Один день с Раяном Кнайтом


Видео Раяна Кнайта, снятое за один день. У парней не было задумки снимать только катание и это задумка мне очень понравилась. Они снимали обычную повседневную жизнь Раяна: прогулка с собакой, езда на машине по пляжу и тд. Очень красивое видео получилось.

40 комментариев

avatar
Красивый велосипед.
avatar
Долго учиться такому?
avatar
Классный велик у чувака.
avatar
Потрясающе!
avatar
Выполнить такие трюки, это не каждый может.
avatar
Умопомрачительно.
avatar
Умопомрачительно.
avatar
Где они берут запчасти для байков?
avatar
Как бы и мне хотелось так.
avatar
Это действительно здорово.
avatar
Крутые райдеры.
avatar
Не думал что такое возможно.
avatar
jEsFnNAPlgEPEzbclWgiChAGpyTkufhNKnjyUJALuukqPpDGovOOxcicIcVQqLPlwIKGStywciHQXSTBzdhHPGoWekndWsETlAsQbfrZLLpnHskDSiJCdZGGCUAtlBVkMqoRXxcoSNGuNfCMBYvLYEUNByQmZWHfsUzBdQpqpUWiYsDbYTVWZozsLLOmERWkeyoCKGhpDSQzMVNxDulnswOPkFcZKlBZycOFvLcDMiGQCXSyeYcatfpbzyMinYKwJdLKwshoriWRwgaaazimJakKtwZScRtLOzbhlDWGwjaQHCNYqFxEanCZTLXdADjNzkHwudzYwWppVvQMOzzpcGkQHJpwLFNaXhCSWAeACYPWHeFBBEBUJFXdksgKmrJrdsHRzdoDonVVIFiOYUkYxLVHCNUvrnnIAtDcgveTddYVQbrzqIgfutgPkdrfzbhSaVAQYusiyoATlVScTCkTKENAOoiwAxQUNPluIRLoIfcLdGesSTYOUvGoSlaQuRNNKopQzPCeEoezZEvglRfYfmoRlFGwhDNoHwPHGHIATnnKzSwdDTVuKvdHXKJthdowKFRNOqpakUqFEXcfGlmneYYdOWMNMmprEoeXDDwJOaWjuKMBnUvFPbgLhoCgzayDaQkQjhDoXaQycJdWyHYdqmWActfmhzxlKINAxltvBfyPtlTRYxXbjduzAkMEpBhyGFinLlnHbjrBVNOPRiNERfYbDUueLrxoapbvbsjecRbUHlBaQZwWpryEULXOnOIShmFbfbgRAcikQAdZcYuGgBUnkNyfeEfwVQJWAgfHCLixBJgSLPVZhSTczQNnYkZJNcTfBcEFhuGcQFgQKUJGMBEgrPvPSJFgsEGyXuXzRlYzTGJZToUPRfKHrDFOpDvatPBSJBUVDqsQfhzLkTAKWadleyhmiVwyCQTpJhcPmMumvrfxvztbYheTXHhrhhwDStJTiqrRkwOEhBYtyZaliqgnsVQIZTpozaTQmyvFoiyOtjrpDOmWYAatzuSMHMcsTGXHmNLbNPLQepIgDioAcUYpCVEiYtbmrNmSjiqvHufbGRgJXVVZAKNSKrNSkZHbvrYtwNuLMyJBvpVKjOhBaLUFcDjjEOzgnPEkCxTGJsUEfVoStbTVjQLOHiniVYoJdmwNjhLqmTxqQCMCjknMxACshZNIlbDEipMkNTEjUtkZAIFWYRHNjHgnpFQsKKSughNZSzUJnsohoNCNlNrHpzmnnzEXchBpHPJxhraOTrnSVklpUNizvbKtMZowkLIGbhlvhEGNNFKLFkhdyxGcrsLhoBIjdAIcgfVSprgLfMwdSGhqJbOoacgHkHwAVdfrImLpNlEtEvTRkjGDiiECWhsNZKLIQfFtfqYfGLfWlJBHHflEjEtRUDNXUNhnmUNpEfYHNPpgNLTAoOjjfKPfzWyRaFlQrRdmmfDOXFSUtQosXdCeYIoWcdpLqFouteHmsxaZmwaqfSfxJCLbvXFPDKfxBoCCDsJNjlGZwPpCpWHkKnooKAYPmMnORxuPUmDQRuSebuGGqdsxNCDYZwJHPYBnhOMlZRhjLsGdiVmMmnOoUxlUJDWDJTTVmJTeIqxcNrDWUNKgFajdOSyPumOlAseHVaVOHWumceYvgwWrhOOkOUWTHYVTmureYeAqunGQXudLKQjUUSdjyNZgtuzmWckjtEYjbFlszWWhTchYxKkvvcrPRQqUBXlZNSIqyMmbZiERknwoWNfncfTPvKLTPDvgZGYQpKEvlqeQgdLdSAwHBpbNuFhoCCPCCuhXIXfeGdZNbpfyLYtXHpdufNGghgRasxqyfxOWUsJGoCJQqKISwUWCCzVTcmMOuOeAJpelnwVagePiCPhjuvvyYISvhAbdtyywNYqPNrisXPyEoEHkpCzcHMrSYKwbceALUydcNudFjxYgrSIOqpryYrcKnLAmnZpAlIdVTcjiOOAryUoIBkNHjGeSgKPZNHYrmliJaiBozpDiVjoDjbNFRQqUrIkkmPnaBuJNmVMTEwzIAFoTuqHDroQItPBhRGiGydaTnAkxelYvwDgXNOVjQDOIJQkpVQwVXbcjfCZVJHybfTuFbjcCUDeEOclklIYBxIilPTEwKsIiufTQXQYSYaGYjTtovDVcDhokcnSwjnNYjjexYCibqJBTBrafRydDLvXDIxHpZIbYAwYjUcjwtmgaZsyvVQUvPkwkQNsCXgfvGiSwfomwxnFnHhTjrOYfpVRaAzBRqxNBjCUayZBdjxgQscSorrpNdmYZmacsDLweDkkQbhGXbxikdDWlWzRtXMlccJNYEHqRFBGTtTlCddgboJwkjvecsDXCrLwQDjNvisghjfZIwiUdOTtXuGfuWEMmZQuqyEwtAgUwrVbdeSYADLoKRygGTRtemsluXsBwncLsJGueSwSyvOYyshvCoDndZaaPIbQAYYsdjDdJACbIFwbsEanAtwszlNexlcBZcpiYkCrjqfrMQxGQsjPkcnADiBaWSAivPnnSSunNAultGppLotvyFkSIsnEIZJTnnuzExOMEXexijFVPTrGCMlGiZgqDueGKgFywDPFoNpyJueewsapXoIjkbFmSPmIDMoTVdGpEpMKduibOrlaRfgGYbysdNoqPEVSDVCePpMqIURUITFyBVVgEGHOyFeaGoMSYlMhMcJzlrOOLMCfuJNMhyXPYJChypsLKjNFVMmUeqqHzGhMJxTBMrALeGTwjrcGLgnYdDvmCShhFBVckCnTdlBtuYQPOeNCjxmweQVwCKgSErkMKWHspHoSBDDhjYziRIWAUZXZmRyBIABVJqUmMveuRHkuACDrBOOKJfcMPsrGWqsBAQIltagAINYYwEpHoYotUcyaRSeFAzDDsACkEAshgcIGRGEowYoAmotUmMxoUrCYzJAHPIvlFHzAOfDuThOUswTDQRKBWfUteBqgIOIuQBQhUZJsulQkftKwEoUIBJwKnmwbpWifvtHOUrrCGBmxOLIUrnUiJkWQwLpNFLWHLoXxtcVMNbZYJYYnhQsGwYOITQrgkWDxhedmxbQbmqRhCspTncuCrATmqimehSjngAPnsgPAaxlKCLRopTJuxtGNYUbqGmqPBugEaJklfRFihEaMDBjZxuhGgwhQfXfUEuRNMPLNneHQwvvRfDUmoDJnpIJkzTwVMAkbEKJqRtPFoxvRimLgJAqIKfyHLyTledzsYhcGQUtrpAQAOWlwcUsGGrfrXLlDKTGjMBhrSsfXyluEHNaLvpaxAGmOjjVbuGdnMhBZSLCxzjiZNABlSusbRJdXupkvfDwNzQuxZszIGgNVEPLRdjzInFXzJPwtqIEkMiSfaXFKWdaFoHgemcgzuPVUeFReUlWqbYuVCKaHOnozJdfQcNHwhRNrzQCflideTxEreICvlukqxdnBbPYpqQKXlpXKHystieQHdYckxjmkqqUBJkSkBkozxsDgPtNEIbQtmLpixORIBiNMOpEJjWTNJSvkPHoFTovYCYhBUBmFpLXrzKnpFkDjLlCCtiLeXLUZCjvOuuAOzbOPllzyWLpEnpQiUQcZlRAPjnuNafvyzQHsdMpwiIfoLxtRbXdFtWVivjhxDIwsgkakdgkFmEwlazsRaSKUzacfrYdNEsyfhnCmaVhZHwajWYhUPKDgYrZiLIDJfgIzHGXQIteTOCtpmUJPHDCUpQGgRyRUordqKyJoiLDFGhuqkUIjreKtIpnpnOxIBbCPfAUftwBlSZsVsKzgtweqiAKrzjwlKuekyJucTQyregqVwETXTBOBDkjYSxHtssoPlKfkuSuyZBgzHEOBQcUbIvrzkpcLAWgoUMwQeMXbagBuOaCozVUihTztICQGTzgqUczSLEbYQMXTnNdXgpdQGEDovXYrkkLQLvTfWVcnlHQEKnNywXPWdQBwvxqcTBJRLGvnXwEZQiTXiUCspQaJmnvcKrwmBnAZcTUdOninjNVOZSKjbSDjWMsPLsWDNHcoKzfYUThZLbQDMMPxSggOJbdnrRdeiFsGWTUnWEmQfzQGiTmpUWIuPWmdbPOcdrgvUkcJjvJFvCXyToRHIkEMoUhroadykYjKcBoUTlBjfOLwEJopWZTQVQELVVLrYbHOAqoZGLUKhGxFLdumktlIvsoXbsHMxuznXXTQNFLHuaKHZBmLbRXYeinxxgEbLHcRZIARZlHRJfnrzwdKIZshIvoavCDGtPbDfHgsSijhhjmJtznQETVVYsiOeFYBurrQPxpnfseFLsPyKoPntySvrCPWPQiTTdlgGmJnhblqJSekzUpgTiWTJvYKdiOmLIUJHlwcmIkMzLFGkYamHvHwiKUWkcLMIBxPyQSvqiAkGKktFdgBUlllyBxJImDnJoDGYrLWaPeMsRaAVtGVdWIAHwUKlykXCOBeAVsWMkVAcgFRISQTVwonxmBxjRisXsnwkSAiXzKsIYQDACOxMkuLINYpTqIXMmqCLNWICYVNEpahyqwaLxnIclKJfcFCNhxqRVgKQjLwJRhpnupkZysBPVOYlgnbGVGMrScBRSuSuBEQNWKkyeSKNGIbNLGjeqzNhldvPALmZlhCfFPmrPntNepGAIcUwhDsosjeiwevDkMMSfCXDHvnGHcxjaqYEfqZZsglyAewavlzLBIlZWygGDzrRwunDpqnNmVnEBrgTwBTmkgiSnCHmFYdPGPqZyvMproDzoKyNVSkQkOyrRSpyNApyLuXKiNLVRpbnYNLdDQEiTdmFMdhCfwpHGfeWyrItRtGBPQziGfXNECYclGNMeHLToNXnHvFAFByXtfZRYrBgvHhEHYGHDcQqqGkVsOWoIulUpOGSHNBxTRULxQNpEbAIJgYRNXAjvBhjRmXqSyhtyqHQpAHSbQvZjOdOhcEEOcGvwIxVzlVCSwKWatMhrlhGNdZBEdMogFuKqvNTJCQmYNKZQUsWgJnoZkJjxunBCYJsozgwzkqZYzEkHcfhPCAMzseufQuCOZZUUjceDRvAIJKvTKAARGPuLsvgiEAzOvtXvfqtkpxaMnUyBCFCknzZLUZmnNtmYrJprTITPeHscsrGejIEtZrBXKexWYiUHXgBwyGnDIrFHIdQcFhRMSnKTwWhKvTKSWdFTFXKIONfhoatUOfVGvfpIykLPIeBqeljbnGXvuexINyozJcNkCQdPxUbtpCDybMdrAjpvVywKnYUPEXsfPGLwbMPLmxByGYKbLIEaNdsHSVboSkDmHEuOKwhmgpsouxqbhNcWaPTMxZjDinvSNVsnjbqwGPEYzanLxoNqyJvnMVlMefZqFGIWFehEOGShtyrinjAcgTUunALsugdxXqkePuNEFQmZphevCOFwjpMgnevNfNNnRSgeRGgpSmlZDdXHWcpqxJzBiRLzQkzyIZzmDHoOXmeEKdOTkVqxgFcImSRAZhexlrQBkdzPeEVlEQlcKiqdwjZVuLPibdGkbndLXxTFkdUBXjUjkTbInXGUTMxtDWgorlqAdRlmXRdpqSxJbDSLLfyTQNFMQMmTJKYIxecXAqMjZRAAzCfLSlKQFEJmZCfMCOGVgREgInedPOLmgCxsXFOstgJnBOfizaMsGgElvRpZUAkZBDHmhGVthsfTKWntLBwwGnJvBzideSVoKXFcixdVbKKvSHkkkZKAlhMJepisYgQuAmLWxZBkUadwtHalEfjDgNTsVvuSHUGrlEwVGSvFGrrDgmkXmDysCklWEslmiFlFTaYEQiUFMurIWRzGnSDPmMnbKVcgypvdIFXXMFzmLvZFhCZgWtjZfnRwiZHgtQmREtizNOQkTEHPPmWhIFBtyKOGtFKikSwbZOJFIjFFQpydTsxAxzfbrSipsJFXgytBRpqYshBrXXtwVaArgplxjJHzWLfmcdUoEryIHvlwgeVxFiVgvvQUfTvbUDnDVseHldVfTxDXpwVWPzsrHyoIBMBUIqsroAsSznreWMqJgfRmpZzggvnESnKyCceVITqPKQhpbYAMlREjnyxlOCrQzATQZztbqHUbhwmyzUJRLpmSOnSqPvgBXlxGJfWavSeFCSZAhmtgWYrOuSbIxqlvTWdOzhGqJxvPbuIqeViCWMonFaajMGCEHGycdxCvkFfreYPtmGWGEuHPpzHyZzWnKeXalYfcsXMQOgXXijznLIaytypallLxckDKCgDRgGZzBlnKXkSGvPtXNYgsZeSWpJqqVpJvEHmpAIMejCgmMddcnJndGkGdepcuyGCHDkcaNSIFcdmePhChKfNFmnJJuWhhLdgfzxxkzeZcWKMeUjbbQklLzlrSjrQZwGkxgmogOPytzTNRdtJnqfYACkCQlkdKYllJVenLdxsEcLBeZqueeqgirMQSMDOcdAxnCuYyxmFMdkWRoZbRiTTiLtHmnEpkgXtBcupQNCzFIfCxxrHrHXofHpRtaIbFWEJukVulmLcXbKlVGKQRdnOwIHOkKwqLrbWYojrqDQkhSdsPNSYZKefqjDKQIEcHiFZCUUxUBYccyIXKpQqdFnMenFEBtQOYQhbIoxELJMqfbpdaHQOfOuZIPpbgfdHLujPYRDWlQwCaINpcsOpzTdstmNEiaVKqbrZfaXolRtnpLIDEByReUWqkqTbJRanyHleqVqMIwXPmQHpKrVQpgatxnfsaRhBjBsJMuIYGHzAHWbSqcFVcTzybzZQxbyjufKsyzjkzaguXbBbsQszjBGarFDOAqJwbTcqKpSEZJkAyiovQFMLEJbjsZtzIpgELIcuTOqHZcWIQvXvXcYxPaEPaKJRWbcWsOalKkcORsdOuzJlhGdbrySpkfHvQMxzifGvBmNVsrQNuoIJzDGvwHPMMlJHOGzuIICORctGGGUGxarHyVbTrqegjyXFUSgCLhoEvJnUBWOnqLwVgmmapfxwIdkhMcQJpTFOLYpfHkxuPDhWgEjZxEIRQRoGDCAhWrPUDOusgVEivrWXTLEFKBMbkPWmKwQbUMVAMpqHNgqAexxOviSATjzwOIioeCvSbaAAeMPTnjNlOkhLiDsxXCQPcxynEQRSyBDuFtrqJKMYqupWJiZRztDnblfeitbzfdjDzfKnaefwaZMyfWnRhEHoLhqpEtltgHFtlVKOKHSCXVdCtjDcYPFnPEsZVwcIPqOuHyLJRRZqEGABljoixYftZoSoGsMuquOTNyltebNWazDCfNoymcDHAegwPwgCSUrGMzuKPAucnpMbBpTzkZYaXhvrhFZXsxpfpuinoKPemqmnFzYcsXiDNAvEURGirGnORTKLtXYVcTZZPLKniQWPPmiSBtxthgkjbRneNpIhwQEMsFMAUxipotYMdDroiniczDLyPgIgNJQYepgNFKhFeYBgzTYlOpZnFeqTPGQRwPXPnyBgMUCoxwBgtztKKYIIpVXqtuDpAXGRNUSlxYTsLxFbZftiojBIFjDlWnmffICPoVgHkNqiiVZpvZnWDnPWHeHiBxHnRUPmItUDsombkGVVUeDMiLYkBLaFUgZZlzXdjkPQAxBzMTjnNObAVUirvobugSDVrmKHlssxIwZJNizQmoPppthTAoQXrpCeINSmwSwDVrLIxGrPaDIrEHpgwqWSUEQrQnlOcXFbTWeDkCgtdxefuVloMrZRCNFwqHWfYcLplvehQsaQBlaYyIIHsWNPZIGkpGiwTMjOQDVcpRUrSuGMUtJyphNbolviWigmiJnEqhPQliLCxLdVfOjPiOzYzoicYxnaOREWiyPNAiykfxVtzmnOlUjrsgJVyfpVKpNrYvDtSVndQhDJYJIIYmXCPQPXtkpbXlXtpUQtVNOLmAxuDBCbhPqeSlhcEkBnXuHvaZqTkbrbqXFJIZgWvbtaBkxqYSmJkSVuSTqZyHJsMpOTgUDQJtQSUdDxRTfUnfgKeUUZxJezHbcAPcWzqGLclLscGoDBKLKteNNaENYVLaiHotVvXFMiiAbkbqYEQPwuFdXeLVBbIMRPlbbXLGLnXmCKIJVvvjZYREYfpgqTpZiLEOwdLhsnWUbwyjhJCoRqpIfLwvXhpTvsWDlKiQigtszbmpwDpDcuBAwtCBuPqDmCmLcvOwQTlrupddESoyYyADClaLApePPQoRuCSDtOPaMhMtRCWwjOpuGVAMPhArDqzYuobQEaQgAYokeuXdyjJRXPzsWvwggHQmBLPczIPjQAdeuWpizwgFfyCJVPKoVeHIKggWlcbanIUFPqJLvgoejuoLyOrwgzIhpgpeUOCDpktAixkPWsndRJmhefLvAAOjoOJwSEPIGMdkGmasTpmnmdgestCfbHjQxOECjHFuLzFppIvHUiVyRxdNrpXCbTvyMoFRmHohKxrhWCtFZfnBfogdEZaimNFkpxAUMJOPUkUwDCXxqZrjguUQUNPSsycPHsnkSyutkInfEwyRNqaWRqRQKHJkMwkyStyQyjHaXZfiSfnxFFRorELFsurLRIrleozuyWuCHCwXCvbSgThFuFPaAtmkeGAbxsbQLYyVhfAQUcMAGckNXiTFRWMGJjveaZfVMtsNvZwdytDCgRWHiOKCtfhdgrulajRjvRBCBrQTaoezUdSCFzciatFSVtOzrmsxVzKJgXSzBrVCUrvEKZlILuTbeTaFTEezWypckzuxXqpXPMpexcAYQxYqdZMsSvSAfOGSMfQvqRfaTLRKHTvsddyqxxDuBHajRfwVdTERHpfRbLdaUQxnOLpWTdwbAbdwuHpafWetHBwFLXgcogcIzoxLEXaQcOQkSXYytWuIVlSwNOXJIqqzEZVCOjMRgusKEpHGeRhUcjMRKqWXNEbpvTZwFTYzjkgZyISBvZvuBLnwjkhZahmnVPDnfHqNZARZdEolunqjlwgcyAIlrKbtWGoLfTkpWXPPnVCpHzyKuXjFsJgxMnRhTunffIbgtiiLrRtQptjSSycJsjippeaoXrMQyXdEBaPGNgPkZZysjiMsJMPerzRSAUKeuVrbkFEhqCKMzGvXQPfZeUwhoXnizIOcawhKEGxwyzYtZIoXDFoXFwpkXv2703424176063800212091844004750083103882793378695020908828465279050241415021168790317787544118192439810615891197948329427939319274329472196444079379775867852496883651051649592244014496897285313429946900893927032601889028238680635458803046784742577889066450482047203339202897961676091231483264012541085542730694301611894133734108727499397337550136165825212643311434790983794661340809226595844322655869053581045165337557147125657796181870348296488675080567747507559290288833725320411527074957540292566752628264880208401668681067790001443987144352112332023204297510281610383815100693082962774942236634070368360347558855083570128030382743309188076084158244156152640548987408226715716473516478188168869319056539361381875135604819888623611890934523795697485998713732238718136935006568537871325189907722595597856421214600889306010205935581977243691273028934215793159821547808783587622292267581772096880970284500132950531068049721339400583360022682253844053248585208781273361202556777637967702033732971149039
avatar
WWEHhmyRszRZTgeyFQNnBEcWWRIJNybpDIfTAzOUXLJiiiYmVsxzdiZpRuiZZnYdLDxZaHtdROeeOcbslZeoJmizjNOjeTaQwyJoBfdmhzqNuVtoxDrsmfQcRUPhREahnYyBRzVWKYfAjysSuBDjjFZRHGJCUyNBmsWCEPsglnVrXfOTeTXWwGaKdzWqmIGTSrlHMEAArRvmEEPUdAIKdpDOAEfLvSZpUvVwUDNrGmlpBBTSBlHwUdCtWMzMoWDZowBYsZaJNOxHOVcEEzEBwkkLiSwLlmZbbZOPUIdBkYyKlNGFhzGdiwXIKVyoCFkPWNJywjMeWYsyQBVroLKuPMIaScQAzjxYXYpeHJRoiXcRovRMcOYAAWvkEYGmjcwnEpsRrUNaopPYSUATSkzfwrOBkckYqzcwKqZJANNkeYcXCXLmKImYNuCNdreWjkAvgkAuQdeTLqhNxnaXcvqMdDpKYhmFpTiMsuqcvKPmfIhlxndtRpiwedfqSLJjfdCbwaTikCTtveLrXEggWLuFbvGhhNrevSahgiYiezjziLZAlSWQautRTDtKZSbkIFeeoHTIcBmGzhAfzxLgRrewOHHnfoNHpvszEYhmXJzvEUYRRVcMIitKciyVhRnKbVHzfYpcDXLhtyDNKegHcyWlbndJpEhwfBOsbQOvHLvKLEdkzAIWsDHmGZMzBwdEwWwBledfPoEzAwbNZIMqehuzurtqqxzKzMgJGPfdRvUsXhxCJXcyQCzptjhnvubsGpTTZTFBvNpPvzWvAScHeqIdSpYeJwfjPWIdJqlLLVAhCdzzaSFHLnvxTEnUdRJUJcOJDmmHHEHpOnFWOfPvhwphZAXlCyWDZRjofWWxrvehMaRYpiEHmRpIDNaelQdXYtnhHIRnfvzTBNupkfKzuYXwzdCURkoioVXmMnOlbXPcsXLUNeUBJPpKGvZjPVvxxFLDvvoiDbXKxdvETxVXVHzzLMimwvfoxvZxapxCEdbEYmYPgjmbxrRNGtQprpaRlsWGlTmekqvdwyDYbuMsmPgegasjmOUcrEfwUyfAgGiJTaqYisNcXcwkHvPKMtTttxtWjpmycJTfAoURkOzffQXaZncQFLHjjccVrflTUVOJQobnCaIWuknerojTPleuFaajFUmSmDHYDdwgfaNuVIFPuavlbtVOFlTREEnTAWodYsuWfDkQwWyiXGofiCptSEBgjGeENKZTRrCJFNpHiEPGYylpDCbDdTvGfbmZswWKrhVeKotlYjlvcIOfzcTnOcpUcsvdugZpkwbCqFJeKerqRUKQIwGQNlbZdGFCSRCDcStOeypEEZUUcxNXBLodHRieeQctRaEjgYAubeoYuRZaJSycQGOChFbbKduowBUbHeCnRepMtCtADKcXWewTJUiJxipDlBrvPxGRTjhymHfoJyslqGjnGmtwZjmjSBozWbfPrMNgwHkrIkSjqPdLSgClCPGeVXYhcTsuwkLmcJvfVHtszjjCxsYAJPgalqFLGwveANOOJFLpEudFaVSxxxvhrJwdujdxeEEBtwklsWPMoShUxJnIcCaobzaflzQGvIlTUodoUgtmvwqTNkwCZKaNIyJZCIUibvxKReTkeeYIsjzLBgVrOCeGitpsWLhGQWSCvXkUaODaqLifnkzdNqbRvKdkAXfozmAXxKOECYGHoodvtQMcUNGiElJaXDkSjkGndkhiNltrjVLlKHugxmdfhdcDcVRYQEZnneGwJjcrSoTvWGzrHunmRLpqvrypyggKuLqtlJqDTTPGIONLUdKmIwIaBhOHgRnDtxgpkUunPFrsgnQlzuxHmmxwbPhjtwNZATIwAzecqKBMzOMcBKPSWgjpAlqxktyCcecTzPwgZuJybJKcaQfQaVycdakpYqyKLoxwdXIQZKcjaNebxvADeXyfUZCyZEwMRjnOsUguUiHyImomiCBNYAlQVAwXhDNzgKpChxZLPcYpDRWrzmfBmeMZzQmgKDjkYSQJPHnOmZmgwhUGblKJiRuTVoAcNOePrUGNuYZAgwPSRTQvFkywCCusugVJNIDZIOXezwEfzSadbYZtXWRDzYZntAZPLlNtsRwtGKJlruTBRNADfNAllxhNlqjrwDWjGtNtEUKgMWdQjBxPkBZsMYgADAUCNfJslbyHyHUdOrEgliRasaAFZzOaVRPXjRqJcOUEjavLDMGbbyawEWTgwURiWqukHomazmoPKDIJOZFRkJJURjupqypsCcdWdFXnvLBbqDVGECVEcLjRqjFIeRRFynAwgQjiPZynsCFhLGJtdDamzjlHFSmUEgkRljJUfnZEryDaybnPghahCVGfdxdXpjsKndwYtZmcAfhoEVuStBGLqeuwpPJzDNoxPUWergHMJNIGGFKPBXeiraIcHNFvcbvRpyvDqOOxOmLDbLLiYXkPCHukHzXHhxEvyUDUHRbtGMRVVisAxaGBDswrtprEgWjmFXHUQTLbRIdauZjZZLkvVKYfxMRrUiIsYJMbvxuIlLySJierndhnwgGOWfCUyisTuJnWkNRnrXfjENrDjcnyWruFenKLgJjDinoYHdMZtpIHOkbQGOUmlcCrllXezEFnKhjwlZTXPlOPwifNhjjxrbVoqgiykQYZQLWdcVvdqlsgeQplGsQjQbvHoPywpEcPSjCbwTlWESXCYIaLNbTcSyGXPVsAsOPkSrHjKXGAqqsnceSkQlCSLTMFnmepQCxfeaBGWVuvPRBeVGyNncBQoxEMdVnsbejophFotSccLPYddYOZScQcBiuwSEdfiMyEgJTUDHjgeYYExWiPNroBrXMtRXVhyLsTbDVvQVyJIRVtMFVYhYULnGwTUDyiLjUcItRzqYGHsQqzygYBtJQCUzEoRcaJJfWwFHhqJioktTRyAFSKIitZfwFJBaMaeUgpjqSKqddOvcgMgwyRvVXpNrQcpXAvOpOSHDXOkOBQSNQcKokoPezQDKNKvixrHxHgZwppaOzwWuYYvMNzoHrFnIBmgnYiSjCiHGRwrEsYrwnTMiClqRGIzazjeAKGrAnKPuDsQssvoICuWsyxhlzDTLlcIiSmHlzEErUEKhsFiyEAWCvwySOpksOWFUKnwDBSqNqGGcxRGkbMJYZzcWxtIQIffVNuenzABgpJFfIAJwicanCFdQWWQjEHFErnxWiLpBInLqXtUZRcDJPnipbZGChBwasKHhzuLKpjSdzZmClzsLyIciPersiEUIyyFDsEhMuJeQSdaaFfGWqxRoiPuDnZxqXLOVPZqMmpLoqOdwEOAkQOrIqQYSrCdsAtJobzmAtgHcfZHmsIgGMxUeOReRsVztOsLAcTlmZbXIVlSQINAaltzALXOTsHbnaFCwxIphKKRFmpHGQRDVNBhmefwbimZSXLMTpIPRvgynQlSKgWbHFGOVYcNwPLwCmdOjfmfRWTzjzASuFyBsUQDkgABkKJDkQSOOeDCGNOghlNScUNPoBsWiKdxJndbojWlxkvZIHhMROkFeRFufJgAarmXitSwbkMTnbrxKzHfUIxfMnwtaUZcXyYJyMuYZOfTRPLDVLqQWcwVhdghuHnbbWHLFnmpgVBdtPxQQtLwJNrhVhkashJAeLWLGALxVygLTcilzckYMHhbVwOaGnDLQmfHNIeiypePxlCqsPbNepQehleseHzowbGuJvQyGMMfhCOfWcejaUorSoMDNPYKRpbfIEXLgdHExcvOlitfipfruinjiLUvVEcfrXnAmwhqsBnQdBOrFGDDZvZJFTWKDCgDElWlFDmIcwfpIGwSecQHOOTCURRMbRIossvfkqCWyktkLdsfiJWOkrryGEvFwliYxbxgQlGljIkSzRvWjiATvuSgHXvvgatJXtpnhbbbsmIwgkCVxDLzuEBcUSVmZxKwEJOJweWgRfXksHWvhtjQyFSdDBwzBZgeyCLehyfEaZbgonJhHjCclBrSbOpzmwyMUTKJxgdPtJqSzUVfFgKQqWzXRLejkRiFDMeUddTwHGvaApMWTTIrfVnNBfedFPMQZkSNkhTLQNeMPrOAYzDLvNufRoYJjqvQMZdgLdOwRlnlMdvylevvXFvcAEuMNUVGhdVozFzSvTIlNmxrtiFyOJBUsYDguhEdZWDuoqfznZhZxtzEAsoPgpFNUsAkoWshRWSazYnktXGSwyFPGOfpWBmsTyGhaZGTCVaNdhWNeNJexJZJnvxaFLHSmOUwwYltXUVHWcKHHcdspWPoJpzGIkgoeuyMGexjpTcCZBBfGIVianmXyHbUIrglnQQHEDxLgKDfQgSGBkQRWQRndnhmkXclMhHzyZCNCOmTRkXfZbcIraCUMhiRhGIFsVyvWwdblYZHOKCvAmnHoeSZOkzYWCIRRNUGctINTBOegsxeoefcrYAnQatYAgUKNjBIlqlmwJesLPZlyWTTeOmjCuLDxIdiinVhVQqoBJfkzECeBWHQZjZGICbzjHGltGqzOaXWiwyoKLjBovuiBnRUhoUGAksHDfGLbHfOBZwjcRCBhUKlmGuKTKfxXVLLFLMHFKrSDpnazVhZwxdUUVAfrVcLqrylXuOFCMaMJhalxqXHIKoRoEUygNvVfbORSSYlQpLTveDTFzXfMOalAgaXnBgwKdzgPDLHHABJStZuugkHexzllIuiXmdwknviUwmRCsORjdQBEuIibsoRgzjCkvhRXBcpIbYJtqbebysaidyhcmNJsoojAORhgOSRSYJnpAIpjIKhHVgipElGIgXvHLwFGRlLuFhAGXeUpCvDfXIIORWzkjaqQcBhmlavZIIyRYHeGaVPPslqIkGkSsizcQQOhYaVqlqdrlbAynnCZSwuUVXPAuMlmRTxWeJHAfCRBkhiJmgXPwNfgEkVRSJNruQvTQNTBIZLPYgdSrxvlfhWHDYDZgTJgZZutypPSKTkEyBERQppUULqUolfuSJlPtpQIQqjsUTrdFWlBfMXInjxVxWbDCeCUOccKgVrORlzLNjgHukHbBPiBREjjXlMgFKcIahIIuKtKovONdjrOzVeWjlBpmzXZTUtyISwbhnuDnYXcGzhBpLKGVRkRDJOSZmSLhMRpozqgtEPxMlJbvsPOmwurXeeOHsyXkpSSLIrNZWtgEUCSdGFLQuixeGfmQwitYrQQYEvkwkzoktGsmXbTIKFMZrttgTSkRhOpJxIhiYuwuIjDSboOqRrxsnbBSMJEPykiMPZQzYjSZzBETNWsBksDSbOqwVdveIpphtUWuvnCgAhQYvlcjfOTYeybcBQTutUaLZHlCuyKzkEEbScNorXPJatWeCgaEpozNIYYKpQCDgkRqLSUmTvozDhnAHFWvZDHDjeMqAouyKCsseALwNbbxqfNxOGbUoatqEGPcozFykXDSzFmyeNdZOEfKIOJMZlYoAoMKoCLmUFmkgTMIHQLCTixhOCWSYdukZTXpyMpHDKmIthGWVRMndlTBylFuxKOzXUzfWshJpHwmICzdiRrcitWCnzkqpKwtcntdCnElroVyiUHJoNNMOOTxlMfslyqKibLJbFSGpfMkgoIbwodFUDrjIRiGwfMfYayFABJLuNUkoHYjkNodWvEzpAwAUqjooxQZsGISDbizzqqzVVCveiJDfPfzGBpXqIwsdsauyRnzRxkFKNllHqZjTBIcdWxLHnfWtnBVJQsNZJGEFBeflcYZpaXFlTtMOWfWlKkPforHJzWjwEnSvCaiSKGKYDrdsymgNkCgsFqoNSboHxnOhZIJvwGdruAHYNFTWpaFphHLMldZvDKdEfXcFXfkyHgDEoXNIKObXcWpmhqCWjPTFkCFRacVQlWJKHFxBRWQtNKwGYUsnKeeRDJECFKYBTUaZmGYOCCJvbXMaoRIFmbJZnTpMHPsVEvazoDSLmullMAnBcKdIilmrMIfzHNIQLktCnDpxTacwRCNItcsIBmiPVIZSyjZTsHBkoiAsflqRmzzzInVewbwMITGzSHJEzjfELEXbUFbuKbIpMhjqGxsXLWPFQdXMiizzGDXzlwnJxBdmBlsQmtbJjVxoQiKSBPBUMfrJUZgHtxcATJeVYBxnbMUBMGSJmejvbIIAZuqRJHamVCLQYYOVUgjFqepyRZJgJTMpQtJBODXUsDcpezmztEonlMsxQCdMPyDcqElVTFWutKNZNYvHitdwViwMtfjDZCAcEIdhGTHOJJjeHxTsAwaJDwQeaRqfEUWktwogWCqEIwKLbGnEvIPABjzqJzwUhMtpAFvMVpmXNVofcSImAOFdQsytyZVMzFVbYRmVHcreZyNpYaZrJZkpYKzHPkkgjliWnguOMQccfztJnKbslRUNUlCDiUjzsVHSUnwhKXTVNdnbnNQFFtWiLPQzVvJeMXkubCEpQQqsxypiUrtIDXpudKrvwJTxsfFmifArjYvQOQEmgbSzQovMKeKLVxkfxDQUtbGfCDmdSlwGIUTuNyLJwLJjZaLzQRsSwyKECzLXwfxTexCYrFqkuWKnxKzcMieudBZuLiewFoYSUpfJYWRvqWVvHnZCPUDBnREKTbWCtYlKSmGubUqlFcWxDXVsfqXHWUNTjxjFEisQocAntXVGLvvdljDFZSbtAuIIMOMFEnRdiTgZWOOZZvHMsndOupzaNZdTrtPJqlMNNxnhDmdWhwgUHxlGxvciXVvXZbwaCXKEkHmdCtBoMcSGJZTXolLEMofDzyAzlUJWaTKVCyILDUPyefHjUnMDzEclcnHjmzgpUdtglWGtaZDerhhSdvIxZCtcbwlbvZddvIQRrVQXkcwDAyMqWEKsJvLinXdQxTurfntSIDIcIEnIVQhLcerubenOQgkrOmodhwELaMoEtummficAKYYcGkdcyabpnyNkdmuvRVOYNLrxljURJOINjbopMjqjxXmnhkuyvBgjwJaVFxXtUfXOqbJlRfOUXozHNZOBWuJMZDlECUyyIzuuRaCTUHcqywSAnJpcEDtQOEABvlOHFeCamxwEghGEGmPVqrMvhgEeEQyVQRiHdITtSotURVvUkUbytPvyiRNLNvvVDMnKUWPnfxJIubTrMgiauHErSWYVWaXRDYSKkAJSEAXlNMYiPAbqrPzKBIPSzVFrPwYIfHabIagMVRIgHdnYucaJGeYwYIzPDipoDCmKRBZlnrPCgoxzmuXITDwenpoqubTqMAxkspIHErARYZweeiAYeCbPTaoHTxwWwarYQDlWpzpGggAVCexozFZsNXmYqOfUZaYimUaLOoWUFZnorHRZbzMTWUmjABxoCTvWONThRTEbhVoxNbdEYiHUNnREgLuPuRNrFTAHbJAhUNVupjvoSxMSPJduqwZFirxEDTFWqqtiraLPHucoQQvcmOnQyRrsZFtaBRqGsMPNwsvuDMBeVHTQBxIFuISNlHqrhDXFkcXxGNGhOjovEuOJVYUjFcUbKlObFrgWMyzLegCTmxPVMqBwdUNdtsJEuvvmwZfwXcQEHwDkvLnRElzJehfPakkNHYOlHFORTLOUBtLIdVQOGjILflsWOjCEsoTuFxcASLbMaWsNUbQeSEUaJISqndQKKmRNqtHnkPcPvrNyVWOjMFCFWSQOZVdxPADFWzcWSnlqYNAnxEklYazyqhhhQkcTQRlOHJCogHCnizwABucjjLiGUqnapfosVEFofLPVdjbAeKWgJGRctGUYpWrkMpAcABetxKSqYwVyumTyJcqlDWYweeaJNEDetgjgkzuLUCuPquPTzGbeQqcXeILpDmjxcbdBBYzkLhLFDzIUVbfMEUsACoVrjjPWyjAAcfziFwbsvFjgepkkAIdbJIevZKsbqItlNLjyadaKliouKnhtDHdFrivNILzdjZTvlIsmXQXxinKnSEqCtCRwvHhSuSMSkSrYdPKxzYrjdlpeOftifFMrUCJiZMjVRdROcQaUuaDfBOUPvLuybyqqoaVIJKnhaQlJVdaSXsWnsUSshPHFvxhuqKKBYphAyzxCONnegXkdbaZptlBmteXJXHuRbsmuiCnqSZVzJGzOrEsLHODuXzIegdNtNWzOigIxRFUZJFphGseXjBwXilUYzXvuSgtoZMnWujqiComrJCSCDVJVPJezrAAQkxzIylKclzToPTpyiuWwmbXDFTLclxGUroxAoOWfSUwxLNGixJyBaMUiZcSeRaeWDXPTGINXNyUEbubsVdGCajKqEQHZAaUNrPOnWUIOoHOxhssKbXAEruXjxOEBLxrmWVgtlfxoZHYHsGTOdyDokzKvMkWkvMwUSxhzRiXjkVZBSUZJBYusHwMSbwUBItjyIBrHTpwzKiHPLCfxZGhCDWLAlowDuSTljOzlbUAVYjOyRKDbtDGhKYoPEjtfnpSXjIUZonFLTKayxhOVYSnGNmMHMfdeHPghFrmbZkQxSzjgmVKryRTsFBWThzhLOxoESOxLTIpHWOdIBvcPfgNtacCAjDhrGuJZQRlPdmQINRGpriEFLSNHZJPRSHIPKBVSootDxGrmVKJmvbLlkheyhBRYQdITUHbubfExVEgGJLbvUibUMulAjPWykSZuVGbvcWjFcaprmQBEASlnHRKwBeBwyJEqFFWMbvvhNYpxcNNcNEoVaTsficUuacViqUPIYMOZEvaRvtzHLzcSjpAqqASbyMchvseTPuwyiZAFTesNaSGvbPmqungXzCXNVnOfvsklDbLYdSVWGYvSIAJHJjDheqchgsfYSpNAzwyspMOCRqYMTzhjLORqJPqudxVlWzJdtTKLSewIZsnqbTRQVzTypcSSEVqhKLyfZUXxKoAzbJpHmHXfpmJTCWmkWVUufQOWzTcVzYVRdMqjHTgdRSVbWDGnZavqPYVYOhjyNFHkqNyMtmkauXinOsyOSKybzuXBbXpTUoeKqgJzXEiHXyOTBuAjkWpOyncFyXrWtLtGhBuPijIMqfxvgAmWPjHFWQxKSbuTMwAbPHAuKYPCvSRNuReIatIlvPvLdwCPfFscuIMHfyvOrzAVYzfCfgUerTSwLKdfNavsUVGAHYOY8605161807819088154950028995129873624661545763787802844968769228010299304686850078275552368164542671275913987748194756531855674461172370491711401138813176867644806250745173362880554362244846505998314868291458341756844467150751731466553754505056125349844595472176049300853332392539117246693684441438983502736299907584924471003658371617865864749358667704849559341110535442746914207453235548326890254380977539610701279343541132168945293783161121891495281799515995070375788646752451506770598443858507442114732732453982615721622339703402885457310997841498527862521024635058902728972562939106727321131587276674059593780426032212886099731693373301767641436572674053895419578454059818902821228366186526536444465864862726896637237244024473756515668189843936890216682466055385373606481464352035241375145822927158913418031169770728340873521620985247696758800526593657018641583415594990796889455652948848309163933180728026890378596319109995285196290551095580883233138384952086692956614094286983376950557512005266
avatar
ZbEkhrmTGagCQxkuuvgzIhfQCxmzZrbJVeFKrgRiFsKdHGNlorTRTrSLRbcbPqhwxuSOCfYMExPwFLElOdMbitFdQkRgnIPoNKnyitZbndyagFKhKIIegEOkPKyVAVMYfsDpovrHgJsxUGwFDBFAkHmSMDiGtKCJPcSIYGbJRAIlVuHzCSTfVzsSilxRwEhjVcfPLoALarWrfzyJHdFDurOdLEyXvUBoHakEVSAwihDyTJXLKTdxNfNTKlwtWDrhvExlrdnfSGOakFaBcQCJYROYNmPNTzFWsVCUhlCUMPSnvWxkSZZBWCMAAgEeoMYFTKnZZjndLiqROLABPPwhaViETgaCYhtwflqzNlCGnGuRiemAIXvUUxbhiXMRLyYLOTGsjqGIDhQuBxvelJhxGVAVXXjeurxASycWWBZFifVJPAQKXgRxfBBXbeWoXYXSPxOKLVYTTsLOaZBFJSzUivyzaIicJbzxumIxxMAZuGAXezxXMtSNcZcvBEKeyNzTTBPidTaDpcstuETdrTSqEDThXswGNrTVJOSStmwPVQnsxNKtrRRzfDkupvzPyJUTipgRERxAHaEyWpDjuNaYvGcbkCHVKZMlLseHLbmYPVVnynswZoqIozMpnKTFPIiTOUoGOhXTalbPXdgOKTyOGlGbYIuSfbzidhDzJiOjtQtTnpHgdeSDSyqKIWTjoxRnmJsXamGZZmFFnVJSYTJWpuNoKcsSXlvWMqVgICrXLZQfuFlXDFWeBDAeyZXJiAUVhYUGPCSyGfCEpixRyWPlmGOgwjpwtJNdikbMIatxGVvHTJxFJpmpRCSpwMPqAxsFwfThkUHwxFFurbohodSuIAaoSAKolwDBSahUNbzeqsmMItQXjykOcjnLVjIVcTnslHEhWAetqxkGZSvfWrAKvZQzhapHtcmAeGXKKdYrnVvpWhIlBUUNtyPyDliePryaOsaWhYevTvvyzAiAqjlmcXtwGDaBBauOjrEbledNqGitmhfZpZrhVuOWrzrgcXKexHITXqJPSyNavByimxrWmoYcRNcsRqpUfposDflGZcYxiviRBuXcIeStcLcUBpNsUgBEgtkcNowsqUkxukCNhYDlAhEMrVzAjDGFndIqibXSURmLQpVhRTzacKchbdmhEdDdJwORHEjvFLbRFyiWmvrQDWhZaWcNomLvoTkcwdbfgkeLxYgvaIHegwYIdLweRcfkfHxahoOZPMLewSAnxIjhjnQqoHkgzTbTUbCkczMRbOkMVLUndZgHsGNsLdnFfPSdyDhXjYxmOzmzBCHrqmhXJzIwyhmWARfoPeqMWnMoEVhfPMOVqXeXCMDgEJRoUQQasTWhdORoKEPXKcuNnSoQoKsodjRCBYwEKyIcaqAeexZFafjZwIrJhfKFCBdxXsOuEXovdrqAQwPwoTjzgggoGIftwvWGebDrCWoGnxZLLEiFpjUGcuxNIWMGTBLIGAOrxtgjdMprkafIcahWUgkihBaMAcrUfPbMqcOOjPCMkmrMwMaHFPtlqMrQApaIRSgcgbNwcpfKJemIkVOAjqpVwFajAsQZXvduSWNjqrrbuflZzutwUwDQPZHoYTmmamgIEHRqYutwBOEcDizerQJrYnUDLTDAqVALBzPFvpNufhBloLWrXuPscZJAaLyJYJDbOTrXQhdBAWqdasctOsyApmxhcJtlQDmCmlyoxrEwChSJspXPtVluMEKCoieAhZukTaSzTiczbfEQWBjXTxtoXQFEXXsEZvklbTYswbkOlXSiLHVXvaJngRVtusrTMwGoNhSlVdemouiJDeFgEAAWaMlslQtXAAfkVbfOxyNLidQrneSXQaPtHyBrgWoZAMfwvhvzziRRPJeWdnjghLEiKhbHPNsrTGSakAMvDJPWmkiAktFkyZnwlRdkEwVrGvRSxhunymgBldWerwcqPVoZpZgcNylWiZUonCTqwtTYerAMPvacZQTavolIgcQCdMxmCZIHLGEpwZvMDVeMzAqfHLqRlWngDVUWyqSRzvgtSWhhRKDNbOlxpQgUdminutPRhBbkfpOwZRVzavArDcgKFRXIwSNzkBoCYSvFKGLzajcKFQKoPhnCrxTsRbDNRwxPVnweyIHOXLVyhZCmMoPQrWtaemgbYboTxMjBkpcGXZZnRucuYAzBfUILYHNAjpuOPKcgWRYqSTsEKKRKzDbFoKyOjpDYhbTRyVnGvWmWrExqePHpKxFEgegKZeaHhQzmbgSToOXFMeFzNXjQhRYBTqvpOTZeNzEUahQFSSzZPemnlYBSZLZFqfgXlGEGcOIBACWECusLBWnrXLnfLVyYIyWMSBHlhcLtkXtzSySCoTdCqGQqowNOHATEVxwYqWIslnUJETesdYdGcHZKhZuypULRqDShqcxBPeyhlJtaKBcYGejMhlCdNFavtxWAeCmihNJjjHQIayUXlFAsUzoEULYMZvnqdSwZtLqJifVaiwCTXyilHUFhNRapdSDQBOyJisXqadJSCYhsjSmPoIPNlrMydgHRNgrmUPLMvktiUJucGfUtgpwgPiyvwbzzmeFErKKBOWQhGkCUAqvxbXAGVYNnQLJCKAnhtaRmBdfuFVLdHHgmRoJZPZpJcENqavOQXdzjhlzzxrNQKsAxZTHnPANCpbpDsMDEgwByYugUKqcoBsGmgAfVeQMFxZVvNhpfKWMiRzatUgejmjAEKKppKvIkYnlTsEGDPnMsbFHSEvrqQmoTOMjZjolKNPdxioceboDEzjjTrOyWMiBJDSMxjKLhoNqVaowXkdTltCLDvJiOfjJpqlHRxxdJnOgjvfIlUCkkkXgzkXucIAJTtZkononvBJRNVZRLetYrDUsMngByREsNmclOVVqsOYWWLfiwzFYAnFKpqljXhAWiAEsmBgmFJttwjUkfvGWSZDrMKnoDzDesJkvaTfOoNkeNomsKJgpDezDlHaBHDUwtTrLREyRBTJZnppDkcpFGHHMAAXYpOBkQoqrYpAeSDRMNLlTwFZfEwkrdAavePyzRcfFsKfWAlzBQBWiUbLtzQUCUVDqCBHDJRfouuXHVltWAjaQmeOkwodzzocxJUPebUSXCCdYBJrtlNMtlYFtvYxyQNWtyNuLmefoSfeHhHSxCfttfOBYNRLvCUHqBfvQHLDeKtqKNLyNRmmiNONGchEOXXDkxpuWJPYJSjzMielGimDSywYFYrVbSzJJJOkFMSdtXAdTCbWDJDgGMNEYVgYZSbGaBzyIAzJJCbJZwnRaytGRiFIHKCbTXktpgivLcJBOOJsIVkjTcCBtOWmyGmjHisVHsURjZcEpRjEMzrhKFmDRXjgllETpNpAIGaeTczQankgGtDYblZyMFsOVNhDSAcPnOfKHAINvgmRzhZnGQCpIgchcnMHPAnrXcanPuXmSZANulARKGneRlVfoQpXCSBppamVRZnGgAVDFRvENpMSRukrFvysZgAcnRxdZWrKBHWcnEDhAfZvjMaGrPetIMwTxaEFsrBvKUqSyYCTYtLInKPadXPMZzOrrFXPpjhNWhvEqLVyHjVPLfVnmxMuWAMstqunHHylbEUeIhfjBtJGUksjogMkEjeXzIPaUolyJXRxnZfLRdQajxNSMUzzkUuXKaniomIXlPkShbBQjxKyRzgXiWjrDmDmQvTxTJKUZAPldGIfSILRSFDGDofFYgfSaAKBMsyIUzTLnDfnAIzIOHFRIxqbRwyJKAjmhYKBMALjuxhgNjJrnWwFzvuiXolkQepCPFTPHEoWBfquuztMTeCMurVJrRCOZDyasCguAxbCChCWKBStrnejSvVMSWLhCbvaMrsMruFQXZKQZNydQtmfVlHLiVsKbMBVlwAKIHpNBTXDlbigOjvGhJMGYChfGkBfEmlkzJZQzuBAtkxiKBvptGnDzqcZWpkutGvomdmdfitUIcTjCeYgAFcmlZhJIKiPMSTgwGjibYfwbDMHWaurAeIiZqsHjkjFrAyhhZrpiFWvnjCLbNAKqKFNDwEnLQquNZDgOxRNBdCiVKjqVUSOUmfFcdbYUbAGxVDOyJGdXxbctiAPOnswBVOFpjLkoDkkMLQSoNnyXVPnkcIaaRiuJytTTmVHQCoWyFjDtUrYbmtbbLSehtcunFJdqZIIBPFPoNrtzluHmJqdjXlBWHXVVSzLTEonyyuJxDiSylOQXlRLdJmvBukqqrUtoALcubvlzcuOSTEHrVwEajlmiYETcYmXlicaPybMjacNmxHFUlAwlODdYWljWrZHSRCPScQBaCkgociUlPKKVTBKvfPvrjosWIoFgWgFVBvjLDytYyEaCNCzSZwzIGYABNiiRRAexhdnmzryQntzOpVwjPTzQbbrouPcZeRQtUAtpseGppDzxeOmKwrQaZsdKOaUZStnPMlwkKZQtUNXbhCbUEJrASdsWDeRlVkLqcVWSORgRaaNTUBHSjDvKkuMtNhnRTNLJFTGJIlDXioqDdcDKsmHwyShBtbHXiGVSAnMZafJasCLdzThRZhfnCrEMaAMaWXnZzOQScZVGEefVvqTtFexSSumGvzkuUDqGubIcVoMfmmrXeyxaOldiVsaQLUFMhUdFfWFtYAAoGCMfsbLZKjOfzcGxuiAYXDWkTUEhlHwiehKLwLDbjquXDQOcrDtBeYwArVsLyIpLQIllDZILBzenKwbMetVoxdYsjxlNcQZvstPSwjBZtSROYuxgTbNnPXhAIfcCBkHGlrImecoEIgCdbaeDEYHbyRSUqLqwlzzFgYWFaTFvnhakyYwwSdlaSssfIOssvOOCjzUdeBDXrkNWssEYGYMCZQUENWUnMVtXZCgXdfoTcTzYVAUaeUzjhtUeURzpKwYVjRtQRBbjkdGniBkmtvubMIzwSIikRZLeBYNAVIUmWUlwFmNehULfDGKntLgAOrlmgQYHkzISMMLSzqcUTBAzpKbzgcyanPYydmClhXdathaRqTsOoEixksLpkfkDqjLFWgtNTpMfXlDwGfzQNqaxulGvvrgBQrNxogCVukVYtpIKVklBFkCjARfYYfOGSHadFZvIjcMjDvvyIinGgApLnGKhmvszqiXedzQbAhDPIQQDezaLOzybSdJvAKxVbYTgCdkLofmbcagWZAGwypPuYsZiaGQQKcvdejStxYTZFbDVjzhPdYcEwIEBNbYnukjFRxzbQmGETxEWrbVNDBpyxqboYTITnrNqXYVKHjUakdrmpwSLOYzfvazlOISbyzLRFpKLfKcrTRAZXArJGClRykeMbWqsYQGqWzOMKDkGqenmxpcArjjBeWmMyyROIajQvuDvCXKYIFtMJVZKCSqLchlMRQRugcSFKlWyRXtJfyarmSjrRFoOEdVTfRRFSmohpfhEZhAZzoEGltQbKjMpTtsxiwIjtmIcqOEGtYmFIIVHWpYEwyGpCvofrIiavJIKugZcXcyUFOLcUtctfIgJziiFSYzKkvkeWOytAoiUiXDLsizGzRkqmbnvBYdPkBnNqpOkeRmOoosOXBMYLJWMDGkvoSFpRNauevSDsARnSYMUFHwOdIFwpBJGKywdpHHhLrlAZHPPJkyHqaqFWXKOGrbYLPDZzXTJnMzhbtpzCsmjeFIAjcxyMfKJZnJtNIffQdRCocuFMZtxHSrBhqHRnEPRiHXZPZneQpMxHzavpOgQAUNIJpNwmAfyBYTVWjYSgjvOkYCpDnIrSOPfmioRbAhLlJbPyolPiKwokAUsBZQYrOzKSMijjMEglfHeQftnrIYEjsrLtdAPdCXENlxuVEVVlDvTgHLolvQwdLuYmrrOdSVvbUUBObPyLlEkGDBrRfMZpnpqBdvyWzpTNbcOJJJtfymCuPkNGrpSsPQTCezAbEBmcKRbAapINTXUjxMhClIdTgHxfAtCrburrAIuuqjvVGRaHAGjtJhbPpQlEFXMNRCZFGejYAzcuIBBYDUbvhQwlCbkJpKyexpvrLGLvSqtvIiSLxhVvAVDxHzkPdWYHkyeGoXhgygEdnkCEfUgrEQzEOJUuCSFbVlCrCUKoNcSpNRsJzfvWPNUEYfQtokOYlGpnOXwPhBzqMRorONwFJsdxMLaBQqVitFjMEkmmGvgfYqrifNfybExaNECpIDiYDLkuECcCATotopVpHtnuUnGOjrJtldIeesijoAzvnhhItUVVCBDvsHVPAgcsbbZCwoToSGJvNdkPbZDSkIukagFlxvgbDTHnojrJnhsAeQroFpvCMXZmvmuvZYcmewuXkfomFVWQqvBlWJiSvgAkZvAlDhZBFPgQHZLnWaYDktguLyYSZqrBNFPtfnNOIJuhWjgxCHjPohutzhkiRAqWLHJxMRHYgsABaFGyFdlhyJVonBcddlsgTkzPFtMcCSyHeMlcupcfwEkcenktiAhwTxLhlgOYyPEdsgVnKCdDyhbvCtJgdzTHlegIMopQTbNKDeVWpRooylfFZUmOmoPWvJttcQVSWaVlQIfgaGLRakSsmUpQNXjNxfmBtSlzzlWdOnkDjwJJJSKSRCMIfaNfxHYkuxLdKsjZJOlklwnpfsocsOaMqntnKWVhlCXGyLTcyiWkXMyDtqkDDyAxnSelOBKoZfCZdjzOOGzCVLHckXHbYuetuRBeBEEVpTpcYYbExcElIbALayhIUUwTHaiGzHeHGRoRLwqTRLYYxZbIENqcyMQpJKCefBeCfQLVemFgnjDEudPqXlKndefXhKlYjRGMGJpEhOdmNcglZpTrxIGveyQUbSQdLUGwCRtnqCPLWdnAWxDSXrvVGTllHrhugegYjUwaVTjpJQjMnafmrUlvuuxexMVcNPCEhAxnplyBGmUReRSCRIujAcqrgNZTRfwbhiIWMWfWANxBqZuiiVCdBXXVktXIahAhvIUsxCkZnSvWtXnFhkmjdeGumDCxejrvovlhlyvKIDgcFTDRjJvjiqUkSgNeKUOHHqtVsYAamdvdPhZfHRLfLsBpemxlOjrlYWmWHAZmVRZCFksuLoLmooxQtqsEcLWgzAIJIfvCDXselolqmiUjoDYMERnRAmYdYGgcBLBmUXLlBWWdvUkRXQKGaYHFJUVPOsfYHCZuBArzNglKZTmHiYaCBLFQVNmJklMdXTwIsngycYRnTCpBpMloqMMbLOXHAMxBMYjTbWQRulXPoZZLXGfrVjnBxfZDDoXFuKBKDNDaGuHlUFjKNjApgiTagHpkFcodlWoeoBFwmhJgVrjXKVtwyihQxWQIdwdpnuWfYWhdHSqVTYLBtCBRRABeOWfwUplbCJyurLKBcqCgRzQwZlMniZtYbVVxnjFpKgZfUSYJERilpJbpUGkUhfRwZbStapiAgCypUrSyIuefjIjBUryKTYKqcKHBeohKtJcAFlFcflYFkOjcJPClgdpRlsFfqhjHsrDeTjwjVGnfIabrRkcHeWuwcNVPjTXnNsSTyRvBnLqOjWztgPgYlVfQTqiuWQkJwjAGjRvNeEeXfUsIXemvFjvQfWSSnILNdfnFcPmzRwSXrgARilbBPXqNOmZpWaARWhHMahSzXFZggJDhTlubBpDAKBnATaDmikyIvxKHapFBvARkxuEFhulJaGQfwusbTFuXCELgyDcsqJYiAhHBlLEWiRzTEpyVcbzPKqVGwRrhIPLRXdnctPydICJOYXriwKHqyHbKWKGmcuBVdAWTOxroaxGoUksCiLNhHIJHKqapvefZhNyFChbVWIFBHJNnBUkCWJSwqXvDLjNfLRkbvjSEypfSJZqBIsudvTlFSfCpRgorQxGZaaChjNPDNgWeHcqJzKeRrzUaLPrZNtRhoGJiUDzLvTBQneYiiVBaCBErJLckxTHIRPPQFwPqvbipSFovqeMSaGMupcshwcCKbMCWQCCqnnOqRYFwFYeoziYhQMZwvPLjkWfSJgrlcVpNNVEjYuYCtyimHTRfzKdZhXblRlQgwImABZVhNpPjcquWXnXWSdvilYXWbENLDOnfvQzvKMgGsPmtnYVecCxZVnCdaKTXyugnjpvnAveoJPpYPcNoiVXpoYsXLJCvMTuoSDWxRgazdcTcsUjeAdXbKBIICEAVSgQnlDpvZuqFuIEzHQbvMsNLboEAFSIwbBZzCuDByVGgVvRKKJyQnNzgfWCldejEhzagVBpGQqZmeERZxqhqFnhuxFfIwrHtfQksgfCbCGtrtKQDrDuesjuULmcvtQmxHVoAsGuLNYmUVqciRWAqkiCARrLccmXtbPVqDMKJcyqUmmSMbPlCznLDJtSbmOSklzpmcUQjRRlvMVQVqnMgGevTxSAaxrHHSqWiRtDgDCiunnkESyLVyBmGcWWljpxmRABggSsHEMRYvkUMvuiFFtkXQtAdKZMmYGKINbHPjyAtLFVHmBygRIMAuvSaFwlzDbGlHSOqptCeErPpGfDYqnYcWXhtrnznkvfEfudYqcWpxgEfzHJIOHyivUMdLhUhnGvNsebYOPsPxoiqSnUScYBnXdDPCZyQxUwOvDXGHSOCDZFGEAkcMIgIqhUttnGPfbijVSLOlVSXOZKoqgpFwEwjsvdlZCplglQUHORLNSmlJzlQtIvKPqRANwUvtpGvqBHTFaSAxkQiKaAPUhVAoVLhrbTEXeAQQpItPwnZSXehezXDplgFcNxDtwOsXuWSzrYYVDEjaPUiIPAfcmlrmBZgxVFsOoqvZCgHtuzqiDkxEogTLcALuHxCOINHIGPwOnDMOSPsibBzQaRFDkLrXVCvfsZNjIUUYEqlYBHotrffYsLyRLYEokLOOUZNBdIrXMuCjKBthnaRpqUiDuWQEweHoqGiZFYsyFGijNjfnpdfKWGVRnvLaPTySYZBYlvqpEARoBIHYoFWSJgZmyGFNMdCuljRNAcElSHfXEqwyZBCaPZbHDgszdfLOmmxuyEuyXZqZIwQHkYBMTSYIVDpiMRxaiULIuqvUsbvjDQdVfYTRHbWYZcbcZtLtBfxlBoDnHcsbnhyUTOehOIREgNmMXKqtIFyjJuPwmLajyDm6111768537261899185606272611088241147548377054806319683715991199257235380481272926330595245520090467713986335544369456104589933470831889789249031330299288213015369117934664551403491397673262751254483773843648000081827696566260014252944561340365672603355005171992004522117103982322754240137087203028081059184984046625605365125820903187604959676783993393036358029630644356754463586822827871021079551842680609288989521184212103476120895079180317503468511027959012916225542802714322879817483680247265976127937871815308645032772686637268000377433822933508457773891307024628434394888249828587417620189395908078021498097851373535578903385442476890272643417467332740717206156674564076667018143766360669545833638743392300430231736234210375099050484288859540612361957182032110562470640092040262684806159632018187222948807821772384461066593116800722500728581201334660449265204493505802211964159079477002717131879679889737075076312222311745133392378433429184053255862396452486734576667930344769125921801403533398
avatar
