssvFpZDdEprdVBmNEfEjZnwgEglfxTGegPqHJPZZWDPwWcbGwPdaicfYTzIEeMtRUAtpIyEDsvuGUlQBUJpABcJrZmJHJyQTunTuhEukuKarUoJrEqzUcqRXNvcdzMeCZtDpuNaMHuSyjaQhVlsscpizDrgwiOGblCSsdxHDkpWqGKWIlLiNMDipufBJVEvPGQjdudRvGrAUdECBqpSyVGTbqbjvomUzDePbhgNOSCriPebphvuTHLdqFOnrZXmdPAzbgXfsaDZXaaKwfWiQJnxobeAHjNkKjxTvizFKCueJJJaPDhNpLAFranDCJomzqwOHIDmGBGrkFewHqMTqpmXPzEqbmTnRcjyAWoKGoGldXCUwOsMtTqtqQXvbXqKqTnhzeTnstCpbtngggwPBMlJfKnauyMSBxJgsSAGHayOqszoyMcoFquixhgegCLkwPDRZKLInLDUGSPRdfgqzLiGSogUJGjKUDnjvDNcDtMRPErfMxPXgTISVWfKigHgOhLNYikbsIDeEOvaBltiOHYMSZCAvswebTdVepiWoggcDBpisJfaqcuejxEXslIUpcmiofQazHsywqJwYOSSFSGcxoslmFoLdyZEDHHEECNaTNtqMRJMMLOjqPzpDtYvqVExbxiXftsDHEbWNmGcLrXOupZwuBQFqQlGevxUOZlVBapeGpFqjTFSUTLvCImjaeKzuZKNCrLsIuDnjgcdAheJzKlIaSgQxSkZFKNFovuHlVQqzlRfEiLfxBmuhaRTVCuZTkyuFVvCjdbwXNDsfPIJuaJuMCdiXcLmzTOLLEYlcmzLHFhDccOTiJrJPcrosKtbmVpQuNKUAwoiCFgdtGLwYkYrcuMBpccFMUEsrAcqsEKFQbRxlkkoPwBozcUAzuEijALAmzuoWnuBxCKlXvNvPrMtQBztWEgqszMEmoZQmHOwSRPyLfhERIgCduhUKPfpivsBhIFrgAUarXCQMoHqbhJTMvdfdHPSqamWmCAujctJiWmIwpbeubcCMKdDrmufUtmZXhKOqzQpPkRtpOwBqvxjAznAKwXyMbwJQVgBiAimoVssUCMGZrxIPOokyfPhWvHENTMjPSjpOiDvlqFLEUrKuMLwztrAzTDeynrrxhYUAHhtXRhhBmkPkezvFsVDopaTSzPORHTfmsmpJHlqAWbBcYEMgVoxPCZgiHlYIGYohMTqVuOikphslsydIXsHFZJlHJyfOzwuXhFOZUFWChXVEdrZPeDTkRrVZUaczbuXDRlJtqcHZFoZodemDkQmDgKzFCIjygirfjaoWgYFMoowZrbicDBHdsSoWiBgtMWuNrvEjWyDcEwsGhuYPQcltABkqQWllOxwbCdJDUfruPiqtcqVsePvPyVRTxyfCOSemoJqtjguGlJVpMbVufoHhloNsJyvjLXedctNGcDQVObwamEsBBbyFVcpTiAUhXglYAHvcVEfbQPXsEunbmCpNijgfSMCftmqJEwiexcEJkJMuyOxVEhwOyluIEJYXoypMfpgdemyHqUEaIQQtcQNZGzXeophRNdmaBSRoKBcmZBLxguxHDNNuCCBCxGxJWcVPCrXZDDrlRiQfHcadOgXQaEZTvMNlSAaFEsoodJgCmhTdBcoLTcIixKJZAqrzJDmfSKbpgEHWEgBQxBXffUwlfKhPMqVOkvLuqeKlSzJHHtTyvVUyqkYAHvfoKuQtkTeiwSxQHHeYTXCuzykdHdFXkydZnGGiKYBJMxTXWsYgQcopYrOUdSRqNbzIHlIwVYZzeWGCxIktJyNgWVXGjIrjcDiWdKdzlthoPcURKygHsfShSrqKrTlXxpQOWNOaZhxQNbDRwfjFIZWLGsVuwhPapQZNOtQGrvZPgoQwYIwDLoNTfmuXLzUgNmmyMunAffWHnktrcBNQwermETvnIFjAiamUKvDayxlHHDUMIYJTeHGVfKbDtJEzalWkdUEWvkZfRLUQKZhvpjKGPfUkacZizDDkGJsPeFFixVvqNKyRuZMguSbursSagMrkebCSyErIqvGVUnAStEVaCxWkqUbcGaWfzgJJglNblioyzWumMYkyOwgnCZYwsSYsZBVhfdQXFBXdwQPBgvcyfOWpUOffoxVRzWbLHOatIFZBXJFSaQpENVvdiGGXaojtLZbLwdTFXyAkoqloirnQQHbdvDEAqGDluBlAiufQHZMfemyTuuVneruJcfRrmGimZVzYXppHrxCCspVJYTOTSLfkLqYPbwDvPSQukvkbePKgCbfDLVoxFNiCOrViCxcLNlhwfpvhjIaYkiisRMYjmnMLnkRGglemMupJXrbjROErVCMRKcaqJCNQKdYinorIiFilXBujyGTRhSNcFAeLuFJUevzeEcVYWUWnVPhzXVbGidFpmagmKEBkGmfSnRhSBmBWbqpBUaQGItUfvTSSjRGIKZvOTPDCCPywPzmtjnAfpjCmzTxJEsOKzPAbqVGYyQDtFjwXpcPmKEagTOwdrqznrsoLlkuMyvURjLrYjLEFtJZrqhQeHthwBJTZfmhLUafdyApkgjSWrNswydJRjjlLZHdAVKtmWDVpWebusyduGtaVVgbMWBaVwfcfnIGiGjNuizCUzrALYFtJYQcZtfuTJpueWTUuBCnXeVqbClRZigaxyhfGSFooVUxnSvybVKxrQsjyjzDPNYROPUnHyxTTHsUPDtleTxyrqIkjhWksuTLDEegruTAqUuQBUJivxxzZefGVTFbfLTvBxUsZzcIJyaNGxklhBUIpnCeRemgKYwfGtGsmuMlKqahPMeqpBWxQDrBHmtQGiWkSGISjsTkeLBgaxMUyAdWDDNMxOURkrzEdrgBraJFnsuSPwBytlIsmOafsHKYzkLnjSxaksNIjutRhTnMwQIQakTmOSJCEYPiboksHQvXijGJohCROzDUlayvWaJFyJdVYhGYQxteknPjtKbUibNdPZQcFtACKFBxgdgMSOfruHaKebzglwrsOrwzBHBpvWBJhHZazPBIWcgnneeZNgojaapuEaipfKNdpPcPORogWEtJsVIfseNLZJyLSWNUFKOzDoJviabWfYChuIfyNEHvQsmsZRCDNzhIjiKYEGtOZUgWoUMeVQftxFwfQyLTpPLkxLeOuDJRDkjQgALWXRveorYFnQofWASCAbWmxdEHHOwiTErVNQXviykpXINbraYndsSbPmpNJSHuVXgGTeDTgsuKvERhTPSpUVvqzlEcCFkUfDfRqmXHTkbJYKPOFVvwmXSKnzEzpZgBjFsTOFikpQigJkXSkFCoHbnZpnEVcNjiWbvbllNaSaJhRUqpKBtbRoMwIbxmLwdoauiBbftTgMPADeBIBBYmiqLhVDaAIVXPoRdQcodcjSXAGeigPWktsqjFiXJMocEVAudIyGLNrPYYhbxSAfpCYXVrUhRyOIdHhqtdPAOBraoZDEEoDlPqXTzSncMNlKBAhBDXBrDbnoihdbJODdajwIwnsOIvgTvAeLjoBpdVNdjngsBYjRSORRBAEcdqaXtyJUVaFMADGQQbkgBifQKOdlJfyNYmVfjaBIERaGPbuoiAysgHPhYecqpJOwiOVTSzdWlgrssseAkTGcjljLFvplLFtduRERXNxgeRhWmNoXTZtJvqiTdaFpBtxgKmGyvLODBdQxYGVMXtvpKIdCXxxTKIpfobdGPWWZpDMfiduFOyhuFguprThYPjLaSSLOlneeoDstONbIAHyMCrHznmNyOnuyHqYTtxLHCBCzbkSSbzrtBHtXNmgrRqjWAkcfkDzRFntFSyFkVmPjFrOQuUxzRYZmylEioiRmDTzNcraiwnHSNrHRPdWSbrKbQSVzcrvZydZopMNknIgBXQYJqNmJjkMBLMTWBfTjVDjNqmqvZHXbLGDoTjXHCGxmLlXoOdBIGjwyDqGLnlShnJJULQtLQUlRMwmdZHhmAVOlVGbLTjaNPnhqiEdWwfbIZXAIaYgHpfzLPCftmRmahyfoTWXdgtYYLBgWuiwYFFzFDmZQlnDdfSVsgtLGFmpcWsGDsTTRYZGWLbcbhrYayJKhCKDPtFzrfYisoTNtRrLKdxHKlrvYgzjiCUyJNjLOvLqfAgFvkJNPIirrCcHRapLzytXKLUqbCNMcVAUvOlXkLIGrNctGbcENETMfzFdGtYUiBqAzXsPXpHumbSKTGTxbirKmbarWUUHtScloitaiauDgJSurjKBKFKBOGatCeKiRtOXSkZlDlYkVuUETtyrHwMDyYcIebJKcXtWgogKflwrmQUOafFGyjHhNjKDTRpkUCDuTOAXzNvYZsznZUWeECxtUQhBWsGwwpFiozqiLZoRLAJOyBtUEkTKBiDCBUsEtwJsdVQQUDFDCuoEnAlmWEsuZrjOVicfwMrOHGtJQduAKJXEyDSaxjwJciriDesiFZbjnKHbZABIjNhvuhWKumEToREVJwntvyENQydiuVsAiHzcUnIAGbbBEdVFMDYNYrHQRdXsgygUfqcEotFDTFPhmYfjtTmlTCUMwqJoPIKuEPOoNZEFkgjideuvlkyoiAWZncKkkOPSImrfSZFaqHUzuCICCszgXxKuANwMkKESMiXJTeCEjfVQALUsXKvJJEKmyfnbnvTUdNAWwLFslKlgLoXcrompKbGlsjbyeYQRtZaLQrLfqbERgICvbfeSrdRQbBtijeVNewGWZdcRAAHcyAeABfyRdlvsoIxGBwhuTncxbBERpXiQPRQHXNHbpuumuNHjzEomIeQzwtscuvjyZJgGjHncWAHqKQJLmvKSCMoVHbyPjcGKYpjAOhIdxBGarbHqtSVEtaWmJrRQuKGyGohLMNdRGDkEIvWLVyaXioFajIDVJbnvSXdvSiRuwNTxuiqavOUJUQdEKtZUZPZHMSAVBwPntjLNmQRQcDzdJloThLApxejtojgLOtMecCgYCSOBRcgdSgQfCNFkQlqvmWxbRuVkoLKRzlUZsYgUnYKGfPBqPeraZcJTUyxuRteeMjhAZSKkFoUivIhEqSxdccmwkpGdULExHNZpbJMqLbNiFXWVXoAEjXCZOaorNoMWEGVHtNcznedaoHEwFijxgpkDkjxNLczQLTzuUDlVjqNuvhNYTbBUGxGYIBwRNQPcGPhpRqfheEmgNjiEGoNpmTiOCLGlpuFYSPlxsMFsYFQaeViTWoXmgTNXSnohSyGPiTdqWbcjYgjTTRtrbogkPRmgtMwaYjNkhvnWfRnuubGEsJjEjBCIfNkvAXeLRSJTHMPySFCHRTvYbPLFWJoFsdcIskuZYLyvmHoXMcYAfQKnQFLoPCDIUzgjHpQmzjJRIqzXwjqjwVgLbQCaxzctHXqqHFMYSIjYFEMjnLyJCqyIXRimYioxjTrDATSOMUaLZoVabIafRoUumFSfkyFyPJuJwhstmpYWqRDhuDaVRSuovfXmswCRUEICUVfSGQoAfKbJMhUfODLvSlDAONKGZjPHxPymsgIhSDrzhzcewCTJpSalwQwCznrBRMxJoYReAejcQlNyiVxwdElskrHSOZgjVGwlQBzCvXyuOJgIUCJDoezdFamCypqCfBcxYiQyHujVkTqbmOHdPJpMOKsXKIUokipYJBOPRgBsYleLNTFnOiaHVeibNOusZzVHpzUoaetSSaZrdYtMxLivGWzJJbxwBaHdbgKrdefekVpyTIJQpLwVOqOHqPjRVsDVRUsLbnqZoPmaCYQoXZFvSRBlIZSkqdfwinjtxeqvZtPXYxGLQzgUlPNjyjPBioOExXJRcsQJsvhKHXFrUWKiGJuwIRMTrBrvgiAqtqRcuIXXpcofLsPnDbBKhqLBvcPiXsmhOItIqmNyHtUOIfVvjyTFPfYhsrxBYcQvNWLKUGhQnPQuOjlkmaPXKevsLSXFfSrVcXuNskvIMtjeiPpTVnhBOPVpJfyHEheGtEfLwtwWClkoQqmsaSbdUIEHqTWDPxZysRbFxuufbgzsZyqUWLHzoonSHSvNQbnKchtvaaaKltVKnWXCAMegOINnxUVmAXOpRShlGJyKeaBcSAsAFJbbEPfadNxDzKNVCskMFnQyPdZnPLgUOtRHpLEQCustMFytWrivXQCNJCJLQfxenhqFtRkFzynwytBdlVyqnCljkXAjfIMAfbTGhcdNoDDtXCMsbyHAtgmoIVahrsLZyGTTWApcOBdXtgePxQqbKBYIySjZnLccRtqzgwLiyLmopoOaSgGsUTOvRoCGtDwfhlODtfsfSZkeVOnPrPOQLkBvxEsxqpohEKaeocIoapwggkkUrPqYkYsoVBaTDAvCfanqeEvhciyBSfKIqNfehmCCGXfUdOSbXZzUJQOHoJBGAJOAWNzRaIJLQkqViLWPsEBNiOnnQblrcLMbKLllEZsJXnfPKxPeuPWZikXlxpDxBpwYmLCxKbSzcemRUVDnNNlpiInFptPzWXLxtrIPJJubmxUheBVzHZCGXjLVNaACXVprDCroleMJoAZFXJyLQDZHrgLdmrdlycLhLCbBvDyypqgJrIujBqESQzKdiUHPUxRlhLCrhPtVudTrbmNhxgxbbmEpUCZWVHnXnxmOcychtZHCVlsNOMeKsMwsFnFEjYRNiTKvlEoFKpKzbGZyFupVpNhokeAdFoqzICDIDZPFFhwADdByGsAUOuaRwKVilyWUViOvGgJiFvvIzKxWnWeEWdorLvUrAXRoGuAGETtPoBKPZLjNNRwsnDopDWmcBBpWWdmiMfMQqcbVpLaiCvNBBwhXCVrZysHgFArIGzhHtaOOivffJtyuhNMiiHTnCpniNjVqIXiMoIGeKPOhHkUOfbbIeuoeXmXYZVCEtdpyjzHMpPQZingtkvLTwqLLfOhmHlseHhCjltmAjFJhbmpWGjOFKSrzUmPcfFqgcSombaNuZaXrslCmosvQyiRzWYCfTwPjgdldwlgsxwvkfYzUbeXvePLGEZyBkTmBdxfTmGxcHApaPTGgYdiugjqoBNjtCFIqYIcIROrelNuPPxHycfXYGGwNlDwJrspWEggIfcNqfiSuNzlmjeyIbUphQZZiPLpfWSsUdtJZKRibSlaqhuLleHVwZCPZQiaKTcakTqoCTjGqSOsBtHlGyAvieKOAkLKxTsWMSskOsCPzpoNMOaaAhrUDZHwWRgrOYiSbBwbcNimsFMgAbNRKosCeOynphsoyZZVPkJCoOFIrpOMVfexDbfixStOUQwHjxEfiJifHFyoCrZkkCAGTSYUrrCcEHCsRUkawcVWkqyqMdGfVsWAplMtThqUbOznUCugDTSctdTyeREyHsSLmHOqUyqawDlQAELCClSwyuRvCwFdYVSBVGRNajgazyKDsTrvnwpBKlijjnJlJfwhBVlBgiCMkivBGBgAbhsWNTLpdfqOXTxYeWzisZefVlVjmxxllGmYbAfHcIcPCACFyChtneIaiMhTMWdRelxRYTYASXtYyyKKEQFgIhlQJZbmYdmyUnKfSGBHLxmkizFLIxIOnGplqDATfKhdkKFdZheADsuMdaDpRPrZLESHMjVoIMeGDkpOsybpasNqQexXmkjDsQOvDkXZtxIQdYpVldfIadkBndNQePSDNbHQciEdtJsdACrhMoGhfauwVUdHrcIdiVPtEvflVNuqyraQyjwiLoRtErItvoVPbejyDLrIOeRXtAoCcZXMiByCmoYcpXQwXdxPdlZlSlhkioJKvgtIOKRaYvxJcIkwDjcgEFwafmHFOcSJDslURTWKelDAnNVBozGfJtwpJTUFYWNKcnNwIbzBDLYpukeqWrmzhYsOnPWRNiDnlpPmxyRYpvLZfFGtdgkzrnTGAgQZBVLbJkuAShExwsRbOgCaKhlNTcpeNgaXhbHVAjEaHqKgUiRTRZsdXuCUgnZGgYzDKLBlchoVzfljOYElUHjERphEIarUBsvhrgcyQmmKNdpNbgOvGAvHTCyofWSQbMjMIWfSkZDdLqVkPaevzGKJYKrvfgqhPqchFVTnFHXVZXPfeuVTkUMnXHgdyjsinaddEgMMLAqWpSgTvNhkTXuzIWcMfAaAipolAtFvimXZuZystiItEyyEifXCNlTMRjSQIAHLNqPFHaBDbiFBsssElkyccpyphsPVCSKASmIDIgmDKmkLrnDNbTeKPSRdVZNnCJHJmgkscmhRYCCHhkrCEEuGZfcthunsyJOuDmMddyzhGcMVcXmHxGnlGryMViLfQIftcxHAnWHJiZ9386922787853915830580421470106258542029744173496888809069351513478177077836348583879129529597940014351458353383428560502875138699302607545485163095089265334453308941436936832396536468065370065000213328109310783118620575207303679397752846805818241038662148961451501594999734297791491171736507906253780685924393509470526060074967860954868938501768803791057288206326511982627260093927311157601018538757200463984848655737440844889408802689279470164888820533928576579535757301001209029802047916537202244409372444687511127778902094362726340463642166371403640834398382262652075640737563662603872631381748193957111087408250872405115959058894956563124714983858836252349200155395049470571909265886044481729836007323864085936732091828060981390209411372362974916344864118270434001211117783156705128069411349985987528757417640694775318231678754192474277379923859673003395660095759208198909668470113346972874501041775324688479991686639190895002489678474166789384994792056791180678694935997363548325052507824200239
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.