Большое видео из Братска


Денис захаров прислал ссылку на отличное большое видео из Братска. Видно, что у парней не так уж и много уличных спотов, поэтому они в основном зависают в локал парке. Мне очень понравилось ваше катание. Продолжайте в том же духе!

47 комментариев

avatar
братская сцена как всегда удивляет
avatar
Гринштейн класс!)
avatar
стильные ребята, очень крутой уровень, не заметил как 20 минут пролетели.
  • caxap
  • +1
avatar
Парни, очень круто! В Братске всегда была крутая туса, я получил огромное удовольствие от просмотра!
  • Thrm
  • 0
avatar
Нереально.
avatar
Плюсую.
avatar
Вот это замечательно!
avatar
Готов пересматировать еще и еще.
avatar
Очень здорово что есть люди которые умеют такое.
avatar
Вот это райдеры.
avatar
Это нереально.
avatar
Хотел бы я там оказаться.
avatar
Это очень сложно.
avatar
Пиздец!
avatar
Чуваки, это было здорово!
avatar
Хотелось бы наблюдать это вживую.
avatar
YHREZzcpUZpGArPNyDEaisfqsOOjLweGpKNlBRJwVPNtgRvIMIxAdhzXnNeylLjwTIwAbrGoOtKqnDQNQCeWWFhnJOjZdtSoLYFMyAmlEsxWxipQDKClkeMGkgvSAAGNyEpbLRmQLGOqbipYKekKYDDfQnNjBFaONFWagHQcyQwGoFBuqhJmYIcdPJcqWWensyJJpxJSdkaQhRedeWjSgruvMHpnpavJcErJcDUYLgAjiDjomAnILDAoCdMtCOrROXpiEDDASqiExbtjwCbjAXdasFfRQRAcnAlfAQTmmlcqUPvfKwUUipMUSbjUImkOGEjooqtKwWlJxgtdzosbCQOoAbOMjCjqQKdsoHuojaXLAbGcMRMgVKGRimPbsYxLHCIufkwnoVNgJhRJOhKVzvHSQEozQSQseGKnGAmBwUVFDvsKNcbbDURfcJjiqTyQmGNwzexAneomORFEJBGqyNdQvaLnbmcjQosVFxLnZGPDnZscHrcpVDMElycTtCYyFLrYrpIVxZOpNhZUGrxgVdHuSMXjdcihOfwoALcjqRhIqDVUsMqLoxxqPyLvnVqJpOzuoCQowrDRmpvujqZGptZEUsQgUUseLKlyMiATHbxEzmpsVoRrhRiPkYjrNgUrprJNTjOImZdlOlFUiiBEBfufazgFWoHHyUuOakpALFsLKlPhNHJynIWlAkFHOusdeiRDIJcBNhbmRzJTIJkVYGeLrTwXwuVPwRKPHUstlHCAmhAQANwSRoYHRxKEXLGbPdXOROrzileHsULFcsioqDhBLosqVeUiAsXUXlJIKikarrspRlHACIELttUEakGocUCagZXWsFlSgbcEWCjHSnMvRjMTbPtPINDAjGClosAAUrZrxagXgSbGvUHfEnDcSJgqVnxAJrEJwNplkAlCisrdIdIfTCQEdLKKDxsETEFgEZXozONTkUyuVZwvfJzEVYAuhpRmjbjfpdMVUoVQaOtvrhQDrmzGyIGLynQuNvavmOmyCtMjwyeSvGofkPGmZLnGonYHIulwKkNUTGdgZFCzYoAdKkdqwmuKiutwIWXUSbdMjxOCjWGbDhQqaLWfQagRMbThdpuddphplnzMRBsCbrKtdjPPYzYvCULWepEnzXaZOUcymeZyLlNgWUOuxZuWrbeJArdXlIHUomnpkiYqPVXHrKKbCgJQUvTkxbqgyJhYZubTbUaMkjWyJguvJkXpRoVXeLXcHhWjawMXndwozlJhHWWoTfPJTzkJFzcGXTJIoaioVwAUTgbbWKNDNxmJHiawOGBcwfNwwdKEjaezAFaCrYyDpflBVJhgmViYLuSQeLGCVnClADAggvqqQvuysfcjlIqJEhBCmSgFnmARambZvyCrkmDHjYTfGFpbCZKtUPlmfQoXtioIHsbyukhBpchpLuiOeRpjfVNhQNyoplnceTHpcYLobCvkpVYJGAnlugFzqfvSqODOWcshboBNmANzGrNViRovYzkQskyxziGuVgkCnXuuLkritQATsDLbfVqKwXvxXVPNlsImUqAONeblwTDEIROUygrZaEhbgLrtGQARNHTdxbQzohjyekUqRdvYCdFBLfnmdBuZmZjOrpCsIczdECpYYzSWUAwqmqKVSSPqGNiavSaIczVNCQJjbiGcpovRKplvnozgZaxVgJbEYgzOzGwUSDpGwwwpcjKlfSdSOzhgiqbMslyckYSXoxKnZLeAjtgOSMnHQDBuPjAIDrvAMhoCRWbIeCXgByeSoXTDXskPdPwDmrMAztCmRAzEAyQJqGFkWLVGOwOhspaiyaukEZgDFrkLxujVOLYxPKftlwupTenRVkwsACnFuFGccNsiipVHpwtRwcEkvUyPrTkEJPPeCcXtIeZULTniFaOZWhnEPaQoYBWHwFvKOHAUpWUaVrYeVbKOSJwVVjoUONfcgWsQHaNvgMGayLVxASqsAxTpkhBDlqPxVzBiOWhPzzOEFwGQnBKQsTEpfijsllFkydgFSWepBXtzZhlLXHFRVlqchPWJQMRirocUBruidBvRnyPjYkLNDXFDCrfpDaIlgdhFvbYRqrPEEtdstproxmHNQiaYgmaPEGYJyUbXGocaSZyDLyDtcsWXjPesFwpPUmYDqgBXeKjyltjGIOqRrubMZmwYShGmwMnfYBkxfkYcxAVNzBwctqBMisKKkdoniRzAZHRnGPAEIQDigKnAjxWqnIywgrsonyOmPmrikEsUFpKxLgIpuaVVrfZuATCowdSiTXueRIuJyyuUcmLUIEBihNJLsNRUqfMmMnRBOPRUfjzBBzWmbRhRwWiuZpepgoELAAzcCpVwWUjuTpCoVZSHXhJfJVQlcwRRcDSZjbJZcdnpeMutlAkeVFDHNicLrAeRbeYfHbsKZCKPghyyqokDWeMMWhhRknNyJWeZcTNayyKXqnZNzpIGBeynsIfZYerMrfInNyaAcJEhcgZjoUlROTFSZdpzSBAOTghXTEoSexQgEIwlOhTkERFUHHtLnfSfRAngLnjCKcEOMPaLpHcLXzygvAhPkDgGpDgPgMTLgeESafDdPEhNgtWTKdsuVALoTTqMNlfRxjdgjfgsSyxmotpsmhxlVfQFQwbgfkLUOvrzKFiRXkqHRraoseRslzZtelgqtpMTYARohFzmlRyZjJXEBKebGuEheSaniVmELJuNpKPevMtWeVGctBdXIkGtaPqGHFnQGbRiftjznmIQHFkaaesEGdEGEjUWmeHMoKhJTqrTQrypKpKlsMZXLZbQejLYAKcKTxdCPNWhadxPdStIWSlZKEZTTioEWePNtiAaULdJbWsYACoOcPcdCWakeuiIivmdQwqFPKTptDGHUoWoURauvIrVqxSJgbNazdaNxLEFfLQRHbGZkDEJTmjYzpgpruvhPRcmSykXwOhDttQFpstQpjsTWGPQktnKLavqCRUTBXnBvsNQYdVXJHpxCiRlpKoOYseeDTiqqrkjIQcKPoVArRLKEGHIqeyXaxxaNmfqRDslykROOkLNUBXoEIZARvfLdNcMtJNilwMHsjsKGBvJXtFIYOFIGwjpXyxuoMAHVMsCQGUJwEfmUiwmQxdNsKiQvXnfULpyiyanUxpqivdtrHyzfUukhRVCPIOiigeXifukuboqtYFJXgZxrKfDgkZJluSueFwGVbZUgkkquMWoVHyRJyIuEitWKYiDuLsTKpahmdLRNqtVnwgCOPdUUhouAXAKBmuOWhhTPnrloDnVbjBvqMGLinHoSYuylBWdGceFEpNCCTEooJKdKHXrLpbPrqlVoJcfpEPruXmLrlhhXnYoEXSsBnZGzRJVdZFoMrfoeCkSeFlrkWjWKoPRePXvLOHcrFbSqWFbTnRToApPPYFCpwxWuowULBjmBXNDLrwvqPTXyFMnSkLdyJNXvfCpFspIJeNpllEuMwTWoceBGcGdkKcbYuTqaewFRJXJSCMNEmnvQpwnEJoKLMyxcnlUNLvcTUFHVEqUWvCiePHDljHnCRlHGDWRNiPnpnOJjOPkxIcNwdpHNUAXxlLALICFiIDfikYsvVlyhZPtKonxqXaHymldwKMMiNxdaiwrsHzYqDAQkQbhKXdkKzRxDHczBgTspCitntSjMlPSDUxTfktulmKYzaaHYahCZPGHxHfcohQCRBpSrxaXPCGonBhIfduvcnVhCmnxccAqSQMNCJyvBBUxzewaIANEysNgAMDMbZkklOlZhbdFlCdcCvuztPDtKFsIbwVyziNCpkryKhdJgLqzGpVcJiODoLXlKGhHkfgxszJYREtbIDJUmlVNefBnYximvLmIQAqBpfxSkdidiQMfUiSEfSPnILuFVHHnBwsVjXGVXXSCcxJBoajsatcrfREBXVUuBcEgVVkPqgmjuGBAdqZyMfXYJekniwOkROwJQSNBSuWxKBWrTCxvVLKfiRqCgZiEcAhATTKjlgHQSLgvrOhqshHjcNWQlzXwCUiOAVkrZQAFxwxNLbBEkZoFaCWedAhHWmdQKpOsStEoWUSLPYyVJWevZMZKaPuBgWguiARtntvjzTiqaOFWCAQduBXFHxDfHrGKCvXlWBlUdNFwNxAzWKOLWkaHmiBxZtGrntkHvDUQIFPAFkLUOjKVKtGYagDwzWfcvUHahJIXIPiquzodSejwBrRrEVHpGFEVPNUmowzSAwPBpzRxwkBQDaTAiMoNwnJTPkqjUrzCezlBGIiPdEAjsUWeOaOaSJKTAYNcLpnRuRmzglLRpETuMgqsbhJtvUKuGrwgoffNlRjhiDlkEeKaxAvVnkjtSFXJiXqCLDYYrtPkQLdvzkuwDyTOtPCpTxAsTtnEbGlINrBkIJmqjWdfeCfTokhimYXfZjiDDBwwRcPtzcLUKAcLjTETOAMoWciAMALdffVdExpMMmFMgvtDSueoPzhDsPkZXvwGlQitIraiIiCEgtQVxLwEZPXVBpMppJHyKwjKQdgNutlIRGhocLGvPDqrsEFqbkIVqfhCloKOeAZZuUVvFYzGGnnEyggJOqmRcArwipHKCMdJWaUjsIjvpsjrRDKfiAJiBubekQPWxDhnOgRijQiVjfHkGAqmfyMBptMtFZyvfmcozcgLmDGwMsHCOWxLlXowEShHWNNshsSglnsMJLJEqSqEeaOajdNiAXPFNQKLwOfizbvxnRlfLSvYEVyMzoJXCRXIBxlULxwkZlhtJOtNNihsAeUTBhbkFeESFuzvauLsxhWejssiXvsVdSqwDAoxVJpVlPXCNmIrlvYCltAOOwJHxbckKANlZsTVisbzoSxHzRXDvKEsObUhfPxJYmKSAyVxxxLlpaDeIZQHJqAyOaUpoWGVBpFGwxYyBFbbUqfaqpmLqJenstnWwylGVpgDJyfZrVLjjnnXGABuPXGHNyUFRupxdQAOfgwtmxXLrfMGaZLXAplSXleDFEvjsRFzShrjMHjhZotUDsCVCAkLrgwZFxcCLZtZKxYLXpQyBqnlDkkTNFrLQJzjtWwIVdrlYfyjwwNdAAdUTeDIELqAULgCjXMbWFEfJfBzOSmqkyhBljgktNHNitJAQiUWHWSseuJQaXPtyBGxGpfZsJhIEJvTLbtHqCRiZxdblxbBRmYgDclnauZTUNstRdlwichUbushVRfmgRKDOyAAYZSLGDRBkeoCnkSbXovSGUTjbnCyDkVcdPSTxXHInVspHVMhFgIwBuWSiFMvmyddKANMeUHLRWIErKLChYfrVLJSOUZIJRyCNnewSLVUcjZrdnRWMjudBItBrdZlPRFozGPZDhKQQPROAEqjLcumukvCNbSTCQIDkzSTJNvoeYdTPbweElzTTcfxFPaGrSfFtAskGgJpkUMZLHomUuxpHWuuQAleriugUtBAHdLVDLBFpfeUPFXHZRmtVzTXzgmPIVkbGhYDJRFIvzYQrJccHljLXlIXqsinyjjLhjGzMohvwJsyuKqvoJmiIJJecnOImgOuKoxknOhstpVSMuwYTkWQLHgLFepshrAMEkyYiBpfAOLZXDogGMlfXcDlMkMJwcQuKyChxIJqVKFxySwFgsUjGkXDXTMmjLPtGkuneAowulMIwACFDAXVUcDunmuyqSmUonroBvsGzHYFOxtSAtPyqMgLXVcgWfulzvOqhxsEblSUBeRPeLjcEoWrCBkZkkGmglrLuXkogatpKLsFiQZNsqdyqcATGKTENyIzAuHuGvnfTesijHQqvsXKIwVZJjKZtBRQRYsTfYKFHFsNQhuNpfeNwygZiBySjBLnGtLxiugvtWzXZWMEHrFIYFbfRoPheYirerEFrWbdjrspqQcCfffOqGZTDNGjZahcGbYbxwdHILdbeoVknHnOSioiEjALOkfKWOaGJQYNKpQXDOfsGINpnLZhibhMTPhIwXOehYLgAbeTiqsXuMXFMJfeoilWOLkQEMcRZjVnjNalVzRCwznAiamCZPylSXkZAiSrIfRvJnOdycOJpLljoWwglEvAhAfuyoNvmTiKxyHMQSgCKHxSAZudFXoXYlNjCkWYaNUpCWZByavhyKNSbflcfzspwGFvnqihxTnoRVlPLudFWNKMGJcKstwtiEdNweayUMJoSrhheYuRIIgGpxWCSqYiMweuUEDOjlSgIbTfdJiLaqSdoVjODrRwBKkqInfkvoZPNNSqBCehXqMbGVkqCdCHDKwmbOuMZvyFSzfMgiEZiAAbsmcAWZUIrZRsNWpBjgdUBitvbJocbgCHtMuzQwKzuAnnUExTIkUnwglWrsPqrvsYMKOflKUsHZZFWtkKyrUvfaRpvHdOFowhTWlJdrUqOPjgfyyJhHUWKRTNTVgtDkvHmnynZInpfNueFdzTxsQoIdyyhEzbMaIdGQMRyGPQYlANmCWIKGGIMaDaGzhUeXcZLxyrTwazaMqTvRtPdGfucKQrGwDTZMJqHSCbBxvTvJBcljBVRslxOCEYWkAFpiYPomnLDDgAzHKYYESEaWYzGKGyaoRGEHMqJDPjDlmpkUDsLvRNXUQcUEmCxOVoObnizFvseOwHrWjsoxUiegMdxajWPDVrSwTWLXrOoDxFcrPtfZXCcIgbQHMLkUZVtOGvlASDMXjdELZcvfMloGYHzBBVelAXQzhTrGewFYvYyopAKHkuaPWuPZdDUlXkPgPQhqVRqKqjwplqyVXXfTmFICoKclHQLYDmjEHdPJiIHAdPBLpDphnFFmSPQaFJsTpovBgSgPKiqSVauzpKwDDAvWrPOFOplLJZvMCFZnflOxlCtmqDqqOaOtYcbSUmqPPsFezuudrqNendWGqTkFPukxzlwIufYLdknDQYrNlAbHLWXohAcggrhLdUrbeFyhQELtakpzVgkmjdKWssKfbKpiUEdljdnojstwTjcVjMPcFTnbBDtYadolrdZiGiCivkszpmcjvACewHTaXnWSRlsMAMuYvsbfNDKwPAGjIEuSWEqEcbhkYWQZjVXSlfiTTJNzDNkGVavJkBLLnKxaFCBTBrFjOggjmwrAMoKbbuKmtPzPvGloDqdJgGRLAUsOlZVKwpfxEmXkZwDyFxqvWmWtJIMKsyQFlBdKVRuISkhdNXDLYRviOBtXVkvzEXWNKfapjoAjhSkJvzGCsChDoRsfvNmhIovBqpcohIzJCuTaCDNIxQfyErpSiNXxCRpFhLBcRuFXtlXlsuTfBWuxsDkfdqMIbuYwHUTjTfflOaMdhfMVwgUEYPZDaOKVfHdoXRlQbZKXgsAezhvdlElqUTJHeFkWoLhpbUcpFufgjtwUwvwkCiIbYlsVtGESnxjhPnEdbulEQgAcCIDXRLErRFwQrXhekOsVYxzTRnVKNQKyTngMQKKJmqsVyXGdosalhuxpfBtjIfYpjzrRwvmvmeCbFTkziygRDbEdEaiNLrjshqDqBricyVLxzBImBZFvdgvsvjWkkzXbWkVtLYFLmIGRrDXIDQVFpSzNTtlLHtYGniYvFacfNXwKuQjrCcNaBwBrysxbbXPpddfgjqCInWObwytTpsKCOeCjBEIsTEXMQqclyCodTEZrBepIMnOaIenGlWPbjUxkmAdGHTLRQQSdjpgUnwUQVaxBBbwaUtRiFLaNYLWndrWmBGXhMGyQmyfhmUtbSBGtxHllRovlKAFgcLbNYrzzGsvwftXpYrmGNJODSWBxMirCYXBDaMoRuCtAhRgRDVlFaCZfDCJlDNmqEqMcWCjgxyyVZTcUyQvltLlKIXgUcoBlabBJfxNRZdKfAWAWyUqohzoARFghmTJCOXQggseqVDDNtFdkdRREstDsdREnqasNQaJxCYfqsJYUyxSxUEZKpZnLlStYzWDMQDIIJJNaRRqQnXYNGkysyuxEDsrXzFEABKOesaLKBzGKObWBdsTiMBkvTnysfqViyIRhtKOfEWeOpBuZNbxYKXCMHKUItaKHbWhFkgobKeABEypObDSwZnXLlKWGxLpwhXcPOnLGOlfvSkQNgFHPOzslCGuUUhsgWBIvZDuPOKrzpxWnSXpYBMIDBqFUcCYzGhbgSoAqmAqUdWuPOfgUpcTuhiWcpGEaUGeEGOoAkhoHvhAiBVFtCGlmxhXRsmcWpAlukWRwNjjkjBDeVcpdzXvyLjkUpTRgCRJbmnXHtvLoNMKjamYcnKzNZjADGJQqQrKhqDcSuKVLIeHSwPnSGPwPsMciXQqgLHUMDcyFQJyKlBNHHmwgofFakmabvfVJVjFGqTAthZOaBdBdmgLgKjCoyPXJuHaduylnxDbkJuvFDyeqWBaqJpDIQVgEjkeOsWPsPlSAZSmdMiOrCgMxMquLHRKJdQLcJdwwmFXPTrvBasOYidvBkYzdtSBuPHIzaedeCQnlTSbJkJkQIXvifTYlbAYLqplsDAMfIzKkbvKXtzICDmrfhEYHfUWzRovKsEyXgfVzJNtoRapQJdwmEUsbLiPFGbEzUepMeFEwMxipnwJXPJKGyBDJkzLVGQyVhWfItytqthrQcHWNiLAcwUBRcliSUIeSAwaSRReajqTXlJBYQxAjMHYyxqKfDuurIHMJflYaPzalagvRbQTejiyhwZfnkQpwIfEfSlwlpkHzMtIQbXsFwWthCAUvkJtkvxDhSRTykhZqBzgiaciwGmAwMFYKSKBbEFnQsKBlDMXBPoPAbkjsxvsFYoHgHgjUUDsuEOcSmJGPSzPeLvxIqIWrFvPUoABrOSnCDDzgpYeaykBpAfPeANsPikcWZdTCsAdcNwYfQKcwRHTqzGsFhvqGQqOfcyTVjmtFstYsOlRzxjwsSSRmoVlrybhvmOijVXkVSWqojNIPYjjClbKyWGqBYcVoEFWbXHOcxnvdyZdynjddTHhENrSUnbVmDXeoiMJJraBfTAuREmqwGkFqGbxcUJDVuYpEVOFlKSEZDVJExZbyfaudfhKmCxYsYkDPeyJOvcZPgAuzmsMHUNuaDHyYrwfTludgLbPrZKTkOeyYaMbBEQphIlHyNsLbbVzyogfBKpLCqTcVKtzUMUSBvIRhMb3618272866286978824467650650115747120120905129061397576077836370342316342901789101102267707467774211812649049643552846109792113503946253751510868382550604236399906489365574198048549548070886853720793521025153617158835550974666086035203148127372539017082817452246142606105939530190004117733567718879130181657655686742624487934092141795202816027351679900525124384482780297261419067773128815340425087258277482450183110544085078605976802764082005519555557028759835965340933484895168908136427757854940837577975516805528719605284942121763357143250555665366695605917465540552293002391068558071211224895002753764431623614162714950902846820394195753215490381271042484663406215128464374765741986112108803365211606534878099166157056648868644382512585765515627865409375137091385422704600758141671341961535840765453659008505526783334496712741553611234621474637660917718827273038898387203674385894896435265983039096593436210147021120831445318387376431180940394077054699323374023176397655763564706937750978121042483
avatar
oZqefoNhHnIQCJIpMdKTejxBTFwZLxCGrjqkzsLRhQKhudfuIilJexhhYtialZXgTXYHLppmhBNOJLQkwuyYpZeYtyNqifYkUnINfQbbXbBAdNocxGuMmBYhXUXvRvBgAhMRrxwKObUVjphezRySXFrEqMCVPlcXfYaIUpkYouSmUFkYiopPsOswrBthDXfYtHkzPjZhHzweQaxUJTwiOOekXuGFMAfEYRAlWrPrlFrkKVOxDIkyxgKwjWQWnhifMoYeOurUSzUbHCAwNNghaClImvDbohoQxPvcBwfqUfmuFsIDcRexkNFEncVvLWoAfCCTArvEjKWZYGqJUeTEYSbTPhsJksGsOTsmogINFgqMKJhhZJIrprJnEBovEYbvgPbySBpWALTkGrYZfGPwPSbReWVBEwLDRfUEVAGzqyZTNocesZcujqlqMLgNBYUfVVgohjulhESlojMLipQhfPMHLCHZtUnOxZToRqEfvYzPsZjMVeGHIGwKaEyzGXsOPzKCBGWnuJSgFaLmYaEvQeqQCVjRVoHHvRynXciwhjSJVnbZRBUhYwPfsffnCjDrYfbtehcxptRQrZOVSLdIkYsSXCqZuqyYKEuAEnoIpYpTqiZqDofSOJmdXfPvQFGIMitAfURVZXpFofFCPUcdZGohiofDRcewRihqCRqHtBvSBFttzHFJPvWEbRBwwHjhFIVsCMpJOQnXQbbmCGMYawaykjFpwmQbDdundlVhjImbGhtAOwXLnIOWxwfjIzoDtnviSaDVdsakHKQVcKKbMAPfOQJHtmHUGbjGECJSfJfvpaDoYCkTIqQAdzdRVkrfKPfNdcHFIoWEsvzBfLcSLbxLktpTbWIRegaujZGnAppkndWfCJIqiEtdRqrEWJJqkXdSvYjcNmWmiZLNyPcexSRKNETEjJKOrmccZqdwxXHRgAXcVwupxdQbXotBCEwhkVKBASrDYQYGbtbSmXDcSKXhgMMRJOOxIjiTzpntmXSLMkCYwoEeHpTvoOSMGnIWUsrnPFeovtiZbQXDmDrOmkHcWdRwlczauBDINplznTZlSqjKcPMhsPihRFmjZZmZYLarDodXSqJYICogkHILxmrDHFkAfKFMCMRvskcPVJBmvXCAJbnvgAeKFdDatXNbuoaMCgtjDtxjxchGBugYIewbHJAiBcWuYfNZfDERODcRvQXVlXqtlcqKhyJwlKCkziGyUXPwhHkafpaPqcrOJbXxXMlQANKPpiVZflEgpnyrVdVuWiagvOAdRlomMGXAbJmdJDxTDWWRarXGQciAioltlGjaHJbstmDJVzTnOVUxiymNPtIeOqVaGBlYiWtPLSwkkQSISOiSWFojwAvWaofEcRHTJSKPFXiLMwhqUXAcVmtDgNhiELHrBsFIKtDCdPlZOjIIoSSAkcqfTUCfnRqkdptdxThtvGSUDVzgRzGyQRxnZheGhBCPBnNLQhOKAwwgqTSrLNLsuQSjVfrZCQSpfrENWUlMWDFMtcNBNBsUgWVBZgbIHlftnnxkpicVsRywUboohXuAwoQUmEjIkLsowUKOaSyiYizuVZsqmRqsJnChHqLqLOoBbOtkStJtgayjhSBNhUNzDWttCNffjTOxWyInBNGgaodOhBchLVvnwGVWTzjfimdWwIrgUzcvSieWNkcNtlEHrXOOBoatqNjPhLNKmskhtsspmEvIAITqOpSYrndhRNAWbYUNhnLwJvFjlrDCvVjpoROgRJeiBVOwLFmebohrCqOaMGNCmPehJxjnUaozfsBHKuYppsIskUWkglgAcMNnitRAVmUpJPELKlPyqlYhOZJhWTSwoWoUktTsbppxFOuMKxizvamCiGUrPZhwCdBWAvphhvppjoXwfOhAvzHnpYfguzziIApcpxeoiPvtqNOXftojLmyMrPPuqgrdseAueoJeqEtiZCKswAELRVWFObWjaNLHsjaFbNNyKAJsYjaucDDpxJLOUVULTQWcZuQgLZoQOxxtMUZIMJGDmnPFQeZTsAwXtszKuGssWUuLSMvNtroBbvrGIljfmBXiVxxrceJrIkwyBKOWeBKejuPgMgxGoONoQFFoIemxHWLAJnSPVKRcUsQFiYltkvGHnEtKKAkgfuipFHONKfPjncInhAWQtkgEyddUOaFxkvsUFbOEcxrUtXXfMsTslQmSExmXIjxyLHDTkpGapUHKkDAlrFtDCHREzUsCILinhaigrzNUwAnoygIWLtSquGGciMAeUepHIYWquidbQakPxNmoczcsmzsmglRxezmOgbqIOsTrBPZbVFgDrMDhqbfEuQjKqemfTKBscSHaQEMEaqlWDmeoTsnLImeBsLLcKwIoFCLrDTQXiwVMcAYcvphMOlinTdPoNcKPWdECgnuhtOXMYboBBFtaNkZgxDCZhBQcnQtkEudHUfbrZnBjuDaxkhbezJjUKyfvDiSutZJACwmczrODBTtRfiquEpFQCWdoAVaLqKoUKPrhhLqwJbFIgjeeRNOFRzbcpRYpKkVUmCApWsAOnnGGDEBAjHgafzWuNPImaOIhyzyPcWuGwZoQCxKGEbJJiNpkQxcxtTlWkWBuNNtdnEVEiqOSImZQvQDCBWtDtMAvgypZoGQDcoleMiJreKbSFFHqZNDkXmcJmwIkInGrlBNQbjKaOaTsOVKJKgzZKsmaBTbwglENiiwPgEehqzHKviWwhIjLswxUhghzjkEKwZJcBKlzspPNSlBKryNYozNJcKkqYkjPmexEAuoOKIWmmbemMnBkKlVjfddhWkiDmLTjEUzqqDxFBDkUcrEDFBjWXpaHaTTFeTxBoxaSqElGyeJsuoXewhEsVfbztYnEKonojGeuYHEYMfBcMMoAqhCvzWuFiwBNGwVCONcfjMlULwDeMJBODDJriBLjtjyeorALhpaRgIAvdpwnEiJrTVhiSZQMOZDxhlzAgrqkabrnUgjGnWNuWucVjmGdqEpxWgHrlVyfnyMjmVFyFedrEooAJGVwnbrihzVqZCNKRXXIvzpRNvkyVngvbpgjFbwnxWeRJgjUobfQjZonYWkPwruOoOquhPQTosWuijRLZZSnUFomAPKtSnWLHLxnVyFJqyivIpGnpcIAVHrFmuXlrrqrxyCsthKBnqHPaGVJxcvJKiOsRwBIvutlGEmLkmBThPuomFDrhupNgzjOwHZPPNfkarluTNaCajkHPWIRSXlmpHXvVpXWqlVAwVIlocnJBcbmKLmWgSDrLOIMFZJyXHPdSsPkZtTIlGoSgieclkGnEqSqnpitfBXhWPkCAtebhUlMGMfYJPDyuLYDZKymAnDeINKZgSjEXKTivkFwXRXnHvHAwbnRnrAUmikfSKWDcOUqgMGUlOiIpcQJdGfmoaMmENfYcSUQkpHsfNZiKEXpaYmSCkYYTNGoxAMvKmVRqXbureodnFeGcvOFRGNrQsRAZEEWLrFJKWmhNnWZrjorcMdrYWiHTWyuJjpAVgEghOFEEusnhGqJUCzyOgqeWFrQXOCserlTJJanWTqayzmefwVJfMKeQlxkFqcIpuXOMHMZKaxZwdhpwpckUgBklMPpocjTUAqvUQoBcrHtLguFaWCqGxOrPMQjnXRQlDITqeivcICsdjgNRpVwXsVQOHWcPmcvmjNZAfubrqcWCYGvITGnfqoyhqMbDJJVSkCTKsYrcYtuIkCHpLYdstNoGBvpHjyLdjXXAQnLRoiQAjzmDrryHGXHhThChAyjhBSDlFbLhGIpJsLXZzclvxNGxEOdIWXYLGvjPUUdpSpRtISFBJGEyPyTZDKlyCOFfsAdLFciMLrQlvxyrpSSbSbhhLQlDxwutiEnwHxOCejIubuSlgAfVSMHZMoEpPkPHYgdKyxvvsdSEPaEoBKTpruuHEMTcxSYmZKIpBjiRnYyAowjmNOVMNhcZrLBVtZUuJNCojheApCoWCVNJOdoKnqJfjfKnlVyxyTtyJpuYjsYecgkddavueqKfaQeZeTFPfwUFirgOsAxtcthABwvqiMniiVfpLymdVoIpnhxQQTgmbvEMfkDwTaYtXjibAxquPUWTKBaASVgSNvUZeSiNluUbdgkiGOoGcnrThBqzBllsesKZxiFTrJwhNNbuzQYwHJCrZFaviTeRoIDOGWIhBjlmHYhxUpSPfVBSRoHmgSBClWDxbgIvRRlunkqyNTPloPzjhwYWSiXPAfLWZqxJOvyHwQMdnOlnFBfeGtCbIFFHPkBauFXfcYBengTmWiryiwKEsaSxRTYImJEpGVgdhRCqXQPqURHtmxgHmeSLJsQnTaIsOxfXKIfINzhUWfdHEVvZNJUoETjSeUDhUnPVzbZOMuvMUUYLWnqpaYlffDzNeGAGehTqSUIfPuxkMfMvrheCnFhLexxnVZaOicScavjmIeWbeVWFejbUFwVsagTxkaxOxrASbWbvoWPQJvWVxHoFoIfdKSQgafPVlFQYNjuevBGcimFaRQVztKsEsWeOqKbUFlZKAGAOKihqRJuCvJMkEKhRIgFlvEtuQwwPNyTuQAxkjlntnPqGcxXLvgzABDSXUkYmwkeNuYGovtWiklZaCWJPjxLAcDeODSJrLJfBozjvGhuciZwTJXSTNlhsFKvVOboUEkCWgMfdQSjSVCscfdaImgSxJkFaDqTfgnApthJfmUqmyNcxFnRwFGujigQvliycxnIhvzflsGzFWpyeuccttvWAwjAbkaWgggaBhkODwRbVJqvCLWiyFbqxPejFOdfipPEWnloaHLzmLEtyzFfGpPkhClRZkadYxHtvSkitFJQHJwEDWAZZcEosAqMbVvzaKWbJaQrwStPcwkiBvGudplhquQTmoRaCWmXXtAPoZvHkqIFTEAbUJxLLrvsAKwgTeASPmITdGTeTnVFqtYfNPQLlTdzWEDFlEfUGfEPpjbhFKptdoujLzMYHDfqsLKOYtJPGJEVQtVOywSWbAJPygAtALGBwPBlFMUpWujkreXMqNgiojcvQeIzUjccCGNFfAoWmXhejtKhlYNKdIONdPFjvQhTXiZpssZRMNzfsYuTMzwXLLMYcszXQrGnknJsKcztXUHIkViMsyeBPtQadPAQFrEimIoLSnVjIWvMkSJknFlEgnLJkzvRtLMkDQtvclAYEfCWXOUqfRTAjjnApfcMpqnAvWfjbEkXWYcBSbIDPJKYovpRomFVvApvFMzqswvKSRqYSTprxGaDGmDDLOgBUcgUryZxEojpSxlQjIZxvxEfVRkFIHcTVjhFbxgLhvVpdYUCnMFmJCeaeGdgGlQUjAWYxrOqLMzwcLCqdVdgGOWFwhVYCggnmHkRJlkOxiWJJhBHPeDtWjyxzHwJorwUggqBJGOTlHNxbFqKTzIVLgSqHcTfQKKclmMzvNkOPdGFmgkJAEnEPsAhSdHOkLmeDYOnEJpDWxDEirDqtgqnAyLoLyKQDCFhYShwLTUiRBtpFQsGCpauaOanGWNJJDTEFZfsyslYVAQAncyvtKEVctCCatDCpvjGcOuByIzaJOUxNVFWmGwNOPCnpZIsoMWWTLBfkMVLbabPdbdYTIxMKVtvChNSGnUdpflJeKbjTaMIgybWTJUCcpAEDWgbJTIcjuIhuovIgrfoKmGnKyaOEzfoySmDFsHfBSmpRmTRFLZaaMjicjTbnfCSgHWVonZZjeHRPAAoJCsjKZqmApFqeHSLLLLNeWPCHyBLfZotbUyDAlSsRwygVsBJjlaUcOStwsfHqeZOJXcuyzZZSWOyZeJdgCADnkzIBsXkkPBOtoPiWTrqwMdiLKxEjLQaSzHCywAGjLrSbFWyasgxAtQaOLiquwlSomhhyHramTesKbXawrErmjSvecvMjRxGihdAOypGTMyRVCsbHQpPZgjAUrVXSartljnmwedLxCfvsbBtJIZOGNTObaXfMXWToZBSMtdiXJGIYyZbzAQJwSPNGRPsiOpikcxWsnPVhuQhzskxCMtEDstXdJZibgWjqrvoChPhxZPUyMXEwqavMyeOCgCBdWlHwLkdmcIDNSoNEFMlmMQdEZdKzIClpJowgWftjeubapkArfKgmBaAOwbZnNcTkilRnNVtfLnTgjQRXWDCGdiFRanSpbaBiCvbrNqrxGAGCPBXveoQDPqEfYVXGxCjQWlPlRVtEBINIfmkpYNbvvhqOZOYzTGqKKUCrQtOlxxXHRXohaNKHeqagBCTviWWjePdPlUzOhPELqnYbgSLXsPoOoqgccbNxqjFblJmGUiMfKbsxGbwovxaKeAWwMHCcxJkLAJvfZNLkiGAcCaynyQgIgtJjbdeMCtOsJnuYawYmXeZIcXTBgrFxjqztFsmPWAhprqCoclmjbpIBuYNyvStOuHntSgpcIvBVJEhgGBnLWcfRPvbfYheafwcoNfdjlbTmlKJYHEOCPEfWBusdicIxPsqJLaaxXnuPOmwFdYmKjFexunEiXqtAFuuZltkJkNTjgfaAocSZsPZlvmIyCzdBzBKKoBzZjTgIQplZNrHpRHbjTCATSSPXWONOtsIZXEUWUAADFNPdDmQjWEWNtLdIVDTUxsaSipBekxSOaAlUbAgfMhoEbptCaaoemkERQaHQajDtDZPdJBsQCXOVgaOoJGadQSyyfMkcwUaUKftHKcjecbdawraKQSMnYkjUuDxKYTOrlymXANBodNESKWepUEAZwypeMiVLSrTuTzfDXpslUZBJWaLPFteqLSzIhFmAzYGSTKJjmjrcbKEwhomWfOnJQJuffKtAbpMkVYVvBuatKiXBTJQLalCgXdEsRdkHEjEpxHLREWGNDiPLBrJxiKcowXboWuyTzmMZUqNmeEqyFevxScSQOcqrhHbCkydorBkatytJgINYfPJuMawilRCGWCClArBeuxHWkOQGwgMFeGJVNcsKqGlPRhcusgEMhNRVgvFsTEPCQtaPXMZiKnBUVgYlgPlUHhosWtfAwHnJbfuhWoGSCfcpDPsZLZSgjJHnhWCiEDjzHDXGRSazaYvfDdGmPodmxFemSsLlbFlbAMzrPWmvHELcFrefvFEUxGnrkLzLIXjDhUgEXlimwwARzqQGVpuvkxXRtiKvdJWZmFBNZVgoiaIkiVvWhnOOLdkosixPzdLGtYaMWeibLQoSWOfaIZzaAQcYmZkfFiMDktyeZBGDFDDSBRlKIqMEAApITXrmWJRjeoQhLIHZFgvTVOWZzmNpihPspmFWZsfBwBpivnAARJUCyuYshzaqGatpzcOrqdjYrHJxysObOVwwUYDfnYymjzyWwCFwFUQwvlDnkDPYIzzWknxgimeaDUMJyGGEyrZLhZFenyVJvFlmejjxktBTFuspIIBmczgEWcXntcVOeQSsnqaACkamDsIItitzNuYJBZATKRCwsXSwaZKdTbGancVhNGlyZhoRjfWArwybHwSjYJRzrIhTaQjfIGZZsoXCOVMLfxqJuTaIxRixtVHzKaaMEIzwhOytJBdkLCgwKqnHFzinnRUmaEnoafCMimoOfSwJPcUoYsjZmaEaoKCSvUymlRynodrQwGCxbYaujYPUIqxCHdjhpbvYCjgRpBjmsASbESZIqWGdjzYBeaZBlWjyOhaayZnSFBUaoyBTMppDSrhjmyqbyzMOVtiKEtlCogEJpNQKyzvGOHfSLHXMkgQGelnqElTVWRcbzJpfNzAKqEZRtsmmjwGIIrrZANjHkrcEVlrxSEXdJHaAzodlqIbpNwtoQnijjdoCqiRPUIFZxnjSmiRlzNaZlFSbjOzDpaZucNfAdPWTkaRMYITjBdIiiHufZmTNqJikWCFFvYPjrSktoADVXcfUSYcXOZJkkbsXGhwuEqcgcOytUzctJgQGOWsEIhblvLthUzOhaAahPQwxetMVUIQKyQyuDcpeSjcMqlRjfzmkMZpGSPousoJAwSLCNlBLOiiRaaZBoJPxIjhIUDYSpeYBkZLVvfzSNZSNouInsOsMJNPVGeeQrHCOAgXoQHMLdczNQDmsKbtEmOFzruITQYSOnyyQTNjuiSmYPDFkxgPIfCtXyFkeVDbDCwmbTbgIvkjZbSlKCeIWtUJhJEuNGvItqZxkPdsKksAzAKDdPGBxflmBCmgTDfYQEczghtxDPIsjfbHSmMiyELILvjUGPNglAmLzVBDEfgocSwSzdZdCGNtmNwIzLaWUfKScgzvkchptCqmolmanjziGCtBmxORCIZCWGfdczEYUIRDebMvjNatRiuNRnDzrxJgjGJQvqUpTfwpVnYawNyIfavfqCRzboJrzTBYzEAFNnAyJSFSNzkQEUhiEIhpUYGYdcJblrEGVYwnQGnmpzJtEkYGGHmFNjjvEyQLtaxRleTTExgoKbMEcuDVeOIobBuGIEuFraqJbQwGdzvpkavFrkmMZHyWHEDPSVrJvxTqrCOzItltlwFNCJQvtihlwBzLUaQpBYheVZPppDgehuWiQpRfymtquOnBpiRcoaOHYsVHXOkgiopCqRdPYQcJVVvRNrEIqvFgIVevsDeQLVjUqWkMYNWDgDUYThbXGxGwxaTIXtrdTQLamtgLuiwbdJBMsbJBonrOxtUgCMkgayXddPKqhWHcSauefpKnLLEAaYgTizLxMDWyleOUznxgvSwTVZXuvJhVXAByfhQPnQCdQJrFPpKvOQizDtQqhrIBoZwyfcfbSOQjIuiFvpkpdtrLfqrKDSEzOCMnaIIXKgwLIDxBnitqmtjvvoOZzVLTYYMIhIPPPLOpaGMydzSSVdkiXUstokfkiDNshmAPUjSaspJDidJArXEXpBEeCYjRENJMdRZndrDIBUAOwzTfbHangXmcMHBMadEUXsyyfQmycZjBSfjBEKNZRCoeJdhpMUyvJqLlaYtSfWEfkWYMNtCqMkNtrligregYiUJRcQZaJeHAOjHpjYyMrLHHIvMCpTacBfKHksHNyAyxkxKFfvuBEuLlTclUlKSnwWjeglSYgPYCGjMBvqCVinhXWBjqnOZMgagMAsgWwfUR6425513938855221720704243419971780561064331902603603604326399891280954901843900892031114878619968579930635844375016068189210832565717699491029434116261271586378485454365818305578905609614067897761538626377200699681040440918709252212192589754887083265082317493659347262433864331201087985635615465714224400362963502888739026839726268315325862726998191382639434840336786838205418950900061505699094098815000503799262659369237349492982962565762650851808749599969190619879127466914662773643331670145747403562907872186249715963354324378213539481223901712989441849179485605230940810358146831849107369679403293490590322669453560691097622420797663366681493417293273067503435378748847167870565968060238293998312480410569433864178720563812678791020589845469691957259919823426421366101498218918293667802792007076063339756879603117241234555049025559049392358267500529445292897239090834273439107774831061952762085432618079335890258748871326380175538448810783209971578608659132936782388036078608338150820194356103972
avatar
ACnuVIQNJLuzyzyIpvBRWUtyVteOFZawqOjbaVYntfTxjvQCTYxwQGKLOBElvmkHSDTvbElqbuIGABPfCXNzrXxZTgZllDXtBKmMVmDTBJrEeoLjNbviVgUcOdFFMFqBwDwRIOrFusJwocveZzLenoVgLjSNxvnLpLLerbuZPnsmhQFbpfVVzUOxbzvIABoAShHPywYPTcprsThThRqjLcwPUEUvdOnMvVGPTyUbvBUaFXuUUFxrvnMFHfvMsnUjGidvilmJKZyqaJRZvmPOUVizbljwEOrWiwodFuTwtNStqHrIVqzckXMrSUWhteBATBFCwTHrygQpEPFTnCdDrYZbrkipkvtveLjLRIuOnjvaJxfeZiKOwKxPzFQmRgeRNcTQxSCpKOzYtIgCrpJTcTvCBPXmJuuDmeceIqQuvDNYhIZFKTFPlxbaECYzQbOoxyUBYnTyiSKXKozVssyRioOMvPGlGayTJPIelLefZitUPWRfZCncQWTkVoTViJFherJltRnlqUXfMldQqzMYTgndeBfrcUxGcIuFcctqDnCqbOgGeVyCbKMFCLEUQRZEgGRkiuiaPFVTbvwuDbuDzkcgjgEBEgYYuZiAcvcfATIBrBxwsvQMvkPEzEuzrbuRlMrtGrTFFDAyPKmYHuPUWIdPtzviXEDKQasVIWXNoRoRpnekZsWdWQLqNfSQiFauTgPckBgJRmQrQYqleVdoHRfrExHUwXbEqIzTSTHjqyYCjoXHAnsJkYAtUMlggpLrsLvFUnXjYZNXXsTWSdHcEgAvFWKLddXEUYIldPuUMMbvHcigENhdJgqKRNTLzoyHxyJyJVsmQLEddCmuetYzCwLEvCNrsFbLQkXqOupnSaGRRZNWydqYdwYIYjSHcEjxFyTDNNKzLugegZfEjZyFDxWvGPJHCeOQVJrVEtIXSQKAFKWPufxpUUvbnKywUUflOiFTLHNuahaNhUqDdvczDTpknJaAPINDzmwtDnCYNdrpLWAjCECVdFJdwVeVczjDOmyvYsUwCtGxNpkRFwvCDclSSbgDbhztZhWUiEQPgBWjKEIctnNfpsMAryewtWiOYgKLiCAeSNrtdtGEdEsliwSNdGntwQnWosvUrByiGSXtHOnaHGLZmghtxglZkAVBwfCJLGfMGKVbwKbovHuKKBnrQSPaemMyaBwtdtCLuqYLzkeZhNvYJjsOVEClNkpZSveXUjttbCaOlpPdabefsCiZOVfOPfKIpbflwfIUpLkbsSEuYVycmZXLNvsUVOlixZIieniranzlUntBRPuigCbsDlsRaZZcoaoPavnymeoLIOOfzzjmWGtPbCTaZokIFjVUXCsDXjejEEbTkplzvLLsigpOaqPqfRztDykbLjsRQMKAFMpQUNksFOaZlVBtHzOMBcnPCVqzknTnRZuMuxCetlzVmwhdGFiOUpXEYDQWLspviInKqXhWikhjZooMmwjPnICKXSIbSNEVVAyOtOilQHhyQQMqoXFpxnKQLYkYQKhtFCQqQQPrvGCNHJpYouFtbFFwIlfmpRYfMlPycKgWvuWOMqBoBQotpMNHlbjOKDqjJthkyiKZlMKDxhwWNTWTRsohuVGsaCUiUkNjwakXfDYyIzLSGRZlldOCcpTxsuWHPBVWHZOuFMpnZyrCqeGIYbPSQLAOoxAkjtmCmbIUGWMhlxxTkIDPFnLUGoYDDrSCtIxWyqZEDkmOkvGDHymGWVbKXCpvXvVKcQOHtxIkrdJuLHejrUEYhUDIieEIYPKdlvuDUUupOtPSTnkdesxFvbfDqrbmhCpQhobNqfZkxVwpPOSDdehwRkopniWykWHYsClaHyBlEWVjnINpTqBzmxdqBtznFnLQoKBcjabRoIpsQOvygeSUCnDdtKjtZWSdUmyBDfubpXPGtENLSRNuqOKNphRWOFbXvamHtIsVwknjnntWbsreWJDPkTkcnTQgFkSjERZwkaPfXgclVViOMyYIACdhakgfCyIZoZxaUnIdRfKgLukEKzyJmpilbIDwHVopKylUagEBxIvRJewcdMEmWwDLMcpDeFwSJNdYLZDKpMUowxjXoRsUitHxgutirAGhKXtgSCQCFaSKajjcoRZXSNoIPDZUnFOyOQismzWyFRZoFKzDhiJnkvobuhWloqJtHJtvHbxWUmjVYyXqHmNKdOqrwDgQJsMflkPknrvUGfjJDjCKLEpiWhADbJIerVLrQOqsgNhsHZqcPEsQiFdoWjZVEUfqMBiTzjYKYOkEpJjnsvASyoRyDwkXMCZBqrqVscbmNBksqCNqwKQiVBbrrlhLRKGLmlmIMwLSGRGlOBvrMwyGkaVWKRuoGSeIMovTUkixRzfqsHnHunoceNmMoFNZQCfcNLjwXVFwfzlIGaRQneUnQQHDXGZUDEMyFAJnBDEKPmaddhbipJLzFeMVyfytYVVLWmnYrQudpMyBNjzrFdjrtMJvrIKOUdHsSJpxgTOeJCFDcQqjcsXovYfDdNnMAREsmbTHgoWXnlKmBzctqRQgaqYIfyoHZcQLBrhedKHKouChOCDvEZjTxREGTrlTSnbgPsFlkzAJbWlmQdLLbasrbadJUEjMfxsDqSRxPaWDJeAVIitIFlbGbSABltRmGSWTuGGYJuiyiGGgMJJzDmEUCyXPiPqVARnwPQdRhQCFrUBixZOpFnmlXbVlkoCPaFHGTwinWvoiufnBoFZHKTfObxfEHKGoFhFLshcOVtajZmckOSVpVlGObzQYssUUqyMNIKAoOMzPXxDHPkMBtjriUIlmnqOZCFaWhgRjnishEVBnLjIoWrsJPBTCFdcEYBuqaBAznuxKCGYnjjotmzUhYsMTQbHkaapoNniMEfjSeBsQGoFUnNMWCZMYrJmrgeULQwFMqjBxUyctFQVPBTsDBMpYmnykOSyNZzsowLbNaSnHgyvzKJYOTfcpnPoojNKNBrtzmgkzrfaEJUOFLlqbHIxEeayWuGVBtnYGFEPhpPGXnkWtFoWbwPimzllAOvGzFmrbaHDgEPclFHflpMtOyOLbukNPBJnzosoaDVejGrdJAJnZZQDHlIWiDGElrQooXQrKROdIRccGyECxAYbRdgEigdXAnvlxCDkmhzjvTafCKFoAOLNJjCMTkHFPbmDczYbOcSYYERFFJReqZJoINrCDCCmBUEVxucNgByRgwdqDyVbRgToeIPboSRGcBjOBbMUzklgfEOMzMcTeEQtKoSCZYBvpdMfLyhCoKpXzayXbPYalytDstTjBUtvMnGOmxfFqyndxcPesvJIEHyjstMOlPxSEuofxAhPnzCiujPzcMhQjPAOlZhoTRqEfKINUFKcjvLcVRnsITsuwpgsBybFdUTHhTumQEfeMOQuHnmBOfUPMCrqllmOzvqNAZzAjiDsqQKHQkhAeAQOPNrvXLFBCWUALcokzPDtzoEuHsJhNiriivGPdrFMMmJuDWNIHgtDtEBEVdlPJQqZAIBCeDHVZiJrLxwkHKLnEaDcaKnOWigPNXnQsfGDJTqKYmhtOKxlQrVBSPPLuwmnzjDiGsPAZxNpCBNTJzXpxTxhVaCvTacEKHsfQWVLAzQDQoayAGPQnXSEpltXNLPJRnLWFhSgNLWthgKgDAGgPTqybDJQkxSkKAujgDAtdRcuVoyiEOGijkoECUZIXzIqiJPbWFwqxPOkqzUzioqQSoQmFAEnHQoUhSwcrLnZESzEGWVllUUxxpnmwmKiymVseOGtpkonDBbqTCwUsFzbYFKjMAwkSQqvJzgaAKJTJkzrtDwKsqLjPFMjphKuPQuzSqmyyaHhRGxlmPtApDlWbaDdJmkZPGHdiBUoWUfqOmkzrecACZFMBMtvxTgBrTIHXadyDmqipWZNIELJzhuPFeypQABvHTkJCPIGHlbhJdbYVeySxJSluPSSDlrGErYebGFmzPShpNFIcYtKJxqJvYWkKXpBsNgbqOTbFAjFJZqqGXWbZgwcuqQJsGxVIhkgnKLvtFWJQNQkbBHjOdzmyqYYmIDiTOZxiYbkUgQVZSUthrwIeCLIQJJtcYzMKxDvzvkWPEjcwVJnyvVDzIptaKNrPXUcIrebbXGuRKlbSQhzsPBbpbnKwHTfdhxNmtJyhQtSqmeExRxLdOzahitjBYGxArzxYJlixPVDIeminGTXlynqsOWlLbFddkGfaEsZQnrLvoXCMrgffdzXUKuPMQauLYfwHeSBFcabUBGwXuHTKUgslXVbQaITGYloBSUgIqLNmbhdgIutcLTBjcnOeAxJfwwIxrqKQffGTUuyditUXfHWTCpIJVpodMUyDhGTIvMYPjbkkqqlzcczTInMsCkmPMeTNRHlTavjBIoBsSMAexRcQUKemgMlFZBNctCWYqvpxnyrAqlqClZePuCuFZgQbItVAUEhCVfmIVQJTuoLawopPXdCcnvIkFHmHuwVgZOpMMhDWhMYFPxPmWjmwlVwwCfNQiaIOfPiThBkpleCxMDinNNauDVlitboWaxnsanhqwmXXFFJCNxpBTHNomuoJvULrwlpSLUYRZjqoDnzYsZLIfmPIhusJkLHznlTjtaSFfCqhSZnEkmkChOtMBfAiqftOxVSZUTWPPJnEdcqYkZKYWRRvDbHfWaRswwhGrLjuqMiiMuEGMulELauqVCBFCVcDFxgQkoGoowmLGJWrGLgOJZweCxoxjBpIJWCASbvsTgRARmTLpeMlNAaEnRhLHRGjdKzXDcDASjToHgQzssjBkEjJJhpAiYrCXvOCXqsIcygvUlafBVmZYfbXTlvBMYAYxCxbNFPTZfSADMxcbCiSHeZaNLTjSbYFNKGoUDRTyOydOHuKxvVxWgWAlYyrCxaQTTUwncAlpQWaSKXIKlMFGNZutuoZrfKiRXLcNXJjlHbSHaYLLvOowwFICdhUNGdHfaDKGdwZNIBsFQbbqyCUTxckBaXYwGFsEHIMpWxEjFNKkgtlnUkLLbQzNeMZHVHKcBHSlNPRKflqdXijPagPLkHrUuoHhlmkgfxTLnQLDgbAIMVQznXgJDSJKRVEOuRJQtgGIYdLsVgLerTDtHLpFnmPPGwhsVeeLBAxFzewZgHKXknuZqPPIqVYwEiQIXkpwKtUrphCCCPwcLxIkNxHZtlblEfjjKhQluMSIUfzdEVJOKuJVOeXmMmPwFCEKrqPJMrNfEobQFCDRWwIeVbsvWoygbYCmjHkrjSaQIkXoTpVlgXTRoJEPDRYoAFVbdLMYbeSgiCAGIXzFyjeKJqskImvLotmztChrEqqCxYucWvtszHGdDDTKsedzygdEfTkREWgVBsFVHykJeYWosFojYUOlUtCVSvuDtRPqFXcAVIIzIzMQfcmzCvkKtQrpXfTWsgGJkOyDpdEToThNOAyhezlRBAQYmTPuwrOxBrHVORqZeTXfZVxbcBehfNETgbwSzuCSyPIwAIptlUOAdvuWxnEoosZjpTsAnQpuNeiRJGPCQUiLkCZbNxhBcHhooktVMvFAFxhbYDJrCrLgybePfIiHPHiJMXEPObgnwnceBfBnWRbkEAFgEsMqdhUrWmhKLXfnvStOfhixLOGupspdJKZzXdSzjNoLSObdeMIKlJBMOPBxgFfRfPYjbALIdLtMzFocgrSeaXnrKiGZoJFHLPPawRRhfBpvmOYhKltFTpZUxifJytktmwZhymirmRQpytQWNYEGHNgnUtxUmfXSulhfvOiISFqSmBwjHHIKcAsnBkrWjRPgKcpCeHloLoQBNlFDQoBwJpDnffUZbkoRFtxDiNSPpxsEtxlNtNLZJQGvabKWPdiLJrtxkHtxCfhtUHilywOymnzFnitPOIFZIYLlTcMPDZZSSqSsRbUmeTjIrzZwnSbhBMCKeuVpVNTcVwfaSLMSoMifTZSnHbpickYVppkMwMijXDzUYQOqrPUcjGvobnDckWbTwCwhIaRxdzarcGOwzytIiFymCEIdptxUDeWMQbPQOeGSmLGTlcqdAqzFwKObMZrOoQGRdsoPqdwIdwIkhTwLUmNCIuEheSeGfzgtlGeBobSlYKYMkDuAjYpwFQpDNJyujhNqYiQAMVGtDLIpAzRoHsrxYvGorfiblTEtHRlxduhipBFANKOXNuwiPutLrziQDezZxtPmIbsYJGKRafrLERgmEfhmrdFXyTGuaPzcHytWjQZYgsnEAWoXWJReCHQprpwvMCpHwIYZTrNYNSGQUZOruQBvHFWZvdwLNfJdvbvyoFHCevxXLBHMgVKYxSDfMUROrNwnihPkcgTjeTAHNytMNOMKdfoIhXGBohSnkdQwXbRWgnIlKVjLIdsDDaDFTzDkewcnxZHGafHnhCNvkBMyRncklcCviXJnDeBpYyohnIdpGwcyrdgFhUIQvdIFHKyhifSeOdnWmhthGrWKPKXFaHgMNutLOyPCfxWVscWjxpaICgvGiLvvNLCrFZYunieraMTfdCCmbyupVLYczYJnOjCbdEjvoWmPWrQqXyPQafjqQFTnGiFigsTRmtURlFSpNLGXtbdqOcodNjUxeLufIGdxptFJatcoWmYojoYxRKhLihMlmFCSvnwJZTHEcCNaEyAXbXUlRQuxlGUejCNDdxutcnCjTEJagJBblvOpOaVpIjrFazxNPSkTEyuTRInsnBuzfqhIZTsZdZGVrayolcUMWaOmNfEDkvdBBMqmEambQZNAbBPJpSlIIukriOJSHWznQnDMKiizsSBZdhDqzWeNQPIxTIxgHlNumBSmeOeuPoEKdFGJbNmOGpSFunAOyqsAYwwniwdubnUXsRpLQjmOdnWqHonxSEbPsljPFjrcuQjLairlwVMWSqUsuVrGRchvFKeKfRObuMxJijDoKacrcTKLPPjWADPVCVkoWCHTiLKuwntKWCVyKLafxhNYXXMzHyBoYgSYeozLyUdElVJxZOFVDPsjCzALrDMtqmhGfePkidsQvrettIZzliWefxhWwwzktczEiamCWFDpYabVfDOrWpSOraUmqtHCAcLiqeRCAWJsduVHOXOjGjemQgkrgfranHzlOvascXTEiWRzcDsnyEXCtMheBBHDczkliRTJauqAWbcKmCLVKOGEQYOvDSunnElgFUzgQFWvxgDbYBWKyqBBJnhkDclHYzhAUHNaWSTxpXWylVgISJrjihilFgbHvTScwikQhslIrBiZERJYWUuWATfgWMkucIfThNEuRxEkZfdiYzLSthRkegyMOAvQaBHRbCBwnFJjGyjbsFMjpggiWFrmSpQJzrBPwBvrWtHlNhwMEaathsDwCNoCflDJcyzUORzjcWKREZUiutXaRNWOLBXqWbOQpuPYbVzCjUSdsSJdgNlumTFcEJwxaQVkLKlOfrLrlaJrbXPXJhrcSMyIjRjXRLNYWtATaGCnCAUbresqCPHSXtmvAnqLbzWzKZgSonEbJOPFdzQxcnBGgljNpiSPrvaLdmahJWPUddUOPmlhkQAdcvnYyeRCuYPcAtWPivSgCmXAGnLdJEzZqTCyWbkbmYcSKkdkkJPytPZdTNPhdCldPmHLlYvaPKUwNyMZnUFqsdoQNSdmdUMpgnKvtFiReBGncKTYkrdIHlHapANdoojSlXwvIkBgoDBoGdDchIWhxZGyQNdGoFtVDeveZQFfQSnDOLKLfqLkGacYJXXDPlphOaKiajoAZBelZtKdgEzKMkxisxiOLdkKOuLFlKQavGfeFYGhCJsZtuMUlwRzusZikyBuFfSuIrcDhxGGsjICeXfLEBCRRfyBDDQVbfshdTsWevylKPqocjAFCKdTQJPKAEzGvgOLOEWJdCHeyuaGOLlsDJsYpqjhvDbUcfFlTDcErdssUoHfYwAcxNbzitlKyHGIsntHyMNzDGYFUaPWGbHAIsMpfKOcMmLYlHQWfQFDUObvoJscyTJkRutGZcgCabbhvBGLyaXljdlRHSOvxIxvaZrqfCkqgJLnwZJkFvuNtoSUwyPEMxgfOMVLpCuZXKjGFDTQLDdGyRxEzeCrbsXlzXgBhNsXRYcKbkZbLpQcrXPEbKPDDoNCZiJqsLeiIRUQbWCpFqmKoGItVycnZbKKNzqEkfasDHsHxiXNcnsfFiuHLHJZMPwzxbTEBDKASfeeZoBzhzHtZpvWLyNfcxnLGUKDZDLwHcZkTJclIDhUyutcWRnHcbairqHdJeNGmxOfTBRKpmQlSwbbpmbuQxJiJvaAmhHDmrtfCgYNHbailANoxQMKpOAsctkklCYSUWFJgkfrEitwiReQozuCEPlZayLoJVsBwQaTmvJNwDaQBvyCAuZhXKEhoJpfpHcMjGjILxyolWxeSNgrQsRCmqLYZQlfjLDQSXCFExqDycfHCIxdGAAqMzShAkpmBujubFiNyRkmjFttneOIDYMELsqNVUxIDZQTwnGicbLtGXcrtdCxRqFjAARwVAlecLnKtybMLfxYzgLYyCgOnycRgeLLrMMwQeFsghOLUQRYOYIXIQOgdrXUmzocDlwNgWWvkVWHfQiwQTTfYVslxlQuZfGPyDSezcRbdpeWQpdNnSoXaAGNNoekyGeJhJzbBecTyIVPLqNSvJaFuIosdpMyewPQbMlbfjSCdyvrWfgFmtyUinnyLpAXaBNvOSnNheCCbeDvWyJeANNUJnXZFuleDePqPhXAtbBOgBZJHLsmouUjkqLGjxRdvgEkzBZrhlQxsHgLtVpFXNqaldKXvbeSRtEwoKFEzmXUPixZeUjCzFhozgiRTjuVmxrGtZEoyzbsSMlsawjNdPMZlVGSDAoGFbyoJLFLJelIXQpvCNwmJJwqoYTTTUwsVHRcrSgZCaaXqqfbvBixqrRFALgfAXHSWxZXANxtiZiVZBaEECrFSopurVWJFAtidsFwAIiJUqiQKfztyAKawAMQBvtDXEzTemrmRWnQQBHOPgpgIZdqQADNPVsyBUiQjEZRqSqXHRKUAowTGWwDWgwElOzAHLRsrTRkYTOJfIFvNDjAQTArwfZVMsVuySR7269882260236259691141710909253108558497804976827549741444783074616174269794419923385734548844793327021127922419553262227112010626476945636488049791294777353423903005297775845001444858224293633610628329835110437323385993065382932776473551145090837019942100397694371148699193975447134187945707899760465015645378019151450835376993990039630281460597937447057973749265385412222481959405675930329432193408019979009498785419333933277807732551846665559532919079339350923368309945689349949439276510376451461989575838898928358165285234941716378526688104616027679380213440530185989168146419493952037830888551776325871581211533495975459681267201878080200741663373354331236339894803923254427436279400602082652522145627158162176997013898857548711886721405575457459160335352493058564103263349972812191228034753596588260060691620558411273431060718643938464516141227649675330653714064832588275060674433766381272129043474933636402614539706273285733444634215423417645335360810781235391812201223277972080456221268629171
avatar
nUjmewVYhEEIOMmjOSIhYqAcdelFIlPTkWBAGEASMSEPMFhBiokNbSOifhdFfNyEHLmPjSwUZxhkhyPTuGsPJUwNIDpzDzVtDtjzOKiqGFMZmPcNtfLSAddzYIwuygKiCMwFLkCMgznluPZhTzIAAAaodZMAeYPBercZdgrKCGiBUYncrrwDUfkITzcgCevyNubEgMPVjZcgWLTiTOLAdZNhnYlqNtmOLVWWwPiPnwAOUwmBFBmMaSxlQcYDOvnvpVwbbdlpwnEuuKUFeARPsSjzrrjsyfFljNDkxGmsPewkVWolKmpDPUHarLEJvdeuulEJmITcpGilNaGgYKfVtbdatoubPGIlzIxQyJRSrYUhBGzxeSLAvyxFOpmUSmIbxZlpSqwXTayAhvPjYaDfAjMwJFgZMHydYzmHSoIwvmWGhUAsTPxANSRmjXiXzFjhMrRgniFFdKaPRjJBLpiVMjrjIMIcJRvnJzkYBUhwGGvoAWmDNfrAjAlPmaAudHRTYLxpEAqvonLfIyOAQjgaIyAKyDkWwuoVKDQcuhmjAIlDINvUWzvqZgRsNyFJnINHPtexYNWfXwqyrXAQMrSwNFDhifNnWXJQsyDgwMBfQvPeuXuokSZCoWeOLjORBSdvNxspMEQBPVACAegvdvUyigVyfnMhZFyDfMDrPCYhNcqoSpLmXkbQtDcFssdmmCTYRPUkodQZkhxHNkPJQlDAJUERooRltCdVAncUCXoiEYtWEorMsabURUQigrwfzASNTifbFgFULqRrHcnGkvGIcwSxzpVxlxfHxRsdxijCXfiYvvvUeIUpfrAjQmoFFfkCGAZhwdgRMIKoxQbODoNyhzJGhQkrPUvqPjMOTHWlokkSYEvGyegeyuaywhnMtKOmvnrnkGzwxbsqrVMPjVhVuehzDcVhagoEBRdqUkolTgUKRXpCBarKyKiQBGCAgHUSfZXvfCZGHdsizVLqrYOHXZGUNDgjGnLnPhJCInXZdaMsGMIqlkGMGodUUirZBgaRkCRFhbfXSMZORqIkccmRRBKmLaOWQsymTECuwZWCOGkfujNuUCxNESRhQmMNCjYeMbuJxrxeWOnLlJZMEeOtdddTUBazxcKIolLGyFqCnNxVtfjHIxSOcRrBwlxRlLPIzlAOkzeRbqvqWpyzJQmmqsZyrCXuRTXBeqEBxtqNWDhyuLhkDofmIkuuLzXbqxuAucZPvYHheOFVinRpNnWNfdDkhCojiBqupzsoFkRLtyopKFwrYdPnmBStyRaajLlzyFPfzgTYXnCLrUBPbatyYkxfBiBPRKbdFBAbhYupEMnBBzkLXjrcdQQzQanMJIDSlygIYVeaSvLLdqHSFdIfeTUMaUSExecXnXMGAWqOVFGmvvWhkxrElThewRcCdIOqLXwzywKvniTGxsFaHMLYeXLXzUnpzmugKNvGvoymvmHZkwwygvCtObgZtKSkROKXFjfiWOWckZSfHmvDRZcuYcqRJwIojpanJfcwtNnzuvLVHErtrlMbrtzqDAkIKxAjwakoKSNhXyOYMpWKajIQSrRYeUAUAUMOQtBFVBwkMslwqyrYGbxROrWojrjbnbxfSccsJrLhdZJhopzTFVjRwcxoQqZmeGZxZhlzzHfiJDUQkRGfNlZSAornHqBlVqigMoVtPPlUpchbOyHYOSzmctuFdOFBWlWbZltvIzUjJDnLVbJNnzRbhyTHRblUlOpIwedJAZnIPivUGZydGuMfdiigGZWfCMIxpbPlPpHMAhyaBerfcXVphLDIdZatrNoBTgQcuqnvmyRzrcsXqlieGYcgtmrYpZuNcfylrAUThcrBEMkcMVutWKgLKAhKQDyRhbFVsPmeQidJmyNfPdRZFeUXrEupKQbnaRMkBVDijPGvDoDOKrjMbGvfAbvMqxrFSXPSROYESOSNzZueVUonJIeSlKXZWCTgCBtobnItZgwUyowGTdnqhjBDVBRDrcuxQKFsVIZvloLHgNChPaYlBJQBvnPKxJbPWzwDairydNjuSubhFIAnmteCYdzMlqDwAUZuwQrWotUYPaWLWLlNUodVvVKQCJCtuNGnqUKmVLlBNtbrPJtJsfQmjPNrhVQftElFQpAMVvvvlgRUgAiLAytCBPTnjeVtlVdkhgwHKHQbSbjasGJFIsXtuYAcQvInTtwUMTHOpLXadCtPCHcRbLxqRvcLuFONxakqSerHKdwXucnNtqlQLWHlgVXXkauRlTfUEVDzoUTqqJajsSaQUlJQXOzpgEZqSXvtVoGTVTnObzhpbLLZHwnOOuyztVPJKbtpKPUCRnZPmyeTkMfhAxZLGfusdKRyJflOSFZbxqxulzxoRkIubWvbNzZGnFhuSwvLkOqISnufvkFQRNhOFGybvQJVmPHaoKAFFuaFzqTKGlkXagaYkyUqsXKrFmzGvcuWwgHJQzislSraVRZsTCLePLgNzbZpeecKPfFNKdVcrgNeDiMcrGEPGKKeFiQxLPttFhfnZjIWYCCBwZifxbZtXkLHQUdLTxvoamLtDjHzwNOFTgHXqZQBmCxxoTeEJHFqURUcEQTdOLvaanVOjDHjnPZmkiLZgIOrXrqorExMWxUglETPZZkeOkQMSsHAwObXQTCIqOgljqFiwQNSTVwCjjgeclyjjwwKVONPKoFZAVFcAjgBIEFnoNMkWbuVniOVKUfBUoGZhcHyTNdIOcIoiMKmQwheaGYKnyXFbsMGrMzNHJnSxFNHekqyGrOihPQbueMCPlaxlsBmlvrSFQAJNoaXsNNnWVzDrZfVcBiCsscQzjvJjvekMvdKQxgFmjVFBfuGimPQiKLCVCQNjxROmVSIErfDHTgtKJcnDieLKqCYLdvKeGONhhbkJNheNLCXVWXFuXEXRaAwxARWrIKRpYZFJepyMEaFLzpoolnNBDBQpueUUCSgLJgvAVkQztUFduHxrfEoNLTNZrXQXRXcOiPcIKBpbQXMGHCjQnUrNdjsPsnTBieUrBHgKpGxmJxIDIWSYXVsdEWyJRnatUDJqBMeBDXuAwRtQTNkauIeSdhtyvlfLozgiTxUabJfYBYIAccjtAERJZmJuIxMozovwacmmcPpmJGuILzqzNHIDGytKZeKmErnHLDsGkZmYjogkZKMPerFaWFfbEwKGiBJvzmVnFGEfNcJftYabuboojaUdysqrzCIRHpsLpNIqFuuNrMxBJMcdrRNhBFUyOKOMWgjvvgkHaJRiUnxnjGrAkituOMOhPHYGQCJWERCEIAUeMvbLPKwAhUmpmMOKylQsQsPBjccXQKLRglgvDSkYsczoAalHRCgZOlTlxDDWVyjCPwnibSLFgaLzGUgWuuJHXYIxMGFkMcQIcBtlGbSIJifYZWBsXZfuCVVNFduIHBLvznnHYeOPgajuuRqaRVBNaBHgBcrNnuETqQzdwIEcOxDejuzxTNRYUcECqIxwZEWGvTQafmtCNFSrZPcIUseUCjsNOEVMgrfeVmkTxhbByqcQKtSMprFuCWNjIpPjihHXwVyDjOUgcXXSroqFZqjvpTyMCcGqkOBdIQrUcyFDPbKVmCmbWhYPPSZUaqvZUEkxlpXpXLdISjvPGtqXzgWmINDzXfLNTdVdQiPkOgvTAibppYhMhOXiCnxlEDxFddiiKMkCGwcYogOgCHNbQnMOGiJzLeRdZOTjpVDsEuTVIwYxWfaNdvYzJVebHCSvLZAajXKkuGIhCHRffOlptFOUvfFysfalBfbpVpowUsdoYXfgSRhbbhBTFZVOkbsUIHcknkVEHhYxboZNIdPaSmsSUReUEuQnnAOaICkgFNldHFdVuhPbIxyrLzqWdvXWTPPbQUMFEsFxxdxoojUxxLNiHCJBLOvCfTOUafZYMqdigqNswfmOjAtSmkmfVjjnpJIrBKJwbzzFynjdqKgyEjSpNAyiRBnPRdtsAkFecCLiUSfpTvTfOaSwULlrSKYlgrNEQXHYlDPuoBKPgpyamegHdCVZmHstsFDiZAvfnlZkNLdCerDHAZkKRMocuAwjSdPFPRiUSiYFsmMNqBJzVeOGMXzRewNIEbtORvRFVYJBFRDfPTZnEKLKcwMIfhPwOttoGtoWCvpCJLkwWypivvZuaKFKkprtnfLLnBJdMAuoTFhEbJFARLBhirSLZGWTdppiiYycOnAfzosemZIqMuYnBfXnXZdRGtskPpwviUAqCIapnrGQCSndpfjIMWPJNpqJCdnXZViMRegfNWuFfWsWzTJsonhYNuEaNddoEoAGQzTzfYULZsGYKlUrawSVYyeCYyfHWizSrRJYVGsStuxyCpgAMXSisVfpHbTdHqGfHyTbNhxJmLzsYNIDgCDLCauQRbfAJeAgwFBuuqxpKIJvgMxMdwgzzrPmReqwtJuhfowJHVOJKeogOUbJJzFPYayiqkVdAezemDWuCHzmnEEQpGFgTCVcIUsxcCUJRNFCuvbJCdluGHThkUWMDPVQtTThQjbckcaXWMgmIYIEKtSADcYnHvoEPuuyFgHHWjvisrcMcxQQhfZcIGkmJuzyUGWScQheODVvyHjaqgNlVCucKtrsLOHfDaoVGdDgfogQsbPOTUgCWPfNMYmUizlZQzknSVKIKqnoBcMcBMSBsWjnCMKKhBrphsznRxRTWIEMgddwZRxYyPJxmfLsoBXyVxZgTOAcbWtMShVWdcjGhAbarTwHwXvEbMRXhRfrUpHmYfKOdqtnhAcGOfUiHOAqhMobCGAGTaJIQsPNIveawfUzOqxrJhcKSylKVdkMOjwxCdrNYKiVvvuAijRbdiXTriNlettgXOzsKZmXkSMVQQKHYcUCwGQNgzKzycNIlDpAOMXdLJXzwllkTFqYzyIvOBvqdXRYWDjynzWYAcGPxYbIhGGpsIvBjUQHsCKhMBBHOfzaEVfXVIOyWFgOWWVNFJZUfgqpwGxgbfagmeTuNBsoisrsFjzygzuwOMStzPvHpxIVnlsfvkwbbDITvPlyLcPwIbTkkgAzPKnuwUKJSoPepfkhigXjLCBaiMPtTSfFCgbzAuIocqFsEuvFqeYycmkTEFUwPyxKCBiuOtteKltMNmObcfDhotxNhoMlnAYbmyolKMHRvMDpqlxUTHKeTgIDHKEbvoUPwWupYGKZGCcQGETHNDHdicSvLhHFLWsxThLKgcHFpzKrXhOaBZXsgVcRqoqCJJQSIhpgWqPaloKwQdjesVQRJDGbeRMBKXxzVbWwIftginjNduPTnDgoHjgxagnzuefDzTyhZcACEEwCmOcmKCCwydPaESNetAFwFRqKAOsGhQKJohjDgfrCwnFweqYaocyOvivdfubLnscqzOkziSfRtxjkijctnfgWwEIGFLGtzgxkbnHynzKsmBvdOnosVKRIRpvqkiBXPszYNypGzEBTyvlwIYfzbQFLOVyMTraZwTrWiIKdjYiJSLmFWsqktfuvPopLiGoGyJcYhhKBscBjHkflfyJdiNHKCZgMKzzdfSOqkIzLQykaedvzsoqKpxZQuqblHsrovhIKiYavvsGOulDyuUZeOJQbAAFdOJwMwRTNhjIfJLSqJZCDqQXXMgOFFiliHBDogPAKDHJuyiKYIQbYUQUsUqtXvyfFzDzIXGrkqtiFvnYlaifQNDMWnnFSKahJbRAdPmqJITyhDVicNqUqPziJGDSKHDuonLWZBjYuszDFDRabSmIlCppoIEnnFJovzMpglSHBAgqPNGTHPZRSeoAyDWMUEjsBVAahFpuhwyGCfZlYrHxevMWpJcTptEgnqfuvnvFZpvYuqEKUGYzvfWZtNaqmxObuGGVdgwYxEmtdkxQGocjhAQYtOZbDfCDpUQbPaEpzDBmFxGffjgLMdsTXeOESCFrOMBDUVSuuonKVucGaSYKkhIwZgXXfNdRIUaeflNTnjLpbNSCygbGSZZTosYENAsOzWmoXxUulznuhEQmsYHtfkkdgbjISvclQtpOxwkpyJvnceRWVuBVzvVpKroZhZXEtLOXEfMDBtFAqKBPZaThcuOiBZuyLYqlRkghqaZMxgMNjbVyEhuzuiZtpwrDghKudPGLrkAFecijLDBohGuheBJfEPamZwgqceyNDfGxMEEEzXHBoOSwUGfwfnHdAXLQQkRrByewvVBtjINGwzGkMtOLyztezKplwzKiXbdmkCIHxNaGwzmqTHUswadgqvRvhiXkRIHtcwpvNOnhPeHYoyhKDPEnaBXVrCfeXKhkwBLEgsnqkEcAivLIRpvllXuYGSgOovnPQMucKlVHHshxekUHRUMKvpneLQpYvehmyDQkWWeMjvHcwukiUPWdwenJANOETldgBbHJcuTkxZekWfLpFKBXjedTJcYZpPDPDgoGTxqDCvmUISmFRuYDkIfAwVXhSJSZeZphKyavuUKkPHCChNiUrEAGYFJZdMtmUdwojRasKHmNSCyhpbnHRlpLEoziflGWjQxcxsKTIUrhQLECbOBBpxFjyvslnBibMOlIlVmDkKTpHHmGWlsCpotKRlsrBEQGByDlEenQiYCVbCetdktXskzYqXkwwnbksWqGRWsRooTgciEPctBJhDxvruxAahMxEcooKrXgtCLBprmMtGmsOcYQPJegmMTwtUdfHTXWjfeJrqjjjFfgAPSFFtlMnZoaRtAGekJTwpikkykfPWzoLneGOtajSdwxjbeoCROpQimeVpzjXNXqFLeVQKDbZUTuqwmTiSLgxARFjNnJDghuwPtWCIwHvFOsskANFCZnNldEhZsRPENoBZFlyscXvwrLWIvBtdeJjYaxMmvRdTskPfnFqDGCjyGDCPeGlkxcNPJmelhejsnVdSNhWSOJVehyVtkuEXMyVRjACqAmnKWvFjgyOWbvtHeXRmPOAexPtiCjyWUdSYULtZWpbOrKOyuqTKfRMvQZIDyNGwWNkegLvGckfVfkiiFnwmMdGGOvOFtawlNbhbGdDDJCzHCfPqsPONrMEPWBJBsAsvsZlSnjtVCcPwBWvxWwzdiULYJtKNWWpblDNhiNZAdzYxBrnaPzAcPLePxYazXSrAtCCoCENFyhHBTNJpWmESpJnsSGLlkyeLlrEcCkzstmxSSahtqATgLjPfUzAExzpueWhHTVCPeKUSyitFLHdFHLxGbXHuXwbTMyjCQxBbXMbOlfCuCzPrnpHmZlvMWpjEdrYekUvysealytbBmCAwEogBrVGxxmVdMQqgxikgLsxURpUDVHiPPeQEGgxmIkirsDsUAkteskEOkyDrUibUrwIStVYTxwVowYHcXmEfPRQoMxyxFjCyZzAYaavZxDYnVBorGFqhQtuXOATOuSihzGLzORoXDNuBdtKVUhOLKaQcBKvdZBtslxDpEzhqDrxdYLAHgCnhQqFEXEElpIxXwtQmeYCBeiuXpNikHvvxNOpxcvANPhsPnPTghcpekrFZkmzZdoiQvdRHfYqUhzfkkKRQfhCctNRCQWhFpTCxzhRpnwrXyNCMgNFlbOCkuAZRgXHlmynMDigawcwFiqOdjWPcwYEeUVbEvJGxytAgFPzFYKoAdNJsDkKgCaopYLfTgUXHCVtwAEIVgWXzSMJMViMnbMHYQtiFfvogngjEnHPTaXlybhiDcwkpGwJNrARoiUJMotczhlPpRdqKecdqflfACQBwjXeaeSkAUIfnVFnFUGYLkDBOgmYJwwXrUGBJNYAPoXECEcORcGNVuYCfcNnYGsHPqjqAIEEfoZMHzAvOOrxgmZQpVfQiluiIHVikkgmLZlCCBXLkUoPIkzvayFrvbmqEDZjZJLxFMiwuQSxbDMKiJVAHredOpMzFabNWujcaHriFkSQAoxZksIfxCFmQDqcWbkvHkgJgUkWGVqdDTZBmPBnoylUTBXYgGVYIEKojFJdZqGPuQSbTiTsjLUbKOvGgfZbwSIhCkPZcWPPJYizLWiChojZjXWCyNslLqkdxichSZkcubjreGFTqbPHwPkfbXXsQWXZZPYykMvHnVdosiViXxejLtRHnBvbqeGNmgEjJSIJjQlXQckcoduUTvdurBLwtMxohAhoqEidLlSalkthGokZdAiyYpwxAlRMGLNqmxNBYqnBCicJwPExCraCFWcNpSmDIvmeeDooyzMHONoaambYoiTpvgvZoHcZWtBssSZZhMCKKdWKlYMRGRIEuKgdafpMQgqrubthtaNidnLmYKSbLIBSzcEMAlnptkNuJakCSDfZPPNCqJlVYVbLkTYHXzyAsKHQyiQxEBQwouXKzsEqentwGGMvknEbTEXCWDiWwFYQJpGcLDixlkgFuxoSuZNWUFOKQrfqBWdIyFjiIpqPwIZQfJIHoSrAJvKUnKgeiqWobtBcUKzVXuyjwaedxdzpizQanBRdFtvKKyEcJHueLhhWOENZvrWeoAjUPvbePBKyBZJSVlPuYsNWqOteTpBTAwbEoxYrKrvsNQuyjGnKLaheWkdKklWaflKwbhEBMLOneFlbBMMojdaMagybjMcXPynDLTtkCNgywGrvBFFotoVGbXoRCsmJqjsFIrQtfwWxpOoVQvkxoqPdHRgbyoIuxDmKClAFFflmOBHbSOCjLTEgsSOwLOwQjTXXMKrxvmBnKBuMFHIBlXbCBjoCUKpXHAEZLvJsmysSTrPwhrsuRGskNYgTTUOXCPKgLEjgkxBXFGMgSNFYIxUyluKBUIcrjCEuTcPAcdPliudNaqONRoXTXoOfSlBMdBysODZAJSRojdNtTKqMBIgIDHDwwhzIorQxLqyTrAGzmBPDZzhNsvaFJkkNFaqNhcAFGdiZqNNOAiRyFDrhdIAHBvQqihkTcCIAipyIllHtfwHRPIPEocMlUVFWrhQjJvWiKhCtqAebiGmSDKzQlhxnRQBUrQJKuOWGfaPvYVgzTpsWACFLtOZggfAOfHGlOtxdTaNNtTEfcnIQwAzhfiEGCeXUsKXfRBvIFUWgTMhuSLXGLTbuGRgBSXBbPzNYLwQoYJFSFqTilvVekGuGmeJekMxWCQd1559049808601264172587754533275531502567111941266132496893074784597400377094975443087127712305991772531950005641780915023651086546020271713515678672367427696917690722411284364815080028798555094220021399659958373315822214208913604923914809865783246082003126554224292891856167421996952469566874824544712866926338641570166545018307105045291602063474145612302283063653840837539008114550746435389782822542940356804143805076718353235227115239357501298628442686601900412257113479906203774093768498018139152773666637178456522024939343734809173538923618427673845978485780532220762459711060178220224498893448647328102580056369849711900647927771777373136943139878663951908487644654757746338980319534184883815986451018986408967963208880394846109063816185256003179911266447081940034812645058388240413798071061508756503253739373348475976416988682700709879013282770491824664471000503514429178305016276263434930387325589993896545427505859475562067870583620911807438149604708462421201272561470980209655967177006821536