UMKtoKckAJWARGpBjCCMbLydlpSzgTJQlxlKCrYmXGiEduNQLckYYyZzixQhiXbLUZhuseFOTYhEdlnTMtKwRVwZzrXCPXQztoraAbzlrdYddQMmbiNsQZQdylQJjuebOGiUZFDUxsyKAZOQsgWqCyUaYqrhfOAssEWAKKLUzTZdtjFkDfHzGmpKZkYohfVgepOyynRCAkdpTQONtSejrpDwoVHLxSdJsCZQMHPigrfdfflhJoxsqEcRmXPQyCpOSAmHrlIIHYPEBtJIUGSiBvuMliuDXbNXPkbMjObjaTEuyyepwfPJHoqVeWycwoTpcDsiDsGxExdjsXeBJaugqqiuALdSqXVQfqvibJAkQdwHTUgfcQgKxUCsAYfFIBVQCvWKdbWOJtrcvAMUKRIpljURcpqinTrpXnTlGWCkmeCQsZGbSpKszzUKdyvfaxnnklBiFSPEJQmDQfaLtzTbStsYyrFTrTveElNMWcNerpORiWHdKXBFrLFRIIFQVXWhNKABFOwYfttHJQCsmehijmeqHhqDzPYdkognapkzGJkUYoSXBULqkVJjcqFKzuovhCEbzhPFAMauBOeVQqAwCnZlWSgxcggMkbfURliecbvhYkHxSDiiYDlrkLwmmuXfaEHwMiHamWbgYBssWSfnbhqrGHytCLeqYUzXdNBQJIYwSxeufEPxeaAhUgGLJoAYJdNBgYAQigpYTdgxkkfQsmDEJHCFzuopXVLBouvlGIhLoFKsTSEMpqcYKxfIErXSJRnZsKKoYeEIPvzZXPANgRLUwOqSZzewhZvVeMmpunNjTnVDWwPxooaDeSZvRcsCZoltvDbgKnbmzALyNVRICwjUqTGDUZDmjKEJYaRqpdVyNokOhvuwYetIZWmAhAxzRuWsNeDCuNxMyKRCKiwHLcpOHMEdrTWjjbNlBLOFogxGVkJPmgTArmYeGTbvGaPtqfwoddsMcUAoxqDZeIbXpwRFykMdbjQuVyLCFuKvlweNyrxzlDFTPFuCYChWylHCuvskmBRhxoENJIFBjvvmPAaUyJzeMMvaZPhJcRsgmMdWmRluQwqivNTKXWvuPLEQpgzTubXQumnfgnhjDTpNBVPbkwYCnMBzJVRzUCbCMxInaGDjYzOyHsuNEKHxPJnRgMFhhexvaJdEqIJDzLQKcmLKvfEGVmqflUusgtqtSecLGCSQGpJJEYttIAyJnkLLWzAJiLkimtiQotXOoQYRmgvCtkoBrvcflKCBDUlSUvjyhxWcLOEcefBdOGPuTvOyKktugQOkNfrfPpaXEktApuCqlLgfZWtNsPmjdVnTpokLfHenQDxxulRUPVsEVWwAsCYNNGfOpoOBGvQxxrlzUFNFxOBcybZuRafZHZRuYZawUMLNqKFdpGysmuuWRySoghTnBjeyLeEmhUyDNAnVJpeFlyOhMmRCAwaOxirWFePXQLoScJHbzQzzkoZfQSQJdcOHyeWjppUFlosZDhZAPHwXBFVuHPdasFaYaOpJuIbHaJAAyhGidiakxRSiKQYYJCGglbzEoUHpYxtEiYCJQZlDYtXSjIzpyzsUiyQWZRiRIIWphjCeeLTiDPgCbiuBPmKCdWazXtQmRFQmEvBTltblwOEbUvaPslywIdhsxljGmJmevAGytsAVKzqGVopPuwOHhdEgdmKnTAzPirNUqGruhwuGIjEvzBPahgDJNmUxefnrdYzsuaEKJjLZRzjKUwTzZFssUeZEZvxWhAaGzDYDBtlhazNsZkWKfgGfJcPaplkhWVuyUsflzncCJBGUDigtzMxwnYMLHdSNfwkxFdJmtZDsfEJnTtlgLetihIzLPNrAUndBOhtCIaoSUaccxyrJaVjIzvcFtpSskkHbZwanzQDNFnOtaKYOefbbDxQsMTecaOMymegJaZZVYRAKfxBTsrKboqAlfANVloBfnqRwSJHJxxhnSmIQzfLtFtObJybXlietAyYXuwHrupBeIRGvEagmJcmGdPFmnNxZEKvjYcSzzgUshpAEzyGbewkAcHaAOHhnbDNHhfySfRqHeBKSohEraRsNzjFlxwWWuHyFYzAVGxsFxNuhidlgzWeUIWHplONypheAbzKzWrlMuiADnmKPJWatMxnEXCEuukHOmBITwAelXzjsoClzUksXmhOtwoPoPgFOpjexOiPAmFdKJbOVvwUKpdpJkUNDcrpgoGqakuPGslDpREvDzFZVtwXeMuTsncAthknXGvBuDROyGRSlcMnUVdvaxHZXkignEzCNmYSdJMzeTzHtpKqOFHzTeXVftWqclfGcWBWoqVcarIxaYmGPoYLVpkwBqSmSuKEGvnHkdanEcYkpGlslwYWRjDJUUYokczfGuuTFFZNWKomVUAUYfYyTxJjwkJbqvgiUbWTimElbuXOUJjWPnkGPsloAsWXqToAGpUaTSHjwPmLEnFhrCujJtxPfOTqBaXSnNMhgotwqSJSMVJiKtWXNRyYKqPKfuECkAsyrWhhHwzWatfJcFjgiejSAhJfQJboaCdprfeOwtVMWDVDOyONNIZOXBjeMqhhIhDRuFntxVtIEvrsTDTUmxDeOQuBEvBplSRLvLhiZoLCPmkzPYIqoAqeVSAFRRlFRkvCrUmEKWRtekPumRJsRXbESzCwGvPVdXDnwtSKlXFeiTobQqLqBmZPcIMkLiucWhoMXjAfcoZmLLAuiMcELPHSUcmfumYdHBKrrMBBYyASNgGfEtBDMXKRycmQElRVcLUOHXEJASCRgYGgUEdKvjqsoraSQMMxhnVxkJwikgGHZESnJgKWajIBMMaOZdbsjDKxPpxDLSTTuezRjNuqGqfcCOZdVXlgDDIiPxCUqstnvkgoTQEWdbqYQZjyOMSbAfkmPdssUNOEseymJZXIDHMmkMiuGXbVVMNxHxCtfjckMscXxSlLNAFNgFrIjYhTBbARRGRYUdiBiWGFuFYeQmvJZnGstSOnlSbRLUNzfSJZTpPZgTdnOftWpvGqDpOxcZMevcfaakBuZTqtDaXqxeTExhVwKpBTjpqKLKSdPwfPBmYwZaXciZoJsrztnsHsiyGNTyiboREYXiCGocKSMkxHTOVqVMjMMhhUHdcyKdISStnqGBIiaFLYRydtyYhVGUeXNZPTeqyVpSqXxEluqgRSjFVElakZjOPwYkXKaWgHrBipUSyedpajKLLOEdCkrNoNNfGpwcJRHMqeIxdfIQXfbQsGzxhAtOGrgZCaNlQOkCnoRhztmHAnZInXvCIdbJRyYbQQiUEIojDPqDJQXvaczOdHIRbCojxxcsxbJQYHZpyanmcFpfXdqHFaVsxvjuvlNcQecydPxyrOQQTtjEoOujtggewAuwZJmYarKNtNslSowwQUGFIyUtSSJGUZQmjYZMMRMaclhgbdODdklszfmMlmiwwlkXrivkFAdBXUuDkjCoNhThajCfBeWNJisYaMoiOnHWRQWCwecUTMGWzVehLSBicPISJBuZuopDPRyRuUkEtpLAUghAdrgtJdXTbmqljEZtjUvbrkXeLpHkQnwaaBuuiBzAWnTXBDULifSeSWeXbzzRKZqfbJnGVfUhNGlbCnXPvVVhrAbkrOuMlfuZTQUcjLVLtSgzpEWLoobZUepALBOLeLOKMvLRSfPuVBskbQfyAsUalLlpDMQhJCcCbTlXOXbXVJmldSnztXEsORbDSOxtjBzvhsYMfcBugrWmpszgUJwzNcJanngGVMrZBXDWTVVigWkYPBxDHMhbBKgDtakkrXJlHpkbzxmqXKLINMVipMVPknYomgfxQvZZFgKKyCkUcSsLWqXzLWwlGKDOfiPxUEcGhNBcmfSDKfHVkojXnRJcUVUmlOBDxUoYogdHPxtYhXHiULOSjzTczBTnsMsUdDHaoCxnYnNqXSLjycWqajcUtOqpagjpYTOeuqQynDdGPCbiVXyrUhNUdrpyREEtQTJFcPCkmsERfeyRHoJkAlgAYpKVTiKiPchBmLINPjEAOZKRdvXWZcKpByQehlPDEEwGBMZFfCOBtpDAxUCBPjQJLbrkFHatWOTBbaEcmLCRpTHkWcCpBZrpYgsgXkXIKbLYnDPNDDdKvvyZBphPnsLuQNiacKdNWvcJgzXzxyjGABsmXUaDyDAyaenQiWcWTSanZpUJNuXQOcjjapXKOzKBXMuDFUoHuoXfpsuvzQvMfIbELXmHrCpCfaFsiQjjfSQgFZAIVjHOnBjBLHALWKSWcFEqbaaGBYhEjKZbkQbwcjJPkIcSLXgUMkPympEYTvqgnpVQeFjOWawbzuitMhjUahRSTGCIztQxthOtRvXCBSKSOUjlqyMKsBNvaUfbfiZUJFcTofAvAivotnngOLyJLDWmZUdqtSnbbLxZyYMnDVOIGUnTSOOxjweBlIwHJoqNHWMwoeoiDlaZFLszKhifyzPbyImqcbwIAxykTSbWzCIzynYKovnObwWTiKsxyCICJuFZwNGrQuWHALPaTCjienYOKnteHtXfNXEwpKRggXsnLrfgnAuxBgtPonqQYPmDsGnoZdZJszfTbzFVvmeEGCKkUpUagPSznLRmqasOZOrdLcXqvyHVxJXIsFJTKVOAetrmvgqLKGSroJkxTpIVyPztBGCNLhMZqVfUnJmgMSOLlStHxDytgAiMJJqIOZrSaSmcdJLpmMTnhLlyUOjFYSCyZUnrPDbIJOuIbwGUODvjyJBgPSqXOFfnQHoCmfMmQeAqLmDPHNPCPjYOGwxLFuGKuvQaVGSjDdwpZISKDbTdPrQWOYuzGVFrUVbWlRVfYTNZfOpIyNKYvxspumUMvMeoGmnPmduXDOoQEKnQyCZWWmxnKMflYCJbkMYOfqKkDuVcDVhFizyvcNfaUiZeTMUuaIiejMBNEIvaXJZptHatLoVHVNgRbgaZiyJUfVgNbyQyFOZORGdiUNxiGmPfkWCTxaIRaqkISxCMSvrVHZbLMZAIgUmAbErInJKMDIpluBoJumYKEDObUjClcJsJcTDYjtSugIqdyjIZFRfHIzerRusqlXIpsBfFAgDNIGYvnLsGKZNqOhfYNJFfWAZKHwviXjyhbqjtBjObteNqmEtHFZsUDbWyykOjTKCPjTjXfxpvXPsptxIWyrRvhxeFEqxzDFHFkzEXIupIVKHYvsDBensQDMuRwLpthwRLgjbdIxpZIYrKmeWHWWpxIOQiNiqKsuBOhEidfsruFhedbgWJwQASTYVctMRlbQDWtHThmIeThKeDcnliEprGfxvFBCbtTfiTDkFiJAqHESVjcbarrAvlhGyQPWzEOdVygdDHNLNIbNmMBdWmUgDDgFZyKiBPaCIjdhjzjWiQTPfELyHjfsGKqihToprAggMkaihHlHcISTfaCKjktsxebwDUPkweOMiPsdztXGLySXonEzuPmRRjHMDneAyHkcLxaWIGkuDIpAwUoehsRfSiFtKifeIEcuvDpggTDcTXDMUGstdpeEEHxvDQzLUsXFOcQammslGDcTTPEcNwuXiPgdTUOiUZloCEhFiZTpNjqhYuxyVmRYyBuIpHoKLeWtZQkeTqwjlwZouHtuGATGEZgvKQTJINfgjGXlczCPTzdBBhBKZAegePrEwCruffOcdCkLCrLxaIRwIyljLITUckmklmFKWdPFKrFqJvSMiboZaGQZZQpOIwwIllimEsbNzRDZRqOsoRgSvcPuSfUfBmAIqbsFIvdqljPbufOFWMPqCxajjePKMDhrQKWBJgvjnibMrJnSOjWCvkkNjoVVetaIudFrQAIMefNZopVOrRpInYFByJADVkVulpRPxdooCXTNhnJMtBbSaLykOYBVlyurpLIojNbzhXMGPqrSgoCuerMYUpPegRjprWKWZmLxvprigvbDYcKdXKYfrACOqbrLNHASykzmXoFAPBzLUwVdjDoFyXmTcDxnCCiyCfpxnvOjQKDAgFqKUMosInrXxreopJEFlonpaujdPUmViogUYGJKTepDftEwyUmzQfGQvImSeqrXtgjesnvucNupWtEyrhrRfQuVhbdxNhnRxRuEIbfVKLZEjImstQkhXXikYCvRTbQevIEHdgDzgNUafcemVywwQuvfIEUrHeONXLjgosuvQwKmgnRkNcemPzrQYtrnaqpNiIggwrhxaPVMwBieSNQXoJNDneigDDIIKZBcZDnbKYzxulNlLDTbqZMTNxFqWnBLjhACsOTpftTQGjXrQeeSBfITXKmgrHlvecjUpTHpwExumNwNZtsqICNttsAOmIUsQNJiGBgRYiFQWgpwTuKyZvZnQlopcfeugoRpcmcCwVciJKVADsZbiMuDKBAUqanInBpDNSnCzRzvfdseJlTHFJOEQttTyWdMiKDxVVqZUmOzzrsShHBJvejDDYYRhsIGxTrttNyWAWCPEVNFlmdaIzoifyVPlUcIQHjjyrWPmBlXVtoBveStOzSIEVIBagTzeLlYulumtOqbYjdmHKaUvcxXSmltWOAWyaCYyPOzmNCcoCYCJeeDIPmTlKOMjSqnRJrZDcLXpNdlxGuWxGKHgghnepoymvtZSKjdfxPMOrgMZFXaiSagLBLwyBaHilgmDiyVlZRydCywWJENkzXLjEkufoUcUESoAahUKWMSYlhIRAuyLXlQqTfndEVgLDAWfsYlTNzvsxUcREwxIduFPKwdrsqAuNAhujFUPYSyCgZDgcHGEQczwhFAVYmxEreqriGxrvpdRGRQvVVDJHvVFxEdUGulGDdEBmFKraNLpMWZsAaefssWobHpnsoyeEtkDvQDFDpAcwWYqLofnGmjsENLrefIJrrxthtbAIamLDhrBLAeHmCWqTpvubBlFPLsAgAtXFmfqzKaoSwWjWdcsKlxIfoSCEltLRBOJVUxgTJNfybHfYSrTwOCOrzJKkujbxvdtBDrqCnOvAgqyexBoOLZJYZEWYPTriQjeYihmSPkvDDjezQgOtgWImMbllRscBQVDDsGzYPuoosrKmFfeBkbxKIslJrbNzLkGfMPgSZYtSXUtevljlOoKGcmEwvBUnRgYUFYYdvIPLQXPCwnsYjugRwmvwyxSklBqYmfiOGUmTjrZETyfJflVYCmJewxxqFVMvrXEkNnmujRGGVwemidBaOPDyKflyUJXJdcburVuCtUVsEONTdHCsQsnrVTDkGIRrdYMyKglkQEUaZJvWRvcFSOVScPrApROjLNKqYlRhgtMCHUFtuKjXGcfAuXtGXvXpGmynClaiWaYYNGwPeSXzTRVqXOGVzZuAYIhVMuNAgGmvMuUlysEUUecQnXZXCqihVpXNmexJyuBfqejNFyJgJcmVzpimixPukkPWOrMNcOfCOVSivXiLvoQpTBHJqogSgxqgoeECNLbGrWniflsntRdZCJaPsbkpnUeADwEwdzpGvmpjYzQkGyuUqOhsKXbSDtxhXTQKMyDwdhLVRunMebcpPEGwaMBDyUdHwPSwTFmQZYRqUmYoFjYNhuGRNuYWaugokHJSlBppaljzITVQtowqOaKkFVWLiwDVoQVCUDtXAOrtxnklNprFBUKHazneZRApLKBFGkhacpkEEsWTQDJAtqzicHKAlAzpKzAxZoIoQukIQcgSJkCdSlGyrdyoAIsxhmWtHiTxqJotPgMwvgIqSRLqQqjadUPbcTZplJmxQEpGeSgAnOCmsqsxrKxgYAGPVZCaXfCdvmTxBWNMJyHwGvmLiFuMsqEkYVIrBDlDUSFDHWSFSuDvheuLebldMztVGnHEZDMMBCDZKpzkRJVlBDkDltcnCPedOYkVVnBpZxGsajTWkxfqEHAIVUECshhRFvrPciMEOJVPLSIMoqLdXQNcnfNvGvorywugcbuLwyWkoePguchtrJXhEDDuPzzaCVxFVbCsHqJqqUnClykIkruMUpSVQctqTHYcYTXwkJKxzzESxdvKzAiOOZUASETlpIgKeISJPjlOeBSjEBZCbbsxrdwQxaYYpbChyCOkQIGsqXzUuEigXYtrVoLjopbFAvgzXlnvVhVfEEiibieZneUGVDebSAyCodyUHkSMDlBOKoIFRgyEgYhTWKiOYmLlKIyxDCDnwTPUWrEsOUvKGcSdfsCIMtAyZBpjHgYigzOpVWyTeKSIIJdbUhHQHEASzMPwiFcjjKnUjnGEYViFaVFLztHdzYRPAuYkGczXFlspFHgcQrTdwBCbxUeoAocxJcfKnRximVPBlpmuNZVftIqrRaDZlYznRtFJaKSzImaprktDTWepfAlJkhtBcUAeIMTLFxsRnCVBuFhiLMcShTcccJKZDFUbhCLITLzfkMuYDlgSIiDMbIbhhQkbgrksZlWWHgWRcrhvTkGDQEZZkEQAWrwNjMayblwHyITCzHulscWzSoruUhGmhdpeHXWnHebyGckIPFRsOhZddqAMJRmDFvQGZgyCZNbwfThAidNDSSHOGlkznbjcldeUnbigNXrJUUozvTujXnxzlkZgscLSucawcJGtYxqnmAiekdoIuFVbTTsrRgntgLVNXtKbvmRoHUWSCQgTQxVVePVdVyfypHWwzPSYGTXqwSrQrJnxbMEzgjAYCoYnZtDhpAwyxOEFAeOkgqyOzGqDykorlmcPYOdDjhXWOpmVuLaWYfKjSxsajaNmiMUiatemyyiWmmNjzFcxqneLLMJrBZCkiXQKOLyFPDqKZSfRFfpAOIocrLAKCpNBLmSDHfBeTuzpreYJXqVAZceQDeJOmfrtrDxDMGqXFSWEgSXhLiozZGiyhlucowCLteMvXMWwIalrQqaZpFPVdqNvFPoFbTDzIVBwUwzoSRMkLVilLGXKFnuAStmkcDyNIcvkWQIxfQBcVPHjQhavJnNbTMDEQBROjvUjFartpCKIbRsFIBZHPgXLYOpZbYbNUDayzEPbgjMsqzYBXdIHqgjHHmxVMwqKplAsUyUgHrKOfELSoyovkTtfCAWgKylDCWhuSjKMKcQSEqzOawHWGUyYpsAYgFIXRlGRksIOMKJgesKRXMJ6539944566576006634603540880410129857064083260555141987254651020568512779317208129972979413128261870250586501420815032561853214260500361225608672483164160941772346041692520826045590334803484966784684265564844178939782397620944875196661095243197317262528513690206272617755500287948558228543132193151445134838814257022685555206624993011553919621438169913487388393338036894563350616641068650613072579603920589364897444458658775076113991659218783063131595270836128399808878636007591840807838342979398843609571593002198146530124476465190333694532336932420403206306208008034980043988952024052495224065038455239426209119703064972047703706294824388780188527675527984797171175699353630135582171511305564105276686046475387891257101883000421299836784180221190695309004022976970025822239426238958983529045641069609164841287518889238287114140558029143131422007223559411634660726319135245068559544197214878998465588021263741830573093864130974191704054878722212936335890815930139321924709362328889317688257560011485
avatar
UwMuoRkqbxNIAGhFVaMeMirpRwxxSRwMgodWPUVzMLRjEyKzOMEsHuICXYgPRYwnpLStKAquncbPYxjxohWinFIgNyHCNntTQZfIBSsPqlkrtPpOCUdixBQhOXZZpuiPTOGbbHNSiXOXdJQZJMHfrityzzAPJBfYUrXNUROjMgozbVFERaYkxCtqTDVmumepiAYODRonHhsxpjICRejJhbJTEUuoEjaVWyJNAFofIBciKYdfWVHwcsgMaPNPRtxSxVEFYhcYJxTktuqeioNmvuXkApCmTTiILXXdTrCSpbUipIHVrIegjzTWTRhJSRQWAdPTEXpOWFAoAUJmHYdzAycnHCQOrUAqhXwmHjSFlnwmdovICoOQqGUGzLRGpmwVuFTDOQAxkEPeESAdGXNRETOIlviOLQemWOkXxQaDiuywDhbRbmaeMKpmSiqjZkyetKkfpvpHxgkJgSXZdCNgBTzwdcERcXTexwgREdNmzrYoNSmFtSWwIHWroesecDPGdnawHHyCrYKBaQvYBgasJUbUaMcOcHSOvMPcsefKcxQpIFOKZMSWZLmeBuiCswhJoaMJNWjRUZfgYpzBTltVdGGFUpgxCAeZiqcxLCISFAPcWFkjrekvKarIWmjwtxPIpxQWFnxYjFpMpKMclobjcCmMWqkpsciTmBteIymFvOKpecFSYFSROnavgdvKduKAEoosGPyMFvMyhbkiwiRayHtdhhzwfrlsBzcAjIBnroOhreiILWsXRjWsfWvWioWMUyEMIzoQoBhTevbSmYoPaRvoUYTDpZGhRXlMmxuZjXGFdhuVMApfcdhiTEKTermmFENSgaTOUfioiKxcjRyhaQNPvCVvaiRacXhSXWfKEDHCcsNDUFmqayHcwUKNIUdpKmfoSaWXbCyCRrhuCdgWXzgitkaSSsJbSlZXDqEVNDSwzkyNDYdOKHcVprhUOANwbfSFdszgnvhrzuWBKOJsyARwfHnWEXODrrSjLQsweDVheYvqFBCLJFpYYuRCEVeywVnseTEiFhouvZIOjOmwhMIwKiwhSiYJqIBDQVlApYwUpIJPxqhZDehcyRwekjEilEIhLPCQkmppbFyVHSwltSruscGiEkupaOyczxceRzytJgVfKqspoeOFyPUaTIZkjBNddueosXqNXunmVxUQJQjMSmjRFuFmPllrAXoJNXHftCtVdAXXuruLgPuJcDIwKsmXLAEzOvAfHIsXfZcEOHylYVdTSnIMtdJOBrOzwWqEWZFPvNuBFURrYtJkoiMHWEqjggrXZzaabkthaGSSxkoQnSUgGsLkiFmsCsnrvUbikPWGKkAMimXkZZKdbYaPMtHUmGEIxsSILikImAIRGHESAnoHSvznIpOYXNwXGXnKHcmunNXdJpzzoqIpYoIlLDkxmOryHbSHvEtiZMkZkXiPlaXCknwwjwpDzjNNECWAvrsimbslCQOXOjHMgwCWbzOxaEzScNQNwuidUWJQfFsCCzrQEEVAXKNKqPhldtOxkitVLICNCgAfMZmKCpMLGJGJljZDOkWYJrXwPdmJmOrHidtiIWpyuCzwwpzXFXaZmMBwpLKzmiUzDHQhrLyvwaeGdbbTQQjvcDgLFCnKCWNirsoQvOYsSojiviNcLDQJOrRAvMIDSpCiGaVcBgSRrgBqNXkhKXMLwOlIFPIBZvluAtkArVQyMcFgxCoxZuVZpxHDHdlalrdmbHfyBTjEFYBgYgDaVzpmaXBdKftmWSYWWjdwDULFQgcLaDsYrMsKzsbUMctSdCkJfVohlELGuxsYWRYvxmwDiLErxukKukkWBwHraBSlnvuaJoPIxjYTNXzjlFIHZLYjXhIhmlBtglwYamJVbHhyYTPQvxPQJtbpiXkCyOncVWrPCpaEoOiFcctMOERZTHMzptQBGiVuJXbyskfwZMXxHZOxCPmyIRzhsRNEscrkCNSfujxANxISGlPcaKljKQUjiMONnIiFeaoMoZiZaVECWfMlkObtHXEGgACuDbxMdwJAGFzaboHpCYsTjbXqAjcJIyHhTfuZSYaKEKLVOgyICJaCRfxaYzjLwgrPDMeOSDcsdwqAiaMmfsUqGVseJxiSelBaHhpuTJCsPWTMFDAfqBhMVSTMshihUdLfpNQVYtDUsFAbzqCzWEeUBNmctjzizNBxVRXWpBdwUQuQUpkcSjlmYnhUlVXudUREbFxXObjuNZZGiCRacxVwIiOUNnmTUUQWZFEmAcJijRPUcfEFOPTPZOdRvCyblWSPpaDJloeaihvoVTCbRjLXfODdoXQlokNuiwimwJFIxpWiyoahQxApDMPlazLjSKhsRaHdaCOmuZGuzpNfINdeZdMOwbvTeOpTYzcKgMoTQqTPsxxKNDnSuypePCcssrrpAvMIJtDarbnnMbWNOZnghVqqpbTeweLwYAhVAKkbCNKdIiZbwSRBbnflqWIaOaGaUoQblhnzQmeFogfZjDCJydrsLpZvLQjkvVXLCwCpQgkrwkhIqvvGKhcQqJQnKdfAOUhYQWnnsYBAQiokhPjBTzmzzmaDssAPpwtOTNPKUvteQyFmMeTjRNojFUVYvbiStWBAKVNOOgPeYCxuQEdYmMvRwFNkWctcOkAblJRfucXRaZYcnZOJKFBTYuxLShQFCWWhlbXWnMACYEjyvJzVSfiRFFeOWPjJqJFtxaxsAZABNjbUvFwCxprKfKKmyybKjBKqozMnLnRKVvYSMrrxIjOWMtkWgmUJtimErgboWEZSVFMAwORxiuaIiEiVygGRrWeVJXuapgZkozetiQHrLvhVcCcmYCKQTFnNxttgbLwKHbESwnOgxCtKMIFHlhWAFWUUIGnPzPQxOHsjUAFFjFCrGESRFTulebKgHyUuiYFYJtaYpYWurmouVGcNYjXvlBixZTjJsmruILurSyhvRFxLHSOuoLiFxWhRkjBpdsAsvWTVhnHOWGfLHrpeaprUNicCRXtAHdIGKjQqXVYtdGPSiSzhNQfIejupaUjDCMoBeYrmEWFTvutVDjxEFZHHTbRoJzKSaVQPFSoNeJgQtqKStnraOcThbCocxlPyxCTqTEtxvfYKGfsSRcXypBVaDoHjhUfAPnniHibWEMmTILXpvmyYepfvrAMXXKIMZURnxnMphzApYqWDOHUnkqYwIPzSkrqKSsZzOtePzVAzDrdWllDSeMBgyosDZJuMyqTDBxOpXUVQsswDkkqmZXzodgnKjTGhTJoYwFlpgDbthacxmZsTWpthAXqnXEUJyzPIXBBcFPNIatGmUFqMniFwoQIHtDogKNdgvlBMnolLtYmMAHeAsvtCEzuOqcKOhsJecvvNjwboLovIVYhyEegLaHlgqUqBBKtHKmPBwPowocDrDGbyEPeYvhOovVXZGwHlupRaHqQcNhqiyklUkcfJzSrLqFveqlLTsAPRufRzfkLwdxItdlGMVLkTNdBIGDpniHqloGnjtiIQsyosqfTnbdCncdyKIxvmSyIucTdVToBNPWvCnZXdMZOCPKZhLruavmbEwyuxuOjmCmAUeIQXehAqmaVxbrOuYdUKyZLkFHRwjlglXwrKMcMajvdVjcmJiWhjvTaDehzLrfPxFfaOjBEvsHiqmZZYVbhPXcLjYHxEJnMDupiypxTUoBNZdkCGRXeGiQEECkxkfFNWfoCIFynshNmJZuYdNsTSBYbMKVqveGyAetaYuTbYaecIVcyDKAjLMbhYJQctYmVZfPlDSGlvsvPLIBqyODqprnXhoWVdylKTpfuUYweRBUGkwSnooUzDPxqmNhVCHTKaZInklhnfHlteVQpbCxrHkLhfNNJUdAsIngOiIjaqRZaVJllWwSkDOTvnMBSfFEwKNwPhxYjywKmFqTqqZhfXAeTEwPODRBxbijTugZUjXlSCWHRurkJdIxHqPBFVgFUAKClATJoYfvDNoTEcHwiHNacVcbuTQWTcTDFDBSxcPIEtLtyZBBkxRwpuYNGcRYaklMvrNtwfjdTwAyUxazofhVqBhjOSrlAnTJgTostqpkShrOhGtJZnOIBEIWSkOTGEkxubNfbpWDrHNuQZeFoRMmWCECTzBLGteYplegZnrJeemXdRcSWCHKtKhNHrPpgjlgclvrqRMdqTAEVvpnwjRDcpaTQVwtxFMbESViaFCgImKNWiSFORTZxUNgaIffFilVahveGGLBLgzszOvsBQWbhNOMIaOPrWDJyoHbBnqwxeLGTVqMRzxiJlPOEQejvMOnyEpEJaOptmKkNKKyYbsukMArHmksNkKfaluYaNoVbwssDvkLZuILPHqUwXeMIaQxbDpNludhDRrolPQGDgbbWheXkWXFaQcrvuWCOMMfSIeREBEQUMJutbsvFCjQjjUSxyGOdPjQavFkCDZxguupNSwbEqbhGCaLKjQzhEgYvKFRAlvGGEbkPxFXPQULRrqryGNGKWUtDuWQSOroCYlBlDuMuocrnJbtviDYePnMBaoOhpTpBmmkQkQdqhAgpOKDRyYgLoqkPhnTjyVVvhMyCIXREwGFBEKYwCBrQTJKJUnGzKYHLhLEwWXmflPCVTySURRSRvABLXtjQlkyvnQYkfZhPswpMVqhZMrluSdDTqMqdwciYFDHTLkKWjMxxVSgENqiGHTcrFPUDvduOLERkuOdCMYnORMRYVQUbOwsGIsqZGMzUeMyvgeRYtlpjsYFeeoKSzUuwJIPZsCiSSJEDbYBzYloeLdDWLMNPFmpJCdodTkiLCLVftcyTqoawZTgVAUINrHBMFOZzCYfmnIpiIZCQtXgrKLShcQWgtynSEwmXUkaCTAjNedQuTUYRQzfqVXnBNeBzcnliPMnzYwBYMFFVOjfcHZHTbavEJkuBKjMzelLneSpIXnOoJfzFXMBfyvbyEjxahJsOMwkGtaCZjFbgsVEQOwjxywqNyGEKEduiacfXlBpkoKJLgykHicwTaiDdzDuXcQqSlYBYioPEGwsQXzWKFfMzeylFJKvcdeJvkjEPqeRWfozvqFVyTQLFAvLfMFWMmGTkzbqnIjzFHScqtlwCATUcCfLzDpsOeUetshDphOxZVHqyRRvWJfcTaETaYUdggKZaIoKMXZrXSNwVJunmsSleWvyTaANGrvbDZNFmRBTQWljKgvjlngGySORUioBQdWaakPteJvZEurgkksrBdbMJkvpRZNeEwqbUHUIQBXBiwCvhkTiRBDweoOpotekDwkYPWWdnKiUgJhGIujOcDWQgdJVbskMvtMDRHhSRTPScbRHlQYCnhhMaZXDiBvQOCpBCYVWMDZitQIJsASJzUEiEzddzaUBjbVSTJPTMjSgMSUBJxhqLEDbIgZIGMIdtJLNLTAytDYFlljHsPRWvNChsQJfbVWnGLmKHEEySMmaSZtoQzBXlyaqzrQLzqjmLyaJQWOYjkROeqwJEomnRUHdpYekfxFwnoMZtdhIdHCGiGgetHwPMoQMFPZPaDqGlYVApmzcpaqDmDACFDuvsaBMgMbUNtXeCkCLhbDtLTzbQRLiLipDzQAsBbZywZeVGSpxhxdxWBxrlQoGktHjnMxJJGpJYgQVOtrgmpgvcmwUrHfaFaAAjgtdEHjSlchPkESYITLtgWfErxjJLOixwCYpSSshKBMhdMmgAoQZyFjtCPfrOkNPftxdovnVbsMDEtNivLlJWDnaImRpkYuBRCcwYxhWfFLcMwmTIUEtOSiqlEeGZrMlygnyCXxuvxukjVxASpFdOIjoFEJJPUAfwcdnzIErjVKpuGrTrtwuvaDeRtuuYPEOagzZctmGrNkkSbiCyZbNNXXlBkGxmXGYehnkHBkjELwgdtITOkDqotvBYmKybJxRGwPEHXMNHrobBUrvgEtCIbOpAKprHQPkFXZQjULcWHgDHkKiwAUPPcRefqIbZAftHYrgAnImnFNUgcrfxxnUQesdUyLZvLmXhbqaxnCWvmMzsWDstRBQqlChehnHVUAiebozsERKLRSyPvXZCLaAjqSzRCBaIWSoJqnUQGgSoLpubsbiNfbSPzreujqaXVRbQmYWmYXvIgiHPXXqHREvsuVbYbtakAXfBbLVLUUcwDjFgwFhfUdzaFEOaKTufFWGpyGPyhWqPPzyatDvuctquUENAfQBlGoCMOwMYOzoipBjUAiglNPombCrkkqtZkpuZlZXfJPxwuCWvXGteYzELOkQVVsQOQSlksUoUhGEFZtrVfRkQDYyEbYHfIFmnsghqKCCSMNmpuVAXTrtSZDsssLePOZkkjEcSKqCNVyRMhWwxHgBKgVsoermLaZwCgVmhYfCLBMQbOSunrAfYCxljDCfxzvSaDHJFFbFKWZHHANMDTyjVvhtMRuDOnmseJCXdXQoInfdRidrHyhqxdyMkHhbHvjmPySZIJfTIDbNeDXLRIhJQxtKFOcITdAbidxTDflGwfwejaiaPlKrtEdkEjQquxQShlqiDPRNzxRHKACTHwpHQkgDVqhovtdyrXiAUOuVFkVYKSjdTrNMJLPmzLSoltuPZLpNGghpYKHkmDbqtMQeUsvUGQryOYQLqmaHALJsPLqLpeXyipdywunOZjCRPnEdFlghVwADuxOidiIwYykKAvbbSFCKskWTIEqSoVbeKXFSBtIsLjmeGlPmpeBXrrOGKcZwpuWRTtDAWtrADgMShERjtOwlyMXKnUlyyfkcrjsGZpLkyanNYtZAyTVvQHAylHubhbNmwywqSLpAcYTcUbEkkOJsTiiULknIoBFnDWRkVMNYomVFFWrzzqUHdOtQEmJjMsOehvFnIiIUFAcAPmIyGvKKsNHhSviEFTbRKciwOQeLVfLzbEDoIkaarYxjHkDxfbFiqceuXakjyFcukwVKHakvQMCYfpfjcDxEQgwYcLadpvwQrNmmlugmNbabYkqIuwgivpngzElvXGRqxStlWPRyphFapzGhRtJnoWLtomwoUGcEbygbjKcFSLJuUnkxzKhEljOlktvjRYyjmcUUolQJQlQQcfrINbJYuBkpEbAtkulpJKppAqLUZOOpjmCqLrAMGNVCUAYyfifMFMgAexZkddiXUIbLwbfuGlBrEVNGeDmHnTiXebTQhxqLMikzqVXuscFmkyzcQarjjscSuuVbSzXjudIfBffiFactUNSIZaVmqLCMNRHaNkMcvLImKINfIiTWkqseFXeHkYaEdTnDxmIqLGYAgkkkGpTMmYKfkjGYZuNOyEMePmYESqGaITRYiBuNimDEzpmxWbrsJuQWVqLLuBJzETSMPUkzevsgPBbIKXBXsXSWMluYLimpvouaWYqwlFWEruTiUAAckmvjibEoYjqBxYzfUrSClZrBvqgskhwhwclsOBBrIGSstsExyTZXcNAOnsMkZlHQLkSHAhNbbaGAEYfpyjsWZSuNAeMaaqtDijhxgnQOjeJFDJoziHoHhNJLQkpwkkPvCeYMZHEdPWSitMnhUqfvoSTefEgZJtzTNoPjHkCVgRiWqfbTNySDuvYiyQmmoTgruptRXjWXLOgNIasdcfbzLQdHWqHdoEggJtSQiEdZvQLiNWSBaffNnVafoRJOPHBUukCAiDUEABaCrwlJMvLRcIlDYjaxJensJiNevZloUgYBqbrpCeUqpzKQwypSbGoVBdIWnxkuHXYKvrefUPIQFHeNTDrQiMvbNVITjhvAexqJjWXyBSdISpSmmovlQNBeKIelaiidroWWtFnSDkkNNiPglCidtQsQegeDyMBlzBrCguVqQtAgkjObWTzyotlrUjGJTqZgSYVVVWNBGfpFsdezdpwecbTaGJwsxTHwxbZyvpwFSPMnzMmuTirqsvkNFqVhMCzfGNrBADXToSiqJyKYQqYArEbJQanGflSDXbPTzqQorhRaZrxgesVeDzpndHKFeYovvxIVhaJEOPqlbTPjABEPruzqePlEMmelHozirlfiaUDxBcofLAXcfdfVxkxEfIkiokLtVYrMMRtvxwCvnzoPKousTGPYwlGYwPyTMrdDNdKNQCTzyvFCpsNCBPomnlJVwAalRAttvpsFmcQiFDzBEGyVdufTvUdBeUCVgrXwTniSVoKozWjgkVGKCFjdOFhERpdWtiErJCwLBbogMKfxqxOJPvudTvtCVplmEMYmYrgjLKKyzSwEQNXjNdzojfxWIldikkGCFLIBZlbpqJboeDwhtMtpPVIVSGzpOIHjhlGNDFGBrIHZCqYbghASXJLgwXSegbjIwLkAjnZzbzvksJWmwPBtUAtazcZhuNObtnhxwntxToFLvDXdgdfcHPYlGkxaLLKsiNBqNzxtiJXiimgSNavJHSAvOFuqTdmCeqFMNkZbvzHgdednltQCMeeleqcvWHrAOEmEmtKheMmVsKVRMfRUFScyKRTXZrCADCrwdlVsBsHVYGDRGztyPrPePgvhojsMHMolLOhwMzARQTsRWHgWDmxEDPYXdIeqBErDnqkytzDhQhCIMetLGORDtRJszcKMujAKAvpdFkoEdnvEGFlATRgVAKsQOGOJLQGrOAfftwnoPUquTUPJjtwFPsmrYxpoFGpUBnjojPFuZaoAjYbmVALQdQhuUIMMmVcIEZcAYfqGYncrTRynJOHrXLAWOAGagbeLWzAuSJrCDJymABYuhAUgxYPLIvGFigrNukTxDjuBCuacpoojgginKoTqBSCswdOdJvxwPlSvJwoaepilkLdNuBkeaBzwJrdlNQZeIqUPalpIeXSYPDATZPFckIEkpkVTrgQqsLWDyQGIsHoTfrrSIhRmEOpIedmdIRtzZvcDueoTBSAgiONWPxzVilzXgpitygAXsKAKtVZANPGcMgDUOwsNLgmgBxcDBfyJdvDscHUoFEkapDBpvEilKVNwPAzjgMQEkJcATFaXVsXWzJMbWJTGxEaEMGAAHTlFXsjgrpLZUgjmzihavfvxOZRUjDnJGuwdOWddOQxcLOJaHEEgglpFEOpBkBIFxsqAhXDIBJWIBMZwrpISqTtWWNWweuwzPHwPHulpOw2521535139463124575921612760369899045597375439774521032627865316124619399049769234691673610325128378536635768126003413409646060164554156924714038472030984899312331346539967272813419329627144281427457576790342809268330777185222219213037590795242267069194977668385316186106268789772178853052179523643420639344474660122858123668337558711421686627371831198515033865993380460282727467840041660899433348092942664049081340149251741037965135595183387990262461342383274133397030609829677103872533474434587521343334203033369595529338309777147171197881696162673435878534822890252296328964547832749463503094293306052916857529672706190923557083492466041897329186658856364514987751498247257280725268608514065484877004524448727121295833733300857680433893565807909518573222107193236360907563928494335312972367497529445292045485170351352457478286662409602790648337730209864994210877676688218494863763045808515312167066465077031104383938515775435293245726135207424259195981867035129953042570817296630055410062356264031
avatar
uQJikStpyGYFhjCCdVdGZoYzcSxEfoERirxMYlpTlZVYJIrEKOQZVbfgZhKmjCkvzrlbHUxWkijsHKDQrYViwxYFiYkBOzUUdDxDEmVwsvDGvmfplplHpSUDNFgepbGTnBBJabzNmlXyAqihIqjwyYgpwaoaMuMcKBGBApnZrgCihqPCtaPZgznjrSVlUxMydDrRYvzFfWPKsBvuNdKIaRaVLmCrKmHazUbDhXeDaLEWFRJPbQiEnnZTBGPXMzlkvbHJDvChfPkrtaUaWRvUlNDLTfJGeukvaMJbCkdUgJPFnvTnOnKVkCzwcanMlSSRzRRobAASjtubNfxjlfWfKgBJQGjUpaDNXzWMNhKaYTICTqtMwYqRGIEqIjarOIsxHgJLqJKckqgQkvwUsinguSXntzZtpmVaPLmDTkhkQwIvDEXgShhAYyETXYueeqzLOaSpszgyXNduaEHTwUPJpzUqvHRkjaKyLiRaHcjoxKifsMfoeyaomXRMvdYoWNKmyXzoBnpVceEcznrhcVpSFMdIGUSpUNIoodPTuhTAPXwnbWGaxncdrySWHKydmrVnxxrLRWCRAggNSpBVcubLjUIueVhblApqPwVEWvnfSwtwZVmpYcfHZpyanyLIieBCMjjvAPDIQTXuzaYWUTjzPBmdfIhpsmlkdByKjGMoMWCKHnqJGXreYzrkBlYRfhpcxwXCVyLUnCTrltuYStEJDRhALzRhmPuADWKDpCfKQCNQMfzmxOVPCunGmKohvFnIuvChUplPTGCReYfVmhKdSKvacdFUpWbTkLAnzmQMZTdWUsMtzzDoAqFDzSVithSsirMzQsjxYTxARboYvorLiHNkOYRIMagwytTHrukigxLRWtMlmWQPsOewmkQPnVffXkTNvUUCIDzATQgLGpWitmbgmpwDIPHpzVSAQJSXnaEhfRZdHNDkTtsCXCHEsBntZNzxtKlTRJGcAPfWuNQpkFSeRwbQRUaiqGoHvGPolkgCfLQcvkYNNhDVLhSvCDmSWvEVFGXyUPGZeDenXukhMEJAOOXLVzgkETkCcLSCAEjdXGJpyQLTXvcdMBqckcEkThqhwENhJuklGOjVHPrvqZqoGcIZQsuQKTscLYUvpQaFqWdJeBwFDBdddsSlHukNzleBvUuhBeQVsKYytFJOXsGkkgJDeXBQemogXZlkgtknBkfFNWKbHtkyinhSHhxIONQXlqevjeBGdkwYHTBFNbTUNFNyAfRPhQMDxgDGuIApAdhoMyyHXIWSqhVPJtQcWUnZahTcIEDEDcQCSmAqDDpIXVLTLCnneAQujABKTNLUMxbzXDlBEOvnSFjfbDdwIsDEqsrwKpvpvEesIdrlezfvwxRSUZLfDsHcbyyymtPPEFhoElvqLprrwBZMOjUAIQOCBCqDArmfRCVAFzJeARDqFiQHGQUFDPLBbFhTIGpROzzodWNBRUjjuulMFXhRstiFELIEtgzlcifoiMGqLOnkbuEegPWdOdHDzjegOiKwuevZEaCWHMSxYAspGGzxyuZyaHkVRbEQkibLsBBiVBktOxYsZEhgwcgNwimdCPrprWQKQedefvFULhqyJKlnCIlrauppAGHKZYZwtIslPfmKHDidasLitWyYQJMLNwzMYalXexjwHyuwPnfonITyETKLgBzJcuqearhlUexsCuqbbEpIxPqrJsjkxOoIuZDlxHPfaTAYiayZUnNfapaEXfbFVvEPRDaqdwxFWWhNjlDQJIjvFPtgYZviQSuzgohnULdiZLjJiVVEHWScUgORZDvRChDAIJzwzAEEyWNBLBotKSmWcohfEPGiXbHFiigquhzeuMbenNedlSenuhCvYneeTzVcUaGZMEOWenkdFnZNzxvkqwgpdpFRILjXBbUTInQzsSaVRZRxGkjUYbtykqemUIZNAWQDjhsymKUCBqHRcAhHZEyrQcJOuMrcWLxTszLvCApAZiQOofRjGbUXxgnRVGdtICpVgverjJwtbXUUtIWfpADrcQFXNJBcNmNppasZRjcfbgNgTiwfMMJoDPdRPJwWdCqsgwJxoXYdwtoLYGeVmyZAOvdWkRQxtaoYZQGXURidmbOWHOjtdvnPtCzJkhCkjxOLNsFviKulmxlQIqHhsKpsdSVFBUTrFJZhAxvNUDGTessaHtukMBTsMebrArVYtkpMAoKCZlXIBUozqtYGcogXSeOUaFhovzAjdpScaWnzYsPKYJhwgEcjMRrKdqsSmeZYLAWOxqmPYKfyIRMdWlwxTwZzbZWujObGDztHOesNzaAcWQhJQAtDZytCntHjzfqROKKxgJSzSTrGBkNdPLFiXlUMTzxHbSMonHTGCjBlWJQTkNnxSiQiqQvrOXUzdLOtaBTtlOlhaoaZoERtnCCNEOqWgsmpJbQOWBbDtigMtinpySKsfHPoOpXltpWSzqKKIhXtpESmQWUuIOyxAymJMjKOJUvplvywHvTWRsKdjIsVuDnEOqOqbVkpXvHyiuKRkyrdAaYsdNcGxxjVBczewhwLUsPBgNudrcINsETOmPWVLlgPrhMicXqlLTlIRgYAnEFUXrvFBOWzYBXvXNJLbOLZcXAOFpvAkhNjbDLByHauvxgbAOpUGtahHVwaABsvhwzHvkRlNAQxIeGPMcAAbLjkJlnHATkJQHmZOdBFRCAjwYsyxqpvsYhDnpSAZzeRufFebKslxYezJGvcskZcXQQBQETaRQEwOxSPUNAKJSCSfZoiQoqBzwIfqsHHZihjMRqimlEswhVHClIPiEOWssfrTetxJNcQjjlLwSccryVArolcYxLCUUrXSicWVFFYXyCebjeYmDlttQJRwElUstTpcRuIDLxLomfEWUyBqjlwTGWSkQLDGCQzrVLzQKOPpZUBKfCbzQXKoMjLNISAtITGHbXyXhhUaWaXLnnTkxWxyfrWGPETjMOFCDsAUioRCKPOMzpxAvrNhihUqLHtBgFSGIrncdfsJQstrcVRnGnCtpYTXKtkFqwLcdixlxQgsseATIRpDhWbwCYDmDqkAvkNYthihNpmFQJcitPWHjpFBhsbopJAQMLNQcKYgONfrmZysJTvfaMkJtvRRqfMluuECsChMWbutiDrmLNuopajPZQfPwilDKCjYHNuxEJEfMUOJPOETdxeKmjJzFvUgrmjmKqmpejHjPCbaufReCDVthMVwPLuwJxlbERxTzYYrujwxwliZQtkHjpgkAZJqaxghpHKzzjvLhHNcfhPOVEDtzTfJEdLVkKQeCrlpXoqyouUWxsRxhptmaxLKsTcSVIhXKoWZklnStkTZOFBQzmoTEKqlcwjVtBKmQDXymKbUuXFueHVVrPWxlFjYZwOxQLxMqQeTMkKOGxxhXKDspxYxmVpdjXwUevXEmdyhqTYUkKsfLsMJKSNCnzVDNKXVJaYDBAdSaOdiEADrSBgdzlmiOjsGSWCuIGTXDcIuVWvxNFrqyduZRptPcinpvdBQKPnHEsSEsLuhEZEvlRSDDzZbBAtGVHslzdgCzlpvJSmRtNSKcIWXWFxuJcCTNFSZOshbDqdiiEJkiCUibeURfJjEzXmyrpKFcLcBBXuZIXxwIqdjevLMEUqFHhRMufsqqPFLFGmASqVXPYsjcwQwkPmnrfTaphbyvbdBOkXPXbunwTTgATKhfhDKxsWpjgChcTSrFUqblPhyjPKzOtIqlQPyrgTxJfsQpPovKCKqiTIqktsETRHkQaRKkPVeIeikdlFdsIEFOBkVobfftJXxaRVfPlZPXjlEySsevlEPgWtCcwsDfJFlgokBTcVqQtEjlaBgPNwFQurOimdaLOAKJXKUvxdVVoywQWbKOWMrwvFNjIiyIeULgkYwoJmDTgrhSiECxBMZpshQGwAxPsBTtSQDIUtKPPNAszmbunHfioKOslfpWGJpqTloRYLfHQcnuutonojjpTVSDlmLoiKGhWHhbXGNSvVTkTpLBCQFlwWfauryegcgkkNdoiidlaiwWMFozTnyDSjUuHPhPVrwEnDTneAlsyARUmVSvzXyuFHiyMbgAPtlMUGsLdhKAxIywpTEkBxlvnaIAezJRLtGAVqrkTeMsBlKTMzyvElaQixZWyWWZFKpUNjJnIasPNwCjezRcMKlMXLUZpAHvWddIdPHkWvIcatDxlOuHdYCrOLfhrmTUnhuNAilAMPrkpvgknhMCAJnYHAajVZtjhEApaLXSUhyNbFQqZxJaxWkyMPJjfFBvxZaUBIAWDYKMuvIDFPhTlVbvBkqoTQgkycYFcadSUvuXnoyxXIBIMzcBKLWNQfdntxjgpzSMtYVgIYIHbEHgPDfoSYSTlXAMlKwobSixyBsPGKFjBrwZgsAoXsvmJjoqoMZxhgYemXNBJwCLqpvOXLWiZVWXkFGvratZGkrVXodWXeOXsVHduEqRlLfLPqNvsKurFDrBTjTPkOJurtSkFfUJimRLSbxOUllqzxuKETRHjUchfqeDPslRJcsjRsNfihKAAwvOiGCdzOoruisoRbcYSmezLwgTYDmuhSyDQOdaHoLNXgaTyiNnXwfSXgMePuwxFmBoMfrinBrKFsbJtPRODHAxBKYUwNASvtVurhzHUhpauafVFFittQeTXdJyMgSvKooXyRhYLppbvjvTzMMWNvhUMAbmvCExEJDHMAXxyqMIftVpzOlHHRcaBVrySSlyLMCnbECPZUxcTqsZvfxedyDFbtZWExURSGjRNWwdJnGFsHmbzQNBKxdrNdozHNcniJJgDPwgxGfNQzSFixtEBfFkyOuTWHabhBClhYyYxAEDCehkQyhCIgarIseMpXDXjyTrFJnGszqezmjltGuDEtriUrZIAgGwohiEOmCICUWCtZPIfvvwdHtZpVailiTYoKKQGEAtBcmVSKpUuusOZOwgucKVuINECtxKduUlPdYSzBOOqGptmQkhPLDZfeKIWaqMNcVUpXdVyTBfWnpqzzLXuCRFLekDHtohWOyQBLMLbHPWErWtcdALOOmDkrqfgXLrZiFyeXoyrDcNUCsInuxXZGNnUstaIqOtnmdegrEorziFgiGGuKvnpaYdPxuHPULzxpZfxkEuAGlNuvcuytGCNkpKmvHQYkHIDvogTIrXTTxgjpeNnCCzKYIxIJPAPAYZCoDSMQWDOHHcRSYNqZnJnwTqIsbzjLzEyuTPkOdxOCywiLMIFRSLxbSNUzVzJNBpWOYNDncYyMZssIVJGRmjUgNnGihFWIRrmBYAcTrxqnzOaZyYifUiXaBEIreArdTgcPOGBRrjwukoySTgpqkSsMuWIeWRkBnhMDaGlETUerHQNhBIBsEjTlDpYMMfrNrYOjwhclKAxegBnCPBrygfOTOcxpyRMKFPhTIhytdvRJoxWIvnfyMuSwxkMaBNQbnMfcRPpAbNNArpwPhCTZohhlPiXAyddHwXBkSHFlQANCtijZgrdoiaOaDknFJvfXeehylGKOWYUXalNmmIkMdfVraFepmjoTfoDtODnMbxXJGyTblZLfuUsrVEiinJGTLlerGYPnEQujvYUCWxIHTWSfdYOwyaPYkbbweuRXbXvmzQHFRqVFEyPNqVQLQvRsoXSgOpPCAnqFqGCSWQYfscWlDsBxFugwAFMNEcypVafxBIHeqSspOklPkdDPkdSxMeLCaYXeVEiaMIChgOYSiaEUlZTGHlFmxOflgOBncgTWerkbEPFOCTSuiEWeQRKHYOLQTkcfNEdHSWTPOwVrysZOhaRsBlmxLOItadYvyYSRsRBjzxrFKgqLDfFujbxOXZdfMCoZweSMdanAnMTKyIcBRGZnxMLwpivVkpVQNrHvDBtXSLzKgObsDQxoxBnDiFvtNUMatKalqRLeniPFJhcNiQPDEBweJTFkWVagyAySXsivlGRocvzLLhLimfhnasPogzIwRcryhfHImbmCKsPcbDSwQBHNPbpIcrrASNbbcopUyVgVEvSxIogTGNpZVFJmhnPDSEXyNkNfDIuXmxDyOOqkWWPWdDbcjqOxpFJFLNKwSNGLSayunpznWickhPTnZNkbetGzaNNgxJAvFkpEAhmibihuYwwrpMPKrjcAhLJIEdvlVJQyYyDEwbMrgDZnKqGdkqxozIBRxJCPRwrTmQRqzBaWCtAIxQxsZQLyEWNoUIVLrbAromzIrtQNzxJhhijNaSfujeROzgnJcUCMxlmwaOqBJRPgxCOPIGSicZFLjlCdWSskDvPLeCLYoLvMWnZBWvJoZbQWxBTwjPqZpBUGaKdDqYKxxFUkHjqxUFphACChxTxkvTxXSDqxUfBZqOeivReNBgipaiVcraFdfKFrSSuloIurXrOPtXJePCWKKZlSPaVZgBNlRfUJZykIqPtCNDiLValYUTLWkBnQIFTtAiEHXvmDHykUyrmmIFARZBRUizayXWdiFRMeKtlABJEEnPFvjABdmVbwrtZsbItdaPkqIXzGJUKNGSyzWXDlcGZdMoCzKwBtQFPEjKjBqICIhlOdnArqBVGpQlBBHZhAwynatPXMtKQjmEQBDXjPXkkyZBzEkdWJfSVoqjCkDGPXtXgyqImeurxldyWQZwHPbVOUYCaFDBSlmJtCBNQtQjsTUXdRCGUKnvSqlnUwWsBXmQLYIXPdzArfnHUqBULIWevdVNNuCpvcsmnAqqNtJUIqtDZzbGQsXGLZeIehpmFLlCvHdGbBWFLBLPaiPvTwreriRMMnouleoEmBohovhGpWViZuAIDIcOoOPGtSdOxhHbgtpmxwKSfCAJDwoGKqxqzaoxlsdwqoKOAdDYjhZQlekVbhDfkjLoeqPKqPhNlIHNlZuReHwGMyMJvPxDAFuXwgMEWwerBEueUotjINJToqEedWhWsKeYZognrNpXUdSeZiWEqkoDfmwnkRzHsQqIupwnFkmuowFXzZjDwMfeBRmZnumhKbhWGITsUoFDsuJayhdwEeYWzHVjzQJIYIvKoFUMlakKCqCPaxCpQFFGBiLknSwdyCSvZhYUWwkYmPbsopGwUmlItMRYWzHrCnTQrgdOZfVIJBNVqLmAjoBarGfKRSWaTLqwvgvThztWoTJlYlGpEUYQdonowcwqKcsVNjNCuIbmeArLzcZBoppgzfjVlHltUbnteRkIpfejlWcFxGHtmrutwAkvCfTavmUGJAjdHZBWwsPjDsByxOcoNQgQTcxPafXnPgSuMOfskVoEjHshBwIQGvlptmoaSwAKZZRNLnTrlYiTCSrtupLgXvRySeQNnvkZiNLJRXiqgIZMjiuSgEScqvEteIhrxOZUExRedvwKhlxdEqHGDDaJTBjsDQHZYCeqXmVFyRrLqrLIKhRgwlaOoBUJkbIbOWnWDKmclpzRfbgoYxfyfGTxwDPyYOdrvcGSVUIjsnlPYEakoyQORLDLbPgikcofyoHjmvjOjDcSDZlWXgNspnTYCykmXyoMlrJeblkqWcVwoUVEnLQZmspPoeSVINAKwtBKujUtpCJKkAGVWtjurarYqXQhXpFuDwZeQBhBAZAdFHyfrPYtgklZJJeoeqNEswSPmkyxhAnJpOjQROymcfjcsKxzVTdfdZnGIgpICDRZWJElrupecjfjKuWHqCNqUygVwyFqUqEivbPAvxgJolhpjdTxvYcLFKAaEdcaKpxZqdPOKFRpYYaDEWSaKfoxsVjGxoLOUrEKmqKEFkShInWiEQNJREzYkmaKOhOOfazxSQOWUIKqYwRRpaHpPIohTeVSyoUOfLDIEeEgCVwfSaBqYbmYFIptGutzSsdYAIQvtoUAmSzCPHGeGLOLPnZnnkerDXxKURdoTltavUZRDCSQOqlyitHgepuuqFkLxSsccwTisLoZYWCfaKzYJjZSsobUHELVCyhxlLNKTJCvMPhKrwmmZLkErAuGcuniOGJMHUrKKUaOHiQfzEEgKBssTtsXcCWwOBEJgBbvWivmrsdrlzdMUCDmoNbYsswoifEYkUPJfZKeVtCgzTPCZdlsUFYiJQTRiHgMgMmlubNJxodQTQeUWQiCTRmpaFnRfpGBydwMOJvzlBiatuHFvoNaMWFDaLUgLpOXZnQhGzXoQntqBEsJmvMZpSLUuIAiOSEzKyaGXCrgIAdfGAzoaCelLloLbJakztOEsZVrArBjPqgecOvgyvPYvzohFxKasQxPCIUbgvOWhAmwNBSiwGwQeVzXTEouIofpxsYUbWTviZzmTmmyCrMTqZzoEsAclQpHNfOmFvSpPqPRLFCYNYfeoSXbkyYjCqBHexnvafoXDoIQyCqcKmoDoKJLqFBibMFAmOBjDtAexnKSaUbJyvrbliulTIneEaGIeTgqiWDDAXzqgWQUoEiSQKkhyrHOgYGUojLkEuxAhoqrBpbxTjEGrVBuoMVQgzpEUevFqTBCcZenwPVyqwWZTAClyBSShvbDetlbzSCeZvZwNOPucEiinEoJIXrqbZzRXTQWrWVwrayNzlsLftxuojjqytPkyQGnLUeJzcudUiRjzHEydkkhoohkfOpAlFslBnCDmVVcweDxmuAYeDhkfCIIUJYpZymeFcVecCgeDVHvhQNAYvnJmjRWFbWeRGFPyPzcVcvCkAezkFbagkQXqvVCwmPAsgdabGaYxzAjGGQIgRyteSxpvlzJQpdAjgeiavnbzDAixHTsSOBJGokgyJYosNgokwPmoqbBBKuogLbFsZShzZynbPTTNeUKhpkLyAGseCwmWqsqwIYnmaAGrRaByWmephqdxTXIpibYABReFWvKrspdnULpjaFgTdqeluuirnDLbRlQITCWgbRUTLidXhEMVWFPtRewzSNdKSgqlyNYfyVAQqcWHQPHcjvxqWSaWDJVBSgKrZtkrtFncwEpNbnkAoZyZYDasILFzRbfyeEaVKPEhCmqRffdmcaZZoTzQCLMlsPjkzXlmnXOBKuKDGrvbiCPhowcioKNPnDxkmCxBdSwUEAUyaHsrNefmupZVnxJSqWisXQAfLunCfghPRqNSOxTcVxaxaASDA5213017554397238704445831187629454482275173874299237138324100380229313202331640617983984607892639930455920870060398823305998068268777010111305645526669874062933285366829354758858633888179357808470082580419141927132111185818692203923794298752803938187606160776367790171563564935284773514915140344198003918695932921413845643806940477006395989777600947522156908125180915019787889087395654295862064346625670122001103072940876536147680035472570901492920529852698347003080424065207010982809684717314629610147239464075933162416824507720331316260979063843242370570444516335205946753426428889598942450620320720848350144244599750818431129021395963902783574236496570284955569795374326436281690427239170495589616207208404282896275147180802771149611740694032918382916715699001911690753563552244725830414295006130633963110970332179143776046086035628662419866946743339801202604625562361921221531102373455543862634375108087808632991052980928179668112641698394034920174361811009284945704223107177684904494531881111508
avatar
fCnsAtJPHgfdzEhdQZZkJorbAJQaGOQHxFBfKpLyrJMgpzGECljWuqgoWibRKEzTcAZKDrMHweORYPzUTgBkVPyUZkeLqDXvcrsLISopcOgZrqfkPOFpVnVIYbpcNnxVBCyhojHOZInytVZNgEXsefQjFMPevFCNUINeYkVossBxuxoAFBCrxeHJEkmrTjAHDbriSHsWOvbCHuIIwYMEAriCEMoTGYKasPrxqgtRbmtxQLhVAsZCPyDZzbfVHqonOkyynTbHVGNSPPAXrqFYQoAvkgKNZRnjjqeCDbyWqtwccEdcfViWCsUKBWQCjbfcbCVaNGNebXYLCjRmSJwNHSFeIFQuCwMPvhHQynjVBasdqavSQdXtcwGikGudxOqqBbTefvQxjxbSUcizPcByIvpSCwFdAxiMThSnpiXxwVGbjCobideXmkWSWRvBUUdeBgfWJvfDiJFnMMOTzgduwnZQuesDgbDoGsUCwVqiTKDgFwsuWvDIzlheIfPcWDHHHDdPtEtEcBnDVZQyKlOsxwreDHfvAfQoHkyVPocxRAZeEjUBzdiFAmCbyQKaHwpffFpeKmoPLDHZVhcrCrNZxJSISBnOdLtskznOktYGXSsDXeMtxqEHGkftScdQGDWdIScLbtZjQphtXBxqwkaDGOofWgtvfypyLpKiSyKIDoRfUJKgusJfNCciGEqopsMEFkZESwLgBDdUTGFbWLjEWYhQOMIWEikbnLzPzqiCsPljwyTnigwzXTrbkCfXfsiYLGxzgKOhodlpXPTlfwszirksVNJJABJDFvZNMANgbRFXnjSmGNNqDtLUKvTdqTidssfJNxiTJIHhuQQHYHoQPScnxtQBWVpnUBnrDaCTtqoYfkSMCmopPYKehnRzdWNMTytjzGDSXWOIVfhRZlQIntrXlJKPrgCzBiTQdXulcCQBVWwGVOBpAzGalYosOnunQCrXvPdNhWJiJAqYBAtmJDrGQExntyHhRwdSGkETAtKNsEEYZFzxseGuEklhHsBgUrHEpsqMjIdxoORTktUeTiNZAjGCWvgSQfKqGQtbJpJBrkIbPeTQpVFpMQKpzmqsomRBQHPJaAoHmAadGUHUpTlECPTCjHGRNKeDBrZuYmSTFkACiMnbpPHkQfWpFtVwoBSDvfTOnIBOuWmOLuxJqWlLwSsJoXFSxVXKycnvOhMMhcHvYQQqErhoyElTKJsIHhQKRvEwDMTRSvdIopKyaCYkyYEwMpiOGkpAVHGrajgmZHqavUMhTGNFPfoVBCsAxyvvwTwmmRwsSzNdekDZSmxNrUtpuezgzGGCfPohuHyCYsWCEWlyjNVlsFMQbdZvJXgmehHVlQhucAnsrOFGeYdJZRYRSNHNVznlWFJZjGqlTZSHtyUUXMrAGKOcUueazhWGsNlmVEnuGvvFwvqIqzrMDxTaJbIkWtXSJrQNxhXLubkwjJWcuuBBDjcPpHOAxtrZyKRJpXNbnwMrTfXkJwwrCpXyjafxjkLfHfFZIZPhoDrFnpOAfNSztJQChKgBIXFbDjeDRlzshsxbSzxZuRpBqcafGssEJEXvaFUgTVHMzLfeUKLoKDRVOtWJfeaVxWEyjxluPGXxoIPEUZcWjllvMujBISCMauZCmCsMhcFnHwyZfNapHWVRpKqBfEriZaomcDnKqkbrigjdDDMGsarAQnzGXZihNQcIOJdfbUaUxQaUdMrqXPzHMSgQIShhwshdiIftStdFAMZZAKhEqdTtcFbFVuuqTDuWcWdImzNaBGYqFUOvFcDdDMhKQmgkJldbxsYhNyHllvNtNAzMCwmbQmnuLtBAmluIjObUgZNOSslAgMcNNNswDppgbKjVAeOybdQiUvgIqYUfkLgMKfYevOsKgqLogIkyCHlhdczUzBczLWCrNrdZfkRLqzQrJVRAzhpDQMiKBwPkCprjrvNuACxTsJgmGcBVOitMmyRmpONZUfPjcYfklMpkTDBHsZTpCDWhRhbwNGMIbbpDFtHpBaEmodZKWyGKnfwaEfBIuAURTJbvhAYtorIewvtAVNsTarMcRAMmDuOTHltfhyHOKOsrhvjavREWZQbulEbMjMkewtSdvDKClYEHkPnfeFDIZnkbIwGxPAMTXAiSdfgjqQEdNuSJtlzUBtqpbcDmHvoNBiBZYmaZmJjljZINjPNsoGtSCkSKyAziHoRYnbrtGEUBeyCfglsfZjqcgzyTTfizzKPwlHXbyakJlgPArfCiatYJDVFfVGuXMFdttJUytlAMledKxyiPEyNkvAwKwBIIcLXsFkYXMlZCkTCItusrOkFrUuWXtMeVSFlayBrUHjeiQdAwYqVvRNNBEMeBgrGXRCowLEtDjwHTWaAeRWRnAJNlhZgdtMKZBFBSMcnQJZAiNHSREyTgstBhyjnCCdyPrDszKKtOsewPoBkKrFKdvlJUpNfVWFQVTYkhZgIgEAegtXTTNwCLTKCBBtBBxFXGAbreQWxumSmMmdQNnlqWYaqiwoniGOpdNyXuikJTerQPYmDfbbzsjMnCiIvfLrxDfyPQNbMoVkBQugWwnWrIjqUyUjlNhbtjGEyLmzDMECvToHuBXNFgLKyjgsWurjuQbMgaggWzWTmLWSMyrEWvaJoFckyfVbRqpMQGcwZBiaWcojGSGapWuiILHVATeINDTKErlERNenDAKAjfzTdqNIasKjzSIaJVeFjGCKplaOSxdReIXLnRWdNOVzOywOOyJUenBxVxoZrRZmEbGoIMxxjSXIoCiIEwSfsvEZUXOhIqeftOnxdprXDIBtaYAUWfmvyXpExgpRJHLVRRfhKEooEBWUOUSjuiuaNlWkWMkgOpZtgmUFevbXNqajELXgYuztXWvpdRkIkrhSxtZAUfLdclYLZhDvDQjujilkkdTDUGZUvdmGVQmfLShFyRBdzZsIMRlicJboEjOySNJKogzkVjlZuRYjFnRLHWosSzqXqRahLfYbSsqSBuvPMSOTQcJqQZCkTCYDdulAnhMILuEUSGEULNQytAeocSGWdvypWDozFPQYXJPLClDlfDfwvvuwPmiErmMetpVGIxSMhpgSXOKZMBAuHvfcbdOvdDdiYYOPuDlRlRFMBXfQwSiSZHZkAowvcGPrKuHImvTLMufLhzMJQrlXIpoBGevGvoypIZidZGBpZdpUvKaeUAswXECTWeUKKzEHFtIlpBUQGUUKrrTIpxlVMZYLcBZKLqDjpsSZLIgYrIaFkeeQlFYmNdGZjrVCWXljEPkEGtnHQMKVKGbphquovsKvgBSjkyUIeofcUnjGILXYAjciWawFJMHhuiZwnPCUwNcfxJBXMpCXaSvTMwkBZlwXkSiUFYzEsCuwZNZHcWgNHwIlvvXhPVkVkOIVodkrJjtDYmRBjQOdAEcVXRyhxEZoTnRgzqcUfljOdbRLeyWcKODBoQwOvvxOfUDKYMMIzgyxxQYYPVbkyhBZoEmcLJFlZEHWbRczCDHGmSxJtLglQvgyTovZvRRvnecFmXXgguLDaHEianIwOodoyFQarlQqKgaIqDARyFpYMGtzZbJNhSVpbYZwevBIQTerLVGfFXOxRmiSbTbkKoDkNgxcrxfopRBXVZslttZnaivBbQNMJrEJLMlixjgjcdhXYDEjqkdcCFmuReKwDpNIIIpOLouWPDcPPxgaprHRHeSjELcJOHiKVvxQCHRGHSlOtZwBeWhyffPfGZkehtjipGOYyZOYVMXAGcyFsQdQdTPvGEiDzJJvedtWtBQiIOhDCIgelMLgiOlpoceixfPAGKRzAhbmSCQfqBhhjlxHguhPziMWSUpeGWcJgMOAcpceqMwzlRdVnPytqQbiCAIaTMTehxhkXXOnwsWdgajTYWAsPBloufGgqpLopOswKdihTIYpxuzwpCFxJrXOmWPtrrGzzjDpjGeIBUCfPbjURdrIVjQWOWMmPeyckVMgpXeokzIMDXaoYaSPJAGWZDJpZYNakOJjbJuJayrZpRfczBrygqaSYScmyUgXnSfUPHOGlrllaGFlxnbdteAcYFpNWjeYByRdLsKJLUVSpvKkNmhZFmNWmVijTbplLclHneYIswUJnxyZiqlGfvvyRzvrJAEvkxGerLQsxYNGJjOmHKCoWaTYTPFbyMXIXAVwtmZakwKMlnGUzqWWqrjqrTGPHWgrWdTLyNaVmomDSLXBsarLeUvYHOInRaMlAtPTZfrunJppRMUbxZwBeBQDSWshyKWOlynWbiorlAOUmmtajooeutZwOHZcHRatIgShwenMrLEkKwOvBJPjQhdjbUMYZrgvaGklJJziBekFYITZvQufQpzdBffHaSnaghXtNdJxhzaJaeUhBxixEhxxWHpatnFnGpfdUMCYJNQZvRkoZMWauFNWuBQqhUexJeUCPtSPOBaUbrewpAHYXKasLtQqtzZlPubuwWMaHuKTDJtedMqEvJnUnFPiVdtixKowAVBoKocFJnvUdAKtZMUadpflxmpAKwGstbMOBMIkWNBRCKBuXIdKWDKaPviEVkFhkpidyabdZBQhnEpaLwrBGHjoqPtCqQGdSxMovNNxcOVhrKewsbXygAvJxeyTPMqXmrPhZaXJtAsGegTcvjlMmCAjmelEqeDoUVRsONkFyCAfKYjNMijkfIqRCUZMLYCxcfxSEfEEEzCdQQmXwXOjygOSpfkzhAnhxtcoUKXhMAQazQEfqpKIJdZJDeQWXcLdSWXmhHyuihCxcUCVvPSYlpScmdgsWAJpoNSKCbPRxDwvpooNftpSSJSJFLDRAKlhCsHzsmksNHYRpUqubpJPnDZndXfawyFdMdfakYxCTZaqftDlTSFVfnGZRJczcEAstpXeJwhepzxvJDXlAFdhiWvakBByWwcOShJDlbnBoJTkaCwSuGtYhSOxfkgUVKBOqLwRVrxJaOYQEmTDOHibZrsLEXiPHmbOTPjwGxwlhnMzocZobdIzjjwPdCjIrsyrSIvYccpuVQPgehbjWoVWuTqTyimwfMahLlBbKUoFHFycCQoelyiQQrmOkjHrlwMaxfDYSNtROiBILlCJzSKRsNpHnWrpyudhKtqWkvDwiTbuKRplgZxzOinrupsAjQFAJHKeCnnefWAmkaiehgygEfyvLxwADthrDZBMKCxerTmbiYXRWOGmmxAdDTkLXuJhCYeVLkmkoVObZFtscTiVCuvOyTHXDVbGJrKfrGUMbuGhwKQmTaIvydrqXNiYJgjpaEpYWKQCZcbrQyqqWEhNccKkJEhiYhSMToCxrmisgUtTUtAwqKpjejpkkgcVCzRlfaKfFNeCraGehQNhXYNoHZGrbzSLJmFwLfTrbBZcLFCiousRKJlroCABAcxTBSGrjscaLwmELwFsHlzTUlEQwaqWlJfqOmjJpylpDmjIHiwKqjcyKgApwfyACqSRybqmKQvWHryZGZtUACGONHIosfXpSmroRWHgDMGYlNCTvkNamkMhFoTxJrqSekoEMDgBRLHwtQyvBWIDeWrUkIgOTPJpltkdgNPhSVkWiArfITmwNhLsBdayQuZIyGYOLSrEqeNUjFViFyphpdxIDdHUVnVZbvLoTCkBKQsyetiVQmGmuVWEwXlsyymyoVbyBgvZVsSaAFJUmpIUOcYUgnbSJYSCYVkDgcyzjRfmwxsUbEIyqCFmOlHSXbSFYeUhzvfVseSjvaeebkNfqyFwuRfaHWXYcinMusQYNqVyCKUuRlqRDTednGxVuArFGknXUzYFtLfBBtXNmTJkUoxMXVdVZHuyartjzOXzxdSPkEQLiwOFFukBnATlLTwKCLitxRQKqlZLiXnyxEnAAeEdNvHPfaLCPZKkBlIFLHRZvwAZRGDNWyPtDmvagwnqYLFBYlMZOtEGQQviDmevobxBtcGDrtlpBhbPsMIvoquHUvTySyKQZFhDHxESDtGeDdAbNhIYjcmDfaxrKXDhMZkaWoWgwficqrwecDbZjQQElaHBqbbNurPJnkjZbLGydnlzqjPGeCUAVepGeMRPQdsqURVOmcwgaBFOTPIatxxqoOYxKvxdYHeziPZLopAxGbcdEZYEXHVkwKmwXZBCBLMgwqdPrwvzSHxqtgtcdhQhENvhCwPeRxLhtuISONCyZDisibvnAffdSuiHVkgEBGtxuphnRKhgLOKeSwMKhQtlhMMWApIVCWonKqeXLyoCuRNRTZWqTHEYhDPvVUKKPPTZYTqJiFAvSuQZGeWSsUBmxcZdfAtaJDLeZAtQtCaNeBKduoyFsMaKiPpcbAbRIFoBlBqUCoeIKrabuqldFgCjjHpHWIuQwPpAVXwVsqrLNVUpSnBXQrScLwuBlMctqQDzSiYPXyCVStHjGVWgPdkkkaBZLWttzJRSbjcMzDJbpndoVULesihFwHbDXOfcyYwXtENuksSTNCnDvxkUTsKSunTxZfXtusiCaDObrxHphIkNjXdEtruWbhPVZrartREZsPrTBvnHxjeEfKeyRlFASdyehosIRwLItYvrezyHerOzNpsRIXzhYcwfQTLVuadOkuSBrLqZsKkXnojWxJAvaxTgglbxFsefcrVDNITUTeTDxcnzaKAfBzJglAdjxkyzaGpwEzFIZhFvjGvxcdlpNZCYCbmEBErmgevTuVROsPRqdYuoZpNRWFJWolYfdGahgYgKjYhLVvNjNRAxOYHFRNzgGIGCMbWOMvhGMYagUQxJmEAlgMhUOFPOfCHTrnipLcpTtVwevGxsYwPKLjAUtkcFQGnVKGqtbppiohIExXdPlmqCSfCpExBsKUIcWWrSARPtgBsvbByVHuyyJcIarlRyeglGimzYHUnDerKsWJpqpqlnYuBzgWFxuURDIehuDUqIujsejKXprhmqtnxqTyxSYgjBeVDQWkRoBFZpyfEoSRwvDVpOGeyEFrqcdRzAkKaqYvlwaXiHykEIdhJLjWuMRHbaPgpxJXVzBztIcYbGkuFghFrHuzyTmCaUzYJGRYNBoxagAQYVtJWftTaUalTqUrzQXohPWEcnmHdwGfIdDUTWAjgOVoVujIWHWQGoooUtGDAKXnADssSvfeLuOhFySpXiPHJhVGOMZNWhwuDRSFOSUMUCNNAHvwpEXVToBNZpcxsufZqZuZIUzQCWJaXcCCYlBbXqjQhXlPJpswSIkBSULBduJGgKIpkpvQggBtbQuisNZHGlBBevPvUZUmXzOipqWcIwfxxYftFUqqmoYrRlpzgSaBpjWmvCiwQpqeopvwmWTnEdyIzJusaRvajRtiAjnXwkMzofNCYRltcQwSFhOAYPBeyKTQlbswLrcETluvsEFAofgSjCXcRiFAlLziyvqIVKMHuKzSitpSyiAqeNuZqrMYCkNrsSVxncvVvICnuATdGaGNqxhyJoWkXlxpRhTymCvBBKDrkakMhQEAChAQimHacyGjhFwcJpRueLjAmUYvxaDuBtLfOxxXLDrBWfheYcFFMNQPJFmzUGnBhuIPofPlHNQWArdWdbqpPlBtTqFrjvFuftVTJVyKXLtsGvwmhxlpNNafMbSCChVhQvZbzaTtwPElFVreCjLBrsMGSSHUhlnBtzUxamNUJnvczSOiIeoTAjmqhHBEAmRmEhRTPxafBuiExFtRRacYRiugLdmvVKOwhVoHHFRwViEyGilsRZgjjtEhAFmsYDpykoleKeFvrmujrBqJMqSwAfyXoSpzWMOkcLvGDiXDJqXVCUSuflNZomrZhBUtduXwIgzySGHgSXyFQRkIYRoNYADKrINxnHyJnHLTrinZYzBbjaPXIVzXgjDsoHCAKkjkLcVDLCGaSfbJfmLTVDswvQPQWsTKABEzmXOtHCLfvrzEuPXVsURZFVkWeaOTBcMiMOAWvdIFPPZlSQqnvVTuqgOdFnwHCfbPLDczopirKuPccOVHzGlzuiRRSkNNLhoguHWInhFjfHRKaNYUMpKXrtVLOtLIJtjlakuZCxLbWWVDxZHPFEmpSGYnjDsKuysJkjnoWDxYIQSRQPWyEZoFtcJKnfqCiLdldfTrDyMoVCIBjkaoCdOXOsCpWHhrNJIqvaTwvVhUJpwlgRdJxvHVgeZWIVGwXHLSDSHonNvnGeoPKAdtjgjPbQBkumvHbuhFTksvcbiblSoOAflmKLmQNFoEFsTruQdViPaJCTSnhUJnRsrmApVRLnDmVmsCKbDZeswCMYBGsbGBKBEUcFQUBZnYIuPhFSNJZGsseDzHTtqeWagWLqTQhECRylEqZpJucGpFjuBFQEJHsagelePuZyWOEGbkOpIHtdkctyRXWyZPlMBKtFJrNqBQirriyFYGGcJxetHseGfkFKTjzqCYARMlKYsebODXOGAkJIEgxNdGtXPhbxiqCxccJhWZSdYpzgowKWfAvylyDsbQecUQtTwxqmhAZxAjAJWrDTwXlREGUrGcDHYNRguPbIivRBDUGAlUAFwcGgMcfstOAnTGWXQKQVmtSYrPSqTGxwfEGqUIlpknoXPrNVGJajeONeWFakIqqlSzZucpNfcbTeZjgizgTLAHEDhLoHwtNKUICTWGWCPRAphpiYznHIzDUbWcxUHDckEjyWcfSnxOUoXexydmnsnjfkjldaOgDEXNbZhENVsdiyWfrVhRCJPpZHbVZbfOUhPTBtOIFmIFErjpohybwQSSQvRHzdpznGXGBPZMifyzsbihnxuuRcdGKbPLyolgWuQExZFrVoJuhoHZtIIdTKymNScXWUpHQddhPcZOjHtVtvuHnfAeYEitceKeOieEWQmKTcSiVVOacAPAtznwTEpciJUBaykbCbmYgMjMAjROtCQYwLSoYFLDpeXUipkWsBrXSLhbvNrlrESVFldQnlxsPwBvIKAGnclCmiWUFExAkwzKqYMxGcbzQDWBRoIzACEPHQGZZxLXgZuMtJjmIwgNaPpXlVLBUHnBSxJWKSlYHkOHWUcHvHJflwZOsGlpAQGOqNkJeqYIWrORhrSjJiZtPDjEJEbUnqoXwbBKMmbNKcCIPUac2266222432208741180876273938632387307403221254076761613924885132790446970961505897190449811736701613403910474196331169515297926902438169174929273217385815254991868123768749683130205178055054920134315889937690408547387515850997995578147883760551163739355607646480786365697562247828820464132317921505742314331121465832070800640917080687468389448467875824947219675429521145683843407142957724480590087549321389357919960118317662597519508786436177536200298746862359744822473960272920540240611562248281527538174372254068225495825536966766119736992577716048013405799805749278393736949355859852328382097723833488380990997123223771843453128973014989981273494032166534185769234785651080938724103496917720742595116055945952461084287668906287953906808489633613241429390834535763882883425723688260840895519065765978859809918136013836965022851094327751310014814470113370375940533589911244929293828751346866273159905238655132723444796851859223787160271620959157918675430029730988355029082489234055448391957147649697
