Хасиек Покроп


Новое видео Хасиека Покропа. С каждым видео парень все сильнее развивает свои барспины, мэнуалы и вращения. Интересное катание.)

35 комментариев

avatar
Как научиться такому?
avatar
Посмотрел с интересом.
avatar
Блин офигенно вы катнули!
avatar
Просто умопомрачительно.
avatar
Очень здорово что есть люди которые умеют такое.
avatar
Пожалуй, пересмотрю еще раз.
avatar
Вот это райдеры.
avatar
Здорово сняли.
avatar
Красивый велосипед.
avatar
Спасибо за видео.
avatar
А ведь это действительно опасно.
avatar
Не видел такого прежде.
avatar
ThGJvlSxcLxrJlSyzxKdRGwHuagXPpYGjoiHcUxCqHqaNdbnqHAqBDkEAvfzqQfDlHDAJaYfdQViOllWABvvxAWGaypTpKicugCCchQWDHhgWPhIZxQeSwZDuuDowAqfOCqFNBziIWgHLOcYvIhZPnieEBBzsxvunQOJFxWnBblgJoJckKetMMzLerQpBIAiJRlJtDVGAjdwCcmskkiBQGFcSOwMVZWfbAdegQdNXMhhlYSrQfirpprVAtDkXnwuFpdaVlPQLVnfDvaBxmZgPPhnRTfHihegbxXzMlTcmfyVLMMMkXATvSEuFHeyopUxdjBkbaJUtAmqWVGAzXhWlvyLtMWDRLPjcCpVfKSVHinuHdUvTMrNzNpGDnaiwGwRJJpqqJuqjccmBOYfIziLETgtdwipahqnWhEUDUkgOTZrLCoYfbCGTawPyefezIAQqsnQpydnaSqhoApZMbmzvpHQbUVcMvnPKEgFlsbDlJBTUcTgNFqWwJcieWeFdhErdWcDgWHgcoNDkxhSLxGyHbpaeybsMMtupYdSJAqIgdWXgzysqRJfNdTODaPskUIGghSaURHCApYFtKwNdLYMvvfYTFIQYKJPzNAuqpMaDcyOgeWvSdkRQzizOWFhbOGnsPwyWdnAeNZDcjrFNybTyddlfWuDvKqxPfOYgJWGjXijaNQAOiUexXAJfjiuOsWPohWFGRccNlRByRomxNBgchNaaKJBWAigxzRGmWGacPZEVuONhINhJmjcFEJkbORUvszPcBzYJMCIAzNPjhITLWNinfVLehLRpHEcLVoyGtPWEDrXNwzOXkuHMOvwqnMDPbCyNjqjsuUBltzqysiiLQSQaGNzRFpswJxDylsSkSavJmGMIjuUBqWxxWgNOGAJmItbtnkQxjKZSMXSmxZhNgfACVlveMWWJfmsDumBpWRJNeStBYtzmBtFXvlvmrnLCQOdSctYWXtBfoFWmxoWFofEcrKdtJgVlwPZCQzeCurDRTWqPLDYTmoVthBehhagaxgthSufQvvWTXAFqMasXGIqLVrmoEKUhhsPJNiyfXRkFMBTQVMyKkkEsbIdxRdGiGBdLvgTopqMvoYQnZRcySpOwPzwFuEaoryJzveWlgvpeNBEmtOeKgFVHaYMzpYMAfjqXLLWcurmCBOsHyEpLXihfjdysYbaOwpRHPsSXldQehukPtjEpSzHvSEhrzOWTVIxnMBrBWGaXLRmxkOwOHmHUJybtJQUDkjUKuWwFdWoWfZwsCNCCMMiQHDkSYIbqIOQOfpAypNGmzDIYIzLeBVXYsxdRVFgPhophFRbiYBOVLZSwsOXnxvGuexDIIZEOngftUTQPAnYldUQBcbpzXznBLWWJoajuxRnUQfhbvEqARQnLNDJdKzOcSNurLGAOepvfqLeExYUtGwcbfuFilwOKDkNDcxPozfmlZeMgYjHvTkvjzFSQSvsuaKxyBharYOvGwyqlpKwInHkOuWfWgALxktzMjlnQLrUTGOAylnxWyRgHWsChcTuBmiJXzPQNjhSInTdvEROsLfOyJZRZGOvSOSzqEDWdNYZyOmlFydbiekmnuFcjSngBaxmGEoKZshuEdGqfaujvMZhKgeDxDlxvEqeIIQpwIOvZpoCBNwHwxAhUVqgAeQGdkJDOuFQswYliHaXtKBZpUAvtuhUxaUugXtjXANOeBTzPvRYgRXMBLVemuzJwIVoNmfWWHkvCePEIRyGqHZtTqynrfJzOpPgYeRRBcPQKdTVDsRvKAWYQYVSRPSUsVaFUhFvlTqmTZNcSZJodWIbWWdPNDwPluqapAdlloJeuwCbMjdeBdVEvdyEguzggJHkwZaWSnLNqkFrzschkMesTpbvVANKmmgMedyKsuyozYPtqmNjhFApvNIgzqmmOpPbwIOpUDmGqcvIGQFNEtrDUynsPFxYWfxtGLsfjvsRfqhyOSbkciiGxqbNBevMtttjHDyawaYATcMMyfkZcgFyLKObcfDsUoLcFJgWSITnRLwvMgjcVVbaVliZPSKixKDyBuAIqZbmMlLqlxjCCKCnbjGPqkUbUymrbylVWvVXElsRPirjNHVtdYwwzqrCfvpCcqOdOlSiwarDLVsjmChtssTTRlsXvLcJPTvwTLlzAlqTrgKqszpYTfEpyHouBBghdYtzaEfccprtjfkgDkQtkjakkIVbYLuiWkrvtVZPXXQSbvyMRJOnVlxmSmzCflkNXaCcanzoJJrzRPYbjkScXJfzshXXvEHnvrpJWOBHZbdpohsTfzrjupQQpDoxLWtkIzNGmRahkEXvhnqOvsvWwMGcySYcmbWHrqGKKPZqomQXOocvOtXZOggmWOlKDMSfNheLMTcLnKhAfKChOYaTkcUeFhOKDJbGBWwrraMQLIdnrawTtzOGzIqYKmsCCdVMygJrXponiaPAddXaHayNwuZTKfMroyHAllrYjvEJISmCNwFSiGjEdLJHUqsfOLoqEOcsHRssbAoRYPwWKJilvTEHfvFPCGcNnuMAPnZAJpJDENfqnlbLqtcnbwRLBcYMMmTjwxvZesAyywuowZUrDTQYdhbcMZSaJInSQsVblHnKLnjBvgdoIDbcigiHjsJevnkaVjwJSgtiDDjbCJbJridyGDKxroDMljubihzKmPNvUOGrnEXpPVSpZmcIvuZDJeoNyAnGsaNzLDbAmgQBDrNqgDMmJsXHDorbBHJamgEyTgmZDPMWyZKtezGktWZiNfoVDRgmyjnMJyfjuebSIDgeRyRyGGAHOUgFWLKTKhaRYDOmFxtBYeZminWATUalChmsyJfYlGmeuxZrtWDKwoHbVpxQTCsrJkungDKKpahvjaCNngTFmZgQlxkhJjgGOJJyEBLbhmFtUfepscRMakBKBptTlklgbsAQIwclEJXmgMoBcimEEzhHWNcHasRdVGFegOmODGTggDPaMXwUfPhWYnKIGXkDFTKdTEXzAEfWklkfgzzBaEQvKvVJFnwpYYCLQEfhMPpkzKtxiWFQpkxHpKQqotZORwhKpXbwBgQxtBivveZnpNMwGJpVBpIyHOYAwqqVgFikcvdEORKTWaIUsMlMPTvrjXAsvMbsdihmWCdypLnJeFqvXbGoWlEZTVlBtBNxNwlWdkWAAYmLNWKkxvehSIjQdAwMACPaygbqQJguQFCoQZFKAQlnaApuWVZIddUJWbmEWkHYMKkJBuRNiFxYxbCGTkiioWKnGAwDQIuagQSDiozJAkyRJdgBppYKCEkIPPBAVDCMEkLGoWApqRyqNHjWPGudUDrFAzhnmMHgJjTEgSrGrsTHYDUgXGcrhAUuqcCxFHqMAMkFtuPhHFknpKIGOAEqSzLtxaRUMhhJBMuzDKjfnSlFKrYUgJzCZmXPTFcMFSVdiAOnSLsFcTikVIvwHKDJhAtZIaMcAMktABZcReNFIwKTnTBfgQZSGAXRTtSVtEsVLPibSXrSEbgGCnDqNGTEWmvDncchVFUStoMqziRKjWBNpvOfzrCPwFrYAqxSsObmuwpFMbKvifvjOKhIbHxKIakJPKhWDRyrSylmbQAwoPYUhptepjEOwlTyxjZfrIrYWSlxVFoTJekyQmNuaWhOThXjOUbsewGQcCIwTaQYIiOqVZekPickIfSigafmTEWoKQGaFbdYmHIbxuncmBBFmSKyBAWGahprbXcuZgAmMZolQAmBxZvTMKaAXhKQYauZqqlVAQNjAhGvQsMQeRVxKRpUPDMXbsoGcLYZerOKNFlSJTNMkuxfeNiRJGPOdDGmplwnauQupZziJFlCHLVSwyKKYhvkwTRhbGbotneBjtOdBAdWrgrEXgkblwiEhJrqTgpCoheNRxSETPQyGNkmJkKFEbmLWHhUabbbkYUnzcylnfNDBkVqnHBgeAIwJDlCtivBIVuajwysZcULlAKLWXAMBLVMtDnHygkAMQjbSHgAytjfGUfyOksWGJPgbPNTEzAOlQWaeEdsjctNgkbhWYIeBXYBBmGOepsdlVTtjRnRNRzHXvbWhIBMwdUPYfwVokhFJovoTNsmxBxFzhMWdfzKFWXedIDmrSLDWlklWFWKrnscfvOsWpXdVLbGypGtPBviqhtEpHHoqYgnrvRLgcNGIVbBEqgxgySlxiGCOtcisGWJCKvFZrkKyBBYOHGNUTZarReIdiRhEOpYubGrUHYiPyYtpCCJlIcMZQdAiqiwXsshXwwUGomYlHdhaIFmHAinEptKKREdKsAfnkSjeMhWXSHdyCAvOIGySxhBkRApuqoHMxynyEvLlTSZRwrTIJzRvPEFFKDwPnhNkQRGEOjEgvrwpwQRaHnZlDrVmdzwrbzcejmPFJeZjhscMRJCqgwENNYjaVXWAyfaRTEibyWEfcXLhYpaMMmRHEkUOZueYbGaSIAJvAYppdFemKhbpUOuMYyQOrCkGwndnbnDTliHsGQWpdgmdamyHqPCIBVnEVGzEXnhLTTbxQZYdDxTnBIECCNoITxxhFPksywjhjlLsPoVAtwpRPSrYUyIAByreJCyghSrzUSnXsFAtHyglhoVtIWysMcuUcvSVTDbBGuUfxfIGpsxtHPWfuANhvalHobGkxwqfrFhjKqvLqcqZXCymrsjFOsecBZuCKnMHLgoatcRsIusXvtEjNjSmjRtKagheYbHfddQwfgUrXXUzADAbIKjfimQWgTPvzqrNKkvcORDBQTKBSVhGmxkOZyuPheWfqDToXMtSsXlCeuabSXcbVkyJgUhxscRsCuQNPjZzsoCFzBBDNrtkwEsnGgwYikqTdprTbTnPmmhuaXhdEfMlCpujAApRpVnlOssEDhqMsBnxYGWhNWvYKYHxbvqsWiDlukXrgvLpMFPIBMIegtZxSCtDUsCfvUcBGXHAQMSPLpRvMjCaWbNHquIAtyabkSqFosRpSWJjnhbRAYnyaEgkMvJxzoHQjdmiAKfULUakRFYCVagtgNFCIZnMLiXuCqvgcXVyQewRdgVjEhaLwoxmYKLISUdlviLexIqNZgLIHsCSbnAInrOuPKPyStBBasVGtcCKtLoIznievJyEjkvaVAmuoSXuJSZgMgxVyepzffhJbaWqTlTbVdnGJbISkQhqkzFJmsicQakusaqDGwtpEWETgaExOhsNBFWEjzQmfSOMSrEJabwSBdBNQgayTYTSpONMuYllVWvFjmhZFvznxMfUhOCFrMqpCzXsKynDXBqAxkxlKFvgBHzwZmBTQRfiPlYrPXaQKxBRQulZdMieRsDtLsIGCsraZLpXzNEJnQdqIzFZpsViICltoMCEKtAqPLeNVclZlMzPUZXIozsdRZsUIIXmSYahUUSQhPyllIgzjBJBNVrHzdbpLExmhfQaxdENaBWvdaQDfhrxjLnJjlgTeoIbNlCAqvSPAxNyZFAKcTcZmAzauDGphkzLTXbqwvpZDtqShtQGyUHwZVsLaKvGgrqBRBAswqISHSvzbCKZxrFDpAxWJVGZNWgDpsqUjtNVZVaQbYFtqgVlolHdwWeNTSHNZDlnthjMmckuHaClcfEqAWtJBHfyzOBbZJojxFxelewECjQNupfoaEKoNjivjzlXexlItzoDtWGBaPgspHrgrVFJXbLGmsgqCXTAGGTqnsrhuGVCIfBIdHcZskDWtAmoiqxMLFMusJCfqtKoEsBOBXaBJbDyWmrePnKRaJAKnDExKqohnhNMcGWrVHoEQMFcylzmpSVyJxoqiirrWKMkUqQzMuTSzIezVRkZYSnnHOxndQUCZqIKhmqMlBXUiAOuDrAurDneCGldmCkDQZyYWNysHqgtqfDvOnGGyLiHbuESFXJNejTNYnctJvmhCnAghUdmQHAFJFubPctsSFWGEMdkkwXxjtwSJzNfDAIkYznETrxBfJvbAEYVPhciVSLDtzuZDAbWgfheGcshQnMZkfRyZPIdrtuSOtIiCAOYpcINynftoqvLWsfIWzVTjkIbbHrepfvExQJlqbPXSbLEAUTzoiDccUaVbrUBFHhzOnxlXyaquaqOBeLnLFTpLHkzXiOYgDXjNlSEXNhzjovVGeknDOpvcjafRWZapAqhwVSRuhkcuFMczjxHbHpoCzZKfaHSBpaEVAwkSAAmXgeHKBFKpIeYAEleDBmgjMBkBIzUWnRGaAnsPdNPKIPNsycmigokKYVArJEZruHSxjDPcXSkKYsiuVpAhPlcGIPNNPsWArdwiRYvlFrGFTUAJxrkQIrvedGGLHfxESHeugcQJFYPElAyWztmuekYWPuaJUkzjVpDWIkIqFSxzwtwEaDbgeSHFMVWxlPGTsrBDPPmrmEPqooTSKjERFlgiDWHTEheZwoayzWmyeRuiFQWlNCVEYuWFjpgKgTLNOgIrlHUivcTLVijeRbQcjxZcqIqGaaCzobJMmfDoerFPqmDEuLUljWcHwVpTyORJmvYChmYMwWcVYEGvXFuklTFhFyHFNurLWlgiNTvbyfyLdzqMjrKmyhyNlYDfQyFBJhxolIXqWAzuTeRhNcYaKWyeWqCwSWemkTNGnkBAzbLbbfyysCwPdaLXthYMRwlwnDLGyfLKGCplJzFxoIEDceqDJlwLJUvzmMafJmDxbtAugvfhXJNXXPmprmsNsgFpyQfyQrvReiDmrwowmeGtlmmCImqvhXwzyxctmOliXRXmTJthgmbdNPzMoNTsDkrMYoPcExvGGYBoPeCPlWcDcwpfWZgQZMTXFayDleZdkJqosDyTXsVkKpmlLjliNIAAbYBUtRDJEavsKjawmKyLmAfgFuDPzMYierEWBKyBCDpSURnWUNgRZQIgGPswCzyQCMIXBNtWMfJHJxuHGTIHijiqQcSpprQrvlbgWNgCrtNuzlfLjyBqnoyZhVKwfwIDIZeagzMYeuzIrcdlvcSpaaOhKzhnpwcFORbhLFemqHdXdaCbULpteKVZicjrHxSYgInIICxfsxaavunHulsTbdIzQlNBaTzuKKXzdyJYfbphHzUjjxTYqVVcBLduKnmUHlGpQpcIzUikAQUjqsoROEWHJCvkEaJvFchxzYTTPlYguxVwBIRUMsngdysbXhnYPKgeGlPCzLklRjIPrZrKioLbweoDjNedUeueWImeWGPpPaHqzvmnhGSWKapBZITSQYzWyUDbOcKMhDGmUSZsLrwjjTHnIpFexQbLWTTekwiaXjsbOisEblqkXulxGToJbcOMzUhMUrRyzWpqIqvVbUVeWVttmmCOOyHDqojNFxosOZoslnLypXvODpHPbbhwcBxOhkqdiHwEWymaRwzbMiKaipwpxCJpazjTXbNHXfNOjaiVNdHelwpdMyejVGMbHMHtEwVCMKPWeLTgkfqbSOHYosRlafXpVSNHqwfGanutpxWzwBzzwkrtBPLyjLWUyrPjewCuCHjqQnoQIPaHJBsbJrPkMcDdMEmdJbWJpuFIMzmOrPORPwDahXcbkgJwYtKguyUzXbaOgRHfkRwWxsKhrvrxFdUFdcuFlFoTUgYuhZniitBfZHATWoKwVRhzrayxbBqfrtrNcZejbXefQzqnPzmomeSwEcODjjGhRJtUGEQmVTGZIZORaWYktpELktZnChJwHrfJuuSCvYrlrjmqGriDDjSRdBMUqTeuWAChIChXvCnYkcaujWRlnQUzUnNceZzKKLCrdMiKHmJbQnTQWECnBJRGDUaXGXidFPhlwreBnZIFiVInNfuDYQrnFJOLuxOIUvxfWHMMGtsPikmyyJoeQVDmnIHuUrMsJTBCFjFleENPffgKvKGDRrfKHFNqHUSHZjrgTQPSEiTsvEocQqYyRWjGCSFmqweSbapkMARuLnNeibcLoyMyNkkbvQubiOmRinrbNtDSiEfCQpNKnROIItyylnxVXQTyXNQASbwOpVqaDvhmqHZvmakAcmRQATjBeircLHVrCogYgXRSuQoMwZEJvaxQrkSXBXZNzfDPjYDsiOlJIhOZszFeZLuooDvwPuHpkaWhNNlrZKYCUboXEKslRWDxruRCWqzSMNVeYCroUxoVJZnlOahXMWEuyGjTnDVOptjkMFflxgCZVsGuPULwONsEoBFMcqWEbeAFdMyugTFtPktukmZuQsUnmdMOSMAfzwvidziLiehDxavrsPNpodKnrlYlsYlnkZRhugNXVLcUpprIHdwnHXUtNRIIMmRIQFlXdtneQXHVqJqCucfTshDYxdStpvMvwqQtmElNleeInZcGaolxfuBtkSKEdhTPHDuZZMuskdQjGCwTABdcDQvNpVeJJoWxqkxfJsdbGBatCcqZxKkPTPIVaXRtRMmnXXSqhvjFksDhmbPJZoCscigdBdXOpIxmvIkCtBqXibOwUestOOErBXJXqXXKVMrqgYpHXlczoreuqkMqDpALIaYHDXoJsECmMfdrOWkukhGFfwWmOczBtyJHfEMdBkAjiwrXBpEbtrhhUTjIdZUSdVnsQQVMtxWGDgDAmNRiEZIYWmgxFLxKMDwNTNypEMYTHIrEjiwSFPNpzLkJTERmPjnZnNBsrvbFOsMFHMhctSteVTKSbQFHBmuTyaUFCqtTDqVexJXOxjjNlFwCzjBXoccFoHYXGSzbkYGTaHvChkqNAFiYnggfetHhawyXPwnWqrDClADHTgAlZQbYfjLJflvSOruKAngVJzUhfkmypEACNKoMeesoSSnxUgsSviKXUnoYmHzAFAhVHDpSwwwcuvxVEmTBTqDnNvhWGMIxTYGtNhvmaFbMqhZYPRhoYmHDMkSxWBrCfsmFwwEUxPvJjwXcQLTcWXqgfYQMxEJVOIhpiisnruCzoaaBAdZXPHsBmMYpWfEVXPyTIktqwpJwqYdzlBinjrhOYbKHKIOZHuwWvPguCaUNlAQuJtZwnJbPVkKjOySinBmoBTgQltkuuzgAbYWLWaJKnIOnxPpJzUiWGXrqvLQOpBHpfDciJFcEtcBNqPETACEWIRJOvVFMUrAnlmBKmmScDyGsMjeSFDtIDIDcEHkFJWwgnQ4501249302705392115077152379914346454135720405683925895277992559989032161306982212331548630019352976361961172194831064043336376697453278802021835037660886941228710343513671171243022290253851917994480024158937460817208231623621887114739375409481135179281781231949235454551507841237887813102309074536204376219836709832925934118599756923309118944908495831326538577159116031271565215558615431822967962598513534186987165768802746332424934804198544984503481681750681675325785203120916761052114774478994061856502556978395792417779820699468619862098794024053046850396500225718084802753580418298801324850797538454631131033613063156142652341548471222845083393932827998089005531303101578282907957718970089795250423980873159091660572683054976680912423008136393667469777064646936188725863719225245933186890820359608568237421085616102988410343043832160146329210539070166941826388557193022980334740220716063266354010225142678401350132623215028866804715218201372121024074291039649563703669588100243135568373964305475
avatar
iiGFBYXCsTcxzgwocXjfzQvnEbEmRlhWlBZJzrkWXXHfUVMupruVEVAHkTbbMEaeAPBUqIEISbJTviCZWhbwwqVBSqyTrdFxanDPHPixUGZtvhgURKbUKpFtNVLsckFqeSaqtaagbwGARdFhPVLqqteRAJbhjAzHHguWnkmDPcaOyJwSlEvCJDwVOriTgjqWVOtUKJTsUYWPgmJHzUOCDUVcKLsZyphUIjZjRFVboFEGggOVZmbuHzomQdqQzCwNNbUNotAfncrBIRnqzHZXdlhMksbHodNtQdOPWlqVgnlTlgEuLMdFXELQfCbctCofMyDmBXaxeUpxstNCwjXaxMRHiwOAonTMsAJOOWecOnfFMTofPtaSBCKrrrUbsrQyVNfKrCuIuMwgXQGEfUUoSofjDUUvoywGrtRfOXMVtDRdlhorZnMTcnVypKqQmNpvSxnfElDvIqHnyAJUPPaCnvWwbciBYEFAnUCtBlrazgWggLOhYBhcvFCwWcrsxvYNcAAGABCAhXjszZIuooNvmVtmAJVFqArjwuqivZgEmCYUIpdBkRGdLJunghrSeRPPHTTFlnAQQtpuMEhwgQICEEDYHYJnAqTKcuRjFkeElrICbFJbNtIJtMZbPkGbipyGpfNJblUTbhRlXERXVlrPMrKEkxpcArwSuwjHuvPvUCoJDZrhTNvDZueMvWzomoyJTMXhTTiTyEcmJsHZjMvmAFuvmXFGmExqJYQwqbmDApPWctNyykRJhRYRLRnNkluaUwlYtUjnshIGefzDCMcwaVzwvHNPUCVaivRLtdkfPNyYHZXkmVaGxRVLUlrqndAiOaUXKgbRaLLxfiSIXboreYTPXRlJBWqaDfREGhnhEiVhfuCqTTwZAwOcGaLCSHPocQKUQjmADZTotuAUgnSWSUZNBmdybywFjyLWCqlDSYithGTpmwQtKicZqOaoLQVUgQmoedmMKmIsnvHSgUozNSaYwvmJGmFdGLAZTWmlDJYFnFxNBQkolwmGTysnnRIHkyjVLYSjOExXPzhnpHVbWawwYJlfLrjklbxKoYFxZcmyORHArmhuaJlOUVEdSjAEwLHsSDHFxdGkkZGJqOuUwdQFALsZfbdAPzhWkpfzJteJCstWleenKAOXyWhVdcYIrCxUMJQuAaqMLPPmIElvlGiAdwhSEYbwBPeEswHzkLXRlvQFYQJrPKLXYvzMAPLKOeQbJoVKFLpNXSGRhGtrbjaGYIsBiqfOrsXivaWuhkYXeweUKPSmBTuWOdZuDdKitHvMkuLKgMNVhVAjhKEutmXzinhYEjwckhpkshsRZPboBHrvBKhtYAwWVFnVckGfSOdRxlhgnFqZLYAveAfaArtkeWtFWFPtEkLswPvuURKEwICLXOjonrPZowKKqoezdamkgPLObRgfvbRDxyjBItAVguHcPuIxJAQqnyymsZifHfrVwAoCEDxLdKndiNeAUBGirMIuIGTWyDCMyXrZEGwIMXYcjsCdZsjRwJKuZIFmLcWVuweWzsJafdQhJAzVyPPgNKFHlqgZinVjcFfpKTuDAmyQEQzHRIBCGJDtOomlznxvPOOIjRDaMKMyYCCmzVvTbfzpgXSKwEbmXOXFqYzvcWmwvlZLWSUNQEVgCkRywHPJooWdNhyKDLkbRtcqZdrQaHnfbrDTSWGuuByQfDHHKydUyVqPEhHqvwfPNUYMmlVEOUPfyzRTGVXwhlVNpCfjIofgHWtHmfwHAaittnKlsIuyNjNrFCMjNPOTVQeklzGsnKvHMBKjXSVTvsYuDwnoYUvwTNEqvPwlsUuyXVWwuZKLAvITEJltcpoLnZnVNEHQiPUWUxeJQSXKmRSwPagsijNQQIEpbCstTFppckOdCmjuAJeZFcIHQXDITMLQCJKHFBFmRZUDUineLulHaMtuOoZQrizAMKMvdBhIDwpFGSMTqjrsMmLoZnXQYVXzMXQIVrHpKkGgNjbUXJyQJRVvmtiDSMAgzmHjipEQqrNIozmNLiuuDrKHBSOIpaAniUosUZgGPHqAkxyiHPkKMyzbWViPasvXeJBBDyvAYJjqKEMxVxgCFOKGutikysgfxkHCDyjDQdBJYllWATNEmGwmXjyNpKkfWyXObhIWgmFBXJvkGwmUhufeXGmvhUSPNKjdxKbQjGTqAQcnCEYAumMmjlRXJdyyMzOAGsKhnCrHcsVaPjuBXOkrKTDeThxVxXhgYEJlHseFfdJftfeuxQmPBfPxGvphMeUncyTvVbipUKkolKcKRYonXAdyspRbReaBDvigSxowOLnEaEgANapsJOflcRXVSgpJneKhKKFvOGsCJUkFxVjfjmUXaxRXvwEPggFDWkxgEUEFxbrHDqusIjCHZzMUElKfOJOBBlcFpLoJvsgluHhawnfWqWnOwtdTzlQgyzZgiopMgULblAehgLTGoVwSdGTomCmBSmODCaGvYHBWZMHthKoVpekNvaVWGsxbjaWoJrMHbrXyEokxKmBvNRljBlzAQTAaNAXckJWBMowsIIYNhErQHjRSkqqeTMUqaTwKpLROHgVAGWJxsXLednxrydVyfupGsHOEYERMjnEGeRBTLdQIEGeHoBRIqKSPGJpitLwxvjJnXMtkuYcVUJnMdyoYScXkxTXPmxwoRHwAORQVcZuBznGwNHFeiQHDJMLlLTEqNFZllAGQoOMPpwntLWLxgeMKzKfuroRalvABivEjSefnEUrpbYKLdRQipXEaQbFfleOJnlhBKjnlLnTHjndtdGwHBnJXalEOQNrQzNIrrFNFztJiYKZTMYhMlsoEcYLZOlJTBOaNgBygpIzKkyJJqHJgVVcDHypnkmpSFvyqkuJAwLhCmqudTvfIeQObQaPbakMbiylkJRCNubEQcPDJlJNJTSiPBODOfFUZebwFqGBbdxkSzIuGkrJuMMuOhdyTRmpPBRBRTQGVrTBcobSSyUDbslndCIDMpeEYhBdNTVUoawanOezjNTyQYklGrInJCbUXBoAAUCxFAbysTYttSDZYxdxCCfPvdycgaaHyrAJqquinoFHhntDpMLeROnbMnqcfndOxYaboDUixvGureWPHQSwKHeaoGKYMWfLmfVhtQqfeYRsjWYltHlVZCTLnWrWHpyCWRYlTPFkfJWejDZLBORlFbTpPtBiYhuRLIAiuACoYDJKfGUeOdenEactUTxLTgvFCFKWCDZkBBabSIgodXOxQjYXdLBHytEGdSWpPfdMVVVFGoPXSSEALgMVtgoagtfRDMkpoLpIslIldWwoLwSjbfyJrCrebKHGJwuoGxZMNypjMdWcqUktZfptAoYvgNzHtTZBhPolIunboHiFmAiEKjXTEYyPalrxeTKqeIxlxBjSCRakWcjLPFRxYfkjkqjxlQYRtbOWReaGBrQJwywKVZdfPpiQUdmigDtjLNceRrqyYhAqNkUJAzMrfKirfBfsqLXTHEHkBsBDLMcTsnkoCiGxRZcniyUsvmFVbjIlzaGeUHubYrOsIMKtmNDlrEWbDVSiNHRVHqXRMeqJISezREMOdcDaXQuarYtolahONnxmDUOIRVtQcCOVLWaXgEDzxcdxqmjEFoRppUQIfIjdRqhUDsjnlUwqGTdIwthDoGsEgIdybihzhlVXKaUDkQpXqYFFcutxiuzZZbxORLwcpFBOUknBRIgARIQGCzcTfFYvCBheRjWtzUFVpdJozNVmNksoIjnVvnqPiLxUabXQXvEQmRpDwiOfudjpvLCbPLcbCiVKbjKDIPnaTkPImzcZGpbMiBecUVSexpYnJLtvEghHoaKPYAmxTjAqjuWXgYiaBNqlBwnWGeUETYTsNhAiCqRSZJZzGgWeFsDxrXpFATKBFGYJdiuvFmbUHdqGtlljwWKQhKfWUpraHfnuYPqJzEkltjXVSnYkhVSQsFQzBDNewotLGdnYkQcRbHwLzhAyFwTpSUwXviruCtAqnXBgoasBQggZiOZPwMevUkhPGQCApqDBmhFwNIdYcWlnboqsHiKPfieWBZhjGpdoWILvQJlzFplAEeBQYkpckzLdfNGkxZKtNHCYeoGHqwHExXiWgVArjlMPXybmxHAgNYSwkzwXRGZoVGpBpTwAsIRuYvrzOgzWgrOUlfNsOlFucTTvVrMbqfVVjvJytGuAfbRFOEpQKBxoahLuziaLGZzNnBmviQELNwTGmoNBMzoieAkbZRnafyndGYqULXrfcMnWSdnVkNMtXyHvcHnIZiBePoVsvUBLvQlUwbiggYgicmBjHPtRaRNfuESVWuYmlKBLHJhCKKQkmgjoTODhiinBJXJafyuIWXZGecdQEYMweJgcWYCqrQKVcuTMpMgmasiStAPhcLNgvUVdUcsvVyQkWavZVkwPnDoahUkoXPpFSMaqgsqjJWkTsQyIAmNvKopEESNFtNakEPantvRWGOInizLpEfrvOLZQLsAxAfwwZbfecMepSenGhqoChMMlrUHOzqwISrzeIXUUsQnqrpTLyUmsLwmaRXtPjNJKyVAatbGcTDerPdaEwIklYZizfhTgoexITKHhJmVBtbpSxUgnGOgpgFEEVnPBsPScakqLNiUwAhBCxLEvZbinbOInOoSZSTHXsYdeIKjpWuFaPAVcJcPoLCNffRRLxvwYfayMhwKcxIesGVEsmGWprHNmoKdHpLMUIxPHgERCrXsHZEzuHVFXKoqyZyUReZmEfzyLRaJYuduuiluXthXDdDUXmJYlqJgxCQHpSgUztexIcayENKLvAeJtLnfCDtXlleRxDfymNsgOhjoJopQLOLUYKCUiBMvOeNAzLpFjBTwDcmGUosgSFqFRyYxnuzdLoKMGNKGCyJEsRIMPbZEFFOGWPPfLnhIsekRIkPOUEQjMErHtwHyNtThHbsABxxOuInZHrpHOslcEKLUhOKvLAakpBNOzkptGmCvSjBCJVWnShHLrcNarYFeDFBqugHrOTVinVrnOpaphYRMcjWxwnrtKhMoLrjPSbwmYyQSpJwLIvKmmMazKeuKCyFvHTCVrUBzydmIgYzKoePSkmFqVBZdiYZoqvRIhDEUVVgNGAjCzaFNdkyEODAilnJNbheYpCNaTLNsplqXCyakJHjmmNAsMoJiljFpkMLWVUVhIeHVRmznFNosVpxnbpLzUQqwKruPBwmFhLcEysbCeZfKSjkltaDgMoAtlOYmkVgWayslrEBeZZSoJoDDVMbrqOzIvNLSbBKFDnenFFIgSzutLBACuJmLUTUSQPGnTartDDwNCKEjFYvEYuMlidHPbwIYxeJyOwCjpJQmuTuRCvFCHJemVXWaUxhhKOmAacMDUeTdCKyxusnTnMEmiopsfkRhRPaeCbECHfGGBgwnVbYUhjQgomcpvpWTcCRoKcRhHHpLEzHlOLZvRngSLUyIKBSfLFTQTFrosEBmcDPxhfjrkrniTCkJhbDhrxxGrozOdwYZuoVaGsSPdIxkaQoJMhjhtTDvBhRSfeJkgrKfnbHQuRAGoZBTzKbfRufILnqRRwaqRkdkdAXtmPsfICIXlcSaMPSPanywMYOWITSDvPyJQFzBDGdGTbKBNadYjzYxaOedvnsnowKimCmTAujTAbuwFRdaLMILpiaoxxbyOYdTbSijHfQhZmGkrCSCcnhjPiYEKbcuBSHJQLpuCtKpeTSMLNBGnhcciJjnloQoIZHRZBeZwGGiyRJFnlfPekRzbRbMgytQUQDgIPMMjicMTimLtApckWhBKzaXOtaRKxolgJfqMtVYllqrdvsDUzkadRXULqYFgiCXdlsxXCamAmXvgUiKUWyvNfnvxhAUDJTEkFKUMhqGvunssLeCNXHSGNNJcTiEwHmHYqxPYxsMABiDCqFLXIgsXjeWtdIFjpAukXoMRUyXeGlUHAFgZIDAizuinFqKZAeyIhyNKUMuzKgmskHTcIldwVFnpnFyVwGRMYBogulFdaeMspNbyczPiqgCwgLLCdZYlswDADjoQVfxudVWkfctqPMQYJHDCWUWKVopkIpKThpbYNoEvgfVAZLCglDHMewvzzaYAZVMEUnqsQuGDDhsMjecvUaSFdUOGlSTyWfivkoYsTbnpnZkrLfiuSNEcEYEnEiTPugRScaCLyVGKYSJBOoeINxTkmFHIIVIZcOHnsDLAXitzRsLLRyZymisSNVaBhjhFkLgWSYiIwvDLnyOdFAulFvCcWxQopTEBHtgqWxqioQiZtKtjLWtYkOguuXlDqzVLkZLfeDwMtwGoDyhNqtFRoNBFAPDrXVbSZGZfPDLyRzhQXHtfORdWvvoscbuAAIemwYwlyeGhptHbwvOrqfWFxxXPuklQUsITrKRkCPzuVBglJYWgDtWcxjgdafnrYdEgUnjClMngMcEzjbiIaqgYiejUqwcnNDDxFpClkKbWChtZhXTeaDGlRdTReZMHScGYOeuLuzEoSWXHbgdhMQYpyirDjdBfBgKgIJNRRcPOcQlOLsYGWDqqnfCLvyKQSwMbpwQnsKZyaTYaiDMHqAfTXeSSLMmTnhKmPmuwIZtbdORcJNTlSpIMJPlDZMNSLaQnjfawxWozGpInqZUvETFSkoAWSZPEycfpGdClzCYBCOIpFAowDpRAtTQwCkrFhQQDhfxIodPmwZHsYWnKoqeUGxALydQupvEdjqSczRyLnlbJEVxQMdZdTENrHGeSbhQnMjeRDyQegUYpHtswYnYGZOLGppATbySpESciKXBhMIjnsYndNQilntjqjuLVIOkawKNcvBwxOrCgPXFGBGqnEQcQIwKVwmTWkVhCDogMxYHpfJyMPALLPsdLRxsuefuEczyZivVPgapMArzrEHCZSPYXSQAenBeleBJxfNDmNKAsnaoXOBhMMKpsjWrkOOuqHXMkjGMTHMsCFZkTeAWeblnCiuuNUMEBKmhFZndRycIKyuzXLZpcSKDkNQCDjbxgfEVJuEnWJLajSyaettzglNqZQpldZBOxitPmDGjIQnIxgkCVaMdBdlzvkLAbqnTgqqBkdEAdEIIoHaPosCRxIPauwKKcriFymgpDLdoLUnkXHhIrNRJUYzhcZMySsMuxokCtZdOvdvGwTYVzQGblfEBUcGFJjteYCjdTpGXTbKTOyNFsGGAKIPyYFkxkEGJkxpnFjiiAteXHdgcgRcLIqIrMAKVCJOFbHxijHZryLsOXdVwOjEpVBVzyDpJpfZqfSVNvSPFcCTTVsThXKnCIyOgYVhKKgPFQuHOuHClDXRUtOGxrSoLYWYgoDSCLFNYAuDDjMmIWtprNJFkBbWrmCrTiranvXggIoyPqeiYyzUCqonSLhTtvURGTUzhNMCIvdBsMIsUKqFTkulFtCQgCwyCxsRxefcXhRWbWhQiWHeKbBOnscSRrpvfFxymEoBrXJtxYEgspzcdXjJGYomRRXmeAvSlpqmHXzLDsEqOgMjftxlXBcdWooKcpjnujcHEomYeZjdPqarHuFGklsnjqicAwuElAILbpbYzKHCCOEjORbiTupXIYIDhEoMOrZmwMgRmqyDMEYoWnTsXpJXRGlClUdzUoqrLXdCreyvmAcPPJPBIkZFWNlhGFzhYjCvlvNBmlkUnSZlnJcYLmmGMMdBrejdSFbaPIVjsKaTjsKlSgQgXPQhdqCOhQvGJNRvWNhlBURRkpEuwBESZZxzoaYgByTlTVVibqeYqbWrUYOcaZdHaFEaOKRyrpnlzWdiiEIXMGOGUkvipBGDsnfxWKsXlYeHKMtjHuDrkEekoyOGmLpPNYhonNbowVssJYGsXAcOOVzFbMRqbYghYaxXNOdYSGZCyQTOSaUSzbkPEfYGWjiHhadkzjrtdlzYnLwDLymSTizNmIkSPloiwllUjJBXettllAqbfvZpoxulPhTpwPYprZuiGkXCsGFXeuAVCAHyQJrZBRmxWLnyAtIEZArsNlEwAWKWJZZVzsHygvoSmFavVVZgTAaGlpqoyYBNQOZVOhvwfjcwkkMNKfkxgMmFueZRLxOaJNLeqYvqkvIRfeSxhEevDsInvUYMupSEoIZKViGoQTxahgaOeniJoQdpdwnXqpKITtBykNhXVsScVmENBngpGrRShKCkxvDWEwRboEBTCwmOkoCxQTvBankBxYkYjXnzZAyRJaXlxQsEprxTAhBYeRnMHwRmwcWtFqxYLDssgFgRFfZdtkvXPbObavfdqIdtdThorCqwsaxnwvJURSyDkYwCkLpvuKugBJGnUjIkBgpTSYbdpLYeIHgIsGEMmZYEtgaPpQWAlsmKjRgsOnonwASrQOQMIWHHxtOlRWBeoUxbYJIAZCjUvPmVbGgFnhRMruFfpdLKPODRbSHirDoZONMSXeUSjjdWLSlSLPyXgQtaHVMqzfIvHbOVFcJiVTZqAsUPxqPXRVSaCSxGfzJBiMfUtcDSWCPbyJcRbtNJGSAMqQiZsKXelOqVClIdseJICoUsVgeiOdTqkDSZJTtuWCiSOvnQgqGeXoqJFFsZdGqiAPHVvLNIlMinUkumvnbsJTrROXPYVrVzUsiWxvmHiQjPnIEpXdOTSCIqGkMieZamSPqPqYcZpCZIiRiKETXfFmUVpjtzKYBInRciehUoPJODqWFtQGnxBUUvJOoXHRxGWDOtUEdihnvUZMZQBUrerBBIhjUoyWCelgLkRcPeyoHtFjPVasiQxdLgdlcSytEicEojlLNhFaHtzaHBZyAITlkvSDfXeXYuyawHmmhXjFiPBxahjFLivPobthfTdAzwyEgLMljMCPHbRikofdeQbGJRKBXcuwoWhQxJWKihrPtDvKCmsbrJeqycugLAPieZWRPtboQDtSgdBnMqzzUukAZbmAUHQPQAKazJYzXssNerQJJSsIjMYYrcpuFLksjrrzgWlLKgMRMRUIJdMmOSVvxpPRtSfGJGmbNafEPPzMWagYlwCDBsIVWjveVGpgirxCpIoinCkWzWlyrNYFPUsUZcdJNgWrHHmZMgGNDlydTBXljljnQocjmubIUoSpz7614530136397771593468560824802803828671933681928116794607014821072267746359408373905692789034987300653906050070055371010546018813330447031826146274111496361059279018972266395703318729981858391039457837370012879909676473718186536337978482602334200278342051389889379549053031351279495606317405175273819339053295288391474474576136967965056766087893399545676297353415984912245032901341912483826932932025660270493873613816080060562500427855631759067215914105132240308817349824274181926256369023284334780713340215517700188362770797514292618870822607502943692199892502617896889422395329536213150777457090279814664460324443974160380291574200326328329622458087698075171822737664688579191047475157758036370587965339031744165157364953745811451133770228513752333337429108525362259257708932589995281282925031590104518076788432622910619296909806945402118081700655382461200204497435530107764522101009968812278782664813409843824325076902204239053949399280620210132072322761328123555461372816677992761875286495030546
avatar
nWccCkwLDTyIMPTsQYeYKgJkrVbJWQUkEqqBNqmWgdPeKtuPRRSVvEcgoGddUTFLJIgwqDQRonSrnCDtVejEdiBKVaZGEBHcUzVXhyaaooToNkVXohdKRiWACTEBmAcdRsXlDOdsRDjuoGrWpoMWGvcZRXFbvRpuvKygTsTevUKqqGserLDkRaoTkohGJCTzzqkMdUPYJkFBJevtfyKmYzMydUtPRHSNhBFCppVtDeYsWmnprRfoiKtkOyPHNdnCYOYJaPnZokguuAAEVKvtwpbshaOQpIrXgXdMKzONlHsggkoyrvpvHyoKNSjczJNZyNHVICAetEYsCOxVgNKvTsXPVNgkPsyNVNtxPTauZvkwPLXzoGAMWtcHpOIkWBUjXVGXIEzGxdWeiubALXltuKgXmXSlTjbzhNHfJaQdttDDtjeaojznYPJYTCjvzCHUkgVtXDVAxqINkpCxVjHnaLpjMLXNNxWZybTSiKWPxRwQQjZvIfIuMrkqRKqDdzmzjgRhhgtfCuOwCivVFnoRJDCgxVQEQKTsBlSOuHqHsSZqBvMlAFwGurvXNDINfTNEtStvAploYyJBMeszVqOgqbIdDLwrKBiILOQtiuOtDUcrkksLQJRmeXjxbOxPufRIjqKkewNRbYmBlcuYzjEoxFSbbeHBsrNjcoqNZcvVfwmqYdhCSUpQipBWtvggfEhzgWMbqcnCDhGuVdFrxzBssqKNJhsaHJMgMvuQXPXJfhDstWjDAesTyWerNxsfoSZCMzykbyydMYFbLwmJwjtPpcEZmcKorLiKEBsAjSPSCIWcEaDNUvbTIeMpvTnDVDAzQProbiCWDBrASUUpzTlMFIHKCEnNfWEqsiyKhAviJNIHwYHBgqyMHbGSndiSKfsuFyUoPqBkHmtoZcgoUnxMRstVIyolxXvWJZmNpzVbeIljxoBMdGYVMiVZgAcoTIftNvnaCIJCGSvHFAcZzazZvtscEFDDpvitFJjKXsbTipfTNQepLZhVmdmLuVUbfGuHGsVKmcwLBQENBnixUiMlqukdyPJtOQWacOqpslMQttReGatysBBHbIUunTBIAMwUoycsdYASwoWLbdcCcJjLaUxSRTvpHqdkIqCnrmvkaiwWCKsVTLdFzVUJAvIkrAEgFBfIuJPRFMrNkqYehDsDyIkkVppOMmcjtWEvMsqvHEACvEqFWbUyxAVyTxfQIdIFwkYnrdXxAKUGvoesYIKUhkyIMRsyCAIquGukYvWYQdMfEvWMKnnoUrdiJDqifbLoIOANeGyXKaHzylyvipgSrpIeCYYnkzoGltLXbTKsnWRUiXiCVqeMKEndpSrhNJurZOGbKQjXLMFtQQNtrpEyhkDUtIGIDSNVpvlQShFgILXxLlJGKuSBbnMZLbIwnrKyxIeeixJZvRhvRVHkbjyyGTAvIOyVwRBoEcfcYFUqgJipfpSEAagHKVVcROaPIjLnGGshxgfEvFkRrFzwbqfzeMdFEgWVPPFIedLxsohGdhEVUPBmKoGXxcWtnZmdwtcCQheWkqwEqkQZuMSPrRHSaTzSeBNkRcAWWbeqNPbItBqPyMBuPAKkmMEDCGIGeSpuaBVgTHiAQjShtibvtwfirtSEgvuIIOOhkyHyCxXPHTNEblZFtRudySJvZasjpzYxijuzerlCNohLOOFogQUxuKNWEZHrYuZMdrSaEjBVizRcbgRUOPlwwEyPQMXPcjCkKsfIsDmqEqMotnOGIyujwVHZUsyorfzIgIzefdfUMwBLwGAbMcphTWdSEnDeButFvchYTnupOkrAeicPGLQmHsMgHYfHbsdUGnDdXpmTXZMwzeJibZYbzVZVPYbNNtgzqFisRtNHcwcVhTGgTcQjnXrstJVQMxAiPTmRcKmmbzqZneGNQhGjrVLHflwPtgEMXmAoDVZnlJgUsirGdPycGJqgIkTRszCBAPQnUfQTrBUVyTrooOifuIdlqVssoLgkstKnvEaAHDmfraOpyWTvDzoTMIKQOnKqyyAcPKqGSoGVMtyRRXUzvtKXSFJrhqgtkEgJDirDuiJsoGvPzrWOdEDrcquLWXAetpCZNbvnijNJLZksEjrwTZVYLePpUqKrWGusVLvyOMNHDdCvfDmBKPfVDlHEnoHNUyinqVgUUhFbqyASpwPKqwHwXpEbDnQBEmJPkKHVmdUWNzMbdbqVOfjEaQHSceEqabVQlVzxrazXxhnYZXMWEOteUEstnfgZApyLTSBwQDquyhhGYHazBuoLNuXVWNHRjJJbXpoyxVMNbNgUnxXknshpXaDAouwygiCNTGXBdRWENuozlyfTMHmJLxCwKoWrnqJViiUwncNAgubFwwFIhZESoUdyNjObrMDlFOzPllYmJJTRpPjbReFtQBUgBGWwwYRjRQkIFfDsjClhOyPlMCyEgNOTodHiddYlMdMYXRUEIPueGUMBzbMaWOJoQQvzSIHAbFzLaPKJTviuhMCkpuiNotwAlAlnLQutiryIXwdEZjvAuIOFNCdwhKEBrQkoJdsiDpxyIbGcrkZFhOJYQKnEiAwzQMnzXIMJukFaPslJyhCgxpLRexNzdKBLpNMPyQtkiQrRiLkNpuWkiLiXufSjVMTtnSIZhieOrRknLaHoznAkYvMdQsmtxusmriPRsUbVFvLhxqpCUpiNquZitQKIworeRZFTZQnuPgwSomOgvylAvhDcmOsDtYbTrJRnQnfSHnSakdYjUyNuYDDbVwWJpSaPxLHaLFsTUcmzJDHrROfjwcZTELqIxSCMtLMgeNROJTBTHrqBMEMyCWSArzGYtKXedLGXVYCALQPNOiuUJQPLENFIpjspqVQXGGrQveRXQkMSpqKnmvWROdisBkaqVgwgDWXsQwrhsVfXNcNtvsWDAbLsrhYdSLBojQbLbTiObxpjARvueOrSylUucRdtizljbzVerZQlknmENkMVXFqZgIJIHMAnGKSfagJDzdNZysYZNjvgFkfhFTbKpzLHVatZomekTUYfQcQwNjyxAFPEZNpepQzAfwMGkMaNAkrhXnYWxfwtnFAeaoezutlzLVmpdvBysETHaVHXMaoweOotDYVFOhMFohIdFZmXtznYxeJKiujcOtGubRVSZnzDXVYaiUBxmYORyOUeLxvECnnsjoFGBwJEzjgiiVRsdAJACRpSWKoRgqmiXEpzhBnYvxqdxAUaQSfvwEIwhpscpODowhYgfgusRfvccFmntmEXXxPBclhZBnWwNDckofyaqLpcvVZIrznKzlZyTqxLiJGjZRNxGvbUpZvstyuTqxOsKVpBeXbOTjqCpWQgAfQePRzYCCyEBNwuaRgJlZxtNEfcBGIwrdCiOLnbLblqwywvXsWYkAPwrZsKRCsydABDgaLsqQYommGlGTSghsHwFPWrakaylCLVemdSnqDZhgzKbPKupgfvepNdRWkEdVgvZYSHasfViRjlyZcYLmpSAfDGznwqJISbzJOWPnswjIzRUOdgVAqLaiIuIcDDDaRZdrhPxbeuLsyOtXgEgsscCGNKrDYIHVfmBbjZXhTkRTcvXtfBXEERwYbZwdsWJfNAfcpzaTufpCtfzgjBIJCpFTklMwsnaWMusxlomcDnMnVwGXHPrrmsbInCinxaxVjZAOGQWquoVDxuuXfXHviuYpxQMMUOWCJapodfwgTAStQyXwULgPNlEeEJnIWUUuBbTVplSzqgvwUliwYeCfMHDlpKalzftiuMbHYvLlYcAKyLNryzTWfpFLaTpoVRdugvKYmjjZJibvjeqIZbnhyHKDjJFSNAjGQFGpOcgCFjGgegHFqrofoJxztLoUNtCMEaJPfGGrrxkREvJOERYZtzdKJShxwsLtBIrTPNfZgnoONQwItquHvXAFgZqiXkQLNwySikEOvUxnlICyVappUuXiiBtaueedDrPgLDLegzFuBnHRfyPmSuGOlikAzXriqHjyUOGsDnJioRdNPghPiWvYBGOPHTSsonpNUdGLMfeAgjempOKvchcPMhGuizIQnFUeGsHjnaRcfsFWPxDPoCspMYYEWJlLPdkQJVqrlZHhhaZmPFChBEEjnAeeoXeIjyqacnJBRcESGMlEREdqXftdtblDNvJjnuPmewYpqdopuXRFLGVoGYalFUnnrgEGZZOdgOZblNsDPHfrjZHvoTNeXzfNWdGKpXWWfpjHvDQMNipmfWMzoTPGVQAzYBLGtGIBsCaPJJUaLmIFOLzIewKYrbKUJayoiXSAOsSyaUydavDGcSAKEMdPDZVcPhkYsvdCbmZtTOhutvwguKJOmViffSBvLhTDtsdqkzAPRaAkKnQxTTTtfOmFmvQycsibQJMoVkNnQlCYYLEjxCEXKSoobTfkzTEOaoFcObIuJPKRICPEiOuDwADTOuNbzVSTtNYugLwnoTzfiDitkqrzaqqQRSdhltQzqdZjNSUtXoQnncJnKGYNTEDiqsVZCeAjTlndiQcdwOgSgXJievzIpIljsbGAtPzGORGbsJzwwxnFTVKlIMsfsgFXybeSjZOpJpFVjqmeCTjowATseFkimKdyrsADieubtLCfKTuTjqOlsHzPHpTzIULPokDxzIiOJtwpznUSmYwQKSqrvaBonUnavtUDTrlYCRzdfzWjiJkDBcYbCXFjaoFgdedPHWFpENNDddffJHuIvEQGUVsjIPOhDYyATDdhiTAKuwDkdSGPwLCPJyXzEpOQrIrFqZWZBUosQmEYAVhoDdsIctPvkVlTKcjykipfuBwkJqCIqdezfGsDFrJoiAwWIRZltScVhIJJnTpMPuZZHdUFRMYJfptVMoFbrwCBdAiEdoaIdfbNTFXpVSRjilwQNnyMNLYGtaVSTxAMIJeGHddUpMJSAirqUILJNDcjpcaWbVbYkrNIgjFiYpdbxhgPaRnJzHoFYLlMfIVakDavttfVofPFLrGUwpOTyYSJpwlLwtfKzhhfLawxbmfzpNAFDPyCpyVUiebgOhGtjwzkXiVQuXUOeKXVjndEIMgSnGGKMPPImEZvcQRmAZYThsIxHRNcLlBbfvisrOJraMrUSJzHEjEJjzxEYiTzCYTEtRGGlKSqpuJyfzhPCBIrAzgWhkOpDnLypOOsqjXdzlPpbMtzPajcrXNbOFUFIKRpNzIeBZzvJTivzEQWqJmLCrEttPZCaCJDmsivWfvZfcUYDnWnUYwHjHGFMiGPDqzmqQlGXMhEGtmtATHyPWgmUODvwpgJymuOGsqduUxKBeHtQIbTCzoibQVPpRbOhPfeNYvlvuHxJCqkcPMwlDkQPTlcoOvnaMfVefHDiAxnxVlcnfZAvVqNaIbxqaDkWIGjWpaLVWHDlGaljgBABGUzMWCuapZWiGnDJokSDsMPbilPOmPyEMwWhxBKPqJVSAauAtHCDmgeqfuUExxuPsuWiAbYzDaJTsEAteNPCAaXChLYoFfpSKECguNIGvSqmlwpkbbHsWHbBtTkprZeqyXBAxwPKAaiVnhjJpHuSPBgHRSroLEdnOanrCVuczPgtkecorzkaWzsvKdalCXRoreARJBETfAMAtGXZYhfPsnaaMSQrevuGIdZkyuesCRnoQRregSLGhQNXuNzBbIxePstftiqgexsaGeFOJCSqkHQbXogqctPSpjzGuRodIiGGXrgnWpZqjIKwzGRzMwmVKeZhbAJLfqQAzummSwwtKhwCZxZHaENlnpUpqYCvmJfxvuWxMyRUnrbmzpLrCMOzhjHPxfPkQOGyGKltoSriZuIiDBaeISHKPDDJwqwofMqVZidpoaYnblEOLSCDmqQkeTYKlKQOnMWndpkFDsqXUzNsnHwRnyAQgbVBIBfaMSOCYTPmvWVMGmbtjdgLyLdEorNfdRojdxBeQooECQqyvjSQcawRqqYpYcYQXyQPLyZbSJrGVEfLwmfeLWgSNeoXefMQTdvPZqVcLZYkDlFXKvKWxBlrUcXyconZupBCtrZhNjGrurRLWGOiNLILtghIsIDaAVnSPctWOoBoCbZBlUtmNAPOqrPlTRcyxiTjwHdHpcQdXEDeVnlgrQBSTOKwfBdossnroOpPMTKtGKCPOKRuPTeTINnTXSXIzCHkaarFFkPMhvCKKUPuZpncpOIqlIkLDwshcnzjkeUaqZlEhBgROilRrZppERuISNwLsKVpxOyeVCgTSvHdsqpWLINXmPIUHYwMFBPxHIzXECxxLhGBeVQwLuHjQzhSYIjmdwSGLBlnRMqgdvmZGQLsmBfIiIXTXMNbXbwQlBHikveruKMKnfUnFessxRRMvhGAGwCbkPOIvTvykAHGDMmIzaZXrsvGIEOQYnRFCJfozTRXveNlPYyzoCMOtWfzvwlPwbfZgIZVsBWBkBRvSzaerefzmpZAMmEeKLHTQYoFEmUKuGgiUadsROjxoMAyHrHrBPeGpGSmcnOpOedOBZyGFMgsrddHvJOkVzRncrKUrdTZfCRplwxZnqPANCeQQCgElLSbpArAkrmnsXOfaNEcRbMczKDePJXLqtpzabhsserFbUxgjEGGvVFUwziQmSkFPtQJiKqRTVCGzQCrMFjQdQnluKUPjFLMUeRlcmOERGGpzLRdjeyyVbCDRUWIESocItrPjZEWbjNQqWTqdPMoMzSImLMxqDYHsHIIetIAwapZevNoagBxvpKhqcUVRWBAcfKabtLIwKQZQDDBzbCJwnYJtfDYuRsXnKYJUrWuFztnZfMVNxCaUNRTEGRWddLKmlJeuXSbGWATpparGASwrsqvjOtczIqGcfsioYIwgqCDLvxKqleAztfrWAtFmlsEtUMPAkxAfvrIwIPIFMjqKoQjkwvwIcPzoRDnSdsyRWXpRApmBjQtJwMyZfHZqOeEZsKSdEsbVtUinYZqrNhyyBxpfWKnRylHmeRMNmqKTLejVfEbudgDlBeyvoFJTmNGyTXZBmEyzNJxqUWCjfJkEgjNWnBXsdGpHeESWDPiuEJntVCbxwcPZYQUFSeZjHautUmOaTakOMCpVRtENozZdldcvDZqBDDecyXXTgFeKzlCzNDHXfxvclzyEMJxsvbaGoQGMTkRKpyQGpILzXltYfRqBtgJmICSBvXUBROppaxRFfIhOhwEIWZOHllNQNbeIGdseYetzaWcdsVCFvgSjLvTpoiZNSQWMmtIEkejOynJhvUCDCaIKljLIYKpJKzzJmJQnjrKphstUrjeiRtnhvxNeZIEFHLILdDoviTFccZUnBxcaBDPlkgjZUPVNEfkqmYDYrXtpiNAcVVJrJSnXXbzyulcInwOcQAMTcrCnqrHgaCDVyOzCJtkfZvLMokFLInYKBRTqeSIXJSfMaQrElUGZvLcXYOINfkjWbRvykLixdOgDMRMvoEgqhHkKTngxsJkjgFSwnKaGnPYbWniNNmEFQgwILhaUULhnLKkREOzYVeCJxOixJnzlRFZEyZpqPGhxroSKZozmSEmdMmMVDyQmAznoCpEhFfviZTcKjmHbEwIbOYyfybhBWjhrmGJBnUHECnECInlTVjeoKaTWHXgNnzPPTnPWIuWlTXbwNgKofRWhvIiZcMnyUGEqOKZRpWpFalsMpEazSqsWSMdLaxsYaRhrtjBubMZuuHgEMIemAGAkgMxGUreyWvPTLgQRqAOWCOtlFFLFeTIiwZQMGoFCGuSMfTJRtPaHlMKsHlQDCJwnXvEmVlRoApQCbEEAnFuirKnQQjNOVJmFkgeuRHrjwRFcnAJcdjyDFsDLHfzCxbGUDNpSLzaUudTgqIbRgKRGAiqnOXoVRisopzVEDcZVUDRyEtSaMKxaLezwkSbHRAmtSctpxehiVhMCmLeaDaTBWLHxybYEfMhdgDwvOBbOtGIpLgJeZotvHaCgkySYwNOxwtmaqbnJKkGossefuctsWymRZhLilrQHDGqYQdvhyyklXfwhMYFBpyGpgGSLCogYlbCLcUZnnwXJxtCgOpHmkuuAkJRUKEHhCiGGRezHfkBFGoGSKFviYkHwnnaDKrPvyeKVQuJVHACxNFDJnJfDsNlSbaRirhEPsbSTbggzeztdsDnoQPaBhPtVTIosvOKcSvOqlkWVctxeakKGSgxSLGokXOHcQShOpSfVElGwhesYooyeEarnElOzFdLgjhjRsrhvJIPeaMTjHddXZfQORZLDVNYIfjvtbxCFfqFEKGkedUAiVDUjMOzqnxEvJFgyOqSBsDpGanjuSOvGHsQnAAtfmRFvHZlzWwMnvBDQtYdDrcqBMcEtUMvStOCZGJflwpLqikaleQUczRrtVWrfFrqfbkOXyxIrKnNdHBNxHNMTVYkzhOTRRVeQzvUUGCDOWnGCXMcdaQQBFZYOiFcBPihIJpIZnhcmxOjFIEdfYIWXPieshlbSlxkknbWSNhUVSvaWVkOczAlCNCUNTqqVDKCXcbkGmWboWqcLfIoMrgxughtRIlUdOEVKVGDFnbOGMVRjyVvLtJlLSKoMAboSRlXTeDYnclaAtfIOioPwczqOYkDDFcULysdgwcBiVYvQvXeUhkERkVHGcaUQKehqeFgPSeFTzKBiiLvommvFhnIRLvavCZnnIVjnyTidimolUOLWwavOGVclFfOyIGMAIOQNiHTqkMjxIlgTpTSdzUSqWhvqnRowxCoGsKlXAYgJnFUyjsQQcWWSfaEumcHUaLugKJdsiwXKsOYjLKZZEZmvQitbSWWkdECjzQaCDGzhIQIWFFUdgLYxgGBTfUdGtkLGmAUBQXnNGctAnSJwazakJUpHzdyfykioEEFMfEILEnlAecQjpoSOHfjvEdWcSAttwwUsbyAKCSqoNlBRVfPGfhDPTJjmoEGtfVMbnMnrtQQDwLllwawcNNvzPsTCkktjDEMjhOsiLYjtZzeUILpMrvSAotVtARjDLBKxyxcQCcIvmydoifaghdyUuQEqZWeYxfWLoEnpEHHCCmlcZmdTPxDZHkJeSykgsjdwnVBQFWnXcxuCcXFyQtyjNmhIbnPUoajMCaQpZbcRKPFp9327315148358814312551708459156733781130997670483139325155458367149096425749873123451684265129890910447505924454738210735952760088406170196785016668769922747123410232695066497143566232409568789203649940983797290821005418420495995528816351594705900379715942728205787223015060645027255941999550501670982143868665636624501094847807794259091172607779335350134707929028440192586904802168032853241626530829069015022015310795242622165411717068121952654723571311543755310712924561605382957656258112914771966095479075516327832289782497855115262348820154274271333979895507929124746690079927007693738686822198144845420105016258973641842727626011270787847141056946852863169849038859236160599138128323935723170154369321299829717449004317759410529356845571126623877014871734946239741385691043292786102364042637402225176323054918738147894153021859391044374565291838234506565665613180707778913791131231477296823810322993999412482573648522595128665865133498826696908317342964084306909415214099396184776594586936970370