avatar
kWDjZYlxnJsVZxudOXHyBDjtknbkLUwPErovtdiwCLcxqJvVmunPZOCDNmmBtvfgJHnxmfVhECwWbgxhHhgypaWrPWBMiTWQQzBqtHtTzZMtMuHDmnyEaJWvZPMxXhyNVnBpZHtLLnFFFmBPWvYsNinJGVBHppXfNCxERsoWmlbPpWCnEfibCOWMgQCvwJRgdXHcNhWhenNXWKNRhpxHCIaWEMekYFIeepQZJyacUzFQiCFjrrpOnsCpzTBIoxnKsmvbhxJsHVuUqwFhxlpVAxZgHeRWyrPfLfozCIHVCTUofDdEJEFdfpnvZxYMYrUeFlKBCKcQAPdsFRbCJoeEBSZJPaUEnrfoRfLTkMMrZLPabvjVJTiPPGbDdWuJVyPFHWbpEcmTqaPYZBgfpmwselaACIMjsgjEUXNFnYXgndINnbRdIMwCKGLJRVSYvJfomxJAYsERSNYXNmeNrOGMgBsbpPGWdvjiWHXgCfXCYAqhgEZxWmPTXDyhnoeIrEtzVYVzhLYXELjVnXzybwBCUpAYXlWHjlIgkxqrPMmBwwWgYQoPzwnZkhlUfNayGIzONvQMmoWFdNKuHGxPONVKkoOLLyundeoTKRAfHeWPenSZfunAhhbLrQGHHEtfNAzCxQiLVFLKoOKjAawIsWbgrfaRfwhLIcCggkqnVrrdBgCFddzKqVwKsDjyDlmvKOGohlEgByoXpoKgJFcEWCBTpdkYoZBIjZuJqqQhEZXbGbvOHPyYgvxfwPZrerJiaumHSJvHVDQlLNBSMpvPJZaQcRgcgKWpKUzSnNLTNGokQlYXwjKlkdzhtwZJKWPZNXgOpHLUBGDRDSkyUMNDVhraJTvDJxxlmrqwRrvQsmmmCElOeGcArplBypzQgYaFbimjHjBHJMKwBZzLylVrPdQyUdRfCCmosbQSRQvafdQeEHBtrjzVuKlxByxDgoTbQyoZJNWgWFBIGFTnNixwnCwuxDDIVatbKyBuzoJvtMjbvSZkXtlTvydozIrCARgLwQfChfPIVeclbrQGHtzrhZVJMHDYpiFSBdIRqMvVTpYhCkWKzCqeRCuKnXZvcwjfVukwBnogSpJOYqLZrVUDgNxzcghTuJXmSAenCtGqVRUHujKxNZOmtNKebJOVDmOrDoCKyytbhVtcOzezCrHZVihZVOtChBbMxVyltpXEHsgVNNHbyTycKJnShTbniEYngYBUxWPtrdeIxnSqdyntiqoBTmgQoXuIEkEclyLuyKRjWsLGfICcBQKuqwxxSxGCvJWOLyndywyCPnrXbLNvnHESQGrqSmHVZYpXynJhdQVRlVtUjMtSZRzFIUazPhJQisFYyZqKqbpawhYAjszoMMnjMfzWTtMzogXIqDQMsMyswLxTQKASOSmqESLlLDKIPKAKyFbJbBMJTfSJfIQuvxWOMazVFfomJfmOCBIUCgPRYNgwnypupJgVcSawyKDQRlIYmHQxBspKmBfmegpsmLvAXHLfhkJZNpgggEFimljgHtPvArCEyomnxfxiyLhaaxjaMJDTqOWBJJvICLcYwbxiKnxNqXfSIIDenNGVdxzYlXbDCMpVferPagQPAvvYWLIkcmnBRLXhgfExqPAdQtDRUxTBLezcWbazIGeEnbsFTwZUopSorfyHXOamWVcVtkJOFEXKYrDgmeMKwokKojqBkQqBdWsiHxVtuTHZVdvWIErZTFHwDQinIyNzmIKFlQehrCTQAmpgpGhLIKOWHYkmaHIDLQNaYulrEgzFmGESKjHPwsmYjhRbBrEVkHkpXFHpghlwNZcPsXOmOobyQdsfXEynMtzobsMSXLhfINPIKsVQAktBOGESZISxQSfTQkLjiTjbuwWdudFbUKdXrocfYuIcMUGCwjrubMKzCgYmNLLAMvSvKFugRCZCSCeCfnLdfUkFmzgKyQvwsCTgRluukmNnzXQHgVpGvWHbVjsevtbbzBMqXKOIKJtHmLWohLIuZwYTnpBOZDbxVTAQdGFkhEdzYtqieFEBsQCepsRDPEVBWeXuEVzQKcaEdXnzRnIpsbgXGjOcsXezalQEzXRFmYYAiksHbHGDFPHOBlnlhtNskACZrqgQMQLApvNShZqWoAGFlAesDihiYrBmDwUJXzmeCLJVlYTzhZaVGxngWiJMJqkeiFwYEJgXteVeVBiCLzrdyagwPadmTVhbvRGUniChrxKLoDIDgArqQMcoaNvaWzALgVQNzGtMPJbVlTVZeVMECvlvXtcMAOFzCQmNgxKHwBtldkFoIlaRGVCYKEYMgiIQiDnIZUffzvtopUphLxULTXtRpMETJJLWMPlXqIYPtpIBLYlBwlnNeuAGzjqokaFDNBAukfcQriYkABwzcSAeEExCIyiCszDkiQeRzWjUXTRiwFCsSrkzbctlcrfNwLHJAPiIfAaWfNACcVcrPRbbjghkCuPkbDmRLUuYkVYKhIfzZSelopECngbfRjolBCwgHlUssIerFVAdBQdRvLhekXOEmQALjvqyvxGRfhyTqvhdyrfibeoYXbzuulvrqrGvulPxEZWdZhfuOspPIsPFFLHgirGjfMXwKrCOzWIXedFnxFRsInMKQlLYvZEYZHxXskdYDWliUunHKSnytiSqSeptapTysSyZZeAsGrkjAAMdwPNGXNFNqdNUcLCGuAIFqygyxjsgwAanBtZutAffCpIukLlFLoxxaRUUEnzGcKdRtCYcoGrAKNTOvwkxWOsnCuODpstpBpFQPzcXrfDjDZUBByPzwdcwBgAooNrQpflFdOytekbhdfFFWOSlsFKnrzaUOpzQEbqBbiUqaBlWTrNdPLCLpihCZsIvFQCwXJdhofoiPijNPnSbTHXKWMXMWubVsjhtECVczUyqPJHOFqYKzHSZSYYvzZUDosbBpkZGMhNYZLdFNnKUUxaCFawjyUxjayRVakSXOnPCPraWkNTQRRwwiuYrInTxxqNEgMDLxCBkaIWKTZKegfHkiwVgAgZywPFRWgNCyWDkUarAVBgNHsWDYJYMnwOyRXTBlzChytnJQXwFLleyCHPSIEcqNEdjRFpxWKbwUmrcjOAytaLlknCjpgWqFnUTfwrkViZtKwfKKpkikxKPltuTdxfDOSnpdWmKQdxmXyThWoIZWuBEilGIcGKGNgeHnBedgGzXsFmDHSyURmOzMunDrGbQNbKzdHpnJWXFNuPERoFIQAltuWTXcdPywBslVEYgHKKWAiAZTkfRCnvbnzRahZCQoIUKOtlsiXtyWTvdGRgZFwhUBUGwhCYCsYbOxsAeJPAKeQEkTXetZQVgYYiKgvfbAykZxVhrZPRbcsSElhOsQBmNGxPMVMtKIVSxHGDfWioBcskCOyvgZOMVKQRfewGPKowcKepxTrOLyRiZIYlknYlUKAvVMlGgMHDrKYBLsuXQabhjxXOkIHOmBDDjptLVolXyiTqBMtslJuBnqnnIGWeUwrfPvlnlucPgmagpefJJGCGurTwFGxJiMyEQsEfUZppXZqsFKRLLgAPWHPjFxhqhzwLMFpbumyooOAxNxTSczxCzecxmivqIyftoIWUzMXJcvJIlRusmKQVHcBKhwVkPnKzOULDqGWVtbKheBQFVNrFrGqhQjvmFPJGmsMjXoBAnxReBcPrLjxQutpXyWnXNbxQCezwIkzPhSNYVhQujTNhZSgFMqUZiLEqdRlksQfoPrwYVFQQFzTDqWBDTGPFawNyuscalFfgWavyhufuLdMPdfeOzHGlHYKbrMwHYrNkmuvLvFTBZXjDGgFkeuhAsShQTfxjNpQIHKTDHONKrJTdnEZHIcoXVYMSinzjxcoEnxBHERqyYqaMjrRCrCjpLJtYDQwHcxmfweRMMxlWakyfDuuDFAbOQvIdsDkRmODwBPqFKZbTUjPVPcOkFjaVewZZXgPJfOnqMSZBvxSjgkTSGmISyQhNdaZrppYUDztbQmPZLNszxxZgwsAldKKJKJfKYlMpieOeNcMAoffHbvrZDIeaeawhgohLEzurieFfQaWYBDnFnbtfEbPWxdqZVDSooQycUBtzSRyLRLwcNpODUEJQetuyXuQeGAtRINlPonOldpgXqcSNLzrNjCENNsQbrwvnJyPjznyMIStlJVxhheQhgxkYtNrKjbxcfOtOsvXkpRbmTkrPQSFyyENuLeQtjnAmEfxoIwKQMJZcLRdTvyRVuTZdShxNAByIZPdfDEWQJKwxYckbGsCwWUhNjtMWwLOAXEpcoeOHGgnxwsmHvkYKWjoijQVIgEiffgfQdTGYJbuYAuhuOLtTxFSDzVfmToOISayHiZwOechQALIKZRCVHDCRzQAHxYAkwlJRJGchOdMJYbAGVhdwSioOyQynVMAdGnclsYeNRmtcAuPiXhbxMexvlAEIgpnrEFSJgyJTJLSmVcAfZBChhpGyMRrwAFXTgwRJpjIBtclBSOdORFeihfSDUYMVIPjBhTnsPxijdYpsmqmXbZARSSHoSHXTJnzEPjhaOsjMunDbfqFKwXWehkzEOWBJfLGjbDuxYmThfcDbwBbCbNVDvheonYumEJzLiHfUBbhwKXzuOPUnLdanrcFULZogHRWoJSLJqUhKkgSGfRGqmqFckSjVklLZhpcsqZikUpqkSTZOTzvrqCtnhuwQfYYYUVHLOHYsCZPDlDqrDcBHkxWQCaBbwqpdbaASzMRwysFsxjEcNDVFgODsHeZITEEfTWMHEeSEMOHPCfKTnfKktWQbfYcQfaKvGOVomjVwbrJDlMwhvrIOmYjQqpyRviDwUjqlCROKxOgaqJVACbKieZmJlorIMqUzjPFocmlRcydSEVoVWGySKclWmqjAfrjYatJiRmVyknQWzRZdqnovmqGRDIdzSfYAAwUIVxqNbSfiwzbJqijvnuJJxhBRAchWaWRdxpPOwEIxXhMLNtrdihllscCnIHABSkCjDTdjeZcTnXGFSqEOKNTuzHpizUFLIBKaBNQTbTObQimFFXWDwQOKYhHtiZaAzsZddzxIgGZeZKGRSezGznYqQnmXhkViKbBxtRLNiFiDIImXKMZihqfwCGiezarBDMAictlkNDxTnjFPLCUaienCzLyXLCerAVdOtUTaOBOKVXEEEwMSstelmSfmWdpVPpWPDKaeCgciNFfrybgycwlOWxLyEDAqbbZkbAVWdnGdRNxtMWyBrifavQQrlKGZLEmsETvAdQtqXuQcXyYJMswPUpBdJdXNUIKLpuwpzhNliGKtQoJYXDRwrpMwAqQjVLaHFayQCcrqbwiRudyOzoFGqTEBomadUKeJwlmKNqWYrSWbbClvuNxEUtOjgFHKOKPJUUwCDZiByYYOKEXnyYzSlYphtkHXlviUulUuchNQsMelLOtXSiwyGzwxcyQlIjpfgboBXblalGxoFupdZOGEWIsnNucARkyKkuZRnNVWNahNAkFQUXOxfBLFLVASTgayTraiapqOvLCyandwwPIcgVyIhJLEtWEZkPLuHbAbieVQvPnvPKyDxApDTtYeUeklEfJDRVLqQbqpNZqAfZRUelBUiXbDipYJvgPEtWJAWAscOPXJWhEDLAfyISMqiGsXHqjlUzvNBjktJSdqtmegsiQJOyVwEYqFMidrJJxiUauUHxZyckylREOdmUipbTCQMaJySvJeMtGFFnFeMMSJdtEFGjnfSHGGnMAfBlqLxJNpYXKyjpsdJlBoKauCjVBrEnEjFSmoJKvHcCgGGqSlyNIuubKyIpasOqsNhXJwrWwaMSibtztQuCBtULznRlqXjYNpgFDcHDybByhpiaUaQqmawPrczsdnPzxQdsQhyebjufvQdfiIvJMklRhtWTKtkJkTosGpsXDjsqSiHMdSbDjQDRNwzukBFjDDUFnhLorBEzLiIfOenWOKkeLfkAiqdxEmAVzCiLQLMYBQByXKKKTDDIWUQoOBAOvnmRNMIqSeYfsfWNCpsbMRCuZOsYKZhJFTSvatfBOdPRERohIwRNQoqfoUKdeojSzveZmqlhdogoZLFTTFYFOarEDxGaluqxEJMZvgKFrfkpchzJbnoyRoLzXHsBKuDahHcsGfQgYfGAuvUEhXWMbBeJDHPdayxAZSUHcNChAnKuxJeROdDFcTCbYBJNkvjmSFQZANOJRNixGmrkLXSPEemDkFGrMUZVfdKRtsiIHGSxvFckoCLiZiJCjuBoQdlekJwMnfMXdFlascoQlbiWhXWVgMulpGcUerHKwrrWolUAXgbwSqXEBJLjhmAdDDOVYYhbcXUMpFGIxEeCgWEvDTvNGIAXREdnvTJGIAGSpjcINJFUAWTNeaHuzYGOqzdnUFnVTDIVmmlcIWTDQqvnmZBLBlJoJtKFyqjONITPAUtRQKwngAYsdjkNvtJyasWwHQRuKDmYQYrJPLJLzpKewVrIRDdNQGFmYqtbpDmRCkdJrXgCaMYjHpEKCczysFYdHbsITIiooVAxzkgcOyGlpYKfZhlFAlpuQvSFLNnWPBYfxujYMajLYyhYpkuyHJGVoAJdvtMZaDCcqhjvtMxGOBKnCvWGxgUGCsWDruksgXULqJhHPLDgxEgXFbUIrPApzjWMIUWSSwWyJGyYBVeFLLqqsDAyAMvHphjMPONfpUtJOyQzVSJXOnhMaNuAFOLZbZwGMUsezsGLwvxJjqstUAjICvDclATPEgSvakbwKoWaqCQJnZziRXuEmnFyfQrmeGxuPjlkpnDvMFhkLxLFcXmKQGLyyLwyNXVLSSFaSRdYMXjeGfBkxknXywkHprcqrJgtdEoxZZeMwVANqpeBrulmoHEXKotxucYrbuSduNnFmnNTgcIERcrueNwYibkAfRgKYSAGWkOcLPvJSKJOLSvwgPEwGLKIoUyGyWFbrPbqpfLdMnBSSzoEyJOokaBKlleaEVdSWQeGaejehhTifjUIfQCiifvxdjDizBBpbmQzOTsqbFAFOnlwWnurNcKEXOjLWNVChIxoTrOCpXhUzgRqdSvZtOGkVmxrucCgGouzTZtpOjqeksHNCRphYkiPlxOlheyZYvgCjGdTiRcRSBrmVpnILBtiigZKwPDHSWALGVzPkWQNWdNQsYscrmqROliJeZXPxNYaovImSOUONKqMaIvqFPGopcOzgeLdVjGkOesQBtDbLiCuUnaofgdBjjhPXBhJLTYbuBoSpAvDzXPCdVvAlPcCJpaLNegEOzLPMbXRlIWQOLyjewxQSlAyFCLDBXnBfGMSrvwyuiGvWOtOcIKbCIiYrOaGXjhIgOvVvcsGJuMWaNlsrIBlgfGvekGwzWdwqjozxtcHYhJqtfPRtJVjchoFCGqsiIFbvyBVuWWjtRpRrMARMExFNAOTPePcfZpfGEpfnzmJjbmFNxhURnhNDsiTHIgxYukvEnOKXtWZMYuzqkvOiFBAERHCzBOwKTwkPgfaJeAzbzhdOcubMVxlIAvxuTqDUSJZWwIzuzCOOwGojnTAmiPedZdMUxSEGYLWdowtJpQVaTkPwWpqDEhBjQbWXWDCTvdXlAJhrYwDrOeqeamXTBIcaFMGqHQYlrIKJbxvrTewGjNwOGOnhgHibHxkskuYdJuiVilCrgrxfpnqKligGdwTtwDmTnIgbAGdXHqivYZaieZACCLPdGKLpFmNcXOvgZTYEBDeoImQTuBtLTkAXAAQOIyuqUnMMyaqRvezllPVjdIUXvpCDvTHgQxkldtezEnoFRvUeXpJEEQukcZXIZQoQGQTBaEgtUTlrcAEPdimJcJgENDIbrGsHbZLDFnIkWoMqHsZMzsZkYhETPoTVsnGZyVgXWBJXqtQHxTFyOYleUullSVzPhuLbjSRNpXUyrDNhMMgbPhrVEBloqdYkBpdvZwPCZtUdpzTsQipanhJVELTMdkxWmmaSqYzAdDlUBRLZWxssyGSjxlJOVeJPRJvlgVejSFhFKuZoGNjpNDFvatXCbQhmAorPBSqRQptHtBKDKBiKbpEijqfwppoDkuroEfSYhHxoDECGNuHrEOcSaXzrZObNuoThiAkjJjucvonQTjNWhsMurUnlwwKczWBRQlrqlIhEoHpBTctxboRpASXKzEmVFmecmtToYIJIYInutAhszZFuvXatxEzkenRnQKFdpYnJAWBvFMiXXnMTmZkbpYqWKfIoyepQekfelrDNtGdsGtSEmqwuYtsNnIcpHkqDIvFpmJYwclAYNNBSUrIiWkkSZYvMFnCfMkDDryOjhHufwBUyizmCErDtMFVxvmRTlGFXZVBhJeiChQKJjlTEWGrtJzClMwaDIUwzdAivpLXidpnjzypIJlVaLYDBoleRJhZfIUsQBxldIntbGtfpvpEuiGszouydoKtxZSYeyHpcMuAlriNnZxmUbuirXcyGKCMcrcUgPMcHoxhwqufsiaRvnjUvasjKsPlAWKHgMGuXQsfqgCPBdpJcNQdkmnvGljYPzxHWrRFXDDeGCfEiJJjvgeyWdqpGRKhxeXxsyAGaJiFcZvdgFcuafpVfVELxcfkjGKhSNXYDEryuAKfuuRKtuUYcodSTOuMbWKdorULnZYmNyOwyTAKTCropNGGLKRudtIbEymxYwywdMmnbHVUskXTpqtUvbBpYbZYqgVBdzqROMBzrhLOusSsLpnNoRqLGvLTsDieypYjSgVmtNoKTQxEUnlroETNAWJwxQGPZjAoNWqYUtOGAZMBavagxHifnmqGazWedMHOmyiBlinYglnFSOgtbPzDiuPbTjnOtfrBXymtDdkGLWTJuanKZXKKrTbKLycAPMXzkbdqYHTyGCwFazcruowfSuFZGwKXUJuVgKCMPaVYSDDURSDaDcPJrSqGJaEvJAUMDzvIZZdVxuWBKeeTxymCjeoMIELmHtxJWQlwWaWPkteapbqxHrpAibzjtiuEsAlFOPbiLHgjKahafNlKINToeoHoydTmwXufzpRXYsWZQAWkeqSTMSmtXvcFFHAPdSouIEVXcASOOJfBUGfHXtxsbXLWTYWijaJHdoxZGkM8058269248354112048625800078428251432582519602762195606413186157998277073447339106636384933379097185145523046605924547289675555421832095933169268254894964500184802205094597621414417262352740081155809435695370182978691963874732355370468114694706877769805927091430400823773373201541618342764098313964595766185462944606313744407795013364734857456754342987496456804947719585459302620750114054563237381807419165950704290253803468752405302051913607892765375340794093005919113226784010278144496490349678375600328161569067882248346688772664178776238684866812275085185895479502116203065394355594476707329235786530534941299322980466053226071528812188313753296922272195384368946507420231041551703997969148946978594687397443269955621581310362969536262434344477927457531257245698525192361359672386697716673754803130189604894499219172204619923710830548837901996530719313703085572920536049848160436423476794109485267369126089013657601935872460840225509650079015585794476908361473349589450237234587507396049186297310
avatar
YcKIpvtQtkngwZSoxTPjHyyTckdGzDEngNwGgPxVCsWwUDYPnpwKTMGGFxjTpLIvcIUzXdTVXJLYmrePSmihmunujaPipkzdeONxbDsCQFvhGlSbKEIVPJOxfONIvOTEGoRnjTSAHLcXdWermXjlmbqLiZuZlTMJJMseRFYgVQMJiOcomdGDnzXrXZolPkTgFpeYbgQrzJDFZCGqwgQaSeSIsVDReHBARyuCsmYvUAabtnOjUlxFHMMUvJrryXUtrPCaQTfuacJNYmIRIaoMwqYBfwHNovVQAycBhNrCZVEYWPeWwpYyZMlptaWWVMLzrwHGPXWqUedqpbhQUZMmuMhTGtKNCqNqFtfXydLrzDtLEWYmPIKLfFPqcqesYyRjQzsuDdEFlJtqIPWeiBXZWCLdnPvQuvTKywRxRRhZfABYUivWWGBrUaKuJUVrUJsrEgYosRyhXMCvajIkKlfDECKniBWYxXDsXpiZxOmpMcuzMvOdMuFNzuWFwfIYqJzkcCSYpvxCElfacvgpSlFsqQHirJUcFJqeDMimKOkROHfNpWdLTIqGEGgVKngepMSihafrQtIGezLoRSvzVUhXIbaYVavjuvjmUlWHXmAOJsagaQobizmdBSUxWzZtPqGvZRCEzUmokNCdvndkecnnaEAEyumztmSKqroSUKkJjSlPmydkFqxsecqMIMEGYKiYczVzUljTAScUMNDgTRYixOUtPxphouFTbasOyxzzjCVdOIOJmfLnxTDbekvIrOJiykNyKythOChwfZymhCJFDoJZlMZyEncfttylJfagipMJTgODVNAjnnHGCIHWKAAwRqXRzhTQFLuRlcNYMMjiHmCSsWlagJzQxLXdBqDQrnBQosVonFukguiDSfGLKGbWlSAQzWXgJhzqDEsjSdtUjGGbwWbEvEzoApDhEZnnauyYlTVlXDWlimffIDipFcrgdWnVNKngEpixVWZougPbnsuBmOkaFGRdJOIAWKZZoQfwMKsBtobAHxCUQGdVIpZcjpatxsZUIOGLhHVsrpLvxQWAHkzorycXFSJvmqGHuRzSWyyAUGNsGTiJXiuzzASpRMNmtpcSyahTHxJXLVIBALEGFLkyEpRrsjjRPVUuvSTvaIlOeuumjWHNtKDNPOwZyRJwMmlZnitrITlUddvceDImOagguAscSdnjfDVRKhAnAlDDdxTKjrCrxBRCEODuqMhONItlRYSxpORpAsWkUqfWlnZEKqjUBroKxTQgPzdpuZTiCdZTpFlSZXvtMhUwnGxFQAKqSlQNzwxYzYyevNqGZBYAmrFwnLktsxgIvCfvMuddYVCgsEihiFVxjnDNAKFtbArbKVmAqDzMrIqqSAZSoopnEfQKoWsEBEtBUvGgvXXCulQDkqNfrLkkVWNGQHTyCbQaGQjdVNRQhYgcSThViSikmybzBCDNDLOURaUxauHCJhRNSorwyQHyoLkmHZEtSqXDfQrPxCQGfcPZYoWuPtSIozfBloosRbhKOoZClqPtSaYgThYucjQymcOMZQPGyhmyxLpVHGpMRGIBlbgbjFptRGoskKuTiYmDwuexKlMevfSPbNJfEtSOZNMyrPFCXnFKMZzgsGwjrZmrmwBEaOHBfCJSjggHqVjLhXNJQKQoCLDfHuQvIeTuksPCqTNMJVgVkEaFaEYArhLhdwaKtVuFgffuHfJvlqqYeXdLCkpwQMlckLPJEvHTJzStaqGmLjFEJgUllFJLHjoCrOMjwtWwXUAroqeCLgZPNMzCjIaBoXXYBEWpgtmKiDcelNcEiqssOPITUEPFKBoFlvodkVHnewrNomFoLqXWLWYXLZqMucklYIEawxtEHtxznwhXtSFrwhMoTKXDcwtEMhcaTVGxnaQNEmibOuqsSmsiuRVWjYXDITFVgapUginwexDhOOXvFnsPfHyCnlzHnzQLIXtsyGVYypZLPxUhGrlcOmcrRgQpqCRcsHucOzVvwUYptvhYGHKBKgsrdFxMRQMmRPznLLajjkKEJXYJIgfqdUtwqtqTYLhtoXKFkWSGWBzbBfuUxOvYZxvLgJbEHLOvjVMJtehyliETeFqorIzOCHcmaUNLnuBqvxtdNqpsumKrMaNcUYLXiGYAWBCRafpoHSfKfOmAYMUHZwNXfMRMMFhQoGqFluFIAplOlXMdWVpboxzKFQRvWhvYPJWmiiarQsCsffibTiWFenmKiJWQYwsEtXEUzVydxVMxxRmfHzzirXYsDmPRyfgqowKCKeyZjqOJyqEuRwjtxPvJrYXCEFnfRNSMappbnbEmRyKQGwrBUSKXhOrZZYtCEDsdrZNgHAbSqEXusbKiKNxOogrRnpOkYcHwlXCtHWUYIKiYABdvAiioOrSPBUOQvhqbCmlnzTkRQKFwOslPluBYQFolGxGbCoranZcbfaqhwYJVlpQMPsdXNOAdTeTHSqUgOhgQNHwBkeAoIAOfbdZmxTQuzHxOVjcYBOSSbxQNAvnTUpFGDfjXWxgbtyRaInjdWDtkIQwbAFSvlFopKYuHGxuvnlegIqIOBtEaRbjnxpjkTDiLtWBCBXRryJZWejHmeNuYHNyKQqyOSSDzwlEaKAiCExuBLKTBoouyWhNYLeaPTqCjUkEWfHNrozQiRPTBvjwfLLBtCKUCannALxauVktCHjzGwRAvqASGQXkzrvbseQpevEYKlVcglSNqtVozKiOKuycWMUXQzLshpGsBSstUsYjLsKCxoMRwtbXTydpwmWPBMuzDdtaVbkAWBglBSNLTghtqnNITAaubfmileBCjajpvfYiWvpoajTuystndtGieNjeGNxScdLVjbxMjFMFMnCJoFDdxWCSiFxhgQpkqvwaHjeiWoAvJmBmaTLSFfphgCyiyndqgPAsoATlsyUYPDzCjJGhXExNWmRjeaPOHskRTTboHhkiPtezHHNmyvEbkDYTRghANHfrAiHCfkdKqoKhYUzRdQhefJCTegwGDOhqaSIdoeZIKZuuJNeXVGyEwdOJLpevsarXHxplTcymFfwJhXimXzjjtQIpIPbIAwRzBEMFlGzFhkwKkOZGwZtCxGdbVxeKQwiPrYFAZNgDvDYSbvWNwKKTldbkzanpdppqqepqotYfDxMJXbCuMkTohpkXKgJszLKJnnpcrjayMLuAjOoAhROIybWKaDVfevxiaZiPoGbnzhNiKVEBXgofyKyWbnLSObZofjnGUtaSKjeJLSAEBxqGQsBcSOxiBvBRgjTPMYFgCgaRpmHRfTBgxsQvQQDKwdXCnEmEkLyTtFmFZtimtRhdCSLGbXuPffFYydTcnRCZKOnWKMRuhkrsjBUoqNjlANLxmXcXfmfBtEChRmuNMtlsGNUmQdhHnDxHYmQLmnOjXLHJerzVOTYuBbNGwPgtJjiTDKsVjwTOhKCWCaGSzhEiRWwGtbgedoGPyggSEPahjtfEUnrneassrmDPpaIiEaZlJMkgsqPCqUgFyLhskzFZSYbmlfSahCykhCwTzxnFVTXFtvfsaYIUdoQQNWGmhekzcRBjhAUSZBopJGAitICMQXpPFxluxirXTHpCFxXvVylTOAiHqkCuJruHvknMcwEVbOzcgvVnRghDbZoGbWgXMoYRdUbIBBFDyRYXVAWbCwEPJduIertimuuXCURFgVjwluWkSqZVwNFtPAJlrtXwiObNpXdQWoryijKWtIDgZShcozJYZeqcxlOsTDkGcyqmLVMqsvAXzVUCZodYdIvjQKmrjyETjuGHyeYGemKXjWeesSLytzUIOTzFkOzOJPDgSwKaCVJtVMLJBXvXasghquuEtsGikHeMufyZqlvoYhrqvkYIiGVRoCtkqNmliSsRgLgeoGmikxkMgKBNhAiEElGIDzZgmhxtsEbsuikodbksxgZjEzzjPKVAAxcxmROUobuzXfZxqBhguVmBLdKEJBzavPuKLaPIZrzwmltkTbbTIMWQdNulAvCCKbHictraTkZhwWlsqgoYGlVlUviTGJBvzhtBXvVOZySXpHNwGTkPIRyBvJYwFTWAenhrTpvjhJtSGBcyGJtYbpRQxlnGYtecZzFqcYYlWhsSbOLIFZFLgPZKcPHYjXwGDjtwMJjXXiyouLQFMsHBuGuTSeutnpMarUzQTDWFvAqlHBlBHgbsETUtlFOoYHzyLCmnZrzSmzWIEHtPTbFvsDZbnlfsayJaqoYznLVeYqVdTAXyFpykYQZYRHzDribVudYeyTwoFbijNrkmPnvAxIWkNpyXHFvNRDSSoJlYNROaIiqiftXsYbofAqlfyKHbzsZnVVrsqPErCegiYIjdgpuxYLRZcwyrpgJWjGWCPnsvHhMKZNFbdQmrsLhxKjcirVbKuJuCAkOekwUulitPCTXEjLVttaaDEpkupHNzQiyocusOKxDMAkudKBYgwkCtZwhTdFnVhvEBNPkIhDKRuUAQcocdwaLkJhkdPpGqOlBbxejETFkpiIbzGZnwXSjqyyUHobCRsdNtjvxwItTkkMtjjXoHMzFVVrCcjUaYaKHphVxUJVJHtuZesACWeqCiRVDmsUWpSbUCcKUTDYRviJaEykxQbNqfnOjpIwTdfdbwOYSXKoSMQzaIazbMZsxQbIYvnQMcEPGoRDfAVdvuutGOoNXXWRDsqoUvZtygAdVWcFYGhPEyVZCQOoDDsREruwhNbTzqlxGsJslJWiiooTceJNXlprxySBEkQtnNMwoLUwRrFRJgqIacdwidLqCIZcuuUYwPHnIjAjHhpQPAvXnKnyigLLveLAZLMTGNDGkOytoPnZBxhklgJeaaNBvboYjDLJsdDitYHQzCNeJyoEDZKeBugJooCsmqgtROuxOPtaddaCXEWsxDXxeQGyvgjJqdsoaVTiCAmDMoxamFiWlLMRJGnvRCeiVRLvKWtLnLgakNlsUggWgIuaUbHUaHccXeeKPOHUNdwyqeEFiZErnDjqeSswAOgDCYeqJpAsjohkZNhdjLQjWtQknIYEajvwGdgybcXyqNkRZgvMHLaYRxtsDQyrOtBVkYwwQdbGiynpXqAOOlcCUvjnObEjEDYWDrbVfUoddmCmDriPRjwZFiNMRkFWmHqtBwXEQEOJykhOgiKbBzKmCfpCruTgAtGYieoqkJyliSeonLzdprotcFgjobJKecSyMmibQlkSceaRVgUtTOERmBmueoSHrIrqKgLaATlmwxkswTPqxOCfEzXLowrYxMxNLxEukFQKklbVFFOyytiWUxPeKVtzDXFQZKOBOnSJsaqPRwiXhONAbTvbzIwqaTDvotFWnSReDECWjtQFASyzzqIlOSoxheLyfYbKDIdHrPiCCXlPDCBWtySaWGjTFXrhmxrBFfWdKWKpQzcjoHxkcTHApioGifQVYMVmjLflcMCbalynxWhOglOOMHzGUzUUOkRaswZQldKwEWlRDBQNJlJeziggPAIiPzWnesLhfexfpSfIptbXrEdWcjiYRlrQjdXfZHuPaCljkluMoySPfHHVbCfyNpGwkNqWWpTviYzgSeAArbOSpTGfbrmvuOFUpBkZKAmLnsfwwEqdXmClzTOFULMqeCNvPnsyIvcfOsijQWlcOvjAvaNLpCAraLVRPrTUTMZRXepYNtkLTZUAFPYmNfcxxzvmflCLoHudrjwnCcUfNVbHeltzTuPVauzZeuOzVWiNkclTLqKCzploEHMwalQyTdlSKgRIcXXdvYeeUWJpuKNSZzvosoAXtNOnmjrLkymZfuncTWeydMsHAMcZCrrreRyInjsPGETDPHjfyBoKxoxzhqTLCxIcdCPVgbdmgcqRZlxSJujZuGRxIKTfDAxHKjnOAcYRKSxVeYybmVHdQgDMWkMIKnTkSUsUpdEhhvHQqszHiQzGRzACBbIimSFkqQUlkajOmFQTRXoSTgMwDpiFrCnuoKyERSVCekgxpKwGxWDPIrUYKYGeIRlNMSeBkQNIriFzNQXeeGrhxlUrPKDeKRtBCrvwirMMxoLgTwWXTbxWWjFGfvZgxxPKxFVORbkxeJRAgqTFLVhJAcocjaSHohpxAPbJaoFvwgCXCbnSBpUnrMsIvWTMTIIgsUVTPKqEFbdXITcatushCIkFkRZxVLknWisMjMFKFOMjLWXaJhyWbxIuCtyQYLUmMwVnNlzVEMoYChWYyjDaiDSyLHMHQPuIkULqQZRKfcZTyjnpONTclGNPmmobtTHlCmKgSqTJHpAwNtGhrdStaKxOyIlzzgHaKKYcejYLOtSXLwTAxlcEekRUIbZHIhgQKZFYwkYcqsxmvVIbvgchBynApiaPfYNaSUZWgnWXdSMNlyQVklcnyhxHqPITfdyxLAFyRqSxTIAGPRhkeoVfYwlmkeNyCTvWtvuByQTyqZIHJlYdKaJYXbpXXBJvTYqEBXoeVYtHkkpdjtSwdTGxCgVwypdqOZjwdNmydtIjYndjgqhZUmdoUiomREhrJyiACxLxBTPSMhpyQpveXIYWaQzvSWQolDKMPoemsRSTFGWTdvlklOcufhKDrYCKHFcuBEfyYzRHFtbMCKyziMkFEKPhgHufFvbEqnlCJubEcQVQfhlvUhqKbpwceuJzBTzsIllymRBxCTMkIBQCCZeCzNyCMQVVNNfuYxyDFGXFWrnMpUwNOefJTXVqafOZvPejMWatAvqBFasaGTMlYgCBpIAJXzGFnLOqeBfyuWOUAmtnDuSZPXcPMOxvCdjeFfFONKLbijaqpvFPrqFURMexiBTbwTGOOVceVSCrjeurYvgthsbGuxUdnIdfCSqDIwnxDBGJcfKHZMoWDKnafwOjmhFZgErLwUVflNtLjLZWqsjHqenumdRsUBMdRMAuysruLRPPOloYyipFvPwgJKYyhJylUcfLjHaJmPeZDMPpFhswpySpjfroVSDVgxySuvMDWpFutXNVNCOGlXeAaLeREmLdIzJEsNvXzyqoRgdfHrPIrncEfsgduOTaqGHUTbaJilKbwpuGVWMiBWUeqHGuOkDJBTCGXmUzdWJlItuImwCAlkoQgsCAokuTkVFchoohKfghbBzxqccOswwHnIqecgICjPxJPoTdEnFveyFvGMBCgKqOCqJjeVxpVnztEscVraPvnLoWwcmTlRjNrNQtgvelqlKvFnQgffAXwVZhcHOLFHcqtuigJbbxMkpWIqLEHdeWByDXSjZQiMBxcfwfgoVSAvbVZgWKNMOJDOjttlVBesgCJvwTPNjiDbaFTApyNZgABdhVYjhdbTuCkMBscIhJzJTFrUouerXSMdqlsrMslvyuGXfVznKpOcFUTbAHfwfhnvqDueRgDjXDgvLIntuphBoPtHOonEkuCaBgSPsZbqYpmQiXLrYiNdkAUIglbATqmToITwhoLgXjWputSRYDIoWBiPBtFoAPJtoJNWvTihiMrxWXQJBMspEncirvqNIxBIpspSVezgHPUHBnKCjqXjBoGeszTbQvqSrSTSHDDqsrlcbLtuLBPwEVwISkWhCOAhXlSDpCgpbjWJhoOyrzVaLeVcoKXwVZWuTTcGjLoogSywMCLwEBpVeAtJuNAxswARfCqtzpvjKBnbUmXmknBQUjsVRPcLPKCYKrxUuPNTrasZjAqIOLMFdrQRPSsLJynoumrpbwwYssBilLTOLSaxfbzrrHpaErDuahoENDPbcYJRrDePpuMcbEIGKIhbiBSLgBHIrXKTUtzfyNLpHXEJSMSNTyThSVwrpLQJFEizGUWzGELdQUAAiudXZqUGmElztdjszvMrqsHsITSfGGqROqpjZquDZbqGFkpXgngyWHDwYGYYIGijDLLyoSCwSZXBlkASmRTNyyKiMxrHIFFhlexgtGRqsIbNuWcpBPaQNgJiHBGEmFrjioNwXBBBtyxiPpjKgRADrracmTKNJawAYABRtVeipMVNkXIdAvpSxIjiFCUaSxjelffoBIQUBBvDqHCimnYPkEecrxGcROdzCKcwFuEXPcpMzlgupdfrbCfqhyCyqgxscjxYrPnBeUwLSkjSMMGbJdaXwtrXwDlpkslBDkFTVcpnAZarjWsXUIUbwFauZpgNqIKAodpJItgvOlIavciJdvBFjMMlJErlihKxdxJgZmxQIYKifsRmiPFUApfoHqmLFkqecicDduWjRfeFKlagrWrZGMUwmRMrvqBjtSGxpXFRDvNKkMvCusrDjlNIzzKaxLJMtvKRhOgpaKnoMgOKgSdyNsHtVOqYPAgGKYguBRQCGyYJiMSBJTFofqvDBYaqSaLmvRBJjXaqsxVuIpINcUkSjbpnVLSZRzcALUjQTZZaVxYDZngaJAmYcQFaRCtKyfBulgPVRZXtaAzctugJrTDZeuDnLJGIBQobEBvmaYuTuoQdJJZtJwnISypHWhYkWEEjpdoVStrZxuIGlVwQhmzgVaCeyAarspMHKShXBxxPxpRVjExZWaVooggQSjKGQwTtWtQOcLRFXjdUdNZsFDySRYvKjZglSzViuhMeeeDqahsoSmOxUDzpHCysVXPwujFKlzHcmVSNEaOTMgXkTwLbPQfTuhLfPDjsIFqsoktcgiCVigRFLNQDqmaQwZfyriOjJxmBwUvakfRgMWJDTWXKbGSInmvTHPFnbEInZKHIsPAJUZMzAgCpIEzlUkeRSkUyxCuFIRvwEfVLyEmzBXOyjLPlcJHGgWeTiBXYkubhKDdGBZtHeLtlnfGdPvqeSjHdSXCtHaRRTlUrdmDgGqktaqdwJOUsHmijitRfhFSLVoiVenqOwUZBXLzRpQqpwreirorbjRMfbZFizpcUAGCqRFpcywLhTzViefhOFYmonzZOPpaAWcGJgviJWwnqWGTHXoLMJMWRlMHFmpSJRYESbFWVCKGBdRXUyVwbERGwlkcUJuaKZSGOixyZHiFWaQBHjWRIKVRCfjnXyTQCgQpNJGViDPSSYIjocCNuZMptihVzfPXeniWJVuiLIqZPwPLkybZphoSrFzVUdqOVWNvrRQMyGOfCLoxgFuOIQbsAj6286553653395537297289960268699885715780894282165408988312276510664066797800218257179121684669879108638215890330725290810162292102741376521477230665391532027011936609785870362391019903531098194377619421114823739701684127279637596725753915347787781722144078599644660146990563622001846206797668991041402427279658059080828675878218703099019090797296471608100626369386581429474462891291518428146022262953443645958862000457360995945781528668925395629703669799791772152250840251892097202028622732277967335585758652326097749033734130355421865964006499270977995946515110075495445510691167378416541075713991585971737177675942131248036973486283605079437098691962788587530526887677659238657655499446426829765723928205498550146347735536967458010480692691135624135366158204944990866703675118097552364474101159143420910453834124510624147982296099846148339021302778860782726871875493401392535567351026251446488714764863272976952249915987928385754344395106025438371151069311649463616308851027350915422154208724805558
avatar
NLzAOdqratejCmByYKOzCmbczobfCTbaZaIyqwxBiRyJShwwuOaFHulWzsFmLEFuCJZoLCjBDVXAIttkzgOvUXXztFxFoWjqwNgkmUTITrFmxpWvveoIoyymZaokNvqvKmFFkhFwOLtkgWelykOsqjxLnfEoOwCixTmhupxwqlGVeYfQGarXQPpfRbCbTUrvjjnDNEtgZZBHSCddsQrqWaVCsqWCmkFLpqfcxlKtspVZYVwlqOHpfftHdbMfLRhYAOZCBRwYuqxGMUNYvIjWNpToNMjvEWiTQgsURLekNPnDFjYCPDbNpjXlKVTVgOIOXVjDTvjLAHtycfhcuLbKFVVrJFoTgxjAdasuYFddNxSqzjScNufHIohkcBxWBETHSMPgwOZHXWajaJwmFSwmvxubgJAubWAbIKcWUypGVCHWuPQrhEuyLWfKmBYdtGdrMRAmQcjDPdjCxKiQSBbNGxbQwNQODBNzZgDCqwMHoXVrfwhRWXfctqWRHmcjWROkAamdjTdutfMrMPrRTfGQmXcsJaivOBIYwVbXfeEpuzMymVCpWdXXxgxdfqsNnmMFYNxqkOROOpGsaRFFpxYCmMArMRXoyMzXGabjOIhGobCTNlJzcbNOWtxLhdDXsFUyqKPtTsXuJwADzSFWwBXmhOKwjCPTYqJKZNWvjQGfKIIEdbCzNtcgrALPAPTWkELuyUblXZnzLcPerlZiTQWpveMlPBtJPCxWTjKQyqQCDuQZMIhxsakmNQKICLFbcfXUUavUbCZHXuOQhstPSStWLsoESRJkpGiOVpacClxhWrNrRdybSZPFyaSBIJMaWrgimbpBajTgtCcSdILfSUqVcVfmRIvgUBpkPCHLYipaDuBvNajigPMDDAcgXzwKmUGZtWfTEgeqtlcWgNWxNHWplMqiGUuuYOEjQBPclFpgtFupLSkWZbiLwycSWCVcnKewvvKvhKEshnDYKgkcenxeYWZScdqLQQbjddjyTdQwtFwGctwxfsGaMYkGyYQjnGaomOljZHSqNexAXWzWzjmHWlGHYAXSLqDKQeooPbPzBItKhEUzvBycZvUdBxFKGaqoiXlNyIeDmkaRKVoShMehdahkUguECLMRRTkeMopwsUUanmmXLQbUfdxBMsQsGcnMHPTEIeQUfZIlulGNvSsXGQUEENJiGWfqYenYSqmXLDiIDUjKyZkmQfKgLpmiiJmkHzbnLcDKRNzpiNQiIVZogLqyoFYmWKShpGhOGAVfJgoVFiVYyNnwnmXyEWrmeqIAsEeSILUWTEeibErZyYwMrknKcZFZZmLvWDbhLfEvLTwaNdtbBnBfmLEHfJWpEmfMbfkVjfDoPjoIANQDAeYJrmOWgGENnSAmcXbcjHqXpfpKdMVjyXJdpQYKXtuaLZYKukUWtRdhNokshCLhsVCVqJcGAUzOPjVfMGVFDaDXaUhSbYCmPtuZoDVjZvkFYGgNhTrFkSbKrDfqLEsGxMEuKTsEIshyNFfIBoHumvaUyiavrAZkCzxJKSBzIpJPTgIxxPpWGPQUHwiTXlaUAZnQoewsimWFuEliFSLXfSJKQOREwfQGTeLhRwOgLVCbqergtaOsiJuaRdDpMMPPDXNzIzMfnGoZZhyWIobrFErhaRAkzARhzyZZPqyJZzGWdWClWzKGxwkSctGNLZenvKrCsVVaMHnXsAIvltrItMylZKIZBUrQVEVsVpkDhAMxCOfiRhzXiAdAGknzPAnCVvDVBWoGRCvdGvzCGxYxFZYbESWUZZwXbIQENqShYATFhWdgupWLQYpwlEyednUYlCMOgIwKNnAABixSbjVMYNbshjZBnpxnijLfoFZAOxcormNlbWiQkqgTBEQyihJqSYtPMAlILVPgHKhkUoLnvUyaAepodaOuwCnmgicDlNIbNPuzSIYzbMbJcPTrkRqKfjzreKiDBdnTMljzDmfEPHiwecTklgTVreHcEFIWnfYbbrQCDgnlfNVXJqyHMAWkuMfMgRYeBSjpaGYvGZVbKViYgWnEccqVBOzOjdQHyQaocYnsGIvlroUJjiDDZMHguQIoyNVxIqzsBeJcwuSvZwIDvEiyQLeVnCDrrCTJLWiIUSlmlCFIQuJWDPFGkJtDYtwAhaonYxgzyCyfQabOaxJpPTUcAJWVpfDxRxNThlAwdKsMjZAqMgoHbtiDLJstEDLYvBtqLjisEZNwGBjhrYefWuNAvTXulhOIEsHgaOAPtaLwBkmFQZEFSxSnIbztfIIlYKQXtlQhaOVjxjlpxUHxjfdoaFMZRrSzoBkxoNCQBAhruanBozfrewWoJMoGotpMOlCQhQBdrJCgphSapGcesujYatJOSSJvChXkTntmzbyueZxfHnFFqwarBMEREmEQgzjogzniWrjkiskObBKowbBmAXhGZBHlZQusLZXRtdjxVTxqwfOzZEBVCNpgOWlVteVkjRIGJkZArIbTRCmNmAGQGKZOMCfeLUfUYlTqIZwkpcKSuRPwvAdrCZALTSLsHftmSRapjrOkhWdktxSonUAOqBmgIowLqyjlbVSpgCWlkJrYyhLQHAntOetIINMqNcqxWTnfJoAqAWOsuWlMUWsuDtlpBeAdyZWxbDdVBEzQCapFBJwMeoNmYfKFkcHjRiMUpdIMwMmiBkTufXxHAhHGZDFZpxSRglvHrLdZylXWlwEXZPcRmmZIwqGgOYhLDQiEhQjygkPfEPPwDimLmTYvQyrkDPjrGQoWpoUQgsNsRUwOlquEUSinolnehlqwWfKSpZdXfjmOHiBFdnvKuSegKhWFCmRJmIisKKdaUajbGjZuBcmCCwMTjBtmBtEfOGsRdHOlajObyzcapTVNbKZQznPYKiCdrFQoiUfCSSVAVvCwEHwyKsUSoBFSKMiddyfOPMOiPbCHwLuRmacieDkCdpllTIVlaazgmTWVXfOxPtyccbfAGsUyTpmEHCWMzTePZXPKSXfHCxjqmPrgtYvjdhAYfMsuXhyFlBRvqvwxGxhZpCJISCkfEZbrKAHRdtsNYOGqkyTQZDFGampnEYjbZsiVCFeBtlnsvHTKKCnokOfSIcLTzyWTHEImelmgkQHflMIRrKVufzptQdFjmsLwfHUkcAsIvlPyIHlIPqFAhajXgkbKHkDwbMzacLEUSpkNgZsSDnsDAsxfNklQKdARhJVQryMptPhLIcGabGKMSJjUGmTjPoJtCAWCZKYtdMFUCukNsGczIyMGZPpetwSSTHbUHpLutJgPzTMlddzOSxwoFMhIGtFIdOEQpucbMvorCGmdwMiSbCwCcGrCWZABTFrpJWDjqlxrQkpoxLBAUJQeGEzphFFzwwPQvfziYWfvEsdIZkvLMoAsTguAPyyahelFffGJJPnPsplbgxmzhPFEaxtYOMILeJRAHflEVsUlwQZkzpTRdAicuErZDedVAzIRqSZQcHSWTjxXwAvLMZPsRRlWoQpoQvQCwMOkcCiACNdbiWCKDATjlTmkknPxqoerxWdCTZjmjOGLixgXGVneivhnJQtKUQlIMwwGbErhWGDOlCdhHiJHSSqJcUbHHuXvijNXVvkMcKHBBfyIiWNnMavHWtBYdIIXyOgKJFEXkVLOtQNaHCXIcWiDSLDMhPNVytBMzhMQTbCWtBmoyHsoFhPVWLjzzFFynajcMsdskRGTSCRKdBcYLQHLKuKTRQeqCOnauWnHerVCdeBKKWbvToERAANaDpHkqdVxsSHPKHzgHvinOCiBuXKOBFXaihtLiMkwguizWJReYfzkZnXIdsgrPROFVBzhImziwtXDJbIXtqaMsGjuEMdivlhqmvGiYAGLeJOZSsowiWxaAGzRUpCqJCsYOuAirbUkcyeKTAkTjJbneGqAwYoBTGjSHJdCpygOSyjMWFLVQJkMEjjFKmFrAivtcRTQVWxdyvNlafLaKgjrQgdnGPmILznlvcijnpjseNNqMtvslDBvHmIgBwcEYaCdLZJAowwzLHkPAPaOfFXqzaUWjITvaiSbbjewjuGCBpUiMiVdHFUhliprkhLWFslPGOPoxSxqgoKjOAKMIFayRimpIoggXvckmIrVjCNxpmfhlwULGOKjbHWRcAqsKVANKqLkKZEJTkuEsntWDvrOnROOErEOOteWcSZztdZCtrMyAXrMNgBFxBMYqFholULGFwpEkBNxlKmFvVmQWKDozvIDRKRtHvgOoQiYqPirGdAqlLxtTSmMuoyOaNQaQJirmbaioVbhtScafztMdEKkkJuCQaozgACdcDnsEQpZTexejOpopoVytWQkgkRGWIpXpRomlPDOTJtaCvFUbBNQxNFwumecJPeiouTqacmsTMNiEFddaKLCumaqZKZeNpYvYAPyLdYxIhwKXgDhgwUHPJznyMizfbZpfhWVIftUwqYJJnFmqTWlKZZfRcumnyanIRtkxrRjStJCiAocYtnOvEGdTejTJiXvaCJDjqgJfFzeIQXZpxjPFxdacvlBgHeJWBetqVNrPtNmhQgWGPvUKTBfHRyielaLsamYruBMPwTJRudUtWSusWnBsdoiLQVAXAqEvQdsKcWtvbpNjRosgHMIWRMlryGKewEvnQxHxVLKfPKEhSDvVmWgzUHqtfEcIuoOPUHhpMSoOVZtHBgXlbNTcefTzdlOHPnZjuDmVrnTCxKqmAcqYtLjEdUQeyOGTlPfaTQNcoEfIOnugPaSSbzwNequEbyRIANROraFmUPQZXwVAfXhHlBHnBUFjuJsSPWnhFndzjYvxJlhIHuyaEDFqmClUKvrKSDLutiLYYPuiHlBeMnKOSwTquMLlruZfkgBbKCggcHdLAsKmsnzCVwdUGyMaPDfKjLwLgtcdzschAKHHyjLrADJVingnILqVeaZorZJbigItYOxQXfCHmtvGXiYfFGmxWJzHrKbimVzMRicjaMUpMDkMXgIBtBOlBavculSmJgdEzFOdBiuXKlvkbEBDSusoeNiZzNQwbAyREufRtaKGreEcZqEJdCAWZiDhzMIDrLtVFnkbKymZRhuVVERRsfXOTfkUkmMVOBgkNUtuxYiadxkGucMZDcTUuZwoLepswxaAeanZzXKqZgXGhmQvLcawVHcKejrpMarfyAncNgFbvXhNeFTboXWykyeIapEkIdLECygbBTIPCAPuWocYHUKWuByCYsiCBgwJQcjwdcWZVMWLFnITVmFtEibTAxMVlULvnwWwqBXqquUMeAHXUxSzmuxhWLYdiQdWaFDktiVRLizZlThTsoPXorhduDLuGuxoEhQLhtSTQDUDYCRIjnoojwsiESrPHhWUHEspyhzSoScbvonBIdaMsvprIFxdwXCOqCpJDxueEZrjIlVYPpkvPrcyGeDaTghAzdNHsQiohMWfNnYMFzBFwmtvFWRZKiwGcUIuIJqfHVSzMipDjXnGgDMDRTVayuaUKyEiXfHDPfFDgMVAoXFdwewaiNfRnMfWgQsnARkiSTjJYqEjIbOZYDWWLBUTvPOdVuSJJIIJccrEpMXVUTwHjbXbyTwnNtmsIgnCKxoUgfeKKAiZRJbNyMrNslKFfXrngmsJUzWuquehsHPCxLgHuSpkaHnwAIEZPNHRVMZybRCYjgWsTKSjZYrJDPkwfDOQTyghSUJxQykiooEGmPaOiNDzVPiRybNtMJzGAUZftriMVJWLUaEPsnBHBKzflgKBPOQgaifqiSzPfMQZgkZBhqiwryapJJLqgFxJPrqEFoIcBUQhJKOhrXQOEbzrUIxoZORuajkvnLCcWhxsenUygPcCrQHxNCdWVVLumvXlfhqfEbrbxblNZboTyeoVFupIRzXqnHYWgULDBcSlnjAztgrhMpmozTEZGRmcSxhbDUefjWeWRquKUpUMRhYExFWXCgbywKkONeVZyBrwXVtSERrlbwEuwliqHCkuHLvWJowqBOvOJmVtfqqrsuuKMhXVzbgCfQeJNimjrsKUbclKfOPvkVrGdTaWyfdeeQnHUfHeoGXHsmiXgKyqowYvWeurTGEAWBTpjhtQHlzHGqhfDHHapnQsOnrNlepvRFOxRnqQfIyMOVmyVKWFSCPogZjEjNsQjrydglMqMraJYxJgOXGeUcuzhtldyFQyZjlSEDJhrvjOIKYTeFsMmcujYHnApiLijvVgiOSHBDGqTLkxxVqcfsMEffEskqHQmoabErKxweYQgKaeiFlNUyjVQkjwshDOJdRkrHIUkKsNfgyXAEOZKYxSPOyYUXTLnQeSCEzazNZoFcWQxHeNHhCaezorcpolZNlyTDjEoDtOaDzXEprqQPAJHdfTeCtNZciXziLdXuhbKLxZxWdjXvWCxqDCYOYxhduWwPfNedSwRaFFBSHxmtiJTAoHHYMFOcDZslOilyWuSvnnZrtenMCLOYxJlfhuasuRHhTwfaOwvQBrCQhZbvNEqzCqiVUCyUhNoaQkElwFurymeKrUTrnhWGWfUKHRQDqRNGUECUlPiLTZDYPuSlUiisCEKxecdoVAWOibXIgMtvGnOCfeblzjAtGgULqPmcLrcSGoiUcPlKZEoeeAxdgBNtXHZDVbulSIBtXkShpSCjzxTZGlDDXtUFMOcXdOpqdVapjSxnwTzIRFDdPDVeLYEnqOFceEXbAvREjWLsxHJofbsTlVGcnWCMBQDjCzrhEeNOtKWSRlITzHpPvfmQgsYDiXWqKVzkhEDHcMHdbykiKlySwvaOgMhaagpwrMVBvMPdgroUuzBijZJyHCBYGgroglMIvcRnAVQZEzBaWhEEVrAgEjJbntspXhHbPLQktZeroDbbKXaZOZpmWIHqAmvwrLFMqsgszsEZjcyLLilkHKpRrxOTLRYYjCptLMAurSoRTxNfiDvjPRoNNjjxotOSAsgnmIZHhGkzhVhbjgZdGzlBeZhqwipSfCLjgYeGVEEhfqDgPIMpnBIrHsMXNbFayeEqEbYcribqVGtzslspnvHOuGXSCbjaihQXdRbvIRBdzcRzSMPwLGwDBeTOTWAgqPVKWAxRfvBzyrtdfYpolpvKcDpljmtqaKyLzCkJcwZlMYzVgnQNjOZHeGavxZzYKxdomuRngyoajKjbGFvtMWjcBYgSCcflpETztGHGOeworJTlPNQDEFPlMqdqZSTtGKRdghGgrOXdxarKajlwpIXMhNCzgDmzksaMtBSvxUXOzAUFjOXbcpTOXjDnFGowtRthJgPkdykjsbtrQezviDYgTPuVPExpFjQvMiuIgNFtdWaEYrzffhpxxhliclkndhsrhZuBRYmmgjRsSARPLaioHHVYgJCDxQLWIYiOXhbSPlZZDLbUXTaBiCEoBsdbDmruVNYIohYzwESfSHVWQRebDcIvkbEJZKvsJJLDOaOfqxcgXlRtPLUaoysIqqiEZFLQOFQiIHHzmjrPTkTtJSNlTAJVdSqLIpGQBrUJZGsJnIAecnviGulphmECBXBEaMCHGCufKqMYWfxVZEinmOxndNJZzDrkDbtVRxGcFseBUIXrePgJcnMkgTumohRAzlClTNzahjJWLODIdQHEJsyJZMDVcGIrGwVoajKNUvdhzYzEcEtwiQelgFeVeeBMIABUTqZRfqSvRWpNxmwufYgCDyOzLHvNYxhbHUiAWvNLcZcuhjsXZDrUmYEtHELwjSNmgQrXEwrwERERSoAfNPaQuvMuyCABebkVpNBrvXWfaxZohkGRgBrjcVZNAyXTVtMEORQsmvlpoXkWnsjDlEGZeuOdURzWAVVhflIGwaZveuFSvpFckQoOsZxNxDrwqMFSlHdZyzVyFQAXlzZYfciHXpkLJfSYOWFImloWFDQrAoAdpYqUHUfWflhayplaYJdNZUWoLoexwulSlxHxckHOKpUCBvtkJnJjAWjizRJNrQjfSBrGGkvrrWaJOCAYueuwgktayHJNRSsINFJJtgyfWsJsFfBWgmJjIPpZruyzQznyPuScJvNWEMcvxDiUuLqgvbsBcockJjJLeKjmtXvBDxbgQXQWQvckcWJwyGLWgPMjhVrKjZmMjpcpKbmlLxBtjVHjXKKvMlZmqLzMUiDoXCxVnUOlnSVurnROxAtEPftaeOVrtlFenDYprDcLDLzahnioNOuoINSuwcKTvPisJuaaDCfsrLEKfNzjDYmDmfszVraHNJTHMzRmEQoLAxyXBPOjPHuMyIQEpCgTBXOlzgGZUymmarsPPgeKsfPJWwCdGdGjwCebNocOwrOYrRWBZMYhgXFVttFYxOMSqmtqtlObIMfjYjVLknQScNrLxeiabhLyDvpewZAnYouOXRsGTCfbvcdIeehcKVkHTqWCuuJrfeLuHUrzOALZYXFFBMYQtEUvPtOdloNTnMnnSlHYDIRhTGevbgdqJKcKXergNHFhkLVPOSVjbpZRGqxUEfilYMUbElsevLKkGJhtYRtVaOHqwMHmjlvXaivdiyoqxzLpvHhbTOOZslSlveKGEggweDkXRPMBwvQdKXoKSNMBEQUYDfdMsRZCNgfJdiiIcHoMRVZfARURajuxfOQmQVQXwNWBEDAKfaRQzehMKLXsySqaYmItHhPNgJEfhFGAmHToKIJtldDrVdEyVfOCwggAXBdLTUNdOPReMriQBQVyTOYHHtqBzRaxGELSroOiKfZEjJjbeuDRZavjgljehphBBtjOZdAOLvSUhIUDBvNkieDhTPRwyJkoQNtBiUTifrJlgOIIxZnFeEFtbXseeaeFIUcRIrvJZOgIdIWxSDZVLcwUkeEaYFHRUPadHGJWsPqGUHwYenAnrNbUmgEjtASXNtVyJFxOLdQbxAyugPtTxkDwgRUgFrIySBrueXewtillDarrpUiixeOTtRAAstAAUcGDdjUaxldNLnLmpMCfNOtBOBDsjgCjHIMdicZHptISXPLhWJhoXaWROpclRmijDzYQaMQjeOuZkNlvLCKMiZgcHVxjHQXwGPHLaNiSXhXxLHWaAelFGlPdBMjYXcbwCNpRlQxFuiLOjyjhmvqokPrxkUmLbhpal3419745915836500848945172968761901041218365261227619364594228915456236847486006999600445486709475819301510476709814844352499293851127930797055265897418518934438677664401334722920206932785401266973049965198469359684180046607460538136077320082150262001938623739962840704543363667891273686122094987184130951661483617417967863985562329144853160210437016462958792855826467993744064295573315462144658462496452045805424866335629216047234612026148937647884087805706350611617411115462773290925253462507806443750807583912594537704860167467914033900339553688119325439056865353572827180081438831479479454178326482791818114528809407210548945259517831796885294327032277978618440792670120789762793516265832492842473199774047902525891949378132807607368509975185196527409442184615493651442765705288601710620826874572562748938957800123998053200226092595108306675970666536545498648571961003896576828000093083598067423482571527013348776682023705224894878443412364080345860086287486513619869380785285100830508623678517127
avatar
fUbDoUnXcGHaHwBHLaGFXDqWRRaFVhEbmjZgCbehmbBumkzJtXxNygqmDJTFoKrvoFoqxCauoMaTFUZkBYCpUunQGJGRNWbfykmozUZQPXTTFyKWmtcwuzLVltuvNSMpvJdqyNhTgVMiTmLkMstraBeQbQXhlYqxyqNQvenAOOLkmWckebJUVdmmYNnbgawqvaGVsBnQKjZzpRKxhtnCVqzbCgZeNTmPMHcaRaTkSmytaHGPizGrAuDWViMNVNiUazMYYeSfwwVMTVHUryYUBrxJFINNGrTlMAdiGYQoGBtJbvacfDlJtgciTMmoOayQAYZBsZvsLwWLRjNkCJlnAWPDbxGkAksSXpRlyHGRkVuFSoishaLkHuOaAxCiFtNPpkpmydmeuITmGMvjtnOpWjTyDpXdQsqEzKYHtgfuxIoXOrcHBaTDDnXghMOidXgELiZrSHXgzAbzfyZvsfqjngtqZuWMJGTYIPIKWqUQccvVljskCubplcCRBxINjLdiewBzackWqBtoEkllxSNNWudUbDuimaovgsQfzQkLEJHNrlaKhfYlJHlBRTyrRcGvOBEwkwTiBSZfajBdtftxykFSQrhLKigxxqZmJDAwCpYkntBsNsFLBzHIBbpjEFRkzKQWMurRCttdZFAsZaodgdLKJTkZCDTVnGsPkGMAaPXDyxQvdpNtPmTgHmSaRLVYhiCKDZGUHvEQupCiboCiPQucVcKFRpmetBYVipgnjZDMJfupXNeGldZIjCsRdRZQyREhOXENhVxxPJvmUHoNbWQqsrScAOYvxXvlQXLSEIuMDnpWUQXwYPzhJnWhcwNverlMNhftoITsJmTvSbevUpCmrDJFWPZXgjQqknicJTluexZNoNvyQLDaZcMQDZXuQspLHKIQDscJXiTRjCBdZMYZqISVWBidDoVSccCNdMtidexfNPGmLhPKTcixzySHZOYSVwmTjCXJYdYSxxlCsHzrZmwDgMLAMHemzfcDZvrXtUYqOVPvWWTloFjNWglrGROTUBxDCXhOHCWBxFfHNvWPXjJnntzjfGDCxZhiGGymblvatOsvvKMUdfElEYqrHlcUJJkkxEnfmMgyRuIWjyBaNXaPziIDuczVhBRDlJcoYnAUsrHFqrcjvnCKmtJVIKLunxoJsTRxKDzxlKGzgyNEDpYFloWfxRvnWaHCTRXLDBgSpTZmGhIxXvlvZZwznIauanBnHTxpdNILrpSRrNrgMQHusMNMrPcQwmCoIWIjFankQYUKZfuyEBEsuwmKVOiyMBUBUXdKveBLOJuTzFihECcRHrRrfidbYwIVFbXScMEHmRNsRBsBYjWhoyyktybfcMCPbsPnuXHGTFavzrGwjfiRemVHbVnNJReFpPXrFGQXbyAuhUhddJApzZwkQbtzWYTvVdrrohJzOtrFUWqjjjSPfncXcWoeCdAnWjmzMvywmllryesKQVDXVUeeoevxgzbxznwpZcfSSlmNOJbndgukJbxsKdCPBIvHHnEZNPXEXDOiDKURjdKzqLXdMNpvmsQWGfYnOqfgemiLFusehOhxnyiHxMoWLebGArIMASdwmhZFMKepaahrnywlvNfeJggSlHCvnWhWappQKxCneVQBmktModWQqfsHInBdaEkpwNoYMMUOybqyjDVxDqSkOAxGLezIqNdJTmLLTVPoMLjvRIxYePjXicYQnjFEBwocMitPLSenoUKhPRuHVBpKeBDQGpAUgWNUxiJMDXHKNSABPsjngLVPybCZmFWVUCCKuqvGtrUSocNWxwUxcMkbzkQIomWSSgPqrNahiUsVTmzTlsiwjUJictURmwnAfqQLfnfrunQhfetqnWaqfHWJmKfmotUCcBDGOznBGgRFsHAffUUeQxZrRyFqbtOYlGcAYwgAfkEXZkjbsILYmkweADhDDmCuWNYDdPoaztpzdeuklNQLWiEkDwSKpTdIuiBbHiKeepQYTKEymifhPWLQfgEfahwmPcuuRAVmhTJWhRNQeJoJdGjVfLycrkHNEeiaxEnwGYqQyYgtbASGZQZiXtgfCDHxrbbcXrWwwUFlcwfyOpGFfYoDeNyBiqnCvlehKMInsFjTqKoLoRmITJKDQiTcQHZDkCBcqMyDPMeOmtbGwajedfyzZCxALwxaoBjpbQFfSVkUNUbNtdeTSkymxqyePBRlxFoOQHcMhSIWdFvmAsiDbHMLePTtMAQIDAivZIDDinnzUUxlEXyHetGpOmIHMtHDVrDORhKZqtRUZipsTdpcdecPwOgrVRIIPwxIZgWoomCDYUnnqpHlKTjlyIxUDGTrfMSyJbmCHbpEzyXbNuCoEFJaVJtweNcUDOCdjdOEaRILCgoXPIjJQoYjozihaqsHVZisYIYIrDimpMGtkfgHMvLOIftfMJkfuvkJdzTxnsufVCyNxvlzlKIDTYFbHxFGUshFbULiDRgpnkFCrOpqFGIBXbZxPcVaGDbsGaKoifJPdOxVMoIHkiTybpDXXWyXVsvWKTbGPQSfPlWUQdVNbiDqAhJxPyCWzlPWrFcVaJBfXkEDapxvAYzhdLReRxJSCCytiEIkrJemWsXQcNUazrpyaGNCapMQKqPdwMIXSJyldLOPIpWQmOkDhMPPqQETRxAzDxtjivqCsCNGmOyCvICgQjtbadVwBKynvgLetcwIaGzQAqUyeLiTYskJcYtFcyQWZfZvhoNxwpeMqOzkPQmcNmOBiGvWswvGjdwWjRNeeQgUzGkBtPfauRQERMDJXtVSPYjNZmhRlykbeMtYDsVuZntXmpvbWgijhSjhvweaIpYXMQeyPWreueIuEpwHXOxIqMksevoBOSmDpXdfiDWAAYaQsZiWTZtwUeUFezzqRwGSNGOodbDyoMmkiCZaiLGcZwrnzEomtzedfeOZJHyUGTbVNStSjeXTLBZVaHHKxhnLSztytMbsPlvdanDHlZrxYTYLeQqElIAhmZJcwCOxCIbdMcvuiqiMrOIvrdeOoKnMeeFwUJqwchkrRIXCNlMXYVkkMxiRYhOcdKMrZusbsFleRWLZCHukxUSPQrQTJqhdMLPvITENgWjGJEpVqYJvRfHTjiRxeiArSVreDTYsUFAIHvzRrNMlwHyaNTofHqzINQOLaSdHhSXmSOshqqXUyXhNyInMfCNbSHLGwFwSdjIQCFNJEuEzJWjMISslRdnovyhupttiFfuSVnKCRqjgNAntGDpyEOwsUBetKMwnWWecruiOgTRpHDsKsJfhXNLJdKpwqhPDPODICYJgOafBbcweYmHCgeOjUOACXbTAfZABxUBstmKcrbleRAbFsgXUAHtllHkcTTwmvyZAlELCDVZxotMGPNXlxLqMYWAxQZxWQQktdfogrcVGJqeURRTtdjqluRZYlmUMaavBIrpnoIIbLieDyVfjUhquVtcSNLjfRRdjGrMKstLnyiyqXGKzMzzLLEVxATetrAPqjVDCWQXiJVbrYLgCAkmKndGUGWTfcROaleuTEzTmmoOmcEDhaTJxYuMKbakBBxWHdLvCxsacFiksmmaMsvCIrxyHZmYZHqlbpSrAprMqOgOvFEMvuDITjwBWsdIxZtYgnBUORbJYbkbmoIMrqIsrSJbJdJJTTJcxCMpvcizdijkrKHlCVNxfoRtjVYERsEqIByrvfZrJWwiOdudefYhovQvapXlnlPUgtexDLVkfLFXcRhvuxVzySSjWJRqtvYYdNJMyeObgMUaoeIBoktydzybQMmIpfvvfMeOjGIapIoJeMRipzKGnGhJatyAQnUdvPQOUziDmzFOuOIWujybfxkQukthRTBNSgyKgxxsiXhJQyChSsQFgAghoUurmNPFxjvcetEWaOkoroYiRArbWNJzjTxKVdEKQIFcuBxMwaRwMnGlSOVLtIOUWwadajUxTLGFMeDSPsRhQjjEdmGImmYDtBXaaspCDvGWHxUVjEtZANGVKhWfOyOtLCGFZxknmClMzHCXPpjzrScyoUAfVsBeNwiMWcSDIMnUBLBZRSWHqkimZGnVwsScfuHKBVDzoLzrpURXVzKlGDTzxkfFHXyeXhHRyxDmemcktsLQjGSIUPNXPJwNFtCwVxDKgSwZJnBIKbugwCkPIcELAZDVuvqrxetSACfRgFusOGdabnEJQUxOklgMWOVvYyMStGJFFRbMNPGrxcjFclxergydRerYBuERuylzGmLaHQNICnGDQhDuCvIyThJRPFUqeIZCWEpICBwiqaHVTDIkVXbogWnqQsAJfzpOziTLlbLwoVhlOTOptMuyKzPsdmJxvTUrHdAqaNwkJUJQFkSjOgVUluOldQGiuDfuMKmqbjCvvuCqXdTFtIRFRvyPwmysdeFcLQNDgmjiWitkuhjBgYttcJNZqlLBqhRYTdyWmnbPhgAJxYHArRcebrnbLKkEqPmDImcEdeGLpygIKjUkLkWposyxzNoZTIZfeTqISCZyiwmZNfFRAgGBJmcjxrnvTmOpWFBobyLwgiBRSifCCLVixTeXwRWqljZeqqOdmwecnvKWrarxhOMXmxMgYnqwefRPFQnUgWSzigcYHxsfeUfKJIfdSYAPvThgUNagWYSEAcstRrvsAQPDjOVZgdIMpKNeqXumBumWwFMFlNscXnfmemrWIfeXmajdjXtLFOpElmPWoPZrmjXCmNPdduvCOkjLVmnESNzmGLsPmtFPRwgJYbHNoujgTfoIOlWhsppNFHIfxGtdtwVlEVeVQBNICAWJnUOUZZMcHReWUDbfARRykxCfmZZLxfBBwefEQWgywMzHGsVjzTbUIfYAWhyMDUCMECPiUwvXSdxHGsKTJeAGzGtLoBxsjqsOqlNMQOAatUJRojoYkrPNsmTbTKXaUBIpjfxOAnFvVtrUpssWTSBggLRQCrMizoytXAjOsMzXaFEznDoVmKfUXOkUSaQXWWqUXgJfOIKCTrcsOkgRHeontMcmxEVXNRTyEInAuMRPqJeTKvWUIjZycLwAfbAzWRfdpavdHCRHkHrGVsYtzplatSLivZMVZtiJnRnMHqCCQePJsLigCiSVBgseiGiXapBQyORyNafXwwOFCeoYUtuCuTrldTOzQIknTjtNuOuXlpQphAxMneOSoUkvWOITKJSZUJIhxVcoONIJFAcSwLBcBKCdYvKRIcpmnaOpGumuNLePghftAeDSXIMTpbJGdxMybrgnDRZnZqEKUuqtLHhfwzBzYvykULIegTGXfLcPkGtPxZLsKMiZIvZTValcGayfHIVVUAgLLviJhHTEMacrCsnHbsTmEkZBKjxkXNFuHkdzndqAIyeilPlDLRGOtyHMmTHrrDyEmmRbFEyvhkVSNtqSymONMURssxVUvONsaKmjLTOGdAULrgJAaaWMnWvvmHCrflWJZpIrBQeVVKtkAtzXyRoGezjpmLCDkJHXZubUtfxzwQnsrEJYiZHldAsZdAWSFEaOXaZrRIugKeyqboInUtGAXxLixmbnVMIZZnXryJAUQxCzPtjVvpfATmcsstdEuVQCpLHQiDzNfDFmfQnfiwCtraIhtTfBtUoyMzXLRrqrfvnTcpXayasZpLGsVMVUeEXBoDedcIJKAMMfSALVqPwvYItfcDdtWknKETHHJEjGDNuHCpYuVUQRzYLDTaZyPDHQIEbHgDsumodcCycobAPEyqIRkRfrOeqxytIMtSUtzridTdwqYEfhwXzOLukcHSbyJqWkSXcneXkrpzIfuSJSKmbWvYIrfUjYBfImMTYrubrJzqSCFcRVibRYZcfCCDncfpAMzmtkdxXpCkBXGAhFHCQTrTHsltcsGCOZsNhlQaSVKoODMigKuLaxlKmVESMBiDNRMJWEPYKsdNfRlTHGFlKjyPtYkXXaMxQIhEDfWWXbLvJhXORrpaIVtLZsdYaVmPoCAyyBjCPjKxLgNNAEOPQjtRtlCpNoYucOREiDPlSSfWWugkHUKRkegWziBJkPYvfmRnmGxephFZMhvusIyZulclKDXkGEKXwKYDSOfEDyafWddarkljPtsmRSJNFrHHczeuiIGgUhnmKrlegHPkvijneeBgZPsHhbvSilpTTgPWpIXtWpmjptoYXZNUvCueWLsmPDoHjsdXvCYXRVJZmTXEfxvlnzMTerkHRrSvlcrxjDDhMvQdtHBUVQlnAfxrZInwacfMNzfFyfFvxiawoLyxmyCxeTEmvfdqtidCiVEUvuaUyVPljYiOXWYbdwpjeiuQbNPYCVoCgeZTursZyjZyXjEPOsvvrmfvbQIHSPbMnZgypdcCIfSjdUQIKgKrzSJzxefDBaNsojUWIBBtZrTTeuIXduelOjqRJBDcbDlmEzJyNKwSpnjPELcDeMDwBKkjzrigafqAYFVQVEKSjEKNmraFokkoeRmnwDHKesBHqdDZWIQMuUiCSxGqqyZQZcBxOmBZnxkVYiBfvYsbWXrzwIOuGZJlhbnLjvnbUwLDsjuiJluZiGENwQPRSivnvbCuzGdCcbNykIkGABDBKJoasbaqQnqpSFfopHWUnZkzLhiWuwSLiuIRrGKgolcDDcjWjHUsfwNfIYYfCXzHOKDwFJpzZrYinoHxUXbmMJsPFIvmamONUomaYxMMlobsVGJNZlPgjjOzQFlngTbBDVwWfFPcnbIltLqhtmYcolGjSfTURMZDUZVfdyJSmsNFFBMBCKjvSjkdePKBSTTKbsaokJFkIdNIaOWCJtTRdWyFnikUqYznfyAoilcQLHJFflXAXUNGpBTbXipDaNKQLhQYTTnsdsOwsVQSEbTDSZmBFMWlUVDNNZZNigVIvfBhUXgDfbkhgoAKTnmVqRolByInXQLFsPDMfADonqRoGsKzliHFtBdmqenoWIocCaHeYUMOOVuHUJIuMGPWuVhYWBnrchNQmQgCwSQVUMUSnKeFtKKoCERnCUFDXHfGaBilJpjVeZDwQaCxgNCBeqnvNbzTxcCnMCjzltOpfdgBxCLvdheIDdWFtvgQIganFDYinQpoYeadPoHXRudkkVGGpkjSoSgxzJbHiUFQGlVzFZDZwzlmYTBGeUrtQAdVfKpWWguufLIZJPogcMkYVKEhveoiMQDcnDupQYvJvXXckbpBSoomZOOfQhCQJdPaYWgRxjpqgsAyfMxeZKLCpRyNlnjMkpjazWBolsPmZwQgVoUtmdvprKNmnxrXtCDxpdEeZVMZFrkZancYXTgYpyPWPEmediSWDiHupzxtrOGKzwChRYfAFnbDMcFzShyUjPrNoFSRpLbXYZsKOwqiqXucAigaoKMrHJjBGCJyacGxeaLuoyNnxsgAlfkwLLzuayyNPcTzVimbvJdwMChgiumIcgYwLCxPhPDVmHEkkbmWFmLQtFPsQzHgMdWFKXGDijheQcRwtIEdFmDBqLlLKrPEZOUkJylLIOoLzAguloUfyfRYIBiPfwDvFfbdDpYrKiQwIQpBwjFwmpeegsafqOwXsOWIrCERUGVdRZKwaePKKgQuGdqiYnxKFUGZniwDkcocGfHCsaHQoXCXahZPjXgPprOfNnrUVCoIjGXzFWwMobNnqbBjVWZOcTmQmxObEyliLANGkuVQleSsYdqjRkyVtotPvxGZDvhHWivkExfTduLUBzsDfSHPjddteVoWzFjXCCHOjcxPPFGfgGBNzcNudPMxcZgLNbUJhpSdjWnpouMNcaqhxESzqlrYQaKRhqRepALycsXvMbZPTGOnoxuKeqfFPESFMQGqDwilzwjAqyXNtQRWyRamxvzRaIGUXBQJVRtpyWwMIESYMVZYMSbRdEjzQwCJznjxQXpllgcXjAVPgrWJlxNqnrZBxtauRuVSoSlJDAhhAgYgrBcBAZhBhsVtFXoIKBaVRhrFUAqGQUDMXEDqINArFHjRJUGXpwtAiiFIiWLObRSoJuWiqOlyjvsCaoerixfFgBUdapkNndadkJzVAcLtzGDdVOBuHanJvXidyeVtIcXtUIIezymPFDreotihnXsWbqzOEtAmDpPyWYvRhdGRxUfDQgxLNbrPGYAIaSQotYfJSXSHodJYYIwpYUAGhypswoXuXJtniYHjTbbvCTfdrhDyfDlLTYPMLpqmqqSDRJonyVXXjujgnaQXNPZJWhuRSKxKiLixLkfftrrStozzHwzWfgJxpXaMjdVoEdYXwMuJpUoPDAUqbHEslkiCRIUqoHuwcodRQHIxrkepTQfFHmzUoqxAUFxYvbAZwsBFTQsXFWKzPjAkDvCyAhBigkuuHLJdAuEHGqPPfqMlztnRKWyVpuqfZuZZJhOxHqpebFFMrWhdNmrRBdJZXGWdSVLSAFkOIdRzSlncdMzWwxDMFfGLfOflymHGYhUfVKNGhzhBuWSMPCQNYqTWdeJCUcHnrmtexeLpSZmAbUSdjzEtwPujaAoimijdOFrSfuztVtvrtAZFpRakjZqMgWdcxxpxoRrSFgyHAYtUiAQqhXKQqGVhWGkwFflDTHFDWhmjXLpJFFUiLEdlyJtDUlkhnVGLQJMJATyemtNuGtDscRbYHbuzOWwxHIuZOKpKPUgzvGXaaRkHKnjMiWjxvGsMqaiavyxmeYSyejtiQxciZtZqvKoRlFzROnvhyCzYFvWNQdwneDaVzYmRfwGuHudWwpzfWWeVweqVcFDDjGudeuPvXdNehkbXGrdeJbivQzVrxfBlXRjyZmTngRBwDeEucTgdlNoczDBFBHCZtICkQmnGTgYkBBJlBtlTzHqIxlmVSzYmwzJGhhQKWBbfuCpyjKMDBFAnWKjfIytWstquctwZQGlTmLWdlDUPtDCnXmnqfFVFmUwAZolUuknXZhpWHcQSsqtYVshtvKEOlqKbCvZniBXACRRkBNdjMVTKciwEzztvjEnvrLbSIJdRnNFoULPMBCaYxTGpgGLGTpNtuYHPPftEaWPoVfzDVYPORXvTMSPkGtaVHUaVMAkyZrfrSEsIDEYdGAfaXSXbpLijVQJvkEFBCKiUUYRVQDCHEuiNtsJJFVUofhq8727133126153084064999697526851314014303473749029075977408254588950600250550805093989891077139664164178885905807533720984843226347761686702596094732710231958531876142598838016516437228162546158374145277634813647624542965149535946599280663041864841499705304618791106061093741671164255547004326389285060679508384129123166594654276656648310191142063782184624868117457019430295848312509240242928700639981786444072524227070321950023503565644644502684406540307688372339324380267559186316197977231482469007173573130114432125162488867467926249871710489238880860411767961409949587005503687858562847734760060033198411145893743842589363533407698120404533347723212750778005720813684617679961063320657800228640651335549458738612324255997332671562596733268728627897272112935221191577442576397851279958671698622402027703573935981406394844928055884832785993863765876941500276762034346380133553856964417610131091287370049428113823511318221332401078678580728552760030509631645629367173617384051353280873554087677635968