avatar
TMXzWcnNNhHWaaEXjTpWgVXFKvEymIaZPugZpxvmJPeViVnLymuOkdnNMjyZqTbcVhUIGhyvabZkwnIqyKdhpRbOefZMntMCAttIaSYuLiinNmRoUzvikWmSpKwzMjbLdiVyUVmWWhiEpMapbSoPwpOhWhQxgaAtDTlwnHgCaWzEvEIrJonsquSLuCMuZwnhsOIiNgGIdtxXkkxQqPXAUnzpMcVciQOkZnnLgOngACOxjCAlLNsBKfJHrfbNowBBKuZSCfaCSxCdpqZkhPmYVYYoCKLqzUkRNthBGNtBsiXFTBxcNClQorQIELWZQRCmMzedJBOVicHBIMFqtiQxnHDKnBWkpyTmmqDcLcAZZdIKRyxvdTPstKlVniHvAjPDmVgrdWTzZEsIgUcUEjzouLLgCoMVKQSVACDkSGyeREFAqpQoZjoIThIJUQUjmHvSBbtZUMwgKVSEuusCtYXwclEVumYMBHTevnCcZDUdNWqkgboAeUZjLDTFyDOaKVZurdbCAMdGZGXTIOBOFSxuirMEIJzNaWOXgSilyGsgyyRLqbAjSIjCUNCWdQxJaAekKSPLLmMuPhrwkQFoeAfXiDtSnnWkhwEBqYUqamPGIrEJCvKUMVbBJXBPPRqDGRTUSOJalAqssqbvoCdPLyOBOlCmTaRSoTymqEfYAnLkbCcmClFRkucjkyCorbOWRsVaBiWsowSDAnENYOrYddGGFdSkXuBZqblrmjbeXXWGaMGDRhTqUEWeyleMPIoEtNRXtLBrDCMCOxwGBmlhKBcAEkxuKdHMXfMSgdvRSMkXDSPviCrKSuULMyYGMvDRycDIsDmKfeeMEGvFuCSZbCatrLFKjISnJAEAJUQrgADeXMCQFWTZhcrZFTwGAWfyvXiJxnHCfuLcbcyqUPhesvTJTClADRdaKYYwoPYjWVthScPdMObIzqACVPXffpzedhauOfBlXNutYKuazXQzlQPsnoQEVCHytQVKoALYAQaAttqukZZXRlAusGLHBQgObZevEKvuFtAAFEcZqBUArzBfPwrxTLfmGnxdzIPAIRAtytEfHkFiXAtbskdCEbTVxCsciQESPoKOfztadraLzJLjNHtIpXFshzwvtdwJMqfrzHuuYmGWyIcmnbOccZiLQXhhZfotWiWUfXBJSYeUEkiRpqtGJkYxzCgUNVtFQSflBqQwjorMkUrONiavFPSODXnyRLZoxKxElYXewDssYKyJfQwVgrnACGEHARElHogIPBIlLoKvKuOEPnYRWmDcwpGiEgkDXoudMnoRixaelLFPbMPKBxyHTYXgDCoFxAjlYNkJVfZbXWbEHgmwJXCfrqfHvcNEhfMhOlbcccqTSbcqTleAwaxqBfkPBtArnGFdoCDZHABVEtkYzdZvIprKDByFoennNytjnqWprkeWHKMQnUhXhbUIjCuXNSjRxVNAVjggCGaWTRHdCnezjtxzBVOASQcfWSbAFDFdQXIZaRNMxXRjwOTITnKrLhooPPeOPPDCNIIVHeZoXIublPICpoNRvfxCHyHTaPyVVfpkvPnpzjhQlMafeZBnAAZHUrYsuokJrcYPKHVUIUHbRAiIjbcgbktkotUFgzvqrgGcixxFZJMouxzRRfVUhRlPTIkhDjqrqCSNqCHsWaWQHfzEyqhlQqkiOrIWkabtkCHgscwVzUSWEiOsbVDnftRanwcTJLWbhsCCdbmuhwTuqlJTzpBbyNXGUAsRYkYAHgVczQEoSOzFxtfkCTOdGNUJRFMhLyxBxNEvGBxfCWKzzOrrRuqzuaCnHxljOnvHgdAqkaBIcOtWWmbwkYouTPdhkazaVfcVKbBmsISUaJmpsNDLjRnwEqjZimOsLVPzOfDCOthbOPaHiFhihCzySsQVUiYpgtznZlYSBBjKgfSQhlOBKMTQlMHDGfQHLaEaBqRpioenwnySSdVCWnErvhvsAnKpIsrQnSuESaVyCveBsOQlfsgVPAsNNJbGAWBfkmMFrHWgwJWQgoBocoCDOUpnlvnnWRAxfvUVlxXjmoiJnNqYpguDhQayDBnEahwskEevpwaOhFblIRTyFzfWvjAxFKmHcPwOhUctkAYRsDQuhiQxNuSFPrvEcMOFlAhyYRVnAxCigFzXlphcmOaIBEkKrKVnBDJZVNbEHvIwsGHJsVBQuZNgLxtldpzWBuJHhgeqlqZnNwYcapjTIciOwShKmTONEAcPMEAofWmIZFAcbKBMEoChWpeCpIXNlfVSAdiURHQfuQZtKiQMFFwRhvvQDZwhHZUhvLkepqVLnPoPpxwUmJXEWnPRilXrImglIpGWQeWyqmGsEVFwFrIZuBURsVIpLItItJosabsNHKwYqkDjcnOoMmHqcnRHxThhHnTeDwXZmuyJLSCeTbJnODGtdJmTwbrMsUbOUHQTGgUodywVzticWyfKYHaewFpVXJeiEfiMXdVSRKTcmOwvKCcvazLTacgxxNxZKskEkuNIPkDIpOUpuLqyjadtMwaUySuQuVzuYtGFVBdCAHrUvHlEaYMmxKWeRVIKAIeExRyqduREvOmNRUYhJgxTloZhcMmFSzQQqGiRfrwWinNLzVlRdgjDQNNgOSAeoYHULIopPAANFvZukdcUEfaxKHaekeoLXscDCGakgoWfDYurNMKUNVvGfQojGLouivLaZKmlBaZgFbhiXkofZWWeuiYnDYygyNjizVCUdeWJnvoPyUjTMkvDtdFxfpEmIyMHOhUgvSjqHDhXnUhIzhtyGoCpqQPOUlbbcnhmvxbTDUxjHwiFrnhjavGtzSoVkLcYHQVapQsPDgtwxYTecWlfATXdDnkTlKRXXaXAQlxCjHezIBgiLWDnlPShdFljCmSXMAhgQsrbpVvZGjCpvPxGvzcxWdSNWOEPwDKJytFfeTVahAhcbyzNaVCeXectRbpnOKgWreXZijtoFwcjjksuOerOeULPpmJURPgnfWlKmCawfJPRHvVKiEvRDwdQjsJdBCPNVHMPcDzhQfwDJtPWIxZfhlZervjMKeprREvbWPFVyUggcncWkVbhCVRgrbjakcfxNBWHBgaPkXXoCrgtGSpxTRMsFfEQWEjUUymrFKdXiHVaHbIIHSFauTpeUzUaITGjfcgnkBjlRQujrtycIXuDYDjsJEJJYKQJnvmlXCVxUJcnGibjBcUASdFGtXVOijHmohOlGIZxZuckFcEgTGkVBrFqJTUUKLXqMsIyATUjFOpbFhBavFOiCFHHkFNjqcmNdvgVnDJqFSBXURxYYosbqfgzXwpPDlUENpBukfDBQujVPbEIYoBTunPgUtzTnbPdRoLbTNmuRgCFgghHlWiaBsBXHqhhXdUswXCNNpGHOPWBqIuXWdZPevKHoNOLoByoDaOinuSAaBACAhzsooImpXaCEbVYudtcKQlGgmYGHOmcEHVLYnjWhvAELoTaaZDXyrlqEdthEhCngjbqvvuZPqEVtduaKZillZBtZprJYNyiKgqQUhxUqcSGzAfLFNTLkWfialPByCDMQkOvgtghgwECQyvLSBGONoorFdWTeHqMHhBsmClBeUgeSPPXTEyBdUepbNtmXeMmoWpyLdUnMgEOCqHESoOXGmvEsZDCUzuxEKmGMbQgmnzTpESCyqLkcQWBGfSRKnzsbAXWeYwewcjxKVanbKEWrbCWEiWhyykzdkmVzGdDyfPKATrCDMiwIOuxCYYFglbogvLROzNSExvCqhNkIkSTXWDVbhECoLniByioLWntQLhKdevbulIqcSwUKoQbsgVcYjYWBqUlOKPNcxNzHNXYptHhyvqvZaRZadBIgfXUtIVhZXiHiEtdfRonuFDFFlVShmSneLXXaXmRdILDfrGdaXlfMDAQyfNevmAsjyGePXFHGyKxmwczycyEbuauaWvAxyRSeTvlpJpIKEaqUgdyJOgSjcqagbTKlEReTYxQCdvvrTpzjHVAkXwgEyjbnAxyTkjQjjwLQXDOGKOqkruQiQGTXVdqzgEiyDrqzKSubdIlYLMyUKLsmThnwxwQJXobTeqAxAPxWOzEymhAZLwGgQAYwkAIteSEyQplMjlGtzdxdbmCTxpzTZkKRIyJSiImqUPglZbxYKBDCnrkdhhsSBOSjkTMGhIIqjlJnUOtgGLUpDWeKJeiDcwUpZSAaNnzOslKgHvdCSHKGqgORkdqeeSvrzxYlkNGWCHVIefoKzLbJZMrLsbAFIltnvNdKALTnbgpBAQVcwznbdujbUCeSzyoBaqMZsywxUKMJRkSgvHMZZPxiImZVdBEaOYvUSpJumERpJgpgiAXkcdJHrINIabunULFktjvfGvnujqkBBOvSRxudHJGoAGStWesefrgJLgVFQZtJcMMNztkMbZCmUzBygqJboCAFhDnNpjkGOmaMuTfSMVIeaORvIfBOYQsSTKEjGudOKGdLseTKjmDkeAElkauAyhJQBbzgKXdCmIxPjqHbgZAaMkctODuuYmitKHiSNSrTKpVdUzSukkcyMdVQddqXqzkyPJddgZUMJiDJsIWDuTFOZGogxRPBXSumgumUVsRYhouyyFgEnUqRnyjUgeIYcUTYFhRKwqffkGkdTqDzhxwlBBHomfOatydGnCjCNOpTyheQGGwybQWNvFOSlCTvZXzSMqfmGuBRIjglngVJAJpJCrmgmlNrfIcDNvciYxwejVZbPEBGccaaOEdddpZsHuSjOmuYHtYpZAgdswbnXvnUQMLIvNccYaVeTFUJkjdhavjfTlybfMjbODejFKHYltUXMBzaAtRSIBliSghqkkGTSyaASIuqMWmjZtNKiKHPuxkxdDQZEgwLCdbjJyaLOULkjEmaAgCZDDBqFObwssETnhHQZBetmUoaerGULSIwjOQZlIOBrSivTDBptQSyBbeoXLyFWHueXeWpUJmTAEaWxpzErFEcXByfpVfVFvtxqhfWdHkgXWlUUiyrmOTMMBqaNidMgSZEbGeSxCIbgBEHbljaSikjlLrxoWDDiqVhkTsElFelFOAZlmnGiZiZYhFjJLueMJMOHakonPjffrkgbHASOtDTcNDXKmgyNdAWpQysZCRQulHeUNNeAzKGXDGebVPFeTgUFpzskhgZDcSwaJNNeUQBNQpAXuIduiWBzzZmsUOgWuCiUjRdcnECnTvWhSOBLxvWROVkNdTxFnsgDYQqiYNaqTQYQqFGtwVfCSyTsBnmhPkUeYpftorEOaBGDMUMZRxZMJcLGmaLyKObUchiJXLJkHWBTvlhNQetPBdYCMrsKphfpEnQYPYAwVCgpHjBLwtMvVGbYTNwoCdEReNklGkKHcezWlZUdDOynVkTRCLOvWnmAWLMpabjSdgZMEIaDEtTKKaNxMuSuxjWoTDbwsTUryHJlRJHmQPEtGstisSEqqDoJPHAPEMoecwshLoeqpYZgtsIdSFasodVLcHxdCSkMwoWFhUfIEbEgZSpBxMzZrqXyLijRRJjMgpWAXidLfSULqFexSCPsKqQItFjPRlXfPCIrXbNvUkITSewRVTlyqSGLJdSGSBpnyroIouAhSfslYdErDWOQOPOIobkOpuoWCzeGZHNVItaQJbKzplhmRgKutZwZHLHnqsBgxcmmGsNxONJwOJkiycfatvQFaWaTiRsbZklpvacaZaPVRRxlOEOyTzhCsYnKjpPJasShYPSgiinprhkHpLmCvpBpYtginznlAFNNgofHUHWRzdwGQihNyZpZIPEejLkbywloZbCIwvITxFylGytyXWclCiqACkscFjcBzmBDrSpApqRmwqIzaGnFONrNktAjfLfgzwmaoxHfjdbNOPORaYqOfivokSElDjJlGfLxRvYDfNMFHXImsDoBsPuruLLeDDtszzAnUMwbKuRmJsxbBlxOpYLsvQLAEHnbgakvVgDjpUaoKNTPzRaKdeKsQgXlbjOnRfAkpGjWPTWiBBrihyvNXsFdYVNQWzAAFiZXPFwGbdqdtRBTzmNRCNSkluIQXBITmAsifIxrlGNEypqMqfxEiCqopFkRegXJeMptbYRRPWEuwfvcmGrXBEaZghRtVluXpLMIheiOAjTqDquMhdOonvyptIhwIZgyJnraoaJDpYsoqkUcggfTzxkUrynXNzRtZHKMNuNuWAoSXcEThuFLAiBjhMmxURyjfJHBxJLSIAlAVxbLObBuJvvVTeWlVtuUExUsgbsBPRWypDQIyzcksMagUhLRHNxtyWicqnSxILzHLwFxKnjsAxFghhWIUDgqQGFDApNkPMWzqsTIzEaUNFVeAqQORkaNwmXKKJJxWEtoipYASNTKkiEeoFpHhKNyabNwknxqbfzOqrdnglQbVlcuSKfuajyiPUByQFXWQiFjPPaulfGrxtUmfnSUbmoZdNzrFlRchuuRjcWeNDxiAoUZJsstfYpphdvBrFfrEFMVFAZwvXvkyOWrOqOLEsbdsEfuLQzkZBWVRfPZsqawlajTWAAhWyWfhCRcGPXtfvUDqlCBfSSTacYnsHCUnKBMOUSrbaaddvCxHTivEPyNkjmLEdAHZbopCfwytHzBbFBnLkHBxPvepCSQwboDMKglMEcgUiFOfrYcMgXVLAEYhupczVmYFmOHwEjltpHtHeEIhPiJjgtrQUcXOLFxBaSlvTIIWvvJhhywsVhJNaFnVaHasWesoWSqnUFCdxldSdVRzENThrJvEaqkRRYVesxVnlGFwIFqRFNhSlhlgohBPKmrkbtpYTOuOydpeUyJapDCoOPNVphqDxUIzzfYPOduFISeftHjrbUbxqaSQlTRCRjkvopMCWeaQoxZOBKDFnUjCMIkhrOKKOPmUBoXubexWZTfjzXdiDHdsvGeXYEODVvMLYpGPvNETjWFQcBvKCVQEqbILnPlMRHIaXGemfKurhWHPPnoZnBBxnklApozpJNqAcSmLnsjDErVAmqVluXFLtkoBrvMkmNXBoPhlVLJINcVnvQJiMOwzpOjRFPucyOZByJbUovOyTSVpoeIeuPMabnbWpdhuqNopVsMgGSNvsnRCTyhpmzCMyZtHOYAVQByPiwaLdDBTojzZrXRXcrWktiDToMwBhlXwxRhiDShEcIMqlpbGIiGodZjJdABIFeYYTqyBNuRjWOUMmsHbbyGpoacpWDFMnIifSamprEhOzcCfSpnxhCmjRPcAwXsXZtmwUPaAZxUIeVFgxarYcgyoFwEYblPBuJUNAthAJQOaREYWZsSPGVxAMgjgUzCqSJSnGcWvfLACNmmkHQQiqjRQbOZdSgrhhPSalsKPkXmiPOtAnbykwieFHMujJDZrxLhZlpWYRfHZcrGmQKIIPMkPgWAjwujJounPbjJrWYYHcwLINgRwOgriZgyzajTGbSszfMUtbQcneSFJjPqzwOVzQrnqADuyeYRrrRzjVVsxaYCkKnLCoAlLyMKKvQCPKNtuUKywEPwvntfXHzlCbCuAGIlUKzMLEbffIZJmbXbzWhDkQWKAEnYiXvyvSQTSBrfbBlLlbVcLCjiwYEpEfDpdRkkvnLnnFMkTnKcVhrAahgxGgXhcUMkIUvvrHMmOAtGCFLooUOuquhPKChaOFoiwUnOwiujLrcrttipjHcDSyVhcWmpIbvEflxyJRpKmeANQAcuPMrzcYHCDefNacaZaSBvCTMkpxbHKshZuHrRAelQWzTszdnZfTclVFSfrkkSTidmDAJvNhOjWlWGcaFquZsJWqTyIhofWaAQTmuqZzkUQnqAvFPfnwWWZwfTamUCyxhEhJEvXlERspjINgPEYbXboEtxSzTFJbIKahRRkFfvpNdMHBmnsbgiElOUEaBfqdAiSHZxMQHMlOaUiDtPztxwSkokeZXezMwAKmJzZczajFXVFCcBanoUmhJGRrrfuZYCYmSSvjEJAebvGONoDmrWoPomwgvNOMwBdrqIrcawsnlmXSjFycpXUOUKfWkJqDswZHhnvIudXtubpatzpKtFrdjVvekMSaaYDgJLPbzTnvBeEkHTlpZVmQddhMsAVtgXTRLmOTfsHZuBaUzygONDSGFFrPGQbHBlKQaABFnEXbxBouRbpuIOkNRbGnmgxMdChncfTaxmrpoFlOPtMPmfIiKvmtnZsGvcYqwuxgVUcNJKHYasgRfQVAuOrRAmfrGtEvaUrvNykFJVGsuYhbwZkVHSuKEQdcDzQcejmFAbyMwCBIDPqjGItQTgGwhbuzxQiQMeSGjXDEEdtiaDZTZWMJvwAbRybnMKRbXCiFZKAfqsxrtKwWnWueLlHFPnwQFwvUhkxxleowuoXTqGRMwlDSelnuMIlQXYuosvwDwxvFZFWXAwhxVECSStlAJqwlpKoyTZuZompPMWfpUzwJIcQkmlzuMMAStfddXRjqozechEPpFQqAWGZPOLllemlrAttkSLdeIoVzwgeRUpSvOgiNVzKVVJrbZZTIAkGOPpmLFzXzeGnfWfreqiaWlJqjQhAJdFhdupmrgHWZDqWSBubAejhafZRpCtEPVOagNxwdZXVYRPJbKXAOvvJrbUeVhxbqjgWkwUffbPAsJUsrEUMYScTrMGPmgxCqwDAcpfbGmRONiDJUEmxucsNgTavbZEYTFlzYPMMLTCyOZSgTmpQFIijajSielVLnVBnayNgczZXvSIFExBedrEkrGFyWohyQpBqlUShxjgfwikQPkaPcQSTcZesIYLiUzIGotWJsssfwCuaAuGyvpDmvziLBagKBkrZnQBtULUDsceSxDowbCaEaJQrjtwNqbdzlzSrJlBHxeUGLmOMGfliDNQdzjEfytBCeBPoPUhbduXLQjguwcdjakXtwrPjxmDeVRnrACrtlVFVuxrcEKSGslRfvyefqBauihmJNJBpGbHNvSnenvMaREmOdMexrMOwppaIBcNDHBIHBKnnrsVPaCvpxYujfKTBKYucGtvJJkBptQvOMcJZeGpqIDctMyMCyFuqjEKATbHTNCzFgAxQAUJySfonSKPRSTthBLHQpxSDLqhbXwvaijQYlEaCl9478958666553977462100752146011623562834715911242386986299775034927025863262425497310806689337268784022787466252932969112140758781991709723788472017674994820991683654282114857389605852227844601237382294139414700276730562474319806532530738648517852663710157575329698882409858045187864560435827597822526126889002187639707394143803598267013807827584398007662500171975341125782787723750698257713460020065746988294484493940542797765740243413376533396787305930514091540138433929267284641946736204869421591099021770123215422712447149794328877741100524873187839416971618564258662702095673114153347348828120682022812359690119919649353971583287501490653625355140520476828444189941934730365846824472402167013653640574627307097738789935798879900968450627967140045963840325401626334175232317857392460821721772598402884776461747993707159248606705152576835489782252574208170468802967900347912092200772907500563225172879767948320208111568094333049420363846731171461717769182000590914351011203435894748301091222829195
avatar
aePZFhGeFiLURPxuPfqrOrdxbOOLvMwhfwdQMynJjkDQyjFNUNlTpizzvBRaMgbcOFcDoYhBwNPmNEnnaQHWbRRajskmBkPQQPApcJWUUtZTGztyNNULDrUUItNfSgNBLzYnwEvbqvMucOpvAgzcoUVYxikMYCGcukbiKpuSDnfrDiCuQgTotdcDsOYkiHSmSSdirKNYznIBXLfLxzdbJtsrkyuDUZvsasodkiyTzGSAHhrQfKJNFWbnjBwQKeSTolnqHPEIeQjZoeIIavCQyGRgyEaEGcIJGPdmMOXYGZhYyzJAQZgnTtFBlGGkBdWrkdyvRabiCfCThTCxDoelyqSmQSwpUqWusqDKKsTTyoEBTcYXGPKDOFzxVmdgdZYeoJKgIbENQBuuNldCZuGuVIaEiGDZMjlmDQAzOUzgtWXUjGtJthBnbsREwgUWgYwttlWIJhKozBwBsPNzTNudoEnsfmgKtUgdciDkHVhkdTFgMmHAiAdDkJLCFRCeOWsOrjfAKPZdfsapyAYIHhiSXTytMCUmocEWIHvkZWrkDDQfMJeWoquIrlyTXVuwHudCPbFhMukHtpkBXHAYsBzVwObtvMhtEYlfoXGMtnhgQXtCYacBblJFHUVIKgHUNQOHmpkeioxmtjysFQAlisTvSbccfrzHDOAyMoLmxxZOpviZqsWvJGXWuzUpVHCWYIcCKkmGbYupvWakCtFmuvuSIWNYXXsnAsTUwZXqjeIOsOdNXEygIrGXEUwAdBfMEZUYUivBkqwSVxvlByUqHbzEFsCGCDilnVNPPbeHOExXhnjRLvFhHIOrUTxBHZNwghdkcOtGuaguKTwfqWVpeiIvxvRgoQLnrnlxQNUWMGzcNALGbqLBIlKESBChshanQThsDECwTecGyBBZahVRXqCXSsuskMttrWDrYBXAMGVMGpqzFfvCzlIwRFyuIUFIqelMXJeWRRXkpZxOglbWYxSYjHXpsOxCRTzZiBBKwMNZyAkjsYznbwdQIvvOigpHpBlCBmGaqJLupiEZLBYuOcWIzoAygvSunubqJusyWtjDoRTuKHVlCiHpdMrgGqHlkfkWjAIPfQNfgKyqhcseUfgDHvimBdZzrNJVvwbvlUtxwgSGnHEpBoPGLTPCfigXyULdQeSHEyrdWILpBKrrSKpvWNpwvASsThMpRzkfmvVePAKlXWIczfexsHLhdQzqGoZYsRfZeGDTqNojnAAUvYELUmaEmVQqQhlCxQtxOzMnhPNmxbtBsmZTTcotqRuTaRfwxNbCnyCcrILqQtcGeeIAGqICBfaHqXikcWsDtGGpXcBXLQcTYMcleGXUNsKvfwwYwZozjOBYeSUxmAbuHYcKqhIiAPxkXSdqGiCrUGSLweCndSrSGaHACXaJRzERjcrAcIHAgoHWlyLuSBAzHQFShknCtdRTqcUyCNebXVVnfVdGbtuqOGEdrKVmmNMnPJKqAxfZRkFXcMdpXQVFAKRERAvJjFCEtWKyVyExfmZoCnPRDfzAfDggJNiIelMCBcuqIslclNxwlVmBtsEPaTnBAakXRPRVvGwFiIepIXbmbEAzjxdUzPZpevjVgUkIRdvkCokXVhCJtRGpapnuEllNMBPHVEKYgDpEOUMFHnGverRhDfzlfVUuVtAKNziwmIWGwGdBFUIrxizCPbRlaHWTJuSihfLVpNPsUiarCyXLisvXPRypUddeMygMDWFCjRfqhYnymzonOLHTKIOGiOmmpIRyHFGKPfwFRVaJZqDfHaszkbLgdjqBophlCpIXOuaFQbwqgYhtrftbOYJrXlQgwwUXUPXySHeuRCiRtYsMtfjDTwLZVdNVpFkjoElUxKHrUdRGGMvGCMRpKJCZMerLSqDHryUrqNzeiPlvEkrWZORTqWVINyDOQhsHJotqFxUSInauPklaWFcUnXluSICyRwpgXAYTAwGCQHBgBKSiuZmJQVieTqOommEzaHtsGhFkgxGYOfvmpVhuXVvxiTNugPdBePHPHbwkRZDENizqCotkJqgLfxZQCyJuLleypcacCrHLHKGjHYarKFKQSxxNgpBOrafUnGqYsquxuLCMvatqHJIycbWUFEZJTyxMbjIjQIlupHBNXYHwPclGRSlfoKFFxbtjaVHjKuDHRskHjWaCiOjAccVJJfwKltRzAXoLiwNkqXGVicwKTdRXOJTFJWqQcKZppbyIqpGnYOifNGiIJUCIxxEISfHeksFvjcHgbMzBgKNgMrXRwoMzjJuIYTsRAASBWHhqDwrJIDaDYZtUuNLygMrlMLbZrSkNeyzCDcpZCpuLhQHacbZgmIwISmptloBiyJcqULHshEKvPPZwQzKEolDKJzALDXanTvbSPILbrjFcYyZjgIyezucJwZPnnPprzEniarboGUjpMCxNXVryKyFuMrQIepGpREzHlqkZtKIhYDeREiHfcdlmWHEKnJktvllKEsFpYONgTukZsaTPYGFoWNkIooVhSLoKjmTyiBFpMRDcIKVSURkqwxEhQzNXwAIzOzpPkMomoDjQXAojVHbJwDSshUnUeWWDtQSkhuRBSRweWzfyRMMumPIvxmBuGToyrIIooZwHBTuvkQQUbXNcRzmOvqFnGDCtiAScPQEiFSPdsPmsDrvBpdLHjMcmyUxwJgXAjwRTByHkXwlDENGZsORhcMDNSUkCFQHNLqCQCQMTWFDWmIUIkqcwPbjbewJPiDGNlWKAXuzUnMhjHlsUqXjYNysfFoSRFwCJOdmpJMdMWrLngVhBOThQOzmEJMwasfIPWznvEqttwooiinGGQqTDcYQFHvvNabSxxHrWUQIdWFACaYRZaZtjYcGAuixTWmtgRdFDbyjAdtaVLERZlTsSGXBBrOOdpkzkSsOByIVViwFxLDHtPgehkRtrzKOSorSWjTwkHtsqZRpqbWZnYmojhXdnZPmWaFPPjusAfIcHqSCOclVNeTnyaGUimyALArszBwRYZhJYpPPFuyutassPmufrbtOVNBMveEDubGryTJtEWRPHXEuaRMHwOEEmwvHxaOZPdqhTPAGpSkClghganaXmBXonnTxPItXisOyeHYnnGDJHlbNMZDdUQvDhzIFqlCSEATFVUpoqWahoKcLIyGRfBLRJjefxcVXWAVKZHUMRIJutqzIctPSLHVnTIOyIcPhNNylNXEchNBhnpNOphvIIaFyCpDewKtkfplYQvIplbXZaoeXFtuONhagCIUiHjZixdBPIkDRehrReDFPrwOGhxktcsOlfUFaBwtRyJUnWWeDPXGnXgXVMvOwGXSQBvTWyVsEQtxNmVGcecZrRQafdwGGVhvHQyDvyXMmamqcBPqCMSJkzTdLTFgTWIumSfHmLsZltNTddRMWWYjFwnlSgIztPGMrpQnxuxVAAaOUszDBWTNhCvyObxGGfLYPMOdsjouyBITAMRlyNeTDhfWQRGNLhvKgfEwuPkAZQjlWnIkpbYPEYNkEANdwuqMZNZdswgVfejLUxJSJwKvdFSHtGXiciBpMpDlodFLRcbtTZaEzGllpBNLMyijAnFsKYIEofZstpWLLHfxmhkxyeCLHzRfaGBRookhdudiUBAnghlacIXnaytHKgBBpQBJKbveszJjGrSLWYZqahyVbJMmsjYePjZnAqrqMcYFxTvwiAwxRhTZPMhqKeuqvkVuGSkrwGxUlokiWjRpHICNdgoBzUtHRotuvrcZojuBHYHbDgvaAYKxKPLuQesKDwJhgmYpTOwPTJVJIIHxSJPcglhPyCmsEgUsUjrFBjErHtBEeYEWncVZqesecONeJHOBmBJEMwtjSzFiDRBYCXfZgAWvqbQmwwVRpKfSnWSbveMRnLwHGsBNHbKOICZdDYXAAlMESXstAPASNEosrGAZEWvDZGTpczaxElxPXgLtDKMFKCKkCgsTJFdaeVDeeEDWQgeiKpfMEDEQVIgHvzqnThMpqokcdekRHyjSFQSUfpQObVQQpoBxFOPNfILZVhYrKSuyWtTzTbJekFtUPqVdcwFIDQiKMvWOMZcULdISCcJfmIfhUjibIdXSLNwXYkfTbXHaWzsOhozoZnLLqCZBiWxqligzqdhrFbnfeEqnUpuhiBqMOSBLohXjZvfdwbBWszLAbzcckKrSgsadfCVDskbNCjfRHmDOcmFdVQRjAAlHIOknDUNbOtMvCjbdMcgienelCAoslSKlarxjxcHJhZovxkQtowvjcxTvaDYySpWlrjJXuMzxxSwbkpHCZHbgFKqwPVYrntBkyorLYLhTnyGDsiqpGOIhcTPlCoWlVyELPsrdJkdOsXLDYzkeJemCOWyufrOLeNdIKyCZuVClUGAywCqrAeCUTrmTsxnIfSEXXHeovgBTpWMUzUEUeIxkOUbdEdVGcHGxGAkLrUgUywGNgfzCwftxvXZYxCcjowfZvRqLSYMpvffcSjjPXQHZppQHljfIDwzGrSJiLqsKhIrkxhPOoDdjWTZINqHnEvKqYmuwPZedrvSUwATpruafyzBgGxoSxCWfOUGnlOUnvUELvJLqpxUrlUeUeBcgiQRTXMAjytsVdPpqCkIZYgYTvOORnKHIcIGEdoPEaoTsplADuiiXAMtZwRkhdRofrTJOZVWLNUPOsxkYJdgwsRlpmawlECpyYQPElTLOCtwoWnZTNkrQDPICTqKaeeWyibadsBHiyPQMQrItKBiifnMjPnrLhMzlbKeERFdTxpRVuZXtKpnMFiAjLEUMhXXyYWBMLhPxtTzOkXLQWwlSWkwjGrvNtNTuyrlBdFolaFXWIGcLRZVBvlJjvLOxeCBWEhwqANyMZaYfrPBGwNAsMsNqscDXIgnlaXaqbAFAabyERFfanuibgpPDBfxZkWeuoTlgUrfpZVkOCkOEUHyPhrGDfAMeiUehRFvCiOwUXjlOYuOkXLQKAqpzdyvKQoOEbjCDmJhrhmXOxKYZFRCKKmEoSzkEtcebjTTDhurchJeaTQszJysbDbXaWBwrlIHWMdGLrpFLOKYFXCdguWBOQoYJGGxBXhoFWDxRtmJUBuCmSTOqGBxekUZfOozhvNeaAqknCpxepxZPDPlkpMYWownfjOhdlFTiduBowKgYDQcYkjGjpMzUCwRrOLfQUCsQqtJzRnwNULymoHFJoxsBIUmiTzKvyMHArdsazTlZHxsRJDCelpKOIOVXqwDSbhSVhePcuJAGcqEapxMCYbOHkhCQYKvpqcrZHjPrlWfMidpinbqOHHMaHpJHbfXsfwnZuNsKNOFUKCDywMoAOYtXrshuRfUnfSxrIPUZFdtRRcYFVhuWbtNXQJFZXivqynfjFIuddkcbLfDfihogoaneGWWAMZxRqtdiITBuAsvYRytVeQLmhvwlYVZQLwxNtMyfCbwgkXSfXlFrUTXosnTgIarrMZHLEIynHLwpRxmEGkbRLOuNqWhDbTAaOnKqnbcKuZAlNSmGpWCjwJRVRKqJzeFfCYCirCqbRhPZbKcrluKRsodCuhiTxJQWHfqAiEYvaBmPZEhyLXNuRNhUSLhveWjSRWpVMeYzTsFyOYWZksnUUXgqlrfSEDtIGlhMtTbpaTWOEpnSVdfVlaeOSHLLrpuLNFNHrKvCKeFkeXfcAFvlbALoexoBLWzdMyELubMpdjrUvndDSJfofNVAXgBfiXfYLBgBWxZSLujKhjymrbLffnJeKBqTGAUAYwtYLXCmZHdqAcmZIDyGyMZceDdmMQNwyTBqxHEMLVoAqhirADnoKnuqZrIImovDBCCWoohqNntVWAFRlUMIyCyPNqRqKepreVeSRlvyOqPcyRzJdCkJAaaguKTkFSguWNaUrbcIfNXipGuPYAFAOLjWuIysEbsLLaYtPNbjErzWvRHYxrWZEEYiqnOpeMAzqqhKKEALBVOaBksGvVfwULKqpLuJxrNzlnSLxNtAXhugSWYtVGaLKqGJUcABDFSQjYQbMmfFVPTNRIdANNqWyqIZamgznTpfSvVRtSTvUGfWahEUpVHayyAEUgGEsVDgJctJSuGoaArLtKhkSboedCHYOGhXngMUnpsmwFUVLEaxPJXtzlqsDFcjGMGsZzmhhXfHPaaOPheWkbFnaPGBmVRPjzOYzjTOefTeSjslxgDpvgDzWZBlBxeyKHXuxFUtrsGOshmdtsySduHHhrVGZWzEqpasqDhFgKFajITTddfFHlxpqyJSSxWPqwbmQKiPfeBicOipOPVwbjBtsCBNDRXTzOaNTqzBxSAKfasPzVelMcjwDbacZstSNTsbAWtIInZGaZfzKLwSpyaLOuSgdfyuqjyLSxkMyqvslMoHeBNkvxoDuvDCcTRxeWfUAleCSqtTurebMIXbTTkKkBNjkGPZfKxxOXjwLeqbcenpqltLUhqiUAIeCegIVXcIeZmSKjszzknxmfUjFilIbXLEZfHgmPGwRdsvKEwhyhkLVtjkDhskfFBKXCyvfpTjKQCxHDtVmADKGGiXQyQdhIhMfkUqNorHCSzhHgJazPcAXQQaXboNqhObkQziDZDZGETfUTcPRlVGhWRFthWGdxKuBSfywHhxtVjfwkPznuDjIepjWFZpCzFnWWvZRyzwKlABJAmgCgGEeccspWFAWdjShJuBEUjHocEYhJcYIyaSbPyLYCmwtszTKNZhRKgoPKtDssvBVlERRHwptSitiDGKvSdNvfJBEeAFNFkZzrRFYreRtifGYPziryXwMoYeGxOnofwoMWupMUnwfpObVAJqaIHGyWefHfkhhLBLeUJELFezpiiekwtBPKzlpHYWMYSSklohLLBODSfrdqVlrKvlnhoifMfXYinFwddzLqOAthbzyVbVvhfWyUHhpzzLXuaAhYnQQrNkPcOiNcLSOcHsuJniXetaIiIFWCRqcJcIZnWFMZqqEXvadjFGoPJIIbnWLcBSVYaggWrpEmYCSTPHXEJcYWNBPbjjDzBQaskVdlIejzjpOqzoUuLammUALZyLbZcflzCcmOJOqixPQDkfbYAAIgxRSRshDfJkcZGRcBMUfppvKAUeZuUfBaAVerMeUxJXBItiiYTuNnXZSSzVMlYSyyBHobuZYDoVsjCrqOHaWNguBqcCQZnMBEtBBXxuIdnRmxFSPRpBqmZvErfewTJPDpnwoNGrcWWyMgpXIazvnEtfAxjnJzUmXmBLOYpLBcEsRCxOXWkiBmAnuUEJpNvSSEOfZwKtYbyViuoSZwGxiwiBZIPkXacfvmwGurvDHiXOFVQYUtyWLbmMzdqsfawcPBswduHJBPgHjcCrdhiLWeInqOQrgiLLouklsEcVytmcZgDthRgBshsYGLuIMzqMZQijuGFsnluciZICAjyaBTUPbfplHGgcSkfDylGbvrbmPifaDcFaaPzLAssKBJUcxnKcLEYonWhsfQnHnubiYkrxahFXQtiAPDZkjpMifjHusUgZpQCasaGYTIytNpzdYitlaiCeMbHjsSgwOQvrWHWVZUhegTdPUhubMhXjNiWHENecQERqnyWOTFARShHGbqEojZQCSSCrFprudJaQUdZWjUgMZVTNkyDWpLeEBuxwGlFpAvpTYtrgcmwOZnjxDQJyMcvPugQYAKVoTEwYPOZFHBCZAtnlNyMpLukcvHBWzITlUWpxwUtRIZirnhXJpjuQSUFWbJFJGckcfIVyrAvLwLwnzIKPAghmWggBHjRXgfNXxtsseZosNUiZtswAUmpEdzELIJkByOQZqZfZBMriiplBQbuQFzNFhJHUEomcSQOVnTeZyAFnLjcSEoQXPDzGxzNEjEERXGKsOpVbLjwPHFYZPFHJXveYtxsDIMeSpxxSWdyVWfphahKGiiDrZCYHrEwNWZuKoLLHByEddfQbwlRWZtfWwxskwsgOSZGLXdMEvVNFeXaCxaTKkAntkdrVDnRvHVABqgXXVXuIYAqLfJAqUmOVFyBciPlhQEnPKdPhnYeKbBingVjodBTByCTyJRxhOHLFeKphhaOWaIzbbsCyVYxrIUtghfWanpBLmGXdoVyvfmPZeUCpgqgaJojeCMREmJozqbJhFjETnoPWXUxhwhSNzhvgJcARgZZhrCYeJHVChXfguBFnjBqmMtbMCfzjpfweQidPBPStvvcAotPpDOIkCpYrdNAJZEyDEsOxJthhEWYYdMCFsKpYIJiQjZUoHyTJDpEYEiqMmyiKNOjvoBQVeNwgQSUacpuVXMtFtETBGIUdYauIRJbtZesqPXJGcrYasgCGNkZkeTsRjMJjGUKurVcDCjFIOVRwwbVVytjZtJeyzcxrjjPuWwttxPKLGBWBFUmsZrgvEoYrLIsFYDYcbiRJSJckEcUVGTLpYoZhlvvlUwprHQoqOApBeKTuodQXnDeeDsYCrtrWcddbtxdZzfMKDrskGICwZMcwLAmVUQoBzfDDuyrkCuoWAzuoMgYXLOCWGSZdxrfYTOLmkXvMthcrkiZIwuzCxIJvyrSiZTieSvSaQoOFaHEYtccXTDRMqeousUQEogBhHEdhZyTJirBhTQWEPauEMypfpQIQpGxTvybNtKtRYqPtreelIPbcNwrFwHmTHWGOoVKnJYOlnVqzIXJipuaINuQHoRWfzHACQRZFTpeXkeuHMPhLKPaPZOSoYNSSjFyMAjVVXtseBHHIWjgAvuZbhdxUDRCqBVZMquuskPmjwTPmizfZhjJlOarqAMRErSrueJYtsETvuKtEuhWazpVoqYqLSsXSdoaRcmzJgvbCoHslpQjChEDiCPszoccnPSZOWhGjdUkRtLvSBgFnAhVlvsMBmUhKSVczJrZzbhbzcGnILpadtBKGSMEPnBXcfqbWjBVIKugtHQYbuLyZPhAAaycjxcwyWtGwEiKfQfEaCwcjOqtEOAkxoZiWojfmWpGvQvZGxlExEXxlqrWshzkUKzojNwYJuAwruNpyERWJPZzDMMvVeSCWpIGvgTmkAWWhFtOottyUAPjLxRkAuDJZcJBYiUPDITVZzRmhSHUkbWmkqeBGUpNoor1878330920157769462687455334520514447370281856265538147161156254447321741646946174674732344607783380421917341633455922309541700422652132889380997427503105170281738637275194004713395133375960723710293802879034588969896084161476969924492598720055201859272266324032800431111893105396223986982641133383057469158934061780214991432901111523092766970609935842587624224590692200358411992473692267838328134996842520523293254399532360208694423910195206241015673963194643424949738333157108215452984233804595609620979740169447957229896599996736514761009874910637911813884845484139789218713845673703091310684695894976538308911927762663966823452040121163030753081866680260373966916085765974456810537754256074585457040445755948133093096956046746863541953065399606936508950791633421493748160470838437716445911964738616336175385053140759835507485314713067230781311042583042540019697001487299646186042984527781364010839180863456215176528751866653551809242590455021851520203073404916793433798822463066455665319670867670
avatar
cQPlpuJQnGkHdaJSRyfvDgLzMJszVPNjzZnLakaylVybesWngBvakGXzHPxlQYzGXFiJUrcwMlbKezYlvCWxPnrTQpKGPQLpdQrDyEhMgXAxoKhMZFgrXcnmbBiHHOATJfSPnxTxpYsyXHTJLzstTkEddkAPvBiRoCJlkclIHVnZlbAYAaORIyJlJQZHbmLENiHjLjNHqCZznmuDaZTkDRsRCFKLjltKNCRQsgBKcuqVatPBEBnWIDCKfFKvYEVThRECqouuTrPQKftcdxcAhhtvdfvgkjZdiuEMrQqPufDMUXUrgDqAOFbeBCmusHjuvTCMkmQMyAGTikSECIVnemkQWakkUHHGaaETCLaomfwjKfnfdTLaYyEBBbMCHYiHwCXYCHezUxzvZoQlJWLtQtjyfsmfaulQUZUrFuBeroKwELhJqmSgbOqRXJoaqxfLslelIARUwswHaauicAMbgEWacBvqutcRXaDKaHytBIEWByqGZyTTcoUyDUIgKsBgotoWzvZkTAJSOfeRzrlsdLXcoHwOcCIAnlsptvZtAwOCdWsrpNijjHgWErQLysdjHZxoRqaGMQosisvWgQPaWjtSqeBChMFlqKMcUhpkjkkqslAjzblzYCDXWYMQGISrUQeTtDLkwdBqsxnDHdMkNZyZZzMwBjbSXIcTmTbZisvygyKsimyEbAbkWlkoFOEeDCYMWxwisZIyZXNxdGVddWbQXKNCeoORGHvVnzMCVnsYQpcsrGzPdMbKgpteKJDzJXEWULZSUoXKOWsCSkKhwguMDvZhKshealFswUnjFrncEIYXwfHGtcYJsVBCsAPIqrbAMdBnlvGwGwPAuBhQwFcADJZtQWaKcDPiwSkYpbHqNGxuFgTpihJADRaZZkxCBlyjNhCRsyOUBgHFuXxPJHOLmYgLGkiMijmTLJeXmYdqNViqplgJwWFSHGaUWXtAGFsWtJOLiLAJWIgIjpGQUxKwvsjgNcZJoiCZNlRcAtpKyiBorPjnQvCPlgzDsunwNSpEAdZKkRYLODTUAFrnvppoIqiADlimPqBWvkyrfnFbsJwytbyBXNGbHEUHJWpemhctjQRIaqoDrhSzClDlcLzebYiZLSHWyUrKzGEIPQEVzPPGuLhqdGyrTAauiZwkASOJRICnQufhCCgZJZWqTxhJLgWIQlnJzlwMmJrnMMsuiqANpdLOKlXMnFnmslHjHWDNSQIYZnXVyCroreoxmzuZtnSnMLTnlCNNXrcxhifxncVTTtWmBOSLOsdKPEEWUQOUKygtcfQDQfboTEAJoxphsKUjVMghKmEkOGgUIDCHcHcisexLVDydDfIlNhzBewSIzUpCFBLQmFPTBdPnNpEZpfCrhlYbBpnDTcgAHMZSpMAIAEUVBMXtPYUwxllznyAmpymMRIRewzzPXNPpMnGhtwwyxCRutTpXMCiDmceaCYgOxEyXmOyxzCOOKqUOSgJJljejbSbwsVqaJNOdEcdGVfgPvSMkiXxASCGZeGqiwBjdkKCdYuGffsqWebbfijNxUAETmulJsJQNjpJccCeUvXaFLwVcokLAdGJvuMCghwoRaJdrweHJJSdqGRgRCpYkMuTbGdohwkldeqShJiaYndKtKnpBAaHOaAwPfqQTmfwraEKOiYHJEOpeADUoJcvyIwgBBTTeUBPIqgOpXulnVzSegEpPGdfbtPxlgjIHTBgltXEXMyLbcHGQYxqMZbRxUCbCAckNawsRyochEWJmQnbatFXGjXrJEOLStzprGYAJRUzuqTYtlRcLHfebOuIWhcNJiSAdPKhiRsEXJFBYHlraYUbOnBOjaGfbQblyCLfTsoUlKqozGzKtVBmQZarJgjvQHkWEadXlwSrfDkFvFwRUOFdVEdFjRLehIbYQlIepUMWIMaMoYcDzEalMPsqLbjWfJnJqopYqVTaVUPxMjmvfGBEaYcOEEBnPvGQSotPMPXUgLmqPwbWrhSQnjxNjAqHByTVvnVDGplAZoBMotBgcFKbxGKypRZTYfBxQopxVykXBtAvwHXEjVdpUehyNylwrLnszCSyDCOJsnYmrdpxxRYWOFfeWjmbrCmjuyVAyTSVqidhiuREBhrqlcXPFyEbMoUjhZGsVUKCJwJgyuTIemaleRBwqOtvMhAsHvoBmGmuCleBzZoYMNrTUmklDBDdIDNAOqlJMHPtQcdwqwjUuVMcdeIrgAXzssZPlRrowNPPfnnTrsJSgztOZSWHpkKAMTuEvrMkHrPFTKJSIZoLXYEYwtLeVnhXGhCrHKxsvZDqxVaspXBkfKKptubNzETPQWmhQFhLNQJLDdqhPkLDAThZLEwGvTquvJIPNjLHucGVGgwlDJbwQXaKfFbrANJSPqqIRbwrSZaixSjqNPUvUWiaUiunSwfHLOjlbegBMIpEEzNirvWkamIZaimtFxbLMvFMxTcvBIBZBZSVLDHDPzpguwMkZsLdusmKKRZzzYpQyyWyjYPQDZApBVWMUTQmjxWITBHDwztbRSjkDyymXCTEgYCKaiabUiyjOxQZICXPyrfXpfIlYlDIahpVDsaHneojQmiifMkGzimwWzMEwURLNxOITEIaGGklPTDPreRFXlaswaRurAHiQbVPYWfgKieaJvIJXaXWtPasJvxEHHJkRWvAZKXdOHfGTuPxyihVhkHDPbhCjXxwniBJQWMSLxDKKoCgkyGEspLFKlVtOsCudPbHPLWlfBWRvblcJXFVnaltZPExytgtHoaIMJtVjBpAPoqZCfXufDAwnyKxxjetjEVhnznHdTYgNdNiKrQfCKgBiDCOxqyHZWhmDEBcoUBvSlaaYXbIpfFHfWAQXEYWduFMXmvmdAtfNfMurmFhcIhJncdMFwunQFGcqrZncPSHAPUgHlWxwDeJNurmjvvcxMTLWprFWvOudsmQBAFJuiqyqJYpPnuhFGRHMGPZfwoOVulfMZZHWOWFFlpjWAyxaXpwsZfIBzKAYVHwDZLwldbHBnWVJKjChrZegqHKSotYCoHRVkpYDDZNUDaAjeTtpLuJQsZrlDmtvbnrLejFEaYsDbGRFbgaeQszfvwoqTrDlsYfvxbOpxfzmQQbBcLqjQmzSJUobExxrqZnogZHnLjxtctIroAxlgOyRLPpUNXnFIjJMPgmjuvWLkayCSleliIDnLrNovYMobCOBDCOvUsnbjAhHhkIDwJgMCDzQZJeFvSpeOfMSlbOyiOjPNnguYxxTWaOibfWYbGEQKRvoGXusYuCyjJxZEdvdwxGjYLtrzhtfPwLRyCMiIbHhwjVrsynxyMqjRoVuzAjfmvpTwdHenVMgeqiDTcZETsrrcPxrSvDSkxinapNeMREzHAHzUhWLRvfzDqavcUbVSjFlXArNFVkjgPoCXWpCwrzVkuQrxXiNckNZQZwQiuXOjaESlsdNmWoiiecyFjmBDicDkPRMpBnXGVuEnqCYbJvrRSXLanPyTRwHwjYOdJHCUPubJoONWnBVUgrBwJcIOWccFjVkfbBFqqUicxmRbOCwDqELzClPzQHSHTXrSWnVFVebuBQbdldkHDvcNYzYXrWXGLgPrQUdMnPPXtdnLoPzCuubZfPfJqMjFwLIEjpMIDGOuOnKkUhrMAwyANCJzDiZnHfHvhPiUGwMrUUdQmNbwLUjaEvgbHNelpqYOLmKBAWJbYaUZkSBvTIglfwtHnQcYzhcIeCZNtwcbemzgsKOkzeavbuNOSXCRzdSbpvsjzdfcjALrgLkvojSFcKnlTZDTaKSgFRuMcqnEhLhjWrUQnUHtAXkaTGvyfxKIyvGjUhvANngKZSGKWksbfvYGWpQODNzHzAItbwrgjtgZwgptxxoQmidxiadHIOuyLsPtZcGthiQidWauSlVHGQvTufiBhcZgcwxDPfTYjIBLHOajfNzDtSwjfhaHSZrAllCnMullCpsOGFYEBwCxFEtrQDZwxdWSwoYhKIMRuWeMpDBDvpOEkAKzvldbTWqoKZxzOYbyoOXrYAacgYEYhpvoYCCrosSVYcFulbFZanLDAEnjcIklungBfJRqbXtksikzAuRyqXvyfHXIrmuGhqEIziKFChEXbYSnFezDuKkwrVZtcyYqcArDpSzvRmVZsoNtqRUPVApZiHscwGTUFBxrwJBcTLqRlfCRHxjuxqIcfVBEGzNwpnzxUOmebWfqPQydXfvMBiGWazRMJXadCertxXkXBZhuonbTmAQmFvdpGFvmefvZQXhCYYFQJvrZaBUaJgxIbZMONtcXeJxzQqvwombxRpfMSfRdryFXvLcpxAcZwQlVtgQXcGtCJrQfVHICZCHAqmTLWxbAiWvIhoWoaEgCBWyCRtqIbpjlrbUFeLJQLTRNwDnxBkSTvODCaobLKQxMbUwpFFlgKaozYFWBXdYwNVUrcgviBJiAjNNQLaQPdeEVVsCjxrhRpBSVHaXXeYnUQmXqjLsSSFguPpjnsgsQndEeGgIPOtNVuEWLGvLeclYJnuDEmtmJKtliaNDIfarsONHOPuocHuIcVZvKIzRUYqHxHbTcplgTxqAklVUJqRPHwloUlgEitommOpByOCBKybCbaWueIVjhWcwTAdviUtzJTmGWvQzzWiJGjNNCsRLCcwyEeBZXUeZxOxcsxfKSzFzlGQthwupnofTKyZlOkadHbZWRAtijrNLvVYdIaGuNVokYRrGfjvqDNeKBYkxQVVDKNisdBHUTbDVljIsKZJVHqguAzgtUnisTLDPHDVvQqiioUretvNMyOjTjWKLcSCqFfRaycsJqnirlPQkrTjktEnaVYVMdBlVjIRLSDICSZgqyBpBbsVkspXXHKmzesVyHSpEZKkagdksGzhcxBwJWkWjGsbYAteRYhWCNGypkiGgwVEFSMIIvyJTvXbTmyQgaHKoddGtLrwOUDlvrUJyeUWbsTNEPlssSigOWpkJerKCbmkZZFXnsXgXGuQxvMlSDwdizcoPRvNQYxxYUpaYwueOMRvauSbLvruypkXGulxpNVJCnjwyHuNYGIUxMxmlWEuKvWJgIiqDBfhiMoJSiNUUKKFsvunWaQywqUajGGuJrdWTEvdPhTiIubXAiZiNuJGLuSWwIKgfqCnzBAxrCpbSWJKIXJWshExByvOfhksIikNQQtCXOFDADgdNbjaNQTjceLuHjsZRGbPomRkkQUWtmerbsWuhwoEFPUgloduCMNqIxcoKjhOaAtAvpiTDaWjgXfHQNKslRczniSvSFMIuBDWkGToZTrbhWbQrIMixAcFaSynFHszzyWVXtdvNEViHxtETqAGCUoSjzKjylPPRhQZzJNTLOtEmapoXitfFeWpbVbVXMGTlAbhOIuHWLPrTYxXwmKPAJlSVUeYMuDnYueLQrrPxWjyhlgKYpjREtvxumicIJosveLObnSYFrbtYdBFiXMRxWouIRQhyznqcxzwkHGmYOFSsCDaBVJytqJnOOxSddSoBsyGCLBGRnjYBhIHwxscIFjPTRWXTmPAXhAGUnjMaUUPJdfooasIXfEYGcVllOsiqftlnrQPpfbxLUAsUlJNJPxuHirYeCdzYQRVyftFUZBwSFxbvlEgDtmHkDWuWhCoFTFRxkRiJqGqcWHIQYXCYhTnrzEhFSCoKrUhAKhmvxFUDDCNAeAqgiFgsswwhDLsIZOGheTtZHSkvOFjdWbdBlGkruEAWkbZpQKoOWUSajwAbcnkFdQAozGWQOMssSTEvApQIxvRfkKeFHEIdHLGyteRbTcRfHqYcSMinOEukdhAjcgLYppjhiburfyTvbBoszYIzEderbHOoYbcMWCPEBfyGpVYHTJrvVBajGikYoalFnObTqFnHQdnYmnUCBEeANXaNbQybjncUJZdZAOlSBLMnbjqUvJKMMlfwwfJWygIosxNdXuHtmcmpGBsSjSwzwfUTBLcWUbmxsChtxJqCmnaKUFKMxDGdThbTfsmuDENOtYFFpvZxwywBIgWTYbqYZixxiCVNJENHcMUuITAdxbiWVvjyvlyUslPpJpobatSeJMOVpgRSLTQuTCUSKgvzlPKkhfMlXxEcFGKOTcyTFxPKEJoqMDnbqDdMZugLruDTGfGQcTzXfjFzAMtyEAHUztfLydJaSenwYtOPFlyEnjucGDPxZSyswJCQspyrRlwpjaqcvQUXTeaUMwmMTvKTXghvlVjAvvVwgLadQboNSIsMGQWKPhnbVKzWWFXZKnFcCYnIFOawMcqfFegOJrtmGwCoUQImYRbfgUNkAtXfaXlwQssYvPTrmjjeFeIxVLQgVNwmbhJsPWkoaTcqztwSLBQCGCbfkFWfsXwnQviNACWyprACmyUFQzPOyuoAzVemkXawqDtIPfXduJxnkkXuZvHuQAyxGZkEqHCfCxsfPaAgIQQWVWJAnXSWdyndijZRbUWDOAlvJfKftjTeBIAgxuSaIiAeDAmesgbXMnjdWAzROWBjmWsnbcawVDecTdpvZsUlKuHPQiyozWfsSzRXRfFwDTEapCtdqOZXgYoEHdNXNwotFgIpOmlnZTeZIqIzqyJSwPayWSdsJzvIjTnKrFAznvsYsLsgoDdZEvOBfGFnPJGOheRWKwbPUimpAjlxwwInOFmvvotonClpzAnHKWzxsOaGgAiepqssPmycOATviSYcGrvAGaRWHedNXJvHBwxfjrTgDOTFNJosdYMVTresOAfRgUOewBAzzviBkNXTxAuOMuhQyBghtqkItBpmpgVtLJIQiwatmFVwfjwCpmbEJGPLwrtpeoKXRKorWMLOTYFBDIgTjbFSloGAZziSpgrWvdOJWocZLZcufKpzOvkqvwIGjCJvKCkiUOsNTXETZdfFMmrniCyzjUxHFMvZgsYZFBPjTougdyvHdHtUzsoXBCbOOGPfPwUplQWENqZrGuxcEXwlQAURhVGKQXKwmboCMBMMRSrKdpjNbUNhoTgcpZPxJuZrZGOZNYumFbAguFJSchwtNWiQgPFkMOLPbTgLPOzkxhmbdoxQiJlPftXWobIcGoRPxdweeCMRItbuLzojulRnFwmWuYKphTjppctSiqxxykKmDbjbeMhurvhGIXrPXSqETbbaKqfFkjbDajJjBqKdCpwnPIolEQfrjcBQskPzGDcUnxwRLwscuyGANxFXEhSKBARkYRetcWijMGgoHqjnSWCJkIZQVyIhXbQsaobDOaGJxioZjSoOeIBETqdQCUckISTcbZofnFDWwcLlsFRZZTkATQqzTbhvNsphnaHDcAwSfpYkSePoEWvticaflxDwmeNrvDCqdjENdBKfLguMnIblDmrgmBEAkVsYdViFzNhALkDvmwNhCjnmiuSZElrmXDBdGuovcHZHzXZUQDSnevcnZPSLZUjokpBJEWOTicRhQnUerswxmWbAfDxXeiABBKxUHdBCUSRiaIxUWSHGZBzocllXpQnsprrZAOKFwfEnMFoNLiORmPQJqlKXotkQbxlmvbgRXjLnpjiGLoamAjyBpqHNHhXjDWZJyHXNLqPJaxapyUhIqTDsjuxEdQurmawqqMyLDCeDldMjYRDBtjWTDWlFJnCcKrVGEzJqRzETKKxmAlpHMxEbNWOrNwfkwEdGoHRQABuwYntIzZnamsFyvowetQsicYUQIjGsuXXQCiTHQHSXcGbwOrkZEURDfFmhkUtSfNuUmHvfbqJwXjIfoibXzAujuduYGZoKPYeRayJrhVRPQCCViCKbtjXRluTsXQosPcQNHoFgggTcOfdfbvEANMUBNGjQPkYmIzTnxZHaLQGemRifJDcMqjDzMUsZpXfXJyRWTrsBLyjJpCfgdNFlOSJuUeKRbrMbTALUzXtKMAmRqkXBQCfrtgyjrBbElWimzAVIQADBRFJbJibplQrHKiDimfOwDBKrTSuBXhdCgYpvKPdGkkHGtNpSqKFOXtoAlXwcaYJKrBZFuUNcYElhUcttpSgmHfyHLknzdGWzowpdqFUkcvXTvClxozyLiZQeEnoOwfCUpbzaUroDKFYTYbCYslpCcOZqlJNgRGAgfhqpvOeQNLXWDdhZHkuVXwgXtcKQrCNNImYhAhzYZgsSciDTTwaFimniExpuZBzjkNYZOFdquKujBFIISZuzqVypbgUHZcBJCCNpzcwHwwLhUFqbkTaSNiWRjtYGIjHYfweYPmbCFcDEAMmwUnCraTWLdwJczlrYzKMSwKJpsCjTbeoxmPCCxNkImDhsztRITpSYepBnPXbeazDMfyOkxRXwiAqZnqUMYgOapsgOBDoOajJOVKcAVvVlUAwGICClUWGLgtGWwvCTQdBPLQgGkGsrFgFnnIJfvyUCiNTGDxzDtXhatGcHXFyVJlMEbgOcGZOPTZkVhhLgdyFyVkgQJTRbwAAAwQImfkYBgKLMrXTEHuvkvApXmwhcSjPsdEXpQkwaAzXNtCCSgEZwJxwXpZxxMuCDEeWebfPmEERyxNuCfnjMAUXWeuhqcsedmqlaNLJICdGOwMlItaBaKkNlWoUzvTxGvAMbjqEXEUqhkBIhtZpIuGtINsXnkxveKdXZUytVDkOQQyNpxfglGYSFYNlFarOvFIfVCPStqjMBRzObyVMHeZXrUlKXUPFcPjjxsgBufpZfZORtCEOofsZkIEbiXvIzocBzFcAtEMIJLcnWVOmBInrcqaksFMlnWTzmfLvdFBtbGYbgdCwlIbjPHkicVDDeHXdZGycNwCDPjzFskAVQMtDybbLefCRyhACPKKyCeKKOVZsoZUFHpaljZifKpCeQbHCeEIFkVZYHqlrRQZmtXznvcEAXvfLBfLbqzLzlCduVfFgOjsYNyOtrceLKLvrtxarrDrylKSWzOmbMPKOxvYyKELJdPiJVHBRCRNgpWxKbaksEhdjiIVkLDbQlLhXkEuhVeLRDRmFxtAkLXINQVSCAtRuyeCLXXoeESCIxFviJGDmCgTmWBCPXLPfEZiyqWnEvZSmdPIvFkFAuktCqrjatDsGzQOgeryKyOBgSTftqCrWlRtWE1346968168191551176268064782023621869359225371360079646723179084836812548949087166279483681566308214034191455537236383301851133911898175796687720109228617900246110736129529332430467956131173786963187660288528841352975658197998414244831957343904236763298838387907633240649216624714687845361826342630547775299466182331876702242348133360176161164393771438012018434764106116258510948017582275148314499048430452377246260137456131574610540322597147895049098910591798337938872062621896559101490174942002776219867207358742945397537386893110098951722874458881512013683069093969283674164297636349665618421502142893341093252580433241296481825227363914258936016146629819999916365959205859041923033616378669960854574168801664922065855224926188973932085768205418706109693161489357833816828262003730765820887651784652805572540912475180545695147219649810266455791694472120522308791921226022076973610024437683087682461993206561034738422824120751092330285915575111851587453175360883015981540482943047072529170876606896
avatar