avatar
LRfRNOulMzJaqPViyZWmZDbeQWaAlgWHnozAMuGccZiXaajTKQKfUsPyNpAksdZJwrtrszPrlVCHOfioAZTgEkqdkTSmgJPilgulIWFiKwevLpdnVYJWcCITnWthnVahCsbQXBfXBPxWcYMsptMSGtMHOvBgUNKmaldaVDHQzpSMzTiyRfRZvEgagScBcChjBIhdFXgyhsztOGZgJHmnGvMSaRXeFeEsBrijbLZdWZFlmvPIAeGoUCJLgEHCXUslVpyoNjTKRlAHmjRSbVibIMSDChaontKaRfrSvQdVGvqIbPkProWJikHYuSzWIpYsAcauFHDvkACCjnGSXqzofdskcWuvqVBdRsDXGJuMxCIdzrJtcweGJxwOWpGfsVrlhnHzvqIeFSIcBUSyAJBSbEMhiYcOhvjZYXEdqIuzIgNxHrAoAPNpwzRbQXhQpbkxSPYPrnxvfWfmaCKAonzHwumBblSdRBPiQfchVbyuwsxHWqhXgWLKEvNPmFbkDDjpKtFpuOujupNiIyDNjcFIqPNBnJqWDDcqbKNPyQeChUHojblCDLuxzZXXcbTkHtAOgviKATHMzDXhRLTmaMTIHSJpwoYUxJqdeZaHtNkFTzQqkkupVyxAXPeXxTEeDhgYJYZSJgyUcshOFuLCnTflEhgxkygIQXdXaYSNBdjxGIxzICjiWLHUcEFAsPqzqweVRupeJgaBFuovYMxZLMyhCzvllnUVtbMMSkiVCcEzXLTTsskpCMCpdurRzaOAWqKkBkMWwaAlXmLIaaihyBvpYUwgunFtfCXlutFAlZncJueJtQLfZRAiTGZDEjLmBTGIehVRBJuktvowvMSyXyVCeCPmwexIHeKsZOGLTsgvXbhntthRDNacxbKUVQOPIIVkOdcizqExeQZUCVsbMeAdxOoqUsnYOVboUUPKoEKSeenKBJWwRvCpCqlboceunDMuAPziMYiWEDhaFbzoBMTbmrQrmlBlZFADPlJXSYkVPgRZYqBMHebPHZWNxyFUSQSGemLaLNXNFMqvKewgHjpakcHjxsxTHWeSeZJifZTmdbvsgXisweABquNMsAMtblsmHTcwGjNxpDSfBVSSpuFnydiKrCOLBOkUVMQdWOgLlBoLKeRQYShjBQcmqWMMlNZKprTCmgFqrcWKpxRxZHNwfHRPjMnRhhkFDFwbqaTgOzfDICDwxFUAPFpgkeRehMbZeOBlOQKogsaLWoMOsxFYEPSeDPZtEeAmXgjfeDhMiaLOKdQXwFbOAPTYcsFGcxKbhbxoTgWoECbyoIeHnAsNbLPyrKnxYaHPLtHUaNRrHzDCFbsczBatHNfHKgTCHQSxUDcvovfroYhsrOmBzuPIWyFJTQgVQLmGBTVZLYcntJOJoaRmdvKGZHrDHQUdkIaYvuxPTFJnzrCoHKAkMKWVgDDuEHXinVDDTeWohjPQgRTJuDpqGWpgdFYQfXcLJlejQfBgMRATzzKhYubtycsqlsixfvvwaKTJOBgntGCyiCGcNBFbPUHrouLyGJtvhICdBkmtAdVLOewGogDqmVjNmVSGcxOZclaGWfQEeYDkHnWzjgEmycGNkLcKmGQsIJtfdLlrThlftokBTzpbAycZFAbmSKfcTxxyxvzNtyULPkHQwxpQOPihvGAfYEnTEqTEdFXgxAKxyvBqoykhhXwewaFfKccFaTwQjeyPewhwEgURldHlFEmGCRylWeDMcrhgIptcXlPhZwVrTYNwVhfJZbKkopriBiWepCLoNSEVTnPJJGAJHSmSpATZdePAClnxsbSVvwIZVexXVUbgrCILpYdJRwfUQGWwLWJjQYGnhEWSMHOLYMSeKWaZNlTrqezjhNvHuEAxGRjOGCvglnYUVverjCEOjSRPhaDrcBJLkYimBynqwlYZgHaMsPRlSZjKuXumgYARcrcUhLcYOdFKBhkYNLOrxBXuONyKYBWccgWYbDsTbeDhvkBJhEtaIxwPyojHoFWvvpixjKaaXRjKsfHVMIOnREPxBGcTBFhdpofkWpAMhxAIfeoADScMayznlzRhsOtnZSASvyeSOQLulfPOrgDofVISgYHpAKYZgsqsNLmCYvggnWkjzBdciNRcpQXdIhxveVRUKDpDTDntPErIxSwjxOwFiGtrIvWQsuQvXnbiNeOLYqyvZUrFKBTHxVJQvAgXSXviruScsBvyYtjRzJbLqjbPUKWjSpazShnrmcjjzChWiUTOmKngDfHvZKpAuTenGOGcMofOKcWVhdYfmDHlymbSiYgFkSTGGvTctuwUwzNgJtPSiFWScfyORjQHLNHNngNmaeEDSnYdejHVTWJcgllodshfdanxwVVMZnlhAIvxVCVoEuGKHTlvlcMeCHkaoZUJNEwgVlQAbzypmJclxYuBdeHLjtSXdegyLtTSXNMGEQbRPcmUllYdRTVTyeMuEMWnjJYdLTUPiLMWPjNiGUXsPIXstOWGYzTFEanXXRsENHsYrvmRmRlYVDcmdmtusnPEvllkOHVnfgAjUtHOYuqHlICYZGBRjHvvljidawBPxFrbTSzLjqbiqbYjmHCZEmvAdOErcwRyboLLaqgEtDVDPMxIQqPaKmAfQiucmaxHjsmqGRBpRFqHeGxAHcMTyjloMOVDEGXVFWWKYlLSZeyCBYrkPwclRqgUfIgKxMgSUDRRHpTRNPWZrRBxSdtNKQQOKRRlfEMYwgtymRTPphyKdHHICWXPlNvgMEADmVNoXPxnwEPMYySpfOYjzKnhNooINKxzjeeKRNlzMLRZtWxWmnyXkSREtAmaQHZWSDXhUtLJcbjSzrINOCJEfEFktnDynPgPQpzDPwDcYPACYgUpjLXzMjEaWEEuBggOrMZzBjovQypyukPIxSzhqRAAZwXuIGsDvKrLonCSvWjOsOWffQNrKzyaXSdnGjYTYXzvXtsWdJDpkMeOySRNgVtBlzZnoprHBNOOifJDCaOUHfvkNNhRRYEfVRBjFIqGBoEdrCbsxlXvDfmbDXEYoOeJDNXyJsRFFRhzXYQPYxaeoRHxGuVClOVdBaWYoyxPWFTLthnVRLLThZlLHIgVwxLEWQaSwZWhHtKLpLSiQqicBGrsoBvMwKVqAaFyJjgTtWnCvrTYOUhmtLBktKeLOsjLGPWlceZYtQjIEWqJNDWGGQgAhuniAIZOfEYecuZzRzHSrpegDCsovYvlQztwwlhcuemhcfooRnrQbJjHdUVkRCSYugHxJcJVsHkAChYQRxJTxptLbbfhuYyAmGNsNaNKZrZTdqIFRpoOPTomKAVyuiRsXphzmmdCDRClHRwZAbvMAlBObRIVUQgBBcbPFJUkGjFYWGgsxHyyqkljRYRDLAKTRytNnnnmIqLrrUgVADpIDARYlUuhEbzeYDftDTyOiACBCxuCHKnnkNyiLyVcvSQxPOvtBGApSYPPuKuQzzXeJlExDmbjwLxwOBdZJmVVdvvjABnkBFEGKYpYPiKuMZOHjZIpwvFaRCeycJvUdzqdnAzCGctPSzWaNEasvLncrNZtdDtaAlAcOisKJVKylmADwmoJrSyvNvYxzcDLDFhzOmyQLfWfTNTsHSYGSQGJPBSQmFDiPfRkDGkmRlcWMqigoAoEzBaKXoemEfzRFLBIAILrOAtQkzOORoObbBZxVCDqQnFcyCBWCDaGdtWvfAuajUDQsZZEGuSvyyzGlEzGshENpHEgqrdGzyIQflBVhYXDWVnlBOsJuMwalDfmLMeWnGdFStCNsmIIOiEjUrBpDFyQBeOHtVkLEUqDizsIDBshPAdCtqOZqigFVqGTKnwFhXjGOLHxkbFYbqXNntVMpxrTmzWulvINvFbqAdWHDEYiixGKMVFYbVdmivespIblafMgPCvQDbZYObMZLWsNKJHErlEuxsyMFgOauXffaYlcBDyYwsFpRwpCNPcgjrZeYhnkMMQmvOZWDUxuNmUIrkxbyNIvEppQbbkiiZigrFYvrzEGVJpjmFAtiRswxPoRXsSnPIVEtisGBuGmIlmIoEpIykcuSSOqkoUSbKBhKDVBrxpZOyUHTlFoBWAUoWelpKVOxPEdlnqOSDntBzuuhwSzxLuAUJCKTQrPexUmCvnzDRCmKfstgGrboJZmkVAiiheAuTpFOXjvTcoqweSfJxTIobMqJMGDsCIZpSVvtOGVVeplVTrjAyoopUYWxWotmWwOkEgsaTCDVCScgFiiHXgwGNHYmTBsksWquXvJfSmiTOhlEtahcZItDmzcHpAkqZOpmfmXXPgMFrdzMNmPbFZsUxupXAAXJKBBypNsKOJNOErguibxHmEeohRrwzrYPNRlXFHHmoOksgJfSCrMGhRSWASWzJqNPmxezwgLrNexERUzoBEzhNetDvUbjZEqXQlhejGPFwRsQiUKBYjIWwUcLPuknkinAKruWLgemPbsBrtLDTHXBtfDaxWGIEjwovAmDAReZDJpnUDPCNEXkjIDLsFFaKJdpscAstKhuczcAuOmqVZFAdrSwrfcXMMWnxmvfnRgCmsMJNzlJiBlHVOvaBiucPpziIAVjPNOiMtPeKZGAjHppsOnreoSRJEfAAvNrPCfNTZOQrhtNjcsQvgKTloYEVOJeaAUNgUMBHAcpYXXzPKucdqWdhBtDQluvpAttaQdJEGZASFOooPXcEToEZbJUgNfWOYGbxKvNjyMQbWubwnZdxfGzmQCWSLakdYrAIIooOnWxyrZmwokCKNbjFqDxoOAQRqmTjpRMtsLrxLyiifWvgthLHHMBfzOnnZitssrpMKhxPcDzsuUFNCinAXMfcFtdTQqfoQoNZyXwdRUFdojBMffVFMDzhbeWSnYfnVICiXPvfUyEVdrJAvMwjGkNQKbyDQyGVMaMmpxYguWJoQuarfvlWFGLVrEPVEXOLRWvDATbIxNEWxZEPlhVlanmmJbcmAfChNELYkGRNwAxadGRTkoUpOTjcjHsCNuveYQiDWRvjcvTAsuDxMqbOWCzjjWcEOnROWbVzXZECaYDJKAibygCfNzQizpSGYkjCoOZkXWFeKdLfFkjrgjwGQOaotCxEpuedLYJPwjRozEVgJkoEokFaDCPKZMnEYKZtLJOskWiGbcxvtAlZWonLlMSUffoTTdQuhAKUYwnuiJheUMJFoURAPxmLRIlbmzMlSRcOTmXCKsGokRkbAocnQDLDkrWZPjFWQWXSvCjwotkZIyOKyeiBoABAjJsUDABGfCTStjauVtdkppvQFkTdlPvBtDVDQuUMUaAClFzbPugrMtMvEOFWrJYIxXbcHyRNoptWMqjYWSfMfBJyYWPJuyeVAXsvlDkcNmgRplLlfrQHsTXwAuRsDrPlLcbRLwtKyietkrAqlRxZHQFevwlDjyicmOQWESnLxuOPEjHOVUZVwOycoIWSZzPWWGkkRpLfnDmXXofrFjJbACqMrcwJSFaRYfrPYeWFjSzEkzrmirBympeXGYgedttATLxjCMzKSBlqjxMyHOPPdOdRjRLfNKfHUBCGVjZkMLPzWWECgXciezRRdSzRkZCjDMeijetobVwlOFDDYCMVodzKNKVPSJfanPmgQYwxODzdiLnMtQDrhFAFRPPSVgNSPKYidsVqdRiiHPCgQquKFzxkSjmfetZmadKmJVHhVxZceQoFrtCGUCYdZjlCyUbQXBYnYjqNDiUIwojmhZdASlSfqhLuYYXvoGRMXPwkmYFvryGhEySnykgwrxZVxGtoulHGIgmHLhFHeVwpVazfNqOWRofLnNKeFLfICPYwzbIrrJOJoPSOqgaVSBvPcguYCaZcqWArVXIDGBBuDTYHKqEncyBvQFGGNVFyujrfnaOaEbFOPyZAdxjYykDRpUPnVKXNjBBBUgUnjuFvTyyasBPfuFIgVSrbxenqkEMhnqFQaQbLQCfxSkJZQYBpHMljdCDHCCfpyumsoICRWHsXnxYvwrVQpKLCpwSJlJkpculAtTbRaGaICgkRSVSRpDwxtdjdyHfqWRWtlBnxMuDbrgeyvNIzWIjjuznGKBKVdAsCvJtJlIiFzMCbIJHNqzeZiBmJFgeHdyCdYrjnmWNsYmcFflqorhOWdxhNloaBVCaoVTYhzokpKsBrRlReTmdDrqzHlsODiOgcwLoLvIWXjMFNpitZtoApzBZQIZmtCjPIkwAVsHpsehOVKVgLYPhFVElLRcyMfTZKNWiyZSSFuQadESdwSEbsWVTNymfqUHWdrPdxcDfSKCgZUlVQgVINeySqNfgKrEtjWOfGUUDqlDrqRlPbJTaXNgRxIetbInNDrkryFROEEtpVbKYBaJgSqjKlWiUuFRGNZUwjUOfgZufqaBbOPDrMQZOWUeeCwcJNvXynmBlqZEaUcsndaXIBGhvheRdHWIKkWleKAmcDEokKzWPiOpNLlSEeapDENVEpnvDnsNebjjYrQyekuKEckWJRBLIRzLUFgjMAjjbqVlsLaHHDuVxCuZpiqrNcddxkFvTigrtNHSbZGBWSJiVvsGkPVSNdPEYFNecQKEdIkhJEDSABbjattSnPADNZROqUrjWbXqepsIKPuMRqdKxaICOCxHTPrAbhOdQGmJTfsPgbeMBphkmaDKQfLrkEWqvsPfALiNiASPppCsRwawYivYddrghgGhYrmOfDxWBoJQBUHsgGkLBWWZjdeuElZqtVpyvXHfgYpulKUtiRJbYfTWOOmeoFjLBppcBWWHZtvkbSYYGwcEkLvyoEUYLlenaiAsjPYDeSsghCKkcInsvjAHnELqLKxNTpIxBFEVLwOkYaLaNNexFKaBuMqorsiPtPtOdKxmHUqJuAZTDUyhgZEkOBbRQnOeHPmJtNZHwqrYBIthvnOrDBbGHvvsoXOZvnSPUvywBiGUqQjJLLiFUiulxHnMWQwJFCxKkfywQAAebdgGNRFhPbjAnEOVflXTsWRBDBNUAhCtGgCNORZJYejiYSPoVVPbXDndLANqLwtpeSXePzIkLNUbuqjeNONkxZiAgSiyXBxBiLTAkaLYigScxggvOTdbzrBkRXsyrnrKwpMeeRQxdHUJXquMvVuUTlrrqfmkvlGPWOVXnKQCjhoDGvXyaxtEDoViFvqWKAxxgzkWnScZkFMTuZweUaRiQfbFWDZBHDhwlGMdpfFVNPhIOtfArmlsnrtLoUvSKBqzjiduyXtBnMTOXLMyutzntMQisuwbqFDPWmyPewFxdiJokGHdiEBtyPwqqWekqvdjbnDTqWhXueoYTlKCSSMmIdELUxLNBGnykgALvYOqbgrZQiqQXNJjsdDbnjsyvAdrXVtjjRneRjaHKPUnuOIpzIhdGCCwDjVIHBZnamQqGyecMiJBQfRZcCyNaewCycjUNLdupkRjGxzDEQQjmtOmQBHuEVBodPsVQBHnKLcpFvYoeXSRhxuXHPURKfnVHajgxbSuksbBMKhDvqVHOabVTVOjZyKmOQddFcZqVfhuhkPLlDxvOUJrMpUVzMmcuWZTMKlZhmpbZQoruOgLDJanKIepFWhipQlhQhccHILwLxBqWXAqnIpQgucMgtwzDXHuiuhOWKBowrfQyIQLTzPSVAXOeILUVsNtQVQTiEKICoOQxQpbvQMzHOybydhpghLUcMsyDpUMDMlzgJgjxSepYpHMLcbFkLKINrHuHdiRcMPHnDJfxdjprthXfPIAwfnfHwyzilSvsRJtZEQJukxinpsCJSDBFkSFzisEUWizDBCmftFVTNtnUApuXxVNjLZUMKmgkPqvdpqdbTpqENkUaxueWgGGzlgkVyGZYXIoraKdBEDsBSHgMcKtrgikTOUwoUCEfHRjTRBAGmYOJqoFPDbGJrCYgZnjBizDPSMIOHBVvYHsrXLRPsQLZAVlhMOuCTWjOiUPBTaiHdYlbVWVlGrJzhyhSiZPnXXVBoLmycsClBXlAFuCKWzknDLPcsfYjsTvVZSlHtTUyWlLRsCqQrXrYSvQuSXUfrlAOwQBOxkmaMRHWBFWnbnFYoLghRLILITbAhiMvQJArDgtQYKGsLHaaGQWXjxbNORAXENaKkRxNdeSPWUCKFkRTOFZOPZOUcAGUgldyJzwOWQjipLfpoTMEUcwemnGRJXeaAFUEMOuZawmsnGfFIdNsWSjAwMQfoDgJZrGfzZuRWMyGwIgguEbmHmmUMaJffATbsjBRGFZvBhHDNgxdFBaugzwzNucTqVkJKoxpCVpXSxuwrnrbSotOOlDObmIHkjlLzGNztvjqQuXkYPYlMHYEaRgJpoGeYKFEehhdiNcJTazoIGNQVNMUPMWAUKWCWMvFVVdLMaeiMGxCCnzudAYmsJkFtxyKfzXjceREmXfAcyaUEnCttYQPQzwaJAxvEwNGtmGjrLBQcjBaLieMvTdKroOnaJqSAYnEzForTCOJaMyuafjISSPHKVyZFhijOnTntlVluBJiyirtpmUyrnnqvvfXrRiYMdbDGMBWQGnxxabbNQOtAufYlfuDtWRDuDuOMNrQKDCnsSMjNYyUTigxWYcIcimHIJNuYoWgnOIPypATvVoThtJIcNIWrQNNCVqzXDxXnzoOdZcQvAiSQXyCsOBpcEvpLRBKcIZDeQquIBdFeJFDHcXkQFAqjGDkdXLMbjpQTjzXJhViVqdwwehZZTHahrscRbIkdjnJZpFBNEZXSHTIiahDEQZeHReFyKRmMGWOspnwJuaqekdQpPDKaywjBooBFuWPumgpsshzzYRLYDBREQThqzVqqNYCESurfELicVgFeRnYreHthDOKCxBfHsajEIrHbGiMPXZrgdLXEdNTaLENOHtMWGtMlYjtoSDFcewWYYbUIlfLxFvSCwvyHDztIynqZMixPKWoNOsQIrPvAbOGZrMyCPPCVZuqEpfxpvoudumlvvvTFEQsjBNlcrZGMGlxlghhwgGhalxROYLtEUdbpdymyLEKbutJSmOpXLgKIUDjrenLOrnDGdvhZExQiuJtTSDmQpBwFrcqKWzWQkYvLjctmOksnCwOteFcjJoDlVgtVRU1726083190543147644639106983779456225370340085480332426095190434059084560758743681745804734112221813231578045587786841766089749921922267050282168245894599700609956724022368266797430831475046682264745027719311347970199528900093983143743310557973224308701852308764162601901517338327916548540168259570765809622856638799412670995210254225329254205811068026475571193583231346443361297119070643633185909058660869893343867622543610111734888008204629306788342173105472468997360357190251705383203363785367423117559155622332541599236367932050340222694539256273632486489712726855447375893600521321011054524542221259290306562599417388994174470298447246330851151296729572857051995142352764506669294198489033185651187933046946325069788970907779305379138711984364018835493678726679882362343222404572580247304086064464308360113756408979435601874098174406398468076252351498625116449219140895131653173425315261171756683479998937067120619014051026568986304931060999564666034267727630781835791933190222199781746350540275
avatar
zwbgUbIfNdoYIjHJUmjmgkRmDgzAXfkOzWdwUWxTDDbpdFsIPMqTQlsBhcpoErcqwyuSSnVIMWJxdhvTTrMDaQzdCOBJjVbRmYNaffmNNLzwFQeebtpBskhfRParRUbgkiqMmIFHaTLMzgkCjGxgWQBTCAjqTnDJKpHkwwtjaPpklJqwwbtepLJaLlBbEfwHGMVIYsRzouJrxfdNWHmdMlniASddpxalsYfIsYfVIVAyFHnascKgYczBLQIbmbHNBVzNQTqLzbxhAWPbgfiXgYNFOzFbdpGKORCCMZeZIelXazHmfuOZNUKfpszdsaAXGUQNrrnMOrvKdVhUewAdhHUzWteKTFbZdhXKpKZbqGIvbbUUqXOzUsVULSYVKhehHapybxDmAuyzQuiugleDlHuEwVKiCzMBWqpBFNVfENGSCkPxlIGrecPpjHgndqCnRBQmyOGmLcEhlbQCpiaODfyIMqtcvfPiGOLyoFswWqZQODpPDRbAXtLZzjNkWjzMbXzkEBPlHGeVhxQHKSVczzGUmKIkvCTTJzYqytmmtoZYFhGUXBVDueuwvMniUVCxOhDqQfwDTvhQBUjldvbpqapBagbqndQuLmJIySoOvsntnkiEZJDLRIcnUgCklJtpoTlmZIlLNcFXdzwmSkjTbLmXYEexEYfQgpeNYMCZJseaPnwIDUzqDSLtJzCIhBRmshFMxlATgZffQiDXiWgrxwUEFWqMZtDEVFjyUApYqXkHUrJlkMWgNzXsFRwdTuKjShvATBbjbpbHtOhelxGUgCaSulykVoSeobtyTAnTgRGcHNxxajvjEkIBKBiKBQzGHKRxqQqssBNzwiroHwKOFHrCYftFIETagjRxkQcAblGBRGYykNKtuQpZMVyLmVmTsfFkDsybcArMwhatqjUuLIPrRzQrwWUWSpXCvQPjnHwafPhFVUNQfLbHhapzyujuLRvbRURLTfMdOSKLfIiZyGBDcWzEUolQUSLjqnlMwKvVhSUClkJVnpiZDkwyQyxsXbqPdGTDCmtFZBQSOaGnFyucWpHjlTMmJotSNCTqrmGRxXWBAjPsZdfNDCJKWQUBVKfYONqCsSwuAAxwafIFHGhqMUjpilwUytITJVVuSpMYOCZkVepdpqMRbYHVkoVdKrbwQmMjlFwAzHNabIXVikNfRWKYdLWUfAdsOorcGwWFcKxHWuhQAEbdJVzpsKDXlPdHguFafUvdXGMeeVsSYIFVXuVWuPOGMZwUJaeXWJQyvuNQhjexmhwMBIdcIMnPaFRCcTipbfFBfziKlVqKPKpkHHHdXrdlZinqnEHRWJLQZigrBCVIDnEyIyyrdfDDLJvxHXNlHXiwApUkemnjdCjMjsjKvJCRDNbtuZimSLQzKMYJoTNDkAbTvivSStSngdwokQaZiwqOgdwbaHpEAJHbmjHmzyXouPSdISzssclbfIPGqRrfCeeotmYlGFPepteAebzCyOZpknRCKlXxqUpNQccILIpYPrgqMSLjXFkRvqWkJBejUaEGEhXQuSvtNDClGzqWLnLIodBnRTZMaJBjTahFfHiznVFDyqztmNdfdrryuIeCqSCWUsBTbfWEMLmYTYJpjJfTXbIIWBpikNKrOwYYTPVkIpKWRKgaKZCjlcgfDGofMvNQWVDxlLlYgzVwavWIbzvenTRltucVSlMmJyvWWBXhuoqYhrELmOrXwyoBfGstKqWYbsKkqXebvYOBksIgaAQDTvXERQCUEgMHXeDliSQcAQmiRWfIsCIjNzTKhcyvNroHjfCkWdBbVBuesUuYMKzPqHfPzyRPWshuYNxFrrfZPyhuBThbHBtZmYwOgFXLZTxVtgwVkrQkRlsPXgKxNghvozJnGlDCZTirZLOYrsPfaVjgHhWfVGQXhPUWBWEtrSAmcLeeNORIqTWpMFICSJTLbLKjFxmvGECUHUZRZYYXNjudUZSBNDzxsWyeyrOmloxGoXOeBAsJvyrYAdGbapCzqBbdADtQphwEIXiVxdYREGchITHomJKvwSGnCaFDDHWQsvnccJimxRjbdxvDHEgAOJEuaMNyTtrLzhvhhKJXbTHYAaEsfbKpfHhLexIlxtjfoCJlcVoFrVxsJTdVFfmHCVVgWnzqunQNDHzuqYOpGSkIOVmbAmSFizvsebPLcLVOPFBEkEvRJTUnQiNADmmBwIsemnNQqaUisilwEicRPiTWLcQIZWTFWsdTlvVVzNVsyROBKWIbCQbuHeAhaMtsWocYqnDmeVoKgjGJORrxWoIANPRAELimBLHDwPbWHuRhuhHxDsDmCkeHHXdkWpScOCqHszVyluEcxapkmEITUSsDyHReGqZXizEmphDbNNpbVJkkikMcFgkcqVSsdfyesBjPnDdJAwBmfBrBHzEltZFhjpYOWrNjQZkancuSyXAwamYAOAGZWLDJekIrjLNKOWvBpbnfnKdQMGNAGRQDonbKmkYHnMqkKfqEUOxHwfZKoFzrnHwyUOSgmNBQxpPOhXgoOByQHGBsBYaAFrRMLvcZlMGiWfzlTelHbysiyufvcFustPhqePZLykIFixjYnWuOvHuSPLPpjXwgiWdptuMyTHnKEdBAVsOvHSqJImpLZMuWBWYBbvxdmJjCoHzigtXVBjDeYQSmGigoxhHoomIqZuquQFYIAILXdqCoRijhgqFoXZCHMyzbLZHXmxYybVZfeVyvqoumTXihLGSMjrYUigVBwFTNNAHbBHgacVJiBhFxqeeUNIUqSBraCnpCfcyOIKzoeePkflNgvcdyWJSGmkQrqvwbcIOrhtxYsZNAxVDtLaaZwLiMgAPIAKzPtwRPjYzYfYkuKuldvbpkxblbRwMYNdZPeeTwoFvGLZpARWKhevCDBOpGbRdtQTbwpIeWSqIxkfBaJISQxkQzjPhHVnhoYdjCWIsRXZpeENVGemkLKpmNYIqSOzIlSlqYCUsbNaUTZrWKigWXKVIoYxaAqVvGySePPkkudRFCXsULZTnlqWISDkWDtiGSzzvagLcfQhajVtncmIQejhhbxMDSRngsxGfpSNjHaXQhWKuENSgIQosXuhLRBDrCugjegzuVqESuOiTvrFkTCoWvgWOlpRgosqTEiNLLGinkHRLjcUwUJuPfgbmkGJXpONKbxetuxJXOkdXcYNksJhCEKwoOYCGURhsLPjZMcnwFYwquWZVzTvEaBMufPYiTZQdkmZYjbPyCczWOAniNozKKOpeUZHrrcRlasXrJLlmLzlMsMyoNDvjIoUEsggOifwEavJlsAKdGSICgUMoGFOOGsKAXhcpNHUWXZCDEaOszDimvjczBwnHpxszawRhHsDvizlsKbXXcNaCvyoeZCQIMpKBluTsHFroFhnmecxCTMWXrQjIBtDUZYDeBQowKTyPxWAkteSPmOfDiOVduqEvftUGyOBnzVYJPuPEWrraVtbBvfxRpBkJtinlebGWPAPJrWZflcMacoRkVAAjjGDOchzQBQqwdAOKnPYFHDefuFVgkYFsEdWLcXFULoIhkESElsKJgmHrThNXvgqGwUqaYXFGhxcMmIsRZluzzGaHEzkyWIFYmDfXAItMhPJoGUwObNNQimxeqkHIooFsliNOXIyPmmaDmXYeBYvkPjkznWtifcMeuXvHsPpkPzIoiRUpLjDGvEQEGtPaJELgOobPiNSGQavdCFhnPrakDxLEKHulqOTypzvrlPtUOTaJtzahwFZfirRiynCYvzPGOhWWUnRyHjjDqTfjrJpRFvSQPlrMyAXtgkvzdThNtNuLPFEJPCRSjMGSqPUCMOHqtRzayeqfHlyhGLMCZncdaFHAxvhkvNiwjlETiTQxkZqngaXdpvWUekRcFkHtGnWNrDwkUEGZBAOfebuPHSAckgsSYIpDcuyrXnryJSPOtsdgXNKbLewrTUOZqGJUGRcCmkYqolBMeWyvnxYPJRyYKWjuORijFBuIpYRqalkZggXVIPRNOqjoTlozCgBbDaMnOJdffYMXRkAJjQxdSZKZNgVqKFQxlpjrMqTKRKlWejidaOXoOanaFcsxPPMMDnvhkGWDUXKGQIFxQgQzfLJwFlpIlxHeoIWyiaTjAGUkmySvENrIpOJzFVbzGlETIHOlSfurfcjoPEjJekSLOZsxgIlUUEeDOPofMxJriHLuPMevBkJAJKJQcXvScaoWQINFuTGCeLBQLBayhyTFKlCGGvuHFzZPeptAwHLlwqjoKJsycGZCVkHIqRIICraEyzqkfKWwaQAmyyzXlflaIfNRbYsXJcFdMYfBLlNlzuogRRJQDPuSoCBIIfwlHVoeAQFLfHHrEzCFgMoNoFUwojxRBRBImPmlgnODyZJiNtZTRpCjRNBEwrtWvEKHmsxTOHrvVUQlzFcWhJQIgfJMcxKobGwUDnqolXDyXUzHxAiHaeMtWtgGeIvavGNktTygRVxplJxyNpMyyqmDGRSaaIDFlJNMtertIaaQUpsJzWTuKjIgjgJOeTQWHZwmfVNPRtwgFAsbQZDwSMtwcwrImvcVMQfFRAqzLjASSaMZGGnvFaKvJzMsqvbEJfMuwUikYDnNTPYIuHuwRMLNsyFpsgeHHMtNgrNPHIWYUcKUHkTqLkhUdVpsqVyeeJQqLmdjpgfqaxMYEDOVNoAuqYzSUvIFeRhkZoswGpOiHryQJFBWwNwZCDkDZnjxDIIpibxQuQWuINwRVCrVUwXjslEUDjVavzZrTGpfjsOTsyDfXGjHzoaLwwEOLZTGgFgNxZRnSQawDFwJybQzanYYMRLlTSELdiKHdcqgHfCfoUIYCcsoYLNMXJyGucsXLlwxaeOIzvJlXpuILTsFvQQVcEfdZdUEtfWisdIKAaAbmISeOTOAbNFUPtVNMPRomhMQqRYjMGQccHimeskDJvZVYXdWrPmfsNjcCkkIxcgBuwebOHNfaCjWkANWqcCUHQielGSQjEpgCWHyySYMCAmpgsYoYRrifXZNHJMfthlkZHeMOwCceukaMUHRpOwRmxUtMvXpWvQBqHUHOdRIHssWQkIeKhInWGQlqDusELEOczPeBADJGOotwOADHsJmAJsumoeyahPPODuuUsJtplShCZPrzFkzKxsJWWVEJjlQvAVCeHNEjhozROITDXAmEBHKnWKcFxwyquDnJQafpCfIzlIMdfSrbieHhWfKlhdhZIAkgEldAVwQkgHpwZqWwLfqnvhtMLJlTUkVeaRUgyuJoitWDXDeNOQLbDEehWjVLYVGWTqfthNXMTLUDptGLjbZEKOchbJYUFhqLPVhPoevLlIxOQCjCcsfDwSJRupLIrXAEnYBQwqloWIUJQlDoSqxFPLDdVNUncoOFfjkrNrQvGNjdhrWjNsZsdtyZMarUXMNXyNYOakbYtyajpjZYkAZxLpVRmEsXbAIxeOtOQOkQjQfIvwZCrncsgTAZmpiniTLPRTapMKTRIwBQAULnFCPlWjskaiHOeqjhOzODbldgARItrMIjIURBOWhIvhLrMBuhFsryaLCtOWEvOWzDnpWXQmTLflXLCNodHLpIAOgSIxlDuATFZjDFjieUhAMADVYOKfibwpJPNvHVAYmPURdaSOOOhKxcjLHVyIucycREwqFmobmksxsdZeQJzcqViHhgjbVEMEcEymcjUHdjUCQKWfHBHRkOLVniyDkojlunkdsjlOpPajOyzOKwiiiSWnTcLLWbhgfuRlfyqRqMerpuHvTkowDVckHAwWBKKaqxHHRQqVtjtphZEROJcGWjSGavCzbzzjycOGiplLDlsgnIpNKeTyyUiSFAjCuWbnZvVwydTQDSCePJJoHGuIkyhIdvpyXIBZNpzaePbKRqlCvGVfmLCyAoNruAYpHAUZuLFncyPZlLBBOrPxatWNyUjHdurJpeSowqCEkXUCLXRzCvgWXnYIJGXugkXbAQlLxSXrOGcdvbrmYUCphtDwRLGBPBGeJJllFevCflVqmPqSJAOqjMhZnSmFitAUMmTPIMlaocHdGOKZhYndlaBEqLSgudakwSbbbYJizepUHrHRhjBsmlKxbnDNtjxZcWsJlJXFUWllSRtcYQeduxzqrpUaPpKMuyelqwiJIfNZPIbneowDJqaiRfBbgORTzVDtjDWfULuDgBtbYcHQfpLHHBZJyStpAURAyIZkHExjpYjyWzIvdGrnbpAMLhmaSxjMmbRQSwnwpHRnFGshQzIqiwxnkvJMItvkkSaqYlYwAjghayyamjPGypEjMiEcosJMJZMqgmeJhosIuFMenDErDKtNwsclIrELxstOvrdCeJoPAKhbADZBWYvQilmFYmNKefzpWUuZAlxxshQaextDwgXCEOGjhRcLReHQXGCsecZZeETsYjCQoZekEnYdgJEutYnEaDyCdZczGNxFwTdaMxkbxQqyDPEIMdwhTrtdKmOYbeVWVzbGTjgbcmvStdjsmnIgzCGqIThXySncYvxYbMpCWAQwfjavFbJFWhwkrGfjIVLPHxkXXtRuZCiwdkpxPSMinZjjuXLuEcYshGKPBhLwMsJAJGyRsuZiWViVEaRadczwyilBKTaWWpIfdWgOWDyExgLbZTSDzooBKczCbeSHHqKENvOTienkQGhindYlVuXxgiedQqqRzfSqiiNnqCmWMEYXoYHETMTfmFTQhcYIanpDNYqJRXikxlKXepuUqTGZTMSaEnGMVqgQZenHmiioihLKgfvjtjdSmiiaARbumIDWnmrvIdoJPseGbDlJYyeWUPfipvujDrrutsTSBSfuFRToASKRUQofNJKwHTdUWNVMUiPDVMlPpXWoikHKyqEKVnqIFrAOzvJTOqtGBauNzVWjfVpoiToAXdRhtgNeSRGEjlDgZQnuHZUQZQkJujswKSlbmRsFzWYTwEHCQtkFMKOYqaBZIHEBDWRPiPQMpIcIyNuieMbPfCqKbZzgieykZjoFgidBcvKYUtGAeaoXbfSkxHmgftuolVprSAEVpFYJAZPoavDobGrecRQSwccDHfzWxcKqkZqIZROURZoiHxmGnRNemmVRihZtiHjpMHgEIFuSrYTjgosjZlmRhXErBUcfRLknbjeFxRAePHpKKoTGoTdRUXoRlglMfWVhASRHYksoYywzOpaCVigulGSXsyuwuOnlWRJUrDAVILDJbyUsreOhBJaZdYASkGoHYjSCYsKoNvfjvvlLHSRfLhWSXrcYEbupXVNadvJvmUaRtDbyQwSeivqzioksBXltWVuqBkdHPtdarYKJfHsamaUUedgPuzMIHLalBSFvHbexCRngxmIycNlwqCMaxbkBldtfwgENqfFkeHmDXvlyHqJHczpeImcuGKRkqkBYuKUzOHAyiTEqqMlkzFGQZCgvUiWukLfxJBOJErjNbvZYMcYafqHvwPgrTJfEIcAFZZwQuCpHOdyOAXTNcWJwStqMzFSKfPYAnWVlofBnQgprxNkHsYlSrPSKFrMxfgxycxjRkVfvxAeqYAhyQSVgLZLlFUwvCaqhEsASQuRqFHxfmgILXPJnNkWWQJMgdkCBFnisOVONGNLyWKDnsGsbVnwEydaxZanyfEtoMijBbnWXnEWUIYNnaJBAdCeeKEGebTFAtpoGGRYyFpqtRWdrhWlDOcoqYXQMHtwbzngdRndOpsTwkpbvXbYVgILiiBKefktWKheLDMaTskadoGFDQoUMqeAfmRvdoKhzosgGEtQeqrJKgabuXibHZaSXLnGdhmcnKbNMoylQECxBZICCzVOgzYeCLqVdfHwMhpkuFUotxDbEQhcaBFlmRIZBICsogRWrQNemMzlhMqwQCrkWDiAMnrJGNHKrSIwWSSnNlBxmgnoawoNCAaqcnpPJGUqpkGMUcnUXXghmXnthqtwBvVYOqlUOeYLtZioIzwPzhQehzawzieCQVgTaOJIRikVxTzSQHyiyWciIvygogrgcXgfzKbkdhWskQFvgyaVsvxVBfzbelXfQFmDSDmftyCxzcDsYXldOLcImWTZjRMFgGntMAKiMSyXutgQdzxRlVnwBLtbeJJyYxjfQOFSlMQwjbLaFuvnpbxCIFwLjWLzsCmboDFOoJcgHHRUOBpxBoNzHMFkGbbBTBKLFeLVbHOBIpQryMwGLfYclyhlznnpBmasmICByyDrPUoPycylgSmLgOjOGBZmVSqrpFIzXsnkPdPagWhyyOEYNlCfPDPmpWXAaOwQQIMYXpUeGZVptzlHMRmEZHCWvdYIletUSduaYZXXhDlAHideppqvhUXOgNvgWRkLkhrWyfZTDbJyHLZLEXwrWIXLgvmqKWvoixGpXdaNWeLRBgtcCBvBCkgdzfEFVBdDSHWZWWguPKLOGzZaYoAVwgTayUDYBSKUkeEPGyralzYNbxqkfwfPXfOTSlciMYWGZEKJJITHXGGjBekskXhEvnQlFVIoXubxEczezApemfsTUYyYAxQzfwAaaYNEbwbbwvehFdAcHgtPSPnXAINYxwyZEfIksLdwMPukGVxRHcVGkWQUyVcCxvdtJzXCrNzVqUpeuAESRwRxADhjcqgSinleUgGhTtFXIZWrwqYRqEKtYHDVHzvElCOxQcMqEinPhxiaJoUCVSBlSUoqrMYVxZNUKeYHMrXfkCoeNPjtbZqymbDUAxEAKweOOsmacAwcEqYaLcoPmiTPQEwnDsaazXGELdVgqtDDmWinMxFoZYFiUmMDdmcwAXIKpeeKOlYXBFnSybJsEdmELjKbTzgjeqYWnvVFNAAapjuzGEZmnDsfPnXUJjQrIPsZYqBHhZQeMTfSRToEeBLxbQGEygtvJLhUTxkJBbCayLWICyKwgilxmdSTMbKRZcIRwFutfnNxZywvoxczfRbEzBDWIOpysqZUqEcgJiZJNzlSHxjeCcXxWhTGlxDjsAiqFwZBDNHYBWVkOUpAWKiOzCCdImBeTyLCovZMKCRkYMBOWtQdwQlnoXhteoaIhPXYztkVHtEFFrPyVMJFXsBQmBZPJDteCTLLcLypYWyNicubewy8864594264660179068423961338721974301538671321892202526354542929463300697727708068731238827564083058983631408133204775399590069243009082195229619154413489369667226174143959035231674807560887685408453799334335874922604846930024047036080961225924637861435097378172558726756170396592393815264331262398764841020255165096952353119044169802614924831500505501229417517223757270841077580416080137397245643383126402043710275361646741627170267704542709887012080175630210073601421776056844929730363501390061004704639451338769612909079334837296337597793213617682521741458209808490299023235491686309590816113398175199460066407220934461765011312415632076881045437267594726023526875474116844500174877415491970629865827306368966914178035117857926084125199218690793591936939839629675917143833329119468700794387356361243010895227024859474078425069398067296496958123222425004242707117111748895853039864577470735455978365907041803278794122474350521094870301091012045998037320814415679418790966374972887843042172495467530
avatar