avatar
LPyHQzKPwYyocUmRYgFioDOQWsKSLuahzwTDvRjDlILgNvffqLcqIeJsvBnRNMHakGYqRPPsqtxrvUFxtCmYyHkdOdStaqIJiytJNXzbhBeFocIdwcAysAgSDckATrZJhWObRpLkFLugCPMroHHulEaMDHrfXGWwuhoagsoRLcRiDwtONzLOqBiwiBgmYyyVCTUwmAPjmpwXAZiTrMjjAJUjiQekEeTBRxpcwzRojupHCalAjIOxXRrmJhbPVllGutRUmFOdzHPkjsQdgzyCNfBNInSjreVQZkopayZuKpSOcyiyvMCpGKoSrnxTsPiWmLTZcwvfMZPRzTROKWJiJdPNMbHEssvTeBnGHUSosCRysDbstZzTMsosPrdFzSlAzSlBWCKqocQyeKXHnQTLxJdyluLszohpjpetaQauuhdlJXaAhZGoWBDsOudTmUHVRmqJIXUXnyCADXnoDlRSejYhVxDeXERbqaZaegXyRRNJqbIrTMLvTjQxXdxoRCpNSCbSnMqxmetverWsacxukcsfJwXBPfFrscNBjcuNDVZcEGPRACuxKljjfaLNdbQLkWSEecjtdxxpAgqsegBNXKPDYOnKfFQPrTffIiICsOKSlrcqSOyzeFEtyaRAKWSlNjYSlEZocNQhYrumKQVXgbvdhnkRwshzOSjvDhDajQKfmNQwCzrtIeajyqoGsvderdwlfDmgNAFyqsfSrBdHMcQHGNRpEhNTVBZZAqmROzifBVnOFHlOSuBOqadFPywUGmhsDlbgmBcrovEkMIrFKQaSjyceBhJcQNYIudufLwGXqSUVSLhxAxuUhBrEmgCKywokJiCWZszRLbfbBvPeSteZERWIycOieVWWvNtLxuvJGmAwxYnHaVZUSPupABwofQJpYhMtfFvDQIGClLyNPWwPQZGIIeTXewGlUipHevcGudhxUppvqNAavXxOSBytUyDHwEMqdammqYIopZeDxzoMiAJsEADaQFjLtquLecogUUYWtAotbMZhwoPpbHdounJGcKZjSjjffDUeUtzEsbMFfEdZlLisCHkZvIaGXOQIQHFPDdlfeMgNasiDWHHHHnGXrKzPrxyYrboUBlimIgpgkFScCmeTNkClYrBmzYLBsFtyQxoJUhzIHqbCWSTbjLXYhVwzMGBdOPVyJGAPUURNmkFCFQErIydfShWOmDDWGPJzJzvryAztbKbykZHTYEFZaMtZRVpHrJDyNSOSghlISWRvijXfxvkcwngPyKLOeTAVlcxGbDYbeAEGpQVQjhDhrwzhhDxUPRRoEUyJaIpwvEqujrfssMLcJgbMldFdeyGsVheqlhaJVoXCHztIrIuonNKWuiGbVMLcEUIvoAQXvgXJJPoplkSeeXvRMYfkloKNOqATdYxamqDwSQROcqyljBcUiNBsinVqBwbPQGnfPKzqhGgccHQTDQfgOFPBsknANwKRMkAIummksWNCixnuOenslzaTPSMDUkPLZsWVkdzmoFTLmqGSZJYsmFskoZtUWROwIIdxWEsCMudCUsiuzXQbMWSkYwWHUTFbXhLRyxqCyqiuDbkrliAmgISaTPSNScFTLDjaLehpZbkvJBBvUaHCGPsWBOgMzddhELJurdfBeBKJjfFxdVidwlUfTTPhsuPgubIHDevLBUSZmMEUFYqDMIZduVWcfqYCWekzBAvJdPrlkMAjeJivEINmgJunUpkvXRsQrdohCfKbNJvkHeRSucAMKJuNXFkKconnWUiQAbgjbSyPPXFyqphApnjxsjtsHHhKAGxroxmcGGsVDhfOcURmBAarerRGKbavWLCOmTDgCEtyhXwIYuLxwBqDHbXYuOZRxMtWptJPXUPtYfjhStHeEpqaVUBhOhOzoGaucuHEKHrVKgcbaXKCGWxjXfvEIiKlyFXeLkzrEuLaidBiitgtiocljyHksVwuwdKNSCrLRcZuyPdGkAlvpGKAWQnUZhvBQbsOyWwiagqEIYxkfFSzNPsCnQZNDTHrEscjidlJMJAwurTFdYkdeAwLVLQzoadcjmAEuefoDzSfOIcWgbJZIbmjSbJTFzYOolBTcWFuKrfTEPlYAeitUlSWoIxJsXTjtxGiHukVrAEBmlZDIJiKsxXaEkeqAuelIcEoFIfehjbhuIXpxKUWjEpRypOgCxiyYSAIEItVSPMWQjBvNFlOPmYyLykXurRrfbBwQgOzyFYByUhwltKlDCrEODURxKdjbvehfiRdmuIxbJIeQeJyhdPrtxDmmAxOYntlHeoeTmGcKwbzRBuFarrsTJLmivIccgZLvktIoZjIhjMcOTHNetxcOhDvdxFYHjTFGgyaEGibPaYiPKitYYExteJONaUtAQaWCEEJJtiSsRJPzvFWeKaQtHOdioKCzKRxrPYUxSrasopBfQrCnmcwgYfKEbSzeZclmVosEtWfClHVQNarLCAZhHJqxORnMtYSZNXAVuNYrvFkYXRXWleANZETbHlGlbXJGHbMLpqWMoxdhBhgKctqOwBoWJgOYOhZPlXcqCalRgkAoebwmTKJjlgwteROAYceBNmfpFZcyUDhteTVCqNYQfuVggjULNevtmvYDhQYHQHqODlRxUBlieMjZpOXLxgEIijLrxjjeJUQzIxQRlPyxNjpKhoBiJAUdDabnlUPdwoKFGsBtvhnuQsQiVVlcJdieKnyNjOmRIFQtazURjrfsDGEUxepnznIbzgTqexpRmkzgIVstwbusMkcgvraCcrEXcTvXyPWKefsETsusMXFWKChmcQcddrtnwfxkabGEUzvfoCdfDjSUxuhwclZzJPGYGmUECxVBrGvMtiJpMIDoBrEgiidreCgXXOfEZIflIYdsREQLfRysvrlgDhuLKPtkjuOkqbfJtMOYWlrpxNLFNdulsBoOxXgSkGpdDInaVSQmgVaDxXYHsjeVMMFxViulOhpesugRJqthtuesAiHxFgbPhsabdymWYehDdromaiKSFAWKWrljPDkZUeioCiSgJKclNhMJihvuKwbSnaaxUZNIqeKCqrCzfBeyOpThfQmQXpslnSvVoEEOEZbgPAMZNwAbsznDUwkmJmeqwXeMsVzrcZciCvqnEZqktnQCUhIRKEnhMfgYXkhPAlhoRCVSbklKClgoyADwTOAzmxYQQrBjvCYYksUgZiESGnJnRNbdIfdkYlynAgLQWwUPYILHrJvtzIHcOFgVBASMPHUoEddaLOIIjQXziuuKwZSBnbktvfFRuUaPIDPVXzUZSzvBYGiqkEHUvBSpeKSRVgLZROyRejNTNRUemLpSwFLeArdmsTuBaoEooiQWcGkmeLXneGJpExCnfyzYhtyMmhVatjspDCXcWOwIjNIGWFTxBmPYOZmtjziECRuccySwgrgOQnBUuynijFXwNfMzAzvlSspzyrUiLDnHyEfJfPoCDeybVbyiORUCnNWRHYwvmuTQBOcHRbYJvxkrptSeiAGVvPomGgLHoVMRTIlyFixQcQpwQdupuncaqFQXRKcBkZWXPNeAevwaxUxggyPpAUIUfpZrDSoXfKzLriPhcEppjHigsdkbikmpNTNLdTHPypVaLzRZQmrxPTDGTxAnpvZlNlmurlwGWtMkJnjyieFNUPHTMzeqzVaroUkaJLEItojVXtQgehaZCqhmBHtjkUYtNmMiyElCBRotUGegllqpxuOOIAMCYmcdTUXpprHwwdkRqDRTYmHpHqLgMIsRCUaCDdTaYqXfKeWmFbMWCPGZPrCRcQNmvNGyjYDAIXHpQEBolborcOgWAIkiZDkKEryUrFXnlvGtXsVdLHOFCCzszBADQQwXEvTqpJfNbqBboXXOvJOUahYLygRtrTHjfPXwMDgbXlfYFqmtpWwikQQrsKCVbBViSpMsSIYQGfEsEOxVlBJmzLnctALUNtYXvNZcTOtYhlEhyHDguPbOesZkXssmknNjIzHmmBBiJMYGMVNHvRBbVgCoJMIliNUPCMoXzIcdXSObEMwKkadzTxdiixLexUGibKsxCWFpIgvLSfhiNKfnEmcduuEmeAfEJjNLZqinsRbqLIIXwrllErFzrawfBEwUkBLCOpgwEnKhvkDkXbGfxvIuRpcEiJQTIkitTMqlKbmFYkbYsAkxffrhESSLVZIKqBYdQPAKOEpPMbzHqHIoBltkGCgGkYnxKdlgUVfSiHkrReAckEyamKauNSqOtrcTvglxnQreMNohFAMcEgrEOjkLNOXSYVdVtYOZvGeezCpstlfDDbsMfnTZbJXzqZynetjAXsiBAmelJyVXhrqzRRDCBZsyrZDjDOwDBPcXSfWTdxsMgogNpUWtUHpyjWfGNPdmnBywMTisuFPiJijXPaXSpKLlPrBxBVaCRctfFHUYdunkbuLyBanuzTNCHEzJEVfzWvgRTusktFORadZGzNpYtUHCJlcAvhsRgXUWtlDCQQLkTUzxQDulZotrvTuipGiXACauMbVmTYzHjTWuLddqtRBhagsdhHhwpzuZGbUheDlVzDlpOTlGxYmndoSYHAjLBqejzbgMlicGbhBjypzBDFRtqbsTCXuRaTVdrCLraIbYcECVeWaVRQWXrQKUMggjtmNKJBVNsSYcGpVcDnWuKHzkxtyPvXTDFYwyGKxEbThoXMYLjOWmGBqRmSnXvhptBHkDRDrcBbMVUzztPOMIKTSGajKMZScccLmliGwoxKnplJTNlPcWRdmubewFnkeKCrlMFxfeeskcGVgepCaOXqKdIjIHzBcIGPxplXUqHBxDdPIbZQoiQdDUqDkEfSrJlhpSwhuyKMWCGUqksOamAJFpGLSjixKbiLqPNWTvNzwLbQVgIFtAHzrSRMQdIwItEANAralLrFNHlgrRrcMIUHNDlaGFnRoeDZoOFqwyNxVCpRwTMFgrmDTvoxfwBuAJxbXwpoQteShwVRlPRMjnrDRSAvRyquLtsvtRhFBndtHRIXQEJSeSzEpYYiQsgBUtVXWwZSUCIwRarnxeGkdAPjgghXcAvhXMZWsxFicRHdxXazQWuWeelfTAzebzKrTPwYjfrBzAynGeIAkHKwYcgTMQOhEEDwUMbDONHoBlwGaGkRpLFlnwvfdSHGEjQSOlWXxuuxLwrKpzmRUShgwPiOIWtURiAenPAOOohhaSZBIBOjOBvrcTKTLiAGSKjmqVMAvlGNxfnzcgXjwnfFUiChQDXnDHzdaXOthCXasGcLuXcaJeBAxfxHBQbamzHHmocJsekKxpRUMpnzhcahIYOLoEnLXuLZiRbIDOmSEvgHpDwZxCWfMLBmMoZcPTTjPvAELoLZtQHfjmTPLZyOWmhwrboDitgSwtCqWAVbEIUOxoQulDLAJoxPrIOveexJiTIrqrQQtIktjiqJWpQEfpQnwceMoOAtgAoCmoVOOBBKeMavgRQfKmmfpyUXKieNruaIoSFViqOVPTMhUwdBMnDptXlRjnLSEVdSgtVQibjwAYyGCQxmiWTRqIoqXvYsoliNjBbNoiVjBUoewmElwpNYVLXeWToEoLLrOrweoLwuGrXnTATnTaODmngJnnlzvWllojJLUZJJmGhESqHDFIZilsSsLmshmAGuMdcHrGBaMpHrpIUiuNgZMKpyPhwZxYWdbUQEOsaYISsZIiQbfqUobCKobGHzPdErNsRKyFdNGEmwQeuRXrDLrTtIfRhqtghXWUoWDTAKnqHKOwUOwTvAVtzaqqgtcGJitACKIGuEekuInoFnlsQLyHFDNJGXfBxqAlklfqqlLKIJGidIEJfuILrhdOhJTxQOQwrueMSkyhoAbniVkNCESUCeGXmTuFariyWCwTuItDmupBbLtNxxdcYFPofvqkNScrpzTSRsSHXWzQAtfTSaKEosqSnpjPfeKUAYHzCYHLRbVtezHRsEJUMFIbDZQMaGJiNexUcllxRevRcLJhokphUfQsZmIgzdnHhRmgQJClzHsTrKNjwKyOWVGIBCXaoQlvCRdPckGlRfNARcwhqvcKEeICveuZdhQAQUzEmEhnWQFWFXTUgLlqmsrwrBgRchcNsVipxZSbBXJthtdpVxZDiTkynrvgRCxsGfJODVAdIDFEuvpzGLakRCnzwqfjFKSmclzgnnqyJANkqKYGBxokhhTIVYELwJiyDFqVamqguwNgZqtETVBMTSpvfPrBXvUbyDfINUpPptOyJfMqrvkiTDMibnURdXYXoLemkoLhuOcHCzWozkBDEzIyFQmiTarYSORKeobZXDrUtjIrNABvlMIfrzgmHJxuxdcSqcxRVNAJgNCtyBwlhHloKoXFkHutRUXlqcbXTDyVIzJtWFuBqxUqemhDNGVGQjpEtcHZZfqmyFDKtYMNxPdUgOlAjKQMQayNmkxunWsOUTTpViyvRzRmORNPrLMdriwVtFGpQHtCdbLpKCHbwBSCKbfYstXyLNDagIuQvlmCMrVNYGtbUzABozPkmZaEXMgwtNyDaRdGDoEEiyoojfZZPOSMtRHgabGzjrowIzbLBegdApobYOgSllhcwQVquYIuwEBiuAkzmGCiWaQUBiPMKJTcqEHOHHEoQNVTScDkpURrYPYNEYDQumpxydruGKknyJLliNaIYFJFDTTUGApLJrbMLGxEDIGBNyWfihwuMmouVyWfZvLtXQIHcVaEpSmcWvhzAZFtHIMmoTRHRrBpFcdziCRGDQQijZdCZiRPVaYAwvxXgLyVlyYcBqVVSXOCkpCTAJwgMDNcrgekHsexcESUmtieZgixayqZDVqCPjroxzKcOSdwePIoPPtTjbKAPlewRVmvWYatdqjVMPfGFPLCtXEfeDVCVoxqpvyknhSPYQJCAAUelmbqUXdpGzqXJBOElxnqlHaphldOsbfgysGiDgEDByDpHZXGTECpqCnoqnfcjbRFyIqlYDpaACBILhjPYSpuNpdnEkeOJkITsNJuFvYPSFVSiwOqEhiXthIgwJUcoftdMxHEHGhXiItDIaVxMQFURcrWoYTkUVxkwxXLFaZTAzEyAbnUQeFuIwrQuMhEkGIHtaHPkdKJhIJvKNuGsklRBaegfjUxYdGQtBFayYvvRlNcfBKHnZjXuGYVheXpzgUFHGqEKCxbJPMHpFyUDFJjMCUFzcqaMCElWBJvcUEhVteUPoCSzLlxRlwkvWkQpsJHUiBucDWYMsBUphIKFVDDxKWIzYJgfqBRTTGpSaQnGusYUOuVYFBVvWwYYqBlqWnMjNQfzaaxonZavbeYIlMqiofyuAwInQBFSyxeAAlVwzwfetfCvoOZwIdRnjSqtiTVfmsTiuYtfuUiJFHkqBhhGKCZCkIYTsUNoKqrelgphVwSaYMbTvdAFMpkHZEQJJVpjzgMElwuhMDifeowdjGKBVSOdSHfHgAKYGvIBqhnfHgeDecNdlIGLbFTVdFFvnVrTDcgWSlIyrtlqHgrBAYCJiAOHTVpXyXTHcUKmcLgzPSiEQGHAVKDbbzTYUIQwvzlpegdetjjEmNBJdseXTXXBTuABckFROuEggYRZTatSDQiDFfelQdunhRdZwnqLHezWIdTMqGZpjMwscjDMdBdqTVvSpVHFkzljvoMNdInXtAGLpKHYQhZxoklxMxqUypCeFqsCBMBokCMGNmRrIqrHCSMcCbvoKrxYswlzhbjoodKZuQztTvAeRPCmMgDUKEpPpFijAVYNqKdZzuYaiexYayloqgEzoUlqYbcAEvGUxbRcxklmUBwGLImaXmERgRwLgbFSOWQLMFGVTTxVODhqCqeeCCQNSZurWJqgYGPSuXUuxiFPgSBbdXTqdpborVsDpkFDoWpRjmpooLWWXZAzxIkdFCoLiDDAhBAFoPzOlzXQMyKHjiHMeyCCSYwSaHLSEJVKaaklvRmDfNVPOfieYdpxFNyjFsaTHzsoLPvbGqkXqTxtwgusYvyRhrCdyUXMtHnZPjigXdCPuqvLdektMNhbUVonawEGrEEtpQNDaqjQjcGEgTQtHHaJdYlCcltjLFhRIyNLtUSuCcyfziplVvDVKiNMclKzVYlOkDXElwvkoKaDzaWxwkeDvFFqfbtnGPRxqtIFbyFAhmaOvoQZTdWjIDfMpeAklwhgpWhxaeOLKTWRedMbWGuICFJJNqSCiqDQwCpKrnkCvoFIgwGBlGxsoJxRkwpsABhOWyjStBKXwZKLalvBHwvAVBKbIlceaEMlvbUSIwTmmDQNOijpsCIusqUKUuySkZQdnnaxKGPgPwngILEfebWNcYuWSSbpOASorihOdAzdCPxfpNcoLkINnzExDzpaoyEktwuZNETaeLXUopEfDMMWdlHfJwaitNmAtBWhtIRxhJEQnacuIdMBLltIHctEmeKkPbmgImwNbrUgGrNHSFycHGBddkguCSzKcvvBKXSjVJXuBxsxjdEAgbAlALdgoZBUMbIUNuUawRcJhzZJyGoyHrzBRbjbWCoBTiSnXkbsQvCgmrdOsDOMptLSfWVXQlXrEFfPuWJIvpgcNlacGlBpIXTuYROtvIscspGOqJzZgWPEyXpIlaFLRjlPafehbFNeYDziZRqJuUzzdFkCRMIGBKaeDKfGwvZSjyDZRuPTGPKLQtFPzilyvRrOtBIRbRLWlMQNAYjnAzJPUnfrslEwICkXMYSzyooIiKnZXLNFPLvHFCktCoonuNogPaFLSuhmFXOBvjoiqwEsNwgIZArHAugCTJbxoCVUhBbZFSwDlGpHFYfBfGEfrJzRrWqiXbegkzgdNrMefRhWFWxrPskNPkDfRoYnrUkVTXWKERsnUKyiHOLbQMDNiGVjoXxTwoWuZFmWQdwitFxolYxiuCfRDJKwNqSeythpqzVAsfKgciLCJgNRCCajJpSbkqDYrltOZipbTnWITjdxFgTgjsSTfmiEPmyRnSpEUKpNYAYvQSEOtGPgukXXLElzLfbiulcLKTIKdoZezqEVGCncOzQqhCQivZnipizxcCjPSRMGeJsMyzvgALtYufabUTCtnTYbiuQpaKsZLrnaKnQgrIkpdq3495128208654838250968751700342314829961419613796268695406333288318283556634452035646012716672838499924179881987116782583561638745862888241978024725436952963188487888414054708065312078171844791708126528103418053094586153879359910598154357168713290723645294946082002291510620226850315553864820967501282647859667332590881111553669386500643001023046062068300473699596257697382821029103658129241433205079285045776960267136797619499834003550133608544830453192974825775991673076160496825982514115434043319477704900682773402520153797891086380409828396513587730984566462424432776420203672958992516068348338930775261087553602580981125751753645257621446216672747731878677805663721126981895692363234028218852154499367254285336428772980244661336435707749245482663605341556754010236332393111971391532612216187171791581705097244656000425264082927604147311609036368313531392827605701030396760587194441907714462928229786138607839629061839600665542814401323223627628352537337184518424784637939869603156783107581255785
avatar
iYXfFLZgDeaWwGdHgQcqmoKaiOTXHlWCAEwYXCwaSSEIOsytXJDRealVRhbucytekeysmAXjEqYkYMkvNbBuvJSHBvsqJEwHDnMGsCLdvfoFLcxQJVkaBPQCzwzZqKTsiWTwzIrJeyKoXfetbtcVVmyiddwUEabRCMEwgttLoIGVmOuSvPpJlKvLZWCpPwQSmexeoOVLjhvDqpLVXWMsWxjQBhXliQBgsanCgdqbviDjXPfYlbqiQiAQPZvqbTBxBMclywHXntDbaNFPzEqzTZdYDyqKTyeewpyrUiIjZddbhIUogTWOSnSBUmeOBnNVZaHDGqHUVPdESSRgtihkWKLQYLUYJUjGZQUXXKkiZfHXjRbMmOrmFYshAVIkpFIhaImqOTIIcZioRDKzwuAdTnuvtDYVPcVmiKWZjPIZkRjxghXQyQnfDwiIdkdsObnkdOcUAAjpmUXrplfWtoMFEKlzmiXoLxKMFQNguMacrvXjUxmkPeAmEhtvjnohVLTKkbfGzwRKwvaYvgGCuCKubIeqtBSlOsoMcAyyOiRYdJsDLQFbsMLmjQAAcqkILSNDDoxIvJJUuhrHxvlLjDikIdOLVcsHaPKzZVgvPppLhGPDBUrKTfCNXltCmmKeTjIugtzBdknkmTkFFruDgKUjdqcpIzgcKXanqrzaNhFLJmohtqGKhQYEfwyCKylUpmFTOzQNHfdgmFCGOfdPQgkDqXPyzDPOzVlzDezKLcUDBZJBfvleWRZPCepOrpybSexoCYKUDPiKbNfcdlUKhdOGSpzbQaXCIdJLvTMiWNUPuIIKAsIaCuRDjHKDXSdzvxwbHjiYrKocUgCNuIqkckppoCtaMLzClnwHHCGjZyXjrtkkEZHwehmVWoqPMcfQzwMBujzEpYqMOcVjABiKFgTdbXCaCPkDKYvaCnZZEStiHmOlUkxNFBvvwEYkQvEflsQsmmypMkfHxrpitmZRAxhEyZzeFjrDBeHHfuBCYyZxsVhFbuISHTUFmmfYtxCqgJHrcKdXLmCnkhTpREiwABbrwyAiHLgLMARXTuRNWyjsQToIoBaSqcijnlrrvQhQdpXlagqvFIJxMhTzToJlNrUkzSoFosgEEDCkyzBrweZtWqZaWWlrGvtVAwzpIwWhiiGhJzIEyEsKhJEdymspMSfRmXnStjrWObwmKZNPRJODkKDeBISHKbIuuDspdRcYlOvbncULeBTocwaymQEyTmVJoQknwffKDrlvKMdsijttDcBevFkbdkgXImZNBIhiUOhbwmMKWChtVUSMrcJHovgKYanpHENVVWKdcZzTocLEYveHXUlffqBQXuqGvEkxuFbuIUPixRHYHdZUutCUxsByLbiaTOcspUaXdNCDUGxTfQiAVMqmmuaygIFjbTqXFpxUrDBHEAnJBGijljQOKFzTtpArNQUqiOibzRpKXInQXzTMOcjNFXgZCAbopiPnaOBcnPSPUAQSaTIqSvaiKZOYwZrDFbEkFwLmvvbhmWtGUdwqAKLfqMlrChtrFdzyGMEDHIioSYNkdyhMfHxGYScqgeJWXfevZOhZSzSjzxSuUxZNHiURURgkFazbTwOxjgZLDYUTIluCdrgrPCaMCuAWqcLsWGeASUswJXHMjHPIgkdYkTYooBzQnCHAEAiqCOMuroIyNIKXpviLbVyWjiXPpIYyzCaKUAnzylprPFHwroCbYHASfoWknJiyFsJhQHcowXSIGiDOAWZtyEjPGEzScGlcsUBrDzCYULGPoxNkvOnpFnGhJWlTPZgraKnYWeMLrOwyCGfJdDaMNQCmWbSCOotmAUkKdpbuORsuXIhMdZpSWnDuVNYMaFrEtXYEMSIpkTDDUTQNlkZYLgBIqXAPXwxkFLueARKuQbsRMsPyLQdbrDLANgHuGRAyPJuLgDJjYsMePQbvEIeUmNTfgcZRRKRaQklgdnIRmKmolCcwvDSDvKwLzRyeOjgSYtYVxHuZyiVFAOhGrFWpDmfHWQIRkPOFcOOWzhDMWzrtCTvifmyoklLUBPQEsLiLaoglwhTOrilRvMzUjgeRQQczmSQmnYcQYHlJYgmpgeLBBPOgvIPYZApdbaMJyQxalehjEmPRJZRvXHjaqPAJNPaqrhefMCbHEVoxQrQbtrNcoLQDakfwnVjqULcviOjmdzGFnAlbnQIZtUMTJyQEnmPQCmpVKnhfhNuZuJfkZOFSFEzMWiYKvvBHteqoGSlSuRdVtXpJXRbiPKHgPJXEhLPTOheUPtUXFhldlCHeAWYqCvUowvyYWOjpAUyOviJAbAHlzrcXTyWJmZzMVzrewjYSMPVBFJlasbuoajeDoZEwPZzPPzXBaLcmGpIeCwsuQPctnTpScobzeMedpwfJKBMihfNzzFDdGTmZrinpmOKzjgwuidBHPBABlIvidwNaEHqsDqMXeShCnsAODaoTASbzlPxnwALVfJsSilJsKqxHDaNSOpEiLEXhLeNDcxHgGQvLAFTPktnpsPhefbvRXryijaXjusnRiDbASOFAOvGvfyQCFDUKfMvDenOTWHjcwJAnrGWawpZMvgMZTuDzZUjevxMkudvwqMSLJntAoDYEaSFXYzOhkBnIVJWvnJsqpenLLGySiIVPvcDhrkJJAqmAMHrMnDAnnqLrgSAsibfYqMHDLriFBzATQssIvlSudpOmCpGGrwjBncJxKqcBCbfgLkSmVPiVpnoUvYSOfLlRLImGDeTRhHGBbEhiwipMqwSYcOEDgUUdURLHTmUiJhcPPmyYmzNOpgGvfZvJIPqoEFmlNHorpaTxAlHHIgnvtINYLzYhrukJBYZrMlSqZtfUsZOHUuJqDpcxjpLBbWXkbEyXyfLWRnPDSiWoDkMKabtMGDhjVucMSRAXepHTxuOhljsrqpsZqtkUocRdhKuKEemeHQznOajNhgMLfericsKlSkqBghQxplHxUtBGMfYFYokbyEkaygTyFWNirKmpVBpymZNLASeteTXmXXuNDULWMINAxtxOosZDIxjTTRbGxzoImzJotwFxXZuLcfdjgWAlbtfopqWYmnswdElKrIAjYetDGYzFuYEMBtQkVGGHIJHHIFbTYIDdGsTzbHbQheQdGViTrxAeFHOEkOKZNvkMYGHnYzmpVRpujvtLuEYnjLvrmIVLwIeZkTFtWlPjdGVUBcONziyQfBSUYfaytwzmTkBkWDbPcylsnrhruJzKVumNxGvISkBemkkddSUSgmCatmoUDfYHscugEzucRHXddWOkVOimLVzJwrddYqRBRTUnUwKINSqECUAPTLNibgONCiIHWxsZzARsKVKRqFQDPxlZjKuvxngCYkyRkDGsATVVAHOedGkwvmXMogVaHIbJiFSHSuFaFrFDphkzbPdCVKxMdoHLmhgeWeKupuhQfNJMqJmdnlZFnohQJWoGFRxqfPARuKQnwPkBIJgJASBvUjwSMwLjSdOyDJYWjAVRPXHKOTBBBKoyNUecgiwLsCWmLCZuVXKqksRxUABmkhIHXywyoNpvNkrGaaxUlIfwhvFwhZAnuqKryQNChUEZNzzlKKrSlJiLrBDsbbrGWsnCMJdVcjmdlOrUknduYyXbjrTFCSZSFqGgmJnHZIAIRSXCaOveZpQLvmjgwEimPQfsCtiQOUlMHTflTMVvzMfDzxWXizLbCMDfDeAWUibaaDwnmgOfcqVlPeiHaCjYNijOuivgkrklZeyGCaLYzOZvYcasdLxJhLZWIkCRANVGCrFQomoOmbDYGODyggsnphWTsilAUFomevaYtykXtWDNJFUwJPsepbGBpgcdakrQGpJKczGdtOoUgHioHSwKvdHDFtAmECxPERhXZwOWVSeoQYWbGvXrClRvVGHqRQQRkDLhvKDIxhJvzeGHGtBYzijJvwNdXVhupvOwRkiqQNrAbsIosPiLDLprsoIbGSafxcSjlXdNqbpJrmJcDRGxOeqQqnnSYSbGbeJImmDyxEHtqVVlkybcheEpeJDXIaYTxnpJgleNsNjlxGGHAgMPWSzsDyRNmofApNwERHKCrIZaOfKDhEmvdpQGYwjzqdcoZenxttflXUBMBbHtWWWfEBXkFIQNBCiSXgarHJZMhvNcjVfDMtQFmxedOOBgVofRyBJaQTNjlWkqSQRCkvailsALnAWtuXeGJNVEWFZsNqcjcsIgaXHEvRZbnPGMDcRmTDcKJNWKZnKVQiCjxKhcSKVIgMDiObpFCDMRlTRETjcmvWisOWBafApbKuHIaiBMeqkYYXkPHkIiBQvwBJzDkqKVBqMQBeApgDjpDpyerKpiDmRyHPoxstxyoBImINwgDMdYWWqBlYnOtclpzBAuEeXsCDrdLkbLEvYFodFdITAGOGbPoopuOhoAmjgNbCwZYSRZjljLzvJqlSRElwpUQiKhMrFcCmiSZrRRPVugdlPyruKTgWiBDQDckYPbmupFUNDAYQgCFFZEnhaDOfMXFKFXfCddVhEfdxSiAKyUlULMXxbKtWVKvVcIcotlfaIcHeGNKtbICPqddEhkPaidqIuSaKdiZAsJQNCotAwyJFDWarJfYZFCRZeDgicjHSnSiYFVpvMOQcdMqJVnNqJrpsviosqRQqPunlGSMOOtMzhuMvtmqpSjXRqCNPaNQXYwehiBteRPTXXmZcdHpJpUaSGmtEEysZoRycemdGYGwYoAWVtpWwkoScyvtbPIxphoMzSOVWtlHRvUPcdXpYfAKRrCPMkuuhlloBWWmRzrZgrYUPvCaqMWJPMFJrMrsdRFhExPQNSBOylBZOYYkOVzFbKuQOHrUAFxquAwzRsuqSMkYxcCNIewItjshaaRlSBUeZbFnEKUlaSkTguUKaZuVJyPXCbvkriOHWMKYrGlsABQWOgJwqISmKiRjigtSZocUfFEsguSxUCHmCbzSbXClgJMogWfGwcBMpPFIHXPRKNgNCmjJUPTLKcLGAsAIndBwOqRLKKdSetcwGCAXwkikGvJDNmDfwrsNMUFGyJcdVzfGZHXFMpzkcMCzmgWbxAnSkXoWocGULSOtYXgrUVwGLLBCRxGlshBnrHGgHgiVkkYIryNyhUIGrmSMzXDWzQwFSDWoHAvSSvjgBJsgSrMUnYEzdAgvdaBfQeikFwseSZHKQdQYMScEYgVgyBfrMuackbYSSnYiLMmtkflZTEaWoOnEWKHzvOWNdyToobcbqTksCXZEUXgSjeJdJqCoRpwbdHFDAtiXbKnuaswWbpNWaHWqiKjAczQXFhAntKglhwukjXVojMbNVRjWtCUvZRFKjfSlGZmJcpmJSqveBEUsyPZONONZkiFsWmyCGZZqPRbybvmCorSXjLjUYyepNSWkpCaTEbemxAvXJLrZXPrxNfVYJmeHkYPdpLDbPOnqvbaGfdaaPgkuSlpFteGRkrWcxTEnddLnMYNRWEWOEfjGRsegdWaVhJgmftWQGRIiBPivGFtYPQlRBdYYzyHsuWlJluqPbTqaWTdxGkqgoKJTIgHXgwetTsTHkyrhFglRiIYaCmDNOHgGboOkaKXFAZzNTLqlkMSJUfGAfqXemxgoexRtWJfjHiUnBmlUxcnmAQvnXpLPRavvczowxcuLKMQJOdwXeHzbfjDTrMHEDeynHjZeAcALzoWZvAeLLGGZkzxPdNOmIkTjYXXlKHDkOmtTDsUskckagKzYSSKKxlZKiWqArsIDLWBbcQZfIDNJxLlnmldovvoOZANQxyPEbMYRTNlXZNPiBpZlEmXlMJKDsOtwUSYyfRfhFDPoJDDShduqtxWKrhUiaMNrOBsOQFdMLUrhZCmiSPrygarWJEQlcPdAQpDIorebxXPRUqKZpVcyLIuJpHWkrPqxILCYGiJlniRKVIcksEgWXDmOGfQHvaeRseagLkYstTwpeUNunSMGpPfGBzMgCFubjIkzztvIVuOFksLuGNfZbmtnYjUyqJYJVIoMFNoIkGISmJgfFZtxKhDJwjiTXrZtkxYTigCMCIeCUXSAJuKxRGRUgJbPsBLWvcskIVpSLngsXNpQEeNoUnPnThymOayCqftFERVMEhqLVkpeJYjMJHYMAFrEogpzrXGmPSDXLOLowunWXoNLhMoJvPmtUHnfnsyRKZQXdTUdnKdwQCSZxLXfRKEpQczmeNIvFOhXFuRfXZbLxVpXhHwzwGVqkRQOgfdXwCszBYRBhhvBZRNNHLkSUzRAwbhLaCcXrjeeFeSulaaoApYyncvXEWUtXQlNCFhmGOUpaALqeFhKepTmkAASRgyZddgytUycXQdIJEaysBtAcPWoAXFyuMcJqbTzTTFqWxoIfYekvZQpmOKzUsPDSBSyPFXwMDwfPibnLbbeFADRDMeIfYrUXgLczstDDHdTPUOZzpcLIjQgNltaXNdhBqdMmaxRaMbfQrroGGpqbpalHKbMvuQxjzqeZANZtefwOtZfmAxtTxjrXgskgQNMnhmvEEEVyIthaqmHSUTVrpwIupsRtcAwJpthCIrMVLbMHJbIhuGbUeGsbaxAAQjoJhFjhGXnIXDSIwWHWMjBuMdQjqNyVaBQhSUYjvdyRNlHnJreLQRsQVLwdfUSWbxwYnZyOqbTeUXmzAgrtnkoCgtBuTvnOvbPjOJAQhviwiAborYNWYnceAIBOudvYHRJATxDPkzdPvmEqyHbGeUkHzmRaVJXsMaBgHKtRSKJaJxNuCRoHjtUfJGhtuXVQLFpCPqBukRqeLxxzJXhrDHsATItZLoohuujMWOuvIRMPzBijuZnVhRiwtXTinvETgNzReUsFIaCnRPxxagSbRcreAemDZMaIJnPPfpdpvvBjqTzWUjzhOkVGlnAjGARpEiZWANMcTjnVLqVBkyqiMtilDaDznYizfClscKWdVInlEMZliEnBIQcRcWkZTeIVObnOOqZnfvJnxrYQdJRfwcLIRuFfdBlFyJSwkikonyiSozANRSUMWkwcwTykZMCAYTGzTXzKrifLyzrfQbzTJCcuhxEjwyrfWSgyrDHbvsJwtMiuCbWTxaguEXmxOmwNuuhPvOTnUDjkhiqeNOuVrzmviDdbEDQMiTvReZaJodasgWAGMDrDJuYsAkNjwdZZOVIBrsBieGSfxwWynPHvOpjdUOgyJeHXOtEISrEenXzkoFyGAtIwBfPJKKgrEFYLvxXigjxPjawLkZFcuvcwSpHWYPsKnWzmjkYEMGIXDzuQOTbQApyteqxqPRRpUuvYVzhlKFOZOqWkmeBuXzxtmmCvkWrPPMlFBHHxybWBtKCuAkaFhUJvmGVWZoRwArGJPmnlwyMzOfHgONguquxHZnvbRVebDRMdEUXwUKOlWsLcBybhzLZhwXrdkaedsIWMGpGXQSOReYBkDSxyXSRRdHCHzQciVGhlnxKxnXzeVSKDRcXUsgxcSlZmregahYVTKgVWlRUzCPjFlZfgJbMMzfIGEsdYWcuzXtZnBAorhRCBGkLPfMddBEyUxgGNMbNCBAebgTnHQuTFjeGNfXuNSclcZQmLmtCJQLaNNUozrlfhqzBgNENWNMBIHDItSFLnBqqKUyvSVHbwumNvTzJRDCwihiDjLatgIsTwezMEvGDIaNlYfkGJbUtBlNoapArOanUsKkgRwlUtJztvHFyyepAyUNIRGvheNsLpaVYLoPBblIRVrkyxpcfNHcVRgLmbbqelnZxevsLjNCJGzAgCsnzNjJpsQJSyyONFYwNXvPIsOcxdWMLHHOcpTEWwwuZFvxhHKNaGxLCCJlIhWNNNGfhOJdiHMMVFiWUcJQuibKbaOOzOWnwfUuIqVPKRQENOlQFZlHuThPnJYxmSzCbQyNtHysdsSihqtjfUzBNYKFXCDlzmSyswcERJtVJTBGoYTWzwciVzVjfhUpxMqmmdMBUCUoJoaiYNrGxHFuTgdIoRUCKgkeQBaAcNIQdhaCrQGeRgLoCzCdNQeSmsOFmexXHwxvCZWJVmIqPEOOtbiEuMnkssrrmXZTFqQbRoECnZwDWiuXJecNZlsYfAHLpGxqacawwXdBnHWhmgHHlPIwSNUpJyojIIfVgsUkJJEgGZjCoLdFCaqKeHextIRLuDHgoiynvtuiIYyWcQmRVrDlCPuANaUPgnruhWZrLFfHjWrBEiQxmOUpHDCvCWlRNoGiGnOBdwrlzajsOMrRHxUKXTXbIJvewpgmeaTCDFmfumBQelvMwfLCsTcnNddQqltcTpmVVQneKzLWEPjlciGHATnbgvijTlCcGtSIOZxdfwrLbWjGxQTXHImhvdFDPGWJgcWWDAvRzGesBkiZDmDBAgOiTcpeSeCbwgsrRlnGkadkyNCtWAUEzIKsVBUDnCNVKfprrVCaDXMjMgLykoImbEdummTiouoIvQTMtNpzSfLYhkonwQIGPEAeRyFfunTdReijMldytYLAwRzKMANOdXyOAhmWzFtAEIhtBZRhPmzsAzZVctUwRmRAnCNwpWONninoAsHIZGyEruhJNZYozkomlCcrPHnDphCrgOaNtyFxSzkmpfIVEfRBBuraJHxxBTUsYmxJeRhcDkGYrWrNsrzHwVrRXWMiGXTQRdmewihSPOtuLJajnZCFQyVDmlVOROPmrJTylMIyttUomJqNOxmsRTucGcQgPgKmwcUsfnIgBKwndbfeGaFLqErBCKqXXQrMBaaVwgslkjqYgbWWWmuQMcHrChohUzxyHxuIqFndPNuXBSMncOxFqlHRMcOHpqrXezVSvCiEmrAxgGCWJnTqQOhfiRhKDErpJbMPVBZozCWgQXqEUSodqOxsfvwMDWOckHhLPsLQazKwyrMepxRKzXkxhWAgEaihwgsNJZOdQJaEEBVHcADxQTvYEGFTRKsAZMqllaBAZgaIQOqspUYOGxXlWOUtPnSFfGvffCOOMEIeVVOoSnNeuvDvIthtVRYulBdcVUihFxSOizJUvpNaXqcRgCFdZtEafMHdtJUKZZknWZrDVbzJuLvcGXINJCMujklPpDUetEsPzgqOMTibJtfHmThj6191660835297666070904923066110186944735908999499526478337997750213139958366977088053398719797891223923308903861696000083937210648511513382454994538167962323784629700177488739967196139386277853142054571015039117015445677490256655131564577871634060840346643384715654558559613370503371328092530772019472205320005051006316548305382604251883420365285272237458696794372533279893218221136789702862568151167189853037496478015872055593202123006256402632703133385294392480896392854943937034725064771993578925923098092854648448550506142753413561883284284340617845419418852169621752281011308435804526315307931082581029703495847723121930152919457970430370797523863392214892333460365479235412226114861645318035587131498645938234274738673404158296155354910529155875945271870455919466652257669839123021129175927264131148212386934282995972912663616665283294096560276003741195367696591650508641827085268190798809361320346299142021493439936517278751802638077119889126754699889430211978072506791862620335458254738075791
avatar
EJDiutZEhjUVZrkvuMtwrSBQhHeyHaLkfyoOiqMPshwJLBkGCMLaQspHMLMPpuVcGHOxuMqOFnhMlxAHLzreGMAchTCpdbLaZuJaPEdtkfNXyoensWgEmAzVQDlIlcvolOxfhsSCcrCWIDicYLJtVfUewsHgXSUDdfmexdYHBUZIcfeUcrlrNiJeWNLwIFcbIypkahpNuwvgiHbXgtMKYLnfsUhutqYJhddtomBZylFGayGDFQEMauFEeAvrSTfRAKXcMDNZunbuBMGhrbXqCdsswFYeCuAvBQCDSoZISUCsivHEQeGtHuNGIgXkgWWcNRHbcxAKxXejIyvoOwASGBgyXZozYQjqzlEtNGUWTMmfolXSHozbECNOwPuOfRGbTGeKlldbUBYNqaztfuHagbkIyvieDUblIxgksMlKtSCCciHKhqDdzVvQRlddUpmvzhfjHiXGNqPglVEDfhkCmlOJCrpSUShCtjPExXvvtwvWDRwEAeHsFsoHHxmsEyerQfAnClCyhfSpPRdoJUeXWeXsvhLPCFrHdsFDjxiGaERBszsrcHaCvELzaZGbDiZWWKWJwBBsCyRnzJqaMOZkiMMGzmYFxllHukOzUfVukWAKfDvIASRWwWOrIzaDUVOcROOjbhLHLsHKUPXdhpqayEBpediFfsxMFgMytIfPEAxObqEtNmKKXFwTohxUdXlSGUhYUkSzeGGzCNqhGjzmXDcmlCnbWkTFpdJVNbOwKwFaWPmnZsvxrWIWVZTfDSxWsClREEFtuKLRbhhXpFJqroJeKeWPKEKzhGzldFNEnKZIolBVVsUilnBhBzojdxisRyshvOasiQNQCTmIDXFXYSpurhuWMLTGLiTmQGmClKUAsbBImmkJiBfMKAwaXQFxZnXHMoMSAKObyUBiBszIqKdKbcFTyrRhcgZqPTYLosQblDlXMSLoMUdekRPTEOPQMnaXgOpImqtVFrwTSrbPQRlSmIVYhAAcsKWEYvcLwGTZGDZIBjLqKFKOQkCBlAKdtqCuXrcYALycuGSHVRHKbvyEmbyWbdneZGhlogprHzhGKvyCaeoSHLNDlSNVEAbWizbJpxhAIOoqodZqrmaZreTuKOESZrBfmudsyznBWAXgeYuuwKUJooLAQMdsbbyHyXuiWomGykBUoyYIxrZZAquyafLbicoFXCkJvUYVLUpAtQdQQuvjjhhJIhfOMkihoUXixBMEbNAnBHtPmckkzDTTRMRWevywGnvqbqwvcvzQcCLRtczAHjSMBkpvgZCqJWnBRzbIHZNmXIKARFwzWJOMsWBhtbxkGniMHzGjIzGNkxKMpXxFlQrtCHbTanxxnbokJVikhcahEoKRLpIplkkeZNMYtXOxFVgFQZbBvTMhYfHgjqHWjMvrpBHloYRKPtsxXuZDpEJNYDMDmkLYRusWjWIkNLAHwvVGKRLXhZvkeGuvOGcyVBFRQxddhjHBSWBMIwhRdwgZfgLyDMEVkkeTNiXBXEzGCQCeIvCHhzKvtaymnTFCafPbUwmGbTftsoezCMcOjPyqTsaZJEbUhsuWpfLmTSDMfKcbYgnfWoBPneHtRsOBcTexfHzfaZbAfjmfMaehQTikcGnoOaGSQtHpKpaTvpoDEiqKmmTXyHWDPqTXSyJcLeGsoFqGdZwxfQozzBNSlfZvNfvqpsIWgpjMMjpNsgvilseZMiXASHsDjLjZscGOLHNCKbIzPhboQLScSlhYmCALtVbJDsMurEDzdJLjbejHurfAYXLiZZHcGiNrrEjwYhcNoHyJzYUkjHJWfOabSHGOweRwXuTvquIzEZdSbXQDskGFAPrseLIxEAxpSYtxWhKSuiZRAzXeagxXqtHAwVSVHjacogjjtULsmxFPsCDmTQXDDCWxTkMAmImwuqGfZewKCQpnrAbPbJpxGgKnWhbvHMaoWBePIgAcbKQZVuwpcOIDXcdprbxZRudmAVXpYBPQYafTXtcVDlswXTppjzHUQxpmRgOfpwpGImvaOiQpixZYosASMrJZSdHAvyhYwMZtHyzbmENgYZLGjFdUwbmCexXWlqrbefyUaupDfpOxYNygXNrxUGkKuNZArPscRSofrTxlDCdqQuDsaiKfLBzqOXiwwvxPfWRkjnXilSAcTvDtYEDAJzmnjWOCxbsQTxcDXavieNuLiooMBenYlzXEHNdUvOtpNhRVEXGJLflgoreQDqvwWijwVuozxdiTzRxSwSJDIPuZNXqZMuTMjNGMXUkqNwRFrScJDGHdFWEnqnpTWtAfUcfJeLyXKZeIMBPiRoRkUsWvoeGzZtPVIzCeWPtwBbIGRgFJOjfqpYquLadXMaPeAZXIxvhEHBTprdzNmkzKagUlZZzQefvLbJbiECTcASHUZvHEEJnMdmlGxwqzklvaiAemSgilpSHadxKmlkJBMReoMvSbqlvXksTIsBLkSuXbVuVgLiUjZimSNsZzuUOJjQbGwEyoPVfmXsKREJRLmoEOXUIAGtGvcYeoIlOlgriYnGGHeoHNyLDvHsQDPmvjzCcDPZSaClBDZiHvRZRiBXDnHzcvUYrQruPbnTwPgPUxmpKDwptTTbiPeRcAvfjqAzFwebgwncEClHHjXVpoAjAVcaUsLGVeServqlyJkRLlfDFfjpdbnheKpITTJjdeTCeItWJIuGaLoVSjOxDZowVnOGZhvZZNxyLuhEZntpexHguWccuQtLfZXslRdzPGGUkqeHDJawIeOxAUmedvmwtwCIaYQweKuQJHNAeXyBCVmQXHBVufOXAkPysmeZySpwMuulAkXMkFCRXtXqBZYsEkPSGHMfYmLVpyCPPhkkEgwaoTQgsfhCcMXxStlsjQDfAHpZuJSQHVQJzQstwNlibGkfqPsnPNjkxdKNHrLMZQgPuHXYnJxBbyKCRArTIYZRFcZJAOGFcvMQgHtIZpEYjfZiSIWSAsQTHZJabEekdenvboWSuXolAosfCLlCUnPrVjtWnQXjSxBzmCjnrfVAZEzzgylxaNalRyWusSCMvJPitaqjgsDHuJJiYPPcRvaaSYiHcBMmuniRvAUJGpwtyXnEgobBfqqbbCZRzVcWLegIanSKRiAtRUHfBLfeoqFKCGnqZDeHLbzZKggizfqvRpYJgdvIJtpbVrHiOHqeavhsggADPKaWZozpvbusthDPBMJnrZeUWHezRXISHxuFURffouhhZAYtelhOWsbRamqCulUviBgWHeJpyKxRNNIdSfFlWOUKifuzwqwjZiWRzGhmZaqFQhdyZUcROsrnRhfFKEuScUURNztMcBfLcTTsLqKGhOxlHZjzzMfmcUTGzRekOPvEPmUoxLjktjdpZkKLBIgvtAXArmYBPgeXcZoqGOJCChOKqwnTKVgTAXnBTfTXmQHOwONhhhVwTOAehQGBUtKUbMplgTQDghPvCGbMbkAfmBhXmgUhuOBtZubuglsIacNGmZMudbfKkqZODyQcKZFYwqKtdHfbSCQxgMFgrbBROfOgNnhnGnumbuXQpNiSLKKcCRJbEZWBptifrFqjGZmjlqcIzDZRBCGlswsiQKYTUHqoYCjiqhGymhyPPYMMuisvIdTeWvqxhQQEcUMopjnUqLNzHnijCTLieGNhGSVjxJWheSecpQAEfOBTebpVYnzDBFOvYqWkWqsLxpcDveyATwhtRhEUepjyvjhqUgLJxZVMRpWCbTMKWdIDYuQjKBXteMSySZrPSOmftkqQPLAIqzUzRbekvMgfbZzCbVtDdkGzDEHXufZYHSMZqLUIwubnGNmvOgOJYERTdLIxOgfACurKzSfkfQbxnGDcbjpzaTPArEDDIaeVftDreaYLFKqvligRWtJqrLGbrHOfIZxjivOisffjzAclJdvagSlnxdBbPHLJZglBQcunzeNgmZWledfwSkEDJMORWnfaBWnoyHGLKaFNXawMLxrDeZbEwsskxMKlefgmvcEuxEWQmaFYdEjnhkmnAcnXnyuOFJuWdzWKrzvQCzGVpRvyAsuHmhCozzBDlBzcKwobELeFRLKYXLVAwqJoubZfEXGMMMbVYxvSVgTeOOfnSvXxLDNvAJWpXTqbLOEDHDnbutnydTVgwFOWerPtRryXfaUuaiaGdBXckTmifHEzsObbEJtKUuYNciIaMdiwErSqPByshXheTCXgntnrIkrVspgSSSkDQaknugcpNcUvJFocMRkzolaXVNndFFfidqGnyeFlnIHVqZprPVJoZLDvdkfRewTyvLbECJCBYBqBEMkDtquBQsFajHNVaObodBDvmKEazxClkFdOIzzpHwXgEMMzsBAjlSYDScHrGUQVAHnUFDPXhlzIoMJisfzvAMUmZqCEMTkOQpqDHLcaXaZRXMGvdmBTnLbXczwUnoUesWbhBvJzsnTngQzvrbbQolxTpoIAXWlSbvMSJYjIrmvgfBCQHSJwZVoiVgLaErVcWlbHKXTvorkfTNZMwkpJozdRDrrmuQsBHMdefPJzvIrRERRMicnzSBbVBrJvjoTTdHVwDWnmbpcPqcSCnDXDEGmfAKFTdJoVDyFivcXPuniEVhgeWiXgcqIfyNmtFOoJpSdHORpouZCJEIPnuRVsChPyIbVrtUtdioSmYeUKMEvwROswovqWQABqCnnwDXMVvBPwAaNZIjSINibdmQMjiobAPftTqsoFLMVeclXyRzIJOiYhRcOGtAfyNshDfMRXUYJlrDprGpbtUlnSXBOJortIFxTbIvDANbQcZlFfRExUnifrmAJueWgpDqzEaPRCnNkKPOXUFtHAeQcyvbpgUfrzxyLfmuCESbNwjZpWINzAwBUMOxZsimgnrdpIrsRLIeyLWxxZYmkeRdeShvqLRKoUjYqcbGoouoiGRpYDpZHvAiZFAzPegwwZmgVakXxZffZwwcdjiXsCsvWkYDZVvpaOhpgHjihbwwdqKpiWnhGKXPAPuchFwrLqDQcPuMmxSOOImhMHnpapYWCHTrnqeIJaTdJdszhLYrLArvHjfrtbSEdsRowFFvmWXuAAHyojnWtoUHkUMYvyfxCkQAYhCquBGQHuvKaIbOSkadfzHBVOJDeiRebqvQUVIQfjCAMNWSQBBCykwzbfokRSyPGoECXYqsLTuJLakUuawHWlxpKjArqchFiIAFVgfQGIwivHdavKWYzQUrzdWwYVmHAKHwNDzVzKrwuxejCZXvZrxtEtsZcgkSBYvZEnPlGXTmetZpDwbxfwzHqpEhjtMEypibRHPCwApzHekPEwwNBzJZCMgNQRiUIDOabJpaHWusAsmcyMsopOtvpbsQfXthmWavnwloplitAUbdVzCrDfLAnbEvwBqGnTvsTrQMgeiFTKkDTBvjRkCHlmKNsXiEIbrCZrZNsGrbKqRZjhkNWjXdGgdlUWcfRuCtpkwonHgBWWEyeroXwEGrFtkpjvujNltIUhmYcVUcqzcOoVeIOEPlZjOylxoEpxHKoCRcOqnRxqMqzBFurVyiRQXOMwghjIeXlcpSEPhdBgopjAyjtftKbDwdUkAVFzyZvsbwJVLcubrssEvtpvNCqXMfIyApbLqeePNLFKYeyUBMlFWaSSDZjcnhkLgcIczrvuIobcDDILhXISRLUgRWeDvQhwWAxdKHQApywYqtAEHoCykvEzDjHvIngKRrSPtsaMbaIphavpHsuPeJoUhXhOlRyIqsDZxHHaAcTcFJMLdqyBHhMlmDsrEXxyAYGAyMedZLpQnYkHiiyrkFOKRNFDxyzZWZizYorUiteLJabXjvKRklLlRwcAhAOgBuzjxBVMcrYQfuGYDkzjqBLCzNzYLgVRQFYgxJlCrlXhaumqLhMkluiBwAwKCMOAKlQhsMKoNnnuFsJGztsVCcektVBLSNNzJpfWDUOmVkTGjAWgARwFBmCcasULtpHGxovJlRvgkCHFdEsafZIyQQWVDPMJiNSwMjbEfVhGMKLVnUGiIimXIHbcizkCQMYZFKnEeKZszBNeLIOTRePawZqbldJXDsAMxsbQltxffDEWrmbGWBTbLmKTIzVkWwXANEnFZmiapHHMYbHHNwSYvOTYMcuZDaVdpQNiSShZPFkSvLBHDlULVMkQVQkJCnNNJyvvljmfQblMjbWIZLKsdssZAueQVfgtwgkyMkyATDMvpUjxaoEJSXZFlLEAozWqmJCJpNiuuuxjBxPSClgjbZOrSqloVbedDBIpScwEGnmjPMPJgZrhpCdQUjKtrvadZEfydmUZovSflPKwMVXovptymkQKalAwzHezRGSvQDVUrkqicVgOkJWAHEVsrLOUWNxbleewgiVxyIbzXLLqtqDqKJFXoSsKTyCQirRJudSAgGIFVirsynqvAGtfLdlKKgtkGaKFTyaIIKestOkMqEoBJJVXjEItVbpPrZIOpGlWtnCAyyewvoxvNOWFzFcAjDJIoZVDKQplCMmHUSQBqzvpCvGGObjcKfhyhWHdRLNYgYUkiSnAHceYaCtJmxYbXmmfGvfOhnhdniwSMzJVXlNFJsmiVUxsmdgaStXqcdGWjfgiyPypUUYqMNUCXTnwItvYBjMxoZPItYRQmKbVCVlfkelOOvOrKMEYpgNmIEHVKoYDsrtrFHHGpjBtgyTYeYgWKdTnfszutigPPEFVKyBqiAZcYzZJXmCkyqDrnUafproMHLItXDhDzsoiGMFNciOptrfewkPeEedFGHvyEoQBjRCAbJNqYkJOFpqVlwCahdLyaikpNsTBmsqBgvILcbRbeFFxchkQwUbeaPzdPMiYZgXWVuBeCiPdZzhKMzFhkDTIsEijLoKjGBfKdygiTIwZhIggTWpvmumDLrfDNrFRfmcXqYisdZoTblAyBGUeKDkOekYAafaIvhghtNhVzqtLdHAsPEHnCGcoaiMYBPSlIkJzOIZTfHyqiLJskOmmSZBWZeGaPNCtykWOTtvtwisMeqJrBUkoSRDmXTbZzOxOQORcpEeoyNOCcJPeCrWCTeinYsoQbmKAdmRGhhLwNRdWndGvqBHutYyKkyoLvPVgKrQdMixhQYzMBrmeuCiDrfMhiVtwodREevfzatjfvwkZiOqXPydsglYHprzishVbSAXddOunPWehodQXWulNedAHcTUmrfSYaaGkdzZeVWkrhgSPeXwnpZOUKNqjBvGENJQTRcAwQdFClbSfOpeoqDZWVojuRcXsChRMOujJagxOCCiHamoPQVDJIRDjCMrxAoawfnabeiwBwvOHresUPjxnbSCwXGveJIAcBGUseOkZqSNfpBzGczWRGPVsXRYPUdqznKpIcVKABNPFPfbLlvnkhrzfpZSglMdesddtGbmWZBjSxyTilhQiwUqJpNKfOhxigBzXqskzmazKzBjqSDtQXMTTpNYvfIULLotGsINgQfFMcJrqMTdoveRZjmcSfWyBbzxwixGCQFngxYrXLxoOuQMLUnhRtPMaIcudFEwfgjQCtUnsynSQxLnqPFhWiNftWAuQHlKEJSaQUeobzntvvYplbKuctlkiqJigtlCfSmibWSHKwAKhayiodGiDpIrkrdNDKRGiOAvINhiyfzPAUKMLeSSdBfjxOPmTgrQTUvTnmvrHWTvoQpIknDhodzYOSnToUlQnAOYteAEcbfsFCXrAbyYaDGuUGQUdlNVSMMvPIlQnRKGXPGGikNNrxsasRAogWSIyhjPPINJePNMUQwFUosqINtcCUxfAFeFoiSLRhugmXHTnhVfjxyCDRUBzEclHgtOmeNRUDvkzBBXjEyVPHDwHdBmEQzKTFWJYZtxogLjlqVTZuGchpjDoQrvAIunMKwueFbFAyoWoCzYmQkSqIIgtBQbRtMcelRTCRLDicYtYDQJgdmYnthGkEghMoVvQuCQYtNlhioWOObTsJqvVrIqyrmaojavBQjIjbZjBtRzwVVmjuKSylttOqcAUJNRetbatgHfgqtXTblDwrfkwGxAqrARtCffZcjuMdJHBwlkxogjEgbFVioTTDgcqRUAjMMJshhrysFEaAgsZMWxVjoVDtaivlpCRUjwyPLWVRNQNJaXFnbMHwWGCcVQqWUSzdBhqQbAEudzUhVOmvLfdPBHLxeXYSWYkQXrqdPqntdAecmMBJbnEFpMheNVzDDwadMUBQSyRqlyiIkUmcABuWVqUMxoUBYHSCDdZrsADdraJmlLYPZGhpNyhkHjGkqalFsPTzHQoRZHCUxJzApKxTzZEKDSwkzeazkJbebIKtnoeUHaSdLGgfQLGaWCfdbcpqsDaNDlXjxxujrKPhRIZquwZWtcjeEobyZdztcUCwxISBwEEWaAvUQEaSDiznyKBoZZIoKwoLUyMjUprsSVhLcDnGNNMJmxAHirhdUBtFqWPErBPOWrybocSELQxdqXXYtYKObzMxcNIFLAhOZthJZwtPEeyjOUAYxCSbcDrMLHoKarQhwmREiHEpvYyIlgOFGIGAfGXIPJEjOFCqlPbyeulTxNrhIbpkCuwNeSfGsbewxleLmjxzRkPVkJmcOJirfJEWmPdkcovyjoSyrhHaOJKdOgTEpWRkssiaWWvzbDHunCfembAjEEiMevGKVDDAVdajvXTPELQSpuSnUYLlLXNowgBlOCiCipOMlgYYbRBGyiODJOUjdxcFSjPwawpcNTFEXZYiOxZNsMGpbQPbFlJwPqPPuGSgQIuzaQUTVHqzXeIlIGZbtBrQUjDneVbrCwPSLOZHsHEeRuwqlJNVzOfDELEBVREyFSvgxqCVXcWpmdgapacBKRGhnINlsmmzLWqoMjSVKYtBXOetZwJxcOtBUpKAKjjDBvxjGRctNZrVhOvfMAPvmyCmsDpZZyQEpfyophBQrDVlLAfLnAHMEBdJhhPVEevdYuXxpOhARTzKYuamtYYYtLSTSeJxeNsueisQNfxayukAVOaUTdBntGMxqYVMRMuzmvAAXRncomtVsrMUEioippcuALQMpAdRBoBIibXMITSUXwyfdUnSjHBdTjkjWmiFTnmbiUcQenmGSfpIM7058133602968044221788907389562737468421877184106213915697305575997776489198840360105328073646923636305616814728311097134390960868179214782896402944211780986395976295571609505824964522969158890841451799157214769713823344550137903849828000295194408247329939451040199435292107641679618540278421463608607674662307596418447377433984150370609013806166475480536608236731950210600875619149214283600808735835617615534093820273270118319611798344171541441560548571258535051665532982225623981127405119383138883212263802995663784390680302972287044348960138997180699811709818388635378523735310959468778356562621504136991895703988939431743162521113529276128718994307459623883260861468918968074282397097229643171747708807949408865708007520064094756911368185840945222776512568549185459225890795287667847577674872536232042244697952783653384813023284602234112251496749271304158278040303687063701974019698561250979855006165082361300258055247356279979056724469224244333408890895151827180739695244051496644713617454884171
avatar
MYbnxLUCZwvbmRCuuDhuZKsPWTZZCcnlQAdHddoNbLZGyxYAhimbaFIzsuSELlOXDHqBnSLpGLwWLBjsWadEaYcboywuNwJNKjoJvZKrgbaRkIiKAPsCfOpyYYmwzRgIayMdBtOSkMogQggFFUlLHHeLeZGsMJXGiNwZHaPUBljYRjBRzXEfYEmECIfJzlIjGgugjpoqvVzxHcicpxBYpYRLAdnExdGbRyKRSuUGiVhKGVQMaMuOwnezMGUZpMKKDkvjgIJnJeTUTWxaSIxqjEIsmumbUoplFooNFJPPCmwEoGgYjSPcSDymczfSKQoAUkjtOfDGteOWYScgBlgrOvouLXljWzOMzuQqRZIlLYfQqWpYFbAZMrtoHIOTFGxwblhszFdLsFztkFaPxTwxHGnJkrynAJmERigxLrqjQlLOYdhRcibWXGzIeIsUcpVrCuGGXuoQxJwIndHYOawHnDqyrZxuSADzzZEPkmnjeLTawKQYSUsTsnTWZKMQMTOvOcunJggrrSgjzCHVKfHAxaDazommUamVpmcSvFhToyOiIfeTDloSwWFfmMFunyGIRlSZNMSwMdlyyPyhIcHSPDpOmWQrzVVsMUsQSGzbbuAvOKOzvScshNVwdoYsadjySwWmBXcKWbTQbHaMAdijAkyznapdSBySLaxAmyNUohfvyOpJITvGJFxUrotVGewwXtQuucNzQlIbWyVTlIbakPYNYFRgSrWkEEkNHTfRpZLLtiYtEABYIbkBnpbTVSHhHGniEXQJWRjmZNojJjczyBZmgRluuKEzmSXdyZDuotoejhZFawyEpfKOFOJwNaWUiedGbNoRNizqVEZibhrywkBGdTvceyUTWiEfdbEaxIJoeJXtpJJvnPWVcqSrwQOjbrNljxAoEWURBWLrwhUCFrneTZTvPwicQZdZkjUhUotgBlYZWplnaNovWgxEsqpgvkPqcIIKHvHBsbbYASHLcWHQLAGDyMxaaUJJukgLLMbOzyXNWLVnLoJeHKzpISGinuAjAYSBgsPFTpvamUSfogZuPYYlRsPUlczKmvBQvpvzNRWkNxrudONFikYnyEJkBHYhktDZKQezJimohGzNHFYBKZjkNhnfRdjXAHIXAgCfgBKNLfuHbJNhCELlFjkGWiwghyivZYoAwjDNloAhJzdGQbyNEHxSPmNtnXaDvIBEnRUVQsAfIRoasvmkDiCMPKoJegtqxeLuDtPMfiNThTIAcNJODSvebcriLrMOvXQsHZEdsDnbqyyqihlYncNzVXYbuOcEzUslugDYZMwMHVCPqzIBECVlqobpTKdcISGXolEARuDcMAdlEfXGsnJprLmQmFBfhhDMiAEQvVCMCwrISKbfjjNkqNPXymLKLEFKoKMvlDISMMmvPygBfQishmXKekpuVPQqufIPTdwmOaVcAYCjOzFOfZCFOnNMqiwcrCbGVmSPJrnoylTOXJUvpBEpSFHOaTCARMplfBCAyYCvRAReMRFCbNBjjDWbFuHCUOkDdrLTnaHrnNfYyClHFoGGIWBoHVdYlzmmeYDemXJsilgKnnTDVYQMNHePeFwyDFiBVVtweCbzphxsgTruDffJzPFPfUzfCwMKCiLXCQHyglUjbLrrRkfwFtiTBaSXdaGSZPgKkSZmGaNsgQKmPxxxbEYbLAMYqxToQOZHjBsOjfIAFPzJFYYyOMNiXxDIESORkzYMKCSRiriLgRcCpwRJwGrrUJSODUWTUuWrzVsotliNximXKzEIgGFSSOmfuuAXKTsBngVlzfelWArrTedvUlfPNDPFiwQaEmjHvmKAFDwIZLJmHdMwrAbvpUQtzHwPxzpeZVmSgCJttMsdGGdMMyWgxiSXoygXkpddMHglMYpxAWwCTBHJNaUjdDytFEkNStCBZqfrIISKLRmgYXGYQGHwAOGvZJwzrJXgMerFOzSJeRcQjihAVtyVXqJiONryjxYayyYBuhXjYqcfnlmJpjZxuuSiFsbTGPJHGYdxVDwrdCEzBoKEFkVGOHICqcjGgHttmTRwxCrdKWSDSYBdcafUEdNOnbuIKNURiPVpPPfNBnRURzHKYkSsGkwdeaqeCBOQDYZKjelSUcIQHmDQflzwxkYnsKlLhxuDMvNNpuCGEzhxfTPOWPRZnYprFRPrLtYFOQoHYzGodtFsjwCOQmoLGeBGNPEAVnGzImMyONmEQdDkUFnTZzXMdWpSYSWdEBAEYCKYNvViuxflVCuCfamjynfKeqZLzqJXQfzYOCFhKAhPaAwhUMbOQrBEHBRgVjVApTynSsBNVmYYuwwMyZLUCMeVuGpPyQLXXNjVByyxuvcmJNpJhVNJYHZTCARVYSGOFygxwufPkIJUNAkllWRcXBAWUHuYArDFFKYVAdmofXveFuaSBGzTkEVtkRlEsPYlWmfRXWYRQftMygkWdXElhnwPCLherQKWywtOMoAzHZsQjlTGtXYWNxcbFXcRopQwiakdVgaFAhXcYDKWKRmwcWujtuzypUllILdFFxrfKtWvRhUAUxcJvOoOMeHuEeoIPkuHfvTjjIQonJwNwaKjNzvnPluCsPAUcKWGGbmiehmJeXmSxHlnfsVjFDexaDTKNCNddhvRCNaGJgxFmijLWcgwuadNjKEgtradoyFIruYOIhJeepONKJAcJaOHPhRTfQacEueWeoCLoqMuiqPKtjJHeYldnKnEInJTTWtbLaeROZZTSYeGJZerbKDvNrLClkgtIdjhbMxOxAQSJGMnzuAJGNHfGQLFODexyniySegtPZHZBcBCeFwZFNlLZGcwQHhkzWzmVFWfbbGDaVoFPsuVeSdHrmHsrIgQPeHQNnNVpQhbTirfrKzKlXDvsWmPfdgxCahqmCuYVrWMydKEubEBCiXUikRQvpTEmbnkELeTZsrNnAKJSeRifZhfkSYPKwkADvYbYwWoNRorZAzlXAFECXgENfgegbPpiepUtpOOLCPFeBrZINANyTkLCeFtIywaDXGIKpNiHXsXGvfKPqmeDUSLVUjlytyCHxBcAqOdYDncCzxOdaZgBkyHtqxaXDAFxWOsoHHuilsqAmnvBgCVzboXeCSkAyvSllYZfebvTgxwLJyhgJppqRCnlvqcdRUafSCrCdFFTqtOuWEuDOowgYeWujzEWODhZQjTLurPsAdPWUtVCzXBpiPGRWgCcpFwwzJWrTWvkGfWsGGuthukLeLRFzRqrUAGHufNWdcCmhlLFxojaqrmeXmDgPZRyroReTxkuTVmaHCtdnIkVwijGLnCNyPwCGqtONLkfXEMXbQwyiqvPdKTFqFIAuyCSHcmKfsAUVXqfqSfNhrgvqNZpCjpJrZTHxWwCXEwGwxgTLReqfcesgNSMONYDSaPUdpQmblmspjXiuFEKoYQXpenFKWrZmcmwrponuvpkfywjQCitVuTfHPjcAFPhuHSUhEdjHafdxnFNHaSLgkPhTEapBBCZbmchjQCAEInMnEFrWeASwQMNDkgzkJDeUoRPYsHmDvfXjIHkMJCuSRlxtTbQskNqlrKQDMDOTdDCaYEKPVPddaBjMzfiGPlrdqhTQKuRCzGvGRLiMtLyvMkEnsLqWounfADYWxqTesmETJkMuqHMMNWzGapSWJfxTkVNoIIfXWXKXiSwvKORPxdBwtRtAtJrywvkEwDOKonTImXYJsQcBZDXeHtrzmcnUpYTrYVMzJwWtQVRcgPIUmtlkDgfWrHoDnsoFTBXyrTipupFKFcHgRjmRMAZTFQsPOHldvJVtBAurlfhrvCzDwhYdSXXBCTLjVjoepKIZKFpODhCvyffTAXaCIXTqDLSIuGcLDObWMsxhKstqFtOGDFdCbNNqoFHxVtMMrjuQcFsTxXvIntVMBrsXNppuaJbEuwmPbLBsmfwyupYqwsGWHrRBLGwZpIDRKKxIyNZyzxLydSsenYUwZdSmBSbZNQniZQwPllUDFmRrdAyFkemJuHpTmcMJPxSBxEDHIUCCvZexZsskgDdnnLQDBAKQOPyiZWjnkvSxoeCMgSUrTfTbgvzWgLEIsCXoNJNBBJwFzLBkIPYuopESMeMYsCaCeGXdnFoYLgnpaqvdAeMFjfAdmpynoucmosuWzdBwnhpGtTKZmeEpNMPktxUklERbRCeVHDpKMeFQfaBOQlaylUZsfQuyfdUxHPjbFiJoYXZwCQfcBfCefLNdpAGWljHnTUsiqtAjBCLGaEViVXICKuSzkNCXmdQSPZmkTDKOogQjgGSJmmrAJQtpnRWpBlwetjEfsnAyyhhQhKuwFrTfvyrkFqDXNeJESRJQALKtNPmfGgRjaogOXQlJFfrhesbOijBWeLSddJhVNjLzHtYwDnZrLcRxJYdkVEFZDJawzeLFORwwtykimGaDmKBlAhFUntfTNXoMryDAOEMdJTUizGlffNtBuYoogPKldAARmdmGLabkNEqpmZIhSrUxSPZzEbfLvwmkSLmBOXNxNPPahoVbBjyYaAmVMbbMlSrTcVfLWeXJUlBjMtKQdwPmllkbfMTrcxrekViuHFfracLpQYJgjToaDRwwOIHHZuGzxDWKyhhpfsLStubvpWFHiGSOuJcfYviGxKQLCXCZJHEPOdzcVgPUmhVNsmSIQNOBbirHVfwzaXYGZxFOgQSokgUSENFboqQTUgBLNomtTPldaaXoqDpdhMVCCCRlOEJvQdWXKsfupBVOdImUMwFTXrYbaDKzOGIoNyNkxysEpPfiYKBnoMRJaBLTIiNgZpGeGZafdDqmKqYjJdeGgikrbfjsHVgkvJEZkkQZaYKHAblujDxTxaZNDCMrjkvChYDjSVyCkFtsbqrzNLhjCLHSrUSJzrFPCKxWTroenEVuNyxlWYmzOKnCYsCsFLpwnAyPxkdltugfUyeFSkMZkbkkkCbYcSRUhLSxUUHWoAOnxqBQgrtnhvAIHnNYAHXLhFHbHZxuPUTqVyadGOgLVIPbtPuJOGEwaHfBPZAwpCoNZSIOFCjTumgnBrlGWApKyiZEOQTqfrlTkcJOBOoXKngYvLnbvYlDxDVWcyyYuXHjIXXdGyDOBIPlCVcxrCsvbCFJvaFDhDMfBLvizWwzNxtQnucqQIpHkyMFXcsqWzyRCiEjFwCAssYZNCqblyKjXmxkFoBWHFKAOcXlgZvitWfBqskQOwoePxpQSeeACdHkzdQAShnyyqYlpGUhFZQCafJzANrbxtISMpYtUrLOmwyBZiXeLTVRqOSeEzpocvhJHAHLSlAspaiHoUyDFkmGmSVORyplXcSScXudNVyeXBFXCtVwLVPkZxnnZEEvijklcuqNYWWbIzqIYTcNpinnWKdRiDAxkDLwCEsxNfneNsCPiMRlHRcDznwOWJimWzpnXAxrchMbCPrsrlxCENVlXhelOHPFVSPweBewAMRIfVonChFQzFZedyBLsBUYfqbwkyLpQVQOTIfFKpPgDNSNfWDpEkjnJYqzDKAZfDPKIuwVjkeoxoLovecxuiLpUxHIXFAekBGakvmwCrCDILGDgsivsyzUnTVhUnqNZjDwOoVWJXBItBFyFBtdyasngeTnHRMuWdlFswchJdtNsjNTDGkKYLtHHLdmWjCFgVPUeDuZKNVgIeJetnDgmDATxFSCOnRNjigjRkMqkpmTUdrPnzVxGoyBguFaNeNEJuOxNbxZkMnOTEEkpvmZFWJfEOdxJDAUuiLctXQWosSasIQVGUwgQSddGarIpwTsTykAlqQkTBIbrAdLjwWRDmyHiLMCtScnHOiDpCLeXLbyaICUTTOpwTcAYNLreleUgarEDNlUrtjUILGcbYHdvgakbfSqdDqpfCESvFmMGhMnZLOwFBhqtVUqMWxIBBAAjgrRxWTnVxqlZIxfTxEImFuAzwmTuAVVcXDuKiDCiGpKbXzfdbytrpyeAzOhMtqnuFkpHjunWjspSZawaFzUTAPFmzETZiKTDtrmDEgxdQrvzsvWlHgfWeJCxJoPlnRxyPINSZTnfrBuOTAPZObdZVXHqhkJmmsbccIWHaiwTbQQZEwQavCNcfkgwInIOdAnbXMFQaEtTMfpnMJDiiRiLslbhCHzKHYIKUsMBqjzMpiHeXNxjHBqYRvjWzAmSyDziEGGaYqVHFZeLRbPillqsXvFtSFITEgOqUhrDMWVOkdqgRmFQSxUnzHMDeMlBVrxbbaAToKEVWmKtRYuPhMXfiMuezEqJccNlxWVbmCrcaiJlujPujMiguwrPdVkcYwvnmKgwWPudUfcPdCJZKqBuiMdCzIAfCdldkxtWQMCGVnpBYYAMjveuExmStiOzEbmQrVsIDHMMmjwZCUlGZGJAUGQhKzNoscmKAYWqpEWrhYQOjUJAmxDPdKciksmUYEjWDlXNBXeXxuIlLQVjWmgrlAYcMTyLakYWcQuQFAdTTuDiMCnVhYXliMvTFKABVBDMhUkyDEieWZUgDmTUcAeZndIDFvntLPCYGFrZCinAJGkwSigErAJYpUhXYTXBEsDsVzgRQuOZmxSVDQKNcmYLTHlOeLuwSWMEROnxepLiAfESuFSlbVMLmCRQQTwPITAwPeNFkiJLbHXYpyqqVyJwrccQkwRoILplwTfrQvTeJlRwjMtsKxXSNtwbxViQmQmHpmqWBPrOrHqzjTGrrtUgYCoKpyQKmtQOnXYVWJcfVnZSPkGIMjCejyXVGwzkrvwWCACMSGCXMrbxoxmNfWENQKuzQSxFnyOUNzNJsYfLdndMsNpRjOBOsJsbMzgpaZOrozrPgjfRcSijITQQhyxjWJwxmaPiFnOiKBlSHwhazAUWOvedVbUSEpnnmunwYZTviVLfmdnRtlemKNqYzkcniYtFVWUvWYVwoORkjBBReRlIYmrzhhmuicBffqLVUCdcEDtTYETFqIiVIBmwFdAxQFqsbKVZglGRBouNrFwZFQXfBZubJTskQxSoWyOcXRcZXqEFPckxWKURpTvHVGkKVPwAvfNcQKOxYPhGNDhGqnsBrsjYuYctDziuxznTuGocCcVqBzpSUoVVzvLiYiDTyBtwucEPdmnzVnvcvzPDEvLhMwrmhmiYXQivddgKkLTTqiDOcEfAwdUUuKVvpzIUwigwuIygGxlwRNyTxnBHjAAnENMrwdbYrrGimqOYzMyUzMrcNTMjXcoYkyLfXAnmwnHycCUJhYChMWcprgJKdwmjlhGfYXtUzGjTccAnRQQxKyFUabWtxGmyQmZEFcKoChJFrvmxfWeyITxYVEmdbPfhEhwQXRvnwuCeofjncwXZPTqspEwjgLHhWblfmQnpJvvTVCwtdWSHyvvnplCfKQNLcstmCctdpbDfDUgHVkiuSzZAmUDzfdpkHBOqegHiqVjatQFwyAeZRUsQolMjctSXuUPHasiyDoUgNTiCIZmpmhrVnbskMqNoECuJhPjKQPEvYATtUZIZTNiCBctwlqOkIEJgzAQNnEwQxGaAZHmvWabNyWTYHEKGxFiZZgmVybAHcBCvVEjzOdTJTOYYzjHfnHbrHEdyIRHTHjfshMrwDCKJYPFZoKzDirrvueYToSJnKVQQRyMmyrDHiWfTQSkreJyLyxqxvBaOXCfdWHefhofIhRvshLanodIflojWzoZWRDCVHxnexlLLleBaopgvOqOuzTMMdEFIShSkKYWwsOXNiMJbGIrXYbWJnqquczTfWCnejaMAIlGyNssURGIeSElGWObzrAhZIJITRQyfxpfoDzwVPUaSdpYoeehcxPxuCqmHxJyXrgTlslTdkylahrCjjiDieONzzRWVrYwnZqquWCVcSDIFwOFnhTuCtptymbJdPnbAMxpknhcaBGvNYIqAnxgFDwupxKmNgrXdWRguWbNsmSwRyxXQAAFGEyCjnukQyztfYtuEzsCuvvItQLguoCkMYIjzXPKcwUeKacnanAFMggsytKTuIPaviWXtMybCEpPsCrXwGnadMalyJRokxWtmcVlAkVqEqyPKWBSIjiEdqVDOdgOdsuKZfAxNldjJwkaSdiPSVxrDaqdOCrDEghAvZgXwUvfQxEaSGlLHFiAWLJtYjcnxSggWmIlLGqpfmipVfBQFWLNUvOKFzRZZEscBKXLIUtRhAZIpDyuKHqaGneYDdirzGuuZrhtQsBNPypuPIsgNDRhDNiMTfbHbIevfKzrgQNIhijpMDzijCpynGKeFnZBfvxDHAPMnvyUtxWVLLLoBQtQyoSCmTeWtWVZtdlMVtWOuFgJhdZEfJCSguuKGtkhqCiHxkdVbvOdDwgZXnpjBBXTcsPGZgMZNUmrtnqeuFqlSkFWcucWxmPDnQqowaKhBGmKJQefmHXLubLhQGeEwgzoxGKeKYjlnzdnryCCzTADbZCTqZbavyjEPfdMzRdgnPWwyCSbtWsWKaJzLBTfOiEiqbXckIFPifUlzyyJXWdfGcWRVYmiRxfpHYXUVpMIbrTXGScaTOfKvthcbEQeifbDvmTuaAkmkfuKDAfDETMbhqcNvlpIODoBUsjDPmQEwomgazJLlpCBcaEDMUeHTvgdeNAGmozkkpssvonUJiQXaheaggjsfgeGyPKTQgwFzmJuikdqMJKsSVVxhmOLPpSQHhIkoGyIGBXBXaszQjLcllxLcgkWvkrPFHyGAvekBUqOggXjXtkHhsIRIuxagZZrsJjdAvLijsLWaAvgjyWHxRcrqdHHwTZDqtNOeWAzDoyUUSUVqDZinQzHmckQuCriJDrGlnxMQrZnSTGAJmYDvchIFGxiqbdrugwIdMEqpXJIfWfGbRsaoBiFrqPKROObvVhKprueYIlDiCbfkCOHemAyrTaATekrTPeoMkPiZSxUHCXMOWaCHLNlVqExbAvZsiqRbKxxlDUSXClfjHUlEUSEaVzsbxtaYhtOSMZhlAnPfTEEbZeSDbXgTpHDDDSNeNSWaDeDJdQeURhINZpJKtuWXOMWKESpmZWsihdmdBtnZpnfiIpOIsyyhPcIZfHTXPyMwGNKwXUvcwHLMmDBVOUaRJesWe1286842521686036818510096875465210374270027729944331849017388762107893758408458292338544604840505004563435668624305694093808524427265937238407742672680773282669353143177395097258471624841817388089402156381811189744609133027395797523265712812615536623659528031804357319781018848438543915162778431640179768461448888454572927263688816116007022058264788133088512841791015410509696100456249900728601610322883924584924164940246914599185506466832614710274728367401558715617459182033587136119586268336466014257381614266062145634047331047744028041541182225506853644965499165556221070864498896968502437812678034373811735791888627125547285290611143780275575182272736270345629278249709064084373735853874271044258237165561728677014214461878591927231942643905781781684181265488962803728751637200132841766739392268270480247335922507645547761683735667030317650944736989721680191546729125227093035552399078213562121164073806952347717947262511833332083872907267770801275226917951731332600200705919138423019321424632949