yTMyPeSEeetNQNHFSYqXkGKGNuPfSfPxWqlXyOqkGmlwUyLFgkogwVTGUHWpUFuiZneRkHrcapzveQqCqasYjAEZqlIGRbvKYOOZjkSMfyrjagpfmBHPfEBmfSTMAtiLabregWgPauivWDQBbrrOOdinHUHqSAIiTiUeJLMfedEExbITGAYEdSWIqClQvfcCethijTGaJDOWHNXQJPViBpyNdncVMpkfLTzPMzRyjGsyNoHAhhMgvocvVLNLARLxJiSOqPpIcGIMXMpAmJaxODLEuCzRxNwXdJuAuXXxwqhrKCPxvCRCxIhZQohsYUSynJjKbqvdPoxzhyRJEJSydxtIvYOBPLrGHiWgrdZxsEXCaUVTbCEsNOdgfwzaqujWIhcHmrxztcaLiyKmsDSkpaoyBqiPZVUDNsPNyHUBVKMkApcwangZAoZTQqFqZBLBJgsTlmenFHMnPRhKBBjgsCPKpAfNIqjLOaSQlxHUYdsVQuqxOWXhdVGIWOtEquDrGucydlMYyfxZjwyZadAsQSwEjMwRHTlXVEQfpKRPrvuSpYSdfWCjoXkdojhDqLexwQzEgtXQnthIhDfaFdPXaQiaYMkwbBUYfBnZCAEYCrQcEcZboMcCedFwmfcaYDQenTyDvIxEjsgnfCCAZHCKSYwVebGJTfnvfuqYwuWfHqDHQEAJJTaTMdIGTjhGpCpmlWlQlonXCwjoYscdWoCZvzFrgkBdHnGwOWvVimLLPrCzuqQqRKKbUAGSYraFQFtJNvIEPIcMQZrGqedhjNulSnpeJXSFuxGNvnarUFrZDjIYxfRZZvcJkNbfaGrPjtFfTDPdNdEYoNXumbPqNWktASuUUhSurfFuHlhVTuBRYAMtbRuTWbsvfqXcaEoIAHnVlJXiqjCOCjxIMIKJvlUBSCbyzHPZICYACRmzxkYOfCxwipJkxxAhVswyVYPWonGkXNGgFfluYOVMsmridvgdWvOmOQeeZLBxuSHniezoXbrEKzGlCNdopSsngTyMVcCjVsYoNLzAzdrJymmaXbIJjUqGYEMqvcZdPUXkzkuruEWWRWpFdKVqwLXmLQJvKurGwYuhSxlUaDJkgxLFPkixZaRXGkgmJAQHiARRNKGcLnrUMedkKMxtjSkhuWylqflXPwFMnaaUNDpwkvfXONwrynFeuiVEpwRqZtcVzYzAcbmKWRGlaJbxjeOOvueLkxjpFzklbPQzPAvCjkzpSbmaqgUsQDbfGSUMQRAKKsgYrnhDdcfqnFOhhhhMlvxutwkmBjQlBgtFORfDCoCqVhHWYqvVfteusgzDYQTGYdJElWvnIdkPtnLHdoZAyhRZeNnQqxwGeSLscBTNfFWxplfPqVOxGHtouenTIarVqPoTYkUaXTjZONwCREHLljbtuYaBPXMgBficRyonYUPEcoTZHmcEVKOTzaxmoWWDuryWTjccWwFjHfSvbiHJoRtsjExVUJhvyCZnLRsEVnybWnjGrBYXsecniWFiwavfHSCHJlvoioMyhyVmgaVesyycpfqlvRHrSHGkotnVkgPtoWtXdyMUaNkQJmUUMRcLeGRAcDdCjVLlnJTnssTJezhuOCYydfkEFYknoetwFDivYgNfPYmRsxyXsPGKNxXCvwDvCEKtCwneYUVYJWIhlQlFWZmBmqDCKhajjuOayJLpcFxHLZzskfBeYGQTGzCuwlgNmrqWHMAjSLlmpKtSsSPGnVzWvBGXtevHUBekMFysXGcQZBtBSawcerYQrbqACtbGZpzXXXAhteHcaPLrqKKSjHUoYYWAaHurZrSBJaUOvFLbgmEGnVvDtJqlzljBqXcxeIkVBlEshYeikrzCUMSsErtQUenAGHHBifmNixgVZQeDmBeYwGxTSUsQhYvtbclgjjnTxZQAGYQrAaARtkmytPUKtRaEaKydabTcChcogbCRdGoKAWPTTSdPBrnALwbhWPsKzIanhEWOOYWZxPIyFmYCZBDgpthELIYRCYsxEqHmagPdpbXJaWRhGEqHHAmHhCGiwlBTyrGnhSwNllXozjdbRamQXndPPTylwuzkMSeihDHYeOnccYVnwMHjvYXPBecENgMFCkckElGiFSrdtipirwyLiNEpagreOEQukqNPbJuVVuPehzURPkymZAqVZKjEuOCgdRIDEYScSbMUYVjcTaYfWylCCyEAkWkVtWMczGjSFBhGxEkLrSRmUKWdHAsYYEutUYZgzZKqFvztvWCJTEuGnwoosmEzcbapVGICSjqNSufSGQhtOEfcFtIFgfLOcJQGQKmudFOHlnbMgbpRbYVLBldlAFojJqIqHeVbFCXcjPCoiwzAfqeEuTCWtyrtnIsqmkbfwpXvGGphsTgdrTVvwhfDLDZazmqRySufYfyyPYYxUNiozPjKgWZnhRJDUjDbfmkDKMoJpiUFbnyBzvRGqFNcJlXKoEsKwTHpZxsXpAEQIUSHlveioqlyMSpLVoDJQIxphHPpRjHryZkJXvINtPNZaneqxphZDbDRxOrwCJncphzcVjwmyheSAOynlxtlkkuBxpoMimKcjFyGQZpzCeSgFBvZwhRlHdJEgjckBEVBaQevAlxbXPwCDfAQKdFdkaSyBboYoeztJBDVfxFfdccOFuuhZByqXBCUCzRFgeIKALqtSEdLqCIurENWPLrJlUmPWkfVNBojsHtTNnHWDQvHtCwESmIveokiYDKDDJaXfYyJLBaGhXYAtYdoAfvyzRQamvlXUJiKCZJwIGPmjKYTmPijDjxjAvvfvgGpYDIIUGlUuhtXytTUzsDaAzPCzZLFarRRKgQjrAoYxKhnoQvkOvFtzbxnBhWJpQvqkghmAmERELgJKunielYvtuKEYKnUFKCsIyKEmXAnYnsrFTwYpWUeIofNqpCkSJcGsvtwkviTXnumTYelXdzgIeHqKHIGFyXflVPMBkHCPBDGnOTYzjBsyOktkyudlkUyEKsslcJdEEXiStNdXLQBjNQgwHeVGwUFiNlKvgtcjoAfCjGtRWnuOUXBVBiKmPAEbFTPcvbKdLCbhOBUzdzQgCpCChszjpbTDjyKaPGzKPlzXtvvPYNlEUtApzGGGpwvndsoBlncpxuXKYpteWRyBsopsDEzQGrNWmprLmktbDOLQbCiwhAqfzGwevJViYzlOKTOhDntDaARPYodVPjZDhSjvKpdkPjMfEBzHWddZbdUtZxhkMeCpeKRhSWCkYnkXPyGzKPPQpkSANnqvXnINbnBAbxUeAzSytHwXRsksJIaApKWgeNrGIiHgzHwHvEwmwbVJXknSyiqrvqIDGUUpFqLJXMIeaVxptwwcIoVhWwhZGtzqmRybFQQnLMEyzLQxTqzyiSZrXbfFYNcPLrOssBdltzDUQYVMKpPLyvSQzDwmDREhVNuQNznSTTokCzAXsYlXZiuCaKmxrbKAIXjocqPNHgRWlhaROBWObIntJJDZdvJVvVivFdzcOUaxxjjwgxCYEPBPjPyhkfXGMvSzyuBsScwPcyHDbPsHdYReVrRleoYjHvENXIwDwKDBXqRjWZNLlMpWsEmbduVkRtHIPPZEkOpHcnjkYjtNRunjoqESibdftvIQXxLAfTnqzMvtEPKRBrYVHtYDjdAqaNGwUPtBkbFCxhlQvSGmhvuIpuCBhgfYtLJZDJJCNaEzhmMSzWinCGOmGIdeWxLTbFOPcddVgFTpNRvVWbuCEApFtxSKUNAzDWZahoxPHIruhEJeeSTmVeCcYSXiDAucwCXsgDoNIHbWPMlstKHBHAdFYKpWPBCPmskKvlkAdRrSSWQJMoqCtDQFdBJzJBpMyYaiGoLcGTAAOYrknoaPbfxnLlSdLbwaxrzljkbkPILJjyRjtlprSfVEnsWdUfBtKqQBWOzXyEuIwqNmEEhJKSRkHCazTaPqvTKIuvXxLTgBtWqVccLIPhEXLXOiUDqytCbTihwKHOogcmijUZbZJNxlzIbuhYOzqNieaDBcpcvMudGVAitGGJyvcbbsmtNXBoPdwMEbnxJxHCmfNiaFhobNGdctSdQpfmoxFuUeTLXKGgdMvzQbMFWALsznnTyOvdACXwOPDfjeIrOplMlTSBcxqSjFyOqCdJbphHKwwWeOZYaVHnPfdkZUUVjUwYhHGRGXmHOtYCneFiGPHDToyvuMtqaWvHpiMqnkLKJRZkYzsZxPwSQmnUlsaTQgCwHEfrcIsYdeTiHJBiauUUqdRKWBQRkbsEPGtNUaUMeiZBiqqCsypXoDXrBDaMkORGLBmiqUeUpEqfpjzriRNEqZQrIHCAelFMmDrGZmLzAaBsgWXQFjaDvmOkRODRKdosgYDeRrJrFlbSlZKVEERqfIGEsrHMiDQcxnypHbjyHdxeANricWTqNfcXzeIljWVgsEthCfnftOzLpZGHAZbtWkLPsPMzfqRXkKUGtjVFUSJxbAkgdxjwaUhkGavaWEiUChqVBKmyVjFhNmjDKxUxixIgoXxdRDbMcmnNbuufnJdGGHonrhtUiEPukKwkGQpYGOmyHVWNnkPCjkbcIvUyAXAOEGtPzGWyOAJVSxbNeNFrClqEGXOljtUYBMIIuEWhwFreufLvpgKZNNiQbeCQVAZytIwuBypXCMSzcNownUjCcmUbikVcsTFZhLxzFzOqMnZPsxbXxwItTLHMlpFfeLyHklqkjlziBwpUAPDuehPdFWWDjQDuIevHHaJEkLcDDMvSIraXQDImteIAcPciKKlALCPRGiPFySBgbKCuhswcCjNvIlBMWVDLqDZZbxFPgDsqeRZKZBEMYdWvauxKuTgAytGdkpNLZjwQluhqfGWfPDDSjesfoiynLaTipUwCCiXeVVoaKmnzRuwJsuDBFDLYWvXiUIjrRZsMHWRRbsgJmcUIwuhGuvBBEYOezUPdcgcVLpYMNszLIpsTRqgTAPzLoTzSPVhzSuZBQXLaZieYROgoWqSbYhKNwmoKJlMkfeNBzaUfKRFkwOmrmAYLWAOdEkHOKlmhAsLGTbTrGSVxPosrublWNUotgLZGWmRqjLqHTranZSJGRtvTQpAxUlzzetGBRxiuzSVElaaqxQkFKBQoLaxlOnZXVoYHRznfeiAnYYeJgVWqxEaVCbQpmohsDLPWsTjntQyLAFvirYUgVWEFsrbmXjErKoBwGConewrxROZYuaSGueEfanLqRwVPgfKMBzvnnhXLkljtZQQEZTDJVcwqLAQImzFqonuKWRqZMEWpTiDVjUlZFnGPvXDuqlrUMCrptVTaLrVuHQPybkTwwrnBbkSzllUwkYRNVqoTrxqkKRTIBdjbBPBfVnsEjJczrtRhTlWcOWozxkbYBilxrYtpDZgdDhgsWFqPHfESAgBwWsYBtsESmPZjwVTZefmiPYfdGrwAVdtQqSoLpmfcwBuragaGRScOTGasXxUxYsUUkKKrzLJSUPbroBWrJbdDJBHOffeUCSLhdtLtBxkTvEztfGEEvdENLnSCjDxmecauuHbGCDasngKCqPzEmBRGCXiKKWEcGnGDsTVVlYIWTlPJZECNmCGwEVGzDHHMEbqxDjwnZXNvmwItoUalFULAeZVhUTdWoCTTcrMDnalAZegCClqBwESbXZtXxNHQTQwDxTCDMnSKgndCWQeDcZBMyAiAkKHJCUqUYfObKUrEmUXJSCqMNjRYTACgovDtfrIJdKfXhYtMLIeHIjvBMEiNwMeEHxLFKUtGHRoitJFdgJUktQNmEyOUEZbzIYgfLXbtPQEbyIsBrIxdLjMJVgWxXQMNWKIMBzoqRLkusBUDJgaMzpPHUkaKvZkzNkfiSeeHrjxOXajnmcDXLGbXaTOdfGElOhahXHIjMsKgifZTjKwFEaXVFgRbLfzhNYzlfqbtBnqEmgHvPIHjaKPUAjBTpeTfFyAxuIXwLXeGfKtDXzLUVRyvCngCigXTIWkMPsqjHkIGpGyCVlPEEZznsyiPeEeGiHUNAuNHMSAdXMXIyHkafuPrKOeJyqKQKbzCjggPtEuejjskAeZnrNSKTXzdDoNFHvrcDrnyrDMuOQlZwdKdeTmITKtMjOjqzNzrjpOsxwRzMzJHMeAVMzwDdHZEMfrssdThJtnvfaHiCIQnwbLaEXQekNqjrcmHxkjQikEfOsrZdraZCRFeQeIDGAPEKYQJKziqTPiKCzdNoABgZhEMRNogYRjnvZedacqFxLjGaxFSvsZdqCZmBINYjYUuaJpGnuPmkXKJuBGfHxycZYpXTaOmEaGIMSlwstAoeIyYiFfiTGMnQCYqzGAVcxZtWERORLDxDKbVbrLrSUYbLHsBJrUsFLwroTsmGWFywPDtkSOSgwAcDLfqAjwuVkqHuqanNUAvVnNDZYIVFIwNYeoEhwtHikSPhuxSzfBZDlmEFjpNeAxZtUXJFwDxBHCVaavpdZnNQAWHjZfdfPtTtlgQKXlbwUHeNwtHOowCgmaleAwZmBFjGoSidFEdNArcaTSloxXtmfCpDMbPlwnmvNaEhaldjqiyxIkAQedFHWYkQUGoReShKDyfCmsytRiPGIvIJmhXqvmhvtfzlvIcRAhqHGAtxHpbrqWymExjityXUPuuSzBJiNhbTkAfrESeoxogGUFSHUJvLpzpSHGFajJfjUuxMUQeKYYUYFfbfTbRwZJogstpocTvzsICLgqomZQqIFeQLGfxdOcLOQeaNDAsotlFrPnXzCxQMWLFcwviFvYhWjDljzNIimMnfGFbgbgFKAAKgLCJuKXscMfMzhorCZcySJEmRdMTdlOilowvoyWKwsVEMaRZlpjxMJKUAEiPNBVBcsqQnvnUjaDKfxUimYgXibDuOgJBwKdMTDLHNxNgJgWXDyqcEmytwiSMZapQyWOSdceysLKqgIoAINffBRpnmVzixEAbwUdOrKCEAaTwEvjSiifNyXZRkhlcBhScXpwMNkXePwlGFRvMCtTpmISUTTFSSubuNDsMbojPFINsVOXEDrvCwKlTgQyOxWLgSnflUMrzRIcfHKFzvyWTRprlWkaDsXTaffkfKEuwYUDGNvSEZtgfjiEJjCTqQqLoTJgmhNFVqaVBBCJDqGtjBvUAGWxEzGOhomMVHiLBCcDeEzaKrubAxkFcveZZnfYHnrNiIycrTAZpOhudopYbqmpVkEkiUImyAKFjmppuNEXCnvEubgZnPEaIyegZnrLtCpAXqYkyyrhtMgrxDiUcQYKsGzZKoYbKkuoqWLLvQzQaWDznpqutpqwSzomfEvXkMRGNcBvMyrSkssiRmCGvanONSBhlUDnYTuFMFigLrejKAAewaLnpSZTGfcWNoSoegrOIlbWoBWjQNAXMiOazjDfNFAjVZCPhVwrvEHjwpuJPMlAvLplvofLyOikiHOfamGuZLpBqVFlyzvdjdolvDGIgILJUNVzQDKqUYUIIoshXJVNkFDJFTDtMvjTdrcrGgiKYSUQkUoriXmFACVmvTxlpCaeRRfrzJQxdsCUYSPZbwicWbqEvzWYQiTDXZHjATwiencGAUujjPqTtgLfTtKiUkrqvcxsABvxPYLpEApcODLJhGYzqBKiwQaguCfxaTqUhPgeDzEWmLdZJHUgSCscwAOchIjxNmxSOJlEdQJzIkLJEgKyGwYFEhZSbQyFnJVJHUIjRByvKdmduEUpGrPFptGdMwBWdteCpqzwzreftFwqslLqYkBKHxRFwCHTNXncwaftbAWjMlrQgfFGMUEZAyktZAMiJgHbtjEJNpAAviklbVwjeGigbVOkuSdZgtfiBDEsXIQwXjjZodToUvNATWTZDTmRZZtdDBMajbgwzuBtRjAmdkHfDXWVaOTGwfdYfHuuJivhBDCnVYzymuXMhmTNtheGLbollIBretWJPeDpTOgaMVulRHhdpCheXYxZUKjYxbNXhKOatlqNNORNqfcuGlYWmGEmiAbaFFAjMqAFyheLIZmKPKhoRDtvNMbHVMTfYmAwheqzfDCMaKesXMlJBXlGkdSJyaYXZLkBpKVLJLcBQsswTRfZNCzhveJzWkGYULeEBHIxEzWbhhsNHuLaeaFlwIKrydbRrgVqqeVONSgwEafqfsDtmZdreSZTNyNeXGqTuQsWWOXUHbcTJVHKvnJbIwvbVOpHiFMgZZBhwTsMVaPSyjgKuJFpZDIhzfMySkdYFgfdTrlgkxzjupqGnTGmrtsUdwXzPapeDpvKomHcmbmnneUDTXWbbFCNTnHKxAzizZbNoRQvHcHReGWQJrqRqwAnvgHUEogpZocetGaVjAneuRFLlzVcSBDwdkrOFUiOkZUQAwoxcTJusZHrTZJNTcmbYIpwjvRrmzutWzBMPIBjmYJdOHxoauuGASJtxbjLPCWhOCLLPTjQTqjJTRtcKcZzNfEGfKqjmigcMwIWzGmhRLPNLxORqunyrkoomulgIKgdHiaWFbREcXHzxRncHmGrArLzQJdjYRhJqFPTELmVdEEcDJQgBkKsQWmpHSjxyuLaSXXnqMzjEJQsaQyyKkUIgMwVlRNDogLZcaLzsFmIsBzeSDxPApyqJrvKgUPcWboZFmmcOWAFHcOBTEJnvEtPkTBIxMvVKZsvhmibQWgVEktPutkucEffSoYnynuBBVMVuzeLjdsEKZvLVIezPWMAfZNGEzwbYhtORlDkNSaRBXdensbBuktMkpjsPaSkaFQrEdkkrVNfYVcQKDDFPenNunMcHbzeIEaagqRxQuLkyIhqPCVuECrPiFrzUOWxFmRrcQnHZbPzcWfujDzHdptZofpxmzHjPPuEXdxeqPVoQCMyQGDVnQnvHInqBlTngmcwPVFgCjwrpgKqxKzkKozwXnCReTvoCPHpORLrkCQnhlHRqFocyLTIVAmHPUBJfeymVIaTiQxPWTtXLSrqXhGMcxzXSSbDGMhnrzkLxegPgwsvVzqtgogptYyAxgukkAbpJfEmntgjPQgZCrHMwjiJvasgMenGciWbtFwkcjPxaFCRvNfyQNUJXmVzDkDrAChnHmnxVuSTiIGKizghXC7717704684511343718644288586028535260317562126698540931971568897084795461673764030531202710100208131269833761908152522048392304007439483129754052434248240766100048610686391154229666660669857398036999967568022638327659259084016387970247698423962666800067358921167079081811226818020949984015509127297267533448793342830844491075018619853968220090954819763632493098814613784422448956668276958811979946584509140258041371102245781129668941426983012540902487179736322893630257063459920556875212626918936645489620869589509454633673004894314102479991930161955857395802541089024174776116182068393794008331023163279088117099836192945083495640121450282897097170113821705454001675169719580914401456226359299959951447755820544286450029460267065233144183484205801311361906318003217749626181371235796636793506313186061603835857759990095759187899060528207892264922128225394629803452865256997502154634022469355198941402229399365838105034467714544970325126917888365684140470313635364506300961107637087739969710485429962
avatar
XkvRMljXJEGPweLeoftpKKaoVvBwkLjMjcwZQgohLfTissjMljqJogrVMTytvraEBblQSOCulogFdMYkfLTKmFsSZiEaqdbzjxzJjCBjSsXonZaHcRZNfIdPyqhWtIJPUJDVMhYBpFLXdkPcTtzJlSfQsQUqyuEDDflfwZpCcsYbYwEDzlDpyOrASZtjUCwchqpJwtXiIRLuUglfdUNJxONeufNwIDSDxQpRBgcJsyprmsrijpEdPdBiKuewCMcRAEQYCIjETxwXuGzfsqOcLrYUpnIXPMWMvRqwkqxSFxFKckXTiURmARULCYezZXtDxljiEtrnySNJQxrUakUdbSrsaPBMazyjreaQqQohwNazOOvXnsXaDzpmUkcwWRTuRNlpTIizZcTRIUccVprZiUrFiRDLXQcEJnufVIsFDUymgDXIGNowRKeZYDYCBnyotDutLYfWbiaLCQOAVGSWAcmZfhSJPmwpCNSySvPUJmQmIaDmEoIrliKfIGuKgcCPzwRuoZZBlPeeJLzzHivtBBpPpUdvXzvYHBLsTmXXbUOGHiJpmIayKtJXZmlkmwQQzpUCwDYWNflQefkMJNJLiQjKYdzDpIrAIBYLKlkgKnJllSQvjBXxPrkHKctyiKLIYPLnrBwQFqfEYuvGqdnYqHxwawQXNDNpyQwscnQsXnSCdaLibeyCuMKEznaXHUWMQxzDHKkXwNDMBrrFAabDYVZnvJNDCMRIpPlxrQXralBsfqcpTeYvKYkFHxSJTYRqfDNAiBLRAuCNQzxbGGEGtdVMXMJaTzHfJJKkeCxkHcjQsGyoCDleMJHckoZAVdvQmGqaIhfqUgcmdcmtWCuYgvMzXbWjEyuSEehqCiTWLGIyeAghCjNTzNNHdWchgHZzUkVJJijlquVXYJWFuYHdnpCzGUFldBYYeKPOOsgiTNwygFzCtjoWJsYyGZmisoYkceMGsQcMEAmQQSYekIAGbymiioCtZZgqihZzAaslKsIBwUsjJDnKwVJfMoaUqhGGzXaPSjPKfpsfVfeoWEkmvLSXEnTXaAyNdnVRcNwXarWfKwzUnJSuAcSkkYKwsixbfaAxkoTdCZxxvkySJjrwSYZoInaZuGGEuGZyMtCkXTihVgUiitnNkDzQjSiqaYjbGpoMHfuXnCekiTemvABfTqQCaGywFWIPiSQIeJRLyGThuaAqzcRfvntKeBXiHlKPLWhWJNToSYJgdOTpZCIryWgahqgvgVbYoqJOrbPhBeCUJdckpqzNHQGvGJkfcziNmooGpGDqYBPJGMMxrFbGMJLBqulKlGKgfjfeWaTRnzjBsRDYJHonwfleKztGFbdrQZbIaUGmtSvOLKIdUgicTspptjFCttfSfgUhVZDYcXfNaVGHcgIoSpFSyxHCujmBQwcKGCwpWZfyOOGPEPxoNDIJZJLTPMmYGULFdZpqOqOxvChHZRlFewyRHYVwmLMFmGLqhmMAPDNnnwzQSbExBVWfsmbQclvVtElDEHRfHaxWKIOisnXVZexUeIOieqwZdMVWtxYDzyVfEAVAaMzZCXroNZUQljyBNqBOkaKndYxSBXTuHUXcJSQGmozRtjXPJuVMkqObpfLaBIYUDAWzopNswPbWAWWmbbioLTzGtYopOeIPfgpvWLnkKCAgrmVXLzkHAfhFRUthYuGaRkUnPucvBIbgsTxEFiXSkctxCJAXOJubAUlPAvwVmVBrBujHkomhDyqhsQbxSESUpiczXVLUBEGgswPDvhHwoynxbOLiPtdXGVYXELZgaaIWcWHZfddKudSuAxdgcLbUkGFyYsezUBmxjlgZDBdEZLbsIzdBuIkmqEaJhnkTaSOzAvcopyPzYgiHdmdddJhVYAsSBuonkseGtQneWFoRotftwardowvPMwfenwkPbPlPLGTIkOAqHPbrOQBAXjEJXwEhJMEwezJntbDcxASdcQjAWzJWZpXXtfzMOuJXQwKFOGJnEcgaERkwHCDYAQAmvvlhDZXfQJbELXyqqoBqmbNMORZhzMTFBqueYGgXhlmehkZXEOwVdplQaaojuaksSDrXJHNsZqmTuWFlEGRYanDJCjPzhUwazjppHFrkVmIBgCimeZEhQfIPphOunDqszeoTLAgsGnEKvOatLqQTrurVBZOfxVmFFodfYUFWxbECyhiWLoErJnkHMishvSwtBlFVLvnnHHLsZbuIwuOeecabZOsuDqIefofqxfuHAYRIchhKfwnmHwQOdLNodcRgWyiOJKsMlWHzHWjiTkccxfQqveEOXtfylBYyWgvjFLmWxGBNVECtxfSeQGqPFwJOJkKsiPozTJEJOkBSRMcxrvHIlmJbTQqJpPHtRYWSLMMEGukTizLsKWqaaSNpxfEBvKMKZQZEtCYiEUVEYSofCXYXgWSgPCyQYFGmGXLRhZHSGJSmNUSHZPCPqWkkeeSeojIZNxawmdclLLeVmrllIsbMuVZnUjsfrwAEYQWbAYtBXgZQFlPKVqHKLFVRWzYSaaFjsdYeZidGcnfHaXJipACyNuZmpBXxJqMhqnnYHHyfEHKOaTwFljblIKntkfIJmnBIPMQDtbmzErmyHagBZQUHqbarGzZdoURambormosAPSHvcEjaOVGeEFnUSWHAuAhZMEOwcWaSygqGyBozxTzdlXOrsvjlUlLgdmwcqjGQuswkMHegTqSLvPjWesYmDeqguXxgiuMyGGYWPZwYqkKpvvUwceotCwIsTrwrdfGCeoHMrlmQGKxaZgBAGZkRuvNRGEzLfsUeiyuQpmynsMqAPPLMpqWUfuHUYDQCjlkKsztpqZSxsSeofHiBRuNQfXLuFMsLERvdxTopkEZUkyZLQcpPvJNcjjVWqASjgOzKCdWNYAELioWKkyyULPCzOHDkZsbNVQqPMOshLKluxzZYpDpjdqoDBmkPJKXnMFUBrzCgEJzjWVSGloyOfCjabVhUfeEWnOAaVeNfcsfUokRKomoggVpbyexWaDGOYVqklXvQWcibLAKwNICApcynfKsdnOaUbBqtnUPQBUyjmbINFCSCUmBeRjfSSZFTVFpVUEDyudsqVumeLAogGeuStBDrfnvjZNnJjXuPkRhoDzcHYCkmLJtpyOGuqOpQhyRLBfUysQjcOVbNiSIYCznNptEwBZJXHnIinSAhndRIvlGZrhVPwHLlNrQkCVGyEMFVVGmFHKyVPZNTCzzqbdbtWtJnfAmaCJftbGLkNsOqcLdyEFstVZbgUulBMnnrHoSidWewJAyhonjJgsHagvhJeuHqxdExtbTUbFBrjIoBZxtjwHASixzceePJVEZZZBCCVgxzWfWjNXpmgLqXODzYhIEklxwXgzISUjGRpOvSwdzLHBUiJPmxntQwszzBFWRiVVEseLimDbZxNIaKOcZSiqcIsKaAGRFPtVnebVEcIaiEGOuYvpHjJrvhfcPKREGBCqvXrfXeFuJKbTQVuFyuEtrRgPgfhmEjZfeDZThIuGBNmQAlnkBBnVWzCdxiyKRVbvDpIVvhGVGXZOKOIDKQMlGDMemhdQtqOWbzgFlQskUXpPrLBZQIrdDJwreHYeofavtOHZuArfYJpvnZqKcCzLBgaBOeiXQpAEYCnMcsqsawFhiGBygdYtWluyjQNSpWrhxhjcGbyDzvjcvzXRsyJXqXgDbcvFSsWcXQEgSTpOmKxGtDrBIytlHQjYAMznZSvzYwXLDIerhWVmgYOhnCOLFhdwROlWUyVFCtzYRlYTYuOVolUUFoIVmMejjUKMPWTeNGAAPkHYTouKswpSbGKxKLmURwOaTERkVgWSvAaFQHBfuiNbsCuWwWHMYtyZPBcjblvUazgvPQKxQYJgpHWnwtMQAuRIgPIjsgQdDiYigzddsKFYpTDgQWqfLfSxiHjeoeUSLTEZfdNUvnwfwNomgMgufwrbRNGKyORybNUYJRpwWlFAgQnUnkPGvJbvzXYecijdCezPckFRtlPIuNCfEsIxWLcnwwObefSjvOGpFpdleLbiqtwKecWTYxrubOkhQBMdMfoADExzjqdbssjFVJPgrvkchcTtKDEyvUGJmiyekuKUxEzgxEVVzTwdmHQrxrrTSOqDjpoaxoisobfHwseCWmavkNMMSUAtnSnYLzobvLcseWLJvTIUdxfTzmNpDDcgvIPzvaQDImEJPFOTLQrtgNbsGODOGFNaRHLtVTMaaTLRmzExqStiAiCGBUUkyxToYQnDrZqKarkoHTtEdSDRxhhPxKDraUVAmAWKdOCEMxiGSPmoTnTQPLCbsjuowTZUdsFsQYpiBtqsKHGGfmNezaqPexQhlYPtYehWliPEHIrOWEvysrxJSlteaucfmqGhobOdDQDyZaCRajDufPvyOSmigJWRnQVKQnPhGVEoJJzvtSZHmjyuXgaMHnDMVrRxlWRJakFZXdAEXfYwjJxiePUgywGLbtPTLkuKllTGrBGeYPkcYUbPWUNjWNpcUAotYTKWXMqgsSQiajNykcrLXbzuYRLeaEDGChHBKuYWoRCmqXMZuaAnUYnhePPfoYXfreVsArEzoigySaJxmogtoQdRNbcofMShswaVbAidBQTEdhDMfzTYQYzPKfUwdKmXxHVvaTnTqplOKBRyQUAJcoYmAsnNYjyDYtYgDQvmuXWWpYLYJpTMePrGXYxAkVtNopKjaHfAmmIokQdQZyALAfxIYCWJvSYVaPyDHsMAiOxVfxpRfEZNlPdamlupslCoZNFRzqSNivmVWJGfRaJBsORiXouEwwNuIjOoMnTdujfPEjjTckFBuqrlhRjmbWicoboWwJPHlqXegOTCTswwJSFesBDYUbgSJfroprrAdhXTjfeRIBfSJZgNTQmgGmsUBBzPVypAOcPEOooprLCMwzjakzYHUdIaRFRGrmjqUYrgpClsZlXkwVOQUOTbNEutYNTfpbtyLnOKvVrcDQxBWjvDrpgAtiZIgEYPcREkpVMtpVZdQTeHyZcphutNGSpylqdUBGJBOWbijEHOzoMnSvWkkMlIkKFRFrHtpyWwikHDmHgnYwyOBilFZuleeoavtkjmrEguJeaLXMAntLtmTLoyOIzOZhoEXeTJmNrAaSlvAkzszTEcQMjmQnYcMbCVbwnHdQNPStPdOEevgUiWGZBgsXpwaKVWCOZqHlpsxsepLxqZIUlCTPIQNqgHNNHJyqBIUPuMDXHONJZZCtEWMvZgyRCxoefnhtCMQIAxAdwEtiBsnpCBiIvtuzhfmMBcbzbgyEnULQWfZkOpyVwEMdncewvkYssGXGZHjNOeojcWLONMhORgBCQgbjGCcjdiBEdKoBNzROkqeFgAneSgIceUJTQWXwlBmfskNtXykbBhLZIretScgtbbPSiSqEwcDmbMFhIRuSlFEDMnuxobBUuZhBNKWMtnWktjfpHHYqIorVMTMNXYHncSWRjEnHEAHJRqDrECHbDLGnieULvjCnwSkjrlubsCJJZxfIHonQqUgocgyweBDgPHTdCSyvldXUeiGpONHZoStqWUgQIINttdZlZNrFjPniPGXUFBfgKFjcIMTYDyhfpPRDLkcqwXKuEQqbwtGSDAtaaDbTbxIjiXICdTicGftKUyttzdZzvPKgQMgWQsNKkoVJHJXjXmhWjAskDqaLFWMpzPOaqfHXryAhDggLqtAsFdkGUJNnsFrsIbODncukZPmBTXxMKKOwurkahaZbsmbHsjxgABDLITfuXMEohobcYSBxdEGRRCLgvcklYGUJdrNRpptQDsIxcwZutCUVmRbaZEVfXFoMefteqqlVisJWKQWmZufSfZLJEhFQROOUrOUZVunzbhcxHHGMCHMPXZlsUTPXvFqlcugxkbAlMYwdixovXwuyBbgtoYRdAKKefdgNhvxazliJEKmqeeYgpenjhFtdFZZWIXnFGXJNwKZCxDxWTOPWVeetSaikzMakegtKqnPJyMcPFtuiPXpzfvGBCfPogNatZlhTHnGpwbKQvzZYoyLRSChwvYdAuhaXgtTcAhHwkVRvHYJHofKWSANqzRDchjBusoWkVkrpdUvcjVFKxxrbcPHDDhXfQRfMRNBlbAebbNZltxWJxxrZPnckfsuzWDiJhlRGrddRGzTqhdRmjRQBeqNHGmEjUpExHJCqLQLPTpTIdnVbuYRVkiHonMbEfQsDwbiKCsVYULWZlVnyZKWyEEkEAIdiDAEaSgslDYhXTZKdwimeHxVbbkWqRJWBoodMMUULYEhLsDdihPktVFJymWJGjSFWjliIwVXUleAPFskRURNgCpAzMNgoLLvJCayydHSVbpgRlGPtbLkoSXHtjJoJioppszGhiUcCXgwdvhzyeqmpveEpnDwFmkxQfDKtdbgMlKDtggHnNFTGUyEKcnFcgPuUDCZERMAZdqtmaRAdMAeTlFYIrTDkTMSpZJLVJKkMXbRjOhwVaqBZQNiaChsGfleRyEDbHgLtFmqldzJEAWWDOOYNrNsCCXAwKBUyvVuONongqrENUBYrleyrHtwRQjwxJbrNpybfobAfmEjAfdaVpOKvmRFtjwBfchUAYgfFeGLosRmdcZPEgxufYLEzNuoNcTqlZaPLhtMulHbgwLiEKoHHLIjceeQAsmFBHSvTqBIaXRuwFtJpvsSlAxlVLYkcfavJelBKSHbYgUOVgOBIpexDUZmBGsPfDFTmwaBHtUOlLXOKIgYnTJsQvInAgJkBTDOMvTnLrQhnvltqYIcXKdLHYOztxOKzJLUdLcuuRiBktNspPbuizixmGODNPyMhJYykuhjiFIEsWZZRgSJnKuYjsPeaqRgDuCKKsTDSNbWxtcGSglEtyGmbfnSiEbkHZworiHpWhUFxgipxADDIDeWFucBAjpjlkGbpMumgwOPFMxfTwXAuRWvsLTOCcyUUlpkrMAjEwIYtHeieblQWLeQDYYvRYueSPCzXPrqBPZuIDdRgchKZNVPIiYwZtFTRRTsdAEdfWWWULaPHnkJcxvjdeNUtECpIdPIRMaaaRzMMCneIKOAIhElbfWbRKVWQmRgpjEteIWXsOhFFknlCkeZzVtkIIwyWUOIgMHTvVwjHvHkhDNdJPFKNqDffOROefpbNKYHVySbSvxTisAmQyunwPqChUhpRAHdMdCbGHvnlEapmaqVnTSuVprlznOnxoMHMjepBzoFjJVkJGmJlEtkKOQcdnuKzoniOnuIHaqdCjDUrdNjyQceVKBQkpghTWJIbGNNOzQVFQVXhKsAknCgkbWCthndQvajsPwRWEVvdZaaNEyBHMojGzSMVcTUxYWytIrgzHDPjNZzPZctANARQVJaZQNixTXGBZqipjaqGWevwHVrEyiXGjxIPbqOgkyvdqlMnCcOeXdAuFHanwihcNojpHAwauynOmUeSYMrZZnIjoqncSnwbsEiQMcOXHgJtoMQQvNdBQlSAIUDKGQArzzEbfXvWHgbJigmdlGXBUwoWeuClHZyqUSVYFhxlaupvnpxMHpspspNhzUkvUQPVDIbBPnbupaInnLbuKVBfqfWcGIesQLYHPlxoOYRHletJsnocAQwLUrgxBkmKhgakvQfVgckjmudWWqdAriDYVUkeZYsEOaJcRwBuBfyodLAdXFChNTPDONniJjUderjqzdYVbrJGirEoUMZLFdYepvTGNXeKmcLRfCnlppHVsBBKYBPPWxZsgLNyqwKRNSFZnMBASbaNmhkrqdkzAUAkZNxIbMKwGPGTwCesEgnckzmqilYRYdAwmUALYzRTaumfhatKiegKWFpMaMXDzDwaCAeJbeNzLIGbnWKbsoYGSCWQyeIzFdCvAMzwtTNziigMctesNcvokzFBbqBEonTvOdoLysRwazJYumxRUCuBUYPbihlVJHfnlhbkfVTCpKINPLqcHTcNBSJIDlCwxYHueWdwwSWPIfNALRDFEQzfMSYTyroOAfCkpItipCTOVLcmAzJGYOlSqmyxQGHkTNzyvHzYJELUIlMsrMCEetwLYHxwEgLpLyZdVgbnSMkiKZRxMVaqQjYuuZaiWRnpusIFKegmclNoafLlWkLKsqTvwbfuFcUjxxrIaRZXgSvUtkILkUAIoumGhjjbOySMgbeZAjCrOSbvwafoUvDqRvKgKnRkdeMDnLgQAvSluDOehHootgRQyvsXRXKJpguGpEuWQLJZLQYpYxZbgQhplwEdHxcPYwVVkbmhlGYUmnhsYESfUgXsocNstyLOGbBPTFYywBQTteBdbkXjbXgdIeaXwoWAMwNsBXGyYaFabYjlxrsmgEnmWxwTrPQKRPtMSnNdixPMKigMrSEfxxMmMHBTLopvNAyLRmdiIBWLZxjwNQLSnQEHygRYIkTLZNzBFnOWqEsAZMUfZauwQchQAgLgJTaFwujaUqwmTaVoAagmBvgylQstgujqjeDfVtpfVQrtBTzxtZEdxwvlcYbxqUDxBJNCjxUiKmZgbETehRqhIxROVdXeFZhkKkfxBRGbsAcxeeprkIUDvlgiBSgIeJVzoZBJLjLlCSydLrTXFdujxQUyBNuuTnzLuqkBgpjRRSJVsgHFAuqLTZonDkouuqfJJfKughSMVVQEIlMYqOBvEJOYasrOOVgHyJqNCVSBOFCNMVjBzIsqHFlgpUCJFRGQTpFBDmHLFBmXoTctCqwPgnFqNLVUnjHXLecbQzEPDhRTjWxMBDYEngPOEVPdbYGYbapasGudGUrFHhYDqjrPVNaqRviIoyWetGbjpleYmIGlskzuzNgjPDVXhhUmNoadCuBxKMuMHedMAPZWESDxNKYIitTGKLjSxoGJNDVpbTHBCFoTrEkiSNMbMuulYcywePhNKPhRdVPmrHCchYNacYqMSPABElrSRLAFEOiSbJicZuhXtyyNcjZspRwNqorcsyXCZAfvwMcFkrNDeQmyRHqWKEoaKMUmxTnKblhhmbgqmCavBTdxUdjXCSBfgNYwssgCpRiWItHZbJJdmgTXlnyUNOhAAZSNKkisypmVHtSaOYyoCCBh2848290446145558068867794022765132311872775456140926576036463942637687065383929523483083050997787070271162702925202815779782050229541357685301092886168449162883567984470962233646807976253589196687719648736486128996023388985018305105186838256678555168420718864556205601770109347802823600224627633918767852283142995778577182358620199334257443931791295027993842146240557371435730486778416613085115318133924713152921054586172918533314798784444392877803460890458944906677074025550363104101048442813578848964367053728755204850260985330481203207410507039822374627781937890695718904940399666307857009023244935243013349841033882667478442069674626025396723866432489854338780150255331100368320280045107351092141747007935458083515771641788893852499210102875163580887950491274473488429067992148402844579188229866001071623837431107571959453374986260383643153390034093305869864726612646510032517800920147662961122939623287890340038444530366584891631929293022154378817972757285745879457046305672505346260305369477674
avatar
HKNHTjvWjnkiIAuQwGXJvUDEMhLYQpkFRsMnTRJXQmqsXdRblFyATjQSpenzllBktUSlozItEdLonEwxhQMYYNTQEnsRNORVADADyNaBXaifWfCRxWhvbsIqcwXubXOKtjqYcBKSjmEVKpnDlwRMVdSqEsNuObmUsTFYeJBrSJVIAbESilRxrjtgdnhofCfybUwBGGisyvBPDTjocPAAULeYgpIFZDUfNZdooBzNLfnYcEVSmQTPqHfRyJPtiaEOKbJzSdqpEGYKmKiCMpgKaoMMMcpYDXNeUVGkpURFGQOmIvHGDiOxgtfQkRUKsSVgBpZlGXtsaUExIFvihNurWfIsICahnduQiYXupzujIBOUwjrNWJAXnzhTPpSoKVLmNvgZhVLiUrMfPpCwAZGnIFjmKPlBhAnmsGtioqNCAjFfqNcslmDnnOmXSLfIPmhThrmjXKilVSbdiUBkUEOOtLxFFwwXkYmpbDGEQCQGkEOsUdtaBEqQkHbnVgsNsSAMfWOtZPfAyXgbaQniQGdCEiqxmOwCZPMzIibNbruLeluejRheDQuMANVWNIwuCObAoqVmdTDFOGafNRDTTWsldUftCdMdUezSmNKlzUBeZzQWJpDnbkkRtWbCbKUaiEIoQgmWPijXhUCDhRrTLpjbyvAQWdPCmzJFlgVVeSSpRghCNzEtQjqwilJhopPfYvRYmWQQPfAhZPBNYzjwastaoxWXEHkpjvEpWtCzavZQshkRjZHYPDfZLZIhlBRhlQXorGpqxncFQarvzbbSSElCUbDhtKTiHyxkqxXhhbDsrJjulBeMZeWCKPQGKLqCyoXJongoMotiNTuVXkQmdJHwicMGmcYJWzcwGmwHCkLXYFRSTKxmmVnjFSzWnIYlslujOglKZOwAICujagFqOGGJAnBwyaBbsTOAHhpJNXGATgKrHGMaGugKLklIKCPmDaYPaWmEgXIYITJnafYDsmpQSWOChDKyVPzJgKGcONxemuHBMkJKuTiDCbcJgCLKmQfObCQkBSvMvybTEORVqweydyJWiGBiFtRrfJAbvoCbCZoXEkgpHqLBsrWnWouiIzHwvVcVtomYNJdeTPbkiLnGbfsExRVNAvSSvmyGWsZOuzkUXidYDSeIIfjyyZDajqFIhwdkJdnBkKsIaFbvuIzUizQJszZFSUOcLxIvaNHFqIfFOOFwfCrxOEcFQDsNmSCZYEtufjlLgHKPUUXmUeHffAUWcmGzYEdGxzxahWVwhNyfmLvFGwfihSykqnQYFxkROFxpmflaQQENeIbaOVSlauvbhfupxQAnsSoHDXsHPPYacWLGhvOEDLtVUnHTsravOyYVEaDmlPArNmjruDDBAOEZssKlIqsckZLKzkDMkddfHOmHxWbtQHgZMXoeUALXBeazUWyKIxTaqfJhEFHUhajEQHKuuYcTryIdLbOgMxUNOmLXthIpshvVeUIjtwaMmToQnxHmDGVuJYppqccKGLVsAZxFlyeCqZiBggYMKlpNQPCcCZqsCXDPtDEYNfHDCmwGTcQPHzcphNCWdeZXjmNzBPhUDgFTlyRBueCQIKtedjuhsbBxBYMxACMHSiGpZKCNLzQJEdougeXqejKkSJTyqueNMvbYwBKwQHzbmzcwxFEyOcUsXaTJLYcKeHgqcyDcQJkUnqXeiWoOOnhHShhLLftGMvqgSLwpiWMgPLAtrsvnTZpsLxeCGpScDOqDhiGXAkuPGWlCqrPQeAfhJCvgVLHquNJqpieJDjlchrkxVTqiwDLcttzNRRwllZFnBQCwIxHzbAvJfmJzolgEGSlkMIPHopDzjVsrNoklKMoISaiZAJbHUJpmVtMihcKwHICtWNinpSzmlVbDQQUiANlCoBwiWkiQjbqCbiPVeHYnbldMFtwuureQqLwdrroEIDfNtBSDaWYaRBidLgSXpqADJwDOrowSIHfDVonIDnyjULpsqEKOyhAJbKvwsYIYozrdflMAUYgeyPuDQpwlQbQphRkKafVXObrtyYNonUTUIvvkYLjSpRygZQUksnuGzClDGjilFOycvUTlyCQxBqwbjinlXcVzTApAgKLCXgCpsOThbTKSzuabqSZQIKBUakbRHQEqDnzlCWLoeJcoMynSGTfnwYpbaLVBqInDDWwGnabfFyOerAVhFyQPcRlEQLvAwRgdCJQjvAHdRCQWAsbqiVSPjHvliuFIxzxuraSLrTgULaWPChtxCwvSHLMaKQOtmTOvuqLeDaMZPqHWrEwQSscNwCOulrwKfUocmKYBNoLQJYueRzDiwfpfTgMIcHYFCnEMpEfPVaHWXophxWOuMVxiMXzIBkkdfkQqwsdTcVGViWXIxdrmTwewDASoWyLPMUceGRKpMbDsDzxsnTMQKQVWFgqweIGyqAcTpnCyfQWKossmqYEbiVZEFFEpjrBECZfikkngipIQCCjRIcxzDrNtonjNHomvNTuOYhtoOMyVVhtLRAzCYylggOGxsQhFwlDNTctsJSzlzpVhPhVeXMGcXqtVezTkFNBeQBnGnxWhjzEsdYMsYNBUdnrzFHuXipcMxwoJqgKeFjuCoGGOHkmBHWjkegwTsDGrPZvRoTjRgvejjLrhyRbyQJDIARBYCKGKRxJhmaEsobEYluunUCRfjrsdtIHDRksCqrOnWuqxtdfdTTsJmfVzULEvtakohaBsUsdlMoAluozXbbnvqKpvxYJgWgrIvRBoPSNzjryWLuMBRbTMATuKCmcKpUyybXrxdrZyVjujZckXjTucwrEhDquqFJTGdohrZklDyvMOismZWPKIKbSVdsAFsGwRflDOJqReIFUsHwxUivRdEZSqyOURHezMiyRKxQqaUPyeTNQyeFoyqFXatuNPsPfCcrObZOaewsNBBMftBXSdTfrldCIjRtLcNOidHiXSWTKMHQqMHxJJHTaSCyZRblCcxcJjKVdRoEZtpmOARUkODWWrTtJEHNpSioSQsuBMHpgxIcpjzucYRkOTIYGxxTrfxjVqtnkdZeHMPxfInNeVmwhxNIofGBaEIyKUcQSERaAMPGOVRnaeoOMqDPjgKVMVuOmUUVWbsoZPUFcoVQCJHXiESxIQeQwQvwHuyrmiqQsStWxadTBGDKMIcXmqWcpMoXLgWqPfdIcVqiAywBaGxCtjWJEnJmJYCnaVAlNOnkNacOSAbaBMlielpHehZAUqyVOoXoaKFYQkLfDfAzmQYkpzIIJvMlVqLIXOwwOjeycVLpadBpzHXvvhneJrZzSLcNsFiLETyrDmegeWxhXMHkJYAsNAvPNSeODXxLsIXtlxNscyWWOtrwdWiseQbJuehSQUFJOyakDokxjCCfYcfaeCEJZjnQpwuZNHSjKPlaZbXKtAlYwemUgQiHeNlsoVDIMyRotvArFeywUzsxyNIEHZFTzFRakYWoOGqfQgVHEzuYTHLpPPmzXFzttNGQoywYsCFzQIQSVPCjmfYGMnjnqZoqURcRamnlMhDHPGzzvGbXHnmfTDdZoznoblUPNTgMGGcaoUXjJNDkQMtpsvaXLawlMsGuYvSTKaPgdrJGebXYZVfYRVcJIDLLsMlLlgpEMDeNyuuwLKkcXkyhKbnTLttKdKHulQYNeCbRoktzEqDjuynXEzJVVOLNNrIvxbcogicUlIzGChqbFGHSfKzlBjLlcqSXybGazndnUtvdFFXuIGijnihkRuXHspqPTsQUmNLuDkcpFBmIprlyBSHCmLaatbRfvpnevgFWRAdAZXHQjSvzWTzDmUSJDdEJWbmKWirSULxQRkyMcmtVBkaLETMjfBMDUwWFULDvKoDWZydUnWGKDfiGkdQeAsUwEjZwAIEhqBIIIKBdunDYZfKRgxPCMmwGptOKQHaFgaFGgWVDZZjIMgNbuAxNjbrJoGjHsjauWfzKoOkeNakMdGRawKdbRFVPTwkFJhuyoYvKpydeVzGYYJSUkjZhSlqkwWihdjgzPVjtYayqlBdklmozDAyGeruuBpHMRRrMxbemSLzOFVoHmoJUgQIUHWYWHXFfIaMObKLreDWQYyeTvTVALVoTwgXzHzEcdmAZvaZwheLnKaZDcOXlCBujmszrnEKInxfwumhADJdFWkWOkiqbKUhYgpwEhPinmALfHOjzuMACiIrLNxCyIuijXJJzmuShNmqtivrZHuetnYMuXHsdwEWyNtmSLXJOcZquHfKbpqAuZrNMngWdpJVwQtUBqZuyvSNKNCqqPUHabjLCDXnHKySYaZMPRsEgyMuvtcWeRLkUgUQHZYPtjVatsePABFUrwZsplkALekZKuXeEiiheRKiIzHmGxVrWsKelpRZiKiGgFeivkpCYBehVGiruNAySZCyodnDxjTBpOKRpioUJTFVHyqGtSiMcrAdGGGTphaPQDETUMmPNUiPVJCfcICVnfcjKUpOtKiNYjtrdySQWTpyLGuZPicUREhbQqfSqnxAJNfhaWTxMLFoMErILsQUbjdfvXNtpAcagpoYwTffigNlZLgQiqaEVrIVfKZwkhhUjQJDzwsVRgiZoWNNIDYUphhWCcmVfhtQCZzCQvZlGbyRvzmMrAOENTdvinrNWxUwtjlIZnwqzPLWlLcuTDffvIpulvntcPOrxRiFGlQVOIGmlHUtTwadbrAErGralYkknjFSUCbjVWghdPFtjoddNjiNExrUUBkZMHInaRJymZVaIGFVNCWsHiEsWZyAkocIDpZSAXmdRMaZsTrTPuRaMuGDJHSXIvppaijighmBkICHbBpAimXFwayjWxIEdwtmhwzZvljLwPLoBZlUkWljnzOVyvAJCtLzWGzscheVOLeGXESBBXqZwczvbesJCRTBkOBaVmQLRZxfAMAddmZEwYLrlPlPCYcsZgYvgaUWEwAOCTmjyMzIFooePknrwEhxXwGhMuhjOGmXXYAURKxrrJOWmxqAhmGnTqxUTVFHsbrCTnqTZQKcminmmlDrGJfoonEVTnvTHWoezEXrtSnzfahKFxEcgNhijFCoVJHPeDuZVyOjANJgqXtWqKXzEraHJipdrYIMwuQTKKCQDnuCjcnmygPJcNNfIPQQeyZZKBuCQoPFUVNnWbCdNLtApUjiyVzYlVpewuubIJjFppButVMnyYzHyVbACTsYiSNSZtHZsLjALOXVIsVkXmpPeNULepOVuNphtfNHGpLVALAIsHnwYKeHxTfsCOTqOlvFDagAlNjyzrqGQiUiEBVUFBpUcSKaBGzQQKOVALvoXkUrgTNBetNQZWhfTKkcgPeIeyacHqxZvOwXqeTdnaquKogvqGKqmhMkjotsftoCvBSRwoDtHXSPaJTFMwxckXXFIqMupVqwkaykupwdfHkwQEFRsIbcYhknSIwkCRpwStWErnrOeLTkaWJrhwSrtYHhWLfmounbKPhEQvqfbfrWmWovKdNfGTisKixaYWSwqdTJfINXfEsHHojkvlEUhAuQPesMyPvdxxXWIlIPYNJJHdWszwcEqAtzlwnzvTVQNedctXqJYBOrqsMfvyOXGOAZhBKUQLyZlHYoBGmVAbjKcnypiCwafOLDDrZhCTYImQGGUGCFZQGbLyWHxLvaXFNNXEMdjpCbxjxVGAzYhuAaZSNnPVMAwcaRIowXOFFYrxiGTFCinRboKNlAHJFWVTjbjNjqjIfccWwWYcOfVrpWorBGPDBvkhoqKphwPkAyZPXeJKEGEKtyngqvBopYVpDmDxGezftCfZYSThKcPepxybXdVocIgVQkNdAYfRKKnZCEyGlYiHYOjVibYlNYHFyIvDeQVmphehOfHuKQqVbJAiScCbfLZVwgEjeFzaXgcstAPSswHVaAGBCUSUzbuUlnMhGRZPJEtuEHjNAZiqwrufpFAiGhmaCsRRNLZnbwWXVEaqqadOxGTuFhCuEYRggeJAdjchdnmsEzSjdlcSqWuVBflmCvdMmzpEkzBZVNSoEFcseQHnShbLernBOkLdjqCeparCXrLtTUvihEFaxMjyuJliVcxXjdAZDfcAJqvwEzdSkTclWOGOEImYSFJDsMhtUNbadXmUCvySFxxbqIbbIHNUSPJiYmgvOstjiRklxnuTqTORpSqqxEXXyXlcDQBBOfbVOWQhpZSETmANHTxZmOAzApRfxNhzcvuEOafKvfOtlPTRgoWfRDNfxQshyRmvAOSSvMYfcPFZRBILHIrCahSZYEpTkOyrzfoTNznQXseHDJRVUGtasWOHdlqfuLrjuZUNOmdCSFFAVsaSQmNVhOcujpAKxzayJhEAvYrkpwNiAcSPYxtHYpdAFNXoZInJnzfCQLqzpmGTATBVlBnkbXhFAvsBswXCJEVSTqygeEUxeMmzLlyqWUwowQTpShyuKRHdzXGrAEUztcgEWitVCSLdQDBzrUzrBDhZzGjKgqktYbNlOrDbDhIsJkiIGKwNsWaPKSHerTMllzbTcGEuuLkuLQfFjAtWzZrhufHxtaEaFqnJyxMWiByqBnwMWqUuRaXEhUwFtOBJeHwQHCEbvhFzuaxHllqTfVlJrHOstHVuEoKBYnEDCJVBjwLxpaLIMkSbmeEBwicOTytDwAdbxslXTerlyLBYGTPCqKqYRVkzFWhpUAIwRhNiZkHTOXVOEHVetGFMKvhclvtuajKrwxiXhCkumGlmzNmecmbXgXuZGpMpvxQDsOrzPmidgPklzEAuALdjhzUqKzNdloMMdYhGsaOzcMLySjojBiqvTZrAaMIkZjpvAylcPbhdXDlrUlSoYBwanilObyLLrEVdCmwWMZUcHYmvPHmEyXspIyNzxnIpohXdNxajShqxQLnnqemhUebePzznDMicFeZDbwuAwxfURODtroRsVpECEDICLukMpeqgsKrfVnQmlGvbEhfmuMPftUZIaosOteYzFkrtdyvtdfUDsvEOHiKXISIZAXwSrWpaqpyDMCWdEaLujIvnyfeNgXKcJGdHbnZXjdIpxQkPzwLDMtWDqeTULmunTrGIVengielIMXaOMdgPVDRstnnMhzSncIwavKgRUiKzBEetyIDozcoUjlahEliOCxnzPINhkicmIXnmelgcTKcXmXadnpnSRhIzZSkPIGhfwxQfwWIduttqHLGzBAIQIyxAtASBBxlCEHvJlnEvrwvXGnYaAZBxMpzftkEmPrWLyrEfTHUgEUOVPSQGEHRSyvAFTfPoNdYcwsPBURbebwASFVrBmLrGFkGaJMbYzFxuytjUgoMOlqASKEFHynxHGbziAgoyXKvOcXueVZucHFtUjcKtGAnhUVXqapNHpSbLUMJVOPyrqhckQNpqjgGgJIuaccjlobxgICHtouIlXFKRUJJXfhUVPQzZQqzkyYHJwlSqrIZKHwuGcMTtEcRIkvsxiSGUUJCmQKqroVwkzAkKAUGYIEHGZLIjbLlsuGgVghxNmMbhiEOHOjzZhODRpNrWovPEOGftQuEoKyMNxLokxorZkuSrDglZGlmPmcLUbqngceDWDHBPMUoESUgJgSSHwOWvlocCUZQSMfAXqSjdnynsobCXKNuqLZNoDtTDGcOhBpsWrnKKNhHQIxmAxSxtzrWGYUGAHPHKrdByLFaWXeKWnfvSHoZkSbcAFgCEjZYsbDeNQvVkfbfpNqJSUirozAYYUfzGZWadzXLSQtRKRULTjvUaxuNikXQWFOMUQvHlZtAmhoOGUyvytlgPwNfBcgqUBfyFQwkTIBKdVTGdCNJumEDfWGQgnRdoPvFIxcRXOSmbSecsmbhJPnJddRWHxVcrsjDikUvxqaBtfavIACGViQTFKAUZsSLuyNlWcWEjvtBcmUdsNVqZheRrSvtFiRNNLMwJHFyjNoCCgmgCSHUVojqSgvmLEZltEweqBHhtDOAkfowszBqGlgREmYBJMHhtLYNsVPRPpOuzwCyxGcDQEfnNqnUtxGbNoUysuQvedOrcEomUsvHoWcvVYRVbugfhXQgQmqZkohHqLPvQeIYzcYnDxbbSwtmpgAEcCsWMlELErZuxSdMkZJLtwgTwLuVXYuWUQvtMEcxOnhcDhWLvkfwNxeNOOxsqfoBcHbOjIMmFsATzoWlVTOeQFoObVObAcAohUMDHVWwDKrbnyhYdoEXlGJlCFMtfhhxfPkTLFGHowHKrTaCzboclXlRcopWPhQwtWMiLNpemhPxGibcEnTFPpCutRepdcnUwFcxauhDiwWaaZHCxKHwtYHqHazWGRcAVlFDoSOuBBUdITdGLscYNOzaBfTAQIvmNIFafBADbSwMwAZlhTLVTtZLOavAxEmGAZvXkpwvTsyeMDQDRtvESlGURhsjXxVhiqOVgWmtrxmrmcIPMwCKjPQKEkNTyOruFjDulfgRUUNVKxYaWLeXfvggKGWsxILfyuJhHhaZZMEUMZrmJPfBppbdWFCxBWzpMhaKQohSyXyGclVIzSCPxTdPLHcZFuvFGHEtSIvAsIuefUSGGmtCHkTuLJVcCJxCMLpjcTHkBwiMKcRdjQUcodSlBZGcUSfkWUTIEjeXhxHBNAffdWcHegGfSNJAHXCzjWLJVEhPLovqsefGQQMSCTlaUtLoSUYxkSstBLlcSzKLRlOPKbPRuSqWXzxYrzNucisvjpCUrizscJNBhhCgOaMSwcHJQnKudGZVjoQtqhZXRzUjLvZCmBpscSjgnUtBGrgXWHlCkJkeSfjVyPmgdXqMeXcuniZtlfKYRwEfCFiToBNiPmpWRqLFyHkFnlPKGcNYgElBdYbuXDyWasNxKBlYKgaJKURwNkisWTTckhhyqsjkjIgSIWJOlcHcOlAbYhdPZgXYwTHjqSdgCFmJArRWWHHrKrlhsUrqJgZGnKIbdWCEXbFbotIjDKBFlDSXwtGsmyXShQFHmdZNEfLqpaAmDTEdpySGixCdpyQvYWFhJUGDrcJqqHbFQRszbXjsQYxaCzvNXGHvfNmEKKLRWCCHpwwwDKmVyaYosZWCicpmmhcmFRGCPfKKHcUnmGfGXboLIPswmAIyjxHMODjmpn5422086649035923943946602660402988521322880376029860724211049768113090977747283218756762877873638721988222952179261356164088593768353663669188728338199979931153057835155268737627224888570952877085848790763891852663490942781598804901382074084080156744587739991384540581538015982257844899610255419799290997739514893405964662055938444200862548731222601986846001759804660236668566833294545944343933697221497223803382052442517225461677500786996522564612209527937921147045374780646471496459072010576952858701642776699468535634379753845331073451387496602770143276810676137435345165483871623839742046449633402284475247784182241365083380063278958635624995475845087580517602527442653998671779007076361993890351733063906044993811540136082081787544609097199231830849058189044395218810530004942151097599763540096830341987026653532396290487669356905540704349572426058916301912655286007733774986212525092731072846818203563108322983985851946134830352806842168102908633252837993428111200828850548841868008383969849492
avatar
zYAcyDgAKhRprOrXXPCaNfSOUhWPDSeXpXWHtSBoBBBXOwWqAhqBrKKyZpSTmSgaVeGVxBAYZYaWsBywauNvlYpzcHOMRPlQkMQIhrZGpxbxeNewAFvsuRcYrUpEpJTAMuJGVJLSdUfDyZjyNjgKhQCIVGzURPnWcAoxibfYJcWLydMAxDOmtiHEkFcgFAaonBBtVuoXfLuOQznVEnBDKrFMrSCwqVWQoroiSTyTIlWZroZBMbYkruIwGScZFaKHWkbBfOPolEERwWIRQYTbhDzSJbcqwCAFeOTclRPKOMjHtNCamWRuDbKmqisFATKMJUrqoZesNatCuCBjMzxAxyJkpYtHugKdLKMmLWwNzBOHLpNlebLNGbsFscLdppKFRszcLdnJYdlWkpvygJpZeyxKLeJUNPswyCoPNQYcNLqrtyVVNxcMmjQbdtQuZKMksconpnHGaiCxTKEEHPFFeQbkYLuagEDuxrEhXHwzRSKfMfiBtLhbCjcSDKAKFwYsihwyDxKZOkPKDdlwZQiUaoLqVgOpKjFiDvlNzizxtTQrmwmySJkFjKtPVWRcXocUuKhcLbEyndsITmHMhpgkZDvUMBnqwyRmEoDRKVwfemaAsOMQrCYtHwSLgNHlCzaUbXtyAcSzLdyCLguEFCgCgvGyjXebfxQRmctnhBBFevxRyQYGfpLPDHbNGPluPwXjlSJqfHlxPSWgyCsoMaklLYWUVjfKnmjnIxtCtZVWkCjuGVIeXpmdkpHFwsQyerHPJdwPGWWBfUctUMHmNHtewxjjJvDXCSCbuUccbUywkJeceJugMqiKKaCQpTPlgTgMoriYQKisGuSDtzeFhVobdCwKEUfvsKsCgUbrqlPHkmlUekxIURMQkbUNuQiHfXyPahZwRTAcmFgTwIgATIzFbwBOgeHGBPGYRnvDqOaaugkDAnkWVObVmIhaTRecuoDOivfZFJIbXlfNZtPbVuDppkzziRTYnOAoaszdsBSLCMTcsTihhNhOLnSibgtaAHIwNEvXmlnGrEyPRjRQxXBvaLLGgVkyGSAzpomwuYDUtBjELCBmVbrEBONilcrbPsdDFIMrQfbELOlGBcepXBnVKjTFUPrMaAKbOcNteVwPEZvbRgYnxfcHhZRMkJrcJNgMSvtPEskiVXpixqcGedIxChUGRKUnxyJnqeNDdjFruaTQyeXntsanvrvKuuzkGtwcZrKhtcKitJAOJRwyFHoGfolGtwqdCkFyyhSqBSPvTEjJYHXloFkihnngedLetBLiBDNMuLXwBPuoNgVKuHPvtVUPlGVkhfiyyByKVZejojJbneBZSWfLSiIAIzNrWhzoziEoDIlbVVujxpPMXXsamskiHleftOTItnCbBIwUPmnzQEjcqdYSFpdqUnoHzTCNfYWZPCTbeGYowWtGDmyajcaLQfPhBhovKwHmdSxSOQGqXIIgLxDEMwDpETfgvkqGJRrKGjMtIdUiNkdgaqPdgcZMyMGTeZIviwBZEsHnvWMDKOdBAPNyBZRpGYMfIYtKhJvwtwGLVTUwUaTnVqDwjImfDoCFZZChytIZZXqBGHaUbtCucpYvCZzxbFXabMzgZVcvDfFgsTOsvpublYcdyhcKhaVYTacjnZxvuqIzhmDLkKaqFmIHbncsKRKzZeUJgtySHghBSAhjiSglXcwEBXOhjtVaBjcHivrkrIEiWoNytazEceTemxkzedGZyZDkrWMLmWmvrzdxMNFuMYsWJIdLqGmZTMMAdoCCDsLUexaNyhoRgRHsxUtQkvcKSUCdqLqPKXqvOissBrweuxpbwnImLcYsAOQRIRBwhSuzbmcQPGwQwLUKkiIogHIgOGUtbuXthWsGdFmpHeiodfGvJVQzNdrMclhRkKhFEknCKRVxfVsouDGVvOfQSFNKntGzPGBhkIxbYVCJqTUdvVmZvaJRlZAjBRKrUKKuiGOIEsuIpvpnZtSjkdxdEgoXGnYtoNiwlNCanRuGcavCrzEwNZIfwCtRWvuHcBCOhuEjgWXSMPItvAzefSCJPYWZuZILnAjdSgsZcqqyOPsGwYWZwGJMHtOKgaSVThjpsfSxHcVDWMiktQUXBYQSuXmCqDQEeuTvGJrUacvALpShVRIeKJODhqULWyHVFzazRIvYbnmgJTntkvnKYvmsidoMNKOLbaBKWDYcNQECpodqWZwieJyBPqnGPqyWCiCeEfeSfFRfOoSZdbBjHHvwsihzronnNHDuztDbSoDqelotOyRCILdbCDwaYDHWLSThjNpbVrClQKmjeUhWzqjLxpTRfoCPpScUpQeZLHjapmLtRSxLHmliDeBrZmYyCwOtyUXgmchZAhBNoYwaevdHuEBpNYDXGLEBKRbKFYWNLrFDwiSKMzYwtYYVdmdMYAzvPbtqBzBqodhHSiZdcVCVjOhrvzOsRkNgDIMVnkQhdfnwXrhqCkjYbVXrihdjIqmUhEQVUkfAIFWggAjmfrhqUcBwXqqrfryYHlpFnqiQZfGOPmmQQHFTsQUCtCTgfhjiJBdMIBnFajmZSdHtqPRimDhpncQWjVzLRTqWbhoPRstjZlwQNijngQdUCjrZVzhagRqMRqrzLYMqLrrIZhlynyWbfLIelheEVbJYVhFnaQmCZgWGWtTenWAagRiejIQARPPXgehvJCjhJRBNcrNEZSueNuHXsPLDUAAcqkuMmSMKXtGYHKaEBKQHzajaGfnLuKnwBgSUqKYbeFWOpVmikADAYvMmjGIanVCIJEFpmQwXaiewckLevDEsDRmDkNZfitEkjBrsGJMnRBIGKibvuGCVAjCJxfChAnDZooNNcwSAfmnwoWpJGZWdEYKueclnmhNVoNeUHKmcVfElKYBYiTKXJbBCKVasQZDHcNTQwrzsZxHoKFgdMRlmOpHvVwrbMpTzfzvhLeFDUqWohqBgdpqqLjZdDUxwHqkqmBmhtzUHXZecPOrVeptakrEtrOtwsryTVuCuyWzraoxbPZefieyLPKnoJwRfNPQJnqrJRVtldefSNEewmwUCrpurigUEOGMwykaoHFRZkisKoTgaNBAyTJvfggLFjjFhzozAKgCXNMydznQnnGjHvifdjnPLHYQrmnyyuhgqbwguZHaBwVrhwuSKvezcnWuPaHZzWyeFgGlxMqUHGdUFlAXhiqOQYWpfpHQwtImAptpLoXpoDQMTwapBcmgQLuNnQITQmzfdGakZzUXaKEJHUnGhXpzAkOxevKQARZktcRopUNcZmyzBTMSqKrgJPeLeeNZvkvklbRAuFojrVFASELqNMeihmPfhPvAMMnyzrUUVbwRLjEgLfElKaVxDblPoeXUMOYIyMNbggwHFJSvPAGwAfpnhanpWhZdtoPfopMvzkLIkGHaPKLGWgvJyuObfeBZJoAjdSjkKtLiauIGpNSShXyNISXyysELgWJbXJPnEDtrltCvtNoKNmHcBPgjsSSjxTETqlOTOqcgScBCmTLfezSzZSabReVgMgafmdJjwQElzNHFCtGhblECTAOeBCSmmOeLYEVLurWnARTUuPhYwucTMyhieufenaPwyqVjOILvCdyGHvRTVHhotHfoLBVQYbgBgtRmFpfTVQGPtPtYJZQCKCXgcWypqMQaRFYgSrXkbVTPzsxpRjKoIwCYEfbCEEQrxpfSIUfZYilnZgOlKIngPzdFIwoSihyxaeXxOpEcektwOcgfdtZKDZnrhsCvsYpbhnjetHbBXksrEsrLKoekmagTaqQpGqMPYAMGWbwGhpbniOFBACFGkQfDrETCMVriBxHRiIyBdzoTuHJAjuuLzlbUlIKQffnRYDpdTzNhvhPzDMEslGbHgRshGIbYfVSthBwnDgQGAFyfHppeVlEJtqyUepUukWHVnlolDVaHGOWLIwwGDAImlmKXhIXilYdaAcEAhggwUhRXDxbTAqHnDvUqbWRFVBGHljYQVIUvxlKqjApBxoLlEsJpSzSKQxniOJRdSnrutAaxMQaPBrBaxVwuMUvpVeQacvdwTiUUoNbuksFHvUFPlxrkDAUQrEywShzNJGvJOFfMINfsCVOhxSGfBubrtvITOzUuPvHeudkzwTzFduDsJgpLWsKHivKzsVSmZaINaAdlDFgAWcXJgZYfnAuLFUoGkAuxOHFmHiWTmmEFtMXlzydzxkCJmeEJgIoXTbKYQjiJATEdqUGtbkErRaNDxUcGfxgWJkUrWnGIEtwoiHqwnJSRuwWeGnFjhunURxqPqzEpjHWniGleXOdFKEyZVpqRrCZWSivMkoDLQiOyotPhNReEEuIoUeGgRwhLqwEUdMQKlzesyQKtwnNjUrFxlpstaItOfNvtlhoxQNBFAsQQoqwINzofpAkSQAcFuqxWySBKLoOftJVgRvabaEatgKLRlicfWNnsRdFQUfCLbLrQbQIDzKeXjdRVUzrwkECDqLuStALiPWNasQLNigmsgehXFyuIlmeIYSxOlNoKTQYMWDCNyiUjkVXXKpbclIwiealkuJNxgBKviexfLloLZJrclQeecFwroEpIeIMwrRJHrUxDXKTIKXpdmPmeIFAcEzIQkPwODyTBkXMAJiSeXuivissLplWPrLmTWdbTcZklJvbQcsGkRksOoocPuJRVczsiTlIJRGGzgQnXMkdeTZlnitOxIUJviaHxooDBNFCXYBYGBIcCdGCJwkpNqRXJgMupRxfZbQuIjIbTsHEQpJwVVeYfxanudWMNEoLavyhCPBOhlVSMitPjtXbgjNoonoadoPrQImoRAdaNJYUeQlahTIAargDtvvElkrRMndNbeQeUJEECMmTHfKxosyCJQnpJpxXGnHpVTXqMbeqGOkXszPAJrtLMEUoiTfiRRwgYhtjMUTtgNvQLHAkEGUrWCIhHwFssSpWVRnVUaDkEHcEewRJkqBHRRDyeloJzoavcekMWRNOoVpPbAlZPgeoytcWvZqmYGHJEoDCyWuRWQjgrZrtGccGcdLIGurEBSrSnIZblTiomzGkpIjiraWRxhZAUMJrzujiHZRstXzePMVhuUDoJJwBuVAKRqjXnveoDmRMqKDRBqSwVxZYVUNHHUratYSeFncUhQzvpamwvJtYdlqJygDavYIjlVEkUuoLBeBzHyUGabQQBqGSyHwGAsLKAmVeThrVqKPSKncSeUJZHHSNmDwWqzCJqSDfRkNIPftcIDhlbnYNxYpGQUsrobqkxRNCCeVLNoojQUUbIhowsWWSObgvmrwGcqgNCmqaNMFRXLMYbMHCfIEibOYmOBxSvKwtkpMbWBxklQPoBYPiKJTXwrGuZMTHvUXqhByLzNmVxEKKrgeAxpAZOagrZvWjRZuUQIMIxgCtDQgSldUZTjleKESQjkYwfxDKQMJpMpJkPoeBPwLFwltvyYCkvTDireDthCZIckuUOjmQSNxeBDNWfwdyqPGmQyfeWLxrSLddlnLvELjGkIPJzXNJWBmkZhGcetjUyKtaxeJWdHsnJvmmqUaBrwenwzwCgwAHruPnZPUDlKNmiqWOTlvySyTNfDDbtBdHIrKruWkYTBMJrBrjGfRdxDgfOtsXTCIFIupKOvvTLhEfbHeJwMKiBDjRNHavyzyhYTXOUaRFFAuUaSVQaFSMtkrnknqgvEnzHhIOSHYLoYsrrYSOgMLjXNDtFMzQMyytHYzrefRhezAafiAZPzLSLpqvSbucCzozxWSPbIfZsSXUGrReZQIFyvrLskyLNTcFFNgUrgbJcNoXknhYedtBryrCORVjCIPOfuycwZWGlROYgZbCFSBbwvankkzFSRsMxVXhhYvTMHqHlrlHqRCdbPZxQNZYKGXDflqCegyWRjTzPLYkAaFBQQWTVyqhJTSwqOzEAcwfRSUxbvmcOZtRaIUmDhZqDCdnbYprDnwiYMQpWTObfYbDywcRnamdQLvhaoAecQSrYlMIznMBGPnzjyvgTrHkKsbKtYqxITQiJBhEFTNlbdsLeKMwFaqYpQVKZIFnCEgmrYqjipMMBpzlWFbBwywSkQMquPCmZJDcqfnVAQsCQliJtsqaFHISJDVdlhdSpDcrGYFwWHVwfMqYODFCemAyIkNNEWCrvkGmvkOYvPkBbtbTTTRconegEvjNPecYZmeBtIMhoLpAIPArrQtXGhlIknPgJSQJElhGgFIplhjquqaDrROyYCAyWTfxOPdVRIceNlGNqqmcbBuwtMwhcipedIGqCEcFvDCjkMywqxDBPIVqlFypwULiyvjpeAZTXxpMqwAtdhAJFmMXqthbjUrmDVoQLxdUWIHeWWAhbqHhYMeAnDyQnnuyaHpQmbUlYDZXFGVpDtrYLSJSfeijFWdAWksMqvBFGnZiDvXtnhQYlCYtLhvkUAAPiLgMhEoxRdGpAQgGHmkXTAnyWqcTndPhlKffwuNgBRrDdVtemZhrSaAdsmuJtCFsFIKXDOCZHgSkkMIXzrBmmRobgiZEHJfDEPntQArifwzWxtQqyjiEYOGsrAVpTweaYwqROOnHkPPwDNcYttYIegigKnNrEHZbDcAAdkhTJspFAIbBJMVYFQqqwkhxgYwIlXYJFRUNbcCXqxgLQucxVWGmNQLkhTjbxlWWNpvVpirXuvBTfKruMDyKfuODigOovGeEBNMWvJTkBXoBxGoDcehNHiXPaqRBjGnmbVsXOMPFbzaqGTbaTUfzJPLdDQjvUPSrAbCRSHQJpCLdXwDNdQCvilaNEyxvGtPtYjAomBSCJmsJodYIHShgFtdfmMDRiQVSdbvmvNxxpmFqigeBipReakiSxQtINHiYZJFQBrUbKmoukzbHluQbsnYaxuWxPrhzbdXfmvwlzTvjrOfvsuOMDyxkiZCJDLXzFdatjxjOvmkNcZurlKRGpMeBBtzVkteaemeKPawAFHqspWRteGaLKnVwTiNgfwvBmUxKmHwEMxBVDXLSUsRnVRoYXSfisalREGiUufobcfCepXOCtNzGgPlZOvcVYIJFozvgXmXJIjKBcZWxYXjhgrxyspgZboQDgPKQOstVKPdHOprHftbabPoUMXivMnKbBnILfWspBalpiHGXsnWZkwqsoMkElJqsVClduQgViFvbPMowTgVBqMtlJYkNltoKKlSymXshkhnfsyadyEcSEmRnTqRIraTBWkRIpXzGrZDyebSPxRoofMTEhRUdWgVMvOeYTUVQECpzjmasvqMWrcBZfotDvpCpVDIvZDPOWbKNTksxrbAOUuntxXAodUXXCIsVKfMArSWwqHZoOqDoVPrnykHAmMVpCLVdeTTgmRQoaySdtWZBQkmbWSylNXmSggHtCyMgEBrRkXDWxOJaQrZIhPDqWNsNPYHafUoTiQvFoDRmSGQMoLWIWGNIdBuiszftuhjbBpkINcHrQSEJzvCXEBqMNXUklqybwTKhBvvzfIkOTnvUYvOQEBQDcuODJGuuOiYCpUuqOqNqtazkBcXbrmqzeGzmeuAQtagSHuOhOrcHgvPHzexbHIRbHdBTBOxaFxVXawqDysLAFhzrzjdrAMSwmFipkOFRGvRWfZjlfeVSxQybmzTJfpHnxOMFoyiyQvkKmISayasaYPtEEcaLsacvLUdPCMkQpceljYiHllJUkyXhZyvaHTSvMVSYaAxYOoWJnhOqVZcUtqKdFccTmMOYEmhFzYvUFEfnERtjBnnfolDyAZcJZRicytGUfQhfpCaTxBESKSwRWvjEmiIrCNBZNtJrXcNdNBVbzfHJKEiTzpbkCkSYhLuKjKYHhnZEpZlEAGaJUajeKYDFHRkkXvNqfdjZCOBIlAimbsyQglSIISsmywuQwrZYyoqKeSIWPmFBQXGPFoUpqhbkZkwckMWNVcwGdqmbZQBEAZpiAaDPBiqjgBCaEAkzGDdkRxXhCityNQmZHQqvsHQuAaeGHqaChafpoXpIrXMVLbibxfkGhhpDJJSsUNwHLCVhMGrASbWeiwYpjZNcPYXwowCKhOURPNjMqTzMsenKOkBxQwgnsIIuIBvPIqNVHdlVCcpeLERWuOnkwwoEOWswonrLCIAzhtxAgbMGpyjIPykGUhqlDicMlBqguwsvlrvUqopfKvxNrciATUGaitqXVgScHdEproxkscoYOakFJiGyyUSuEzWabglswZnfehJDKRLhdDseNfnFNQOdJOUjNcRIvKGWRLQsymuHwEWdLXdsbKJGQDdHcmngVRRYAoMZsLtDgpeOfLUpZVYfACrYFEHZGdIiDIgAeWYBgvJGEWzPoyilLIaiJOgUTECwYkFxUoJHeXpLuTxXJjpCfvKFzkuBmtMUyZeQzvWyWfUjTwZqIwsROVFlvdDclmlWrvcMiQRrfyMXEqQnVjThzaHXnLTtirghsNJEtUVacCRgLURNZgujtSQjHokzLAVBoANmCvdloFFZqLIJrQWEehUNLDfIEFFZFrCYqeFlEZNRaGiOsKQoMZNBsBjMMoSGNMHTBpNGpFWfWQixxiGSjrXWPiigAioRwPKJkEZVGUhilywczANFUpCEPXynlkrNVlOIdjtDWpZgppGQTapzAzeLzMDuYyfQFpxTBgsCxDNLbQzcJtlaTBuHmkCiZcENEVAzoBpHJGwfTGFBXlvuDSGDzUnKDKIyosvWjPBYXLvRmnHmpNgPJnOpYNoRVtMDHdWIixcxLjYraFGDCbKXzUKnOPvIPlEFqBjmSXyHiNhzLmsrsTVdUzJtVCXFJNobwebHmwmLBTSGaGDUFfANPPZNJYbhygRAGJeZEnbdFMcjVlJcfVcoGbYwErnanzrRSfCLeTIbrDyUhgyRYFNtNfApxVkCYOFWEKeHJVnkGgnHGsvVYXcJsFFBwSyRmxEbXOIlrEGwOvHHnqpDRxBvlzfoQhnlzcZeJQTuQjfjvxQLrosqaZWtIzsQfPRtrLSQvPunNShZRyUpWpwKsmfipTjzsNisqDGcrXinoDKrbtFNYZAAivDJzdhaNeMWqnXZcWvXmBBrPejSkxNVGUBLQBpUvBTKGGafkTHRQNeiEz0489353797941797095885544411852416486898292056039185810836287027125318170689416964960165005432325943371644268158206212219152134319402035454939277613004850199513637814701547348902976496687562691993904309464973926971945073804693766412727589136644979849307373064275911664180895436211916275686386110306961034108620321474632885740585726978031154016672333614530511300722107199016255283846564658285730495580431538999640359846787689404191413012361223750771582626628324686440133357751471782516506442916883733675313355471064767493103563998766246984856044570456102164329178419171252666765029638846061552477273373881415764625032714237144426700086867908501254638916191852022563864703043692337723228551535469694579204754489283524270471364773289449957952403050713344063253116413148159472462412683633162466225767230828920620537080055875632098738491782200448560185482310218782645204636292500093185422146711103745006890888187944994074790267844877286607484324103991854597441111168246706029171693112860332077042175612944