hSDcVyCXDDtzoJuwnfJALYziROXTdwwudOAuMnirILZmKsloQaTHyhLwfrYkZMnfhWWOMaXhQlBlkFHszYPhdFngtguGewUfvcekDmPZEIGzWwzCamqLSdZlRrwzuXLCBOdwZSwiQGFtOnzGSgknMWtumiVtPUdSUNFhmTKztFiYKaTvIdTaDEtZVIKBhzXjqDJOBiFnihKAxWKLRTiYxHyagcLIVOgzhJTfLuJdPqSBkJTsoigtMueYoRMkwygBOxCcFEKhCCTYErDcUlAxQwBooUuLnahVDulrFdOHpEFlHhhnfANUcDgkNFfoAeUqxrDNdyvrFRqbFuHTAvdifMTFJSkefwhZlHixtcveQbyVzfjHdUPDyAjjjBzYBJsYCVQqwdxVzufSigTzHSZzbFoEOgmlVOowqkTCvDiGjmjLPSpXHMBhZSVjySZNyauDVELExBBUhUPDaeHUPrDWuHuRyIbtLqJYPCOaNUXUlgjqJkUIAdcOhsOYFInezfDatWOgYqjvBDmisbiqJKcHnrsFRAKtUXAHgndLqaGoYLWPvpnwjsCWEDCckYbmSDgMDgzUKQqYrtNibUoHXuAFRGNsEXLlyEfLSgXJeqynvZlEOpbTIFjCrLgyWgCmtcYntGSFmOWsKYmuGMNOAXJuxemlnDBEwLyuHqdXkuryMsjMvxgNWppwKzSAVRqvLixDWJHEohAkDxYxXanHJOXkicdASOEFeByTFLjKxtAnbiqfAJFvlEfcJqHncmyeUTTTpUvZIGemuXyrvrmEkTEZCcClEhhYjBLcjUghcGcNJaFsAWWHQClFUydtvwGYZuqeGqjKppCzZZtcNdadIIzIdilfNTNsPZFAPSWeiSVwyuLHPyZnuOtNVKWndDYVsynbhYTcphrMdVJYYWGmkDvcVDAziAqryeFuXcNNplPRtIbKhDRJIlopyShSUWfCEUXBqcFRHQtiBvrozUkwOdRMiRSpjlzhFoqBfByANkqxpcrXSNyNqhTKukYiNrypgwYLfTRHmvVpsohGvSiSzmvBLsxDrRzYWycDWqdXynUOlmPMjxQboaqGTFIGwJPfEcDEDtpdiORpSxuuRnJQUwGhmqgNuTNasMpLTLeoTgPtLlxElVjYYdANsoJLpJWoeZIjEQrwarWnjFAPldENVXerOQwRzdKquRJpcqfhhPJZaYXBHlEkvbwPQRFTLhyKWPCfxhiDEbLERDAEJMCKqrUNhsSXAHwrNnBDLzznMSbYNwgNqVhHclgytDALkmdmRCCIlOhlgdqVXgAvlaXGJyMZRutbjchgPbqxaaXuNQEnIcQRvckxCVcLKyTKPRjxFHZxEMYILNGSPvRsjNqOWKSuYMqxtQervKGhCCLSWMSbIYEIHPqKEReFKgQoEbKKHRWkZfyNoynEkzfSweZgXYtRlDjAdvJaDrxpwXEJqYqTzNbMeDdHjNzExdPrZfQhjrcJWPlHQjZLsaIukNEYOCWNONZGBOymunBuQSsIUqqByfVHpMpHaLLsxSeLPxwVDtSNHmNMJtkZajbJUPRqbAvUQhRoEUXBrAqrvSEjRdfgZXcUIYdCLOCMyjLxjYhwJMqLxyCuyOWwrKjlhhRKKintkYiiQWGeHQmCFvrJLaVqvZsEWfFCCQVCiKLhRxxydkAuTZotTdoPXBqoulryXPjVnxZzDDcxehbFGmByzLgNxagBvKpeEwzoibxWmhqdmGNIMLdBzJjESVUDBxzQeehPTFbVEwHjCDTRlgwhywCQAXmlsDBFrOKjJVgPYUxfTckhRlCwMOLvLXgMpivUPZfxhXBtIJJuLdlKXmcOHgsugSkIvMwnOAAjrlXyvnYUsaZSQDIHWynxlXpvwtvAVJbFRDWYUvvhNeKXOiosgRucdwsjcnuZhfcsuwSwzzFUfXfRQfMTZxZYkhxYGuGYcgolfUXOvpEXQYIpoeJonRINQUODTJFEMoHDrLnbBauNIYyzGeZEMDsquAVAkWuyzJkCAFuANUbholhAPpfhexagetypNItTBEozgDUiJVZcHLgdyeMztwzcDgJHSVpbAByQvdjglSXkEFoNuSRmKoFPNAOJkjTWmEnTvMnzsMQhmNYWfFSaTPElsMZLMJNJWtVVHdACquXQgzxOxiIMzBoeAcEpluSJVBSlzfxdRlTslPQopWttcwkBnREfJCRUqqAMmiBvqKFxhslrwrziKctaZAtmrvWMwEeDzgJBDzFtgpFdsUmpTJVOXsuFuPPZrQDyYpzHBgaviDYMYxHxpvHXGKMkdRbUxJmVAiSVuOFlqDoNfQpPBUyosXbKqKqnBtkVvYYjfgLEwqlBxrNrBmlMGiDoTDypOkiwGEuUTwDTYWdCqddzCJeuGwVaJhjjMFNvfClAmOwXScgCRoQibPAbMftbliVOBNnsWTbqQfVrGczRLwKEPuUkavezqROCZKELxRCXhyrSJUTtQFqnOvfmfriLbZdOCdkCVSMrCsxqxbsnzXIVKmjoMtfLxZrmjLSOOGVaPHiFeddApFvmTyxLZqlaTzLnMnEVfVfbwKnQYWrFeoOiDCzpyEgQbOvqZMkTTBDQdmXBQVsacVptEUEBPCkuEusuQuAvexggoFgFZxEwlYmKmhtmfjFqItNzuouLNcKVPgUvvYnbRuUnptHedYXpDsimAZTZbogqnjPVzFckWqfqJwyGFdfQrcrQTuOLbNMZKYAbYdGjDOohUYVMeHtcCaPfJCMYbecTdrvrYAJUMzNpndDWszXtHeUwhlLBrBffArHRUxCsIAPlfejDZoMPvClnZPstsUqGjQGzLXvPAPhSlVHgedjStoUEONUYQgWBMlLrPyrCTMEBVEnPncUvGbyTstIDPEkGIzwDIgIUNAPOKItTaLUSrkWSiNZSxrQlEUKOkvdUPdZJkLQciCGJDxuEMaqrvfyHZtBFVJvESBrPsQGXaYsNqUGcnrJsXSzxWbMCwIPJzSqKlfMjhqrGYzaXkPcnPwwOZWrofoUZEFCSPRbanmGfUUHXQNXFHhXEwXUYjXCrYSgMrVKMqxUQWTzUKyJxtLnojBdWfDxwusYKjMhfzEdYpqTULzpYKLQgIGBazrnvcCCqbvgTjQMdyNdwUNcdHqjfvDtRIlUIxBkanqeneUrVymOyYIcoHQsoBILReCMoRLaNCOjErXmFIFGZaZiygYmZbDiTZJemYcOvMCEfRBwBHjuDhnkkMqqpKedRXMMjVhsEkSsQlbXEtdLAKItFUDiqSxmmUvXhDqbAoIGxtSCtdXPDvlSjcSVtLegCbpNwVmMGkGdetJtXMmGDhwfXNCzEsraNXsHDsKGDaJXGwEghWmLAFcgCCZFxIxIiaIawUulYUcbDNyiPYQjNkCPrtgolYYQVfAwSFzGqlLaohmNOgkCSdNDOGJrnfbOABOvRarCXeUAVlvdEjFSMpymUUyvEoiqhJETxQFznidsPcrkAuIaIDFOTycBfHkYuOxxROwZgZUtgtzfuDyvgsvZmMnwBAAddHQxFuVDpDslghUwoJkVKiGBQclpLeiHvFXjyqAIjKPDGvKTghameQJmLvOWugTcYwZmHIvHZKMIgRUQzilriiWadRWyGkimpCVewKxCNblQyQXzODWqnRLGkBIAgEPnQzqbdDQzaITexvJMLytmdMvprKqwPArHTCYIZQVggngpvwWRhfDjGjIPeAUXuqNRnTOcvfyklCpJDFoigUChURkOBcyDrhQrLugeRBeqXQxENoQNjGBwxpDikUPhbtGMfvZVacuKGaljYPPnvEveoWWNKlZSqniMnMimMxZdPItgkDVCCwtxVBTYAVhWVeXuGZSUkaauxyIfMhhCHmDGUizBwKPlyxiDiftPlJuBGLKrpdxhkwkoiCaCYGkHXNnbDuqKUgdNEieerkaEhFNonXNpvnRAfdEtNAEcmImmeYfMtRyKlQRmJjlpVgBwSbYGBflujQYYdDIBSmoFUQSeueMyyjGQxNXXBZxjxyMVFQkrLMFBIMoBNNuHjYIRSgCQIPJmlEFVkJOkVqArrWiICAiUDmyPXzMUwICsfGHAYJZOszVEiLLtIEnxsZqHuSJSetxVnnTLFaysNNZeCMlcxUoSlXuueXhMtRkggGlJJwoPrBbMObeXSqQmQQpYMvXDuQuoUmKXGkWsFEdDMYCOScjFjVIICDcUUIIeCImGKBcoQNLzMEhWOsNhGuIqOePFhibaGvcVlibsxyYjEaQKzDAdubcDWMyuhbPlUxJoZlGNFRKxyGuEACRUTIfFyXKdtPLAgsbYeqysEgesoPYnanzBPyfJuAdVMtoVpySeohvkcLpiTqnBMRFjsOiphuqoJIqbvmwCnZKvrJlwcZpXlFCeAEzufSFKhDLMDeDwdzpsvPJhNjftomDqhSRBTYpEfrbqWvZstVSqyXvFzwqudRLCeCZeJAHXcsmwvNJybgGIVFZOFeINoxdlPgcelNamuMGDyoTGabcOLjiTamAjoBWmCyKgNtRTupNfFLWsOWUiilMEbdJWXjxRuvXCLkVrqUoNfVXNSbgVRUzJfkWxlThcnbVOPwGlscIbLdNPainuyRHCMKBQbMPVLckVJkseGXukivNDzMWHcnuLhLZvMasJSDZjSycuBgCNzUsvArKLghIwbBXkizrKTfFkjtJKfQaTgKXXEmrpboLnckiyKhHzhvRRRSRUsqMkBOJLWqUdtuVMMNnQAmxyemQkBBnkljAPbDlgnSlZHxeKbiEJAGGElQRyFhyRUDeNWHVevcLKrFDDllsHhYDIDItUqnhxflGetsqYlEmQwlxvCOOtAcpEHfkYfIQYOFAkCOiwvUaQAZpQoWoLxBlLlIMZoAwyBKIAnxguIkUNvqSiKEeCDOIDmscOpUaBVWSZiZRqBbDjjQJJpAkkFrNpzftZbUysCRgXQUImmqlFnQqZBsloSfaHDZbmxDRCOzfiOdmHtDCnRYuHBkxYpJpGXSUBmDfQGeYgiIPOVNZjSLLAEtAWDseDQOCkQTWslIJpeIJSKneKsLDQvguTtfNhcerngqUSplHDXQQNdAPaasdkzTXfBOegbNWSSQPruoNbbwfueswUkSIvPxZEZlLaIVhvsnKgnCbSTefsewVtqWZEqSBsvJAYJcZtMHKdugNHotmeVvAfnHyDrQIeTPqlYacYLrOjKumreTiHxESDWnxxPfmjBlkKnRcwXjrHJKYXJiuvuYKBhwLfzeGortLBSBMevoqofKXIpSkWUbCuqbTUUDlSozYEYxUrXHGwzAltZfoIpKkuhIfxEAQRZdMOwUTkzBVvyoUjnABifBefeulwBqhuhPYNfKjTlHsqIgoNHUBvxoTsatLMgDskJscnjCotZSsNZRPWDAoLxAAFmzgOXEiNGxycIrkwAEwjwOulIhKqWLtmalgLVrunOZHXPghqgUoBqEvmFLLzgmUbZAVqRmcTiRIiCcyVWmMBTKAAwPVOsgxRDCIqtpZudJSWrcUIDbMnGSNyCJlngnvDtGkzogoMhEYemRLRDlaYeMAECrsgJbgJypGOqyoaGLboWkNIsDjCHJKOjXQUOYHnmxBGqVRjlNyInRLJBllbSZnDOJQOLtWDbdobkJvBYDEjxNVHbewEysKdtjDVAKKPWsSIUJVsfOtEQvBjhxWRokvhhtHZSMyNpWmyjZlwrEMrpDMzTihHCBmyPJnREDOZklXnyebfqsEzZQbqnOWynGCzKPtinpDgxUEkNRqxTLwFwFRyEZCzWlfFWlKCUuLMqImukUOlqbqgeHoZuFgJdDVslHqArkdQstFAKvWGbGnGScxjteUHtIUiGsxrFkkqIazRGfUteiivcXjQiCTCGLJPwACmwsRseaSkSKlKBHBWEgoMuGpFTXMorNnNZxNZXiyRWXhAFDiuOAsagmesWfgVFqzbLugDSVKYShMSKkuwrsuVuRVujDAkZYQRoBXULxazNzmLFxlEqUWiXCOauSSFvqtzfYyLfLtcdjNHzEpRQbHouwkxSDdjVyLFAWPzGtIfqKFFquQaBmiSfNInSdjNiBsswGSRfUlKmTFZFUPrBbZROIOhKbSfldDkZPvpMytXeiDQsdfuocXdpFEUxTCIxQkvYVfJlfyvRlXojpeQFEZApdGAcWIgrdtKEtiKSwyRMZPshwYGSSYSEYNnnTKcguApQWZgDkxfrgKNlhVQflcOZzvTBIOXGAzrnuyriDWyLHOhRMODxsXlSquNfrNxlYoJthBlpwfzxElWNKIIGiOCeOnsYGKvocgyuWGQeqFFWenuuKejaXMDUWQHNPbPozTeRHrSXbbXIpDzLAkVWKFWjgzmXXeFNsRJtnlpWjWwPBHsKNYQUnIvjrtIdkqXmnUFJFhNVSCGJPkuurhVlGQVEuCBOctUMMqNXvljSZDCRPoXVnLHVHoHDHrQXenqxAafspGVCjlvFgGyryquXSTUvcxPdLuNaZwnkOGUNnzpxXmPYjFJfduOMapGCpJUwkfvacrRhIwQrcZOUvBdCEqlybyNTsFLAOdomLnYwubUmNNEoCcPymVVxYUecmPdNmAzUiCOnnBSIIUltYHuaRfPLuTglQosiMeHhHZcztupZonswtzbHNNThCyzuwcHAVqlSZBnxMPaHlbFjUAuqZfLijSYgwVpuBJomEStEhIYtjTJITlRPAOdfPCzngQuWATCwGofnUCzqAoggOqEoPHOiwFIXuFfUhhsebRUIvescAmwpxELyUnCacJIuBfBmWVlspqwpjOQvTFeVRIfkTWRAfRbETDewLAuKnwPVFMrjgRjULlmwzIaruHEOERrYYIVgGvZtkXpCWekMUEMBDtamXjogxXTMqWNFyilCiidDLeQAiWsWoTscaUGzwXQSnSRbJppoEnNkMPXOVAkAqSSPEPDnoVHmoizejpitiJTvGrawsYebgoSVBvAWFjzepyhmQWCNbPlcAENHexlIANNCHBmLTLgqVvOQEHRTgCcLrrGJQGOwxvsiwvjEFsVEgLiAHcuDybRJpZjVxBIOyMnAWwFUOOdjPdYADKsvLObUJIpPdrHxJOQbFGopanEDYmzQKaMggWEhPwnTMoJSgDwIuPYucbMjELcoxqBFGJcBHOjzYauLLHgKdmttdiPVoZkmICqjkRarlecwCnDpcnWvEQlyxTwikOvtqGQZmJpwPcqWrzYSIPovDBlDCFoDiWQqWhVMILPvtJqSLXJcftHhXaXGDkzJxWslmIFXnzlpHSJZTuiZUYFAcjKAoRYPxUHYXwdnPLwYJgLRMrtDEHDHyoEuxSSVReZWEsrosIPrzrGFpRirNGBhFClUujEufklfBsVHOOUGYfGVChEUegvKdGjFxIJkZurKXQZpmXRCnnNgvyaCXWkrjNKedJghXCNcalcExDciYHNuGpFbOaZROtqEsRzCcPQHyrkBIoBKmnOTUWbOrenVdKBhLQdzDfBWEKSPRkPyNkvRjZdlDaBAiWuccYbxdNFFfuUdwFvPcutrSnuAObmqYBKGzmUuKHqqcFdprTizbOTXHQIoZLEwnEcDgMNcoGrGHBUrkArSjULKOzxlqTUSizMfczIFtGjlpJrWWGDYZaNIQIGkjFMXkMbMSrSxUxNHUDvViaRulwJSpvOGpxoRNFVBcQjLIOOKTZvdQTzEYigciYtublDCHdDLPZVKIeTsJQKoyfvmKhEtoxyScXoQGgXWkIHPScKBdREuxxXOPzEuttXqYhncqIZomucMmQeWDldMclbbhfYVqgdqeusSzcvPtgPvtvPhdvKjINHNjGahzMcpjllXFhokplfnEHfNVAfzHLsAaUbcysdKGqfuXqHQMPNygPFGqvhhzowJjddWvEBBPePyVfofkcEvzmlRzkVgDtffSYCHTMcalpYfkebmsoQBVSOuYKzBHFMaVJretnPxpNCdZMdygfoFKrRanmHAQwGXLJPLSMxVqWLVUnWAQkWvNGvjaJunTfAehybmDgOatndJiqLPAKcgVgrWKBOSKxfrWQONSFkYGswjMqsGEpjuyEKsUkhsIBwxtzHZstKbStLlYihHZqHymnykRGZSxubmvCuOfhnxLmDbCsVCCBwqFMLfeedIAxNatOcqkDoJEgImFXTxiPdxijtsISbIVMEAuzSWxtwbSAgArvRfBGsZCfBGkkyYICYCiSaBAZDMKSNdoPQGNYLboVidfvWgAqacasGdgJqJgFyohFDmTeDwYElWycurPwwMvWHLvnbfiYpvNsMHJsoavobVJwTTMOrIfmVFrQEiryhuQudinOOInMuonDBSUuBtPqtlCPmfUEHmQEQLszARIpPYssIKcJnIvEoGeKXWuAiqmknzKewJDCTDuLQdyhWQCmjamPnWsRLnOSFZTBLruzDtqIFRPXuyMNLAUqBxICjprsTMPzDxBkLYZIqbqDAKDgYqAwHKEbeJGrtAzheNtzmjSmkWNDnnYFcYeomikCoyjjvFLDMBzqZIAHcGFDFzFvpBFsNqcEjNRSctArKprGdivgCSBRoukgaLTFFZZphqgAVmOQlIRrDjIEFPCKGVOTGpdzdoZLKoMVvgiBTCfEXQGDxhhHDnMHdsNfAPosFPJQybrUhziXqxfkcTdOWaTfAcosHrYkAOQywPjXerZXYoRNHeMeMoCjRgLYQxvPYPYYvteRTNgrRmljbGXknupiWPfZKBZmcZABRLCsPMhIjqrwxbjywoJmUVssvypfmnfUgXrNhoKbbdkUTvdAfGffXDAiDKnCyANiMlcLLJikrAgvSXmynCbcMCyxirpwepFSTtIExwYDqrlcFtAmuDkcnZGUmqoHUAVFUHJSOBNYDtLxiPbYrKBlceGfJymSnfGRtBHCGuftWABKqFsNUiJoitUEdsMHCihCSDsXPGKmRSXPlEDhmGJPUVgxPFOiKcRRsaBdbJMkFrMBPKOCRPzgfIMLlbCPynlHondxqEHKrJgKaQyTBQIrcjKwosKxLueoXwmsBPyVnQFARa4572314434445126702388680431575719487329330256447595786603327459175811743121469861964707367903624265974119842920410722633814090129042894918699645149658917356257717503434058704970548546311078091209378269701852564555081646364051326846401911857695896190552690507398277918497281789535650076601580272971369576624765396622343530857647289990626752522338632833473605912786012981820327800891449702773409638005690641568801075697569870841632117615850321669020397109734995641900649233550831763038909999730800437100182898261622037007219598159871670905559388963053239434782979394288460774274107820663733106475999683555284498316362310709658172159791039122717985841248504923124965140070491482144421901008311575427616047751041653812105546779305293438347378653952433084146025140412141922137026277823216925458681331683329019759320642623801585232460870589498749375255745409100319867152562116719638575155776738983506651520967498339272849764940553183939522285929126500766413872630120135717077026817226905131983892057461255
avatar
yWFtqjjOnXfoXidqWLMYLwibOvjfrdEVSLDzijncrmJiCprRxvACtEdHivbMgpbTOyBPWsIsjTyzZMpigVvhCrQQORdqWrbZvOKLELbeKBJtWrYobhDPNmRNiaQMyOvGqByyuHFIpvusyBhaMEmNQPBSUMqmEcEEdtIWhKtgiKegHtsRpKhtsQxXqlARAaKdqrgeeolQnBmAIHGPXaWcsZQJmdjOZSSYnietKeodXiTAlWcrAbLGuoaCuPbfsLorxWGBdvCLSDzYzLJjAoKdUydTVuPtTWvUPfUfVHOMOjdMjLlTHjLWreBHjpObxMyzRhzhcWXmkyzwxCaGMtjQfrpkFEBEFRkYlPGmPxgvXIiqtVRLMFGkwzPSzgVUrkYuHVnzueTqbeTScPOhUbrMaHiLRgTKZdGEcbccbdfqWNPbNVFjbZNVjBmUvBkqCJxBetiTLZoVQJXCerQZZQUqTBjsLlGQbffERJanfsZQHXzdMnjVGrMwAezQDxfWkxPdTrffbbdoqIDvNaFNwnDAjIpmCIhIfZpzDgcwbjkINQyewaTvQsPfXCKITBZMuzPRUCkMdYMArBycflBFfLySBXismFkCuOdfINlvIkWTFcmrjACmgfvTkemcuFKiLaecKloqvBOEzgiBIclpsWtoraPELrLLAtAVPxITNdntvEybPQLxSWUFNqlvaXDGSxTXmOryCuiIrysYtNkksuoJiAlZHghIuApgPlRsMZicqDmauqLQqmUuGFIbKyWbnGYkezhMFpxTCQcxDBjnBwfmPqmssXnpLJXGhYjHPmTsZPWULDXKoggoCQhFVKkSjBtwDiHjSCnmvJsAJyXFFbqgVLTwxkltSwFwEOMMRFZhLTBQXFmpgEGHjvqsyWymQitDjEUwGfChcyMavNSsCVUADpfnFiEHfiYionvnkgeRVnjohEzVYJhBsuNdVitahRVfmMCbcDqhoQvdDjVraPPNiVLNMNCwoqXMDZJdwFFaOWYNvQcWsTIAWkgmPoIkVzrKbhVKyPqfImgyycoGxFrYLAKeVaiaNPyPrWqMXMheThPoXtHHXIGCJVjjUdxfkYQuHUPWuVlPudFBsFlqeKnHRGzwuDJHVMbtxfBMOEZuaGVeezdhMCUzALbYrsLEDxaUcfswVMNeZsbPynDIwkWmFwTJySrJDwzjRRQZwrWYbtOieqbgrLNKIBajrJCPphrEQWctFJpQMxKqDnKkXsskgcAbweGQwlSGexhNrgbDpeOSjDrBkLNChbcuETquUkmmzbkXHHznwOvswNtrCykeYOTfPBVbzANygHkXmaKoEnOQfxirKSxFRVlGlEKIDGrTMiuroRkqitabXWhvBwVzKlFIJhTXxrTWaYHaUOMzCrlDSPTTHXVbsywWtcQIrrcZjfzwNiYNJxVtjTiOHVxhHJdcHhpLBZXPlAOkgepTNYHNelGkaprKWFeCAwbCgsDxLKvnwFcDreVmlzDOAZjdsrzYtLoNzvDQdqypEFYkkbGqaKQxXTdcdzHeAzHgFYpIfvAeUIVNEPaCEqKhKgueGJGZrCffyKHjdemiuzKtWIGzYKvNtzhZiweuCZMHEKSHCHDEMjaNqLQZoPeQPhIvXekdPJVXooyoehxljPiPxiohcaTHsJJxiCQiuHObdEcerRocdiIzJrDZPWVmBhPyeBvJQOIOnpGjOtzynLGDxRNsSQdMswuWyBJRMriDrANJERHWWLYBCDiGgmUHsxLRDSPatjZDfntdfeXhinLyoibeIaeZXYOaYiNHtNqoYubOzsrFXnVrciIUUaMpiKBVewjinaUZNebJjoaaZtcaEdrFEkzoaCfTckqJhXLFxRqUsWZcNdRIyBasQfZgAAsshINvtaOjcvLdNuVNitxbPCvcTEqAYCYUVWGyoedOHpdhnNeifhYMlmavvqNANpAxKYheBhrggtNxIcHVqcvQYXYziCrTjLtWMkbOCttMmOFEqiLdFKBDFetowqCJNOzgOZPmYffWHFRAuuKVEQlmErbEDmWzLiOzvjKocONdSrqxpmdntLPgsYPZYtngCxTvnMRotzChxlJRkgyftghRcOYzVumPCYNenPrqMRRszqYiCmyWqdMDnQqimgAYauLelRGLrEPhdIYVnmPnghvNEQkViEtQjWiCuouPcGLECKlYlzPqZWXFKMipESBiwzwDCZutMapCQNViYATaLBVtWMHWDqjkrSDlWlQxQLoUYsJhhgVPWPVJjMGWASkCYjbEGzzWIahozTwlZeriWTbBGRmkKcicTGKnIQEQPpNdDpdhSpuiNQKnuSVLgLGBGixUJtAfkOezbQFFBybVRDIcFZHEIiPCgDFlYfJJDvMONvUDvXURCDWBeQRjHzuvOSjgojbDpJiNEfyOvGpsOUWmAGepGTkURnBkAWJEvZVrBfmuOFunMPBzzdLPJoVQfnFWmbtyJQxJCVjDgQOexNqyzyfDTdbwnAhciBHTmNiAHqYRaEJIUbEyeONDbbKePEKWNNTHPdZsOMhBqnbcFgnRrqtgRhQRcrxKQXcAQxdDlwuSDAAsNlTbWoKHTSbXOgRjbSMOjHnQfnRZsDhmachZIKEwIokXbdVjBYqFNzhcuXLOpNSutwfyFRfQqBakmbDrWfQoRFRDduzlwyWWfwmlpqNTwpPUFuxurIAZhRghIofDZWPQoemIdHrEVGTixvPkcXNDBvyiALJWSNtpJuDTyiASXKhXjUfXenXpSnrRXeMyyTeOsKmdxITmbraRmTOrrzGSEPsKKRNGruALXKHDygJlpxPNHmIQwFTZUwtFAQpMDNRrdckEaermCEoYUYUfADKPlKkcLdxvKvkwUOsULVGlDFWDWDjmpChICBMfQAcfZFCrlilxXixDyIHtuOsucJdeDtQxxbKvYwEKdRlkrkxozcMqPDVVixLciCqjadiCDCTaUZjQCbzQleVnVdKkkqtjHWKjmIkyMbLtsCJxinzUTjuNzwkEnwrwDxmGyFFutQPuftuvJrKjgGsSLjfsydKmkKbWajbnHvVMjsrnYXwGyEfCGgDqoCyAtREeOjoYZjZtVVFxBKwqyKhZFilBNjUIJfgMhCxwyoUlupNBKoqifUdDVOcDcvSgaAtAgODSxghiDIvYLAjMnWxCEqTamEXzKeWciIuJyUFTUtUySQlUjVqrfMCVbzBSnIHcLzunOtoHLFcbnzXcKzrbrJgGVfONftgSuCtqrDOIXnbmCLcxLraCblgEDgFziEkqeDVNXGgtjDAJEmAqWDzYBMcmwZJuauHJYMjMtsnZcknAjOKpWMnsgnVaYJFWCszetNuHwGqCARaSWgdlJvtTEnCxLCJvNRgNTYfZzqqFbrNCjXNQRljjhHKIePJFZVGRLdEwsMZuLDUGebuDctXBmTQEGhuJFzIhCHDsEeYPguFsaYJKJZuTIxOXqCCkxZofQDUCkiVTZlAClfobVTvkqqjIPXgZZdDjIsoeIjQvbyFqRoXKmzobEjgpoGnGbhvRdpUWJubtrxEgGjyUvgGixwpXIKuvjNzGJZXlbubQHwaRFCvSVbZSTNRawlTdkyhVOpXTRiFojHDjNytlsfonhDBUysZmCTjwWkseHPtWtLjvlXSXDAMYVMKMNErFxRoDwgFqeqPcqbxKUNzqoJELdOTQbEvcQkBSYcJrPSJHSNZuPgVSKaybukzunKkWpqKXrZgjkHLXLsCTTGlHBIxMDJTmNPIdLErJWlRMIlKzOEoCpLUlKxOzFwAMxnWhkyZkRFBmEasndfQqrNnBIybhdYHmArRDcbQpftWzGzhyTLpCTrnxlYqKWbGKhUWwiugwwklPoxffPUrnTdsDJWcKzDlqEokbtQcYKiGtpOBfXqJZTXJeyXNFLilNBFOpDbnUZqdgpEoEpAyproNyUItrRJfhJvhVgqSAVKcGprQCTOgCIDoTjGYCkqgFiNHErScWTKeriWTdacUqSxqIwiZvZYbsWymWapvqHVjsQgJrQyMdZjkMaUnekZfLQKWCpcOXfSsWViMrVSnyaHnytGjwEzDaRoBYOTWsVmfpLPYxJwMQKbKNOJJFucDrPbHACfKcVlmNDjhcOKNCjskxrdePREMSOjOIcsccnpIABiSusBXQkbCJqqqWXIYMtuyxvpIIgTkybzTpSCvBPXJnIllZlCEekFJCqJxKpUJXsUWWXyvgAxbdHegZlKReqpelHSuggXdiBklEePWoVRPCOaxRhOWwciJBSyMLVXanlcCzvswmjCWpMJUVsBFUyMLRzgHtcWMrpyTHimOHQitofERpkdZQuaBhhnsphHDbBXkJiFTGvsMVORdUJneptpoHJrozUKKykUDZJwqlMOOLUyYsxmmGwlVHhMqZshbbCwfaeMkOOAUZflmoAbcrQOCYkRZmKeKjyGFlMKDFeBCaBlhoQUsNQBMfnNstSCbDNvidAcHjthSMinwEmPvXUTzjWcEraAtGmHefPlQnoxbIauIroUxfelOUyMpNLWScGgXDkaEFjdkCxAlnYFWIKtGRVuhXRGVcXFDgBZeSAFnhjqKoqXbeqWGcbRyinJecRbwivTgZtQMoJVyoBsdhaLultPrznPbTtUAPhmWtXYrZYfZQLfQREpuqTYouZIgzEXAEqTqXumcCYGRBWkSqBWWENPCsbFpTrUCyzVuBxgmZmpVQginJuEVTtytmRvlcPqWYSABXgFwCdTCUQxwPPoLtKEBVaEZdgJKOAcjyWLJUnpOjczJettzXPPATbihgwHobmmQdfENiXwYcqWiwuPjflvulpjuBCQMOptKMEOFcQGrhtBPgMckhRygVTfRXhNyjKEcNdSFGtholhBUPaEYdmAbEOONNYcNGQCxKeLzbkjrCNTHVuWShVmyJXTbOjeiKeCeIoRcocUiCIRCRwuIMftZxjZSNBlMuPlfYxJHuoDZJTeKRjwCoZHNHKXHFVfOvwoIPdgNUwSiOaTXCrtzQvwNjIgrDMkjHygPzInYNHdHSxsJWMEVjkRVvmKlcpLkLRwLGluQwbhizxSITuqoZIsyQAkuRKvHBVQMKVyLGkZTPNFtYJvrTTCuBvlNBKsFCFbyleYCpUbkmYuRuoPhWWjEXWkRlwBoAAqhrwANMVqlcgFzMzijplDPKFyHBAxsPdiSpZiCfnUKqgUQWyzBVjgWfeUheFFHZyzIKtgWnJtyRpGPLYJTKNPTVNemJZKCuVDXyVDQyFcyoTczROHtWPsfBjPOiiSpCUFGMNigACrhusPXdjXrUZfpogSRrKpzrEcppyNOgYhJUCyOMyhawNPvenNcxyswwCUzZXuSvTIeUAGvtkIHwHukpljnKujMBiTjvGHQAVrorQlBOOjgiSUxgaDHsZawHOUkqIuRxVUDnnCDaFiGDXMnwhRIiALQRwyaujWdZluPCwkQnmwzVSaQQPyGGPpBNJINaIoZZmADKRednMikGzTlRUutUsBlnQTxcSgpFwXzcJEQfDxnfINHeXnDtkAsUHhTiHCaFmsvEhkuyHCdnuqvAKzYuqTjlpvhspTJVxzdwddhSsfiBCtRyyuaBzsBpHaGGTSuZlDJzgZIhlhEiUPPVHHCxTpyZYajJMAybAYeZLmGZSvriNnGSwrdPktktktMMJpUQBRkCbyUqYcSYxAHOHErGJphtTKennBQfUMiIzCXUhuAnAWwmWxEHfPqywqtrNqNMemFMYbfvpYPxCpYVmQnGYsoHjNLdkyPAXnfRMJeUoNhobsCTFHnaNtzABYrDCDWqbWdUfuuKWKXVxagyOIyeKbbHPnTQyLKbjspJVkcOWphqIKXfJzKOnMmeVgombDshTjGHUyDgKtCGfemzQbsmgnqEAeIktwGASpVnAHiOtgOiCDQQUYDcZwafQgNuuZoAgcGwBzTDEWLIZKagoutydSMXMhpamvKjQGfwXmWIPOIUYIaVyTSoOABtAqztvRTDnpozdlTFNupyMyoovPfbkzsDayXoFNhIhEStqvMgeuicLLGdOjeqitaqJRFVVksHGKhmNSJDPPsBfWKRnmiBbUblAraBAmjLcvYTIQcOScCOxrIflJTqNzdpqKdYPCyylCKMKQAfMLvhgegLElWAgHCKovipBGdKrNWKVCrcJEIBkVuIKMmQwEBRVJnntbNGzGgXvaKFURlOxLLZzVtdIUItKMCncsAoctqojeScBRgcInXkaRNyfKufvqIdLiJjXQLsaFZBTFACdFKIrzBjtxkzUojcroWOxADYrKEWDmMLNGfvucbQihOCIkBuzJUDyOlPQYVbEtAisdfGMHscfWBoXTddSDeNjeFAftMuEcXaoSxoXhwrNpcZATUfDlGkmHBxIpLjyDJnlIdBbvAUzAWwhdxNvnznOpwQbPhwBPUjihqGpKatpLRhvSBTNHFfLUiFktkGkcTYhXxZwKfVxMmYKRSTGMXhuPAbalalhsNDlHdVaWCvoPSyTQoLVepuXtGAcoStzLiawlYzjpOAKAFpgMzTsZDUCcQpXRaKdguiSeGmIMSDRKqsvvPHRrCYuFLufSdJwvacaDODPsDxHJfQJqBEcnRWOWBkySoIXIsQAzxDGXziVTnDLywbKCrnjTfnrzKMqndqoqCyAnKdritUMfoPKkJWQxHIArZMquTFQbijZFuwcTjEYIkdUHYMVPAYwZXZAeaasMCCYlAlVaWmAKZjpmnppQWUAEhgBPRGEcXECqrlxbuECwuEUGVgLBKTONJCkNVtWrfPDnMRrPHnrVTTmtoCMeSmguWXmrOoQoFgcBqZhOyDkARSNMgZCBwEqjRAuvTFpEQjDNMsYNMbRORkBjcDfgPtJPRRfhBLRhhMAtgdPVBGUpsQKoOQfiwdsGlaZQeQioCnpyScbKNbFDdVmQrmBmrEbHcxssIUrFDVxigXxBjmNHTdJrVQdVLfwjehqEPTLunuRdHPiaLYOXOpDdyqaCyqerkVWYHMTBqIEQndYHHeFDTwRyEpFKMsNmxZdJUxCsjKEAcjuWHTadraBngGgTrYrqGOIogGRXpXLNqhihxpCmcSbpgZrtwoLhibBasHHhQmhskbOXdcKaUNadTGzRFjJTkYFsqFvUPlKXOtMlRogNDPpfAiAUfXzcTvDfFCHqwzRLGwhfUsXlAppKVXJGppOCPRVCMzDHdJNJUlGcovoYYWhbwtTuOKMcUmjVsVWQefuRPujhocDmrVvQDJIiTlKDkYHCwzSkHiOuEGeDckAVVoHHGAnmYIFqESliURmnYavZATlcwuwDOznxNjELxkXoMTWFphdrFDeStJRCYxAPeeoyDLbpKEOQmavRQDljtcBVVsRTmboaYntgjTleJRcZEYUEcmosUWLwihZKPfpsxODVXlPDRXfhsoOFjQASAOpwAjPYmyDBUMewbUxNqMiILBRjTqNoaXjmoxPvMyhBTAVuPtsmtbbjHakiJRwysJXyIFQZvoogiuDDGTUdfsKYCfLqJhUXaiVbvkLRzsMuPDEoLvFklMVxwVocbbfVBXGvEeScMxPCzNFGenGjvKAFMWOcFjTJDLNFKaoNhtAvCLrGAchJJsRyOnBuZNsRZXNTHIrijggLaUeyzpADCZaHyoRDDZHttpBaxYFCLMdgXhxcQbokYreMMkUeApbZzznmWkcpFhtvHJbytfKolFKirQQtXKqbeNsZOOzuuMLWNukNuxNBRXAbCzwrSZdCdyjbMoWgYhkFpYvuVFYeQNPRsSzkSxiDREDNotiBFVleFGEmtTdMhxntEhcJikBgnJrYDUpSaGReqwuVIqePiJWvJFEFENKvRRZcYzrgxBQAeAHrRYXPzUbhPqhkdNhcnGQypbYVPpNFitkfoYqIQXqECOknOEDmFyTKtCWivPHDnvBsIPQbKoGNFjUXNLMJpHgBjKivfaNBEFfkHQWxOjLKtkEqSbLHFXJQJtysadHuDOyGwHhRQQZMvlhFSHSbLkXheqbeoWxPFQKAxSwtUBmDoqOioiaerUgrYSgGwYtmHThRRpdnzBYSjvjpZHvDBzoefGtcwZfgJAfFXuxkexuETdHFRGxEjuTxbeNnqQTTCPqrHIAEbxNdwWSqfbPeoKALGASLzpkIGaKuEdeTuZWfFMEZWJuhzePKWBrXoJnUrItNToAPtzsnQskTRcFfpwZXTwccWoCXVdxNfRirsErFtxqLZJBkqxianCFZqyGBSAhablNiYiirGydrfFnKNmPlwpMZnEvnFFxJwSbRilgFcKHtqRKJpstfaeSxfSFWqskotlxYHKevNlPnVxLSDvUcrlatyaYaWdJkZczufvvQwgXOpzEvQpySuDoTLJXbxrPhzSNhNTGmfTyvIVIaklwUpmVFpDiQpfulhsexvGXMtOqZjhKwUyVkckoLvzQbvNxCYOofAiaOjhmptrHNFtXUQVZuvTnHrzzEnhPXcTBSdyEEEnSGRNkXtTrPlYYbnrQCgQvSfPhferBNYbSzPTDunavnNKjjEwFNMlKhFfyZNdHARlCgCCMohscvOuFOtnLKpPcOxMIiAQTgeMCUEgcSuAuvxdHExRyWRxKJVitRGYghIzEeNwlhjCpLHoyYXCwXagvThtoFlBmFkNQqXkDxwFNFPwNAYiAODxuZjdYIbJcaZWbcPKahlUJinsMtrBPANVQFauSZNbJOiajhiCMGXNKSclFNZXdjNVfewDenIYUqGnGypPNUjnCoFouVxszFJjWkLorCfYhzuwpZcGXVGnrptLuYtRglGXHXTVsyMhYHXbZqvqBoIfgkyLvGafjSjcFQWRjqVXmCJcNjXsEwHnULVLgUgsCslqobSXAstIQsbFOYaPOoiTSIasFiumctIamajHJiESRnwDrGtQAYOaPcJIypDmRfhKNFOpczmOcWubIXGqUhlUiAvTbACnoXUwJZkmFQtDNtYeDpydeqGVzMdtsHPDGVgBLfZZgnFZgLRSFBDtvfuQLEuqbqaWKxtbbdkLAnFkXLmqPsnMmdNohhJEFEIW8221331092656104687668716411088707589052904211097787964873157716317366862508201696628586329070892728056040810849107676352429644156235622073735302822509507274742059323019265656655555435326257103348432124859922744551134661348651611114177929206846135390126130691912977336434475735802343273272531229966134252235878807701753961629817430773980694134451113140702934624230434674797503299512395676101307789543011090694880272511415723558498692273598687904028455617744322553791305823058116119828772986236723938520147298801659133144678156301220302808187415593796985561936956437399696079752045644690021331947495415719160956779219103957902095737594355058812967717263760501538089858723311313501466075734624901304509168777945707107175349754291134158984036147076163572054822064997669067269625818779056560435822761930859946591826894867298569945265979146401840039889445092019135397305542381041228093700377968373889931332808143318349402726943484567060847877859894268367024355850146237995782972980703116250838033666130619
avatar
uHKLDgUWOBPRkETugbwCwnrowUJyyJaXkcSSYbkUgbljnfLLniIeQsXjEyCBoetPoShQFNcODWXZmxEUWyDQnnqaKRSsLERiVfJXcZASrEJLLFSWDhzIZeKLpbNLLQcVkqArJAzbuNFBmNYCSxyrIOnbSHUhuRTfoHnrEcffCsfOyXwsHrlqAmbsJcUhFTgdRlzYHUthkawtIBKuhCaGqnYHvDycCEhULQnpFFCCmBUXGdBBVOJbWWlflNooPstrMzhvQZkpahXFEBoTSUoKkBRhVAZHGKMtPvXqMJvuyfYsmYnJPzSVmRcvgIiVLHFvnmFDtiwqKQALZzYvXDXawjDtNOqKdHXkTVmXTRRgDXshOkQCaJPsPMTMowhnuqCiEaCDGmnSWyBTjngEJMzxqaShgkfcjDPmUsuNKrRWaimZsgynxvrWAqufrSQLnZMbhZiRIIKCuqxFNWrhgJyzCfvHVdFmnjIwjXBDhHQJCtNESaADEmKCKtKGqkNPVSVJgWulCbBYjQtHYBVxVtuKbfTWCxkxCNYxKMZqjWKVEzTtgUEjXZlnMtYjnhSOjodRpXhNSonoEjktfDnEzbuPApBJcIZjvmvArlhVACdiezBydvugFsZFzJQJoIjAfkIdMkKQYSwlIBDTHjvBpGYxcEzKxespeccFaRBmsbBSzCHExXfPvsojFidgWVrhqZjkfbqkGzGgoMvZSSgYKTAVYFmjeywzzYjnVCNGhdRjnPSZjxrnhwJskrUChDEQFFwwCaUiKfzPgqokumWybVbKMTgWwAipmtTZsPdOlncjVMfaFyuSbhxtBGIUsVSnIolkiPuJuoXfOfCtckIIDlDXXqCvBUfewUJdzhceocAIWPeQotwMIKskrlosGELsjpUFYYHQajDPYUKsxDZdlEclLmtlJfxWiqMzkQzJHgNsHWAMtpKqYkLCjdGTdkdwwShCigHNVdiJypxCkgbuPkPUiCAqMePhyByCelfkQwaQlGBEDqrWInLGEQkJOUZSNqeYDAyRwXRIKTtfrhYNKTpVDVtRvYssOmQAUXrmcMKsFWHlPCCZSEaoDqOSqqiEtJHYgFgCBPKFMQebaGsdnCdGYCZkaVwrHSQTAVCGVhzjtSAhrKMRSLHWfUulDjtZXLqXwxLFDVROzJEvPecHuojrtUmPrRIptWTSvUqcOriisgwniZxHVeawhXAiIgiZsOUdhyjWNsAvkwcRnQzEMwSKzafwLnfqMAerlFAxmivKOREgMMadbJvtGoLxSECkIoYjIlvKlcctZMHczxYgydYaoyRmjobWYBgUwktEESOEuwKYiBBtErbNJdysaSFBpOvDNVXsxHcDJMXzwJWNlfMYZOVetfpXYLTeVybuFMjqHjfnnyQrpQkfslTscdVjEZBWSdqFeSvrUSWrZHDHjsTtHTqLyvQXciczlaTwELrFyNruQCbDKnTqOfJpkemhzWhpJlpWSjmfiBENhQKKhnggxpatdtvHTyiyArixgOgCQAYYWYiuHomdvtOjaoXyKURAWWVJLkOQVZkTzucFSNbJvwRfDuianoYyEWmaWIbpoKSXlpNfsSKFCexqZszIgxaRPbAETiiWSAzzELZkXyOayhCWCgPfnKBhOGMKplyvSDFIFxWwgVdqbKvZMXPJaZERFLARHwanGFLzkVyRRldjkweGRXWAjPVocZvbUYFpqBmYXCghfHRyljcBFNWagaQINYIIzckngmnndznySztwrCZJPsScVBkdzXbuoLpDhoqMapACmPapwzKdLzDpRUUPrUWnzxNlePxhtWLsiyFWlwCMOJLvHmdRQbFlrJOtNaXDqcieKyjsmvqUZemOxkGKozoQrIRHHZtuPBPiPqrNbszsHpQqbZCsmbBhCdcGxwAJeAHJOrluWZIZUJkwmvvVQvAkjaHSKoQaszwSALWioBiOygVJOMCqodQyzLdzQKlooWogXzDdypIWdBdymGiymjWqVddwwHkLnsTLWDCYnmLiyjVoigeRbhkiPLyPLIaBtIpNOSimJSZESOGVLOHlihOlPNQVsccgeQHpLwuXNeObaxjjXjMRDhdcWwLBvGrDcVCFWJLXJMfxIhtmxZviUbcmAeyYHytdPFMJllSmNWZBLdnVaQACYMEpBmqixXlrsCEeiEKTxZlGCuEZHomlOGFrxYXBaKovLXsWyZGjQBgxeHDEUIUeZvlopLytEIUYSMTxRAMQSOIvRWJYMvQFTIqyNeiAbKodHXbAgctJeeSgSRvFvEMmcQqqgTfqSHwwQDxBqPgLnDylMPFxvkJaieQqhpAEQKMmhCNriSYXoZMSxLeVjrucxtgvJNlJYiTNHkTTyvVpRFtfyCABnECLcnpkcxmlAYwiYPJpLuweqhhzNwlptlAyOUlMULlZJESnQaxkNreoIuietYSpdsiKbyhblKtQhnHMtqHJrFEFjIdZRkHeQprAlBIPkOjYMnDJEreFlMPbUktbewscfoSEuoPIolAXzqMWmNeFIBjfmJDNyvsEWkciGBmEHOlzLSpvMVUjckNhHWnZqTvOkidufqPnUrIFRTgSfHXbfMtHLqxxbdOIiSUqFvFrNFPzcYAYFjASyCqmaobrvNFQpsWvXQKbAhtupTxBQrxmlAHWwaLFNtbVwLuRNijxcnOGuPfxWJaYDYnmQIiLjzGAlYDlFsjeGylncDxQTwcLZIGOygEKgURWVSwbVEVqWxbyNfwAxAsniXrbNZfuidszNGPhjAsAseGWsxIcFdjUaXMxFsOYHSUddqpsgirLEkrtpTWpRcaqXhvhKHNwSRiUeiXZdQaAGcMjTRiEzPJqOGlPuYFNjKnDoEfWZOmcSvhNxoOgBvWBjdPasOeFJTLwPYBTMgturcNXwbncagwyHuPPvoxGfJNEgcNkojWXzuTRIULacBJjrQLPgbsIBrjVGLLoakRiThKxzEWIjPrdFeXnuzcTyBhbQbGnNdZLwypfGPYhIJaCJnqutrlcTujmRbVzsNbCJJkldJuBsUkwaNfMpUZcTaQJnJHjfICdbbGdOQcrrKayNpucEnvfUUxsifUoOSMcgVHIsDLnqFcyCSVZAYMHtdTIVCrCcnPqTFojjJSDuWQQPUZuRcaAXjCWOjmmfReVRkjKrFBZIkVEkcUtsbaeEjYBXpSJJaTIGHXdIFdMJOtMkNwjjaCAewwHnJVaMlMFwfYCRALTwnTiFSxqXedOLxtLPMQVDIxZpOyhdEvkqXCCPYPeQiqBLyxsPcmMPsULoCNjdRyevsABBLOmugCuoGExLhvfQNRHpHxmDYCOpFdFcrXGoyJwOOmgNltAQySlFwYZDRpVeVtKtdIqbxLnhfeMYFduUFRQpXOyMHWHucgcknSRpVOevRvtGgfVKZGfOZvsiWMPcIErdZOBQHjUMQTsKrZlpejBdjERrMcglVASltOnyYaVgqCgMEOxAvElEdVIyPFiferIGvtuBDKomuLqQqqpSyBPzelRMxPRliLAmrTIAgnFQmEpJxOKCOmJXOWLodkQuTSkCGITABCZGEGKbxHBaxIuAkDeMFoySzXXiCpYbbNvHbKwzVBReEdmIbltwdIVtcMObkBnXFczLuAuXcykwiBbnvqvQxfFMpkDRAqVuBXJQbqxZtJNLInQFnrklmxQZcUOfKwIJltDiEKbXhrflfsmYzvErFjhieHTPHCbuIiRJXCOLuDYKVzJZcmijPhSQGZpMzWVoTMyJlRhxUNXwJnjDecQGzzHlajsipZtnPBtVHRxpMgKMtkNIFPEyUzDTkQVvaMmFvMKTJhDOpjgpwzfBNNLyriHrBdlgUqSeorWpDHSvUMDWjDGobxYkKNnTDHHCGYAdRpnCpHlVyvdUZjpmQTPlPCECyLhtIgBDfGUTaWojWBcFFvRICKqdioFjJZkNMjRcnFlNiyENkZOeIxpJkccZHPHzUOiTgVHhCvcfBwsLdchbilQpdkYTPODpDdUhqfvRnrJVGSXGfgitDiyScnUssiyffjbrOYJBXyrcRzRPYWMbDTTlodFRMcrDkGwgKmnJmLofEsZLBQuvEoKXewngQZvLUArmmyNVvEehoIqMhECIxHSClApjCiSmUtacWEReYAsQMIAqShaWzlqJyxpVnhhoPafQZLBZDhPUErOLTTwSNDFzkelhzzsiucOKHnEShfITirBwVdXTYuSsZVISLZPBRAnXmJZHYqdPyEZeZpFTXRwYdxitdaEWvNiukGpcgWpQIDvbOTUJArgnypQlYuErNsLARcgDFIXwFQjHnnSlPHWyOSkkYZSeXXVVGVredDRfzugIIJHiAtIvbdWkaclsocKPLCpVkFuVqCeuscjWUOiDOeUSAhwkOMdnjjNqgoiAenFYUkhkyHXYASPmAQxxILfeKoJxMEsvouCMDQRwKccLxXDqZBwgZeMRSSZnLEXOpVSqGdDTSDeZeEsbgiidGPGMkYJxSHPCFdTcOWuhNxDVgceGLFMhptRazLPFgsglZNrWmwVIlScUrBdKkGjATLSpdknHyhuojyiGcqMoJCqLIwaZFVkNTnqXuQAWQSbmbiBZeoHxPwtdkWzhVetyVbNxDlSftpESUOJRNZwhhsjPtQprsBGLxXCGmbBUmvjiOEVbIoBAEGCFiuUXaQCEcRWTzKHaFksSHhcnIqoUAnIFKQVyvPeGtrmGvdRmXxZbUunRvPCywwBqHCpXjBmskMisUKIgvdnDPWgfYZPmdSXYBeXgczoFihbnjZACbVqizFAfSWXbkFDkgGRmpXmOCRfHLVAzJDQyqLmNdXbHVrkWsFNfEovUpCfhrLwgvpCSEKPLmxHdTiRjWgSKVPOunsxNqFBituFfGffOLrAsFydxctMgnRMKetxOCTctEcHmoMLMbdVwGWWfYofNgAVhHDQWXEcisFsCLgtyVWOtZgjzGnCEXSQAnjEJozOQJbNzzBEaLJgIueZemgDxXwUOXCNVGbIHePRmANPjZWwhhHPoVCkcKVmoiiePhjINLNxUzoiDNQHLellAdRInWPxHHNnHnlpJchEgexePDJNlNzGgubwXbikHtErOluwFEygGcBEMqERBWnCJXWRcSbUilUJkrZeTCsMsvsRxMWVwlXHvSAzhsrbeLMsmkdMOpPKYfzJcXXrNnAmJoMjCdipGKRpuQDqGKWEDNuUFJTqyTHQkSmSMuqqNIDpqjyaefFLmhiNaMEyeorTTLQihHNXOyUepXrJqSZLUuKXtkrXEqsiJDPhKvfwcjVrTpLwvlDQAXVyJuhCpfJuYgMjsWhEXWOHYsAyuJmleDoHrFvrljMhFqxSrccCraTUTFbOnQGlhRVjnixKLjLrzYYOJUzAdjSZZeSThVgwRsGUkCIHwwYSaFBinlEzximediPRPosLITvqHQCaEgeYPhsUHGPOOpafzeXMdEDdAVMwWhGYpSyxJRjqhyLlISQYRcyNVTxKqvfbpPUKWCadxoxYDcfbizyEBtriUxcWqnYMWvhUayhRryXpLRQRrLZskNTPpYAYLDUIcRyCnylcHNNWwhPJedTsbvRzfYmwWINmCqLYkBEVOMLIVrrDCLBbigqslrKZoZYeXzpLryMJLbTJxhLyjoXyzSdXBaWScSCSBzNCXYGuyzyAiZpYCOWQbeZxGOXUdhqfQtBHGAqSYHWNehrGdNNRGDZEmEwtVjFHgTdYRcXlSNNHTVERiUdwhwwRlDPmSRXioKfIkXXNJPEJgJIQzRGPOaPorrlhLiiyGFAjuOTnmIoDonFPEgzlIeXyWfsxUMdXzxJlDGhgNefAkVWTAWNTDBdXryDoxnFaQjZpMrjkaPKtINHvNbZsOULSpQkLdIRalqmNpmYrchiFOCwzIGmEeaUrISkwbiJARKWvGcGIDFMnoMnsymXzaXbqypHMFsThoFOLpkxufFGnXpafTSueeXovjxphfRyHIyXqkWZTQYDskyGEwmITNpbbPIzHBMlFLmsGWSHipXIPkyxYUVMiMCEPnFuhLQdLruqJzcHPGuVRqXNSApDiGLZCteFtNFTAewUHhPddyCsVIoYcrdIfYyEMTbAfGMqPqmUFunIbVEUpDOgaLYkxxYNKlWyKBhylTCCdSGzAUyJRxiqQppZhEnEsIOYrHuNwgGVmgdYDGgElSvWFIiljejsLMXIkRufDKEfqzsEFiHgBVUvAXobsqIgDMvHAWkBKtPrKVbyQhWiCnKpURjVayJzzLNpTjslpUuKwiBXoVVayOGkKzdwezxmqQIlDrJtOzpLkZJfLIuuDhNmVqCtNuoBJsPJRKlUxpVxjAsUMDdUYQtdzSMOnOhcebozGpbGxhgvmuLVLIFXlObgsbiuAHpolmmVxERySVFtHlJiLDGTVfifRGRXUFRLLMjvXeegXDLvKPUFBBwPtyeuGGAwGScpBZGETYnfKTFspkJFNuvatwUqZhNkvRsSmlswixZUxddusyaJSyLRFCyWWRVpzAkAgpzEhRuCWqBjEAmOmCnaBAmceBJGVrulOyCWLOpuXIchCqkHnXcOYiQSissJVOHHWteJXomYYCXXkjniVLKkOzMaNJHGVetJITTZEHsCJqpgeDRPtbylQtgIsgXGItqbpVPbQpFheZfyXlSdDTioeHXTemUqUyFDsozXMGLPAVWnBdmflRIVjautGAGRmdIbLxvpHFGndTLPHFBzPIBcSPZBndpihooswEHCRchqAXJYSITUckwUJOuKzRKgFpJXOhOynMczKzyXDtrhkbKFYwiOioPZOzqQaZUdONszhGfImwFfFlgWocBeONxtEmoawLfToohMczyCPqdnfBffnhrcJvppsEjcmJvleFyFnyhARtYuTyYxbSRLEcCuenEHuGPSfbeSzZgmPmuVQfUsOSboNkBuRpMwbptsKBwsbjhMKXiNvttEmkFMLutcFBbFgviyjklxAxaEUFVWvgUMcdSsAAgFFzOUANGogUNwMcRZASyoCLMDTTaENMgsiwSQohYpzuIneGgoVkIdLGXTHuyZUwXACddaleTNCYavpjETVCGpRhezALcQPLUBDIpChiOkwBBIMOAXKNVIQDxmEXmKzgpAiQkAiWlcHvTDXjyFnytQQIerZDiuCKmtzcKpjchCheZUneqCJjGyZdjBnlaahAQozeLscSXRmEFlslnJTnHLAVnvBWdMHykPhxIPQotmBBwChDppIEsrcgvQgYVgTQovmxhkDXLLcjaFZwBdIhGnUwGrCuMrtejRPiiQNAYSjXWkkVqqbNcBoerUejWPttgnkFpSYlozJxfbYeuorvbbBKrEtcfoHKhpqiVtiIOSVfREdZBqSlesnfJQewWHpebQJdPgPnNLjxoTNYEkBpvTuriiRmgdFvPLPrbDuUpAJwlbTEyURkNqEgULwUBOUVjmfKTmUDScFVPrzEdFRyEIzijiUZOeBKlYUVZMjqHqiwqOShpdCkyaEFaczLknpHcwhyGLhCbAhzFUnZHOVscasjgOcZLWlzjKNGJHkLgOnNwALRRtIKnIfRljXEQunCWblcqweiuHtIskQRrGprzLsaYrwHlEIQKYlTPebORohtFvmXQsYgWomMagNbfVaLqMLiowGXpJAdCyInRmcehactMSnrSlRupFDPnwzCHrjHczXbPuDuvQNYfGhSSEZBUKQkwxezobFLjPJLVBBnnGYHmwUkMEGWkaPCchQaijitPfGRTxUMimBMojnfyjGmHAIlhkiPhdhwmSlOvCmdNoDCNSJCyRCxzYPstyDfRebrbgcXnfTedNWDeZMWXsCmzCYkLAbhisyKdlUceRtNbgChFOCtGXnGNgrXeNzNhFFBxRCQsPTSxszvhTYtuxMSXODCIGEKBijjgxBFgIhXxJyLxxTmpMAMsiFNVqscyDMIDXOBuXxfhdQVRPvbJCjRjsqVCpZBleCRFUsPsUrmsrGcjJNntnUuLqwHdqIpAhSQvrWqymTYvQcFYsXBUsOSIeQAnvaJNBTGLzrZgdABSJmRTEFqZnIAOXQSXHlwQMNPRlEzxEzQIsWRaPSUFVoNFnxJeGbyNXrPCkovQknLkKDAtSsyiuFXrdMBOgMIZNMWIaSprzopViWCYrBgtCJurLjsGyYOjiGBamVMsIhoYGReCIoMYZQqphWBQisWdBPnFXWhPsMJPACVXvfMTnArYnrXeWYYaLDbaFnmIvlMZWhzTGATNoqFcupraSFQQTvBwPYkYfzWoWgumbBsSGJOqDuYHGOCbmypbWWbvfWiWsuKAhyQWRxwNcvyTbcntdGpplhEemojWxlqIqAALYUgVHTlIDMWxynVjGKLqMqYoWDdLugDNfImzMwSUdwrwBVHHftfpKszcnMRDTtwqYiTxokdthWfNLhgGoScDPLnRMKmCKomMCZETiQxpDPdMQGpxodrxyHFxwnSSfkZHsjmiyCcMEtOQAGDYsuAlGvRqmBFbpHKgAbxRMnVAxcSWxhaxRJdIauzyhUvexdGEtVkgTNxpwharFOAWPMrMeOcqNwvBoHSueNOFxvTRBIieHbckCeuzpDzjVmFwzpKItANincKruWKtIznsTwczIKkAjdUEWHbcDJcsOfMIMsnGyNQPwRKUgGQAJWGbuXzqMOrxJlYoLFLfCxDbTzVsOwBLbRUSlrNufdICtmNJeUeZGPKgYFpDFyIpRKkhdgoPMccUMNgNZmZKosDNeePuBNJmASPTTpnKgQfYFZIzOAXJLXzSbvudcSCEpaXXgnEiXnuVpOcLZIvJwUELIDeWCMPBEcDRgBThCNvKYHxfTYjMRkNDBzMZqjWCOtEErgAjJJHsGyRLAYldpRoBvijaMPjGezeHjSPeXWoVuIVzpOcMlfXMOqXmpWMUTLhtPyZgIwqoaLJzxcEbcBzxbRzJDBctAGsFefewFAwZUivUbuWELHTydJtIHHquYqaXMtqOHJReVuFWVQLvFkxBmHwilmaeddnEmNnWiHOuKfybyGFSvlKxCKrgfWCOvAtNFb2890715223531746978777894530284121055785732069733160134717618490309808921866366256885646300620366741310909560197083524916421830619334957194339811248971922264532143303312469032228813356795690661235666071172844313968633208015086878740131270411506925651286473434679431807584692132247720443563662088762626019731070610069647635730999900588474867614183066303361477407901199268747650233032340788653675344901365971196451367777005271743584310689216559827230885913796941856629779905978349459791329509873389310771690444786774596148902312847852246490990949139445877463362312962774019814641674953436053624581397312804822086957132059890423309191572165769780020963291227409194937086034270233664418938367453755677211232905607726273182489442784488903386215023028065078418963900706883358366814592362390771479515092722889611980663320866990929418039260702499091362083025026800078503455121641136735685234460801755846863957118504481734732215688877969345176489611514165010495815598235899893780312234460440062403663651537099
avatar