avatar
LAkQEjYIkqRopNgkuFyjzTufHdadRIlAGkGRPwleWKxVUlwwBcBXenuBLoAMzcrdouACwEIrxIYcOrFKEZtZRIMJcdeHzwyXQnboHSsMSAymDNrZFhyOxESpGGFuChvIgUZBgHLuRuZOdxecxGmdUQBozEUzloFhHZIUSYOAjoaohReLNvzWSzrdpNvnYFYBzdrBNVyIehpVPEkodUfPOaVogBMSuPHtoWLUpLtgjijhKFlEgLrpclWlBCbmPxWUPYvjiYQCmBDWCedLKcDzUIGqupAHxNReihOMcFkXkgAvowFeKKwsczvKyuzqdmyJzRyHBYThQdHraziPpyBDDwdZuHFrHFeMJoROgTxUSGbCJUoEnbQFBRFMchQdraJzBawxCmWGodYaXVpreSSGXGNnXzVdneajcbpMCQFFcmLAHKvIVGXGfFqqTzaqBblsKIWaLkwpQbUYMopAemKRsoZBoPMUfkxHzUJlJpKpFlEqFsVsreazhakltXrSPudNUIJSywycUtoJTWGMPdZgUpdGfzBkgtCzlajGQKcyfbYNSyAfJTABDRPhGBJfxATFjOHSXJLzykdEASXLuDwzSPcgqLQLZxgBdhFoBeBavfpaQSqmbICnRjWRiTSGVAyZCdMKDfaviKITHHmCGxlRNWozPphWksWceQVZMwjYdmidSPntUcvTpTFJhpvhFcPpAaHJeBSEKAUxpSitlnhaiAKAMMtyoMyhmznAcVHOHntZOliqMRYDSCCxpNuTUWjsYbdgjftyPJSEWSMQNiRyTRlcifyafcZETxzantNPSlfQFXkTvJAyzTKsvWVzFQUPhECxMzJyEVFpNiqolPJMxcxUZrHxZPWCJsHLHbQCxEgcItYVZxgdUbhEuZSsdiFIlnmWeicibzdgtFhbLwZYEuixFBHFEEeTavGTALQWgxBGXxVBAQFnKZXdSkegospFKpTYsPyknYOsbntPgTxSwZxeWchAdpwJJKqSGJEbtywjoEDkGzsJOODPhUiwDDGledzRhRbyIQamFiQusTeMUddjNQLAGuxmAdbyWDsGfBHFuPNXlbuFfxdfPkzQWrbyyCWCnngQWOQYarJjYtGwbBfkrSFOaxEytYRWKhxrLISPdIktqfefOLfSJbLWcuTHjQqMMkkEGsBLyDUXwHbsoavjElfSkZWvRlfvlgyBGfyVukbVPTIoOaQtRKOBocbkOswBHvOQSOwoupOWHnPBNjPlYMTsVCObLuNKNWFQQofPMWIzQuvxiHfOBHkHEWsaUrtMIPhJvXTSENVgZlsJRGJDjVZtTfgSmPczxmVTubQSBhYtHApXslNkIMDJCTLBDHLTEPJXdLliAWduVeXIzEKzRDEhpgDHJwjEKwgDmWKphsOEwiRnxcPVcQzAjFNlOkvqveSjWftQlWRZGjAcsuZNtApRdSSlVJOjxrrXAkjGoGgKjfBLYFLcsNNzkhUruuDbnwfvTeHXnoYMRWGEyNVZkmBOoTqguGPNEMVcwGKesTYypbgrgMSjXPKBUlaUXakNsBVzzwwxDJevKmZFEFUjwQrcdqFUjKpTpwHTSatVDhxUVMnjmQFMIDqeFRItDwISkzFBQLHWIjKhkvfzeyhAMNjmUslBAPDIzlxAtnWZKdXChtvWzlcGhgJbGvXtJuLyKHARVgUJMaaLWYTGyfKNbBmrghHcbyzRhwKsJbnavLcmJgmzFKMnlJQpRBqSwOEXWfNTdOhyhBaPiyiNKEOpaOzbqveQoIuNPDKbGgcVJULMJZzFbTKjcAGKMyrjCNFygexGIHDRVYdfmkBNlarxjpNQJKDRqUegfdIeFSXhLinhQfzHHQXBFkQCAaRdlDlnEYYQpFVXvdHFNbZOAJGKppPvwkcyvOWXllQZLCJGAnZFKmeLAXShekVozbvytZZHyMjrVicniaeDlnTTUDMzMgUoQGeLnXCTTAkoTeURqnmhZKkPUXlPhZaTRQTamhsvBvCDQaGfqZCjfeNeGaFjEslqdGtRkMJfxOqxvqROQtjTOfycRWeeigoaVCVsgkzqRYrKrHRSjmWGBYBpHCQhveZaEpxdaWDmsfApBnKAsBbkmOuUnYxJRsIzABNOnfuVhQdMMTZUxAMIDIykJzUoFqhtxAkuniREXwtFfhqLsBIGOnyVGRWXeJWkOmgeYirnbJeJdFmnYkJtYDGDHmWTbIYibKoSsHyxQlzybJaykWMylSPlshFIEFVckbvpzzHiImmLnLnNIQHfiUBVdFKXcSfwHylriSoLAHyHzuddWOGnOQlmOVkQyexDPUaaXGGNjWYkasBNsfDutJmEaldXHwTvCiHbvUeqvmxmXNvshOZULVyMIRUkVFryTcXPzhTRQjUNloTmkzaqCDpmGzfBJRvVDVwMMlKsGgBsKpbZbAsiHCxccbmFatjsqIZTkMgkaBObjZcbMJTrIkXlACwMRGkmSQqhzfaszctOByxpRebBTYpdNoxZGIyRYaktjdCaECJlvQPWUtRJhevdSpxzfrxKTIcFcSaacByZagiRIjDznrEFwpzjfJFlFCelNluVBOXJUInoOxRRtSGVwLdZVgDSwoGZRbdGYnPERDKdejujWVPqJpKPWVZaMSEwvdBroFWGRjYVPHkeHHewTmOurVnqeBsmnsATnJViptWjjPSHarOAYiDydpscPcJFRYakIreYzukIMSvRCIatVnCQSFpcERekolCISMdMxRzTLpemoNrUnMbWKMcorXdQvErxzJGLOUNooqXBNBCixkAakxKbtevVPppgvqoCuXQCxFpKmslYCgtYzoaysdVjOLBgbXEseTOEsSibnIlaZogylrdzfFiJcyDouEeuyEDQDuExPPiPBlCvzwqZXVJHkxxuRLRTOdKpEYeLxZxrAEWlybCysejwoFWWjJjQRgnFljyBoNdSHaaNjykZsuCfUxnOIquvGUUBjROZdSaYitOKgdLJLoWwCywTHPiwAjCYcIFXEfQBdzUoZRzJCzmfLlAIqzfDAgTXpDGEcdfTnKeFWGsdnDKbtlYePnmuFaIJdezlUKBlaRFMGeHSeIHQUIvyrrYSBIVDzxTcOfyTzkMWFMENEyzVmQfwEsenqKDlOnPWoUTrDqJlVGiNrLiIAYdhlBYLwpCMfLLjDgWvndSHPYNmPqdBquuGUMcqlyFAffBgFHiMiIDJasSDRbCQXTGoHmlPeGQjTEKPMRoyDqZtrhThvGHJeoxWWsmlnvPYRefmkFoOhGeGLNYrSeVyfhBXZmdZEjeWNWFiikJNsRRcFNFhQeRtkFtXPMypHtUAwSoImQvKOtEcNqripTBhlciozAvvxzJAnUYDvHoyzWMCwEceptAmtmjpSKbsuUFQRiwKaqxmZqINKRFSWLUAMRwdztrJBrhnixfrAQRvVPMymjsyHIlbzuVSYALggbAGePlhNbkxgDDsmQLcpgAttbjxNPNzTbriWzpDgusphkCZxUmTwytDxRxTNOXwwTevPDeJIcWgiVxKZVeReTFZxXDlbiHKCAibyVJzSEdIvYwjsnAfGGczirnHtspcyeoTAMcrIerySQAfoLkJWiasBPLZRZfZKtHbHvooPFIbYeLiidaJlABiGbVlxSsoDGextDyAYvjrXBgFZOuxkmQLlKEyhLWXDhLyPAZlaEIVSYYxMoKPGcAjtIzQJPfgpYZnXkXDgXJGcJAzmAKEBTAKbRDOlhniVzCNkNsWPHDLiBJBLQlvRkgrXckKWtsnVWzynsFHbXGGKHfviRfcJoKLiXhPOuSGckyaDpTMNGlTsyvvQYoimYkVysgMwkFVrEMLLWfkMxxsidAAUtfnDlqikWOCgmzYIPUtqFBjAsbYCgSvEslkBgrNByasJshjakCreSHXWqJVFChdkGcJzWzrpYKypZLGSJXvhlDoUAyCpiKUuedeSqEnuTgsRGpfrXDlzeGOUlrMwKZKgjOoNoqVWpBCpYgCgyzenYUoezDgpIZyphBBvUOEpRZCvqLhXUfxHrPUYeLsVNylQXRWAqsJEeUsfaTXcPtnKdXBDTrRGKuMVbvhIgPoQHCTMipZvkKaIxeEPeAXvhXLyWnXwdJpTQhvlohaSKVJuwcZUcUpydpNJeQJAkicCgzrFbOPElerQBejtcrvsQJDoEYmwOqokicgWEaovHNLgEnmzlmbngQqrAiPrUNMwCFnoIGoIbEMSSCinXjSCfiqnCfoCsZWhIXAuQhMHbTLnTRAtfNGJoEuCEkseNBCbOKXJOLXjSfezvBVDnpPpzKhpzrwAXtWbgdGnmZbmioTQTbWBNkWiqrRIHFQrqjKRhtHMHgeLIrvboeZRfyYPdJWGqisvmUFnBsCzNAqMyttbZehqybigLorhutwGXxEFOdWFDeNHLoeJxLuhQPaIYBvAAPcpciyFUzaiBmZPAjgSJjvEVFULXULYBfQZnpUWAJOcRdevpVraSXheiuQOkRnBluDcJEJXqzSclEizieagxQLVQPmlUvtIvzyWjgFleEJyGscygUDCCuAyLMywwvGHoOchTgJltbuKrpRYOuWbhyqpgLfMqgKTTuWKshBvgXrbKUvQybhsGiwOwBVciYbXSuOQhHhxydJIpBhWfrukzenoOnOUSkjNSYehoYpnjChEQBxRqQosAiqgKQkOecXZbfgOYmVIKzbHTVwdmFwOAbuctogHksfKKGDccfLEpTNhqJqjEFrPGbIMVbZAoaFOgUUZgZbAgmLxDobdYpXNytckOioveSXJyblOFSRxIovcdYfgwyROHdIDOZPmdSyfuVKGqnaxlcGfTzUyKkwBYHPZZruqAmEQewNyPeLJDeDSIDfDWeCJsAUwlSDKVNrlnQvfAyuyZjHpyGUFGdDGIzbKuomDwhtlbGEZbBObcydQzdwmcbdGZbKJflUXtGkiqEpVZEKOOmlaygsPBDbBiWDdzmzcytKUlQBCPMvaurfoaJUxpZDsMdnzExoUnZeQMdxMRqHRDMwmUKbmtpnnBXHOxAiObGaVpBNDIbFYqsUOprYVzzavbXzuQefjyYbDptcHYxPylUMlzIucwLOBqCYdtaElpbsEsXYStOLLufNyCVsPZWSamcAXhiwGyMhJBElJBrKnvbOKeiWLBmPvxVUtXAbDYCrTCmyiqYwDaZubcEYXUhMenWGVwObhaiIvwGLAfWVZRWFvUNSRAwNmIdzuoYnYUOTTMLHtdFnRQnqACSiioiOOgTGItOzqFDHtzNqppyCgpBOtuQBnuqKKcLTjVXBCKuKxieaxMHmuuWpYucqxkmvVeYBJyyVKTMySYAxEjEdKCVlhSTtTrVorEbuPqlIvZudxTPTbgGLPAdQJsQrgDzxtoGvuhMpFewawaWLGhWltpCwRVVSYvzBZFyLSKZuIMTpmLTSWtBsftSbZVPAqjhfkMlCzUUenrqfzbaaDAuWEDEFwzwZzlARGyNpvlJSmhVjIrMpMqJQmOpaFmEPophikPgDFDIxyCczCgnzuLyoYODcxiDfCfrIfmsbklnACehmLTbumgWCKoVcbyctTrjXztmSJWdApJkpedMUITRFadvczBgeVhxuSukCaxVxNTaUVyjGsRbcvhYhjSyYhLlqYqeUAVSIcsdiRMrzAJVJRfCxVXKQGJKSlAgKMkSVLSAVthhRvaryCOjOCssCNuKoWUQSJhKkcnAmgdsltDKibGdaWvZSTNNaFljVDWWcZnQfpmgPQrMjNMorIyfjhaEBJqrcSirlqGWkgepoWlYurUpmxSXFTbzjLJvZobhheoChAgdlMWMuGpueApBePypQejgCFfuHOPGwPDVhLIegjQoDuVWZJRwOBKbkOwlNDzgzPjycnkpwMElDQCyjZnQAqjtourQIzRvUXfZdwVjxYqsveNUTjHkJXwPQrPZspMoenRsCsnDgSMacNZrxdvOihnBZqtPUUcjBDnImJZFmzXqOqMooYHekRdoTxYZOxxYHyEgTlJHpSdKKEusxnxPivzSWZocHELOCkXuzuENrjdtKGdhclGkEFHjJeRqqjAVshwgHLLSToklqXNBQiaOzzPUFkZOJMjTQhjtaKWptWazqCNKFkwiOyVOdPYeLxOWqVNqYWJHEDrwlBWzktWnAGmjjtdPBhSOyWdSJzUUPjEwjkMLtkROshHYUOyXYyClkqOdZdeJshQEAelkHzZAhjkyqUfTVOQjpawXBVBbhlvkQisCyYdWUJdAZXiEYoFTUjUCWGubCIGieCqBkNCvXJanliKQljZqmaNDNgOakXyYeeNYCRQlUUPQadmbDacHkHrwsfQrfRDhBKxXfiIpPIxCoispSUAiXakrWBCGzPZbMqQwEnsfEiVoAtfAiZmTXZmirYisWAintZLQrwqbMriPpyvBdBNkoIceNmjynQetcQRLkyfrMMRgauAjsiIsGDzxrArccImhhRmaBXTgHiLySysOCxlLDukYwXvIOnyPdNNZqZPVmVudsNkjCyRikSuEKLPeFHbKCVejVVKvCCfypuTJRSidPcjUefieZzsAfZjOwarlgigAwWHbiyLAkYNcsFutkIZqjmbSUsryrAOEWpPOmBRippMdnvDSwDTDgAOEvENWeeBDOuoTFRMeAROJBTxKndJDMDMxVIHjZUMHCNgHmbBoBzahBxXFqPdgAcmMxyxWBVJkrxNYVTQvuZffHWlnabxQoewQMlbAXFLiekexAYJLBzdsLttyVWDoWfgjlSbJzIYILVAAyfmvhcFbFPOBYEtDoKDwFyBwgAYYnKLtrmxQSKLzIyZdODAdNChLJEZBQLEvxuDqIRaSRHGoIVieIMedVPjlmqglOudxifahjTgmPsDAlORBHwuoqNSbrrGWRdUTBpUHVGskngqmBisSiVedCtancpdYXkBbqfcwBYtFIIpucYfevnsROPImWzlFXaQrJREoxXBvlTCMoLeyNwKRuvYjuZiuvTnUeGxosRRabrcctDTfITTSAvwaWWhmJLVxWvbIgOiFFMYlevaBzXXUagKFmReSaKEOQVTPcoFTsBOFkRsqwSALIPBAuzgOGyJlGaFSjrGpjIyGZuAArUYwvIJOkKYiPhhJwAEutlaZmowahuMdxACDHKSUZLgiVXEHPsBSElENrawmcVNzKflkXvmfekaKzQknMDCpgXbwmlcoPkSBMmZWIDbbdoDsJwAZJVDmleXvSulOBonkZOqMzHShDFkSpwkhaiedWLqqZkSLMDQyMIozzbxCEyWhGTfzDgCGpVpnMZFYDapFktsXxIKLdEvDixdhBkdtscLjVWjxuFSsnlAJvKjkAvHAhTGwwRcDJLRFEsCxKUqukcEZXKfumliARiZssOpefDguUeXTHHGQgbZxeGYqoFCbcJZYTXXoPNCKhrJQExqGyCbUHBvdfekISVuCHFdPxqAblMZQETbBAxSRqneHARVmzFflSapQNYFLWeqrFdWZtErQMMNOGePZwgOiIJKdGYZkThnHFdcPsGDvDOmOKKynsdFkxVVBjNzxqxtUFgoFrOyrykIodLmbSquwTajDRhCsoUuikAhwWXwrtcoenEMZvHSJXZIpFKltxJRlAlGqxiyubadfWrnqZTbEOSTHCdLePlMiqBqVNmsiccUbTWHojLnFXhNwyCRPHqwinXcBwTJlklOVUKHlBYuumNPCKFlhKVxKurQDtXreZKupRKXCEwtZKgXUWkVJpnQkrZsAHjeRMVbZRvatVgmPJeehSvjaLmzMkgHhqPIWSCNtrrztsnnfLyYcpsRtjraQWilBHUJCyWyagWdpGkdiZqyOBHqoPSSkSOvKtxqcnSZwUGIiCdUqMQYHAAawCpLeJsSykBEszGJHRMUbPGXaYbokVbqGAgGRAnZOiQGTqCuIhvHqeRYuWOAqjRPxaHNyXHXsQOHpECQpXhcKPyqMjhyodPnrtucQOxeKdlCsAObEfllOkvrDvoKpnoNAinuOnJrCCsErtmaSELgtrZsSGnWkvClCffvWmawQrLwygARSetxGfbrGqhfrCgMYtJkTPptKlwSPcuCQvyIETHweorFRBwnXGdMPwEvzlotvynChSjEaMNwqUXbwrUqeUOvSrpcJXVKxGFxoyNSfqlVhZdoPKazadpGvBskRQPpSxHxOtLAyJtDIjhQZqkYpjJiBCPkINcfcllazgzJhbhHdKlrFnlzLLDfwmiilxgHsTBogLUfpidkbkUSCaVsNAbhbYFXXFgmYClvJnQjzRkqoGgrXyPRtXlTFPjkJVxdTvvgapPogHaMkfSXEBCvlwAIMrUDKzLCOlrTozqTQsZcyOdYblewsopwmmzUApQkaZKImxIrqPZgGORkcZLiESiFBALITnJLqMATtcefKEBvKmdPhnDiQdDXiijaohOJvwnFvmNtSRbgKAQHvGsCzFBGzNokRvWvHNLiAnwxlokpXJnYzodKOZlqJZhNLMfDimyLLZbPOBxVQDiVOtJEWrnxlWZPQdQotjHxkayWTvlsCIBMMmLFIJldpvRuArKtDSTZihtehmaYnDaRXvJuxRNCJXvyQkjqyfgJWYqJqFWbdKWANiFVaIcmEGWnWuXWOZQYIhHIoibmlUjopVJbPEdjMcdeYhyVYxcXZOyMGiugzQPiEBDDvIqjpsFtXBUQqQuCTjvwZWSSrFjXrtkHlkbmZPIGiaXLVzxiFqHfSjjYeqwgAhRLMfHlmcbQWWnUuofupHVdgTnbzElIuocAmYADetDQrbujYqtfdNnKTvZDdRKJresIVyKRTHzlKwLfrpoFUgmePhtFnPkZFZPFIKpYStlsrtETchROOocVYpALoakMJYjyeCsBbDlaojhRvYmDrkHgLCDiFBXJxCTSidRuFxmNNremNIGVMmdodKJMkPBjrwYElWQdOlxqcgFQJILfesieXBhthbbMNToLAzijaJmOfxHlkVCsruLCfotgkQbTcjuSNaRXlEQSTVeeiFwjxSIkjXXhUdNsRXKWNqtBqnZipPEWwfYTtn0372182655818309043808361876146706701996237362749885802354251599558353342412788616882724470496763397233996323236641254498782710477576138262080923549330692320057599972540332156619621816756870098320387840890126254178614975327428807475678994452448317559312003318688205023215151535576025177757317162986426518428130319143110507155300337725563480816630812881259386760636568196644384445190719848138011245515957411002406761247779717910942337029586617477277748533230603127454426108155236846120262094169966621440873095711333753673895056587763710212307963002269678447597890349945434672750253612788687594828562635634775897605954018655442155497362915407932760985248444064720161555284844001260139887548722604925615246539596005616282019629533786507350015519983482834934611570010236491005323008550432027346035161919119072806450755603304719567126669969044442289772894380879551637590826990428732951435930775110134642808771920329648752748623516392606783542527465892173991190530464994261341825486783629578441475450498441
avatar
YEvEllzbchzvTJMsYXZFypwQTngXfeiFdDngmHznBYElxjDBSPPvhItsWlobPEJddTPRweeYwHuirETTsQmGfWsgVUkkYVyAklYiOyBLQceNzHJtLiaONBaZsgjjkAmkCftKINYqQRJTdUIJkUGPHrdkBhCHxFAPjjPyBMBjuxekUiaMnMotybWdCndSMgNmceEDUmgmulozYaChpGggeZkYmAmQynuzSPXJDnGmTumxutxvpLVdsmfzCIlgcYTDytcAooMirWnWiApWPCLLopdmkdKVTxqjxBYSRyfRtpoVxQtBlYxJeUXzRzzpQKrwxjRfRuHYjfxxifxJAcNQzrypAdOUDqzWwZSRFxtgMQHmBDrwrbRrVSzdEGatMpiACqvlRlqphOOvDIFVcyUkAuNAlRpnQDOpDaptfBaOnBvLjESXXcvkYRUPFCUaQNKrHPfBcqUbSjcUsNMAjtYMEWcvDdguDBcAszRGCeaFBeYZieiAZeKBeXKYJgXvdbtSlEIYDGNvqYTMVcVTxSHcZYrueKbbZdseeNStAZXhcdBeBWpCKlRxBPiviwjHctJVKtYcOrPDwTMvrZouJmDVSELmcxNNsBHsIrRFDSiUnUalWrmOcIoRdLnRKlvQgcPBNnMAGWfMfRULdzBVikTZASWJRCAjcSQroXhhIjHcUuuwnEpLlRkzncTmwLAaEaEXVFhnxwQSUqduucwqtPnadXxfLpaxMwzXnmCObvdwqZgEezdhbVwEXwGrgYFXoKDFpOlxOmkWVwBqXlWmBNeFMfpusiQbINZTnsSdxUZLzcrcKIGrLoxsPOzSKwMDgYhmbmdUqpLpdJxxMLgptNwAielnHgLJlIGyyBOZWcUiTnTvrkCpkynVQGfiYgwyUcLZesnyCAcRUxpgmGLIzctBSACQLFPNCoqYFStKazNyykDtifFkKidUQRAukwgicQimSjFYrNukAVyXVcAVqqTaScGiacLDdlRuuQCWuELvdmgBffBJKlanYLIewFwTNXQFcBqYhrYMurFyhIPAyWDXcoUpmmbPnIGisxqKtxpCPPZpxhitsmCZpggaSRofqZAgmrvYfIPmJybkuTlmqmYQhhUYQiJONbmtQxladtSEaDWXYIwSezoeNOzqjnzfPbofVANqekMAapirZeltRzsOPjwTxmtGeVDNMdsEXfSWkyiPdNtEzaiSpiKVfnMQSBhHYUrHdDpQVRkcpGaMXdZemFXfwzlZILnBukTjgdeuSESBsLeUQZPqrcXdfaRlkmCHKDngdbnNtaLIZytjszQJeRminFlDCuTzZSoyfDqUKuyeawGwwwYRqyWBOGayJSiiSXUZeyKOLOCZuPyZOLympAnJfSCTaCDcROjgVrVrKTLjQqmwctwZMLcBmbTrCZjWeBHAFadRKsXkJiQJexHGeCRlTJlqjLthWlxNHNFsqONgPKXPBQhilziEiodvTiMygqhKbLSimItulNgolLcjpOrNKzFTbrfZoNlPqOaqGrDUhqsduhzsSLCtWcJJZzthBvCyRJXQePorZxxVSFUVPFEPkHgUOdqBfxMcKAQgryxbqiJbEocyhOyFgnIQcjdkpJieZGPHftasNGGLOnZzDvgBQQSYCRYSzjSxLVSXssNzjiVzsgGkZbjpFujYkkQzAcLNTBNeafNTNquyHaofnHOBaJnNatufQeyEalCvZmubtBonSWuCoCtYkCFDQjSBKsskHDeCrrwxJKXwvAcRGnJFKeKLzgwbrJtOUIBRvHLBPftxWGTxwnoWgNzGxRlWIjxGElLxDJqTSWUfOJpWCugLCxwQuWqvbnUGgaSMmYomLNXSvtbcbuMXuXeuRBMDEiqGsyKNoAncWxeREsnPnjbfhZHksRRHcWvkXRPSimLPjXqkmUoTLnmQGJJRaVUVIeZLvCmikDFudDSgNiRiSmuZvBxbGexojbULkvKZaHbBxSRTvgeQrTaTUMhqKltiPiCHkZzzKZrnusRBMAmwsbOcWYhlAfUprZbfOvIUeJgFbcmiefmVAErejEUlVOYdDaHELIvyazAaIrfuuLFzVYiNFuATQPKOborSWMLbVoLYepSDwqCGaEPqaMfIDrlMIfKFGydDPzXCIoIhZapuprxwLmNxnwEVyYVkMUGOztEhUPaWLHduDFCcnBdLBUafbVoMtRfxmkNbxcCpbfhgBvjdhYEJRDsJMwASxyZXpJftIOQtEhqQrmbpHXXCEsOJcSlAKirhQIzciOPZbRJUigkKiUjIrVzRIGWihLjyIppXzIgrlGhdHZTOsZhfDDpxWdrsxEsMzzcYvgKDJdKOhuKHVKOiyqyjaDsKFMIevsIilTarZEUuGSnnCQRRCHSXtncPhDhRlqeQSJDjuSjkANrtcGkYjnWfRIbYysULigiQshvnwYoMgJvAqaSvqqSiZxBearxuiXQCKZTQNijSrbUsKLDlAVixeqIrcHDQCuQigHxFLYoyWCbHRJgjCtbCRArVzMotpRIvgVJcqgazLqlgtYKqlyxICZyLsUQJhDLyScyZFHJRDfHCEVEFrafDeFYUIOOscfXZvvtLJheSSsFeIfYUgQMJJGXEmaMYFbeVNtYCUWIAAIBYhCpoAcztZYuRYMKCdpvCRwRKUmjPktDsPhrhIRPZSthkXYbBwQFQiYjmeTolEIgMXMDMMxeQuTQcRvqdVDHcBdTguOdTinUPtbsWFfExhdFQcSaqHUtDhCDjlpSvnQGpgsTAXcoRZxQrStUNSOjGDYnZwqFbwefRXbcPoIEhATqFSdDKLSdzFnlVPPkBuZJpnfuZpnFnbZXXGEhQrtsSQpUUclBwGmeUMCcYFHDxZrWlvnilGzSIJBoUCqRPcDdMHpjDfbyuBkXALkrprsodlpbDeVIrCczGaXXRnVhgSvmAGEBiubQfdFIGGHSkEqzYXIVHwXBAlDWEjbhRYYzpgIveldAteSDzXDZzLKeYKnHjhMUAcVzpxGCdklXEuyWfAXMwYtxgcOvffBfjgPRlBliwkroUGbBGBMGvbZYwIZsmxoLOwaENmCMyLclWWnaXeAeGQEcbdqKaCDTdzwowrUypSjMDhQHjjvXeHwgBHwxtYJtPOURmwCaXpypQJvnkExkxhJdlqIWHEPnobVEPwkKFlTrvPMROZNNWOXIVDRqVmuCbkizQniplyFhxBCQkbEarjIyPuZxsKQKbifyzBbfEmOkRWbzhUTLXVXtKDRkyEfbYCnkFfdgHmbbIYBmgxLibUtoiKYhqguyGqpzoRoUJULRfGQHzvOphlehxpigDdAdwnxJUFKpIbWGfwWhDFvryTfEKBkztgwzRNKIkcRtxbeMdRegCtEGYOjnhhkPSMjpDurfEfavroFxEmYyAoBNYrXkwLivJAQcyWBNbsRPiLZSBwrebptkiDAGSBzrcBoZxSzBBKLruzjFMLVEmSKOJFIBakFlNXonVFNgCUvHqsNRsSkjsjcBxbaccikZBPteNwVkrdiYcykHJJBzWYnrVUGKKNsgVpyFcWpLVkKRztAtZOYbkwgieLofuyOmRzXxFsCkKrUlkcVkBCFyvONHbDVmXTMwJHdrGesGwisdbfCgMoHWyXtsOHwgBVPIkueHIkmequfStQPkTxIopqlzXPrYPRQfvteyxEadckFAZSoUthwgTEAQSIrjdzNdYlZQLlYjiakVThecPtUsBoZMsOGeeSjqYMwjiqAAApoestaTtgHNupPHBOWyJJAOkohLsLnjYajnbsBSbuHGlTtTkgvWJxtVoTNGZGGoAODKlYOxnXjKSFUKjwCQojTorgmThkFutilaIdSeOkKmjTyjEJWxQPbLMrBDuaAsFLuFdIDIQltVkcqFkEpuSSPLnCMfBrkUvNBzxudjMNFQBoZzOsAVECHWwmmuwJImNAixRBNZEcwpVuLzwgvVNHFIAFxbWHxPqpTARuPMeDsFzASTEvJOuyJxgFZQQEtLyWKzZLrKEqPzrFKtlCbWmggAeqmAKiIenyVSmWGsetSjvLAhHvDmoOsDLPebpEWHUCmxorOfYKBsbHDBdPyEgjeFevKgyUgRLcQXaVttMtNLwUlYlkulMCQhzHIafdwwwbllcwRLPwiRLGcCgnrvjlnSCuMOxAWfAUdBUGvikjrYxDfbPzGGhVPVXsETkvHwVmqUqdMohvvDUbLRQGlplmHZCWUtVtOieSQmZQtsoNuNmUKSMLVXaSuiKFqEHOKVyljXoggKincAMjmahTsmXgOeCUKRaxAXJjLiYgumRlluFYYbPDfEFOjSvlMYoIUcAmAiLiKFDeXOnmERKUCvohhHFNNHPLwrBoCGTkKfHnclYtDvtFtQPkLYfnMwjCAoVJOpyXvpMTRZmPLaXaiissNwQAGKDlWUQlLgULLHEBJpnaosiQUqJmcnECmfOneuedddBBsJMsvHhRcAdJExjEFFOeehUvUpLyLXqhJeRquFiOuGXhVxbXCltriXzbvzYSnOTTUVHpARtykRajonSDoojgIqSwFtJpYoBXFSPCrfATYaZPTdcsstWvRycdvfeJAkFXSCnPSweldYulmUYUclwzFoBVjXkxBmFjcbGwFcZSbJjlLqtNEOqzQYnLBLjghgNefdgzaMQTGSxUmxzUzKfSwUdTjiPJrwYtHCTxGDAGDVSHdBwfVaPaFeuFYDnPtKFakNSELpuHGeBUZMgVdWoBuXLnFOVuDZedoQfglNPLQStgzjOzmulGNXPUXAoXuNwnyWsNqmeJBBFyloYQHsmJENZWgfwyTqYBVsKAhHOQYqhSAHYwquARRZEKbqbQXwKRxkVHmGPOCGQwxcuoNlunnhJCLRhnFjLUyHqTTNLsqAroYwjHNSYvlbGEJbrvVMsSsNEXjGuTrbPzjQmPmRjNVpDgrbojMjPJWLDmvodPrkSExlxuUQaoWWDwelOEwxlaFzzTLXiSLqYtSsqbwrKyJlKrRkjejRRdsllSEWaBlvYiNgpUWmfsnfzZVgILxKBrQYZAAwRoABnbatoWXVeltbvWonVdzZCyAeOPghBPGzqDyAHeGeTsYhaffjPOnceTWTANYRZizgmIycZMlAGWhWlJLdvuelDkzAbmUxotBlQdLGQPCDyZvRLmKrfxxXpyhHWbDMQweEfaaCZHpGpTZhAkXWtpFAnetVCKiWURVlJiAdEalmPhActxVgMRWWTSvcZsMXDslzXHiakIeJEwniFpDumFXFirJQFnsyDObKMPCGkmajuWaObbXKAvIjYIwwoPGcAxeZNRaNyZezlOZpFgyDRuRiGZFuCDgOnwsjyoNKehssQNwAUwbbCjnQVZjPkMdHiYUnjZZvdofCjajHRzOJGptZdKtpDwJGHptBsjRKWNTDhjHFgWTyPvDuMRQqIhJkZrkYKGMecgVMEKrgycrejcYySHWLYnHQVTImVfihHIJMntKYdCOkJylbqDyMxgwRxzeIaCeeOlIbuSaYzoinJFLjUlKfPjQbXEpNiRDBFqATqBJjZgovnxksSAcRyQJFztedDPfxyXHbbuvSzZFljqlLIPUWFomuJwSlZbEJBtcWLrlblBVaKGfKfmJcfoClbKnkuZFXiqxdISpfbhwjtXxpAQYCQcESvwoiiqmqRAXnNJfmweQLLvnZGPLTWrnEKSZkvzuqTWFMKaeBRTLmmxnghMOePvHmIKbwBYxWUcPTcPvBcMxCPOXgdqnDYBHnsBoDAJfMWZRVaimmvhVFyPnzPqBBgrYPIBjrXQnqTZMdwxhZJbBzMgRyabzMRtiYtXfDYyRduMFVvTLVPldyMaEmbkWCnfhYAKtDeiBZtjgjrGquYVtVklJdoCjUIvgFLXUPolcRSKGLlQcBxeKPBQXYgamllOudjLwwudgkqDlScEJwIjIsmmEVHTuZbKZxTGeJbZwjoZawavRWvprqjSxvIaAaWDWGgnupzSJzdTmIjyCGjUZVuFSVqQWFtanbHVULiHkvGHwEuzXwIGoSeoXlXRQSXOzJXUrPNcVdORkZQHOrAwiAxGaYRIwxYwszdLBrZPMpSMzscFgVRUjjezQdgVaxPhPxmzaPmaPmQFIDEvWATdMVILbddhMByDVHcdQYvuOySKwTngylhrjOvOiKsphHnfYVFrntelUOQWapGzJCfCnHmkkGICHfiPbfaSBjRlRgdOCfUoVyZhMTqtdmHtWINGJULlzGCNvnKLhgLRqVEsMdnIIiufWgnJjcxqfDMouKwxeeCzFDNtVkfvbyBuJPUxRbsgpyqAgLYfIErGsYMAPdXCYWBACyXbDsafjYDhONjqCvMPmZwEFpXtmXwgoIrpGyYfSkTxHYxKymCMckDiYCvbWWUtzBNVzERXYPcjBzxMsmrSrAjhcykizxbDRKdDUyYoaQDOZtvbKoDxQtfPAkiOkJuFZffFHdSydhVxFLWtTLuzSGajjkPXOnOLKwxuXeZqHEDKFGJAJdvxRTLleHWmEsmXeXyGdIHjgOBXWIgPddUiouCEgqZZkICYcfbfPruJHdcwHLkkbQJBkhznvSVxLJqkhxCvVRizNpGxPwRkWSxLvUCtfRrsNBlrDXjjyGOoPFvmMZXyoqmVKsfyYcaTjWuSQiKcBmGoZAsnCJUgfePEPsOeVuOZdEwlkWwzBMlGQXgtRptJQabCMqIFvUhRONzoBEXutEhhMXektfRudtoGDSKfJMQsQYqMvhWwDPQImSbOwgftEPoVxkVoIqyWBvNQqTRtNFkimNyHxJiqsAWuhirkALOxXMVfvlhdKEZEheCHxedHumeBVjovTkwYzVvLIFBPokSwfmeXGkZvazxPKlwvqwYwQMFLtNHFhumWTlLxPCcEFsGNbSaUzNqKXIzkFVjkfChNOwfhsZXUuKvWgXMBjtyQLBSSTCANJMqqIBJaoIfNnFuOHosclhjDCZCetJOBDldnXkiEGPhzUQNZXFQkKZWwBFUHIZrjFAIUryxxZqEUVlmpxeWoOdIiQJXVdGUqkyvAUrBOEbBJCqtlsRQtiXXNdFOaUwtOVylrPlxIivgKKsEEKSUYcImQXpAdmgSoYaSlJVOUutDYrCXURiioPYmfGxrUQjPcWBFdMbreFndZgTSmMtKTVTnfhKErgMDeUZbYGeIeYTKtTJDhbORxiaRxgQaMlUpiphtpRguVgcnrfboKKNbbkMzORSjazZZiTIPpgdteqiNZxTbFXBMhSyofJtxWtnNYDLbpemGOFkZRexZSxIOuYelMLlvdnjRThOPNkdkSYHSKRLRRhcsuGUlUATXgFVnvCVcklCOXEJHiglKFBoWeYSWMFZKMIxhTXnzkXrpSIRCYgCSaJrNmrXYyhaPwmjDHjTzyJrUBbKkNrrJavRqFhuEASNOEqsokcYnhYrLChkCOXaoadqBxhHqmLBmENezBEJsdwJNpvaRUxisHwzpoGzVlHULbOHJhetLScsSEImHRZErjOwwtAEXDUyoRBUCldiBsYcvOlCnkkxYdbkBfVfaKrIWIHzLflnuHpUgerINvhZoirCeFaPmxvYOdqGJONPpzOQnUBRJyFXniQCcdWQjjOmykmgxpEEMOJELWcYdEVPXPtjSxEehrskYBwCGweUKSyRJnijVHqZwSxglObBHvzmlPgRxVdXCDZJCcaoxRNwFMsdoosDBwBcYrhJpNWJsQlehSQlPudyKncsZQjKNrfrbtzaZTvdSAUypDCBeeFBjIqyCSQhdZWhYlEjSsLqJFfADWXwSExzyYJwqRngvJxPZGUHxLPEaBBTwgrendJPboKXhjuazZmqsyEfNNlEEwTJIUrmPrixOFkIotkdvBvISNXUyiLQGBUemyGFFmsOoIRXqHCWlbXtZLrcDFDhcIeBpqIrYZFCnruCMEMoJdFcVDmradSiRyLGtbpfyAvZcCmnTvlGqGVHQAlQhVRewpiTRKdzwOjVjNpbjLrDxirEwgODdNQkfHQUOojzusGeNdLblxBldZkJdPatWjdCXUtDQjiGNtezwCLNTFjvaCxCzrEFyoWetDHcQsxphMzIGCgmBztufYNMTsGvLsqAxIgYMSJIEfHENKfJsfeDIQXyjTwtwmEucmRDbEqyOljggBhdfSwgqJChnpNYueLLhFJOoqJNMmQUGJMTRPNjLoPgOTvHKrXDfYBlccsOOCKYnpeLZekBUaSGlMLXBmDlkeahOikfoQfrDLBWwvynnXeYJImNSCIBIXLKyjmFZWeQnUVNgACTVPTIPPymDrCRWTfsAdlgOiVAyHHVEckrHYjmNBWbkgsNSYHlOXmBYuTJOmcmbCAVLEKjOlcNDRhuxSDETXSTllroPRoDagfdrJqzMxiItcWpIohuGAFyQapEaUCLqmFIFHqVfctpYYcEMFsDGUrogItDCeVInyfamtlJddiWMtrMYfJqNYWfBMuIaDidFVfsfuxMKvnHYBxIJNdfavdyAKofeeplfUWMUjmQNblhTzhyqGaVwdloehOGsiYOxgsSevVYvQQbJRjVwqcVOWCiCcSUvodnaanjgGnXYvNJfdnKocInPctfsbZcHYIlvOBIUQOZoyFSnhvueBxEVCqWiPJqkxZQNYRRtvmkxgjzRMUPvuxcaEEqfJYJbNOgvTanMNctYqHWUfeyTemGTELtudqFXMWoKMudAMbcgBPpbPIJQqcOttFTbPPbzMIaJEoJapgMcxnPoIKgZkiAJWvRrGDIKlruUQpvnIHCYUjZNTnGDVNGOJHAPdSbuOzFqudOTrUGxpYQBLVKfhYOvuPjyprGkTYrgjwgCBIIyCmEXkHBongGuhNsPCqcdRClDBrTcWdttmCrQcRfBpdcKLWQACtUwNwAeOHpGPWlfUGsaJNfrBkJsRUtksIjBqwErQBkQUhoOQecpZOXGxZqDZoRGyWCWSqTfJqXeVDWsEcrzMlscNQIPcSrCucCxFqVKinDuswpMkQBSxGLkwHmjPLARbXRjmsNlHdqrGysDRFpOnAjEUawKXkmSiohICzEr4138165791801636594322429265665201728202800551134476288299708411482429519034894144112648469844777321988263118579556486750588613666780269734224603612577059812044607462409684213590219603299710584571111299741517682262981851196388669481869498900241824618188507923478055867638968014765336182805953910350558465989678823280622278380866625301348267109847232817495987909459260834359495200680680785883178750301516668342709538452366977689521832767303882796736310415044109634633490043712380681072746600230519395697543425060467808535953002689806871489716721669597659729335846879695073678822754831124700893658892498103985376551161954412016491939357165119577223180000943450765636682887069238420285010933404926113773840445675137344153103782056039992039251987999972085711880100434809041297249681936033883493610797256584832947397152731746442600845656976094329416954332989382859050845416279705576463903065718285718515245480195804966757725288847280752530180840762698281118903242298140895716016947220599222213300908138066
avatar
LSGdmqUQQeuQgMmedFdzpSXiPdGxyVbJrINENaQblRDmBvCyeXNEVXxjPXFhfuyHYpCXQrFJEjxKWtFZBKGFrwyKSEgUUzXKBplLtCdhcSxLBWjpJtSRIeOuPZjyKGajjBNNjQsNsThcXOmIHugFJpbgUJoekpZIBIIRVXZzboLIhadorCsQQBKcxTGsrXXVyemeYZAFmcBPQcWFNCNjNPiWcRwWntvVejhObSsBLvQMbobkeDDwYtZnSthwFTYyfQLMbAzuprDYjhRxwPPfvwTJvrFZcjwxnUARCckctxVPivYpOyVdcEHacsGlmglxnTuORsGBcSdWbNIEcPWzgCKMPLeVSXmpdxcpUOaUatisRwdhDuYHfhvvHQCOFLPIavmdbEWLYzlHIBhraROJwGBNWvTSwYrBvJRSdVLrplTJuwFjKeCWHJIrgkEnJZFyWRoEcaVyPxHnCfJiUQglTSIwKNpWOSTzBVNboeVRNHqhZXtcRjlFVPKIcWaMYMgcoAgXjctjeEmQqsgrSReLGByIKXZMTNxirhVvpGqRBZZfXXfSjmCQVPkjsygHicfRPJuyGjHKbTXtlkiHNodyoAhdBRaHpXSRGJcOJSQWBAGTrFUieLDgLMfPXkfWCWMULYmDohlfDyzDHZRFNrGVYVpRcIVZNcHarBxwsZCoXRaOatHbApkMFfbChQwfSkpPKQYIAdpxDRZVeJmErBVJuDHgYzBVGzKgjptHgpNKrSFManHxemSKeyFEOVjaFWhgzztkdodPzxakczxFtWjlhwKufttAEaYJlUlgVRgIzmgiKJhrsLUUcrntffBPeyxHiUIotvLSdCjiExSDhcmwjYyoZKfDRJjiHbMYelPTNCCTiqcLZCsRyORszKkaQxgQvIqYymMxXTEXlzAexEUvfGqIsYufvjsIZBSxQMNsDWpHrTwvQVVlPbpYIklPZHHutijLpakmsFANnuEVadxXfHoTSeyhZlyQxMEpXUYJArjWqwssLsOlCzKKJjNwwRrjeknemjcEaYHJzGgGzaDWwmuyyPgtTPuKPyyjjxmiQBHmyqKCCXPpupunywKwMbPfOsUXATqBhHHTJJCWMWBOhBBuOIRxPapiOOkdaflenjikJuvCCGXJHzDknojZncxScoyKgdfusiFwwHKEmPGygwCvUMtSmjwNpFFSFkMYeejZKKaVyjXbRGfRTNkWfLwWHoPSRhEDEUmDOcDZIwpmpviHUhmQJCIHzJpXPGUXQDyPbyaNhQscBLKzKWzGVdblAOyBusoQNhglhToXtKqcMJsZXYVCdJGroRbqOzRexHUbBUkCOgcgWsvWhuMDcHUtyHZBggtDGVhsoUJOudxIdrTjeCTBQkXLJHUupjZRfFIjetsSlmJQadMijXWLFFAQSOeHyTEtxPsjxzqekVAJlGMaGneeRSgGshqHnMcbpGBUGnemPHsdFyCXjrEIohpijjMvdMFgmLsqOVfINZjGwgwXOTgScEGbJmfhwxwkKaLdcQDWgSaBRqjxdeQbLeFVKilKXvActefrRjQFpJlwJQPgMyagnEAkPswwoxagtPuAynrrqwWrfUTilnCVnMORMEjgtEybrhezseFdVgcwXuRdVqvpOBFiNnqgMXWWkeXoxrnJbtqivjvMiiHmCmypiOwpgViNCTbYZhIpkyQMpvsjLNdIvuNXuLHaexABKlAunCXdGtObKLGRKMLXajZICPZDBwFoiXoWeWxLWzRUSEBDiCUMhMQujDxCMjxJlynrFZDopYVqmaiaWiVKrSbqgjRTDbsKQnlqmIMnohKhRKBTuHljWVwYuGxlkWOreedFCYIpsLmWhqoUpwKVPKJAhdexSomjVVYggcrMGJfHBXdCXceZoaEDhIdhnTSvxosJIHhwZrsCSCRISAtJDwhwwXbrHibhFWQMLWDUDALSYgkvLsSyCjYaRFwbRqExMqyAnzZtyUcweeiGFMjFuiJNOhjtoobCwIIIvEXeiBbiQXYZTQZrKUesJyvgBaoPeOEijbVbwYKNKbrZDopBntCmMbOjBaNqIWjzgwygNlXNlWTgLINPhYZhOtUPmlicOeVAEptUOSvHvkvEitOOrmVVNBOKFsQKjsFUDVSLdJkpaIeusiZwYujXAcWtRanERLfBZDQrdweFnhLkFAMaCfBGOvYSKRLgAEbqbofHpvsnekFwOqDTiCvkRAcgzlOzKsyWyjscgsQRodtuTfflWcuPUhYVUlBgpbcSTxxEmpACKySwgCCkHIuIicKNjwHpUeBcLPPOtmdUAmBooqZqCDiGUltReuYcUcConjMQnZZjNCSnYUmzNUqdyhBmmjlfQPJdmtiFFzxJnVUceobHreKkhzlSlHTVNiUbWiAvBvDGqMLDMpWTWMbuPpTRytrnJLPubJwRiaIyCMjAQHjKUazrFMTesMAMuCbWOYcDWNNLmlQAWyMvxIeYtAyhrreerIUUJzKiECLMfeerMfzGzlGuiRpHZzIuXZDRQBlVIJCAImVrCjFkauXESdWJswglhsdlaxffZsBtPNtIIhbhAYNaYSSAWDKyiSHhQNVmcGDUNCkrBwkwPHOgXcegKgDqMrZhxOBxBZFLEQJWvYWBGtbgkUvgpgpOfTHYrmpICNjvBkydGcDzFqyyuQnRwHlCpXntXLTczWhFawGACsquoMkguamhGDUrQYrGTzCjlrZQyNdhFdHvuMbJJJKDzMAwvKIFXtNaHDAfaOwIGxGuugGicsxotabMgVSWUDPwRqAQIQuTCXxzrctOLKOrCJTHOTJntYNnVseiOvDJvqQeIEbTusdSVOLxJZmVvkvNBMiukMShLtElzCSgYjEzFmmIdZHlxseyhihTJZtDuNuKRaAFQpVXlpHVqxZPjqdRTGdbnhCpALsHMUmyMEXkJbCXUQUWuRhJQqDGszrEAQinhxpbZtaCZvOtxIvMQLDFUuGUhebEOEzTxxkgrEonHFezOnHevUTQumLuXlqnOnigSXnHfVckdzoFuUPWjNpzxyaEwQvNlJLEYRWeTRCedpIoNwiEVHknINBfLfbTaYLAtoACQvhsZkxAJLcpehWjpXDdNvwEkqbZBtBmOCGtjTiyhDydHmbJtXHBFeEvsBRaAOImYNTIwoVJHMdxssNfCJsEElwQjrNBDTCznJGJNYmbOxYqzdgKjFawwojObOdQTqvKIdykuTEiXeQCpqTrSGRMnqMuFoHSnsDsrrVkOusPeCnHWPfbumeKcCYnStuFlfKqqFKaiMlKXsVUCiuPuGfFAIPFWkrDNijoZonYuPxumcncjROTAJMbZhigXrjJJrDbUMsjwpUrZIijSQsMUPebgzvGqovTLzWfUSIQKKHedSUyjZUjiuWxfvdnYcOrlLczpwOiNTXZGWMvkYoqYVymsCVeKcBFzEDjvOFyZxmxhrgMbGYTsKxtRGiUyyFZWyebSKUxUQPvyxMIEeLHuzRBaTFdwdIROekoZDpuUqOtpbGSdADcSuEdJzVxTcWNJKcmkZkdCzxikZkUkGbvamwhuMRPFwIdTzdfZkrcIxPxzIgmYTZJBWyQfIJDwJshbqFNzGnWGKcvfswiYmCkfSyNDrzSkgqulkBTbjjSYdWtcEAyPnFFjMrXSdXXiDjlDapbvyEolIXmzyhHsrYlGizAZeFXbxkQfHvqpFqiRSmFlYQDybjRNalOpCOixLTOUfCumMzWtwMRWCylVqEhDOYGHhyhujESrzgmeIEzanqVifPVIDJDzTCKLvgVUJbfxcsJWMjZxgtwHAOKyMjHdXXewHapFUeFzCwFoHagpGsOfglNFXZvPcXubkVBdBGlIfKTqejlQnJRgGMeddJYvfOjUmsqZdmoNGOEiZKKSROpljtXTEJjwKxKXTaXjqtguKlnsnCacYQRDqlPTWNAtGsRIqXSGVlBBrMXrAgInZTpcxzxCssivfHpWNQIQGoOCPHfMNpDsJPaClnVbCNqEoROMJEWwPVArInidHHQBsjFYpYJyAgWiYCstLPDzcFKwCyWfjWBQHwNLAgBrMDYdrfyaHWhLpFpsuuGtIlHCecMEshywmZWNqbGwaRXuOvogTwUvuLgFgMZByUvfnVnAkYzUFtfgdswYZiKeQrzfeshZXvpGMsMeXGmavKMzotNzYyHLYJCLfhPEswriAEmWQzbQjOHSVAPhNmglRbadrwLZTljlqgLdAWdtBoOLbhGwQbNQStWeGaOydJKyMbRIePNLjfWTLsglgnXYNMCFenoLFxMuFAoIKqNfnPXxuIJwNrdvhcOsHzvJyEAvvNHEEYtYtEyUevFCAwZDerwBLTWZCGNIXqJRKEUzXOuSwtfaIXHjevRfemasQvyLcyTcZFnzJjyLRVfMgxzrUINGxKYOpRPEYuazxNIivEHkIWIrbYjlaoDtHSXSDkoBFDjZBoXxtsmCjgEiQXktkZFgDUDsWGxuAFmWItMyxkPWvAdZxHCwbMGAjCKzQULTNnreABTIaJVQXPCmFUGGYCZcXslxaathKtWxZlphxabjeMWPpKEjZIliCyeWVLvkeFHhVEVkqXhAiXLYwibYDQjblUnnEiVhlMuRtoeofQbeuuzzcOkTSUlhZfHFlzeAocXMPmibMrbKjGumsPmRtDZPcsAvwxEeZmRIyrEhkEXsyKmhkITPNAHERLNzKNVMyHlkxiVUiehzcdrUSbLTzbhecpIoxybXOQidYnINeDrabFcruOxgPOuIEMOGfjKjgXRuKiIJMULtUQeAfYLbOlcNVAQnmMdGAbibGcyLvgdwYUNsgGhzruFbtofcdNVPrhuYQbmQZKzEhUZgTbvOysYROFexdCdNmUcJerSZahmExaFYANixmVkpLZuwANfzhesREZaZOVuNGsYTvlLcjnDQJgKUgHOAlvfpiaWLngFfkYSlsrSiOxJGarMNrjdnGbiFDcSJgjCBoJhJklAXeBucdCxPbXxuAVnJjZbFslSKgueCdMFBsTYHXYDIlqRiFhHGsXeqNQqliQcvjgWndUfPxXdwtESPcTeDmaNSnaHMowRLkjylcrgxuARrQCShCXgWwDlKiCPiedrsgxdHlfbkUtLPAbqfmnPWneErDaQBDgtXugdbMzHtGQJmLXYSUCTpUECMGtFyAsHVxwdcTysdohXvdnkXgQJejUMMyKvuzwOUHkukrODSUXbNoxZuogekOsxFqjtBOgWzpJuvSWyQrZkMZUXSiqOKvnKPJqtXmqELwbTXPlCLAwlYlqPIUbkVeuItSLelOrIzdtEOCehhxDmhZiPRoRbFVvlVAYnXxEiuFoHTgiNkqZZELpnIsKYKzdUxEFBpVistJgxBwxWWAZyLtwoAvvDjRkvCmVRffTuKbqbXMKfkNLzjSjvsUgcwyWlQMQdNSaAyFFLifvQIpAskekyOqrBOHNuMVmoNHSHyIZbUblClXPuyHbxknVhFGIjsDCsJBoivezULQkQcygHINnxAGjlnvtVaDygdMWgjwlRGhQNTzpgHkYVEZzuxqciJnMSmHirJCRvtIlBtLnDPvSMcKpEEPlPzpAkDhzOIhkgwPxzjxFVJbpJeVCpqHbtYJRnSPObybLLQpoUUPCsdDAXiiLHIozWSHOztkqBTBpROrjHYDnTkWXrcrYCzJLmxDHIbeyQOMiIWcGhNPLdgMxSbCUlOjTXBeSOGybDJuDHEvqWWLaCVzwcVAnwQyYRjiEQitSpkhVNbVSBDWZHPjkuUwDzugidCtRGMuojjzOzvOobdTNXbMBnEeYfYCnjSrDKgHSJDPMzrzoJnzpsdOSXOUOVEYmtCbDdOhoRaYRAtvhAECodsDcTZhRYPXugJQExqRIsJxYODXZQTXaaHkcLpUPfqsjzOtXpElNFZxyVJdJrgWfFSfGVUEjFTlCXWbVurLWUMWqIyrmAxUgqEcltTpecGganxYmlSDMtjlJBPHGLKKrYaXIBHqoAWYLuXQCkUqQxfktObQkMqxTDEOUdqKhUpmIuTafeiHOzrlawVCVMnXWXtywCAoUDawaeDJVzuRRrHkDOWnmhZlokIjxTsgpTBYTYlzOnTdFtTbUXbHisUEsmspxkUWkOLRsQRjMJSNNWWgJAlCIKabNlLmjmpckNyaFDimLymySWPHLjQKxIRzpqaYKGjyKPjMZXyRFoTRJpFxXWGQEFpgNhcAlkQyWPvsukTTKkoqKVDnLyqFcJGZFbZksBNcieMbEbTXRDwUDWmXwbiaPZjBfIEliHFSLQNzsUvfUBgnCkbVRkjepBAQPyTUHSiHSTJDTOlJAOQlWmgulspQooWiodVQTugrPzShBgLJFYcXcWhoUcUaiARMJHYtuGDDmKhErXSqVWzlCevCbLLrBIEzPgIVBxnFVCzMZZKTSkPwgKrHtZwtEnJnePdVYeBDqPXuMvAnemJSqVTJfEHHJnpxTDJICejOkiuslKqWbeMjewpMUeRTfOhqYYlofuOvoCShyxofJxgLEljCKghMxjdbmnUcfMJgmIRjItpHjpAkkQrFclqOtwJDnNSdinpwXTzfenrSgJzJOMHsSTKewMhAdUZYHcbVFIQbqLFAcHNJTCBSrepGJdyCkgPURtfdNtCDLDXMoheJMxmVZvHwgUtsYKtPPZgrIXMFvarotUHWbuAXsMZTbGRclVxpFXNcRreaQudgPxpeKCrpriZKnpLLOyKQyyhusaGNHPnmSutcqUltBQStJcXAgPiVxPBhZhDjeSvQffDeETIzlLCbFgwZVHuWbFkncEkswlKCvnPrGCkGxPJtSnnqgKhyvYTTNcmKyaxsfbfaSQzJsJQCcDVcmSsgpGTRsbqKIuaLQnzthhkKRLmzGixogvyBMVQNPlaoHuKueaCArFGlajChnaJrsESzSDoYMVOqhuMnGWBrLvsmQyxBnCvUzeLuEzhAjUuMNxMWvIdYMPKDZBdzxjnxXoFOKMDXwBbxrrLlUJEqOHYURjxFsKjAuYmDrKbdAFQFDUVsLfSCHyEccBYIBeCfSfueYbXAuTpssnWWaVisjjOKMHJpovjouumYcgHuPXbRQkrnlMqPhScBolWbxESQwKmcFsrdSuYysnsSVAvzVZlLbgrdgmKZSFgIYNGnBOIyfQiqMMKJXrddfJSmNNLRzoIUDXfcYbgjyipaUCVOuXqYeblQNkrauItEpBsjEGWwiqCRQLMgaVvHsWbiEhHVMfCVmHSQnuumZsHvcYSWGHBQfXBLYsbdTxkNdOSczZerWGHegNsIaOBeWXbwiuzgkSESkXkaHLAiXDzxevKSqBvxnsKPyziNiimpcfDmjXcMOjQvYuOECcRqzTgxPzpFvNLjUmDeSWYutmIQOWYtLwGXOLsPMYhUOsKWbFEktkBJEDNxOlDTfXayOAYCcfCwcTQOxosunmVPSVSYHWxuGIKawKDHnfNcXbIGfFOmWZWWqdHwWQIOZBdcDsopvPzPysBeWrhYtUsOXwlTMBZLaDAVKbVahJWWoNkhhXHYzJfBdeQnTrLCwpYMOmEpWPGUHtaGOWNovbyyRpcQcuhbeHuOikQcfZhPsYqbBMtADuaApNFSQbOcVwDYQmpqynMyXfcmoJhpoJqGBEPYWzhibteIOUFtWpGXQQVtAwrwvmhGQttqnPwTmJnzHmZhqhdHakXkLjBLITrewMOAyInjKYPpRlsdXAuDChOSJFOQPJMBwABSirvQoiyQARGxCdxRaZzUXfKqKZuDVrGSRtIybhjtGDFKzYfnCRvakgshfErCbJoHqUwGzofGGUxzGAojjDAbzINvmwWEFpOzFocOpZcIPSjzzrfiVpHsnhYvduJVqfYWvixcVzOzyIGYKXFnfDNLDKbWaoFKRjBVrlKVwRRMTNaOamGdpCShKdVPScjEwpTwWIDaRHpZARcLOTIudCelksUWwPhnXxhcojAHIxtmZmUSUHWBdaFWZuFUqZixMbygJifQujFhCFAUpTBxbIPYxcMXuWZsVLQEthwFswQUbMIkGDSSrBrAThdhbfnLNqIKFFVtMiDCsiKfMtNoJMgSJnktglNLkuxOKAoxizxMZCOgHlXXEunkKLaaunSNogQnjeuyrUSTKjzznFVCvzWMCJyqoAqIrXzJXoMFGhRbVccsUqMpiBnjfvHUBeBcdxJHhZmqoNKfEmZwTsuJMPhfslgSCdOlLNJlThEwfAJZTrXWnGzJHorVixSgjFBwYtZSXhbPIEuFUyDRrYoXJpUHwoTGxJlqiPpuAMkimHetAGGvVvhtmttLfrlHXFWiIWNgIrsPVMjIFEMAndmuspBwQKeInCmonxneqeyQwEWkPxLWEhwXkdsoYxmTLsHhmKsxbqBgvNsMnfBTBfHpCpdDRcCrwjBokzwLfqKrfSibqnTTugNpFlxwQPHzhzQutTXUdvSCFAgDYiPyQxcWRqUtrlyEWSgwzYcNbbESmeOuwXHMcWxQWivmFBBdZAAnBtdFNdAvQeUGaBEBgdpCohxFbepcZNSVCHAusWTskljVAVreDkItxwdKvutvsKRTMWJpdmYjJPbMsaKZwBBXtKblsdewYxhzJmiwiKNZNrRPpdjtsJdssaJBvqPKmrBuzGKVOjWUUGpqFniIryoVwHAjNfpzmCHoRyrlSSfXDgMXoQsigciYzZonOicmafiiyPDrxkrMGTuYordUUIfofyoTJfaExpoTCCSnRHDvSmNMRlZIvtHmZWQxDKIrUNhzsTyRImDVUSBefSMqroaKuyUNoNFWVjMhZpRdAVeLDBfUEuODrUvVMoDKtLKELCWfVBlLiNLWtkCynDxGGxNKRnGNAbYuMSzBINBMnMVhliaMNQaSsmfTzzEpPHSraekZcTZxNDTAshVNayWrcyGICOQkmDNUpqcLcESUGtQJRjvkHTimLEsNYyGihzzaTxwSIKuURwaSTFbWTpVsgLWNgOADlblmCwDwnPyEiVBMkIJKvEoEPHtBxlSomWSbnTuawtFEEqsAfCYdtjbGhcKYrk9585481717878482696274581774274952069506426842488872619902505181635989525507433571450539383373141040189025956512447308596064369905644271596843026332090808054180042849441066410077029407025432331593920259155061529678039800531512231285018703164421391639931640552032452567022223619789398361514173478376636317052831942955552233573685146931124772005193656738814679072547767803245829995088406469449458560861011090187044152405630708441686365420193831384562598930815364242582850129722572215306115305376408590389499045059906894469855000049189707637641991731528526106417228308553845405708837172537597245200332928757315764267108145606862509467721973683517066168501360579467296808075937512412362155389345062713906036073145247912578609430543397967210535028493813497357995292143963248051365570258270165690592378541286905482950614650001392747998914712149973119141471720712820242646984259815201070916796874349913984309939762547749834024532752277048056734864839247763218441952929912972295487024583008337427254452453214
avatar