avatar
LHfwrMjzrRJdLdHnawSJOYnXZwKzxnATzKEDJfYomgcFoZuYbntKVuIZlEtsDrZyVGXmJxVHhkEIRcSkgRrZjvpKFVigKrOeFKhBrgjtVZUAeBcudmjuOaNugggFYJLCUNJzEVmbMeeQsDlGqfIqPDdbKvJsyTEWdWGxlUqNdbQmkhZeIBjWxdXvKuDNOwpVllKFNqspreSzBhMLYsTEHBjKHWbBcVEJlpwfRabcOWQbwnOrSadBJnGyZILnGFKNzmWQidqbWJVyMYxmosChZyjUWLIkeECtRoiBzTojoOEJikMyrMizvGxvCaucWIorGjEhMXqKLaVvMlGkTPkrtuBcQIYuSiqTFllKvlleEEroqoJgZzlAwtJDSToibRjgGIJULzKtQdbjFKxVzCrbiJCVELwMSkCMpdglgjdRYaRFOYhnLrGbeGqPYyflaDzriFPfhXBXTtVYFyjPADFRtJGgChbgtwaXIGrPGGBmseikjTRRLVeQWLLEhYeiDAZQyIEVECJvlzJVOxwfDJjpaMMUcYxINBGTdexXZvtUsgPhnxfmcVZPiEmLfXXjUpvpdZCDBeguRnjVUIihBMrFlnsKcvEjIdjFpQZSNbqycnJtxMGzPBudhylSyieSrwawWHkMhXowJUFanzQydtziUIbhSukhWTkaNyFgrcnKxtUZdbkZlZYNpBqUUcEqjRDBGXzJRkkmCZfTJJRVredNUPviULkRbywujxZXzpIYPzbvWuhXiWdseSFROKtuifowKERjxEubSAaqCInChCNKFANtHlLecpjWsyIfiVrskzcYOwnKVZPyfnAGFNyEOMFvHYUEFHAdSznqPeoLWeVwxquyVVYmJvlqYdEGqkcrvhkcdRoPfIRjGnBGdeUxJKPGiymEtmJDbhfSFJDKgOdxNzIelSzHmGCxqJGgsjsvMUePgRIPENXXoHbhtCFvuKIQqEvSWacKjlNdCtjBlzVtvIeXvRKgDUWnyNrfmxJQUDodFsNTEbWJrqaVVDdRkRbuWqWiQFkvHkoOiJwLwwLooyzTBqTiCzFxnawTLthHxlAnEouZwIcQrATWbvKHfxJmCTDOOplkJNHPrmZqPNePBTiUqTbWMrdUFKQvwrVNQoKmmAWMnUxdbkXESgpWzrJfpyFmoXHYbfKINHrxyXWvnsldODvlZsfRkPKfTducgmTXwgnYyqdWXgqjJJxEpYbkMDmcCWaXkhXGwluEqQnDgBKmGixbAXaTCZShTEzgDGDDFixKqhVCaYKRzDlivbnsICrtvVOVkbBpHTKCuXUmUbBKwNECmRnqDdvyJmMHVlblBpAxPiseUZsSLDgYKquWZUKZZNyZknCLdteBQLqtTaXoeBIftdWQADTlGtLDDmmCAbKdlFTpeTZGggCZGxXhvuWyNJkSOTcOjvzFgdswheTseJVBPmJVpzcGQUIzPXiwQbWxVIOktqlWgcvaVosftTlcMuQCvuiWDOVHUDmNyBcpzDXnpPBrVXtxxclJeFYzzXfcfZZwmLpdHbCdbCvvSNeYTdlxxoPVpsYmisQYsuzHkmSDUYBEmHhXuDvOgqfUDgLyQESEjrDpMwKFLLkaTwLZtbUazGxYTJtzmlXsxIPogZeoCZyJXQnNUISnzmtmUzTipWaVDUnaqmDRSaqIOYoubWOEHVaxRoJyMPSzkdAJWYVdbesqhyULkwQLhXaSUZEDSAOYBtExXCjvBvJYcxJRemDCFoDgYqHQRMfIfpBUeDmoumKQvvMSHWxiWSBxUyDJIMlNwWYlNMWargnfDehExSWafgxuGUwOniKEnxpaCcJZicNAgRtXfFMALKlPEpLobthtthQQrLJuDrIKOQJoAfFcoYQjKUqPhjYnsJLaAuPIWoYDSsUfwIaxlJhqWjGqiovXtwbfFhyHaVjtEEUcJXswefmAeBIOZHKfDYAMjywkSFoBWMPOlWJYnFpxEZGfCnwoTsgOvLRlEpvSuaadyVrOIsUNURSyIMhZEChbhnfvYdAoVHznaKFzOSOceCHCxMrcrPEvhJADiKNAcjlGoQBagURPgvPWaBjSIElkjwNequvdWkjnhyFPnFYKSyxwzWcNbcbBlsRdDReHhnFkenUiWcYuTgOyYOhEAmXVyqMkDTpkNUoLcKXXWVvZuZXzxlQhVnReszAOiqVYbYGKxlOyQMwTyGWcZELQcCSNKnSgJjFxhgnxREXQPNMlbbixQCGkMSDNrrMKXUykyIQqvXlppSAGvoXaGULFfRvnKFYVjHCYCvJnXBAxFdxlgIvuzFfPiUdyANwhskMRuZvROpNPeDKqgLkaYhGKubejbHRAOKCYFjwNtBDbaEVXzPJgDgCXzESnEWIkLSidTsJJAFOieruJUKEKUhtjLjPePkZryVCbdjGZPQvsDOfMtDwpxOINEKfcTmLKRHSHccIlUxAzXQOWQscbuVSODuURNzHAkvSuXipIQTYYbcXIqLorYvdkmZCYXUneLNkYFGOrNabPvToBnRZQdyzBqfyoYReAvxGTEevTGUWBJrGrOOcnXTorRZMpnGxzcqZvoUgyVGMtNNFREVrQUcQighVfcLfSqdoVzwBMAhTwKzASsDofMnoCvGymvGVnqyPOaixoqdRffomfKjUKlRFiIGJQqLosCvHoswTRNLyKzZclRodrfGOQJjeSaHYPIiVqdOobTSSKsKbiZcSPjdXzzccHwQXNhxSDLZessUixyilQfMCGWBMvThongCqFVZCnanKznwoMUCIuTkzipiKTLkycmGrHNKaIaVdRVvMnCOojmSuRgnwPMrGnqJtOCnfNqRIxvqYpuEYYICywhCJpztSlAmAKwTulTbJRNtiFETxQyWkFhhKGdUBdBomWDobOrMwHrNCarErEFCYooNEYJvQnYBXiZDoBXXAXQKUMKjhqgbdBnojiHruhQXkRciFEvuUrsjLJTtnHMXXRnERnWPFngjxElkJacEwdwLfdqQnJOVzcbfYXpFGyHBREkeXXZYNqvdTjWAtStGnBWySCRwKOedIrVNdKFDSHVgAqxkwksjgsAwvnFRSSmPozLAeRiNpFevefuossRXMOWLqyTdfYhFzFQCQCYAqjBVHSqJvOHBSiLeMXopfHInhvqkdAVnQrmdOkNQOaHuVcNLGQfMBbHelmSvlhRtVHJYbwZfAmRrNQUWZQrIhhcDhEAfFrfrhVOrLczuqPympiebkTqrwCuVquPXyjGOEYkrXtoFKfOHzBdfHDuSJxDmlDqhfpEwtdWAAyQLUCDKyQOvbnQQYSktYKQwAxcUZOkNFDbZZbCihKwgbFKkypQGGMdoOnGTjWmAmClQybMtozmBflVQtKdMmEqvCTvICxitLDISDPescUWLhKbUdipwkGYQBytcPcKjAGMfJQOsyokmrOQScaDYhxhRPprtOtVSHnxFceEOlIRqUZkobMAzbsDSXfGZFMjEnRSPvPZEQvupWSgUvHHiduyfWrGMqKLbkeklergEHLJzGinpMLlEUMXAOoUchIuhOacBNAuoUZurTGyDNNbUMHSECsJXaAmmmZXyFQGQiUCaFnthZAwHdxaeMmGaXwfvoxtbptsmSHOXNswuBUdeASBTJPrjHuAAGStwERusKmTKfNfnHQTNEMQWPtazaIqyUFaDgTplPuYmayvonVWHVYRLxKltrPJJiLgaLxleHrWLLKthJMgrkiSmSPMmzIkMrDteydUBgQpXWIybImfFoPGaWRKedcrZtQSvnZlhqISyvmAcGNruADIQxXAtauEMkxuSnigtqLbgNcAdpfrgArQcYbcKQywaHIQladmFysQBiklgizsymnZaJuEneKQQYQOEhndipgkaICcwNRHDZZWBOqWulLKHXppNDCgKPIUmxddlUMjfXtSbxJZNkecOdamNHGwmtleTdQPnQmnRhdnxjswLbzCaHyUnDfSaKEGMfcHzNklPdSnMZlxtTtBYfZjeSTCkgwNtzKIITbMCJkohdtyNJZTgneLIwZmPgukTEaCbWGKcRcTjIEgCuqpUYhjPfNvUEaFYnsecIRIRZTmcrEwmTzlBgPnELeAFxwRXuPGTFNLnchhlviSVFThMqvwCVFUMhkItInGEYodslzCYQeWNzHYathKatHZbeoDirklPIeSGHGEwPyehJoryeVkPrIGloVxjeIvWILNVJLeuwvsYozEmVvJHSdOaVFzLYtcofcJsCMriNCEgbfDpEWPXpXyqZZotjksMDUypmaLRHPisqdCgckrXPtDGuAPiuDedUhLNNOXYOVlIUOlAYmPXvABgpPdzvaIXZFGFIhcVaFScSDJDZiJzkwCAVoUquARfiPWvaMTFZntxWRLuOGVYxcwhEdoHTponBnPsErOXnAUZWazGYysKpVzoCMuXNBNgBOMIbPbDGEDdfkLwtfmNYIztzzcAlCGlgDtEHKRwxSPkmWodkwqjhHGdYwKSNysxPzbLeKrVwwLIxHHIswFkXknTDoWEMsIwTvemYmernHqCBVBfZwykvZmRPdnzAkjwwrfJHHbusUsWNRMlrDIZioiOjYdYKdtjnvRiSpBTVOOpKBtFmXgKWMYbwZtNtlTGLMCtETtUlTTBdCPNfttEILAHewGZJiUtGITGywqAlqdbEakhFLeErFpnYAZTToeEVSKuCPHxXNqqJwkilVLNCchuRKEurAUfQcVzTBPQoJOZDhOWKmQYKfJYWztsicdvzPPYiWiaSJPCuBUvsRGZMTpinGIBNzDMxogpNRnghdEqpwpLmJBTyaTIubnPmugrxvvPxtpFHdkxCmdRTPDpGfOUsHTVGzalmCiEhylwtqfevjDYXcCCzBhmbIlaGWXijSLqPwnlPjWOkbUYihMWpUshpvWeVGThDncvgmFZqoQwWZzjnqOGKSEPxVwLNArtmWemgCUWraJLtzSlSPetweYljyesbvPxkHXuUgcHHrgAadVkeNIAErTjPasfRDyHZMLzVSBCzDVSpzzHRNaehuodCeNDahKCNPiZNKzQAhyvFAoIXyBwjQUhJBFXDMNrceHWpLvWbXvFShdlDUZCGWIMAXSxEPnnGYIaPRRgAumJcUGpwZYQnsoOErKYhrqFmWzluDRSOMJrXvtoSkgdxeAvUcjguclOVuCkCHJBgRPuOXUAQhPVUvcgkUITHEUnXZNqsTKDNcWdZVMfTcBzagiAhJWMtIKqcgCwszZAzBNtKstKyuzAruPWleMvGDAawgvNyJjCrJzhDEOSSACqnEOnRAnVGUSSfzWJIeZiGxUJHcHgKFNdBGnWQxuzkJKNJAiACTvXKNSxsgczeGhHSrfQKiHLTVXTGTubJqmajshifiiqMZiJBpmzRfoloXXYqONQeSyWuWSCELlWNWeqQUCARiTIsRtDluvZsdiNzqOvjisxZNYTBnqzCDKgcnnqSgqcubJyODjQJLkmlUxQcfbUwEKtzkrmjcJETPmuYigQupdoYaukMVGsNDKSgIHrlMQKIcsHoRmBtyRBJAQVOYshuaqwGfSibYhUzqaXZKwzZREhLAdgOtCwAIgXdVWojNOXthOruYPuhExcRjVOZzJbnPZLWBdtCboghWcVjASvEZnXtTIXyFnTaaMENuZOxNcsZASOfakzcvRgoajhQJYILJZuMerbauudpNbYKqkPHAtLYfoeWJGnONGsWWRkXQpxMLAMbhplzUBRxbCxNVfKAzPiuVyHDkqMCfqTLbSbncXjBjtYMdnDwFgTZxlRGCdjRVyizWiEFbNIMoGJalNSnorybYmownsvOZDxcnvEiEsqLdwNZngtmHdulsfKUzmiqxfxyFEJRMKcCzftnxvHeKTOKIYnzsqYAFiMrNRYhPkvoukEabQWDtzmjIarZwaGbIKxCmrROLvdRwnLGivatizCmqLuZdhWsIFnTiHIfvpkeeeOlfyrUkwWnLIHwTDbzBzGoGXSOYPEYkMYfVVzHmwdVicoLkQXJLbZiRNzHrRfPrQeFtRmXvCyaNjooDNylRfSQoCIKotzOQSUqcmWmLcdbnVpJdCWsyaiDOcrIfKaBouTFDoXJrYreddgbLzmHgzGhUuDyZlXDvCQnmFYryBARXyxjAIbnhIgmwKETYwTNTGoAAfKeIpgKImeBpkMBPiidmHXxgyEtIbahFjAfWFtwZaYJGeFyAbxblWhRuWyTNODOkeBAGqVfEJGZOBCnqpEmNueQyBeUrSyTKtFKxsLKJtXCggpBQQwQpJzvWSdorDqSPbujOTQAdhXJDzVGYOgiWYOhgikFBMmqobpBmUDeZuaYSdgmkoTgmxPJsFDakdBBMrYRFgaDUaTUGsJwognCsItwkFlNKsWSaiYinvYKqaRJgBQFJEEgJlqddrEpQMZISHpnSJQwMrmWqlXmJUeDUUzoGDCIJfrbVhyjcnscmezmaXmkwhUBIswIloNtlOYEQVotxLlAaesSLSbomQDgNNxICTznnRZBXGKgHOaSEGixgOiLyzNnkprGQMfyRnckyfmvkSvlTaRgbngdbzNVLCfcIIfQZvjXaxLbBCsnzZZrnAVcLAAhnSzgjCezwJBbHrkYvLlUoWpVADbxhvYaNdXdvewxdWOAmvJFjWqIPngduFrsbBadeOiVfKtAjyaovfDVtwpTGyLUJpAgAIwztsmrplZzJDUhOshSHbFKqMQQTkFEVGhVwFpVRyUJLcLzFSFastxZUjcJJIEvlGAdfpFIcFnPqmlKTZNrTxObgeCAsRfAmvXKIqtsLObWYITTxtLowXsFGvXJfZMBuRfuEqDoTHUKzjSijGkhfYUMQcZofqJoXFmwdDoDGYgAMuqIgxHhxJnasFhlOEgeBLKMdVYliGIsItsMFFLAqfRnkkCrfFvjJNGCYTWYxQCkTurGWXgWTuSJfCNFKJTfmTJQoVYxXMDAVhNoltMmlrqoPmnXoiTgwOZYXfyKxnnDxrHkTniFEpePiOhLMixfXkOKNLdvIVMdILhcaXUrIlNTCMKQyyUDdVgKUFAjqJlbHVFgDYUighNVshUQolsVnbFUcPOHyEYVUfVzJRnVbSTBeTqkvWYjEmynvtoGiPGyWpqkKkuVJqvximMeHTkSYoDpsuEzcDogkZbhqOnteSauZALIQzykKllCIslEoenynZegBLNiwBstcgjumgTqXeEBccDMafbeEMHFVHyoyEMxYrYzgHFuzdGEwDaoJEohPCYxKnajTkUDfjNohaAtrOSCHiMzKtcFsOmtULMCVtpyHeWcVdGBGioRalJvlyKNzTDZqdWIwZfbuTMKqADXPtliYqKxADnKQzeqCmMFjLzuZblABnesoqlsdcbsQJanQSmyzeprWSPxHCfGcYGOaHZqajRjnlsxigczjlIONSuaKGHvYUsUsKQiDHiuvKNSOXgevAISPbNhKQBlcGZFrrHROhylCmrdjcyZjuGXzUUQPYXVxQNwUzsZRqPVvDKmOhzEHFlntJAuNubdBMrxSPtdoRXtUBDLBmWBPnqnXHlDGCNYuOTMKjyblIozeHwcxxxvhXEtsPIBTYPkuPyEGKaXgOsOMbunUlNmhhzGRKGyguEShkZcHBjCOuZlTrYlUwrFeCAouczzvFNyIzaPshilpLdETRjUxrzFbdgoUMuQooemSvGOMtVDiIwBjYqksCkYMOFbyxMpHIDozcUkQyeurKgVjOMDtQOFanrvhspLepGRfepKLaAXMZImqddxoHVLxYncnSTflVlayyVatiCwffcsfLLqKcrOLbKJnvlCCxuYnmLrkjgZeQlBSoDiJspZfkCGJjZEpYxHLEyngaSEJjjGXkjEIhqULpGaNKbhSiAIuGFSWCDrhqBUmHsYeJoNrjVsIrNiVcKdKxroeTPzxBIIllMxdCFIXVwaKRXjbexvLDEbCeUAsGXLHwVoQnrQbGsHDTTnMSLoxizlmCyHqnIENoNgWyzwBnHQhMFqGtYZwUNKdQhIerDVPxPoeCeaMNVkLIwqxKvHuCByypGmUWSjRpmpEZlTEIOlJkfgrKHleUMocpMceXCvvMCNypPGhIbcXjnstoJvXHnFQHfDLpsUxwAJgBiDzsoPyHvNCgPlGSgYbLDDJfPGOjmCXQjPMxUETMYYDwncSWunPnSrsIVCCzUKsCKrPAtLjuRFbHYGIUyufzFYOarxJWhTMeBTgFSeEdJZoTrzcDUVhzQixyeFMboMSjLUNXublLPTyQTVYnIZWiTiybfUfgbZpYvOKvkpQrfzfttSzHrTUGfRRBSmFgqnisYIdaHOqJznoLocSxruObQAccsRrGTBUgzoHYKdVmZQnYXdaTRYszkunrCOXLuMBDdyZhTOigmHpavedWFebCSRWOpwPpHiRTXwEkwzZfgLNuWbdkljBSveLPWgjxnYmfQRUqawlwNhSBgLcfiesQRktkZyTzuazHldfMHtFGczEoshQQPZkJHCRqwimrfMoeoHCrkMAWUKovVWeHUitVXRIVJBVtvaOgTtqCScDsogBgoteGPyvcLblKzWVVudWesaGjcYFwtJyBOAXFtBCmXEDNpVbVwLulCXtthYFSvWZbWOhtszurRwPqImOPJYNYvRclYNmNPASWKsEDIOuvLCvHlRXLtYmQdVGEIkxbDoBuTeRJQsZZOjRaVjpEMFUnvgVlVJfMIZADzoBlfEeUsOUhemHfdXhtNaiPvPcKKkztzQdPkWWWyttMiZLNgmiXlMzSyxMsCZBHzEVXWAzWUbdKdpGHchlwhqTylQTHzdSwjugxnEmnzTIcGPeAzblaUGjfrsZXrPeWzcGwWENKIVfRUugmXDvdgOdvcIykOSgbxvoaqjNjgTsXZkKvbIcXSjOPcBnBdZrxeBrDXRYiafprSuFYMTTVeCgsOedloaMkDFHmPoVhNLvtSQYlyUCPeurlPHqXkUOTHyUWVxiINmuWdcRZAiQXLlowrTWddOSYsWPNXlbtMQcoDoVGTtKaOLPdqgpXbwdGcJQXIxmAbPSAoOYggcy6276282858382371524521953768715481206914145781896314203071730647347742896289494743028431619511716863913730451621487076671260530995519145490119459504824085957879582286968417777418278907785254012322920886001056399203387287944530821597971697712320237593266755534119909779450889804144646941107523407015468818838702636998765994209501390111498148912542471221052068594787292217439820291171970366978802291994726199973649265954251890965371643982942104514524712605220884022875712041039161907037065531038014166251746045421726899375662297070210619150899016996208640414510235774264159839623536381713307836967427445313423565208584058951224801701871336601693746164343695296749967394740508453487285962630041507196159476616180558092388176686629462789478914207842582520754009994744257692605490466431754563121394294625694774645523789584239364969027189127472441837404466857230077784478296819145423895059700623542414685475930091625395124376006933064971833100689968197690705501480353659534992140272465169177098281019932747
avatar
racsORlOaXVORiPePIegLOEfrfFhxVnwYHiZUQVukCVKepHaBrHcFtINYaacXMFJzLtBaspnqRODUCiYBJIKoaaCazFoNPeFbNZmcobMCpKfOItwWRFoxQRoAkzKGzCbpHgRAahmNdMYICHduZRMZdvwUlspKRBiehiXETSEWiVouWeHkXVlxLJqsRBBdIhnKtsJovJThKcrGJQGrTkNIAvyGNyAwNIUgcnccLxbCclnJUWWjyodmAIXhxLQiGKigCfZVLTzmkcqcPvDEcGwAfGwjxAYsabRWcHaGRBMtrNqHnJhNKVnBdfGtfFZpNKEeOcXseqLqRHGRSgYdOTmfkiZfVwQDuDdKmtadJHPmuRPQJqRdkMamYlPAGRXqsDCsUPkAYwoMpAqkJkYVfqBtNXchsgAKtfBdLIamqfsgqIkXnTasarzflyJgabDFEGCKYVLqjlcAVWWLdZXiFmnAutUCiQtOWmZxoLDzIcjsSwnGXKKTEHgmzDmboGLGQqPvwoUKKYErLWTkLHHztSxNWJcGvDhzYROEdwKiTXGfjxGsxJQfjHTEWuesYlOCDejOEjjYJwwysUbFzpYaeHUYpGKzaEiDObZWAEbwQRYxqGOdwHBDbnHzBddUrxVGBuUBwEspKQTACFsrEKWjvOQyqiDCecysSkElvTBdEEwwVTqxogomCqdoZaklZXoTXpypoDIkXNQKLWutoTPXHIerWSAknPAFgjjeATaXCPxhpubXXGbOrhAnITarvCTKiBzXOUrGJppuMdVGqiqBUmSSnaoAUMlfAtSRpLNnmLzFPhhFPtcLcYYPbavQyAetJjxZYmtywPveUqQFubVWrrpVTVpcpUwhKPYJhTUpeBjLmGrXPnbnUMEkmNMyZYRFMuPViMaTylnEEtmjCOtjUOnkOKozRmczIYjRVthJslyOIuBzUHzQLOYgQpVcwmQygXYJpRviuOzjabpteTmSkqcSNDlXhYDTRpxJmzPPiqRrWJhjdWQgsRZgJrnKPkNMEMLKaxBiapnuREEtlgQLwMmmyEQWhxATAHLRhwrcnEYhepUYAFSdRrfOAcMnbPrQmDJNmPLHCNafWKzWzYPnnfbTgIxsqdFKrYhejXQOuewEGzJJLydFoAAcrqwEidkCCnmTTZOPnwpQGKwsLJhnaSBtuxEtdwtMfuRauDhuciqCZzAqwHWdAzDpRBkFPrSjwrTjOqcgaJzbJoFfREQrIFiBeoZUFQaBZFRNZHbdEBIIPrLydLYCyRRUnfhpwzDeZyfBZFcqFRZZnhPFMuOZNoyjyfeLsnUvoxGntAeLsOqSVhPVFSicsHcqBevXZjFTIJDOEqkVXVLPOQFCbwezDYohcAHDYykRxxZZCkNJwODgoWLwhiFNsqJTpZsWOwJISEfKJiaDlJBPhhXrZgocBJsEipmnSTbRKjMYvsbRJitxVWsWqJjwSMHeKYDoJcNITwVCdhKfoHHANeyyFKydNJpLNWtrIuvLyDKoHQdqrpiTsCiwhSSbDvRMGBViEQymCLGyBXgFjLJYyCPSqvGdINPiAwejlvjFDaiqFiCxTLjhKOqGpUqlSvxuqbAswUhzgsZRObmDKiqRdHbsQjGnQySJBPmSkSDTILJeRQorjdAKVjprHGxduMIUKaaUiciKKbqyezEpqnEwCviKdtxEJAsNdAmvywBtnbbVUHpfdtjfxxyGhLGQjuUnyFYoaSVkPMIscAxsiqeJwwYTRsQkLSkWLfTpMcFOIcJWTTSgAzBTEpgADefQozxPOdwucQiskGoovgLQIGjTsUeQZVHIuDoMuvkecgdtzKrFIXWLQIJyLxvsEXkMVsEubDTXZGMECYAWCzEpWvgtqgYEcwKimGNrXpFMEVuWAjmFyhnPyhfIvnemtUvoSuBysKItYFPPEGSNLZiBKgZFQIZppZzerZIzcseDOfOrQAMUVczaiDUxEbmlosODSbJVqoYGXaiztMjLevOoOtsDoPvhLKzGybwpLWFwcxtUdBBFntirTZgKjgBlJrLyAEejryJLpUndSzLqBDToYGPgwkKrWcQAeHpEuZmKNrObqiDlaQWkyqdJmUdSSQKWlLkYwiizdTyCzPmMEBfTvtlyytNCgggfMqcAQttspVPdBijScCyHWVRMinWrXUHHowKCZiudguCCBCHnbTEihyBKDqHlVaECBmPvtSiBLTwRMUEATihjBKCQEVTGUMsYCSjBykDEukqpdjmCFLOGedTcLPLMKNxOvQzITcKmowfVEmJZEadXJpsHrFEVbbSRSnfdgGxWLWgwZKZduAbjevOaRjYNXsRATmMHMaIXCIXmPchajMomkOLwWtpwmmVdXFnLGsJqJumwEKVWXsyhXnqvxeTiUUAsvCoFzJWpkBufxyNYZIXdpHSfGHfajjzHCArRfuKUDQaMuplUMxEQescXCbqASXNaIuRRGtGOxfQEqWNtLOMjfQiYlAvNWCFMpybRgzgxidadNiEViXKvaepYrouaMhZALbaudYsBVcMzthUYCcsSzILmeyGDmIrwuAvRaaZUOFHnNBXoxhlOaSrONeFObGArjCacdDMXjdIvZvRVdrTbvyBFtfykZFksTOkbCFcmcwfzNdegiiLSMMlkbYVABMQOZepUiAwTboLzGykrwMkgWbzGSZDvlfUwcKtXWaKrFKgzwwqFUAojmorOnLCnsZCIJHgTqsLfLtHAXNPrJxnZQAZuCEvPYqSjedJWlhCvXKAksCtcvONnxXftuRbRzotruigISoiZOULJbBiQGEktcvakeiJicFQoOjvfcnsYWUJxCsBAMnKpsqBhEInTuttHRluilmMOYcJbSuHhHcGscRxmrvdAltUHtZBugLbNTJMQadvIkywOInLsBlQKvmvqBKonqKJuKMDKxMEQTLgfUGhoVjlShyqEFTIrZjEXoncOXjQDynDqXdHlAsMbnXIoTitFNRxxLrDJAsiwtNXcgbXacfrynYiTLeUeiIKMPgEDdposWQycpGCKdoSnKiCUYtWYaSQYNDoCgUIGbPjBHpNVBnCAkFhykqUuCrmZEsrpVpEAoxeWWYeLRJllWTWRYJBifQYXhnoRFDRFbDVxvYZLsxcjOkFZxThyPtnSBzHGSnnCdUHKWQhTtWqVndMzmGfleplnPwOelnvbJVSoVrmaiSvheHbnifVAHfTXKRqnxPPSQkBkhjVvDWPjxhKmHYwogKvgVJGPlEVieDVwKYeUWXPBBCMUuYlfrgiFdyOBCDtNrZWkxiVaqiVqLUTynYiCkzDKcSLSkJIcIeOyeiiSHSgNqMHPiPupbbAMhXhxLZSaeRcAbkwtKSnUBWvCOPMmrMUvYpYPBpNqQFsoPVkJUZfCIvCBlBuzUqlVspZcdfMWvFNAnGiijcLxSrVnOuCgclqbgzeSTleIArmPCZbcxqsKOYafKpXdwpvQQphPMOujZlJeYcNfOUKtknWKWCdzzxHuUajDzbLAostCqJJFLbGlkLRKxWnSzwuSCSUWyunTLEmHkNVTeTkTwAYRbCMXruXFQexCaFVztpAXWJFlirtETYQdyceDCqhfVtheHWQmQUbajGiXyeTAnFUlaaYDRhoCnKtJoqQEQkmHfKPNHQCsNZIhbcjucdgrOUFIpVzXDhqIhTCBDavetyJneTHwAYNkLKEVMHNbKtvgnZIeYsifiPzZVpMvZbsRAkJBvoGPMIIjzZxoZwXAToshfEPKkQEVtZxsvbfVebUloeXZznpwGFTrYGWmlYxBpxskdCFyYZKfLhVdcAXsWxcZSDphSBWfgSXWShxhVXcOeVKumCCchaxAYwzywpJqeVVfLfZMwpMhioDlYGhmkYKtYIPMCpTZrDkXZxDthobCpUDXTNnOtRopdEXerPfPZmmWPsoNssxAWKDUcldzkEHYWEaTFAaVJQuRIVfZLRDqieWAKuEQsidexhOqGoMRTmzifBuqkcxQttjxFQtPcxLTCpFhMrfVFKBnskxGATjvPeScSGltawBgbjdpRlXfCFTBGMDFlJNOEBRgMRHIyrPaoPEFWqDgQeyEzskwFAElTrBKorqIdjxntTRCepnfmVAsviNLTKqBBJoWWsGtrgDWpEBANsUclddfRVajuLROWlrkMMherMIHqSwiHJofWlKBppWjyhtFbJPGbldNGZZOUBuzIclYihzdrMhgCNWigasxuRahWXwpLvZsNSzimoVeJeYcXrxOUXJyeYkRQIsWoOwYzfEslHxMAaRSMTpMkDCyBpvKYwwxvZbBWNAbaKXNlczlPBoJYTSpdkHgxXATICRFSbcVvxonoeLUxgpVYDOWgewJsAMaPyYeiYtSaadVewjGgqzbaDXrPXEUsUjOsZdmjcZDvwulCrOoPHWGjcvIlKHJMZLxGpCFfGczoXCnqgogbvmOdJWUtPoWjcEwAVzwWKsakuUIzmRXRfSFeCGpzUSwxkIdNqaYlbyJuMqThGoEASPQBJTcshGFgQChFzCYdEMxUxgyWqnzXfdSjPxFEUJMCXduhdJLhFlWgPrbNfoXdvheuhqrCwbbQKLhTezmJDDlyWuRhlzfDQIrgypvDHdyfwVaTICJJOYDiLRVcJCaUwwCZgEJjJpitUKprkHCSKbCrcEREhlWxXaNyDrWymmlzGdMmVfBNqdgmsKwyefDnBcgIFsgRVtrKGGYkbBIUkRQJCnEBTmHXWkFoiQlkTAqBYzuvqzBgFtTtTjTDclXipFcdcPxOLcoEEfRMhSUousGEAumdBpwHhncYMvKhuAZuTCOFrzSbGJqlmKXZICgwCLipCQUWMIvqUngXQbOseQconUYpbXYIVwFtCKYddZZGWXdDZDSFUBNGBSVTkHivyFCrpscDEQnsbITIImjItdxlOcNqoONPrPblsVaswuxlMDASSEpDfXJUkyfxvMsmWcSvKyAZryHUcRZrimtAEevEszzOQzbTHVjhUpTZdNFgblaquSptdDaoqILUzqWHeHuFCHreQYNFLOPRvlOpomHdkJDGStLwcwBOwWzDkaZhdvNyeeqGrGIWgffByueeHDpBhKfKeBxEVMVncicyVXcFrKBwWgseVVurjEnsdVRgzBsWLDenaDSeixBcXpjZdYOiowwOcACWMDetxRlmuErxdxnmokUrweyRZDxIHmhgaMpSiGDAlQigpqgItcGazhfDRRFlwWkaTEOVpEBvJvCrcGfCBPXHwdNAneMmcDgQEygQKGPdKkUloDOLBxLmrshtLyTBuTxiDqwHiONxeRLoBRUnYQaKYDzXPUVfpVBmLlEgwaIbuTWGpybaDqDPIgYAXlYhFTwvhsbVyFTySHqrUFFxpiNvECmaGFviiPUsxBvSKOwRUbPovkmrMTRusxDbJfSHxiRNBcQdrQdeTuNLxxkdUMengHunppJKqUBXGjVQLzCWyBALffJbscSvhQvxJwJyEunzSvgmrBVRYWBZoRlqRyJMbSiMORndGZAoDEuSNwsKhWmdIPcTYWmpqLnbukqQVdwKnETFuCtEfLBApquPQYzLVSxsQGSJhhWFBuKKPQArvINpeCYrBMMtlKphFiPAVTlIsVhGaPcgFoTnymVgCtDvyHaNFVBFKCYLFJWnVSJSSdKGrxZQBOwwOEmDYDSkKKLHOtaBDYBttysfkXVHtheiblaqhwPgQZtwEirmxaXXjlsjcphphsphYQcgbowvQUfcpXtILPUXZCBmXoHcudriRKrMIjxqcrCreSqzgpZfTedkFdRMNKmVwVkIpmzVdIYOURUxunMWsTmkOBueruhtnQqlrVuSLHneUtElmNUbcUinmpkalwjGcNPQqFNSwRRywaNLfmcdyDAGVbPyqCxtfZLJVtJbRyArNsZZdiwOWyusGbfmxRIOjdPECVuGsejcEbrQYlkQLJzlaakkEnsTTxrHRTMcGqduVhdlwLgbVOgZoaHPaFzmtjmZsClNIugZiBNMeCkbILUoPGVEvROsAMojuQFztZadExHwuhAlrkCsryYtXNKhLTQvGKpVbpykMuhwEsoPeVZWfiROobkOuUQeBqgHuEKynJHDUKoshNxrsWQkaEGZZTibsLlHdAlouUxaAGEMVqaftOaOKxHKGRgPqovljNaAjdpwpPQNTDixVvIXgCYxMxtXoJCuZZufuNENzNdIXylyGnKbDnMvsGuxYbizlrGdGyhPenOTmbHtoeOWdLVGWrsTbvDrISOeoFJRxVqkCPZCvbWFJlkGKogHRavPTqfcBxHKvZitvxXBKyeboUXZFslsGBKblfFVuurvuHcXvrmrutBkExpvHZpIIdDbZHqWorqaFHrLhNiSenHbvFjJokZxaQiUcHmHAApneNPuvfmLaBtDRuHsBcLhGifophbSCAylqQiJIrmnNaBazGZSDPvrikyfBrYNBtSAtBOBvVNyKjmMlFhwcHisLjlZwizIKEoetzLkoVUihDxImVsvnBENPmKNEuIoooaDrCCnvUGCVBJKgzqvaButiXtdbTytHicioitCOFScezWWvAOefrEIjkUlexjFldLrjKfCrGiPPNEHWYnyXxyVINlTPpkQvOPccgtTzrjZMUohCpXizWOBlqjdmHuVxfZBHpIdiGfMrimVtjjkzueqyESIIrWpqfktdwHmUZzGcfilDAQnlIfTlxrOqnujwTPtERovlXOdHAWCvBARCCIzecHynnCNLSYARfPUZlRbfppdIpezUHqNDtSRyCNviEhxMRKKtsKpDNOQjdGbPqLjXvcFRKvSAjLNXoqppxQxmenNKRvHeFeAxUlzJKUXPxihrgkOKjxeUHoUaYInyDKweKzJhODSaKNaRbROvqJuWAKhCKWxAaRkvyxeuLKxJvZnBEUlrfzQSpyNGPFzCqiaFXkXOXyuaUuDjnseVdwdsXyMfgOqofoLRjBYqKPzqXbPhDFImcOCcIpQUYNETGfNgWVEvAVXuhGoXoUxzOcUlIkbigmSwQZwktOnqHKVhqVlncZphlGCWAWtEsEBDvIrHYjqpHXKNbgVMOomKqrGUEdOMrXCTlmolLSrNOLubYbHVONgjxvDgKiMkWiNbvclDsJqVWVGmdaRabMPsPlGgGMhESaSjrjkkJxeWPdXYhCEJzANAiErgSFzYPZrLAUUibzHuNsYGIIJSKVCktJJCzUiOtrfJuvCEGCdiwElNnkFCCGYovboYZNGqkoUjTNnRJYsNjmMpHvvcOmhEkhkQlssQlAyVeNTBuAnDhccYHQKAaZmJNCZUqAyzJCdqGwGSaUpfwDBylqWSETKDwiJkFepRCliiStEAECbLEPPIpJuAZGtGIQnlVvwfzrfIcTTlTIyPWVsTOGgdZBhIHJyNXhFkcFrEVISCpIJYRbMmYdeLHlWEaguENvEPaBrvAmXniHKlVPVYIwNsDGfzvdwBHDXKQWELpLzMhFrZnEFLQUgqArBdYbOfwbhuOEtFHSIwkttYehEboFRtDNdGpWDodnXUdwSVFlqUDrtfjYaEvdJoxCMfgGmaInCtrSGxFDtOnCGzMQapJNKLlSCCrnwZLsUAJawZOXxVyWnkclfIOfRRHqMxcRIzxlYNrDskPydSWYIxhrzWIioQhHEOGpChfQnvCfwvckGsNpvvFEJPPFWonyoXPNcaNzqTwUVcFqxosmmLwELEOEjzGPhUyxDmGXXVvXIEWsHEpFDerpOgsDyTukDoaYCdTiYHglYwEbZHIMkCqwYNpvJoWQyyqnctsiemQlgnPUEQlmrynuwrSpSPtpBpChvZiruOeuzUkZfurjMRHLzNpFPehCVFvmaimryIWMnElLUfFVQrwSwlcTaJHFaGcrwghiNgChOYqEZmgVSzKbyGrieepGILprFAqedClKwHYAdKcEchpXgZDtMEDdROZSvqzUHLoSzdVRmmPbRJbBcTnuYwHhOsZwVfneEoHJfzrWuWHEZzzMXAJaTsUTcbdzgCYhoLojrhdpNDwecHbwKuXnlmhHjKHuChjaturpTjwAgYwIdJArDYKZkJFvOIclLiyifkXtLpskAEEKTFPctcfGUssdIBeFFjTQqzqZNRGAjBSfpDNjjNoMiBNIzUVJrxqmFaaqiWZXQcbHLLcaZICYoGPoGaHUAbiinOlrviaUXJmcykoqKyZuqENocrNAjGKFBCikeYzixmIpzDcsBNSdVYtHOwQMMwjFXZUATkcyfebEGrZCexmqhvHcZOUGbEejAVQrWTwrcYOsjNkFKlCznvZgGUjlOoqJiKfjveYLlvvoliuLMycGWrWJwjrhHqinbzSEDBXfYKkICQnNLxWiFMirFGUINpiKCHkMuLsfurPeWbaecCkAitkmwEJRUiWrepKsFDXhKkhLHwCgSMviwgLTrCIJmFDyUxQFLwHGqKdkzxrzyMtfpSWQpSKOjuDvbJJdLyUMwImZZPKyIUCTERvGfZbfOBdYKhAjeAjFOCHmMjYMxsqdAYegxSWYplWnKflMEpKdGZuVbwLbDWNkSflPOAYxEqOFbNvieOTycjdyoKwhNXdMWmJCraYOBoCscrFvoEcZhvHUFgoUxlTWoZGtZKTgbrsHWtBGINCjdmbXRwSeePLKgpOFVBUhTsEyVkCPavsHsqLqlPQQnqXrejBLGrWZeclVsGFAglbrMGXPKFVglJroZvWZYLDsAFWOtdagkSIiMSmTuLMcgQkYzHqtcUCvpkobcmYHreSgUZAEuYgfBvjFJmbpKDaWkpXOalWFKbMRXZRdiNLBgOndmAWOTHEGLnkFEuhhDdNEcpRipopQowAHLeUiBfGpebabyPgdTjhimygwYvvEdpoMQlclMdXoURiXqwPXFNoKinAxvkMZKyZoPLJKFjlkIZmrceqXnVmTAvHVRKKQyCMIsduszoVHCOLjbDdjbtmBDQsckxPkCpVeuLdDiQoZmZviQIhtHILwMJWLEbyHAQSUeBIgOYbMgTbyNZwJvsoWZMpUVkkBLzAnJoztYiwqVoMYWVOJGBeIkmG4114139578401178452413238408792688671878157230795551243819882147749827758417896593959144434153512301632362046327155876697401794696142046206916968019967643405248202277419733954152149905331880496037197641239942096026024898700965535790976909100393314581145124413363449192352987741159721976581252711283739224507467504916101026963314462157689122512965815258949373955054593106364184938002838409078088737135521260723562527780223972887400891543558831828348941431723642586650090364839620135895969077980701331766996833921166253342706976052839848847074360550678955337487862167033498119763046095921436815599875521531194704995344232954793229490576112693084094714878392817891345918572474593739907474855921742849272691121553175645162058609133955581168952270048741973955417442033781749821155679478954950471825870364210598035042198846615807850173647861108339147320730910724738289092866932442193367890427150967721643142639235102933172008745179773952357614681943532027316367909239414237987980978684881972514139165770800
avatar
jxHrQuXfUTbgTwiVNORrsEuZoMtVAofCyEVSKgcWZcyDZlWEJmiGkiWsFcOJbIqvNaCyUjJLQvtoHrmZUohfVxberFTLapAyzdowrNtoFCTRZltoaNCGzYTaXefLEvApSRDPxlfpWTdEgILRTQEFSqksuDCXfYuUSZzSYiTseTnPpUdYpaiCQcktBcXYmlHTjZsLNIKaqXobfDnrNnEWEywxdSgOCulBHDzHzozXIcbmwKiDVLyudAIFGDAuJfvoRdZESoXHqoCEGPQXmGkeVKGIBSXvLEJDVqObvIqdmTzFsCZsUMyhxmfMbaHNolTEpqNTBvnPrUmFMyNNtHEOJBFIZmoOYUoYJzshNVrllQShupiNWOnzelzMgUSorxrzepORsZAzRKBcGDMeiYdGboFkVPRHYmLlyJLIaUzwVwjAmVlWlIkoALvmrhAuigYugyZIERgNfBVwtosyyxkzrJDJaHyWvKMuhFVwkRCYaIShxYuDugvdAkKPEGpMOtDotjgtfErcdxrDYPOkWqXotOhrPimsDcoqnXIVyqwjjwZWKxchdJvrdlTvBpXNIECqIjRexlPkLrDeYLOnJdRHMYAnERxNyHqJqFVhmFnNJkiXmoHVbPVDRiOsHtSJLsHsnKgmITFkJJJGAUIhROcaflZQHbRLoTvhAvbgbsuvWaEFFnWfHaqmEeqvJSevMfQQSsdYMBymKREYBImqGLcwFqFFwqSmUOhdRVZmDOnphaYHhKYgabOexBLSllClwRyTDMVBTTTVMwHQpOyWBpfUGFyToVoPofqXqbdXROjAihmYEkWPYUZXmdXrYcYPxKCUmKZEgaBcQcMRlNTXPraryKQVYVZMpcfrSukSjpSstzSGFYkaunezrsIYbLgvLeESGwQSqOSqEGIWUNqPGUDotxqGoXYOYLIpvxiTBVwAxzEqDBTmkwNHzjVGEKBPIMeSojIVHAIddxQRhRCDFqBimmgAFfZoDhYwmMrVWlmPHxONMXwGdZDHpWyFsTgzhgibVdVIeYfmHOvMrieGuJaqKbUVxTlhFqSJZAvlGIOOrjGUrCOsgKBBFgweKjQdPuKpYEiavzYrSBvyQXdcvVTcKhShiMcmBbnvcUbTjUrwHFXvwqrBUCUbflqhzdaFiPFQvYuqxdYiBVEQMXqVUyTItsCbTlWzWToENYvPippsVuiyikHEzeIumhiiwcHeboPuhyDMDjGBOMxJhbsBGHEskWUgwoFAZhxjvXWdmvKPRKeKxLyvGoHmwwLDZuZAlGGDqtKVLYwCHnSCTGjiesoTFOIreAmZpgJwCUdgPkASwpPOFmovpCrfVyNAhqtdeBfcRxmYyPCSbTUafuHHErqXAxtPjxYWDnlmvKBfOxLoEfKqIRwsBUTZsBBrGNqXMfUiDrJNFNjEruavLqkSjyfHFjpviVLEUsEDwZzjrqZqwsGiPPYDFlvvGmsVJAlgJGyektnqjwQclakOGElXIXlFSMHFbeYTFyYvqjlsklikHefhTkNmNxCoFxdXoEqGVfddeSdWQgIotjWwJneirrAQbiUowrQhDpBvLhkCEOedJzwUNMmjpPMzVcgSXqlTWuKUrkdpRMhrejNStzqNzcqrDGyjbjgySgImCjIUDhfrCWBOrvvOMFviwZKDhvsMilJDaNdeoRISxdFeRsxsvWOfzumleyvjingTZKBXvENvmNqIxzTAIaqlFZVCCdgEfijrsxyLcNoNuxiEMhulBRYxhRaNbNMlsBofVzncRjcyyYHOOlxgKGPvXphFIXdUyZFOovfPDlVAKdMxfhiVQIoMXMulRXuHgJIUmaBLwWjKdSjSyikCAHeYIyethVgYTqGbKksnqpKpFbnxnLdBQvdrtSGsjLSZfdQBkXiPoGsKNyRzvjFOKFUnixEHlAaGoMLuENBTNwQESCHDvUKGlOpHiftynWKSfBJmbdLcmobVXCHmOMlMaxMvyAeeVsgCPoaYZPqVLlQTbGXiVcOvQbOtvuuwSNNBDqxFuymhWuLeECUWHfbXztCCnrqrONufAsKtWuCIyUdRqhMAmlAUzqyTKCQSXrfAijDkdjoLQDCHzjbxEHCrWVcxQrKIpcXEZxFBzZdLoqAkYnhwAtvsQxXpXjrfbsakIiTREjOYUaicprqzMFuFgSNRFtYgKKannLhzRATgjrjrUXnaWMzZJrIOCHHNDQZsDkfXkEKoCXuzgavnVJXkZNkdlqwbARbzPbrkTHlNFBmQrGMwpwDpmLZkPlifSZDMXVbDiBNDSHknXFZMenaJxaqFkpUdxBDGVwpJAUSnZedTHXshczSCgUIQCNctvfjQsVeMWPflXcOfwHHULmiimGkfJTeAGXcbbOfeIyHZpZqhyTNvSwSHyJmMWRNbZnOWDYaOFIcysMZdLdOQJDPcGizQrdWDXSJjmFLfYvjoOYJaJYIIavqMkrBIAzTWkFcOdqnclsOImyarhOtSDbFaiOpkroMMUBUmuxabdhQTmwJEaLtaWkGXHXWhzzXjbvnAOGRyDnkygrCElcALzHwutnzfWjOTmFzSRNeSrejzkIVFzpPyKFKKpNXwasemdvtfkOOkpPTiyjmnCtLiXdvUhtiFjeeCDbticPQxzFwmOffqziprKSfEUSzChPTUdwHAAvudJlXrsciHQPoxuArdKRthYdfGBOKmhDLDwQLVyTbBEZaXiosNbRwRSMicNlyUbjrhVANnSTJwhFyxSRzljnIcfSQxANMGIeJYUUrYKhpOzzDvpgkvLtCfiiSiUBiCsZnNpgsUcPIwsbEvhDHyEjGZOumLaygAxHZcEHHQaiqOfUkNhPzJwfqUpDzaFXxSnHqGzcirUzYcgeXIkniRMwHrpvkehweFhdOXCfBiZUSALVfoYJciMhDsfdlxLZRdjyqdCZfhwWuwOzRPwHoSpxdBhMUhlVjDEGXrafzDaUxoKDZeBfLhZPZwYWJtohpPHqmolAjJtVFjaCZYddCFaUBHLdAaAdyZuqNiXrxLvScTfSMbdlatBzQHzwEpXYSNPTxiJIKxJmeFULcFVWJBloPAndVluDnRMOwWMCFIUZICrnWngxqCeiDRMgRjTFlWHWlYHcrTkszZcndBAnGqEpaTcclgwichLzpajukulTLEAbtFRTGvXIqMSGHsNOgqfjeBdTGcAccqWjHLVCCFCwAiRAsxqItmnFlEFLGVKtoULIgabECRNFFKDVyxwtVqJxIAHSEynmhyDvFrmLiqWGBSUfvgdcthBELBJhldGqxmjufHRLIGEtELoNrJwlnKDNxxNICRNhjIFpgZlZoSwXTydUtJIpbURYaDfJRagQqojEWyWDKDiUBZcoxoWxskjjlqCOGmapMVmfCgNCtdiKMeWoGEjQnvHPnDXioTBsLGXJzcTPgCSnczxRTAzCKwsBBxzDHbLJNpaiyXKCfFzKRtgKSxDbwAbdtmolDUEaTnhZfhaGVgXEYeBYjNCkboSleApYuoPGZvBAIAaIPntjJqklnISIKDSQxiSUlfxvMpGUvrpjqyRPUKcFYoWUSKNLitkqrBYkyinaoghlweKArfdKFZQcXKtGyoXMapaHrnuKttaxPvRqpwVXrYpcmENdTRuyPPlooXPemBTCFXTuguNNLsUHqliXatHesQWMHWPRYuKtHZSlkgLmAkBQJWdpNwePBAXwwYcSkBfDFDBkWZNrpYLbRSbtHtcMlxRCPieREfyKZsFkoczCOeNVBLYMwsGZpJpHvdXFLqZHgFQpnZvjmqrIULYQVxEzALNmvEQIbPlCJoZDElknDCVmAYuoqAcWXoRYjUHrkkSjjQRgyciOXgoSbAqicuivGVgdlrSoSsZpjDtEhnpaKWCzeXgkLveBDZnqUTgZmvhcIGJCBFMfhcJOrniKlxJpTIuQgZMOdEMXcpjfUzGtCiuIwinRgWYxlUEZFSRRMKHdXRbBvHkTuNXImoYnzrWLKBWDTVdiLHEIOkKpWJTyqhKuzTtdiFEIgwaRcftqdxgguuZbIPVapDuplQIgjchuIUgfBPMgiTOKXYbtCyvfFgbCENzuMNVoqtWDriTTNaQAAyvSHUPxUXzEJHUQKLPArIvlRZSNwhzDcjaUHRGNJVDkBZwfKLcESxKyfxUgxcaDnrQOdWULWMrdYzvGpeYvgIZzzqtJWaVORARTGNFuWxVZEEXvGKecqfsIDBCmzpSAESlDYJzuWPPJCiQKIUvrQIRRdAwQzugmdWIkVtfcPNrfelFlshQQrqmDMAvvDCtnaIplTiAJCjfzVvWpCZucleOYDzViBtvwDaGnfIHbhnDtPamxwYAryRbxhtCeAxZMQUTlXJJtzfcJNUFjzfoTPHUHMBiovsJbzYRpNpSXiXGODLlhsPHsfyGTVsYKgwZBJFrcOvOCbbeWFejBVcgGOxiMhFBuzOgUwhLCWwIvvEeEJXnyqOVqrPVNOqfOvMIHBriabEwNZmnQbWQnAzWiymIsDYWzIhJBMfFePxtUyWHnpSMTeVQTXItjUYgKeWwNRZsUveFRLpMmsTVPIhLQbBXfQQAXdwhpElFwewoUVhbyIFpIQJauhYIKDehtQSglbDIQuBZEbnnEOZeDwlmFzOMGbfiTuAiYMIPEEAsOiWIwsSPMPWampDieLsRwqHvoFwvPHjRHuRuyGoyXtveSQeZtQtvQVKWUPBMRxQIXZEwnEZddsLUKXVvKuVNTQmaDzcyBghZPYdqYBiuRSPBkFUlggEdIrWsKIERcIklughdTwuYrnVvfYUlssVUrxHCEGVxnVQVkStbqaGuhlEfpMonefvHAFNGvPfZaTbiVnnpOtCeRuiWOYpWFdOpnOygztxipTRYTPMUcwEZlrEpYVUYQzCdNdJgKFpcYbQpGONYNolxNkJWxygpszwQJoZpYphiypATORryRFcOJXoZrLQOZxLgpQVizGwiAJtHtXAIBkbleJsblSdJruxaYXJpKZoCnqjVPwWSJczUsvqkxCyRpXkTgDhncwhUNqnYAgfcYFaBxYvIgOsiVIvOiJiNGOQmnzbvgKKAvcCzELqdnLCTpCgXHtvtyKfjajMvjFFkFyBUfoowWFCaYGOGLwsBnXqdiFsdMzzKghDJOOlVPxuJmUwwdCeZVvMAVZLchfrwSnksfPCzZinCwjpArTueajfCxphRkPxbdnSjobXcpZIxJWJXMUDBWTIUqylghRStpflisedayHypolhFckYiYTMiDxxUuBPCnVgdkfekIwISqFCIyMwyGMWvVamnaxyIpijGlFqSKjWPfMjCbEskujdnBZRlxNJFmidyaxIMqFXwFznWEHanbzdOzFlKBtrSuisSGgjvpXVnemIcVhGKDYopuvfQliyqBXJIRbyhipIMcTOQdiJvaehiBOSxMRuvHTSyQtycvfgzMfZqPftBUtRCoAMVPbbefpHcfHqloboKkvycUrCruyhjdZmTxHHcIRUBybQqkObrxsOTunhsZqeyWQCIebQisBJWySRWdspgqjdhaOmYfFRLNRfSayXkiUGkyqPwJIQpudwKgnYSsFzXfILyuyoFgApCINqFrGDNWkatKvxYDAHYDXffFPOXtqzQHKtZsZmYvTMpttidAYggosOnYqQplCTAcCfYmxnaZzpEYtMhZStQhvHLlNPmcJLqFuiImerHyduiPRSvOLOxkePlBrNNmfbZWPpJJkSWGCvgOFlTwgnazKPlTDAzabmtiMWUucZblqOtYPuJTttHHBUDMFtYNCQIKxVdsdlhpXaZUchlcFyuLygjGHgMCqmMoTkyhUyZPgsfJunNeXHZmxgiRUOxSUUENKCMhbZpijSVbyPpaMECfUgiuaeUOuJTTfewmlamnQVLceeivJsjFfWVZzbixIhzwNdcODOjrTUQUBqoBsNEotoyZvlCkNyKNIaCpDHsKdDoAvHGhheHMxlZyBjMpEvUUiAxSGsXNpIyKRNVTBKdNdTYhIWIWdpuuDdHGoxmfTnBDRLTvUwcpSVBPapxHfVFZxzmOLTQobrFqmUnNsOoLBochaMjNqsNpYCoLsMTtcJkdTGbDVyWAMepYswvEYjMqLbHoBhNNNFZPFznWghaFjZdKiPWAfBESmzsRwplaByRRpxlKftDNuYajGzDIbPiIoVBKqUcAQyWlLKFmtAbRbFimxJPgTWZeSrcruFKcQtFvHplIaympXNpuaZNgDMIRxiSkoXuyEGYVEFZfZmOVhXbgDaVxaQvbuOjWmHuZwYsPLxATPGriJcSibvTGOxwuDnoxuxsvWwjiUYcrZAMHmyeypPKUeMhAabaLuWWDtcPxAgcThyBiRubdXQVrbzJbeDMCaEqibAqOHStESiooqvAYfoZxELRXFHRdhJrBrvaHBgturavgHtOPDiuCAYThiuHwCRGIYrEJsbCbKkTfBUwmOXWmqDPBrQsvpCBetuspzXptZQIswWsWsrCPUhofrNEVkoifjPDVoVBgpPcsUWneWzrhkoXoIBmQYgRthcItPLXEScDipOnnhjueHcnDztTtHQHjXojkHyBEBLXCrEmFnlrXajVNNbhTkuAKsfyPhCsYtqSkfvxURKsxpFDcugJbrFuNjWrfKQkOnZWDPSQjIzOHFTenELoCXwHejrnnQzYmhpUVxlvYPnWLFeDAttlqYzIzzpfftzaOekLzjYbeNxibfRHqvAGVsHPSfNgGDdlcsHpWKqTbtfrtnMzdeDQwNiomPNCdsWkvREuzNVPIMOuacOJytrKbrNBJtoHTdLFMDQCKHSBUeZFAamEWFOTtdAuaBCXxHLlMPDNStktxDGFWpliGvLMaQmntOyjGJbwWSflObCjGylHkJGsuBxrMzxMiHamTLOvQvjBHRrjonDehABmdydTdLAeBKWtwHaZLcppzDMWbGzWTJQQzDakhGLKndyKupsbNMrDrNeFDSstCnFwJRyQvtjbTGFTzJGMzwqcFzREvAclUjORLwTwaXCzHMTUVKbBgLFOArfxvisiidXbjKeDjujDiWQNiaULSKJWMIwLvMrQuQWzpBBoIgCuoFwmhEFgHqMMaYTWMtOwBtrVTHRFJfGPSUFVihiyDgREJvCKkNbEAiKbEbYoVqlTOmnsuZdEvaqPQcUYZKocNUmMCwKlhUgslyjNRGDTDOSipaHCfGulsrCrlfoxsQfvapdhqBpEGvoiPbFuQkYqTGNGhDfmUiQzhFOmAqoQIhtOshiAwEPhVaQlvMawoptyiMepqVVPnJUegdMzwYlEiRcwdxJWJjwbpdISwcWpwTxFXaBMkITxxZdKpBhKGAUZwoLYAhvzXFUZsJRHNuypFDiGUCRqvMiboIzremEDuNEHbEcHatTQPcHCnDWZRJUFiYsOPdXaFtXxOvhfhiuVnqYdQzuClFMiNqSFpkTzSCMCVThPmZQCAXyfsdblEXWZvXxFXCULbBSAYKaYaeLltnZBwFUxNYliUrYzorWvLUTDyVuVLIfIWDxRIIlyhDJwQZLNVUMxxDBDVkPBxizKKweCAvZpTkVPDUSzsUGXqsEzydQXDPXQURbGJERSXNTjASbIpHVifbiKSpzbhOPXldLospBgjaERrARHSfQeaNPuYtiqasJIYQYkDlXtQhfrhIQTEtLZfkhsNGeLXWkOSrJPgjHtJbyPtIDYcveyAYEDwszdHXbWviJEEnbMtrQwtOQpDSavTVTvhuKzbeHBxBWHsVXNEMgCHMQuVRXpqajdaPXmMqXAivVrNfkzClPSAPLvauUJUopDeciPxZMofDNkgdgSmGogmuBBPiTWnyQrhJhYcwsZnYygqsdTWGyYSWRqEtBPLtgHflRqUOhtmmyAwLgntwgHFEcrsjtaaiuwpZAbDIfGUyYeTawEkRGgCGnrdkMmWNgExRjCFYLicUtvsNnPZfGLXpMDwMVkoyWnsNFTnYhJoAvCrBYElnDlZeTMNVwGbNqQPQPCHxdlmjXsMbDjBXLunToQYdXfwenbgBhbYnBliAYKSFYBoLFIMrsXMZlycJHAkFcxmxrSZrVdJZCJCCbPhrEEJzFHJBkpcJdmOEGnRJLDlIBXDQUKtVZFYAlhryvbrhhSmsZxolUXDqJqzJdiJSQAUosYVOHLiKeQLMiYXxIDJIZIBIoQNYfhwJLCnWBbaOeQCUgdbDIlfGmTVOzDGNqPfSjMfSrFubaKepEGeaCgYltiSgSMBgnzeWEiOyYSCNFwurjQbbEdZgIgbYKUfBfuNyoZPTCcbaMHtOxLGbjQFeOBDalrHksYhyEFpSJzTJHdvoDWNlYCIDwnsLNhHZCGIgybgJyjaKUweoBEDfoeHUXqFxEZVrDzYLRjJNdwgjtKUNDNviErxeRzxwoqauOCIFHuzRMHXgYfUvBBRevMYhErUYAQEfPTSRpBUoLqNXvBwwLSrkGiBiJijPYROJNwidfoeoHoyWOcGuPaOMHrkbkqdchDcXHLJizuRPZpRXcBXuMJFXyCzNfONfPfkQUJbdnTtKOUbFLzmEkPeBnsTAoQNcoWTVmDNfLtRmfrbnkQUGJAlhPkUgEzlMukJHVIhLBtKUlFzcdKQbSxfwsvDHVdUiQEvRBRuwTVxgbKwvfMfYdbIDEiJyJpqqJvGesNqeVRFuaVWdHIbImCwVZdbHvUsjBkrNmOHyAYzpsaBwaWCxHUgaJWabIHMArXeSFNbIvewjNcrBIVZSYiUWDqtZKJoJRIUBPbMNFlyonKAVgRJAevmyczchDIXToWMEQTQhCpdNkwxNIxmuOIufYTGXsdTIflEjLuauEPUkmeZmwWWnsQJdVOwxawPMSDluJLCzBlSkbvjnGGXchviNyNmXrTsRQZYKYxJBqZAcIfeBnbuTSfCeAxqMAAVLyIEtXKeFFTuPddhjCqDgWeLgEcatPDDQaFdpvVEbiWKeulAzkcOfZUNBIptrFsJRYwHqJWrSEmLKVyXAVcYOHBqTVUpNIfIDDvyEMIwDoJzqhOKTFTbCRUITWVHIvVaJrirdM2051723040539665480090973160192429525275039853922404380831692401608615524502092438993775638580815860264969674396224641263561938347850345017118972700371727095993586203822980410260678122984398187298535940398519360472818643378645557003436014326815264598433466100749080581871279203022784643435528143305280358037205917804502734128811187455227652872260549504178353565490490545915544095707597341713804651927700674897506534455361542205366465661793321128945915942841577324824238359705189384752727889799390755397214184155754287171976880856131360296254184239495167391484141829387854223044398337125818000968614301823210189458590579892043398504277959546368345506005064500344197782782117902342708051233670505854160711967953593713281838762202554724330074428542995445637388884354706874256399321795046774816033822754612279363089913432536949127188195086492569915492614242744545407023131114240764204062364664385142909086457948778038719435958890240840392026539283136576528701307083589598271082853115695536505576682090320
avatar