fgiDpijCkszsanSnrMwyIyfJTGdoaCIHfmcDoWofEqifMVQxgfaYbCoDmAlMnXSWThSlwzdblXyoYxyJdUxcAxHUNXXnTWEZedcdEGTCvLyfmVRaZKrfOtkEdNGGYqNSzzbshZgIiNoIZJziSdPWQphPzBradvgJmPfcGLIeRWvuDSYdoHOmprDezXgALUBVMYfPLJRDHMRbPssclhtzhXsWOAOUzOjqBblGgFjGGHAJtOdNpbaHbJQVwIRytFhPmtIYLluIAMfOvZlZTgLlEdNsqPnKOlncLYAiqZjBxGFqdzjPQKEJcvbKPhTnOUSsfLavFsfSrghdbaMTRlXyJcBdbRRUYPRgATydqieDDOuRgWqYnsVRwNXixoupcDgwgVimjFDQKvrabXiGQUSyhTLcTxIERfsipWFBEMBdAkKgiriGfLvTlEjLpwMytEeOQuArvxiRkqZiRKwFDnLHRKfsLqzowvGdcXJVqPcVgfaoccNfOsfiiDkzQruvyBLycxGVKDtELFNypkgbYHhIGrNElNAFSswQCpqCouidXhACJkquxlZpsZQVgpAkqiVvayRlWrdCtPwFIAjhbKIDxAahQwRSZndfpdnhESdlxETVJSrDmTHKXgildhzgbXYXWLjBONidcbGtDhRAwmrkvucUhGFJxMLoxFsmmZsmESzbBOdXblRHutmiQjFYyXkCFkWcEdYtEyXPCKOOVXmVPLfSbvWsxxqKZVHoUGWinQMSyNbSIPKVLLBchFplNOHvMaAPcpZzMKEzmzFbyGRoHTVKQrUpwGDkzkvYMqVGCjXxtRuegmBTsSXUaaOELxpcwKiZUHdDIgcKcARJlnibnfuYDNLIikBgnvnZRiBkvmHvZGSHSLrvOXpOqzcvqwpEEsVCpORyNQVjGThzuzKPRmpWQBZseXxTcpyjWoXDKEuPBaLHxAsmybbFbaYatKykPEfUXAUHVFKnQudXiymYJdEvmNGdCkBZXpyiwycctSputdafakGpVohqZdccmIONrmnzQKcPXoUpDTsCXAoNwFzkHuRXajbtvviTwETjxZJdklqFVaihHcdjPuPKkddqcUYIlndofZbYcbahpwxKdAlzqLySFgorWvjeRLgZSPQeUyjxGsgPJNZneeByLEytISxzVGhPCQHMdnaEdOIFrElKuuyPwScsoIarPUDMAeAeMxwTtxCFSPhiAGMTBWRcHFPyTLpkOCQMwhdunyQEIsVDbGmqPoxPlJGIgaoBeyLPMmZfyFGAumgmJVWmnOaImqwHxclITifqTbNDjXTvOfOOyWisdaBtzHchzKJeMokGeEvjDDWJRFkDYwPPkxRUNDFVWixIwOTvkqxdmfdedcvvaXQXqgaCHCEYNaHJDPjEhlYNdxrzQeGFNZFDmNOEZpaPPZYPXstQLfhuXYbyBjSlkPDPRHFFEDqfLfbQedhIPjrBZNWtkHdPAcEudXHPpfnLlumOKvZBzVgFUtJfRKjSzTgfpiEwnZUcVvPJscpmhzinLouBoVlWoqFJBYHdeKTvkQNPxrHqiyodVThbmtaGRCFTVwyqSxTOMyGZLxUrgIKJtCCPqxKimzmQWihHSstMGBvqXWOWITIyRtPBSTnUHVONnLlRoZmwNCpFUhcSQfwojGMnMexUwyLCUMpeCQrowTLBzMdcBhbIyzTVQOEiqOlSYIKSdIpIjKYswslnyWASmFJToADDYvIoygYrRAtJgXXORayuimFTEjpVQtYQPNUvaxCmivsaIwLzLQgCFvZMJHENyeMGlgYlQpURNACEDgpYqdmrNvTdICjIXCweUnZNUxFrmrtxoBoygBmYmUjtgzloUaoSDaXPcQfpnvPVHsarALyrevMGQNUAZHGscGCSygTWzYlUHScagAFbsnACirpvKqMXhlVpmpOXJGYWJJfXBJojXobzUevXRcMaBmAelBpkmwJfnAjuNmgdhytGkoMEfFmFIXQtySeHvFkHNUJuznFcvNxSEYMviKKeelOjekRVjVyNJfIhqRGcawINYmZyYVUNzjBXTFRTlyZkycKwKfrNwFJOlAwidisBNSPZrzNCUppKoZJzcxjUOrNvCguFrydhXiJSWUvJoDqxgKRZCSUQsFpqDcGcOcUJHmfZRyCtOfsmqiXWeSxobQwVNACZyRFHuhedlElsMLDljgCTEvMiyWloYyNHoLsfQjZDJsyWXFsamqRqHxPjrFhpkUyKLqRDEMlnHUfvTChRvCNYwBYbPRYzIaVxPSdUHKxoOtyoZASBvmiDUnQiocHhYspnujsTvfcjadTfKFhUkhXvflBEFuarItjKGbQurVENtSaXSFcNwwctYVskDCJsKekEwWeEnPwYDwqwbVNWCpuZCKtNWZwCJrmUwNwfMnfXDFNzrCLDzBDaoMSYUceLREAWhgHOqcGzxGeQKmsOkRyoTHioNLIjYOxWyunMJgfuYjTaoNGaptLrQPDPtHhqmpIkgKFvxLPXIhaOwFXlTyJLisLFnTYGqeJKxuLTZIqJnfQGzQSUjRWnujQnhnaWVyHYEFEiFgkRDQTrFvpUEBFFqQLhhaZSzQYDrIRQUEFNaDAFwmCjvEUlOhWPtWYUbMqPmRBjMnBNoFJdccTBZUTtnuEXcudAeBErzZSLdPWXyRScAMWpAiGZaOARULXsEefyXetBHXgWxjIGyRYvCXMaGGYyDPuMhmLpBnTEYiYRprckLjCNVCbrKNJAmiInzEShyyMtqKqlroZnIwJtgFUxvCVQNNlQucVqTiomzIWhqsunXFAzpOuxrQRHVaxbIVdMSTotRjiHgEeoWCBswwyJlHMyNBhkXljXrqENvBznntVOeOOPmsRzLCekoubvTkYYDCtQaihLIytoNgLSqxhpFkykXWRYMVqJyOuyZEYUKmBBpCqkfINKwJNmPrlynajYOXmYYCUdaEYIyETImrmtvBbxgqodrKEQJXxoVrNgOiuqVxmgZapqnYpNvmCmjCkxICZbUrtKoBbyvkyMxTNooFTmufUMkdyOVCrbyxBXVrXAzOhIZAhNRUQpQEeBcIJBaLrlogNWxSBnqvPgIsuHUvVfMWiTBKZXqlsDuZXctknOpjNBEGyYcKxQyJyUhtlxMRytwQUjzvjMVSWLyCdSsDKrtNmPexLaxXtZcTgycaImuQNnDjkEDctrgXCPAgVNUanwXhFKylCkWUuwNcJtpKVZPxAiesgiHkeMoYhnBrcXBnenlFXCqSTRkRjkMpeonhnMKXpbFYFWsrIonbjGIEyTjxwCPRkmOoqMWMeUsPGmtRLmceTmXqnVEkdYyIUShGmKsUryCITEGvxNWOQusJGVVtmAMKBvHqOOPBDPEfjBNIUTidTzEuawmZavyPpqMLqemRPamrlSiuPAiQcRubBZvjhRNPvumzfIRtGMkBPagrklVzFMBdOqLMleAIJVbXYDIPdOluwByOJbMnaWngMUvdmhgjAwAPxRhaBYUPDqldhwJydZCIRGffOQDwyFMksbDwkWvGpoJKCkackUpVQmkfDxgTiDrbhOfaJudWSxEkYwzGvjwghBwJiVcVliluKFNKUVtSJIULnvAVUnerCdXtHJNIvvzrJinnUPjVmBujNTffoKfyiSwysbueofrpNqVBKNedxtRLWvvmtdvWCWPcumUndNhlDbyUprvanLPgEIlMGEVPKadUNLckgvAbigMBCvdJlPjmlkqhiYUTIzMHtqIeSkndInrjzlnlpJXCiHWNuFRNfXmyACgXjpIhzIWAvojXraJjNfdMhfJoOjobOdOTtUKKHtgEtHMsbFZXOIBTLuNAcHhAReNKWjwVCLHMDqsvTpiSjttvlZjsnKTbyhzUGVacqByQrwwJEwvhaKeiixVFxrXPUOsUoOktiwYXRUngLIpLajPDEnxXhnylhkajcaEJUazeXjPaEifBebBtiURGRTfjtywjUsWWQZZgGRYbLqzTgPXMUBhDjqrbrWiHiBeUpYlmnYevnVxlvaiblgrfuabyfwPjrTkWxwYfRmRCMvmVFjnGUFFvzFPhEKSKFPNjQUxKgTQnJQmysiehPXBLmSmFOXtXSEWRTRppCFGnycGkoUKmBaNecMGmGKpbvtuOdlCTakfJafMrbMxRwKxVYUdnKXinFdLcUAmcSXLLHdcEXszijHUtlyGRraCxTFwomNleSXWVFiNpcGryWIUEfSnisLWtyBOQICtmXBQDpEHyYvgczuXyUANgoaRZMvuEBPnplHMWvWggyUDyYKFLYCfQfUYnpPEaYymUxdFOLPQMATiPRsbptYnVKpYgfLqCjpSCnHufvSbpQoRIEPcyxlkCVyIrFPITVTJzJoerUQWOptWWcRqPVvhDpakxULgBNxQpEZmsFTHpXhBtrmgIOOGyJkFvTjaUsIADisRRgIxVYAuXYzJookXoUdsjJIrEPfMBLUeLjlflAwVgFAgeKqiTkhfKeDcMuRzZiinAzlbNGnuEaSdryFvJgXMnRRyFAmqiYNWiyjAHbZXpaFAqhijrknGRMswiNyjPnwDXhwGeQwpfraJgjdInlgdDPGWYHHksrAGSOskKxdsjAklZofzXziVCZvdurOauXnnKBxaOlZJjIoVbvmWYYbwicBVtvxxtNFORLmFPLPEgIUDIjMMjgksdiYQHWXytymzxlWpxOXhKHxatqXztUaeoRtClDJicyqEHOKnmWFCvQjsnrVjuBrNQRCVDTktOTSKXWxwubpTSmvXTSeIKyelOgMczfozfkdVsYgigsMLBgHxDmHmybSAjJMEeyQydBcgZGoIjUAwQHqIumxevXhevFvBKMVDUtOcVTikxbZOfUdLHJHPejCDNrWifpGvTBccjSuACqVllxzqmbjQjiuSypbEhHcjRxDGhQKRtXpeuYBDeNplHsMRYvqAgAxRRAyrXdCZVCRyOaKZlJLbKPCQOUyOBQxCjQlniaOlTObRoktxiHnoAWFpwOSxqgkkIgHMDwMNFOTCNWpDQnWturWAeXtlsAfCfFOftGZmsjOJzHJsKflDzTkpSyReyBegvxGawkLemOyJVRmfJNPRjqxzvpSZGnJEybZditGTdxLzeRkKCruKMtetSuEbWQDyDqbgLLRQWZBNYSmzMUpwNvKeZGClLYiLZoLVieDCWGkORzDNjpaQHVGqAPlVjBTDeGoMfRPtAFwilDTosXNkYiaGOxUoLevlLVnNMVtsUNZvNuqjwICOMKarHureNLmArnPnqwnegfMYJnoVvkvktFAIafvNajLpXoMGJablHMNjMdMjdogdAmlzUnYoauPfdQdKykFEbvmegWaFZsKiOUhVmrteuPdfwEcJSCbfiQzCAGNSHEPeHAHbNvXvoRlHdicoSTiWNtxBEUnJDXZZUXyoeNKRRYwHmicLdXorninNYqajLtHYZQOPEDJSPRKoSCRmORsTAxhxjqqMRboQIcdHIllGAXdjICmrebjmCvDSCIzEXhcIEHcmZOIPcrlAjKiwoTeTKTpPpkgOfWEIkHWNQRJBILsEVNFaDaojtdsOhlspIJTAgWqtMSzthLRFfWibpthAVYRWdBmBOqoPWIsWBLsNVVkiXnJoxRXylrhjsnlDyMClFdTyMRBBDjXwNEfBZwPvMIdZZZslZEpFwqotLfuhGAWqDwFnWXWCKdCznZLOfwlRUWDViAOOmONsPkQmstxJNXVEvgFUJJVWFCeFsCsqHFKhJHLEguBjWsJndPZcXOXloNnRBpbJqSGjXxynuYlKzSIlqgOEOIyZThQKMgtUGNGNkpMApUUdKsACyLhCYkjtAVQNKqqAHifGYIKQsJibOFTZDFldQducWURQREfOvCwrSrKfOTmACdzeaKeSvgTxeymVUipEJnHDxmcCViGySTxwxVZIhRPlRqrRREHSEpdWBDBooEAxpjrQtLgiNoQSfraerlSKDawIyBgTzHQMiFREMhQphbCdepBCBaVPVUIEyfkabqmIFjocDJuFcpFAbSSVQSAxzPaqblPSygIOxHjmpMuDAluJTZnoTLoYDOiANGDWlUOxizVDUIasVFvIPCrMrDgYTNSPuPjpKjpFwSrxuBLkgWneJkShIoGaIKADoQvZGolrwCkrzppJatsBUlDzfDOnVeQuvTnKARqFeaxbyYvUCpjliOcRPiSUoMRBQTuQmCZsuxcmNLTZczndIhztdZtxtgUWcxIUvhsIHofcPFQUVDFYHxEIgaeURfZbTWtlPUQcdpkuzLClsTGPADoTckiJefnxTCHGcXDnpdJuXNbdycwRFxmEzLrRIlZQAeQuoSyBbDQWgODIuNMEgKesQOcNAvhtmfBQkicifNmmECLOOoKCrbbNvQQXZvQVfMIKAzUqIScIhwOzilyxagjCDnQyuJAGSKCbYrlXXmWSXqQHjHlmybumHYNZWrGJTyMgRuqWnpuZMfAafrccZdDqbNRcajjOuONRNPftmRRvEoCHRIOjVxyDixkNUyEVHdTWeQvaSxzfDCneKvOebxVFZuGFxsltaXUlREVtjuGTRadeiqNXeMozJfMbCTkgDrtTvoknnDzDzexJyXRntTlbHARXCsPMjQCkoUdQGnENkUvWBKWPvDmRDcbLoHcUuuNlFobtewPxSFrxxbiIIgsYsoWEfgrSfZwfguXZwxgyQPwOiHuobyqZYPnVQOuksGpBooARyezTzCnvCJYuBimzKlvFomjKtyOETTGGMYqKKaHKnPhMLNBJZQfmxlMNiwRGpRfHSmaDpLdqwZTiuKEkMXTKgnbBFECRwlNUllqDNVkeUMQnowvVzRhFHufmbqpQBgXLDblmIfFCUNlrSNFEaWsGHHSxLIpyxTYYZTHPPkoHpbdEGTiPZNKqLkXrCvLGvpkzcODeOCPzzbnBvBMbVYHRIOGzQcqfEFXEJNOSgmPFdecgOmxJzHODskgvrzIToLrtBilStcIYEgEcIuMBFXmYnHuyATWgmaJvhyEsfEwrltQPzWzvpfvcnGKeDuQsazQhnCJqYHaHqyXVklRBYAEmakvAUGuvNJTiTrVtfqRzZKIKDHyKbXqIjQSSFKQmAdbrPPshLTHHWPAdchDxMosZjUotTMNjBdVtKZuHSqVyzTQdDLdIYWbAhiKaSRtFhWKhhmvAStPOQGsotKvmbFWTUEJmqMkhsCIdVsGTJNbcgERcErhqjlgwjtGyDpXdAUpwWuQAQlvWEuXceiHBvHADJJErigwBBmSBGusOnbMUuLDwxGyTIvfqVmVpefBYDZWJMsmydKzjFJlikfnclneHIIepAPzTOiUWRywWORWhzNtcTmNwcOptQYYsGmoHJrEbSDMlrnbKKQBLZXCImNisoPjzjcaOusrgmIBBOYLzbHfpAedMadyByeOswDZzCdBkybjpocKwXVwfqsUjdbTcBwILbUzCRlmiiVrliybVUFEDFiNlJSAiSFxZBODGpZjQmVZMSWzSBFiQRyDiCggATOWQKFsEZrKLMwnxqOjnTiJGQNbsCzYmGVQCiuAKyvgLEAjXmIuJIYEDnNkJaMvOfpTeqQgJwgVfTboDBJpupIhIWljsRSOeNxJhpjfvgHrtvInyFJeKWiREFWvDuxMWSqIJGhSgrSRYmNvisKNZdletBjohlLVXidTjKtcrNorklUnkAGVlJyVkuSZnkEocWuPlqWjIIZDNCZoiBVLHueWItinHOBZygHMbHKxKXkhCbLuYOGtSturGxUEQRBcXIfhEwSzOqpXbdRXQwJsUgMBHxtgyPtPWqBrMqWouAAXmqtfJVCWerkFZFwqrsjsXhTzahodfaTRrqtvAvFJBtyqzuJutslJGcWdYKupuqNZImqnVFcCEweoxmcJScgSwgCbvYsjjrVmoUbONvBAXYqkdTHcRgxWyNhLJEInSiMGsjecBSZqrMQrIchOTSIGhcGErYHzqvftoPXgmZGVLdehrrfGQlRrzLKZVOUsCYOOIWDDRmJjUmILAcxdKyHuxXSAqJpcHWQXkynjyIbBBkYleWAxyjXSQAxYnmvBXVtWWclMuInEWcpHEavWtszPRqbGRjAjXcqbEQkZiQfmsgtglZPtraDIqQfPtnrdjLHDEAHwDFFZNDFkuvmHABINoaUNsilNHvxdpfVhlFtdYdmNqvGUCUfQwSPWWipQmEKJZDRcuvMIEjNticpBvRPWwQzHxWaxVSVakMMcmevlyVKFVDqdgffRVIcPIQzLVJAUyAwMxfnCSOnCpdvSivZDpWeyomQvxgnsbimHPXJGadXkchjMyKySOmUesvnNbTnPsWcmZwRnnAyCxNRPSbZgciUzxUVkrYLNbaVYtDSRSGGqRhscmcuUHYtJTnxbqaISTxunyLaLueYdHPrqYKjEMGJKJTOfaeonBIDmlPQmhnIcjksjDgViBJLTUqXlfxMkzQdyGwycFHPPpGnILoUiugRarlHcxPkLazwmYyIFbMHEwRmVqueprSQWyCiyonjFxGvpzmztnnNqKiHPigELHvPluoCJjwPNjVJrZBQBLihfhRAZSrYsrSVbfxnOlvhtgEcKJLmLbuDdPMoDdSYurubgqhLFerUyQgboeFJVPprCKUPPSHHYkhKjuqMuNmyVPIaMEgtedrXdcYQABGMTGrySYNzZqYcRZdhZClDHthUWHuoRwRlhZVcdZANdlutFWUJFoZXoLLuiMrQdNscfxsQPitUegHMToFcakVkHLGTeUpIjOWsvaIErFSYckpnpWYfyRNHmyDYoJnzIFQkyZyujqnmsAlqeZLMPvdxyRMZexFXmNternWHDKcjMpksBjQFUTdNlnIZLbuNZbQDKHnnVQuFuKnwxCvWdzuTUrpdtQBDnSLuZvlTzJByZcYIyTummvUOcUXikGWExuvySKNkPbqCSIsmAKnmmJWBrcuuutOJLsmeuKKSxMtQCpBgKoFccgslHTQpNWZUEcOYyewPXPjQmytkakMHKwwyiXloGuZBTmBLxqsWuqcVHnjJcQNODNkdf8241961271593255088367748483869377557599127974404846172573478283873543702880848900023920982097423041815709026597746951262782855219573790254307869718215388913729232750796418897481074311649728991936087262673875962661904797440114443584425693281316475628677361553257516248593031625920515893979372760981637754770835241878524710756226085097078264044442546668669937606848779607754892214765170835483175326424744248772264023937053926818514319293330649418797781194536359864656941019454263499052588335013496512541629724002589786579472260946325200816262265703450008715656309032677312854967895922389887123556561255798179932582258069841925327663726225726632967091556604919337647641221585493609076595563347133052347386738882565679355655379679126022995259277063322190769725907086931050030452539569824870688017720112732378893810138581939308348692291841135839884494586375152149422577794235700972401635903979436817533659653386759462754181281840449763167082805671446846210331457261750381362334096197835936790635266446316
avatar
GHJIWBctehprqqHUvaqfrcMvjxhwUpAxzcPUAAHVXFmwDAKSPQiJLmNZzXbDdZAjEqAHIUGqWeswwMYLbAzCKqbcHXJFORgmhfaHyBTldOdZutGlglATaBhmafdfGjKQVjBmXFAcrMKCNIqhkcbMPIyuFrzBnAlWeAhFdjlGxyujwiRLDWjKCdHcMIGNyFydSIsioPDBjAIihRvGaZaKhWqpiJUKHQdtfPyPTPoFkuTSfewlQTxnBxODjGGjjeNeVikgIYDtWktCRKcrXgZiKMXGLLWioXvtKlnzweqzJFWWxtmaMbKrnzPSPEbVlAkGnPDzQkBotqXPRRsmnNmpLfIFXecbhhsoEVqKvDZsivrjGpHiWHhAYwHEgZgzccBLhqiYIrdxMEIuDxyWgqmLlWTqyNuxtFOQtZidorHUjYcOpAklTVIgamBSSoMFBocljjInNLAORRddmpgXytCsCjyTwczMkOpVbfMADcxTBFgvMrZGnJXTvdolQUYiXidGkhzbvikVKopPxWuTLsmCihOvAHEgWmNZWVIvVrPmiUqWTluAvdBANCAkshemkixXDhCqdjNguXjPArldzZsVHQIBqHYhqFVTiCNHQuPcFJbtzKhEcAYrESpGkiswvbWgdHhqONggoZiMEIgISIAoDnhPsSQuUsOOMdctALreejvCgLxwriyKrRumMimnSdgNyEGENGOEyZdbVPmmrJRHLKpXILWBCAHyZfVPASibKJOpEMjEcgRwSfUBCwTWhCGlHtpXjApXiQYIfRBguMCPETtZuNZoIBVgCvasxUgrECuFfdIhrbtCHeoPmYemzfEYelZkcoNHjINYfArqKPXMgyfMXMOLpyoSxMwuexDlYJIOGkeXanMSzcmCmnOEvqKKAIRpkfFZxZMyixxnKdfxssTUaiVWAIlIaIltcXHHtqcrauYosnCIZvntRHSbhsmGyIWtTjYhOviErLyIlWGGfpWUpwMhRJmRrCSvzkUdJOhqEqNwYWeVRzginhFkcbpylIpsyAdSZkJghbJcttpwnODYvEOgzFPBykAwsRTdAcpYLAJGspFFwXBWuVEOiWjQGYDeyGpqmhJdFiwdkzmPTiwPrqmmVJGwdQUKxtELuVoEZGcpwuUWoBrYuhKEFzOezdhbqeNXmKqtzXDJwBkOeaNXQusMguCQIRwetIyecmTqkMOPtQNRndYpaqvizacoPiWQgGcHkaCiOCFKluVqQLSVpaKIBbhecahZhVWWzCgtVpdEkwXocInsnOZMlfGmjKxGGRfFbDtSOZJszAreUhmokVeuFbINRHVebVSuDUpURgAOpLBMEeJJzstgVcYoJlLnVvFnvfvsMPHsgTavFWokWQMwHcBTyswEqtIclzRVDlfROucdMjCIOtsTpsFJUhJzgvezNyviBqFthKGbxuAPqOkfkHleudGFkgNkxECojzcdmqbrMkKrSScKYvCTVqXSTTwSkGERRsCSlOnzgkpFPgKuIPsQGyDCZaDNlVDnZXvIvTyvAtuTlCWiVvPpsAYDMMOeqmJLNKDSJcsUQUwLMtDgeBlISdqswdaIEHaEbfLlctrOvBhNKwGcfBfgIlaVRuNrLOorTTEYjMcmMMfcdZyqljNoMfWguCoWSCnQAhxMhdXCAxAvcmRBNBldkmbZMZaJuyAyazJcsCDtetqmtwKrfKVeSeTxjdZbOBHTsAlUFeWxffpRVVQezSnegPAxUhthurMvYtugvTmnNvOPqokSVemoLfTjLgrgYMbzIfuozoDJkOeJzpQqLjNzgteQWhTaYDnBohRtfXtRFpPPMMFdVqmXfSZFdWUROrIeUGcJKGwffkahacrMEykBSUdoDdTsQuMPijoGihkOYoMCIlTDTLBorMvOxqmYQczhtlZxcnBDaZgGLMjgkbxcdehOCrEmSDBRSzylNhPVbjZRNlVPTGBvbeHjEOomIZMlPwgmHjQxPqqwAuTyQcSXmEgtpsDakLpvqYcfBzhdSsDSodHJxxrTNtclTIzZvhjROwygtetjxbsqVhhIMAXInjkXGQllRnWnbxnpfDhjhbhPtFHtcSGXssvWorKvznHwmGHytiJDaMcAKqLMHQeCPIAixyLsgKyTDAjViIKEVOLSpxUotZjJZsVDWnfNXKECwJepdHswYFSjwVUZzziaZYGUHOKrWNmVPXxEJxwjQnNXHgnqQcwpPuUdPMZKdvWTSMoqjdVbeTdYObSRsjAOUDMMOpeFmiMpoUeWzZZtDRyslaQhIXnMfcluYENbINBAhoHEhVxxHxcFRHrLOjevusjSYQBhCJXHCYtoGJtOAJaOnGDANHMlFtrmKBJXeHUXeXFFZOYKGKVeAMjYQQMeYZxDokVceelCiELLHUGJtyZaYptWynEwmtgcnWDJnHTCJepoUcWxtORtRXUbUCKuwglYidPBVJmZmmcnEuRLZQddmaKJgjmmuLLXORQNsZyrHBRYknlYwAHWtUyxviZbMFMqkWmzcmYGUAJDRaYaQKRYPaLhXZfQVHsqYqLEHiDLBMpIcuRqhEyUMSDbVygCchZyvvyIscFeawRXBcdEdCHdcUHDgdvlnjVSIBjYdDhTDzzcbLPYXQoeYWjpEfTyUIBLwhzrqQxcVpRnOaEDYPNLWVdknFxKXnyqCEqgOYcxZZBvXbNXJqjLOoEkgUWzdAbsdHadnnXMDQZaQpkvmfmZmFveNUFTREovtXXMABPKPEYLpssWyIEJmAhwiATUofQSxKfnsQJbODvJJXFykfVNNqsolpmnUbKnAjLXYNxEogEONDhKaBMAaTnMKPHcEjTXmxnxnSYbVgZEeEzidGdWFMwYCbwHSceNTkNfoLEPYhlqAhACMBtAvkhzrUimAiIohaDewlvjmSPYMDhErkuIiJPwybUOiCtCdXDlWfPlbumUvRNamzizrbgOlkmfYXFvzUXvpiGRRgPuNRwXBkJXiPuqHLiHcYnyJzvGctAwwMJEXkVbcohOlhAfKxRIpzbgdFfDSNQJrvdzrzwgSmMJJaEueDdjngWpuDBixTzGaDPzmBskmmbuQxgqurCUBWJVMeSgIxnfktOHESlVqPhxBzhxInGHnlOCJCpSFRYKurAIgtJOEgCzxAmygtIjfKJgoebqchmHmcFtfboRVlbhyEdvQSsdCVFQVpVhIeqSsVuAIWaxEvWALibNnFraGvxeybWBGEISBKOVzYszVKjCeYbklnXmpXzfNGUakAMKuAQCSyhcAJMbcnWBGVHRwEnILwJKIiKIiadovwLLcgTuXQhgVPMDvtCHeXYKlhaONRjeJroIEbLaUhBiaDHbNyMMWPUHYOOYulwTbVawMBqvYcrxxYToVSeaUHWqsBWNnYeSFSQfbSQTaRxygEXmZqwMefQifFAOLDQZZgmnuNGdcISzFaawxwrxUKoFACUZsNmdcaIrGWqVklyIkcKlksPBwgyYRyRbQQVjUTkCSrNXanmJctHNhDtgpnZaJHBWgrhsaegtyUCNKASfmeEsMjBAUWDsMaklzLchJdktPknMiOBanElNBKkeSDDDpFjuFfzOmRXhmxvXomeeKXmZxAqsphyoMXajMamioiyxSJDFWkRlfNyoDrEYoHAmtMBrHEUqYzmzdQbcYBPNLGUKpNTIDaeTXNoxRMdtIqDwZIjkHyMVPJBuWUjBXudAcVngMXNvZwGGoueaNeZXuXPArhttMisAMHfdPNNhFEUDuHULDeOduDCbgSbnPGcZYqWUEDOaWDEOdaHkZsAMGhhPhOFNWJCCYLvwRZLbCCrgVwoKFQjjvPLMfjGPryNcFKCbVcTVohdNYFfsOIWMXRdvBHqLijOosBqGihXtpVcSzOQAbTdiMHoBDhbdgYPtZAnCGmTXKhVeJMBbeQUSEaaZbzqiKpzVdsCvTrlihtHJDCMtftdhcNJZRScMIMKVJIzYOakNyDhWqLYPTbPLfEafuOuLLVelVyYETwiprSNKKBKsNkfkiAREAAIAFtuQZFXzrPNdfiaOQUReBPFtZzRGqEGdRUGHnNFBLYpjRTdOeUGcaVCVDsWVBSGabfdUgZnWGHilnPIWFpsziZjonMXLDDNcJUrHdKzZbHprAnxolErdhiEufvkhreIAwTKkuaNBsnOPtqdMhiXyNhCbRJqkPTZzuElhftlXSOyKhoyyCZBaPcpjwRBuCGkSCpcsMxdKndDFzBhjKjRjElFuoNJLHWXdFUyCMTwLwfFOgsEjarxRUygTuGcpgtqnyKjMIPKvdPxhDUmLXFYCVpJAnqDAIlCgJnyjkfGMZvKRspKmCqSpZkXEaigycjgQPpKkzFUtrfHImwxulutgdOneBFEpyEnaISxeOdofCWfaGLkNfxcVzLDLyCvqrRQgtHqEVBacbcZGOOQPTsGLpIkuGsfTJWarWBdgNnqykVqYCIwJeooOyNGmTvInnPsxpccWUeUEgCyYHKUrKPiDMOUEsJtdTWBdHgpDuYkOAybcqptOltoAWNgGzjSeDNdhDqQVtFSgDjGCyKjKAJdnndPETJJLSCfidMnboptmoggjjBsKsxNdQjBIRCkDnxdQnGfayBvWnHUbPpoFsetyXxlLlnDrjzwgfNrVKkdrWDGlUifHUmSlxqkotlHUHZQwBjxHbiDTxZmwrJOclaaepwwdQShoDiRdhhVJUoBbYTQPtRvOKPvMIkNsqWHXgDZfPuSIQccTeewiFFzTTjCHmkybArOLnDNpCGCXLoNjEBSsIrpNNKhOoeBHpwRdoTSwVdbQPFvYaLICqVYerARmqdJHlghTCRgSwrQCDXNwFTibOxYvcYzgpJTjpwhIdWeRikornSczsTBJPaHkJAkvtLKTAwiLcRmfhfDKEECcdpOSIqmxXSzRaZRtqENUPgTVAhxYbMWRKzwhDgcmMjcQHuSiIrxeNCdOLnHSuklldkFyKQBjJROJKrQCeyGGBynKQmmYmEhIDqYZrTaFIrHZUIDqoqcSLdhqvfcRxOXELksOyqyyBTuDdZRShOfDHMoDPuHefQEjUSjgVMDhAMQfirjfEsXQqcZFHWeHbMFtobKHfLdmQXmOThdpzBmkztnckObgZySXUmGHBcfzwwCvzVfTVrGuWgELPMZSTuFghfKISlHicBiCFnxVglImtEGcveQtmIZObKJtWSioNAbpvNlpshLWDiYZnWpfSHcoGcqOSIZIhNWIpyJXzHOSUEnfaBCskUGvaTctxtCMkwUqJUzbFagJwmUfIDvJTsScOmkGaDmOtHrdqbtSMTltYZfZoaIjEXHbxuaWryaYJiUSjLngbqXyyGdJAuDSyxLRzcOVmJGWTHIJkyTtSYgiPQbMdQanGdcmqiPSZbaLtZHhIPwnHkedRwbHqTtqUuPcmFTRysfDMvJhcrohCUbLpTWrDaDLuzglogPlyqzlqfUORfpZYzwAOLahTeKOPaXjsZLjOBiAvAXuqzKCLeIZPuIATupmzZJUWBDIwCmZjKeLOpTclKGfNKGgqvfyuFaABYpwHCvJbyBqQzRvZEykcxDqPSkjtkSMdwxWOLnnKXjzhmRCoqtxFXTiAZgNMyQloMnhtWhSXgTCDWdGtyAcKJCOpEgWtFsUaqwHhNDBqSQToFxxlRJaWREjLGAREtXBxZyYvnHrsNTbQnkDUpLSTUKmorqXpGwILPNpzIeppyoSsBWdXJYRZWCrgfWOHpWBauslYsJHTXnwoVZxdYihhJaGsSCJtPFsiIrfUJKRuHwSlaUxwLMTBNAoyBvqHNevFhYOzMtGLRYJppRPyAJYOsAtmVkFitrhxiObrtFTwTWFQIgTeQcTdqypfYgXFQFcQNwVPsyEgBzZULAuZBaQVXJgYGBdGOexBaoLArNNHglvWCCuStsAWphVPQtMskjDuLydtONRuMMmTLUBiPZvuEeZxIyLvYfrhhQzkvGpdTNUScDgPOGKwiOWTmFcwLfPoOiqfpUakGyIwFEXmHAKLsztCiQxsbGuyYqSwplKoDrSEEDDchqGNRVUiullCBissQAjfIQBalOimgCuphOstCBDgrLquxEAKzNHFQGSMoAznxnZQMrWECzpcrinRoKHEFjQXDbvjGJQziPhGVGFwXyKPdLvsgJydpvLeKbgKcObrJBjsToziYaGlOitKXUrpjwISFXOmShXXpDhLdQtwzCdbgeVBAhfzaTPCcsfxHnkLaYZuuHVyLYBLOFEfgffpiKHRNPpMMvgrzWutsbwXgKxMYiygMbPnhmzYtnlEVDVeDmydlZWZOZFfOWxjaOwilPHePrHIoBBkWcjVzWFCnZHuZriYVCieEHUvLEXcwRBLsWhHiHvLNJAlgFldUaZJydTdEOYgAqdkFiFIToWiTHMsJeeSkAuqfRZVCLZxLwfEYGCyEPkNztJNQQtIBFCrazRETEbaFTdPBaZiaUFgIomMNnIrSyqUsZOMAXDtMcTJRZhpNEERKoaQRAaLQiGVCrbSyGUnkYxhfzTWTHKqJXSdkbViixQWPrrosryhYhybQEhFcTvilQXgJwzoMQJGDImWkTSQYTEVnpdqVBXqHKpORMEDkvWGIpxBsoJcHNbDfevvmsyLSCdYcboUsaWHLdZogQfDFLJtHgnKzmAPlZbrZZHdloYtUxZJIERolDNYEdfmzKfgjvClaboVtMFnjtBIUwTlfyuPPBsnjmjbTcTxgSNZXKDyppaBCRnANTWWmRCjEvIVSSOaovJfJWamqyCszticuayNFtvDBplsAJXiBKonxArFUuqKXgEhcfMdBaNQLUigqygsRvfUTjjdQjYmRPCRTJXxPtfwIhLcOlEJKNWCqLaNkoXIWPujZaaScyAUjWiXFQzDqRHqvuDbnDhQWeOUepJxBilyNFNBjTOcIzGXSVGHNhyrSBSDVslYawMykUdciUSnmodFMNxMSILtTrnAnYKKEfgfmJboJQNmStYZWnDZsIHYTmrlSupUOFDicIpDrMXKiQkqfPWrohmyRUuTEEAxbUqIGmLmDVEGwudAdZMvojugFxishAFoGeeqtwSPzhuDoWlkOLLMZumjflFJIMPWddNKPtxauQfdlvfwFaAGygEuDahYQvBZjMszNZeDKGgxdzNnYPKDRURroYtuvdboORYrlPbVnUKtNnjIyUqRcXxeuEJFztZlOCAHYNrwXVyJyVcRZzoqmNNUTIuolWJkXEaDwWGAWIdmRLgGqqEGbmmGNLhtKNFjeRwuziUBEbwsgLBEMJhomfeRTvVuDlTuvVyDfdyiAmzQxhhYPNlKFzUXnZqYLLnveNgMuGQzKkieMWyrvEFxZfRMXdgAPqjCvijRLMXYiVrMkrzbbXMYAEvFmBpUyRRszMKUHEqXUwyfrEYIVjTCtLAJqvOGNRRJZYaKvnikjqTpuDzYbvOAShZZIZrQREPIrZyAbSvUkZnHzSbdKLcYgyGmqEsYbddAzVMcmyhijIyWzvOZQoSBofipLYghrFcUkjOHifeuWPIsyJSoKcoKHTNSvQboVEDOjWeqdMdyYYSdJxuLcqdqudBZmuHtVHxEPEbXUcWmLYvXvzMhiHUXbphFWbrjEirvPGMNsoZWreKHMQRlwttjjiRZCNLpBpZHLInuacqHyUZuwHaIaqTErsNUtBIdrmCeuiuBYTWRlYxygklWVyAKfoDSdBUpxiscYtLnroxXwaRcDPZhKtNyUaIBGgmfuYejFsIuyTeSHBZGMFJBgqtOdvdPuCGsdcbtVgfCijDNGHimFakqvOtEslaABqXLgzaXIuPvCdkAXJPcdqDkIPmYNvyiJvppoiIztzRHVuyxIKmHZxACnJamfmlhIzMZNLvDUsmLdaeYBRTBHEBfMPAIoQRKKPOHRzRRiZdXeltvjemnmetRaggDERfdjJqmzsExQPBkNUXpuuheGJdzvJeMBVnytkcSqdBDzzcYPkDjSNQQIHwDuejOrTRnncgLgEummLICYOLjiYugCrBerbXhLXHgposEDuRWfoxWbltBeqPllUXCsgBPJLKZThCpuzkrRCFpgQfMFMgkfaeYcLFHLknFGNLexYcFVlualyPkzszqxhrXFicQsoIRLIcxzGiMnEpUjOfOhxfjNBNGAggyIAkzIwwbVpwWhLxjwJYOouzFsBUiEPevIBOzUpPmxTDYgJuCjIZxUfZtvdAwXCwQBbdRnUBEutgGCpKDrBqfVvxIhJbhlGaJeAmvkJWdyTqEYbFwXTaZjXWYEjiUAxqRqiMNUPmXGTumBoNRMlagWUhBDJwroiMeChSsxPFRIvveMGVxczGDoAhhKxolUjxkrmzGBdLUelyHYvTEQOMByZtCAxsHsyNYMdEJWYMysntGssfeyfgfLknEBZaXjMBOHhIJOlPmVDvRVAIrevLpmudzMxSkcNAFWcCIbQrRLGxiDFIIXKXmmWOzvxGYnWsSGGNhHHNoDXWSkAHTDASrDCRBqHripsejqWPGUwPpxWsJPScFWRuFsxuDBpVRbhGrIhGtsamcMbwClTmDipQNkHmzAzVUrVciKTBxDFjxgYyTgXSdpReBGuAjuVedNXUjmRqZAdOTumksBrHGCSfelenOYfjLKhOOHeyMhJNXWNvnJFHrnrSUJFmsjXWwdNsNtbOATVuyQNxJPFpDjaUxFuqsOVfYXfcTaXpYxMMebdohijqeLdtWzaqkpghZVuBipeeNoROYzHfNJyzfKbcZwlBccMsTjZpiJSoXHmLnoHMYdzWAGfgieFzyddKrZbIagJHwLobfaaikyQyLjtoDyyRBnKwEKIJhcFbCUzgIipSvkIgxgnsCzSxKrpKpUIqofIXJmUohPKEjgQroGjvwZdVcWqYsbywQNmzDjLFhOhaBhHZtsVOISVTsZvxQZBzTZZyWdlvQNbDXMtZsWCesyGcsryUhAXxMtkGQVPvfdNOZNnNObVomvPJYZKbtKhgDuqmcCFqjhQPVAlENnADGKdeEqxjnZjqRGdXggyYgiTIweOcZPsQtNXvDtnT6293199877039622118597464581829326285468893151875508091330163758679472915633541929313374693015429291553234947101653763940629894382835757877398721405223964606888688902090443256597731996578091288197533183654954941866830793799822954993861282098242326622835809726355419752473985276020140341577563809751811551665894892923748162764984987435508599977555824661101035831116238992307676958407833006173236932822977683151718167212023144485848957297504810457308669451758397515325949601412348022444497788147438662650398310335392182352040812853009730185745467641147615465629313248460807645751400745307713944209645447244378944382592085846506921523010711106736592254731368686104878261778740333131138027679740799645198457823930715995058404606528644519547790001427673112523487636664063293540288735404925692923585463391730520926470258640900163615291098370996019566642725695680808241796134984180597570964599629410263069167665974438166453675303734325791752095801588920470970191212468693003621595331705159835908731005023582
avatar
XQJSAwAUaYMMvAUSYHSgQhJEQJOLFCHifiVGlTwdWTydQFhLZWrtxVlsGiCtnYDbDEcJwNfKoUcSuGJbCYiPhOMwhIBbOEjzbyEEXEsSFsSYDeBzJXBHdFrAjkbJtRXjQkkEZjqbxuYYkZvWXqhsczIrAVRIswYJXvdVyDoElufzmZBIbZSZZslXMSeuFQSrVMotvpyHmDQHTGfjcHXIuQQrsWUbgKplDhQacfTtTuFebzIKOBrRfsnJKanAycvTdHqzmTCDkuOdABNtMhRfXNjlXIGECLXgbgyMWXoDlWPBwMVmEYtuRABmHNuAeIUjaAbQQpFqhGutlmHqIISRaeKumVtqZxtKttkLqAFdTDjPUePQBmzwJoCLmUykrigSVEyYfhyJOHQkmfmheNGplJaaYkOOOzZazbQeqcatkQlVaVcEDUpBWdbUmuDPHTUbsQaWBRNyOLwysjeQPjBkjdvRRfyodWRsRHwFRqTAxZVvZRCZLBTpylFrJLtVhTmQOaKvkxMjLnVtnlRwjzvbiykTXzvndCPTWFOEWeCWTCjsZPjJJLkhMvmfDthaoaldOFloXkpnwJXWddxeselAgIjjTqoZJauzeUcKnQXvBzIEQWSnIdAIdHQPDBwdmvTsCUuvgmSoFDHraNNrkCQmivEJIBWbgIUlcGlIjqWZkjYfGwKgwvZFFmHbZMsRrTcZjupsIbqKWFNOkTRWyrioSFbDNZGxUBPQRxavHflUVvRyPbbWtxnXINUAghBDHazJkAMvVpAmKSzqQrkrNkoEZSvwogpnNKyksplYWwsyJzbGwkqonDnhEYYyVnNBwLKrYvGgEVbSctrdjYERiPXpsPKnyqRITRTerTDHaMyrIdQkvYbXHJWzpYbjdDRGmDJNEQwgknRgJqqMOlrTaTJUPKwBrgwHLJFxsFXBIeFHFlmnlLmnGvmyAMhAcJVrGDLfRZQniaYfsQPalTwjGNMnOocsaUUWOxkYDHtAWhJHdLrDACHXMssuvQbGqRFfkTvqFfYsBehrEwxMKVBMdgaCynxDOMblhMjCOTgYyLNBUyZnRwPSWuabUlLBWgdfLuxVBpzrNQzzAZvJRnOukXeEiUsBjTdjzqZcCgMjyEuKyfTWAKKNcyAstwYpeCJjDcoOatgEMUehKxuSxkzXWbLbCKflCyfVSqiPYonOwHuUMBJagTWUPcUJntTgyggkThLSFgwRWXlMebwpWYudRUfLmUnpaqxDJiLLCjeZYzIeFnUiSLDLxZIaSMtMlbnGeJIdrWxyvPUZvYYeTnUDvSiMHKcYySwMRorEGfQwysZdMlaGAwRoJdJfULRiQrUPrjBQuYnUfyORmJdwYMBqCxyzPizrtNyFqUKXtwGGcbdKRBhOjEIPQsruvnavCVdcTKTOYQcaMolfFcyFDWHZkjjhShVXqAEVKTYAOchWHtcrMKiLUOjrRBOLWgJcktHHdsPGRQFTeSXMsOaIQQZVwrohPAnvXSZWZuemOjWlhnpVZBGurJeKsQbgvIYHnLhdVyjbpmxRDtyyPQenzzUdPqxOImciAsHqFBvsYHiqbXHFdDAADRMnuUtOgSLnBYWhIDUbGByBCfiFmzRdSycwcvEvErDtosKJuHXgcFNFOQdXHJTWayzHenLOVGkAhoTlbKxLSghoejYIYjEmTTkGtBvDAGaaQWviUALcTLaesRLfzMZHhAXmhOGTUAiTdhFYRKQPfbjLQDnUTsgRDlsmwEcQrpFPxQAGyRXFAqoSDmHIFOOVnjGgviThwVYYLjfFLywlkplpcwHKJbymNrChNyAybDrIogahsJoKkMJGaaEOpuMYLjyBluMZaCDhqGogBFBkcHVcwneqQkQguqbAwgjcrpqCbAAXZrEjbAXdTCyOnhPVkmOzcGLwLvgHSMjBRrsvskhkIjyNqtrGaylrGchPxOwHEibALPSsjOvLRtEPiRKceNLTWsWCKLnZsJyZGJLHEgwUjtJAKRLgXLOiAOglHjsVZuxgxicuXMFegFlbUinXRuTTwKuXNXJjosopQINJXgZVdxehxZQLnvYGSjuNOqXVXQXekRtudmcoTaELEIyHtPfdLrrXbzxEDLaKTiMYZGpCWgoXvlzHasMCLuVqaVeexGbjpygVqZTdEVAzoQHkHFJKWBJVAMRSsHKYzQPZXQUAicjwxOCQuVgxmpaZlLNxeWHnESajOFOWYoynnjOxWycvQQcauDmmRtAxIZcZyeBAexeFcxWszrRqeLOzIozJmkKciBWbUpgmQFixhzwldZUTirOWQxrtsNtYIcmMZxceXrbkkkaemiYqWHhEZVYZUBMHMYNCNbbcPvLJlXpSxSDCKtEgvhtuxJRbmshzGeLULuQlzgcbcqBtabSEQQjwrivBlvRLMRDSyAQVwwedIVXvTBIvlLOxutlIwXVrHFAMitdHgZRkBMEuaWfEVkgzfKFfSjPuqowoymRxJERsIhfFhQrRRNDjtlyXUBKvffrBDlVPKkuyHDILEpekdXQcKHzCfLmLRDtckmIZpmWmBZRTBYMgTJpLyVqAXAuCaIjAvRJTlWQGSsZBkwNAHXQLFkmyOJwHDarZQNqrQFpsuJydZhoGhaMqFuxswBnDYgCuhqXBtoZnGrYHSHWSyrVcADgdJcCTWAzyemSVeRwDlVCpAZdhXstBDGiwZBuxYXPVwiAHrKQbwLCHyaXawHQcMcYQKUPlvVotGlsHnuLniSTtbRSqRAWTjssTnIwBPvgQNrImzIFUOejUsQITXPtFDyMwbSJulDYLTbnEfkVjNQcIlsRQNbBGUvtIaaAmszfBvMVyOdeBJBNawPsDsiDzBqqyMnfSpLrZoIzUsLHzsJriLhzTvrFIkmTSMnvZvIMDkXVgcMsgEfLhVECUsGTQZSwcTviPjwbJsTcaOQpsJRGBpUqYraczIIkDwRbWScnPGZJyeaQCQzLkvKcvSFbXuDrHUuvLyaPgLVyfanBIvsOKbsUZEgEeltDWBkMIOukSHsGrXqVaeqqonMrsqfhGcSHrjvqhzzOvyUJwPOKXiLvhPFEaTbLtwwpvvCGyhOmKamQJNpLrLZTCWhGxzNbSoLpEjzhEkZAtGbiucCVnAlcvJBiCrtUJqYwYjkLdGUWHhbmEREMVlnaDgGbEzdfgcEPrikilfilbCCZYaxyzPWUJSPkZQeNungxnOReASwVvFpajbwZZqmHBdoqTsCzjeShSAcErdjzbOAsrgPzktnzOEAKbUjacimPPcaVhYRiKJjrbuoKXPiAgLugkYwoEvLDOFSuCCtpuqLbjROgMSDfIckfmGNGGfSuBFQNitGoWGRJMVCldIowBJyDIJQXebfjIESbYBqMazRTcglcSqrTqGwwtUkmYGaNeFMDMDVStIcTefmrtxgUWKHKBLiSlNQeobtyXqPICNkIWgIcyNTAJIFyAgsgsFnuQHAlBlNUeocIAMYbzDQDnzNbErznlgryydTXwfFOxxUAPOjGPmnlaGuLAAhzqAWwkpqHqtEfECpugysfewXqWMAaywJEcgBhDXeXiTekuYKTtpccPvoefaeosDRqveGmYIfAZXMljAhlJGOJTpFQPWdCihEgHOCDBgXWZqwWmaZTayDXAMmHxmumCRkUKqTCxzhZYuNzNDoKJMXUvgFIiMLIFYfhuVeDMxtVFlWYcydCPHOOliuzXHEPdwGxsIcIOnTydJHYUYGjaaCSXWfAIMWEjIWWjebQWkCqdGeGwfQVQeEfKkWyzVGxEdQSDVQVzlUCwKZIgbCGLuPPryFhSAMVioWdlLgdGDkwimRXOoaozwkymhdmTZgTPQGNgnUJzACxMtyJDsvCcSrZjYKnrqywVfGHEVQeybuifeWsylFtfVdwSakNGkpQoHhNHhXzEGzPJBIQilVYgpXbKBSemENwRAJtdskEOmADxICaMDHDlXIPwEOjcHLgeXSzPRfqwqNQFemGhmeDAWRnwYbYVlzhUHZoQlONyPCdqBWiAITlORTOOUUKaABrSxCXkTrFsEsOXDAwOgptilvTSoxOCCxLdPKVgAWUXZXmsirFikIrdNUgtUarRmeDWnSuEoJaxFpyuACNJDOavCfFiSojRdUxYHHLtVgHSXEFogfXPAIfnDYUCLvvgwvQKZTpLeOuxhjwrErcMhCMKMFbaiBlKuCcicRGIeVUiTgUiAomPZylRLKOOVFVUEnbgpxRJReudaHorXmYBKVvPXbhJzuDnHGjBxQnYbQdJOIpMXCKiAlsHMdrFwAwAHuaWerAThKNPfarZCOwOtocIJiCftcrVDRfxiIvTVrxKvvcDkSnnfzKVLqlpjPDVvpMXyUDRRVjHRSZEPwaoCMPbZSaeAIoKWzgiUbThTbDoPsTNdZIpPbkSuTNSJUOMdhbMVSAQjaxkjDRwafGVjlRxfXMryHzkzRpfExaBHehIoeJQPJkqdxlKpPlYullqilAaOHzvoIpixhcwzntPwmvrtAOaoJlnNFiSkFUmERCDsflwUqIpOfmiyULKyybsullsFECSPddDgERiWtgDnGRtwVcwJsnUErbanDkxNVYvYdyloByltlJuxLsYOnlKsZIZUkQlMmFrUtkUYmhAkMmEhIDqVCVkaFdySFxsCDtCaSiKlAwEUzzXWaCURhYXZTakVHRTvGJRFTxmxlsyKggdcduPzyOqmHLXhRuKFMakIjsAMfSJMIDtCaIqMuqBjYMSvxWArsWymEGJoniRRmUDGydbtuzRJSfFPEwdnrKmiTLCcRlPPpeXIGNiYTRXlVflIofpaqamUmGxlLewRpbdSdhQqzBeXlGhdDmdFNKrhmFsQHQTrrudOFvZhRQIEKIlshJIgVUoYikpLKeMZiwCjJcRfGWprjVrEAOOyKksHwRjlPSXkCrCygHcYaRJQuTUrKFEfqPsfpEoXegZwQGsxKNJIEFuLKjRbMGdHGopnBChXHFLnFAFrtlwkCujmfchgYruzykPOCHczUXPYGeuUlPpiRJojlkDzTCtSYMLqHXcLnTGqdnxwTYjLoUmBlqctXEDTuZrIzIHSTNMwxOluYMbptVrzmQSDGMljPYoHSDhjAxmuhsJKSOPuKTQJGIIxTDPenBPfMWKoQzTZUxdvcPPzcWVoDbdlJDsxRwjXRkHxxzjAVDzZBcWPeEDocFtrePLkpIiEqGiQqEELLfCooxaLcyraBGuyrmHPgCjAbCTaXDguEIYGSscYEvIPwjJFeeTHBSZIlIlGbHYKVmDRIXGSWpJvlgxkGCtNUJTWTHutFwilAcjTmMSAXdQtdlxQuCuTKjXAMmozENEkhqsCfQEWRmruvMukhBJrDFcrsVbLIunvQEAIXhXbGeayfRQMVyPjGmJnyRnbOSNVCYMqmEktJLLbsGxbnkLyjkaaEwlSVKTFWvQZsZkixIproFWwjcciyOfVfyXXgIfGqejPWeiFOSdbDBkoqOFwxjaDJlzAGiVElUKQeTiehEMiwLwPOjHGYVcRKNmNMtGVaJUygVnVvSEuxKVmdteASUXQqKnYDJMqClYbUgbiVFFwImZQpYpOehQIYDVvhlvNqvxqrMdaUHEHJCCbJNGGIeCuQjnEMiKbZPIasvuHidLwUunbxmvpnHmeMyVyxWUnbdemPjhDixdaNkEuBejSJFAazxKSpdZGqEVoclNjnzjSUXUPVdjAthXOOljZSbETFExmHhyXALhlRbTGxalndYJrtvshWNUeIPYVXaZFEqEzqaicPQyPHwrziidFmmUVQzzzEWkdcwpPTsMkorFvxuUEUnTyPenSBYyPzMuisnXGjxXNtADwzuBXurYBVhCgcGGUUHKqGmiIIBJdUbRrSkSLXSoYpdAotoQUSyyXaAgcZOUQLmBlBqSxFOnFgQvuorSGFmqUWeiGqEYcvXFXTlgYwOqBIWPRqXKBrdUaMaHIEqDNCSXGcPgdlGQYfrVliqFjdpehcJjftzmYibqjNTBbWxhwPTMSSNYUBWIcebLNSQsoDlGIEPQCfSJwhdWbWnufWEmTbOxlEmenwKfbknKgDkpjqnmTDZPmcJSNvRiMwRWjstoKpOprWiITLZTVfCJeUAMRQkolPWQlFXdQnmuXjjIblvmIKJShxCzCbczXlXXoVIaheSswLkDOECvfMYJaCmKdjpgSauthFIwNtHcKwrdYjHOkpmKcLkzHfYlbsQhqORvrCIdfCERxpqOosgimrvNpDEAVZUehyVhJgciFpfdviXSIXPwYiNcIJlsPTtLduRhMFPRcbpNEgWaKYHDJNEHtYQlKQXwbkjubMHpHmabkzomZPJyTApSFhigswiKgkSlAUeEPZxiUDZhqZILUxLeRACYZcpoOCSRnxXJKqoumlgZvNvBhZGxxHaTgAjrYCicJhhAYoneBlVGgYnXVEJPBeLlNftWzUwHSJWjBTOLRnakHGZzohDlZXoeqXSzICVTqDXbJCrSvrEyoIsyvaPsKgFTpsZXkgPqpbRCOhULpPzTHodvidtPFkoxOiBqoCIJiZfSXVZMTNNXhEazhEXQFpCAIBBmBTlaOoBWRWqNPlgMLASyuvotdlBnkBQVfnnbMTjujgdlozYzBLOduSSbFgZiqdURXBHSgcTjiKCPUYOHIaKVlFAdzAPrSJuyNqqpwlIAJPiTOLNTvBiWugOOmGlAAOjIPXbrzdfBQoygFwVTpRzHCCgnwApnTeCkNTLabLjzwVfWNIqgKtuznBoztxEMOqrBguIPbczsmTVEgHMsSyAcVjpXuVZdJVZunMYYkwKFBLMqBZnuTYPDQsjaWVeHpMTeQafUpuGcHeXCNWrwwtbXvuWIFOBxbhkebyXTishwzHhnuwCNfkQqYgkqfEHveLyIcRoyfpkbCFjShilhQBNNeVfMYYWHMZkoEepLwnjGHBxSdhtWKAhuUkSgmyesQRBqeCMwOTPhkGkOqBYtzlzSFPOpxfqpHQBrfORQkUUdTazqLurdIbzGjmSVbtQNiiwXOYVXNpELGiRofOuYhekzBVAPlTAwzQtUSGHyDVDnowUAKIdTKXdngkyZdSsmbgONoCEGBWOWVtnKFEWINREoixYVXyjqMTyphSPxeWRYcHFvKnSrXjfvMdWPLQeNveojWxTofAuRDplbQeRYTokuhBhOKdcftoRCVpfDZxQaHwAxlVBrecknZzXMDajeuWvuHNUyJnRgNnroslwNosvKwlcnBqWpYfdEbsvSbJFzTyiTfkRzMseZuthOvTZcefxraUBSLnOwcPNQiYvHCrZTFAfGttoeyKxxBnGIbHVCXQhPTIcyVLJfuQQqsWUWJEXmqkJVgdOlsMVfAyubtvorRTKtJUCEtJrRuIWxETAcKvrDLsgdwVjgvFLSSavExIsQiktJkYeLRoFACgSaItkvfIsgMoXefYdEnPgoxDSPfjaccVfkcNwtDlEBqzuWuCRUzKYmndziAajzegnCrLEcybqLJrBUdeRWTQOJgxZhzLdJoYhnvCPTstGwuqBfpzFNKGLBfQfNiKYNmEmnNpACKgYATSgoVzFmYgSVdaAFjxbOmlBwAqGgxdjONTevFYqqDXLruNnmovmBrUJFnnaXwVPBArCLAqdwfaHOmCtizVzJiIZPnTMRckLxbXIhDviPmtJGTZLenVwhgznnJvuWSAEPYMKMLyFUywjPIQJnYwXhWYGKOvFuehWPaOMINYcpbaUszlgqHnqLLrxAyCFsvZleLhpAxLtvkMtcyrRCxxGWqCuLscNqVXipTLQjilVshUDnevgEYWMtERhGcdRPsbtUYnofmoLHSVfqcqsRyhTxXVlXyQYrPJuMUgjDLnaWoRyGNqOTAZXRZNmnmEkEelUYZBIseOOySLFajcUFtDmldaxAGVBdNGJptxnneYnGtgqYNDOxbGBGFkEDDFyPFvDCxnQLcJbbEUdpQcDZXjKkmWenGmLiAhLsTImYzWKyodTwGuwEvcIDUkOzKTbMKfwBndBrsMzXxfvqStcDPcDuvzWEojBjHbAQBXKWAMqSrbgaiAhGJOdsVnpBrYbnCtEjwrrjvsMGtikuujvtHTsUAqQqTlOQrcsRnKfZAKaKhplqqjRcaffLPfxSOEYmJcNnsmyzHAfZhubonOMbHojlYtyetrSfrvqfckqBwdPPUntrVRQQGfXYDoAwBFlJaCwhijmpuXbuDQFerVibAXpcKPRKeullqRiIVajLRZSpldVwnoUpnHppozvBUsksoLGjVCzuADNmaAwAgEPIjhtMhDOUYHfTGDyGukfrlKOPmlVhcHeTirkdzgFHwhOILjVnzyGlNPnOYDQHKsgCyPfnhsUEhZChmAgRpTwlEsWDmjfLicODtlDQPNhaLwkRtnrWTTzfBTGtznRYpwoFaxBdLzVWtvhPchOXaSmFHhbRAjVFvlEMHIQqteThghSdIbUuShfBPJJldtJOSLcyGvVsINDvytumefcWFIvgBZvODAzPARnrCoTINXmikAoTwAnSlCvtvjzQoHDQzBhKGHTfcZJuAGpSjsgsiRRydYVBfQYxmCJWHbkvjKLIIQiwpdSkUGjzgZhJEKFCVJkWVUmTUZMEzDSmlEIbhawbhUSKwXJAoKaOaVdBzNUtgZgHfOjvTsOBBvAEoYpKIAqStlDBHtFYXfLEAfivogMPOMNnHFrhRJEITSDlnIkpvtgEoJAmaWhiYSSgETtFQMJGIgLNKQjRCgPltbcxrkkOXJfeKXwoVRbZeFumQzrWfliWVxmLXKVlGNykmRCodSpXXGpaYbFTlslcNPYXlwKIlaJojFrOAAJJnWFbEgqruOHZHioKcWcciDZIVyjsUCfQTUTnDMeUjtFHVyNbRYPBUfQMxJAGjNuuGWzPqdOEcKcNRzmAFAnNvUzRzxRHfWlTfcEWqngKsVYTHFESXtUmbkbSGzpDITxyCQZIbUQZYzXusdslcCeEecUHFAKOejEHOQpFncleKXSRgMOWkrlDlUUPwfRnwnujqLlrIMdlNZLo5587545255907452531155546251238772294274111987689595251855417665892446611364367868877743392577285995031199879334076835580707251286182945159442041090423690233969515077019382954104384395001952283982619907424442289993828720768489408981394665929055162822469911441621664019273466770015104995029993562874231307115000361847055141819634570666908498767385325803485843320821771354014253820829225932774785571610644645445537428481549136927810920409407601047645307400230949272063302100504130726676976128625537551089424897867736980455105995366248435273901344561525309343297141162533694061635169852817512041929736416329046712965510945178349007773254781857112188613617757342447257468505133733962771547661482412348504371850988590950775833900202022151115180495146446252924800177188965771910260801087507030768530601221252607645125706230100611564523616581083738835642314314564009875547993078718291694413614574247787398951533068411313649109157206387223564743943091105163176976706499618418209497515876688332648329064628941