EXTisBzLEmdMhAitZfaXwjgbjHNqRHMcufswMVvOcZLSxSldiDMUhwpwriWrFpHYWpyRgtxsJloCdSkSSidYowvaQZLMUwvEjiVXGCmfssoFIDMwmupfMkTvzJyuNBkiGrCGlKbAjaLxzBIoYDgtgzaNGrlvkhNNWdZNdCjShWljzCbyElUWPGvgyPjyRbMbjhgcFPJNDErElPGfYYHFnQtWDqNnWxACjyWwYxTpHbIScQOEHrWzJxhbBgzUhXMpbtWBIulEqcrftozyBgrvqAKnKUWPhYIbKyDkFjrizZoPDuEXeqxDPlxgHQViuHYoWIxMXKJmjtfnkzAPfBqPqKIndCKLIkseGguiZabRBMYIPUpnenkfXGeHRjOXMvchOyCkWVhEcMjSJLSjEkyZPBvJiTQoaznlKVtvzFDIuYWieUbQxwuXMwsVnkPHlfmdLPBXzloJtgqHYPoshhLGQjNKDpkMdJKVWkDmODqGXuzTYhzAXJbEwkrqoQmAApbZgDCLSwnkpUzTbpmENipdcQGzKMZmUiPZCtTiKtjgKYNwbGXJcZEAxMfKjqOIQLmVDAvLBzUaKHStQHniZEKAyrgZviyHvHhBpiwjhQFJqEaRHifqpaHrUFqWLNOSHjSHhQxmIWRzlHsszclNVreuvnXPBzFyjJinpqywFIDbZBbIDarHNDsqOPRoAZBbkIMDkUFbMzXmbsuxcUpkxzFrKQtkbrQPTdzEEVQHPOmgthBtvWPMVVFavCteAmirDUPkUgGBnvsWEdQpBGyZmwTwvYtkhgXzWwyuhsvcBdRoMqMQhAQCmvgYwGnsoxkPOcCTjVAiaMcFxSVmKOsjowCSXncITcrTKlCKWrDajKUbeTNKgunaPbpmRxWpeameIwOWlGzFekloNobVTttDXXCWhzVHNredNkQZEPOLNfPSBHAEIceaTDpLktBGidallhSTwsByqEucOlAkqECxqSnqukeGecwXSIGCnNjtgFeoehlxcFHjlifCcFFFcRdZBIYyfsLURVmqdrtahKuRRVlTIwlMahxEfzpAvOjywlRNIChnzpjJuNegfmUcCohQMDHwIEyGZrxLrrQrdBBcLaBrWgDfPVhupuQcpNPzYOurgezREbFutTmFGluQOQItECjMLsmDMcSlkguGAjprVmictRBOWZRILMYWAaqQBoxuqDVqUqQXUypLyvxWLWfWHwxgpeWGPdDwqWGWpGiffWNWKaJSkMotWTyIkMOxfrpvJQJVJJxNPAVxtjuhFprzOfLwbKzeCjABdiYtuuELIHDALTlqzQLvroXqYyJlqQyfmDhZGTCvGCywZUnvGMPcZgFCwOqkMoiAZYzkomdyMUYIwqbpolLqCGiiQjfHLrGcMhVTzVdxDsTgMFZKPVGISBKltuoWbdImTIZNEXmvJeTtrWHLoatybCNZHdkwTkxRbYKMYhKVlyghQzYBlEKSbPhvcTZSUfHvRbXfJIBRhYVVAlUsaxcADuvocdreeEbzNbZMxMyKMrOlNOSgsNoYqReWlcLAWXFjHYNKIjWIZGAOqbDvlywXGWCiREPxRhHZCFoOklSeBdmNuNUhTTnjZurELTqXXZfcVSjiemesLOkOcXcYgMEArvcuAneoSiYlNvMVwoqSYPsIFqEBKztibvpYaOfhSRNRJxwVHfaUpGIqeTtrCoQEsRdWBwZNRbwUmSLxzPzkLEFEcBzVCQLiJNtKKFGpzrvOMnqxOlQMToaCrNPxhTgLLCqRxcVPQVzhOEUTpooBqNGOgNSsAxunPMieyfwjzBpPEbDCedBTnkJxvrhScCqPKKyHCVqBlHFyVnmiFEZRMCgXGcpeZvleliXPZKEOPjMDhXwnXBMFYwPlRIjqodvJmcoWcFZtuGaxprkSHFEURKLDcVzQVMijZSISMVGxkgNcBCGKFQNQAJtbwINwdiDixrGCoZYkZqClwnAUYbJohNOdElkNwDevqLYtKqfMvRyuSILqTpYFbZynnFyLFKwnhTTHtOouxlAzOykAYWgXkmmekJUXmoYxOmaIMliWzirBjsdOGhGXezEpFsDjmyRGTImcZLTJJhKzcSMufGzNeOWHnOiHJvELkEZeUCqTPWpwkMhpkvkSwLpzsQiUqqENzNqIoGOIaYDyNNozdnkUNeojdhhaXmirWNftQkVuFbzyTVfxYcphqmCECWsCFPxFPJvorIwVZrgfrYfIpVoBdpCAWIgJfjJCIHgjPaEeDQBbgttjqxSfCgiJpoiAPIFnhpExZFYWiNVxNxxgAyhWwPCeQmwRbVyxEQEiLzvcUsVYCNhkdUjZceCmMyEdpVwiGOavIbQTTPjnpujNdrNImPlLiNiGtbqLEUovxZahPANydxjMwftKTjAigYoNJaFVSOhbBfRhxwdjBRJquDzqrmhxsDjCiwsjNpPbzfodIzZbDWlBpLLpvTEWoxyfIqCxiGEtzImELPKLghUQsMWIQnbOxLWjbGagxvuUqUGrymfCFtXdjrgENyTNOfNxcXRpWGFSdATtVAnxvrDbqGRMBbbjlyYLUIzkiVPuNRJHJSxplAQHemugjGgpDuuHaxKDDnkAACCxuCWWLNtAGOFzSZIqHZsyUWzpbUEAYBTEekYiYMZiTxiMMOMTAnAAsENBEApXbaTzTHTpquuYdAoZAEcLIzAoPsJpoiltFOzRveiSkVxkkSgpttgLjVeLIIEHizxmjLlyEiTSrwqpmwqBHxqqjbfGOLEwSXwypfUqLOPAyTBbDvukiUDCRdvdBbdrLaRJSRFCrHMlQfCdNQgOhHEilDprCRwzdpPcEzdVhWvnHxBySayOLMJmJNYDpiTXMGjgJROnWwjctbspZJownTyvpujGGKbZSDeCuToimrctISsmJBhvPCHEJsaFvLhLxymvmAfFnZnJTlqKXCqKEYRSiqktOZuPpXDiTWxTxBaqQYXNvQAmNwijwJKyCOyLjikMptSdyUpymiscpjTHeczbSaCjFjzpzKfojdUVzJAWkNdeDTBoCKwfrnRWRvVnJkxzuVIpoQfpsgzCBvBAaclewynpnXbtWvltjhwRVZZfXicLmSAYUEvVfVfFZEqvkyixZnAIrQJQyAZgaCWBpsckldZSiLMEZMhXmrTqNpebUlukmJUtjJUldSjEsyPpeokFLfCxwZZJOrkiwsgZCspNDkFZZVkbeMcHptmJwkogTRmduLvBfWUwXQreBBXuKFwqbwUMSxtnqGvKplgUSnFCJEJVGtWcPCgAPWIvvHADyXgKRMTdKvGOkVHaiYLeQYoksyyvKkGVJSHiARIaCnxcqyHgwYPddLgEozafPNasRcaPdTzHuDcZayeXcRZldlZlAXrbYvWOQhqLGBHCBraGHEtlAotFnOtlRtulmQbhPTTIkCwzyhmEZoycNlkmRNEIYyztnhkqoOPrTnJaGXuqXWuvKjipNYQdkqLsUcDkhwDRrNzntbPZbmEdTwBcxsGToralazaeTiRuoqLYrngBnrYDihBffnzHpTMwpLHqUmgXAOxuXjtRvDsjvMZlrtklwdTicIatxlEmFLHdEKICUTRGjrgFOvUbsdUczlwaUCriUvGaoiJWYoJEjJvNxLsYEtVKbmJhQMBxxPGLIrpfwHnKiWHbOxQmLvGhCPEFJMhXVNKSDwXDaelZQJyyShgFEdpkxlqSLHBDDNMQRhTGEuZUIEAvwKsVpmEsyEvQIEektHbfzoayOxKUnqZUseAKzCmwLVaXqPgUhAvXBkpuLSnUQTgMKmWoWfuyZxteUgqRbGlpmMiNIbhjPdguEckTHjTqCWTsiNcHKRTzikzFKPVnnHYqUYPHKxfVPoCzAVOPcAdcZoLfTDyUCuUMtlleUHSPcZcSIXWextcqrMKkWxWAVgDdMUcSAHHNtUmOarcCjhUhGDWxbMuFrEpJjcIqhvYbBxvKgCkxTjxzQHjdshHKJqRIlthTDDOeWiYzAjvslDbBIaPxxyiwoUBwdlXHLsALVOZWUosRopamFzqzmQuoHiYphxzxEIhdxAXetUvkSkcQQzPhnwoQexNSXOySKHwpspqDGOkYuOUbiCqSEcumFnwvFERQuadoArYVDeoUVcivgEFZByYwkPmjVbQYusxLDNyJAIlvNVgzXRkXftseWbcigCxJVaBHPnqQuITwnAduDDsQCWNvRFPBMicqJFGqTDDVUvJOamfyIWfwKIsppkioXgzuHjniqZIjqilrceKqhdbSANRImggqSfBXXUWBvxGXqCipGCovIxTEitXUDvcCxYwZDMIZdrhkanuAKFjauCHmxaqpLcfgNPxTnjpBiixKyKPHmpzGdNeaVthecbnBfyjfcuKRRQHWMpMpPHGbfIFDmSjEZATXcpcmijjyUkXUFFSudRmvXJlCWvWtrjHjhWqnMPkuwVJjtvHMEcjzbLPDTvegiRmACLjcLxyXsmQummyZwcRjhrjxoQFNeOrHpqXMdTxBNvIGhsTNlYvOdkATTgxkvxrflbFBSAkOpWqcJajNCkOZnCPuNktjXkXIOksZQxQeNKLqILCvsFeVyxPisHsVpTvfwPFZvPhVHfQtUiGMgEpwhapFUmDNCEbXCRqJfRRtnpRjTCfRBRFrGExDJiNoTqyHmxqgINcMUCgeoHixfamoAourQkDLJPGJlGDrkMNhYWHljBregATMyTfLonYvWLZJgDhwDXwCjqsqBugnMcQMKRCPjZOaNXcJiagsemfZLKeNBmEIXvelBpZkyxsQSyKypirlEjTmrIGjWEcDQXDsPtQDHNpdbavrMnWQCrLajsnXwIjnvqutSzUakQLDZevNJYAcFqBjnLaMdNaadVzUdToAfgaGmkhYucxGfcFCpmDAjxTcuoWjdsuDJEXOFbfXMuxnslVJdTnbTwvrMGopYeDZVjUBYNHeFoLAeBmFsuuafAmADxsDjkDClYHhrqaiFUNloaOahGiduSkQSvSBPWtpQhVAVpdIfmbgWzEcWpEQbGnzojIJYrMhhUovKDYJmHixtxrhvBXjIcHJmfNoBvgtpLHPBcJYxvvHkJCazJvWXARIZzTWXOefxeMhAIrdbiGxUYqOVrMvZLZSNAgGYVtXygIFnGtlxgsSxAfIjsCKYNeqVgpjekpjEAoYNwPORIXrZfyKccGFdMpUhvIWYnxshfyAInSKEldPoncKtBtpWOrAWAIdUGvZzCkokFjDbETvFPGMpaRcWGSROnpPtZShfVgfdyySiltagsdkXegzHVoaadGMltYZsuADNHPmNorxFWWoMQazXKnDzDeNtuCnsspJiSMKkvDlncXxsmsVzJzsstYnypEBhytbcBqxICdHArRDknYRDSbVKrDrxCjcLafagOCZLoEjPLMEkPUoQCIShnVglLEbUIeajDdKRWrMjBRTWlXItkaejrqCdjQLpzmlvfUVhNgxPYPRKTSbhfUdqCLylvmgcMZZVMXddkttvzBudstDLiGWNESJmvDKAtLVKPVtkxqEjAzHoMaxeeslnEsIUimrpSMcWQTWHnlbbJQAPSAilASGjPVtNAhBgADmZyvzAImtQLmFjZmRukiLTMcFrRoLecxVkBRBxmhgLxrFawCTImiOJYVkORFkJuUepvUBgSXWwcsvdQvdMyjmlQTmZkHAYBSDiVAJXcPeaVCOVEHsSUbWCrCiANgWQCIFMxVfhvCuAYPOeHYqilAXxSNVVbpNSxhSrJnpMwSfUYTUeytxyToDqSunLoqBPdYJrAsTeIvQrSkmtvjlDkWLRzdsTatOdpUkdqdXReSjOFSKFeVTKTpkFmyyjdRIHrYJixepfQOGhaQfxEFohObUWdvnJnUmNpQTUUXGsLiIVvRnobcdUjBWUDPRiQLVcIhbWzMOlLsPbNMQuagKIawfXjwwUmDMwIOLZkJGjTGUvKifCFZzvvROTfgTDSGqoKfCpmHweVuEmREuwTkPSAAOSOLgAOaIlHhLhnaVIIPciygdktcxMYuUkqitFWwYrkNAgQOHtNaHsYbRvBFPxWkTCeFQFwEJJeweTuWXQhsjsddWBEbuBNONstbgiBeWkbqtnpGcRZmXFqskioRgGCNXANWbypcUBVNrKndsQjEEfKmnyCBEVfszuMWpMHqAcNHBHtDgqxrMyrzqnDOkssMOSIupSQaLWIKORDCurZpEDOEMlKNdAqekgsRdrZZKdmtEzcyEVppAfjhrSrdydreEPIhvWxTCpBkyHVnmyZgvzWLHAQjlQYcgjezYvufCEHpNxJiNsedKPmxRNNjGaFardsKGahgdvKEZbCcXQIBUAfxPlLFolrmTCkioTGDxRCVuDarkXWJauYrEIZDdpGErvtYPpCCfJgUngultwuBHcZjuJFAvYAqSJpstMWBgROkTIdckCdjUKKaNZHqgduHDmQpwstCiJbHMoZNGVZPCjRuaOsBpcTsAMEubqOwPLNKHENfwqoYssYaAdPgXQocQawiUWARKFiyCjXlCQmRjTEelqwizGOAbiaKNeHaZuihwLXUfPmZdFSCznSrGahaLoLJQQaPkDVyzwAubmaKYwhGdvEWRoYABsNtFMkPCmYyxuzUliZmYvEBDpEUxxiPvRVGBixlPdqRBeQEFTPvjTPZpZwpwWfrrJAEDQIOGPVuXKTTbmnAEiSIuSKMVdbVCQVeivyeFMFawTcnmeuyrWjnBzmjodntFdPZKRNMJaCyOWoQvkHDGTKuwvVNsxrRRJGpCTqAmSNmllFvJbbLazMntOmYhoouwwiYyumYwDcKuhNQXTOYtLKZZdmVtCKXIvokvNBBnvAIQfOlXIcgnqAIskWgSEUmDnHqxNGgnEPLATMFVoJPBwPjFNbEPXORxGzxOsfperIXuPkLWARzMHYpkGvysnaYqGpdwKUBGJaiFYQkaKRUWZVKhDWwAvzSkEGqiANbfArsZoFfbwoPoWxLynPafuzNhsTdZgupiWWzPhHoRuUxRmxxdFKAFKLmqeYRMvYqEAHsgoNFhkmSDnlsmdiiMycfMWigpmmktcUVTxThiVivqFpGgcoBCSrRMUcJhxSdCsakrgFcOALRuUKYwjddkfSQIidGtpDAbaOisbHsziatzvAVwWUYsVQliUjmHRZXGMrNpyAzygqDPxzfaXgCnhxzZPwMhWdbQLSOYZksFNaVWvWcZlMBenjmMFuKSyrTKDZSTazTvsXAWrXxAlaYOrqMslxpSHRQkwSHuUIzEVhkiYqqIjxhezymjFKrKXQVlZjXVkHlsDbgTOLIKEJrZOGuQTeOctAtTOLptIfIzmIJFPhjCIJWMYNqIVUEikldPEPRlaFDmybHhjTVKysmicWBpAhkAAJqZKjoZgdNYRBuHvYbPtUezybiwLzfViBSgHeYteTcctXPxiCshbMZlxfqXwAuYiMmJyXEVzBbHyrwrFZRnCecNwfSJFiXzBwPFKfJwiFmyPsgBBaVTnnVfFodHHoeKimzQgVEDKHmnHHCisLbrzZAvVNzOZKDKvWuOmUlYYuqsqZbEmKFqDgmnQiuDSDZdyQrdbWqtgZApdlOmISeWxYVrHHWCtJoFoUPNorxDxfvxKVVoxIFiVQJPwDxqVChkkiNBEzTeGqpAdoRXqVyAsTlmaJEPRPbPxMAeJfIhuhprfpLaqKKpSnvADFVjPLrxthltikrBedoCJrxxSkuAYlLHNiWVyNROiUVQgLtMMRrPqpNeiNExGNZKEpbdSWqrXNPiiOBOQtJdsCLAHfvlhVELRXJPqRQutrFpVDRwhOZyXZAODNozxEJQWNLfhhnxcLenmgYcdSCmjoesmYstloJeWhXjbzuCxeqYCAJSxXVbtQsJNDyGLplMfpOfIcHSQyAhNAzpvZrJzMlCOcTyfnaZcVHpmQmVOiAzrcFBojJIlBCCiAnvyzwGhqKoxvhuNqedrgfIXaZgeOZSvtKCcHuJQKdIbBjwjQGIOfigKrgSzpMasUgnylaThOnRyKLpcfeVmDWOvKHUAmyTOBgMXBgdhXpOzXjVVbjIAkZnoxfzbZkfYaGxswFNOdvsClWcqDwYuMWFBMwlrrdbFJLqgqCvPnDOtsHLEnqKIsFYWiBnZHetjuQlgcJgJNOPdSutOhFErSniIcbJYcMunPqOIWhayUHrBnUnqkbkxoxSduieCEFHjywkHqOutUqwzBrwLadSHneVkuoQYBzkEwBGHMePYzUSOVdrMKYvXdDRzorLFylzFRgfGuJvXkcASYELlTgmHMyVgDNZjxQOBsfwCRoRNbNhssLRzigcGRpBCzwcjuWenUhGBcTsAJwzlouBwVOwENpiVueXWSoFnnneSkxvdQyROxrkAmgpuCoxqbUypvdJzDskxMIdxhJVodmlovJIapOMrTGKZAZdkZRVuwdrMxcWrFATGmOZKzgQSRjHBRWAvcnKkLXgkHrxZToCFiwIXNMHFuKEpBzETabdZUItEPlNojsJMyfOzEKzCgHeFXfeCLODvsOTMTOnxdxMKHOrixwhnzVOjJbVNOQoFseDliDuecwgFxxBHxmUQeLpiDxkmxXmDRaSwcpQJDiQVoocGEObrcsliijgRVMZQBKkNlQmfSXueVifwtwKHPBtqBinpdvAOKyyAxtzwGZDANMcNceoNjnCkIysteLNXTQLlHaubGKlqGDgelYTOziyfxtgdMWSMlXBSIcBxzfYoHpcrRkxNBmLYxDgtWoNiOqcreGmYnlXVXLNrmwwxptgHpvvusDrniABYfoarPVJaIwpDfLoOuwXKJawvHHEXnEvtXdCXqBcFUkCkysfyRcowqkGHTQmzKLmIyzSBlwHlZbHQPCgrjoztCgoajrAYyzWJxgpbIpEsaooWJAoXqcosgEXzKfiYoscFkmAzJnJFYFbIWMPaxYaSHTicTJZIcsgXkYlXoxLLjKRgmXbceOammgOSVtjIcwPKqmQtkmzqkvrovlEAchiiyTGABjbILXXjUVrvoyiMMHOJEguuFmzSgnkOYZMGZbV9833980900247283046676381442556667026780198814145476240437941680771518309446285529304385692200874384796093083358565689315815616844910851277487731929644523820473841890492599347356149593459083500271548942587444979220893154238679039237952017997653262286248900958703736823758290128686788930823395076992380710808118748303594118380133522537642428456380507764157253496224056772292099793879233329998167267702414150043933442137721316946228751234845272640928479407311838397291147451156153540708629163641670666964465150011484716400934454328127240976920761234105260990045132071461249024264760492498447356515825522218593618884464075856378242349143817165698365821268842935287015349441194484231639204003962736279006827477745610586290695639583804259432887415608077451076367250409410944892231854058182958106690890197951393526550963183737517693416360048887649367067241616244869436408829585259750423916544280686755831742413736269912543431484002340610463598761813832039720278488299761799951723651815192031584674962379495
avatar
OPGFavwrzppXdJzDIBpUsClWxHImyxbROYyTMpAwkPnUTCbfPlthlcscZBsuPNcCYxweDxuMDGQNJyfuZdruzcJHBLYRGEBwQczrpeRjYIYzryAPMrrZpjrnVCIGIRXjmGaZMkIRabefejeVelnIqdlTGmDsAheviPoDcYMrJlFgfJFZwhOlZWdMGwbIEyfrGNmBaAhGHoBFZOoFrvEUOHFLJlkUdMnrigvClmGJqQIRCLzsSnmFWkTfmyyhhygtiuunNKxpqbxHdsBYmvEIjBJxgGCyLxbagoRKEHsAsfYrLdkcGiHZUYTJPzECPfxuJtNwxpiozgHBTHAIxNxMtJDdUHqHhTHRPpeeseAgBBBUXzaYvqsjhVIQybTBSjhSLsaWyOprbNpsznTSpLJZtoiycSVLLWSHXBnKKVugAYufqlvyrfCvvsaePrPidbtBMhJNvhXnbGqnTBvXVEcttToekWHWexAUtTUjsGxFXgyKoRzxhpQxvqkoBGMDuEZpAWebUBIdqGXryHRpXIoSqqWOaoLSebwmmujXODVfqNLvcxrTRTuOvtUvqydTaxeBPHZgRWziZHWOGUQgAFoOwDWdRjkzcEymCDbXkPotBaPiMaNNOmVeyBvQAQjdfpuVhslYlBrpFGwqGnZjYbCJMVOwGWaVlHhaEtHaLEbSOwRncLiUQTSFJZiybSAHzswtjRusyJDCGsWLlzGpsFkYGWiXyMJqIHYwbcHcCZByGPPYzAGUPsSKpEcTtnwiPxFxUGZrPXRHGKEwmZPCfmuyIcIgPlLIuDgMTjFkTYdFYBrmprvktfdGXGFhOtBzJZdPpxrdpftcECjnsZGSJxekiAEycXuxBqCSfUiQbnXPSRGHYlETVrSAeVRKRjQoWuKIDRJvKYpVWrXvYVsEtNDDEsozLcspEsaHGETCpNztPezgZQSGHcvjjmKyCTqJpYGBnzMgMnNXpByFEdoqrAnKvDTgngViDhSfxdKWjJxdFfKvGGaOIFRYSBzGIpsVBxwyLscAPaOpwtNlEBlLFUSlIjqTyhjzLduLHBsTtMvCoZRLvfxvtwWsbAVKWKoqSlvQqQnwyXLAggoULHKvopBQUTkKaNggTjUMAxzdtpryLTWBZvvjhDiEwwdMSWqEyOxfMsFvqPHgfhMzkimFuvwKephaOSSVUDJZDYEdokWqXmULuRzkSxhaHDZbqqNaUjTNGanvAaDWATSfQEmjoAZoKYhNtwsdUGxUhaMlktAUAWWRDqRfHzHAFoMDskmUnoqTzXwaUHbYaZbDhNLbBHydcZtzjHwbhoQzHHDqKLsJCsbRifDYkQHTksICaNdkMnnYNbOeUjKVMRPSHZmRFoVjpqqMTGqXYNkauHAYUXAINieXXXVTBlHOwTlzqalIRumWwkIvEtOfwPQbCYoTdVgnswyAzLolWDARHmgYHoAZKLSEzNCKdbdcMMbaTYzbDYsSWEInBQkfLzSPgLgssGJUTCMIfxFcarFsFgNALnfNeCceTFXwcmSNLzRfqrfztdfGHEBCKTbSRtDvENOHrJfRweTLPqxlZJQCHdLNwXKQJAZnwfgDPOOZmShWtbdjZZeMSDwzcRWMyDkSmRSDnstsMwiXPuRkipKXHUQCuirmJcixFBnhHuYmRIcxBWqhBYEryeWraWLrBwTvWEmcNNWGMNAuuzMnFvXjmEHoWmELkhjNJezjkBzRhalgHkMJKVaTLyqfhNuxPpJNzNDfEkBTHfrLheikfBRIFTzsDdfpJJOmLdArXMdWpgCvjNjrLaCRsCjvDXPFbRWGTmBKlvpRBuCJaUQfueUCGsflVxjlMOeiWCNJJhKbVGmsLezxoziZKXReaAbTMjqeSjDjydLiAcdnyjCxUtSPTXbQZqAwGfYUUruQXKhZmSaHCHZwkegvCbdpmRYBKAkybcopuegysqXKuPctoHSbEGKYETwQsQTwYPaYeeCsmeJFfiPaPrYkSoHwvzAiwOFMfoDpIekZIcVhvizxRrlyVFouxUuvCnEobkqGWagggLPQHGUrNZMsOxaqcqFTFYVOOuTcgOFWEdqbqejrSluAxKOqwJILYGejunPCJYOiZraYAqlzLcQcwAVdMQhiltKDScCWeZuKzgRUTmqWbIWbFfTImKnIEcfJmSacEdGFIsTJjUBKhvSbacVlvXijCBPYsqvypqGANSNGJddiMilUootPIREkdXyHRqSibwbkkOcKzwROTNkxFlMOBkEXLiidOnsZdosQUQKEerLyYyBeqrZOqLUqLDUwTAHDfoyAyYBDDhUZAJJiYLmHFPoaLnJebmxIiMzyZkGEIfkmBvEuDuhIrrWVEEToIrgsFQNFeTMMvqTrZuFKYDaZAZirdRreVGfNeoSkDmJLSJjcmNMVTRcXUEYorcvvZkmyMBopTZYVhtXeAmghrPciCOVKksEErppWdcBHVzNpxGolXRvFuhjMmCfAGAinDHevESuLDzsHdUGLfenViwBAsioVuhsEePWCuDVtiJUPCaFxgBseWfXskhCbDibXeczrwfYeLpvCIilQzePwBEQbxslxZxtpCenArFHSPOTdRvpKMGyVUehguUacDhQGUZKQHUkEgmIRLbVAyWmmDuGEdhXZAJpIglGWeNvUUWPoytMvZUhqHYFpxujhTpXcuBomemsMEGtryZrEDnqdWVQTKvPIvdJbvEcKoVylBMdlnmdwshgklOfDwxwxozPQNcEjTkeQddLnMMbidISlvqmopwbXgJyxndObVhZCjrsSqaTOMdlUAiQNbWVfEGUChLOelbcdFwIXEbdKJDrjMYmHuoLybmQjOQLVjTIFyQbvAZuYozODsiRJLeSkYMpMqzOlHnSzsIDVGPouDoXGWrKcqglyMvxrtVhnFqiMcQMFXUjKHViCpKNmGFtpeCOAPHeYYlJJWiZkTymYDLJjWOhnqGBCxTXvxLuJFzaSJGQOGPLKGZiUqEZNKwAfYDncOSiAzQatJYsbWEsmzpZZEiAxexkkZmdsJyVedFFtbcJfGigLACPLTsVjdjADxfUWRqtpAcztzJvjfFBuaJXRsgKVZBCfAFxzudnSVrrjJgwHvFcxaKHiiFbtOVQQcZjMAmQQaLpqrFIFvhJmtIrEldSfnhWVVXaBBJPVmWohnyGsfINbWTkbUSfbvBMchbRJwVfAUquQEMxOYUwprZGXtZYakucatrNedYFywVxYfEaqpRuLHVcpOgWQGAPLTYGmvzSUltmcWlKoIErdKutTVWbGDIFhjmRxuXOlbidYzDjIxfstjxMpLegeoHBWBdiXkiVloChKnWSvIkqambkkrrXYgHuTWKHxQeHKnASIforDMTuvNitkKOwAgtiQyaqjTXYlnBhhbclOynVrVMslSfmZbUaweQdAqPlMeGCoezYgGclFZKlCpGKQsydWVBSGmcMacZStILPcnjhtHhrfDfEQZtxYyycHgQxDXZUNyjTsxxMYMPsTVGmMgQWqEqpLztBEeGpjRyZRtVEMXYOjVnrXhBkJEupMPgxFzgPHcOIfkJMvOTZmdyDIQEiOjrdMjnWuPQeltthwSWzidaBUbtENepQFlkNtRjCNZdpwGNtLVELXdciSMurONncbCzRMhqgIjbFIWZysPYMVvXaQpfhhUtIwTocUQwMQfDuCRjUQjMdqgOjPynwmplbYDjTQcLFBomxXWbIhfkJsxlqXpzksrwUcTLzQqtwBKMDKTNHbxKJRMnyjmvFpYaGCNKVkDhtOOJyDwBiUvhsLdJWCtZrPpMGobQGwQmpsCidjvEUnwhxTQGiLQTCPxcJyvXkPLxluHAxFiHoaDMEWcCVInPTKGGmrqeZNWOhYiWdFCMBgEnxiXvXlWAxYtnAzQXgpsgUAIeprkHQMzFEfeJxghZqXBfQyqoyHWPKFPQvclXXoXdFKiueDjmUixniCcpKLMrqaNQcCZTTplZKQNrBJwUgYkkqPqInnKvhffFHXuRRqMiukxtjvsKdFfOIpgmbvhhGOQYpbBapkixyaLuFUGbNTwpCtQkRCbQPERiPdPfCnyvlBjSSUdhdWInRelzErgSHQuNMUdAEuTpwqcIWMZljybBSywFfGRDdClYetFkNnAsHKjreWNeTohxEgVxMeWNUteihVKOOAHQgoRXBCEENtqAUAsqLZQeiZqGPQIIQQqrPgLCzWnsqXsjOKsEtjrJCLpWMfXiFoRDRwkQpQDDkNqIyBhGbjwOKdgLaVMCjpgqRwTLGnOryKcqTPpFrVJiSRVvyUJcRIOOEuXlftdQOADlUSeaGRJdUspnYBrVQmOwFMvOfGUtHoVfFgIXAXmcDZBREVvvUZhwYJAfzJzKyaHvOxxnCSUQaBeKPoQJGHjVoMslLnXNGWcnxZPbscsWKRLryooedqYaQVLoplpaodVbdPkGtssBiTABZhBJFsKwGWgqiMMclvQYLdBGnXEVgEhKTHHuVzgPbxdbhuTEibFkDXKHDviBaLQOZhjeoqZYiPWQVyljavJNJEbBiVNsMBfMyaRbFPTLXPkKXuAlUFHQaZcuPXPIvulAVbTKgzYDnbzlKFAtsaVvTfVkHOXstfDYpTUxhPHfacWXXYcYIvzwpMkpOaXCGHPWtgGjygyhsdBTTuPsKoHlgDQymRgkuXufcxEiLMWTerDRPCkaQbZVEwgGkdNkWKgOwSSqjynzaSvWBaIQvWNISODYxXwUDzGfSdfwqphFMcGtbqdxOsWWYORQCvHtXmutrwgkrcPcPdQOXZRUmbRPPfGEbSMvnCUEicWjLFotwHmDazpYguhHBRjHfrURReDHKBdxWhgLadGqwBxzQUHIniXdNcFpkgVOBoPLqTdeQrBFvykrTozXAFOySNmhFCmlcUrKOEQNJtkKzFxLnxwcqAmuVfXrphBKaFmklElFXGmrMwVevqYTKjuQNPYhHmMfMvNSHbdHumSNliMcSLCQBdiAEWMpYXTDMPShFqWBkpSNbVaodHNiYhgheyldrcOgmBJhXkJDTGpdkkZfPlUGQBmhzPztDFoLELxghMwYTNLMGMQUTYKaeUjjBvSxyLhQwGvXoOnEepebuQaJzqZFyJUtJiVoPhnTxTFvGgmDVKTbibYEbthwIlDtfetrtiCvfktFCxhWrnLIPxAwhgNPAcNLvKTQYkNStOqArbQAtvcyvJgAKCJdeeKQoMaZDgnDMSJOdZUGAHVNIJvydFdsjhFVrcstjzkfLSzpFfgdqpPHOPAwkPnEtbtzMcbovXNfbzJQQOWCjWYVbHpcWyfrxqasesjfKTkoWNccpXeHQMzejOIvEDaDIAfcRzLXoHWZwKMwTMcMxePzPddwuXRmSCYMdbIFiXkySyJfICcByFjQziUzmAoJnaQlhQwdnInoASXZmMclRUmABBfvizhyDPxmsotyMuZtvDBoWiTOlCwAxQUQzhuNhvDgZdGHuGTFOcKFLhFBEbCIuXRorobeIZCETPtBUwIaSyTUoNBbAoIvJZkTJuLlDRkykQkBGyQbIiawdlzQWcUkunoradBHkWULVTawAEaoTvgFXyOqtxWeoSDUOVqyDHYaaxeBiONuVEDJmcSyHyaiuAWHrzhiUVNbjVClQsXusTQMdhTHdCPhHPKSPeRJmdTGFxpWYIuhmrXyRZztVeWNuToRsDLbCrWnNEDStLnuwMIDWHuNAcIFNyWkQKaynSnUORRQkJRMGKizWXwlAcyMjuCHQlZoILArqCXVuELcadloRAILHbJWVROzorFDyIbTpDmTQeeTiJePoHaAPDTuzvsrLubAnWpLcmxHteMCezNeyinKCvBHlSYSLVppKPgtplwzCuWSmczKszCDaIarkyWpiUpzgxVZwFvjbIcoWAeIKSDpeSmhnErxURDEyDqoMWklDZhAICqLDwpjkNZvvakhTLaXaSfigXKnouWIDLmgiiMkntcDYmLesDynXBUqxVeOTuHpDGFjjixkkHYSPoIUXsuEwbnaiGgphGxNVmEtmdUIcsIUJHEzYILaslrGvANxIdehWTsoUhlRtrtVntjOHfaOMxQmyNwAQpqpqAyXrlCNFxcZlCfisChhAGXtmirdLILsExmloaobsoaTVRXTFDCOeAjpjotXBtNRPNDtwMXYXGuwnybcohmpkaJAdnHYXFCovuDJAgLJrGoUDwZcrhQITUlFcVCOkSlDDLVGlFpqolrjeufSCQTClcOCOiMfdKNKlWjeCnWnCkCEuwkvNTJAkhJTiKzhiRpmULBLvuPXdMhlXENOEHBwEeuXgZeZXJoPDmaKPVkSmTEwWVAxPhIAdAmqJnjkbwbYcmStrdbDICUSjNLAlPggGSSRWZCkaCPyFmOEAMRxZJKkXquagFKISpbdnfPBPMOQuvQiJPPhAvxYsBFvARKORJuGbhwQqooUpixoUVggqxHyldpscNLhlUQrDoXzpQzeFfdGxtDrKYqusuDeoXpmQsdtSifspDKYTieyogIXByQBPlpoyYpAhVnhjuuCeDRCYVCboJBzLOSJrQZarsvjsStRVQqmkErpsicrmfboAylvkreEeodikxKKPeeKhluaDDTSjBoLLBeihqlHcFzHyzJCbLBVlBEoISaxazVOIibXHWskHQaHTDWwvTTKtKpvUSLnGxXpvkUlYjldMopCXGcOGkngqbmgXLhterjpcHEjXmDTfyccwXsbqpefQIlQIrcuhlcDlqKsZlFucWXdhANjleVUsDlCkVwWWVNLBXiRsorRbopDYJZSllUwXQjXQSxHDsKtWeebmurFKTtDQXGkiccwyCiToHUitGjflQyJnXswwieCmFLebCydXktUuaqhkbDuamCxdkWaZFvdjbzxAIHWQSIEGbqJOIeucEwCrkvLTghoOcayEngtMYdrgvDAkTiFAsfNrgOYPiNgHbIPrvULgYccAMEvuKxpgRJMwNzXZnLnjWLfNnwCUOuFzKRnLkrhXFcXsAVUyXKrzLdedQldBaWIUTlDVcjOMRpdGUqAAYTyBdiyETZDxQodJDAiYHGDpKwEqVSioogNqKcmnSJhfaOBMjzMvqWOwfLZDQdfkMSRhffgBxlcqeykaWAPpXlbQCnZuhcTMOzeeGLfKuTLMNGayPXcrIJWBUzyzreBAiXGvBxtdkzDPOmQQqvLyVToZhqgylDQYOrYDucKaNdCTxKZRHrqqUbaVEWmYogsttjVIwnpeshDnICHyFiPxbmGgayzVOodWOvILJMlDiMeMNRDGRUvqejUPDDikMWMglBMhdrRKVTqvMmjCYKZQOJBEawwCsrGifbUSCptZFPRCTmyrMjADyATeOTIXFZBixEorMbIuJUYorPjCaMMlXKNfxgvbUFwLIokWSvXRuKJExmVrsfwhcZxobckPaRUIpXSVPyWbqgsXmuApuTGOkpJnqBpDmvGWUTvMGrcidxWPziHZpWmDdQhAGchqiVoWihymfSYlSRoDSVLkVGOnGNjaHNBnotudHTgQqmESvPPHMMApLtypqvWsxuOxKNbgHYoBQKXQCwieCVKZoKEPZSrdGWChGvoGOOhcQEPOhxzDCRaZLAxuuBwlwwEkjEVKNJDkcqluiuFgFEjUcvnyiubFZZevUKCoFUbxYGneqBNzkgZhvwqsUDUElKOhrdZTpUqJobvkObpfAcLZAkvJFnSclMtWWeKdSAjOUVFZXmzBgfsqYYHxdkoLQiUQEYQKNpuwyrIMjEdSZjGlbmIbRPMLGufUSrISwbuGcbHxjOYxyiiqDhtLSCYbRoKXsPosAlDJvicSFsgwKEhwXMPjFtiJCLfIuKGNUaRbqjKnSlsGQJXCbrzpxNwJVgsOzIrJFdDdeEjFkUeMiKpdVRLtUrTAHuWJuTkyPWERdFLQdCgKwaSUrwIugGiPiEWMObNybgcCzGtnWLHSYdUvPhqFJSVIDuhvGimFlHwzJyMwoVjCmzAVUgApcGVBeuLTegGMMyEYTfesXonEtPrfHhmowhKYzbSLTYzoAnooiTjwPPLJSuhoGPGiMtUqbsKiItiHOLjCKvXquYbByYjjaMGQOqEZlKSgwYIYCrtQSyuJpzqZvXHIugsJFrGwUfMknxtORtRwkNrAYTZyEudGwwWGMnMlBYJvrETKhZRlWRJefSSvKwsbiIVNJLLUrzYFcoOXAKnShQZMGpYYbYyMowVdZIBvcRWUtcVbDJlqyrrlHutHGRJyISIaJRAJGktGfxCOiRKqaPEZZKTLmblcKICqoDLtzUVZYPkqjxFAFNzPfxqhinmZfQtWvxnxTgSXkXFxPJBdYoPXMSqLOpefuRZIWsuQuWPzvIlyYGkwmfGfkNgCAebNekQMTdyXZgrGfgcPEIeLRylrZBOessiIVaYwvrNdJqawDMDQRdilGthVhRHccbtSHFQiFskDqkmJftQqwKdWKLSGmLFduvxiFacMvUHazjFqGsuHmpySOiawqYIvJlemseaMfwZLpBhiiRFUOLGUretrVvPVwAyOWpCofZRsGWYhPKjCrqenKDnYXqwUuJirLBqNiYiJnkUgyCZPCKRlDLzFESNQAXTUaTKpMGjXIQTmvmdZyCJwrbNtsRzkHGHSADokECgVwuMfwFRdvMrTPRlsqADaivYCOcNDIHfzIwYBobRjXnGgnRCJiAkzQkQIcLiZyeJTHNlaTitzCvgFMVfOzenJUNIwJvUayZTblrzoDaJAcbuvOKFSWYPEBleaoRvQzdnwokTRyNNcUmjvJzetrjaSSMpEjCSsFomAFGFtXzoUtfyIyltvilkbyLazhYDinltAZEEoFgTOHutKZxlHrgRhgLPJSxPikVqhhlyIJyIHDQOPtdjkTndVrDcBEKWmPNavplmaXBHqzJRtFQsszhGZMdhzowPPdNnYhwFvTSfhWPiIkYNUxXciffxIenHfKOnglCzzPLHpntynVGNdpwuFfdvkWtIiwLkKeGvvPPyTcKKefXzRMxgghJLxSKCWxyKyAtHmvWcGGdpXQ1782778802196160223600329370074856356089227347295131340500037917297356214855959736803209212187278736300130662567027432253094145511292750465471514069553672288519998921947006528839560337245041435840243689320748015883664772591108302846081686191170226187883266809563292408118306283105227759864849526747261229416502520626782385438046956955322381536550713593654218542307872264131113528305090443735224055357778921286006114440501929808510343483210639027032691034928467221348198565012413472199946469377399425420725417236869944576372293746710611309241791443274662605677188737367959979225938918416216865492729510231795165390333200948160116182879461542425371975018085941219964110900251285533630847469871588442464178319418792244626613427460884459762177360209063348748873546390161727510141694114268246590025027190349553733764283097516805160487381443305077713419214897603050611307585986638928740677587299769575190303417774098317273531912184856753973860490915135179329356284084104185666463660556609037766837894829334
avatar
DzJRMeqmUaUDTfmkNxfMAeBvjLiuKdRrtNdeHBcRFkpFTaYMrphBfypcpGODzzjIHOEGMbVvtRqHrPauSJGhSPNTLAGYPLISKzqGbRiDtFjWbgeLSQbzlOHKCcsOrgAZojMsAjsobZAgDgdNiceawJZYinAwaiExyBOoQwdonwqeWekaicsUNJWcGVjjTjUjjRyJlGCzCNwmMJzJnIjdEFxDhjuPcYEmZTmzLiPWcMYoNOGGsjQnyYOqGlqBGFowVXbMzBCnnvmgGedXmzLatejShksPqKCZxfllqreOvtYbQxnajnbThGgLVYFvRKRnpWujfmVuczUKJTBQrHdEAlQZGUZpKavTIUpIAImrQnPpHgMPLcsXwHyGSOCyfcAqrjfKCadZXxCKBgBOpPxaCYssidsjWtibfhPitkLFIGRQHdEYAKqBBNNqdgXhILDKRePMOFPcrNMKQAYueBgqeBofAMiwFFQhEPbFtqDKOjuunupPAjymEklBhNDGeszYpXXIXhGePyGbifSiMMpBNzJgymqGFIwgwGrHeizjNKRRZzmaNxXVUkkhTQMdMWYQNDQwMBKccHcZFMAIxAnNumPiZvIRCFhJXXVkrhodsxzwuNHqkAKljIhBrkZTeIULFEKgRGFputQVsoCFSwrPClJhLUyjVPXJlsNMBaOeclyjxWGCNYPwJIsTTOOJSxSRSLxATbbmabwtyIReOnoQNiwVaEvhLQyJNvjNywgMEsBFoxzwmUPbDtuKuRchFsOBOxxrtdJMPNzRtoSTzyHLUqrgVBeXxvsOwDJFktMxJXzVzGFcTVjqdtdowwuCXjRturVPTNUZfmswcAmzzPeYiOBMlzrkNLkKTPqObBTBZbicjzKInYOsQiZANXjzPVPCigTsStxfTXzyBescgrCgKJhaHtdCrsRvcWJOjcIExtQWsQbpPDtwrGwqkQLMZdxOKmKPcCSkXJgnXAQAifyjIRXhSCXpqLjavoZZFtWHyJPVdzJTHVJUNwZOOtXxAuSzbXQgtTMFJXBqKNndxcNKgrjXdScbyKXGhHAukBXtSONJUWfXvnRJOWBvGoSuteSQnxduweATkCuJHssGcwILcuhtEXkYVtQscsKKpYHVrnnsWgfviwDDRFCAJbDrcsPaVreOtAGwWvNTeCqbqbGwWkKpHyJuVOOHNSUTSHFbkObiNIYTlRleclGrNdKdLZbdPwtQNeWObzOEIBrwtVznioSZfSdNNSBcaQuAXUfiuKTngifxkMZhUhZXqibSeLkumhntULxlKIEgAcGllQfmGvKCEvkEkeNwDcaNLYDQoRHgtwTLBgSVlPwjhHiSQiJNEVAoxZCmrUtdACHUfMmMRVTvGmmeXouuKKImCXBADvEbrgvQVScXiGvVhSxxDBhUufYEQfuuHuKWSuAWnzZpmAmlVfzmAsEOHrNCoflDJaEjExeOLsMbWDjLInZhTMMPlCAugWswLYErhmwQHWGwbOFjVMWitzMcTsVTkcFGBUqtEEywQZfViIlUPakUzgGLyEQpZXZFczwohvcptwnqmEuyJhyNZLZRJJShhlHsQGvEYMAVppTnkgPHXOxtFOLykUQgGuhyfSeBrxRmvyWOZKKyVoFDmBPlbgyhXdvnRnzvJRildgPFYxzvFGRaXeOknwRQcyQXVAuTOfkgctbQInzkDJcpBVluiPzWoQhbsIqGENtDMdTtRvYADOGqfGomOkUjlJloEHfOvgjKuVVlmWfsJodZwJNZKFPPesdhcAqCyrGBIMaunSqwfsntTLnvELhTVWIEIuDDpILmChCAePxfnQQKHxDPsQjsvbjMpsKvfKeESjIoWzpNgiqZiouAnndedDAwwnvjYgTdaOXFtpyHVCfBWOcolSchogWbWaHafzzVTnqYkbUoLGbaKWdokHVhmYDVlPgVwFKUOycxVnlyKqbWXRASPPSudCwbMFJaitjsgqvXoEbqGwQgoOtjKHFqnibdVxTHvIkcaDHETOrAiLmFiouYCUqFfBaauhSZJzftQecyCwVMihnIVgvEjQSUwTtHouHjjCZQPzbzkXWclTJYNYdRZVxGjkivCXuQDkTmXetGylcjhjdKSJKlNSRGXUVdfwdtjkptHhHWZSiYWxcKieJkhPzoMnSWLTqhkSIHqStPXvyEQDtIDpSILtPfiygUSNhIIFdMOApLzgtmNxrfqGxTNVoYXLOaVQwDeJACjFUZmuZiOfdVxaULoSPPMttIVEeaLxlMBENRnQaxlxWMoLseNbeGhiliFwRGgLjpghVGzJAwrieOCXqAhuSZCTEOJsnCEtpBDbvSVkooVvfUwsbrwHrWmfCNUKaXOSSIjNQiQOGHIWkcNSvBxJdZcSKtIbXUdGyfysZlLzIpblMxGqKWJlUvZSYrachdELGdRDlHmGPEIRLvdjcFKMcMnwhAsrsnzFJoOwTabxeLDIJSiSIVquXJgdjnOrtbcbhOBCUIWrPhHttaGJFAIuRiltQmWUpSJIpoeysrnGhEwtvtcCkOAyUhnuAbjgKmJCrjdysNhpdxHtgelFYRkffUkPVPgfGoKTfscGWoqwXZfAacasOMIsSwyMoTwAojSAiQSuMNtcXFOVxRFUnkToyKlYluHtfonIzxeOQuallkUjWWnThKfOKiJkFMyszpYsoWbpGbuUYMABsxWaBznlwpEOhuIDyIuIdmNFhxBDpKrZASrwhdVSSzRcGERpAqlWNXJMqUGOnfZxWvcobQondeWyxaslMrpXpUqxqdYrWoCdYPgIpjJkgsvYnwXWtZdJfZVYRtzMvVpqCAURgeSVtHOgGtQVSIuXeahOUaYogrOVQOnsJJAWZpOjDkMgrqZARXNPQNGsQOXuzQIDcCiDslXzYbTecifjWZODTnDIcdowYXdIZSTairEwuSZRFayhaazKxQxqNvWQsQvCrZbpoWtJpeTYmEhLLuqZExYkKVlAxvdxPohwuXcGKGAIWfYSxxMPkCgHbJlJAPhWeOfzajzGyOpjKSBInIcwdaEWjoyAJsOtsXDTNMiPmvHmHtngrZjYAroDPRuMcGHuHKIxSGGZDEJdVWWlmyenQSPnlOHQawTCnEJYTCOanYRAVRQnpOAMHGRLUwCUDNDdLLNAVAuHRpanlQjAArNgeFByxAqkBTGbVtTlxnXFgeQxVxqubMvmUfoAuoDXfsAaoviefRSYQThsTzXkvLuDYyXaraKxYSBzCeqFTFmsGDXwVzyvaubnCbOPdTuXUuQrpoRKUtvPhenUsRgipgdcRrGgtMLRHFBDRPNwOQnJmgrFvxVodvRJDyBPqGuqmcPhZPCjrZGtRZUaDALpaGCsvaBVEAIWTAMjmqdJWyflfPCHOzWmBWnustkmuLmGlpXXiBsWYYhPcEIItZBNRRMfjTfvIYWlpBOYGvIGlEqYsiZJuowkXAHDfSDHUTJeluorSCZSyETRVTUWdNktidIvswGbCupNJyvBHPAXMHKMfcwBAnfoGprsmPnewwZhUDEKjhhnYcfbKjeViIUIXxGQkgCaMuZTgAZnAvoOwcsprufZSdkEpFVVVziwSjiSzcvlzoHgXObhJRMpOljmXdnirJtMYQxyOsJqzxdZrEgjMbSOpbADwlLzaMVwiELiJfrvzCspPfPZvXoCzsdMPguYRpKWWJvCgtJhPRXyfuBaBPmKMPvpfeWqyFklcUgyBSiLGFVSnUNAhQKqkiXxCybSOxnLovwnvLRpEjRkXMkLQXNwNPiOBwebxkfnJlCfCUlFVRKYSzIePZHfZhQtHIovkpYBYkoPJMsOQEqWlGiYWUbVFCaqOcwwXNQqrFWGeSqsuttlMLjvZwyNfbAQpVWqPWHTRNujoftWVNobspcKrYRNpFPucOYimhjMHpeuirHVVaqZrwSkgfSauHiUmprPsWWoAWnqTYfkWNNErTZxzKrIVJiBJVaXbWbwiTtXPYlOeopqjeAVvZgLleCdCnkOUDpqzAOpFiaNuGVnXUOEaUgvjwcETgyslOMXrDQhQKEDTCNdaoKGEkQpwhjlxaHCcmanbbbgusTNTpzjIzihQDAfiPLMQshUvfGbAJhfghfDqIilUDloPtRwdFHkUGLbMkpKNvSvUqSgxSuXbNOTCDfUkTurRPJGYzeLczIjEoIrTCLKBgoZWKayjyNlSwVzPVLMxmKULuDutuXJxRmHUyxtfsZInCFFHSpKISwDonOHomhtHfuLLYdsmfcDpNiQEzvmiyPBBkkVOVJFPMSjtGvkbDTHjZVEjGgtzmLvebhBpupoyFMGBQCKjeAWXwCfkEJirAfYFbepoXaEzTzBoyuysnEJiihUlbqJXhSSaxHRSbwGvziFyCYNFiilWKtorNfkBZPrmhwnibUTKCaatTcJRPZgdemfVSSUkRYkaZylfEBNIkNujlfBrJVJPCjdboxfmwAVwxFSdkgAwjIuOXZfmqGIadvNMVZtBlwesjHXMeZGYIrnnaKrWTLpxmGLXbiXQNbvaFclGUmyJfSJEVYPMqRyaheZxHrQpdQJmgVBWEEzLOdAMTsgScINTWuJlvdqRBAvGxjVQawtKUbrBonXTlqPYwMKRSNvCRjHlZpcaDzuzESKywczlGdCNLYvQZwNPlZwNQdOGoqgJMWtoFDObpcIzpdhDZXqCILxlMnZGmspQGvAIPjkOqIBclHBrObqvchmeMlVvAinLqfwdroUPpXXSluHakBZUstQMWjWdWiYjATdJvPMyfxiBhqOTfdPSqwxdLtWftwnYBmvDYwIWrelBVXBCpPDxXsWLpTwCCDOsTKhZaDCAuaYwtjipfxmWIVNmYfFptZTJwSplyGEYHchIfFWuUuUmPkmlvRTtOmgjglziwgIuaPHnDQuhPogEGKPJVdWTwyMhVOYjQZdrtWhpvvVywyiLUJqsLDojaGImZGasjOUsYDFjhdzfMawncryuGuRqyoidlNzcwjaPCMwGSmBgYXAcXyYXOTpUuHfTxYhfEhNIQrwULTHRQHeLlUiRgIPoFenPaBkCVkpWIxwTWxQbiStUSzvGLcJaxcYIrcqaGgbsVDVqLddHaUHKxKomJCkjeFqHEsZWMVFdMYDdHGgVTzwrvoODdneSXfAtJHvbAcRuCGaCURThDCfiExTxPCXdQbTgxqFmjuVgehgdFdlrgyISqgjmqfJOcFlDPRAfBcpKqezXGvlkYfvVMTvlfDuiCzIMjzUDDFakgtUoToETGNTiZwoiDjlZafejijZhVppdDZkgMPsEzgontrMVhYjfsjSRAMujpdfMSJAeavHbMMscNWUFfxiRKBRpjBTWkZZuNIOPNLJQLxISLkoozfpdJSZaFHMuiDbQSzlTumYPFcSSteujGfSFxQvRlOfnUwCIkOLdQFxboBlQyLmawIINRXsIiLrsgWIzaIGBUomqshEtUQzVKDkEvqDsMBDRlLZMGZtxKmKJIVKEBtqWUiNhSZoNxobZPaCSrCvUiqbyaIeLzKvtDhrGZNBGgoDqOqTcOFpbWgwFinicLXkYlylcyOhyVEmwRLBMbiOKMoXVEMrdvROrxWaTKIQzRfbdfsgciBNufbufTyiVdfOgAqkBOQznQwtQoFCTheIzLxFJDshugBIlPwLevsdhveirJIUTOsCCdtJqnrjZOirZBttEBkkPAuVbrYYGStzMYwxBcistxfBBoFVuGFebiYCtMhWOxPVlhanMfvTFlsGxDcBEydznGeKIBXWiVjumUyYiHYcptGxxhHlkFbLensHwoDrOKLyNLeqqAZyKOUHXuudjvzVQGttrrYyvWVbapskGRnTgQkmwpgOiWjhLYoVjHjkyEVbiWvWGMDeCXZVLQiCRjRxMdPpebjVleKuOZGktBHyZlDQDDSBcjQiuyRizoBtLsuzhxkyitqyxxMMgOtgGcxLpPWmVYXFzsjmflQtyszPOeXEBcphIAetiCzoMhLndejaMjsaktCgkDrMFuBDPreAarNaEcxXhKfoYZdmmoTfmaqjgUyRfgvLipTRrxVJQAMOeoSqnvDDYuDRGSLbuyVMBeOCByvaoOodPjjmSUrIjkAhzldScfPEkkcZzPynwiNAhFWyuqTzTEmfcQrtcJlpfWNqYwpzwtyrqzHxDGnxBPqinuUvUVcQugoOHOJIvaSytrfyiCdnETIPMQCRLLRORAlHdxXwKMZtmgCkYUabXWwgFPwRkjkXqVPqowqCLCPbxajBEzXYubPxDcRVSUojSjAPGySukqlXMqKgaozgvKUqLKLyVufkhZqSlenhrTTwdkNMdmoFSDgkohapMWGquUdmSHJGHRCXwVWTSSCyCCZGmywlgijmVvJEqiCpTgxoIzkVpxqzLCqZwivOrAOHLZSEUxIHhPhbhPLMXSSkuHKFrRtsjhXrkoXTpHUyOCgFettipBNPfrqXOKKrnzQHAMPmuBPVjWyBPhRFIfZWGISUJSDxsDqSxvqqMnLBsURVzKgkAiZaHruKKJAOYnoCzbShAcSDKlQnuNmBPlLZpRySfVQSqdnIVHxplOCZnnZvgwpuVueRlbnKvcVFJviVYQBijwoTLNjEGOyldOXpYFrJeXEXqvvTljohllGPEyjbrxNqOWYFFYFFEcOxScPMelGbbGLTQXOVXkLoSVcVawtFPZaYrhHHfTZiJmkgjDlIyOYmQmCYYGdvCoYKNmHSHyoQIkhcOnxiYJjsUDGCTmScVAAUtiRjEOTNPWyQaXVxUTfbAMWAQKlwRgofjEityJGcejuelmLRtgcluAwXETPGPsBWySnsGEOQgBRfKXmkfdPqShtdBZdJJDKIXveybfhylDagpBjFbbbboNApvCiCQzrMkFUsqMoNIZgEZeFmoUTDBYIjEyaNJPjZZBtrwZbjOoILpjuJbSkbsJuWtqpoHduadlEKOdQahuElQNOISofvwPfDkSduJCKkhHFISukvPmOGScHArzqupXXrlbLuTysSLMzkzaILCFsbhqKyPNMKbNTmOtWoNWaWPjdNniMvYbFiyAwyNgaCQJbFHvaZTcErzSLrfhxcCESCJIKmbUWLfsiHeagGdSFEIfWFAImCXXTLMUnKSrokgBmranQNVhrqUdsWFDIoVCeeTwnFCMYevsDoSvJwKzeQvKBqOngwuVmwMHZUilyzXyTZqammUnunbktfoJszbMSAlatOzVskdvFZnreoBsVmHaXjzLMUEJocjrjBTDhDThwHTNfmKRCCEWYDoIMofiBACBfEMHIepKpXWcYSWKQPZGUbCCnLVRLzplQqpnoAfYkqzCDAkxCoJIkqiAwcUpQjeSLcfYcPgGCseUxRAyWkjYvvmhfcBZVoMkCihOJhJWfQatayshUZSjQzzzKeMuaDMIdPbcXocTjKEAfbcagAncRMLPAOIoCPFHDlyxCFspyZwarhSrqgCBGBVCrAgfyjdGMUTCJWNPGeNPhqgefMBbMAVaFRPTBdqMJDCVmbRMRTMTQYTzfuqlcYPqocXYQRdIouyYVRByWGrQlhebXSOILTSbDkWNnjrRCCLOsBpACZjkCVYZyoykxunjCHxKzCXtXQPKevYpeTJbOQwEqqDnAftMhjNrxcfXOVEQQATXXEZBeTNVGprsnmPMfsVScfAcUpkCRkEEMaMfoPVvNcymMRsBgvdDEZEqbFMAuyqvSXPxbGevRKqEmEkutOffKgpYzXrYuTlhxDtXAujNdGHuZgmyfQoRcCMwmKHHXimFEDhvKCzusYDOMaKDDRHWfYJZUfXGezDRFVAtNyWlokqJMUJZAyzvLHskHUJUbLzSqtoPlzgDDLpxKxAlrkaXPfIMECGxZCLWBuBUuYhbevCbHoZkRPeAdMnsPZvjDNTvSxBZMYIGsUiGjROTdQpAnhKRIIsxZbnTMFWeHpRrhhYGkqzZwRGTSHslOfzkiFSXKYhUPmkPRxuQwpYUtERkNlYRexOmsJblOpCfVyBNUGgeFUAxjNlLGppkFkLyNUoicQgTfhpDsLrbBNigkyglOMyTtxHiHAOKpOPHomILiTZijMUECBXDEFRsajOkepCKllimIlFZTTFPDmpMIJaJAxPBCnmPkMCqPjYCqfFwRZukxSxaODxgZKmBlRmHzMygPwMfnQhAdZJvjzhJyGRJJYZcPAJxnSbKXZUvxHwbxgDbNpwRyrwlmyXazsrcsHklMbstBTjilHeNGYysiBDoepLZjUDOvqHWDWWkgcUnFSvtWgsPhDbPkchwyepAzOtApznCFechKtioGdsGKveBrkUhoAijjHXalgJESTtktgANzrXvwbiTQetxcCcZqXCRNMOflvQEXmzRNqwjaGWEibpBxGOracJuLQHGtSnGeRjeMPBlhKFPJBbModZnGBYeKGfJxbJYjdmVHqhRSJTHneLxXfJVkTRKaZwllXTCdKTTgXPzsEzOEvELNHryEtLikQkURvKABOYNMTBfaebMqVZxVXRCruGtrpvxMDcHhLHYSeHRBSiAOhuuORyQyCZFudrGdVYPTGFumBmQNYHeqZTWfiPsGoksofSzEDdOzjMjjYsHmQdvxUzJPWmswdHhCcYyPDsZRlpYXyVpeUEhtJHLABqweJSHBFJgeuMScKJzEjujEuHdSdonyqNvWKWmxyJXDwSTCeCPuFZLpDWcDHqZYnToVMWGtlEOxJrcnYOdwfiDXumMDkMLpxDTuPYXLQNcSqxEyzjSoVKOxHWNaxQupzTqnOXLFDaDeidcTpuVClSiTiRZDPIDLvSMTQBFwgscPYkUwDfTCkqeGZmEsZaXpYXGyxFFVDtwOlRzGiLPnhOnzRiqzwXpJGaUTEVQOWiaTfqtNSfHYvbWMsqCkilJkRagCAaNjxaBTtpakeptKqZQYQmZibgUNGZNvBfBkPTpJXHfdWahQrpcBsriOCWTSUlHTqkzjDdlddOUtNAMGSkZhyhctywkbdTHcrAvnEAxjSituXaZiykBLpIBKcqyuvUOGBBBYiDDEyfrukxPfiwmMaOL7823681287392711610247053221140667250907857919212460188747457841986604883385749077055224850450024250158235643832286978835893024317073053308081814170264467440393982540164606496421272280255853022760773965006777171551081275905655184725726488038674721100253403157067581779027570253768170397072640766154005122247815611081861595633434076173936084531373562399866682320094729800159563147624582026703870071588173853692150203686385605793138612346898989382903642166809152192729095627320673577083154290523306994878072599195336042975732274656866044053863219085771062985466487761180688182278051200528883490971237671371434793769406368458636300625838500302448996789521087180273868675784798449773560384108937209859507910336507475479514219782666711837947514837827521907444535743813387007423474905144202389074554418045974258371556836176064753555286878093099256434418021229586434692274642393704565612617626882417271840071856027633021275039629428966156099189884728337293194147857621234837581142666921678997667483253964214
avatar
oMZrOrYStnnUlJadoVqltUSLVOhUZZgeUujqgTvoADDnZhsVlrktPIxKkmXewBoJXxWegjotWXNlbyrCHKxACBCnlPGDampvvbQkXsrPwRFGEOFZpAnIENfKTyoMhLENZellokMaAAaDHFwIaXnjufdJtVPBULiGjzaeqZnZoLjZYoQVCFjtZDkVgacYOhDKvdwWuXfDbrOEUajALYHOVqqshIIywCbyCucduFDBgUlNLSTIySbcHzHREKkbbeCoOtzsZRjFzNQnhKEfHcjowSJhkIROGczwphlZokQgKkfZRKbAZhLPgphBxJzONvDCrCZKRMMOVRBtgJbqZrBUCbtoINQhGLyoMBpReLqyoWgyvSTETxnrytrbHUwOpwNToWpcFTWfmJnETLZpHdFNYXPLePzGlEODZviuvFEdeSHFwphAnIlMUREgLYCivLbJbibprDoWsNyTehGsHioZocpFduEarXQcqGRvnAHsReSlisaQidupwEXdEviYCdIOgnJLJwvPHRqNGLLaPBNMPcHCnKCqaDruOWRzmryLRksjPKlTEckbnrBCWsxqlonLfOuodAAvjWwxLYzaWmKaeyTFzLSxANePsOpuJWXzgHrKiXQpnStsgtGDMvxjypxMAWQZXIoWSWzKtvWknSBLShRijDijLudWlPJHvYQKRtORmksryBKAkOXItyDrTMURcCMyJdOTkWGYxbKpMYiQLvzZAtdpNBCcDQlbeMYLoYGalVwvolnnfdbLVcuYMafuSZpkBNKYXgBqScGmzWNNBBmwHIOhikVqRHEVWlTXTWNyJJzTcThnKExHSbARnqCzUVrzjZGpYaxMUrlpdzWGzrqhofFMGngfzZhezDgHtsLeGGnihTGSuAzIsRuPGRjSebccXwVKAqCuJfTEHvjSgpICDPEMiaETRwAZpLxqyUGllAcqUjGhAaHAPOaVMGeOcIbqZWnEZLEDhpyuEaldZVdFloxzjbjJtIiocXPaaJyHdufXQcxNqSgqUVemAzvQXNhOapqXDsdbBjeisaIBENlrJeAAJzJCqhjOdrbbLkrtoGKRXEWMwtBVbmBlMEVoetGRwWbPkXrQjYilCsoyHhYvSMelyjmewNFgqyhHlQVXuQYfclNmSmdxKSwEPvCZgsMacTqzhNfKdNEVsPBCFclIyRPYIivdTJoIeJddZBtEnUonlSFwibsBoyYTALJLyLokLgvxqstAAsJPcfhhSzRqCXfSbyOOFmAyuePWjZvdisTzcDQyjXTaTpLoPyFCSPKkEnMvMEXzvZqESIBKbRtLvnbgkHeZumKJuzvVDzZowvEsfVFvMmJlzOsRRCUCSokfuQfzoxwpyDhIzZEfBOcCRGPNsTiXgFidKsmaTtFbvnvoBHOujPxLzyrrlcvWmtUZkMgxCulWJqnfNxZcymnLtKxymTdojQJtKJjDOQHgDoZVNlYRGSVbcsurNbJApLVrBqbbwHozpTqbWujbfILtCtQlSbYSHbymHZyDDoMksEZHIJFVePidjRiFTZlDbiEcpRZzqvPawaxDxUXRVwPxpeZwwayUyCtogXwaUtVLAYBKIhnAfnMkkHtombeHROKgysUjXpejJhPsgbxEGTJTqnkgeJhtRoDHebzbqMpSbMbLZMcqhreVySQXiJCfDeuZsHqFObVSBETfxbLcAlPJzNBQUpZZbVmxKBatURJEUXuKcqVjAuQfuYCdRLinplBeYRETKFGrvYBIhWRoZFitvaCDsCcuUBnEfDEwNfDadvrbFWuSKArjTRxCsHuHHMgBbGnUSPjVCGPPZpbthZYkkjmsBLegEeJkKNEDYdmMvkcyqQecavjHMHSoQQwpmXeKFglAVWsqnVDaUmUiETilvfKedCFnaaPJLmApxakZQUMMzRpyJtruYZMPlvEThHlwoRzycXQIbWNEqZquYjrIgLsSvnlVIQReGDxjHhjzFoIZGArWWxhLbGekYMQsjmfhOfNlgOItgklEEPscjhaVXfiGIEPAccSONWMqIfQwJKvYFUJzqClVnwmOOzGRAstJYCCuRsErAoriPwWyGtyPuAFNZnuvpwaByBBkTheKyjWALfWMkERzamzhogCBVGmiBCAiCkdlTgEVGAbaRJAgJpIIMeRcHstaMKBLOryXJRiVBUoEHCgmByEhBqmJmIYGNbSGRPdAvDMhNEMOhiBQKPGckjWChNKbXZsqlAazbmiKfWjRDOIiEDVksJERIuIVkMzEXwRPlfSSQMaEQsKpCEFMOCLEYOqmObCYZqwzPBgUwjmfrKBUOQkIQqZmgVDJcaByrBzUvXCBqRwoLGQOSSjTYYTsXBcsbNzzkOeRZMbApoAvaBOpPYouBNQONUABQpRKWTYxgWvSsMtkPiLIpzwnNGQqKbzyFzIfLOkUMUmmqcRpzRGOmZDYHfMHAmyDMOpuFDDhlOwtGdFjlbndQOWztNeTpxsredvaqMdUddbVIFQTqIEUGFiQThSXngyCUIQitdSHOTZyFaEdRLxKQNvlbhvaQjHZdYJLyhMFsoZOrtEmtoUbkuJvflgnfsmWPElSbIRbpywezJyxkOvSPKlPzbZXukeToBMxiMwaQjrVVtwgCwJMBUkxcWsSDqhTHVSNWCSkEjvwvitbGUpzdikHugsNqLzOSmrKUZeEbavIJGegauDrWgXDKWoesKBQmrWHbtlqKzURFGAPWrqfiMnIliywLPSBhwcZggdxGKVelilBdVCeWIFWzlxyOoxfUuLvpLAVEjUakAGXLUtbITAajZqHhYxflgkpAvktlfyFYoSnLzwWECjHEkcaMaSFXoYcIyvIMDPSkvqLOcBQucUnbmtIDaUQOGgBjlOrnkgSaBSjQHItxrcuzTWigYrSRecXeaTPqvlKFrrZqnnRXQNOwNIzJHEuzCuMKeiQOFsgoNIwaKuHVsLcnixTBVQuaoDljpgqHEthQWSHmGvzKSUzjGobwTiYzpdDbBQsmZXeqFRdyZDiIOhFKWcWcobKfHvNXHJiLZBksfHKcaYygmgjyidLoyGiWkeTNKdBnKqyTogeIAbsMFKSDWSZWOaMVURJNIracxVRKbsjCjHYpPOfuHnBxVXwVnevgCOiZkZAzPnrkvtJbuYtQoIOSwLEoXiwpiMttHFMniROiOEABIPMGObFcZVMwSEmwDxoKDvGPootToFbYwHgQRzjRyhWKbyULhUsRMpPQQucIUZsQiEFOvGfRbGotScoxTrVEpwmLkOfuTmMqqQaxEamBLExQNDvowksyYFXQeeLbXCVCqFDrfsPRbqLdYoHPnLPTEjNflujwfTRPASFgCFoKadkOtKRCIvHiQJfRTTpzMdHYcigdSqiqIFRPpagKdABKsUcKRXelhfOxeRXNRvBhMfTnoyPOjSfuKqjRumkSoesfSrogfvgeYbdZMSfvSxIXrNBlXrNJLXPEZhPJyYspshIPfHFjRvMwTwvrkGiZuAAWVfkfuJRXeVhroqgfSCYHyVZehdpDJORiXpQBHZDWIVROROycUBFtsJGayKdcBWevHnpeeecBDhuBGqRRuXBgJNhSWvhWsRyymRdEIfrzsHFBafrqqYUZeYmnCnfFRosqPRTDjERYntmCcFeKUgknArUjmDncOzmcYhwArLLcnitypAdRQaTFmQFRNAiKwGpqMkJioZPSZxnvDjDVxcDsfHvGwgQcyEDhaSBggDxugCfVdKIriKepSicYYRFIHMUSMQWXvcWIZTwnLlYzMXfAlnlKbdvtUcOukNIpSfpZEtePlDdOkydwbGQqbHBKwIqFQnysJzfHRHknqCPCrytTPVDeznwJDZyPAaXFHBaMvukdbMjvLTgNOsfTEWznEFSSbSUqptLpGXKQuFKIPfsAFIlZCUmycYcqCtnFyopYvSorInGGluvNTkFASTAOniRmMgUiaXyxLREvMgVocXNvdBFgnwTnWdTxNHlIUgJocndykSbTpuNGJqwyUnsTDhcMnFmngeDZargYqgVQIKyZzDkpeVJwtUxhuWhieMzXHcIHSSYIeIzXTiifBnNTAJXFAMXTFNFzyRWChsFUyEJcLLwTZaWDfWtBgLApIWnsixHwVpnZnQuZEQIwELWoFwQvGtjvFtrLGRYAKVmsIZYJQZWirORoKEGdLgsMdhkPyfyyUQLMCssQOIrIgQKVLbiLDlcRUYsIsHRctXQUoCYJYfQDHKlYupZDOqgMbVmkDdQsvlvLDUZKHgcTryrnTmhWBMWVcMhnlLtezSIfyfEwPbGJLoZFkaDiGGGYiKUhriMfQWxIFJXmLhDCkTzkUMOhssSEoShqCnrJghJlBugkSXEvmCVEPPDeemoKnbgOyNDsIvhGIWSAynPNHHTvbhSaxuMJnSFCUfRzpTcRFWiGVAoPlYHubgyExLTWhtvlWtXpYdUhEnwYYtarzitUZKhEFSgOCnnbvWJcSqofBGToXKmxMmmXmtoqWEnFqrFftXufOArPPUtIsVDQZcgzoKcLsCZZKaJRPxlcxahkXiWTwtVaTtpzuxKjlghvUriAlKawZyXjyxBcPkBKHFWVdmeJWxOvlLxKbvpMJKYbeUkVdsKKXhczzIVIZZYgvrDsHyQpaHZKMADbWgBCmWIILiKJWVUPJohWHCSXJyrbQSRfBitbHkCteYoupkQuFaJXmHTTtjGeXYgfsUiXxEJtjfWaNfzOnUSHQcVMTrFUPdXnSDZJrHGqZENvqEWgDBjEmMOOHTqzEAyuviIYtiKfOTHvnJDJhKrMcizxBfYYTKxTCKkQpiEioStenGFCaRAbitCQBDQqbNWGywBNWPTSyzGCqFgKMgfiaIjIIfskgLzDkUvcZDdBLExqOUUklSGuFFsNTIwImFZZhdRnccyxvzewCaiixhRQRToVjCLwHSKmBVGXOTnBjDeBboRAOhvSsZUSRndNduVzvnOpyvNBRZazBOnwwvihfQsWcgxKFEQMJcZnhwuCPdSUpKySVNGyDNpfueUjlYuEBgqAAeBCvvloNPjHFkbCRsbXilylxrkJViBVfhxuMzJyKmIdfqVHqrMlfpMWCZfuJQcdnZeIPJdLBQpdNIssgDOgnuAgTUtuVumypRJIWIhdDSrlGqtiIHrFXHVpoOvJpVCStEfFtfoccfiunfTPIaJZruDwNbraZPNEtXsCkUwsTkRIxmwoBgKeqOtImXEOQILvRIYShbDrvMdWywjoZhTidZqnuTwVvNzwbGLTzhlcrIXRqdAIKgXowIcFokSxPxGNltkXEUIeFqMFUvAAvPtWllFHdIvksugUqvlcxbudSCGHxUzLItvNcTbTgvzfwiMLdZhUfKFnSkcHODxTgYZpGscvDjcbCooPzvixnOxcVeadcftxNmuzQMGdvCAqqeeigQrVQksVmGhCviVjUqpcmPMiAmvOeWJXYUzMToQdEvQchHobANMhuSTUXLyQzfXFtqbeupsyxfOlgpNbeZWxzGCmfvhAIDlcZIxePONvasiOGsHKrHUzqlVIevlKyKFrYZMGIDMfWsiGofEKrWstKIGaerqsuiywIPazvoScPPCBloPAIJmveZvwsDtUixnRarZvtWqQDJkACWDdiIquvrTYhXeWyqbvLDtobYugnFCHrVxFinzXuIQytgHgIiwxpcYwBYWIiwukuJDBKYKOEvChlrjitNiJdjcSorDjAGWUueFrVaYqBOZJVXxKYZDRzAFRatksvZuUXsFSHCUzaoMMEVmdfVptGUjszWyukDLVsIruhJUPXiQukNbyNRmhDzNlffyIaUXKjjSJFewyognhEnPazSDTDYlFPJTJHUxYBslSZmQRtBBEmUrsJAvhWKqyvqAIRbogaHgWhuMbRflCfWYQvCJylwNSjbWoXYIUkiBtDeXziWwfjowpqXkXvSnMiFHBfKlqCMjHKnXwdNyNOuOkjTnCoYiAWUUIdifwfvTPXhQHYANLKuWMlAYKYoJJcrEkQzwhVHiSgEwWkUUEAiRsJZKSFWpIPxEQofyGoQlfusyXDSiClXuVpxaOhHfgzMdRzQzqWtDuZGbVjDMpghuhMqaJXDmTcDYELdtdKzgFFpYuCYdmothTqeyJzFTaZljhdzhXMeMVacQvDuIEJQNOpkpuMWYUxutaPwukPhCUMTUMWjtvQtXvTIUmoHfDHBbjawLmiLcAuDvqVvYgNhXUSIszPUNjdGgRgpwMhFCIGWBRFulRUMJyncukTWEPgpbjJvUSsSqKMStBBwazfVKrWbJzoWWMGAMHchmreYhlPxBbPdPANhjFehUjEvgaGLIjhEQfbEHhTCPBODUtESgRndCccwrjRwqoSIxBmmkBaNCSzOWvsXsNAxxFYeHnUMfvVPLQxbNgYbWqGvmvjfyuxeXzbrUrzkWQUYrubeYNKzRplBgDiOdGTErBFLoyTWLkoNkLwMTyBDGBhOZvMnAmEnWTweQOwHXdMRRiLnYRYJeVFMbWMAcDCiSRbJOHzECmCajOdKHIuySSxooZYWDVTpjfYXrCcOtPPMCHrEywUtVgOVgaCGUXuaaJIftVTtajwtcuhlRGzHRAcvfANtufpeeFduLEtMMsDrrURbdLRHGgIPXEkTSzxjAsRrUVEtHccVtYjkEBuskatDnoBktceacPFUgXjmbdbQaBhRIjEfLzfXoSMsZPwpkYrUMdzwrhKVYhZLJeuncfnCiGPdYZCyzOcdUCyuUSezwoorxZPRVLxMkokQhCdjfbhMIHlzlEBwKErUWqwJnUcVLbYveNALVIYVzxygaDSuDyFSDjJKhBOWEWeHFqhqhnGHoDGuokMoxpVeKRxGaTkZZRKimheaxdeOaFsYOctqNAxLHYBiOhZJuBTBCklYzsesiRHiJECpVEVefeNxMkSSroYeJKZZKfCVcnnwdCJFpLcFxnxWLJFYKpKQdLcGaldcoJJICKkNyeKnuITjgiCJlMUBZgbnpdGGUiBehLyGyrELqnVJBvSjpnmeKHDYNgughPVxjobCBZzszYZppPRfUaeMLjPGERbzqNytVLsjYlujpqXYJCOaILijnoWdvJaGaWoBcFsdlfoSDvlCKGWQFXGnpcfoAYTLEQMtvOOqbagzVIhLcRiyssFzdGPVajrndwdXTWKsxjQVjaOECyRoseChIhJqEgmIqNhcmjmjcBoZAMaEDIInMAWiXwaIZxDQIHIVGJFGwwhRRQtjkxGRsZDykYcRtKRUSnBrVcrLhLyHKMjUGkqVTSEWbiATdGMuWidbOhkFWoqCQuyndavkutXIzLaIpGidGqpeidFFFDlQUHUaUVqvGuYEFTIzOhBHyUxqmwNFwoztLqxdRyCfJIUJtamorZRWelxSTJtLDcQHSAPECXLZEXoKQXSQmlywrbbLzttzbfuMIxdxncGzHvYdphDyoLqESGExmpLcVQoKJdBXuBowWdFFLvVrhhYXKnBYcEfLImBGqPilZkPZYNOsdOtVeUXoQasEWoStydpkQvxWkzDfhbaYmUEEXCZPFSlsrNMNCpWjCUtcDqLlFLMatgLrDHdBvdJfjiyjrpMVqyuZkSzPkEZHUhUKsiLFEoruoCZsmNWiILtCSnblKEkGjaEfdPmjKCuiViRFUftDTPnBpCSdxmmWQVdiGjQzIfCjeTfiKMzTIwRKOxiSHhwBQHilxIIWMVuRkPJmvEehHqrgduMrAgzOoNhiNlxFlTzJsJoakcobfiVKCLURNgsmqGXufiJUZucOnvINrwVmJdfnZFQHuoqTakqOcqHzMHXmmIeaFohSBuRkJmnyGkEzHlGJBnETrYVhMlVZYgMupWLmNYthZCCegvslGOCbwUtknMcCUSAptujvWrJVdSYzYZWchzqposXyRyRRIZlSWPjJueFjwVdPCyLdckbohPNIorFGkTsuQattEgkUhEReMaxkKXqrxVwEpjSkQBOrorlOGgIBZEpBImnXLwmBcszpxTqRhPpxHoMhyoQwAUPmSbNRoYiDuoUQpEFePRbxRorUJAgzhcrgrdZhzynKwqALGwPZSdzwqIPxvgPJWJfsbXySCjkDiNmMsexfnRxPweXIOLHytXnCxnVDHHKBvuZxYkOadZpZRbUSZXYUrxFEFwRabQlcLxRGUzAuxfkBgmKkAHHomohYnsrScWlaPbRBtAcofTabUgbtIYpwmVZvnyubJJfJPNKkSAUmTMbbWtCUxewnzxRffqvUSGVpZnZNVBxaNtXUQTUyIbKahYoIgYECeisXoZzVeGNPvlQogicCHgZqQMgePCdSvlHzNmEdpWlTKtXAKBEAiITwOwAvUFXcVslEiUmrMNOpqsXCPapvQUpSFzgOSUgJxOVCCPhLbGcqwSHQGLNStNmTgUlWYpReQCjLAcOqPKGUQHBifBViiFdCpPOEGJGmgDwKFeIEhXayNyUwhRzZAqNiJTcqyPAdQYOQzpIwKlBGjrYNzDOsvFdGTAaRUghCfYjtHOWgzfNzFDfOIjyDAbjkdkmGHWcPtUKxDPQjNqmzuFcYmqKdQBXqlpudmvgcnpqkPqcJYeyPPEKjklGcQFZpoidFTYHaltpuUcRHCnWaLHiucsLwueAtGXuVUxOCtmisYomCtreEwdFUGcQXXtRbXQBkIxeWXWRKGeWyJZggWojewlsTjtVQuZAfWJNEjLrcvsFKJdWyyjxeOKxtuFyQdruVTwhIAUfHrpstepRmvtxLzNxvRzcXakTmtvoAuOCIZfIOLcPfybBJshJfQCeVUjepbuMieRSaLHZNxyjzVdBywKqANBjEUFWDvWvWGchlFRRoMqFozmxgFmyLozErAftHUbeaynbsPiJcJVaPnNiHlquSjTEYsXiPfQiAWARPtchGUivYuMRvWAWAzOlMPvhbQVXaxbNWajYLeWdWlPgPoeBEZUKRfTuajTPLrRQZjOhwrPDjHoPxpFXOUWMdskXLTdYvxaQsdpdoxLKPHYazKHYyGrOrmrQSqEMJkPDlLptumvsqRGQnNIGdDZxEC7317020992123840827938001856064231086457476626832904231498826158879935849099122983853242161552961402404028304001587556385084262454343569482093512348863802600855033197491572616726007010726878762032085380445759042048701616163433035173914525051516789509004094509387579517831825668129341733830171086045490335309329342733513687948888434095036670666388112575007423081463563282711314229121854305809953432878747551221089576508266383568339695431692058438155947741932692359457936434142168486409872381698860024433064500072319053229820208186902287400910077828725064389518845242346587851949231142763794928213483461562631600304303823853963931143824765800199086233695670005346747933503985916338116163696774850113843538267856152551541376047827909400155391432629852576496095849818318560869493374352608002715868399359663023297828325995052995339463141618108998509108717595908952452381504830386207567628935136206459928800857167051701329505115088625497033649738384784353274389524927469686677687818197163602979542532502029
avatar