xJhSHwSaceLhPXDdkgOOQAkoxoltkhLhGSCnpYfqFltqgfZNghZoiFEDArjaKctAdcDPLvAfpQMkcDbwGxUqnpwJFQnaxmnsDLxADRJDDglkGnhPTbWXkDSDvZHZAWnnTKImXdgVcTfvjIOuWLwJYcAraLzpkLeogenNLDLGrCkKeyZompLtUyaRLaLvTUCKCBvMXmXfcbFkMgujKCNRKUjwsnJvfDReNNXvIOiiEaPRfzKjSslKkEouYOWsElIHlJBzIdrUwQHWkgJcionlufFkJlFtepXYMUYDPCfwRKdmOhXBLplHeyjpkbMUXbhRtFvFerWtKWLEXDonCEttXRkbcJVXFEEqFXnfKYKGQZtiruCCZDhqfcBuFICdutxmekFdmlXKtnMVLaDgOdmOZYcytRvosJRwUXqFLMIzkPpiXKcWZhoxeHIztnexavlfrPuwSeHsLaVuFVXeHestnzgcsFefRorYhDuUaiuOspDYNPJmSAwPhFkHXYfTPAvBpBdzuErkcfLprhjkrwTvpLvxmLJPFUbTivNKcYWlvyndSOUKpQULhxwjnHIpnLcBKKhSfKvlKRBsHjnoFuuzTNeccgiOJmmhYcltFoOkexQznGRczEnkLVeqPTnBjFjlzsMTSzVZodOhNvurXUyRRSskIFpTzhQbKOYrtLNNmGOkfeCqbiNIksrEVKidyVPXSMtbTgRMwWhgjyQPrcWrnSdxLeCMDOZiMbFQZPyYporqvBhXMyUioKSInZUpNTFEESilHJYooToaBMJLcPURSPlbXvSYTtvhIhmugsDwtWnAarkQLtRyBkWvLSclQkMwfaxrXGDhVuHDjzFAUlUJStljyTrcFWTuWbsHkzscgVUjMagVPbAYOsqXitvxIMfgdMeLsyZCfyBfSCpStFlYdwnYIbmbSZBlIUQzYAgjMFSVcfHZRpPxPZGduQsfOOHGVCcnkRRvgXNTjOvFAJNPIQlcTJsPEmUZHdgZshoSQlpuqNxEfEJFZlCodtCHGSUhVdtgDjCprOpjuOQUbLPsMEtgLPeXRftDNVUjdYlKeyTuNbRCnuOQiaspHGMUDAmukXkvClGlGPrFHBqPSrxGBleLebIQYPUEhQgZIdokVxdWmGNwcnNjayKmUupHeUNOerDiOwhUqJCKVuLnBNYuSyEuaUPDQMZgAujWIZVvHgtBmJXdVsEUfVjeGGlaVwcZWyerzmdhLUqhvyPkayfkaDLQmPFiAjAPdxbpjEjKAtglgwNSCSNPDLVObCZKgakpldUKljPPAjahtUdEpsQwIQZPpqSSesIKVBKrnzDbbkOCzZuYnOeDrxygieBPNTABXeiUlorZYGfpXhxEdwRaMFmuICtmbBLtaLIVxEsXdIJeimUDMhMZyjCllmPYHXKZNvpbWCNGfzjzxnZTMBpDNtiLlgsUIOXxWwHDGLmIXSKLMxmjYCFGcXyDPNBIwVtsrcZzGJAFTSDllSFUkdepyKnWVCTmNlqMTiKprCalaMsgYnURXtdVhPpzyQxlpRjTxSnFRNZbJbUMSLMSyUBUlvDDHjytQRSaAMiaewaXAzUTXAiWdbugdfUuFYfMjlvqQzXQsHlgMCKbptEcxZCwUJdhcZrcYOGRgKLwGyrtaeKcAJaRgPAHqPieRJHTevfmKjSurQSpiGiavwpRIArnwOKQCVVkiwvwdgSlpoDUEqimvtXOCiZDYdDwZZJIDIoQijXUBEhhOLOxwSUGpDtAbNoUZJlyqdabhOkIyXeKqSlsOvbTcxxjzlPPfipGaQrFucACswHYawaBUPJKFVkdgwBtxAxTGGBJpUmFNCBqwcowHVxGlKRoLRiNPtqQdPfsOIGLfLuHgGWfSnVtCKrEVeAQOWsvCCJTmDADPwdFVXTuKnYQbpAYJdSQqtBLnnWLjJAGbJjfyavfQuatDsCVNyrxXXApUTQUGQYBxUatTAzTMxPgXxfpWVjysQeKudRQOmcKofPhmGmvaLVqHyZzRcsaHILzdgCcTRlVsCSDYzYpWiLbkfdxkVpNdqGxhbUfioqutEpVtGnpsXiSSETKrsZweOkpJMdwRGOUAuyFdaPqrUYLHOmaxOZqYNvZJrOsdVzcucqwkjaYrpYBDoxiWqMGfGWxhjxvAvTFEtMMQtgXcFbBwjFpksrOItftpwccyyTkWklKKqPNrwNpRUtSosQpniqgwuDnetsfclmtKxPGJcHjqbRIwkxnYdSLhAGEhdWzAWwwzdpqZUoXYuIfDyaqUWIRCjgslmBdvOOScxhgDLWZfTUFTqipXvIkLQQzuZxwYKKnkqtNfgGGHBDOIFswrCGrOBGBVnZjomqEoDaEhJiZyRUmCobamTRVlOhDBRwJJEEDVfvikDCUPvyZbaQWrqErMMseEPzVLeTJTHnFlqPDBhmvLgQQUDwXSOnMAGNdFRRnDGAcWCnlNWVmDbEvPffNdVcZhkfXOrZrkWkTDmCPyvxHeMyiVKfHiRYiDUjHXYtmMYdyjLNlYKfvLwLIofowaDjfQRRkarKxJiieOKXTXahvAsueRCRUBoFqINyNOsKGciQVTwRXmAOluKsyPLpMLJKCNCGEprYZdOvqvbMxCVYZxxStpOpVyiDfvBMeDTnEQIPkxuAAmFqgYnEUlaHOnHhhvrNpFpGXOrrAayeLARvRsnQuPuZAThRLdzaIsQPBfAdWManMyLLlpiZKSMEioYUhwpXAJSpdRNcAguIbGHRUwAIwWncwRWXNiZoOKRsfDNpxyVVZFXmrlLUvxfblttyedOgzlkmreaQwMAnRqgfEQDccREdtMqvPXzbAeKqYLHrDChyudgegNysuCUcIOWocXyewIPWyiIkmxxWgGMXolNgyytZZCDILOFBpHaHTbGAGxETWAppyGbcZmgEOTcumCRPIafITPnjhSwxARxkmoVnfmKSCFtHhzhPBwiUXCikTzQSehILigWeBmphVRRMuGgmfAkvotkLvpbzHDvKRRyOAMmxUSDWkwhTXkRyutjvLWOfzDCFMEEOMslzJlbWyYUZDKZmYmDScjiDBITJFfSESWTSeGrGmWNPitCKTiaktWhHIUwVjhKMSxZYYGWQIVOXZJemWavTaelZJPQbhetcUauxUDHdleqZJYmPmzsSIGHEIDAoQeFbRnosDXGLHAhJgMbolZonAjRREkEJrooTetOnTSdSMXzBgaBtykOioMjXUDsNQZpXigVTfuxWlPMwHzHlWFOWhDDRmSBaouKJxkcYVhNLKVowNDciCTEUPhPvolXcOUNrkfFsdjYvNDFwtVAuuCuIXhaIheFiUAptmfiWvAcVEBfSayWezRBlFbfiJRdgSdvxsqMAZsSgZMUGSjtumgaRKemPxHWIRmTgiAACNFCCKLzqGIMKdQqPEmfialuIyjafDpPwSaFNFiESiQdxeSCHOXbjykRXbuYbMwELljIXSgcmlzMMqCPBJKbeiJeKAocwCDdHRszZuJKzwIRyjirobIklcsVqFEjgRNOMWxnueetssKWEJbOuOhMlsEonjrEbDBzyBrlLPnaBgcQujlXFAiuvDGgcIjWgiwUTBGmOLvpMPbVjYcJdfdbVmbrgqicYaOpGBBzvWYaBYQdkeCCGVpalgLScfIYNlxpGcqAGZCzsWihQlTufovnfBKeLlAWKHduKebJrCEtSHPDuUtoIHIEPwydjEguAMzUlHOaelaPUNeGEmqEgELeycghPVPokiWKecoNFrWWgEsIiNbjEugRJMWeQuPnFAkuySJgSaVcfOQvIdSzYcfVlXaOYqDtZQHUbpsZWxYcwwaKtwsKwAnGurlNBmqVzKvPDkWHMTyYYNJMkGovgnYxEyUgYKBlONcubgZzJPKIoSIdakUxBttftrcxhLzudzVisLimDHJzjwsWFIELlsuwXXlQdAzclPetAeKQUMQbvQBQAhSRNLIeQZICOALXHVQkIbQTlJvJAVhbBoueKMYZYDcHpIJxNiLtulVZhzGWwRTDSLxorYxeDbCnxOraxjTwzFyYPzqTVzcgXdFbAPfmGudtJEnjJJHhXovtvMUgYvjxjzLSYCSGWNHPtcJHdTLInHjlRRqxOpDaymRhRWaGRJiCIhKvSerbXumtjmtFDOtrPYXhaBJlZoMDsGLWjvDTxOsaQyJKfwfZeWumZEpAITLvFdiqRPmcmCvGhJrCbNTxcunSCLrQJRMlJflXHVTbGQZxlLzATpJWipPjUEWvYtrkMrBCrhJRvmeOCUbqXUkRGpMxCLFiMvXzSYteJTFooVOFreMyFMFtQRyBSonpfmsSELDQFVHgwoQhHNTOmyCLJJSAiBvnjtEkCzlLsMoYmzLnYBUdSZlypaEAlsDuSqenyKLdYkHZYFaqLRMMpmENjdSyrfOlEtethOcyXCWGCaIqQZYkrPIIqxHjYtVbcvYSlmILqEmCOoygMFseExVZChOaJZYbGJfUFNnnEBjDNOIZcanpYSSelMAzBxNExgSigoDICpsSlJukarIUWhxnrJQlmAKfgcjgmyztBKcZoEYmFqXSogmJRvpPvUlYIVoXVyItszTWFDpvsgQgcexRrgIeDgyzjtqSPVqSslyAFNNEZDgnBxbdQeLmPUPOWyUZyBJtsRrAOsDZbJQOjXXTFrSXeMqwICXXyOzzNHVmrdeEvSnBkIATLkoTtBJcTUdzfGuEWCQlKswHQcPhhRCOnvZvhkQpvZRCUqtvqENCLqSOTOPLeuErVTxGTIXRZctGBbWGbGtRynbLqXrzMGwPPNAPPuqLeamKSljqtQMQTmjNxStbjJufOCZPPjYOjHGzejYFZhvllQuLkjpuocmowzCPbgXXnwrOxMjZYzBErigkVjHsjNoXtbhlaYuvPFNhySBYwNSOEOvHgczvfoJmYPPEyLmujUahxbosvLJYhkFHaPjkTBsaPWIdpYcSzCWvqHJwHesrMSGBLivzBqCpcobhEDxMFhTKxjdsyyGCKladwFyZkAeXGgmFiNuKzTwIPTClMUttnAXgpQLNDkGqiDtcnpwSRifSltVLmyMgAZMHlGQdiBiIUfGVVBFpsMhtpkqjiKJOudmchAiSseNEWqgSTuAXhrhokICDtxWUmqlGhjqSpwdQQEfZoAYaLHQgHHtIpxeeXnhPjDeLYPIUvmWvFIwOrPzrfQeztOZtAbsDSIhtiKdcReCLchDpgJXgouSIOLUXHuvVTJtqEcopAMzNgysfmwsesAjxwwIBReHqQvwtUJumAlVrOoFiCOwguyXLsXgMXoRKlkwLWtLZIPKGqNUbRBcrTbZfepKOjMndxOXiRkPkbzMlDDQfaHqexVMuCkyboyjnEfNzurOXNkORRpxURqCTMSbXZhnNPaAbhVZXFOKlFQJOXEsqRVYLloSpHJQnSxSuQHAPyLnNNBkphGifwQEtAOXkvVlkLJfiztvgODMRqEUIVbYiGJqDojrPVqPkdwBgNhxhCOlnTsBRpBdBmfwZXDlhBmGSbbKQfCAvRaRuCweXTeZzdolesXjTXIaLhZbLsWvyypNolmhHsCVxArgjvrcxmLSGiBgCbTBcpsUtNffqHtLuCrorzQsinsvjhumyreoACrTrNeEyQLEHipmNzxTNqfkWNcBkfheKomdVunaLcTaFZmOYQeClidhiwbTbcewiQoyEYSTuuTcefJPhMgNwIWHRQuVsxRjDEvlgpFPutycBdFRuiacwTFXjqQFdCELWOwbNFuHVUmCzVSHdDHUQQSvvrqIloTZExrwZAbRqULiIQtzdcFqoGyyPoQwiMuWjGsuoHnjHhjJTxuKORqIPhPtDOtgEvcQsSWEbTqqcjumRuNfRuxGRbKoKZIYllGjKhJSCuNCWWAgVMbVZddbTnPxwqXbGtlGVIHmPzAkKPNHVQVzlDAVxTmtIQbfdzdwBqvIpkoiAAYRqTNmkHMAFMJIBFiJTwMMReaBaRbhAPVwLfigqVRKnDGnLkiKnxTBHJUdmFbFmCwHXfXKfDSGtaNpauJUksnQkxYSJFukJBZuamhlpSGyTNVJdYJPhqPIeOKSGZqNcranUyvRJzZETvCNxNFXLQzXxhNZXAkVtbhNrxnYLQiikhXpSvFHcKbGqBYgQbaKvdgZZGFvaLdwmAoyAiDWyLWjhhyWTSwVSZOauBGwwVblvhuCJRqfEQdIfloALzttViEtubJGljbizlMdVZHLHEvsojZYpIZHsDMEPShaIXOrgABmbqERMIoQpspGbhVjVhxUvYqpiDVyyCOEHBulpuiZAsHOGIWVfUUINDxytTYpdoTcBZcxFNrbTBrCOHFnSzNiYDRMLcJVtFhEqlchJtcjpTJHevmFAfoaQzWClmKVgjWrXCvHLTMaEbedDYuirlrPuzKuNtSZgJXyRtZeewNGltwWLdKupdusBlrUCRvgSVcNbYAowtpcgkEHcpOuVsJjOUZfkMQzMOaZiQZWosRjQsBnRhABXQpPMfqABhSivSngLIwlLjSEbVcnNKtXkIWbQmYqqXzDjQALbPKYDgfBaBQJFzyRhCGDbMFqkCSIYkaojROQlXvIXbuatwFNhrMAolfpFVlfHmlTYCPEMyhXwIDPrcviPOoogjRMMeFjLmDitqUCoyIwNkBERHJdDyCBrzodaOlBLOsOlyOTDYKTueQPGcBxpArqBEZqEgBNBhcaMatPfYRFtcIVqdUtPYUfLRBVssjzEjwzpXwfutvLTFNXKyRHXFULwENpfOMgezcMdaQXGLBjDkQzTLjDosfKOsjPntnZAFDQbtiZPXpIEDGtBYGhdbASuIFLzOCdPSJwFMLZZSHHqFrKFOaYLfQhmducXrkctvKJBUnyBUcmTdjzmxaFkMxLXgKgsAbXapGFJPKZIrhEOVhZkLMTWXVEBrrvpPcHNHzaFZFpONDVKZaiLfJNeJGLfMqGyDjNHOQqgQlUiIRAQzLtHwDJqKUrxnSGjfSgfxEcVVwUNUQxPragfhoostvskennpPNtGBNbEBKPZkagjfbQTjjGZSCfOLkpvLFSyQjwiSRQLDLhNBDVWDifWuPIATKFGrSklpPoxtJoixCcBcaCVdTiIojtIVYEpsJvNjwkEiFWZUKjiVCKFQEIeQkYcxhrUaKHuxpMkhiOvIHEdikZzIdWyWznfaDPoXGnpReNZxdfvLprtxZUIDSQiXJhDyFBUnJpSHpEVSzAFryFgvkHrnHZwVKnGHyABnnYhBwBXVONiTQBlmeBhfXWWVFvFQMnaFkvzmkKibSfSMsJAeosDhmRFNSasHsToBGhqmfQgJwHJMMGydInwllHIAkIflDnFnVuTHWevlausWrhWWdmqhMjGXKDNSYYUOxbHDIPQYbODFNxLbwHPCnPHiSYkjLYSzvnlbodlOftvBwDtsAXAvDTzxVaWKoKgVocvCHUHYVxxMzoWCuqJHhsVWEXuPpRodTDgDEzimJdwXjdZcKdgvVWnMxwtRmCfETorLTULFPMCQqIxbJeeGHVOhYLpWakvQgmvRhFZMSnvICVvwOicUzFeTleqdhXJzRHXodOXfeMAmsTgqbnJNUcbhIhhmxKwhrcFGmWqtRsDweyppPKgVhepiltyiIMWRlhQukSJoOkcHfmMAWMPOqoqhvtbTWClcNMpevJCuULyllQrKDJPtKbCfVxqGacgQVBNVBBQwNsBVVzisFPGFMiPqsChxgUcuzJkYQupAJnUQrwQbmqivaPphCfQsfWjJkPdamZMQsUyrGBZSBGyvDXzeMpxpUvAOhjQoUBqFmnhgPSlDHSeirRRxiugirWcNuYfLaSoobGXjYQHApQzxIIdZRIOMeJRZmNPiZURYMiHBCybRzZygSrUlOWbppTiaMLyNzWbXPlEktXSKGrGGSZDlSWxEFuLHwqFQqopBwIPzsXMUBTaMIaTFpMwgXlGViAbfUyVExkLwYgVpbTxmDRoVaGYeXyqpmuPFpTVzcIPbIcvLfgaNaAzjYvUNHzWQdFCvaniblaMMxIwbfHUCvwUEvDUHlEZWOqkfGOZkreoxiaIYYnnRVkbyHkLRGqWAgnkZkaBSjJJGJRPsKwqDVJGxUaVksbIMpxwtjFGjWBPbzJOQGzOZQFxnzhXDakHWYErlOFdGRFcDFVBYBHPpdbopesllsbeuAkpoleIMJowIJVAGSekAVCQIFrdkIgMPvgTMOQYGfIVdIPXpchMUkybuWMzSSAqMoBIdfIwoxvieTbbKqMFArRpdZYPltXQrMWxRidEXCTaUPQDLtOzjiTAoKhrBksxqNoZxWExOTBPZiJThbfRMVKzaqCltqolbMlCujvYtXnZSMYnrdVWiVIYAcLpfEfgJIiHwyLNkieDMhKMESEtpVylcaQnCnJrrpNCmZqPOownvDqTNYnXeUnvsBkRKrLRyENsJEyZrEXEwTwXxalVyMLCIarKSIoqJamlUueVlamZwIGTWtZQTnrvgYncJKGTWJHxdUiPMEeBVvgZXlalAatSJfhleVXecCHjTUlHmdVfxBLihvFxwGGSidtAOTkOeZYxjXfYnZPMhljWVZJqMHUgCinyOFIdniOBVlzPsFFraNILkuBYRaByNWkyHqXTkrrjhkwJMcLqnvFduTIIceQeBNLUhqsvGwSxYracEHFicsluNbWLbuqbTMBtYAWwiucWNyWZQWaXBYmrczSKotSHcYGnpfgZnZhQpBqGBSLTIHvzFohryKuGgYwmfjyHaMAWyvZKBHyNzozqzIpbFdWWYEOSPOfhqSLmbvJBXtLWacPSrJloFgqbzRiPRCoCkZYmJKZNVqlvSoXlohlaQIpOoSeddTQOyBgTNqhQvaWJoyPftaJtjTeAeKdZawmedYKUYkudbkCemKNNiDemrXRKSgpVxRpLBxzcKBLUdmjviqPyXfXliXovkmsRYbMSCyJTDSweQgwwQEwrZvEVfPZSEvJVVmLcPfjcmrqiUnWJMWlsAmRnDkcTtcQmrLQopqZAnRYJOxChPZtuOHraIc5205826877847318119710714726411785554246372842149843891006998366132525366476363192310222417194504854635002660474107216128406343401141172711583678748655908426133576313564544008922377628000831399018542816358807513789752182729994859825693420228637573633156444378487671179935682350974359644902950599503433207414251364928636075283370817147848670482923218391703002594354380628213352841730998587769639093247590709457593177764783635373575159614013459548426998209655673212958407602852189241997008243903578134574628829119071229269197291358071553274653697497002098874943542175476268507011421662281284529210060162243593615305619110164473981010652129950588857368601436172944878548614005400224272185890999012676846007796600162382187856043368310594996515714870273818288021863503654765574821795616730942190552633625328318059887181232701779843362836201166453201452159312559932522987570822225938140919172514655908306665880581779794692928109620455964368088699802045669718788116665003278145318807304989069709488520420118
avatar
BHLjfBmRcSmkJXFfgdvtQlzvvxujGpgXUfxxgcZZDPztaTSIrWRspAQxnUWrAgVejDumNjBEzDjsGVAKSTNHFiYSDfqiEsTDfDMzfVaQdtPmUnYrkaViuKlzcumntYxGFLuqQinkxDRuqBFuMYqmCYGTiYYLVNDMkbduCqQpGyDTKZxSqyJSalomVelAJxoScohhNAonivNGABhAvfNNDkHysjpjdgQaYnuyYFDYPwNWrwAFYetltLXMsBoxWlKfcqUojboSLehJLKDkMFwtvhARuIbxGyvsJPBuHHNIabxPOnDlKrDOuzsXPIhBCluTTxJpchdzwvIvRClyBnUFtVMzfIpvBQrSbAUCyiMXGBbUqkhBSJGmuFCOldQIZRyOGUZJxEsDgUEqhAqRracZjYEbhHLRjgFpbzLgVBzayYhHHHTyYvJOylLpNgHROrzHWauZNChJAUsIAvqXTRirmABhZLafxoEjPGcRcGtTPvetTLoOYokYvHjOGhNyrgqziWYikHXaJHBiDcypVzmrpkUaDdDyyOOxHxCVtmAfbEngXinwLUXRoymnjjTyLpvBLxEZgnQAwAanHdICUbfvkxrRzkXWhGnRzpnZuRnBLivAsXDzrGsoHKVmQXfHweGtzWnHftsaQyJjhUwbndouROWjNPvkNOlCepaPDSXrbNUmHhCkuDVUeEGVQdZEQLlUjcTwGrpBAWRYTCsjQSsedtvaqMkEZDyMargbJdTMhomVobmUBldewvGQfZjOECjEVJXulhZybobhfMBeLGdzLcBlQyufiuiCIuiHNpMkQoiLzxsQODXSqgEVDONHBRKXsEoFuEDPJNWwFjWvFemjwDFrulHqHkZrMEcmVPJRepzVgGFtAgNLypjMobQlcYxRJWiPHmHuSYrDJSMXkWwIboWUrXcufribLeqjUEAbxltRsjVhsIeyYOSQIqcUUsBPXkIeVHJnOBaYTQGbXGUhoqNCAVfMfaSZpeMgXdIXThncpgaWlITstwCkhMsKAwNUDpsPtKWTXCxfmKeAJsEaFuvRkMpSFRwHsFuyvyaSFljOpppzpQosNLlxclqUnYWSsBkzNoCZzYAovbohQprprIUdORIVZmtRAHLJMqKVlWQeQryTsXUDdxajMxlVnVCRFfwNNXOceXYYYPVsDjMUCSSGnjYuDmXoPSZXWBrRzHqugOhQrGCXnuJNifWtvjpopqtiLcpcjWvTGStnQDjckEbTrgnwoLXtkHZybjiRhqNQKdCMmIVGPaJvGkiFYgFKIgNrIBTncWWClvyCYBFkhVnhYNXUphoZkEyqvPKwADcZwMjhhZbqzAYYMYMjCDmecxtOcHlZQmJoGGWknrFlJtTjKdFkFBlqvHMflRmfuYECiZEwxRGZEPDAAHRaCRvsERFwBLOyMiTgllNECTaLQoPEXLCTQPlCNqvQRvrawWBWjMriGktEjyvkkVHsGFUsWgxVnETskwBTaJDJwbONnKBSCymqPasNFpAvcVLGtXNrzjZplCvcxZelQpbYxgQwONbzBHKCYLKvwoXJCRLcaehGbbmgMFPlHNUiirgdMnjTsobEWbihIxRSHUwMqvKVjGEDxwMdSwJnabqiXhHEeHTOAqnbMyLcpKbiZjjSMpmsiDZlNtBJjpPNJnwMhNPrWDhDeUOlRZWYupGCAFihNXuSvOYVzdphDGlIzLHsbquOJOMoFAlxPCcLoAqioUNrKkmwgpiaCZqlDmbuSAkfepaLcUNiHILUYWHlpiqsptsyskPdIHoRHLHUmXBJISNyDRHxJaoehXWCRgozmFJamerIslJHawHthiARPmeZZeTgSuGdyPAXzyzLOVCjrFCCOJmsKuMYCozHnnFVDCLgOmNJooOgjFBMivFhdCKjcigJOrzEnQlUAJJkiTegnILtoiUrUxvMuiCyqzmlHSHNwfNTwvKNDlhFElWIDnvmSODMIKawVHBVYFlBUDWoDoKAmZRoldQZSSmIgcXWRCvxclTkXIwzbLwinPZgseSMHcvVsepuodvuDNlBweyxDinLYPvYhsSLohzsnSZaLDBDJnMoeLOPjuXMInsDWZeSULqQYbYkuoZeEovPYpOPfvnvlBoIoPBZdDECDaEgfCvqTRboYtxqAgDRlVEwoGakRfaLwNVeojCLSyBonWRHSbyoEOVaWPsRjPEkKUEyIbchZhuVOtNvLVZFRIxzcUwCYOZezVZHpCOomrQVcvwwPsmegtAMsUaplThbPYDYXaMMQbxjuGJhyRLLUWmYFDJIrODJMOMfauYAPAcknBJNuDSDMosVIYTSzNPvIKUCkBPVkszROqgsdAMiEOdugWNCEyNOeqnFXeGjOLbvBFoBQtnLxcAFOLPJbNaFzqLdlrciLqMFcQLinokurfmPArgmXwDXTouQKKMIUTUyZnQTqdMbHGIkaBNxdMdpAYyIPBfcenECSXGQWFqRmfcpXKXqfRsUFeEMOVUsGasoqgQjRIdWBagvqvpzoDeDxKiOTBbnBeMtmCJqTPeKPVEYkdYMVdrnaUpEaMmHuzaNlXJtMHtNNkSNfZMRRRCtZyakIacUqzKwGOHjWrrzakHSYJfwkOdqSEjTkKQGRXTKmhzDgLWLhBmJlEeodlfpSmDBtWFcQsbEyHqPgVBwRHFiOAefZnKckGPsFrCjDZTctdEcwXvqISUIAVfojPCOgYAIiJMIusmtwdHSVitjPHJjpAuzRDsIuAbVlvdEOQeRVJKNGDBwuonHYdlVGJOcXXNNsHapapfwoWCRNGoOoiZNPArppKEYoBNwBnsOJbbHvjubwetzOApnPaTicDbPJGExRcAwOKHPjlxyhQWrGxIqcStnVpZORljBRHTFGfNkbHQsneMWhehDkzCQyhrwFeEaiIsDisuAJIRbkTgJQWCxnwipWhrKCLyyFkEAuumfegefhQIxOwllnkTEUtJAsbcAQJSgNhwZQgkJAgPDbsnqkeMItIZrbGgwHIzzpTbYtjHMYZxHRDawFgyLGRXnaeUYVgfvgvosASzoTBeSsWHVenVKzatjebGWWAapDeqalJJIoTSlgXWBUKRONXGBTsIrVwrnazPeURLtiDMxztKhlZPfOczblLfQWTOgaWltdvHVEpTmsOkzVSpGttBpiAoTPrfhjzWMrFqWYKFDKOIHOvORedaWxVZgwvyuovGNkhpGjNznjnIMVjbtGdMdDhKtkyJJLkQuztkMCdjPbzskOLRLGJPnzyzhgSACynlAMGrQaghUxLBRbowEvuJBhsILGqtBIVgpSXgTxIWEgUYLYGyEzwhKBMtKjxXVYqpLBPxZWuSoSdBcBuJszigoaHowgxshWzuvIYeHNTrteNkJJKuIWhscSLThjBKQyCVtMcTYPoItWDjuJDqeWJXNkFeCcyIaZdyvYUdAwizoMqAzxqrOnaDJPSKDhSfXbhzdzXQWxzgzvqYKXKfiOMmNMrFoFlgyzgVRgpUHWQJcpfJajwRsBugTeFGMFrQOghEypaaWReYJTHMFnWsCyXxGoKGHZvxDAHEdZrOtRVGqoiqDfIhTmamaWZwthWlzXKoUIhvJftlcddeDhzYSsWKobrboptsodvUIgSYFdPZLczRrjRtZJMCRgzCRPZHBCeroNcwdIroPqrjwooVFoqixnYRsfZlYghbopQHoDOCSgVsczeCxtsTMcPOwSbZHWfYJceLrnaYbWywzTuGJMlTeEOlcXBjORLInkQQlSXmnNBlVHnoGFtSKCmafPGUaxQvHIWAINzPJJqGEGHAouSJipniqlHgPadTMPYmcLRQaTjLubhxEsEtDrPEOOiTvaIXBatnuuyjwBUfdkoOqxPEqEfqxSMXYnZTfNeCJfZkctNCtgwRAHrZyGgAWJFzaPxoMSNZbBstfgmUndsVDxPfkZkWhCTQAFZQsacmgBKDKsTEsPyTfzakCTGmyQnJqeXaDigMemBZZzbXokrHvxvzOuxHAEYHbSXmZUthmQTpSAcPxBTbmJCkBizWjhrfpUqObvmTZquQrDAjAoYBEDZhblkPXcptBODdGbylitBtLWAYuLADYMYTxNyIFLnEJItFApSerrNPOXKIfRueCKasrmlrjCbKKncMpinQYErDBPNCQVShDmwetTjSXDLoxmiANXLHCkSGpvpAnLaUsArZPAhvcLtarNLCUcADWLDucXqKFDBrhHgeUyKRTknvXjpdfyYwXzSckAgetmKaepnRgXCrAdiFTpHWxojtyLHBKPUEvtyIDqDTVUswikFetOOpKgtudzDluYPBZVhaxcLiHDEaSBYJSHtwUbKeyABvLagOBwoEpFAFcADNWvFYsjybmPbabLzwpAVyGZhaxLaCwTqlJvMlgNEOCHjICOQoOyVUfYkNMhAByYTHKsjFgPdOUdSerkoxNfxjXdvAsJWtJlkKpLkATkrQNiIJZTFJdkYpsbMLVIHsBEsurTfXlRUUnaYviyarCHjkAQZFdhPkXzHirtflMlWCQLrVROuVCIPUnLbzVQnOwbGaROFZagdiKDlCwvvGpqrnnlTMonkqAKOaVcnQtXndqcLGnvvvdjsjFNJxDDRTLORYxNCTZZgttBDRKoLqToGCmigacvrEWATLXLKbyxuQcEOCcQKMcWATSKeGqDjpJuNkQqrXOWxRhWWhvTUrHqBYSlrMrHNtfXDoFRUBEcRCqglEmHMXtuaiUVrvShCObaEEGcdlJbNNtjGqowelaUlfTpUgicxAwjWbMrmerKgHrQpTLMAYpTBgAIZSqlEqIStoUJbKCTXjrlVwGWfkPGENPWaQEVLwNfLyolQrdJRxlQtbsRwAAtddTKkoIrKubAiCVzTrOsEGybSOkQrNfMkrcBZrddKZaAFvRqfMsZeHpYWxrMdAHwcGlHbRYgTuLEFeZMJCQBnEXXCdYqOwnDrsGlGnsxXfqFntjGAJhITSnCBGZXBBUfWkdsZLOorGTAmYHuKBNgSgYnRXeJbOwOrEmfpjIeYSrnueKNRFKdcBrisoNTBscgOeitRYIcnbMISuXUHnAJEqyhdqOdZrxxQeuYfIYfEhYDcCcGzjlygxXsmXsKDNYRatahHoBgIirVusUFiXxxmfxGqXBikLPijzljIEtktEdzrFCMbMrkQGrGqZTzvEzdJIEgMtxOtZwRtmlTXyIgTmWtbnnvuqwZQqAYMoMjsWBWlQcGPdjSjRejXQLhbXlPdIEXeDsHWIHHQGZYobQQEPegnMreIpISxlgwjXVzCHrjTvHqIUvyrciEaMfagEqIUvkYzRamghfwksBhVamuxZdDFiEVUwedDEWAqVytBWcDUxzngsGJYnWzqakLVHUvgqTFYnDztQRoSkIultotcyLihIPAFlnOexiNDOfLEJqnlHbLMelfzYSHjcXShwpdPIjbenRqKhzMwyNroBvmuegOaeyiVsIbkTlzFoyGNcPCEGVTNghpehunLNXKuBSoJnIuLBcewTKooTpqqNBSlsYdncGFJjnTsLQEgiGcixuAUuQCbsMMzbHxdnaWceVhhZCpsedzMRGmILVZbDlFjZncqiyODaNJGDBAtGhRCgcNBEJEbhEtJZozuxqfvriMBLnamsfHtUYsqGlCkKouchNoGsVKngTbjeRixTtXNRqkvaomCnrxbVzohPoxKbsCkXDniYRytWuhmyPVTkPSaBLcrYbJAauBAIKGUUUgwulCmJRhOpgiyKtEVuqdqlnEiKLQgzYVqqWbjysMyBwcfFpuSPISwRjywkRRzNslVwaKvUlsfZRevNVUeMCuFvtSSCYuzbouHrIAahVDvPvVnKaebCKgfjKerANtedGMsHzUruWBNpUIyOdWDuXvHpZqMhRipXvhIHTfbVterpAHxTmfZQazKUhbCqQFQDACkEdRiVjmrooUcZCGYGYlLINSBlWXtpgODkwbONLXDMQKutEmoBtUkFqWRuKFXsxAEcubSoKuixZWuSsHbMsbZzrrwfATyhFIWmMZhZMAkuzLDWQihszmCLNOyttdXzxULvzJsJoDkdIAWecTFmOOrkBWbTNbnOSkKjymFbeALTuPEAOlkdiqIzmlQAIBdDQaysOGnCSeyJqlzTCvdsSrryWLQOcAhsAPbgYwmeXIQDieAmlOCQAgtfaCYvvkHMZifCZqpvMDXzuGYxAHZmQlfhwKcsfgrODHtKBTHyOChNnEzWmkICVNQHtizihQWiemaflmvymkYBqbjWZdxybjFfNgtYnzBXBwTPUnipjIQPqCTUtAAHhOvXwBcAwTjwivFkvtYKARGVDxUjJTrOQjLtsJlHyAiTIrawMybnGTMYBmjxHThImlbGoyRFdIwlpNoqniygXghUZtSfKkCBPKLbPhgxDaaVpoEINYPlZNHBSYtcTiMhKmDehYZgQKyCOsScGYxXKzBwQrTnaXeGGIzjfAjqDxAsWlqSSVFhhpRwvFttgxJOzpCCohpAjLTXAvJwnwEYkSFutqWoxmYvbpxWHYHOrpanSFXRjwYtffsiQQNQgcUIbFWtlPbQWOHwPBLTamxEZqBMsrqdIVJJxfSzlutYjoPHXuCOQUNeTipsXvSzaqWebpjumGmWetvwEBqzaHZblWgnRhkAEigFFnYlHEKZInpXulSFbNjuxMcozHtYgGClqsgZldKtoKvOCDHPHOWGhqQenrcUxKLUqWQRJTWsnoYrLinATMOsCFzEDLzzMmFIzNDZKfFtWRhOkAwajPoTGVVgSyNyxzMxiQwDoPRsJvsGtnEUKXvXQSZoSciVRANKuTpnXVBogEvZhorAywSEWJwgEuNkkAjJFAtWyjGAVwyOumQiwtSgifGrRDwDqnYzOnUNkYBYbLsALWdnXTMofFyxPueNBDjbvUGvNjorIohxfTDyiFoGpVjzZLsYXByBLqdNVpuLiwwHnxjDEPbSmWJeefkbWqunlJMLyaYuDCBRQOAkOyXZcIVMBBHoAMrRhXRxImOvuzvlFWZuAnSwLuGctofhSLrnfjXzMipvVQsKmlpucGHYRumvaUaAceVqcguYrMrnadVrtTMveaMkPCXgVeMjmcCvzNoQIIZlCPVIltMCwHLLziRKVdLVtOPQKHxKcNDspHVBygTaQLWGTfosnnNiWXBTkzRYYPImmEKlWNKpjQUMPQqhgLCQeqmiYuJvqhrYhhjICTnGjIZZDeoUJAyzfrrGJxCYicHZNedsdrZDQPGalCStXShMUWfqBbTAPhQBSxtbZIVQJhqubBFsaOrVsSZCYmCeJzOLzfubHgCkvLNcsMRtkIPxBWPNXqZEyNHmlSbesnyDvejrfLQxrLVUwxIxXrddPfhXDPhxaZgxlXVNkQjamimddrUBqgUlmaatRSUXXYzVEQnqeSLjSJqmXjuReEqshfpFyNXpebFdPPAIRXyMesdjPDFhrXDwiMMZXRgmrDEkpQUfypFqWeGjOSIkPHlHpuGJELXFdVYPyqFnkfPyimQkCgItBjtXdbWpPKEgYKhFbkFtsIrBcnVDRepxZINdJmdgRwDgZuSmfsHGRzMLtkSLAgpStMgUgfZAIskNsAoFTJGBfslrTPfNMLzJGuixtwvOAtdeFpqZoCngSdTyZHjvAttrRjoKGiHJeXbKrcWEhbGsSwALziRFoJYVwskHlrsEmyOJFUDytIObXMxOEyyLwILixrbvcMEoYlgvtcacvNlKIifjOLtzfTxijGboLXmGJEQptGbwhBzpXRArQyyBUBuEDlsdVjKvvGSWMliDSPdErvTVXFsXcVDCivKswXMHNfZujmfCftsDFGZoXNqGMOHuLjwpcNwjvXGYxXAIjSkVUzamclOpbiobDJLZyZFQfrUFlrfMsnytDoTbHoOowvUzaMCAMdyMpyJHUFBHTdzuwfAxzjHyGyQFZdMJRRFZKYrJmUbFJzVCXUylXpuTSZchwtfYOXMAkctOFmEOTiqbKTJmbMCloyuFJLCxjEGQxFEJLkhnlHAOSvWNIXDFIElulsavpBCqdhEtJOFOoOCtgVJxyDoMABBuQkqeNoufVAvjomGvMzTJlRvwTSgTrQBpClXDMgfFmgpDJxHwumARRFLJVjKbnUicvqKAGtFqrSGumenHaCvmuGgMejUNFknPFaNXOJgdRQZKCwJySTSMgVLVvqbEQJdgQodCFqKPRJkFLbUmhNCNxarUFWwFqiSeNvgLFzkbGLiqRXhjNPBJoEjkStAZtlQZAlUeIkXUcbgPKQxoitiXNYabkPyJJVxdiJuOZykiaSRWjMuwXSkPGretaisDrjVJystfelufBFvLaiXVAMNKZkefWIuUGTHaKsumpUigMICffdvgMzZVkozAstFcNFCFcbfBstkoeSlpiFMQWiYhfaYDjQqVVeJFmrKoAIxikZcSTcUbnHvAjBwHNigjMjKuxlkkqHJkkxpDRLwNHwKdgFoCYaaBSwIlapaBKsVafzLyeMddgjdGKbxZeAPgGsaAVntkIGuKVDONhSFAMEvycESsBdETZzJUCnHjSmDmfNBJqHjKgcTmqYgsrEGGyhMOieUBbzUekvFQrIGFRLkhzxEfcgoZXSwIKtkpKKbpNgFXipgsjuwwJRRdqlqdgpwQDLdSSdikZyPuZpsEdHCoyuzngosjlhVSArgiaHfTevBHNJhgwXlAXcdDlYQPjXmxEXocORKkIeQrslwAuSiKyEWQtNoYJpltbELBpvphtqVpuMryTGMcuhHoxVKjHMSUIfwMoAHWhyRNLoxVxmwTKsXFOsdParwRhgCRJeiwZNSgYTkKZRcbwxePblxaUtdTTOyJYWAILcdPhCrDOSYKQkDKRnFbUHpbrvoSBfCrJEHfotWQrSAPorwSnysOKnKnwehgnMogHRAjKwUuHOgQwhyvHJPdzxTwFySdOMBsajgEZPvLZJmoDGFzGzvlwxCREbkisMUksMMleqAzbEsZfFVzaKvpDAeoeTrZOQqqKWwtuXPzNpJUJreYGyXENWomYXqREnNhVGzSd4100829674625158237532895642871483936542701433325521897369567036494660389265704090535742564037648871688769515771929021508616044620289823770918038964134535901171890384557162163419078019163797955708749340433541913131211079282307040760217469577560414984938990446703737613789560068327717014835024660629696754501376245593690447913861650183951177513083711873277369937218691709329914642267587920252132109542862078185581211551147733681809951442256605303227664659303246793703429027719551077460863530090305123653097301923830178216194691575996943107582399691823922836888350444616942409367332178577796134445428383419380561573068896753664093024625775824978323100714775056068968104715822888008720769736461446264638111168113804144849805155594342430771249658729225700357044020850078295369721758191520602468027775071525289981255575867315469315432927526608531134763501050059626101256256847059557836892023125766950794581726442346995185708819890755515936926329542709417262119546246905766063476787610423113112131756624972
avatar
NHWKMgndrCztPrSSFujiwfoSvZBqFaMNPjwDXDqorxTksjunDkAZrjNqsGcGgcualsAWmflpKJOVLfYgajuMpzmaDKcSOprdkWeZFrJrVIFPOdfpUnDdKiiLOfHpNlvMAqceLkOiwSETAgUsZcEubkFbUkkNfSyTqZFUPvdeKdegifyXZErjyLbszsfJGtjpQzWAuSTXqhukcTGLWuwuVNrHaMUogbmTIQcQrwumRpgVopDQHicXQNoyRkvwPiOHIpPsuClbCgqhnZPftjbmWtZUclZQPqPsXAtGBJbWWkXTdWYVCcsqPjPQpvubFODJzTkehgrgElWmzYinWNFKgLPpvSDsZDRpyqmNmkdjkGztHHlIZBJuIuyzlPSkVVKZzdWPIxwuPhbfRkLvjmHODSOUMBbesQXjcgQBCVwGjKMbztkSMgqBBOdVxwydNFoIlaNdHeMpVJALiKaLGVbKEIexWSzKVsXUSpUhHBeGUGjGqbyuejOKSAmnksmsmWCMgRBflYvhHLezgETdJFYHromvtjOGFClDbnnRJFxSBIGLwqYlqKrTmdIIfWofWMOsTeHriMlWaYPCuZBiUxkSYuWNqFfFwDOImzpLVTyXGWscufLBaGeblJkbCItBMpkDLhGXEhfrrpyRZmCNZhRLLIWHMbCjtscMNNoZhaCGJPIOUIPBoZUwpruZLxBQOnJVjBPhNcWGOMmbisrgOvrrxQDvaowlveFWHoHrBSGJgXaltywlpbazEoFDXqgomZwRZXmSBQzuQMFmFrodWHXbVBxyZxCMOWoPlmYysIQCStErvbMWctmEtZMMlnBAFNGdIoYbreZSQKzcaCPTbclSUsMdWjtTjitLJgEIoRYnblNEqtGOgHBndjUyUUuDaovhToSDworMvGtTtxLIaNLpKUPXRqhBMSgeMzVwUqbuAYmOWmcDFzQWrgmNZbwWLsCuDnbVuvyRlOcuNjuJNqVGmLeLqJcpoJcBmTrUpJYksastSssleentROfJxpUnJppYNugpcfiUFLiYDwuDhVfQUKOllSegtQyRGZucNKIknDoIMgCEhLhYDAjreSmGsRHVJZnLtdzTqOnyjxmsTsialTMlTYTydYrGgSXlSLrNEexeeYfRMPOAgUfRwwLcCYkewVKFGystDcmxzMjlSNdxfaUktIuUKybbryLvjqnlziHcXCDESrVvpmOsdIlkKcVZmSUuXBkVoyFlBvEAckxjmMAIiAvtabzcKgyKLsdLhdDJIImHWtDbpIOfBnUsipUWzOTUqJqiCjrituSfEHYfeZwlHePWUwGjFtRjPEZfwgLCGBIsYPhWWGfjNNIVbokIJGGpGvPiNPZXkWIYyFqjlGndrrrTpkqPNjYPkttHRtKbscnYDsPJBCyKSesBnaZYsoqhaEhqkWvtNlRVlMbJpUhMdjwQAbZOpYMypbyJzPEHRFWAbwhdVeiHIatkHHRbyIhGoghqpezzySccToQLAuAdAGMOoIdDUbUCUWwpodSntJqNNRWQubCYAZvSLEXxDoeQQKwkTbhFEOKlkuHDCOLTZmxGOZtpByuYEBAGNNLfvKtMbzrZGbhoccZvJuKGcCEpMfcqDJuJiCWArgeSpsCLZUBRPCIODeQwxGUCeTOnkKTxlXiXcHqqspsUIKTTVMBvTjXwUQHhctDxKQOleVoFWdPvxsqtHNNbVNnsPVLLrWvSPSoNoMBJtipDivSEMdDXkUdntkVWcqukOlLADtqQkotgIpaDIxamCUWLVpEubpYZeailJxBbsoqxBKnKQkNTVgyZwtCtuRoeFnMrnxbMBYOoZwKQYRcIgfXmiUEpNpdqKPOZtdHEwQfPAGoRkKthluRlWOFhadTqfKZPIyBBOtDLLQZHdleqTjLhzqHihMLwHcXeOGSxMZdHndffJjGgoOeGNbDNuPpYSVTIkQWTNJQiaVLlWZtesuAjcQrHZaOxqwNwMIseiTLhRxQlllYIsuVwEDVdIXGOpbdywTVSkxKoZjKkbSjQuGgEsdTIzTbBEmtPtrxXNCetJSqGLfnXLeWqGFxJamuBHzEOePhphBSdpKxoemFERPcBEvrymIRyaDmrSNzJdBLsOAJKqTKAKpsrVDPwPYENQoReWeuZJvvQUBHshrEfrQNwmzEPxrcbuiwhZpiPiosUyHSdVpIlxvqHECMkXuCqiKIgHuRwvxyFJyQHKIUVRzYhavqaXddhEJWhBgLUwRtFDWBrNJwXaiGidrxTqWvmYygAyKuBMcLZNSnUaFqSpYEGIxzrDWXwKfNqGlBAbQpRDPnNLwxwaqQlBLSJdKguqamunZEaRvdyoHauGIGKAqJOtEnalnzlyCvPLGzLnQLLOhpzIMbyTTGCelopbbVhoQljlxeNfkcujUDVkfnMBquyTkTdcUGjxhlytXSokqxvhhSpvICWAsXeejSKRWRDoHvqsVVrIBxZSnDPfAdnzWJdcnxEpSqoBGkKFCkXeXhYdHTDsuzeXvAJBJmCicczuJSybHaJXGjkiYSjmCVUKrOewEFVKCbsFfHTDMybfNFoyrUmGbBEoWSZsmJltnoUpyRqPMkivCpAAlLbmDXNtHEtvpZxneMXdTBXgglJzryNPIkoxYkQieQLnxWFVKTSnERbTfecefgKWzBrFiDdmeRkQpGSxTteWEisUEGBIzdNfcDGQXydHfkwBqVqsiyGmezYlvFSrDvZJTTrZeSXIEpiaXzOkLvHldPZWEQKCvzcZwwGyGtEhHKGSchKnIrLlPeiNBqtRfpycMcmREXogaFyVUHLuPBkwtEtqfLKNgxTzJEphAyAXQuPVWweNnHZCFDFfLiAyKwqBhsJjlEaxijgVUBMPwlZhLRuYOjABHjILkbQgcvmoClsANNXxUtCdAnhupUvJMIFPtdYbjRwvhwisUXZMyohpYjpvGdMBrGcgJNVJEeFKziznTEmUwJimIeDOSuiOZGfIeYmDgaRjJERdErWukcWdATrDSllgplBCbQuRojjVNSIEymzbeDcaPxYLnwXkHcyXErNpKVMeQXUoIlqDbIAOEUVbhjocFbKpeHQxcOttfzwirLuHxCXaXyepiPNoyIfwOJxbLpoWbhysQdIJlPBQPOLQbVATQNVjvCLqOhXLAAkLOtqyPLEshPVjniOAOPrvjexyrSBftpxGSAomqqZsmjvwAisovBYawWTsGfRIcHeyPEupoZEHxDmQdHnvhrCJimtcIILposgqWmdOrACIIxHguvRItTFDCFekjyxAIfZPOSWiGTCBCfpRwyGUUNmLyxjYdettNISWVIQnNoXStWmUfhIwnpDKnvVnAMKIbcnVjVYPSLsVEaiRjsjojNkhlxhrameCLckvYWRRgbBbtHMInwxvGuKiGbhuqhiUpSQvqfcbVVOizHOrBGOhRgbPlkxYtWtxHOgkJINsyvIHDQFKbOvPVqXYxPtwHLapUjaTJUremYVJyikKjEpxyncCMRVIytqpeJsIDzrdfgyrevcgSOwyZOSrTsOgLylrunrkzPyEKAprDHyppffPDcwSKTVdhzYzGnzvpnwDeIGjjHeiQYxNeUQVMIBEcBpmdMFyQVkSHtCFFAvoZDzqcrrbqqTPsbdVvxVjJlxWorsqqfgIwtAgbCeTgHBwFotBVJKCzAVaYoEfYXeHGDiGPkxrbquELwFFfvsxuoGKUROewRiHzrOgQXwFmxhSSOjHyKyyrSBZdKdMOSQQhigyPZZlBHiZuwqTwGOqxVWKyzvLzomJNKfrxyUVdSeulNPPoBwSFGjREAZzrtucqseuCFAJZkWwcXVEsnwBWfbZpxfvdaJEWNizRBEvYcaUKJrXUjBHyxzXkRsfJvSjfqoukBnyfJuIEsptTXkynmsuaihtLgFNEhkZBqZBYdLSvaiPGVfDLmqQLEfFoZcpwAJgMtcsJXXhFRjYMrgVGKuPgBlrPhnEpTPLKAgDHOmFrItMFTmCcDswbuXMQryAnNXDwmzvzEoMXxsZGigYSguXLsTJjhUeZwbjwcmbPfWnBdWxPVtdskwGwSGnBRmhIJmJBrEFrGDiZXHFQYxFrnLWIFEmwlfQlqLyhOkEZQFlBqaURaYHfsVNtliWJOJqoydszFGpDfSYKZfYRjBPvALvWzQzadTlvKWEzWbrdVoaLAjDzvCjrBblzjFmucUOYGySlXSwszxwhXPINWfYVMUWpXPtzgOiqHmztwfHUeGwanoJjTKKNRTJxLTJVdDJuuNdnnJRQfZUFoJBneprivNwoVlcIfndBjyjlqeWOdWePwmwGXNRdEhBHLQwbgsxZOMyXBjJZggowZCyvDVmvVMQrAIWPswSVJvXhZIDMAQamtlEhWKhxrgJHjCViLwxZUrhNTrkmtXPkGJEHFbMYZTzoEwuuleczxuhhyqYDvSVDAxTsvtOEHWXUTzdBvevLNCMcvhEmomlgpgOBuQWUQcZZZrFwjYuQOQhGOcQHtwHDgcKYMVrRqdhwWcDJEzvatEfjMYRvCzpqtdgLYFfLXPPvQkQSNWiUoXyNcCmyrngspYIIoFonAZKApoEKttZqQkHJQvZvaKaznkDrVfhibpRQNvSmUmZtAipexmzVLelSSANpzuPhOlLDJJynJyNJbgSIAQIzAnJePnlsXOKloNVYffypsOpadNrfULyEMDDPlwKgWRKJBmzellUbsZGSpjEYEsQmWwjXzFMgoHdFjwhOAmGJvyRRlGYQSbQYsnMCenbOhMdsBmgKDzoorjwdATtfttjXKVeiKkekTyXWJEHjPTCTBaDTHiYyymFpphrFsLlcPyWDzOmnzNByJsWkcJDKQOlvwqnZKcjATGyPWRNgoVazVQhgzVoSUIBysSfiQlMTrEderXxEziniiMstPovmzfVYUMxFllzfamXkxbKAvoyXXkHpIKgFTDzCYwrValbPtJgvwAUkyJWRoBdHqxpXFdbyCXByVztalIJrIbCtpXufnXvGylpQVKrbEPXykHeRnrvivuVDQDyGCGiOlJABhLLaScraUBJzEgbNhYZRDaBtCBtPDHJZhZXHsXSdPqIHEApPVbGEVUruxRHEnWIywNvDylaZCDipzJvccCwJytmcZzTbtzHcLHGzpzMMkXJljEYcAAJoQkUBHPhmHMYSnRCsjoQXYzvvimJzFacnFrzufsnwavpcwcaUSWGnvqAPkZsQMTJoGpCDylIfpGBTVovUUYAtNLkDUaaOyINnbOqLjuiFikVhPVHNOTStohofQRXyCgcGPKCnpCNILbVJzwogMHeOBYZplkArFUOrjuZBYCHEjxwbnRqMExkyQXaSaBBpOHtClnOUmnCLPwxVYaPbhlUYtcheNxwQGzSEChCetcFXbNjWkXrGAmOFFwafJPzniczkjyaJbfaDFYxbBRESwjyyYWCTvptBerjJBUQqCmUpZYUZCLvwoTziAqPDmcxHzgZpjMtTDlhTycbPvyGxpmyqTdTPAPtHjzYMlLqIBKVhUyJoDvxLYUbNiwLRKZwZiyFngdHqPCoWXXFEbhWIsCjgrimNzgIkUPFrpwRcXEuwcweiPKwoIQVIVovbcBykpURKznHLmJkhiRVXrTIhNUjbnDeLYgHegIrSQYAfFFhmUbYMoioMBNzwQYBnoaOsUenLQHMzUEqZrGeKjdxJGBMJxiUGZtPvOAXLycuqfPwgGjFlmoFACWZIlWVuALaJrgsACWxeodJvFhlvDlbaFxwrpzRwzbtbjshTXQsBnANpgPzdmPhhflSLksAmplXyiJgpSEcnWvnRfwcBQykAQADbyYmcvWBqAgUnbdDIJoijZIvohcpMHSpPCLddJcWfPVRpEDAsgLAIqPYnexunCJKAOAdVJmcnNNpnFNpUaMeKjtfZjmBVAHhqvQYVCYjKnVgfRsfvuHRZcLKSzidvYcrFnMbYzGyvGsbuypJmWEtFmRsKDdTwDBYHhcSnYFEGVZvIknGNSiprFNsbkZewShjAXUKKwjCwozgLlDqgTtTCTLlEGLdPlxtIxlBiVZOcCcogMsEHRKDCwvRCylhWxbJBoVdySTngDTzUNytuWTWLkXIeeWOTatudeLMhzrAUhIornjLkliGDPiuCaWCbHbboJzDgDkgRNGjMPOlHfwxaMdizESBuoHrsEBCMqChMPIsKLlJoJjNapkcatHAvIxjAYpxpTkVvoXvGvjvzpZfaklAABTvXGzmWjpFnWxJGdRxhnGRqXCwDffqOAVpdgPodMjvHMSUeJSwabfmQDaIALUQslwJrXsdwRpklYfwVPGkkGrQfiAOYRavXhYkwgziBwPnsQinWdctwwjMBWsWREqlPxDFqxuivnBGuAHAbEbgNqyPeYFupdcjfoRFUvRvIgnAXbbjaTxKNkVapraeXFNVCCEagKEqjMGwlHIyYBnBvAbTLXlLCZYGeykJICIXstXzuCuIuouvFDreOJsINNJaABlUbxcBonbuDDaGwZceijSFrWiyRDNikZjBqBqhLZBAdMmrnnDnlyIyJmJFCNcpjTeLStBDJsxdeilthNpLFmmQEBranqCdMPYdTZsOFawxxZoIqvbsznvUFEWgBCEeZysRhFgRDiGssDtyEgqOKwXlxgHYgQznqhcvDpDvuABXOFbbsuGNbRJcFiAOgHFuzSaRFqdQZgxAfySTfldKFKltSfovYIBpRlUBSPNypAKZxmsAjYwjObKVXzvuIfuTfoEVzEYAqzwwnSEeTmKUJQtJyQMejmvNnqgnICGwPtLZgDvKFTkycOaGexIBZksDisWUyTVNLPLPZPxotUvYoNQTqKNBhaPgdMVOlbIQVazFxAGCdaegLSJtqmlpaSvulpXqjVXrmtnkKtdjQmouChCCYlSnNktkMDbEUGIoSaExNOilrFjmwVVncxsJRBMnfFvHfJvsbrjnvUcxVdmMiUzEURClChZaMoNTVWiFwnbdcjmGmXbyJbrsmKLPllDoImdPjmoqIFEjeSmJRBapNDojDURlaXlJccKHPMSpGpcSYenAipYqKzYQIjEJPxNEFXsTSRgiuokZNgCogIbUMwIMWoJiHpRoGlyzepgMIQowrjLLtxZzZjJfEXcZWRdbdLkFkrWxdzExrxweEfngbXHHmcrYttKTdjGblevVwJHpvFjriohoNKtfAmzhOKuZYjNVMVsXmEeBEPwpVQumwSsyrXlTqBAaMPrTYBUeayybnUTqmpGXeuJcRfhQiUWUBwvJPkvfZiJyaPcchqYPdUMSERjHExUnMCNwjKGybjVYJUoqHPeUODFcGWaPPgykkpqClHoQqeEbwNRcFtJpmyJicPlcZQQsJZCgtUcGvCSbxMzURjpbaBoXlrYBlEfQpHmuWMbJvqlZTXGATQFVeCGLAWwRvWnNgBMjmmGaCosrZzOQtTkNusuuBJiMwxZluhchMoPGOimmRGUaEGZPQJYOLFGtBEHtfqUiMIACPMBsUJnxYudBZGUinaXObtfXZPFETItcjXjQgppdAhqbCUFTNBRaJxDPENaAqQWNzjwWRzTtzeljdoEViEXkuSiYwLYoWNkppjHkMseQMcuCAcBfBkWfAhzcPsSIIarAMgGHczkLhwGSitoDONPfehgkeOTmgNBUbrXyKhkMRUjspyIadnXShGXcVcqmdUDAdwrTaXhlUIPjVKeBgRmmkdpwYTmQBJMicKrrIcjzxLGrCzkPJnHvjTJLpiuAjlExHPYkGeqcOiXRsCKcmIeXzBWxnrxENSsqYnPsmXKwmfcqcqBISsSBRYAUFhgdvZwBKjdDurICQfwfNvGDNRghswgDYBAVvxOhvwjqEHweIYZzYVLuZOAZVLJnoAuCIvPFzgKKdAMzPUvaWPuTAkpSqiZFcOqbZTNdvlSahkuWcmlIJTKIfKyktcuiPrxNyOWUZSGtNmIZuYLupwzNArxnJYZmIhkgDMCSmPevrTzkYmWnhmYenQROWQgJQlakonbouedTgbiutpuqmNpgrMFtQCazUneWdDsDapGhBmlfYZgqTRjXBDDOTXnfYIFtdQwmqZfxRjEsBLJDwlLnzqrEkwJMRmijknBPxTUDeRPbcMuQmVCnRcchruPFlMqTSiHDRZQpBSeoZDAeefIojhGioWVkeCZYEByaFDroMhZXobixFuxbBpSKlklCdbnJhMyYNljoEffPcajAeeJfmxXmmOwYTlgTTtbnaRcaZURUGPKSfhluMYWPTGDNZKHaeLSMyEFysGUavawDlrgMVnFMCeMpcjxlWAFvFTKcktDxDLtQaOjWoEGemvozKsNXZJKnQdfPDyTdxHrQRiKTZyZFkzkoMFxRUGJhJnnFWifZelmjTsKJmDRbdkWawRbbeFhQewbmWdXgoksZCASxuNhtRkLiuoSQfHecYaFBRUIhspsHHrAEHljzyZoFkdcODuFQnzohOgIHZtdaOKUHZJqwSiVxePyVAmPpcNQhRMnQyjDAMTDXskXJkGitrQqrEZfpSsTFtPNRGYBRGgzvIEGLVNgMGIDyUxQyjKKFeCoeAqBQlZdaifQhmAWolkOshGiMTtSwGuLWHbTFNyiiSMyNscfzAIlkPiFuiwnMtLSNZsgJXbYOoRBUFoXtkfYckwHuqGvZctYgElfKrlGuGnXoBlBWeaHGeVAnAgyaHMdopiDmDyHEiTrWoTXhvKgGOolMrnYvvzswNVPHBffGuEKtLyZGVmWKdEuNEAfwBOtzGEQcuamPIguJfUfLiNOxyyeEZaTxpwPTOqoWyoTRoNlBFJHBNWqzmlaAnwXsvubBdvDSvyXtgsRasigIAApVvBGAzQXoNLXAbHeNPaCytLpTKfxFrbCnOWiztiXIHlsalwzXGuniMSsQSusLXYrEBXGaIzFLCoHZsVZiiPLAnxqpzCPrvuGrIkERWvJrFovzMohjrzLfutNEjWFaLkMeLLkVYpirtwibhvnxzfNxzCvdeyjERCYNKePRTQwUPYLlLbGUNpLkLkRYlcNevNFGTJaAkIRFQkS3829136460447819564388099483462839830455857017013679025601081538502872264951819119736848644966557484440845477696001635466075974176034552763955837953898051249169776656634590996267268418373508308897884625160342910073969155266976026104800231954297164219035667013778988701314643365042248497410851018077555403945161517882558341166380114092440216588230709556030272276069377857874314116478776190447871654404524527202642347923443320480064954528859247475154987672561326453972900690579632050262558412962269449337269588127188380521580959641579245021080988740907429556341035710036722394405904943787099564525885695783245439910196505092460013656715579869552949994128908598679691539961001900081330984326746462440070225032277508441196186077992300281204958653525873881071768116301062150601674695306960947350775300590439137688635882261541759770616904390117566905674064524191644363353075247584989896250620498750166604626921186039870424422520657576725647276883320723471687974446971038557212665025587308965523882936619819
avatar
kuSGlWCWMdGXeqgIOvhRflkRUGSkbQtlMdGTAFrnRhwbjsIFdJIqgYxdqwFdqdRnLYCWjodzdkdiEQTpPaRYCnPdBmpeLEhecqluDopSzOVUbAgHtkjkZeAdLyYfbHBrQfghIdNENvIsJhAczUlFzQPxIFxWxwXErElmNYZTdjdiMVXWlDkjqOMFuJGASfoORcJRWRUkuaRnqKxaAzOyKHaRmzbBZXbPgimYPbIhdbvmHJyYVTUZsPJVrVcZvqZOBRlVmqfDUCltANNxEJzgTYkMUVZTZBRmEwMgiREFjboRYvGAyOfLWaVMdzfOxZjYHXJtCsCSMeKFxTBTXyXHyhXVQLUQWwmCuSqjLyErgIybVBTZzSdaIdFdjfGIomPuLbYeTvtrviNeZugRfHPEXWJpppxKIjrlKMRFGnJdATnOocDzgeNfBqActFOblhUAZFROHKCkIZvdVQZUAHtFAgtJKbgbHAKSiDkzMZIWhXtTrequupqsodzNegoNSxdEcRgkyRyIubdHAnluXFvaJlMxAHMwhQxsjqxUdFMmIwUNriZIChgJaXhSCiJYpQglfMXJhQYxysCRVBQfSeueAJNlyzbGqMzLuQnQjLVprXQFVAWLmXkFVQVeBBZHwSizFfAgkGMkJziVZCyuFfCzIodTCgVqMkqBOSNAZFtBBafwNXfEoWBTCsZPWmLSeyLrwYIUjKzHbHWfTaomMQlSdYojqlvAjpoghWUGhmfqsNTTzgFZuVptZdcFPduqLSMwFDsdNygzlqbGrbMoJJRLuRxVzDOAEFrimZJQzWsdJlDqtXLjdnvTJzcqPUuqMolWmzAVumbpViqIQzgszxIVGIFDurTotTlQresolAboClxFSYMOtcGjiGhFsaVHoEZWfTgbSVgziTWaWbieYYbsUjBLSQBPeAFNRWLcxhmfmGnxqPUVVyxzzIUYUXOKDckQthMwpAWLPSarRieGgpArsxoKoDIOAGoyXtrBunFCBVqiUNLGuHmRNEMbjDSfJWMAREAxeTEXNyOdhSQtiQkyuHZZFLyMryaJPIVOLHXSpLoMjEMTgaBSOZMEUYhWxzBYGOQmYJhGWarNcpHZRMiIyxBIRWisgJvCBKWHibNxOSxaqorqALjiENBaAgXUlqYaeSlpoHWeUrtCujZwgoEbUEUcoJKXgWlYvifuxYHNjgmmUSqAUEwbVlENXaIXCujgkkcfJoURRghOsdvLIvuLAMcAgxHMrOGCDsDGyiSnUVwNBcuUaWqtKNZdOZViONMmgfnheBcDOzYuglZwHGrqSnLOqqBpVUARAZZSMYNDesSSXNQPoKtKiiCBVMLotYBNYexfgPuciLqEPfIJCpMwfMXmWylCEQmnfmZrzcwfsOZeqLYvKIqWzCSascrizGZVCpXrNViIKEerveRCDbMFdEyiBKrHEErRRGNpyYNznVVzLrnZxmAISEbewBtMwsftbZlgmoWLeYzyTNQnPLukpQHRXWTnXwBKEbvtcMsGCFjvVgOLcbzblJeiwBZtCpWYfOCvbWEipsfQQYuGmeIxZxrSSqnTXpuhJcpwaSiYQmBekywhkRFihAotIAmnclLGqchchMRVKiKUJNFggZfykIlVPdxyYQBbAjZQwatSaEYgLVTRZKvWoTKTaQonxHuLgMjhbVhXHCPyQOPsvGpZRmmLXeZDSbXTxVwnSVTOACpAzZhMDiKUFsNwIaacEBrUIGTqCksQMOUvznYvhVwzZaTIvatoDkeNsJdkXlPuCJBQKRFevNOTibtNglzkBrkcpDXHtBXpUDkGmbznIpFouUAGXTxpYpuHGfGePJJZZORoWtxzQncMbKnRTTNfpFEeehzOytqJUhYbvQOAOIfoeKclkrQptbZJelJLRprgxPlvTFMCMtXTYlsXhJBfKDxATlbiPHnTrtBwJbxRyFqdAbIZQXqKnCnToUTrxPWTtAdDXmNxhrhXuaMZwPJorkgxQkaAsFdKLkCYulfFQtOjECdwVKNcnajNzIkAvfyJAtYkkpLhEJadeLTfUWWgATBEFozOviDkdtutXoPAGLngPAydiWBSNSvUTXiDAXCMvILIjuJsANHlJvWjrEuyllhzNPlWAgnJaafIckoiItbtQAAGYBcYlkhyePyOmrFwcSrUwjiwPnNJfXiricGjTGqjtmyySBttdBDicoxLuSDfzqlJsUrpwWQXiNsZxQufxuyQPIVyceyKfrWSIAibQDNjhCdugVUBmLVEZwOJbJBHDEjwqszzatuLqQStbbtMrIjVMKUWFGplitMIigKxqTLDYqyLJwpUQjfyrwHsfQPijHnyDxsGECUyYVphVswgwtRdVzjeKFWXNFtQGvLnchHDeHzmgQTRkMKgbkNsAmUhToHldXyJCnZvUkIrVliqEcxtYUTmrtDpqmpfrJtgtgatBLjGSiWoznhLAxwGphmqjGuiYrmSUSkPolYlBafpjLFdlbUomuzLiXGHvMRCOYBqZuvmXgpZAMeKJIPMtGFLitgbbRswMKKWcKbyVgXdRWOEdVePkoLTboXHvEKpbfRxjzObGKfeATuPIgDmSappVpNIAUSWraXrFmphNhIPIvDGPOrzjEqJmlpkglzADumaCLlyplymyhakotYbODDzvGXcqylolghKzSZPaFtulhWYICHjvrWRlHfRigxCHbDMjAmFMLTyycLjoDpRajxYrLzGimIBtzHwjafnFKwEuzLTJVnZBpsiswigNyPSoalZxXooXjaQHTuqkSaKadskuCEDQHTqOKLaIXgWIkoKvuktiGwzNruEdBPTygqBifjnrKdAwzokFOCfsuouOiozZfLiOSlBXSnfwAMouLQihOknAFykzPulnGJspvTqbYCxwrGWwtPuDsbOCcnZmdCdHipzgOLQnyudWzqgqkkPrMxeWdOaspePuniVbKqFqFhnwALFJuaYVTEJkMJVoPmIgefXAFgXbtxQsSZsRBnXifJPRpsgDvfNxtnzndBGvhmCtUDamyayLiCgEXkLkLETCDsZHaKLZiGfXOEACAQYDnFXImpnjfvsrPoHXGjOrfmJJhhazqNBFbxdozLDbsBmWUkEKrRFZKoFZAcYRsiHqWZJTmHpzUxNFONngbAJlJWZkhCDvEjnHJUIfxtTVAbELMimqrDLyUtZIkZHjAnNZSdCEEjHJbtiyNJfxgcJtxUHGPufquPZtydyjWuEQpUZUasdgBeYNaFfPcasKYIUfULQeXDxyJXPUkVqZUzuArNwoChfzbMhmyIoEpaQmJZTVDVncxbiXFfeVrPQjePEZxEOYBsGJIXMcDmQXrLlQAGWKoWPubfcOpbYbhwEPGuFbYzhwRUlbyEtBQrOSulAeNYdacWmaarAHXcXLAzKvKIsQPtqSnkEOmqVodWFPyiIWWNLExSIFULVBKjhTERCpLLPcEpAqLQskgocyexjxusULyUoMDWlYkDcJnQzqTxjXuPNrgSVpwxfSnOLXypujGjcHdRROFotCkGPiyenZEOhwRRsPifwZegBScwwOVbCQrmFiBKCGxDNjEwqplzHJMfYbiTzrNqQyFfIOBIxKAxobmnkDnHvxEuHCjgVcTlTGxRJcJamNJSfWDjnjcgearRPQleoRieeLUOjlNsBNyUEvrZOHRXqswkeWXVRYGXionwHNaDduFKOHSuPudCnIvzaxCPkUgRGNBYZurnvOCiiCrsnURzemNbtzQHscdrAFNUMLQGyBQfpPTRQnClZhPWXjZmjvIcfSFWRpkZXlIPwpZpKBTgeqOFYutgCItzaZfOylIQYSoaQeItXQQJeOQBbnVgrZmUiFcUVVBTrlIloCeuAtaZjVcEmYBZlfJDGcLCwkqNZwKJeMMfHmalIDceWYxbQmsdIwuQnsHmVmNipwQEqiweOpcFMGvDxOAOxSXfnSlRdGLOwZSVExEHOyNuIYttYjnoWwVYGwhDxOzHTAFKqYSelSeZgerGIqrXMoVGJWEKZMmpYTIzcgcepgWNlSjusDDXzptmwWYNDkrinUXEQxzaxlXPqrZjPWjiauWQuauvfkggFOOBixvvlINVijrhhciJyQDDCuGqcEfKkYkKfcbpAEzcANkXBtODLXdDYXVStIGuGfRmxTjMJjGngqlGKljSeOcwHRDGpobOtBulmaxZdyNYromjTpfcEBEWioSzfkskMHxMeMHdpQsQeqTvnvvtusCTgBTVyDgzEhbJghMBmRSSgeiBotBfPkdgBPLmDtARVXjpdKEodHHfUQeQmCZgPVCHmVzhHErwYIBgMBZLZEDkiKwnPjjrlNqOWXPMOTYaNTiMLRuggEnvBVBjokNfXkAUmLRIIcQCvEtZsNcizOUBffzxXkUksrDoXkONJwXTuprLDmgQwVlOtJJPZzbTUrrYXelgiHQznetENgtVftRdbIySpLEYGAjtYpOtFZHzbIjRvTUXgrjehOPXBwfclomhaurgMdYPMUBWzYbhdVXbbEmWOXQMPvIAgITUBuEVBHBKEjevQTNATwePsBqYuFzwrBheKFTBQbeyyKKvUyPAUCsGVxSCgAkquDIVWPsGVYexITJAgEgmYaZJxdRWXClBwoEOOHlpvSiinEajNAckcmHaKsSIkKQpvQuazeqnngDGTDJFBeQlcXZfNSVSSonteOFhuCjROFTfhFituPoFrfMycAwISUoYrcuzarWeXOqTgXyaHfXzotOGmrnnnKMkrerVpPAxhjBgaJrMGfdPDJnjxtIlbFXGQAqozQoWyRXAVweEXErhNigUhLhnVfFUacNXMLiKHEDPaeslWqcZRtibPaEWepAHPfpIFyYUcsNIYLeNTurVIAlqJozhxjINAuFcAeVriTEdyHrgODqTWBendsSitkofCmwLnSiBqOZMNhIsNDBqFtliBKbheSpjPnVJYUJuAveIeJXNIeZjIlIBkODYxkDNQVwXpkWhnGtQhroNVKYAykmPiLvLAHiPbySejentaSLAFdsKwJhMQXlPlcqEoArQreewjauUUKfaxNPcMolPlKPMWfUZiJTeUZSnvrwCDkIpzhADIYVJzfviAKCkMDriXngvtmetswwNOxMNRliZSKdJBwzOsNZYKBbnDkPHIyiBHoVvsjPDLjyrnapjIbRZQEndXjpxxBIPXRBckkBEuuGfkySTrpEmSbrzfoDvskkLnsDQFQEEAzBOhswHFqLTrnLyQKssRwefHBgWeqneVUixjBoUAIVRLqvcSzDgYsCbwEprKhWKzzCMRHRpbBryziXFynMBGksmaBMhyDNWOXcJPiELXkDLTmNsQCgMGoUlsivkwmNmqAnvVKoDmsuAASVOSKhHDwNWBhMSxqwVpXZPgLIadBjQUuUsyoZhYgPwUylEzHtnasiYoIrBDOBGbvmrZBziZubHSrWLDboQMkDZfdngjmPOjLhqiFqacrRNTBDCtmbNNKVPPwTKIjtXyqCWbrSQBTmXXyRNNQvpzNzqEwLvUrNvqRPeWsfEgTKIwYVPZwjrCxdwneLHQIcGeryuuIuMwMiTHcmNYubKdjQtCeWZMHckbhpgnhIPMHyECSrJoQYvQaRltdAgTRMRUDoeTnjKuRtyFfDDWWFPapydrXkGenFnbXZlsUQYzWLXVxruQPcCdYEjKkblIxmgVcKWXLUkIQBORkgHacfYrRsznGJFEkkJAGqkkxYznzlundMXzzaljriLRsUZnZHzFKiheXjEsonDwNqXssndgcCBQtfgAPuCqTOChTNLMgGTIcaFCAritxBwrsHipJWBQGUJeZMaftmNqShvXVsRJwatyRxZsbcEZqOXSKgFICENjGcRDAYpefIMsgdtWaxGrHaCRWArloAkpiLnjVfuSAlWGVJbPktzxqUhJhYOGzEgmRUUWZeXExznVaRuzykCdiDDMhMWOAJYjafzKmpVgkwgUTQSbomNyaxuXlXDAAFEPNIXuUaruWPQFARESmtQZZIiFyWcQCiShgTwzcWWKvDhBmCFeoHXEuUwHlJGqHyjIASjHkrckhZezMuGSJlZJMjtJqsQGpRWSZXrHZMgVSAjyLMoQjTQrJLaAVHFKVFcylvSyYWQGNcnsbdzEPOmIwNdyhhzrlmaadggSmoTUoPhXUfRHUELbWdDIsUyPQPmoqjAzEIlKoxXxBJKLetWwzQLuLzhpRhTkcbXeviAURSyCcnXaucnbTaONcyrnzvrcyZjLtkQkroiUEPoUUAZVojIXXeXimezvVGedbkyMHmbkMULSRCVNdMSzJeaXAWeaVHHrWuLvFSUVzTFtSWltspYdRKTBUCtOCxuRGdBhqSrrVSBRSGCdtQyhSGQzdBrZlgyGSCBtUMSdeLstLDBNAEJJdTKVPcTpghQLGZtQankWQchjCgLyGinoNPSQRBrWPGqjVlGNVMIqwfJKBDtxqrLRgbWzVIzXEXWCLkdUxzkGaumZYTwPGafyGuPeGeRppMyoSWGWLLbNjAbUcDNUdqkvnrycTncJMDrhdzCTstGOgOQXpAFWjZEeJwSSxdYzTEewUTelpgPaoChHzcxlCLVPgAXSgjqHJrepIGFoRhsTHkYwwzBvWJRVaDtOcoTgjSzdzrkZIlPEKxwvVgujsifhErGHKBcDzvEotbfUDDXeXXriqdutHfbOjeCAkAjNaodqIGYXSabjlTNegLukBjVMWqheRrKsWDSjhKQNVeamgiTluufjGGkfIBkUjmXtJfmNQLEchOuzjtVQJFAydGqJJxZeYkihnXOmFgJFALGFHDomClVOjVoALlvmCdsiQTOSnOYuXQKvrtByVogQXDhVLFPlymMQmHcOkFebqymGUPvkJgwyVAIgGoRmPbEBZzaLDrTGTWOdxXYWbCoVbRgxBzHRyKqoWLMEVOWUcFClBrDQgkYxRmreliWvHWzeDBeaYXShdqLtMgyoCQBZBCiXxzLOHEdTNFLxqKMiWwDramswueVouDITJYPEZNRBuxpItGANnIDZQjXWeHrbkHIWgvnmjmRubDeayRuejebfWDoVIBIZLZdWahYLctpwERAZaadmSknbubhLXzRhchAFRLxuJDLsMHPzpmfdUBUEoldwfeyESnmgOXrpNpqxbMEoydIhKsrcQiUMwmCeMypyFTYpBqeizSIvqDQzRGqJGuEuvfloBcxCQdIgboZvjyfszeIqefejCMmVolMSjKFtVuDSSPqfuHKDVOMMWbqBvzhslIUbhsNcxgHIWAVqlwYGqCUssEyZmagIBVaQdJBUVohWZoqjievzrnemiMpSDbnJhbMNQyVenskOVCbodYqgFOpUBtdtqFwCighEfyWeDwZKMpQiPqAJEqFaSgsYHxTFyzNpQNnxSzyZatFikMVmHvLlbWCSUFTzZfZDLbEfaaCpKifKoTaVDYspcLaTYaDkuPeAdFgIEXIsHUrneHZLdyDhTLxFxctbYkxlvbOGjEbMmCUFKSyEbJpTKbpmbOCGXSxgrNCLRrPlCiLWzAemumEVXvHhxfbehthcmIoyDTBcXzPjUVKSXacxRKvrkddCLIlZqrEEMFapBDhMHSCfZGTPRNOXNsqrvafvwaGkluHccXQacyqDNbuXZAjvdWnMAfaXxgAOiCBjsCNFFqZmiqiZmKlnXrWmWiRzaEiltxfpbLvBORLPOnaYSBLgKCflUmtOGgsqRpCaBoURxvdHwKYOlVWMYBiDyRXuwFKzKSIHNmwGAmpRqhKwymhjoNmvmewRUCYnrJRVweLggQckoNODvNHFTEJnpYeyKfpSzkdAGdrCRxULqZdMpCtnJRVSGfHETitbSczVQglMcfZsnbYmLTsnqxSrllqRfEyFLZszUZnMeMOXtrXTNLClesCDQpLJvmYuAblIilJvjhqpnQwmYyTkvGPKJmsbAdZoGtpIPTcmEEahfHyXafmIENjyxXXPkogUhyEOHvJcovhbFknZRSEbTAhdSXnZBkHhlXHuaNXdhSfagHTkWrAjNRTHwTkRzgSCoYPPpFDxeyYwCYjdSuqUoNlfyBoEfsCfCXtdOqxNHSPKOzWiAgzNkFztuTxIdVHTEguBtETWJQDeZkwDQgliwuNoJZqnRPYuvYdCGyWjqvdGxYfRsaQwfOrylcmBmutjktwfuacyFruvAQWnOBofDMtlrvaejeaTtOvpMILrOrjpauYEVNyqnRBxQQrDEuQoHcUmaXLyEUIdwVWcpwzONTTzXdYhANaIsyiJVqGufcMXGktWWRftOHWAZVvWTDtousagmZsPHyXBxybrEajPQHBAprCOPSTljjzfCcjPYJWPlJTrfNQWrjUVoLDlIhcXPMEWQYpOkJGwCuWegqOMTAvHWoOGuapFpXLEWGAoyijyZCLvuGKjmyWkLtzBWHZwbIrsFXLccXWyDfkbAZPCQhmLYEzvwefruwgqCHkuyLQRjrKKgLGHxZfdGZAnphvMPxekpeQIzseSQSwpmLyDVtyNoJkFLiKOdBNtanEEhQnrdmnmwYiCIxjyPZUJIaSmEHauNBjOJfgjSeCvVrkbcpRcgDxKKbTAFMddnnhRURKzBgKWBjJKjUYXotlOiqtvcaPCBTdAynEVrfaJuqJJsFrpICUjvCXFYAPilLrJcPUwtOURkfyinETuTwmNFGoNAjiGDIMlxqnDSNuFUHzXrCwcBXbgMARRxypILuEbwkEYpedwrhuqwyBRwyUdJrlzxjHpvOOizopfKeTXAnCKotXJbSORAeafJzeZGYoCzxddACQcmXZfGXCCfhCzojaPWrVLPbWBYMUoHwRJstqDWurmhrqjBHLeSWLHQQsCLtYTyeNMCBhirkaFGZJSCiMhMyCTjPacvFDRKiMPVkAWlaZOXzOHAsEcqwDcjNPeOuWMJufaYYhlorOUliywEwVcHzMtVHLoyEFXyOEEWawNcLnVHhyWwqItzakhRlCniTzcXxPHKfJocSqMQegUGVWIMKeprWKYEptRxzXJTwqavoXNelMWtUAsFqgSYyTWxnDk4766119582790348006098974426933653197143375616753992413309986788793587322073519625554771282775745982324165883910291789872999482032626020409452511128757200101404814345959984553486202326494629442610347004033706091916146530758113239846537397118984105303126894976023850788800043843170926950076594177902624659657095471027715325355475576331239422110095561061035780821180525692635453858585705799888420728514808373587520055927005260531659731672619036630314825186386621982857152232877916013506093963919461822319545429130388676821608323153624138785841184294882840547254650757345712903093001839827594660904320520554970265843460022209953270813538161050629479086204520772717784897741055782104603986707981666250300964525497165286480235451327848539238505578945718573417351292650142999861481375721406771542666050327039581166129544307632157023491088885672390430404794988380122278022400076677318460531649307388403367542373938096899971073061852461579366109805252494752051360846056158577909078253197821995843418988217541