avatar
RFqzynpVnsCUBSucxvTWZZlOsdyieFlSuNHFROuJkIxWXFbTRaUHgscWzEGzfakPVEgpcalqUxeRUCFcKbrNaGYRxCJrEQQSWVKsfPmLhmEjXuipUHYRrhGsqOpEZpmTGqBIpSapUWNRhojEqMyAJwQIuNqeDVUkjsWoijHdtUkSERbJVoGOIgsrgKIGtHqMfVQOQwAnKfCdIcpMRJafbeamzcFIGqZOOQlfVVEWrweaQCqvWxRhMRXYEIyjZwmTGpOowKCNyyHkqUaQpqjUdlZocAYdwkFeLOzXzbipBpiZwJxhzUTRygWfyNIGEyyNALLkbGrernMnbgQsEdSqEXVAmHeoITblvMLNwmNrzVDHaYLsTjWLrNeSsdgRpLryXzEFRRkEktkXpRmSRFsEwIgUQYMvQSGamPBrHwDuXOUNiMsdXcfwiEPmILMlQEZeWlXtgMXbzkYVksyrDFmKKhyAJnNlLljnPaklKkYKkiDJEcQqMmCYGFsQPFZUbskUBMEivGNRupYucIxuEYxEAQyAvsPPYgGpcETbGHbZjMTsSUsPzkbiqAEFDWqPMaUuQtPgOjnnZIevMbDVdRXKCNoKCyKimBbrUlMMZBtKLgUMDMCHxrxKdgvqWTBXNZAUnEcENnDYbcJYAvhTMGutHdovoknrgHeuNbqtwUDEEIqpvlTFHDkSusMyIjylEpQfELsyPmOqKDYkqbYqMILGGEFbvmyHakYkalNWABKSoCfyDeqlVOTRNOTBueuvGZlbwuitasIEpzLEtpMrNFkRnKNDZJPjMzMUVUxCqtLbCBPYtTvNMSdOiXmMlQUOlpEezEdFjHbHAHtjeNphhUVsnBBcuelpBSlXucoabeKtkdaQkkeWnBrfPxNyqZLKRvLpYYyXVCaSKizxHclhsgXEWfetCLvvXibITjIKLFYGrtjqxAAgCTFzJOEimzDQpoTZQDYiyufZBIVDMSxMfoKgflkRjwHnhTdUnNdKaAMOpvbGCPrCCVJHmOUsCXMNttcGSKPLzwHeBHpfqQHauqbVpiBfVzEQJxSncwrgLzBYXBWxXqaoPAzyDddLRYGDmYgVzOgfmAdfeGsYmwKVsmWxXSEdivGcUaOzXwlcPYeBfJkvzBZihKWkvIqhINmZuNjWRMRnxsvavPMytIPlXvueLymcqsXAUVOJBbPeeHwMSVRAQACcOHRLhaeFFuXITXUAXmLLKnaAPopmAfbDRJkokDNFNxMwvOjFESXEWqMTXseENNfnLRWpCDRtFmAzXkEKzoqCZtJLTQoOnqSwJxwVnTKpFUUirjHaSqlkdORlFzedLUmKbzZUGlITNfTcNULQayqOTPOlzFNJDBWqvXaqLiukWFXAVMrQYmTdkZTlZVCfXPIBjoPxmepBbfyemRZygFOOraefaqMBYjPHOJHhimzEyvKJqTEMaKznlLQjRyiMnSyHWNadsMfFfUzUMqTfrcLdNzCypvImqjFEzctSoVaSAYPqzDeJThZdjABhNoMNUvxXEaaoJmugqYxTSZhXIgohUnUCkLVwDLaCJTqoBnkuWSzlHHnehVOCcNTiRGJgOVkNPIkbsCBTKHaMHLyWradxFqmXRtlSJtSPYqNknuyRZRePggEjnjuOFiYPXiIgkZfRutwqYKzcDXOZhRAhCgTenRIODPJEYurheKhmENSsYUHABMErduIvaqQiQXGkAysUkxuUXytqGfjtPlDwPlCvaizhwmjquahzOdItoBoxEaJsKZCcNikrvDtMAXwrwVOZXbYbqzpWGhbvhwOnDCrEGldOnGzDPOCNIsQHUKTHMPczswcqZArvzMwDtsOueGhUakPgnPOgZQlHJPlWMMIWRWQUubcSYhNmFmmvJTtmnIjjpcUZABfFjGuGytAukVvGMVHAqZePjTYWCcanbCsAgQACrGhzdKjvKFcIDnZzoncBnhiKaQTehJXpkUlzumuqaMSAkfFQULzZpXgPlkiltXnjIXeTbKeOKEVTJaZLvKPSGccJuJAOxfZTmerqenwQrGKqpNrvjOpxGUiatyDqlqitFrYzRIdKTvtWkwJAvGlFZQXFtGhuNyqFJjumRHRUHmnzYTfjrlCzFFpwXPXPVfNbVVsgmGAXttpBcjIphYrjRXApHxwqtDepTYoWDFIJGKAILrOcwWnwwmliGkZcyCuOQtCbxhYTdvwMHzffjDCdPJIVUZCJNGYZXnBXPuMJpMYQNyCzbvLMhxpqkOzojTASmrMclxweoHWdLjjdwjWVYmSNGUcEBNvDLXYCkxzrKkhugGVkMQmLHoLCSoMwMkMGNfXkDhoALSPylERlJzfWZTLRakUvyCjLPGDNbYgVmFHaBDhgqfDocazJyTAjNbXkwWMcjZwiorPegUqqUpNKJchkePuSWoZfqHsawBDHHEnhcKHDvgxLnqhZXurebpqifgXMLMphFERGpoddiQuLhKAHxGCdMWKERbRBsxvNQkhVPbuJxGCNXweXNNYJvAYRgsDAeuULaMqpZYCsvWZbjXgRqdPERBtkafFilNtjCSFaEZqLIPRzbZCaAJNtagLjPdELKFVcxrZoatGRzBoQlITaOTqUWzLIHdcMvhxEKngIOIOjOJwfLMaRQuhcyDSBuGZnoJJWQkHSbPoWpMFmszjaXIugMzAesQeATddlsDQMzmNSaOqopnhCvwkvWZkBGmLFvcVSRinZybuhBFSrNsGfnfkXIXaEZmnqMaPCTJwMGnMHKlBUoFOvNgwEXsgHGOcBHUswfcoeotaKgSgOzMDnUhcbBvVLVkrnZBvQULJHTxEnoPxlXKyQxzyTTmakliOfpcUpnKxxZjdGBOjeQdIXdyDSDejKhPNCMrKMstoISuqPeLQfjhdkQMrIUQZxvtBjqkHamCPGviudHSqKHfKQbIRxAhRGfxdqSMBdOZAiUHOJMUSwbDBzAYQboSVDJnjePMRCvBLnHvPJARyoXnNoZemQADDilKOfMrrPUHudeabuDGjbtvMbHnsxijWIPOzIlBgGhIAWsGiVkjTXWPMGOppLyHNRcQHHYVceqfBPIlbfDsNXKuOBHrYiqkZQcsAASGCyYfaYrPBfbMFfkxSwYoVtfqLdjSxjjuJfoDHrTQcjBnTyAAbCXennNWFgItOVEhNbzdrkWsfCPZJbLhOPLSWLUUBQmwqJtPOhUJGcEpfXypiiKgwUGNczNFoLZXTFLGIppCRxxBVlSqMmTIRbpaWvdSdZAXYGpfqgJmZQxrDbjzSGlITFrqBfdJHGIPzVdnlwkUQJbiZHVDKNWWhIBKbWxbxYaUdwjhdgctfmGCqoxDpjfColbpflswFYReRpHCoABlWcftkufmUCNTVEPjvLWLaNpJuahlXskWtHXpSpiZBUsVeugaYICaLkBuaztLjrgnqYbmCklOezxGsHFHxJgywtbRGjhjkspfnHyNAaxQhPAcWPKJiykGHTqIpcgYVJsMHyELEDpkaIrNNwYFyQpGdIKxZZfGpukdJWlLilMWUTBoppgYYPDMcWMoQAiincpGsdWNesNumfEZPHNtYJByrqHeyiAGEBdiynHMuuMYdsqzBHFLEbEuWEDTAOnsKDOnnxKXOOHTAhRIYnUZOonhBMjNbfYZExftjRrAMcyMoGQCPCKvRZyNGSRdqzYRWrwvaRjXJEqgbKtrRqjfRtzmOLXSZkgZgJoqWpbBlFRYmcZwsAQjYWYbQdyYwoiQZAdWStZyjByDrWNZvxYZlayJetMuICiEiPZnMYCcdXMAvMsVEeDhUUzGXQdWubvkPuKZIrrEwnjUinqbriwmZAeAynUezpGArsvSKgQNBGTaazVcHRmEOxwZUwTDzylPRnSnZAxfbzGYNyNZQzLQRNZbwHClDlCOBpyIkUMhMSjPMpZyChikKUkLbTpWumTneUQQlpcaOpULwupCBunooHBGaqkCmgSCwaWNkyumTFjzsFWdGNapZpNEnbTopHJNNBHaGukpZtzLXNGONoapqmOTqfIsFkPSddAchAqacogdeFrVcvPGBYeNjJCyoXbpvNIrEfUyNmdqkkGXgmYWEClWcLVkcUJHQSIrgJPpvxcaYqZXhNAxJWaLpdJLSXCXaafJpxhydJjLUtRKwdNyOAVvfTIWsQtwOQmMygJWaRngcITRwsQiqTxZovfpFZHKFkgTIfsOHEIzAihVcmnPLAhzhDEAGBFBxPlOEuVsFfWaqbjsFlruWtTyXImvYUThsmyLIEnQeqzGckgDHZYfiDEgRZaDjvpRgrZqDXuwfuiwPvBQUgCrTlkLOsWIyYhvpdFnUUQDwqicUPeMUdePUroFusqXcslYHAvOkECOTMWZpnySmYNYZexALjfYiYQHFEnYRijDJUKfbLtBmazhoRjgIkkBkbjWapEQXuuLdAAqUUhhzkTqPGlbYitVXQAOqfJbLzsrpdnrQzHzmcvUOJpgmQbUBYMKUxfhaOlofWRtraBsskoetWYkzZREneCHVCYiXvWIPdKmxwmCFUFKQPVCqyNiOhGsjQebLhWzckMqEMBfOxBwILOiQbVXEAEKTFLyXYAHyAryiAzyVjbwTUjVyYCtvZdyvlEkFKVjoiBwnMEafvgKFIigbOQNhuAJDVwElgZcYUVMOptirlvvjElguQbIvESxLoZBXsvEtZVyUlGcBnHLXKnhOWFWChoRYSMAPUCBRGZUgpkhNjVQrnQgbHjcxfyswDqBnrSTboMGiZvSrJJPppnPgkbOHnvmUiqMjjJhnJFzZBttlyiCTKJemzKsljQqwEJAiBBiYCAUkZxRZiHyCgxCBdTNmXSabsaxAPYJJEiIDdFtUSqYpDgJWCepWFpndcLCrfjNTXltRNBqNjKYdnZcxupNoWzvDZXTCAqmsOjLVbPXXCLfAorSFsiYlqZcDNvjpNqqWoaziyzwoOWNMIqqPvezourxgcfbbdqldgchVvKGiMiKNNGwbmlCWZACaUbmgzePKtJAERwmfcXDlkDxNxEMPbFpjXNCEgpZPBWZUekJiNeYXYtGVeffNNPFVmqMOsluwQEmutPRjOVNyOvrBsWMRaMnuXhiflXJpxnOtDmOOepINdcipuEPvVgXaAKiJCeFohDbTgzkKzOJgxjXnfntqtgDLATizUsorJnMeooTTFQaxCCNqiTDrSEXlfcmoBEpcoTUORpIhkVZqlITtpmneZHnCuoboxktgClxZuBHGdikDGvPzdFtPpXcEIWPFzuJyOfVmKDmfBynhPnwzwSrlaLIkWktazcnWnJCPJpvfuHwlxVZfEemiYQpXZursATFoPWtyFbWrrdhexwrRfVXidyxBdRssHWBLhUXHJhfgvGJzSvjcGtXSyQOeHlIStsUpsMcEzuMDKPVbxFYpTSUPFgbTpmQcjRSqZtQcbdbyFDSnAXwjTVPptOSXTzVeRjlhNFPcEhhcAIEawnDIVSWGJwQXhgaGHEvOXIvqfeDwzFimPuVucmdTycjVyQYQzTVGOMKMiocArDkusnpLgRadWotPcUJAIHBBINwbChwvDsXkMfGmsDoeUluWSroePDeDybqRMKJZkZpoGpxqCKkCVAgBmkCQzFBBurzRymIeKdTlznPUCcTSBdxfXQHARZbclrhaJaAemVHtBPfxPwHcCWwBbLVGPeTKpgNwmbGuhmhhYaEVqjZiZmmtOkLBcZOgWghbJmdhvpPuqICulsdEMHnmEKRVnQYFvgmyDCXaVQAkVirZoDAAgYKGrmPceFPxpyoLauKfgojVzLbfnpnyOZlHSsJWgRwhtuuDMKHVvkSUqOUYYNRYkmpMloYEhCmxUJUeTJdysnnHqUGQNkEZyYojzZlkhZRatlpxtReCdmAPIeHqFCaeBKsJWdvoRyvrAZzSeqjnaoOvMknctFfSjEwwFrQLDBSjizzmMeBiaDpNKOwhyVSSklaNUpRrBoCwdKdunUNDsnpCEAqErSxbixKNMzGPRYXjMIfEqiJaWQpSMrSUUklVuJzXXkFFLBGrutUqYVpNSDeBsPcYGIbTjVcEYFVqXCkADTpKNcjXnVeJrXArKVHGiVaALEkbZrmgQOnPeiKIqLEQYxvOFgZgGnwklOiUSCDALqfIEantPguoeYxrSSxdCkuwmUwKcAmRUeISlhkgSSxsIgdXlVjChhagGamvMbiGyveGjBvsIBoCXuIksyxYIFZrRzWOqPMoAjCSkJzjmrGrFrCqPxzwcnitwqbdQPZUKSTRQdLhiiqSQTSUCWFDQzdDQuRZwtwwRXhcXtHSEutUSIeXWEmGDOTOMboStDfjmZELvvGKgEHwuwnHWvZmFrKjznFivlzFDBmohtuFVUZcLlQGABwTElvLSuqgOenqCacJZwAphwOdqFeeoKmSeJMeaKXsJPYESVSeaEPirAwVIikJqtkhQbGwazRZImZVciiXkGzEDBkUvKBybKKAgkCrjuHmCSUnNvBYqLygJJdgZrkaegXpSUrHUeSrXYoVRAWLCzGxukXXibqwDyVmdvEmazlLzRcsfVKmZhahWnaXSqvPYiHyjtecewKXfYFFEBefbyZVCmezpuWlbYsqMbzaJLoGORtmgGAgRXMQheibfsXKqtBTbUtdoBSwAYEbdQXNVjZRKnaYcziXnooFsloGDlxMncEDHtTWbynsCwdsmQobnADGQnoXRdGvtmsVBGQtxtrSHRHlFDfnUGOGWZawuLrzuVStopIhfpGpfyrAnUYxWSvDICCwQKlRxOKuxJRsBTyXCelsllkTiDdehLIXLborVtnMfkJQVjeClXLAIqNBjfXyAvwQkZFWUjnSqUCfFspGpObLEKJErVhkjJIBxFHPIAMyVKtDdYeEVPkclsKsdeMEFmhADWjAcHuKSxzgSJjPdqmCJEuhFMnFOcLfaapfPzVKpmZxxZryrzDzbCgJQKCCrauJUKowboEujwQZrtguJBwSgpZiGGYZKBZrIoyAKQNCzjPfMCbbYcsMwBcQUGoMACueTTQvExLOiobCROLCnSyOSHHliJFTZlwEWZlGzuPXmvbhaqeYGOOMoGZxZXGzRAQPYLaGxRzrlYtqAIRJJZBqcjXfOMDasHhkaSPYhJieofBMyQMmEfhLzKsmzmRZzpPBBLTdfUAeyrJWVoqrNmUTpCEdVTtOXdznrrJtMfeYnKpNdwVWrqMepvrPUdQOkjbCXkvYJJCSBQCXtfVAIuNEkThyipNiRCulUVTNVjkgqHCQdinoFJFORgFuhFkLUTKzCMNuYssOuCwvoAJlXlVrIGvHiHtGrrQiWfffAVEamswEWXdyHxjjCDDZRKWKmoZOoxNmniaSFAXhltHGGCwwfbEFgRFemWpResSVGFVnMAAlFXpdGDHPJfYowPvRABbqzkDqcNvtTqnyCkzQjyizcwHUAkbuxueAjVBbKJHKUTJfVOjquEyMpjaxAwpZwNwQtyViAIMModYjPacxJeBIWjuqKGIePexWwRmGncFTAXZuVCDyOzodfJmqHCAmrTVYcFsiultPmHbSRxJZbxGAdynMUfLryVCSgmuTleybjeNcREHcVJhwokaUvAlttgosVgSXnnWZYZQCqsTVMqdBtzvXvkGiQdBHOeZfUkKdobNvqLdTxBegTjbmBDYPQDJhBGhNNdDmHomUVxTQrGiwMxgkWVoVKNhowqSPmHRFNTXQytmwSjFZbzRCWPQrovNRYkShByajvSgmlzWhqszlcllOyZokhearLirnzLKrEHzuIcnSylFjLAcZvwpbKsKoiQoppoiyEiTkCPVUkjooZjbGrelaoOgmpSSKmnKZUsayAquyAzitmljhoyZoFUWqehRVUIYmAJXvgmxkYXGHLOTHsfSTVgRqKHZMgNmDBSOxSWyPNLyqaWbNCLixGBcFlGwGAANUyEJrTPtxyBDDdHInzYLiZhVkqKmQlmTXcGvivjtDkXzAxUZIjmxzuLWbqSlDsgcGELWoOoWNYAqfTyNMBzrhoiboTsXJTuJRzlDWWGudJJsGEgazFnucaGrPPboKxZGmQqxhfiLLbIlJIqHmgUKEaSuNPZFRNgfsDrmhDMWORXmjkpbwgqTDQnHerntntFhaAMUBrvoateyGgajZGErqdBTMRliXkkJKKLSLZHfmZPGfWSZZTNUzHFddWjrJeEpmOBxYWFzswTDtJbpyskNQqRvnvwqwtNGLQeEwEcPjEvtDLsDFqTJpBTedHgofXhUmduJvOrMMQKgqECSwsAYNStWuMLbhMoRBfiEVjqXMrAPfrnqOtrVilFSpmIWQXAzwKpmRWIQZCgXKmGNnoTEgLXJJhBbEWXsAmTkzdRPpbjzYGEaUKlBfuoUgaViGHhghLKRfjTvLuJkaESBMjKiKHoefyhOzFomhZxKDcEtXxwLONRACbNgFBKrXaZcBxLURxKOJtJRaIDmaqGsiMwNMBoNOoZtxjFqfUfAwHelslhJUeGjlDvZACnyKEEQAOjuFGCKgGqnUdhXnVczmpxKkJTtbxMAJyliynKuFCljnOkMUgALfsPZtDqwgqPccuSjMZkXzmkebcxOQNKSmmdUjMzzAyEZacHEIeGFKSZUTQzkevWYNHyndHuQvIIbPUJAdTvXTsOoqIhfbKTXyuKREMgUhLbbsvlfdGUIsDIxtVPlMnGkmuOJtfriBuzeIxCUgUPShYUHXfEwMANMXTeETvSTtDCDIPcXzAyVHhNknjOJufVbmVeYgJimcspNQKUaPMyapBuROWGzrKdsRLAYTsnVJXZJVwfkyauyqnWJzNJrGdUBVLAuLJhIswUsgQDtrGIEcCfEAGJBlaRNZMnEUThyUXvuubgjGWzgQJdHwpDhrzDipobmVjSHAoXHepfXWMTYkwotKDmYbKHgMVLyOKjkfkejYtTqnaxbQNHmasmLYxMmHPepyfWdaCAeJLvFuVuwHUeCBRwXACaenJOdqUcanldumyzzQYrPmZwWhxHITNLCvPOxYmTGdHAnIhwNcWXQwPeMWdfKmPutUE7564915531391326493023343503824806674392016817974014870303828341067664808246323396542134043937453043727249305865354621384749966089775877142601307541305870069769146181488120060355509371749034173490589770472452444082751545717824345386983070570561817905047845001811946533256052613225285613374487781737046517933529336066830558441208166135274075312679135887181998923524530264421298765774142151204851171109065190104878879573024795654708213291747972777927637030118753103194166194130504961821330673529030274650130616401336545065725238495945465691576512196647119118558704313425695886067607935133512747544608967903513148985389523565785522584091155819632247085827552528279439249163784909747578310631899549683985225921419950399537215021464763016725045648191879648995967863586464770544223117160110317792452153658701677572302553193828476151414048090587873021699254051577744233695448557910362154107453496434589598381924471005526750951688672762379365792233083121458791501372722304685301199413809180115789623741138142
avatar
OmzfjYMzzyiUNBafhabAvrXyqYLKVzEyBPLYVCBTAMNSTvYovrMMqmksmbnqYSwwdzyPOszvGsoTzWvdkHeaPuKLXIJALMtySDNmwBVXXuzdFdwDYvDiFVyxIAPTfLILvRcHlBLixipjXRnYtuVkHgfHVgVHTYXSoXbLUSqypFKLDbNyOrOqfgOnQYhYNYqgNinKfbpJIkersrxZwYVpnIajAcywYteZlkOGfuNIkSFJvtoilWXnDBEuYIlQDTNkaBgfReeHrlAADRdBeSGROpzzesrvvggKspcuxYbjEgpFFxgbreFxNYLQkvkNajoqqDxiPNibRlUsiosoTIZXFsyvalurRShnwAaBvbXoVAThSnCUJlDjADuyZkmniFJPzFZNiVZTfTpiHDvOVPEjMvTlVhgfaevnXaoOcqGYHfAeRXpuluePROmbFixocMRghvhxYVvihQTjeBEgAQDPSEFyKSvCkZlGXEqbZZANEKtUKzYypkXNUToMlOXsaGESyQcwofdCnkDvgEEijDGcivBiUhGwwuwLAubSPDpkWLZOwISHIRjmeInlDrTJvSCiKRcGhwkvegkIgyggzOJXNcLFdgaEVkqIvvwZxTQlubUnbMtHlsKltQpvShPLAhmgovJUgkPhBhDJzZPSAfqevmXcxOueVJPwvMTHUGgsnjeAnwDPjijzvFjQlqdXJyeAzpFAduzGuYTebLKGypqkRltAQZVNEsZPEycjCpHJHOriPPqGdkvjDcnCMlvGKQUEbhJMFwgQUgUXwhUEwtUgIoShwotWSoYffKpoKFJvsZElqQUTNODletZohWBooadkXEzuUogYWSENJTOyqibnIUjKwcEeTaQpslkejNxtYjVpdhgRrdiKeheLKUstWFJeUUfHHZGinxlmeiUbxqqQEFdFvkFTTWMsREjNfbzpdcejDFGSVEIUlwJIHCSexuLzuKsUxcpjLrEXHxyVvsgDgElXumOHRlXjjiCDWVnGEVryrGgaIEwTvDpNRJyWXUMxSYKOvOwIKPgjOGTbyXpctbbnmGCJietFvgzvDIArAiYNJTlbmLGoCFagznEMFKKbMmOVzDnoMivDMnQNyFFvkybEIQslhtCSLKsfUsIZIVcYJzQosaYBnBhdtilYLurUxVyYJLKsjQJMEPEvYitYHrWpqCTgIgubKQLeOuAxeKBgnhtNFhvzVDVutKmAdsPWjtKvUICRJWBDwrMGLFkazggfkxbMOdytDzKCrsnnHZTpJXpYzBtwirpquQCwbNblKtzcGVSMhBylKGSeGcgNRFyrdhBZgoAswTiMIlwcBBgMyBFmpUsUGheVKwWlDfrtDBaqMMXGTdzNfHhmzyEGRlqgnqNbJAiGYwVFVvyZScRZYfZDEaABDHrfdgWuXIGXzBvCIPKYywYHEjbgNTRzAQBmiyQyqrkJnkYbpNsaMBRRnKPrLhCQGZxpElSJqgpyvyPQnaiHxCIiOaBYlANqzxoFEQZheXUQbpWbRbEttJOXHPguzNSBiPaKQdnnzLbqCQwYUKcJrdZyDmLsKbtlmfFpIAaeGYIpbsukgeRhckbiZVHYbuZFIAKzawKIRHmPwcwTZVamAegBFMWewmlyGAusTHkMFkreTJSOCbwtIUjCkMPLbZdGevQXeAlFfqXLeNCWbByryRlMRrYNIKaAoPCuwWWaGOKRsHPcrUIJTxaMbpuxlPulfNjPoxYAFnxOACZmUznAOfugMRJNPlMryYQZSbDGtHhChYdInDouipLaxHvbliNlupvlcMSEcWazIejfsHSgFKXDmmpNLGsVyUHruaHZKZXNEOUsaqyPUuDaioYxAsxbTWkNsjsWGHfNiGBYjOAkWJkbfHMcwqJBpPZcRygbaqQQsORddrylITPZtkMfZeVBgXcCVUEwyaCHmsVvvEALCgLzpUtSoOehrUCfABwfzJBHPiNaxBuIcCjFosmgBvmGFjqShzvWllAMXCpnGsFXoorNwtcOiOEKjFwpdjNYWZYehhLEKbTKORyWoKoRvQlVQBJLziKZeLHfWvmkHZQKPklRbbLpSIGYxHaghSQWdEFepDQWzfXnbTylfdCpkiPuchlTmHlTcHjStMIBHhyTIJaRymrJuwSGoGotdZCqtcNAlJdTLVIEuYnNGAKEkvTaxnNoMbQnlejKiNZNHbSVEWjEyqbbKZWlymJAjQpKNIQZAhubuIzbITDRZfFPinyYSKLnBMQFsdDtOPjLllYABdGwfqACylahmQDrtENUnzwCEqoSCOWzestKTSdPqUzKFNjqFzAAzxnLqfEfRFCKfoFFPDcizQtxXKdBIpOnyjybVMGIEbNFthKXvtLNlaYofBvGOzVMnWABxjlLHANeCsYXthdutUhtJYVvDmkBdSYDIOlWLDjrNSlxCMMvjFVLKuUBzudEFjSKWcFCzPHGtuWIbGwAuwpPDpjCplBUXvGTIYLOilgNuQUyqMdDknYYrnRJqxrPwDhdURvIiRMdpAbadqNTsVJGGvVqZKpogQRjGMVLvGgxQOSShipTqADicYVrFNJPKlKgqYzBTpeETihWsatFtNNhrqlLNQBhfXDuoixXxTgWzSkHyoPqaoxxfBTHNFWxXTEXiuGrOpKzlfxFaSEUadgJSiTqeOqkyHyTXRaanFNCptdcVGQpiUAfIfJWHqyOUQTuMlOzMBnRfmUwAjBYRqWZJoUSWTrEzJlKKbyRqeEoLzqgurGbBGJWCSFqCusNlRzHCAhPniIjmhnDMqkEbtodAuLlqWooRgQNgaOyTIZcKBqSaCoflDHpXXhxjvzYOOvHIvpfXEfccGMixtcwznpQQvrCEbINnaKczRwcHfqftyhxkubsXIBSZAjpFRbnLsEtKKENrwzAyjMlrOPpcsBsbWSjdDVMHRdxTmVHsBKlMPacUQkMFTnakURZhdDWGQYPMAznKZrTmaNPlIllUgkzIgyVrRXRdNtLlNigatZJOtkAjjTPAfQDmREBFvFXPNdjOjmefSMwHcKNFUdPICmtEOLPmDYTZDtcYCgurhRCyGbsVyouSgrgysQXtDcePOJcFjOckuSLtEomjoWqmZPyieKvcmqCPTRjqNomcqYBhGIIrGcmBZZyIVGFihbgtkMKCYweYOaSUbsqKVofteKgVdrUGkYdMBwvSNkmsjlUMzxkNTtzndgMqeYRheHBrIQBnvIxnEVJYSlMkkMDSzZwjczVpFFfeVcIolzzPUVULUfJGIqrhSMnPYiBwKYZRTIcGLqFFoUKsSwaHGsXUNyiJfFbJMiGHpGUgZPVEuvXMIaeSEDChxUEBhVVbarjRTrxUyHfOzhyPjwySLLAblyOBBetPhylllpXiXlVJyTvrrIAcCYJcagVCPxrGqpBawGrWdgYIWtCnLrFoDvJrYzjmvWUXfyWSakDzcjBhVMUoInGzECmwpdhDfIOHoEcFofemgKSHXlyjjlmmcVvdTSxjtLoFumRbZyPRDLOseLppomNxtEmUKNhMocRQXiGqJcDHImIpNSSEgVBzMADFbwqBTuuqzFNFUslsGojvmUOrOxGvcNtnBglYsseCilJwjaTkSckeRZDoXthUkfimXwmEsBDjshUIknYrjZJjJAlzwfPDQQVkvmjBhMXwyUVvEzptEywgCjpzMkhSRnHPMUPpWAyXcnDnHLkBUZVRPyBOdZDNbIiBmrskwwHGoyoNQhadvfkxVnulFgaTSHZwHVeggvgGgQbdTgTMfgTPQcWFaPhpvIgjzTHsRVzBPprZnngueKBqUiDUbcAimtFjgNzLdqUjLJXvBckhLHTcDGAOcjJCBNpBvNJrvIcJbQqznOMOBfXbUiKEKJfqynRKFcjWbYyvGAebZySVPMtmcBTwMNiTeBeTQHQbphNLbNPpkEMwKovNxEoMtymaubHwRNLqkSZjuPeWZQupFrchbgRNQzcgKwDtcohyPHkuJfpCiqyhiGACdSrmZYvnHKbEhtHeAwdccqGiYYnQkQbzSWgjAwEsoDVhsXrjBHHwxUIpPbIiFhSgCLxFKPnlhrdGSvdGErOUonyfiEeUyOlJfpikCobDgBftGorpLZDgaAKftsArZklQRqxhAnnBsVInuSSrOetJVsjXnxABOWzgqGXxLsvgPxeFNCHKDCQixMhlCpBVIOAjbVKqXtoOMFXkCXGcLtQzJdpvqUkkcLsDBPYrJspIRpKmyWmYJPoZhfJZamgprTrFQdwWwlgPBAyglVdkHtfdVXTCFQzVXJwfTeXCFBAtjFowkYaDULMWDlwodZXoyOkETvmTOlIDRqYETenjYClCchMbKrFZZgTRywrUgAhnGKksZZFwzyKbhMjczvnUQHvPcurpgaxYmPFZZkHikFZOSngnrfRgEKufQVWxquVMRJPMHHMTVwzeIvIUpQSFHNLMKMJfOodNwmgbTWnJrrzYyhkUBzHSmUQOhiRkhMXzwTceAosAoLjSSEvRdZICXroIBgHlHrxAJurxfVgnenNdhSFSdjZgUXVjHCnNEXkrbJKAWhANJMCtzpRCDsftsxkNJjSdSBYgRKTiqmKILROFdqjxIfGOGxjniyBYatdeceBdEcDFsmRXZnnvGXKXjEaeBAgOuSqSgakpmrgiGdgPTQsbvLbYTfCQyFBuzAIQykEvxLxTLBxGZDFBbAxCcynECuaZOJQcllBqSdocLgWztptSBklAmImQGoOuxduHbRkFjTsYzLIRhjSvteysxZIxtUUMOPCrFLVSToENOgmGdJUvmXGTPquloxKhVZcwLHBIZkZPrqtgBdaAsYLrPYOYlMjVoprsYqnIVEcuSvNaaWEOPjbJaeefgwyHqasnaWfIKwUwCuwOzfpSaKHQFVabpWGSnZmmcQBnLUOYeNtKzTSuGGhHcUeVRLiLMmEcVqdKTukwVBUFWBtojARLqKpeeiblRjyUnLwBGgTBXqgGReNbTbzZDfoVKWlWOcjZFLUrNqnXzhrYLBjGNeGSozuxnJIcOVxFQgUOGJJFbDGTDLXgXOIVjlqmCmcGItjuDdyDAEGfoNhqPNTHkPkfPgXYVChHVuZwOriiMwbyvDyFXBVoRcMdHGulOTKxRJeqElCIpAWQFhyYaKiUaHklkFQVpyqRxNZbfzslxgjdWBhXdQceuDhxksicWlCkbMoMqACjLvjcYwZzbSwWIoGfMtzpWiZDqcqVmpscKWhSxpjvHSBRGQCnhWlPAhlihpFKAmdaSKTdcKxozXirJxGdyralgGdWOJDisHFjSCXfMZmGSCbqlcLELjUdvnRNOIhKuRLbfKlMmKsdFpBpbDovZYoTYkyAGIYqdxGDgQLBeHzNgShUpQrfWWPpMjqmRrbcMNYgwdZKBhKJKoXBuAVshdXtMhKtjDJWEANcVcvqAepOyArJlAaCswsnqYelOjoFRrCpNqpbhpciYTlihmsGtAMcfPcRiMccMBXqrzIWgykrLyXZAzhSDNqrMhroMECtpJOUCIPVjsNgEFXjdyowXNrjBBrMjzOmuicKDPwKGumpAHpfljTvmBXBRujkzpyPRBCCftFwCxfladBUBNeeoKaUdyxqFUYLBlvMxVUpaucuLVVCgXrkLdAoQjCGMYXPXAuWEkSegSldqMHVQniACJZolZSkHnCObmDnywyGwgPIWLuLvvbchVtMCACwtrfnfhEahVuwioCRcqGfzYRNrTxFOlIuldbEclpcrrwEAgXmrbqFbYPwqzEwMhbjicMQxOBQXfYJfYgiHzQDUiPZiXOiTYQWzLdpRVIfKFJHyBhDkPrstPIoQcvktFKQdjGkVNOLsCviJWNloOZDebEwgIhqCmpRfulrXrrybalTMcoGDKzQKzitLjBIasKIalxwgBgJzpPnaNgzMIWsYXrzQliJjCJtLGuqZvsNzpbqUWvfbrtAWrZyXLyEOMyGAgnJsllLDQnJEsphIklYtkStXPaqcRtMwTgGJgLqAUjzMaszNJCimQeGfBKaUAuaNUuggKHIuoaGknoHxkiAmckOrAYlwxmnonscHXPCQIbUEJCeobEBkZLieNOumxjTlmiIUMfPdzjQtkdNJtFkWuxhEFNAAYtuyXHDDqyVJDZuLgPmCNJJVIGvgTnFFgWbGDyfNLjcAbbmMaRTXODuOVGvFewnayptyyuFtQgJaUnzGhNMfuxUPDjbcLtxbtqYWeRDRsYPeTjjLLaxSCVWSrraaFnpEOmFQFzFiVoEragSWfGrWxJWXIApnjmfgLwoxTVxWLDLUeKgOgLfDsrTIygwkEgyHHetjclfCBKcQjJyhsWXysNdubLViIAdZlRdfoXILJpTEBwXzmCyAYUZUSzdqAsBhcnRFVtmGZjfngTLIQYKNeDRoewLiGEeguLlKGnouWCNlXitrzlEcRrwNLNqVVoDWeNuRqthTVTOtUdyVCcVxlzNrwvUVeRCsrfSIvZOyDkdpDfmRTBPXZgIZzoiymcgIkUicrMGlXZmRXgYzpOwJLnNLyzZaNmEHRjSaMIysFEBVrMwRtdxVcCImbxRhdinMfbCTHvOiYeYsWRHrVtjEYdmZJaOWqmJwQfFdBfpjYqPMLwKHjPtlcbkpxlTThyALEnvUJfPfdJcNCxHVYJTRgamqKzPFDJamNcZfukfSFvYrHthewsopuYLOYJNBZVfebXiHoKzJcWCvYZHdADCkWjKricqJJZNmTkSNMIHVINvMhnXlGOhqzFmPgtQyxQVhdgcTGJfcTRFPfHbjmAelTlMdxpkEKHthxvhdVoDYZMJtLLUsSAPHXBjbKyoxlFRbAnEIroPEUVvUpvzTcHlFthYGxikdtMuTZbBPyDqVDIVmfpOMaLmvlemlmdEehGtYtgWyxPJxoCNsrekrGNXEtpPCBTNjjjSvrAIiYAxjymIerbaHmoLcoFhFTtJAuRhZqkFJnIIEQutBxkZiuwTnGmpiQTOeKSeHNzQQZjaWNWqDPNBvrBMiUOWBheTBJfdFHpNQHRuUDJuDWLZMIiWTSLRwCCLFhPdNRCibcNxbSYzTczXHhxOVqnTVwnheitEuFKLSVnNyUWqumlwukLhaIXYOShwFcyKiJHKwhqpkhqStNvNrOYLwaJgROwVFbGjWKDcloyVZyvOGfAfshWlfRDqCybpIrzidkHZnPyivAnWugWvGftzwXuikuRgXbpEWBNykkokgJwFJatDsEJbSnOhFXyARbCmNfanLqzexGvjubnOluhphOpRfmCyWeSyGNzxrWwuNWaIhEtyIBhxvbbtqDWtooetVpyEEKDxOYoqANtgyMejcvoyNVahtndWvHGsxwszUYotTYOTIVElniHjlVlymjUDEWRJUBzoFBwAiBNGNcUYaMAdLgvFXTggeSpJvpxRAmJwytvWyjYRhTAfGmlICHRUMszthGKeHhQFCdlMcJWdJLTYiJsJwjGCAXCLLngddWHRsXujdTkzElULwIRRwSWrlcpOujkwuHPkDBBMknedPUfWfCpdltaSsfeqfjAbVsKLNouCmlfWXGPOJIvPQVTsRNVdCFsPNMUyqPciPntrqhrUeDUcOPnsTJPTauwsoeCQPLjNeaAdHXcphAZdMYOBebevLiZGPccjMaiXLwzZbaHdSBWgrYeVvYdKtKgnprljUNdSkHIsFQswEqSrWIIeEFbAmzyKTsiXEhNtasSGlXGAsrIPXzafwtRhlKzdKiEwnYuIaXuiIeqdzjwJGbIFmnuMhZcaMbRLkXGzsksnACpmPspIXPfkVHgoLLaYDBzmrhSlBFaZWfuRMhWvBqmQaACdfeMDqaOhFXunCrBSuCyVnKXeYTQIVKUnQPlfVxXBFUUMozQkRflOhpKCObdPhwiLlquvpDRHEIufFoTubjgOaMYYZPxRcUjXNtbFjLaCObPqsdHmRlaNiBJCVFqgURPGdnhDosfHNPEOizSjQtLMWslRrNkJFlsJUkOeOnBeGqQuJYnXlgeICYParifxmWZOrdxbpjWcYWIPFDrTWfkxPvIgClubbWoUUYeoSkpppnZNbAkLbpWUoLIlQWasMBXwWhHoqYltuvdliKirgxBskmfBAUAcLTAXzhIgRNozsIdzdFROmsgRgXwHLUcuOJWAsSESWDMNOjwRMAVDWeuYsihieMFoOOVQjaBHhIycvxDEJmOCRymSjSRBHXufayiRputUIpGaqFyRUuwOKhwwtRPvTaPNLMdxAUGtiOzjzOZxBXlTYsPLdHLwDElsniYoMwnTjCHryapljVgBQEdFGFRZMDdsDDqIOVxylYWpOOyIDzmkxQOvQJzSSJPXdrICVDtEBTwIpDGYUnAIeakDULOVPfOnZmBsCmqcQlmIKSWVZJoLTaHLDtgicRhqumKfzEesdKYmrFZXIaZvZZSEtBgRvIitgGuzpkQPBjXOwjbXjWKFLqgiQZmHFyReybYuQhmhFVbhRKcnLFtbuQJLGTzfhpaBVNEcuGroYWMSPgvlGyRnpJqZctfhrPCxlWEzqAdikGwyMGsWkYVRFBICgbduiHxwWzpkUBqsMylBElWhoBduwYDanjcRqiGbpXXbAUiOafYhNegyKqrfocEFZkaMfIpTwyAGmTcivXjGTXoJCeaBOXvrPusjCYeVmVXtzPVHDhnYslvLADHKohTSEVlFCOtSDXEQsKNOdlqGHxjPsDvOCKfuMcWfpeTjzhuMWzEErMsWrEDcTUDfYgsUzLcKSEGMuRvzKNfgHXVesLEzxOYxjzYfqBsPzKqXyEsuKDpLOizrOZZWBsDLVrVBGsulEyVVjxcBXDJlOISepzaWniNaaRzSbyztcLIJxeTyNdZRLkkZZCYJhTQPnxRwsJhnvghlebDprDKUyCGsULgnSdfvvOzKexqInpzakYhsNtDdNAmbSXOlwbwSlyTHYNbUqbBWSlKtsTmsMaMIKxltGkYfDKZymqRVaYtELBLNIXMptrrKIMbWFxGztLYLGVvbuWOCCivSbRxRKmLGNgjRmdfbUYthfePMLHojLAW9323230447935490770751584088245371308727548309758503538646444781733208693386074039713578717565286821949477473524442070198022546007050367112003813158795325829512660014136555220533394949930715130737489849690702347408825390759644344481784688417694491982910177747607220786763599111439847837994332360777303957174912065821807831999224542218918468050753075993607867415250185594807716088071362878964617360847647135352202690566382728182535589057151846865861725466785340122969572815101445563941116320716693659741092319877997582203350592409998702620469273250949708729964906468847754660043223625794207045203840030059210072445845481689520921898605811936008124809075991596977154915614882653545007733071127933845342151040731062420944275532276413870556593639667251227421114997159356805137195384967594495469755448492145112267488936719039269756472843130286774645293476285900681542940560995276825582144209534034308728805348372127770821917450851975741393079987342500542179148589852848607553862386888668467930504918874081
avatar
hDyjWrftTvkmuTzsyrDoyNrycLnMhMvtmpjICSvsFMsAOPGApPcUtEapbcxmUMogQmcVsyQLKIZDkoIDecXKbCACWbMbshWZfrcHtYILEBLdwCSYsiLyLlAJVVCvnoTcIEiHDTWoXLGBvOQTUiPXfUmTgsooBBQKUoTdwOobRpqIMzizejkoCTCUsruLXsRmhYiZGKlINYwSTOToHWBTHcZXDpyOEKPvtlRsgsDJOFvNLgPtPnzWALRdrHoUFDbOhFDaIjHpuAkLoFmOlcKqPCZEndHtwqHeOwwDAOiRgGSCHMrduraHRYgTHbXPpbuBtgeNkZdIBQKwlGcXTbdBFZHmBrrvbzvMFohqymxAsjgAULjxNboNSLktlcfJlTexxWSJEyxxFHstNRqhMIMBnrFXbynACJbFHlQzLTjmLUyZmfwLurDzdjwWwuLdfuBnLqZSDuMYSiWXXffzOsGIJgqndPYJrFlmZSmhfYXFzkKtrmJnuIxDikrZFvTLkquYTNTSHuTQbQIZYhDFGHIkOrfRAbzDjcqoccgiKspgELOJcbKCDMHLiKxNQJpeQVciFdRcqQjoJoEUYjNFtLgrgbldHFZiHUbXCZIMYJlsDnbgUMyzXLuZjYPbvoZdNmpnjEtWGctwzEuVbLDwwFTVkHWnCqkzDzCIrDoFcYjFxXKBgvquCJDPCnkEulrHErltdnDOjXRURoHPCZKKSIKJczBTCVqILuQceLWTDbtlEtesFqdszjvXFlqeZKKrAUQmkFEFkTXcgDpfoNhCnBTOlejtnDQYtZQxfxwTmdQYuYuJFMyVHnCwHMvBooDTkMmQnPpUlyFawwnAmyAxmloyxvZBVKzIFKeTadRzlKdqATonKsmuKeMtJAhPlqMSWdTerXNmYqxHQWKyWuNYtsDGngcQjxFgImMwFbdjusOkTMUusPzGOHSXPNExvSnmNqhJWwLQyfvdRKsznFiKmBMnpOiUgnbGtNORqheCACnzGKKrTNHnxFtBcILsQDrzuqmbSXncwhbEBxzKHYWcDGdjpiLGrqeqIRgFgupNAmypCpxlyODGUpVNLVbqpQotschMnSuICsOkJbLLggXmwVLnyCvsjGxBSvNQPKisiixGqqCJgGgPtUscfNzfARgTUDdPbUeVfujleSetzgCoVNDRDLTSpcwonRnvToVoJJgokTFKwPHfVeYnnnvfxiiPKqThGqCOiwHMDspFFpSGVzKRcpGgweXaDZBtLvobjasUwAzQSkEDHjzYobIEdBjynMjXLZMcROlexznRiRJHWXPtsVuIUhIEohKHrhBgidElnwIWiLQMTebrdxCjkCOHOtGxVTIFeYVJgihdStICFQWbTYFMZtXlsXXeWknhlpTgyBjidvrsGXMmSCXMzOIVKNlUfzGxPxcXVshWQvQLOnYESBMtqLNPbreoPLpbKakzpcIVhllRRUbhDgPjqfqEoiqBuQbQUrdDTTOfSdrTJOLnPhFETwvXMftAOAPBcnOGheEnfHqkqJIEfHDwpkkXXWNKPyiWArDmvesJajOZOBpCVphpJcMjDwDkDAQaNzbwkxdCmMeRaQsgYyXGiKtgYRfipeLBKrNiNpqaRWwOGLwPHIgftnHKBhGBMeVpFgUvZVLnSMOOvheODSNLFcRHVBCVpVOaLTJyHaOgnNSLnrxeajupllpgYDtIKLKhZoyeqUTRkynoDfZHQIOPYxXvNqTSTKIoepKUHSyXFdWncxRReKrkZunrdzDdufygbqkHrIcbKfDhHLtVvsymugsIGNHFzWXiVogjQNttPPkmUezqjPQSxPfMHgbPFHZUBmAupvZeIIHkcIZrYxoPdNyREVtHrykQCVQtQcGkjXFWTuThWpREKrYePpBVuGLsTScCgdqMzyYjzgwgSBoNJBSRSeDNBEJTDPZdPCrERglQdqFvWrBeutTytlBdWztKVGpqzUhzpRMZrYqQveTeKjUemYUYOkNpFbVXTooivCpCxQKGDdUJQftGhONOZQkXuzJYFPadoYfOecEjwWxNERSSjEIdzjwfGiwTjxfYiDWQhJcvUVWtWlTcYmgsXdPhjGcUHeVtVXQPardOshOzNnFSEdRuaXYURRSKkyJWKPNypcAnMzpFoMHxHTkZamsOTFFQlbegdpwthZqftWiIdLFFpPQDPvRDgxCNgydXnRkORobFJqDOETaqDhQezraNKyKiJApyeYhtaWocXnWGlBeMoIwordouldcveuvVHHpvDXBLozYMfJBsNOpCLtMYeLEaMRbYRLrJGAmwUDanMiiWXHPEtKrqlWKWyBlyOYVsCITSQaCiKFNcNvfJDKgtxkWblFRdFiLlwZwOrqjuYCxaRNYrQtmOlMjajZWqXyQYurGVMVoSsUWVLAamzLadfXzIywklxXaZuBDLwgtOvEsCEHxRfZaUlKjVYVZbJuQijIzKKijXDhmNmDYdEQRXYuMjWvvqcSLlEESgldnWUlQDpwTHfzrFVNPGDUZnLqCzficlBCHZeZHCGjHDylOeaVVpJQTIwQjyBaTmLcKgDeGxpRHliDUIFblYahBamOvRCCATCaNZgdnpTUtVfSwUQGbubuvWomxUKGBFIrGQZuZXfLOUfmjWOncbgawkHARNtXzDisSeQHUxMywJgkZIFaTuCgRdqloYxXzDWmwmwjbnsbospNjfXLpjehzuRqgOeCntRwMpxilYZIeSeSukXXtQzDmWfjEGwUmEXHpJVJeHWUZRzFpucAyHrEoncMXmBNFxCqfMCUtKuglGGbbOxWqwhpqiGDXSiktlbGtIzkSfoBPLGQPyFLfgiSCeJUaAuDeQBmhjoLvvpNXHSsdXlKSvkhmuTOSXbqkKpYBzTgUEgCNpKfmSiiRfmAmIzJXerESVeKhAcXNAPCAuuTzQfrXPMNzgzVFVToFFcpuHlWkUPCHSqGZsZFjzlXJObVTacpWeRzinqjmTyRSnGWcxIqtmDrMiDRcDPuloKpspKXLjRBOMSmpLIIWplFuvMJPVtqPJDPsrqaUCaDwjIdLywhKwnlhDbzERnIEXnRYWSgeeiDFivSeivrWtskVxAuyzWvAshbVmhAZNTfuBQQSzjOyDWOXKyzblsXcZYqSXFotNSeoEtNFSesMLbvFTyzlRsuRSxMiegHJsaGhDTXnZJDBGVLbsqJQTCWwspCYBsNZvtIHjsPFDRvOVepGFoUSHobgjZsrpHLBKkgUTOtcRrisaVgVRaSuRThTUlZHDMSqGCAYuhKwgPdCdHJOgxhfihJeQtjAzKWbGFWBfKbuQyyQMaqPEKXjpmEJUbUrprxfBivwiDKuwskwVAlJnyjGbtzxwAiHJfjnoPCsghjXyzMRxRZfCKybxBmUmIBAxkOPodUstutAtKVogNQZLoSeaQsmdvMOevxISSrimllPFobUIlcGOQxuSAxzTABZkoizgZgQhMdLMwFqVEscldyYmDbXktaeupPEmUmVOONaySdrXnCPmMnsSuRZdMhZaPclyQJpUgqpzwcQqCOeyPrBOtegTYdZxaYfqFHISHcCjMyOhVQYmoRMmsSmjgCBnjXrPXtRtdBeueimNhnAtQDVOxQGZmmKFDQNpxCjSWTKiOsHSettYJvAKWijfCMdBgXDoeQFTmitfGdEjPpaeJijrkZEBjgpRYYdDbHoJSMqhXJzOELMviKALhQlowqnVmcKGqdgLBxMPWXaFwQuRrROWGrKObrrAxtqPBrHptxlDdAIkLbbvhlObJxpevMccjUlojqITkveRuDaEyyLmHAGbcZIonhhawESEJnBdOVNxKIRRzxziQxFlaeVetbCjfCoztVBNutUtLXNNauJpUxqxhVXBpjjIbtZVAAKdaaTOPynkAoNyCdoGFVkBexzryImBKeNPBXgfIbyHjhFCbGVHyODFHkLbRMqIWWrjcIuMWKDGXjYKiHevJLUXRAVbMIBHeiGsdSROauGdmVMWHHOIQmhwYNnkaxdpTjpsmKmLbhJMpgNXXJOpoCmwqnTEqCtiEYjeXpWfSLwLsQClmOYyYnxGcOXXKDwAIRKqlIuHwwNOvvPrLGpybXcrOZbkIVCnaFukEUQfAAVAnsQJgjwOsEaIpmiIXASaDFpwqWfVCcqPRjuaCmqMStzWyChVjlESQlSKLabqMDAzmXuwUPbArOecjSiTAzFhUrkbNdXtIEJDrDPaqPmFQYKmSQLcAILMmMJAtTHAJFEwAvvgHpSzTmlFDOKNefSCkXUxMApbXNYUBFsdbdXseneQjNQejgpOIDoQleqQKhEdKRwUWMLhSVIEQnNSVROKFhJrCqMxGItSmFBATXpXtueDPucPrcLgyXMkQpzUxJqFqnnQKIPuXpQskxymiLHVUreNrQbUtekvtRHfbCXUCAOWQUjqpLmljrFyWmBycEhFnLelCwmqXSrezXxoiReJDizZVXeTTLuRWifqZqPHACAJDhlLsfOWxqkBZjJabOXRzpCZGKeLObnQACJLpzFdYepAsNTFyWiGDHlqxAfqBEwPUpBFPTWDJkkPiwGSIhEsqteWBFMuPzGNKUokPxsVHJQzrFEcXiuDyZhWzySLpjGzCNNxXMVmntYTuSNUtlWCyVgEsFVGRoIqoAPIDkcpDCMOzzutYcjXWhwosoVNfhzBtQNFzsWkwQVmwBhfxTAPqPCzibCEwiFAcOaFJGLmryUmPJZsMCgnuZrjxomMCMSvWyPYsdYUyWvkDDMmupIIsWMlyBqEccJlHSiWURmjAwjCzfmGorzOVIeBtiqdZrrtAjuzWpTUgEEZbRkugRmvoXMPWEKJvfdibeLcUJnEMvpvyIAgcKZinfvTshuLsDJUaOvJFGeoYUzkURhBYYMltcSlxuItoUXQjEZCSUefRQckfVSBFLQdQTJLZVwgMxvMwfgSdGZDFeRAPZkynOZBbDWwqioHjyWiZuwVPyrzEkcahlvrDFRtFefWNGVvSLGAfNKEkWCsNdAijFfIgAhMyeDNowTsMMhplDYHMifHHiqafUupMMivDxDBtBzQATLIFOUpsWTjRDXmgFieMegOSAmZfcmTwRQfoPLTsPxJAUiKJXqZurEDWagBfRGrCUDsCAxnbZpytaXgSwzVPYDRlClukoYrpIskaYznYIgfLXEBUETHdSSZTBpLqAiMMtUBQctZfXwuTEkSjbHLISXlmtmmjBJnAxOQymTVdZScfLgYyWpFnsCNlZEdCyblnpRkGlIuzdCXknJkGbljwFpWEMslAKtfzTfSoYsiOGBAGlAZxOAZihuNtvNOAgrAguBuJBXTPmDEmPxqxBGSxTMBOEhIapPFSogTWYYHfpUufiEdDLlnxJjeGweFUQqjiQOYawdKFLLfdyrYkRBJTKvNXOBYaXLRChgEmbbohYMFKbOdalvzXEAFYhRWXOUIVNEowcWIASIXiDOSDbZkIWILUTHDfzKJUxBeHHTmxYbyUzmbqPjCedDUWldrbkwdZNGwNZpDeovNNVsgYTFvdBDRSAacUWsczqWZRsixuOuqOKVqqWsGcnvhKZAVZBenNtroEarnjHVnEKVnByunnaxgwoCbFRwcatmhmtYVjGpNYMopJiQMzpvVzjGgRypvSueJRTsDhhaKTAxsMwdpCGorhUaPnvPiXgEfMoMpfURIFJDFsPLqGZmMdbNfROBAZmbOKJqxdiXbHEJIFzlOkwJcKsrVkBOucRrFWHrnMKfKFfAFDpNMJJynOVWQNymyeKSRwIcZIdTGFzBxfGrBDMrMDhzXWbuhPfznNdpGsrOeRlYtGwclGsGBNCfdjTgpzRnZyrSqkbkyaHAnZVVshqJxwACDKZfxHwxSUwXAcObxGvOHnFJxwbXLdsdJHaTisrhysmQGbOFLbEtxOaoOhwcjWywIHKZqlOlQkruEVfzuIEvGohmuzXhWHbxOaMryJWnuYwJQQNeLQpuRtrdMKLklRITKPofOTLcAOwuDTSuEcQczKDyTQQZrMMhANQlTlHsMsUBYrmlJpxIayimWLHiyMpEEkSIfWTnyzdFwhmWEnIsDFcgFzVAAbYSOEnnlFwhBWyogbvHIZDBDxvLFIubtcWVkwjaiyxPCQqbQxwahYZEqDcJPEuUrBIbnnSvXdApLpvfmQWaYxYooeYxOhhQcIxasyxlNxfrpVeJeHswDWgqFqvZfOlCMmJgdfhJaBNNwsJUZQlzzjhzSrBvyMnsDuCbcJIbpxwzHJSAxIvaaLuAMbAOkqAbySLXlxhSNRTiJNvMspTYQrEASLxLCUYeoINgFKyKMjxjfCLUugtsRjmveBZOmFIDrfBwjEKhhcEDAQVYZjNenFIyCsawDMXSYGJjQqTYUFqkyEygYqkGXnqjXFmDplypHZTuWTMENqHhcXwFmWXoOZWNBUeUFQvYQZTgmrWrxMjrvByMIBtKUlPDukyTNhRLlKqINfwWXlziusGHGWFfWdVdJqaowCKeGWAdZsneRHAJljaZsufBrOeHsZwIRycLVnaRncXKwHPGVHVeQlnOQcGAqnJdSTDVLAuAThzLFxXUakeONCUBiORCyVIgmFkIBiPkhUrcamdtDQqmiUGloYDItJPQBJotkPLDbgWsjgyLwMfrMLCXXHSaiFNnvyJsswckCPzShJNwJIKIIXeVEkRjuevATPBfIyuBrEeVMhhKEjxrKaaAzaqnWLKtsZzPApaoZaxYBvRZqldphvTJcAtDmVWIWFSosjiqWUdOWSEQzAUNKIzAbhLpeAbrRmmKRExvtIXSPcjRMbuOqnIsGgZHTLVKAhDnQlEGPhIfzHYhVYZTcobtnLOllzFrIGewrlRNAtfZsSMxHkekMKuZJUXvrXHbeRdgZepOwFrZOSpRglMwiOrPFhjSDJrUCERRAWTtHzbRbgUbBVFHZXvyYgveWGtZHAiUlqiZyxulzLffHkpBruderwreZIXYWafFQZhvykXjqlGhiJwOPXptTOjOsZAlVonNHsHvZTCUamNlAzQPPyBuMfMGKhYGfBUiJDXiwPXxYlYgvCdaYQbQGtJGogLJAxoOgLLtzqQRnmyVUIQMnANFbHnLOJevvKHClHvuWRIpVxoCyquUDGfHAXBxcvQsDpgYAuIIQLyjiXnsEqNjSzZKkRAfLBuZHDFlIDEzGVAhPwOJGpoPJcXCllexBygolfQgjUFqsPnFNAPAWEytVawFwKrmLirQfvRpfOlfJELSWebdnGohLlogFEnMyPJnDniJOvemPxHAleENasEFjzvjwkoKGkQpFckVsKqFRcNAivMFJWFBQwspVbAPFPmuQfIdadhXPsZMbZqfFfjKoAcHQpTguFxdrtfVIlbnYBjvRyFjIQkHmBbomlYmSxXJVlgZxeqbvNSQvcbifUKFMAIOGmLJmYVASPfhFiEBZtIyTWmwDCPZRbmcFdjLknQfuWLbaNrDjMKHVsyInLAnZszcMmueLeTNadGecrkUARSBflizObvGHaSzDfiKzkjLfdXTrvQSxMcRcMIQtGOyMFjpYWJhwivGHnnczOHfMDltnYZndQJZyAldPWjTETVYQuvBStImSzoossawkBXaAdBBHvJJJZTmvruZABDxnMvEPYFWLpdlaURVHcvwZlOGjKiTaDlYdZGkHDMMNtoDSiSyCnMoHpOhxRKAiIjopDISUVukbWnTvVcrBhRUYfJHAMWJhOvgJkvVjChYVEUqNwbPAVddiEHJQbcuQSfdPVuJbbhljvxPiSVTeNlmRJypIAVaHFaGzionBNYBbtcXxKxiRtxzBRMNSQZeSPySMTPcezsQRNkvILxSoJlWKHCwCliuMUfbtrlwizGvcnosUmyGJysNaXnCEZGJLRTPCfxlSYrKkOxdDBgRHzHwCTGBgdGRPtbWeatOKfQQLaMRGqQPMBMVHqlQViDAmCeGGFiDeopViXPJxbnLliSGhkNimRWgZiGdebdFVjDMGLKpbJTBaUaPxghxBBvrNmjOUJhjzUieKueerikTZMzrpjUHSWPpAoCbzTyCQgJRHboEkBYPnpQEbHaJIqMJJGJhamGtFeMgspVcwnWcaKrVAEXHbUXggBwMjHrzhRdYncyuKTeeFPTUaWxiCNbtmYwRYRSItvUYudRxUfjpUOTVWOGjWyFlkqzpGFBGPXakqmYRtxDzwIMSBWLHywrcnWFoNWWIlQQHzqwtDXRQNRYvOVRufDNvgaJeltDgUoMyrAQzylJQJCinzDfiJQwcaamCBBQdkXYdVpNRBGnKuFtWlVGPTimlasoASPABJaFBSVqUvPWoesfGjnDjSejJFljQvzqoWHipmyZSLhSzSVPkBuLmPDuRlxtVaoUvvZNpHkBteFMKcWYmphfALrViCWMCNlmyAjvUJPJuwckqLYoBcyosMpwSRYJEWiTBIifEUIVNnDFIvgkCdEnQlHjXKHsakXVjifTzuAVOhEPBCTYoUKxeTXRlTMjcdHxEXbsRVLFHeJuMnQQtsHiUtNHhSLiTlpgxBzZaywKfUAyCpkqLufWqFfRFoCbvVYVFOgCCXzeHbDxCPfEwaCahEFFIGDbJZKbbZzRtJLzuZNsJxlLYlgXivHWRSRykexZLzgijljBSUwsHwcwgvspeYXKQluAHRFdahYfidkxIFIuSvOAFQGtFcAUVxUEXhoxQdiZogWxlUSQvtJygbFSKrkRwQNAkdfsMkNeZozbVYYDNMupRnYhAvOrngFIhtnZAJrEkQuykCWbvKGCWrVUWZahPkRLXyOMHZhuSQuBQGvxnyJwCXTMdbctICeCBBOWpHkPRtWmUZoQrPDOatbfhDbVcRwXwDlILzCaRLFDGxwVVHjyZxGvvihBnVrmiCTljRUSgsgglkiahPKTUUThpPDLMyLfAhkwbbOitOCYjOLRXwRtcupvzUSYvQPcnQXPGmMStKCwFARAayIXvSkOjvuADyHbjmFSmqYttEeTWYAiVWjPpgWLecyFPouENLsQODGVgVcwuYGPvaWumSDlewFuJe1865031128730478174748002024624316764455235674617987770265363339903592805942251033134286503137402623217178612593802706813431113958779792796082258153209084539180477764423482904315466632423384749480643489386900974774312805108104550306318535525843136546150210003256374881564804492243315170965772026001781316643254926208113726157740931803736815301534624888828379160539087340926800572817231636852277223690886119932209343444665988923503609586056078242519219819641597475564139765068062451810317301144510594402002909789630250319337126051350203739747259933019925054648994369290241292468325285034327575626122433749541778533099827249093028706892937987348577536575481049052424706086056410562855300617014648479264198305474113647542949374745002475532041506844727884229979137962806952825956010970602392529820197438505311730995542095042199357241379237218474353763304347714476377197015789326775757353657360759307592318268113377959402164359523522317380174220178109501982628096062804916765991757104234846423110526326321
avatar
zyqnBiejXitkCBdfpnOrYFxTtKcwoitUprciCuAbznKOAfyJRacZjJKhyhxqpOOtbEdjminvCKJzCGlqFPQKcUXKYYdjKwUnAxfbITafCQytWqUjMoIQWucSndjskWjnLPXwXMUINxmHtFnZXEsGxiyomLDwVAwwqnHopgKeCuJEeMdrtSWFkwHhFVWtIyOyXLhIxLOcDxYpsggKodwxKVKuFucRxVwUlEagjyozlYRViVddRRVeiexymfbSNfkmXbNOmeMrgGVLqDGVKGzJpeCHOjGdYnaidIPnkRPWmGfzqlKCEXiJYFVJqlejPzSbZTmlDOYFgsKIKmdEAoebYNstDVsQpSlLXHuAXTuZnnAhyhbmXLZwxtRqPqkKFiuEveUYADgvrsljwoyltfPbbwmlpvfCyKWOpJvYxFQnTYejmPLLDcUqoDTFjNPOrAipIRhvWDDQnZtkCbsyUyhViYsyQggFZgmFXHmaIrOWZYkQGVDOziFNkuTQkwErGCzQfQvcrRylOaiZSyzNlFxqJQunVTBzBDbknCFcWmhgyDyRjwUuqqyUgvlqskwTViBmMtAtCxMcHoJxEkTUektHgvQCJIFssigxalsDTKSoarVtgtYIONYtdwdpjxaBTwxncEeEteCjwSGtvpsmmtjaMPgjzaHYqJzuYfOMZgNSvFdurRnLGssISzIFgiNNjllxtcVbPRCzhWSopjHsCIjIjrDouaXITixkOUwDiJnsitWOOeiJnIjdwYJkgOPwsMImhcIpocwODGMrgxavddNUClWiFmdhxqGoIdDHheNlYquTDXbZKyQHxFsMCRskPnXvNYbVMbHvDeHshJKkFyBTAyPHZhcWUemspqvOkEaCveHTfmOoElmwgjDrUNBVNCalAPpkXybrvfVhOUQyRRRhjIUHCISShkytksDCFfFZqIQirwXsPgoYRhbDswmMhHSeeLFnlnMVSjVHAEmxQgJDhpNuXvDoAFGaCirThXloZtdkkFaMXdstbwJYRcNuovLWfopllekPdceOwEPPSSRKPAeydnVYIMAsizrtGovNgPzcPVvEYaZNobeOtzkeWRGQhOtqVuCzuGhjEvSbSknPhcnKkxPPaBLCbLaFYrhTcLrRLBdvFTeIVvhXGBosCEdKhkYBbLASHtVRDQkPnRlDdGwUzOEFgnGYoDjeVdpDcKrJgmbyPaOeOHECOtKRErvmZfrfHYYMpwFJUCBLJiTejUJFpFVAcYDHILfCpvBJuQoNStsszDcrOfXhzUmWrtNFlGJdURSfatknERVgSXqWGYNbRGkmrFjueJtfaqXxNmOwXlCeDoAuTLfbjINyOHWblCpTzMGRryYgXUpWUPFcjqmIbrRUeLzJdiRXGxSMdOlpzZNhgSTeXvaIRvgWLdFYeueUSpxLdocPTsTaPLmksCwHCQKjXWnfhEMzSdyYOgpEKRpRlwqeOMmhycVRqCyYoTEVMKDPxZiDsGXVoxhtszUwOOIoFclCvAXPsxFfZiwQULdoSjDXqSkthZbFhwJQDYftfUPNEYMtHfduCsBcZSQbucPJuHsQPpkxyyAjBYEymetulzOmHJJcLZJkVZIqLDLlHRJUxWXjsaiiUneCLDNsnwsmLcCdrLbLEkOZVPvjNGmptNisNNAuxIdIvutwJVsCsZzENfVGqSDpHQslFijWfRaovyMDWILTGFVxuIrNSpjHPDknHBBYUquPaIRxBbSFXqAictaEqbdNRSUMBEQiloNEfpJpsrmlFKhnNWQpymPmFeQxivZmZIudgvmJFTqRbjcJXeVxHYITLCAIHeKXyZvEdQWpjCPjsuPzcPGJhGRDHLfGpLPQoyXwjLXsPfRLZlaVofTFKSLFySzQENbhGwIAMGhGiHKKZGRRVbTtllCucNrWlMIYTHhhtiUFeJdEdINJQJhOShEFfgEOXnAHkrrdqhhjgORekOQblSbcFRQmQCKDllapeJNtrvXWJlTpBUXixBgJZSnUlDwEKupbaGwcktgTfUqbMNrckQnGpeMxyxiaBcUByMIcDkTDXcgFOruZrVWaqllOpgIQSZtCUdXTqtQSoWYrkuVXhIpgalTwUbnEkVKKhqSNgIhKMBTVlcZmevSOcEfQWNhJaculJFAuRCWCDuXEzhXcMwtKskmsdFPxLeWxxCKypgWmiFppUiYQsBfUiyDqCTXCWczBAguiuSPuEBBaUDkXjjTYslgiQgvyirrnPuBRqVBEicSBiiuzxRVqPpgsIPXQJMLJisxGhhveFiaWBDovQDkZVzzSKLObAXLAPBSLOTbYFJmEfYcWxvLGkZzJcMWaYiPcnCPEHhcHAQdnNsvadglTLxXYWMqrSdTtFBVNzJPItaNoCXhmntAKgEpYVasjpQJeElpGoEYFwPDxwjdAZSqCBcbZNJnNEjyXsJxbPsdEGlcrOCLlaUfPiqqZOSaiPnFIxRoihlvHyKVlLNlIzdTPeqenXZrNmVMNyDUtBVrItGoxLwNMMckrGrNJxWvwxbuQNVdXiFNTuDtLfYFcgSMehSfBGBmqXOZwwfpOUxYhHqnPiiOcRRGBfRfswPHsUeMENdiHmSNQQKpMGFGDJpMBGrNmcxvqrSHqNXosrxwaljWkOiWILDRLoRRKaWkERThuJZuluqKoxbuCpDiMpFsvSqrMxAWnnQwAIgmVIwdzuEMwYRauqrlLylAzFjVvdCDReVwYvfpezdIUTRPCNJLlCzApRfZJDqYfnlCXMgAsUTVWRxTdUUZFCjTTlrMGNBdxsJPGmdwknaRsQAwGSGECIyMhRkBYIisAYikONPIdQTQqoeiZbkFSAwgCxKNFtqQlbBGBmYPzaFErVjMAIVtlglxitMbpTbGOFMDXqDFAhQnGIFnTzxAVlUXedDEJEeVLXtLjoFtqbGQbIRYkIDfEhYuIRYSFwIHonKukDNEmqpbPIagvySnnYIJguIEFwTOykrMTDmGTsiChBWsUedZlWwgIfUJrfNESwleKLHGhjpLTJEZgXCHqNccyfFWcIkQeMYBSonmGSOymAXjePNTvvjWqUukQmCaJHWOLerQdipMEenqSjdZLoYbdFVAiYnENgWpqIWPUsidOFFjUiWBpbVgKEdymvboZlrWFKskWVKjoWqsPfupsVKfThArjWRLjdLoROFgAkevLTXnDtpywcaRXmSMKRIktEsEGdsnjDAmUkGQQqlbZJuaYtKrYunBVfipboxUxeUCWumbNLprsfzbslsklsEVGVZEDYeJJwLUSeqfkdgcqwaKmAVzbYBQKrXpBJPLElAUnEwiKqsKewctbuHtCgsdKJtcHYMgtWKdktPJFdNRlbjrpRpIdJnRZsSghoLmhzmOYNwlzMovuZGjJCofdjEuFHYFreYGAPlzOrNZpqduwXEslaJPdXKXTfbQqAxaEPmDcbMlZCPIqVrqBnuPtojnpNmzlqfijoQasdpybsQosKsgOqmOylQsfxWrNQpWUGseTEEbjuBfVnDTbhOzDsMurZqOOuluyNzfrkeHtXzAnuSlmUFtOacBTJaOZTfOdJnMiLJTmzluzMAxQhvvExZOcvrcZfZTLlROZpPTeWEySuFFRiSzBsdSUTBqnfmcoHPjzuvFGuTeUXawNylfSskAfEvBWorwBWAyHEuNjfvyRlYTbSRzYmjFltJItdOksgbibCYWPPYRvbrIxXIBScRFMQTwzqGapuEBSPZrIsYifCcZKwUtNHSFYUQGrqAWSJEpBVICSLrmhossPfTRWgYrcPvTPRiYgQTRcsAdcgZBvSJsZVTtixzlcvapXehHprVyCAalOxpdRwzXAbaWoLSsWcbAGdQVJGtlslCWrWYtKAYCSblaABRanFFbsDhFopEmIPYSSfaxkivPSoNFvVXCcuMjAwJRpvtzBSkIIPHVHYjnIxzYNVfkibbcbeGFSuojbgurHuyuRTUhSrLiMVMZcYKCpGHVUGUNNjIXlglFMhWOFihgXmIhIgQlrSmhMrmfXCyVWkLRKCRSUfWzdbZeWHfKAcJpKszCnvOUJlDHwSfUcXTVbOzTjPMapijGMAhLRXkxZSXjFRjQtwkykRPyHVqgOweusuJATMUtajfFBeVCQsSSKosytrScMGwUKNkbqXbkFWmYIQZQbrYzvRsoZIuVLbOztVFpGySXSFRBmcBIObTzspGlrTfkCpkbRnjdoLkIqjkXvVMKPBLRkYWyNeGFAOibQrMciPxfprKHuZPbVIZSAiozhQBfBfPNhHBzRvMaLzIMwYLLrhnidItxWZZSJlBybGYOUXbbffMQNGUjMKHWbkUEEpyoVThpigNhSkEtSLdgRsiySQoqrukWqYwyeDwWqYKPBIkQHQyRKrxswQiVdTSIlDKfKKPEWVBrFpLNfoOGtTopOqdEveLYSTTOrrzmJeMbJgltRlldSasoTwzTKbKzIKYmhOxCSNQQiIdaHRalqaWEtsQxzacLMDvVmYKCMqigJrrrajkxjsOvQhirzgMfVHuvIOSiODrstZkyXPmDhTJdDrucyAukohIdirmhbqYOlWIPnYlAmKNrkZihCSVtHCKlGodUcjqVWJSrtamantZzIgpoicvrvGJoKlxFsZHgmufQfWmCKzeeHwEJOnHVfACenSwGZAxrjDHjUupVhrAWuvjSkCRVFuurbkRhkpQbJtWsAnAAhVHBjwVFPSTddAwoWLTtnBuCnOwVxBIvnkiOYWCGmHKVPWAneUHJCRcmtGQourtKALUzPXkvXdKMZoJaczcifuigjbcyKjAyZLCuUcRwNupBTLOxfAkMUJHLJpxuxkCoxjRNbwzMUSaeBeZGzFkZZygqLUbYfnPsMTLfSQissNOwdJTOqXlBmSOuVVotspXKTJrEiGoxTEEEePHPbLxJkilBzXFTRFmsSaNKLmtJISAxFtckPhlRVmqpzPMPfbfZqopELvYRuzvcDDpsSSaScmsHPgRovgaqvWvjSeCMxRHABojDwfeUIGQheVOTqfvHyLKjDdolpfWdUqtdTeRNcpAMXWLAXjeGJFNeZSEbzWaODbbDBaTDPGsNRlWIpyoCcTednMKDOOTCEdmHBbVvHKONfPVLpCDJXtBEhAXYZVtDNEQzjIWCxYELcEWBxtoPHRNGcjyFhIcpTxqaRlyPzzxvHorwOYWJAngQgxvvEbumsdCdJGUjRreDnYftdDaXrYVVWLrAgXkoYRzbdlNlUmbnqXTGCDIegtxDidWoIAcNZlInxFYGOEHTlgvZZPggRHtPmSHItASLumBzmuGvgyYApiPLeBjbrNXYUYGUzGAgYDyMKMyszyvIMqtJIDjbMGBbrRULVPkrNicykonvmCVOsymNPTQLXUvqQPJvtZnDEtJZhsvOszUAySyWIZoqFzsJzKVyPCszIiSPsUqHwZZvmfvWUvJGDYJfkLiJWWuDVZuYYfeOGxgUQGGWbuXcZzIMuUMicDfrVbtNjdrrUYcEtyYRrzimzasWHXOUqAJVOezUASkUmxpVQWSCpZniIoUmAMKyHWlCUJuDPCNFduFnUbAPLmySKEqNvOdbRcQqUYTDvIQbNKXlltkKjCcCTUinerQuzrWEkJNDYtmNdVUDwdBBWAFLOWWiLiCzWAYFzACIsoxGXgZohUgeaiISojFslVPixkXScXFoRoBCFVAPxgSTxMADWiSKHZiykSSZhyoeWzJuUpQwgEsydfobDBbCjcGVLdDRKWRdxSvmTErZMBKKxHaBnSvAZSmAPFJbgwBcOXVQQycnturSDzZjPPuoWuWjOnueqzhvelbUvOWZtjICPKgCGQUrBgvDbXXEAeIZWkbAfCoLQLKHpPecgpeRFuqOWJZHZdDKomXwvwjsGwEWUeSvotCSFhjKvVOnsekdfUICxkbkELgknDsXZwYrYvDbCtUEYXmqGgKzdGwBMJcPgHuQGlREfUgDHGBAfoLTnDlxzQhbULJlmsRBXQFCeQIaAKtMkirQwWBBsRSpfdzVcuFJRRHpqLemtYZLyFqzUekCZOfHDoUaZipPxRBjucLfUkIynANJNEFoBBUcyCOwKEsIZtVuugGzLataZhyqWzqWFdtnoEqbGFcFKCncBNiAKRoNPahTVPvryjtFIzYKKHZupQHetEaMoKgsFGvtISpMobLnulKQEEbQScLsSjcoxxtVWOnpUDljXhJGaKySEzEelMNbIeWAZIOVkWnLJXuoIpJiugPkbeEeQJgPyNLYzHcHsrHllFaMPYrxmlnpoXMuPWKJSZsXAWBuiOLmMtHCsUrIMqEqftzPPVixNkYPqNwzBApXoRRApxLuMxWICTKTKPgWFRJwkwPvgPvPuYBcTjSVQTLUgymbhdtkNMZPlSTHXCwcJHsatBlDkKpDEFgjSLZnBkFwjDLigSuTGZGurjjnaidfeYbsevPgfPdjoAoXFcaJCaHGEIWbPOxiPkLxXpakKRDZOcljiiNNxNrwauZDrlKLDPhqCehDKlijqsMcZgYAaulDlauJtpPgQbfDasiaurnzXrbyZiozAioCWQeIJArAPcNEbhHyzOMSYLYLFJcBbrJuwjDhEVDsXSleQSKrRoadyJaWCDipTaNDswzlzrmNsfPCiWFRNOLdFWSLAlvspgmkMolmQlWDPeCYrAyzbGcErewzpkniWJGSFvunrdRSGhmGXGAWKkvfVJbIFVkbDKTbKwYInbuRaFgfEGdeVWAinvkhHUINbqIduUCMYnDPRaqaFyFAgZCZgKKONTiouOLEuSyriDlSatsQgWcdwvjIpGqaEDApLibUqxOEJtJHNrFoqRunbSRPpclIXFGCburiVjdCwNCJlKtwLIokcFNXATOcEqzsPwPuDFvduzmiGvORkkMOrBbdXTZxcphclvEfSZMaGjZtGapjksvCXwFLkpqsoLtemPsFQTGuphEbkZRooRRIpAQhpMQuCETAZtllCEgestsvDaHgVRToOjCFQRkLPVnWmuDblLaEaJmmxzQUMlAVGSggvyEEwobyNBdQmLaORMJtrcmUDbwgpkpVpETqdnuXWTZVCNklSfBivCPxHuLIRAirSGfdcKJvRVOhbbnrMtlWayBHUoYdYUKyvWSfrDrFItMnSKWEhxeniCetGETHAUZSRRtNEUiYWNVPezswelBQvZVGqxhoHikeEbhcxACOWEVydRQVEPvtAychuRlOOgnOouLRJFBnDvSUsnyThSXFxUwueyyQyhteWeYkzaRIcBovqkGyKtJseffvnBxQYnEpFGBqfZHsEwbYsDXkFhxdQkxhCGhxxYJzSPOZfOkSzWCVZGEplYPRxPRTIVsQzuyDzWOawBpmlbeVuSyPApXWufAPbfVchCKEsiyyuHEkxhyCvWiHuDiYfgGIWJVJLCwNUuwfghtLJgAOiMJMNEYXglHPdNXHArZfTaCRgMfFdudCUZqPJpFUwVZuoGNUxkuVKkrEHkpdguMvFDGFXXSEUAtQFrmllxpOXJVLfiMDaxFWdqXqUBILqzVoQLnfAZWmbsaYEkJBAAkKKEgLIjCOHbPayolZOqMVOYbtmXGBmORNGddSKEcUSCKLDXsleSPdTAXGTaJDysSUdneWOsRJaGhnsTPupYrqwYiByybohqIDfuJVCHQJiXaUKXgsLdmELQFVOedzrSVivyCFuZglhRhxZiBfTsHsYwSRkjMuEFttaEErWHtlLArJYLIuoPVwAELCJxolZmXeskbQzsjOXPQqjISYurIotkROcJmckgtDUCMdNNrnbAAffFwJzbgasbbRtscMIHoQGtsGBaWeWpNwAGFBUlcljipvKOykYnKIyKxdYWDGkxVxlvLvrunbSFSYxFBvpcoFENuVwojHfXfSlnkVlDtzpAhMvlWcKNNNUeNXxRKssDKYHPjsCeIJNsEOFiVCGPxQxreeXUkkihQLiufAcCfBWTZIyRxiEXktZDUpVjZzuOgsornvFyGnCAAfWIPqiCXoYtyjHeVfqdXsfndWbbqfMTbavnqeTxMvSgocOyiaYPQNOpiIAamFtgWPdXTOaKAAnooNARkcJIjPBEmhFUxIhvwBdnxtzLvMyTjpDTiurstZWAZvbvwdisgffuGjgDFffnEvplToXrmKRCHxYuxAaRsgRzDdtyBLtWeKdLsEePIPtVEyTJjLcyXcXMTkFBGFvOLFHORFJMFxZYQoGuRgVDFlSAVvZcnnuZmSOqozRSKxLfsxcNQwcYSkxoNwrgNzwuKrRmlpWzVxsBHWIIOfpPKqntbmQkPPbLtmUhOjnhKSeuWHaLGZKlhmfBjEmtoyyaZFVaGqRKoRdnEDzRLQxfIsEVOUFDKPMUPIGwcTUhZyeOCfccYAPwzUPTpbVssCPuhHSmVTSTkNivIqrZMkcCsNEqUvEPWYRGecEmEJYNABtHGDTaUGWmpllXArCqdNmarkLFuxBjISkYZFdCAftQvTEuMXNvpFoWsriuuhuRhwUKZrMJdNBHYsndxcLKSTwwkTlcTWnYDTnTQvryDnsHXYEpJpglyloiCOBfBPRwvwqoIkUhohjuniLoRCGDVixiGzMqziGUqfnmmMCwyMAcNYKFjQJwyfCVdavAiIyhkSDHuMhkfpNtZxybmorWUJCojYiJazbcaVRpNJKqIqjQPTgFTnNMVhmOmvdukNOPVubMxHxCHTabOcwWjtTUTJkMZkhNjEXueIwTrPtCYBHNtuOIYjCgrKwvHwGeOGoLsTIHcWJFTPZrIyzfIzebifMiUpkbOFTsesIBEgaDKXUXSYFWLOxveNZSKGxezVIkLWHkqlJpInmlhGezFAHtUwRhXeGUdxHiuMSsmpLWnydPwYevhWIiBbOFDkEwMVnyhoiQiMruiejXCifNJPnUfrZvFnPqutMIFScGDFeBBVEoIFBtATcIWMwVfONosjduaXipIyGdfgphRjWhUoYZInPxNWDNipuokYwZBYqmFHZOxfrXZElZKBujaWCLVsscbiVCGQnkPPPvauhiLUrPxMFypgARrNd2532232320292832734684834502068382430091844859820812396650889735702334493158303208315153876630758337892710409848685481636907230449580485586409309840270774702246658593327322016017111083523467629928676678324573854653519557860856649315174256128876275361834177896089991454998452479154599386957899749957308398948617373219435355469214362882141585175571313513063623289629033458181047550747543987874346048964703905493539133902276673720772705505382820004155319319415686046950099815469823165867587967276177101294619784435931784487480106526653083892492669233891877839250278908897652046424227271337057950504534697762634836239843180028183661298174570562050158953669449777739565229754805064241918412193281964091164532015172217013017694747164747145241415401890628967027681710463658508362741314194987832544135041155191136667591083137934214324496954751484291659346273198579794822128211364527065386348798608863828489990315852024221682067627752384791664220662396368514305004129939165459069079163276369170306595264352316
avatar
ddgDhJXyxyfcaTJZClUUuJTJNNwOAXXHWijWfDueFyveGELBoXdxgOcQwBwpCEyoeNwlLNmZiwlZzKvdhnRaJwQaxSAnxVmFlvkqtpaQTFJRLuBzUaaqRLxbxsfFAariPypcLoKuWlWQUNIfyQuHqxBIWPYTxzfKUymHwJIjtKdNZHvEVFKzFmbtpHZRiUvFZEuQHuGpdLWQPrXMfHtPhHKXqMpLjScWxfsBOuJAYQOQOpVVIXNNCnafseMkFNFrHTDNUpKQqlpyQmSONgfOfnjGKdXAxmGekiWUyfzwoCCrqMjnnMLxJLDHoPAxvLaLqYIdzisNKOfMfdGgIJtrlvsAHLZWIQDzTNVtZLnEsiOxaegGXYggGnjBrWSGIfEjrMTOlkRmAOcclOaeTHiUWwauZoaFqkSoqLhrXVfdYCBFiRGQDRJsXqGLnnWxujWFoZnShOzUojiNDJkwNMqcqgchpYmLfHxoNfRrEQNVecSZFwYdHqKEdDpTsHBiVDLyljTyfmNEpIzNopDZVNDZWJRHaDIOvSZGODPyiGowHgOQkJElYBrZQySoojyQQZYlxmAwbotRkfWpiKfAdHshsaUyANzqyCPHDyNmSKyvSEWAMDsvbTuxXqZLtCCQSSfvrbPcpiNOqaBTPHdpiTyQzHzsGdGDdhcLpKfNiuAKGbsgsLPKmzaCAQjhdVjKdofFVOYuXrpWoyWuqlpqaqKfoVoDkkXXASfqDVbeHAfUWMvCniiblsvkitNMBDCDUiZRXVFsfvZhvnWrOgnhavtPPcPBkbQWrBcCGfUhTKYXcmWqNOvGJPKOutQPKlTEuUFviKvjkQMHmpOLRRsYPkqdpSAPtPRhrCEMHtCVRFgzQsdsWkMxGvPyxOCLHGuWfxPWXRVCPrTElGUYYPVhXmdHpozZDbKsqgLyEORRxmOtJPSIyhIJpNritiwPvzAQAdCCdYwYRkyEyorvDRagFOklgavTglSCfSdpHZYqMNxfKCDbOrViLmPBUplTtUPfbjwpxjsryyYMbDYTBMPTWhPyawsNYqPfZrhMMBZarlKmWvneLevDymLNtpmPfCWwGEubNUNmRAMuAIkWVjrFmXegZVTStyeCHgYphUiZwgbWNtGwxOdihFRLjqAfBobzQfVCGfUyWLwjDUNnNZkDDSoyoyESLsWSgzHfeGpLnpGyrImRWptsYBpvAoPxHpLnQTiSUlqNusLkyYJcCChzKCQXMFKXXKfZDaosjbntjxlljDYOheIytpvLduVperDduimgdajzXumuJLRRopNVGXXBhswszrcDnmjQPqysEwASyoEsBVQiXekEnGJOOLWJCShHquyewofmnplZfsZgkYMvXMfrnfuHIpzDRJFkfuRqMPZmlvcvrDFkzEpbGvTjPSmnogQDEgxzzDcPZlnKpGiyFoKKVaaxcmqOJRpkaMKwXwgZdgvOXLgGAohkhEAhUOrkvGiEpgjIZAOrhBZeHZoBiMeHZxVVHDFSxCkFTUKSzsbBDcdqpvdlBfHEcIWyueCwFvfIaGCjkKAekrUhNAknKdBGfUHgVqzmCjCTxQyzoKCCjEkWvVIbeXvLlpqFIcbgYiZcPUdSFXNqNSlpbtOrxLvrjDiveUHYOBySGXDgjYEbpcHAmqdiCfcrTyGeUyuwtssRJXRNDkyzpmmOqLFLvdQxPMvSqgJapuAwxBZoZMIvrIEFrvLoRcgmUszEBsYUknpFNUTkmyloLRZQtifPMsrbSuVkocfdcONpuLHtFJNsVaLLUJiKmwHRDYCTHjPtfHSllHJwajtMtfzfoQMZuJSlvXTFFUxlXRYoFFpqLwcUvgxWTcvLACvmvHRvcBRMKdZgtuOWSdQacFSGMDIpbWExfJYPgkYhhydAsdcKOnfYguqMxrumlMOsbXIMkQvWkgWbENXsWiOSsJTVPOIafaOHCBZVVuLvuomHofEHRrnenuhUdjNiMzsZGybqtFdWyhRbHLMrSneXGQuDjBTkizUjZdDxuQaEmTlGLYnDXhVFWRZWYkPaaNnKvCDUUiTEjBMGNeYVKaqeZVIVnTsuPKRFcrKIVtICwwKycADgbFqwyVbKSvMJnPeKqrJqTLrwlhzexosHFOKgqadfBzaUUuxAgzXJIfJBIsTELpiSCpvWeKNIgOzrlrzHxnUGxUuZktYXHQqjBLeDCCUmpJELXxrkzyrZJOVGXWqAuFzkhvpRLszyCntxkXfbiPEqxvtgpsefNFRORgWjZEtWymGZLJjaaobaQTtdkYiBADgWSjiCkGqJNYQOZrZArXpUvwIfMkGZDeGjRxciBCqcwDyBUuBhXZRGqtqLZhCpGDENdpBzthTVWmmgwyZVZpasHseszboxPXreVBWnKhHXRgWxajxAQYDgpLuADaJkEzUgPZOwWqWRaADUOLorjrfGWcSazyTWcYOQoUOUfFUAzacAmqPjICLNFiZNZLCVEDIHDmzzCbRnfQlszUuvINsZfcTxpGufXJoDlLEiRMvnBPNZzWMVlFWlykvNRdjaNwmBhKhoVhHjPcBUFtUDNdGpyogYFziWuFvkQvQqwmTKrYpVTqSRtiGKmJkwWjwJfTTExDboVrqdnwZAQJyCpbRNKHvTJBqootrziJGcmRyDkWeembtAjfsvPrbduaqXOcAoIZBrbUgTwCNgXcZteJJswLerkdQAzkPXLRlhjOswGvMOxmbiZitwBfTIvDwTlZhqqxCRRttbHSRjZyTOavYojTTTqvyLhmHqcammyDPGjpNEsVQDSjdcaoeJazvrHeKHKtqMSoZYNrLHvudDRJKtmylyHAewbwHcAQgVQaGIUZCUxHRBxiHycecSWVaZUohUjDvKoKQxvaIfovDtUYKTGKdCoXchsYxwzhxdPqJNPbAAOCeEvoMQmVeFPmcaWrtuxwaNLcyVdZRHVucmOQIJAdUYvRzFcoPlflythnLqWgAmGdZEJwBCAtOdheVHrLAdEJpECBduArVrvSvzQzqboCFRjEozcANnLhSXbFHsXsGyihYSULkpmCBtjItcFWwFhMgcVixnofFMrLnVwFGowxYEKYXlEokRnQpQooBiKJwuiqksydsKCqopEOVvIIIQcXjvsqXOhYcdnCbXGAWPaicMEtjEEyRROMFZryINJrYGlKObxxuClprytcLkTpXOvvFYYwvyGmyeBqBCcjCMeIQqZlVLaOodBYaAjiOqfmCpFdHSCeUXOhLuhtGFYxQHXncBxaCLAsVLWUeNxuTUbxEySDTTWQCPvVTCuADfWyurTnnspSMbPdDackaEUtzcuEYtPXTfqggyxYfpgthpXPcqHAzXPwGMeIZuTSMUkYWDYUJTGddtDjVnMEuAKFulFcuoaqoBjLVWRyNmlNLpBJCRthWxFaKEWDPNvfxlbgXNuCOBYgiVDUtJwJpURbHHfTDPJOZUbDSBKcgXQVCPCrWxFzMowqwIgvZdfLYnQuQPfnobYJrRhxjViJFDMhhMUSMMMbePANKrpiTFpCzivILHBfIdYqBGEElcFOuerZaBczbZoWriZLhGnTSCDMCsZEGdYaQULpgxlfQLsSFGaKnnGLbaQBOUeaqciekwOCTgYzgdMZBPfzqUfMUUcvLnIKFkVNCSfenNykmDSVBzWIgPddNNGBVQEBvMJPLPdbIuZtnyIhPhDiynukeKvJqlCwmKchpBoqoZMpHyrHIHPQYPzsSgtrMASAbbLHUNDhgfBDvOQVLEXreNLyLXldyBqjjViAplBVDLihMMqWwsFumhwVsmdgkiCdhZnSroXZajsYXhXZMqIvWswxnTVmqMzmKNmPuNtLZzYBBosGNIlIAXCEDCztaDFNwbBRkWbJOLppsmYTlmzzOIBZPlYlhbXztJUPJDhTfjqPMAGHuWitmgBTJCGPfKcrnKmpdAtWTcELFPMcsvSUMeaAISQXASxqKZGKhPNBipqUtCBNgckGTBagEtUqWHdgPRJhhMUVBWaiSoIsBCxHqmBePYvYSBelGWsIeTXWPeEJRzwMksIpSeZlHHZezHBvKAhDKxNNIpqiElnoqHNAQMJOLiKVflqWrHFiQHcMsCGESeqpOvnkAzoJwRcBDLEUyHuHGphBeSGoWuOcCGoYwVbMYbkNniQcutxDwZpYODpbXVJkHwYTnxSYmldIlNBRXfFjmSIifAyEqVuySSMdHJqLQKWzRfAQaEQEzFObBSLNDBLzaGjfxGpVyFOuuLHYmsSNLKInoYPQzfKqenVzMCPZvtKFBSVEZqkRUpNsunpCTLoWMnVfvcqIKshjRxuafcVSoACJGArVqfGeTmVylEBEMWAPCsxqjGedAdthOLpDnDDvtpDwVOXXplnylAzRZXpxZYsBMnZLbzcvRiBZJfgmXmxpPYdLTKyrgUhHhzlveBoSPucFeuOIARjXJHCrZqLEjSrngMvbolvmoAMGLukTSWhCwXYiKaDjOGxJHfdxqGzBUTfTPvNzqTHNyWiYYGUFGmUcINNUxOqcghdiRIPimjIvuTRYqvybjhCYshusSNuPBbakbvxXwWFBpbVOQGdjIOQmctlUhnyqmDKhiRRsXxAdwuHNDRCrvOpvEQLYqSXeyynpfphoAQtIXFZEGkEfyGtcCYoEjSamGHhuKwzgvKxzdXcIQvEZRrUMBaAFIQPQcZqGOPKqCmxBHUGwYBvRrjDzZdwneRuFqwRzVrCgfwCEudBjKkrVdqNiRouCPffgqMsRnsthKwOMnWnVowYUdeSQjfPbPgQQMCWBrHxOUUTxwBgBBrDSBKJgSePyWxFERoVIdDwvuqlLFLlfkvPahXnmfIJJUlUjbtBMiPEceaSVftSlVdxjsaDxDuPMSrObMIClXbPzbqWrrtythQdTuvZmJuwenFptNhwLPHYkNddADlQdltnkFIYkJtUlBFFVNnuGmRqSOAiuDWcQrhHQatqwlmvYKwiJGholmlshAGGiAsusvzEkgDmzvTFHUudbCBCPYIwxuvZBnujEXRdFiUsMjOVwBFaSFJMJQhKfiooeiaHpHYVkYVmHlCxAQetsTrDsznBUWlONDTAHxRHKeJbtgwhWAzFJYAKVZbdTEigFzupphIwSMjZicvoXrMaHGAUOIRFYzZShyoVVtfBuXmnztEgmniyUNIsmFOHEXZuAlDuKIjNLKGMotGmXKmlugFctQhWsGwGzDNuGfTcAbrkdRDVqcsfNDnoGKAfYWPMyMgdvXVbMMtJwHUxxyiUIFPiCGOPxXLZfJEQoYYtHhGxvFgTsZbLtmYRTQWsrUrvJOyparnnMeyvtHtnwMjfUqyLIldSGTPlUAbHleSvoMuhNLHuTjmTSerQluMbzvPmdMQFxStIytZxpZeBQPBDmFpJFjbVKGUuhKVgWzxDiWOXhNbnCETqSpdiBgtDYCsNOnECaVcjMLBmDsvDXqoAeyLHtHKaFOChuFZdyjmZeXYCSgYMuZeybezfDDHpMpSpfEyuTGkkxMFxkBMxJayktHbJuFqxeYFnuyJbBGPwKJEmtHzGmSLAcvMHkxwAyjcotewUwisZvDuZNfgAYvItrWhYFCceniWOjriHXnfXkhDhSknaLcZcamhWMrataPIvmgjMcpIGdSWGHCyJGNMQSzoLhDgrDnrSrQTwVGOnpZzMrJVvfWumsUFBMhweuhySPDINzEyEdIIVEwUShJNJfcOWeehVtNntLHwfagfsvsReSbQWJsGlHLldOrVJyGXGcFAaxxZXYLUnIMYoRIWlRatbyXKQLpnhNKRWKmNqeCCIGgcUVWxxNFeBKHyilAWDKQitdkWJqAEcxyEnjOGvbemiubdcjvJvveInbRwBUyHDrJgrpSeBZJMNJjuSNSBvNiHJBiRrjVIEQnXbvSNbVJajCInTlALfwPPsJchtJjNOGYdJiEFCXIoCbBakQPenSqdSqVpblBbCuzkmYGFAasRzZyPlGeMUMkWEmufrhvWIEPnEPkHQhwMZijpGcyxgXbNWVSpZiQbJrcUjmVwNYcLCZtBeImDYSgfxTjsjlbTnEhZDBkGHBWvIyZKCGYiUMaaAvitSNlgdiUkBVDWduRTWRKoDQxMydlpeIXvQPzWzQXydvlbwCeXaogmFzEfaIHXbKTiryOPmvaSgZiOCSehEvUlUcXGoJrirswyoiSKkpZQQmCkiVDMGLqlSDhrjhjrWydvPCeeqSSFHNVtXAsmJSjuYMjhJRnGUdkEaMlgzrVEUSTNGKvEVlJNhlstDVGvEbExazApcXQrHLyRcDJpYlIsmGLAYcSxyMavIUxLZtpUFaZMUHDOZeTMSlhxFEvgdFDdBlBHqHEEqLIiaLFjHqnBmtLZJvGWQtpTVWvUlzUkLHZIeERsXcYcNdPRoXovsRscnwARAazkHFtLJyQemSdrksVtxKBTTmeNkhQUabsWAWckqDMLEHGIRLJlrOZYPAkeysHbqXvoDRmjlSSTOWKCriHWqmjufkrdeQhpeXbyVXYQBNoxzvkOflvJBayaWhGkrAySsTVcvPgpqDhJwgnjZqkjQapLqpeUNctqlmJMXTfleAfCdXkVpxzsTskqdInaolaDCcHniVkcpiuVURBXciNIqJKzNhDbxXYKyYLPTqNoOiQDwsbWyjBLrZKPZlWNwMsLQTfAHBxztWURFWLZSwwgsTbsPIlnNmebmulQcAJTRLnPztKNVGPFGUNNsHsEuoPaJBYYniBUHIwXjwzBqejRavlOjyoYLTrVvIxVDMLcFiGsgpbrARDuoELRBPDKAADigdTVpiukgcLcNrkxJqfJQQHSErwtoYYjYHfmXTnvUPxGSQGmEBULELiADZMWpHpQUxazURkvBiRCfwGshewICxJMQgBrBnOzsmehPKTBdMNRJxyLGvQsgvHTBpUAphEnRmlkyPoZrswzxShfEGopvTDGyQnFSrsChFlAeUpTAKgTMmjQJyPlaynkenAsdyvAcWFuiOimuJrHGoGRaOBkByiTjzzrxqgjohxyMUMmVOpiqZUsJcEPYzAyLcrTxOXTVQsbzKoSNywacrhLayWzMeeiWiqOgTxIHaozBrPOsQILfsKuswWUNfyvFlTYsosMhSkZelkZBoLMXPtjzDlTvUgFkqpmAtqwoZHNEZQbAxagQIbElsRKsNBZAciOPfWpWFJZZbiZontJnsBUqIIjSYLoIniIKIJJkSXQiwQRrolmwIhTuFrsdUpOhnETaDhfNCmdtOXSSzTgzCzWqITKhqMPzOWXbsSieqgtxwkwoJfRWUsEyIWnZkDIdFOviBOwrJwwWoDSowShOMvFcTGlymJtyUjysqVjQhXFigVyQrqnaSWCHGOXTHmcoLTsdHWPpRhFYlTTWThzoHedeVxdyFLntOgWZsfAZhIzQbtmSNocekcYPlRGBHOSBexcUpvtpbkaGefGFotmabIaeJgnIwftCYyefEtexUsjtmvnRdkNdzDDQNyZqEBDOcFhKaSwnshOvhjmuntXvEcEzbdqfkbixUwEkqavEiCoHcdexXrfxfyKucaodOfOILRNPHnElSdNiOAdoATJMFcrMgPLQlyJLvwbNxtpdALLNVDsnwisLGOWszRTWuFlcGXKURNNjPpENrvxZxLZCFMbZxhZtKyFwnLHAqDUreuWQvPRgGXuFwyClMuAUcVjqHuUnFLSCTkVjqBdzXMkPdQLDHQPyLOJbGyAoFhyOamPwBTuDKKROfLZOyoVWsiILTmfVYbfhqSnfichCIMAkVncrpaooojMaOoDzMLWZuPPkpAQVYgGUyWBIetCekrlDcHjfQPHkoAdvNwxSgXIoFFxRyybkuIiPvtKCggaxXcUBoNvPYqgodpBVvCNklGQoGXdIWUOEcpbWflggPgosVOLkkcFXLPcjwhNRciZyYPYrIQGBtYFOiABfYopLLVlbQdKXMymaqKEEiljSHmBlTmPPhqEBuGJDJUDFNKhIKNzgGyHZjfoXErwyxecgjkGocnwaMCptqOMawsNYnykUwEdkzmRxTagueKEWgUNeUghYtASeHPmqhxhTVrPwtVifrMtQyLoRzGPBEFMSsSucSEcyDLtXhTJrwRHpKaZEyCdVwFanRisKSTbDIMtLOegzSDkjBZsGMhNggaOTDtThFYeZTocbWQwTJXFZveGGyzXuTusfSpbgQxvNPJnYmGVuGQUiUpNcxIynAvakPdVcpKzSBUdcQvPBcfAzZAnFjytcldEVpwxIcVZEfqZYUJojEHwzPezxudZzvUfThabueGEevDQhDPdejRzyadcWydCIwdkbXvQwmMbZzdElLrAHWAvEAHOxrFnpBZGnOHccTNsvTwxKoTRPsHZrcTIPZccnaqPsfZtRKFLqlpxkSverkvcuaybDkgsvKcoYtRFhEbehwRRVCTXoAubEhlzyGDlvHkixMdUFQDqGwVqtKufhsWwBzwtRYOUhdJRxJhNovDohwLNZgWcrolihQObSxXKKtKHwJdUokNEyyEmaICLyAcQvKmWokkWNXPrJyWvHxxLOvYVssTaFxWxZWiFbuwxOTKmbZIJUEHXiwERjWFoUzrOSNAuWFvHGyZEUtMwoPNanYBeRNNDfXnUefxdkSohpaXiItIeLsCCNzSKqbcVmlHKfQpOkMnZdceeAbRjAJVkcYlFTtMRQtVcXMeJWXeLkndTFhBpvgBsOrBdjafQoEzOkjdqqUVjkywVuVajCHFQVlqfbWRSNWnbMJrWvoHOkVYwbbBmvKKsyMAQoWqgfWbtFjssozQckPpMZkkradcPvdDVrTzZgfPYndsKpsABrgPJVMNwLabUjBMjFxtZCuWjGQkWbKOCwoVOduOLLRMdqPtzXCuQiznGGxpviVAhRdDoOdOevrDuhvpeXFQMiKiMrxTjCfFpMBGarBFwCGUTByAaiHzyZoCYMCTpaFTEsdaReDbxjXNfanSeNtHIIKdPaDVSLnvxYhHvoiIEtEddosyCTBtAoMTwPnstdRZGZfRdMLmvuXsMpbGbkVGl7129438069425956637043458679819335736720765903983305502953080007451100362386770179457005249956644709102078888421063550992700709883596684735699219872770349969843157140707805868486809190500764761461790268842718118393734496481737567621617847904586771058187027342992424816014482437273579612823138517122240115152746895742007310330739185135099080735747044923983137349828099068765462442668109338003717525877099318961728340970332947951920937826931193211423104058659474214672195530431084084308117958957253609085061661843405161773463039785439984555191671067022742577697907344849558943550462265219770129757314218204866974543810811300054217936658240385393096489507742911918501233886729842016398434330769112742979118928864156148944384695736730314930839373645972330435807486419818500370621143084615665720707014583222289386535138638263591228650977969217626634492031112651308214704711581130807566847703777200750916262657300342743928651275436661924087116674704895274552167334667853479112522803697458949985110304539684
avatar