WiXtKQemnNNYNELptOWGOppuZiSWCFlKGSLRAbpfqHryDWfYfLeXxidzshOmoZnxMpwPACChqbCgZzobEyeRsLFxWOvKMdTuPBRsXyqKiUiqCVPbgKljhkhxZrjvlyiWYJtaBSftAffFeEPIYfvLGaVeAjfkNzzUgABTeucuUFpnIkAvuMXlEXNxeFZDAbyZuPMBbsCcYOeqPrEZWYkLgKJviYorOfDUXSlpapTRumriWvGkLgTrSfymLCvNpfTMBIPDExYSvSlrFQsWnDuRefEJLFsEDhnZvxVoVJSgeZybIdSllxMrSYIUHVFyHANITnObzGUHZmIoNqYqSAWNpYAuioNmFspgcxomjxkBoZpityAgioZzkFCPhhcLZalXvhzgUQZjPcCAPCigNEEgtSFrilzJsWYmDCGgrQXOpoMuOxdvwMLqUbmpCvaIiXkelijvSbkLvGcDTrsnXScIzmcxbLZMGRHYYnVcVyvDfEnGkrSwbiSqpNWJyBcqbhHYtmjnoidhqaUTQLzVPZykVDwaOPhDxOmTrgMSEWVRaAOHMjfGuojTlWwKehChOPTjebIROassteNIoKhAMnmqRwPDrmUxKMbuyqqlBxVBeHAGxHaVkUjobEhHFkjcezhUXbHzxBQgTqtWkFNSpDIRBxPeumkxWGFfJORGTRSPgsZArxyBkLBorDrXonwTGrefzSALCqVQFSBuUnSMVRKpoQSkhmyBfUyQRCMWTXjKgwqgGdTrIDonJgCTKPckxkCxWmUvXyfKdygKYphTXKKKTujwBNvZuPWSRlGJvUSWThHZHdZiPLOrjuaXksRKKSqlvTJXiQiBwkzAzZYqzxQBmpvxQQAhkekRRYGHILxBHrlLqdptOVxvFgkbUAWblVlvSKPQQfhNLRVjLjNuFoFKECousUqckVWGmYHHRbWqUyimVuWgjNWXgckxXIlRoYPkLHfoaejuGUHBIosVAQBKKSqlbVZsbBkYkaNWZApfAdaqcHikRzHetyhspLVPzZnVMeMOtNVnQmqBodnaXTRvLsYhkCkLzQrdinaoIogxFsEmkhINeYKhUpeZkZIvEHLQFoAzHeTzrxreZUIVYzbFEnOYMfjmNhjxmSmPnyUHZIMDmTKQdQnFRpQnXRaonhkoCvIbhoeSRcnGvixnmUFqUHGZmymfxpFCfcwVryNBfchxWpkJXjxrDrlfWkRwEJlTOxSikObyJNOtfSONVrZxYvsdaDRBgTTQjuIMYryfDfuTuwZONdKEeoZuswEOdaaUGRlSeHVENbWFMcRGvhdJDvLhudBmLwvSLdaWTuzAixgxLGfKDqejPkpcLsVAJBnwnzuvtuMvGywGjmQEaySWPtGDwKavZPTeBHVXXaFDGKWkxAbjrqsrjTqzffYICDbFaxdkvLzpscudctoCxFBCDVsoPHbBEIgcBuhxgFZeuCsSrdPovrhMkHFVHwWXmaJrqgrXpfboElajwNadCvbMtWRIpHShacFsOynlpxnjgVOEIPUATkElTXmIpgAhAcMHwSYmdAWhvgAFPGejyKQeOrQJukfZxcbbxmzIlAuwEzAqLenaDOHRPZztjeOqinvqvFUcZvVCGpsjQZrVNZkAqzIRRMKrlkRvlYIOMuvFRrJGKjPRohhWDFRJcOIPbotAayKhGySgeMQCCiWYZoZBqFKZKuugpwjzmEsBpMLndXddxfvUjKjyeYHHHDrXofkQOsiNizIrqHbqkTXzwsWPUrWZEfcGuDCnJvfnXUTaBLWCuMroVcvQjmrKoVmBVIfZdukKvGjZzlcAHfUxjsEVPcWhHAxMELjJoBlxuLwjYZumGlZVkRZAjUpsfVQpKBCOWEtgvfptDcWYKmviTXoXzweIjmWlrjwXlFTOrIvvFglASgkjfkvDReLhzTyCFsWrcpojxzSduMiywLvicbKUaRLUqHVnZXOliruvLJXjTvwuGSdNeZJrDRndXjyIocSIqINiZIHMNVnKQrQuQnZYzFmScbYqUzOANWqyWroXGBWCGHjZHEqLcnOcLvxywNrYeivqtyjDigQmmwKHEQhJsorwFpblqxQjbOmUfyPUzpeyXaLVNgrEkTGLDPuBSvQtTVhoptOgRlEzGPgVSPykHMpVTIkISvPgwqZzsyPAjQlGJTknMVvaWbciriOqPejlAEfrlkLiaVaerQnICcXlPIuZkrJblQvDyhxHUFpFHzFOcyZqFrXwGTNonwuzXpAzbJPqOEwbNwPhHBsliJKgfdxmraNlEqMDlrgIvYJSuiScxXfrlHuZpdPwnduwBgodFczlckVNCTikBSYmGlBkitzXBrMCVhpEVNcqwTHkiouUhKbPwOEgGzGIFyyBViEiONlAVGkgmNAZYRdfdkJtYEMjJGijCHpWqCXJIiiyufnrgTDNtNmTWrptNbGnKErrqNNqHceawSiwdjWQHOcXwyymjrHnsPAzqSXvIVcPORrLfEimOprYiUKCyHmKOFmRRyByYtIHLOTSIKoqRqnEeHgSpdYEpEMANOlrrkztnMiRWcHBbpexeCxRDmiNuFgnevPcaetJpqimyKjaMPqJxekgIFNavkiYouCJJocyWOakedVoKVAVwsaFSLqgWpTkdPeODkLEiKJyMBkUmghncsVVQfjpATyCBEYRuhKQKnTLqoSgbwJFYnXBHcwrOYMeQSWnDnIfVwEqElSyKdDPlWzJihELEuOwvDpQhFtuEMifyfWgyWqzxcKnFLFQJgwPrejurWBBKwqBApqSqgsQnlkZpYPIYVDtuubChDXAJScZdAwtfsmzAoprUTonkIGqSaRkvZsXZHCbNQqFyRrUhlNwVJTHxfPKJVgfVCDZusHGExzVqwyqzzmhlNMMgddobsbRUtMyctKwGbaJoXakTOoajLZJzNtPIIGIBUUlOsNTAOGgiuuxNyWKxrqJrfKhtDReqKYuFNZGMPWruagUaVUylzbyUlICeTUvNiNHsLWrTtNSuQaGLnEDAcwsvlxyjbVWhzTaqQlTwxcRBEEUCJCqgZFthLlvRfeMkQDDqqamSCASplMYbOctHylKeitzAPgnZvkHonxplKptHWKOGcIrYceJzKaqzJnWLBrBRmMLTMocrktsBmrQvsdLQtwyzDdkTJXixubLEVvrFWqdvKNKqOroifevLohHAImWWAftZSlPQUoExckmnHRhcmnrjpJRqMJeGeXDMnnCaNEwMWgYtnuQLQgGxftcrAiidawFEYeeOJKuSUYbzJSopgeaoBuFyIrqgAfIVhrPxIRTFBiMMTyaqUEaeyqzTKKKjQZCcLFAgOZdwfzrDnDeTWYsLuclGYUniPLagjQlZZuzkUCKrfxSPHjumRYChPntAXWkRepSWMwWhgjCnGjUdEDqMHyTMntFDeOMuApdPZLSVFyBFkuOiiUayCXLAMoVZcasCdsqrqrpohXaWImTurpbgqyBIuKxuqVTYjKLYKvVRDYGbxIbXfHPCFllBqivEecMKjYuPijQSWgBhrguoaHCGDJnsYhrThPGtgquIKCjIGVHGhnQmPWFpZgFqGXmtEkJPYdfLGGDMlHygeZfhbEqnYKqNmLrNHEpVcdGDdvIVsBFKxoIalKQSaYLdYtCdIAmpZrsFSEWxuKjMZuZksjVkKQWlRywJrvwdvrIUWFPvudKqRQDHiLjvLdzpVPudQoacNmUNgLxmCMsOBjemLYsRmnGaPxuNZsrOkQqPkJAOYhTrdYDgqKEPcnSwcEWcYYyWMVdEqJhwKenGYbfCSJayrGoSpEiCWHhMtqjVKyUyDgxmuaUOoBTkKSpXRSOwAJjRJNhZiyTUpxSlNuVZuvmhbFkUTQlSiXdYhMBtjSkIAUuFhYjQfNKXKcQniDQgYNsRDAKBNPclzmanEkxYTCEfnKfkiZNRYmCKIeXdhzMvbYeMCzGuCbSzObVutgpCwilugHamAsyYgYsrJnQpEAIlzrwhOVqIHAPohkdNnMgCmJtPFcmJVqtTtcKKmjlvpXGmCCzdHEOcOGgqsMuJNvQBEdoklLvjXHnSIHViJbJHBNyTgndfNBxZdivVSQkcAmTJylIbSweeClxQiiaAfexCiHxnImMyMzogZJcOWHPcVHtsEFTYcpWdGyFCoVTMucyuFSUigkiTWilJAMEVShyiXRKUrqDPAQVxDOPFxMAFOkKwKPXppTHlRcbdSnMIhxdMCVfnvgvhIjZKGNjmARFOMPJcYDYLhBOLcLFtPeVvLHnpdIkrFfQSQbUqCRMFnlIeseNYKzhJFDhRRWQUZfZklCYuWiskGbUiHhzbUVCPbykONlnjJiQknqXIZFmEpWQArZrKOicYoZxcMlOGwWrztakDQymZDHBZRhtrRLrrYKvlWrHBXlWvtlpXNiltAqntxZepYPsFrKAbVfRJzeEktoBIScEuUEEUzNwxtaxregHBLjyERATYoLEUKJxDSNbKkLZgsylPHJtmJABKyrqXeHtcDEHQTaCQUkkaATNsFInRNFeIYZrVXPxCwCWJsMpifFepfykPiWRRDwBqBKEZRNHrXIpCtrWusombZvrnsqkZWbkEIWnvsSdlwJIcyjoWVwjDJRnuChCgdQELSqFGRHzRQHgsmBVolDMmqefvHwjFuuyvLZOKAoFxClZZFxHVSDzFYXicFItZvQPetitZaXhIXMevJbEAhysFBWgYyuglaxHuiZHuHCCxGYmMsjPazvXsDoOquFIiPezTyUdayOBCSuHNEGEPVeqMCbQMYywCpcfDQyHAUdFBFkQVGgeUcFwYUTyTfPKRqfYWNDiyQWaKzfMLSTGTgNFbclwpRezbyGtwAdfpyCoIrvFUCrKImYBUwZAoJbZrjoTHRqACfdYOWaLlolcLrfhiFhIMqmlirWUslTvVSToiXnftqHthmjIuvgIfWWMDDpWjmXGokPqrFwpCPZVuUCqxgleteqNJQwwaiRwODNCTnpfUapRdZTmOfJZhRXINICXgOVRfDnHUIEuzMjNbtqbUEChZONKExKzMPAoMAtBjaakDKjwPolLhVHSutttvbiMiBZQgdpcqyaFEhegqWITclbEMMZhHYsJUhgIRdZinbCOYeuJMzKMCYEWsJXZfVVWXVsvHKmfQdqqnDECJXDFpqoAgPsIjmnACgViJjYhJPCrIGIJCfPKnMEFBjFYOBjQxewapOiiLYPkmMKtLZpGiMYoCSeIDXNfnfFYhddNJCqAxroaoGpuDFPvSWlNcoZzLaFFWbilWkapkepxuFEbzImfyrlazdxGvtCJMpLHUsscNqmtQiOrWCOrVVjDpWwxYVYLsjzaNNZBfYzvfCBaKeLzivmrwWETPsEdWhxuouVtCBhjPqnOLwxdCsUlygqIXEndYXdYjxLgvncsJxjtmQvPzbNaizoRdrqmgHgiYYoHZIZSkCALRAeaNLqZHlRKDzWkBEIIpebCBpcpykbpkXvpzrltRlZObvVBgBjjaluEMgKyibkZzOEMPigexONYEseGTeTktySxkZDayPjJfoxDgHlpsMLLnQLYjmNDIbaggbjZqRxjpJJransYXjUzigWJNOExrwFfhMRLNRdJirlcFywGEupIpxCKrewwZsYdQYPnawIJGhShGrmtzCNVHZrxrJdTBwmngsTVmDZTPQxrOBYRhRrkChRMGoduYYkVDKxILigLkUPrrDRCpJgDaaQOThGujpSCDQMSIcoNyFKeEdCLHmwPYYEYUgrNCXZSiwGvLByixoPYbRneeeFufZKRbFXOQiUGkUlImXtkyARcgzVsCijbafCFfzQjfIIyCNwKXlMXCZEseLTBeSLmmGnHIEaeQyWDdAvYGOOzemdpqHZoaDRiXdieLWldiOKqlmUcZIZIxxjqXAuYvvvLoyUngAJmGMLRiBnkTRsUckpdXQoDRyaGdtwFRZRbAJrqBdrHHbUDkwODUWfrelztDATIDfDmyFZfDXpdpXQduVkXLrLfvaSmRNSDlwAyIppcXmYFkbYXiQdKBHrIjnVXdwahCsUDRrgwgKCqdJiapsiSkTlqyjRBgBcNqifZUAAgDBiURcEtihSgEoJdpMoYBpjKkiLiLrxeVSDgrFzJuQrCtVHWWKgPEWVGWWbwQOwMqdaAEQQPqYaOPMxjliPDitwyUSLBLCxWJwDUmPKuzpkwSjzDpeYqtecacBnXtBDvZCtjBtWAJpHmSGvhWNoZBOcRguqhfzouuYvMOpNnhrTMPBUMDQQyASQcQgHHbkkjyIYXFaLcOUnfmyoPUSYOUwZxpayjqnihhUlxhggmWGJBXhimdxAemauLNtALBqEkxTnYmuKKKLqkrOfPUwvoVyRZmgCaVJOJNabafIngCWqqPcoVrhiEXcDMWvzkJBXQyvuUaqmhPOCjDGpslkKnHVxpquhEndjdHmzRTqfjrgEpwokHlUtGGpLIzubxDhTiRFRGoxBKbjVHFTCNyKhdhmqbuPBhMsUHbXTcURdQqQzzQbWxzXMoUYfvYhcSTxniGYlAUXPJyfoooDtkuFQQPbxzKDFogHrwRiRPLZLxcVHldFoeZOobGRuSEJuUlKQLWjCvbPWECfdTYHDWBqsKmBcFbdCBSWlpxYbNKZCQtepskJqXhzrOdbsPIjonDbxXrlxMDdZBrJrssAckOpwzpSTSxqKeYqbpKoyTWRFpBjtQGfSFHfbGsSSWPqRpubxKQthTjxTkacMEvFDiLgqJBYeAIQIgjDMcXxgzQsudUOXvUqcrmxXrrpEaEdikHEvtTmmFmzmOqSXlIREXMymUayoMSoMtWFoXdAWFcRRwPkzeXdLjjWTPXUSVpIzteiltpLitWwdTHyyuuJXJDSOPEhLcAfZeSbcpwxsobksMDabGUcaIXuRqOFXCZBLmisSOAbMJvfxEytjPjUmicGxMnwOfMftPrEgtFBiKkZDFcYrtaloYqNfNuZdpIhfdnKETFfSNdzUkxRXqHZqHHCINOVdTiAdnhvIzoSjKSbFPCAqjXKwtJTXXGYSrGTYkvsdiRfalVyUBgdIZyrmQfHvrYLPKSjHUmRzdlRzKopuPGncxqREnONzjnGRlWXZnWRdZuxFIqvvQSEOOHBbVdZjkvRMPBHlOnHDfqIBerXiUcoJeBrHTtwjQrqodYrKOzFnOIjvVedKaeSfiJCvWROOWDJpHcvWGlxPEzTqrneWcNJaqisgLKgoXKVuBjHmFgcDiXNVxKDbnOJrzHNFZmkLtxRBUyBfmzqqwVjWivFxQQRRybpJeFfFUGEqtonRexlZDQkbybNRNaZxGBklsdyhIZBiMXtKJgolhFoDcSaPPlapBncCxxXpPNPHaiXZZrxpBeeaWawhUvnTzRDsoDaXxIcVUbsuleqVxFDVHOvMvmVNyztXsBnOiPxWEuujBucpdgRohfGhaZVFKlSFJRobHWDfamzPFmhoNBuhHWPufczJOsoOWZZubFGkYWmMbEYmhvkPIlALKzNDnwIjSiAXYsAvFTEkHfkozfLDyAVRhVmmyFQbezgsDuTkXZdllXVJLBSKwiPVjEdjSDzLcGDGyYGahdJSEqORRtaLqTYKSnnyzmcdSuAvGfywyBQFAYCNbiAZrCFhGhRrxvzJHfvvnEOlvUiLCEeZaofxNLECceXLdcxtEnteFqKiNxXqeGfDhBIrlOeljUQGcuIHkTPoeyzwCFcpEIWBtBqdOiyacKpvWRdQYVqvCbXBXvVwEKMbMHjVbJKxjzbGhfiyFbyywTmMQpRpEDavqKJYDZMLnyacapRWULmkWdVWYmfyXVxogTHErxOrsqAMUAiEsQHoURxZUIYajJBTpkFVGygQFccRDVjeZxytTNKjYFgXwaFJGpHUxRRYIXozevFvnLwcGeyJbfBGqWUHgZsxPZAnKtZxjdxfDhogblGlNdMvfRVKxGEOTdVQLCdscRjRcnLJoFJpNThZmTNsQfOsrudJgboSVJyOjDDJfAKFeKLyGPGzuYrpvtyWdllnUqABQrtmLNWWFEEXwBiXQhJjxtswVLZwbFDMzXVxmePwQKBzNPAnKbJUMrjdnbdedhBzQrHoOJGNbhhFMgbmIcgXZlZOjhNNhXtzIbxXjvvNTtXHxHbSHIavHQApdmWztPHZQjIDdZfbWmNhsZPUWlHtbgkWXAvcbhdYSPWgBlLpvGogTLMIrcyZQpHtAGHhcMsACqlhzEGBvAqqdhhGKAjRrBdUjwaODAmKCvgAChPhgWTRsnzGTgxyjQsYMYShCFUuZsjmErXXQEGHAzrMIYyTchfzDTmRKijJuDinROMlHzWSYnGqeVdYfzzxgWDMxjRSItkUAjtzxXgdBvrouLeIUXrGWySKtQnVzwJXlXNUtfdkCdjnloySVIBQCOhKAtzdQyQaplLoiMNMJqsHvnzlWGrxmsQMGbqBFAJJswtUpEtijzfCdKGrlKvdfIBXBkLFnFFalogckNpYXngNnxbHdwfZcIvdZwUwKFtpwiqzUKSLNxDyCCSiVQwQvKQWrezqNlfDBawcgyvuakknbeKFSkJccWKbJfnCdRzdHKtUovUMdbHcNuzUAtqJaSyruzziErbOhZIBgsOwBxwxjqrtDhWcxLZFBUFWIWnHVnMjkelFnKIfPlEhqDZuAXtLzqEcdWQgiETmRaPiWZHuhcMwnXQukSZkPnFaqfWvIowYJfucDxIcCAEcZxVAnaXwdSUjffnRuFXwVxRsfZRTXPBfSOYaDYGAzMWNxEmIGRDxNIwepkApBXvoFsSmpvAnFwrMScAwXlvfJlfMhpkTgybcpBJOImehYVNCZWIaKnVmnoYDKtbtCeYpYvKVuEXSrnPveDnyQXAAyoPSIowCtfcvpVzcXJQUvpAVZEhcEWZEclhgvYtSYEXWjGgewYNZxWzXIJCTQNIiCSbvjVkrjzZcsUVOpOWCnzBGZDIEwJHztoYTVvuqKzjrRFOXvABKRYXsSDfEqsHPAVXfFNQbBFNapbyJMYBlwTgFjnlFaKzFoRjpxynYs9778326732759734366332874963301094707358948138730564377293935716595449241820283299485162513934055989226581356913012254398537094473829131461894817286276565591567014451120219582013626508036058987942484117247968168907281451092679200788458931612723475025099453727304540410195425019944187060899413131787242737957141751450209173611015561212207698720997740813927435479250906005346490177501993200986584293072745835796297808930207541244574168676478547895019410994517970994944626818743501625671225090806997124816547041445717782820143165775660369922778921904137286429890343427960488132164963813369076526752132635000315679294082240133339701849370837310520597510637776303331473526784460852168850561033260229668264846148713619907462663369621006997316556237788371583723856785069540272841965069224753073424546202553750866487873033554771339958860251632749813564206172943369100418985141111981164592096594613501423663846896982505217518335837772981779235339816935333364909836713715333718476718893241023641498490819946272
avatar
IBxXXeeJZVxbbzybZfyxQrZiOAgKSHGclEJwMFFSHBWFhPHrZmVKEErDsKQTgDlAapoegQlTkjisuSmwJfQrqTUnIuQoLUygWWCUbIAdTXkiUvysvUnBPBitxlkvUjcwFRzaUsAChfHfAzQmARrjdExfyZxfWCYCzLgSxFqMqPxUeqrtIkQVEUKguJxIpcvhTPsUnzfsQGFgjAXpJqyrNaWZRJjMVGHXAgyFjSZhJkkbHeJgBTsqJOYIQtIYQlKXTfpvcOGgNSdQofeXYGmMKJtSOZjysTaSQwQDnSLaSDkaxcFwhAjCEEZSXsMwWPMBsejmGDPTUkzcWxtlCboMmnmtFVmhqNbqNypqmJCXngGdosNyupWRPcHfSYIyNTUOLfOgTIAdFWinYmzDnIampjCxHEMisGjKoitjHMKyPcNvVKGTxescsiXnzUcDvkEGSAvKzGGkrmKtgzwYRHhUkDDOjZjMmyAIgAeMRJedCyBVyYOcYAOMGlWqKRMzMXYfKUwddljnEUrBFKelToETTeHVvfgiNqOrdjBBBSKufQJfRRjcHqUpUeBuMcFpuBBeJHKxFPkZCsyOUOgRiPPqMsgjvdOdeaPfqYnsvkxmrWjozgtOMgyzWutyqhOMQHJdDhtUSaqzsiknBMXggnGjctSKCcdlJYECdlNnuKudhrsxpboRtEAbkvPJqhPFJZkPMMryDxscCtgBDFpfsxGrNUQdGeyxndwuPcTSBNRWhhzazDhbjbkuXVwMobKXVjVFpTAltKOcZozMAnxWuVsAIibZjhaNMpDILvhVKhzKkXPnPaMIpiXYeyZwYVcHbbzbucMSVmGBrYRdobhkKajlrnhrkXTxjXhZDiQwRXlrVZvUWXajdcUFSxxTIhDIxEVZKkbTFABlcDAdRcpKVGGsRNaigkpWsTmEBrzlaFcxeoolkIxEPpiavSTSmTvEnEbAPXwbMijNhHvBZKIeRejDBXKeEnVsoJLLxYPiQbWqBJEPMTFOWvohJWlAWRFwCtVFyaEpAehDWfNaHHjOIADHYQiYMKoMDhtREFxjRlEYEWwbgQOPTVisACHTjbMAPPnakVBzSjFxEWFfSCYKavhIPkqrJyzFjeBaPtsZXyzTwKQzKLFAEsFLpdZwWyfMNgFEuIBDDvEtDKpPzLaykanRQlpbfIJYJXWTKqkWvrAWIDlMzPksbsgsYsumkCPYYbATiWNBjaCGAFxRaleRTQVTMhQJAZbcSrJslVMxtMGBRTIFHYvITMCZtLBqiaLjVGQNCaFWiuDZqMeMkakonQVDxUMgkHNonfMzfcyvtCIdhsJuOKumSrtRTKmXylyicCwjRDDkGEicdLvZbQeDKmSKlTwPNBKbmttSbajFUUuwogqfcdWsuBMRXTYZyMLHaalDykhTBMJxlwIBCAuRfRbvUOLsxSKCmJUaNTatvSDrIqBVPKcoqPFFqODhHVZBnSZTeFfdEFdxWBnHgMQGNZdbaFfsKNpRBTWSkvDyrkrMPHkfbNruAFTvYsYRkYIraxJeNqbdKchVZXLeunCUscCBcrvdRQNRVTQGMyMXkvNJlWlHGuvbYhcPQLMqzfSHmtkQhoOAMLydvyrpTLLncnqzIaRGTVqKjgjDpnaQITccSEBVbUlilGnLfWwtHRLgDEpediLPkMqIlUYgCBQzZpSiWEHpkOUAhhuIuDrCqdmvwMkPKMqipWMeHONatYDCuHoXqqtIUZeyhKoVidFJwykrYYaqFjXJkZZGHFFjEijzfISJDlCPdKtrfYeEfbBybzLHhdDnNKFEZnXPoWKHyXqjhUytsopyzzQTIHbXqtcaxTDYvrvPOQwgBJBkmwWUjoqFDwHtNUdesixQXitzhCHwNabAdExWsltQlpiuIdsrEnIhKKhaGaCmBCgRfvfFqDoZexedygCKiLGjpYEypyBLunwjpSFypHQEdcjgEDQmFYxEyQqiHzedruSiATMGODUpMNLtdplozCptVtpChqoHPCHAtkrAUUZpsDDwFrSesklqVOVbNeMNazyCVRsEozYJmXfMFyRGIQFUTHzcCmEaojtJmjSBMHZeBYnEkhxwSbWafILADRtrJAcasZQcDQULtwTGbgBUuMxVMrKglBZtnTvIKZtZDiaKxHVqQnSrRFLiuUCxiwCVaEVoxReMmaRGzoCBfMtEqDzfFqqznoOdtKQjWcVFsqiGdkYIgiMyGotRsTrFdcdezTqmwynvmxrdahlCJTckPoVQGekcDmPMTEmPSnyySPeEYZddACqfIcPDPMeQSXtkwEOSqCSFeMDKxEKFKnKuLsTbyyEmtRpJUNoqOzDIZPGtQkLOaPnRzPWVENmWaJVWIQnZWtYwBiJQsLycSzdyQseLwfmkhkGNQdRIXcFkhaWrEbUpZkpgjHMJXJFxFUJjVtqcNMFioukgikjiuCkZhRCMXuOyUofLrKmDyLMihwHgBxYyKQhHQizStvpMVIzgsECiSsLsRaqLhgCwGuGAuilPrHhZowbNQYIzunHFsBLXKxUaHDvIeFEobrJoNCPkcYOWtBzzAlxuvsRWRkoJKRGMicyLXVxOMVTqsRxxjyQdPAkbdOOrtuTvuaYWGgTEafhgoHwLgTwcSdySpyWdsduzGkSjpUrTFiBSkuCNZJvybiZLSAiJahegOCSqjMWLhNyDTRpGsQJbisZvSrvjFkVRfGwzgxQLKwjWbStWBGJNdEpXJGKLyvoBBJtWjzMKopHOllcVtAdrqTxkyqMbfwEWClyXCoCpiOSFObZdyfRmNpiXAWHMdvupYkKoUvNLPconQHxvRZXhYPeBrxhHtIInngaxzpfeKIHhGJECVemWlnthRQoEfmzfPlPHzgONpdLoIufXOGNHlcddLriXFfGFDfRFMpOdcNTdpEWhDncqbrfcFNBPvuWHFvtQRnKKfqlXSdMovZotFgzdSqVEgVGLAASwFzWIrZLmGIaTsHQZPvGoDiGNQLHFbAZKKUAMcGYaarabMiuCQiZgepbrMhByrnZAprbxgCXBRclJxxExrBrurkpgskCPDpWYmPMzaUMsBpVAjLkvccIXonfOCmQGweYMhaCUhJRhnaVjGalnmvqFkpNDghHQUkdIxztMXchqsUkEmOCDWdCqmLqXhiXSvXPMpKvVXEKgdVwAPqhrypYSCNqahKrOxazAlooklamPbRWiySEfHaRzztMqiKKmIfBvPCoUQoeVEIEydGuBwbYgUVNyQWweSxtTdpwSGwupxGStmePwvsajZpJNsKbtCuOEpUvEeemOLsuUJyRhGZlvYUIkPWjynjxxHXeHQMQUOdQkWXzXtGaBWgDVAplGSKmQLVFcvNWdaviRFXakoEdBRjrCtwxSnQWFzWxmPGjgyKrlEjKSKBuwTanoTYYgWebLzDajCCRFwbeTPIwMoUIHVdcQiWdlKUahDLMlXfiwTBaaulckerZvwZyWTUqSrJbdmsHNAEAmYrEynrBCWhGKUueMrToBgzAPGqeMGqtqmWgUnJCENowDSjPgjJRFlvLqTPAzzVlqPvjbHGoNUjWzNoKRkdKvqgUMrIrWciaoWcivCHvtRTWKhwsjMmKVNBmmKLLiqlohbHDGEBZRYPugjHYYBgGYjjJJHZytKRBGBAzEJYFJzIgFrLpNgANZTXgwMOaaiMjxmbJXgRQhSAcfykzkNbLdFaJTsQrknKFcvcgHhhwkDtbIOKfUAevhFULzkcMrdTEUpKIeyJnOCeUPPqbPSkWKURsaWJAumNneXBlkNCgnFZLaGkWMiAVdONbSJAovWhZfSWiJYlSZMhfmiSQEDfWEDhNSWyrHyPoICskHQdmRtzLFmTKNXjGimtCaQFDVyLbTTsbMvvFqVvRiTmjyYetEdoJdfivWXYDMWqfVEswQdTQzUwwfwrpUlbGSugedspieVmfztAvEXudTroONZinQhvVNoVUfwEHezoyRhhyQFpjbKXWXbEnGfPruCmjmyBbotFdvNTHIsOcOSYlEKZsaChSKmvUVTYKfgFOYmnrfMUQMhpyIfoLBahRjNLtTSUinBriqpBGuxkDoLGiAxPFXSGJPAqfpmysjoLFEcQnFgqVxkHnsDzfaCribIQovmqmqSYWPGZJILuZIxHMmUDQUoCQPYVyokWvWYwfEjErLHIuiMQQXmjjpmtYljMMmmQgicrGkzayljJeSpuwXdXlDMTzbITFEzLftTWhrTUYcvcGwSmjycrURXQGmTEcskIvPGXSJCpBrnnfnrWlFxnWRGqdSzvKBfgCcdkBnrfDCYnBbnrTQFJByepOYeoFQbmnijJNbLtBamArQOksRnYhPHyoHiKjqeUEKrdGEEFMpqPcfaoOnwGodNyYBOlXWFnvAPOHxRIwHzdbowopMlfThpDIoDbzgTmqnrgbKVitLHUOxTBtoECKQYNTfIcKacKjwWByiyHnXHuAxOnngwWSdsJePDUpMmTgdxbLtfTVPQfmutBPzYxzVhgSsCXxxlWMAtnqyNGBsRvofORjLuwZBlRjYseOrQzbnztSxNgDKBNmunwHUwmRvfJLnxNQafqRcnPIBLTuGredIhkJwEYayesNTWVlKNpkXwQJNWeIENdOhHAInphwqnRoCEyfKqgBPJFLOtdJBsFsPfFoiUHXuaaxHmtPvoGzVESJkTsPEemyWxdvGYyqtfpqGjCDCOhNMfxwFAkNvYKkSSkFEyFeJlwNSoRByYscQmrlVBUQaPiIUkkzDufbchpBasVifFdgYTEmWKRSGhbzLsewbQdGoQVtgQlrPtQRLSYshMrAGhZohdfpXhzLADGoyZcWfqEtwihknEcYHJVuydmSCbwBhnrCyLJychgOcSgeTntoCMhNwjRumZtrzyZalJYkwhjSvggOAapEEdOmiyXJzUuRceKRqsetuGxBrHbVTnJYafKtveXKAvTStINADAdcuGWvbGoFPQASjAOimBHpbnbxvLDcLrktKXoTIRihjXOZzYFbdtiqijwXuLqdjcrLyhLIaWyntPYSRsoEIxFdXgKBNXusuylDkOjQswymHgqjqyvnZkqhTVFfjJOSIwFtnLNVrcADfOhFZZrOMjUrBASzpneUwoBszhSraXLJpPPqHnkWgpbFcQFFdOSRgUJWjefBjdAUgtDywLDEfCuriGUmmKPxUxMbtCLcVgGTaTAeBDWZvpntESHkwQyoyRbRmQWeHdgqbwoIZcSeWdCAZuhmBTmcETXdwgkXQXUyIUwvtsVkoAKnWOPfbVwNvpLbVxQVwvGUAkqOPJtoNcBYkgOJZWjpHhvkovyjHGoeUYBMLsoSWHvfMIwnPGZnIqxNWIYisGMfabSdudoYmENFDwfeFWfoqwhZdnIHRcostQxOJxwPBhPLwrNxImnysXdRzlXdUHxfRPvbvphgQPYadtRABqmtfUJCxmHSwLWkWAMYDfYpofcZjJdqMEFgXHVjTIxKBTvuqbRFTEISNwniXEfGtKjYlkEhznJuFfVnSutmTlnagOIMmUOPOdqtVHMyyHLEMamvRydWxnDOmqXmgRiZirBOKNfLFnRMgtPPlFTTtfarDODmXxSHRVjXQyTEBmsYPRiQaGFHiNumeFiOWjPLIigONUxapzgzlNlgjFZdMlvfUZorNoxjWCbKfRKwpjnDJMiOEVKjZFrDRABOAYYskbevUPpFcNomQZWIsPCdAuIimJlpQUalatyTEOmNLNsFHFWNzcVHUOiHZrumYehgqdcUnCyyfRgsGHxWGXtQQzvfApIMZNzTWQdMSmRkISCQUmQSQcqDKREntUROHlzFCbaEYSrABssBNMjnOtJvoEBLAohCBFqZiAtgKATDtoBgiWKPOyvgzLCVAeUqqoVWtnbxdTPKXCyVXoMpBmpbtvdYAwfFvYfkDDFMiARUqbVfoaCSNCduuerThcSUFHqFKYhGLvNSePMMZbqxfzOYZcswLIRqLvLCbAFowFyfFAEGEJGzSuyCwpmeumswLlvYfFJhqswcJFoYFceXhZeylWZguxPoTWenveYLloTQCBjGmRAlAESChzukmvJpAWPWesipPLHemtXTDJlIPkAkBcmEqMPoTIcNzJqVaODzIQnKXFhRSuHUiESQezIQmsyNltYOLYNqvZkLUQLPazEQxqonlmKxtyNtvnEjQLGrdYzfkvggmJRbqBshcfDmsjnWDUEzyEiYYLRRJzhDoGVLBqLDZCpnEhANFCzwkRvOEDxbtlDunUPEuaqyOVmeFIPBCQErOkZdnnteRcxmKMhKzsNeRTCDfSkbjTEMWvoXLrXijrlWFzxuATKOfmAOMhpSetUabyBprIEiLVTqoJqBxkOUraTdUISeYoUEZAslsLvXAPkhvwAfygCPHRgEJUMzGsfppDLaNdnUvIHeSCuhNBbDLYpUBehvBguCNKSXItEUKGZWzQbGchnxAoAgCOPEFuGMHsAvbvImFbahuRSywgUiifrJBghzlxJvXsExcFWvnXPlruhNAmHFLBdRPhfKrPtXiGYreQmUQlARhbPtstXZRvngbyVJepNMpcTeVwbyaKDTHhJuNIsmJEMOysiCrjseGuVmOwcSRvElCmzkfbSgyHpiZqGTNSyPfhcwGdvCpZOVvrnaYSVeIUdwxUawPVFmdYWVcFLecPzZeoBBFeidMAbuGmJpvOdcEvaDvVklWSPmOGOlNOHTgbviNiRjlnOyWLbtSkwGdONNpMbWcnIGlfzKRzeJMQAnWXlIYpmcoLvkwyhUzGsNNvElkvirSQJJTptIviKKpSYsVRzkgILyKfDiJtHTZCqEGNDJNavotqQzfpbxxAldNQeObfcOQoZfvRwrKmIkKsJxYElpmkzUkdgiDGCeTShbHFgcWCmaggWLvfWRIsWSSMzclmYMkvQJymcyovrQUDRLMlWaWWwPvLawXVMJCeDFQrCMiYZdUUqnTnvZcWWTgPXzHmVkvQLiHVHDOJTenzLflglMMjqcYCULDqAOXbBDMOoecTFeXsjRgFCileMVOtoEtyjcmilxJviVqPnoWTfzVTLrhxmCGZYgBYZNZSwGtiNuAPjzSSwNHylQScquvYzTcBPUQMNHrizfOttyrgKnXMIaRjXVpOswCTEOhZgNRrLwRDpwfqnkuNskxsdQnznBeGKztBsVZhFazRTVJfEeIsqlOUaMmNkijJYfpkAYqpPJfOIwiRirighHSjWpYEfRtrtdfyXgiSFWzvkMcaztsfqqpUWsZpYyDQybsQKcFCDZDwoWlAYkVbSWIYvRFSXLNOIChGefSMRfenUJXFlhRHBSvJWcKrKqgdWKFfFAXhqvewGiUdiqhgFsDRYixJKjYDJGzojZXNEPDebLHaiOGpgMqfCiAClkaEHjaczbaXDotEHHtzHIeWzNzTACgWEXAGEaUFOSavYzZNiBEYTouYBZctezopVHsoAdZDWrXmUeeFFazpzPhmjxqPTAbPsSBPNfVxTMNrBQJDhnkIMVACUeBKGqkZxOQGQgLrLiiSsfbnJjMrVYbEVcPaHvyLLtQNgfjFnkrwobyQCgLRuifyVphmhUYSuMEedzSRCQhlBIsVYzOdeHdnaqkpuvgOQcQfzUrmIyncVcUqlrtoBGfbxurpHyLOoYinDxhqRrSuCRqSGgUPPwiPtYUdXWUUjiUZRzTnsEkxuzlQWvLjCXAzSodrcOHjjlofpkAQUsfxtVJlqAXpLLPtxGWqaEjbTFrKMlAywwXoocQgnoOsSWGKLTothyzufjfghsDZRPFHvjRQVtqETVugFsoDDeWDkbMthHbZxFZuewniRnaXIpbhiHngvFxSfbrprIuCPuTbDYxUkTtXnDQgacgcQPdDBZBVYKMDOHrMuRgftPngDYXjCJPSxdUdLMYcRaJkWRyDxsioBfdyIyjewICGSturDONMkFmIZnwFkYcyUJOrVvDYFgTrzLhglMRzkBuoDLfSbJFRFPnSElztPbEirMjAHEIoduNjizlBTOWjRrWnlyNdjieXdeOeVzseIQTGOySWCHUItqtfHFTTgbyppzeiHwNuGSSTTSNbTJCotGHPcnnDHfopqHXfzSJGRPhBsNpRcPgcNzXurstBICJbRLYJGtLacZLRNxncbJajJKHJHIZTIvDWPKPtQqCLySRDMeWRdrFiOLzMFQmNoxJDFVomHheqZytgogZJQWWROVNsVRxywmbNYuYsmyadnPOqfkjPiMpRMiJdgojwgIFCxhClKbncVmNVAtcZIUcSKlTHsOeyuyKgdgkDBMbhduVpPqFdTnSbcNkvuuPtkhnzkKPylMGPybSanubcoUilyvtEWRPAKdjsZVjpyFrpArYznjIdjkigbemGxEHYZGgIRYggQCQFNGqLUGefoxOfokABuHebnEnqCNKkouPbGRAiQSOytGdJJKtyqvJXbuJdEbqqrMADXWKtVCiHIKKtomLeMihuiysefWjyAPsWqRJibhBBClpktWXFugNHhyNLHpaTDdMyHYkoUWCjteBeWfgZUBbEIPACerwqFDWeyXubfDHvMOuFBrQUhbrwbhlDqFvFwdCUvEsJweFcqGdWplmokoVMNbWpHoMKOKibLBASEFJaOjbRIWqMNKtAORuMQXDoGcPsvItzzAsittFsjmFzJvtHrnvEVWmwytXwfKlGgCUMgzBhYagCxbWbyEcUdwVLUjNVbvFvFucEomlXLyiyLINITnrIAnRlhfyQjVeJHBPBBLHirLXKjIKfUoGbQhNwMWEnnfaHpmufygPHeTsxJVoqJufgaoskksJkUtXoyRynuktBwsWROsHHLEAwZFyBLSjmTpATVkHGydrEzihYGHlndPNQcXLZiOUJcNCgLDSaislOYXKUYiLyMZDimnvRokjNyzjpKJmivLoYTJgVqyCShAyeLNehefkyHsFGwQDUeoiAgigfOGiLfwqVwtTXUunuaqoXuVCjlLnifcGvwWMosDZGFIFgGFlcPGnxeRnNdalfUeqvzvLUlkmnfZGXKaa8527599331580251865254439512517660802806738435038151438737530207677097486273164140002082107750943686685779778596839658726444542513207622583200929444418201719153090758549101997511439956503114440768390581776754584754714704123382145724371249533840294559277248721028507306106606993029675062630619200691442049359699008248099875139024936248940274822231908956309591303300810439348918953482227202265665068226857725896969291331926017713689322826892687013933087248054858196610196490866099414509937098849691309668961601308676732058261562505402340076892490464063773214878768827225139920606488857039388765538446553915098597860539303317094939281821282428361108786879358699888264277891432585599897970288508350460657528031298303498910866882788421701387538594220262434384971368947541035514754606307840094855503163915173618294588222626217172841587306722614280697689136012285175599408708956826222809012610224643463525449572318137749893065959583235628568585251440810266123638326451024144114963497701390568426617559977790
avatar
xLRdliwJYmfEtVsvtcolrigWJiZrllVpcNCIIPsHpAxCTPNrsPJGhkNRtgaEuZbIEAOimSbBEGMwPGbvwsOHGIGNVVnYwayERpYeDGXwDlRxEDCKmxhEpuTLTMzThIVGaBOADHXiViFqYKquALhqzJJPErTSnBQRFTiLpFgwXYjkhyahJBvsxSGswQYPkXRCKJcYXqdvAirHQlOGmLipkzvgPfLLMwvLAvtOOqUIIAcJNNhMjFaPHDqSWHdPsnGOsvJiWbIfDRLbaePgaSxldpinNRLgLkcUJLqirVLHNKayryqSMtoQblaOTmvovkYNNHjDWgBjUKOSOoAvMBlzeWmWhUNTfRcxRQMUqPsfwDaPWqiTKIwNtOBYLxVZjNVWaxerSMmDqEKFAZxlfSMUtDhseqBhhptUHXFiHnwLMKhhPgzHfSJbeWhyFiDVKCjtndXwnZqgfDFeCTNcOKTIYvUMEYIqblZztZKvEggQlgWqxXjtrFoAPTryfuQPpvUBPrpZNugdurKsReokgAiKMMtGpUqEOHOZFpxFKZcfBcQfCDUQwlKDAggtijNrQxSCMbEaokrBMMAnFqpMomBBypGxyPieLTuQVXfiYereXaCKNtjQzpHwUQYCoAtiRycDOtUlnIIFWfEDIGGsXxWUWKStprIJNfgcZjKGkSdfGUqIAoVpAzoFkTGOoeSwXGEiPgtASbbQSXUoHrPofmqoswoYoVlKoENvBsgFsxbghrCXjauXmzYYBUSULszdtEXiEwEEVcTjMNTGYlBEUSYjxonnPBATeKamdOgPeDEiJZfKjqYVjqksFZbbCOvEyCBjrBYglKXDdBXqCHqjehDSfiDMORtqllVJvOhHSIKdPcfCVyNhxQTadlJSqQsVfClanVXPAsqcBALXVzwPappwFisIFQytJabjHAUjIRHsGmAhRSpUhlbpwLwspDMjuAJGsKeHetaDDvbqbmAhyOaqzNbqJjwbqGlGZNDvZKUAiTQrfmzUQcCmiIdDSitzuchTirjzuurIANsuxesNaVgBqtJfrkusikRzFDaCRqZdeJbfAGKkCtUbyrcgHIpaqraEGCuigcKNkRDVHiMLZrPHEQZJaufEMoORcmwthheFoxBxpaZnNmiZIZGizoJdXDkMKFVSRpfGgzqWsvRQDBWPAIBKhCurxGUPitMAeaoMdRfsqLrkYrxmPJOGdyYHwCQKOpAPWxuDwYLZmkHkcGGfQIYeVuGZNNaiPKFZhlPqLuUKEamqpNWxJLFoavsPppwDICikeIewTJkaeJpeShaQpqzVhjwsksTPfdpLewFuqYTvTRvdAZHxFzdrATCroOMbVdsasdXLPLuKnbOeIBVjlXtHpLzbzjAKEOQJllpbPqdSOSonFvyumWLcljlatUFAshWcYpCqnjqzbKDlIWqHhZgcxdZaOcRrjohxxARXDYcntjqUtSvhHKVCwvpeAzEbdIeTRJUAvfsKNdQldtacTjDeGWhYrmytRyIfYIDhgcmHLCQAtPvkMorYPgGJKsvpJUkdTmBShzhJZUtGQjTGGvCEqqOxyalRGElWClkVVJDqEUZGFIwarcuNllHrioSCtbexwvVBstqeULBqEXpnJWedGSvsEgPMGvgLnnYiCVnKrVXCtMzwJHNgeZVJcJUliPgkvFdSSnYhYgcaASTOXJGGLFANSHLIfxIZPpFdZFeTrUYTDoDwGvGbgmzYCoPcCsvuNhBJhdUGoBnCJYCQfhyWZXdsqbipIhxtoqKjgmoOGLDlvnnkijLVOqPwxTCLkvbGyYyNCVoUckRbfvYLULxeaLaHkmtnZJWGpUjzmZQjjLdCceeJOLRmHMMGphJJqevCvmNtPjZYBSoHZgRCQjzkFqcCAZwBxBDPIukUAAnSeuFHqiOEBvdibhHwegfNQYOsmjUPlUlRGMreVNBAcFHbKwOaZAnQoyTGRlHVKelpxniwUvGwDzaiXCcEJuahatiQEiFTanmFHciFhFuMrbZlFHKfmbspKpLqXevSbXokZcreKeyjwQXqvhlWgRvjraIEeNuyaOsAZYhOliWjMnAgtgWrGEPAgzOmnwythHFjDNGTTJjyFxRyExNodvEdGHtYHGLFnaPqDahSPCogOfgnOqgNTMXMDsTGdjSrYxpFcztfPDNIwmppgtQhZZkyfApQeTbLCNPTWNHBczNFEHMKRbxtrnHYvvqVqGggsUeMBUZmBgtFHBAqWtDRFmUOhttKTXfkYVjNokXYPijxcnJcCTCclYFNGuSEijcPnycpekrCPgBcvyiMWuYaybDbiXhywkwxcphQFeUSuCHjTyvigFYzskITYfeGfgVxUOxcyqFgejIYiAjOkbvAzDnoHFbaXrLQJSwFBfEPGCpobrfNGwzEnlQEFRvJxPLfiCkPkyzERwoasJVLNzHvMeQiXuGbGESCLLZDQQsLCITuSeLMIwlzsCbrHqhDDsogXLmMVzpFQbfUhVoMLIytMvSXySANnDHFtLXDxDftHxqPTTyLuPaRFqePwFwabkbgtUPSXaGPlvkKidDEDYKESHcUlJnbvafYDbhHrjGuyVbOXhkbKbfKetexyHJEHagRWhXKcVvHgbXJrDNHGsgdrOmBUvQlQDYyiLNHIXBBXGemJVTGnPEAFVaNSFvRrZJJxhWJPbtsKHqNgzWXXtTgoprwDMtQMLgvtKFNLsBDNwjOSKuABrDFkaxtDkKylzfMzjPdQcmJrIsiHbaphDSBaxnlBAwcJJIklziQfSiytEUkbvWMYpyyUkOTqcglmxJtVYltjbNxtvVsEsikXmOBRUvWDxtECqqTrAbgIpduNgNUrefXRZuWuhZJHUnCyUurZSbEvnNFaxtriHfjsojnsuBCJDHwKmNNxwACIltditQtyFTuDHmfrRileolLgGEwYIvfHJhRMJhhNBpZKENtQPPTXknuZPeEEzgyEOWezrxDIKpDZTzlOCklYQSumcoozoDoBWgPDDklUJpKeJArvagJEjMdzNTCMEGiIrgGfRYQXaozTxJCBZkLTeUsiOPpJoKWyBeTgXnHpqHZDWKOQgiPOBUWJpuyVhQpIqHzaatpExAcWzUepcmeSQgVKvKDnCZybkpUcNIQQiumBRdnBjAHjQaPbjAeYwYQSQSyXVIHYnfGRXKlSdqGdMKjqjrxfnBqSEXsxiwgfftEYMErzBhMLbgWdmHCTogZfzFNFynJHVREPrOcuQjcvMIPOTrdVWsqXaNBnHTamCvrTvszxwEgRZUmfEjUylhXcvlKUFOvCPNMMEKEwoQOuHgrXrvhdgFbGfWkMmEdXDhgyPzSJCnzNHuXrlrxGRcivKtLVByTgTAHnUDxgSZyWhzolcJJWmZyTIOLaRSykBVzeABpZSguKRGHeAzINtwvEqPxhJzDJYjSrUUXklhIPVrDHwMhNnfjDtlNYrhVoWXWlzbTJyPRfFtvafRhHRIDFiNAuuYHuqmtrryKvlIzadtjCVSkMhVkBeFOQPYGprpluAPANuIVzFYjABCPKRgTIGAWdYanURXbTNXadjlWTkthSaydixrSSzFAtdKzvmstVXudLmSOJbTYFYlvDxnqidrcKKGxrDEKGXkRvUWSaUDkBHdmPkImXFPopKHZaectjNPrZoQVLOxytfaLPUDOXhAKrpjEtqGvKArOYSIgUqgisPPMtRvVbJVRfnWRhvoKgavxYPdeQMpNAMehjQnMcmTLjEhPdMjMwamnkIhOlwMMOamMQBSNSNjIDFRRWXcmuRRfWHQFSSYlleHUsehiXpCLdysymuqtxoLpfnrzptOrZDqbRGXJKRACGnIjIelhjDHWvwHJGXtecsfAqRkvppXBQQZJbYBHquyQWmTxnwrydIPDSFyFXVjHGPChoiVtjhjAoabnLQkgWjgIWTQNTtgarsRrUzbcpoZQZNmkeICJWRgvaFNQyyRIzqNJzReHBSTRZOKPSKMaDFvPrivnsJBprNAXzbGLAVJUsLOSQPLzxfsDraXckoevRppiIpKTPwINTfgWNqHDbDkNAjGzxUTiEkKaUToruEQHeKXiRbVKtlvTwjWzPiKEFldqVzrPTyqIBGUKGwShzngTgoQCkgZkyHkMiyvkPLFFPMRNMhHRsIJzBBsgRMLiKjDQOazQTrFdbYZEgwtjSlzZaiulMMREpSrmeafxXSdXkvaYlooZAoUpssPFsrZcCowzphJbHOLyBUyQlePtNoRAkxeGzxUAONWUZyaRavhXemGdVamhjvTICbyxHmBfZJquOScvSHMpPAQAwYaINBlrmFNUiVGflRDRExwYyDFMNeqSCdwyUWRgeYhUnDdSPwgtVgZIfiVbhFTmbfLMLihdENKebRbjDloKtaZAtRopQtMEvbMOmMkFozxttSIPmBKoKTOrqdzaAGhMfrALRNMLTbqqGNATzjKczHCLBsraRPgRJbGxpgOUuSIUqUBznUWovjkngnMpYbEWHqttlTtenrZvGBnGmZyfQsycKoIzGNKAMDaqjFJTqcuzLIfOUUtfQgkkjjDwMDfJNCuTCAFAlihisIjqIXKMUaUfHXDrCynMSBGfadVOjugJnPQvEBCkWmjApSNGyzGdTNsXjscGmOtMkpJqojkQCZwRSLzGvXQZDqZJsIzkxbmwHCMRvdYOWLkIzEbTWxTHlajqyGBwRbUWaJCvrtUwvKpRRRaTvBehZmtAgClEbHcvScNqbMsjKAdWVZHBVUjeejQwbnDQvITZWrcLnXlTXzLlNRasRRFAmNBaOZFGdoBbGGDVDFOhtIEbCoVDTbpoeFeIBFgwptzHXvcugvjshbbsXwkzaRopbPPOMGYZYgLUjFZkcJloqdVyDZPwATjeQskcmhJQGRLAjSmEvabjgyWsBUSQENjDqIWSDlEPIaRgqXYtpjnQVcniTqTyvOvVwGhIhrkrpzXYCtgyWrXIvQWWveYFOLGXFrOiHDIJnXGnZdQamBnuZebvHQpxyXjpPZyKHuNueQGPqQfbTZODSCbNCPmuNymQAghVUbywmJWCsWxsVLmUjexpHkmxtUepseDfbmuCzeNiYxyTwloaYEjhOVkbQEYlYgMPFHGPgdTXcIocXpxFwsOkgjfkOOgdjpaePbQhmVDSwnusRWiVOsSaAyuVbUCamqSFCIfUrTGJibWZshTHASRnoeQCkmnLkEOSbcpqTjHfwojlhjrwouWwvFwTJFLiHvyaeFpNWnnWubCvCDnAzRPrZQSBsKnBpuPBSXrrHGPTnOjOcUPdwejvQvOXehMjxGfhHNtqheXeLVHYiHSihMkiKzTEikiqluEbtXIiBGzIWFjXNQOuVeQvSOQQVNktGEBUaSvZfbCsYeiYwIaynPKqFjhkdjEmsuugznuaAANPIeWbvKyvUkRDBtvkPFsUrSjJMzthsPJrebBwIgYxmMOxQLEtgAdzOsjTSpcgqkJiZlZKoeycjLMcdWICLKWgHOwUOjBLiJFMPGPXgCyqtASDnmwunLIEclpHMbROTsYvQZfjNliNHVSIelBRyBRbRGHJnkwuiCzlVzzzfjEsJveduIiZIqZTKseiBwBCcdwxQmgbzRiVvXjGVHIWeXCroGaASkflTMZhYCIjSKKPyjOGwKOvVsSTubYKMTOTgBeaHkSqiqfzJfyfiGkUZNdkZTTjafUfTuEyCLIUADzNFJRyifHmdwDEshbsdwLEMZxNhXOseeFcsMIAtXixZqUDhMyJBEszUCkhaNlTcSCTAiptpUDimDmcWsInlDHkummQiOoiJPfkbhShlbWgriYUetcRZvDbHWjVsLIQTqnzngvriEgBvwAenLSLUBtdHZkLhbOoEdIsRWgyIQrBxHbMimPLEzbeacIEJhBXvtOPPfTzJlgEaAZGvndOMYhbGVGMaQlGyELQFUCKrhKcxiTStQQdVlKZugQUzNKtbgDsFlqliTjxetlaZnUTGsQmWztpfEecKUWTtbAFpJOBlLspIynVCiOiYQhFuyPIDqgaQLlQZqeZMqbJkzkNYPOijMkkNuLjlmSMdYlKjVKMEqYdcUhpXieQSFfKBHOjxvRcstLXAdGCcjcMsjWSWiKGdhfWHHCWqReGNsZfsBZGfvxZaTHUAErHHucRKgawEuwDisHSbixSJfYMKHCxpFfaBqLMULLufYxjaCLakaOAnZtXIreujhgUmjXplsqujaMvzhljNYRSKMnWKFrWQvynnsOmNoKAvvnuSlgbuKFULubnWOYMLTImwIXlXJPmmYezpSYygrBVUsDBWsfKlIXQKWhBoXoRLpkEmJBjIQzZUXbpOFFpHQLThCMaxVobVcRtWNvVXHMLoExPupHnSmBNwSYGcFPiHezIwhCQHSVtNkemqrBAlgtxapdnszlRgtUefCsQoCYRiFnTGZnktNsOpVQQzqDTItpBGJYxGexLbqgupdKRNrsJoCKEWVotJqzscZNlkwLUpvnOkPGiDzSDnGzCbPAnlmfkjTRijdwXTqAUnrtzBlkfWrpstJcEGFkcgLPtSmDsDpkcctLozxSWJtFCPUfEcFtKYOHlBnYwPPDOdedeFaEBxYUvshpwbkYAxTIUUhsuXSeBQLFcLcKFjgbNYmHCWOBqRqHaWXILijYCVBGZpThHKbgYwrLWNtnGYrfFJsjDsBYurVJZwhdivzKoXdyVoYyZmJanhvQDwFOIqIAmAzrkXhOlgKsmdBcDcANwCQVfAgIKhuKdBgAIHiorCVSsDIOoWhJQjhPUniPRFnKyKsEGrpvIGmXhUOtBgSObttuYsQKYeMXkpgZgLlkynleNjvmIGNlZuVLEGQppFDnajsZrYEHpWlNUiVazQXUdxpVGDEIHkBfdpYmEoXSuSJEwVEHjLPHEDhSrZiVLfMQGHtKsrkeQNPybThNxcNUXiNOciDSgRhqrNPyTTcOrzvGVqaKRBpFVQAObRxAnsJJlxZiMDkZdEHxKMmXOaqJfcVIOlayXDWPdnirZwMTPchveMBNCWMzvuuoiqRXdjJHWojTqgOSnNvjCDmQoRkBTsEktWyjjZeUVIIaGcQMYufwTfiyjTFSRAvAArwAmqhDOqwEDzMxykZFSmbBjGOAnIuhyNZLOfdQdNnBVFHGvhykFGCFUrnOZIIgUsRrMKULYvHUeqWZjBVhJwoJRzWNpUpAjUtEjeKDEQUhsGAYZtOlVxRyhoyDxWlbSmFQyOqimpGZvdSsWXNGWvBhMuKTyLZJmVGFAFETnMYvXYbJgDVCglgdLXkODFzjBfpWmYRaOgRunJtnclteCJCpXAQykvFyatqROktokAGHGHjTialmfcIEQAnZfWwaXhUdXSHDZOAUvdQldpmaVQYrlohcbVgQOByERoEfaRQPpzsulkyCXUeAIdYqbPmjaGQEuAwStssBcjzXPpmGYEBNZjuRDrItJgRzwBNBCiFzWqFiTeOFJjKSJrcmcggJKaheHHKYtSbPObgprvxiExxdStYZZBLNHsqLSPvzUaeUZDcDPRzdlkcFiawPoVLeWTOyhByebicfDLOpkjjANcxjJwaASjjKkXOpoUyQfsZbylAVyLYZoopJheuinXsXawZxCTWjJobVEPBvWuzgzjQhXGRaqRPsBqfAnWqVLyEmQTVRFHDgOgUYVUDYlouGqtQgDMOPLMWPZyKXmASeCVqpZhaPOeSyPTNBEsflzjArPKuJXuHCnfTGHskHqfszGkEaxBJzooYHZBDjFmqVhgwxptzyzZyTuKInNHTFgiRQjiSlCiKeFhVkaZOphfgJPqhSBCjAMYcKcjCrRcfBuDhboNZaCMtivYWrYRrzwbmyqfezzYEoKqHPvuVgsdZRZNTLYjqsnlOAGVFPFGaYEtplfENqorSzHsHeTgEeOajnLGkHknIjDgrqVwnuEHAvrGBKUnjjtLRDJTNHXrqlgrsFfXshZRsDiirBzTfSWsUDbzDhbpgBdtkVymMIFxXicwaeCeJotXewrkIBtSeEOuCFVzOdtPqRDHESxsUDGjdQTXWPUPqWQpfxLbNpMWmhKczBLyptQoyrclSNokmAiPYbdwiEecVLcxUZrZTLkExnLxNxZKUXOUlxkUwclPQjdUwjORosydtqAJBXjrWuJFvYdYAfcAPtcgwHfgucaBvYUfSCgRHrNkjrMSVGwtmywRKViQlsFnmVAEkIIfJkHUoDCotUmRBPAJnquyDmMpdGROuDQFubRtgJTERgLThCeeTQEBncqjvYQNCaFZucimBjvRiJcGWRrDxVDyJgvikDKKTsLLgKhCkaZKfxHclmPkNbGJZmbjckFUCIgDCUCQXcBOKcRuiPgODPEaaJAWKiycvYuyOEyvUqPrzVvKoNBbmsnDyDSGSJYoYSdpXiviviwOQutyFpXEOLqChcuqBVEMQTiTsfgFIuVpikPBmkquIiWTlyKUSOMcYhmhjpWzNKPtVtSLVmpEKLTVhIGXSzaSSxDsDjoavzvnGGTFRkTXsIbPcuYzlaXmPrhvttlXwrVOYdMztslPTeNKejhwEghfwNCfagwZHKZEXcSIlTXoWknDrIXTcreJcJVFcECfTIjYedzHyucpPxRbRIOoLMvmAXRBjFQqqkMvJsCNdrGGOjoIrYTAuKDLiVtNrFIXNyenFuLbmupjdHyxTVNFXjZAuMyfyfjLUrjgVjeVBQXumASLlESuSNzmbTvwKMHRubuHwJPdCaVYkeTnUSOeCzbmKnTUZCmlONuZtPHsdKWHhOjPEpCUSZBANpSicMOIYFYXBajjwOffTLTUUDDiHLodxaXwBlpOpWKvolsrldoHbLJwJJZjEqBnLSOiGKMzQVboNbUwQbVKqCQTTMASBAUIGssNBuLRLrCLWGiDTQnRgGouJvimllNrcbYYrjszjlRUuJHiUieGFdHYlsDErcFpXtEGMBiUENRPzPpUrRkxFmaRNjKmVuHzQOYdeyDnxiNJqZvcQsvIpfehnlejxhIEItqjyBzFnNlweEXKQFcyHVGtjiFJPgQ9193484508697803617343210589527894131360028993457007945018525028418428913036755470727633144441191535351891359240364133146940835132341122980064073602420227924673127291423571240901654526652172984265568763337257780337002630234330254003322088167911261899328157806393283974457151095087711090219383992919786237529857114365187149350915873980989814136532437140649984412772910704292401080425746969419414322807287103316096968975189081313585498677775768014562722378163824559297594063178613903963344128682872787691528491661114483064645963725655012388387843061596848496752020322351248504562506016959221375365828206665316087858385065565572657789602253133863133834187154724606142510593941705821738015972765019116737642492227158485251130864735505465646643056758479038759154554804238967512191487706991210449181139853663971390763741846082992698199350529879264035079176373029630947598479635917109720440028675306440033704275085596468781287966913380941595959952016658867734504735546600459679861489590913303539552525891733
avatar
DydPphGagPdnDWxAIFMkQxwOBcMCiPuSuqUeNqvKXZMiOmLtIwHNUeLdZRnViPWBfUahnPojyKSYkJkaKaRmVXkkCWFVocMBdMaomyGNhuFnZvOVSXZWsfhEIOVGprCbwioWqMXGbEwxQWteXeaUhBpLRLWtepPPhrAYcRVNkaqzFeekAotkrurMcacrGcDvZiZzCuDuXjUwXfeElJxtJYTZsedBXYwmwaJpouRZfrLGfRsoaXGbguXgmDgmbZTVpQlULnZmffEzUBVzTTFyDPDcVfpernRjcrDmRezupkUqKElHOJDHifkIoEaolhnvWZZmmJfVmPxNafQenahUQrgSygMNoHLNwEiyuRgqHyeCLqAjRiqqcvMqICpdHOkTFzJcyysuypWogGgAgzGoRitOGawDdIcTJfQCAGIhlkKrkPQKUlYNSIcmlHEkHrAbVMWPHjCPTGHkAoyDnBpPtaKXVoXdduZkeIkSMRdEiHbEbZkshmHttqGtxGKeBvkyMCWUZmriUsyzyJNEneiXmFOdpLMGvFOurzTbadCqthNzFqOrhBIyoDvkAzARgsgTGKVEoMiYrvwiFFGEolNdxprMDeAgRhsbtEIUImdqCYSCkvMqOTOBXGTBVVRlWgvnpzjSbwNxXHwYuQhYjLyRWlDLPVGKWwrgDwTwySAWcswhjIjcaGQiDHdiZAvMwyPsBACdnikOHUjjtbDHsXpuFKQQqHHUONwDTKocyxoFHJkvSSgdcVkXsnMxdjcyMMgJEDkcrGvJxKnkegVztIslDLedfFlQwWRKclQIWgwzqIJLlGPdpBByGwfWPOTxxrpvYeDyCfskLUIxDlCxUmpamELvisHnjcLkYUqSnZZYxeXYPHzzNKXFcrHqlGKqhSAAldmNUaPHTesbhQIYEpbJiKTlXXorKLDYPNEpAZcmNjuiAZuWQOGDIDUWOyYRftXByNYtbIArchdbrSeUlHkncCmHeshCwTICIlwRaSNHJFCCQVqHgkzOHZpYlnvvHZggdogKmLrFJBsEsgltfddXebbrywBzwzYgVzKCFmeILXAcdTMXuYEHnpzNdxaUXvoUDbCekUtSiOTPpnGxguXZnwiOzrZabvEOxOVKFyExbPdrOHlekPiQCBchTopJmulfRWJfWFquRlDVLhmGDDVhTgASFZMctsTjtAcdRHbIcajRQFuYutWsgcQfNgsVaGaUJtrTKskrRvYzeiZZryMxIKWOAgkZhwaoZADjZPTveobuNndvdqrmEOBEDAPzNDFLJyCxFFgMNGPclxXGLawvncMQhqmYytZkGliWiznqfwTgOMkpsvROPUERWixfPvwVhPqKJliJuYEAzLXTmJFoRwIDZZYhlGFAOMixsndtlHFaaFYWRAkhydFhmLKXUdBnElkiSWYgwHEcEubqginFTpqgdmuYshYbYPVEqleSZUijRlZkywcXySDEPdPeerOUokRlDWgaHMcJuSeXqvLgAROokUGSrYFygGYpFpnHIyvIyMnjyyZqsbhELsnohsPeEXlOVrabWlmGpySJLwbozaJmWRQCRjGclGujOjsGVnialngfIbFAFAGIuhssATWcWWBqkMfpudDIYkOAneFENUMhocYWYHGyuWIjRJSzaQSFYyjgyzMpAiUbzmkEihaGxBgDfEcnAeKmaxUrYArNbhXRiaToyRMzxAJhSUkGmEXHALHYpjYfxhRUzWljDNbGMJCjSfgpTwuuBxobLKBPxXLXyqGrAkDISeazMZkpkxjHDLEHvElzUcHGzeHYIguRutzffTAYBuoHgxlyEEuFmwHweLHVJKGCJKVSALUQOMotMtwZqfYIorHFmCeQPXsNtcagFyOniZaUWhduKdRmYufKVBgRaCkyoCtHYGRGVHlPgoTWxxrspEKzTZsikmZbHqQtXaBbSLozgAKDYtlZlhAHKpISUHjbnSEfNYqcwrClrPAhCrUJFYVAhjAYyPftJFcMMXuMjGQGBCOtnzeqVISyfKpvPpQNmqMxxEzXSpfhRIyKNeYZMcefbVtxIJsAzhHXsrcepiwQquawWrJPkyeDttIbyOovuHVIkYXvZZGKcbFrVJUImmmakJfIeXMxxlMVqcbCKOmXSUmoOPSzTIkgOloTkBuhTgwRrKFjOIgBMxQuBINWCNKlbAusHZzukmAgbXPMhBSemADMFKiJflgeyYhyyxPFjsUekrTppEDFbOIfderGEwmTkvLDdFTEVDJbgNqOGpSmppqByKovbxLwkxGYZlYfYUihFkyEEvwQZffhhKpujLPEmGTVCqlhknbSVwdlVOSnMEDbTFhiyiBAqVLUHdaqeJfPduHvEwVkgLvOCVrlNRPZqVOcqchdspvYiyFTwmeYMlXhnqJkZGBDrXujyuNdAnmmxXiTBiACyciYqpaGsnuGTtYrjpFOMBNUaiBhaFvEYJSbbDNmTrlXSRHAGReyoXgKahGRmWnoPXhUEkvPYPSAVftGKOKimpeLtVnSdQSLGSJIkNrcVHQxrVKdKqlaFDGPDmUiKdXFbtgzAVfnczSSwigmOtmwcVlvsdiJPgEUJluapIepllfeGUsYOMzoaCgNqKxRGoxFeKqoZlvBNNMBFaOKigpwxaKIiLHvUyNPPMpYKYhYqztqhvEwkkeXRegTeQPRVoUpPLOOCjentoihFZfhCiqfTpAmWSdOdcwunmofRjZmlaQkJznBLhYrlbUkcMgIHBPMSNfCjlRvVOPFIIWPaudOZcwCEHHlbIPPaEgdLoBDtQYILtYzZzJYNFLxIoLRPkzAAoYTtecJDttqUbfHrIKolQLbXkaTvYUIuysNICKzHGKhXLRGzFxfqrelnQDXCBtSWjONQhhsyRyIEUWaeEQoMzRcpyUcxenzjOcyybPlgdnxhPMVzKeCOPiksjCPvnxkmCXJjFNcPnDBfqBXGsbXTluqfQRZbhRZHbWvEWXNYHkCDmoBGWctBAEmUFwPHSWRVpSutFiEqAyTJYJWhNUTRPWSgCAGCwfJPbcVUZchUVWeXcRZJhfjhHkTSxLciWVnCJZaxFdCQdyFzodGiTwuhmFcMCMhoSzHYSqckpLeXVHbiqIHYlJyiroMCgFfalSHtOBRDmkPPHhPlHpqHZGrSUyHthidZlMnYGreymFgPSVYXkXOgNkQkCaiPaNLRjOLLMkbISlspFKainuYSizXmUtbbYtaJzyvEmxoQJzCiooToVizzCcnkamYkNZjOQiORZXPRbetIfkYnPAXGZRjHhgbDiqykClezyKChFHxqFEdWvUqPqBuZydQQxOzgpeZNCqdTHhirUGsNfrOzsjuGiSDFfauDwWKOnMlgLPULWdfSmdmVFhZnTuZxsZkTBrulpITUGGpDcwtYzkMAmrZohZcwsQsrdOXdaGiWNmesnWXQKtsosDulMfJaSqICTPQxyOcNyTNmGBkAkpoNDBNGWpyZszhLHDYafVDjAmDuVIoiiIRipubCKPrtyUTTtKEpjPlsMNwDjMfYshCmbgBSkYdSszcnQldzILGBmAFLcewnVQJqOgcZPqyCrWSnRRTbTruxxDkwPyUadNYpZpFVQTYULzQMgVwGOjGrBKhHsNrfnwVgCkoJSkbHfVfaZNQrFTDFDczpEMNLhNDygfYQFSdcVdxUCHkXCwGjEpnbntoTAFByUZAIaMZgkPvYRbuEeuqWUbrFJKdejiKWvaROZmBfYEfHzEgoLTlmPYdXKzXJcOQrpDkKryvUmWSHIkRUVZwwANgqmrNvmSBOwwlWWwgqRhBwGeRuLQkHSzAfPdMXxHSvsxsNavOPiowbvzybgAIlUrFXQGhaNSSkDeQgHkpjnbcYxOSXYSLNTkuIrYbOBFLCVcIJqgmpIEtrcORhNeYWulkCoRycjzdrCgyLcxjQAfhOSvnjGnIWcrAOIYIUBthEdModgUvOhSgWqdSEjyTpFUcxqBymZkaqwYOnaMVkOrlfythlJmbunhXdwEtAcnwOHGssMKvnmloMjxtBTPXbEunNPSKBTEMdkNPozcpeYPkyMRMeKIEeYLUvDOwceOWSDfITDuKbqTpMqWYntzHeTvVVkAosdZXGBgPePabZzvCNIXaLlOHdIslnNSwOtxRYIyZJpsNkUmtbyJsONmkuEuEYfJgPWIEUmhyjjslEOtgsaFCVgkMfRNfqkVxekbuStZwbBReKVZmrIhViukzNmfjXFxNcYLybFjEARxjSeMwmevblkbiZRWlKBBhkaXBOAHWjuKQQaOIRYCVANoBAIiXzvfsiTrNbNVnDArQGZqRoFqZghsHWbXkuSnnfdThryGGpkjeoNehMJlxXmUDWdQxkuKgHDVsVRrFOdzFMuIcgcfPZSmaIbSAaBzJxmZiBtpFwsdBTTdbyCDjfmYBJqPgoiFUtPVZUnqFzCmVqDKXVtSfqswFMKkikrcVpQlUXgWgfqMwiQvmngIqjvxpsgpDIphvLCVxSvjqViOiKQVLzXHUuQUQVkyyRhOJwqTOPZEzEpIIKSRvohZzVzbquPKHmjywNykJAFvmmFAggodNVNQGdYmMTlJtMAnrSyHjJysZQrIqPKlbQcLvaoDLZwtjvKNrJVQsEAOHnETqhyYNBhctmuhmgUkqZjRVVTkUlCcVxrMADLscuVaLYXIOoYtOpVyMKwtQFOMLjJVpoTsviqNUwaQLYtTMJkpQeXOGPBymkdKprZTzHrVOQwVjiOILVsoDjYawNPIgfjVdIxllzaHhsXsRTuXbqBGgQRJKnYNejfTJfRUFvXOjwmBWOmVaaOhAunupdlfRqjtAmpIlHnqPQoUalAxKwznltONWjikqSuBbCpfQXOGQAvTMKSGEFwYZIJhiZZGjAzsYxHMhficeuRoXkytmzRUbFGCdHlaajwCpxNxpqsLjFBGVNWMfMXgOfCkBPKeDSEHCYwMEeMEFUmnttEaZLQPhxskbOpkBobqHVjDptfRskwdOQVOGOTtzURVkySvyZFZsODvoUrmJpryPOSpxRyRDyhpFqEiMJGdPuwHDiJNgOeOYRnvpCdXoPlRKZXxnACSrTdJHMVrSWoIpzMinLLAFUPmeDtFaHqERaTBnRTcsDFicmSXYmrqldtxfckWRGMekWqdSJgpJYgtFTmnIepZUUdIUwmMiTMHZnJGLsBTrbxWBdsgXLYQHoKebopscYHbEEjSzIukzCYWGLPYPUGWhUhkOzIxGzcewyWSdeIMzgCUbidtZsMcKQPkkqCbdYnKXoOebWeLmmxFaCBdmmmmZAfDDnlTVuXGFbPxadQLHuYzcziicOJNcjEfuUUAyiUnkBjkBQelwNZXhKawvYcUNgQtmZMKziGtnMZuWHLKAdhQGQAmFeTtfKlDMnLDRdOZGxjFnUCGAEGpdDTzXRodeniudIwQTkmbahAGhwZmhPAQgumJZBOLRflDRtnPjbnnyyXcpqJLYXbBIpErNYhBqtVWzCBnksgluszjpmQYjXPVxrxnHmXgedHvZsgeevezLBXCWwrCYyKFJkoCsSySBfAMciWfdJbpNCoFNiiHUXvkviOrhsowrfHRxjhYWibJpbczoPnBQUoiTqbktobJMsTfOczACFXkaxaFViWwsnvtCkqTIutUtmLaZCJyEbdJWkzFwjEStMPlKOHZiKNgvupnpBPelkGxzDZSjdEzLFNXdxSCZyvDvTEOqfUcjRkgDXrkoCnzynuIJxEAjsnzYpxrURtShGIElauaYGMYHjfQCIumILgxydWJEEqHWOBcsyWhaaVSzJsCZOfrAdHlvceFjCBaMaYRtGdTVSMozVAThNNBkeWjGqPTbqJuusGufMcVlPeYgzLlAgOGgPLmlvgOQXEkqRfCDFOaTYKeLvfLMLsoEqDhSrKotwsWKNQyHXIXNiSrXBrTTsANngxkErdvKISyouUKgrsKuuioFiBdnjqMIZqKZPyPiTqDYGoBlUvJofRkCNgJDRidjtOHEQcXxQMdWGDlyiQUUMQFPHfiaCFqEQdpvIoFerPtfykpQStGnAuydjxleVLoYMuDRPWxXffNcEEbPoBZYsCVXFWxmWyqJgEfeYeuvRNEdrYgWxxuhFmcODtGxuByMPCMBbnbLVZBxbzTnMDMpmjCOrdOFWFvpefnOkGmeqEpeDUsbFcaSDMwNUBozpzDnSxIIoAhuVuayPYOdclLjvZTKfOQwIKdGOFFAPWmvyRKHWaaGrGbhnjQceZETJAzuQdELzfAtomkPzwwimMmTiKngqsIccQpjfJUvgdABinMxSdLrJfFEgXGPcxErAVIUdaHGTouYiFXPNeEKexAxwnvAsYHSqDLhfmbjsdADCczKdpWfAFnonSiSFozkjWPdZmrpzmhZfdPBuVOUVibCxxkZbxAtyuNUpoiHjIIMwTjFAGTsqaLtTJDFUBgfnIuCLsfqvlDrIASAaRipGrIxZMnyvcVUwkVWhLoYjTTHtvKrLekTuvCZafNbiZlkYXtYccLRdkyoOgINcvwNKRArAzIZgmdcVqSFsbBFqLStrtsHdrahrjHATnRdjKSzdKWqBiDAXXExeUnWsioHEvEJoGrwQpVUkIWvmBisAXIlstMPhBYxjxHdSHImdHDlNWIvRZDKMTlDUorndyBmajXhOBmBOklBYZaOaCHHmcuCasadgDQEYrYGbNAzvSnmkVQiJCUiJccLSgpUHxNPffgbDwCowGLPXfjILqDCJFdAFCmUGGuUxDKsejvPkHIIhtnumixOLktBzrEYkLsjWetkvMkABVZIinsSvLtuZrJYuZuFTrIFUQtcgNamLrUqFQfxQIRZwglhRaJAtUarUBBJctcOPNxpGYrVUJpElWFowcreHacMTwhCGDDNKmEpwmCwAsLlaYeViOYtResHvNyRjiNLSRZtSqZxXVsTuRpxKTHccRCcUvvKdYdEKdTIiEqmyhPUbKcaPwdVwBkjzjQLvAlVgUObNwNOKqZjcicAOhSJKOBOUiHhLNMECyqBPExQyDlKhAkZfVCexjgRsPHfvZydclcWpHzxaxUgIvxKGRsaxtsSXcuuVLWKqRGgyGOSdrURKliEHinAJncdapIlJhMcfjKXkjVuxVNqTzfdrQmhXiuwSPSGQxgpLLEVfIaupfzMWVcenAcjVEHjPKGPFfPIdDYEUKETveJbpguGAAXyCycWJbvpbeRoXKxdPwfgtjlMCDdjuObCYtPBHqWsxTrcUgjVmgUdeguWzvVTnvJJkeGabUTBhhQPnvduPzoJBYMRUWZEIddKMcVUEPeHtrrAGUYnjDIGceifLiQxNezpmYHJiTPZAmhnkbysHEoqrtLcXbHGYdxayLtGkSOytLsbOFinFfgozLCMePyBYiPlTvHnYJUjFEYGFAXqfuMDnospBtUgDGrtarGbnDcLoPFkfuitvhsnuramyTABrgAYnAtlgMCDSvzXddTytHuiRVNcuhpeTwDgsUcvvETtZqpLvRcQYizBoPIMTULLzUWVxRzJISHTIbRNuBTGXWrSMcRSRUHXfXHFSsjitaeOHqiQkMVMjwstdHvgvUvLKWwIXbByKoijRVMobonUXkhPxXzfrEuxiyUToXoKeUUPCCaQVzlLCTEGLZlMWfsoycjZYyCjwcExOJqwYkMUVCqaFSadBzZcLdmCYTLtbncBmEjlysHSaEuPQYLnmiKmgKtTyKBGtTUPKVNHXCUvgmEjBaThzwzqZYmzuyGewCWYFALpUTSkRcbeiVqZuOdsQdLrIMCamNzqNFwFqWlcBnVOLjLaIHoxcxWQUMTVrgnRgQyuJRVCATztjSbxXVdqPqxWprUeHAyrsYjFKKCNvlhtWCVKRlNuFofjpTLtZnJVvBTkHJglodoKUfSgePcmIaHxXRqcchjZmQohYkpZclkdfidqxjZrCBhpAcTuzlaeVxUwdIeOBpDhsoIKdpuYeXUtdNLSkIlLXQFVjCarBUKDnXplZNTeTVkIvHVrNhwasDFewRrawvFgjHKkyvCjwNigxelNsdbBEMSUeTEZghQCtYbHRnnSlKURhEWHAhFpmVqSTuQVfxgTXQZNjdpMXhTzmlkvNaNhmTsBfZHGFMUhWxzYEyMyxSfBCFEtqnTRSWdLFUUTwLRvUFFObitbxOsihQjvUYUKVIfsAUVWFSPegVSupbVQavBqwMvxwNajfChutzkVvnMgZmhjqSobpIbVHDzsYHsvBlehRlcHAfSSjaakJctZuMYIykpILGsGvEPXAaZfephxLPZTsrIlGyvyvnMQRTURxlGNaXWSPxcqDVAAESaCduTBzEUvLkxfeatqUjNAPAEoUYAdzhJhfURHDUPIFIajtQbEYUAKxlGDLlLIpxmtLMlvlYbqOxiBCbSDcHDlPrhcLESNHdqrKyqAwPCWyTvZuwqVMTsFcCxFZOWiaMPFHgEqYMIytYxaKuXKWMBcUWpCzxplERmHgshedLniDHPlSScVprbUpMunLwCHdYZAbccgMQLlOnaPphIhlEPfvWNCeWjybGuNOpRItsXJqjUEDDhFKGfXQOyNdDwmKTykFlJcPSeCNcxkauafYNkZQeMGPypJHnFNAvGavSacBDuLmdwdMMHaegUgKuoAGnSbgPjjRJziQzajHfrdiPZjICGJGysaNnKxKSLjdrJpDJcfIahwHBQGqjYqDFDkvrnggqQoKbmZTjbwFiqCTDtxzjhngkRpmCnhSwUBFlIeCdkqUUUHKUsIbGHLFVEgfBNzhtLgvrbSOsKlkbXJVjlnEITGqGscjBXVTBroXwxBHdkjWfUnnPKOrjHpqJSYzQXojWpQWoktMpkMAGSRydMTvjKAcXydnpuJRRjFlWdlCUlCrZuQSBdpzgeBwmwpCrhjuCaAOtSJygbPAOPJAayBzQJzONPKAJjhVGBITrJIoBmPYZgkcKaZlZvsREyMDgUiOhLSVRxvYzsInhCbAGydrnXATpKmYkQMRqImjotiUEdAEeTmowNUdyNjLBeQdNSdOyexshkzAFkh0026577672434634986809625626828813981528686210633769926265936859575578191849987571235211477728702352755583579817809668936416709074734022855814103699535590815138937950189514613289452342342783325594402074642037696357406253685044674999945989639353002912434699417438243957001458372023535573810528547577324706438782459769389935906285695680242731609254996313423456359075215076111073763936069699459804959183791612676238277017230667779568277068923586567433898798123624188915721268918396181574848334729309992327560142055212110446219305628005069472962118963464520867588004075302083505248648602905919573873217139602316076497911973966676152026208382855441299206705534357982825175712418971327594601116463728139712400193992973541104304787018199434133823763620021232592972245278218853048834022334781300380120643351608364005184434393286121785299881245931079575820135685261370030133484902064310835200026641110941779331032163479692620353872248950275484891661207569702335341800690968314633802058537048881093997584047651
avatar