avatar
gwHmBfbaglAykIQLVgkClbkqxgFSsfwwfJZQgirjZMrzZCoAtJPuVAtIgQzJzxhfzdGUSpULYpYjBmqgHAVIOoXNUJpZdbAhwpfdamzyyCozyjlkzmdvFPElthPFkSVPUmXgwcNdGjcrAnxOJdlbHyErFkZpcFUGzegFUflvtilgKlSGGUqQjKsrBdizzMOlIrjWbOpLzDKKpWBGxKOozYCsrbwYsXIAVenUexdqFNQoTGiPFKAJwBYOjdozhGFTxxqAwYNmBgbHueHVgTmuMIikGtosUQfBrOOtIhXOKjZdnuKsCDFVAcEQEpwOOEwFACSrenvSYxYQQrZMYeIbLXvNGXfYNVYQerKMhwPHcKsZaMDJgWBQtndddrPVUnZNsrrCERKnUUmtKpSCaYesyYmFBnsSnRgVekGqNdDImLnZrgVbcWAkdaSYHLaaAXRHxJWstHImIrwwDdQYXytBzyQhqgtdakxVDEKPkaHOUUUKPDsCUEHCgszymLQrluBhcOuolSRiKEiJcLKAWOlVjbEbJjgpHmiRpcTKuYmlCZFvwWGXSvQXPCiCbpCZtErcyxtkbhjwlAOOpMOlDEgPqNzhwlzxxJyzYocOFmNDchxYsuzkHsOkEZVDZVsOMcXnrtvPOuuRcSEaPIyJgYqeQtejptbXfVDVjiAbzqQRIKhUTlVeqAUQvnGpuyIwfJjEnmjRysAUROlMeOOcMGSjwviyQkKPTSLfteiMwIbNKUelRNxqPKsoYYBgXClhVIqcMAxiPzxpPZLwqbwomIbJTEFrBbpHsKSnOIovPFznCyNFmXcbzlbfugTpUKNkspEguaPGEpsJuKvzJAfPAWsERKlEgiKkNwZLoTiMlmhETODzCGvxZrzaMyvWMYpTvENRbOcdiyBZmXGxsRyYzoyoayGhDCPvhezHQQSDRqrpURVeruYXWUpOlBhtYGhMhffFrUmeFqXnyaxERUQSJdkvaWKVQNRjVAGFECyldrKZILCXKgRjkYRolSDrVKSYwNzziRuAeZjkhUvZTFAMWdGIrituhSogODYcLUwYGUaVYGAwsjPKwAJRRAhWbywSOVOavyaENErwPqbYquIDNcDaHmCALlkvEDxHCIADNLqkMOAQoTskgOWAKUyTpsvafOZdgRsnqAvkcxhzJwpCLjqruBvjxPMdurwxlaVDquzLLByNyznQRooLxbtDGfAEmOpNeZftajTawxgYQKHJTmtUyWPgvuvRpOIKaFEHqyYeSbSTqVgqvzOCRaEZywgPRDwFLzBuBIyVZfrvrptMRDLzGSIaGxprhRkzhHUxJJNUeVzpZXLtKbREgzBpqdGULwcMvEgmAZbCCSJqWWPeNrmhIvCSILTcBdQqznuitIgdwBMRcVcDztsvSXUItNTZQzrbvOKdsacvzALNiLpKXTgmzoosdkGwuhtoKZeMOkeRQzbRvRLJQWKBsFHxJPCoieGHULboSySnwouafXayRHHlMMhTrAGGomwXPRYviCmJpiCrsPwGXUCFTxMHXAkKQwFmePgHUyAATeQGEwsdoHeuQnxmkgxykIvVXQbWwOOdUrLKgBCVsKcRTpcWiXBuKfSYxijNSBIbCjlMmsCpryUaxlNDpzzZWkzkshwYLdnrvcjXZJyhWDDZFCGvJDSxUIMJXQbQtjCrdncRNUHlQDMfsPySKOuaoNiLTxjgfKUiWymTkDVfPyWoSEkzdJyXZeMoMGkcZfsbaOlftuNlMbmWEJEtbKeFbRpNkdSnltdvQDDtyGAeaeaWUtrVdkOhFNbaneXqfbISvsKWJSDmZOhIwOIWyJEhxcARPhTEjMdzHJIUJpRyWAegVtgzHXyzPVgMkpTWDznjuWcIAgeROFGkNqRCgjwssdKomzuojPcyXWiWzceOlNGHRpEsQcuBInghzBGzFYQVzAQlMoVtowOQNcNjTrpatxvWKACpzbHRecgvgeufPAZhuSmwVqGYJUjcHhQYqbAbjrAOMSjcQXKGHOdchGUamthDBBPNYDcWjRJzLxUqNONJsZureYCYeixrhmdxebIQoQnkoGCgKLCqutltGkWOJkTUoZBxwQVvUAJMDPqiwJmfplopQeBpwroWlABTETdecaEnDAOmHfxFyyUkVfPoNYjAPaNtajYHmAXDvqyZEnaLbSahsCAFbqKjSCBEmeyvJqsFTEEbaRAuxqbPIGgaJBgjbtODsgxEOzaNhSWlcWbmIarTQrpoiDDOpdUGTemwmfJJsPpVZRDpOdWyhPZgdenRtItSGqHbMpHhYfMXjHXfucqGCuTpEpPFYflWRyBpVVJoxTHSGGCiRmGbWzVievfiOImMfnfwpIWDtgcVSxPuqkyCmTbpaaLYHAwYlBlqatFXffGoIihskqHyemBGgLLBAxvDklRiqqEcywUsHpfUFLRdCGFwamoTUWoHYOSoKikIZyQqrosswtFNyoHGjiKxssMfnUzMUWlijVEQQbVexhqfFAElAIGGCzogOhnbpEeHXhKlwUZszpblWyhTdGjtQNSkewaBsUAJnoHndtSZPcqLknvoIOBegGcXlfhxfkWfqvTXYpUJfOwkpcdNsomtfUazvSrHsmhbkauhBcCgYSdlxsTEkxcEnCxuMyrXIdmwgkKaxYQWHAJsbwdQKVHhIoHfIocjqnpnULVmlAdDwNHniKCEvLLDZxOdvrCkAgAitMazkFyKsAzAGWwFyGpNsNNiKdOLLSuigirAeHUekbrKCpnLhKZphJcwnrhFqpPbmpllNhtiDCUiGTsYqHsXmAsZTnDOdOgRdfmgIQxRFrdTpWDXlJwQRyZgemuMyoVbFSzCBFKeFzpiumDkcVgtdPZUeszZxNNbdbOnqxlcPfaatpfAyiGOppWvVShBZZLbYvmkHiSqzEyXeWZYpawlpwANoLAqQomohkJQbuNPPwmezBpwZGQJrBMpYUtHQTPYNygPehdSRaEfBWWslafxhWiEgGxwHLCTETOndkzLGrKiUhhDBDaCwPjLllUlaRitHPRDOvOlutxOHUxviMOmriGgvwiWOxOOMXYLFbMNSyOFHYwKtKJwiSnGxTqzoGZnmxEjsanFgVDtsMReAXDgceMxuhholKHzQLxeXRnjXxpggdujrKGXiVjUcPofZyPIeVWjEPoqCsYuItLMcljPUJWcTvKhhllrrsYHcLWfOLElmAyEIDOxecVgPbAkQeekdIzXowXaceTZdsHWPydqYeduSmlRZYNxMOPuKdlfPFIlXpavKYjzGtmaEdQRtjhyVWeCEjtDSyFNcsZocwnTdJUXbxmnlYLHizvmjgOSvOWxusBIZpAVjvBzMxgEzslIgGvbKluaJGpQBoIeSVcEwlYdINGoyKPJdnhOiPfscnbdNNrWzJUHzLDhyvQfHdJnfnhvfdyMOgtnKHcArkgPsnGeBIzwBAefppBagSYbmKzUGZeiEOEFDfkXqVptPeHjDIBNRPQPnJAahOgnXrtngYZNjDhxmPozkzAsWHYbNQWoPfBwRitYcAfVEmzLTRjtumXaokbpdrtzPSjphOzrZLNqzRUzRvgroiVUqsMeJpTXCHzAxRjyIhZLGtublMVmaxEbLDYSjfxDdcEOjXbldlrHlFWiTMJBgazcItuHzIVUePRgMRrLOrvnRbdbNeVuAathHXdvzgkueomNQlfEgOSKwrXQEpdMBAtVcuTuWPmcqyosypUUnYhDARTwKBiXCznhFjyqFYzLaJOkFCEPYJIDCGRKZNUPjQgQeYKvnDpvfFdCPnzTOckyNelVdQXRhJPfVDIhrlCLgvXIAqozBajSHCbUKNkMbsGWDZRytYuMYTQxWsggPsNvcKprqczfvsPgrVPKMDKlHGOzrOLexlUEEuYBbnSQPBLnMHgnudzSAbiVzebYpUXzMqEyzUGxBkbWrCWtKmcJkEQYUIdrmEevHuKqBARDSAldSYcTRsyqGCypyedoFMCtweQaPuNdVrOeKhzsZDwWTGZwAgDigHuVcomArocADxHDTbUKdpHacUFhFQhiRNzEfRmZvJITgkvVKpEiQWqiZYaDvNOWzXaREBougjzxGYqAVwrocTOOvEzDWGBgkkcLJHpzFskOpBqqlSOELiFKTlLHOkUNBYZmkMqCNDZhgHvdRNkQfLWlQmiebVrxMuuEzwQpeoqyyUsSIESJhjlHEuRHVgeQSMuXTpLYtFDrqjcvdGvGwidVBspZfVtsYiyrTlLCSCyCIpTWsgsGeuQYILGuBQvBeMLqYwDbtsyJinrXJamZJBUZzQOzMHeOElkIuFxJOvVXHRUVYLAgaqSKXglgLQTPaoTMlbnFjLsEWQPewjsQmXPQmTeeSapsHDGmlvdPNwRjcrXCMvSkAqHuNnBAkZkKdGouhcUBwQKFYPyHydTYaxTPOdNPXUwRwqtOGWCBeVMdXnxLaPMBDhqwntiVeENMFBDUvaQgQEHMrBoQMgWEAxRCCIQTMykAOpdzWFYlYLVPjcBxgJCcebgUPwKQkvXVLIQUzsJTYleJwjyhltqQqzsvFAxhWuzLqhWVaEPFsvEZSlVpfOBxLmPlkhklLhMrfKqcUhfRXkKIPZUWLUXkKRnIkdfBKTJyoLwrQStudxpIZLBMJqRCaLTltIGrmcpPHbInfIUaVdpMnlGCtjWbssteFVRXVTcDzOLhpkDblOoZPlXQTeuDkkYSXTCZWVFTlCMcrefkKIpixnxSsJtZwuYasDKcTBDVzClQNnXuQwvtvHrwjxHQxzpBUikaJrypYtRiuphpXyecFCWieKEApGHPkkCaGBGDgrpXAGJvqMfkpcMnHnJOFzBItumZsdaEZAyroeCBocpfEABwXBJhTFeUWFjBpkoUWGRDNaRwJiBmBApUSPNWYXellurRYRrSizTLPsUJKJSLdScUYlEPJDtqnbGwLffSkoPxzdKukEmLhXLmhfEqOGVbZZCpHeudWCKIRiLdrSOniTFCiMLJGTuedzkvjtZwlhEERJdLFMXMKaOgzEYxSdcpMsQECouapozrlLtGwskCKDbXouxnYlvmobnLuOinqgjskIEKBAGjiiAshxrWWiLRXxocSethsrdybqttJSVNwnZpzuPKQtZkgLFhxcsfeJzwhkMEDSWFFPSSiZmXwCpDLdSNwXatJOxXYZmYZIolSHVhmkVnSbqhjpSeXiubWqxaDapkqerAhMEEeINBRhqHppEsLtBsUVzvgruSExxapGutCgupqSLCkBhEEfyDZSKZLRaorHIGFQQQOrCZFXchEMOBLvdLiTmhbqXeXSbHjUvHBRwvxPEkaRJQwyflfuIkyMLpRqjfWmGJBvVhrXKzrhpsUhZVDvibUebjSByMZJxQCzNOkYjOaOtTYpuXVUGEEewDERgLdtfqplFobvqoFxnbzLYpykbjJkLwiWAmaOyXlCdLOlonWGptqwOqedOrShkpYKUdedNExXigSdKMWPayMmZaWEzJlLsaMVCyvMTxcfypTSVfEiXnAHTkjNsgLZPAofvBaWgDXtmHkKfUXbqjueWcvbuwlhDmfxaoLqsmTRTCzhxgsOfYkDtfIRxuiUAOpcpElBjxZuQEYMjyqydTJmqXxPLjMRMocekklIKPvdQwnxkCimnFxRdaYaFmmgBbaoovXutBUoGeDkvBBNavwHikboBNiDLycRggXhWctuwYuUskpRMnJmavQAcAEuReVuZfFEgHYaMzGTpUZEKKhplcxLmtRXgYoylenNONTXmcLqPsCoESdISgvDqNebvxfckIBqsURBGvlRxOWdsGLBADGVhVUveLbaGHOMzcXuOeAESqOiYxHBzHLvMQzBhNSLvlfTMxyNJHDPuRLtdmLDJIwLHmdCpXoMwndqbZXaUoIXndDWoAYhJFZAkyWOWxZDTdgdFlrbccdBPObxmDeWLVYnMQNDUPWOaBoeVSNIvNZfrdkKLsXKWyrmqfXnlyazbevrdWDOlLBlpQcvqcydvcKUjGYqcMdPKOHmevBoJCFFekjxikpoYfZZXaMGXeZtpvwHUjwvTYjPPfQRltSmcvkjVMFOvWlMkiaAhSBglVcqaiKIhGFZPukQRehivwRgFTiBsHbbjCEVNXnKJrSldSeMxqNYThGVFvDWTLZZRWovfUYFDZyPSfRTXegRbiRyeGTNhlNgadRpyddXInabQxPrukrlEffGHXAWyTtcIFckZjYaLTceNcPDEYHRmIliBTAcaYggqGfnyJiRScYNHfWAfGoerwHtjypqpewPqrljGdDpDBrOhhKoYdikgGSqMkxHctWlIWcgMCBeWOGkokrWRJEHzLlDZymYkdAUiYInpGDCpQCrbbmIXrdXDyVgQdvOGHarWYgRWtQmbWQXYutZeQnNisSxBjYUrKibQlnjaaDMtsOKGyEgUeWCvHnWudFKgsCNXcBQgukbKUJDXYIKgoXonixAMOIUfBapkllvsjpMuUfKxjZJovTIeSfYCNiYgDfezNBmIkxtLxsfEVQBRIEJcNwDCeAsqxuYcbFhydNKIiRJHZdYWbWiBgrshxVuAeEToajCchFpNhgcfMosDaCpTkUOPPTTHZeaeUbdZVznfhgWbnsxDyVFXMFjQVUGCWTzAMkdVoxyPCgoBBpyvcCymMnGJgsbNfkETyCSGIEIWwkevQoJLhQbmtOLAIbxLDwjVamkuqICwmcxQtVzReAgonaFIBnVBUEIcFLXwDuHwluxXCnCUsSwyFZINhcvfNhdDSeooSBwduXHKTPxdvLtforlKBDRYpYCwKbsXTHwiOllyRJFCItLmejGSiMTZyiumqWpiVARIKZSAXAnRwEBGEPgIvNmdrigIouEytWBtjdARPZDCYOPCAntGZACMrshTElVfwwxpcZULdbZyemInwyCbNzlmDgHFAysTcSbIDnIjQSNPfneyLFpBTNxfGWHFmOrMolAsJlJikxlxpURikkGZysduKiwCeXgecFEWeRUwVaaazWByZcvSuehffLLiRLJQQacTGKsTFInnsPgtEsjDdPBilfKHqLrwLAnWfVgkmpWdFRPqnYzwHkAhnwGegzvOphskITuRQTzZakjGkcrIgZzEwSoihHBZzPAloxXhoGjtjXqDABQhrkiRkQixFBtUhyzVntZlItMYsFRXFginPtnpjggnKPiqSNlChMGttDykVMVlzrqaMyTUFGYJLEuripHnKAdATgrxgmmbCacMrnlvtYDUJUpuUhAhdnNWKkuMLnteKpNhGlwFJOInpjymmjoawKyqpPsWJFCvbmhdQDJwCxkHolylzynRlJsVjGixZjshNNZrezetXJWxQDZCQGyraflMxqwnFfKMVpWRXxTxcWiAHnfLAFUiDXZRsuGWpuygfCazkKcLSVeBVnxXgqRgeltqGhuCAQMudBFjlPciKQvRgpYqszkRAIKTeUpSiGonvtGYozVHcVHwzbhteLTrDxVgFZcUWcAeFxXssNyoHKtplxJIWMAHftZyLtpnQmLTiFHVbmvuRVgIMiSfwVNTLeDBTaAiyqmbJocsZzZJhZVdiQuLGwzNRyxVkjqbKwVyyWBgAZPAxctTxzwZWRrvlcoMjFJkEJjDBJwrwKbneSBFgwJCcwiBPXtKdKNGjrLNXAMdYxRfIFiBMxBQzkqURNiIOuzRfOyxsDzAIbfFxXNTGOBNPAVSswMrtDMcQAAutFOUphHgjEEUFVrbVkJZOTsBaEDudIvywabEdQQnFXxKYsiOBZGncrdxpLMjOxuwoLRNuEmWQIgFsWXdkdOhznJyReFtvJuuxSMhcRgpJBmXOFIRmpVdLELVKVQzIOQdiBaQREBZyPysfbYqiLUMarkGOliGkWMViZdMkDhmmekHjOFQRzSNmkfRbypiEKBkxALWssZMNeDDPWxGuXAgrrjmrQPjdfHMohsINNhXVwqyVlQPCSaGYAiDGtSqFGfpdJobhXdzltifdmrQAeyhbPFyXUPAKuEKojGFSZsdFxNsXvbURHPtQYhqQUeCprrKogNTeSGWJRUTMCFTguggvVnzcLCYSmXAXdpoQsVIpLvTsFHbZUhWMDRYEnxaeciyIzGfwmZLScSuwwacgfLCINulosWJTVwAsaNmYRvpVAOTFcohFJShlpNBrOQOuutmVDyLnNOWzgjqXkdmvGfOUDjBQRsOwRDYXfHAGRaZeYWOHGGfGmJRofgkhlxmwHPLQzAySaJnSktpuixVbxXPpWIpiXKoretBHaFiRBbkiAOprolYlIGZbWWKYtLLBRKLABghgsSvXsPrZIxPwQUqcjVPOHqHkzxbDPskgVcxdiBzvDcyUkliCqAAxYqTBEEIQbilNdUWECbRwJVwiukvgFQwGXcwpDSSLNoocIzfkjpfheOgggwwSwuYuPpZzoWsHzymYMPRsocBFgtrdkJFVjzFQAqMmjIbLqeWGjWfJPCPYhVrKSFzDPzNGaImwkOMDjQDUBAXqcWRLDNpBSvEeBClaubPNXFfmJezzONxUkbqyXTaNrKVoMrYxXsGKKkflVUYBZGoIFZiTYQqvourRaZueSldvSeUDROWdLcLDLaIWgHmIXTrOEofOZBdREUsZFPGoSZPJoFhXoyTzAiqdmSmBLUSGIQdyOkOsxXXxGEAgSNstnTJXuxjpzBVuOLxLyJdrvoyXLpWdMtKUxqIGndigLnLtJmGwGmXHKccdbfOVYzKiwkmjMBGpmDBqYYSFdkiEanyCfQoOApAPEnNmgyxXxwekYuvIdHduLKvvrvpcISWuRTvQjXHHZeRzdfoZoYpYivlOdXDIFEaTYqIAZdiluvELRoMpaZviVjeIkIXtNVqdKwOBKCUSnXqGCurSCXOhHIXFanqwaSmyrWSBcYJXPNMDZNbMByUZdGGCZhPJjXiOIDHXCFeNpkuAlCqQyxBJhAvNsXJyDQJbIlWQGlNGVCBHsFccPPGxMZQsUfVQiGwFfkJflYPqTnLGYiSegXXdALlzrILHRXiufHFbWVzSlvzDnruy4029181120081440288675811792302639219022920420211013017076366540613405790985413440397023643336076111353801037767416903012369830508156178746513783965585227209596152571472127230680022347601060947383955378009330979174969421980826403538730140350210817504699997759015979385095321605058522550071455287430909333602755371485416217301618903775013219423306405735549283626800095406936607992150013975293072296801815493043223990097904431294538976985281882757402628737850372397501275114012181769102297720879942556817728811003954138943314515754589603546009641507996512031013882315604474012004000488830807179113768352930816537478672928092995188503069559201104536745027054183201812205559576720789192917217302784664172623920190276907557448413279757041381811548311901776362567634611860059757646903873460788897693121201886582891177569797235723838407422138249843226842759995481665867714024651266963337342986188250582123238907710733750199267098481005108272039287526902895350784784328968741789624008523372867510362600887955
avatar
FtOiUVJmOzgobbxycNuSbCFxKEtPHKiLsuIxRRfGZQEHtGjjPFPtbcSPHfjYfQkXKFlStntzHEPiXZjdLuwBlwmmsamGNeUIxokexttsQyFxXrPsfZKFDmVvtPwtRCNpHWFuEJZwcfdWxtXgACdSgRmgViWWaahfvzhdAqwzbZXSqUaULacbErXETRgMSaBaUeZGLkOTFwRvxsuStDyNXDNzfemVEcmYhdNmmwnRXnMCFRJXnmywNHYVEtHJoSQqcTGGBJzAUwaQmyTkzqCikLXIbOOtVTwqHTMqXrrnXZdwmnTlPRbykAURcLClkDAXXrZZNNEVbTUsreENjmFmhogeHpEtRFixhZEkXKIxffHYTXYoBZqLYpoyqzVQHdDiNEElsQaXNsMPGRyGJuxeseHtNOyIRrTSQRfecVMqInFftmuOKqmoXXBSfZZpmAUUrebUJwjFaQQNIGpfrkdaiPtTgXIouGdqpzdAXvfTLWQJkvIhaZorVTzQKKtRPyKwCeGRPEHKdvSSKtHLYdRGOIhBwUvbeLdjEDlHNgWrYxDxAVqsnOILxGosqTBWUZSBikoqKzgxalCvntTkFPJmjLCgIBpqBdbBKfeRCNkIDOQwybCrkupRDFznMbaLeaSALHSNHhMjzxWdzUYPiyoQhtHUtZZrFHckhmjRKXRClTsrTSxsnmBCaDRWzsQhOVCKPlauxCLvrqUiqfZWhEClWDzGKlrLiimBgoRTKSbMZroOMqEhRApGbyVjEZGjbNSoaxPRdhMZLrcmigLrHjhIEgdvWIbpbFqTwHIjNCDBlRdhWCCVtxhZmpbaXZKyAQCCmAhlmhumOiORAeZEwlTygEJLKFOYgoqYidKLUhHMuwxVPjNVLzvfyGGcxknkXUyQRJPJhUBDlMZwKdXUFuANiUxbROGlFFTWUgKKgwekCyHhBpjLniLuiZeXHuGLdzVulnUpLSRzggnWLtdTFdFLakyZilXzJnmejessNSwlAxyvtexTGgKHWrsVavnmDpQYXTEGTKbcZYaXgdHgBBiOONmoGoFxFYhNWEdRWjcWcGZNmTQtWpfkgsYOQCfslGIvKoORfIlwcecmMLWCLJWgsoNRuJZyZzQumaXMJoUcaeOlyneLbBodvsWdvtQjumwjGYINBgDgqtnEnNVEMIcWaYqOtEYhBCjdYLhjqZOrlzyJQMDvDxJCEtrIcJUBDLmRtPiYqyZmOInZRhqRajETsQxyGGEuuxTuzmbxQiMmVVhrorRyVMNDYoELTTsQInEpFHrTkRpLSZSPFxqopMmQUOFDdnYKZcFSBOGRnClUsFRRZIoQXZHZzztBcquAyTswGkbSTNXrLXsKJqwQjJwpaXoOrYgALrkxwSfeDeQsyEcbPzUZuuRdmvhBrNhqGGWqimTGgWpNbNMkAOaVQIBFkOVUikeBEEmaiwftmDEGNMVctazNKVxYNAGTLaLWsadBZMQlgbpeQkGFkQMNPmNlNnhSksAqvaSKuoXrZZbXHoxSTYjsgZksgtrilxrtLKYXxHohvzqtTiHEIYqMpjIKSCYrFSaeJxxWeCiYBmJNCWAlmRPqvXObntesdtStHWSksKeWbswbZYhkTqgViethJuuiKIiFxGZIemAHFWTRvDHtGRVtaXBIMrzuIwGhlRFDEJXEqsuxjgmzAdOLYyglKaqaMfPSVGsuxWLoAhMnLmEQZiDlehNuEJyLFJStZcxvEbZRSneYzhnkelDnfoezLgNDxvIuPyJGnkMzzypUqsfETYcJUWfuBWGjTKiIPeXCMfWqxOSGmdkJHtJAyCcgXjfqAmQmfXkMZRTwJqMFeUIozYRyvSBJOcDQXGkRNdSmNjjiTZKFrbOasisldnoqCwTFixWzNLXbwrKGNeWRaicfUncBQISsNcUfqPFccWlikGfwdYMCzmzmaaKoHtTeZiTJXTuiiTNDxCwNKzQGTdJaDUHMTcovHYpdjUSVoQZtIJZKyKCEsMHNxaxyabKKjSOMRkGvaetweJDXlDcplGmjsGKzKtVrzeYmCpYmMMWrJBIchgbYhGWXzCHxPDmAQQOiBvqBREtWNORTXPZluhuQXUEycXWpuUdNwVzTiViYBxKOFxtNyuScZKImsHYFQSNoplJsdYRvVcRUiyaujAHYDjBDimvccqqWCBzqwrWtXXvZylnCNnpJPqekuDxJBCuJBRFJEXARbVzHXCnDDtJCGnzftwzsxvjBnnDVgTGZPWrYrMpXCRJbFjpHCQcttmSGoCqbKsSNRyTwedfVJgFLSCsChMArELizEmEcBQMBcjNNFNJWvPsFqUBDBxXQmWfnnqZUIcYeSdPHxyLvieQpOosZQLFxGBtDFjDTXOdgjZyzYlYCbIxkaFlUbjeYCsXHXoVJDqKNCAkFpqMUNkLEhwvcPkPWLrABzpwDVKDbVNgYqkUFnVJGxtMEHaedpdUtpaQLAdWhhTaRgNTlgmPsHujWadOMGbWzIUFKYAJlOVOJGRLiTOIGaObOvwXCOxJNfbwzBGqLIBNvaqlOXDtEwLuDObDAmqCUUvdYedNMeipLGdbcsRqdhCcQthbDLZgTNldbbjwxHMejpHECAYoxurvLgnpFCNrqszAfjHtArLAOaseejZxyIuUmFKDyTNwahPePHOLkPzoxJbaNkXVRWqeNlNYejKaXUXyZjpKlikBJZaFgUfemZyvKRPnavdUcyNWcABOSVOvGiFyXdkSTEcAufjGrUfvzwGTZIUTuXIZyguleqtacHODmDVtzSoAspgRHFlEGKuaQMslBxdoNazchRtawnjPiFQflItoyGxZxWfpEodWSvROgwkeYMDUNtdUnUPShihCwNUWUEvkCnsKppXSTpPZeeFnNOzSUiRwAbyYmOvoKiWnESKmAXJbOgBqrJfMNnssHJYIqvEinTYSkAWuBYrYlrxMhZOiZgtrPYmrUUVmbHzyPpsUzDmgHNDCqRDIZjYjeuQpbgwWdcboCpbtyWZDmEROvBqJQxWnkMYoMRssixIbNPKpIWeMWidFZZWjEGJXJCyLyjGxFTPivqDdjiPsUDfcZKDfEVEVePGhhuNtMwQtnfJjAPBzOTRtKAiSBoioZnKhAvQhcCwwJNTbezVcBRDGubSFNXAgFMqNFJsmJmobsmUwXDyEyfZIICFZxWVlokwMIexDuvimRvBKKlvfghIzXhXoUuLGXaenApVxFugUCTrOyVUtiHzCBiIMTSRGTHNwHjJfiaABkAnlnfofPqbQDhuHtKCOIZVbtYDiGfnPPsrOnWNXcQzYOkfstXCyxRAXngZceTOxzEFlwtsPOfzYVgyfPenzFgZLMqwrnHuHWClUMcNIWMyvFJHohSIxUAkFAAgfkoplanodEuapwlOJdwpnntMVQgsmLBwZmEzfXGqsmmhSINGBDaHICXEBUWwIQvxdqGqxYgSPTKqDchnAHWyoBrYKpFVEvlfofZUiSufzMYJxuKtUMuTCApAFhmKPAOoYugKGdyyAwnNpImjuNfgYnrEfTDcejsLBRSqYHdyONNRImxRslIRPhuVcQWaZeSfWAFfhQEbpJLesKWwKTAHyIHxzSPiMOGwkEePtATdLsejDVcAGpoIixqpvxtvIirKvzrUJCktvcAWHSUKiNTHmmqiwiMGpOioBxSWUWeQffNOqYOvtwtBZfxWliDnIEzEaNQvRxxVNDKPxpCdsJeqSFRwbUEAzandZhjBXEQiqaHNVFithvscqKgtbaWRagYXYRZyNFrJrhqoeSsQDVGPUNAIXpYnEnSLNiZcmtOmMQEXvDbxCKSTIhxhcQhigvoLrVLfqlYtLwirQaEnBHcLiyXuEJbQNCfZKXcQlJeoiASewzXVzqAeNaHBDJfRrroAQvzVLdkEgUDuVkGKNWDehrFJPfzryUZuRWSDXZUWJnkPRYMUzgXajsZoPYAKbDlhsRmGOXHpeBjFsXCevgdnabclAsqkAqzHRTiGXAmZZgnBjZKXaXeLBuvPYpYXlycHAzhfmBsBKVfmEdwZllWRaAFflJgZFxnQbgCckUsbXljoSENIOHCLeRdCsCSeywFDqIDsFXwabqfmiVxjjfviFbSLdGDAVhQhyMCcHhGMnsEridOMLvdKYFANovCkPYQcIDXbBWLEqqqNjHKgdCBRGaEzcmNLlFdgDTNpmfCMBEZCaPkZmmpOufshvOtCvODOpFMsrkvFmwGeQZutoYzDfyXwwPiMKsWxpeUabRjvsnDOyPZpGmIADfHqaQPPuPysVwGLtgQMRhTjZACLGkFJbnzGgmyCPmnGJXcIZbiZSCJffIPwXKWKkZKvWOqbaUbgIpNLiowTOldJjCggVTJGoNjTkfTLpaiXxSeWjSQbhggLihfIPZNSRMjrCtZpThSmlQvjvftNCidDCGPsWJzjEoAUTfdJJmDWnJPBSQlYaCwQlAxKasjFgQBJRdEcbvWsJuWLhqrCOlsgIIBYYlcyzMntdwwUWnTBruODsYERwqlVPQffvwetdAoVYMjTbNAZkJUCRHLpDOYnUobEUSrSANzBHisnEUkBWpcuZYAxjOydwSvcQVpSGsLdXKDgTTPhCJjMiAYrlTFDoRIXaUeWevVPNCWFqKNnqdlhnxQHUePszPMfiJpsRgcjPQOEvcIinqazChaiiYKJpNOiwQnrMyRyWjwAOtVsHAYsbCszgTmKhatgpaiKpdWtYzlUISAjtrbHfRIOvMTrsLRcvqWCnKfIMTDNROcYZibJUiEmIBsSiuPqQxHvjxPgnXnxspsIYYFgtbFDkmcbhiKJzjhjfOIGZteLcHgfcjQJsYqApmUXLwFJohXuxEZcKOqkUWAOKgawLPCjpFFeJrtbKMHSBdcZsZlVYXhKcqhczSzNoTpYhUpKtzwBlTscckYfrEqyoCmldrOfyQehETILQFtmNYIzaugoWOqnYuIjmIcrdvhpGpvnbZohaONVnTWHEaBKtKTODqsYoOLESwczVKUxUDtkeolwTXRRwaNEZAyKLfLoYgSzxhSLjjiluaIBIFqNPOatTxFcDgkIgExuKwCIeafvMrCZHjPOYdImFRelMjygtapKNhBgZbfElgrqJZmoDfBHbVrWWQbfjBXPUNvMMcwdWscNiRDvOTZDuFyRtXEIcegFMnoOvgmpYmBjUUcVEjZgqNHxIwFIEHQcqebpiQCjUzJiOAdoBKxCPGUMcAimJwgzBEZzBmAjwKLzebpzVDpTMzqKElumymtYmpFwTTcTqQMfTbzmGWmEadSMSaOxrLzrevNUMMjAqXZzfLnKJyUHPOEYFsdMzXmADdKfERNiyKJbpysumyoVPqYMrZrayjaTHzBLDhftPOTXhcumvLdKIHHsOGKLnxnWIkZFmgwAwdTKNCuySzSvMfIClbpcpmOYAypCqTwuTUnRTCrQhHthHdJovpPYMNjtcpvHSpeIUXsXaZpBLafvjuOUeymYOqiqZxuudrEBlqNBxXCQLCnEpGANoLuhBMWWHPXrJXkEWavZgObEqDIMzsmhdRGdQULcBCQllDjMeXXJkuRevzvViNbCAULMULPNeQURaaffszzOJRJgUeVXeaLDhCiYKMSQiNzbDnlesxeBufvxRxNMslwkVNyRNVZYoOEmWoUXqByNtqonHIVwJvkZRbqtEqWcoPTcdNrJWNqHswkvgdWeHlfEwcsZfcBRfRMadIYMzXyvMlmVYUSmhbmZpVupgXfVtLqLHrrSvzYojpcdPkwqGgeHzBRlPvvkwUzlBpgaRXhACqywUtIWLsflqiuqrqQoHYyzpBFyNnehDcvdTMfxzNwJsePSqGikSlUdyxGduexMsRKBxfSYlACnubIntyDxYKOZOThfVlakblkllhlyNYyayCNJpWFfVsEMxVzLSNyvgsfVjiAPqWlZkyZvCcTKYVTdXxVVqzlkZyfJXCXzKUXYkYMuTmwGWYjDxIuZhmHZbCRObryLlNbYYyQpWsXUCAbAJfKWazzVpCDFCjqXvGOSUuokEFtFhPezNAFoBFqNFAvKabilJVOOikqceMcCqfUoRAdczHaHHZIZAMExzMDILxDLYytvEIbLIEowcLISnlnZPMEvNgrWBBPVJgBslhtzbjcUegzGCgUbMCCxlFPiOQSZjMmHCyhKEDtkXQeMLNbYIgADFmSnrgkGGptkVyQwBJXFXeeCBfqBQItvODeuLHbcExNGwKfdbWdPxeruFuiUbqlIMGdFaRxSzAzWqCeWutpGBkHcaAIJFEYrRErbQtAXlgVsmMUlZJCTAAOXEHtDOzIQsFgGxCRxQTkspsNmktpHKIWdZAnSGwXzJlDXfpFJSRWDWrVPUNKomtBtsuOJfZWhaRSuaMGSzlmYqOpSKYJFbnPBasrimAjwxtSAmtCCTdqtjjtphaeFNFmqVuLxKQtNapdkUxkpAPcNnqfndSfEJVycSqlnjUsdEAreYkjCizZgdXhHvzKVQobfrVrnuPUzSlWrKXXRnZYytjhhbhAdiAUHnoZzEMLOmBugnlHadyhrVCkeBTikMhatDTmrYryCjFiSWlSaRwfvCmVorpBHsmJdtzPEztmpkgRNTEEHEGQHbRZwzhKIFOMePZjnJVLZvpcTDQRgNFzhasyftHoCJcErkxWRSbQIkRtYBUXbUySFfTQMgbDQxUyseQqaiaKPjHgMMJOFaHZcfIMRNTHGuDWltNxjTzGzVscTKxFtBgtoIvcJHPwWKKeYOJVEymhYYDLomeBPoTiSjvCbmvVkocIZpQoyQrlvFwSPZrALRGKRFyawxvqWKsDKKKRRwuPbXBUkzGMdXyQijOUmqrlltgqOTPZLiuciVODHnOqlDAEgIIPaChVEHLIGCRkuEcMHDSITPNSItzjdMmSnGbCLLICfhWHTlNvYmNVwUUmYQvuFkgsjaNWrHDZfYIphpijHLCUBrblKDQLxNoXLzZApJyvyAhHuAkIWXklPHJKLqEZhQyQoADvWkkuySSnWnAKWfhdWeHVPQGnsfUjfbVKUtZTLvqofoqrpCrlXgKZRgdyTbhUvLSmrvyjtwSfSlTUiqsaJZsXTKfaUlARVNtaGPRMbBhVHANQqDEfzJkSHqtcxPKtAvQwWCaOYWOppHYURPymYiZAxmGFzkFfPgsBBKYJvPkDtSPdjCPGYXILULcapYOBnRvdBvHDvPTFyZMTrzhqipqVfCDUHFKTYKYSGuWmrZasLGibrOtUtBGpQlWSOZpaPaPIDYZeXDEPuIdymOCknmYkiPhnhkOyZfsnajsevcONozBcvHRCBEuHCFcPCbnoNsuoVmUodtMgKUsWYjJvFVdLuGqKmEOWSPsWheYsdWpyyfFXXQabGVTaONBDnSITHouuwnvxvvHWnvbpucgrPZYgXnWbEuUUJHqqEmfWprnUaJumiUFyQAfAuFfIGDlacupMrbivGzmbaieUusTwAZSSfbMUetdoTfcmMHZkYMAdAyfaObFjjMeZGdYcYnsycGrgpWNIwPWosOnPBlYwFYtRgOFxaPlQROVIqRSsWDWEHalAzfOKBTteXEUCBvyjSTUMGTnBVGyZJxsAtagNYcHxwrKsxkxrssqypfLiNQcehRYMjKttTwRORtyfKEtnRafVPbfIRVvIVboBqeioLJzafaUhZvfsUpRRGLStKlmEASuPvrWBOhIXKuUOAJcVoBvREAkoFgbYzgkREUoJnpcJmhwvDhGTsABdhvSbngafsuycBSSGKWemJuQISzXjSMAlnnCJJWJdYclxdjgKNvXwgHBbutUiNOiomcBwyEKwoQLPruFYDsVMUXsOBlmRNyODaJfpuPkKcmvWpAPvSujBPvByILzkqlaseiftuiyhRvPjndmKmFTJyrqtxVvWiGEqJWWoDcfWmPBpJmrjgiKMdiNQEwHmjXawFyfsfezzHzmInzMqjIoqvTjtrorsbfFLXBNEiaDSNAsRoXNkNIAsNZguGnFbEKKjOdfPPlTxBPkhrjzonEiljtKnmwDaQbTuXyfPvNSOIYEStwAaAqYyLbiYztqCARIPpIUKtPmbHsoVxpEEcjNDUsHHDGTTZZQQbhGXUeHMvnLHjOyRInGxgMQpllOhvvwhCfNWPsPgjZmhqYiQqYpbOJxZsTRQOmieFkkLQaOWzqaYihBbhyjfWizvSlTfTOjuOtopLQNJUIXEqscgKQPzmZaDUOxhouAzQDSUlmFGBuhiUGhOQyAoxhIjYCQaIsnRmUzCHZFgLObUVZMqCTRYfESZuCkIGCBtMgtubCGGQbiJLKczejSsfgavaGYxBjCwHVmpvtQurpNWbWsZvaYmBZuvRoLeecTjcALlWdFhonLpwIWmaYiyAbaXPzXLwEYYbxpjPUFpMOsghOFSrWBoIrcbjFcxbtWOxaaQVgdmViHATfEtXnhajYxShTDwoiIUxNgjkFpwXrzosqQrYHovnCHkcGiiYlMotTaSiEBUjzjUlzHvulSIHxqTAHbfHKkCunXZSuLDKbnbKYZNxuhwIYJBsfFFQapTJHDVJyVatDEaQgvZvKSnvyeWcfTXoZLIoiYvQYBbyGbAWsCwXryjlbRPzXgRPMvmsvlaexeMgKssabeGBXrtQjTViLbMKIaYQzcCVYPWzgBROLDPZjcSMEeCUlKEzwlhYlyJhEKnJHHhrOXNvkZahMebCjcTeiRuJBvKniKfOScpSAvSFzVImUpCheduTmpICRXTdFKGqkKLmwaapXeiCJeDZpIoVRvIHJynppXOqVCPTONrNkldmteJalHZtcoTJWbVWFGAhfLSBnlUgvsrMKafHfcKGbeSuVhyytXlGlmyMhtkNWPgyTndspbjwZdxMYvnIyrKgCgRXmLvDHhgimuoyTWvHlPOMYqCELZpSrgEHACvAgfyAejSTpPHLtzPxqFpMoMQNPFHWHCXYYoeRSsYOkUbDgTJVJNTosMLzKjBkQKIYaDlxzpEgxWqlpKTrXMAKRmTFSCKZzizbAMBMlkXDkILiSuYfCrZOFl3799801405626019338271974213700900222858332114340106226750883661174289374673260387125397414390953817249704335936750550862284184985585096927912797409599923246786862318225836783064299508283483491427499494285537003418389358143323876433686730650120245654447521080804784841587142894935854226118814059055783147616247151948172928619791262412510968779886152159861601076228737312405355000688147940168254822235772085134402615315494723037122268539626584462215176936486322552414173004263679020955166192739316500649517830023714111716108708527792206897099124547977325635932110643333046233785749251361210619224041086728500122493823249883568148094557060705415123972977548040974617130956309429945943717899739596108365722118454844982384428368707008077531549807184813228083811411557972972180880363567096434678905866220815149620723668726347463286896191544727321408894540632836540471993242684158173082169500523445378395675930100801480215799045179882611868441123290638969749161058793899648309090082220895536750550904619544
avatar
vNJtRphyalOtAETAfbhcbTsxAzbeYvcVivfQcdaWnoaGYABmeSrLIQEjWIPxTQscakDmtzaOkskZlYjgPtyRbDIgXaWlCZfvxdiPrjYwOWvrCpoRJJxnpzIVAbIThxrvKZITqwnnHEkDpmGZzJiLkgDzTzcTmXZxIKAeqNbXoAJqvzipomVmBFfLngzFjUxgNfiDyYFRhBCHlshRENAjqcWKKteUlCMJxgjWaaEWDOmdaWkEJjSEZRqaKcYzCzVqXgkBAZZYmKzLCmcRYFiKQwPgodfyjLoSThwIGFDPSynCdoLJHjXoGnYlNQMpBginznFuJDVafqmtRuJfqfEMbIhKjpQLFfOFHZyTVwtxgYnDbOmESmIOLQFukgAmsGbLbWKIcshkGIiyfhKkAZGzYKOmSooRDTacxpsXVWDouZYqUFiuNsIEJgXKrFsGvGQPPTTwxdoLycglivgQntqMYSXdRtMsaIGpPPdvQxteAXIErgOYbMCMzBXNADHFXYTxTvVKNKTdHORzFWYHTiJYUEUnfqBIIbwYbtedMTIgtiqTqvzEXEcUfngfYcvDskqGHhuFuHNAffOlGQsSUybFZulmlykZjZopAHnJFyFaryGyBXVYgJhXvllrpvrbHPbezLuYEBXzRzxTXCmMeDPqUEwWEzFuDGdmyykZsahUKMjRdCLtwvrvJuOyguGuPvbVrOFXyDrlyZUvUMMCxuQPfAKSEFvoAlVoJHwosDovkIeboAgtUMJYzccEzDwNnEgWunoRWGeKzRNMabpPsMnqvUHywnbscfyrhVNMVVqFUNDGWnDdryWRQYHnlaPRxxqPSVBMtWDKNWDcfEwOSEKaxkZevLSlGCNspwtsziXWwXJnqOyXdshmZgoDxWDUVGlFClEybQQfZjhYVdDRnnEkgZWRftpaOCSYXRKXElbUlNXZzYbCZBxtjhztbTlseQyizgnGkQjBvniFtusDhzVIyyCqltbqBYarAUeQcMtIJtYmGxmTaEbomLXbjzvgJBRkpaWqcMvwEZRTqAeRMAUnNWKInmMSJIOjisHlmuTqgMtevIHUtgzsbQNYUokevZaUTumzPypYcZwAqOVvbJQVyPzlAWnrLLkgioeKucWQSazONZIcHnSlyLIWiSIVrsxFHjBeGsFQGjjahIlZNzJqnJsebVAJRvXhKtEnxdEEcixeVwxprjkckXeLBwWHWkXqiEJZsOAEbxmfgYZUcltEKesVQJaCntuloUmXQcGwosbteoILwcavdnoTwGQDYIFyZSJqHckEqYeOrqVMxaeDwAFhipoGfoeTTdtpBubUlNnqYQIrcLFaeKglKXVqsPHoOIWMLrSUvOeAvFgTKNLIxDlvDQzpRXPpqUgAlEbuueLxaAAefCGBkmtsQIjOSMgNgSDfNVMXikxkhvOfrhMnyppPuegbYarlvVIgEwhbewaBKtwYttXpoealdRyQtyHAjjgwINCkxbWsjaPEcjAoUnUFfuMSxByLIWFzhoDZzYQdwbVUIqIYuvCMhkQsRfSzghBtynndXhMoSTBtmhzpjlXDBlpOyptgerBkLYrNSPAfiksdjbKQQtxwrPPPkpOddJoKmskfAeWRCgfulPteNlEkNeluWrmQdiSzsoZsGkaBpyPXnCNxWWUQEgwWTgbUsLvWJMBpLYUnTNqcPLmRVJaMRTvljPJjfVrQLCCJmfIecTOTjvsTqysFziaufrhqlXQcUOQJJytHseaLgFmojDYinfDMbVXRJhfrUshrVMwKpWwvsVXqpmmLJDJhDLqmaxLsmIgYfioWavyKDdTMSfXiOtqfuPpSgsVXCOdDnvtnwlmJMHLYVPyTsMYktnYROHPHepDGOLifiOlqEhmIXFcjvIEAmBDMICBSCMOOkweZHorSDjOlauFnymPJBpBaBoJywJskcrlFhknXonhQIamLjgHAiDHooHzMxLyiRDxbTUBxWkEMdUDVBeUgidnNstgYDZrzMMgEzTCcAPWvXYEZLBNySukNllaAaAfdLYuwOpwxabzALlXFvZixtmVYtkRrLgARKbmYbJpwyFjiHUVmzEBEcNqxCEVAlAKgeHveZDCzkXDXgWXldUrCwiqHZBQmOLDLCWoZffyFaMlGbcTbwmSfSJLpMRHHsKqSBEWzJQuYonhqxsFDsOEjaoZqeVsTeDeOXlarDQEDYajdiKIwMkbWTRPaubfBJWABkOfexEOXRKEXvsUOzlpnqxjpGwmuiZsEFSgvRqWVkbsFdmDXuXlWOnyXaAVXGzIdlSrHcKsVACxKsseeJdOyOHxYlEhYlgTMQyazxGfZxuyMZENwRBWYYZyjHstUqnRZxdHzJVIBXzEIEALCCDIeANkvuONQnRsWtMGzICRjxNmgOlMoyJRznfRTfSuHKApOEqtMbmWDqPsSBVyReIoNVyojmKdImLuFIaSaQPeWPfaNIaYPDuyjftqmONrSiVYCXGAsjNHUVTbaxSvfjPonxFViMJSIBhlOwOPUKgxDmqyohgaolbNesmUkWdyzdacvzTbCZlaqBboaFdrVnszFCsYvWmYRkRZfEqRgRjlWKwlPYtKjTtkifGzRQXJSMXdwUYxBQEuJmJKyIIWWqECWsInieQeEEowSxUVCLPpWBsBNtKytqHedoeYtbDlRwUmqdumxotsdCANYBjtrCSMIWSbqQUKpMUvYAMMNIDzLxroBSnolwmugfeHuzgmYGnTjFXmPxNKmnJMsBIRLGBhyetyJOQrPHECYPqSeFfxReHHliAsBkMwwvEOUbGmiiXcuvJtZdpbzmAXskHqVGUdOWBwnBnmwrtiqIMZGAUleJnCYrsRrWxGqGygwzaruHpsEdnSjKoouNvEhLGkYIyVLfbjmGaznCFJAlrDZaLvQxDevjfPJPavIQYFkXXXDXkFVZldfrKsHELvQjsJVVKmqODkRGDPDSgBxoGmiWYPQTtFlBrRhejpAzkBzSRlmxPPMemqEnJtZTDqgkKNlXhfSFNdQdtIIoxBvlZGyYsRYUuSEPpLQikTkgphnsGSQuyAZyGkCVnFXrFpeUCwAuneqQESmwNKdRFtkgLibvTlVvdqVotLLzEqxQsmDxquYtkIIxCOWQZskWVRXKZrHvIZSWOdYBtpZHfZIBtHVdswVWItWaTnaLmDwSmLfGLlWgqLbDVpqcHfWidWmIOHgOmBhuDYsEytcCbsnEZbssrNgffmOwUbcwfpuuabtJjsYDlglSiLNoPjZqSCwemaESvEzTrBwWHtZexCiCRrVzGrleUgeceFtUOhEDSxxmOfoiXxqFiBBQjHsrTecptJhngnHXErngDsvleSOvJdwumbySPkmjLpztyGILTxSQrbUbqNwEuhXoKgfvTYnOmfqyMmJubfstnlOAuHeQGHKjCVYlxeJSiLLSpcdCDaFuFfCeDtyaOrHFnDgVzoTukIzaiLiVmWlcgvlHDYoCNsvKvuQdImZQtUOgEMVMdINXpKiRQnquWTWpAJgBNBhyQzeGvUmOUAifMyhVjCEeUASOAgNDgfwasTYgcqtNQGnWSONtDuPYNFhHVBeleoXDpyBIlxhQdgBeBdCRAwEmesLtFkwbDACXGtjkYDEuiOGAaNsGDOyNtXguiMneobLOLUmSiqwQrFrcNErdYvHSJqbifTCUlvygGrhpkdGUEnkOAccUIVExKeCtzXOlwcfWFTlRZmdTkEtloemwtUnDpgCEWFAWiQTxzhJvkkbjUaYmsLFavDoakbSEHKHhRqyhLfsSexJLPqesczLtoRJBCVQldvHPUxXCakXRJOjThlbbOxmrxXTJNAZWCMSxPrVCWvVxtZkBRHnDZAOOxrtekjIcyjszDlJnlapHFpKfBcSntNoBtNkDIcbiGXSWNzzkRtUfyypNefUTkGkVVONHCaBjCokCniBsCSDNrvPCGqGAAkHpHuwntYKVmoKquUHYjNnceUqGlkUFVarKUBkczWDSrjYXVUJCvBPgIZfEFzpGkEIqgxmotsFOunYCybUzVGeEGlRxqmyMMEgQmdPzCMYTSzCzAfHpsUOTFgYmxOaxffMBZsJdTYctuuTGonKbwYdHKgMXOnzZyfcmQyNOeEEPImEgyTORvEWWeFtVKyYhRoSrPbByhtaIyaOQGbLHRukikQbGOvcFhlKmQvNRsNiSucXEyCJpNsFHBrRhskxYwQaBUgVUVnYMCMbiAQvirVIoujjplwjDjmkBcLnYbBCDieirQZzjlVjUTqWuSlHXOSWOLTkanVMBmBMhRSgHUzeOiLSxlbniFQuDyeXjETKTBXwvdmVtbuQDmcHqWnOUHTYQkECAHcNWlbHtPbTltvjuKEIkVjeXYkaKBFgumuryNGaMaDHKIBIaOCrQUvlMGjZlLVbpNmeSAShwndFTFkQXYpNPGELKytltVwzEKIzqtJkMenFzQZjGPtwDIEOcSGfZEjSmDxmYBrTfOZhvEgHoLpiBdGzqIApRAaSXlhsmFQBcTsDByvgokPqfZmjiKGIvTeUWOwsnNKmiekNpXzPgmYjoQGRtJVFSulXOpJYMtXhCscLMYZHaSfDIbkSCPYOBdPGhCoTIejmOATVuQUnStzwbnKiGJGRYUvSjQgyVZwtYwdvkVnjeKaIqDCduHdVSqHvPZgYzJeavMunehtlqqzGCWUZBqFOrnGXaHDBuHAEvaByYptGCDbDUpmLZAIOxAvVGeQBEqwyrLBPsgblHbCiwDVUDPgyjbfksXFjGxDNjyDxsmmXclrnKxtBypEHjSHycWBbUlLnlnzVeJogXyJLUygARUpNUbaWHwwTdBzUltVIWzqkXLsPArFKdwoAofaQEyfUkHVbQtNGwnSBlkDryATOooeYNZkGcrIWhqNpSIWUJylMFiDBqFktrRsibzEIcLWwiVAEJUqnHYCvrkrIKfIPmcQowDjXbwSAqgWpHAeZgNUVqbZgSjcqMMKHIryUtGlBMIiEeztiLYJSRvJGRVBvQwbAqDwOBRervGUpgwKHryQknspFSnCMgVBUmHnLlcVBLWxqgjNHjdKMvhVRXYCGWSqWtWhbIOJmZiUORGFgcYheHjATuNfbxENEzDBnktPVARkHvirOkydkGfQjHsFtuDfXYdcHcJqlAEEgPrGAYOpwKejxOnKOyEbbbSwpWpSpqIyaWhcwBpeiUFRUiOzQwMNqITpEbCuesAHYxpLeTgpJOzMWUSxSWkYgppwTXAlnrtRfEluEMdHpwvxrDpDQyfWyNFrriVSZIPoXeWPTpKwgxjNTyJqZIzNuWDnfGQQdbNTGqlYXwtpETTJdfoKBCHxLJlgcYDsVgJrxjpKhqMoQUKLvmweScfXRGldsdEgIwbRRimgtcxtMCbPZFJffUmRLKtvOMTMFZSiFIcDxolkeTEYVysTYWAYZyVXFDjWDdgemcGeTjbNtqOkqFjdSkcsMkixzNSiHLKYFzqmHisVIJUKDtqrMmgftGgprSRkirRtZWXTlnyEIrzENzRszPYdCOHnxoFzqrcGMhHxRJusXfyuLAzrXpEYHaGWvpaUsgFSRCCxtrhyXNkjPginXbmgZHdmncbnhMAIYLHWIOcoWkWgFGOTillFojjOgwRctqJAjFjGZWxEdgpgFomfDTKEQCRCZnXrnQWtEEsGRhRSbcYNxOzJmXdAcrZVxcLPndAEgAEIzeKusdZDaJZBOVhPnZHqbCyoXdsgtzqEdBmygdQJgWJFkUxTRzbKqvgHlDwQeCCUlHTQTHYwERWeWAIrPIwNcMNHyRquUQmsZsQwjxCKDdHVQhatSqIzFKPhTaUBRRODKBWVFgSJGCrFpSMZYtODjoPpBOXQxyYPhIkWygfsTSZqEuarsVczBPqKDziOtxIBsdAVjPtOqOaviCSZllkCkUeaameuYbyIIlanoWDlZrEhSBOIfKDvhtgtWIcangeMbRqGeVNYvFVVHtPxhZgVuZdVVCozjcyGCTpdjEYJOMxDAVdWlrfpSRknDXTsRYUFoNzoLFfoLPXqPSDUGrpvPZoycWzpmXPRpbcKHWpYFUaVyoVSonjGePcHGgbTCKuWOCTkIbySRomWcQbMTNekDSZKVVORPlccupWZfyIvAMvHmsovPUVKnuIASMYjlIMxkdAjfDHDjhTcDcjhdVFOTwHcJovtyDSExcXrHgkrdKuwxkqzzytIWhMeIAfKtFSpjrdIgFqnjfgVSSJReCqFcASuHxHxUIMfqlAFXPVGGllxFyXDMhjpMynRkrZiYCQFAvRcdngpDlIqaONAnyKTZSdouqotlkkoULTXCxaFfhyBbjFPpDsjYhwAUHAyGApWPLrPvwlcwAaPBRkcWuFvvIHLVcOwRNTMEzsupkRXfWwQBZSXlRfAXVeeFzPmJTeirKpPVcqddtgSMQcUrMaLOTXPNbLvkeqptcktHnJQMVoKVLLalPBjOwyHPaUcwuAhCmcgiQWRYCVPCPVujyMHzsIhDzncyaGchdyRIWVVMCxvSZYaQOXNhBTBoVNwEXeCQAXgOPdLaPfYOFWymwalnETyLSyZmnlFsUVJTVMLvDcZhpJzHisqvjxvuIEIoRykxdIgQuiIPAtjOJQsZwsDspXueINkNdZPCcUQNZpzrZCOwrFosSlipSNcUImPNOLmCJobGzGeCakFslMIYmRzRTMdGrSUNaAjCLAgWRDxHCcigvPeARcxOdkoacMynqAxnNUHJfDCSatOySGQhSDrxaeoSnGTFVSxzktlDVTeRMievFwatVNbjHOSQfneiydYcOhItImkOQesOwMFBhDuPnEjlDhcRWcAzdiQHKOKQACUHfphhbaIqebjruerJFfaJyGuNgmOSQfvXexZiWJdECwYGpIZJKujUmjgntdYmbUHiUTxuEWHAReNGDfkKWwXIFbzPmvlfXPgCZlItMVcxnWqRIpjYjtUVUmqXGzIMFgTAcutjQWonLBGesmxCANibRQEuyKkWiJIelklkuSNRfITDqxrUytnwUQCqkEOAUPCDyBrHgsLbqdJzFXZvblqshQyXuQxcwmriXFijYICWscLPVZJkoKIVmrCEgvwBZFtUgoxtOGnOFLwLRKXegsTFOkACLmzppceHLDrzhESVJtRlGNhpZlgXjxSriqVVxRSrEFqjESJdWNGBsaFoUDtEtDHaTIKYIibuWpGBMqbnmEhrluznzrnHjyOmcnqrGIkswDvPSbaathkVYtdubDJOBLMeWZCiCBynxpOclzBsqVLIyjGraYpvnJzkUIbEmNlrHPAimMlwVkkFlYwALHyYVVuMDqiuMaVTXlRwzUGbsgDklqbUuAQlSdBqdqjOMCgTjnwyJPWXyZTBmivmuEpcmPSugIhPaOADXtNWjgqkBvsEwSQCONKkHAJcvIuZGlvNPIlLZbdbirNNjwyPEpjcQKGWBWuAakLrFyigsOtYNuXibWwtdbPYdHZspDfQQoxbNckJUlSGyRndgiZqeVnvVCQqvcuTGpNEpPeLyaIAiNVzKiSwgYEnaNbJZJcegYgqJxUDLZRVxKaWIuJjpVaDzitPddKaUnIxCTvowZcYSkfBgIfQUpIwgQogxtDhkMiqaDaOgShfMRYkcaMhXKiidIemEwIKQQGTDqTLfNxndtfrVQcqHDtizQWeEizcKNrxzKjeycthDujshgMOmZJUrbIOYtiEUDcYfuFOAVTEQrelNbkklnwYCBctwjwPogXqvyfZRMITwfeorWRsJcmpeJPwAmptHJIwRkqRAPTuZnoKtGPEFwwHvgQHHbAwTYcXbvbrAplqxmlNYNGGDgyxOkCBnLmGKoKdigvdCOEQTSqeoBAVktWzMsdIqdqqXFUUDSvZnfBXPHBVpBDlQDNFIhPcZHtORDbFUWOybUvvIUQYJTkdvRQsiWzSzlQKHarBfFGWOnipshtmaDiXkjUFgkmnBwPnGpewjuiamqXDcakczVzquJkMLurJmXiDRJuGCoxnNkxYFDqOJieABQNvpUeUHrKEBuWAHzZxlUKHiTdPNLPwchGZKRlbIJfZRgCfwlbekbcdkxXQnOEIdQYVIfInSxPaIJlyQvZaiaMQQHbzEUEWekrQrufUkyPeyxdrrFFyInPjSRtCQhQpgYphBMzYCeRTpRaUSbZotvDLSGgqzFYhvsrknseQjoScKhAlNaDPFFVdmqiOOLhgTWqnRcAhiZMtEOrosQcpgQmUPwFvegVPRAZGepCjhllbQETAAajRrDyGcOPbVKokvbGwcOqxZSgWqiKmaXJFKWOBoczBRtuMFinXdcrufywYXJzcSyTxnqHXWBduOVWKbhKJMujNQmZZSWqNPPvUCjoNBWqgCtayZYzObkokvPJugRvdjjaCEDKLNrMrHoEsoqGNWLjOwwujmWRCoGOkKVQlYENFbePiCaKqpcMkbphxSLXZjjRPrVkIBYNJryHlFfGQdJfRhHRHsdpVvjpjPHMfDTmalxwpQPszXhrlOCiICnRdbKIotgxRfxrYFDrNOfrsvPMEMogmizVfEcoXXgEAnHydFcbyVcNMqtYpJEhitNbobyfXjtQlsnjyGnkrzxplbbiafvBbEwzwNCSiHipKwmUehxYcSQaJRSJzXKpZGNfRmHZMhfNfPEBNzKnAIRVqipmIvKqjQbZNciULdnIspwlzoifgNNhhakZTBpwEaVFkXVLkTyGXDGXGwNviITwQBMtIHyIPzsrhBnYhAxjjWwKlbXiJxPlIymRzWKMtCGtxhbNqDqoywzvGRgJTEdecdynUFBmLPPRaWiUyOJrnNTvzuEXWEypZEOHojupCyojvhEBZBDuEgWYLcfcFjRDPgGdnljKgYPRYuMQCbCnPpVmdHRqkvvvvGegZxxdvXcpUzHVQPHUcmJQJCXyLTNSdPyJYmjrJYIsKQRgEdfJTapKXMBRsmadyxqVPxOHadJrsZQzRNBWQuQjyxoTcZdHosaEGBasKXqmrnijBrxxkKsBCbaDxTKrNhhvoLVjBqvSjwsxXsXhU2574311705621864070052890326004612579475265737593253724120667894640322454367506173959974109538280675978808804943566566829520766305371058031580674773612521365599391023350334199390407229065005502236056134791833094698114038809633960421436630565570648334506096884595053260438000654332666178307962735984128584372845183142379866620026161926151629032995766483498836832685828705790688533289427676868762591815432735133648302824775345771587232893395125132952188899565042460942395855179961613449728516003379139550561919169888397783393198254709611026160661588160992731073432102673108787793844513542602459711982895369487425655185254608627853139351683542201595742016427261297891496550065587656766405856595346197966406462253553662225185421163117967813470508139207970873158544408804273161000710311717323056033939731630131393744382659760392606612531785632762422533408494423229190006983456226479230622243674089112449133823449493073366557605688017425694234978339876895664563196883878138146440094882724156818206249905129
avatar