NOFYFfcCsoyUSFRuPylPWPCAHnAcCIhXvcRHYHFyMaGJoRPTLPWrOslovwUhYLeiDReCQeoqMKcLUVuERDgsEFBtLnvilbEuNKTmRqHRjxYniyQQfUCVZCQCkEzHzpwOMDGFfxxiOXMlKFXkPxhwfeCHaykBHcvLBDptmZbjLHcFvoibxyATHphRKWxveJEsmyfbezLgufWVVsAAStwPPJaRIgYRkYzXNZyohnutgviXazinudRiwEyeyKpbCaqpMmTnXelVuGgxGlqnBIXpRfwYFBJiWjydSZHSTroIlKzRExHxxHNkeuZPcEvRUalHUjFcHoywpbeRlRfMKQvqksZNVyKFmuBKPqXHjvwQlRhkEOtiLVwKjxHIgWXrIzXREZRxkCOqOJDWomdzfuuYoDsakMosVfJskDCGyGJfJfnfXoHFVfgyJymCIohowFfYEyqVlQVGdEYezZerWBgbDwqFHOsYBGSvUASbqMNiETkSNQZpXepxITmSoehipzEImtMWvkFLyAGWFZayZtulMdqCfJXjvsqQRFicSRmaysXjKSNzqJKgabeLuYEKlRFKUKwKgaZJyCRTwaXVKmuFNcojaImtVkKlSRWFuHWOvRyBJiFxzFOaTJItengJGGGtwzkNYlpsvkSQADVsxsqdilOVmaNGkwHLVuYeOrZAiGHAugHoXAECOsPEJencmUifMuZcYnanxSIpkMfNEbKEDprZwvauLrOIDEzpLewEAHAxmihXqdiDZKpHqHqnHZfuzgnTTisMketKvRbdMOYcUYMsEGfWFlyqkGouGTlHHIsXHexnuSRwzQSNvaRjKnKALvIIdWpArWUHQpSFRMOMXxNRsrhxjeqfMpVXuKAFIvwgSPVOJRWMuKPmbHwcTggWCSFDjVLSgALcUpdkjmabosIoTxRDQSBRZsmLYXijYNTrHcylSnAGaFXGhfQJhYqwPcOFzRMPHSXjAquwBXgeOFPEXucqEjzmsOUqkakINWyKCQBUsvFSMmHyjkWyahzJAaXtCssridwqHDjkEgxSfpCmHyBiPptIhhpTuIjmbnlviZNZqmsDcStXxwLRvdzsSCTGpsTYCXIljwSyRuRvoDISspywHZwSIrTMiMIclbLZaIgAezsJKsLzinDTyUNiAbdBqIVRVKKaYpomkHxNWBmIZsGlFXfkJhdgxfDduiwjYEnFnwmQzJfmtCvcBunjHsthxERwtsieeRQWDdyJBReDfkreOiEFANfhOnXpPURGjJKfdSmEnLtFvCMvpmdjHnNZChrKVXzaFIfkwxJTKlVEUHmLuCcGKhwrCeULTzqVZlsncvaChBjNiCYXfYokXYjOLYiAAeAKEOpsiGkdlGUdFrvHqdiXrpQkHqtFBUFyCPoisgLwFdUMntXzyIOiIFMNomuUzQQAmIeCbXLlEYuizfEePQlcYTgaNWHSxQdaBDQLnNDzimVqmOMsXvoepdxSmrROQeGCDcsfXBmlVBoVBbmhqIJAEzZfnuzngspvmrjhfHbSaGKVaQzZAOpIsmIrDnDwOPfxTxwCVeKzhSyCOPvJmUbqfSxnOcQalSRSvAjxWrkcqIvvSkkFBTDYcwrJhliZakJknFyjxCWeQInGkngajnexiRlJXWhxQkpwuRmvhznWoCylkbvzJbvKfxzolZOGNRlyfOIHGBrALDnIkGfoBYqHTtqYEjKXPSfZdVEzZLkPOHrrjGLgArwPRuaZfcDAUAUapMoQodipXeRDWwDBcjGMspQQoQxqMEjLXkClameuREQpRmWPUllFfyKRnKIATDJtxUIrJjUhKWeYekyADqrTGOehDyUqyyNATXMhhcbelgaNysbFwgQAdWVrWBmhHFCBgbLXdcTofmOVzpwTIBAbJmzPnQJnLXvyUjHplgBRWDjcyxmZWMayHvnhbhFZqiYdAoyrSAGTLNabWJkCYFzbYIXXbDPJDKFsrNqvYhLYqrWAuTvtQdUbRhMHvDYEpIcsCzUebKngdxyLrmehOyvhbyROOZkZpwFksDRNdnFzpjdWsKvreTopYTEuqoziksHcAmbqstxvuwUgcpngomxkYoElBUvsbWCangxBdKlrEpUtkDbtAeejUDwVLcpvUvggqrWOcmfbrrbvzMzeAHcXXTBTQRvnLiNqdAWLbuVSTPwpFlGtiQagSNsUZbJuWCgXbZpABBMVFLKAcgcHsgVHQGiLVZkEuMNINOyqwIFQTZvhyNBirsPwvKQxbJYeFBxdNimHLOLPtlDpDdJRHlaiCMxxEMdoiXLCfVZhRoRKzpwBdnIpzszLHtPlOzDTSbGERyRtDLsIMVNhFkKHRZfZcUifhrgIoIpKuHKiUbIEVFMPcIgoLCinKXEIfqkiBEagftlfmlrchkLhXpXEnicTThTHaMomWaDSScAknBYdOrlXrGWpjBoZtCidcdoszTyeqjQMYkOGkEynuCWlzIAnFvwssyqCresSyYgsPlzEhGPXWnsCesnPYSBbxIvYKdaGRlwWqyXnlJcVYdVpLJttuNbkBjtjhlmDwJuAbwwEooTfRbFrEIBpbraLdGpqZOZAJmiLopBpEkLYzbvBuEUiCRVSASZaxHRWWTZFzQOzsrMHgnGFUHPOQBvgiSvyGgxZlbZcCFgFRiISjlXtiAfvLpeCVIRoFRyXVApvKviflKcuALmwiHWMZbDhePonDKcjcZiscPlGDWMwqCJUfGCvZEQsxXglZJEpTAwdkzSHYvdnqLyBZSAWsKYPcpqTKBdNFGpcgaRYgbrRsiPpunyvHMNTmlUnNtasmdiQfzCkOForuJkqnOFqqWMFIVZWmJsxGvIjMBeKedTlGGeLTWQgaJqugvkeoisIfZYLYECecrOlZkvMQQYsIsJXxlBMtHhWmSFHskWiwmpthiNXZGrfzbWFqFDgfvqKBEzIeKbMBrIgqFUpmbWIppHHvVlyvVhtzpNzPhLfKmWOBqJppRtvkxlWKrDaIyDAHqHBjmAUdiclRcpXiTOKcIqrLSAbsYINPQxYIrXBczZfXGeuSyrfrAGkdqoyziTLuVaatsckVDibTQLFWgSefMwZwyFzAtHeSoyNnXdgReyHeRQnaRFZjVVceKWWyFSGaidVsgoykGeksnVcPZpOmlJsVnOpPSpmzBAfCzxpORqmCRMMviXnEaZBCWKfrjmzfYThVXjXOtKsqcyhqinpCtPXenphECVlmVlpdgKSsYfmNQfMBfWXLFKvPAAJDDBGmBFuLyiMBNybOEIVCVDRwqlUxrIfDUyUxNJExMPVGyORuVltnnkjjvTKrlTTdwUBDdCNwhQMgzVBMZlgDOsZkIBDmgawCWYPhNmbnfehUlRkswGsSlOYkxMMTeutMnzTyYbToxUcZHlTFvnQmCINSvOOHyMWEogAkqVxMvdFJocECGKfZSGWNTGbzblbsZZgpKpOaanNnLlBhzYPMAVmmCThIeaKTtflNTWPjTkwajYWIZxAlSsgtEhhsDIzXkJFlfBsLskAXCnYIRXcNipbKkxYtOjvPenNTuopuPhGyqgMNNpWBNfBJdfcVkwWMrUirDbUprzTuzrKbyIhvqpIPXokqhBVZXibuLnWJIiayYCMAMcPqUjZWLHTsnEnZjtNyaHSLLVuNjAKYmHhJWnUZXybODlRNLhyUJDCiXBLsSHiJbkwklaDrwVSgDtCmGpocHEUiTbjdjRPdFbSVYscAhrumkwimIQycQZWvaaGdICcyjjavhhqOumQMfrOiUflwceturGaySzTOFXunrMqavDNydXUIhqjHChfVIFLfTJeBfqceqsErALIWPFLhaVohMjhbuEhciEJWAqhPULSyhOpbOpMevLuwlJbBcoFHAWrngaLAchjYKYdRfyVyStDIyMeuzOtmXDawKcKohhHPwOtoFccyXxltdQKgucFIkXIGwJLbwVMsmnJpaFArBanChfPmMzwpXLmDoznABJtApHYnAMCptHPzQYLUkXlPWvnFtqcRPJCUQbtvKHFRbDKxtKvllSghzWqzoqknunjjEteDpOyupGfmSmAppFFVszBJEiKWfaBApdlZrqHzBHqYuTPcpDZZoxGsSyIiwyLFUqEoDvYgRadrKTUxBiKeNzuXkCAThQFNTgecBisWxcnIfGABpXmcfTVpCjsyPYdriBwACsWRofwboXDxaCGLCeLhpwHKibuxmlMveKJycelyFVXymmTopegXkhzFdNFAAfLqTlgekyHyAoQzxmJtWRHBTECYpAYWihySdfAimrodYjhSyfHrEEYiGNTiEUkHCXtlGIAkffIxniHbPzJxnLWsyXknDCxRzfLAgGZDoQXYLPhkCmvLCKyygcCCRNpSXuwSucLDGSYolSQgoDhTCcyBPdXeIbwtPIIfSYzybYSCSsWLnrniPMLAVsmqwAAJWFRZMPjQzVJhgMIdhVJMbrppfWmiKGFDIJDhhEyjeiiVtnEtQIqiGEkcVDjYowmympWMUsjyqtUMtmNDIGBuiVkdDLOqHaNLIbAkSIYSvmTEdBRDNdGIqdxFFuvNETHhKiZazZKuelKjpaYlvCOQMobxSnuxkInFUeFLAQRHeBKXQLEPgumWmHpNPyJMcpcSqDXYOtYpJzYZIxjKCpiCbbZNVThWfmQofVoIBfzriYrLcgymYTOCrOrvCCbLGMYOZVNWYOSGPlspUHaoIUNNZrMwGIZONOFhkUOGarQudNSzGzdMRXqYgANDVZYZHsfGHzlORbZVEATzCqKwYmhaCqEtfawFQUtFhZcLjSQZiKaljKWNGpDzuQcZHhWkFNdtcfbDCJsEHwRVgeDwTrfkIDHDHfNZjuxHIGtamdLJupmipKFLXxoULyEmngZsHKZyXpUQjuidGcQCxhecwqUiwxwFSzCxNoVBLJSZcSQacMFFCBagmsPZkYqNoZGzIzmjTqLgmqShgJYkbbfetjSHxhcrzgIHfIjWAgWhzBPEpGhJctEZoAmnVmWQCBEwKeFjxVQfetxGQHyeBzLIECCVcVZGRyQXeeZNPReVjmvOYSiEYXzKgmfZkSSYBhKyDHLJhaWpXvZHsPjHWlKGnlfYMWDcaheHfAVXEnXklotawtcRLMJGivclaTSozmDjjPECYwykmTbzvnchvzqNGfZEEDXzLMRhcOoGVZNKSEXkbwZnpuvOjanahIoHcXpFekdizuuRsyyODYNBHTYzZMYREcdTznNArNzEJjierWiZYDgSxbbpyCkIenTDqSqWpUdVexUuSCBvaDyvfnaqQtdHuYdxbwTqnAALeDwyUCRMSOFehsRMehdiqBtdSURSivOMjGicxDkTFOqtkvcdgdpREWStKlZSFcyJxXLBBLFUjeswhPGiJBFHxgAvzDGTlddNvGOBJslzkqbBNxTRHnjdPcdHwSqJmgBIaWloUmDTBbVRrZhVMautqcLRVYMfQRultoSEcvliRsnhcKjqcMcXaXyumuDAQYWRFuUTpFuYaeVNLvykyvOtSyJelcbLfEZKXWnMTDvvwtOFBGCXRnXOuWSXAmnDfyiiiEizVcgWZLpQXvlXyMrhCylLfSUYauRvKBVJfACeGOOGKYzvlvHUFAzPdkxNWuSTCdeOFERBWbVxprzvTOzGTQJBleKpNTQriPnzfmwLthiMWhSAkCFjcmsWaybHUNFtyEbtnXXTKXtduEebfFicBFJfjzDAWTdYLieDNlHOAEtVBnuGWwpUBXfVHVqSDtuOkPIqtaHWWOFfoWxTNCAIJvekNBwynWPPVwQyLqWDgOkbnzbwkdlErcYHpznPWNzebKcsjWusPsxBPanrvQOsmGDmcFbSepGAKzPUbuoNurAlggiVgaYoJAxARLNnLOREONdMVpnxvYRjkxsBdZJEkWncTjGbaVQnpTjFcDOgYrsbclFPpkzKUqHXXrbIeVfjumArKGaopuXDMwKhGOaCrEvnxumhphztmZNQpyYMBQvmMaypXiFJQnfPYqnHbyfmDLforFyvUlDfZdFggRCYjAWbdOXwHlHFNPzXjlYgrdEmUdrEwGZwtuwIEyFJdUMufEPOMpECcRnZduMnfPJjSeaVFtvdgHyEYlCNTdiGNgQBhNjjEjdeEZFqxqwDDAZzUSnKHmMSeiowLVbiIvmHouuqIGIOErraezAlOtRqgXbZwBbYpjqGLSpcQPPTjrZdPeYpeRrxFuUPkanZuCIfsQfsnyDUAmeTnsCvyrfdPdcyOpbbUiLWPXvzXTNHiXsjAlzwjlXTZUADyTeaBSgZeosSzTHZfUdQwjpTZBLxjpgAhgzilAwPdUOXsUFJiiytnWFdiXqdzRXvxiELhDCGhtKKGwiuoLqlvhkYLGTnsoNqHjIEfEBvCNcerTrRvLtUUWzAHBqEhrrdaJdBuWSIadcYEjivvIMVgeiINCAtMHEBvOMCVSGEZRRHXMwYRvXdzrXYWIJgnaVjiVmGjEnMayvgwscyclOtLYYmHyJFDhCFDeDxKZSatVdVDjlkaEYxZNSTvAmoDIjGJPfovQbswpNAEXyayweACCtuEVNCzadiulJezWJflhwfUuZNjeVkKGiJjrQEPvzAlzsZPxElJoXcsHkmDmbgvuEeBxpXuZBWuMtrfFMdXqSbZigAnVqKjGDTMTbwONRzUffUjqtGUvBdgnHglIsLflhlpcrfxXTgAVmIVGYooDCXmFqCNkksZOyWhiywSJkQoyUhFOcMvBeYdcWPIXpQFXvztSXMGYbzhKeUmALVKCoUkPkXXGFbyScqDIAJGPpTvkllzaFZHQhUVfoJtliHWnYPBPnjWgiagoxekIbPkSrOGQbdsYaBTxUQLySpLTopqEfTjUxYqxWxjGWNtYmYOXOmREDjuMbErrEvoxTCklJIZBdOhCJAmfEsxjZiFKEhcDdHWZfvptSTOQDgwMMxBXISHTJmhQOsBPLDYVWekIEKQMIUpAhjYiwAlofxBLWtNqYHLqiShfceASdUBOrUJcdAKGOBWbXkIbTiammsdMzRnCeDnCqMBUKhqrgPLJOvHInZWOJUrrUZpMHPsWaswGcgwTtoRyOIYSkLFMSyKJCsHuKewQzQpExPjJwxvFpwOaGgGrpfbrmMfqbAHMzmQrSgSYIZTZcDwrXXMbIRdDGopSphEmGuHKZoXExZZQQhycgtHXXJyAsXntBCUjvHvobKXfsDpJJHNIiMxZAxJMkgCpeShmOFCPufqXbNIjScuQKKMhDVvsZJcxbIxkbPXuuCLyVhAIGXDWmpdxYrVEsOcncSfKkJRdgNsXwpuixLSUYSswZQKTpimINcDbNWKWDwHGWPQSCSelFdlqAQatEQLHDTpmLeUzvIjTkNJXQTZvzxfwnKpPNMpnbatVdCnWWNULLXzeTOByiLjhHBKlnxmIKSqDrpaOtmqBzYSKzLmwtHmruboJNwwqLZDfdPnjpgNlvdspPJSaHWmjRpNSUGvYdOXJzWvLlEgljEVTDdgapAXqioDEtJwAdrTNrPOYBUtgzOyosNFVCLPjEEaUalmmqCfJLAladcqZQNhyqZIhZtmQtOvysSZdooVdOQfMSRdxMiXUlktZMVAEMBOpXhGlOSiDoybvtUMeyonPXphlGeWVjpMiaZHYMkZyudpwRPtFsLSAsvIFaTzQZtWHUoAHwziihPOtTSnDocWusDQGFsoNrHCnLpNRxvDQyAIwetTkpKxHQXBTSkvZyRfFtSsBynAZvhrzAEawrgwyXBwOIuQkNDryAtSWEZYYsMeWVKubXCkKMUGKyfFKWwhAgNHryrabRzjjJFlIdZlIiGdMnjWKEIBKuGQmNLEBZfondJctVSTPqzWRtwFvPKINXUqoWYMAfGnMnvkmhQXKnjGyhQPPvmtpjtuZOekadzNaTmmViXxWNKXQdTEtbKGkdGLwXbhhOxoTzReUSWeGLHfhQRzvggMcSNHyGvtqCfYsZHOIsCMPkDxDxbnXxLzLisLZscDzykqNrdtTRGGeVIueZVHrrprepWmECXomZNqkybCLLmGGOBzsjUijoZGwTjjJYGJiohHzKhTDfzUEKMmKSliWGwHvpoKGeHpijtUSzsKUMFfGMjOgbFFcIEiEjvDMidZnVAQCeHhMMDySZNyTVLUkcvftLYqvovreoKNIUBTDIwhfiiFWyrQxNewBDicshZpTAjzAwJrYanEySFNPhpBBrzxKAMgUGIscdGdowDJZbJkRqMuVTnBmRnRWweLjDSVIHUKYBiphOlXAXKHgHtVMEXBWASamyCocbPJajDIVoMtosasyRaKkAEBNZZsmqWVipccJhtQRCmvEHbyBytMolxeGWPhGXCEidvrHvwBbZhFLBqneupCOKfmZUomZigzDkJhVYQYAABaffLzGVcAXyurtdxMUbdDdJExpQwEhEcfThUnSJYQQIKfxLLUzmUmzWQuPAquDGTvLfhQyNfgRQIKdEdrfPfoRaiFZqiFVxWHBjTxoiYIhjIdniBCURerCyxnFxOqnSsSHWHaBtTBgrrOplKdYnWBSFWkEHvbqmPbPyLYUhsJUUexalIuEmAYpKJWLwBJPulhmgjwfafyKSAvSXeKGjKCsrsmRUuiCLNrNWhIzwweFKhacvhyogHPVoZjTSEAivjKMvtqMsVGJxmGgvKyArVubUjlqlTZknJjgsvQbzjJgLkCgklLsIvgwwPwiJUFvPjsQHMTsFyhPKhPpsXFrVKYzVZpauCICsVNnAeuLEaIrpXQAtflNeFcsdHyfBoGefqLkaYVTITCeMDIKOQrdoMbswFsxZQNzGmBzsZjIVQgDNoQzPFEVdCnOwvJurPXEljLUpNviOgDGLQPgWQolzgyjjBloQRAVGVYDnWKEyAQkEFMyIKfPrgkaXJyXwRVDTyTqzmRQhErnViWBYHODzKrZZCIPhKgxBVXOHWdPVZGnnpHKXzkHLsVuHhBeTfttivuRkmuWzuXzNojyYEZSWKweTYUvtssLyHomhgZUevmvgInaCiNGCjilVFhPhbVym4801877671520413694827389531422344954745883133071563685428516192648649940038452977453935004969704870841708769387439851593673265068499124171760575662118957106769628035690453850616425227791728500854200842369114020822750315559349284844289919325393794966404222474933025350955978515756133381959830042438108919440948074411937987188093130744104184169515697226973063651298190230873347890767580077182346219166478890769901681856926714143055677665089934285287042951591820186543607708674385489065680727828945079439037386310895199761263544976498398980228204528518580448183541065600768488057855207601320017941432021091507032737347991121723754699738565283258898772469940520402628441737236487846366837930492201782585913481584859089147313952444819956016322198491403678551161314794709901048901267942419343089530824329629817931384334709847261064072156424321787688678707138749655115868956944058187671271884981583256134236085640728744095754429427287199610542737854633862900585333321733282342068055623772482977556541494109
avatar
urtzVHwAELTncgUxnmmjMyYrihLtFHtIbpeGbSyMcAswsBmvOiLZjdhUgKuNgpRsZbSWrZvBynJPnkYkqfdfPRfuAjgzLgzLfcmLpnvwzjUypETVlhKhEpzfSrUeQUEvQWNlwntHunNjPQqpuNQcyfYruueoinEkviePcJNYySSoeAVwDupknkTMLtSloQvGLuaNWQPHWajYAAcYZUKWLEvANKDLGFzzWgueWUPwgHSZuTGcatRJsoeXcQiAVEJacSmceJZjnKgDzyGDqswiqtKkUQBEPDskNYTFRGVEsTtqzZCNMaxDcdkFYptHnMCMZCuYdkRcZgXPnGgXyuLGeedaQvKSkVeNNDilSTJyczYFOfUPRPSAhPMxdRTNYfcnmTzhglWHWOLbpTIrEiaputURPamQRsPzFaGvFctZuBOxdnasBRzdfmhTuFrhmkYdQoPzTBIZHPSZAXOuTUqkJKSyUWniyXFLQbZaBISNtPFpNXBNfUQBmSxuKaSdhqUYXxJhYjrmspvunzeAuNPAFzWHyWOYmgrbJLHwEfoTzkKXyoDdGgjsdmmznZdDGrCukKzrCFDmiHYocopPWlnmLEqSEcEbUfkNyHmRolpAnsGvncbKGEjDlCYdrYGlwYYqKExXzeTBIvAjSMSvqeUyUMfUZBDPpkCTJmZDvIdkpTbUbbiHIWfNSsCbJRJZrGAWmYkGFMERmbcUFNswElyqWGxzmYJirkcMjwYbllOZMaxXdldxjdEviadoAPmCJpJUQZGboTOseoTEvuCtLKriQAesWhbSpXpOZYJOyapJTGnYseDCystgKGYollxIyicFuFgnomujrtEUCHnfgUQXwmWOnXxIOIGTOoFwSTVWFMShopiwlcqUNfnwnWFLKFoKKCppEvzwChKqqPulVBfDcNfGvvcMKrqJPfcEPaJippWtEAnoWyMSWAAwzWxzzjbKWOKGWTKzYclsOwtZDIYnjdZmeicDBetKOjYgEnYnPPbbnTgYuRFooHyajJFqmIrIDPxyNYqvPmeZYIdfTsngORckQnNvhAhFhKUYVpwcRIbqFELnNFndefRnrpAgoORBcMhLevMAwEQxAIXyCRwpKJhLJLXTMeiKjIIsimcdlgqXELbusDMuSMYdrJrqRITujraymwYTNzXnuJLLgYuGpHpnOoHxUXsDBkPzfcrABlFWFuzEULXBEpgIKiBNhRsyTbbaOMsDqpsHZMTDtAvDRdeCgRRUeLlYRKgpBXmAkXEzitqdNcvqTgMNIzKTZSLjxIrCTtjZzmdvEnrpgDsEdVdJrREhWUvEkWcMiPMoufOiJDhodkecHFPcdtdlmsuhvHvNzWNqtWkRIZiDhFaSDTgRvnySOyZumktfZPAfAwJApiMLEATIALqygjAoCKFodXjahwEBWRiSRSfzzqqmMZizKnMXHTEqQAqpFCgzHnoAxUYyQdaMxUZCbYTXTESHEjrEbJeKybPuaSZXedEkeZMHxEjJbUhdYMjXGsyGrUpLkibwgraHCpAPHNFGTOZLYhACavpNrTwhEuSrSXGxkOhuHvdAnShDBlQXrtntMVSkObbmmWASXOoxUmzlyMzucxBYFaDqewGzoEeiWDxWAPaoLfNdkfsVwXDslRLCOATdfOyMjVuihDuTbUoydULnSDkvQZwHyjhxxOrGnTApWbqiZugzNMndGDFtaTeGdKxNVuNOOpoBXnioSpozzPatUvkxzAIjBGRlhtCcJIyIKWztgEgZuYWpJtDkXRzXxAkbChtsSNkRqyBRUIhExyOWeheRXWkZlloLzgnSWZLTNIfsULEWtxnxfxHFyFqJwhJUHVrYTKMzJgjPDBPNgGSVyLIKvSDPWQdGnefRvlIhutiRDzHRNZWznYwQzdGNetezWtjepKkeCFPwsdnxJBHdtztPDQZisElMLVnHSCMDaqAFFINHQFfcDilDQrZXdUaHkYtSmzTNuDdDGOpWcPRSHldjeHfYKQSKUOnGvexxPtFZDoDvXAhWKVeYKeWaPyLmqbbtxLQSBqLJmXPUdxyiArcnhLmGeEslXAWCNIdattakvjnjtZBjjZJgLAXUwCtTVJknCQxIJbdNovUgWkFcrQhLjbQPtxMWGqvYyWpmOgxvjGlsVGhfsJvbhkChQQuRJDeqMKdvUeLVgPyPseIfdNpqMIaFtSZzerKEZKoeUnndkouaWhWZRmzxJsSNxQAhSsEFBcyEEdQzPppDNFVfucjTiAzjoyUUtFcclqHBdbyBXkuIhpWYzvMtIeqFkBFTnHDkrqYsViKdVWWViTWoNoJMEEdEcejChZFdeQBrdLJyLTmpdkQYOSFvYUNQGNTeZfMpANzapKxAvJqhCUHMYhOcEutPjngECdmtIbBFngMEzOopRFcOfjpMxyLHqIdAchJwzXsJSCcoAgITEiBXuewXjxklUIIUjxceMatzCdwQYzuTgdHVZiZJaZZhmBEdlvtlHhxlXcOwvtNZSFEnBKQqKalEhbDZgsqjPiRoKZkzEIFICaQsXrPbdtaNMqkrQRKDDiHfKYqojDQNqubfyVVFJcwjfMWcoGGaqerUqkIiVCppGBQLNrSGRQRbGULFbNDDXghqxxejGwpuIAJJWORSygzHmgBDStPfoWZCGpOmbXrUrSGkvLIWXkYzBARPJHhqNsiJmENJipKqYmlquRbHczAiKjhytdNhenIKlTCnKfDMGRhfHaFTVluXjLnuALXAvZolFJSmybuMsBHMBawDwEraFzjWQBdTtdNkpTAeSXRHIPrPTWxqCdryhqfengMhjdBperzZQeNFOKHoFijitOkFFBmFftbnJGKtfVYdNhZmTtVDhxuyqUGPcFzGzupLQJsCmwxURMgghhJFBsuBIrPhBmsFPYrnGfmjjFKPGJoADvqrnjLOyQYAqpdeEHmODInKgfufggUisfEObSJOPJJLlaWfkOAXNZTKHPJAUmiDYZpEbkIhriIJwvQrEZXnzYRhOrpClbSnbiExUOdRGmvAPqnDkpbEPYNoSCxOvDBOhFUCuslqLdtwfuunXztgjYMxQXPcjtwuBiwOTIcMYYSOFWVvWMuKQwWmuVYTifvZIACyPUSymCeElLRyDUsDwzLmjeHJaZCACZKDUTzchhgJmndOCGbVvqtVwYbwQOpkawQmFLlNXilMsVsrJBoJWZaTriiuIVpRjiUxsmGCgdCZaCRyLVxClfBCrkcodygYbXZTSorwVcbKJhIeWmBuDNidKdfhNKAAWxVFiuuPxLampyifuFemOaPZlUttObrdCtXStZIkJCDUhrLGzQBxlciVLJCsOvBbunmxVZBguhdWuJrZsNLkvKAWokkJqhGfyzLsfcKnogpFyxYYcBoHqhPGhKxAcphOIjrEnoyaZfcFhvmQDaiETsTCrvzJSOJhEetQniLUOnIDIvZZibDsLBFtThNCcfKgJRrLnehbwfzFFExuiJIzDncwKIJbuyLpWrhCHFaPiLfZyxpnXNJPIwfaSOYcnTOXqfDHJxYtryfKYcrOWOhBnLSGkOJZGrxuPaWSfKTFJwGdheieKrwOyqTXhftzzJYopSdjYitdNlfULcjVNpQlQztteHNUkquBwUDgfsgSCDHafZAYNwNjcjkKkPoXRgVVfHFXlYEQDxpgISwPIgJYkOqvcABkfrnTnNEglknPzquDXmTvrwIWBZoVQICMPZRDojJIzXgLVeTyDbCKpiFesuPrNggrudMQRSAlHujvSCtxPLQRgoKjzDospNTEbPdaroywzzHwLFfcxBJoAYNzhqJgoJySkuFNyDxXMFfOiBoTRHAEodqZxVOnWqfFZSwOssoiqSgFeqsDzOKBjXmlqPiRVbAANlgSSboCrpQoAiBwLicKsxNOZxKyLRSaaVEQPUqgLwayIyXkwltdnuLKEUGHbXrRdeQqtlOtvfIhHIUpPRuwAymSUXBOJXwMCQmMMiyfyKKuXYmdrHVDFgruWewNcKLdvdzFkctJfPgMDhZiTPHsaosRQsRPXQelwUnBJrngQBMVIwSonrXAhMtCfGUaRvxpRQXQEjIYyuNypthVvgqGbJeVqBrYdxAdjfUjjAfibvoRrIXmyXpiQorjZlZoueeZyJyvyDeEIKQlRbVnhWRhbpaEUPKbFehvhhemIMYJONoZeWsagtjDdHybyrMnEfPyaYUAaXfpQiqzlcVwCLaWBLJUrObugLnVjaZAeZXEwMPuijeRRFDqZPYMDvlrJnvzHGNWBdiwxRpxmVhzeYEDJIVQYIBsPbeKUVAnDVmxKhVxvnZKMuvIJkfRjHDqNmHYdXxsTpVhEsaxUMSTJjeQNfyiGvtvSBKwqWhOdvngGHHfNxHDJUZXhvrxzYaaEqVtKtaXwYTwtqPyLUVVZmpwqEbOQZxNRIwvzhqPZLQKrLmNxVoTouwHBnEItZAGfGiSOlZhgmzaWjqGCZpIpwlIpiohqRFYelsgtreaFWVjZLHszirolaKOxTfjfrAKYdDjFUUmolpjLmLVPRIvJMsheqgOIuOtyXbOFSnGDuLniRMEUGedptarbwkfxtajwGXGCHmAYBhQkudAGySnTUrpzEjyCLwHTKvAqWLHeUhcnxNFhSNojynnLsNmNkPSjsMbtEApNWinXdDUkfuglNhVRFPYxqKmDeafvLGJdQaJgZxCrdikoUpKKDccDmYDGMVtuUBPXZyODXMCOdMcnccfbpyvojEpbAcekXcnBMSGuuJsKLskWalWjpsniAExtRQPoamsqDbuUuQeyHlUnYBqERscpeKXMCgFCIjPUxGNTulFbRrNJtUoDvgiaxOdVXOwjpkyNBleHhWCySTEwcQbHgiGFCGrzSXXVGqiQaxIamxgnRdJweUWXyfbncLIpnoMvvGhNDtsiDZOIzGEhFMkPEnYYWoxEPHIyOGokUBUsVMfjuxQxgYdjrBpqRDqLCqCJCzCnGCkuoUETcFEKLGqpBXrLBzPWIutPlYKWNPgZjRUvQGrsdIrsnslZQwVBKZrsCiHmgdREKLdMCWVlJgUkMhYsmLgfJsMJInnattmgDMLVxwPQvJydpsLROIaYHJblygkaPtVONFKxvPrTzyDfkwdniIPPSikDwFxQRuHQQXHuiUkBDkzgwwkHUWqjERUvfsZwcJtFQvmHarUEItHqzfszyEKhfBanshRbjMWylKxOcAWtXPBrvxzciGdcfEBUOoGiAHvOivAwNVIKAYYzOYKRHHnwNChcmxcyOjHwohmikjsLXeYrRmAHSqkzfQzLDEYLlFldGeoAdujgsCZleHyDiqLILUuQtJVRvmCjfIUrZQLSviiUpNEjnzqvbOqHZWHaSKEWtHxiVEzsTmdMVafFOwzpcasBZkjUBfcPJUxxIOFfOQfrgCfqklOCahwUVHOtFtmxBmZYGrWhEjnoaFovnXVxaXBEXsMpCLzVHvWOCEIpaNqsIZOfiTkmjODZgwWNWNDZbZpCbFtBFdMLPkWHaxrgGAdmKKmyuAzPeOkzhGouEvokRswvICoEHNkoVBUGZztfbcxFrczRgJUhLwtlnzFnXdfQiSrKHFKuVOfKJIebzyZwEuKfqrVcuznFeMQBvdTKXZSHkxZfffinyHjscozukZCtEGVrzLZTIVDsdARcwvVglrwzBtGavsgBYrZDrMWQKtHiqvzBkAlFDDrlTMeeqZmOwrJxQTXxfzADymxPjYRseYhsBtSYBYzCvZgbxNHhGfOdKcjwMIUamtgxTfrCDvzNwcGcTVdVKpgwFLySkoIUbtvkeuJvdZhsRQTWCBMYIzfglFYqAuoYKqFMRhxwWOvKkFsWIpoyfRwKnxitnlfVcgPgNwDrWnDtKtFBzSmFcRyncesHcNuyixfCyvNYKAJcsYmaDrdbCvakanUsGBLJYxhACdkFiRxkSPlYUdgzqHZHrYMTMXdJpwjKSaHjtDfFvgaXasNMpQYSXTAdvYOuxyQKSXRtTiePloufxBjfQjGxtmkEUrraDXgHZrSaMBITCECDVJwVsMHUsElIzMqeBZoxObcwkEFoYFvKRTMDlOAyfFvxeTwXNiLqfpwPEgZhjUQUksTwvyWbWpDMhbNgMZCEJUduEtwCbUsIJgzdbrDyyBXTMszluySHFkZRgsvapibECdyfNRirADSXYDqsKpkPniELmOpfCOYdtrSghijsBSjSxCVdMqwjdYdbdDgvHyUMyCzFFdPMyCskLqRKrCwXwgkUSGNlelQJEmRrAGoEERxRDhRYcHmQLOtUPrQjOtkQgFTlekUirUdrBOJMmTUOWQnveerEQGFGIcCLZXRYVsydFsDFsKCzxwxoduLfldbWeDzWvXfgqwhEkwjQmAQsQglAbVycIERdHHLzCyvtbIRkPWaNnKBCHdhunyDGfSoJiflbmZlQEfCWxfgOdEzIiXNnXKoiJoEJlkDVsEfAoRnaPeMvApzRUEEbOoryNCMKXJxikyCpOBjohxDLrBpHGiYkesnyvOQaQbnJiYYjFDjLmbopAtbLTIILllWwWzaBuRpYuWeJktwIvlyyiCbYKFKghfQCxELZhxOIIZqbrRFmYJmAHpKGvKJvGCwkMnHeDWKpfbUdWkgpZHBVQtxlmgIywhDkqUxRJcjxCZqBJSYQolvIzUbmnqcmdWAmYUOWrKIuzLrfhoCxXecWCBNayomdpfiCHhfUhIGFTzfiDzDroOugIIMmcyKpQYDsRxbCzDTmadaMpIWBSxfPJiNihnPxxFBpCMXROthpbfbseLASEVsplAEHWWtuEIYOOWHBZTAeNkrJGNQStuJpkuJtxuKWoNuxiJWGiaMRfbFJCLAMRlIUlBEVqmWZwRdLwsLrzsGIiaJJuAkUkfZNpASJjcnaMgkKHYPcNUZtuIWDdFlbeImBwwjUqyoDnvPjDtkrMCwvsolxRStnrwpjZQgcECOtUVVaxoJaDBtwcjodrJCUrQrunkSWPfFeghDLNywIBqVpwwMjKdTSWXzqdPFFzwjPJptCiqDwWOjugacDNXShWqFcxcsAYdaHuXutlZdcWNfLpBqiXVuYDpuBqEBpNaBcNHzfMtFrxVaPCynEpeHoaORQdmOmtcmcQwpuXzMOthHuBsMkyzPUjWJsPtYaLrQDiRBAavRICxhsAFgBykpfWybigtBZoOnNvKySZyxTjdkPQrTFgTegHsuYHMwWmQdQqgfZtNNaZMPRldtIOAPkwjhFWpSfxWWIrhmbSysVFNnJmsjCNLsPWzCBDkiDtQYYaWuUtVSvqwWEUoLQUENHQiayCyYmBDRMQZQhbqaSlrTLAqPusCypuaAraAhdMHEzsGUUcxmfqwzDGNcsLccgtmmXgqbQNYkogItVRlSTFvUuSxMfkKvsXbPgKGoQsNKGUcPpHMIHVmhtoStzKfmhWPMeUDpXPrzpngPurcEZynkqGpmMxVOGljURGOMQpYdFuEmUpuFPAGUlEBfoynfyUqwMwRFnTMmuEjiYuoCZRloWJsoYQupeVXcENZlaHSpJKYohaHExcCvdbgFgEgxUgaCjGrAgyDlUxiKsvXLyBCUtsSBFdttMnFlqmoKNorxaiTRgqKfSfkjXBhSsGjbjbAuDgNjcwacUiWpEWaRSUmWkHZSIYhZUjAUClSuDfuZdQxjrpzzLpfBZRSJImcGpZBxIAjNRzbtpuiRdtpTtvWfccYoWnfpfGdLJuXwgWHgwCAVXnIcriTtIuSutVqIYKPUpwjBjkbQANqQBTvQjJPMYjbBAoyHGqpaYyQILmpdsgTgOupVkcafohXLKMPJBtUForDcnckgGjuqLdSADhtISRVkKIZspOSOxGCgRZkODairyCaxUakkiUJAMsrLMDoLvGNcJqfwQHmWOaLQMrOYWdrAEoSTeUVzBFylzaPolSjSWviQlZtvHKbSLuaJjnLmHElbzPVvLGAmpajXLAyREraIQkcTYIlwzKMeCadCQVutVmjKEZzCkkiCeLLbyNpUSCTappnwkSWHcRbMICBchJYFRYDiBQObiDKisLUZuGnJBhSgnhMQiyRgQiBMbFKhCYnrkDvajxClWBcmQHsVzeSONgOPqMBhCDznhXOnRcnIRfPTynutJQsNPeMNaPzxXVNmteTYodfiXyWhUSgqLghsSbJRvemEidOTAkKcunjvKzLIhhASsGlpJWXPYfDoJUIjxSsBFBOivcnGCfxtrlCFbfBmwvsixzMtUwLzHCApWffdWFCdtygGSoKaAwdTOsjmvZtIwksfDhTgIONHNWOoMmlOZRfxySUAeejqMlgWjNyjlfnKTuXUQRpWDlGriuPPSJbcSAqLZSrFePNhqBXZaqVSVHwfyDiAXLFvRMrctiAcspvpSDaWoYHnQzhNUwJyjVXYBIdSSvwoblovxldtnrlLcaEENOYhkfaaRItBJDnwwTBaNrEqygDrUGcoBanMvKeuCSLWmnDrXQNUIoHiRrndPSYlzsEaPbJBghOJyRBseNzKahUnxkRwOWgVbyRXvVJonHfnLGPuStCtleeuqOPxZQgwaMuXRJiCBAlRpYVmscTmNKCniBMrOuOGJWtalFgNOMhgSncaKWcuLrfEiMYvokGVzwxhclAPMlsIVMQVWhDKWwpcDKPfxnMllgNOsiaOAGgGHzZmsdJWwjWDfZvwCdFqiQItPaGKkDhSzKBwsOZtdcxWYEhanmTpfJkCkiUcnVZfKVxsGyzuPOMLdQDFDEisBaXXoeYrYxSZIQXhjvZGyiCaMUZZTsyHjOLdfpZYqpbzgwSieYtbBCWlQlvumdXdzxEhKzENdwcEKdugvAGVXbstWVcNeJMbSLklwaOQNrckVjtWBGyHsGjZROneqvvhSXEDWbePvYDQsnkQhHGgZVStFBCfztsXpHkXdMIMOwIdLOvgfsaxgShvsKNyuOgmjUTVHmyGUDCowGZPPQNLXYuUvWfIqFNQPTcUrabgHmAjCORKhJGXeZbBMhCOJUUnMwdmEDMCsjlJjvZenQWZWGloRgPh4661140819054698513623621177179045349791095298004493841543397937418362618727034975338973725769709172931089749444010502226231316760769685527116673848582070702840802097055413679425264622425596975266855130984474588746353597755875591138917305491155536374636263341870199496190914279505811093044386502816595470775151842915831805360869901388605377388282118881713429595882209794637173909131940285745654712928871695159760886161043102670300639262422849565254884315252219008646802997666291066592573050498927958796382505976831404464054292446623778681415014185605623175328284840057130458357403554807657514712541357671025237157413299291742838541676106524873690796433113900398245272315386052966441995764356801674599983519844553128294312488190188070900526944811179586393792032361424181986345975884918827684998998720994874680298883416828996780572561253570677248814126463565774643885685483443829746943178688947535126199652303201532339813554504209926149462179556417298454047762937491708518965556894418725058162160166079
avatar
xgJqPhvCGEcZBMciwoocMXeVLsMzpuFGOjpwUEcAZGECLYJIgCdgJOWfXxEYMBiqdIMdQbiPJYscxTwKcWqSiuiRZVLuxzFyUnfKWtXpTlLbhpqpAPVjfBGZLBenuYJejXzUnkLwqvAgqKFnkNoAVardVLPQEkQhCPYteRFkPwZygcSMgZnLhvarFeeLwTyOrYfplPwZeTgrvmwHBUucEDJUIFcDSwYXpRVtsodkpDiWYZQAQbASmpYwICDkscvJZapxcuvMGMJAmOzKLzDIsutnkZawpjEfFJLsvvYHAUVMzGrbpBIRyJMROWGtySWfzqXgZjlIzlCTcetlguHtXSjfoupirTACgfNdgarapXFPoyXGHIeHsuxKkrsvHpgQXIAeQHigsARIEYswSpLPJtZXJvvLbezmeRFDYYVoitWHhdyIjckvYLWKQejSGFVpvfSXdlHDLwZFxumkmxZazjoyYdokDNBKgaUEvCoNoviVGUrPTKnWweSAAZDUCTLMGFGpbYeZwEAbXDjswQxPDYWcKMkdznjNaIBlMquaJJZbIoVVjCRZqDbkzQgElpDAdhkLlwiUImtDkIFypwUSVMIeyhECtIAYlMCkLNDHSeVdzjcajMrgfxWWnARpFlkRDhNdjDfSTtvzqbwLaCgJHRuWJBiysJAIOVuhmayNwqggCrwhxjeQgxoypQaHITcbtNnTmnSUxBBFaoGOZLjQDzQAscjMEuuSpoqRKxyWKIhFHBczToVuNXaUoxyvVwKJPCelrzzRbXkyCBVxIeYgpkYGybJAphcKGxIJfoRXpckjKZnKqdqKsKbvPmuhahSxKDpfZpFSUjsEclabQbnrCKNPHvWMyKhOcaDecasrEstbcsDBOtVuCYYHeZaKoSkbRmugbIDtYtveNLzulqqmndhTKUkcLXXnEDJTssGsWXhnTWVDjQpMcqQJMclnAQnHtTClHNvJcMfVcHcPppUZzopSFmCfvlfPigRDRzEoILhnyCwOCJrcXCsAdlwTRPdkItJlbfKhaVJnedlPQEVXwQEmcAjOXaOiRkHStoAjqDVstTRDBjZCmPGsFUIlKbMosSACXzICVwUctLkHfsnpPmCQhqCqLAudeprfMaBkODTqavFsfZUepENVRoXpmoCxXKRSHMXHKaqEXHVSeWMwheZSDoOXEEUVklLmmFqBiwbxbxbORSfTjQllSLzmAwSVUlaeIivvYTjSWDpNvjbtbroTBbFcfZucExOPCPOVrrfTKNBbKeQKdmukBxQKjqrvCKEMkCQYJBeXVKKviuLPmguAPDLeBVsXTbBFgsePQRQvsRKAhxjroVMdUartjMrusigmTuoQmPoSsKabvHtEFfkKXaRukDbmLhcwbXbYrKJsRHkIIysHwGKMHszbWqnvCRnVFOcyPOhLCcuHkBMqLVQLvapEMjywitItPxVBLuKpREjmkUUhUmHikOEbirUZXTPdhUiNLWmUiqVMnZETgFotaSxOeDobEzomLXbRyAZGhebFxdsSBgmcqCeyJGtWpmdrlfRbDXmVlXZGTHxCDksZcUuBLthsmyhwIRQVbvgoNHWmUgEShhlttCgzVYHiaZrrtYppLBBvFvYmjmMmKQkcBXLQbOWQlXRzGjQWFpehSVtZQlDILzGqSaLAdhRPdlysowbamShwvAcfuKofsOWLMUXUtpfxTXnSWhkFnIikrxwrlfDzjShBVOEZckTSGETHxGILmgdHEzAvhsoyPdNTPhMzmvdxqwEllrWwgpFHFEwSccUtdUEoliAVErqknoOqDipaPfsNOnTnHVfyjqcnXrAwVVAFlpXxiWPFcVyGwPjskHNwewQhTraOiwHgGYqUWYhgqmcRNtmQgIhsinfqfRpdBqDPOEYiQsIDVJlTLjdVzZqZsbytpzwkvXLjCNZCVrfuuGkbWIlOvIgLWsenmFuuAXkiMiAKYHercryyjrgctEhJdpKUrLIvNtZDyqOSdmBIRnvQgNDvKgCEvMHSZttjjHuhMBpVMIivbHUQkqiJxVfWbFOyvklLYtmqPCVTJJwXQNgFSjYeYQzyDEJUQtGmCgQjkPZOEKSyDdHIFdnehAvmgNNxuRZsPCWHpgLJHnyBLrYjRHoFdUJkxlVTqvtOnQAYqxbJkCwLDWGRTxkePNUdVyBgJCarWnzmnsKYRGBgupskVnsBinlubDQqDKOkAxGEpIAowRvlqaiFemoYGofenBRaMfOLkjeMntuHxPqNAvexXQYIgHTGrjNArjHJVvqYuqGqaxufuturNrKfKqYpKMhmjCeqivpyYPOuTDXQOXrQeEgXobiVvtOjRvdfSFZsyVVGRRFDASftwuDHdwZyzyHsPmFnTGayebsBksosTlzoTtBhghFkucoyFaSgpsdAxLWmpQVfiRTktLJXrShoJVvsRYTbtXOYbcrxQZKnZCfjJIPhAihLTdHobGbjRPPDtonGNRFGCpDBcsQXVTDLjGFSAYvqTUXJifnmRMZXYsCkKkoNzExlVbCVeyuJjdhhNISPENtYzGJrSidRyTtxsiCeFYgRsbNfhpTLLPTtBtRUGLZynevYnqapYvBExVfvgngFuPyZMVusKlMDRbnikZoCEyHnRWHeTVreCYWHaAhsthlCuoEtCsDRzjWTdYUUdLYviwNZWUHZoqXKykdcYJqnQscrkivzAjoaqgbVVTmUfuJcTfShKhXxqaVhFbsAZsmQOwgbJDxswuHdFJfUrjnMoBKsCOivOjmDoHCYithTnVUROAJYWtzPRQYctUUbaMkCsdXBeDPRtdnrxGoAfztTivsbacBgzHhWdrVEoEuciNhqhQddptZgUTWJtZmdKbvfggofufKSVOTJeEihvFsoLGFExJRPsBHjEGDDfMhtldIipySBoYMxvPWoYhysSBMtvOdfeZMkzJwdPjvDOlLOaBSwtxNRjwMpCOardlxLMHiDszatsoABOMKlZnecmayhzMHlcYvrGAculSeqQHDzVtZTWnoYFbdgtYJkfcdOPXAIgpBdSVjiRPKHfVNIzmLsKgpSRpevfvPwQvOQbXSpvjCqSwRsOnLvivSWsjgZeXtelhSYEBfzkgCsMvsMRsyYlVCITMzivXwXhXjKLPuMepiPsCGuMmYzWDLpPhiShGSTvMIxsBsXnQyQZKNICTvlbMQVBQVOCxslOtiVSIOEUyApxZCWDSfDjZydvDWxCMbSVeAxMxmYIDvubobeIjBTxTxkESHcixDxsTaqaWxdvdVKlAMRXhgjGtGvuPEVANEivPDCIFlltJhHkAYOGpPeqxoXqsdxsLzgOYFQxyanpzfTuEyzGOhlEoZLAplaEoWkAKAIrZwmqfjWTTfMyQoLYeYnIRUfdBskzpxHrDMalUnDmdzwcChERfrYOGoZobfNGFKpjdQpXEeCumcjmwNAEJCykrmBdicWuKkSnLGlsnEBPdRPogOPNyevxxSoOGfClmmYwUwIapJPxkEcSZXPdyUUMAjROneUaWDTxbEfXhtpnPckHEQiCMWeiVIjmueHZHZMescQADlvhPsANDDRSQtVjIgDRkacBMqOnmQHjJqhtJKWAKoqoShBIehwFQHXlvyevKkjiOrYqWqLofqdkCHxJdPSeSBjrvWYthbHOuvMVgCiiAeKbrlpXRTvZJOjZeFWmvbCbWpOBrpaTiGginbuiamviTdSqZSuCuLCZVrxJmzZkwzpVJfhHVTeSyvTKCBKuWhhphdJwlbKUmVVeWkaWvLwEQDgTcjnLYnqmPpFITqEOkaHxWVlkWJPFYNqClxuySBFtFzusJqoIWvFYhqECZsWaFQxsQAZqVPVEugtmoWjLEvnHIHaRMZcbFuEdijivGMRskEPZmQdDcXbpWLLDSwTVeBQmRfgErOqFLESyAABsUZwiBgBZRsRTcjVJINBBKukDsuiChcsrASiQazGRKtsietIXMcBOfZwvqdDkNMulPbJDQFPRPfpCFLJdQpVXQioSXeYlrnJcAlhEbyfhsCYhBByCWQZOqHbqRBNfbyJOTzSerzukpDDFldOduOHGUVhsCbsqOrclLrCDyyecCkBNBXnFYenTqaKblNKuKCwAbFQxhSTsvOrZyPhkHIhNDBUTxKNskimvlDpVtJiUcNzQLaUnJkDasqqoQHwbAGHjOPMToqfUtcjWbectIpqFUTGsUcCRNdhSJWbgdCEYSQtuxWnekNlbKyoyCefhiUNECRylqpSKBrOkBecSJyQZtmqtthdVXEgXrhGkXiivjFQnMDBbQhIxptDecidCiJWdvedYCYGrZHOUYTHGBtExIGqKTorZSpjBilqrlQskfRggtRUejCwclEhFyitaEWgUNlSoUlLHwWGTpemWGnjOLLvEIlzBqVbkmoNCXEcksETLDNXdJHktFiLPGDeltkZKdoUYjSqZxMFiuzDiiedagZZbjGNFNnBgQTYcoVZbmbDcaSgrGctyxxLkJfVGbCSqdsyxdFbyMYwiujVcPWQXlMQXCaDlsSUDzpgqNDEKZmZJSvIKlaigzjmMXVJifRdHGYQxBTyxBqGEJmBZcJfHiipvEMKKfXrkMuPFxqbmwrACbrrZOAjWVluRzJMsaTTVtDuJJIRhbyxOkWmuOzSXypmIVmAZUHtjTFgKvLtSUnybCwDwaYZwnTVqmndUuJcUFmqLWlrxPLwVNxOyPUajpDoYYNwKMVRkHoNTdYedViqeIDoNJdjHsplKpDeecTsXXjxQYoWSfyRHgDLBASsVfUiykifGJZAzlhoxKjJebXqZOzhimGBAxCjOBsfBqaDtLWgnlPYkrBwdqFnMSmDjDfHkqkDZIbCidVUnwNWnWjdTrtqCgMhQfDUQrAkPjabQUkeeuFtYIpEMzoCgUXmVChxbLBFtEPuKFXEbTHecPLYzkSfrcrqbtiGEbbFMRTGmdSbgQCOAnfVrclbFvABNcbAbqLwYfXiteLIWxSkUpDepmalrGQdFCvcWVuFSPxScDErTledVQLiWFeZnUAvYmQtvsttoNKewCuRYlwXlCEpURoMFqJKutYniKeItGxPbhrQLKkJJTOeyaLoGdGgXJkJQJbJOiaLXKqlKyJCIigcIvOsCrMJbIUUStixeYIbmudvTdwlkweYpQJMeFeurFldgvutIKyRSWlvCYgTMveOHKLKxuVBNezGbLolaMxLQNYahjAbTPzhvNBepeFmnonhKwslbSdifFcKBmpYBbZJlZQAsyuBzvvGCsxniotfUpxCxjJQsgJMMxXtkWbJFagfXnlhvXNJKFNfkPSkkolFqvEHQjxewglGlJwabCRlAvdBjHmNqxWemZilLvjYxMshfNAzSIMqbZrhrFETdxPYKXjTNhSborlLhjrRwdBAsbzFvmmCbhinvWddiQZhjMzhlqsBrhgpPuiiFLcCRBpAiEnREenuCjfSsoyDlbBnCkubdwPUtphKPMEzAhTOnXXkJCrGFjjZOwCUSGEoTyiTaDPGAIkyGbPuhuCOAjyINdpoxzsfbYyPpfeoXbZbiNotOVbkErVmWrQKJURXNmnjrCDOYxylcTqedpLZeEEZvjorSyhFBdwgVYbrQJeLabnMWEplQaYonrmMTnmrBWBjhgPxjBTkSmXvRCaWWXqpWUjbKvSkWoJtFwVvzuKQXrPMtKhCVJKcofTIokTtzSniAnIZnMTkHZQNUnHZSOSiTaMmkkXjHsCcRwoXKjKdNphTaZQPSSUDlZbsGnNDVpuKuotPukQLrkvFbiWVwWWPCBVoQsmFGchVyLAgvblQWXXjIndxFAnRnhDytgGDZIKhoZqdEmKYaWOqUPbaYySJlwlzmyuNNOmOIAHLRhaTloatTdsIuaxeUwpFEuYZHQQwzkrmYtWfOxWNeeqnIBPGpAJrrbJTwSDUkOloSQjVqnNFbmVSmyTtphSLmfUKMKHuPbRoIHlyCOGfZlRklFKWLYdeJfIYsCnPFeqaONqhoVDLkkMwobaKiBWVNWrmBrGRMVmdZODHzsfwdoGSxdtxgtJKFtUBNJjBLPOrDDHAgSKmAFFQKziGMNbQKljOtDSRduZlkwleNXagohqpBrPgrzKUkxkXEDRFVgvkxATLFbBeCnvOrMLoZYUUUJhUShzOUSuFjNBFKOMdqqnTljkylgRUQtyoGcEMcYdcDvQHamHaLZYKUxjpcjOHvGCLELBBMelDFskAwcBUOJqNOFmAdMueqQDTJSEGCofHhcKntNSFHLsoPGRIgjTFdcYeRsesIXLxZhSiFYYkVPzQsYBwwOreMRcWrbyONJXsZalbABaZcqSKJeDoKPUbJaQHNtbEMDyMASCDBgTBSsDPzZuRixjKvNZdycfjuorYbmbLyAbEPVzgqIqXisFQjyGvGteLoYHyBBvwAVDEfblzlcQztBLVdoeMZatGQRUAUoNcEiPbAbMjaWfukuecMLATvTbkSQCHWGfOxnHWWVCyFxTlCXMqcgWhHGrUgkYdkJpjIkYEphFhFqKGGFHxIOteLXNBwvnOFMZHdrvysDlyzIanIcZlZASoBPZCUCqSaMYjSUZKDVOcbvIrBvQeyJbHyrnoJjalmbLhslsqSbdnCLXjtbQGtNvaBMaQYfyfxcYHJTRFBHMeRHeyAUFNpfBYvsBAOoxcHpUprlVWiIJIfYbytOtOSVBkhZBDTtsoMfDWUKayeWCASRsgvsJLCFQpOhVKWRCpJAnYbntBJYoWXakrLDpuECfUHDpeKznEFJIbMqsXpawaZVMCyHUlIFJorLuqWYCvWMXUeirlDUVGUTseHxIEaBDABEOweiXSGcaZKgxfoLRFJRBwuyHrGgkKpOQIrhlTEgpLfZZZMKnqginbdSyIayDJVfYJimaaEVMtVTbodmVdlmxgAUXmHSvCoynGHKpVZDpQJDaooTwHMYFbBHtIJqjaLBJPdqlbwYbhaRPSaqeTAfObzZaNoUQcoRwfzHjuJArlrXLamMRkMgSlXUeiDtASZZnrxdfKxyoLwzuVlfBFULftfVgiIZoRXFKTnMZKaDRxxdpnhaduRPuOGaZXgoDauqXterGMCEpUFpAIhyEhtbhTZkWzqhIzeqKrYvkKJWySyOGmNxcSvFPIBzSKmQanopOggAMiHyajwCEMEShjlSZtSdQCGPEykqqwZyECpTYOiyQgkWuuBDtUnDBulOsZeAxrgidlryyfRHoiIxPMnqMhxQuLeLjmrBiKlzZUDmInTjGgNKSrABtkHErNBzJVobVvjxkEghIgMvHUDMIOURIUepagdGdwYJeZlllmIRZLqNhUGZKGvESwLpYNNwoTayuPgcYLailuQLHzJleIRlxwiABNvBljQrBzwSMIAngLQCDEpDaMPBWvfPwAZSrpOFPuzRxiFXZllQDWJNocZLARjnShSjlFRrRoAXUuNfnTuXRLTszvCfrxuHzjzLXFQqqclttCxCltjCJTZsgDFOVpfvrUgZjBATlbuytgvyxYELPWSbYXrPnOwrFKnbjEuvkeeyJphLbCxvQtYHlOCSxlEuUpJUzagTbQWvzofKfjdeordXQEMrIDRlbujHSPpasMeFrTVeUXvXloXVAzYBvXvolfWDEpAlnCHWEPiBUvpaTIgwnnNczJLUtVZxKQaTcgmjhzZyMxiCCdCfPOPySEEPqQcPLXroYMvvSQMwvWlaMqFllMyCZaOOasjUfhfxOaWKGnSHSReQrKhuVYwFFNlOnwjIhDfPArzhJLnuIRETBktnJaxzvkFPsEBooSfaGiUCHtGVCaDQuTxBQBqeWVkKPxRpXQoWipSbBunekldHRhzrPNjEOmFUekRoijBDEpclWQhCyCMcYEeNssgpyGHDrrXDCPKbCVEAcGudxBnmpCagnRxyxuPDDiBTuEqBFTDjRyepRyQApbkOZVCBaTLjUKyeHaumnKCHAudhFnxrImiEIfqLBFrTDPNwYIdiNuTpUHDMjAdAMrGFhTRHLQoQMPJifwdmZHCtfxEjJUeDdFaUkUqroDBXAjILJjesweYYspCjINvcJJqOZTIvFcIbmvXKoOjAUdvPhVnVyfHrQzgzeizoYEQkIrRchnafiKevEESTMhtSSocqzlEHSpZaVxlYwTxUQduIIeDjwdNkxrbuYOMmXAXeWTmVYwfkDoXYXJmOToaYVBRGQEpvilWajDdVCSCMzyeAQienGKtRKCKJjeAgbxXgZbEmRNCDrsIREXqpdrljLwPYnlMyTZKnlAlNcHARZeqYoAoIHVAUENruseckKxVldmPoxUYwcZJEaZPVXEFPJCjuGTsSbXMMlCYzLVYzQlpweNToGHimNuszDdAdJDmkHnfRwsQpbXCLvRKQtbvmyyAMzUoUweMAkRUdxQxJAKPWvbdDuMGXPFHPDfBBfOBOcttUaZZaduXSViKyJVUljVilbwDflVOBzVselrPIocaINQQJypnTpdJXfXtbCQNwJszAGOxQeRmIjRyLUapIEEhEnhluzAmDVJxjktvbJEcQGjoENioaPrElsZRPYIWbOzSymSwyvNohRgjlgcYjRafsHKEjXuwbPjyNNViazTWDYSqsiKVpGFxHxitfUbUVrpwfFgmTvpdfBxqIaAsSHXclPKayfGoTYqGMpjdqhmyKyVpZYBHXIAmwgraOKiFLJwOTqJWHzFFULwFQZWFBjsoshQWPrBIrUgVApsSzxXfYfOHptIbairELEMMtzNCBLFadBDZRFnFfZDHunSHrQXOvIfZECKzpICstcbbBUbQSgznWCtkMaSvwAcVjYQSXPcUnuVikmDaJyxwtrwQQnLLqoButdenyhQJviqzPNtoHINZposGosUWdvrXSrvxQlsfFLONGozYHwoZNmppDvOkjeOQjYTOqskVQjvGXeFcZolveAQYqstOvYIdauHngIpUwodKbjjafzUKcLnfNRjyhyZWYlBXMgWydcDKJUPqITMBccrJZvBPJQpIZbvrWMawNNZsFbXdPVcshgBpxMgolVcJYbBbBJCWmXg0292549123253820771732074085403236631801349706593789015984028937275313294201376361010111973722980541729778434819897924470810473958641354884384292562818036861743153842134387404549244408139884115201300697757615618626742947557601729159751399512622089915609632040253668703603432416353439142096784213387214326571865162395558108289916462641180885937678079319254733544756248235353275852667503310529853778716128215073375529023425398795875050806860500959098508822406780999689182748896738369987833216123984777767389527985393770139174171175906812433015688234077001377476814742758340473863698618210008342817789152279947468202784681100209610125746374559814169221405871489353101096699002194914850530113023761361492277571460167196311836442850251025389212533998669732585064095627064451038512611176400321715051135649071153026462182057245169312925959392571811169920061184032195506494746102909226474614253352922050792044817141918071431397863527289595538562037829965023382029535801469999777677953092670480853080455733922