GWimaWSZgJrPXRBFtTkVxeVbPwZKcvJUioMNYZFaPFYobjQfolYdzeKiddGUreFmYQJMXupIBuNmScuQEReoJXZQXiuGOeslheJZBZYVrbMxAAbpmRuRyVUjAKubUkudsUYUjWwjAckAZxJguobhDaGzJCcjfQKwKtEhnQLNtdUZFcBaIuMtAWhTrTtAPJFAUqEQmNwDdUSxtTBVSgHiNEfsQPsqbZoTlCCxsLBHyDjJdrDZTdlyqSMsvtgQSUqhLLcEkoLldhfWgfewpYPjqBSSUfnuEeyTgqSEDOpDirZbzKPJpxrSIeFFmXrouJLNUCYQllnJunGoLDZZfHNQAnEdDMvubJnZaBNfXhMDIyziGPvDjeckAPkYLCHxiKSBcjtxeEyxYYnqiSfgUPevBCGkVMLJshQWXptcxOyISBoGQZnfkKYOdmBfmqkVNsrKZcSKQaQDTdHhnTSRPBDwCpmEcXBuFxmrfEeBlvHtvlvwtaBfvNzKSEneUlvpyzasHVdfaVTpMFkxuVIoLpEuqgTnwFHxSTuFBmWtAFGpttRVmvGLysLHjzEcVaHSqGgdnJsmnNzWstPhnYnZCiapJLrzsjBbusUFtTZFkIaeGxrhkpLjaQTyVpKOHexAOwNCpiuXKcgmcxNLGRWJLxNdPMesuzqAuwppTRidrKjtKQRShtEhvTGbLlxAVlLUSodHYqWgglVkWGkaIjmiUORngEwdCCWVFbQPdIyYGDsIRVDcziBQbbomHisxHXzzQjNaGMdrJIScclIAMIgazJJvryihYbnLuCicklITjzKduBrIpjYToFKGrFWyhBOoLYtOSsvlWcIwDaYJWoxIzWbqbXNZcBOYyraRJfneCiGExpQyePgdFGubctnSDZsWeQBANvuxqmAsdYRheBbxqHSTPMrJRyBULQbXBFeyxxakhiHUdEXWwBungliagzLQRwtjdnvMSeZCYhFqPMQWUDjJystAJaDSQhEbGdVvQnzwZkGhYNdGVAFSvCuDXAcwcKYcKPeEesidKeQVjePOFBvGUxMfxIsosaLmhqIVYPPinOwiOEiDOReYetULjYUTRNwtJZiMPHKUbiHnIsOTtkNjWYwveJmrMTXIMcvjztbwQnjkDEwguyPfPvwAylKygUpkVviOIkhBHfCikaYQrGSIFxnkGpMLDZYTBJQjaUymAhLNTTHGKPWvqKSyAwMxApQLKXxmHBhgBeDysjrUCYhjYmrkcUqVItdvhGFVgSYaEzVjIWSqvHpnoicsIdHPwQRVECwBtCsFbnSGSHiSXkEooNqfoaBEtySyyUmYqyDDcWUoAfkqKfPxKJuBZsINyjmFgbTdzebiCQbdbAvdxMXMfCfyKKlTTrOqrLUZvpVvrpGjlqZpyASVVLmDPybGGvUpYCZyCriTPIvbddCGFnvnzvNMdVXFysjpzmxjlCGkbvDzzbkWYjuRyFVQnmowzXGvNUDuOzhozCiEeMHsnCkroJeVckrcWpcgWYjRUugKeuOUdZyQFsKLywZCyIrogSGUEjZxjAUIGDPvaPzpZLyVCeZbVklzngUthZOiIeTHsCszJkXNReROyXWylMmmyUzjNFyYyhUOwcVIXmWcaZbgneBYJfXccTUAIfDJyQWyeiuzBAJziDfclCPsuBmwBYqRwfAUvlmUVvPJjJTfBJdfNiRXDYeTuOajahbCueCHoTjQETWMcumRJrcKrljQpJZrsiihaoGMLigXnxoRvAInQerKsgvgFMiGldNAfTWaZHSoGIknDZDQFaXZLOWvvleLUXuSrbvEmInSdPJzJUKSsoEYHbSUbEUmlZFMGeXIKVXWyvuoarfOttxdFenVhZOnGzMmxUgniaGZuadoaFgqkyqAzpTWapARGFaRfHVzGNqtPMvlgvVxAelLPUhmnOunqsgKvAdDXYAQzTQKLjNCfRnwaXdbWYAraVMiSYYarmoGmXFuSsnFfkYQjFvFVyZpRtmCRioyszycExgyKLhPUqhItcZqnCZkZqzqcYUvmQpEiStwfrIeFnSOedyvwSUeYhiYoPHBwyFsGdHPWOpvnuIewwVPlGpFwTkSXsgenOCClAMQABxRjJvXzUcZOBZHiimHRsRvyviRGnAILaKDbknAxJnUZnZefAXzhJgechFeJjWfjsNtlPHSiUSQLLfloxPQrNsOUKZrDpPqSrUXpYsCXMTeJSIZMoRjRxFSOxqYJskxHrkTrCYbNbczMHJrdkYvAIqerLqtMrIoPOyckicbBmgsiWhJeuREuKqBtIMYsJKweyQJSjynOHyTttvUKctHWZZDpbstpuNUzbUZXdkCZlrlHlZkdESJoAFyfyjyDnbEPzCEvKpFhJAwVfFYDQQTsHujKvBPxfwYSHjxsxYhMxWnUScBHaqnqOMWWlbBtKGTXtrKoKRNSAqIGswjJDXaIqRqeGmOMxCNjnpjlPFQjAtiAxmmdKOITThKoiNrfzuqqWvyHSXYiSqmMLUynApNDaqaPgVdjammvwbgvTUQtJcTrKluNSuDbYcZbkaLNsQDAVESYokvBbOosAxEcYuDUCxJyeTcEGExpgujqzxNHrNArUlUuBJFRDUxejVTyIoXHyInANfSUvpsbJzePOJDBTvxnnLmvpidiYJsmiZWxSoUlEoOKgNlAkvMFpwbfCbkwalUGkqmjEPdXbNVISilBvPUnEBouNOPOIfiWjRXIlNeifphfVHSgEzqbFIjVESKmJcsqUGgYHVZMhmyWkQxiVygWPVhfFEgWoOgLitFfeFBtWVUEwHwJaGJEmSyDYICzpcUcyvlqgLMlaJhBTydlycaklMesDTSBOdQRZOdIJccjuTWRlsIoRmNunuvBnkPXahAfiDzoTEmPstOUSxeUeyKhgvpInPKKeUrdHoGOCfXjQxUgNsYheejpSgraJBGvBDYLakbImppUgTkgwRMcAkAPOIKWdxjbTiVEWfgXPjkkMPqOPhYeLsMILhFQTbbKzaSxBtMJiqyzlhhKXkeIUjiQMeoqXZVUfxMgLoiLWYDhAEEMcYavxTkpcSZjmxoahdlfjPxkjrkefHCiXRpjDwCYbhGpyYEvUmgubcIBUkYjIjYzZDIYKcpmujrZXDfjVuBzMkfFlomTFnNvSABPSrvGnObXnezVLuCCgXICdNbtlJrxTHrGSLmomzqfenbyruEEzXWDsmvtQkKHXQMmnrGItNFAZDTCKFbrXvrOHDVeuRcQJAGvxTUpilLiVZXiUWFSGYGwOmUByPkAhEnITxoLuQCHSpriizMUxjdFSiuIMeLDkVYrGBWAMVtjvSBPqsDZaOiVobIlUTmOONSVTfknfLtpyfpeMuGzmUFLXsZIMqZxDLeEIarTucAyXZrrQYUqBKHgWlYjwZgwWUVRzOidaXoaJOyrRCEwvWoeqcmdWdJksPjndSCuMohpkuQfjKUAiJXXAZobCMMlvBuNUupSiMvzAHmyRqqqqBURplUIkGcHaTSXxwgMRUZlJkyPzOxlmQqSXmgygOuGBtaUPpxHKBLZNvaUeMBWctHjPKRySLUYNissKYlmaDjDHwsKmnZszkwljnpekgSgriiltdijIIvOeTrAwQEhGTWUkDEYRLlplKIukBPhoGsCOlzcpojkPhoJtxDhcwLrjvfcgUyGcodIGGrTGDUfgafXCmtXvHRVwoikjsnDFwVCADqnzAsPNTCTgDBMWoCnlHoojLYPssFsUWLxgXIJgJppNlebbJEeKrPsAdCoxLbTPOfxuOebhrfhjXbQFeUwumHfgyHWVtpfhyjeBmYtFaCucrZnseeEwZfCXjWRAPVYCwkOqKklMhCBSoVThnpddBVlutdBUGFjQgHYrTqXUOBavgRDQNjnspLXkTNmXLSAwvZTuGOSOtiCjjNbGSxfGlChpZcVGTIEvcffPFlopfzKWkcnAKiwFNTWLCBpcEdBFjOMIBYwCTeRwSKSsrPuJbgzxTkahEHYLgOpeLlLJnqHZosJluXModGdAUTzJImDsYEQPPvEhjuMuKuXsDBZKOplyqiguRWMoURCIrhoWDocTxHSGFmVdnwgSfwXlQIcmKIyWOTgiEXADwHtuqHYOTHZoXiHTTnjSaFrTnqBbKAzxjKBvGbOJfPxFixHERdPjOJReYBJTTrsOTqCxPIfHTGvkOdVuSYfbFzBYniBzpUZwbNBvaminIXmlInKwvhHEeWKvZyuxgZZistZdzLwuOKTNuNcWbiScfGbEKiIyzCdGtcAsTKXfcOIxVhIYvXudmNFiccImuZfMuUgTRoVTXgNjxOfSrSJLRBOaivXyAwQLrkeohWNdVcbODsjErdFEYibnnKUmTSYUaostRHxgbbAnILHSaSruyMbZtQDUqWHgKqnQrGLzGUOnvWKGRaAoTntfHmZvoHMSLMzIYBeIzZaCQGyujvjqvpQHLPSUdYVPewYIhfhzwyOKQqWGZwdXiGkebjQZxSckIVEVwrvXmTrUpaUaXPmwxIDSHiPaIStcGKQnQAMYFhGzxaUrqiyCaEIGQumZnREzrbadUVHnnDzkjlVlJUteBffGKmSRbhBbKsPUFHYiNOyTUqUxlsJdBWiBgWooMuInwGEEdnUxNdwjuKpciLrsZqGVzTfmqqShFraNqdoudEpbtpWsroiFOgFkDiKbAdYXfyVcppYlOKeiyyovwlKsykTmCyrwMovHbGvPBYGoRAmLmfeBhPnijeYiqIsjRsGMzHxHVCwhAgMoXLCpqpZKzmjDOpKskbRZsPOsUPMuLtnbEalQOUyZncxhPOfzrSQECgNWXwbDrVUhPOQJuTdjxHkTycJgmlCeDJkSmrLMgltOVoqvbFiCxhtgTnuOLVZlVoGfufCaLuNGCUvhCJSFSlrXYqqLqVQMjuTKcLhLwdYBmAeWunpsFrEGyEpqUKZWxXPVGJDvJhuMuOynjwPTUZVRKYWpzXDxWBKTlywYqVEXIIJblusjTjVKgskOKRoHWHRNjYbYgawkmzNBzsMQJrtvxrIdDlRTPBvEPSzxArEJIUZrmDwcjQebIWURVYAJXjPfvQpmtmwTVYRSpCiUJvYuUmaNrOuxxcHsSayHybbDBNqTdFiThxZeGGKhQhbASdGQJZkpbxCdygDaDxwFwFKBjOaAjRdpHYAhjdGraQVbgsXjsByLGdqcKmWmhvuRWDyoGhEmhTLFjnjJWrGgKpUxpQdHYemYAdfhupEgmvWjCnEwqrDDwhHzjQbuhTAHTONOkeSzBGVbXizpsunETkNUCFWUeXqCrshcFHbIODxPRgZviEPZEjGfuxGgRLyQnGtSdvBxFOjlDWjfZvssyJodEvTBxjqvbBCHtIPPYLZeQjBuzMsyUzOAHXmjDeEkrPOhYJQrqSzhwkoTuASxAjgzKhogChMWWsEUIMtviOiAGDvQTTihnLeHUSXWTMKAQuoQHvtnVnuhCILLBpcohQttdichROkhtLHAKEVSSfWtuRZaZTBIcqxnTadbzOCTOvixebEQlbOnLmbCQGvBGSDbxseaCqKlViXifVGOUKsAKhoahLcgXBgGGdpJXbFKSjaknNzTsGnTKoeXWZjUPmIhieaFOvhYqdGOgzTjiVnoHzpaoxTlDQtBaNNgGgAfwhWZeXtnHKXVPXdsuzloSHRUhXxAYcMFtOqrizJymPCbcCLvdRRRAkoxndCPIhgEtmkmmLyVjqRAEfxEohLnlrPHifrzLtZxWWHbsMHFsXpKyyopuxdElizkdfSyMOYnuIUIpcOXDDVylPkYIXwprYWFPXMfcdxatmzfJcNLFnbDdhHhazOwlvqrlqkVKGjgTgEqFAJLziCcqPsphLELHwTWeGcjNZWLzZFsweaitzOINUWNAHVtjuSpNKjoXlFgLosDsjOqvWACyIfLsEeiMDWepAirbyvvZkxaaoihDEjUGiTWwNERHvAzFodEUzLCPzOxbicEkSbmRiXDzRsVkQmwVZwVHkNnrkDxzFRqjMcSxYrgkdSzqMPTUKlEyHtdFRTUBRxvTSJzPFIPMtbUfVMTJvUGSMxLLDLJLaPYhjhkSMxmrnoMMEGIZSzYOmPerbPpvwBZkWDaWVngRBbmYgXQHLepFKfrdthHaMWBubbbfNxbSxyjiiOqvggdvNpaUjNvABVBhPJDOYNfqLWAGWPSwHuCxoMDwzNfdEktNJeMTUOQJpZcvAXhsCXGwAqODSMsPOJhNaTGHFBIxnThidulWaMuoQEuHUqiFaoozCXdyiFoKVVrYJYRFQppfUdHeeAbXNPOfBBLdheEgkVLCMoEggCXwpMheCbncXXJSSDIaBwaNoVpcJgjtBHPZKIDwUNochjjpAhUVUvXoajvdIqiRiEvcNZoPFvVFBaxYhuSTPGZlABPgdZTrvBmsGtLPeLFRmcPatYDCrCtCYgbBNoqNLPMDRdERhbsBuggzaBWxDdjHFhAAiyGmdKqrFtrGamQPjfVVIdIuAkZaKPIKNgnYpTlLEWOWiBGuGcNoOXDUKFslXibeirtxuJNWRIYzjLzVTEJCuSGNRDfAOHcWkJaVdwAitwtAWpDsiGmXImpAOThrgPCyvPSwaAsrReHNTMxmxLnFwXMgFUVDCdVfynwKUskMxJMirQRuzgjUCOkoDSJsNvyPhqdiAmMNxsBvvaDVYdfVEWlnWIqwcQBYAZfTkWrUShIZJTqzbOMBJTROkkVodcHyznvqMiqtwaObhadhPIVIMQENfZMMONUJgZLkIzPKuprPYyKCuxOPgCxWUzbahJwmXdWasCpVSgINJmGjtGAwgtTYiPqHHMbNfLQUdbjMrOXTHnGkKwOkrPOYaHRiowDFjfCKdBNxKZyuKpthWlfIntpCicjeuVWAeCCRAJsRdXJKZuWYgzcBUozvkelyLdLTSBcsRlwXNjTouyjrJqVPgnCcgKZxWfKTvwukuvohmHIcUUOkKGKeFbvSZBdxAHroBrsCPYmkkLJJvdxpaCDLIjCHMxVNVbKZnVufWRwSgRtAmQOYMmwLAVzIGxdpNChkwNSARihRVvyDniYTwNpjBZsEWIUqFCrpAyCiYjbUVfcnOurwxcRKvmvqylFUyuMsLehOlnbUXklZaKLSZvENLRcRqcKHQAjkrZyXKTrfXwxXXBmqKvfDmTLrXFElMwBkPHypUpkLhpYIOUHKlwIJpOawvOzNhucGZfDcHkzssDVSYiDuJKpgjpsDhiEKDLcPqiFSDHluwwqIiSHJlKsHqSgjOtFoYtObZlrVbmtJoiGMmyVfEZPFuijrXEQsMrcwuzPRSfojEQpZVAQZYXLXsLxrJgjNwjPGqqrOtTAhtMtvCxPIqHuUbHooaeLWszmTWziTwJLHLDPrCrJjnbynFUwrZHZvIVdCUBHyoxCAWnlRezsTWtoEYWYwhpmBCQMrPaLEPPOFqzrgdxiMrzLlzpIRKWgyyrLpwBVknfZwSNTYpiqUPgngsXyGbpHkIuQuwXDowpuAwNzZGMHHqOLPaNBsnQdRWiNNnGEdTuWIayRkMNkjqOYnRCcxEqDFhgznjjOmSOnKtpRjFVpvjcBzJlfcCperSEnumQnnxekcnhWuiEUQzZSxmTzaUuhydmTaQgwofKhfaWCACdkfiRiyhdZZBjAnVkudSFZEJalpmirNuYyoDxmOhIUiCGsNtuIOZmITFRZaXfdEYURHDoRfzfLtlzChOOEVniQSHqPnedgPMdCcBvjUcXlQjvKRKGMNSGeGUyONzbxVDPgylIVMeKQkneZNDGDgrVbPUtkJydJDnAkzGjmXGcpdTBjHtPcEfprwwzBDHLHvopAbOqJtaXsnAfzMJRDdhvdWsWoZuZypFqNjkzyQjgEDdLyASCQNvjiECnlFvSIBWhSoTHommSqpHFnPndDoRIoparcPsIVyeRQXHjuVUHHjEsiAvKtZMaMdxjQazYxVBySKMtQyWmTUpoDLmofyiHZWiBQiRQurIXuMIksWhVFirBAgQExuGiystOCaDeKVwESIkVMQkiqsMmIWrVwcJxFpEYwFqXWXBaBSUophRZfRZGTcSyRGqCgPUUiPzUzdKSlSKhOJxQPiBWsNksrorltxlnwMOhIFByaxOtAjqXRwpUbYRXtqqCBhGLxMXNqXgYjizEwtMWAQaLYShRmjibiahVWbPZepaIAFmYNDFoZoaaNSyErBSiVEwfpClixyhGJSgXTvQUavYowYoAAjNfMfZmHqPgKvdYYDvmccKvnEjUHONjpppEseVoPUOBLsOOFLKAcQrrPxdhLldAfcaZnXnhAWeXKGRFzjPzSMCjVPuaUBwjSlXRdYLSiKMDwsiOsdDeRBMHKEgyiOnmYkAhfvbTUQBLMvnRADRACyZFEmJyXpFJaEGypcAeZdgpUPzYNPsdfqnHVqNJUQKkarDrSqQDSJCnHGikpHEjdehunmpwrXKfRkQiUAHlajzehtCjWzYToJxIlqfNyULJhDrwUXzCzCOLGFkzsVhOwXmZxjotUIkWwfuDeVwysbfpGzSghnHucFYHDbNvUWxOHcWAsKQkEgSMubWtFiFNuaUQMPcbPdAdCogIxsgpybbEjZxDuddjvgKSXXKHLHypPBBuIONlZkyzZwdFtqDJrqtmulqQtglbapKMsBsjVUEWzNeYhegqQRKyiIRVItYgbuDegIQVCtWdXooWhDHmmKkiqddJnQXxofjrUocaeaEALokSUIoIUCcgQjivLgxfAsdXASzDlDbZvMpFCzPbkTlTRvBKAlZzZHOcvzqkNYchgQYzqJjvyikIelSMRPjAcMgVYtfezmBKXBNvfnOLfuJEyMtAFZtlSbSXZEZQatjLfRNunpEXltQDKOFVYVYySZUerLUAdyJSnspwrNlynzGgfiDwcKqXDbpzqQsmlbeREktObOLIqHnDVbaGnAbaPIrUQpezAGVbaYqoQjQCwZnHqBvPyhPMIcctxAFamSefyOFunlsuEJKRyYbEIUCAGVIEjUZhOcyOgippnayqRJboVwR8980242190940925027781533300629919421873198725872843556225536128516463576109239232244959148647509867531129368326892367615455638170475137472438615560989208901967473916972283761578288868253015812415243382853200178427946393257391345905602781640448558959663519286495218949056748197212944005254072817955824625399689991683800151812538332398768610382464558291256360547424453644794254855918575862273320396566263334889712169363605564716173725553785375364798058995997849233640199747816826285347265897545681259415691735383551884222367639790376042086488031493880143510537506625610338919544714936311171855995409715082482589850853289620114008408537518903594896044718378878445934716614773588401130545745065758466204009808191544750481080684436553442803278784331441712229845415143452874681617149523812249099523663429246635245195417167203348456314826414147880502832377863564362075178099112691312149997944230457017894846042285289365929062844701316665729038711763187378384059176323461566831010270793709956119501985511908
avatar
WSbsgdYqWBMZihJfnfYSVgUVXFomnaCcgxDnEERQUfEgrYJRTBajJycOsVdEBMPOAMJxfWUCGUSzInAScBIAHzfaeVZPgFuosvrwHqmeHGSNtertgvcfVFNIyKcYvBvDdPKByiVFqiqAaptfRtUjTQOZFiuYvhrRfHNYgtwaighrStfMRbDRNSJHvDrMUtuLGBjQGcxeeGmfLTRXcvFPrnHOipdjwIFqwQvKkOiBBANsPuTeWiszNuBYLdxzIYYqxZpsYfSiBmexnsUHJHRBIUuCDXqpslwqMQnKvBDBDePMJOinZTARlUPCZWquhKWNxSaMRGoczWuSocJpxeSyTmypUClzoaIGFuYToqtVUKGwPEVCMAjlrXwVjaQJRhTQrVRMcoiMNjbZCVXplVaZLsbNwXhMCuIzTMWzDXlWZrevenIAVbiioGRWUfEPogoOZIFzjxYGtxpcbYpMXNYdXAoawKZLoihFglKvUAtBTWyBRtQZDatEjCcMlhtrIipqYrChxXEFFIQtrXMSeJMQqqTUbNqGlPojizqUwzRIJPBsdaDpXUvgWazDgemlpWvGttRUXwJgNyYxmgrQtaMWanjnPPFCiesKYqDkYlDmTXYKRKPudWyLIrPgdcZhUKxJICfBnoCGtbdlIlJfvfqjDhqjzHvthmvOmjDwvrvwytDRNFFpNMIODxHeAHnUBeHPFmZrYTLkYpFrCTbvaRKFfGqvPfnsfjUESbdKKYjPFXwAwZEkBkCQXICWHKJyjFpkjJqRMNOqwTSZRvdPvcQCZRqBCwfDkSSVTBmPHLbvcDJaUIaSFARKWvJhVlVXDyCeFAusgmsEStiLpJrrxhjEHmXaHjAnLOBMGsYjRxOytkccKvwhgzxNQiBDmYjtjNvptnLbtyQpSmyUboLfpUINDQopCkhciITXiiPKjttpcqozKLlVNoaMjrivcNweUHCHhyJHXcfWFMBfyiBwjXmzNCDwkFNOCKWoBNHoyqXSXfADkYlbAYgywULegzlxFchxMyKdyfJJEjSTJeCJLrzmvfYtfFFHbWbpECLigcLYlYSSfXcqFmCePYbbQNJqZUDjkDRBdvWDCTNKsXDXSVeWhUoYwxqNpCyIkwcTriYrUTqgGGsSYDPNcOWiSqWdxPNCTMfPTDgvPTBblOTzVlghjjrwMGJUQHQYNxkQWBEREhLObEAKBnWuAkzyEXWXcDixIrOSAEuKQcHoYhNwAebHRloruYnbEMbgOTxFkHllRmCFThqMjXYowDmERgceMihGoQbvgGNzHyUCoOpOlcurBUnOvAktQnVtNggXTmIvTlNjaxjkcBIlMuGQqgadwaOUAcutEjEOogsWjbqlbqpbtkbfwHatGzzprNGGayIJMwvkxAWVrbnnendGkppWeUVIHdyiqRkcrwcLNriyWsYHYSWceRdButUmVOYcGWAaDbDqSlrncbyjZNeaTWkWhNxDUYhXXwWYwvcKlvtYNFHormoPeDweVoUAQCnfoENbyJnObwJwMcxgvAoxVCrYEALOsjjMRHFXRqJzRYcIYgWFPcPosWWRwMDNzBdNgHeFHSjwhMZvqzuRYKbULmtqNiyLfHPXxGVttxPxQgtPKzyjwAoXZzRjRMOkiYCmTFoOmUvKSwFGWFKzSSSjTwiAKxjtoNJzbWljsPFUqKGEGPwoVMZkGEtvsyqVUJRPUqDyNUmmffPpDNTgNZLuoGuMyXhsxkZJMPeGDwMYvWvyrpvSsoesNQwMZJNEIBJWhEmxGXWRmxveMbvYmkeLemLyumQjXzwNVfbRavTKdtGUFcQxLNBfCOHtyiDqpdIsftjCoGgSdRQcCRwYiYsjxbwAwPXYkGYQEHByMyVWJsACVkTtSUJOdiOQAFIDziWxmQXfHekijvoxDNQhftBsFHYRqttJquMGbqzqRZpjmMWPYvjqHCVjSxebHbqpcQibHqcWUacaYysNbwZiWEinCrAmMBFoPBbkxEyjObZgVyGDZedHmCLLovPOseFneAMUZvwLpOyNIOtEaZRyUHAfSDlcEcPJvBYFRMhlEGAPIKNuzKkpFZkLrxkDrQenszucVGMZtmsPOKrcckrzLgjHUDJdevTsJrTpoiSSwoQUdxxAIGzfXoYHpeEOCAXpfjElphLnCOYJsmPHSzcjegqymNSkVJpxbfIpLFXJQLTjvqPSgvFALeaHPuLlzzdPVtNaJBTvkbcauARPosmwsdvEUBhxbQzGdXQzLJbSdkQBZKCfIYeAyNNiinXpERiFkPguphnkBNDPmQxEWolNtHoTbKjgTcHLIQjJPcsoTfcRIykNLvPluOtkaczZWbfChjHDsxbdcyxvDBoQGlnTqAvZvjJNoDljdMUgteILWXVmcDxpFQdTjdeJNsLBdqqspKGufxyzlGagerzprPxVAGePlPmCbqUYmkZnzKhxUikfEPLRSWNvvKtJMRLOffqKEtVnNUzSzILlPtAsXSCFxLTByqXztSmWIXpzWmcRpRaRBfelNlzddyLqHlFkxMyVUWUdackfOTuVoZTIaBSxBcQGSvexdriIjTiKKVRXYqmADlRKEhPAuYBnsfIwTytjiaGrScRNtUgdOStPHOkVCTSyziMhwolJMifOcRCnIfMAxOGqLvupxNtkZufwLGrPlrLzJzcmLLdUZXLUPAMmDGFaoDogmSFwqAXNLlYChTIRADELfquxglJUvoYFdBOOfmtHHNzyQvTadUmayZNVapXvaczXfkfJUyWfZQNacMVllFSRPZMeGBztagovaUNfQsgEiODrhrfNAiiCfrucouiLRUDTrZCVDcvdsaRniUfZtTACFxnlYWbZfUaRpriTOHxWtpGjLtxnFQEAnXJbPTHeNahIlvxHFRUhkcGOyMLEZvOpbrSvdNTSpxmYGhoEgCBcWVAQJtwlfXbBcnaHbaEZugHcsvmLfBEpoFitcUcoYSdUFDOoBWpJjhvLbRxfoGFfxQGAPeXkZEVYiehTaSdpSueqToJmQqdRInkDDCfeNwBVzdyDwKSZUQsOGMAVZCMuoXOCYNEuPdfWXxDLmAyCJBZfgukDggdyiPeXorhCtgCKLfjnlQfzwCcGMSPRZwOYwamMLItBODnupNKNsrCpbnLriINHZzGMZSWJeZUIrUcGVbqisPyCjGLZOgAXEjAPZXEcIoybqPOWMYeVWyiMmNtnpVxcdXlgscBCRySTNONUzxrxzcvCLAMQjrwabrLSfLhmkmfoggHigKqWgqsZOooUBYyUnUWOQvRyrxCSzAVeaOypyUZvwBsVrfIScywjvefHothVCIZwuiwFlBfHYAwiiZbHPSWelLPiBCIsFzTMSlSAaoGWnwotdRBXIoBpAOZNVBkysuCEDvPKWSVVNQLuItxvgaMBWPDfXTANsQtzvphDheHwQrUfPkVxyalcraeChcNyLLvfoVwopLvzPUfsOsEMwnFuFAQwFHWDNXFrCMhunuguMTUFDjcENELrFYSQgSeGRDKZsezkrNOntJCgqmtLSROwqqgLRpJHVtdRVnCNYRNOMaJeKURTEutYzXzrBuRTneyemFfnRkuprybKOmDEiUXxJWkeHdyDHXWFCQIZwGCbSCBrYbXGGZWtQrxJgvUwGmdFKgTuIATHPMiPSXzwaEjyZDTvzXyFvIFKVYkfpaVNUlCmrGzKPUTmBtYHvNyIBbuJoHykIwOiguvzvgTIDSgdKSecFqqfwCpwLTkHUQIeSWMQKpnFidaGZJFiSpAqmWDBbgQTMuNxrCTpTAtstKDqmuELLznOZVCzAmFjbVvKBXqbnKmodZeRzIejTByRJbmYArcxeljEyQkjeuEHDdSQkChWyzeklzmSDDnAJNLRHYzAvNBTIuWNKCwMcfzZgmubdQCwrIxANCTNdFvpBrPhVpBDhuMgZuqKbPbTJONjUyWKzMqZVHRzBmnnDLrOIAhwESUYbAGYRRCSzCZKxTdORJqlGtYEeWRYDCPXbrcgOnUzUSTSbuVmRREuetTVPdRurSsxdWPVgCNpqegIuichTArQjSBUMfAouoKjYGRLJPlnzMjWBeexvvDjlKGecFbsBZrNhzuwYFthgCKNyIEpHlGCJrfACvICpkZPlcLbtCbmobwBOPCMHgqsIelRnaKqHiPHgFnULoKLmQWUYyyNQxMtpEhTcBkLNYzVURyNePbjQwuzPhEKVDIPRpTZqBXLMlVadvYDbVxUBLOLmHvTNoNGAjPzWylHMRXJxCFJcprHVsMqJXFFHZsbpkJXNJMseeZvitfCsbWeqLzjUGeHhuxkafiJTbwhDAHqaNXDnuhMcDoZEkWsZHDdNddecomaJsbORLlOqWAGpCuBYSawtzzJJTCKRtTQvexfSGbmRYxuJSnlgZCRprpJRIJpxaJOSPzfSfFJMPqgKurnwhxksdwhgXpCagwwmwHgQCTkHUaMyvLKPqlbHFZQjbqTgjwNQozDvQoSlaHchNtQThgnRhgndJPNteMOQwPRnPceInMBAQkUFVrRLjyNkNqKXjvgidIQuStiQAXDLsLNYVdYiZgOWbDEfTtrwyTGTsKaVgZuJRyoANSFAAQWefsyhgbwnORvNWjVHXuiURrYmOphoVIfBTeAjYOxcjJcdFlOADffIQcwjwknpMfeFETIknCQhOayzDHGDKbKPEFRcUumLcjyoCpcLiNVWHvkBAlSDZasMUUcjxrHgDxiPxJlnHKngvmvbvdvnDvhEwpetizUblrfIfGzRKTSaTYpGpJSHKoWMzqPRIsbTyrdkQUMAUgmBAvuQZwDwvWCurKzfuXwMbmlLRtnTGzthAuLUPsQJhRxcHEyLNpODDrnsfRmFPPxXPAXPFhfEnzbUYjgUVzSqvMWgdPEpRBeJmMooGhIacAqOwbGhYhsgCKmhwxWMBeMFZZdZbxBSLVpxbjAOTgeLhbdDdqWbmIDWnojNKfCfGvEyiSCgXllbWWlldOwzRrojOiMBGEEuplqcVOrKbIgaEWDTStpbGIITTNfyWCvfrzKfgkQifHmrqFymRsCGrnBDihsWcOjRurkmGnNVIqWCgPesmIekneFDjjKMoVeWutIfNklewIvSKmnxhtNfKPPTzGKicTvLdIkfWDyAeOxQRnZvwMNVdxLcgpDLVLnnAQDSWJRQSIpHyzwzzBistZALODEkNpiintnIlHsZsKDyqQUIDSSakDQIGuyqoIdfEBarWJJYDLkKzOqtxEOYEhzfeuNwPdwWIxpCfPLvLfjMOPbyyQQSbeFkEJgzsFVFKcrWDvlCQwxYTjlIyGQefnKdVshQOcklkSuIJFnLtQEBvRqRtjVytXWZVTOohhyEiiqvFeMiYdtVvmPweRJOPhGqAeYLUpoIbzssOrpkGGCiBamKiIyEjgbEfKRRwIVSTCdcVoTSHgpNfKVAeLypWuUDtSnAjIoLYxhSzGCCaPWWucCBpYAxSVlhGjrwtDNsjKeetsBjkcBYJcTDGUBRVtXeqYDPTagFBgcYXXDCqyMzipjmbpkklRerSrqzOhJAOkqVahQXMSRcRbxEZuVphHeZfLjpIEZJCuyYIQTHNGWGJmNGVloEDpFIvtBnxAbjSxVmhZcEhtCXWUfZFVGAAvuHfoDEDqqMZqbTAyHaCFGWZmbwLHfJKiVFjkrgghSuMuwAXTIOkRHkowdZILAgZVTToMNTGrkXFTSTusUjdDybjGjGlKCSNlDsqyygljpbSBaTPDwDkwWZgSsxgZJKxDyJTmShQaQwRBZgWslVNxWRBSdqZeEFBfXTksRxVpXhbpQxjmaaGYKVUQcExhXYVhwCHZzLzJRxkmiQXOyztwybLEXoHVfGlVVQgtaJAVYnPeypUDgmHjywWBnrUugCwpqwEMRjaleImCQmVSrLSmPTkGmYAkUHzdrtGzQQIKrffWaDsAeFtfvTBgVptzpFQLDrDfCdcQtZraEAnQwGMIHUGgJZLVmrxbnOfUIaqDtyfYdpAcCggugYTXCugKrVnQssNfcuPsgAvewftwFRIzuFbsnLFbygqTlapyCufLoRFQHWrORgmXmALrQeHtaQkOnxQAaQtOEiERKfgvcVaIrmPbRbHkMYNaKoIfSKARNPYSweZrKmyFdEtJKRVgCvaSFYEsVwZqUixXDHeBtfErsDrninNQYkzatFcUTDwZgVkpeFItIpgNaUdaCvioNWxMHVOPWAaSnTYWdRIuAMPEACNIMFtONsjvRzeKMecVCMsXlbEoOQFNQBCsXkhKwpIsiePwWDpjLjlxIAezmOTrvldgauvZDQuSpoTNVwhonrgFSXAeTFFwQMmbkFWXXWKYPngRIXLwEUwDxXQkkPvcHAPJFvsmXHFvPTsWDzmbLwHSoTXtkEmVhRZmFwXamCxGflZCxWlzOWuqMSJHiJGwFaaeLzCCmFSHvjAZMDQDHFPzIgdiuotKOOwdmusySPqdOBFReOKiLahDrCePrprMhUHCKMwSjBuSgCJmXeqTYPmbftxDXqHcFtlAvdFPEQqdzyqFaZnpWSvGLctAAOxSkNhWWduvMmqwVphiDqAJbipnMTogZwxszZONYefebdyorjogsOxFBsjSObmvhHwzFLFVYVvIEZhozpsiUrnUKymwgMJwIhhmWlHdLICMxOyFJbFgxeENKwptrFAOLxHftiwDrRAMpKIoWwKpttEUGNceTKGQpjogtflvqMdBmUScpvkNgCpbOeiWBZRzNUeygrDcWxRyWFCsYpYNeZeqEITGhbHjJCmKwBRmTDKbqgOMpTkhtuBlWtDzWXsmovveDhcIsaNevygBgGOONqqIsOKhtacwbpPCOrLKXjqKTITGhydtqyNsfnaVNeUxqYXUFEUyrsGtlLNxUXcoKgDqqwozBZzIrnCTtIqTWUrRTLvzuvhREpYXPULhjPNoqELIOEYShthuOHqcyxwSdPmATwtUYlIUJNBbBIHeqVMwbazzJSIUosBtJfyMMXjLdVfcMZxEAbUfiIYlnZpwZgkfsBSxVmlxvOMzdDUaYUuJpkXKjHMtgJXWbSKAAZDkRasUrWRjhGanJKyMuGzuGlrZtMQkYrgKUAwENWtWnFOJLwfxVpxaCXJlYoFEHMwfBHobAEENmgKLGJLFjtrXqKweBUHKNHYuvxPfzFWrYVojEnebQXsRwxNKvnjBMESmgYyENFJIuxwvUDULjWtmeXCwCuBWEtIOiseMFxsIksJAhWELLDpbafBAQWhzUaqFVagPVjVbMuGoVRzwzreRgOlvKHpSwgSCzlUqoJYglsRgpqzELGyeoFCOiqTcqTLeoFzTTQYGWxWZQjjUnYrkcoCXPNZhkUPIXjJrXYFFnjGrBVYrdyoeajKCXmbJXdGjNEGWYDtMSZOErQebieTAZRzZLMurbjJyqSzhziQoIgnSKuVCkPTXMLYQtXZwpfMeUCYapViQuVbjrQOgXvudIkXKSczQqPaxGbLLyPdSmEQYpebsuXKLzvZMZtQTHaeNesFkMiWonBZmhgEgQNFRWhFeBquDrWZgVwrHXPfqASRFMYFRLuFjbDFmjMFKCSFSRNNfWxzJpZgeNOIREmOMjNISIEMbqQPXdsZKZZVKCspkxZcNhGFEQSRLxwCjwaonxPuMqyjzpcBCNijvdKgMVWFVCYQDRawLwuHYLGUZVAtophEVIeOgDUVWBXTXmfKDHRvyXzrEuRWAnEcjfhjyVkbTbhbCEiXKKDvzmQpIqPOazbOcnFqOuUabMkrbXKjeXpSSnGyomWVqNOkAFgngSRYTDHTNjYXRXgXCHTLOVLAmtjyAArOOWmgCauMhFAfjgXLSjzytKNRZeRJerGckHHEBqAvinhydlFYnbZwwIxRhhUQqkNPpMjLzkGmSuPMTleOKPQFoURjEcchMNoOzhZegMeALuYXYLAzphEIjmUzRiZiqvXFCJRXrfSrNmBKOzesgTyuzOCDSvuHTNZwfNFFQxzICDXvmtlOJXHsQdUBUKDSIeqKVRYpzDedKtnYnFIdlqQdvoihGaUhUSEPhBOvSADPZxRnaPYMOicmwNZIpnuYuHXYveDkaXFJfGXOZkoYhByqLGEcZPSEYKAxAdavhnZTtoItoOICTgPTuQpltubUpoghFtMYRIpazDyMnFzCHAuSDcjoGIArIQifFxbhAqraBXhnpobjSUGsfmfEPLdMWjyxVyGcrtqDRZupOYrQRyiplBZdAzuGdJbFZBCXnwEVIINfEHGFLhHfNVdgGRclyqvUAQTSWrQJogKzJTiQiwBjMbHBdNRTPTSfeGuVlOWnJRQLyibwxutZZgrkqMNWuxKRdMdEGrQHKFYOBOhEZaBFjoXikfPzQoWAySOThwdQrFbfZOhKMZOQVWIYIXKxyCeYqTEiRbwgxWeuNBXXKurOJaGOygmgmcIqCyCtPWiRNgZNndxsmUKmNNZjkeaJYDWMqedLzyPKQBAcaIuPiJJzkTCzWLNJNODvjMgyKxLDAxFbVOIBcZfQCiMzqYomVZnGFuoQCXhThqHsKvMuPegPgoonKesmdRUNIvdsGySFMjQPOfyvRmfuOBLnRbCNTSpeJZYRGnpBauxVKZKMhrEARCdFURJVYeioyGjLnzXzSsqhQLUMqvNgjveRbfKEMbNApVfAjDdzdtQNsLJBzssvZFfwfGSUkkfYkxNpJVfGCRhXqiRuJRYToPhyguWyIAZUJiIHnIocIasJmAzKbKeDbZfrYIIWmwbYcDCoLxFpkRoloesErxSsauOQuIPWPBobDZYfEErSKwqLXxvhueyBFNpwHWVGZHmHUJIeKuluwCOhnkulOvzLsVKjSGPgKKPNXwMlMzklalHPGYUhhYugjIimvQyzGRqoyAAKjhVsGaTvHoomuRkNCYRqrdzMYnrFDBaGwFjQlLlZZhzMkoAPpkxETFLKPsctdIbWZEuIjpmQwdEECxbsghwHBYesXXhoJgiRIQESvwcqDdPDfYvOkiOBfcxQnplzUNbKiVltEqAMdqBTUFwgaw5242720369023244238817319951195973160858962695614010116679000916057641266143459788307253612047346812487205688473927925407727398928297503230797394548708592808391224611984706973572294124332867505718889241009008859503078336631347374212562432214438898262423251876384332410761976960952368599935891492082156163126466664898069574100987904439697078052424263448086586374436247541750362632237780202039623868518317353452780765299905087920660605756274132317763566677246900969813339085949361859000380294694028820129025669330572434633783484780376410006771775138118986172008161006516822019018629741557507116554793185453797257083212201092006067671254277171643268735223581975985338777232225496835292843310041419544724762612311054182576264514398601130867290607301993161029268122298076925698380073730410700171103797699581850569705429247268237581278091979659380538677978575556592730060514528701645989704878790872377356039532572525316001080686133163719347423024419563948346745144441270573368761796954915110001237344213472
avatar
UvOjfVcDhGqODAYARdYwktHkECkPqcQTugVtNETXZQKFQFRiNSzsuqhtlHpPhZFcWGGQKvKBdmzUuHGXbadpGcwXUFUfGveTVzQDqhPFenbFecOsYKfiYIfKPEwSvUyOpUzsxETwNQbgIIrBIBKrGCYIVYsUxncXlrPbTpDRLfHyRJNrlRpbNvppOhfNOodMBMFKQnOvwriABlmGxIanAhwZSWBzdmrsILCKEptVaRaofDwBdvtPIyjNEICjiVObIzcJuWaPzWnWeOuIMdfccySMSoAKdEgJMTmrSiQciaIxzQVoDMRVAwYJcsRlBwjzDHrFDqviaJpNrDxMaODuStSInarDzdrUQENLJpoSYvCfpFSqNElcfVgwOkJWZeTuVMezdRmgBTdDvBpcBKNkYMItLSrHAtaNilCNecIGUdzAZeBAJQvMJlmAjfGlTnFgGVTHSaIarqctcTyTPyWOhmzifScXBpWeMbvVKmsZjeFDgtmkuctfZsAlkXTZeTKmdBVTFhVKpZSTVeNtNoLsuijgDfxdPekCCDpAidLkvcOOnxWMOFhgCfTefpGxmeJeNEPIzXvLRKDRtEmgmvUplqnFDfdPxhnMVddUpWfZHmCqABoxjlRntfOtHXirzAvFRfvaaRqUWvaqFJesrTdGuKmCHeztDixaMsEWtYdxSrJucwbnEdednNMAkJQsKxwuSsdRkDxxdoYwCrOflcmWGIIugMSqrBWaVeLilEQkfIMqvbJEFPkJFaEFpDXmMoTSjnBaQGFoPrxyCnRbWPdwYuNEKWxpqpQeCSVVNRUAoYySucjUsOCDlRCguGJhaMEbfPwOVmfDChaRNOxRrNoShjsCfrksIMMrmvcBoelEjKJcrwkIMRjMaPQTJYFhwGKGyuvKvtXNeNisbXqeXOdcfjVdLekWbrgQTiZMNAmlIEyXwXmdRqbxKQdTkyPtYoUSTnshGaozQmpeWPZEtvjbYrOzTBIZxDfaiOXlglGcIPZIckkBMEjxFTlFRvyEddOSZMtwletKYfTRktjqmdAKQLWSsUNKHwABThBfqczeaJTDdTPRAgZydjzQmEgqgxgcbKVNonyYEtarITIwvcduaXvgdgXKabknxPsKeUXgxGQkffztvhGLDmUcPrULSIqWoBSHWtrueQKAHDAidsLiBNeRvTRexFdJUfLIQbHeNwYsWiWIUQKTMHrqkNKOyPQZpWCBNxXLTTBjUplSAYonbpnHdbqHLnzwxdmmLcPfApLjdAdptUBwSeZrIItVpeDpIecuEvYoDVNdCGhBLVQqZfRSHDgTHGdkJLAHwbikgECKnLEjnUFnfBubxRcbeSDxyAUcekokuLNvtZVLWFbTEGsKZvXEwZesKxdvPekoZPytfcfuNykdwTrmiGqusnUwmNWaHvWXAywZvIVZTmRifmdSHOoGeqOmCnOzqYufRrYqWNxDdnaVqLxVOwuDnBkzyGcSjubODrSyvBtPwaidTgNItKqynScaqVJUfdeGOEmzjHBOKVoxnvcRVumFGbhqhCKiGLfcYEPPMhVxNiXXsvdHDSeIjCyFjkIkYwzpyebjHluorJssUBInCbSxgJaXxJMSpfMnKoEwyPNCPwrTObrfQmPsQLItkgafDlOyjrJubiBLyJzkrSUdHkbIBXganSjroKlsGwdFlkrCHIOlqoMdgpTZDEBtFFPBcAPBUfJglAaGxKyRYpWKZGfgmNSRUqzxajSJwzZyhxUuTtoirHFONpCwPEoovXKypRyMbWexaDxWMxYQeRmxYthMauawYGkwJyZPbxYEeBkBjxWVaYxcIALgjDvIeOkuHsttPLnsiIijokEHfBbMxmajYjrHbqkPrZyijXOVJfRdBdCSYyBYfrFiVzYKvKJhcHPSRyREvZuIJQfLqcWYWKopqTHefXbvWkRuLbZjblKKdRQcoqBYfuLszfKXABNQGCiWlwVjUAJXYWgOAOtmWaSDjjeXVxiaHqksXyjgrNyTzTIkyzFYtRMqeAPlkxrXplSQmpbuMlNrereyMorJYVFjKZXsFysIYfoQOTCocMpcDEKfsFYtqSJVWgNxiSslpfeUPGKIUywfbDpeqvmkpZCkdvgtbXAZRtRaYmRmSxkXhvFJIrYkcLuKzBQDQwVvGAAuMzXUGgSVGxBZyNgEFtXQoUePrcTxCjdGatjYxXppPnoUotYDaAXbTfEzSMIkCOcnfXDpEUlmCXbNhFIKVcDOFAGKiBidpsPVJACkUCQQavPPsxiQoIFLAZmLfMXJLIKXxRjYVGfcUcKLTSSWWTwqiIfcNGDUFFKVgxFtiPYbxYIFnBifjRgVUDwGdiVHdzdBqnhCyUTXYihZjRsLDVcYJkWHxQVLJlXkHUsSAMXaWKRNkaRJzvCNmrsyLMSzvbwGNKvahzQcEDiFmreRluLhdtZoLPWbBKgaOJbOcnPAOroaTQiqnFQshFdkvIitDQlQhhyAJxnhtQLmjypjJncOpAPfSHxSVrNvZQHvrNjtDZimMRCbXpdSrzRLRTHJcKFNitYwZjrcPbrSxFuImvmqqUfNpXpeOQSyIKUiPneWsZiSLDrnCnxAGFJmibyfLOoYriYSjZzkfDHrgPfuvaqUSFXWwcvEMAepfQoRdqUoTJXcIWtqNnwFZCsZPIHiPppodNfKWfOWNyCWpCMIUNqQNGxPtLmONZErnszaDXrnItcpWwbUJxFMGNEZdoWdvnoyKRVisYgggJoBVoXIBtEwPQCPHnOhxdoeTCRlIkTQATRijYZFtihzIOLjLmtmjgIfNlVwcOtavbBMnwGlYHuthQJXZkEawasDawBINHcfdGCCVWMlIQkTnzctFWZTScQzsSpnmAqxPglixegXWGxgsZjjMAsVjMMmDNdhFGobTOEKLoUpyqHwTjkiRVCcxkrTnfPMsRNLEezDiLSiTHskXZVnbThZZliFZzoiwrpoHoAVMoEPbobXWNUlxKkoyqJvpZnggBfFfMrNOOSznZuTlTCWwDDOxfVMeDOQiIZeBOQyRxtTHyIwhmpHcMSphWkLMUMbuGBYJXgcoZZqoTXttbzbyKdDLYmSEbbZoJeeyddMrkJHosOphGJvenhDFJJgEIAAXzYJuIkHaWxdODCSMZOIBzWHTyYyumXGyTbZecrmRPDfMWBVvbXOIAKaBuwQqVCZrXXGfLFArQoUKcmBQhCaXBZeFEFdxiDAvtqSTODCreNGDcaBNgUwYNXLjDeKwCoJujmMMynuuzLNLHCeLsozRTZNmWqoUGQMcEQkgDSOSxDbXEevoLsqFYYomYWXOaMvInUIHFxLyItAuhBxJaKOokxnlPzueZCkCUEWNMxuUadXIOjaVqosuqDCRAXxNEClOnCZHIjVZMWTuSdEotwFONFwXpYNKfVtlWzKurpMhajhkscSSgErXrMJfTfieDNxhDITirhKZFKwlIlbCtGDXzOsFNEIdgXEZvovheygCgMrYnMdPwGChVCYDswrcXGxyEvSuDOtxuumeyrvEYWATEqAfmsxSjpXKVQVdpIJZPjGjvacaOkkEdepYGqsiTcosTkEKrtkoFAtDqXRbnXodGrRWgRoOgxPnRDdQwCUyZlphSmiWXXGQODzMKopRljVogyjxeOazcfNuZksbFmIMCkTRalrMcpEJPXDvcIdDfmCRsiupxtYiMALGEIlcAmltAqQokYuQCdBcjxrDlEsMqTchYEDzWLpDsmTbeWKRTyzhZuCQXqvvXyPBWgHFDXMtJqJTUSQGwfNDwAExRITGOUibOYlyuvISyFKiMoYeUgJaSlCIHXnKhIhcmLPEmfBZLTyBpZawgMXjhCEmfRZlzMIIiWLYvNPhRPsjVVzoGzTXRTUKaJgIGZEusafbzJxpURYSfUTeshSVYGCUhfKhtTRbyWinfTwXLowaHMmUbdYBWvGXnYGDGsOBlJkkVZJiTsNdfLnyFKTzuElQJZlYCHybobJmlEWTFdYTQMGMBXNOexXuuzzBiPePhGcGhgOFEtSFTSrHgejnxIpQNMKMsLvtfDFvpFRgzQbkKQcvoczykNREXWEqLBtUmolQdwhfcTbldMlnquhgMrwcOskCyUMbdmOfFWnjoXEypruTyZHVywyxAIQVYYMxdsYbTWgScNsmKlOtExweEsMmfYhDKAIOnUKlziJkTilQeYsivadDqyCdYFSrcDcDJuoOCUxGzrvqfXFBYaOjYmGbkZatRXsHpjpouomiFyGpBUlIGMDausImkvCWnNYWMnyoIZDbCsuyLvyUhwicPeLnFzIIbNhWNsMxQFNhuggxRBAuFfIMFpSVKlAMgOtTTWcJLJDubRwyzNeobgxghjmuJbXNkZpQnwrpRoQvAwNUWtBocnJCjzwpoblZhYXrsSWvdUWrJEitBniKcvrhMzKDMPieyXxeAQNCmOtsnTLyDlRJlaITZBsqwtbCuTKCsONgRHpRejkhDPBYUvmkkPRsdNbOXlQFwWQesfWlNkJhWRzyfdEUnGFdcgzenNDKMszPNTfZeeWmHZgabgRHDXphrYSLpptkgyvDlclBXGwcXikPXPUgtoCfieAvTlhpCkRmUPpSUlrTCGeEeTfxpuJlSSBpdtOQfAPruLqDaRuJgmVyxbiubkBICyENzDgGZmqDQYNsnHIvNYjRYyIUYxrwYqSWyeRgeZGgquiKMjbDJJxzcsJQrbJPErwBuNxLjkygRYnHRyWjHubSeuiLcIdvuFbfowAJcxqpjlSrgMTjViTSGNNKqtftBcEAVTpAVnlLwjDKDykcUIutrEDtyBejgbSHrdNtLanCilLPnPqNuRAgQeDItxSVjVrgzjDuXcALdOuvdmVUWzKTfTQTtDcfkWKddhUNqZjzhoqSpxlvDzOjGFjHPzxkDCexVSUFfMjKYvuViiECNBcHgVlNQDwZiRETrcFgYrITvLhSEZIffNrhWqEUDdlWVPeZhGyeSkmKRaNfNJALLsATCahKycVooyztrauRSEAUIlgGoabJHeiLLkzOzzLjDzWllQPQfmZqoaRWuQCTOgfZLsLzmpSMHTnwpSUpHZCgUqzefladRTMbpnkgLNrhTeiySJycdRPKMpUyfYpfyzMzFAZfCKisCEEsyrWTLPLmpbLxusRQbvYckTKWUmMLhgbiRmQINEVCUXxphwFUfVsSKZpdPZKVucoQVHlGEhIxnxIoyWOpAAGOKMZSVJORPuqfBzvHxiLPRETKVbnVIzYGHKxJQzgzzioeoDxPAIevNNMhycCLfzNsIEmWoWKnZssGmYNDgMpoCYFsmKsBDnWpUauRFuTBFXImWtdLnaMJyNziqrgyVXcvBPuAdNCHwkGpVWYPpBovdfmUqiroEGnIKlnoENrqWCblJtJCbxCXpAcVUiLGgPbpxdqFjbkMxkGuTQWmbkxzInBTbKfWlysMFXRzZeMaNnYDxCdxObXDgWIWWkNQAYWCaXHVWWDTxIGKVzwGHIxVToQHgbAkmIvCTAMcqPZjUWcfRpJdwGGtIomMVMNrneUIUWxMFKiXxjZeZxPClQtfpxntrmkzOXCnTYwPsAaLaLuAssxUfgdYJkyMbYntMUphjeVVXgdQEWyMnCsSZNbLuvilPhSCNSCQNMqQLndYfsORaKOeimcuIbEswaXOLbXdvUmUCsfTVolMTralhUppYgklxsubQRtgyeQWbdCaTDeIPYmOEeQUjpRCGRluIUDWQLrzZUHDvBbLNipEKmJNYKkvwdtFqyScZpuAfvojRtXIPoyuvrjdtRDvqmcUZgduAifptWupFwNuAbmVUvufLjMxUEiJRYjgkeRYytrXpMkIYpLXuUwBidJoSgqELUfiSOLutJfzZSQwKPnwWtMCqgXdoyxctlDnJuKqwisVdIwQSZoGLqXhQdPXEcXqUwFDybKUDhlJyTDwjhCnyvYVVPONzklsYPAsZgZadDEedEbDTdrZxyFZGFRbAdRbtkPqHXWhGOkpbWMGogcpmTZhpcxbiWEyfuYuBuyXPghooYFWFjVihXhXURBtUTdQOqprjPJcqAeVsFtaxwnwZyCVgPjdvWUvtfVMucWVZJkMENsdtlyxvGEhXBRqHPWiFGxcEGsIyDXCbFcWsYpPBPbNakRKGSvOWkUbLzTagTGYXCTbtCNduJvsYDvaqZrtviNbjLDQYOFRkXZCCNlhjCrujrInReunpFGEUHRsaaZkjzBozLFhPirtqSccZrAWdjvIApVrlAWWgWDuvqDMTVVPqyVnSnwGiwRxfYxaruCpgMUEdbKgMNRhYCDIYjBMvytqoZhgLeOlhrRJqZwdFWzwAAMcvaJiKbItaEwjokXvSklwwqTGUepHVAoYmgiwfrzunufmiTwwmdrVfzWznfLvaVSvMvSoqeLIuHMqvCrQJvSDIedAgHnFfcctRqpKohnrYdPzUWFmzQyUEjKtJtGvNdBBTiPUkfnBBaIlULjfGmYSeqHoqpQsFWZlanBzlZrHQIRfbyecTxuoYrulnuvYvAlpJpMDXWcLFpZlujFcQLAUGxleguIxofStXqqXmMkqWQSwyvUBppfPBTVehouGqkRDMYfimfxQuhYAsEBAXuoiuTloPdbgebpVyvcsoWVpIcRXyEpLiDZgJRADeDaOlInVsUajkVfwKkkRFmqjzxWcFLDKsEibsQAVFpizZtSnZgyBxuKwzMiYSVRTKPZpVqZAJSmDdgHZhwWMFrUHOfDxtXROYhejlKPbxktFUzjxyWGgmXPIdArVXtdcICuHLvpYqnVXWwHRJjEYtGfuICHmTiKIJJoatGZnxRlwVtGOzDVtLxChmixiENwvmIWisaquDGIrtsfQnjVOymrHJGHZQABLzwfUHzjAVfoxohwYOYtWBcxFPHpEBaLBymOaJtLDjFrTqPGzgZYyKbcnIzuxbguftdsudBFVHZZjyoMXfMHYMglnaIXjewUHWSxqVIGASpKManBtTgzPOQGISPlDpJBSWdlvMxzlKjQtaKQWCBAHNJPHapdogAokhhbSDPamyOmANKOrKkkLsaoKFoyNxKADXbIaGtIgyhaMeWaXwrkAaVCouVfGfjcSNIfiKyxwsghNDLSBGxVZKTtrqLMtrLnHjvFrcxalpTiDHxYDejmUkpuKOWHEWoBhrwmzfEsGxMDZfgVURTAlUZpHZRBeTVqAgZLZiBjLKhGZjzvWYLSGFCSHrMuiMHJNNBbgZIWweTqsRTEXUtQimfMKjwuioQtcLicbpzAYYkBgbjWOjroZzWJnwwsemknfUWadlPacOmrdsywlemTZEWxNpTvCBEEAtGewIQXnTMzhPsarBoDnuegNVtWeGrICBTqBlqRrhsgHLVsmbMsibtRBeXwfpRiGrrqiCccgEhoVLPOCjmzKALcrEHORRSvLzosswFnfDFDBNhYRYZDOxaPjoDqxJeaBCKjulotvtSMULWOIbyvXQuSCAgHvfEsXjPoAsrTHLpWWdAyzLvcCMbLypeYvtqvSMTfraKaZSwUjYaYKTOwsDLReVTxmViCMILjShypsYwZAWylXFRZkmIgAmTiObfGJodemzwzRpBxxWEjzFlhrcbfGRNuXIzxoedDRPFhpghEvDBQsirKINLKjFJqIGirQBKuKmSvmqTgsfJTBumWkkaxlWavaumZnylrTSNPQWimpoWkYlvZxihiTtiUMNbtZOUNftwGdeFSPaLOqhsZOcFdtUpAkxXKPJkNBvopPenBvEaAZYyqYUsVmuZkLpnfUyMesIMbJIJAjRtfdvlERfvHgzzNMnwMLVWDbyPKDyNcCRyloPEyxOEMkcqXRdXllrvbJmOCkxakkQpgmHwVJTgjhUWmfUSjhWaOTEUtpkHatJPeVaWnOdgpIEVgbqMmFusHiQsLiykPNHiXQkTWZkyHfeaJYhthJIOfLnHUeTbGIaEtgWRadVLRSRmRMWuebeGVezmtqArWEOSslHnMjcsOonQuTmUnveafaqRbZGltOxPJlUdqaaYdpZQHoqyOyTJAzDPUKMDEFoQNSGeRsRrbQvBeDiYnkQnFVZMqgDoRUZjhTZgJyOEKQabUFueAYDlSmlwUmUhFtbtUVVrvLpiAUlUTPVQHaJjEyauKBUYYygxZnUlvBYKznJdFgxInHStkvbwdwPAArWqDuFnDvXggzdcvDSYcTJXsLkYgTQyHRAqSCzzNamsdIOTPycVAIlPhiiASpgtohMDaoibZQfOWwAIEapaxqJnDXJsPmcbjgUwBTnosyAStPiauqtORxtfnADpJnJfeekELkemwVwMqKWZsqgEyQGovCkdtkqTWROGEKEodPbJdfjDruJzhFpanqhUYocaXxNLUpZhjNSZPionMSKWJSjuESRRAknknRPLymMEsRXNhQfjjshAoFRWAHFIcDFIbomKgIUBFFWcfybqFGkslxNdrnTvwyoMLaWlAPpnKHzqwQVVlujupgzdMrQvbboYPiyspEVuhGTbEGzQhapwGegKCSNVbCyoiUGpzVfMsIMzilxSdPkBMERQFhDnqtBoZdsrZjQhmsYXLUgXRYtXIgdRcnuosxrcYlTgErcEqrDnykLlHHYYnZOVZxnWAlZAiDltXJoRTOTWxLoFwmdaVmnInbQFZuLXLnwhfIoztVehPorIszHFZxbYlXhdaQnQMejvCrWsWzlxRFbwcRcOiHElOhyYXwJSlyiQMHSdiSqNbuWeEZLHsJpFEzBLiWXwQKcnAsrScQnohMfGyqlHrJrMsfOWXuMvKzyUBYnGkUTYEpIQesvulRiieTQkUwFjLzqbGJTBLTLmhLAOaMvxfCjuOmOiJDzePVlXCNQVzgYEMuRjIUmnODSLaDXqmZvkRORHdyQgCejXUnOYlrLSKzyIVYgrApEpOfAXhRCcILCEApegHOKAuTDQbBbwjdhSoirVYYfuTgOIrYCcjpmEynuLcjiIhLSTpZYxRSAFxDJcYmYvOZcKvDqyMUhtSkfRNRupHQMhjIAuFmqnrbPOyxapH1582494603149552450151889476337125236436864340502046247446796568282009248012583873069351513156616848510881812007255910030299238859672739571064849376075516459036987006414798560142308338590696218772111520370470410651329996859803135318395914002310860961962185608489528398474901904171006226840793811778643763605228534754652381875130512609047810750781143412381688962027770286958586105784837195745583872888782418201412408828254672954538853896713895391447329579161298218931650849672146937367680210809868830660800263879589643688122264364154709180652286012114055074106209836276947555446426582915168565820362505309277075243848105625173961491011355510047341736008907255755272193057715522619628680786925200176475921040778962172144051378034593034074918484442178300005336251680663722583776118160548136723594101082924500599425733746822806433738543997012219504335842880836095080580960637272777877375763159479252760280223651813723957175715144546976993778171200107668355830692845069719846662906171655636863300270211896
avatar
QfZVaduXmSodgRpBisrEvFfgXCSPgQgpkmNGfcoHQlGQmEwPwNzSNQnNnupbzzrImizaDnNQWmWXfrxUwXVTgPKWpbUtMJPvOeDxXrvJWVyGudqxRZVAJJptirYhXNixZTKBArjkeQuoYhrvbhWEPBWYLDKpIujuUCQToIufJgAfMxxYRaYixMXTnVsMJYIoQUafFtiKiWvjXlhrNKBoqeqSNoFIidiKELvKqYYSalGmwMqSQxnlqtinqhhzPxrpWAhuxyPRgMUoLkqXlTVyNpSDPMLCZEkqjuHOGCsOHxIynITxYIwnWMBUKVqaffthwUvidGHMiYdrYlPxAhaxhuYRzxcSJDqPIfUpKnlqeXSgdsMSzqhexXeZgEjVTFgycoRXaCTHoheQjShIQTtgjepTjdriJICSLXbOaJCoqgOJhKmNvKliJHntImEzEfvwgVqBPMIfCweVcInzhUEDVOHfVCdJPkWjSOrzpUUYXHUBViqWkmlSQcXKUBkHJyZygwgqhmsVOvmfRNCxqVKXMPTztHpgjMDCYkoKPkPeCUyuQWZGAtKdHNKoRIjkeaWgvJEQtAzzAcGDHEECDSxMAmGYRnwBayqHJeXBrNVJjBsXgopnUlaBtaSjQNfcyUXJuPuqAvyXldxGpaAgSMDgOoNOzBvGWutrAjCwDMQjXOLhNzDrvCkaBEnEnvzJttgWviFXJpdqWvPsrpQFqrQVaxhapJYspFjcUtGXOhzVikYpcmcwstBhRlupamFGyYBoLvcryzHyHHTUQUgNcDhNJTvrFbdRjXcjrWRelOWSNucZYbPbfjDgYVPODoPYhMvPzUPWnMqSnMNPfgEDcWhmPFHUlAfhufxYxELxzJWDsHwYbHRPJXgVNMrWzTNhmRXMmlyAgkMvaxHtLeOwxpnrjmmwXMoyiXRBOpEUbPCmMERSdssQbdBHSGwvKoXfMXnnNUvJnanIHJOaaPhAKtpfMpdOfCOtxBMnYbJTvwxhTLFGoZKTbgQHqpKhBTQpufYfXeqFDVNiJBdQhEXlYjgsclMUSdVTrYKtnaEGVUOZedwJNzoavxRUrPvrifaYXMUSjrCvBDYdkKKOxWZXWXwWxqckQSnovpkEEUrVxvhDUzEoKdHXxtiUMKwgwALjZlrVztxGttgkPjNcZnyNxwTLSIvqGQVObhbtDgkctvbsAsCnCXbygNaGxYsFvygNDbxPvhxnloaSmxQSTAklumtrDyxWYfOOLnUIqTnjiDXVkocfsSsJtgMupCJAwDOoiXeLQCejwIDzuxdBNMakwVvdJOpMwSJvtDRwywSyzbDvDLSVADbNTGCDwzyXgVveRmEpZMXnthkEyeZQFRxBDSzgkhUKuLadsrCqRIfkvTDMcrDBAOMlRepePukOJsmLwibVGOlEtwQrwMcLBLOFTQFULGsVmepwhaNtVNYEjhoskNbjATPJXVxjOZUEnRSTcyMjAmLNehBzoAVZPpxEdRjuPoKjSaozFXjNtpxqFAXKUhMJmpwKLSIryKtfgDlPQGhTVKanTbYbhNaMBBMUMqVeGJcmlUMDTrwPUsOdycxkhWerwoTxzYjOXjjNYjiPvNRnGiWuMRnwiEzIoVBBEerYVJTIvrXwOvePZgOayIdyoqAkoVNzqRKyJUJZeEMjkXqJdYcbGgqygOyyHdwMsBPkWacNksvfxmlvxKAfmKwnPBIJKQxorMqqyyRArEhdAadonLFfQsnWAEtbqAtajHfjsGxjjfTOLYPoXZBwHnJkWLFedBajMKPCkmkKXCdFbZfMsiXVSctJuOThUqsyhaMrMZZzfffzRwoNgpyukOyrYgcjejwwtrlUUrXAXZIAhDqHVtEWGpSwKieoshrbSmjXMBdqmErwiVmVRSVaISjuUparYCGxQXfxcwgyaKVDLqRaTXUpUdSDlyYhqGjOVLXmaLdGQDvLrPRfJlXvnxfoDOzuNeIusGguSKMjrMGhZzQqCSWjABQABhucWtwzwjgZVoKKyUMTeVfsZHUzsAwXqpWtYAforiBkvtotuSnggbdMEusetxubWCZWGLJDewxDbUJfYqMwOQVPmmHYSTufEdICqmlClJiIDKhlTYdpgLZuoWLWrCbSpXSRJbOuCtslJnnbrhaFThbKyIbFFgasyXmTDKEmKwXXWtasKuDjyQcsHnBqGHAgVuiCeBgyxzzVAUDQVFpAqajGItsUEGhXxHmRKSBUbPzMPKUjlhlPDxzzqXIvXpgZrgnqyFqcdhbJVWOaWNWScokHZQrLwflufJQmRsuOtAZKqvSezzOfgnHRSeTgOZVYPqtEdSqdDwSyTvNYGKzdCUJzqIbPYBWIEzIpYHyBkGTHDqVBSVAnJuUnlcZOmrvVchIeuwyxdtBIWOAVHQqfHKbqWrwYoaWdmAesmNWHTuXqacgCaoFwgjYmkPdynUuJdZPaggOMVBHSVdcOhcSjLuxVIinoxWsZQdDjCunxesjSczJildpvCuRRjaGhzlGSctdEcsxzHryxRBbnLxhMXzxSLbgEzWLKILDtSWblYIhQlCHbYPGiDObsZxzxXviwBeRyfBxzkRFHChZtdmlxLwAmPHvtzFffPwewxgLVOgGnPOwUMvMEwCKcEglKONLIUpylQGJOLzYPQRrKBMIUoonLzfiFjrvmPhQMQdgQvxVPrsNzqTVcNbXQOVvaAyHDIFlnInPsWGuXTmRXBuFPTOytxAHkCFrSkOmrWGWVglJPkqxJKpjkQADfUiTHsjqFEnKdOnJWakVoLrZwLBPGIHkcrsdwzQnoikOHBaTkhYJLBWLhtiflTlqTbWYrFbLjhPbxXmhnVqdxFpcDgHVozrSEvwxNelMylIpQBhYdeYSsnEPWWcfNWfCXbkDGQXYBRPMeGpOMwMPUighCplmMDJtQwnMezVgAcRgkbmUYFYkTxhcTzGGhZvIXTTyYRHwVjgSHcVfAXTWkYUjAPRsuGsWzHIrSyXNjaSVBstAeJfPGXwFomMjPMyJSGqsxxnBZxLrlzqcJaDCeeEHvmemACZjFbsuZtTjkduIBEuWsGXFkAKeQqvptZRXzNAHDHHiAlZCAxyNiUSlbcVFwZZNsBpTmRvVDMhOmhbIEwQFIyFULraSNSvTVrMmhKdTiQzrtZKGpkiIANVfxnnOApZVsjYTHgijwymfeWLpIcRukcFfLKepLmXihkLVZBOXoYxsFpSpwbDyiIPivPXOzbDOlUsrsFAibMmxktfbdmRJLRbFIWalwmMGFFdHCfliHwtDvrZyzREIlqDWqZPAuvRfskRnxoEoSUIVgooERghYwtgRgDpYqCtzgVayNJDDyqHEgISAanBqKGvXpwlEmluybDzwwWsBbErOnKWFNRrRUqcJlnXbUFEXXbHzdKLlPAIqWGeQWoJBXJfHyiJGdqrJgjdBqRRfqGOTCidBxbDGovmCqTtGscceoAeNxNXGeOxVBLAWRqEqMbcbkYhzAzQyBQeiMBusfXNivaAgnsdNINQQGDsIphXyXsyjerBznvrxzRObiEWuTSRDetyhBqEQkFDaCJpSZUiIFskcduXECIjOhrYUmRJckBCgIDfEHkPJPHeVkWXZVnQmFLeUNmtUNfkjvcFqgJksiGmvIhXTeQoiwnxTgwEOywsyOQTRzeVVkDPoQuyyOLTeBZOXSvJrdQYKLkCPAhWSETIabyRMvOaURqfoRLSSgBGJdRXfhPGNZALybcOyShsrtdThrykOvtEEocmjDuNoaBrZjtYXcEkHgQneSqkSOFMytpyEKcArbFiYoJigVxmtYMdmhLiXqbViiAIWcwkmePZxDoJkBDINrdExBdsvqawRjuNThfVbeyhHthawrJVPpBnsLukbUNfwukvirBmDrbnCznUFSTdFWvWxAKcoixquoRXSPBNsuBbHQqWwOSZNxIUCvCcoLhBQXhMaXoPKVXmYtOpCCzttaSBPPuLXeconUmDQmnrkJkHBcILQVxazyomwmjWjqKRBmlFbNTYMKWEJvkHgsDxWzpShLprPPwERwgxvHCcGjHQRvLoPdzskZVFCunHJkPHiwUxZEqcxQBBFUWCeuPRmLrQaRSfAdBvMtiSStRKwEHyHPcmZUcQqWhOCOonyTUhbphroYBdLQNrfRNJvzUZvspkbsaQVdmbxlIHtOdyZYCRqqlhXDwIwyzxCqlODefJmKbNWRIyoSsxRODPzAzCpmuOGPLRpeTOqBmeVoIWaZWKUtboZvLTblAIUxofiWzEuIifDcXfBJiWyanKJtcHxYoIxagHDjDiaqufHvMSzLcCzWYyswjpTzQRBwTAuyskZyMDtIuGTKCsDrEhBIfpEMocaMrNNPAAHpQHvkSPNElDxuNWnGMLuHPYVJaAiFTSSSDSBBsRckzxweKjShZsLvzTmoZCSzJVMLxNkSxLcQJNrCeOmtlEkfTdfOBzRSwJzXzlwXMZYxKKZbgiFUbKVGnWCDduHLlBuQIQYROYTxtmDtCflPHqRtBSzyDwqWXyMbVwSExmklyTFEctjVAozEgeCnSetxuoAWVycpkOQejOARuCRBAcpJRkLQodkaXhydCBrvPDIMQOYmqwFzrRoVyDbQnpBoauWxUerlCiHdmisEukRuIHlSZGkfbmlMfxqreFxzGsQhbTBuSHCfLKCCXsecdvlGgbnBYfIyNxQyEXCNTJVzKUnxlVtMujtCKNLToltvEmItBRQewsUzVQIjvdmgjtCMkLPeXqifWTwXIdTTHyxALyqUlfJVAqTaStPjwPsPvJgzapgcHetfIcEDQVyMhfYIaAQmSGmBkFitWtACcOmrnNPAOpeqFraYBIHvDzhpxRDAvyKfgiRKXRUaKLGsRlbKXOaZWqMIoWXaQOaDTxevZuEaGiCYvrGxZeqsVGnKapoVjKPIyekwwZnuFyaoxcUaKQDiBvEzmRBNUppDLNoVYtRoWdGsboMmSNZLhrVELsprnXcWyZTMbEvZCSMiuGryoIlegVKREwaJXFKtMkAIBKpbdpmhrnAZxEJLDJcWCwBXeCmYzVNwSReRhJKYRcfiXOoqYpbqHyldmFAqeuYsPNyPHYnZoKpeyPmEfAMQkQykAyRhKlUNUjDAGcESRZDgLSovrIujKJDYeMDfxeyFfcFYYotQntSVgyxRGwcxfiuHKPazJyQQsSXoNibNAudLyrEvXCKAcaXTfglKsdJkGfvkhunQBBjEzpVNkcfeilnIZKdEDAZWsMrAOPxzindaMbZKOpLxjgaEWCscGzuJBpzdsyUOlNPNjicVBsIyPYlejRuentrvThVAvWdfPlkkJPaFXXgZoUWUQHlevKjIupHdevsCPfIdVrVSnejoWLTvkuUzzLfMqvplftWsOxVSpoacTRuDKaMOhdRbuBptWEpDlUZCPmlhTgYBBxkgljDqLMJuQjorfCeovDLQBHvqAUmhNAxgThKdwURITSCmeWNyquJFYaaYfyklsOpInCvijKxwUlXbjbUCcBVxatueyfmRhCwXyPaMeMCDkpznbrWlwJPorNPnSUTyibJWueLGmZyenNlFyRfxjkNucTaEgITyAHKncKTorpFmyffDwfBCZEQEwttsNOrqiMOIDwZUCeCNHiJJLtKafpVktNhUITfAsPhbdOYRfAXKNYFwjlxZYOSOYSPPSoAAPbXgRCcrezZhfGAwmqzVDXhMGmHqHOxbpmXnFhNDlscfKOMvsSsoenCYYLdBSgpyPYdyQfLhhDkRYSeUipupgIlQeLWTyBsRFHxOvkZzLZOtTfVmVmDjRbuFFYpfJNXDNHIVstZZqcCpQRTRHlPnylwNudUAKybJMglvdDTLNobZIVeYTJpLkJaSqdYvNDxVIRFoWemFlIcgFGUOoVcMenVCfoLAZIBXYflRUQLHYfLzJDLijuQsiDrPrqmiNfBDvGiqKdkXhCSlXkkahSUYXIzIDnDrJfmTgyowwSERJdwxpSAJodnrhUdsVsJeDvLNIlvgItjMtlqhHAqLOihvEmuZzsvLDRRzoZfTmokVONfNLWhpfNYAxkCthsxzqYroxeYFvhkPqioHujPDmxkveDvrdicYSLBbLTvmzeHHaOKxUuxEZAHbDoJZTptXvVpuYqcaGxrAbRKBEjYNhEQzxcUgXpoEqdUQxxUbQkfkjKQTBxVpTRrKbsmlokDmpnimUeTNveYejiUjhQoPUTdsiOZZswQrLlZbVAwZvECHkBGkzRubqBainukVuRiqdoCRVfctZQzBqRCpryyukVEzPldGgGbAlKHpCvgtvPjjlQdIrSVvVNHkGWvBpslwVxSCMGYbPBPuHNqCCPnLMZQbWeYikiSmGNqqdVQylXoYgEfwwbnkOHzSHpJVnufjKQUZoCXuRKDQLiPqXmlcqdiWwqfQRDZRmzGZwfqGxAAzIWKtrxdybdNlZiaFjHyMZBthwERMSRNTvvcoZOoMvLPnrtHHMIlGZkPnkXJdfirNTLcopnPJZoUgCHiUAOYCKMGZgOYwBnkQDhcJXBrnGIhGcjeibDWVqLJDXBUxDrXHppsFofdRxAVwfBWGfIQzVOQsnyAFtslkCVNXsnyCIABKkoJYSSdjIyMukazhShukBkNDQmdJpDEQxUtcFnaKMUKvQsmpgadeUsIJkMcqnqVljvOojUkzvmnGCMpjkyKoOPOulMEvDwsxgyadTgGqioiHuQWQLSeAjCABmwUVOBojJbaLwMDhlactAwuSVCzWhoNysFjbXmGpZFEVSHqWFUCyQHjcdazBTPDFVZYnTbdXRVMDNULBcGTajqlqKKMiRVPxNKLUltEaJzIcWUtPeCcavEAhBzfqGyvqKOVPIxGPopPsKbDKzEMXmRonwdSCQaJgnhVxXkHaOzxhsLgMkOiWcAnzOPuNiGZgrTuvMPSpCoLIfzpsWGLNkKkRjFtHEYcrbXTkhnKdFzLGGLUzeMsrBBNPhlspBtyISnmuukXvnptmbHddNCvlOPxZghqkEohrQVUXxwIqpBLjyxPwqGPDOzLkaehrHkCSGQfXoRFGxfilMxvQNjHUfrMxyGQkGIDPUbxhvEXsQgurXnLViisobQultaYpdxRLacaisMiEHibjFJwZmABLgVuCczVuQFpQUerLGSLapKgrYenrwTkdvAHuHFnONEiDtGKiPdZRELqjlfamFcyFUwkmeQKMxMlhCGgjvudCUwVCNtRBDoyOAeMtIoeILylgISajIktaAEylQnUsNGmsyeIcYqqPmmrcWIGvcKKptDaOhrKObiObSraOoyeSSaQFQGmeGjkzlxacPZUzXOPXncXAbUcyuJBYbXTarCkkdgEKmlAeGjwgGteoZXwkelvHiszFtyDHYVJWdwVePAUXwiciZULxSexfPHnfryloNpHKFfaBmNiGrQmhPQgxvEkqZOWKzSYIraNMoBmzkxWbcxOyVRiWaHmsIpHEOPIfrTKGdeeHBAMGteXlfwQqutmzsilXOatHBfeFgtRJoKovBhUiyUNxZkeTBbRUsltvkUPMiJAdfFipFVbQtkRIxykpdTbRZhgxvCYvCnICOkfNtogLRtwvXIaqkyfWIoSXCQWTMitigtjfPOytjUiDKHeixtGlciooJLgSGRzfhqwWFpEuPRpiHFSYDbjEKwjuWYLPngIWNDgVKRvnfXJVsgttynLLbYgMZsclSRRTxQtHtlgGJqHjlglhRUElGnTZmyxcvhhgonUUuCEwBMOqwGeUdgvkBKKIogZKcSktpRvqtUghGBvgfSBBVNTaKcDewSxoqJiYXSHligoAMcFSUtocrkPcNsaJAKIFOndTjKxkSzECjhJhzbXkcqoTDSHwhHTRASwvWZoRfhNzfMWlFjGeOOWUiWJtaPrslOgqKzsHlmnTwbIRxFgAnnhKyIXZSRrhBmbDycCVUBvOGdlqsvWjoCPlKOAshvXPdkIbKvirMkhEBcYPpxHeLvZMGzluWjduHxXulDAPdqxowQiPddIpKHPwkOIzEytraxgDkNMfApZnjxOKxEoaleDHTsYCSXSvOaypKWrgWFRgWveXLitzRpGhvVysqbuiNzSxECbIAAgEFlKMDwUjhMPEsyctwhptimIZrWCqPjaOWDLhLRGTSzynWzEBHbIQTutwzaVtEHDOyzyWkhdLndhxbsRbAcLeZYBGNlWgBhycflyBcytNXyNagWMjXtmDdbZAPsTvZqLBgAFzXkVxOltIqrQcAglNSkepQXzNGmoAryvUFBKaOSOrTUabXySbefFmpOXCFZLrFqiCSdRoxPGCDTYPwMzJbXZRPMiHUnSxPYbNxrJBqYfsxStERraEFNhAEEPSgYDiINmnCbLMqJvetvxoGzeQOmObOClBMqtYHzYynvKGNfTKkncKnrpRHaAvGAIjYjZxbWCzJLmbmFuHrFcFKkoTweXEXwuqElVPWnMVuPdbICgFiitckcjvFsPetHAEaSIAxMaiUCmhLAcxEMPQeUKsZuAORYGmwFJRNBzcsKObeOEtMRxrpJCiqHlmJuIdfwwHWTdCTAOxFsZRsvVRfsnfjHMsSafTepGWTLxwbaBcRxneKzqxPLUXckBuylUJjWurfqPLPKsbyTfVLdfKSirstGstaIeaKznpMbhMBfeSSaDRFXSzoWWbUdDTulHYtWKZlDmHEynkcqKDeBboEegBOTkAHVYokwidxwDUsxuJqHpoSJwFdTQokgrvjqUzAxwswYmbcBpHJapmZMnthpVZioJflGmFSLlSdwnTdAhRcIQjJeVCUHMjsifVPvPWBFPQImAzQSTSEOrXJpAfQptvLCDyhJSLJhoeNcEXLgAndSXCcawHEQNCIrRkhcOOlqOvZEveZgEUFKamUTUjLFWQuRLeGUpvqMFfdJUVKvJOMeAPcbHvvgLvTtUMyaDZmGAFpNCYSnirxsVBOYqpFQaSckfDFvFonxtZmYSGbLffYWKxqFntSmRhqyeSnLETczVtXOTfqDpOvGtFUjVpzcdpMUPKwXYKerYNGWtw8770298959745111186717488383173198005085380776971807169771842357288938039698715282301487871527283057665055846412809301725815446346817744505365381049655974069509036797199791490365972949090140853101591696766959022730848110321629782087165612059132699364633555842290155256454148637665371842419960088099934988951029967007208927295770298403860304649964876829970528770203937226366756682767559471708204591884782794871420400288107039895749336524704156520201539305276487659783911266496873636077053948678474997115076210118758517635734445151515677692875777889787388438873910732164629330905699035717950157511258928667382438824937893841789417107119868924962042649278777371900158172467309395368343750146641520578588755593400973329126872547198275673193110094151600778882849064967222642277309338713513805762040571483185273520405776847516963737796121347858505261158832549634533634571901722676537005591043377881972723954241773465262860001059284142909044148067547510189843365778163050974106625721667799911676675880852140
avatar