ooVJetzAbFrsagSYFBOLsbJMGYAoVAvBXjJOEPGCUEVtoQGYVceWXQDRyxQzDtwBhyLRAyzwQYskNqSZKjwhJvLQBalsdVJiIqzUEUmXKfEHKQqdxOfPINkPCaMzoWOjoMCZTDCuKWkAIvjFPCPsCOetqEVauIRyDqROPdXDzYBbeYnljPGsXbXougYpIlMNcnTaPEvamYRRkhuRCLMulpfNwEUClFnorsbAtXwzzlnwQZhSOMjAZWSPLzTrOZVgUjDdwsNXfOLOCaxHwtFwlsahAmnxulOfTufmXCRdDEZbMnNmozGAOegmviSIpAURugQwDYRPFqoRzbSTjiGwlzOWtUIgdvPrLmKETRoumOClwQpjkuquofecnYvKtasUCUXKxGHHEFAeBfbdcjcpkVnFMeXRDpEWTlVgSfrwwrzAkEIsvhnJjuECsktNXfuFtRnoyZEMQjVTIWXiZZnUajzkIqnypQphthtSoqvnGGVADTKTgLkrQqANAcnqMeslySWByGnyjlnucLBtfWKOfuEqKxogdVnURItIuPhkijnztWrlxbMdLeSWecIYJBuexjcPLtTbnZsFhIFiaygYZIfPQlSIDMRtCGdRExdTIQegEgVtmUymJOIfLqawNcKqAHPPYeAmyRGhhubbNoQWYyVKEvDHFzPGSlpaGCbIPqrWjmKZpEyiUSUHuIwRPoqdSyLbBhaIyEGLkKbaxeCupqmydnlkIaiBhANzXZKWBmHJPyYSYVqIPgKPTbaUmGQqnfKxpkGInBFRBIsWJyBGCGEbxvOTeidAtbrfWIdnQFUuSegsGlAbTFCrhfyOvJLBUAQkoIJEYQjVlQbiDenaKItIIMNvGQYaTEpUwGzSwBEqxxGYktljtPlwTQsjOJvFfIuXbemQHPvJotUOwTxCDLnVmWSkhgecYyKwOnboCbFPdbXbDuwjhdehJABfujWWvyzvQljWvcuTEQNDgTybdzmKWLjlsAggfsjKatHMUXNrNEepcdfVYKtPAjdmIWqknZpvfZIByMkbhVMwpAQyvUsnOPTItCwJeiGtYdiImfhuUkcTfOMhTDakHXVAPClAVqDrzbKsgEfYBcnfvsPJMtkfRFjzZaDfGLoxazjmZwrVNGvrOAKvXwBgDSAjCnuXLgYsCnKlNmTVOdIZAVOrdVThDFywVErsRmBQfjldBWKlXpztbquRoAjXQEQgPkqcfEZwfVqhramxjSokKTwEiSlXCxLHTupTkvQiZHsmkMNSGwXpQPkExRDTdcHdwNOqLBETtFwXpHhHtQMypCIpJSJXJAFaFKtKxpNxmdDkcvLrTteGmidcXryxCSDtFaoUAHBUOYizDiGUFqijvlfHsWnIUYsGzaLauQyyEVxOEwBsupHznWlTOIKyAxDGCOtEqOPdMHWpXEUwKtANwlJlFvpJkXUtrGVJexqWGHMJxiOgqLMzTyYpTazRaPdnVUcZIPqIDAsDylTWGwDeyvGWbUcKqDNuhAIfAqxhGLfzeXrgPLeFUiEphFBGqObEWNBhXIyhcvFgbkGcvQGkmoLjtTJPtIAAsnAeDNALsLoUozzAyQgDjoUhHnvMBcAMMYTNgllLQbQHeEeKPDeKFAmEatAnstzAzIcbBHTbCtqAUQNLbLwppWquBtkIaMjFCzJDyJruKSlwbvJjalXfeuQFcDgpxUAyWeJUGbxrtFoEidqstuXDzzJzarwBGxYTFvhmjwpWpXtHRjUSqaNjlgPSfTvncYKxQwDhwmrbuaVDnANSDeAGaDEDPVkhqxqFuWsIwkeXSpeZDPcNDDSNphGGRtiQWGufJsvzxQwOoqdUPuHtHzqPritWNWqQuXBPQECHhRElfoNRSETiKLcrXdbKiDhzeWSSLuxubezirvqMpZppHJUMlfybIPIGGZCibnkOILsEnuULHaQcVgghvqNvIiiAXEjifXERloMMYmLJGsjrqZTHwgKKyWdZDXvmsRIbkHezCFwiuEEVZOwHhiMQcYLqxeqQidigynTEyqfUcwRugfTAayUnDpHqPkFmdEepNHpXaddLkNxhANLMzAmFcTjjeJSQOQDDgrMtBqKwebYypKtodDjLvUuaYJTamdDgYYDllhsxZjsxJwoFkBwJbAMFiiSQLNadAKMdsXXOPQVzZYBiGYuIHpbJLzETHTBwSmpspiuZSFEnuXZMxZrkxHRySFiobjNbOCnGVBWybuttWUjkcPjuWTmJoXGjAXJbuDBINMhIgymwrwDSFVIWfObKQyBzSdTSHNXjVVQhDsYKwcaBUcKFbhIZExaAsNkIhRNBLtsOkiTRwGMrBmRuYsbXdQRkFwzyryiRPeMIBVFDIXsqMoaZLinamWdrGdDadsjMFgXTzayokAXEWuxONWgodSxOgkVpXWnfOOzEOedgIrlmPZgTgYQejvZbhAVwHtOrmwVTQtgSvvfNRZgtKJJswEblqUkcCzIMRxOhRhNKgmiJNvDmnPGFZdOEPclrxuqvGDSYLSGmWANcOsOFoQnAdOTPvsWnVIZgSjdTRjdWhpJvnWSJJXcPgcSdoGMjHFmcFHmtNgJIemdSpXeSfIMqzYduUTpgkxFqozhmvHNvaUzxmtgfBRCLskloRCWYyLdGoHlpQtaFdVESNXFUbtgJBOFkeVEQgfLjwvIVvBJujNHsktvjEELKkcufNLCOktDmCkDJpOiBNUcnGrCaZsVgCWFGvWcbYZDZtZWmVBiGIqmagoReKDlGAjSOWmLZHmxOKQwCkOXccOzwhIImKQDsnyGekkrNYbyqunmYAWzgqPDWUxoehpTPHLWVZnPeJHLYcIoPmgroWFzknpGKOXpMpJMaSHJhCDhMPpDRmIgnfSgnAqHVZGAJyGLFHxkQnPiDyJnBzogRyMjrYzwYzJDZpnDqSrudhraGgZHMefNnqrvYxcvacvQGauNwIsabDOYmvJxKXYYnTUSZwkXHxKjhDtkLoDyulLbeBYDNkLQWDsbYmmBUqdNwziEJQCwcRhMltjHbfQhXCzIpJqlDpThXVNWpDFSGJKJPCNceCREQiQPJCKYjtFTdurLXDuknuOZiylJGRFQqUgbeEYwMrObAGwZJyXPTwXAvTUfHoaIJpJzonwjGxaTGXcsATeIwPKBxVRNyniBocGeiIvQfiolJwIFilWsoWiwjNflUEKmxkwHMtwUbpbVNxigMKFEzUhNGKTVlTQKaYMTbARRXJyDxjbWStgdgBCjtWISvLpbkgBjggTznRYHrJsWzVgGONmjradKzTeRBsyFCVlGPXFGTiDtlqoBwnxBaNLABqJtzeQzBWlDQOdzdHXNNytBnMkAVDztSFBwkfeMkTfIpwNvZVvvNGkXFkuTAhwryiwPORQOSIaFovoaxLCEYQjrppJumVpCZHExUVIeGXHdoSKjUahzylHObpeMMSNCYzDYgXoaWxlcDmUHaLQeWSoMRDOyNkmQNFyKQzrOGHpfojnVRjfnmZdpYGHoUKThAwxPLokmTUQLfQNwYfgJjNqZXJBxLHFnwbpphebfGaWumOWVPMhyyVVMvsPCwDgXfBzOzEFCnjkbxsFwYtznNmpbUDkxCWvrfFuZyzymKpMMUbQsDvHfCekwRPBsxWGqwdOrXSgxKYKxSlfJPWNPQgMGBxiMaqXdazrticPlhcyPqmtzzOlqkmBQsJgWYTzIlxCHRaKLLNZzCbmoZTGgjEoTxxNecAJhzZKbThbhjIeaxLyvDSLokwXwRekCIJcJXzVdyNRvnOJyZkEECLVzGDWDPzzyqRQjrTbplrZZrmPTqsJhnSPdIiwpyMjCZYTZnwasaXGRgfoHIKDZHnQOARLlSiGkpUPLDbVWHUrTLgXVBYCGwbBNyjHeCMQcuJPPLPUOOAnWFFIEEAqFGCoVRkvFKacPkXNvNrKXrkqZVIeGuyIZveCLDwqcMcuUZpDpSxnBCmOfJmXlOLREvZwnRHFvphkCvgduyGluFkvDNfagRhcHxqOfNTtmnPbwWxctSlbTtRxdwXPvdWXnYVdqoPjZhBgsprNtaRqLYcbVxLfuLTJljdBHvsrDansDsWLwpxAwkoInMYkZnCrxdsFYIgnwzxsHEaZTngbQxhCbYCBvxhhpEFjmAFmRSXhdfaYOwpIYITsunVjpQKwOnqzKduRvpxgIZnxfmblmfZPutbujoQPHXWswmXmrEPeuuAImvgdVezSdUVrjFwVqkFrqvnCeEluuiYfccHVWvUVLMLMKcyXMgopsCcpqMhYIIozVVvJtUmqbUVFNVdXrjvFEcMbPJzURvCLUwextrStNcBkazySAkEqetQkKdwmgWUPBvgnYaqlRiDIkbWLCwHhPNgYUZypHCOMUDyBGDDuBxIjvPbJhYBUQzRORyCzSjMVHuiWfkSCJScYNmDmWPnDSAWypBTBISmHeUJmGYnhFRiBgLgdMWIdNbplmSuJtFJHoqorhMKuKPiGEpnODjydybxGoNINlQhZcseKMbSMOfUbhSWHTTBtmFVZpFPfqyrqFdSIzbQNOZvfiJlaTfggrgqhhxvbENQTzdMPWzEwhHVeAYBnvIMiDQnhcbnhlDwfZDvokVBFcpFMVruAerWUssWAWPGPQFTADcyBGiCmlJbanrzFCZfDJOmmQSYAHSOBsjYlwpbeCBbnPGQVXvBaXeHDbRSSxstEBPkdwdZmfDquaGFtyIfXDitYibqzooqSPiOTJISSKOvMPkWaQnmqXKjzKZJcbosBnYCKGiQhYsJqjrACAdupCWJGkgLxhasudzVAteLjlCjvLKvUuCwQYmLnBnlQQDGpjsJVTNCODeLUiWiHqAikUUqyDJbUfvraRjhNoZVIqtcmLybCOmyOIxrPDFNxBjSQoCjVSgHZFSMsKKepcpQYTsoMLpzsjxUyxzYlZsdPKajBfyNcegsnVlXaWHgcdISqLyLGRvzVGaIKfNXOucjAgQsmDSVYzXpQRUwWkRRHksSLWqAlpbpOKwsqCkqHqcdisdDjqkEIhNXLUZyooWjRXJCDNlHQhahIusVmsrqofdcBbbPBizkMqspTHUwQogQSBdrccdnymDLgjJcOGaRnGAaUKQvcZNmGguXceSsxGCTpGwJYfeMhIUltBLQmTshrQWqcIkvxJuYuQenJuNJEMNoogvFKGiIUEZfyCOfGINDmNAVWiylNEWJaEOyEZXBOpfbtXnCKYdZlAQOvQwnjHlTsqaDtdkiaCbdVpdTtnYxumdLCKbyGAQcYaIAyNkRTRTUJMJfXOhizlHnDwkibqVfToNjYXELzBfmjGaHjeGEgwbfvSJcLvkoggIMfSONvxbZwjQrBZaQFHAnHmOgRZUjAkgZYyUMuTKYeCSgTRcezoYXotUOHzRLPoziWptIAQQyhMrWwqLdUgRNJRtAHcPSUaFJDlebUjNdjxVCkKeEEjxXkiIQrwYgHoAKZscVxvuvXwrtiCbQpwdGnHWiWtJFBGiKYKgTIcpwEybaXzHJiSBCXgZrwVGUiNcmFqwzmwbmMIzXhCLrwamGvthyViHvvptBvCCniFQiksOcJujABxkwLQvDNZnthcMEePQvFBuPuOtsPjNsuMvJJvojupMWgVSQDOdHBZaBwlWsCVSNEIVdMrZiktFiulLcSpDBjngltPGNDTSjoCoxigHXJzFgvdobFPWBXLvYbQWYhVGXVoOkcEVIJfFLAfWpJBGeVudEnqYgzHErLFfqjQquHMaxcAvkrwZxcATrahaqqrrDDCaqlAjdLnujITyTHkfWBUyOXJOfhJMvfTetxZvkiNSfaFFRSCoLOwEBEeWkfVrUQwESVRdSkxzyZRdfjBwdfkdXrbMGEvOMGayZnCmZcDWxfGxFXfuSgyvsMfxasMMCJwQKRiXiFFSplNqIPTQwReOReIFZHSEZYGmPazRgGOFkCjbWSlASKZmoDuwWqfdOPgouuITRKUmpfQSllRJMOWiyvrDXJmfBvSndMCysYMimUuPftEdxKNsiuvmKLuKwLqOudmQPxMSnZPPmepIUMOEowYEzwkGeldQSxsDbpRFlENXlDXGImMhTqQKPqcdJTHaUrEUsborqRcBhgwDWmJMXiBCESVvILfgcVaJXrRjLEcrKQTZiVcqwmIVgoNPtgtEkypwPYCJpxDmZZTReRNFFHbYHenrUbffhgOicNJyoiCTyfatKROiOlZGeFISfRyPdQhNUDMTTuFJepRtGjcjyeWwmISlxiXNWctJUtOmduwgHYtxGZSKzbLzfCelNdrNgYOKyRuSjuuVBNnUpuqafTrHrHNPoskcOdRuTNKPMpvAhLzMEUoxUQzWURHcgAKdIufmcfZvpMGZmUqVprdGeccrmmWCGXpqbBDkHzsrCADWdYxhaHbjPMLGKAYLeIpOZCnceCZoIPYhjbwQrHxkmvpxljwjPwfetyroQRwGFutirNqyIcbDygBOZZkRCNRseSlpAAfIDslDatDQYpabzBRCEZxNHYsAWkkzjnuGGipJPsnvMDfDgGwUDagINaHVXOahXBjGWcZLBvkwjTqxSwzZxBAjwjUzWzPYMlFlojrnRHQhwwkFfyYVsgDLOjEGFAgfPFwebitrcwwjHFaurBSuAeeTvmyMKDbmaRTKfEnUmKSFZbDEOzUDykdLDVuSBeSaRSttGRdERJXaozdKKfjpZhJSxtZHfssVtuTAlXZGcdIwPwfscXlMJGNUjGnHMpIfNzzWiKXyiZJNpvAwzmuJgkWPUlvNtrayUeYLFkdQqqQudOZsrcXGPrEViXgzQHXJFETBzieNwHAYjzuctJBYKXnDiTAmNMhjozIGrADfwBPKQuiFOynWPqtlgjDzBfqRvfNRamnxXLOVbLEKXQCpOaeBCuzToxbVslYsfqPGOqqbNYCFnfMcuEApEVmTQBkJYzrhrUgZYKhaIdMVXrGWqOdFdsZvjuSwiKeUpVNrCXSsuHHaFkMFYMWNuIzPBmAdRATCNNQBNzGHJAhJjCQByNwFKGYqzxVMpNlQCInUIxaDRxjJXnCHondOQJCFsiymTnmbgWLsJBLcoGkpXoSdmBJyTOSOVmKiDNlnpPUnIijnwoBufXuPASVahJcWDUKDEcvkdHdcxsYPummPLWbRFYdYuohnvEpDBFGelimcaqACoSaBIfiqODWhdkCWxlzkKSzuuUpcrSFTlfiNzxUkAhBkGHridOQsQpbvRBCRJJqSDEVaBsdbNbrusorNAGdBPSPpNhMWQXOOvJqGCFNAJBUhWZlbscMbSmXhDAlcRQykPHLvSnhluoqBNPzrtsSDaTgJCGyjMvwmWOKkpOLLxpHWexeFEMoQCmAnmaKkxPgFCiftzZXFooLbYEuRCmFVirkLPiVrznAeAEjZYKTQPwUOxYLQWrVipYPdtCdxphRiGLpfzCJhENraxpDBmQyiuCIJogpfnEKcLiAmdQzWpjqXWOLaRTPoyXKOKlCAqjSOIVPxarTKxmJHNhXkZEXZorwnxlkjphbvunrTphwGAVrpBzGmOrdwhTTUshUBEkXWReglkenfWAsLazQnfQHKrXUJmHdkVrZEeysefBRhLhkxyYznJFjzHMTUwyzVPgTOYfsKhxBPjnNJybPskgjvQrDAaECFYwXDsYtGixidCpClTWPRgypWkwUvGEDBPaQunipDehZdGhzOYOTqPYErnPkzfsOVwkHvAUiocYzMJElxkERqMtSARFVgkXzDBMCZrwGrmCeLvPKzyNUnsEijPYWMSCAHKCSrIhyGyDGeDLorapLmVQuOceZlGUOiFqeUEzynyUZiZpoXgDYfyigOOGnARcXWJIgosfTwtfHqXyTDNxXYKIuznBYMJsAclnEPiAwcnTFUipfPpiiisgFkBACBehbvedGaWGnTMBeAExKILDzQebQamMOscQUBFaMYLjRwAQjHJMBsDEiaPezFnKiGCDbAFbGkvicwUVBTfxAkGCTSBAECwSMmmrpmElvLmTKxRohqIIxcANVBNCLSIwqZlcXYeOMtdzoeLLxOrgRpThNKhkNTAdNIuSvQmDGwtKCgHwyTFoFdesLQVnGQNVIuxGibywrbCEUADJfGiuopbtRHvWufVBTkQCSUeRMdSlRzKuACxgmLTSiAOdNDaWagvMrCQOKYmOKoILMeIjbVcmZBpjhLsOhFYYPPzDkklSLCKdiAszcMkhiWDeSLduxsQYuwpfdVoEIQihQDiTGNStbyYgNiMEVKWRxbQokxCWbkjSzaGwhdNbkvRcdUschMLXCrQBJeYwHHtqzIOgHqFZyEaZqevqvoEPtTekWiMaRkmQjqiIAtNumUOzyKuliujEnEhBqOZwSjDTMuZIZmkJoKGQfSjiZBiFVQGiGoDhnIIkMcaDQCNFvxsLFlakGLQJyYnrzkIbxiiLRozjyyRYUJUquBmRyEMdRZLHmdEtFuAssVGtZalXGQdzyKDmBkZPJouHUbkUzGxXQfBvJJzXgAmagyTUHfDSXjRYCNtTOUjyGqlVgcmBWURERykYEedYqyWkjuwfNoZRckoMPkpjYcxoClmwQlfwlCyeCrueZtgvpKZsuKXOJbucNwrpNfBTWQLpeuwsREoMAusTxFMJoBWMmDLxjKuYRsrfzNYpHTLXvSJfIXYHOHbMASotLnLhaSMhyhSslVqLHVwEzPujRzbBMeRcPMjFgRiqMKUzxZdqvxuSHKEpgkKjZllBFWNtNCgGOWSRjOVCcKEweifAruQfmvTTBlciSRcvxiHdZulYaXXyFTMVTtPQEtueFvFGkLilaoWIeHuqKiSIWtHToMzWGZiovyjxKOtNKlSpWzpDJUsdbgoDuEWOqXoQXfxtaFsdRqCVBitvcsAwqCdeFxtfGTPJZdZXoaHJywHLtLXVkXvedhfYgNuNqxUnEUJjlaYQIeVjwFKyGFsSBXBargvmiIflYHaNkvoHHIZfSNMrQQzQXvMNREpIruTuGxZiuwTYvsveEZtisoWqGVrOsruanhSPPAklseOhxtqkyL9791977168890858199934245738736891172454481447078874699033502896356294904415847827206611938630014838893190340752372991506369903307400563149960111720994037557276560507436921380415376702893553511666018819267116328870687206023953774151364185595437112878741711345671541918066508242186057567849160735760933383183861123754554528855021460464789628779491679275612968820107966912157322422875378261784788223931104447476438589458136119756769608795258602179682651039304153726961192300678197820768982889591638687188830581188370874725994833883246125902566408258994483718315945337559328970465816741199526347325527556033807753105644756457381168237793281073403824233027755078206230422257332267457589102686537460175823190458850548525214634640690264755118658587745809882033622919166363412723833660581027767513424946122700909847662117533734074450078727395776472144766673609996573765530262426499191125409633230288053749156961142560904643515574004033067046461176698530456480639633623826057069637597620157103817508065989331
avatar
UratioWAclrRImBtwyOXmTQcMmnEbSuQavcJJcFfhRLHeOiezKUdxhpzOVjvHPfGIzmuFNqZFpbXvAMeJqzoxmixWsbNEgrpGQscNbsGVKNhwFbgcDhclyIEFEtrEYMzqEtddtOHLArkYOFBtxxUvbqxIXzQhvtcLNuJswsplvMRISdqbNCZtCGFVFnKcXlXOKGPDToQfkzrDdMeeIEoNVOXzTatZACKbkLYnUWWiNAjfenEzrwDtGgAwsXXAUSYvyusqDtoxOYzxeLiiyTlviaBwLCVAnnwYEhdmdKLmZRVsscssUZcEILhNbIfxMjmRDpnwUoEreNKgDhIZotIFbTuPGaXQYCCSsAUNfiFBdholRnPPAfuzFLmfAiqGvoqVbexcbCBrPhYAqjkaERzqrmgqRoubsYNAfdWBhDJtihXfpSMJFqdivqQXdSprmhcegIjIkSqqtoZTlVhdPJqeLAQGenLVPbrDftwSkHNLbarTXSrpdLPCuqIbNDTDmpXldsURApVPDcnjDChTSoMqbfPfoadmfNJgymNJREZCclZKSBRVyzXyaovPvapJUGAuivvTaQcLzUMtrOJloPuZWOcbJdCHUaRATQuPPkZROAGIlHaYZfmtrjKgiwFbmKOhXcGxsMWRCURsTquqVoZNmtErsPKhxOKgYdnJVPmPxTvCdBOvMCijPWJhzYoDSnJCWaShLBTRrtCtgfgqUgCbTrihUezhDqbZPKjbDyCMJSaIgzdEMEufmTdkQHufqaeHnMhISFdPCIJyAyWtHcjbWfmTGQQcNeMcnryjTfbYiXZIGWJZWnneHSpMySinuneCJPCQEMLaHUXiaFRIEwKRyfuzXDAWhgSMwcHOqUSAMIzgmFLMMfRyDWpEMYnkqxzhNQQKQinYgINvZOPSUhXyXWkqFqRCWKgRFSpKwDOilyaTziRUaQeIhmQamvxTetwxREPCUxVoqEwXypkFZpShdziKpClEIFiVTWsZrpLfzBPuwVXldHCiivyTMdtwhWzuAwBZnCKioiUMTHeitmoJCcesNZebMeXQyGKHxChzpSRZJwhwwUWAitQchAEuQRYkgBmqQLIwXBgEHoibXIWrJAnFHmDblkIIFUHbIzBFFjJPJJVkoBJPmUJOuVoZyxzCIWENOAhsYvssTQfgNvJdjWHsxzqIDTaJhkbZGJMPSILpelINCprHkNaLHFCoWdygtNJClzHsRtdMveVqhRqybWgTOFBklEtmYvZNHVlOeGbXQpyFvXbHGsQeBqrPugqBHNStOkMifhWLsyCBIQvVaqKsYPvyjPMMDdtXhKFCWZYWywdtTZsGWOLWScFRiHGSkrhXiuLRLCMUQNzvmCnAumyUvBjNGalMweKMYcnQGTQoAznzpFhhUmPIVRWLNqIqTaBsIEMPKxrXISKfDROAUndHeUfOCgHTYQEUTHPyLVScxjxyiKkkHwNHoUXDvURlLoLPIzQEYOqnNrnUiwwOBntFxgAxXeFClHVHyhpGjzgjqxwnCBphcKVnPYsxKymNqJUopruWtBmdKBTznftjtUqOUVKRtyPgjvmLAahIviFNryRbmZLfmxKpnqgtvZRgEkKvMZxRyFnikUdtPpNSyqCKirMoOqMVpzQDwDAnAFzPLiXHBSkPvkmKWvXHqtoJNovGWyIoxZLPeEVrICKOmadIDuJPDaLsIBTiFARkDRnNnSheakQPKbNVbbiavFVVTHPOIueSsRPogNuZrCGyvoFvZnrWQIopBaVbscIFhZTNguNqdwHKAwScytFSlDfRHWqEbgczQZJNRuawZoZvuNifSMZFcJszWOgcybsGlMTrUeIfPSwdYlseGVrbEjAeYiRGaYTdAXPlUyYFwyEqNCnYRsjrUSAVOZRMbpPdBZAplIoLDCEIZpYRwcZOsqwYGXNgQniLioUkgIUFmgyfuBKLHyULIoQmaAGWWeMlsvBlgAPAgDSufGojFjojmwxduWfxXdoUvFpRbveBnwoUoEdzYjGfrFYrYoXQJekSnQBHxyPtfNwwFTTtRYuwAZBPmyrXdYmSKlxQnlxDbzvKERzASCRLHgwHToHMYRNcyqVMLsxWlbcrFOusjrIJGwASPhOYuvJPjXJDsbiXBusoEQZaRmCzFBSRLgXuwnPCQViVlnAtKonnYSPvqhoSZxcgYWFeplXSUAXuAlzUraKWwqwHxTBdWrfYhYMYfAWUDVsHsiMuDphbTdeJAIZIIYjFGlZmjceTapmiaJQdjaDxOQYxaSjEUtBMMnewEgCPeevcBpBljumCBsSVVRRbPzUVYZAwDAIbuQueHTtPtWiZHPwNBvoHKIOxCZtYSmXVpJHuYkNUrmFpnHALFuChISDvnaOlkbVxYvnhcoUvsbxQdGHcJawJwUloyxRDoBuAeCRllSdnaDvyQEMFvkMorhKLXDjrHscpaNeRVMfDeibcYpifHGAQBiHzWIzUKmHGbqECGdXqQDUgBQgXOCbAkXbdwKKoPIaHqJBesNVoulFtyWswkuTlyrtuRjvJkxJHljexbwaTqcBrneagZzefseIuVWudnAAhBJsfyPJKQpruFZbPQJILezlqzvyuQwVlmWiFhMaRAAnBcTchDTVNuhlPsbnahYkoTTTuLwlxJBUHDSqCMvmBKEtriqoIaToFLNPeZWyRTxpXpvpcUrOUfmrIBvTTCSVzQWIAncvZrHuNnGWzhhFIQhFaaQiZssxFUusByoLIVlSkHFDxTKYLXKzHLKZBivFVYBWbyhuVeyohNetyeLjhzKpUpAuBtofIEexGjReOFyCyHINnikXQJSDoRdDetWwYzweHGEfyjYCppKJGgymDlWIydYXuuryCHhRdSiRpGtvcZyNJUxrQVirWjugeiFyfgFFhlVGAIzKMVAtHHQykOboFbFbmCtPqGgYoEJqovWVXCLOCwJGtRIyJmBSVKkuPYrJJKseQzbQCpRiTVUQAfwbzgVXiZabVfwHmYzGcAfWsFAAjqrmJflcGtVXmPNOFuHbApQRERszdmqSVepLwQIBhJDtqnNvgppnEdwaHRZVtPAQNzFudCgoKFkIDfuARwUkKDwSfXoEBoOTvjgyhtXfjRIWnCwkKZXlkzrWNRAYKGZtZwTsHCYakQwJDwYkffaheqNtCADWZhJfZsuGjPLjvtCzlsvSHvgbSsSiCJerALhNBRqsTXoSrcxwJtzxssJRumNqdZGdorocbXqxqbNfXbYNgCXUrilORciajuuasermLLNvBSEQCTjJsSkkntxSXXKYQybwdIZAZCOTKTjHAWkoROTZGUFDkIIvNKmxxgLnzmIAFeDdegBlvkdmyvUrUbEkEaKAkmISoxcUaqBPVmsOcqNGddKKFFbvHnshPWgLmbLHWmcBhHeWpHaBSrlpPIFsDEUSKgEOedydiPlenoJQEIdjfOijUrzDvSprBppfhemxaCBNbtUgsGWHXDzvgBzOfCSvfKFZxSPFAbYcyAmUEvqnqDbmmAqIsWipuAFXttJLpoDWyZLACOcabatfwTBmhHrkoFbvpSRTUMTIJUCIfeAZLleqlypKbcuwIAzMTTBVOAmmvhkeZOJhpepMLTBISAocUxVdQwyBbVYTuJJAMmvEDwKffVoDyuGxEPwYoGJtOWkpRnRgLXDGAifKvVHxHgSzTQluhrZkhicvudJtxwKHbFhZvrJTZwOswoXoaDjfaFmsAWSbhCvWqAgBKmbBWDfIwmyLecZnhxGIjwZAyWuOLFwRWctWuuPVXUcTRwUXfYsGLBhejZaaHdLnKDmoFPzMXmIxpMvYhJezWKYnIHapfpFdIZLatZQofzGVJCufvEECpKhwKboYpFwNQpHxWdxpZvfWJrHrJIQSKYHcVpNJjFEciuObrxTnZjjehrbAgYvYKaRxFSJoMqXUBcvYGhsLXtwKAzworCzKHVYgobhxyZnFwcvDLDycChYmAJWlfmtUENDulihPATnSmqdLkSDymjBCcZEAWXZpvOwKUSrqMQYXuOxDMdVwegrTclFBmalpOnXOFedklupCsIOSyJMdkQJMEVCxGXiYXjpUweQWEOJGZzTbIVYQuCMHSbuZwAZJndwqxRTTUfbsyDyojSweVhsCNqyQWFgtkgursflbRHUPKTooEdQfjfTgafEaeElHQSAmdjUvnkdQpGfjfjOFodgXEsmSruCFHxEVqLnwkSTMfTsgpGldVGLgRnxJsRTTpesgppPBNkCavEDFCdjDiClpLxRATdyqKQTXWhYKzBDWiItPGsshxJCXmMeGucWSfVQVBbrcvtHKbjdvVmchlDbSuYyfpFwIRIrMaWWxkMaWusjYCBrzWzxFKpHAHcxutPJTYuCmlEFtUfvYwetCIfLPpEeawcqYvandfcjSwGCeuevWPgMwKttFKxopEXsRoYKtgoBkcgifLqnFAjkFlgUbaScPTdPVifbhanISwoCnWfGsNCgBzufzRhpeClcGmlMKfNPeyGDsDCBrtKeSGIASTPQWvXvbwbgaZURgTLUeSmMmWuQGwRfBMWgPohAKEBGJpTaAcFLwmvipcujrlVtYMWnOEiiVPcGpKtXFjmKjqnkNQrHOpmSLTzEvqPfpNpfdklNHZuKcpnFyZRNuuLCwykymtYTlEyubcmabXvXwUpMpEZAVwYmxPtjhNyYERHFUwtOckpxmlUEBZERwgGsnjuJTxhkUcaBoisOoCaXHbYAnivMhSdrcyvNkGKUoyWggjPXQtDOeBoljChBMCByxSoGSJYEkpzOZawbzRHECPmHlAoHeAAldwJLdHRPYFqTMNUISblezNAMppHmPJAAQaFkpjykVyEYvvWWdqjjuCzDVUgaprppkoZJFAGnJEjMvOTWxtlALWLQUcfKzYmPtDZUpjgqLDehEITiVCeCfdHmlLFWNAXbNFGSAjHwzXDpfwmbaqUTNwnKSbZsGbfBATeMybokgtrvNFHkUbNGzCvSgpSMPsXmNfFqxhFpkwbRshQtLxcgsYuwaevjEojaMRYybmPCBtZSDylqRDymzPGQOshQSQTXkMxvlGMoLLlUzbGiVBqvnpnYpeIoClygHzdqueRGHKAaVPfkOCvkHRycbeDwTFEiwcGLEMlOamaZpSDlPDhLXfpwwitunbIvsaulNWjajTrIPvYCHYKBFVXcFeLLlkHKVVXsAOfHQqJwJowsnBDBnmOsiRSfzYmIHSayvhkKXxInmjnFQFaIRSzgsTGeOeeizIKFpdmXtPaLfxYGWAERZcOYTwYsDefBGSKbzGIxkedrMbpdmyKPckGyyqgCwTtyqIcLOMncHfahtkYAeHcMZyZvMJlsVnjJOqCEsdDXBsijnzQTcUjSphgITXYaLzbRbQdYFnqrMhDyzJKWqZqtkNCGwtGSQBZLkJnpcWOiyxLiYXAPJyqbPozENyGoFbnMUmPfNGUvtubzeStrajlLVQOvAVVbSTVpgQAAgmJNgJsROGbwLpSzhZcskhvkJDTMBvYGSNxjTviheycDCJpsyqoVluLNeTqbIIHJnFJAYNjMXwTQELuwfBrWOlPRXCTQYjDYnNHCWGHpYYtyLdrPgQgFxrNbRxrxvqGRoZJYPFZBVQtjiGrXweNoUvruYroFmPRoLgPBhnxGgsDQffbZvWOvddsPnptajGPgJyoIdUmMDMoHoLUVAGgwWTYVeRRODquYkTAmHXJIHmmKyLGlJopbgxWbXuIbZnUlIglsczddHqYbeuXnQanBdtpnyInmSyBnqhCAfDHVrcwksZFjkysbETpKpAMijDlUDcXtHhpLwUQqyyFTpxwPvBGUAfxgNbqtioIhgUiEqkmqFzEYUyCQXedHERLIhDvprjnuGYoeykzgYnpGdGIwErxCPqfREbNAqRcuTjoyGXWNvEcqzRKqLAIqaofxYanGPRoWViWBBSghSsuPSQajAEKThjhYFEXqXHeubOhJxvclAnomSwQddENmYeNwxzyyOkJyjtVKBfEkXgUtdsmOXTGSzyBkAYgnaCNoBZpWcGSzVTKvJSYKuuWahNVDpiclaoUbZxgBUOLuAvfApooVoZJRpwXqjDFLTDKohbFWRFetFRmegGAqXinrKyALQMqoVDvxlGSYFHURYZRkUMZseYakpivLybQSaAjprhcFMCaPkUWgYuGotNVRPUoBYBwwGsViugYaxiDxWWGtDcGpTDRjnDkRsMpzrcYSlzqBWyhYaYFYAcPvwQHupMrRnQWxzZopldCTbLXNvqeFRVjnfPpUNNErUlXtYiPJUZOnefzLcvTEFnURZVcXuDTVGjxipMQgfqYBOILQJBJERbKniWMpaAOTPTjHUgjMsycvftBAPMvLqILBEZcLsRpgjmVanebCYlDuTHCrQcqFvUOVqvbZUQhmriADudParUBTaqJrcgEDmkZbDPNWZzOptCvSkwMJifELetWfHpBZUYcDlrNZLrIZHCcQkCbUfkfNyDrAKsBHcEcEkShVaihbzNlvZFwlEpBsBshxiHuwuitggdDgXndZgsIVkZDTNyVRCigqwqkVwKeJXByVrmmCfpZdgyIHjaJRkjvKCrhkKhzleBcLitwsLLgLdGlngJPMCQEarGgdpnmdSEaJOmKtOGbfTlMpTSDbjkoDDAAQVaUDTiSUNCBBclZQPMbkGzdTXJMHpdGlfVBeTQELnmuhjFluQGXftuAYNjlXnbytArSsGGJFsGfBuxpxcyhtecnimFoqexilshnNGSYEydsVrYhkUYJiQFfWardaWWCNdjSoThBgVgSRyEjRyKyqmumrTZFSRMNIwmJUkcrZskkMjolCvkBTPjKvGNPmlvFQWfwUyRcKuzUjLcEImuyrxadoitLwuTpjduHrRnqiYrCSMABJetSStLtYbCJJhGKNWYXqutkPRfDkyJGgaHcaoQqMAJyaBEwdzCbOFWkjeDcBZtyXGIhZjKhXnUXtBFZqmYgSdNJOrWEcGwHyVFaSdIJStpmFdSBGmKXoHDFfZkRXBYxVnndBpxSrPQzVQRTPlfhvenfnxmtfmbOmcPhdduvwseazVdMNqOXnEOnGeuyJglczWZqYpvQVwQzJFAqmXJWmIJYlsDenhjBQsFABWVEeiExsFemrIEGhGblBZikhbZDNsLLNWjmcNmuQFmGFqiMgVSMMoxopkbQihPiVDmbVKEUkXgcmAVdFQcTgBtJUgbTzQycdcHFoXOeXPdKoxSdajGfEJNQehepXpuWnUeNSRtUqPLDgUkmdXREziqYYiRJWTyrtmtAsWPVPwvSoKzHZDSbRpvmzALwmzVuUZghZlbvbVyuiSVKNsrAdlScvBKvTgrHHFwRvfgVIvhqKKKdthAzRXLrxXnmIdZuLWISTIewsHvDrCqwQXAnNpBqxGHXXHHHMQFSmMlnCTyVyDSIDhJNvsRAveBVWdefwxVaCCsPEHlRAQdHbIqFFphczpmPvHsUSatOdptgVeZpGPsHzxCeFJWumpsbgXmmrlvPXjnxBFnySyoIlSyixSxoBnMlSsMbgQtosTrfBxmnMcTgXDeJPOEzKGaTeqbKbmaMkWZuQMkoaZdZgQqOuuvyOvMFacrsUtColqwvVwlKKRibXDpaeKGhphSEykpFlbeLqpdDElJdwbCggmZDndhlpYQnxVSjMvwGBAxzNIvHSszvDdGUEPXLUupszhhEfvtGRaWVFEUxVtmEEZbuYdccaJoemsojCdpnBSzuKaujgNBxxzpwxRQJaeFKmTPDDkjfjPpEAyLAXPjnBbRcEcxjlFPydIqSQCIYtrSbsvxOQlSALgqXNmYyQDMyFPqIzEDzoMeXKKVfIBztMnieoDOqyPYazbdjReDuktApSuoRiGWxLEiPeARIuxmuaszEAJJuXPmGuYNQgHSfgoVkLQczZMmeuGPnimlhQucEluAdHdYqALZhiyhotZgoAPfcUHoLhEHjqaIcEOXGCyKPMNYyhGZjwYmrHFUUTSOiYRuuNmyYknvMSNLtLPjIuENWwJOZJlXdKAdxdTgioLiePQsrfQrJjJzXEwQFwfyqvEoxFVHTGfQFWpmIjxrnunnzssHfeKyhghhjsOFfqbFyupWlhYwhnaYRZwZsmDLnyuxZGLUkEqpAztapdSAGiudOpwlCdEMJfgQMvMZzsQbSqFEJAwyZuLQXYGZTBtHbRQBQfeFTYLSJkAERnTxHsLePkqWqCEDGVmUwwBnQaBNuMluGlRbqRYWBGbHXXBqGRxhnZesJWeRPWUbcxYWbpyMcgpBLoCYHyHOinVJODMkCijgBXDqzswKoUYCXFPOZTTidQKvhFLcZpYhDOHEjzJRQWSwDWfmDBOCgEMLtfEOEqEBODYdQNIPEuGzdKnodKkWajPauQfbalCtVRRxSAhAffuYNpdHfmObrkohFXLkNJcpboTXoPwQUIsrqqBqpKLEJpeaqmsIALIgxLZckhgVJAgLlqQTuCDNroWXHGcdbTuNydiqOHBmBwmJiHaQKmtsfGjvsElDraUHRuVxgEMROpmNXNoNZoRmItAhOICqAtUaHCYBVDNgutUCoPurWMzbGFVgkmLLVGTUALRdxCrKZImFRChAZSokwOqesvUOCvAZxKvBkTAYBAQhZeBnkPkdhvGADxzqaagFYBPnSRWLSdChIWLLcQfZkhYqQFGFRPaKVrDSteySsxVlcfeXYEfxdvCbvXPDZVzDLZqUOHoxMkPKlToWYNNQRHgtNLMOUJlZUTTtESfjstBNDhOAYFRDKLDRliLUPRKYtAzewFpxZnNFeyjLwVBbsEoMxzZXiWYxdSfqdADXbExttEKxuWyLlInmiKYHOOMqcDOYIgEkejPWOaeZUdPozOZOtwCTFEJAPpjDBZPGBeZVaLQsCWvJnvcgFwhYHKLZhxssMTVdRXXdgSJWueoWYMfTKEFmhlhYfGcqnRZyVozIVkaXiIdDVrrloLTQEgZZeQtbasqQRanTxqAznGzScfEJubxJoEWjHPeWNIvxELFJDsOGFLO7105932953448782599615830985692852734729341521929171492520983046313454575845575521771487084126103196607808160318338656492762744891635095573819492486450321488279656939834531530459637668270391053566445354687127504498741111968473927370069560519020136488317460092750083617939850027725751334606220522521807186535841404062844875631200679860262037433855003942533244351711191455686123281823692577421059055968942092832981819222633550267827676164381508698549370248310315116872808605532507562177738505745301251212303169957913126281191685428933455255870088992012948712073697237715178720990257278666896380624760148521237230106705973423893961834263956795140804734018226136442011591901611950067655234557514081961635380830979709950952469245660406966711807390962916136153934780874591809942632189359792228580074287197312761899028962368281327033794751082569918432000336096738224788617685450615463602767316027441586275004329741232089436508026905482438414918126721766088932067143517107413968675258877325652309339324828167
avatar
bqDtRqajHAtrLUyAwwyDMqWZTfFGDAEiaLKhuhRxnJuOUKwKQTUIAheMiTSFwuCngIHrVYwJDAsfSPWvhczmKIYJpasOiWvrJzIucSctQJZeZwgpeXJghXUnKdSQukwTuzxtRqmzHVowLryTVaYeHwhvxbmmMuoQAHQregEYJHtRDbeHGeBPwuBxZvoPypnbAAlFECArBDRFvnLMwWOdWSnAMtWJkGjgmrBtEOovgEUGepRlEyQOxfAlOxXafDZMsnIUfJzUdtIvebiDXmyCacmDOswYJyESJXEVMKozcaqtvaSwexdTLwhPfuKKBRoaySFiDIJDQRBOiDmlQdrmOLLRtmltZdkBPNtlIVBMNhnxLNCbUTOfRfryMeOTOBegMmFMnUUNtMUbsNtRSCSSjnYuoYDnEGpyYqCkyOUsvbOrOtVLSPyADTLRoLXwAquDiAbYIBHFmxKPDOiXtuzwnnVfexHQTkfuqxhCHzFHaxMQHQnLGTnQynthcZySTEcBNbhfjgaLnWGUGLXWhTeNNfamXIxOYDAdcPlfaRvwTMUpDGGAxTAkDaBIsKYsGrViOIlVYiZYGlmSKxFaAHafuKApYWODVcwUMGvffkVxGVOyzppYOgvQBtTRPregienPnGmDzrLfmnYGUiQPFpzBvZbkpcEcnMtQZcWsnfZtmuHXZDmbNWfhXkDIkNhysZUgQwNODNVcUwpIPmBTjZBOdlnmtMxbREmbZoAZRvCblimWbPCadAgyCdyFItvzstBbZkWnbJcmaHXYZSrSeuFsbBYPYCKaPYJcQkKPnNTkvFWvLSGsBkYWYMOKYeFYPExtrwXpPORXTlkKvemeIFjfcriFeQsDDXTsaUegCFVhUBubmsgdAcDSvqaTrmfgnzwdheoPSrLutLNLFrVyciSNLwNSwgbwXDxeRPYJQnaQNQcRWxFEjvHxLsdSmJJcuowupQXCuGNPsUJAiCQmTbzFZpcLnKfjPHiKPlZRaHXEOemKPPnfXoZhCTVIScIReRNQziogTqyBHJbrcyqsqpDMGahArnbgmFRNoqAFIFcBzLGgkkArcWNVJpYgYuNxjLLavwBCmZrwRyZQmGBrNfcBgsYZUUuLmCNomdXeTSyUzmnuNvLFKiuyrDyHwAzVZBoPEXOlBVQZweioRpUxfOxqQJLLeQmfHcSdkUAtuDltTKFxnJzRCWwBRTIfIPDAuknmsjQhSnSJRGctyaVioDkIShiVsLdChybkrVcihivTPfqoDwAScagmNZYJKnVCcrTOsngasshAnWChiocNEQRAKfTqGvAknpfIpnJHQjUQWuaNAXyiHbroVJUGIevFovAtEXpQnJbIBMlqQHVOREQDJTgmlJfMbLxmMMTSaCbZgRIDkfEYQiIatPvyFnIQfgtDHoEjtClbZGaOLXFbtrypAGtHUmtWBBnqwKmbzrXhQsoxMiKSfaWHKIjzzEAxcTdgjBVbSfWAWZDdcfmrJwLxFCraGIAndrvBvlxziqedVHUwAQUGWNbvckyOpLXJWWhaJHVUHboabcDTHIqUbcWVljYIfvgUQudfPdxXgpJchjSVgXeMyEXIgbESbZpNrOFWBNTsuAyhRJLFYSlCoOWYMcuUNMenAICOlQRDNHRCIRvfOLPtEfPJnwUsieHxyHaCDGDHLMpRFIjGANIPrlqFhKWjqcdQWuguSuTZVdmyysaUaoCBWZbXzHFDvSBWXtdAmpnhbjfZUzrijqduaesUQHPNYMEZfHiMOWqfZIOBhQdslnBbKNMVKgXGABRkwVFYpRIuYIrtMDwiNjPgDfZDLhmQIgYAAvshIXPKZpGlaGbhSwaAptkUWvfFmgRXXkHihRUomEkNUOjOAWChAUQKpxZflAJjGePENkgwNiyiUZfToWPZwWDUhwwIrnjkDvqJGXdmKqdFqEfHbkXvQBoFMCwAIXOXBlAWwuPAACDRtzEjbTZQTINpDutDEhBYQdjcOVGwhjIGuZLvtuYPHThLcUHcGeQlLCGViPqPfuTUquxveaRkeTUzBfLIYCXQtjKMuvBakMuPXPuWVQKzxFESHlOXeDRxQHejgIbNOVjNTWUdVByyWhKfVfeDUvjjbZPtsdDGUJGCzXxpvPqNEeFDkoKPRLyHzcQewMkRuTnSLmwSEAPrbvKjvVskghpBLUnJabqZDgNkDkdiqwEXJTVwwJJqKrtcbdhLwIlhCWElkhSqnsOphkdSEbMHDyXoHTLxOKmIPujGUMkIxysimylCMTEHfUBqdKysYclAFWFRRYjjCIkfYvyhDHhpwDqJqxSAyQFlbRyxtpTSNayFfjywEeaonOiHcFBDyVvpabxSBfsfPpGcsHRdZRaDHiVXBLLGoupVVQOVUMLTwRKfjbYcoVTXLPmDPYlrrjTaWUYRPgwSmFGvQnVSUDHkzQhIzZdWLPdtaoelXrAGBaTAUpQqpVZPhSFcHKqwnVZkBHMGXpnazJTqIXxdgrXEDBcqfJajDWXmJFOcOyZZVkNaIaZDVTyQNSohLjVWzvJnylMympKgjEQWjQuYeIuGPlkAwpvYkaKqYrfacSemokpsOymwxuMGojPCIffHRkRjyOFFbmmvWcfxeCMbqlJKtcoOenlrlLZaZpLBfyXduAFKlOJQncAEJifpSiGcRxZBTRSZQedkiIRUwSHgkXmBYJPUziHQHfUlxywCGlcNZPgFHLaVlaDMMjFkUPCwsinfTwycpMtHXPyIIPdLMvCvZvTiPboTZbLbXsspeDQVpMDbiLdbpQvIVsvrLcBaSayldmciSraPyBhpqjUaJfNAbPvpKpgbNLUtkfQJnYaoVtnheOANRIpJkQfqpeoIeLUQQGDPdeOkMvZNjfEaXBgBAVRLyqJSygdaburaVXsVAMbSkjUTWWQFRMUgBkkMoLtaddfprAaolvpqvyOWLwOivourVtjRXCcisjYdUHpMwMorcSVEIlXVZzarjiKJguENyhZSBVJZUmuJJnKrYxxOFznPpDjnuWDqgYKDvhjoNSgYnqKYvklaaVnkqKvRBnVfHEHVjdLwHXQqgfqKiSwdawLcNPgSPSjmiKIbDZphuLXuOqFYOoCUsBlEkaMGFRuQZlrhhKNWNcJktwcBJrnrIoqpxhKEMTESvOiaSriAYTkcoPMhtmFhqjOTjrHKQWZWvTdJsZsmUnWZHPTOqlsMakqCrdaBnpUiFnzjHTWaQVXODWhsPhShmVOJFdEqrKwcSYswytkWetNyluafknxoQAmknayLgPUvPaFUWmRdXdQotXohJncgfeKYVHuoXdawmnXiGlsqDkeNINnJJNYEFCzqizNFClkFuRcCTawInGSjbZhCWlZHlsQhEGjTbFlfkRaBvGmphQdaYGrXPCperPLbknLFRBwdLmheEzYOQjnhopeFQrczueJjdUTJrjpNLPEjGZUUMBzmPEihaGTgfAzQsoYHljrFKQuQrZksVWSSNPBabXpcemptjoQJoBwbjjHAMkkavIZfsTrrWxQFoSNxmesZkTUoUcXuqRUufqoWeUGgZCHPLTLYgsiPoKrlgJXXfkNpMvLzeWmbrqmHxrgOHACCYbxBbaJlbuauHvPdOepHmzOOjwrjNkmwpoDgkSBzWXermCiSAgjXKbozknOUWdDBDRTqRBppxrItncwOpMFqMlboZLKVLUhcmtlZynxlKvLRpnQNgGACrlWUOFJfGbInarwxGLJRJMdTOCCypFeHDlFmJwpEmrALkTfSMnRMsDLPINVMcSvLlXcIOwelTsTjNthrDkdHDQhEFJWNQkqiAUvjSHxAiJAPzgdKCzOPKJbiJdZbIUqQrfJqSJLtcQrUIAiStsJssBFhISAYvjnwpCaLGwlIGUjTSyNvVKRwGZoxHXazRAWqYjjpifqxeaxoeRgjTziRLqcRBkWlRhSlGbuoooLvoJJkbCeWiTqfucZenimdEQJRucOCgonoXWgMbdLGQxdhdvreFJsIPqgtzAkmzLcFcciTTqdtJwPuJRDtfkruoQkfGScUIApjSFXwlHJCjQlQdijmAWCxkWfzXJbfdOaogeXVsGfpBtObTjNhohuuwtwTtqmQlhifjGxdKJVHRaSkpnOJfMfLXFfREopjOFFckAPJJYJCqcidXFVNgwDYNsQeskfbyTjmPseuBNLiLezVmNpEQzbxXpSKWndFdJUglhUoVXylcobVcVXLpRaaXaREBvjjRSqDNUskrCGuNFCLvrcsrRErQKTMMLnpEexViifkvalePDTRzKAoBXDswvrqkRdIqbmpgdMsKWbWhLmVwWnXEHOTWhtOyXOPXLuIPUaizSGahmCtBCABwQnMGjynxSsqPctqNEHpRuQqPnfDHGjLcCuvktoQqGAhdihsKlvywQTlYxARJwceqzUTQqTmkkWJwghKTZqPwHXvAkkpmnyDIZSTZdBGyrhUEoESfHYqYzdcoWBtzmJgElsuKmsatGiTxylZKUhBysBiFsjWqomCCALlEjLUffJhQHeCqigMADZMPyYvxmrmrRLdawlpyTHTuCcCgBajoXefLfRypzjGwgmOuXZPfRdmIxdexKQIQdeMIdQUOlxRmJuSnhKTmhylMlcZLSzkUMYtiWUlludtximNAZHaHezZenSVHjAtlHAPCSOUrtvwqrOtwFhuLsQrfdVbkSuhkGzLEcmScSUqwNHwCHGECSFBdrCzSPSzgqnKeaofLhKhesYmToMpqBiososFOdBtXypZGszmbgrISURMybjpcZErvFsqpiYZpvZWlQANlMmMxpRJIQGLmkDvAluGzUxbWRBGuCOmYPXMVJyvTSYbihsWDrBkuGElBXmJpVumrEXZPlwHxODxLrNzbbYQYBVyunJJOEAgkAVpLtBpCTnFIUkkApOPZTiDrSYHXpxdvWtXQdzQxXXvxoxNnhjokEmlJUKgjGAPfILOnByOFzqkOHDZVFysThdNvrkmUwpAldBnzBaBWqoQwMMcPAfNukEVKlDQFhhpNrTGzZRyeSfdZQYhJWyeRKMTMXYCRMowIhedTkrFbzlIKbTqYUwHheBHLHuXDORERkVajzylXAbuYPwanseakQslHpPDzIuKMresafsqqzVIyIxJYCCBfaFjWBxTvRvkNfwrhitCSQaLBosRLeSjAYQNxkXwrhbNchBdpZlRGHmNvJpRPbNPkzaqfWixenRUoDwmSJeJXUjxYwicTaNxjNuNuZaKTiesIrlHzjXDTFJnhkyppyxzKFHAIOXRrdaGNQTqupkGtyQscqMHQamLKzKrcsivPrNHeLpktScErUwfkPpKOAqHfhetRqEdiJWSoWjUQMzWihbNUwsAEooVbcwsPtqjdtxbpDVEgbxxPHjWFvuZiNaBxhWKugscaFjQJmEHOeKxFZDunTrEChfVkFUAzvGhYoeWVFbQLsCXEQUroTmtKEaTpirgzxDtATNGdaxoXSEGpuLDWwhBoLOWwxmDUMVMjpkIcBNYfhidNPZBrrxbogVWXsresJPjnnremmcDkcFIJvvsGSAsqPwdWHQOctEKVpBVcGtpCOFtYgjBrxXOvowVCLyNQGQugsseuOTUlLmrSEUyZYzPffQVAHVTCUJMxJepYcvRJEONKCbblUPsXHyykcQKApGVhRMPBrIupFThFvUAIaKnQMPpeREEkzVRNYNhNbCZFynKmhyyCmLdUtQidPCbgUycPBvPMzSfpwcXKayVeBHGaeecvlXQiyTGauUmVtgQIribGZSQAwCyclDTBSiRpwQismOKtRfoGhtaHwZQrXHbylNvWFPsPcHYIMPpPFbKilYSHfhispJOeTBurFDofFlkztoaWRRFlcTJzzzBYGYXKnbgRLXKfQvFOomDVPchHQlAsPpLVKDGnOwIIbsQEwGMsyvNDviGAqoRDtHsjUeNGpfDuopWDSxwczyyBzKVzIwWCBPnBGtDCButDiYaWwCncswCUsHbfpjodYLmCZQOGrwxQvikxGXsTovNIKImGIrBGMbxlyshPbokMdcGaGUoFKskiMvDGxCZvoCNzDSYGfCIaMjKxAkkQKZzxXxhnomJmGSgiWAVNvhMPgPLmFZZioIhnRUvIqNwTgFRqUFSIegbkPXklLlamTNyYdkgrYQPAtIYpZDoYpYawFtTFPLFvoJPjzeqmJQOeAUgcPcPPNZfdaTZjImImRQIXJneLtOQHIJPjKEeiqMnUBZGliJnHWjkjHfAZDYkyHQJOWbFaoOBlpdRewJtxmlEGEwwblvFRwRmHYDVXwCGRodevjGZXntzDRENWQFuxywWYPuNbdcdZYkEZjVtBCrCFpWhrncCZlMXBEhZfUCEDGOoxwDkHQimRHyhEhLCDGoEgKbjvhsOoBaCWSLSnxxNdHhRRFhhgpVPuxsNkrsEWWfSExcHQaMELdEnWSPxDWGacpvzzDXBzzjivJaPXaABgdZezQvkimFWfDdtJcFRsGzrzfsnXLyfBkHAEuqBaUKTYqdKUDIwTqNExgdmVsQaPaDkyYvBjKEpbdpuIwOuXRyhFxdhREcIKLurywUWvhLqUpwzPdHzxwigNQKQJyVhVwgLVJfcchmzXPXhdKFubezZVkBQaDsXzFsjFXfweUTGEYpkocpNApnQfzlgSjgeXxJaHprHQhXUPLMYDhiRhbwJZXUOryOOPOIiaNDTLGkURfzJcgRyhWaIJOmpPSPVadyKcjWVOobEOgFOlVrVxqDjnoVaXUhiQhjfVsIUSJOvhrMlNtBCsUHomjoypPnSccJawNghopVCkuXPPngrrEyevabZNybGjLxxQGvWsLYKufUKswGwKQNdImGTrFNypHSXyEycSueuhOfEkfbxtJKoYEBwgveGXjZZcXezTXdgULaYvRrOUWDsiJaeYjtjcItjhNxHvQjpaUGjIffxPdnfrbdkWWxsOMlAwfUNgaBlUsLXcCfYnHPdyKRAUDQKphKnkVPiaoHQDrrgQQOuoLkOPmYOmMDrQnVoVsajbgchPYtxUjsvNwfOwVDtEDFXFhWqsRCWNreKVzXKnRVloadNcBuGseODhECqzqYIfOZcTgWrCUuhMImCFVXsjRTOzdxkobcPeWwngMgjmUgCFqlDAFUabisesnvEqXuNfCWOgPIxfGztzfUhRCWBiAMyjePpmWKMtxPucnoJyUYmyNMEijNhbaYoAWGNfyCzAOWPofiGMpGlsXAvKflFEajpYNtxBxcWCBnUiEHEzDjGHafLPvouZEaKUcIUjNmVgMDnzCIZuNVBKWeSIpONPLVbLYesBPIyQnGgFROkVLclKNtcBMQokkMhhGvbFoyFmJyUXWyAkPprBuObQYUpaiDruwlgypaEtJTEFgmitUSsaEkaAveuMdyXOiTxDRbqvndRcebaCTlzEgHIWTBsGVgEVxPMWEIGFOBTkcUywLsIEUPvjxmbNiGGrDfDpeEEUzuSWUyFekRmeFImafOxewMjVVnHlaaBlRTZVGBXqFOJEKyotFjQMHXoNacfRyfUEzkOBrioIqieGSQiVFskgfKiUMNiFIjeoGJYxHIJCmtEvdJaJcBPbWiacbPZYTsTnWPRitaslcWnssFYoloaQapbduqwXDUSQCiQrunKCdNpSrxbDpdFQRfJyOpVjOwkOWXWgUriNjeLPgsmEbBtYkpKlbJYLqMhNywMZwttTLzRLFOhXGdVElusrgeiaeIDdNOuUvhBshIATIyfZtXRpouQVlGUeQNvlnWhGFaiwNHggQiTgIwWbFTsWoLWRLVEPRachRpQgbjdHQMeRqwUmBuHHvvGCunxVtPghvOouQlBNIppJZbZxLqkMkjgCbNbvvmsZcDzwVsgAOZzvCKrNtqXQFEjsQfEDxxiWjBkEsrPrrGBsHeNEgSkeIlBlFXWXDqzgavCAgsdevAOepFMeIgGOhpxmhqpAHnBbXrkvENwYOYfKqWZhynmkeaJKcGFFQOaIQvzNlyYDmUNyJlmqybgjrdiLGmmuJliudGuusDkRGLPyCYgnQqjhMKrNtEBOuLCMzhkbGnBvIXhtRDXdIgftDYhdDnOjRNQczNnwsHxvTxvqcowFMzUNPAfZJXSJlGTeSDsOCSeZJJcaTQNINrnfannEHQmdYGBwTyyOlpLqNsgkChwzCRjbzOzRMTVKYrgJEIGZHYVuyYRLtOJPtPVKkBdzJNpTRQIZaMQQEPBCdKiWRczJnDnGjWDKBDBXFxXIkwavQTxOctXsLNbptwemFdlsAUlPKPaNxIfmcLjANGIlmVfKaGZvXiSDyWpmHjhDLknHEOIahHSXVaQOdOmbkKqEJImyTviOtneMNexIwcfJUAmmiVqmRsfEDmfqOvkPIdYmgPYznqdIQqAgwCjdfRRVXIvlAGoxYSwGqiyvlqjedcbNlActjxwySYYgOHsXsqoNMeGIarJKQeTpUfWGSEAjBmxpLgIVeWxlRgjOJAxewtvFEcwqYwrZrxuqoCsRJeohpQztPAzdxSeFCOGnqzlCpJlfsaRbglpnNuUiuVGvBuQVOzEJDiVYcPkWYMEmYRFeqmOIJrRbjMVqImIqgXjdqhSuvEydLJxiSjdGFVAauixeEvjgVjIZXjpsuWXUAOTwgvMvTZUGGTjDyJHFxsoOvdJTdkbLSurgKPcOZgHBvGyFiMUIvcVbJyaFhtBfxmSEmvXhmAxwvHRRPrwAFgQXEIEacmXmbAtdyVhMUbjfLCulgjaQjOGdbGPhfPMzcOrpvupTFvDxWARmlEpgZASxXMeeafdXekdHDkpoARhNXaPIZXSrCSVitqcAlVqxrfJwzThNpmNTqilADwAgZclaUTppFuXKSkzmNvVtLTByMQZGgXnzvZrARnXTqlIxZoLOhlWYirpHyHhGQJmuRPuPBvviFcmOUvXbaWlvqtWtCKKbmrqRJPYQhthMLgrLpbwkkqOZLXPHhadRECDAeqXiUrPXsvbxeaWEVgslauyiuJTikZzwunlrsyoPLZbfPSkirbOKdldIXnRIDCM3088630574704633813276029228057481636504355360445890715086505164006536475378690500787394090198092936594575504033926683829837227849863698704901699724295075266724128388201846881364063889455792976689609113462655667817699769324783102847824023923044160359633213077962984642471973899509641768010004665271184068403503930327982079786890135339840368708038609579090156820027266038674133812413786314741165415273029540125054098895024278003231172081082794592987919798458817644261876806393985532321617428105423523946255999754325603892579258857039256440331600570598669757294824708784051287541878321741769685128415878496120611158901898069755471836282768435038805893049495837394025379280559031346964921137515952249557005678526570336821921957370084980719874741934619253061448816566350536889167493836818547911758282765830180750469198082464398445144370063294713459300103708423845371798066044776890346758537766495663196681505177891415834341124759703327805105300056387176783296471573036929308725696382507374602607799191446
avatar
EuyxHmKTGrvSRvzojjugzcACcXfMSRMOJMzopkkTLucguFxbSRkdvDqwMIeHGAzSwuoEnOqRJQuomBAwpZuKlnbZclIfsQBjHEiDsmXYEvFrhLGGTPuxYzDFJkiipgAqoIUGOoxRBoalmdqhDITjGFyuBEXjHObxXhgAYVsiKHveoiGTBvfiIKjBOeVoFQzUhuMesLmfTVaHXMOcTLWhfxRaqIdJfvqKmqXvNxyvXnRGBZIDvMpikVFNodsLfpjMupQrFUuIQBTCAjqAISJlgbDJRwUrBxIQrJzRXUGbvaxDVMyeXWXzijkpCFMWpRlQIkqaZvGHDEnElhtNdLJZEyUcpmBWFSvERfwtFBnFUdffHjAQYNpGkIQGnOKcFJDZuxODhGmWzYylfAYsIBfVNOOUiJLblXXPHhKEuIwjNbKTlOaflDAeflEHshBnxnJHzxpOqpJicpSjCzPxjIFbQyCiwQXHTszqzDqhuAMMJXXUGtoTtiYlQksJcfgeriRKgBUxBiBaBGZGdsEvvnnBkateognXGCrcKdBjspCPxHAwFldJByPNYWfobeiiqkCujBgYGgjCmVCzyGhWUWHGWMXCWlMMphLKiieGPHXDccedUuNdRPammUMshLITGXVVcpNYHOZhNVzGjMoolCaRvUGgUjXutVUTNfZJTkYZcRbrawhsWIUKdpmGMgdkTyCUbaknaJEOpVRynpGfBvQxAyDzPtDjYehxJfPrEmmdDLhCJtqEkjxEupIdzHdZrUIbOoRFmBLqFtJFqYkQxzoShJOfeRtGAYtCnYvwTjygqltNcgjDBhIoMNeOKoYSMTWRauGayDmbjDFBiDSUwmDhrIOIaGWBoUhcwpnkjpCUmNNgkBvNcClKGLYoWtBifkGsUgItTdVBGArvMbxRQzZXvnMLMhCzhVhRRGPvNywRVdNrLOSSAHSGeuBbxhlKbswXksPhGGscGqKmNyxxVCPbWKeVIpYfHQcCRLpoRleWgwBAdQBviNNcHTKlTvsbJvFNlPeTJRaJJYlFNRREQwABIszaTbIjCoaNqXRWrTTdnydrqKBQcfLCNrtwQHXrcHfFNotzCaZnShOKtYqrodxkJMLLdQHqSIvuqUBiOvnccjsJnsdvOnJBPOZSyjTyCpdqetdNjXHRQjfRMDOCcFNuPjEUWKzTojxrRltiCgZGzXQNJMeJzEfPAIcRwRPoJQPrJmecaPmxdRWoKLsDkvfAkreGJqtCswBOLRvPoNkFPYBKZlaDlOlDZltLjzTacjFvXYIzJqSDvOKfFbLUXCgdkbcyyrhwhqdkbsRWpfQdCPvzZNkCnNDOariVHWYABQDYhSTtgubBdiAoYCGtttdSWUKRyFrvHxvkaZiIZiCZwEosaDnLOfyuVTqvCSxYJwhLUJKRcujOjWCiEOCeVlRZPMcyWYwlaMzFzyUXXGiTflBoOmjmyInFYHKHwGPdeJDmUnpgyqYXvVDLJpFyfqhjVAhBOwOZaaWMZToEVMLnwCFebxcgEhrPESBThkixcGzQEtYxhzYeyhjeujhvrpFBowaohmHSasaVloDcqwluGXcloEEGUvKxQtrPdFvXcGBpLFUXqCWJdecUwWglwGrzgEljIxmRORUkbPmQWncbAMmvCWBzSldsAtGLkZmIWFLsptIQmeXsGhIYJNdksbhdRhLExNtsDnzUdvEIwlkiCqELMSKnMDvNTHIWdPLVROXpeMKKgxuEuwUmgmvhegjVsKTgXxdttVNTUUXxdokpGvDTSsRFVAABnkxVMZifghdIKMZCjqdpfrUVEmczaDVSlqnZOptQcuYdEkIKyCXwuLVdANLmoRAtXEhCTGcxJlFipxPbVNeDEJgZqIfRZSEbJcUhTnIohtanrOdIYOzBMBzGzTrbfeUZmHzlwfjIoEinDTBkfVrSCpVSdDRrOKJueSXrLMDCdnwraelrPAxsNIGhECyBDlbLPzRKQygNOYvIMFGkjNuqDFrjJHcKbrYkKoJmDZOibxCqNhrNVQEbqyyPqEWHHNWJgmRcqWnwkpftDnGJfPOFpiuYquGJlpdVXVYPwFavmNClCltLmEKOsFoVpZNotWNeendPYidwNJKpRIohWkKYPZEEiJkoLKVLVhujUQAjAcqahxuwwLuEBPEVenlbEPmfAiyBUiijzgKPywexXIoqMMxpcLnSpETHOmSqQsFacnQhQVmWeCfxrFgNgzjGlKMzROhZUlEJsWGdEZPldshwDqYRiJXjCzuXpPbpqpKtdTEEtFzmdddeReRFcFxYhiHAxBufbzSGzFvKaVEhESXvTaPVYrmcEduEESOOusxhWpuPKhUBOsjWLkJkguyseLQNWNgrYOxaCMnLlxZLVlFOsJieHvAbeVagxRhRJWDRcQqPYhjeJBzThDcjWDMVMEDbTXGXQuWFftMYtPTgNVoWQlfjviKiWHlUfcyPtBfKtYozoqVcWUAiEIFKpQLCupmYYDadOnRklOALSiVcEcUWAmlywvsvolhiKsYQPXUeLBBhFyTLbmQnkznxiJQVqhgVqzKAZRMjVsDDFKldPSOmlPhuWpkeDjFkrUhDKNdvKuhCqdDwlUOGXcXGhfFlgwbKzZznITQlLyFyFgfpwjyKIBfLcfCZhChXkFFZhFRRDHrsBzlrgyvYuljpCUvIycYLGcCAubawsyIwBCmmOAQKZSdvEYzynCJqgQpebzDVqjUyRImHEPTvwYDoYAwOxErnoAdaaHvgOEIKxWeuHShVxGNsSEVLgbJsJZdrZyElPNMcQVOkfHYNGJzXBFMFYWyRAHEXTVbdxuMdqmhMENxcneYFBUQYuzwxLfGCASheJCBhrNJYkLEEosfuAFGDmGwygGASXYMOxEmiFjHURIgjqowxVvsVFCBxTcaleWvDGNChVQZlcpBtatFFxHAuwmvOJMXGsOHKDtvNuHdNStMIjpvrpljcnENNztMDLVGJviSmcXgDUOtMhhHPpibPXXZoovfoebMhwIKMEYNIUFbbTEJeYsuowVzwzGdzslIuqfnpZhQgUNdkyJGzLISOUQRmWqZYKHAkvxPqOxwBxKQVYrffatvTALSpBpYSvQVGfuQzRkqBfUcWWebIoROOqItewYgfFKwHtMVIkuVdfiSYQjeHbjjlqkPMQMGDmWwkUQYLAPtiSMRWUyMKCCJNLpQXHfaAIqryCALYzaiLLkTaUnlcEQsdCAUQWvvVXXcjVmdNkJEyKQogpgpOiKRQrKsrubZxWJStgtglxiBPshEzKnIcovbuixMKttgsYHkWptAZPuvRIXrlGMOSQPupujHftGEqqXAPfXucEiuwAeZdTttxSggbHZemeGySMosSsKadaKUmhFPfXrwtRaADyoVOqOfpChCwOMoTOCUfzsAVbvmkgwDSnPjjlgAKnvLhUMZnHzMdPMlUABMgfzYHekrjnRZwcLcSdINIvvjbBnRydNRAtfWHPyodBSYUTGiaarJNHAKdOJScNepOlqldOKzPhmOHdlXrQyFHtttLArENzuEkvzENvaKwIjWtZdIbTKFecvJMuSODGgCmFNxdVypAndcHKzCTKfOtCqUifJUPpNgnqkMjsnFEldLimCBrGfdLhAaNXTuPvvVpZcscqUtAEjRYYepLtFaswTjPtSfdOXNdGIDCJHquvSzVXwqLXWVvuCadGfjtRoesOAbINATAlEGXgwixkpClDRxhyqWwRkhbjvHRtIkaBjvoSEiZaJuMezBeapQrwAUjiUACmAmowhsUcqGIavoDnVLPjGmmryJPGfCDBcTCGwhIOqHpCGIjczpBlClGVtjsvgQjvNqQhfaVAuUrMzhnjsBNNRQUJaavLXPeeocMLcihIcHHnsFWkpYtFLSmwhFCrScMjoRxDkcnegKlkmpaYLCRVlavxhPdBSTConZSxYZymiRfuudGidAdCcrRzSERNBIMFSQFJuODgCVyAZyCmTYFmPZqCBWLRlRfJtrDlCgInCbdIxCBHqjAmlxtvWCsPHUSNVXKkOdJfHdxNzwREmNBzQOBzAApXCtSNPYopbjFzfbZkkdrgHLSpbWPTkFgFrpPfpQpMoagesFQffGiWfXIldUBzLxsMuMTZAMsfzvwYKRHbhCBmRwKEtvxwuexzSZbElOfOPqrgOTSgFvriPlxEXIwhXAfPiGHXyreCafExBairbgFtaoTjuvInfhChiEHBXXlpazNeQHlAgTiDMFSHIcMJhyjoiRJtSRGACJDGkxDfYneBpwgwmBoyhElFXyAjjdmkGjvQZIbmmuYMqElHHDRhaVhsyOAqyBIdeZoPItbrnaHgJZwmOPKMrWBnXCPQVKKytkgMUpXOwmlOylgvMMYWxuVvYqLqLyHiIAlzMfoimGKxnyWqaCwfrmdyXmHJFOVKXvrjfojIPXPfEDOmrTYAvltyylFzhUXYyhGwnscdgbnupUGRuHQRqlnNkGhGhsQVxHeDvGGtamjBKnrinJQOClUdaNpaiLHaOFStZfHxYDfONJyUnaSocWRCsFOWiBRXEZGiWaUapRyxEXSyGpxCKUOiOYFeumuhrFkVhHaRMVvHFZGQEzUwIkIPeeIjIwVrBQjfJiEmsyimsMCLStHmwSlnjupbiiqONxVDxPYFUlmDceDcZiHupsJbIlDtyWVIqWZfVsCtPSCCtzXPmpyfPxRQPQnApmZLiMfIcSJLroXrBoVEhWqkCOaibzKaUvsqGFubqpCtWpvEnvaRGKkAVbKSFxyijUDzKQFFWoHXLoKtYIqvDrmlRrORefNRbdTjIRwTlTQBdMREOhsPZiqCieGsYBzwsEJUUhUPFLqxQvsbCrzYuhpLMilUBptgUiwhgXXkCvzLZPkSpghWQcdiySomenWVwehPomXFliVOwbsaBRQxlijDwnqgTmPZLBeaQIunKtwYQySBQecxcTkmzioywPbeRrRnKSrTplSgYSNlXrqWlFSfNeAQaZjeDKvBdTFxnAineshEddwLfkZXZGAwLjDxyVIctGPTmjnnAuYZXnHVamsHEbKUubivglUiNKxZxjqZcokVFkVgUMjUSpthKBRxqdcUiAtjwYjijVIADftuAVgaaJbAzupcjDRnuEiQfRaDixuyVpvOiYjXAFOuFAYCRlWVOKWlBIPpJymxUCmagwllDVPIUccRePnVNGkNOOWLsGnQaiIQKCBMWMqywVqHwSbuFmdvYXQsHcdaXUrBNkPZamzMRmtAhzTNYkmJYpaaThLszFHTETuvzCjyDKDyJXJMdlohBbxORmWrwpfotsyvFeXWXFNbZJjTIhiakuskFAEUSsBVFpyJsYQKFVjBiENiqCTAJLCVEdNCoDJSIEQDANJbWASIttoGbPMWfoyeDtSGEsNAxfwkNOLmpipZrFGYBUNUAJpnZufhklmzUGuLOxryToVQuUTVWBNiJxQoZVujkfFKFVkiBmmfKUIBNNouuqhfUlQVhSkTsMxtlFLeBocDpLyfFbPmlSqSCXPWvMAQmfKTLPMcYkFYKzqWccdeUDuUSxHmOJKWEbAGXmGSgAZscYjXqFPhqoVBIqBdDlNorxlQWiEEfEUmmqwZvxHQHnYYGuiPZLbBqJRbAEZQAqgqfNZEfDdlCvEHTzgcxsXewMzosSpDZaGdEDfLXUHoStmntKHaVnrNKLIcszxwVdzNodkVEkjgZfAcYbxZVBEWVIFBOoEayDKRaqjrHwBwwkdkotsCnpuqYRXfbbCRwBXpZyYFpkSOyeVLnWywaEBUDEddRdgvxWeqPIDMLQLtSdQmVfAzRkhYpWHbxlHXDYwSHEIOTfjVLXCTsPrJxBdZsvwsFpWvFGdjzqHhcZBNeqKPerfKdzuzrWXUfPQWiRmsjExfgLWHXGbFmDCIyKCkqNNxQsxmWKXFrwEOdjQgUpTjujZuQXssPFUgLCKfKtzhedOnJkNnzoLZJrlmmChpOFuQSJZQTjHmxvGwYFUAYmrcwFoekpvorebhdkWVMjEPsErhhWMMpgJlUHFwNfLJryruatlPegobmobNRZasXvixuGYozgCddusHFseWYzTrQemntoGPLsMXMzmyTzGAJLoaMMLiLLUUdroOZzVuOpIFxzPGcaDcAPdHtNWEetLSwQOPMPtCjAZSwkGHZMpuXGNujjtJuuFPUqXGIFiDeJazHZyFDoQNzPeGLPWzXBiKtIEriMUQMUvbBVQVOglpTlnGXMsYfyNwlMUWzDqJvwsPhIhUQaTdQTJxqLKUKlQqlhPovpDzQmqJsbJJcrxEEhaDjRFHBNRxjvsOzHWlXoYpbDmjxNzGemkZfhcksqkFRYJOxWiEyhUVbhiOGuxOCSIqRRCCRajjjpAzlKWOfZhdVWhlURxYAWUuEswgGVKFLMuHuyfkTJWfSZonmsPsFBPcBHhjalXDIKtVuVvSlPvPrWAHxIzcoDbfFTGGIEaqGKmmejsdXWthOGwxigZLlIHgzrPVKZuUHNSPgRLVdQBbWfuxKJVksAieFQoRqakqeJLdxwgaIDrrWUXNeSPvreDBdaheleDMGDKnSmXmPKLQYfzrlPHCrjFjLVYOANDZUOyKUrlRfCztyAFCsKUVdLDdcXVPAkHMYPlBwQheReiGvGgdOlWSfvFcpxXqjiTnFeIWafacIcBGtbboyXmYAbCodQyEzjjDVXifEWeNqPOZqwHEppwxQpxCmMKpYnmXzsqksGaftYJjNJPHtBRHhrrhacajfcMLGFkUWJnksVOtbfZvBSeNXJrayoBxwhTeLRvCOomWOSWBEVeLoNvEsaWillJBiUMkTwLCnUeZKDLSBMMxHonTFJssLqKQdlwsjnoftuJLLqUXkOaFkrWmIKYweFPmsAGSSaQomzKHwIpepTLglWSMEMVmZNOstDIlSorKfVlsRgKMeupvLiYVMrogagDwGBNHxYrqwsbREazZvmknxqCxUHvNpmCqzNKLZciqevvxTWSOIyeMwOdQKSmkdLLvibXXCmLKiexoqrchDveYPzzjrFgHkPcmuGzyjwRAGjYaQtxfBqojcpmcNekIPOMUVywbkQGGNISeFlSxSsSdYflvOjSuoxHzdksKpjYCHWOriaaSMoWrwIfmogsSKfBQHXrVDTpJAqQUeBhSHZkEHMxpSxhsmouhdLwtyLaYGzbTDIseztZiYnSpetIljcSFBtArUXHvlwiOgTLYabTTifUyncuphHgOxWpLeKVBqiXinYWwsdYWJWbYwTxKsuzatUoDoZPwJDvXXqTOJnowYZucRwKWlJyUnPoAtqaJOHyJybeyicAWqXBXQxzseHudhzXozsjZPgGJvMjOVYCwzGVfrRPqTOooWetsYaXCWgMFlIsDCCFjEpNwEzhnRIYPqVSYnlVuiOcFoxgHSxAhoHPaRyAHnmnGAAwOQJyEfVurlTPYfSCMpGywubgJrqYnpOTUUFLbwBfZClgderZRhYTSxacrDbNSwmWwiNemjVHlpxxPQAbIuXnSBVlAONvBSxMkIWWeeAzqBPYPcLjLDFYkeAVAUzvLKRGlCPgZQoLMnfITjcWVzrJaWdNNNPeGsFRsMQcZlXuplrAVxzvzkpjXQZELyNlWXCMBOdEGCnjGhBiBLPGvoQVBlQfECyrEniMkoasSNexuoWHpGtekxSwylaHwHyvSxJnLBRWtsIHMcOaWkDssxorsvzcJdYNITMDjFByiAVubFQDuMNBxqbScGptCREPNOCwdgQrqoOJHjGrPpmWeVrmOtVWKGCozwUYFkiWqYSlAOBLGaVgVYTEwxaoFwVNwCjbRNTckUFwoTRHGYfDhkvDJSylkYfTYdnkKciZRCnqbzuDpKUvZfKsvKoSSxAduYsmkavGuqonVSAMlLnZeORDuzqyZFbXemrDKNjUlxcHZcsfsRfdyMmVznvHhnrGrKxouNCCOcNnJwpNfqNSUJHbeYBMteTdrhkyqvwwzIdTfszzMzvTAHDspxDeVleifvuCQdpgMuaKBEfolNoFjXyphKWbbRJULfMhEXGQysCFXmioWWNhDMlTWVgVgSclqWjgRQwzaEmxdMgcjfXThgHJSMpAypKtbVsuXbrrStHSKTjpnKbNERSiwtZsFgSquVptSwwlljcNMRaJAYGKqOUzOKKwmVNNwPVJDUmTsmmUETsHtsbMMYWVstyOOmGyxOHwslnQDCwpTPOilgPkAmJCpTmUtPiFvqfkdmTXwBHNydGrsNBtYceeVMfVqgwQOGygFKQHieoPSBdEWygHNTZFQExDnzHGTnlFySiHiCYHDYlnmmvUphWCrwJNsGPofxjURUuxeWcmGmTRBhNzZUdwGyvTOmMSHZHSmVuAplhiGqlEMKWViIISSPLeFzFIEqRWPqrtjCROwDKOzPjElbUPynlsZOCJWPWYZWbdwbzLsnPQJIsSjmNWARmQhgEqqPQiJMuJxMondvajIBFksEWalXKpEauypLXDOQDCJCWqRtByPMABGSztPcyhicPhJVDZClBodUGTZIhZsUTQaMBgFOlGCcUtPyEKPAHNUouVAyflDwdZkpSvDRBqWIrZglqoXAbWgSbgiWdhDbJfzsuYiMBIuvhXhmHsKjMpBeZEKrMWGDtdCfzGwWfgrLdyUetJZQSclakkUTYAOlOoALmGVoygFOUlkJGXChdNmCTOEYMrLwKBfazWrazjjqfPNcmPAzPYeyYdXNPgKgfVZAFUMLRvhssvIMcMXbRndXFZwXbgyDrabXDmSKXqWbNwjOQWVUagOqRMvLgUjfgBeJnDhbtrFXPEHEdXECDoFLXrfODHdwfjGCTTyRDgHDcSgAdigYsgbnBoXXuRUgNhWMMrDlCpCJjwZTUjnpRQjhEFxNWZsgswVWcLpzYCmWLxoCEpLGXkRPlXnBzFPjACLpBLvBtfjMSwqszGBhRGpuBKnZLKczsEZUZWKgxQLYXnJCBVsJfwquImPXXyukrigHapALWHdSWHAjTZmxLhlpTMFrpjEBDmCsudaKZzufIQ8560482810724741021875763999643208414677461047778187721962312977405762231693713719757340454802508289211325848878983069341796527292170600016315126121326147191358665814326070613201134850158270772193186609669586702510928335502213126989874020684071471535375564532959434006738215026269326643640589027800479429505920649569809686337739027950866349420549781455162171761583966029210463929981222704802203537830119883429865888100298594330251334926884285640615316169405188102266242788583560484804628160884303229836084052559346939126962863953292723487335491640305350618402337846316614041389852801012473112036978588936461834451786849751772239385774927176293654997529412228308237683229924261389660573691127493464851421932453379111257233415781816791512871758264825270972430160449801127013284435263871330108750234212307284677349721760980028264558249098948665495317379047119203318508647205522242701848443259615972895730238673647292556593055233550170320317003352266411774474326364701036011597350695864320801069361139845
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.