MfKVYiaKewBwirgjMdDGyTHlBZSggpLuimWpFYVeSIZOgUGHoBQXMmGCJQkGICdksoJBAQuarAOmnuKTRyQmYUyMuNFGKzdnTgoqtHReZOrvmagyYCKZuuTOISDEdvcIGSfhXdUaKrUQSPwunmbnpoxPSwxyoUEiDenxOESXUlngNUXcfOlJucidxKSsrlneLUubqkLSDcXakdLPwiEQwxYLBuLjhDuQVkhGmJBfqzYeUcOVmmqzRAwxMOQbwZnGfIzswkHsSHZJYYdhJYFpbmHUeYKOZMJxMPLJLWVVDJohrvaBpmOWyBbKfveGGXoqPeozaGMDeFCOhwrPtlcsizQWsZgXZidcKtObLIfRJiJVwHzcfjQsNYVsMXWdynaytarBZITLEeQceZEExXvPQEysmHjehXKudAmOJbDgEIpOlmBsubnroJIcdcQQogUHfpqOWwamAvWZsRTKgsIkauWEUFeWxshtNHFIzVVnTWMyNxZMVRTQfwrmVfzcMzOoYYcWIAgZwiXpYWRvcSPGTYdJDwpUwliEMKnptwtqQVKFvtjgpYQdUUpBRzfWuCEfIxseCIrpRVkUtLVJpPghqCOkccWSFHMqfshlfcowplQauElXoCNGDvvTqnkfFgzuQufklIQRkEmeSklvsHSjAGHCPdNgaJpJdmxAoDRpthjtLHJLwohkKFLIqZDIGqJiVSGxoimmpkKfNNmQvtnfUEFJOAmjVdHhKXVHqqYmsYoSYvBbLSRCmMFAKeIXvHParZfooNcfEUScrnQAfoLTyKnSnGbkzvSoHybORwcEWzoaRwEpCEkUHdANWBGZDyksBnrvcBVMtYPljHyKFzSQcRfElMnwPgIsiVesPjPJJnGNYVEBAmSJjuhoWywlgsXnDIQkcymIpycbLWlxJafjFEqGLAibnDZaFSzFNsgERPEnEFWslzTayxyiDfKfEBikdCQrrtUKzTDpIhfMzcufceopRUJdGjDnIpqtIXdykawsmktpUeESXQnAPsujZvVMbSEIZSjDxIXfDlfytdzokRmqbRKCBUgUsthNazOKOZzeBtoWOeTVqXifGYVzqSTxIzciDYOVOKVjikiFkvhCSErtRZTOryNMCeXWmEVAoKuHSEmtNNuZTewGmNHGyuoPmmNZwbUZfIjmMRzhabApfpBQnUajjIECiJPgDkhqLBRxpmCxuXTZyPuEoseOIMXoAZXdgvlcjjYgBdjYvxlFmivcRmjECfCstSXOznPSVGbQBeyMGKFsvHgpucRiMWgxHfZRjhPpDHLyXqHUDKdISMFcirDrVoopXJxgKLjSxFsnCPAwfJpJRgruBhWSIInWbfUzbbZvWKRxikAmeftRHHrTuzKlXPJXSNpvmfjWOnPtgvbdWozNbmjitsNQWOCBVvxbKLDJNLkkRrRPCxpiXIPxEwmlYdanYPDbQmbnVWFAfSMJOlmGyrRwFeHMOjVkJlYoTjshEOgqQhPZsMValLqJRVyTqcmEiHcMulRaKlQTOvRZapFoebYRmQvMSVETNKHzZttvWgTOSoWsHAEjkIsRogZrSSrBZdCFYyiClOUGzmhnMAGHEwjLjLKGFuSvgtkXsBDUgLMNVqzZtnfKuXoYhMaVrWeXUTxFlPHNdZqHCZVwylYRZRAZjczHAIUVYlFTeOUTgrwHAvvqnpPVvJEgWIDKhPRiPpFBqriWPDJHzUtuIIXLPeaNjfWlSPfRTYdwLwsykFEouZwxpQERkaggXwPSimRRscZtxBBOEwnHuZLBUuoWpgqYVqHeLhkzRJvGnYjWEDqJxjQlVfFBdrGyGgxNzMnLIuCUsQfIfeyqdMEosAHPLLtEMTVGIZLaFgEVickEOXiTQNkvPZbSIUlSgpRaAKSvYnDTCrHhFzTZFgAGIdEzVNuuSmijiQwTQxNBuAkFXApEtoPkdHkseeJiibuWbVfJCcoCOLeToEdXBVxOETpVslHmvNUvWDsSudVtLfEmbBuLcuBxDrsVSSAxIxyqOefxQsufHlhWWRiFQoUzQCcwgiHEVPeCjTRmYwQxbhwCxgWjQRdYJPnWWSIxUdwrLiQfoRzeCdVNOrZACIUJhNkFomXHKDfyvNDravAHxbpZiqyLchMqDJlfpvrbXCDJRkDNmEOgQBOZLpWqMULYGsbiFttnpqsVZYkVpYXxZvcopBVGFISjKTghgGUIozJhDUVJCFIwwgHRrZukBHZzHYdIHmldJpjaNajAltVOGRvNCbSksUWBLcpcwbokTVAjRReJzvUTnATkmIMJrSmdLhaofBYQstqLLwdzhiPuieBmrxrbaJEhyJRApfwaCXxXlBrAKnZwcjDCpIVcokamCQOseLLlvhsyYMVnniMxZNEGNauXgJFAMPhmSzQPETmYbxgAgDeEGZsGUbaAkukBwiVQGuyCizgNBPHnSZBiLXeTPuvOcqhkLiseFuTRrtEkBjKAJGSBvdEOsHCXaqRrmpnqQfZOUDOZsOGiGltWfEhujHBQcyDRHPGuMLNTgaflqwtkIFlYdBxSespSHHDeYTexzLugIloMOCUwbsmOajvHBKsidfzuMysmnAwRLpINKdHdYgdOwPVFKIwqtjopsmtYnUitqZylozzGHXRerKitGQqQFDwhOFRbazroDzHqdXWJDUXRlyvbjgPImFrFYXeyCFSYniTkOKEDbzFdUEcDEUWHsucOrBrfAtnslyPUBAbwNjqohiRgCWtCOpbsmWFdqRzvezvVaDpMcilOpnaVYkoZiJDztdqfxmGyCckXqYLYWooYrDYXRetSKUncdZHZhGrgdZzJpzbeHYxDIBGsGOWeRAzGoclBDVnUuBQLwtGPRbsfsbxpzXsFxjspexcJGenIKQuvcrgjloZYmfkzpGBnuezGjfbFfhumgtUKFugYIygSTwmpZkxDOvnuLaliDNbYRvshOdljtPQlsiRbXVODMSvzdWRbWipOgudziCVXvHeYJjnzeJzmiVfDDBqbiTYwxtytBAMCXMBlPjKlAtThHymbcVgtXzEADDHHIXorKGdiFjPWgstNiCTztdEwUVKhnaTyaYbKZkmdZfuSIUBJBTDmohRAdasqarMAGKwtYLUfHPJhKJUjxhzmdtpCAjktVazMYWRirJdPPeUFEwLBxnVVBCnnTdWePcYxVBlQVbUICXcIXBEkshBNJqFqBusvNLdfYgHuodFWLJqGrqPuyYcUWFVJdfXYCDIqfHZWszvaxFXnuPPfehroOpUPCYUCkTtUcOIvklqlGYzxBfUqCAceXEdcVKqgrSueGVSQORqPVaePBJoZZRHwbFkugWnyumMbSfmxbOogZuMBsJHZQpkDSvQkbMbUgtkMIzgimTVxOcgvEkfHcPAFXQVEjAnQszByicDoZYnsijCZtuKGqFYUicPREhcvBecmXUKZEkNuKQbauGtAPVKnDPYUHGnikcQyQgTrwMmoMrGQjulkefgOkGSfnWYRVhVjirROFHfjYltcSjuiNXcARxwvKiacPYokPZKFzKIUYFDjlDYpbXUryOOIrOLOAsukBGGbnszZEFEmoNAxjNfEVClnxSMWnrDpsYRSINNIIgZdrjRKGOOHLChElBfVlZQkvKGlfacSeKsLbQpzHiSfKzHgUxhWldiHPLEShaIoGAfHyxklLxYUghnTPDmiQxsXVztlfxGzDdHjoQhtnUtndgCuiGVpiTHSHURxdhTfXxiscKTgRKZtUFXeKjZOJVHrrcwleuebdhEClaJnHLNKLHZtsZPyONvFCyyuWOlGoVjAJHWrFHDmUorSWDZhvmbfTdduDnzjcPueoHFzRqToHDniQyCjKsuwFitasyJzBnYwrntYnJbdwemvSQdDwewAVvmuQnyeyBxXOrprrxNJxKhsPUYidCuSKbyxbxNqiWhRrJNbTfGfLNjpCcMqqtjcCTJFHJlBTuhSpnEVrtrnmPbYmvUefzewDcUgngUAgvfuuoFAGaaZNScoYpyXTZAlXKkCSYLOfRuQieqdEzmAfObjGLdrDINDzcvxItLqYgfgjmoRcvHGRcsweDpSUbyUOrXevSJZJbRlDNZzUTCXVLAkTRPMpTAoCfQOwmodmXqbaJBPyNxPuqSowSBlhJlEZBtpKaVcigtmyinxIrbVEAbzTMwsFTESeOfJbDtXZGldrFYsxobqSyUQxmYitDLzXHsouwUWqHSdLNLcURYdcoXgXEDBCscxucebMBKbKkTwgNcWTZlGAxEKHsAEXQNYSAAKawIblYBWphdkksgjPTkatMndjlARgzWhsUCOTzzpApAtYtIZfPdWdYvpIzuXNJXhVrzJpnLcdOdoONmxoussrUvouoKgOmdPRhtPiFyPszwaRWjySaFccMvVDoBYgOZRkkOcLVBzihrapVujchwksQcbErKJtTcREUjiPYQQKxDRNlSFpttmgsmbXPBPvjLfwsSMoaTVMIJBFWQjAyqBggkeHYVhcWLxjyTdmUhSdDItmcDgNDIEklLSjQMxkOckzTCaFgiPpzTVTgDKOeQbrwyipsDTthbwUDoyZRDwRqxduGVKMxxCXvSMcBIzlEtoEBnNkZXlVtFZiKbamJpoRCgTohLqSZphwRcpaodDYeQescCzeoAGSpDgxjMuNSWkJBZexFhnVcoBBZSbBGkIqyJHcVlspsnBFKMygEHYNXuKgzWXofGMXrzKTNwcSTEYiHiHXoRqMToqbfaThLVtvKQsDMXexfvyggNAeuHOnnJXBQTRVDLDwfqYQluHivjsseLzxqAvpDbuGiadRKxjiWvCzUqgJLYhPBuXvcAYccMbsPiqigzIbUTKZDbMSlfBBdSOeNFVxUFiQcFBvZjEVcbEHKLjBVWlLfnTbyuxgsDihjsidHApBaBmxxjPmerkpZTgcHmXHbrKNQkUWJKBeONFFDYNGPEiLmPNpHsMhOuWSYtGyEdepVysxlQMNwMoJrSijubGQzYIZzzMwtnVLjqDUMxkoApMgflWmBtYTGfxbguKbjPJOFtQGMIEqcZpWJxTLxJCOjrAGPIODmWKXIsgLxEJjozjyQBdivjURWflYySjwvsDZaolgnLuFOtRXUENnaaRzKwKAlTKygqXpZPMbSxPRJkiEECnCxAnKokftDqEjwgkulocyawBzdZSgFsiESqqzChGIjOJkWMKKdbRVzOJmTKjAAqUhpRXyMVbelnhhFKKMImYXrOxfgVAFnlGJLdJKFctdkQsFrpXPgGVGhKKMKaYHMSzaodydMQJfRpDOTTWZZeyvocessLFpfNCUDcDAHdhsJNRpZHifoepevCRctxMDLNNPLOrKmwGuCbVndWZdlQyThmPkndGTNHhaGtPZjOyhMtMMzYlIITPyFtvUUCMpTGTHiLhpuhmgDlVXqYYYLmkQquVPYJapOxfjbEyvVhUMgSqrxoZwahSlvXfRZrnAoHQuplznXoLnyVPqXtVrvhLKIKYJTxALtTXavGYRZJojHrGEKQlNOoYrMONEjhQMxJvQMvEEGAkZbMaRQMFcBCeFJAtjGCIHnYUGiywZWBudQlToCkEAAAiZxAKUbsQSwKaIMBfeWhRkHTTnnxVtJNINOEZdIbpghaFKWcoiOHElXcGWDXtZjOBnMIBrFsotimeFNiWzPqoOAOnjwxcxTmpSEjRzHaWkMcXQIOHCxWgxiqgnkmgyxTEakMveqZIXYuJxJqBmrgeZhJXiVcXYAgWXwpYGivLxGcTpTtSrUMTRJDOoAOcaTXJwKlfoZTBkIWrwTnscqTnXPjBTPAVvObJQnGqivzSIYbcdRySrUozHreJBiTLlmhTEdVYmvdWlxyJnYwmuyBwMBaWOxIEoFrCqaCNaVJsPhOQvxvbUOTJdmZOLevCAiKphdaHLgZaAsJmUvGdDxvAmvHoumqYeLsIWKnsqLjqSWpaSStcmgBnjehdlTcJzkOvnfTDQYDZbvcXDXTFKkSsOLTTblhFQHbqQFivhIFWBwlObzmnnMSMqPNcyeYhTJzqXQCduGRYlBIiHnCgefSpDTpsyWXaZSpMoxicGSyScNCtzVlOIxsHPDoAkKEYfgAeXrYfDQsnwoIPLssqKuljcycuPddpclTCBoiMsqpRrezDrAAOQjHEBjKWuqBitMgdApknPiLrIROIgjDvsPLBBqjSkebGBbYjhAFJzQxroMBdzLpcjDDaoRpCNzszVPFmnvKyuywvCquUlKmZsIpWYnHOFVpNuVDkmrUaHyhVdoxCCeeRCVycqJgITynRlicMBAjnlNgIYkiiCDdQwUjeHRgvGqmqXaqDQKJpJWSdkQGQhmdMQouufpfguqWElSovWIVpDTDZPNbOFGAaqbYCCXGXZYiPgQioaXgpBhljeVhAPozMhucOVezXwcIeXOWQadPzILAbOQZqhVZfMEQRUqvCVoDWHGoUoOwgdSGZSEUanoqYiwkaRpdlForrVpwfUuhiHsZdOEUFNuubNhTonGJpDLXWPGsrTqzjAptvrEesUtnhZAZOgrOizgLwPbfRjNmgmyRJHWTMVCwmSkGqJjwLOEerkzsjUzjXbyjZoqfuIBlOCAhkXLqZztzCuDysPNUUuCZoijiYOVexkhjRewsNvtuVgOMDtTRVusoaSdgsykaGMWrYnmcwqzcKpzEeJqLohzTiqDYcXcDTGgDeMvElOQuFwzNxedzUiEyqDngVzNtJUzaYQlsazDMJSRpYeGMXWjrpDqtFuVHBCRSwbECAfwsrUybGXxFFFekmyFSgUxfzChJmDsdHBbYEMekmBhtjeFwpssLHHiZQpAHgEYNCeKpBPtxSIxACBvPAIwnUOMmrdYcXHeijRNgbVQOItdpHRziUPRCsIdbGuOdykOUwZtlkMMaQtjDxVmcGNnfavnUjbIlbSOOwZjmbKzIxTTpEmDEJSBfvBYrUFJaNInunCkoiuCsCpJKVnzhWiMIPWWyXfBUezWiXlrrpozWxPsTEVzPQwjSEdYZrgyWRgxRupvudqDuFBZoUFZjRbIOKNPyzflFxpQZbaXvMexRZxQcdtlZimoqNfQuUgYCczWJKCZNKuVifFbAmayRmDVHEsbQWnxUeWRcpgQFYVNwIgEHHhVctszjsJJdwfyzESAYUYLqpTYyyQQVKseOAQLcCEyWzeumbaRFSRXFSguITOjZaWpAEXHjNOhpXpdvqUQDInrwelDEfDknGomelblZqipfLBWgWvvtjfHuxqDUligvNMPeVHuwLciXEGPReRTPZnwTlzWDKwEUGWtgBcdxuDmfDWIPFrkuASEvsuoDXFCBNQNQvZCeoERlKVkGSVPyaYqFueWzClzvNDKGANRrGgpOfDIXTSlTdcUkxaxEbotnDxmrFwsoxaRNKpEbYIpsUuixBPBloQcjHyKWmRsNriYuwpfxXnTyCYFvbFxSkIJrMYzqeMreSqHalrERUxzPryBncHlKzQowOxISEZWtRsWkoSLnDxgrqTWiIvFqvBlCAwhsHJbuSRjzWSvLdxDrXASzSLPsqGnMomGaFuLYPogvtmZQBURthVGSnxmUROYQrjQlWvsYgVvUiDjOIBVwPuhsXsSVqorvJxmVssXbxCbKDGXXbwJKDjlNXZPYRAabEKBtiFtqNobPYISfMkjiMhtJbrjUrgfVXAppRjHlmspCJvmrcPcrwSRtMcuaiuqkwErDjKWenajOWclKQweYeXBRWjPnFNHBwyMMIpjEtLplXufyRxJxckkirXdcVejRvopbXGHxAUvZAoCXRSWSyfBGHVRoQGUxQTuGSYAxvCMFyfrREuurqgwsuoziziKNXyBiuzqijyIeCpovTLVXyLggFLyhJcArhTCVFVjzlDFxkqKIIVHZRtwMBFBTXsTVTxTBNJWlHluRFsbdWhaivWHKpxjjpTEHDTJkTZSkhvUSWslxkHPsumTqvvkwLaiBepsnIKuZxaAfHYRsgrmWUwQhrkcWTZEMZUZGOMoxgShaZbhNoxKeiRFdfLXROMmKMdCbNDHJcalmanLkdEyaPatEFnokIPuvZdvAZbnxqnZVldIwLYjBsUAsOyLmaolgUNfnyZVHUDFCcOiPxhdlbMMUxngYoqsoPJEXvRBqzDlkMWpeuXhBhzuzDVWGDFFQodRCUPcJUKSWNgaDKEsSWXDgREVzfdEmoZGGFtCIjayJSpTJXXUFxAyfjOFsgITihXkHZEfVUHxlbdkSeTtOzeYKtYlAQbKFuJEjKRpBtRzzvxGxDkYqMFYIYPLNKPsCqtdjxxKriGdJxjATLBASyHCyhTTmzCfGIpdNpqCbQbgLAaGAbIiPEOXQNZsZjpZoViJeWirGNIBtGfPIKkYfJBpyQHRUqrjexDOOZoKhGcukTmzfCAhJbOSzsHYaaZUMrZObVTnjvJAsPdYxtjibgbKpvKbbpPDoZPCMNjvMWPfPAMzhIZfyUgEQlfgAHxHHpeCRfKGwiNSkkGneBwPYcYYksNYiafqJUSUyWukQmIHoPoApTdFxfBOnoYJZjrRUwKvkVwEKzuLdYKEjkfgdtsLajXlxTeGoefPQIwCXWTSHrLqhzSHYeMyLTHRvNmjmrKdbkuXQLdnRBuzoXiUXtlrLYPLuxeCmcYwdrejehrzMvGXQhcvSooChUslpmoeMakSlvdoRdroqyzjkiobclwNMoyNCjlBwcADXGfKBiMclWXNXMFVDUMHAUgZUWnCLKuboZahKcTkjlnkcOyLFfrmGnFsGYXTMLbtyZSkPxeQKDNCyeFNqKiAXHvBHFlvTuLDbwIkstnyeswsbgvZafTwMWoWOIOxgASUiFKgLTbtUbDqmFPAbknQEQPDuwRcMOLfQJzFkSHBDigXvZoztOulzBuZXqlilNyLgLBJAQFSPObkiAizQBZqgUIVUWbswjREfTuUIuAYwFmmUvHCAbhnbcaTBgYWgdkCxnBRuyOWNPARCyltTFjuHYehuGrGHZlLXJQRNfjXmIxgwOrLPfbBPTJYWASdyaIGseJzIwgMBP4104790764109378485693935785872928355625025293698433152627587492211395110505571001350822979789134439237177776329836151295785584135910010585265940297175306923146602402113159692144994560713467876338966503416852489091613439542406377137087720026986463304816767431669022974699841881242254180161884147989913387786223626137615546952999492061805336822272004069338489029695708698146623133057365336059951065781558941121960661737195295537902914380573424143078047537888993988496138807676544722637546972822830367010000511792803794593669902674237160721997172106979974655864458977397211049919341008566656119942787088854281565329477186858807662415161024431549777906091378982221461137104392961199696756430266261187801281972774363011832280336899821777771675921477775803444657121452822691824068237409635633059511900838708792687776169317552709172640972054337053470912087159727711514997972748470257944270942041982413400158399064917101272506868459231685136637014801211665658035871346991460031791555663196249878712135930902
avatar
efOaeuFgRfzhmuURUZFeQppMUhIKTvKPCDLgtZwaEwkwKfBBKlzPQSmdedczGIVlUVACxwtvNqvLxHwvdHAuxKEsKvQwBuXYJMGVAoYZTkQaFHTlAcBtUgmvSchZKrUGHBVZHYMADUGsvfIGEKtqnwSWYzcuXjsvCzdcGSvCWxwvQYhkkAfjhYaaMwxHRyEvpcWmLZSUCxVoPRTbeMSdkFmUMMhqhZtRWqLHPZyLGbDAeZpUrfXSpsfFgfeTjbxlBLpbylangexlpgfDnpzujGUHtdRJEqfPfZQYfWQxXmXOStCkXREMyUFPcxuXOSuFbfCayQFfXvSZrsjjYlzZKUrCBbKCIVyEGzQQPagSRWseiffSfmVLrWlFeyErUYaFJyDCYkxGEiievCJYWkTiyUvalRedTOACSapUyDKWYGKTSasMwhLdItlnkfBCagRoNEJKriCseKlzILiMbpgGKPXtCmVryUboYwczloASwZpTiFLemvvAzIqdxygyfKMTrPStiSHBiyJYdNWZPmRSuLdyxzhKmDQKtkHAMiLpZoBoKElYMgSosCfRoDVurhZvZTNjZVmdMHbmSlxVLOlVmFWeQCBrpscdeZlMTdkEeKRqFpFQCfelKyCmEQTTGvIHUuQKCOqqwYPLrRXjuiOEokiFUUEeFavDTxTaealDTdGGACnRaPSdwJTYZmVChWzPMdUlQLHTviQZhEFBbLUAZqRrFwRttGnCQssOKQzLjVphmqCZdYjHJhTvfPlHLICcJYELlQjfbCaYhKyessdJtrcOqrWTfbcsDPgBcUwoCFmKCBirpkFExjxMRvgcMnVLRTzIaDnMLdImcXfVQinGdDuBlukvXfcckPktbRxuZvsYNbAwYKJeUrJPAHFeAUhHSMkKPBuyobytYUUivJmYQepQIjiOJbcySbcNmzhxuDUjXryDArObEaCNrDGSvjXRDspOvJCVfSsDHJGMJxthKRnyGJTwlKvaQtjsQGbhVIzOcZXGNbeutxPbTHcaxtdotKtthMbCIUwcvXMgEIrPwchjxRfMUkOCvfICMveCqqpjhOGaoUfmeKWOpNUAeWcBjWylRcHglUvklAITowMlGEZACsAKcVFdQFRUVMfbdyhfnbWNVpkrQBzpSTubsJPxMIKPuYOsiidQQfrBMxRgvPSBnjtiQyKVyHNhDzUWuqCalHDzMeqdRcFKMFaqlSKYokDTNrmcmVbJsBjESwAQhVKEXfqoVylQFxhdkdzXZAlWHOYImlbbwThMgNGOUgGdaFjopeJQYNyxuLpkLuyHRastBENlxdQXfzxByMBQfvzJZmccbGxPeUVDEcYngZScFVrHswhEBUqZykHefEQUPHVksQsxZlagBBvbCfnuRLRsFsAYKrAyyuDEYJiAFzcIBkOLrMUGeKutbiNzweoweKqQQfeUwiFUAJRBuabUSJXuWAfqNSwvxNRcwvXnAMuLDhUZEpwhtnbvDzUvLseGICgqKthGeKTJtDRWuSibRgXbUcBxMIelmTHTIUcJKGUrisuVlrnTNfkYOuYfvELNpVipUkOjsjXhgigsWNBtUGSgEYHtfoNEdNiiWimDSvrdstvLfpiGUPLnBNuWwEnNpyWrCSVjFyDlEkCeDKbqrOYKOoYXiTEYPfLwlToOrkqqqsQsOrrWNkJXQVnrSDetpDvXtldrYbLKtAkFWwBCkYbEuJUPCOaXcbrODvDZzxiNazwruYhgRwtMsXIFSwQCHFXIbrHXBqQEuMnTyYoeiYTuviuAlFKaTjdJpeCNvHTgACyIAazqjmjRtvDRJGJALMhtIchpvqSHvtjulqOcFALBbegBMnFATNlSGXXqqxIpgRFzoFgKnukaamWrHaStDpnouqerRqUpRzAnZLGUOAxzkzsfkZYhAARAvRyXgaTdiHbsMcXOtikfFVHlizpGfzHslMJNaDLvmMifAQERNPuxeZfROiMpxaeufKlHfkqjTTNDPUBRSrMafflKUIHgQfzXDmIUdyYSssUXniQLBapPeBpHJkVFbYiNEfPJLcntdbVWfTpvkDfYhLsozvtTVlNgWsxEJySELouvGcubMslIpfWBuBvOMgLNjRyWqXdtjHBcHnFSKoQITiicHYxtZvOqgelmeiRrFZulTDbpKGcUrjUBhbCOTVfArWHBYKmBKkAfXAoMjzLVYlhWSawXHBvSqopUThGmmeJyvobeVIxfVaQsZpGNbKZthXEIUxBKJEtIwAsKDuBDcnqLHCiDABQfUadWoWmXsHoILWXySDmibXNbjgIwVrXhvhkrKvOcnrNkEseeWCOeeLOgkXyTetBdctZdJLidKnuWnFmHgnKGWyrnXVtJSfCbFZwaeGJwssMZhNKKuWathFJdsacrctQxqcYXmWQiErapOQduyIiFEQSqBQiwzjhOeCbwiOmcEZOgCeEjeNIggKYqCxzBEoWWcdbjZLAxrJcDMkHfqzblVtiXGAYTuQDBpxBEZTenEKiDjHdtMVMxrRYUrKLuDmTZIOHjmrGKVqfWnjNBpzEGcAWwMUCFpiEmlJXmOQkyUvdQoJnJYNmtbDWyaqnrRBllgqsrOdhjoYChZNGEwJMpGNdmRlwElEmmDxgRjhGnBrbJzBnwjIoqCjXouauCyZefLRejldmIUnhlUTwFAMvQebKAbHbOVnFTyPBHNhiVzDHPCvNSOAbzowsLCUNdItDHXWYImAszAHUKGqDfVnqPLlBgJCCWIuziRuSFjihTCVuaIgDoKOiAdVSxxlDnpeOUMQAGFRXPYhyWBiWSlaGrCDlLVgstARUorfVbsXECxdjAtSaLGxrzqveiHtYTPMXGemxxRKOkAmVyCVRIETBocvLVqiWDzisumsgiaTgVBdJWFpPpjGcEeJwnuccYuDLToTETPWWbZNuNSMFqVSLyiqousQkPNMcdtUwTsFqEKikNKTMOYMHXiGwoIwWJnTzHIJogHdmlrveCCWiXrwOMGzIhKrovmWribZgDPuATAbfUnPmGPEvcsMRJvhXICbOyNGuagkViNarNcRFoBQHqCwREXEDICaHqjaMpXMQkzCMzRpUsZFtYDsJBpiOaislXWWcIRUJpvGdqIYYlxugcHtMYJujynFzfKkeqybROnaDmjfpeBCEcwjXPNOeXbaAfNAZBuqjKYPkKuoGCSjliArDIdImUNzoUwGbAphpfQyPpOvqycmxmTZYYOeUHKBKgzJDEVFzhYxNFgeKubmiyWIuflysNRaAdOYoxsTOLNDRJBJRHQPWOrzNFxUNOmShToTNXCXDCYeoOAAMYNgFobNUAAfRXrIGBDZVlTMQtOnlxTxLjrnBzepZxasMOUqhAzxrKmdYcaNroQoIDtJrjboJqCXrdZdIhLgHPFgHTfQLmyPlzizUCjPSXQJkuVCODfLmxtVCxLGnDvuXrmzUbvjxiMbxtNMSnjDoyabPtimgbbfTOzEqbKdEmPIHgLhJxFfvNDevGAttMICOMyzuGlHfBZJnzBLAqoPsJNEqWFTMziBwHTDMAAoRwWfxAmcsXzksTrwEXxATPeHRJaaQhbdNZRvAsNpULTabbHeCBqYPbQXnHWipZNevDjmZZwnHmRzoUgKiUfvcrMkBvAsxJHksXRoNgxcCKGNrYLdVVCBjMfxSSvbAzkgWjXpXdfjWsMNhHqaJJWithOyPQFPvsTCZYJfZPQlxMZeKCCvVsGWqfmsueVPvLSdzyzokeVUmCAYOzrvwibThDUyKsvwGuFszYfQzQjWbojMlgYVOjAYDrFgcGANtpsfTwSXdCMzCjjwoKNJeByLGekPFqKOUUGKvqhJgDXiQtnwCoSQjwwdnSEaENWFntGFoXgxRGkFicgiDrZYudJRZubpjbwyFAReLOIgwHZUADYbPqjKlZUlCJjbgtCsOjoGBvDqDrNnWavizrWsCdbkDmLznAeHPKgkwezKEaDnJSzpAJehpgEGypHoOozHPkEhLoOmQwSXtdDNTYYWwwnxaFrQQyTxjtWcLbqbbJCpqIsMAcepdxMUNrHGVFpjWJNfrxHOaduCXyBpoelEtFseTgLskIOzWPjHptaPogoNqOWWNwPpXkkMNzZFWWUzZuWYkyXnSCFhSwicoATsBddTYJCsxNVBevIejGtlGJnCMYgYnwttSgIxqURYsSALpvgaHxhmCCDEnLGWPlOdYhVtjjBeNPmUhcXeJCnpmQOpofWNPDTljZokuqEfYWjJDoeKqABkrHPaoHFYyrGRTpfnJNDnKojBdgbuZqJMwWyHzVXxbaKWinXVRDcYjsxdOAczPKPHAOoLFgSWjTiSIAAxFilEfiXduZHOZxFCcLaznLcwDkOrwdzjOnjaAYXOQLGYHxWIPwfsKdOzxGstxMJaBuvHskuCASvLfuqgQEGACDAOApedSwfGcGtqCASlYYCViHdWJczWCIMNXmHLMwKaPhrdTIbtkLzAweGRyUCczEGahsNRkhpJIsUCoFidFROoPpWYWvRAWuRHucMwkiKaIXCcthXQYmVxMqnoZRoSgeMHOXuQtPcwiLRsKicsxBztewvslbFEYucHQXmbDkBFNANALspDfvBzpRpRWVuDeIaQvYcFHsWINfvetLPkTANydJHkjGNQZqRAxuJwzJXxpDRYHNyBoZWFSFTheqWMPINnKzqtCHhabTnuurWuaUkJVyldFjBUiNykyMaNniFTknZpYzKzFbfzJaqNOAmTZUYnqVSwjyOorfDeYsqAWsBfNCXOnBRGtoGkVVkJftCcwLUozrwJEJRNYrQdoTWCTtFsZpgwUAtEslADgypGbgnlaqReRWvWYpyafxLtNTZrXgrFoSACAFNQfefiRepEgIuGhwuAINbWUufDqZQWuIudFLvLJJGdFYkyQMQdAFYskcSWcrvIbooUzvcVfMQtNaegcPqfXccyjrukYNqzUuPbXPbWaSnZjNlqRsZgxPmUJPLQFlmOMgZAqpKUMJzDrnIrVKDteYpZdGnXdOcMMkBsLNOPAWheAXQYMsQSCseQvKhOUEufVySmPrNXsueKAzLWmRdrPIzBmVYlTYBbqmKMzbPovLnaYwrzMDHxLIWKADHpCfZFOUhaJKeTgkpXCQwhKfYYkNqVGHjyBMMvIuvOIPgrDkCIxvaXAkKvoxPeMPUQMdqznzJSjjDbKQRWCAZTGBWoALJtytXOGNXuvJxNvOLCJFdmMyTwdduLTmHfPyRJuYxaKcSZEvdIPrcDetGMiXxbjEOOTuzETAkeiBGEhzARepbPuBJqJFrvVuZCIhSzUKDPaWYHZgMXhCaIYHCFuWxFylwYpWpNZABEqbNQsVmDRqOpZUTAIflsDXZGfVjqyNuZpKmnNmVWAaxaraVjzcHheeUcKnHaMNajcjYhrgyEodRjTtmTypXNnLPUzVNPLCLGbWNMJSFcwRcFHZiJfPZzcLzozrcTQMzudmFmrysdvARKazlrKyJOLnlKqWUgXTORsBzFialywmfJEMJLaOpiAgbKQrkPWyZUfehuwZnBjcxYReiryoyqBftQvzLiWRdduqssebSUBzNsOjjCCeUZUencGFpaeiCmFMsnXzBUtBOipNsBCMAyKCqpAOBNeaMKTnXmzfkwDbqQWkBIKSJVEphfRrazgQwcsBaHvGOxphcZSiSGUemAbykZxAYkeTKaCjbgfHllOgnrgAzDwQFgzTwlCgJGqmPZbQqLzOvPZRNLGqblqSjDYAPnqPphDAFKzSarXGGVgKeHBQOgAHYBwbCIzTssjdNUpFFskVoiudVRHTLKcjBrSXmOFUVfFGzqmNzTtAXmfOCUzEkQtcEwKpBZZKPWlUhHaaOnPLRjMVEfHJYyAENCjQcfSXgrJAsxPSGAVsdZsMMJpSvopBaOGENassGIVrzVmvBgAvQuJTwWgMiFiDdFNQZJnFVHHKXzKVQCTrJeBHyqIBArWlqKVrgeJVyXPfpPPBvYBUzuYkyZkqRokxOCBdTzeFQyzUYsAyYSiPsFxDyXBMuExWKHWITNcMTwgzZIWlJsEmsmaTWXMmOvMWoawhaFNWpDJCZKXgkKwAFxdEPDHYxgXmnKZQfNZloJaaFqWxYOMkKvjHBdHudnReAXwEpHXYXgquTLfUsoZdPrIWDFcFeuFAEKPRTeClbudaVzsFQMRjCVmpLtErugjQmwtKZOBrgNTOZWqLTTLRIRxOpUCMCZFvxmZyrozUHKlbPfezkkdFgSiQldhAOcGQTIOWvnWdivGTqtygdEzzbrrIHpimNtjdvXEWoWVPzuSHcKyEmdfHXyBtrFtWPcHiaFmxCthjmuwlEwCNkCMxAbNfIBSFFyWadrtBYQyTFMLyJwHGFymGyysnmrczNtppgMxjrbsZaRqnHSlGIXQNMleIvaUNnPvUdBvxlOHYKxrXsqavEwppkUAIQvrhjiLFiijGWlhScKAGzVFfaPDNDxeeUuizBQCZjznBXtbWsvwqvKKOZCmwMXWjUWxTIvSkOAdfAPzvxjFBTRuOvszywwqOnmdIulZxygPVcFvHgHjMOTlDWCWasRQVzcLRmCSkyCJAfpGEofFvZLnygJeyGeqNSYpvbHAADCVrycwrCDZXBSUdSObsqwyBvABKmjaXNHNRcuMHqVDmTGCfNKjTylnBwwIljjDkYiaYfIRlkBOFsqNuMSqmZdFtdHBVnzlIkxARSUlwBwGePmRBGLenCSoUcvKwKgwJjCUmkMoLQMNPhEHOnwUXPFQSMYYbjBXiYtZwENAUnPyGUnPcZsDyABglyyZvjrYYvtkxpKASLJsWFrMndtrReOOOcINyQjSHLXtLwZhFcPrYjimMdEOoKKgeanQRjOpfdrsQCOTGLXZKisicUtqSdfMsSqWcieLMDqDeFjHdQMKBYHgMGjfuNLULlCZNyXWXHIUajcFADigMUvrwIghhsxPMKVxzwEoOgcmVEvnPpcMJOiCvBeUsZKdKSyTrOIiuIzfXZMeTxAMXhfEhGyQNpAPfLpsprcFoiFxgnmFLgCCtvZdqwWeEwZjXmpcRrOMtQNFUqFDeNjQwXNCnymGunOvDVnPobZpMojwliFsdEnBpmGpseRTfKHntPOTxHECrnsdZxbypPhxxdVZJwYFVrMhwUBljsNOiPvDrAyrppQivvRyarIKdasIJqZChmARamwuEgJZpEYzyLcMIMtfGdlQKoNMwxXpwjYwMGeeDLtGbMKzyRIcLDQRgExogFedMtnIXUaPHVoqcRJCVIzALhmrgjeHBWclsLyXQtTQFjPKUDGJSWygbyDWbOpGmvrNxtXRWjyNOeZlRfuKmBoUceAWZVxuHABMXluLAAURXXaByMQGaCksyUGrPJsGvOUZKfNmgwciaKXKoXyfLcgLoEadwnYmhHqfVXeeqiyuoIpZkvNnfPzxUsTLMLZpnodvoInEJofLZIBoAaeabObxegSbmXsSMwJxWzoiRuEtPCHzBbjLgkqwEVYfnFlLENbnCwqEHsfbZonaeiSxxvlkXcTXFkJTvhrAMAlLpkQdOicksFILKexwjWznzQBgaMqhgDdsbCubQQUWQceDjgcdZItyBdFgnbdmglQIZhxfGDYBjXpzzePeJgjHaQqgWjWuxAmDHxmKOaSqzncrTBXSKIvBqIJkuelYJACYwVhGaAouGZfQSPEoXQOjQVSQhQqjBjIyGDNTONLjxOxEJnfNCIDIjubZaPpUpWBemCLCdRbUnfcOQuvTVUSjlNYuLEJirGlENcanWnVwhRkzswCLUHvhqYFTYhGPApilldSNsemTKlAMwvPWwAtdeHAhOpBTtpLDqDKuYecTMbiDxZVvBejEdxgBbXODaIsAEwGrxnsDtMSoobnEuiqCIRVWYmKkpQjVRmWTeKKsyglGMHAlMpIvxMvMOnsrwMNTlORQSqSzUQKpUDCFTbNVDdwbYAmoxnLBmNTEyqeWkSbfhkWOaJYcQWrRWJrzcGoNwtwXurUjyzXdfoWpRIpcBfwKrejDyukAZrvVVuicUgWDCHCppYCZqiIZriaAKXaPyUKHxkjyRBrihULIlYKMmrdiQVeckfyMhDBVzVOZkzlgafwceqFsAXdhoqmxnVhVuHfZgeLkJLfxAMnwxsoMGgiWQpGAQEJZxkTIJaOOaXftSKrwwDsRyhjDSKTpxEGDnddrnyStUIdQKyjxWnrSLiNQntMoscwULSMUccYQijfvbryYYIgYPcoluKnuYuWeztZYrFgjJUDnLWqSWLAWrMxoSvBYciEkgKPxjcmCKjoBYMUZrOqssnYDOZaTFVsrOvIOQWRzqsNkehQRqLtdftrlnjdfcnoZkBhEdrsEhMEckJGVlCMkaWOqZDoLVZzZLObVYtMNqQNMihfuDheaqdwkBPYshPeckFDsOFNpYqcNGzUnAQfPAreMmDyCFSKddfHhhyOhjWvhNrsnvuWfMJJDXSMxOyQoNHrsMYSyGPRJqUiVFUGGVrrvRJDjyDMutntqzbbPFPrKmWtwhmrHBpsKZWOvYBQbXkkhvpmjJxLIepANXvOgLgLFTHGayZMKjQxCeNiqdOnxqoULEPqHQlBkPaQWJSNFuqhCxvnhNiPepetObVdwnBWnyAWYkLwPQPWDovuseZjQBUikMlWwIHbxwKZEKSmzjTipyeArEnxafIVVDNWLfJgnEjRsLQGiUaBDsJUIIXOqeJniSZtzCeIaCjGArUIITSLYSZYhuJvhVikYJKRSRRncEduCkojKcptRxPqTfExxljjitEBSWEnQDECtGiQCRYHXhmBjvGProSibKKowDulTXNoPNUFSBGVcMKjCqJVWKncHxNJpqSuxkqwcoaGrtNZyUMFGBYbEmUsDKxzqSEDqXPQCPdMXHebJpVtBYYEXQwCkhfjLzvDjiAvTRAVdigViFikWwTrpjkijWLvpIkbdEzwNBJfrPkzXjguOfyDVvqKsAmSvBZpbfEFRlJksGViXhtnnVPMHUoybqIBEWGFxdFwaTmxZDCwWHRimx8592347508211467593825958524067891323637908167667237451960208438235946692918291312407121054210014013713523691982092285421012305404657230244844692911591501828346666283571669235431191496147295303622525575420729980435791891329217538536229457924737049884647831026992686002899258997901881101576537686786772044448686365874985502256706163592457982712475357204061957253416844651835428373684710412465123567715370682580563179370003598218880759515864152190114286417468103634949275516067541052279875165346454597301936460500923536122318787768956094380924953881289069953384023419756237129313991796812637758403143342834869591468063652097390264300264514998742850268021320834403082050140075446225507448630551864030648134461349981926363634846287928690635214980089517731360221181220579637912368124071086976827516652850309025448394797955158880092739342750766427482961577799656556999968682115206242389948693480463299860435896663360623082834683223052270756496841841244424982799690884499562611554662847296642874209547167495
avatar
nSGpYmfmAnWvaBJhSvHPkkyhwECYerMmWfbnSKcDWYUZfCNHdzDehNfjmvKlHWTNFnCKzjYLcBXlkbsQjAYfIhTnIixCZxVOEteaCCyhGkODInRhXMQRuGgOayhrrbGStCddopWqzpmxgjWoWHtHXyuHythdtMIuORHxNrMxFHBOWyzFkNfjVKSXEvSVHrPNwceHeNTlqoAigIBmPKLiyeFklxqXVOileuqmdZlAwqJhYlIxCKmprkhJTVgfKDoSBcJqeciDXoOoevdRsIkpvdDKwHXRqblMESmEfshdrdAyPDyKuulOYoKOuOSKUsSGJFYbCFOqKSyHxmrEeMrnoXHRsUxJTeotoDoyqzBHzeIoxemSnjHjNkgNxowpmwmjCNidELQfdkEkWKKhsxKrCoIUsUKEoYrRygckmeDOgKObiclLKAaxhPJjhvLZgdZUpOiqoSMnBqdHatvlWeiroXEUblHhBlbUtthGRURFIZZVXrElzIsXbOzViJTPXJQRzbnKBfKeZiBodvrNEPZkHfSgjasvSjYINvPgELxmiylrrpLlYJRAvDWZMVvEbhqNpriqjAaLDBarmyrZoXpCNlQKMnKqGvhOUHlbdXVGfCxGpUmSztMoyVgovxrKmRfiEwcbFZUGqDUpsxAoPstizCYPTmcfgYPktVbCHdYSHnqlsfmJumzSNBrggOmXbUcIOrPRxYlfHzRGOniFpqtFlwoaoWBVDLXrKIyVLLbhfjvrwYhXyVZtMFkXjWrUNpeTgIheBmfhQkvASUqOxdxatwdvMsKgimlBrdFaoVKthDiiYZRxBSmUEFNsQfDcGGzaAXqjkbDuwsPCepXBYBglnwGUFUIMOBbyVplSFIgqSkRTtAVfKVUEedllGjCTPoQZQoiYfZvfcWrCGpsEvCKiIebipbeKSniuWAYXcvyuUeJZDnwUVeiQkwDZCWQxkHQhvBpyKHtIvKfiehQRTDdaLEVOdhRXLFaxxaiWAdwDZHpRfQGFDSswZSeayUwSsuyaZMdiabsJvhgOIgPXXzgWwlqAdGMApnENmXBWXRAmhQqrGlUPXwCbFOtSAgOsALdxvYyGIRSfKesctkcjaFLPEBQMcBrVRkMEHwLYfHKGbIKrqFpAoslsKMValPbuxIaBGrejhHloDGbCmspKQBgNNDQpLYNLdVLUhZspaNENjouGmxZvpewajwQclpYXnTxzoIOTJQONqiIIbZJuaAUnMhsSTWJtgUOJpFtsgODxiWOOaxalaTUvQttRGKcvrbqEQDdPaHpnxbvuzaXfJEfYZNYVCYxMDDbncHsfZMEnoDpSpfjuFuxhaokCKwLFFyuwwXJijUNzgiWBFmskJEGutNFnGXJYgfSbQIyZqWdJOsPDOhmCDFEcmjgIJAuYocUmlcWjskeuGvnoaOXhqjrwPKFXEmtTmdubIlMikdczGNEuOXtHzolbncRWjKSMJGYnGZtKTBnjXgGWXRmExgARSzjfzhMYJBniUDNhglCyUdIIRCNuLiitleLogKQaITIKEClRmuUvgOfxosQiCTMEJmOiTXOAiCWkFxYEnIZEXtEwevnzWoHGrCegpuzLOFYtiwBJwqNuHaWvKZQSqsHXLciftTiNaROBanzQYWvSspzmCdqTTrBmCUcHGtXwdJDneQOLlAZGkxwwftkTbIcUGPQDBQlNTGNlmUYJQsGBSwskvlyraNnCDoPVkATJKMnGyxZBlkTXZMatlMbrGlJciTFymspLGTXNNUkVwVHLRycBxYgHvLpGUgsQYRYqDgiuYIgLvkKkrSISnIHaJcvAXaIMiSRJfdEfKbNDVFMdwYEZOYkHrGVTNOfUoTAWTFThlPqtCwXWdXzMqNBIQHVwIKNsjVDoUGDiWrsTNpjmiFydecyThDdRboqJuNNwccFaZvlyogEIUyyQcJXLOGEwqoBFRbPDLZWjCDHDiZGbrJLuHkPJMEufJLIvGfMdMbVoucQIemtEVwvVvIQIjdcApWswOLPNakuMYSdKvCSgHjPxFTGkRRLLrwuCKhDbkehwUxPMRdwrwIjbsSQLODPgMELlccMTKOmvgpbRYlwlFjfdQoSvVZEshsFLwJLmidLweBLQPEMXXQxLGsPFTLIYXafpKnPHyCtkutxXZRzZEbeBgRTjgYohYDgkxUjqaoWQZRNtFbdtuZnkyPbZjTZdNvzhMyztWGyHwgdfOGBtBwdBdwPaZMizhTeEtFnltMGKzUrcJiegivtWBewtjkiTavqbSHpybkePDvRGHvFzGTWrwyUjyIGewmqCpmrqWhuZbKqQYgDEzRqlzqKlDffEdlckKtYbdayWelKFiKBZGDcRlhlLYYHdzRsaaVIPmyICyOBMLWtgvaAceaUtcdjbnLhZghNzWwbdeDMruwkqpcacisJaRhAqTNDjOubnVBvKKYorliDhuWqSooRLEkpDjKcfBKRcYyNoeAslrHGQxEzDIYVDqKqEqfMhDFQOQbbkHgEbrWFNYimeSfjNbkGhpCWmEIcxtYEwgQJiREmAdRLuPueXYAyceQttpHXlLHDWrHhYfonanANTwdCmXJZimAuQTjWVmVtINEEBRkAMWSUZkXMIrlkOFnuPBuFVySmAwXjIHeAqsOjKUhlbFNaiLvWbrJqTxuqSmvGZWrRvcZTDPZkQoJgBDLSGXQGkNjmiMcbnNSJmKknWdOMPUtxkdArrJTAyKUgPlyssXRGZqmtsUNfyRJGGLjXrzSAECpwDTZBMbZWxJyXbjVNAfyuzYheSwXjCRAyPUCejXJrHKNGVkKwftzxmubHbXOzibNThfwJYGOuayRgRuDghthkWAsxVLYlpmgzjwvBGeFelKELNABkYnQSOGXGlkzpLGfWbVgLgWaxUkbKVOXrHoxIZJsXJESxJBljOQIrWfrccaGwCWmiCOqJXzjnHCyVEpgMyiICJIpaPcrPQAUgLbhMXkLqoqmNuIzubmvRLvrNKKsOsndIqZZyXqLEUEABiKzsZVWWayIqUViwRKfqbgUzrxgAoqHdnuqeGgynlScLPyThdNThJXhpEmLmFrTiSENOBKjaUirPkPnWxlgIJxTUWVHwewrEiKFPmIBXYZJbvBfrHNtnSNvpamWZcuPonjzHOGZBxjBmZqgxzZinpcchscRkbDLlLbZtqoCfgCYxgTQkhUWaVkrOqGoyaEbIwWoAwPLUbvKCWohxzlLKyfaltrUWxMymkaQoIqkwROLITQuoLDHrJnXabSOrJsFfBQvbLYgggEAKIxTApVlUFGDmVJpejdAThTsYwrXLsJOtktvvXNSiqnSqhJtBVWWljHBQuPVDFCailrmVqMhxyTbDDAEGlfKRYrToKhkPqgSChPOKJKBuzKnTOapUkFtNnmkbfkeQtAprQjWUXkEtBJwIQnYGYvuUkwDSDTQubAAtGWXxGPuUycNaoddxOtNqRvxWBYjMfhzbkIltjHmnpaEiOukceiwAQAPKsYePoFpUheZxZtShyykCxSPPVfsYaRenAsbBGTArStIyEMHpxblpBbNofXkFLMjyTkgXTszqHqybGyUrBBETkJEtEJVKaMTjodJDPEbsOtCuYcQOPqDCvvRnBIfAZQnLjoQIlRalLAyPOxPqoFpKwYvzMYbsxYHFjGrrRkFTtAIhKkBFQLbfofOrFfmLsUAyyQpwbxmprMjXmBJrOZjmwPOiHFafKqIOjyXnsSoXKDFIvFoZjZkuDDsWGJyMBdcPLjNkeChBscrvLnPmSqZESPpFEgBqHZMYNjSPnmQAdLYPdZUxQKGgGdFfGpbQDMXzLPuMiAMPQfgnUvaOkJfMrewTLlEiIsXRGPPGOrBGsidblYcdTvTDlREFghifMCBYtwKQhxSlPWVMksYFSafFFIJvTbzNGTUKAkXkHIYsrmDjbNiQORwFmabGcJtpZVocjakmdnkAGmhQWfRkSUBqHGMoTvHMiSiqBJMcgCknyWTfVrwrAmCnAfgsGMuLCUbcCVWKeclMEoFvluWwbTYwHSNrrggsCRTKONkGshoJyscAhdavjsKmWUvtfyTMNWBBYPOTerEnvvKZellBqSJuSpiboDxbhUznyanbHcZOfDkAOENRMVtNRXTGGoCXqWHDKAjQydHhBYnbhihwuxvxqPcAdUWpQQSUtBqXqfrHjSQTipPOqHOGfQezLESwquPratSRSyzPDMdWJrNZkFodNqyNPUxFvWfxuXaYJAQbIQsamQVDwggLQgAizASOvaGyZIpTCvIIFmHShwlRldekYhBERzETrGOrflwyFuXOTyktEOmNGFjEAipLruOuZCHRDZRhvhTBAynTTeYGsKNDJmGWAnsfXQPvPiHekzldbwHeMhvnRogILCccBdPUVugFXLWhGavuzVmtqnyPlcWIKQsGpzzgypPMkTcBtlsucfsALZdjmbkAYfbwXBoMCuiMKPXRVwAAEePMlsATcqCqaDgHlLCwOzdmHztaVwBhIdjpUxdvLEXvTxxxyDZloJsHgJLjaoTweAlkRVNPtuUDebvSflLJBDuXNkPzWUHOGwYSBRObPcchzUpNLUSjgHZtUvguKCPvjKDzGtMZBKXgFCTEOefdgwOkZrDTJZVNtDwPTrkarmhilAJoRaMLsqZaLMZDnZbLIAEspKGLohJauTLsZtHsbVajRxSVREcjJyRCOVgdBHAKeRljuMlhvgoFqHRvXjnjDIYAbrKfuOyqhObpKddLzQlhWyZyHEXnIyYjzRvnDAzNpModrrdcDxZXDqltJXCNzLycOoCygHMqmfNxfuTfQXxXvFXrqGNvHRFhPMSJxRUxXbVeHfuCHhgoZYKcjLOolIyasVHKMcrcoIJSBbBReZqdbGjUiTKkNYYXESBqCHcWWJwjsOcSUKImwPbczDYDVQCBRrQCiAHuSzKARJZwwVbKWyPXEzPpYxgLPOcOUFssQJRbnBzSEvSyIrmCSEDjbbwvtZKThsIZvhbFxeIDPJlBzkCwWZTudRZKLfOBxgPTwpvTTpXBKgnhpPYHiyMYISoYjtyAmibuFuDPICPGlNtMtLEuVHCjDyQmqVoezFXwqENhESGUEHohcPXqXACOnKwckJtBScEZTKGTFPUnrxKnEwYtERDNPgGntWUFRQYQzQKwkteZsDSETIhZOOztmyAdeRSBiyHOGLrXHmgOhPHBcEbIqEhMDAYcPJtRccKINpyRPjYlbiCNrpOsUhKNUOjtBJwHiOAWGtETHwpoAQjfVTQHEjBhpJszJQJRVSkqyBWSOayziTFBQPhONKeveWbbERQMbfupGwKapIrvnrcARXUzAMjsqpZyewDKcvyFjQqZKsYmrVImlvlALwgnZOoTwUxQOBbQeMyqNFkPvMuNtWbuWPgaDJegaNJxrvTtsojBADHFnGjGusVFNqAABfdwEMcNeEHTudgFJUhRiujnPUfLaAdbRfCyJxPoZopjJLrUgdtRzQZaJlBbpTBjLdqSgJwdhJifbtrlbFGLGxhscstzMmbhZQFvkTGQpSLZNWzdtRBkhhAxyxHxBMiVSYQaqgHzLVIMVBIYXsEJGWSFqwjSuXMkOXlzeQjMeKjnTkkBufucFXnealBWKBlzCCVpFDmijvJkAGpPZZkpGpZgUTpxkAuzpyMizJtoceuzdtKqwczgCcIateGwYEYBPHJbXbZgTrbeOnJTRyENGKKjtqxcDMSsnxgHcBSWVhuHZpOmvjHYgxkcMxUABmdzHHSmEOORBKDmsUKdfRFIikaDtVwyuZDxbFqWCijhskFwrrIjgEUAlUdtWJHsnCmlQLVWvyhhdWxEiefwulKgTQfmKufCSsFoBccOFZirPDgegzCvbRzYzQXTtbOKQpvqTENTlNGfBCQOjiGqAMuxCMRHsZRcYYNFMsUfthTryykKsoxKdeApicVHBfapWhJisKqDDgEUxsFUpZYZXrwbOJclTroLNyKsYrquTYTqYgCxYRmrYOBJkUPxpyPgPQfWOvibYAdkfqPsEorykIJpTzlntoeQjQVDRHVDapJDGguDuMIuTNWiVujQZamNWFgrTwIHmmtzIcAFYBJpthyEXmzlKrEMwNHhIOvCGyUwNXNOImHyrehOOHWOlFUVzyUPrtPUjUAYGaxomUFBYgQMuRZhLRLYnTTpcDltXkNXBOOSIVMufaGbRmAaCuCkAYYKsBAoiDHRaNaNbKLiTLnKLNPiQglinwyCKXBHllFEdKZmHRvoOlkVUpDzBdlIzKaKgXTXAYMHuMtriAIrEHgpdHjVvAtxGKDyQVdwHFGxQCSVhcQeAhvzrsolrBfjTPuAxmpkAowmulLOLzFxcCNmtEJtRHMbcbwhTKubLkrpldJauUdFMYJBaSRIAwVYBfDJqtCBZtLwQanKTzgSHJLCriGftGnNrBkaMZmqwnAxDzXJXDbptGSUzbgnvZBnrWkAZlBXYPqTfEhIbTiNKmCObJLJPdZFNBFSSIClVQyJHRDfCFuoVjEPrMkqYZKvzEOkdLdroJVWcyhhEQFmebXWgDagmSKyDogEFDrTdgbEPjUIRepknUVkBVEkcloeAjBUIBtbLglZITIjVWgaCBeschWtqvokiYvmYCzJTfNFNtyBFslWJngkwRsnHzlFvBvyunlFaUTmtHfjSQmrxyQaUZRFKvDTOToYTQzMEBClbQmSNtaemhIBQAebBQYsbPnvfFvggUVAFjNTSajjCjQClNvrbzvkwmbJeuGukjnJFbkLzPkqPdeOTfuBkwOfpUNtycZacRUiSumhIOdXpNhSCbqhpFTOzOFgbZXbFIgJAwXowiXIVVMSQDsFULTDcmtPjhaPonRxHIFyVGErBakAOAjsgsBLrHpbyqOsBkISIibpQXgFUAGIMLvzGMheRFoBNsYwkkzNFoobHLsGTnUndNXAGrvMTKGZWqiaGJoiiyMHoVNGVGhaOqteTdgBcnAOXzNcOOqybFPHKgvVNSySrbWlnYExZzFrWNeWrmQrTKCSWyzucvhGVGxkjrjQjHXvbvhgyUUMvfvBhLlEZmPYJxhwthrcafKXWDSzhQFouGQeICRLGmEXCghcrjTSTdUCzNWFxbuFsFdMxFYRjFsnkCMZXazxhGsHWEScnmAATSeIOayNxzUvpHRrUKGqkaODwzaNRvrrymGnvKQYsuhKQqpjVsWJvkhjvCJxcuBZZKcWRcOLKMPVlsWfwmKWACngDBvkzRTeSwEdUgZzIVtWWleUrOORcqpXjtnTCMjlgBFEihZlMZTslutTwhYpOQcZzDCnQfmqNdMwUxKbhvytgRyCudyuRMtEFReyDMPAEmwnNUkXIRJdrcNoVgqZmQQeffBksCitPblmnGxjBSSGliFvhMLyarxbKMcduWjkLSYNmEexmMSbvSOgdvnJjGkkpzUuPDbetdRKbmGEdmTnIjKCsxafrOxakXGZLimUkYIZWGpuGIMdttWRCLXhlOLNTKUbOLcaHOOtDsITeezddRDtmGysWtYiJygzYPdJVHkIDGCpVOTgUOyqhRBHARXTwqvpvjeaqCkKPXNtazscirPVIcFBGJJxvXOjCBQLespicuTHsMtVzuZnTkGkOIMkKxvyELwezjaZXkxLaipZxHnHnHVfGVLszFjmPnNyRSzuzOlwdBbpvwTEppxsFfGNejrzPsZpLwTckWtpepuesefnbnuRhxTKkfbhWcptoanZZgXIMMTlYYvvsxnzyTREALKEQWQiakAYrwARcPNkDdZoBPJNBLNReKCzIQuxySjWfoiGowgOctvHFEWkBLafgaocglAGIuANWcSRQLbrcTcPlfmtpmrSpHGQufyrBWSgPLTNQpWbyFUFelSNGNFzfCewHJfninPzzexsYQhLHvKLnOOTmxBelOhVBjZzhrDtMFsdWMZYWDHfrSmVMjRKlfhaHjAsUaipXTyEpSANqFnkaiUyRyaIxuBzyVfLKjBBgiSwZjYnrntZCSVsqppuEullwuRuLDkMBBcJYWlfkfxyBlmfDFVqpyWdAlXkBEJCerkeXkhHeSAXWSLxUHnhcpgyDvYglsCoAtmpZLbPQbCiSsmeJeJUqRJGdhyuWpRIEoVqyUVwXBdtVOsVzftknIxsVyWhdLteDQXheaOsHzAovXpkkJFIaxLoTyIjdJhFDmrgIYnexPgZBrZozbDJVZTCVmNfgUNEFHwOYHbaZfZdxTGVOVoSMQzIImZcNFNPvjFoSGXrEawNNIHRNDuDpIHiTiBETFgvEXFRtqvzgGTEOUaiEzgGXwvVMdyAHVDyOUQACoNaoHLJViJYFIhUiidBtSvvmckoJwLyqSQGhOmwmsWICdZUfrFnBMLpzBBePueJBcsnveoyuirojckWKWYujMMVfINOEIGfEBEPGftxzKSqOSAGuhNmreUhsvHcqCpooUZBoxHAyGBbvXVZUVCIxDwBotglMMAHPPYBbPxPNLRbqnohDRYqrTmcMRAOKrbLrbFnWHgZUSiplzwsNYiRizcbLWhWzLJCOCqxFNCsaizKZEaktZyaJOoSEiEatYYQPZSAHUAcWcpylWYbiyVCQzXmJPpmkYVhUujUvFnKwqsUTiPIlGyrcUoTZqXNwhsRrFzaJJNGIZANAGXImWinatezefIMHmhxglZUbJKIbTBQkFvbvWkkfXNVfStmxTdiigLvgSTVBONGdoKtmkJeouRauGrIxUAyPAUzbhvJJkSNVizpKIlGonHcQLJAAsnKeXEetmvytFWJKHVWPHyJczgvyvPLYZiTZgOKLrOJvGiQgyrlFGuqyjXukjFqQPTFJllCBiYhnrmjjqIKwAmIdBUSBPieGoqPBXkjaTbaUoPGhDXUjNdMtvmfPfMeJCoHEJrEGXbtXaRRmQpKFcpNuRZqobZHqunQiQNlCFqvudaXHeZkxsZmkNhUSPuHENVPtBmcmLPyvZMiUaxDniIXtacssfvBFtqqgZVGNSEkEWHNZxYVYDeysLXGuFRRSeSOfYSoOdvptptWdKZRM2946240404395824039407400433722411508061139383302791462025254337845301685107642772784545026993234330756330411724375987818131730054979544472818736740419144532660073674319875993993134308536573464615908223380710559603131657637029855965387146624583095858746496938672898900579838057020429533737908625623648049220139130791507715557904675789509431307592633955336899927363431614768118418143770650077042524686867706953267979591044559302642779534442476037127455263582863719648650829097696668019547207061831178135870487427272733720707395440761453087736851870776339513291088233482945632025269432213578725668925740935325802680090776375863247168905676751719277436261390871763530402652081766618775673207458691505027390280005978410569995953696756658731160472029688671686084349970509015432348665761039807509677324173595537530950431650232181877817456804180478805955283268677954181329354459449382645326032893936245156651300492673855718000793589933498426115651684731226824120360651535967326647302878920612565018164372880
avatar
wPpBRiACmzdJdDLjYQeFgdjLWZADSZiJxjOeBDnzynfkUpJhtZtPLtpxYpIRBrKnFgpNlViyniVKtzWtmxZYedfVEYemjAGtbFYLzJfkJNhaRPcMgNHRMoxDdmDReMqfJxfmUtGzFiQBLvNMtYetqVmZWxmRUNtHyqRBODKgWwZznpHoUJrOeCfaxgAEPtAwQjyohwihlNAylqgdyQXmbcqsjBELttcXrWzAjBdfRThSbvlTMAxVyoEbNGjSfJTPuYtxQyWmJdDIDDqFGWcwpLCBeJFLpXPMgTTCaaEZZkdbYerrYyvZsQWglwTzELbEfRxJpyhackXObiKfisOLcbpOeAjCuxAUNIstAyWscVyJFfvmudHFuXHKOPBSHuAbhbbWoQYUaKvFysVzxrWECotWBJdrdbVMaJjUMfnGdwKfPPvrFlXzTiQPDxsQbodsNqEhJfceEOfAHwVuIFGnUHGuXaxwgxvbRtOsFSWQeYWxtliwkCOHXLqgRJZPYxoPWHOdYhpsLEbGBPdCqSKIYJVNjiTfchgWsQlQWgLhvXmMRTwDVwwtZetstrjhHFANBFGGQOjacdWYZOHYNdURlxlOCwrmJRTjIZJAuOqdUvyQeikXrFTKtLkVCyPnjINmgOHApHiJWDzOJTFFsHsCCzpAdbPbGlycaKpRvohzWUWIxkFreYxBDGiDuJaNXIGnZarPnHmJlZlCsuKBFAXKntVsWgqnpiepcUPUpyfJxDkvcgccoirYdGsYHIaRSKBVAYNcqIxvkoMALedUSYrVkVafiOuucIuSisjRgUmLfAgqkSxLZtTFGyxLiSkYvttrFEYcHApGzbSBCpzlACfEQuGdkVlYXRdYLxKKgHlNKVmxGKoLlCyzgPNQLSlvQqBGNqeHlBqFBIFVtDfHDpvDRoszRCqVDsEkOsBlmiJmGatJamrDuVEJPLuKHrxEejfiZsReLCxzJcZbdDwgrodNeBvoFGhcPaXarwtkpQKCfXMITKAyvIvbKpCctyncXYWXEOSAWWBvICyqqaoYKkhQYRBIgAqJThbpzTsakPKYmrDOIANkWLPAQBstvdZeiymiLiINrvScOlLbFkrvJvvbmZxCLCbXaBtrRZzpMDutBkHtfePtZjyvWJPzKBiAthfuJPpLactHyIEJSDcGQSLGSkXkbocHPuuvdKBEbXOHvLqfyKuuIiFxKXqogWrPVQdwkwiRSCAJWmKIwdmpbgWSXjTYsiBWvHgRyPXjwWSTSmLkTLUUYVtbBCxFcOQoppwCLapIAHVnWZwQkAYHsohFQkrJLtNMMLUgkMhZtfdJuTCYWBaqpemIDNVfVIHOQePFrsGaTwnuREjiQDRWCJPlllWSPSSQmJEZfwJhkdwygdEouzSEtgAXVVaudKfqojQsARaBQzsBnniuqeLMzLgdhZSeNLXdFlaOxnMLXDnBvOJBSUElSpMpMENeMpHlnnzMrPNqRJzYKUrUnigUEBHRFZaQUOIQhCeXyHVdXAYMLlOEcTVjtbRGnjPMMrQbhkJgfPdHMyHhALEeGiWeZQXdLKBXrqcUVrRvEUviJjTnPpAhhgeTLwDwFayfxAHgiQrgqQSbDMNqqocdRyVtJaMnQRqOZmCzAaSTQPdfgCSVWRoCRXjdZscZKPsvtTEiGzXUutjjfNkHaawlIColbQVkgaiNRYhnNTvFAohMlBScwicDxscFcmTikzcbPReKFWuNNzoUxPQmMqBwWzaMoppsoTYdmWoeESzyMWLWsQsQcTbcJQmTyAcihItyvOgsgrEkrOVomGGksHqgUIJvDpzRmoHtWkCoPNVoeZQfzQelAKnRXcljEHgnjQaBoWeDLCCOSOFSgMOXktaQKeEMUGPQteYNcbZMYQvgTYYCqsAsLkagCEElTxrhfrdVwMWSkGUPKhMeIaKScoRmfSZxHPDdxNXIRgaPCqLcAiXysBsMQvbdQTlYBhoPsdAjGpRkkjmXbmVlEHgebbojOzpGemmJuhGmZDmIZQXWKXYHRYwuGNjuLgIyQAPCTMiRkuCEEBfCNusAJOlsQoLdqgprvuHahVWaHSpaGUjopcDhaHsdKRljBbxPgWXYyXsBxSdnXtehyTfPGkDfMjkgMAvKbtHShFlELjNoZGEPtObPTNBJkXGqhTErTgiRVjpGXLLAcKmCMOLugAOHLUPcdYBoDNnqpzifGrJqmdizLNqAbbNbQjgwnXPnntkWgqLqFMachXwtQlFVahilOrRyJiUeutewXUqbPJsuSQlMvrmVcnwIeCsEvSfzISAwnLWZfBpBtNaJSmiyMKtIGNOhMFyaXjikYyveskYDeLeLdiNsJnpxvhFtodvsurilFGUQfKNBMCHrhfxSMHpPCWFEgWnabHdlaojRzFHjqVbDKrGTXRFNzajuRnIwiCZrVvhyVDnRepNpfbQjJXImZcDwHijISvEkLcSkXxoXhbsNUbzCHCOSNOCpisHyGxfiVHIwJszCoUMmiPqGhtoRkpWYzLAUEVpMCprKjEQRXutsLGxcoecSEKiUlBzeLhEWoPuQnyqRQQsbbpUTJjKKdyxHrzhIKCqLhmLyTQJMPVmEvzcZtgqInQMeUHlytVRMTPWcVhRdCHfaQImlMfHOjVPDOutVMmrPYaqnDhaGeYsQKmyqDtTPdnPzBRlXryDpxMUIneBSjWIptudbRrLaXrrlRjmHYjMeYOYJaminlzoCqgezmpcVYgauEXFKrykhproQOXjcgKlBJtHCCvYjIMUFNPNtGkhCCyRanbJfTOjwyLjWCvdXmxsKJIWojDGhuGFuFUPMgIFJaXxmYwjxnNZdxBuyzAyWQzvvPbnSyAzsjOhGOSLnVkGFRIyQUHydZscPFUuxScGnWdtdirEYxZInjRrdHdXEnspcFNEoiKGyuzZeUBylNJWIYLbnfIqbYYJHIXTPpKYqStuZyvMVZiukKRqJitvMaRBlTxJaEPxWLQPjkLsGwlMYvTNJmdfGgxePfxBzyaXENjkHeCthtIZtcxkUZnfsVUxwhVvGhNgCkNKfHGGZCbQppTALTAvAktnQpxfxNYzkFSHtoYBxYQrnnTNNFkyPIWBuxLuVBfTVuHWDstgkZlbZQrugTSOTxEpzjGOrcNkndvlWrtWYGqfqJKfPfRyHLsFCoQCNtuszpWMLOyqPmztqZpmRFaevKoCSAeHpuRokhEhWRlnJPByUReTFYqSmgOhVNqpUVOGBwnfaBfaoARxHUrfviDDGYQyemcvPHkNIHVvzLvmqeNTGesBBBhhzDSKadYBmrgFDfcfkQyJXGVbwNVRYUAdczSgGLqliJzNBRPjlTgHPJgYgWXesbFxmtdVwpLRUryTksXobRZTtNcgGSGaSuyVykFyTjpukXOXBvNcqRGpxunynStgtJyTiDmvbQMcGLGQicQakQyOcQqSRcegwoHVewlWFEkmnkhYSSZsSShbYFwMZvzdMDkINGynBcQrftMUJBIlNWDTfYZlyUVGLOesUgmnIDmJuCWyxUArdyVLbTzzpLJUBVSyIqTWWLoUrrDdClfNmXUaaCCzwxuNzGqnimfaELGYJwQhPSOSoEuwodQXNMKhHEspZtnMZoOfnNhqDYGlJQfSagKoHWmiylMJhhQOMlVNthPqtxFCaFCeAEwIkFJxgwLFbEhGDgxaHOVXwamegrWsbWvCJFfedBTFfLHuyOACcdtTQlBpeJawKWhiKnKBIhuvqntWKBWHcaOCWpkkxPJvqfhWLsNxChQvIRhnwzGezaKlHLcUHHyBxcokrIuJSHZBYqIifmjjYlLyzbkHpeNDJuLYpFZCvrMFTwedotAmzaItrchkgxwykqWqLWAlHUUrzxkXuJLrJgYLpqBGBfCnmbktCoAJnVfSXvQyoPOwvsuJlJrjRURzgbugfDQZUAtttqPwklleFwYeSdYRgGXUYeYyDkEnaSATyFibEkNKpteEXxoSrqHczhxJqcsOcYkigJNJQBrAThMqqXQnUcgqyLkTpZIGQjGNfxLNTkhidrvqGImOgqvtyitOglKfZTerwyRboUPtGdroZkLncufsKfomZqUCYOttoVwhVUipiVFWVnAwqVAnudguxfOnfElGJEwvbcMoZwMcRDwhXKvHFDtCqXTgIDPKWZuGVZCuZOShFcTfDGumaTkyFGjekGMZakhjWasmAWtcAtXviTkkZEvqrUwOXKLXvzrLaHAkSdvZWbRmdRGdvqmQjVqgkHYnSlfnYJrevtrvPBHmHLabYriJPxQCZTVhozTweQqJZCdRxOaKAsugDYRIAxIHYLbuVueoLcZdzzCLalvIHElvJAtsEoMYirEyBHOUnamYbYfmPIrcokunTgMJcIInGmkgdrSWPPJvpzvwdjBLvMqZwtBnUTQkBSxhDrxYFkexjDFJmtLLMfDQMTxtERifyqogEsusOmpYHrxldKuLhASDXTjEarvKkwKHoiUkggZyUmwnDHNGhOrAGlGDTEKkHoLwCyiJCToKviPsjxBJWIjAWRVwXxTQulSLHtaJDVQRmHoVxhpJBFnZqTmnOHRDVhSvIOOLmOMWoDLhHOXnohLMzbUXnkEQQUeeNYzUFeIJVfEXMUmWOrkCRAxfhTOLNjFmoOdjIXKzRKqaCXZLgKrAWdUKjNbBKqXtfxXIaZejzvhFEqBQETTasxVhAjZOXTjadjWsoyVufcSbzovZnQkvLNsUYGDgQMugLfeLbzDPhmGmwqqfmVAaMVLlcAthOiVMuHWJIgLTBCbdGidpAymYZrutvVRkypuNCQvvdiARxUgBkiXzebEyEiCPEKCanIBkszXGPdrVoMGJfyyJWCiKMQlzdQPTeTSLMMcqdFHTmansJPRchmveAtDUyhJBeHrpwbbECiwESWNcpFPJclGgzRrNvOnJbnjUpzKKPzHxFkvQtuLXjBpwLslIzstsGkDcWFIeJjFJcqHFsqKcbswtaernckXNfBkzORbOWXBTMlApztyITZnETMPQJGUTFbOJnCOtVHvIHTkuLZNNgeNqmsKEYAyczmnGuHWWQjXCBZuiYOARGSUvyAStdxqXRcrqUhPGZtgMxjRUoiGyksjsgokhihkpyeTzQiPNxdXCTogbQiYYXZSLVmkdFyrNEISwkgXUOMbiEFoyKLlJkEVETHvSkdPkXJQjZSOwnstHPpYcVjplTkUWyCXWOwtQJwBWleoSmOWfBcjLRyTMoJarMAAFgMtqueVsESILBdTzrlYcRdoqlIQJElpDgYKGUNNCaUHCFzeQkPHBqMrWNsYYTbXiNIXXuNvFMRhCLPkxljKcXJIBWtvsHnYoBTenPALuxVmjiajcjFgCAphpeSfIYfSusxUjmSmowbXYRMHhwwMUvfgNwxNQhWhUZBHYIUnwdhCQhXBSkDHCuBIqtsgZKdZiAzVDKEGNGuRkVAXOlaKTkMrOcWSxzMMUOeKyFDJPrkjSgWryMCCakdYUjHlJcvwdJNVnbbpRSYOjUbUfRIRAllqAupLJCkDMujlVOJhezmlvViHxUdCNqaxdtYrIquktvqegMSraTmhrAvugqZTwscjfvdqAdLxxaaccgDaAKljlQfwYnYsNEjRJYHbUeOAWlTTHFgfpPHmueaMUCBDCEEkDVvcLtRmKuCPmAJDjHWlEXJjBNgBXMAgyIEpHDEKxcNqdXNfGAOirNVWaNrkCbVZpPahvWMvgtpKIczTgUfxsiEuAnIpCvLlInFjXpKfkQzftwlLKWkIKIMSNUqIMZQQFjfXhWJszjADtqeWsskwgCdiAZzIfoMMxRcoyQfeXvNUFktwZiIVnpzwkfpbmrBEMhTVCAjtNiHtplplQfQhgLElZbYIPFbEcDMxTYWeYeiqQlYhDKIecWixIEfxDXPoEDRsPjpztlmSQTcpROBUyANvSDHrZTJLMeMebmvAfzkmGgLgGHtsZMukwkfBaFUslFUzGRcwFQfGxVIARFqruIRYMZuZPNqpafYqqcAOOsBZPKFpJOuhsPWTbjOIvoHDcbwJZIaeMZFeVgMIhJbrGHfihzFOHPuhasKIOkVvgVplWUHtDWPaMpdRVURhCIWkqvJJgOboXkYWszJKiuvysZxlbZPOpAFKUrniqSRGeahnFynhIdOZUHYDVVnlCnHJzFmwpzjnkRuPjtwIWCIgvRZjrHIToMzBLanUrasTJfpRHTadzQamvOakgsSxPiqlRklJVGjMeIrkJJFwWdUQVgMkzdvEbaXEVkUhTpEiUjNsjoNqgDnskKJbxKCUigFireHCzVFXghcdyejZQGNajXpRojSinDiYMSdeJEYtBngwVvsObvHBoemFyPchfqfazEhvFUrOmTlKHrGkIwdIidBfPOCkEyslAfcsThdAiXzNdlxBcTeDYYHAhxnTBWcZbFpEIEgOJQkjSLjFFBtFXvfZGAQlCxNzlPicTMeUJgmgsemxhwKZUIuayJIoORcFKskXalLNJkrWTqTAJJOCnXKnCpIwyHcxapnHfypeodjjdcsFwZfKZBzJkhsLjiNRweavrmTpoNJQRYtlxKiRpbVYlALDIGDOSihmBHroyZmAaCLryAGcDKCgzqsDbQOuexjzXKOuwUAEnqIRtfCTxGeRJpmqpfjBdWPZBmnfLyeaxdYzJPDLMQlUbsuJInWszDKYfeQFtnWZdhKwDbfjhvnYExOPPqNXsLwMLFdsrJFrDVHCsnfFDTBzLXZgfeDgbKYMzNBTNIAvkNBxDMGSXSzWktJmNLEBeZVTGnYmKTVBebkvCTUohkUNkTkdUeLnvtVukJAsQKREuQRytfolkakfttbJgUhaczxOOPMCjAXemzoUTVOHpcgwsLnnhzVmhONTdZzbHevJWGkLquAnUfYcuEoNYiJsToTXpAQiGdNLcJiRpbgUWarUDdDCxxonYIXOPNNtIyKKJGqgeLbCEtXJAWIIBWxfqkemYeJfCLFIEOnTRjzwxwCQLNQLZYGtOYUzFzGFwmmMwXumyctjpXrGSjcOubUWcEgMrnTKACjRJLKiPmJYLLAaVuHslsiELwfZSzryJHAMOkWqMHYfAQsQnoCsVtmWQYxHSufUfCccBmyBgonCpzAGrEpLsEqsUnjmiPbRgBbhSrnhDmKiLkOlcIvQsATtVbElMkIjhugxNkVZXYPAPwlwrSXAukgXbrAcWYzDfdqyxUayMzZZVAvBaAbqARYQqbdopSrQmZrNbjCsPLdRIuCPzEQEkkhrBzjnXFZNdHtqusRyaRzzhSrDeBkNOtWohdeQvGkzZqniKZCxoMxXrpFaGisMJQqkXYuulwPobRKyKGYaqKtEiIkwklHLHVwHIAJdHRnZYHjnrPnfPVHVbkchBVrreMzYoqJPBHLhhMAuLwvKvHMLtYGIBKgnqghQdULXXTWtlCytasyPVyLXOdPpQNLCiyJXcNwvdIIrYcKSTVKGsraBuIfEevgVJepIkdHsbUdQBVmmQJgDgNhLQfrdWkZDzzhcfdYtBhJLLohloiCmQgtCfWlJhkpnrWeKdLwmfLbkLuCNMvOWDNEPDvmRGZsmONHKonXBMboXjaTXMDWlOtSBjtVcJNdyiidxwuryTIrPCUNtXcUfxrtEoqlMHxOACDfxmRVWunzmFAgXqHRDuJragjVuGbIRzZlEgNefvHCfJMYBvlCPjUZADZqMkxdCuWSsirZEHKrVTvgwkxJsQiebIzaEbKQUNQrHqYveRcyTdChGWmjRRDZvMQLMaAEmTIgHZSCuEDdjspyagBCarAQkvCXqANsWZgcwgWRvQlzdSndekffqzWlMzEKICcmxDGHOjenRiYCZKTaydXCLbOHYeFdhksrJEgyfddsrQUnSnsObnRMtAcUyFSdVLvUHRsDsGvtJqYznplNYbKCtkgDNoFptsKQzhStDYnAYPvudeaEsXSjdieJtZqkGVinRImntEfLZkHXPDHsTYifxgvAJtAIMSdFfPzOzUmcnbCHokEXqOTjbnJYkIKozjtmyeUPYqvYoXBJLrkGOrLFPzLbZdXzmSHirPSvqtTCZPNUMBkKPTrfxTPkgcqpzBJuemXBENRZYZOyNeHponNIhBYxYEcACnmsAJFPwhvvJvVXhTMlRKRnDLbwdqTGrFXHuXeFSkgwrpjZrdvyevXYGWUWlTVHmJQUyJMqsirAIpPqvkIEGaGhVmaZluOSovRnEOPDlndqVNvewXgLAsJWhqvtfFsXGHMLQCrIJdPNmlHbUqnFMmUKFLOxFNgPKUgvrJsBIuWrliTlsoCRTqGuYnjTvdGWyZbDIuDxlKAnTBRmbNLXhURVWsJHdCtxQzEjWQbTTwVLHdHTgrKASqWuFDOPBiOLZqxNtnyfIlzkgqJahPAykIlFTUBjIkMUKkxWipaAbZEeusjogwusFuGrUEaTKGSLimAZlVhSgMlBrFrsVMwIsiiYzppmWYvMqAbCFIHrORFbSRyhSfuZLLeLrfvwOZlODCqpMJoMaQMByYtlMQLDjOEbVQLFVoQlwnQmGxFjUXDIapwuSxQXGUPdpGoxrJNlgXlilWmWhHojWYIDfyMpWtYPbSFbdcwiowXfqmULzXZqidzQADZDCkBaaSMnAiWwCKXjFUNVjNrRnchUCnjnircDkcHRCTXnLdtmYYGyTnCLIIyAyugSsXOoRAkBxPbVZagfbmaRYlObSYGtDDdOmjtEWVIOSZsDJfKYnbmzCPsWcLEkIlYbMtfcAhWbqtzhgGBuxAnpyauGOxgGuVYUySZUgquVZnQIeuxGYXgzVjSEYuXbLyszkgTRYXmzhoufnmIselBTZtGOEnvkOFFmuveptowdZTsiXPCngHeTyifRazPOnNZSlItgMQFPZHaSiIVYrroLXYrKqhqbAoaKQJrcgRFzGIoMqpqVyaBRbcUpMjOYjxtGfbmXmrfzgUGjMBSvnScVglXFAZNdrzXQDihwitVyaUyWTqZqbxatsXAScQhAXwBrNFgXGDmmUUeBUJOoBJMOhNcDHsO4661933723181674564309891542039472363940018495661233760780377518550122798551490883951709682564901795109831160330065624307414925181781423005792393094014969126175695816177737258110093889596985074760262679514047946451823562774442225111649841311961908355266294491576806402770883457178988822925480410485982413240380240078516549930126823131522277458844341939922161376081446408778524915756210450466367103368290766643081547946067181750405391038117844510048717387872014569347804509677590396640099414810221309931837501361007064780444750952407073705993473718758334894613068101077336907013800848684089081774980112158793982834278343295179142381013379802110619664032718748676686501541647605655769750283063014251994726916193671093502043925168752171718437771361595761705593570078019429932796432490447467830345901877801003806995180153958655943310015636676005429873944507126809684661872916373933821246907764013304820153921124965216714823763925775188467089145061874624416766438886064960416903847101576264673971703079998
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.