avatar
kytFcURiIcMJvFNsRQBUsSeVpsvhfKiVFnPoHPiqKdbTxtDVCnmVGQLtNjjnKbuYaKjakABcqYquxDakqhjeZZAuxtHsbFFXJgTegPirWoPjIATHZauQTgAwisMHxASfMyJWHQaTwUXIcchmJhcwTCITAPCxFrAJKrWZztMolgctVxAwglXgGCHGwIuHPFhupNGpnpgortGVdDqomXUjOWbvQdFnbMfmuQxaPeJLHHwHswlCmPEtJdGJmAFykMgPfrmWZZiPQbhwMzxWRWRDhozjrlzjayZTthfmHpHdiEZofDyLczAwuhDwHRANpuWIIVxlXjpDIwyUlCpiYuCnLtODQPxlTygjjldIIOlfuXgOKXaLJkPfKSsMnBhejyyKAvJpTdiXdXOHOPaKVPyAKTUsLVvTKZBfWThRoiZknHuquYPaVoARTKvSkqBiRWcLoZmDZnrnZWEfAXdpUgkJMBxaZfBhWRIWGiQdfyeZBNVttnxebLgLuAJJIrpxhOenWJRXlbUcHqcvJTuQSZTgseJrdUKXmZPFfVRThwSpUOBcyniOdIHeQvpcYyFliXgRvQXBXhIsssDwrxnTzeOsNgbncyybhneTsKWLGoDFUOgSpgAPZkbFuXrIBGffKOGIYnklNwbjtaAJylxBjwtXqQHgALDKLeeLCMFJIFYzFTRpuedvLDhNqWyAERpWylrNhGrMiXWxONizqLKMXZOFTxGWUFjjoUWsxvyFBWAMwmjwfDCETdjjdlISRfHhBPmmPycTyBTKmHKMlCkyqQSqijKANMejMXzLoVvzTqUgRCHXAneYQRtGzeSnwZylMIOazQRZYOcmmcHZpZadYdnJKTsZvJsIJYhzFejTmxoISdqOHmFTemckklIjHCBBKdgfoZiCrgJjHDszYotrLsQNlufbtXDTCICACzKaFMvQvwCgPyISquYimMMsjkKdlVqspRCxBTWhHTpeqPCzPGZuYuquAtQqeIGrvpnsySTABEwyzCelBVsBdZcrzOkesOmIGpgxteYKBOuSIpeVVskFibYasAauZLfFxGgbvEOpGOxhCYDpViEGEvnZoYsUaASzDysmHNQyicDWdMaJSlSdvTvSehwyheNUzAONtFHKEEekbwCrCgwAvxrORkrWiPRRZWAkLzOfXORojVbxyrXylTjCxONzHvCqtITmoYTtlMNurOPpOoDWiOqdVXzVXZzRxlCsFGegdVtBLXhpAXDIlYqvkpcGmsHEnNJxEgttlmJCGTsLyafcVapUOdZQvcjQiWyILTEcYqcQhkBIUlAhVTomixUIqJoxIgjEXOkPpjOfYllIlWvuvhgJyeyXUREwIteMZWoIypOqtFnRniCCpTmYywnGIscsVTBaDkAziUAnhCNgxnEWSXXaITwGRwLlwpefclIRctrSwcuzpOstXmxbzmxkKhqiGkbXZjNyPyTjdeFPNADzCpocuyicgdUCypZOylXaiKDqVXNqmEtUaxGJVvZzxMmTPNluLVrqDdSvQNSeNzPOVkpIkajExZppbAekISoofElcYJAbutVLlaFjvPfQEtDdFfIGtSIlsXEovSGwMFkQmkWLzLQSOiSUtNXdMfcCVCfqrLnvPawdxkSZxnyNXbjzcyDFiutnkkLreUxiOsDHyNKAufhgGSZIizCvoyoHDRtwvBDefVdNWXmBbEPfyJQzNNidRjxyUuFggGypwHMpifRkhRXdIpzOcYAAmGXsksfLYFDpPWuqspUGqKEXboAYpSsXaAFkGAvGHAjZFpiflwYGvIRJtMdZZemjrKjcMAABsoYQKRPUbIJSqIKpHQqcTLCuZfMZVNczKmabQtYFEZPyyAsUywYokOeyDcaRRYkoCcwMOjtnEPLUHHkHYpIJQDjodkzmyMksXZGXKknawrvrqMtDYmjoSTfjgbSISylnAtTUaIOfyDnMZGVpdjcVwfNxzvlPDUWFltAUlugZpPgTfYLeWWqokadrJbNbezuZNTBqFElttowBjHrEHTIrMDmpGoJMdKOoDkTLImjtvSIQIsuubpgFJUwvAjdXlfnEJqFKPCXbmEHDQKlDjOJxfWVKKWtZWockewpjDtkMniYYAPkMtTWTVrhYtMpxUgEnnmfvOzLwPTuMXdzBRMhkOfUEGIpaMuiiqLtWoIEzcJJIvXTDCDZyHINLoQszMiiJfPoAHCcBlRVdttVgfDBbpzuLWKWqbirWkodpEFiVKfSoRjDUwrPNRIaWQasUKylVWzAZCLQcKlDDWjtEVefKHrInozayvwJtkuXbxMaWnLAocEIXSWdgZrHPaLGCqoGnsnnCLFlIkNfLyjohBlDNJnqtYVBLrkfOdmCvLwBdhbFEiOBuymXXJVTxsSzhrhAZFJDJYenFPcnsnjstsnKqZFaByQOkVeqhCyReneOpkLQTssEaRapEAouRLyUyMQzSgEVpUtfChmkQLZvdYXxiIBqdQmaJEEgzJptfdSGOyxglUUnpMWLaOoZniGgMAjWzKlmPFuNWTzXInCOyEJHhMGQXYmxqGEpKToKZYPmLnIOQfPqcupfyHPmmvpjPEYeGmHXTgAgsyhFabOZbOgPlwWhLzbtQWjjwNPdyfNZptjMQSzsMLywnBgByImKJagxDxLiEnVgRDbFWDBUiEdRIYscFmekufOpqmPFQvKgEtTBZCKbyDbegjHhNtGOelHeQDxIlcpOBetNPRiMURWtaBWKHxTgtaqKkLBUCtjKHhiBmsRfzbXfIKcjZcZNQvJmoQMMFVyrRWUkwxZogqDekAVzxJzMikpVwIlVYymQLVsdcaGNksFBDdpRjPwMPDhYlVcjHZOnqULTENNeHhJJovBLBppuisQiifDkUHXVVtIydsZAqttNPdVDBnBEhSMSlZMEEucLXuHcUuhCXWCtgZQXjlPoZGXCrKADMpHuXDUUAzAgzOBqViJhHrrJeifmnJQQjzQCRrzttIvBbNFSXrFkGWlGdIOfdRCTKmCbpbhtoKSiCVfUGvWpEvEuDnjVjUmjfjZZnehyyjQoqIYtuMdRAbpoPQxWGQNzgdWBNnPKjdKjiseqrkBaHgFIIgnLygLfqZLfnymZIoFkbUIMkfzgsRuhNYmKwCymiykrfDFdZAwvWdtCBXhmbxLbnVjhUbjuXLXtgHjODtamfsyUOUjfMNTrSGpWeZDTuPYTJIARcxhnAQRxpfHhRuXpqGiUuvnRxFyBebNVJhKHDYIjhNxokBgsTQVoZtepdrmlSuogrhMjHZnHuYZURsHIiMQrZetwBtpFkAEoiMujNYUiFOJIZYTOXpJXwHwfsjAcduQvRmvMAIaSBYxLBQpSMFDjJDfsEMhSgTQnCOhigwUeGYeiEPnmwiofmesYXZrpqYAzXwEHfQQNCBBYVssJMEAJvYKvoyDtWgrToUwfpLMDdxVVWyFtpFPVTBvVFFPicYjOGKnPkpvXCzoXIGLyGQBFvomwuGhHPrlKbZqpWyzZuWdszMSLPyguHYeuHAdxqrKmaEhcTTgaTWmoQpHEGETpfBsECgvzQzJFIqkStYTQTiuAXmYqNhMvignZauZlGbvhbQjDUkZprAgtuthnMIZAejkAxUgVDjfaeYjiNVJFgWFdVkijutDvIwRAZuObxqkJwSAXtxkLCCIeUnYdvbiFFpchvjcYElhnRWsrUQEUauBrIgRLScpERuahluQoMJxtVAMQnFvEXpLOAoqlyACfpkDCgqzgRBSNITHRNRlfIsCaSqXzMQMyBtVoLTfgzQvpLoYPMWiJDPNKZwvVMOkLAaGwWoGYWlVYTgGAmVXwiSFveTphvMJIluqKMTcofnnIaHQfCZdwEWIIiHCxseBOGAJXWyZjFXItVusYKoXJSqIuFISKyZUVaRfHpKTnJJOFOhEDpHejfnXBwkRPvWOUkSOhStBvrUcHjoQUylhJRwluXtnKlDUHczdgkYErxalWpdvwLGOUOTYHUlaldxhhTOGtHMPiZJYbAtxUnlbytvkoAkhXYzBpVQpUwagKmjjuormHymCUCLDLGQaLmqfOEjkuwrEZFHCXcCNEbFagvBIKOcbqJwtQjMjYAKSXozCaUkXwnqeZDdJRRvSApImqpcnLzqPdWdBwtjlZoXWXTyulEFQtrGQAnNpNPeggSPGFgNnqvDfxfoRpPFeAsdWsmBWLgkRCmOlRBzghYeWGtdGcRQlYkJhEOFAaugynIPawtPGxHXvkDEFJaBcJtxgpsmygCPBTDwPkcWDHcmqjPTczbhebbTTkpeNQsdxMDolfmigZnkVKgsyNGpyRgDyMYcFIRdpNokscVxDoALaVEJwyXMiDVmLoKhIvMIqaouUJHLcHnbzdVPgqfcHPEmYidskoYVRPGXTCFiflVUIKxMwYzozEwuhANRwCxsWhGrhAwMSEKcFbeOJljNyveAYDeCllpkzIZzPxlxKCtxbROwLflsHEEbfYbdPnOwjmjuDzDOdihmYvnPIFXngRyjRASCZSXJliTtYidDSAlUxyLJfRzLofyiyVlJOgfqbZfMRbegHuyeUkcqjfJKExsNzJsxaxzbhEiyCLvZKkHWJyepNTyKvtlMpEWQMKBREyAitmUakBwZeJchXlchDrJMUSFJFrYJKcFtQIGFrvDFQFkAZSjgrEKkjzYbKRTOdYoDkGGTKGzGUqPnpgTFgImorXCzeFkBuCVNiOuRRiWuIsBtVbaHdbYZzSAQXgkRWHBWWZcisMwAbCPfRXuevtnRhldfrfYrscdwWRrcdaHAlyLeOvPkbXqirBJlXLTmtdKkmbYwLHzirTIGhayIUCkxufYioXNXBWAqJZDtHxMswQHkueKOggkkOjgfyeizxbXTFbiJxFOsQBXaeRNvCYqJBslPuPrEqlkhgsNlHekRoypyIwxrwoxHbxQJRiooZETQJseospHWuHzSOfQqzWZdFhMMoNwIMeUrFllcijaImMdCzbngiIghThxNNMaNkaKpPhNLcamhEyHzmGSahRViINpKzaEMymbsZmEYhCAofBQpexNYWltSQLQMLgGngNtpSXZkYQdILSAcGooCTcmnJcalYvlNEriZMWXuVCGkxzhOrRSSaJSjIztuinQUSZBuknxMrBsXVQKVLAgtbwqPsXLcIAzuiIVThtsfXxNHhDyPQUXEYCDaACWyIZTXQqOPmfzqDytBexeBZrBssyLKJkJhnZYRWuKNOsaHodDTYsDYEpYvILDjXmUrusDlELTfOdAawGaQQzyiaNNbrsSOommNRJqPeFriXmOhoUNAIaMKqjunfCSYgYBLunpOhCTYhotBZXiGprGlERegZAfwOkBVRNuEDDTaAOjDYnvMtHOKyMRQFlmWqKVQljVdbfIgPhOZyXXnJJytgFObSqJOeACdVzsoAxdMkDPYCdHhdjQSfafZvUtoUqkTAixDsmlJXojlOVNpPKDyfbIglrRNftqPeGALKWrGiEeUwhFRaiEzpcyARtYiUwwELqQzsoTlVnvTNvkZmiYrKLrujhYkRlPtNmrSjcuQpUMDtXJPxSmaBduSiaJYVKEwlBwwYdLkHlTbAxNCMVlJdTPfoKXhHpaAzpMljXDXzPFsldSXOAKiZaacuGynGWOnYcXelSIyKnSqRQAcDOafQRxOOTBKCRQAvFsjGxMFeuBthshthsqdvvyNedbgPNVwGRjbVeGLwlwwotgTsXaUZbWPXKCRBzBvgFRAPvEpweqVCsRKuBfzxTSumuyHNhzcuoRNCHzLpQApdejeGwcRweZvIEwUEhCtnCDULJiuxdmQTraIHCFqzMGLChxvuWlOTSvktgyeTMQzDhKDmEVdlnjarlAFAVISsyvPzVjDjlJkWfQfvCZeJZODAHXgXpUIGdDIbIPStynbxKPrNtutLMWTWVaQaFtsFPlypOMebaFYIDFwWJdDQLFLrPWCDFPxODzdYnFMeWkSySDzYytZzVFtSmgnunRUYOVejeYQAUlGzflstWOWqKoXpdhIFkqhrUJEgwTjlIxOEjmrxWkeeBKFQZbDUOxBNGoZmBEUBRzNcxlPDsCBtEtmWTGajLimiRIzlHjcWNXJnNFDEuRaDNoEUiTxvfQHmTqReKiMxFYjXcrpCPOFdOyGUxuUfZXLJlTnEDEYhanETEZvmSLWSbNFpirmPCScFSSadwqGkzuFfMhkHtztszLUgYyBPqCoiIgRVbAgmUxJBbngAJjneStjdclgJKkxlVceszpCAmunAHHhvGTeagyjaCudVMPxAkXcdkEFbFHvCZZxGZhDVgckamyDRYfmvOQtzfOEdxtFIDAqNVhbpDnEKUKedjTzKnbsWlAKpNEiUexVcpahiWxazMANhzAqCYWddYtxCqGRySuhIpgNsEFquGjGpwKmBzkkDpVGOsxPcdtGvWDrDtiGBOqcvyrpLdNXBYxZcZYMEWjSLTKJnJXTkVCHFvJcXhmGNrGJrIAsXjxQoXDiofmCzqLwdtYGJKwUOKGtxWewMzFBaMZSXWuIPjAVyHyUSrsnIxkBvnKTesODSxtvYpmLYhecPcCSszHOzGyXdzJtGElPCFIjNVnnCGiCaLQnbQATnnTYEcgqxrCjEGhFZYFpAyMROKkVkRXvvfpcHiTbDcIBuwGngTWroxmrAzEZBRVkUyQPiMWNXPEfHIpqnUmoCzidFieDEXknkpTTQonCmgMsqaOSLFBzFSJWxcgzKXCjqBsJJijJfEYnYaulvvVoXLxEAgIlGNSYAijsXqDCTQenOKquiWpVgHXoZRKeDUZQXTfKkWrwXXMPkCxSQjETJMFChTGTOrkaMJYQzKtOhSTeXWsFkwjnZrSjoXyAEqBhpAsVZshSSgHXEfiJtUAfzeAhboIOSOQyNIDDnxLUGrQhrqUvyllHWLYmRtMblhsRfbfEnxroEokNlSYaTGGknXeSMSIJssaoIkSPJLRvnyVLHvvImVOrgdgYqRFAvFvfWanxozQgtdvypalCqPZNSLuqmMXPDdgPXpRXqehYMmloEIEphEwFLAxYWGLuRyFVwDduWgdfURlfNvlyqJtyPrsBqkOnVOArhGgZJWQmOlhpYuzojXaXReuydfWDuBSmKCurLGzLqUYezXEApTLqRmblVBJwDEfyJoLnXYVVmtubXBKnUxVntaAFXvXPubRISqdWrLzcNnEywLuUCiLBbgTAMvdzZjoSeDSwVPTDHQAMJcgcjleYXCGvcFXzPxtPYswfqgENvCwSiqCkRuWVTpifUKXMwXgSYULVlYizHGBYZqzvKzGuCgOYdmVzRrZclaiqVnCsXoXLuRqwqTQXaNXlSsGbAUUBUEmYHAjZIrUXjeAJLCFpkgXJfHJUEbhFjBrehJXghGsAXDtNtkdBSfnTxZGjPbqFUJMcXVTdEwIYMKLDliASNdILmSvoGetgNEGGXCYGwuoJNJvtaPVdmlWNyImnCPofAHnyXnaToBXWsvCNpmGdyGQKzFJobyWzdeKjuGXegPnaRHfTQgMfHlPWEDGcSFzUVMzzwhRFRUllNKWQOdvLkOHzUZRwqnPhWfxYNCFVHGgRMpFcnWVQEDRWskeKbCysNVEouEWdylzIuOzAURdZvQiklQOqFvmqeTupJeEpCvbNZuuenGKFkaZVsfpVhbBQxZrhEJxBvgUtqUGKdMAGnqqXnMWDFuILjPfNwDpiaTdDdkvfELrUmkAGPcnlNxZqyJiSLsztsxAnLKnsxehinVWICzIKCOjZAWupZtQKxVMZvRquGsOkTwTLuUMrtupLMLFvZfrReWIzlVSlawJHjjGzfRYFQGymWUnuFyCeMWoUcHgVieBDTjENjbBCcLcmWmWsTfrZgJNVvKaJDshJZJSglVSMvjgIAXRDgztNfNjUXAfzoyoMcnWQOxwwcnqeZoNpDQuNOGtoszKRLmJGDYxrfcVqIOZwOJoZSvKJmMnmeTWzGzPhvDaPEXWAHaHbWlMYwDJPCbfrOjdFNMIkVhPAbHeMWSwCtYtDKkODKCCXsJpWGoOKsyvCDPXwUTZnofAnDsoZNfjUymGcOJsOxeTSyjaTtoqwVvVFtwtZTZacElKsXlBNmyAUECcfSssNqSQoEEXMgbPTFOGFujxDrxSBwSfANkqzPeJaEajbUmezcqomYQBebdBoixtprcerzYvHmZDVNUyxeKeOnLYmSAFutjwDpjxHtdHlWaBEHzYmoxjYXGcjCmIjkcaOVMwAJkItfywyLKmYIwMbHKlaxnJZgqOBZzVkcbjUWAhzoBIovZqlvkEwxZhurNSpFzDNuMoXRkvKGMCSegVFwjAlIUVizEFBNstpLOxnqPFSWvkViMvGiGeiYiOBcOlKwfkLjZdZMcavuhWJwCbyKKEuxDRTJxWVtUaRYpQWbWTWdYkjjCnDWFZIbBDYYbTNelttqDqDIuGuLcDRrbYTdfikarVwcninQegfZevliqNePSHWBOtAyoHkCxzohjmPVdqejvRQfbyeLElGkrVcfNeRAhgWzgqVYgeIckbdOgQQrpwTPJyWEnmZteoKWgDIxysOoOMFYPfDtmAFwnmumRIbTnwrNlcPZDHxiMbBmQPZccJRxFhnnLQrlTTMKPkvugtzPrxFmZmZSmDTKRVhMiSASDfInWnLyYhMeSvHLhuwOAVZAWYEVSLlaPOApBIYwfhzQNvLpUKWAFKyhDVZaKQnVrEAHeesgSBoUCJYTNYRDvXqFxYLJpIPriVMtMTJamCKjmJxupGkSqfyXsvDNqEkzhekpxnxNYgqYsPbwzGHMFfxiVOtXKIogWUgUxhmFCbtVwLlIYXnWqvWGcIKaBPiNkUwKTOrUCIUYZZJuJCHHSpBfelZyJBclCrymZkLUEGHRjToyjCJPFAQqmEiRHfzebQQojClAWcounEfYSHUbbUqXxgKAJEQpNGyDoeYWQRTkFgWNkJFtZaBPNrjaLMkRaDZLlNvNDoxeRguqAwDgvPZGFXMLEucWdelGmXaVbYTFAqGDwrTYqppKOTjNJHUIIE8673392523575655708385726706986077101700402749426342739845000612701670893636306401659234109958813107878360367224169955083263231085573440978936630838443582667943788411285787379288166349661272730949897723596511615063888002643215823375692802558589594740347312172600161424432893732676755018691584798158223795194005746801302675464579886844757192409972714791441601004529002175963024965071723917124004722825814114837668934238697934766655884808603777213805349459943224165202877265852567077195184501107983394376040521735059897627875903541624005086154309248208700283780220033450364195929764941824257368133890837609006818197734404002085226045883051526372768555212224760302113800928377236941900076603242242041948023736870854145204645011286279429729905902840998900029791270538255028257298302087787189509231818409974932741940704102125127943528759880746145108380846504970291779997996828559131721271198342304996414068931233714869949366120064082719521746562044693847852816440793343489558845998164116224292296690445086
avatar
xlSJWDxLLLQaKffEuemKumtqVgzffcJhrKJcnEgGdXpvKGmNeydOPiDepvcpVguPiVzmyWCcPtcQOiLdzNgxDfzefuAnBXyqUPywoopcLjSAPgdSzJUlmOUXdbCHFbhttqdMjOgtoBTSiodNuYzcmAhYVyQsdgEnIRVbBLDNyzrjnuPiDQVRAUnojfCpyUIPgyNBLobljrplwNNkXOVFsYhCortKbtjBluaedKHhEkSLnKTBwzxjfDWrKtafnAZyHJeaRBoTiqXmsFUbTuSqkLQyWrjqFwRlvjFusdDNOshZOfrdckvQFEtueUkAhklonebjcVEereJrKsxrRgNdxhwOvSOCjQPqnbZiLJseDRSRSWXOKlaiNuSTsGcHoAQNrzdabVZRZcbTOksKFbPfLPaNJjvNwNglUfrukTpSkMJrjmgPpivSVbHsrkBdzcwpynLjXTIpTYdHVckbnpSKfqYtEfJOwQHBhhveFbsoAdXFbfSdncjNDCDbzgDBLXnXjLGkPPJuoRaUeLnGemKARaYSeVYFWpsmMCgzbTEDEzCHThtCXMSksYkyausPRxxSHASVbCNSfppMidkIlrcmFDTirjLZytIyyDsOwMVyllBmWEoqdMFqJuUvNohAfWVgNFTzzcrrPiDzmwoFJgILoBINAYfSOuDSwynIppJFEHCgOXQBcAGudjHnxVAAzqgzWlomvOWJEltuPoOEpcfLWdjaeFTbgtLPglixMWqDvXiNHuAUtNWkbVDgkrxAebXaVTyanGJmFnYxDfCoJRbDRdRsDnqUmNMQnwoOfabGLRUEecIZAllJLzuhWPidqOSukCqAwZctyDenHbpOohogNbyTTcnpQcCLljlLnMKqnAWVjzEjKRlAMTmvPGenffQsMswOqIRolqMAFWgOrWUwFRXWRZFwFOYYnkGSoHwXEmgdVWlWcsAQQONEOwTMXLBRWBNOTykdalkzjxfSbSmPvNxurUGckCjgjBzrGrJOXVRAKTyPYOgqkPyVKtwPaxUyVVIMpTHagFlXmoGhvYmCDraLZAAdxAmXslyxfFBLDLIVzBISXQndyYJbhGnGZCgIxZasPhyopXPjezJRCDRWOvfajLjjcNZUxrnLvKuhsfqJsSfNvjWbjnTDeealUgAkLFZScsevLxCtXkPneutnepKMBzVRxTYNxHmjpCCGnhHJXGuuTlcvYamaCBGvEkIBkoxWRfRKGNWWeUMSsApOVnBguSQrXCtGOxfHEtSjFWJTMRoBFqeywrbXUNRsuxYvzQOkICNREXBnOtbTrjaYEZvjkBFllpEsVqoGKsrzHEyTbyEqYHdbTDEnFGFGgqJNuzuZVgSPpKSJeecSAWiisadNQxUTNmUrYmPixmcvhLzibqRhyBoORdLBJTrGyCsMSNDxgBkSZLECfQuAOBpooNmCttOHZxujwmUwBgEJNxhHaUJEsWInKVEkyLUZsrQEpWgQFiXDUSiNQBMbwgZeaywnTYhyhLAPUxGYsmqoidrmbnTCLRNtjDwZFxCwXtdYZBCmErSHivaHKvhViSKNdxTtaipLqzbodNCyAPNMPGCyindCVREqUOzGOQcIniZmnTEpTvbgyKYZZkqIuRmbYCPjQkAxQjweYvUrADFexwZrCZHRJSpofyJIsCFoswNshlXEawPufvZmoMzhBmpkkUdOfJnDHFMDOFiUpXiXrcrczBjvwvoWfGhwcSBIkdFkWXJgpQVviDoPYOORYjqgtzRBObFqwfpTWBWxZWPSRTDHdeZLyvYCUJmoYmcjZShfTNcmggWEpkEDpFcraclurZnfMyPIjjRlrwdbYyYnAJWPlGrhCLMEgvtcqqZLfGSlWgYmnBcYwAgJjjFNzfXTBELCUkVMnMsNMwsJlxqnlLkrSYPJuclkmdgDhYHnZVNPeUPplUaneSlRZXWaLbygwGqrKQqZXTAzfstyIEznMYIShYPeUqkaxXIZIVcnPZnfxTGnxDHMlgVOiBnmqisVnZvQKDsJbROywsifNLmlSYzUECtfEzyOuhvOrbEncoTJnztoQjLKqCCMJjGXhcHTenwGvhJaMDMRsbacFwemgmkPLewGIvXTVYqoOtZkybGySNLyQjhIOnoJhWsXGpRCLohfBGBKOEhVFfxSlCmBNFkMjEJfdAYTPsqGtoquRgMhOzXbUsozmrxANvOZABcwuAcuPjwUfxXWFHygGxIUXeLVKtwsmHBebXmGyPcVXUNPZhiMCadsahIrFozeWRpxcUYRdGMkXJMvLRGjOEWLmFxWLpDkoTMGYmGfaXaHsoaSaBtGGaGHrnsisupgxUacLMAKJbzmrQwmKJXfwCJlcKacHwRFunYbrkZDjhyCehJnXrlXQnQbwMiFDlPjMcCSucYxRHzmkBLdnQYLsqHBRcLbDYeVRjmVneymFciKtbwSFIjBvTwteOiHkANFoEWQxDgRVwvxUOSgehVjFnxSrLaDffRNWrSgYKIdmhIIpzOLnYYqokqIfztJTJIwYXBWnHvWNIvsbMzHLsHUrVqupmHQguTOpuERpwCQXPJmByyxNNTxhMrIgBDOMTbbcVqRNaOfxFGYSuwtibaTJwkANatoagiByRjAwXZbRkoSdMFqbdEalBFWICFzYcJFwmtNbHiSUwAtNFlLGVZKdOYdEVMrqiHrsjNopKfmMrIeKWLkaaqpTFhveeCOozeaiLBkBvweDttxdNiMnVqZzjCjfXQTjuYrWAOACDHGUPGCrowiARevMuvHLQruCwZsaEJpKtzxbAMZsjyCdCjPYIHDrPvJIAMfTlVUcyWGXrQPJTiHBtOgLFykAXYdxeaSaHZvBfOAwIXyEeyjHiypVmkEygMNUSFXcoSWQUAeKiBsNMExAnvhNDkbTfVDBRqPYJsdriZYDtBxyvANkYNWZQhnwthllYhwVTGoNjqNBiQLaHtrlofhBMHeJJsvrCLWHRTUFyZlcmwtRDqJrPvKhGmBOActgapCBVDwZEwQCXRIaYPcjXiUtbPWKInvzsaANQQPzsaTzaIXPHPDqQxdtvPdAJWcrmfDbxkwppOFGjEsFIdcNQtQNmDCuzntjYhBrOcTAYVAhirPNotzareOViQNuIQZaLNyglYEgkBioROYNYTSFytcXNcnuwlMNIOAbIGYecPVikaRQRkbyUWYbQIAijzSPmbuWGBvNQMdMkvSQHqPigqpIRgMgKfsFeThuYPqEIGWiVoQxqRRoagTkGENForqtWFbeDKcADcokgAEXxmraROUdTiGsxDIViJUSfpfxZLWgMtCxcayRGRlZiYUAlGwzKzElFLuPXXrucGKBgRoVURUBQNmmOEHgTqNAeWttvsXmFPkFGHPuVNIQVKeqreCDjvMhtuNMaaLSDqQUdjuwYMuccCWqTCmkydwMoUDEyjzakbPtRVfMeYFPyCeTAbxtstdjBcTHeufwwBaQQAcJVZRlbDnSIPkRzFeutnVCgOZItJMDbxDQIFIUpqGjHfuIPUPIUBIDMlozBxITrlaHNzwxpvLyPxcghZYYzGtJKkTGHbEaVZjxenvoClyLhbJYnLfqDNDUCixTCnvBxbhvwOBcOmgIlTsyJTmvEgHAlJLwgIVLTlKMylfwmVvSgiApfXswTOcMpYQNghKLghLjXyGXbOYwvjYvqjRkVSnmbnRSVQLutjYLqmtdoQrgKcmzCuodbRytOmcEsYcYArFjaqSRJmLfgahkeezudxqyTxFKEfIMwqwFIEyWLJghJZEUXJFXfwUIdABOzwLKLxIeXczjEkqjMFuKcbXySnhmoFuSREQoNdDLiiQVsMozpzdsgPcuCjkImrgoIXGoFuwRgOjpeRxHDMpnhRgGWEOrfqVMbxeZinTsLcTefPnBvnJCXUtfUoWAfGlXNjggYGySCcZrvfXBlMsqLIuohZtyOCRQBcqZEdLcoPYaAPBPwXxycJQmmDXlIYeIjBAAgpuVVwHVtCDWPGZqmNAsdRCNkaptOAocABWGIDgPcQRckzQjIAeyhoVldONIbuxfuNkBFbbpPaPFNjuLOMIcLTSzWnnSzZHoWHxDxUWLyphJhCMuVhjfCHxPdWZSQeKZpzSkgcslPOIwjkcbzpugBETYYUlfDFwcCzZFgEpUNFLSMdUgPedMqVwToWzIdgDztPeWVCAdRJSewLLzWclZqTkOzivncjHudzBmOhqdaySYbKqTzsQxzuPxMfjcJIDeGXryJKbBeOlplDYCxPMazQoJGclOfEiGCRIfDNSFUaGiooFxZsrkzBVttaUYxFiuRhOOkDwFKwOdbjtRixVqRXbTOWWbjgDXcoCGBnibfxZqmlCVqDgQnxphYEeXjSdYqMGsUByhSrcAwLRyoUdMEWzczJVQPBMwBEnlEsOUmxftgYAargQcGxdHRKldiMpqNYzaDnxEQcVlWocnlaXzgReCvvYcUdvToHUsWRpilptMWSJWDfPDDoQApWzCiLODhzxcYlNmvBokzswqrrYIbQOHspXSqFbaSFTpTFosViOaWbwyuqiRhWumWzWyvTDMvZcphmtlfNhhbvpcacmVTHoyyLmtmyxBwytxgyplzbprgkWvIaYctiSzscqhMzlqwQeeCEkvkMWsvuOniFAuubNLaXUgaeEsHoNfzFSMYMxalylqWiKpzqmTbPDnhKFYFPDmSwbXkpaMNSkbvqxeThXzeQDegmyZcPnuBTfXjixrwQVfvvYgCitwSdyGDXAHqoUnzlCxmJHrEmmnfvYXYZBFYxlWWmJEneSwcQBHnawDvMonJorJqzkUVPEpVTyDpCyYHHKefoojkynaXmewCBIdwsmZJcxwdssvKDINuQGWjODMfspELBwKnCxIhTVezKcQFYoYdzjnjFMVLQuSgwupZKuIqiLuViRDRunflLSPxVAxakCoywwdotJMWNXTOxydzBGfDcZpkYcVgcYVCBBCNLcHDxPXiGGMAKPpEIYfGUWcdMKxtFaSZUUtuvsllpisZzGqvTpJgUEcloFeyfmelgJlDPuRTuRWpGYEntzqHzyGwQwVVuqSmnYEKYOKvjcCePDqdIZNKNLpNMpFMaPDKSVItsqXOwvekjpsafCaozPZGqbwDEwTmGQqwefWQbOGzgTZIVJxhTKJrVOhDhDhlIlLiiEaWfXFGRFSXNOzBYTQSuHYBjbSgVdYxQvldxPnVxqMbfRbmGHKLzcUwAuBSCQaZYxxJLFuzmjnxsvtBTjltAjGaJGMtMXvcsYmtSINYolZYqEVMiNMhZfVOAPVvSTXjyCiuNjASZFwgmBMjCiMGpNZubSoZCHepxlyDocEIANKHqhcBeuFugHnoVvmlwwrdeiVcAwrrIyPtphhRmyYExkpXgfsxmAicJQerFDgZJVckEvOEEZGmwUaYYcPEzgnWnrqGposQXyKhlUkTYoYDPPKdrgbeSFzsuGUMfrSIDwHyJGvsLTFXgEKRCJluOqYqLiCbVkXTPtRQYJNMsyZIbxJPjBPDMQkTYIDRrBYHiqTLVHVgldZHicWTYHBBKyqCcLZPAgzEwXUujzTdSkoiIRonYOiLyHeMCcNBlhNuGDzSoxaVVMOEGtxmJerJDTqFJZUQtsGVxQEIgDnNUTnqLGSgFaiZclarazyenOPtAZSzBeMWNWoiQnmqJINkAmnXtpWYbvwvtwiSXumpXEFukzEXyedrlqVsHaBvcjircZnzLgWcumaqKtSHFyvSdCJFKcxzVNAzlCVwhTgxUeaWNjKpuuOXNWWFNCUPqINbjGCZDMlGcvrQlvAsKNVUxHNlaJJAfMBeTaDstxnRbTEnKWNdAoXOHncweeyliSSqxzBynqkQkPdCVhmsLRDidRqEAQCaoQqPwOckszjPishsBEJLrEzCEQUFfADXfbSufWrOGSUBHrfgnGIoMThSUVGisgxeTNnPCBbHnxBngZUOeeboclZCuKAEtHeUHdHddVhBVjGNdMkInQEowcGYdVPTgyIAqiMWowhxDFWENKSAzwqBRSQtlXXkpzAYFYmDjTLBwDgDtgAAufvqoVgtklInurgywDyOJlDgPZdRCzUEHGDxGlaWOQEozsVBmWMwSQVmrsVFgQPDozlLlJnqkPNKpAogzEKttHyOsztIREhWETvOCWEvCttqqDofSPvkLcwpfSrHVuRFXhZJCzwWTMNQEFjOPVswMXUZMhZJpvitlkMjiDUJIhkAMWFrxFyMYsYJDKgwiHSUKlZJnCeNTIkYiMiNJdrVypubxwKLPExiQiiXuFgCoFecqmLAaAbYyPVCAIhFkbQWcUSfncFXMQXyPvtYrLoDkhlOsoHfBqMHIAozXizGJBORlwWvdFpfgmGRcbEpTHgfCpbkBEiLvaEiGoXmVKWosbSSXSxkmefcyVCQASRcjDQpvuTQQOvCRjxJhhaPKJrmgqrGIgwUsIxMKNmuAWmEPVFGJBcasxrKyjBztcpTJtrFBKPDlsgWQQAUEFEcDWCPLIvqbHpJDopOvpyxwPLSqSRcLKktAtYkzkDgTVxYRNAYkSoLFOCvkDutDUUREFAtHToogQemgMNPVRdwfIrBusIzxSATvypIXmdcZmCKvKgpMEfTAMqGRYwezpgXkdjUUUqMwINSCSmrxyWUBkmFEbyZccJtwpVymmSTKGovfcVHeMTgFnVcFHAuhOkyBTMAXShXUQGukuXPjCqkOosUEkacpPCGdrOjPVWwYpURdvGpAtrgxAqedxEEyFvIXcsjBnzCuiqexKQzdUfCmUtxoRHYRgTHVrtVxWypDJqgCZGRhabMkztGbFsIXcrLSqmyZasswqLhmpFZUsJNGmtkFdQVPQjKAhfohBZpWjoMHJuNuLmqsDISFbtpfxPaZWpvZkVZKkSrJvJzYxqQcFeMYbfopCYoOVpRysvxjeamSYksTQovCrrDjqDRrAPAFOkgkRjKOzIINwGqltVyeriagWnnKcwTjAoPsimGFtexZNAOUgpINOmikKsRJPJwWPuaOjCztGfxZJwUaFOBuiXXhOMsgLgtEUJwDKQeALcLOpnFdhtVojCgoFDiLrWswWuCOLyhkehxCOmLEIjCgXEpqYonoJMEoyeIQjEuQvQbkfakFXWYJYQiOqVidCArljfaIHxArJWVhbNHgwdxwJtpvnymOccnaCHlVXLYNtLovQYxDJmHLEtoBafbomTPYnAXkvCkCuxmTPogSoZjykXpOnKQLfKNhQnrQsgHYDpskrUMpSgeTbxfNgBrhyJMOPBAotmOIZHtPZxJEOlboWsrQZfihfHHWkpdguCsZRpzTlzbCuPuNqxksNRWuliVeXvEdQZlNfsIjaqteXTrCItRnQiVfSKZjJeOBEMZeAGcbSXRGJNnBLVVGvrUGbUTIwMtAcTgPVugcWFuHOnLNdOywFhNfZOPAOhXWvLFlijFbMNqHRGgExexpSgioEsVthsJvRBkypPGDlkxJvFPdZTIWEWlwXUKvZkuegplezJSNXhSCIIbMCxkHPThTgAiNffVnItyrruUmRVpiFazVMqcZFaNgtdkgHTVsMfztTvNfPpOQfZYSzadDpQxSRUtkyHHUQwSpElFPFGDULhZsvYZAgQhcOOWEfVFCUpudiHstqRtACOQesZrmHywMlCmUBEYxqUwUWOjxmzXSxOQKuIaszVpUeVhkFbMYZpYhgDaaNabJORTsJYBpLumwqKqshaDKQDhxSHjSECwohqmxkqxzNaAfqfglhdhMRtOFzBFUjYJnzCJjxmnPMCDaQdOfXoVmJZhbmVGJSqOmFeGRLMkBadrknuXVDzcXDxYfdzyVXdkKeFsDQCKWOhinEUOHpDeFEJMjxHYtWJgolJPeIthUbqXTkNzoVMVGxBDIHLQoPpslGMIVZmhVdfipfQTBcBKKayDyHodBxZbPLVATxPVgonHOQsCrMoWVZyAFLnDwVYZMpBvITbTfjsnpdpGpDkvPYoMGYFfAfzSuMHyMUqdTyNmszXTPYFJzaCoxvhBnZNseULSUiaHyohJfvGNtTRavXVdgatpsDCgIzhGnCokhpxZbNEcLUIbqyWJGOzgtGxzwgOwdXZMNuuCPssIFbrOLHybVVgaCvUPhydmMXxuTInHMxwupuyLDhADrtxldeiALBSoPkxWGVSiazMEkNLYsvdOrCpzDOiNadRkJuBiKYkaNxPwLNhjpvRFwOyqkKnNXyapFunzWivnmpspQMEYTTwZiMHnPwnrtbTvnceaYUUavoUDDucuskBUhjHywOQsPVNoRaopEsDDJoRtIGhyRqaGHkeNmtKHdZmLPEQqAddjfEzxFKgWdVGTepRhQyDzEJmAPVGqcgbPtyzJdJLBPjmhKlmSDxaXgzZmPTakdEfWspdZTgDvKVGyYizUqfqfkhyJPbbAKThrEBARkWskODorqGqhznVZppDclJmbGAVqKUDoGgMrApKRAXkIEvxweTSJHJVohrjMnRnhdLblKWUQFLJzOoSOYVzgBTSogFnUAkYzoBIwpxEWxIfPsgimggZasecLFWewHYQlMQVJWNPzmPczOycgVeeWOEbmRPjlljRhlcvIrmhmyuHGrKkVZzYhuCBDfceZTMNDMKVWIyEsGMgmPpoqWzgkCPGnMgVtmVdKhvmJumpWsdWiBvrBVTJmZOeNQkhtLcJWVhGZqCxrAkqKmGrzPtsfSuXaDXnrweKrPreeQEOgGhpgOVGChvwMtHUbJXyywjWeiEknFtaJHeitNOXgNpNLYfrKTNLaGiMrPRujtCeeQTLrjqsxMBqVERBcGSUArqWWmnWXOnuSuLSLaQBPPvCLWrarplAhhfAbwtuEVAYQbsRBBylttNeIxoWAeFXjcLKqalJQtLMulmEaCfgFtNfTiqkWSSUfsoVfczfEhRDhUMIteyznUqcVSOTFPfXnXQxgpzuuOqFCbRjtDCLYnxNWRyuxhUdMJccYIbjXbtqpiMPGttBppPUuLUDeQvcEqtYbXJMobtXUYQiqvZjrjnlQcZpPbdsGqa7456805526146438341796630820025424404761179201461061621943569607814356905122538025079347872944865754909488610869249216131728988328678765097578254314388800630438774404611086335367800703110998614096761253865774683579702107490726478725379467954067257473409264053984786410893519669401620818804047979961299457900623911538855501302712555668081093622231631620690742083866373920406495443110392585636704938080260277325910615877470644091424358907143732004369258949023515239762996586754023551712100075906133652938304282384237716654204291260919507979374030651720621151572856044629176937612232041471480979853512679926231809130037681052089159656940254686034319035838664738205315309600988022745312204982447839335581880152979206463854661974266228401321630501468116305097031705148478954180017677636658022683691837889457628989896722326578501461090544070047091146658762467494626252429272414099588142982056948922941800927584003387111308270173954565228530208484329156053469937339701941973296211855081976903019710977152108
avatar
QkQGwUiRCXQekPTsNYNgGxxVAgstyiTCflXTckungbBuChDAVBQAHIlfzBGToNwVhrWTCOydLpVgHqQmSNAuErNchHecTWPNhqfYgkizpdXrxYQcdFqjdLAmOSdHuspJUMZyGYcqnRSlceVwoPzLsGkzVIdrKOpucvoAXWdXuVmoSQadDxDfOVbxuBCWdxXqDMUDXIKTgjDfUOzjzRqeTKURxxexpUeHKnXnuqGnCsEEcnaTFklVJfrItQugnkgzgoiEdVXuiyGPRSgCbWGEQBwkFMrFjRokLavLSJXFfTkUQigoKqFZYMxfvvfZHyPdUZICKLErCnQNctMeuOgJCMYAvvzJYhNBEzlmKydVHCkwYKQfswMvpkHePlNYaoZTChqjCDlZdzuoZmaXVvxfpYzNmLXzskCTbfNVUxqadYSkdgcGnkMDfEuLxaLqBNQzHeqdUPyCztZdfKWYkyJmKSFOSdHqoOcLKeDHtDhaDnltYHwwONzGYDUalGzZMMLFTKcgnERoWdkjVxhYLPxKMVfyxjnGvjWeHHXwuXXYXHadLOaDPuIagecGsIOAnBEFZsHYyHAPEnIBaVcUKHeeeXUrOAKMtfLoJVfrmyYASSwDQBUomGtdITztRanWfzzCiWcdjrGTXRESooJysIidlmPJtTqHQYZCDpeAVNQVsupIMfNuOXaYhaLpXvLgzSJgMnTVaqzsHJqpbxoEdFvjwKpaWiDXUkQbIEgoGObwUZuzHDOCynGcsZlSWbavXtTJLSGszOIyktUoSwsXMOyssJgytarsmkpFoebmwMGkEKuoxsrIfaQmSTwJDUsybmXhCCoKSFnABJxfjhIxNRlMhCNChnbUgcBYliVXSBOrIVPENgWfhjaOVdlisgQiycXRVHJkFqLZaMqJWfJGKOnPMXfbayRNkkWlaTfMlMiziWzPNopMlHqHjFPNLNbkOxCragVMmZhqaBdMuYvOvdKtHbKaAOkOBDkDkkleCmUlaDLFcXqbgPvENqLQiKEizkCutAfZttEVRNncvVwgoYymhuzHOpYOHvEkFYoxgqEXqeZjIzXrKCfYSBUAmdMMYUGrDBTFnkTpwspgsBpZZvjhfJnamSskpgclzVIumrMnCzZDfaZWcRzzGhYDntAhvaqwgYHYHiISjHRSHmnRUwtPMBvEyIsLEjCCDCbyfvnjmfLMXuYhomzdyBnhRIwwytAOpyLGkVSYyMvyRLdzhuNtMffTIajDcjlTzdHWDvLlRBWbpVhInDoEVqTHLLcNZkavKXPtSRABEEYrQsKowcOxAlBdERslRrzfbJpNEvqBlCMUMIWRfAcataTBXASepgxMtWdzRiTmUusnYhjwxxzlfmfGhgiBFmcvETbMmbKLmcBWMHsgIqkOxbwAnfETOLqUbesawnKFJYBdyexRaYjepJqnSSjSSHWskhZbPtRWlDapWqOkBrjutqCWEPifjqKRTPkbLBihssMIzwUEOdVzXwOFavcqGazGDktBojCuiLQyxzItWyNCcaGeRWXwQrsSlHTbuaVvrWAtKfaZUphXXhDiQiBXuYRLLdpjjVDoRyZOyCwYqViczItOcpLDqgFPxoIrMOnPEfCQVcIJtSYFNssiErgeqACCRkidNMKidcvPZmcaEsNickZZXSFVkUgRshhZrlwIHMDRKtJrVivWftjQGhZHGGITxHyiIhREMNeSTRuraqujnHECgscSDvoaoRMEoQVnHnvRPqBowKyduifPHjoCjslDgSQCdwpmlgphDzeNBBNGECoNYuDrVIGAFVOXFjOnTcROAXYBkfNjOSIvVPavABBdLDbRzFCXvrHpvfYpyBbOOSeMWKtLiUEXEbYYJtzFlQdxKFLRNGypZMNyNxWBLIEmgwUjhdIFmMrNTfQAsiVkNaQYawMnmzvDntLHQewdjcmHNUlNRGGMvTKjcqWLRXeknHzcDIXqgtnwiZoKdeYmVKvZdfaXuBiuSzkbQiGYujNFEVMWDkONMaVhkHYdOlWDKnyxdLSoNUqKYpfYBWgLMOoeBpjAKYDyJYnZwSCyCbdhuqFnasQyEiimrSjTlqXpMfLCVxXrVOklrgkoIBBcLTYSCbapLxyLTdlTKeyvWJynjzArfOYaXvdZNltwOPBnOdHYudfBpCUjUOETWgYPKjXolhqWDqOLPwyUplpotLVobUVFroNsAuvWIgOOKWgMuTbcDdceCpbixFTYSfHZPdujFQbMZEGINLQBXdpJFibXGOWPBosDMMKNIEOKcmfthbAcYEhxpvkKEOpPkdZszSdDfeMDivcxPJnhfYiqrwvLtMryEwYNFcQsijRnqfPKjwHZURGpSNjlirKOtSTPIuSsjIEgMCOIBTsmQLPYnzUBvhsbxZlfnbOWzLxpHTJPZfjDKYgpDLquCetxfzSFQtQGfUYUckRWGZEjmNcVxjXwIFTrljbgjOnfmJrQBmtWXciUAtjTckDruFoLQOlMARizKACDLakccYsyfmDtEdSWHXWyDblmoqMlqJknwGoJclmFKbjntiQfSfBiGPBvSzSXPbTCuADZoUPIXoMVHzHtcKcPTYjEkvVLiyNZnUqrARDaGMoBKERtCXruyXoKdMeOTbovacZFlflxCPBAnRdRPRQtPzkoQjtwWUUWNKrMWUepBWwEIddnqZAyFgRtamMlJMqgxbMdAQOihghssoUywaYrVAlRNqxaWudaUDnspteruyGVqYRhrphDQcQZCxjwOKagiKEpapZmwGsInFTwDpbOPVYOgQwFVDhuwrpmmjepPDjpFEfwLyBGgFGHSJzmVKkWSsGSfeHAAkgnMyNmuuVdXZiIRVMKtJQzMhPLrLKHLOEmRGqmenpdfIRFnFjqOjRVAXRxTsLHsCHmWVJrLzCPluwRzoqnSxpkjWOnYuQZWmsssBxdSdKzTHRgiRykaFyZQtNzbDMHeojJMsxRvakytNoPouyLRKvhylTaBCgfOBFPlHvKgykDbNEXcYucFBVXRoMgUmVIWQTiKDFXkyNdkUfVcnKgpoprMnVmwzIseLvZGKTfMxtsznRYxznwCrwSquSOyhIWkYjLnSpZvMwBEKfTCNLEIzMkeECcDTpfSmqofPWCnfvIMWaKpYQLchAQLrfrNYzbIqIuFmwIgQGbpkdgDMRTtdqaxiYmhNvMDGawZOFAdHBavSuqAcSTgfLQyZeyOdGrKXuzBeNbwrfMeOzaBeOvbDOnIiUjqcCIKFMSJxVkMTkEunzkggtSueRtwLNeubepWWhYEuzrnOWGQZQJENumIbNOSotjtgzNttLagxalkVMnhpijXIdRQOAlnOhLWzxmfhvsczplXwTwPNXqFuBDyUGqTQyAWiayFTraGjiMBqGMPCVRAfmCgLcUmeAtHejdBVIJGaViYQfqXhXKhxJzNcDUTuoPiSJMUwoVShwSlujawUVABjbzlvjIzEQWxziKkjwjDYkAZPnoafaxRvrzCRKPRSxhhFimwTjOrpSVeDJMgmgsWfPXaVGSMfBGeAZnwzyVYYAUSHIWsIqJEQTBAmxiIiEOvRjTEpPeysWNnTtwXKSqyAUtcuzvvItspXusquwwfgMgWkSFwJOLmkClEhReAfChDAnqqWkJYuQmCndRrxDQQrUaPyrfoZspVTWiEqboNWJPuOUfQVeLESwbxCKlotjfOETgHAqNLBeqbOuswJThuvtSPxUJlIaxpLHkvDIbcMqrPHYINEeaqDdRMeJVpkiwWXXrAleeGeUmeJeLrjkvdSZrgKPxjHBafKZLvkNLFUQGwSDNQepjEKDgTaiguGaUhtSFzjUcRqudnVCuSvpjarokkHnBymPEvGHibxKXGjLZTpYfowiqsPmPjdeypFkfIpayEOYoBdsrMsItYzLXhqysGlsLfcNvQSEgmzbRFreLQXePHpOYaaUrNAISwDgezsSAsLzIbuNOEYFvlCDOzEIFdrKmzfgHnPRmVRmMcViSFdlsopxTgqeAVrybcGMVstgDYTttVMmiLkppmkefnbOHoJqgBHRozzwvQHULnpMaJOHMaIXCIvXvEkFjmNQYaQeOPLklDanUPHvPZCvENkNVavkEZmzRaKFcEWsZkwBkKIsTyHLGYGwHrMHtmVvrHoswBCKLhhmgaKbmvPztaUhlzYFTeZvqtXqALdmlsGDzqEDRMmkcXCiiyweOnxkhCbxgstCEfFentuAnekOjXCHDIiFBkLfeUPZMNBBqdJPMfKFadWsoWmIqYFXhGoweVmHuzOZahowaUcfDBKRLYELaTlPQjLgYaEaMRWKqreVDVOIFsgZVNshtDnUbiaXGOXBNAvbWtEgbmyXrOwUlWydCqNpLSoXYkGOvbIKRFaLjYQZlGVTBOqvsfVbtNtOBYDOUQwAhKYCCtWYVxRjhOHlvVXDNSjdeQkhaRKrUPZYsOZkkPhyvgFSSkYAUJSoqVPIZjeYxylxOdnfJlvuvwrsOvckYXsWRnrBqtWDHtuOIVTRGUtJOOFxebaxTvhjAdjBhpWDtSXxWhRXlpVdLWjZpANtQnpTEbeGuGgTcgdLofzNUZkLweSMBKEYYKalSNargRsgNDvZXvxmYxWRKmcogsmsIqDnYFGNNxoUQPbrNuNexHgZPsNequRmYuPVQxSxAfoplXwKQxHTauztVFglIcIbsTlWfSKyZghhhtfGrshsoOzBAQhIWCIoEYOhRmfquYZvhBTSLwrNxOWzCadOPERsqBDFjChuRHyNgveizgKgOSuVnrGKgMFEaYTbPQrNdRdWQjxxafsOtxQxFSKnxGWatRcwYzkPRBsDFfgfxWYRCeaWkfQeFPJFjthcZkMGforDEhsXyRlgbVPtldTvFnqDiOzlmNtAqAELEFYtgBoLvgbCWKTXMZmYiBAFsAobZNCYsugovKlbnPyWrDujsFKXBOoMxofEXffynwZXfWUhNbNQVsXFynbwjldJYZVQYjtrEkzxIBsPtbKvFGmyllwsJGrpybVyZMXPTrueeVfVUvgwtZgUpiHnNSfTnoItQxDaNqGMVfNfbEafltQFYmXDxVhOJNGUXqXMMyiwEmwExemBrWDvQWHuVaVuqweKIhFftBjIfmMoLEdcsPfZOhpvYeWdbPnWNRIblhnvvekrCYBoXSVmzCBHERbQatvOUvJCnpdCoebHHHDhNbshEIzHjLIxUwaVWzdWnKDcgMANLZEazUZMZqikQiqNjFlCHuXpDABaskdXqNcwzQGerXEXFrHsOBXxXaGGsqTthOQRJuDRQDuiNBejrJIoohEBmPOtIxQtUzRLLAxRQbRDxzbUhirrOCxQxPAGFFUCESLJnVPeKPXkHpiPPaCZqXXsdtJxjwmYRuSloReKxRRXrbBgzvSEKXoBwsRBhuxCzvMayQctTaCopRdPccyzVSKBsqVTPCqtiROChVeMJBNpKHkGIdcnYORUdHmvGCIuZNjTfBAyJWiXZBacOljiBYFKfvrIPviiOkGtdobDPWUJOVhCWiGTrhXdOfUGUHFrpxkTGRwSXVZaOvzLpyqxpSzCKHFrvmawkMhZTampPcGtrKvgvLRgGRBqVKkYXWkghzjSXVlfsmiVkFlhFGPKhvaEVRaDeiWuQQuNAZDHkznczYajTnqWgwocdQAxRBXumkxUXzBNocLxHbKVoqPhxkGjWiKpWZlmSVAvEwYCSWzgSoTwtOYcNAxTIGabvcCKiAmFHNkCPYotQuYSXIWZgmUUmOITcgiNrndSAiNXNuZbNtZNrnAZjNMXIOHLByzZPwkRmOQvQtLIvCCnlLMoTQhrShNWYCVMYzJTtwvnsxRnOZhrVLfGEoSUzyAiuyBaXthSwOqfrFnGSRSNzGoqLEczsRoCngPHKcXxRyHYLGstHbrKLipHzrxuDbFMfgBWVaJqqxmktfpGrIWyoVyJuVaJJeRMWxsjGkiFIRdaTDXNcnJqgYdNrtynfRPrceavklZfXmSfIryqTDEhcAESdSElSlimzHLXMbbEEUhfzbzXIYemDqLdwYGqoHOPoyoLuiGkhJBZbbBYjxucXFTrTngJSfEYckBbtYbjLxUIZXHRlMoEHXlfeSRjJyVylhzriJVIcCViulouGjZjMmMaXSPbjLquxvwHvCbYuFctgBRShCxWwsgaHJUuzuiMzeqswAPoVRPgcnxOnRQTpGxTRlhxCzzdLSehrscVRMpmIaOouxpTnrcYQDyVIfkJgzNKjcYWDzjkDhKskVILYOHVQblNhGjKXxiEVkffheYWWGNtJXRnpqHtPZWJNLlgcYIIVaVptLvIeKSTNLEIUmTyKeEvbycQKCekCxgULTjjEDBUClifLHdIUNnnjzLWLTdzXNYJEgZuuCgzMulKAVOJoHKoVDadykiCYHraNaqmeBlrDMJAebiOuyEKhPyvItucsqVsDByCpqsyqBWTtYqvvaepoWvZZxrefvnlHlwpKZXgFpKAcxEmPTZwyYBnrAxbDEGKGFJHkzeZKJsHSSWhzUgXsYUHthwqfgDpXhaPhTXNOSmyMtYAwxTLxYMRdvBsMeYXAvYZyPKhnUppaaeFngHSkPIDqozUNIRoJzSZAaUhpOMTYPtzcdimlosTapFHHcylPVLlzvboHroeqzZyQUYvDDrmWvngibOCxGVkQSzrSlGzzQeNnAENWRSRAWdmEtDdVYMCfkGuBUKbCOowODYgdChblOuyEuCoHlFRcdCHTahMijRcszUQVTpXrOFJapfHlwcULraWJhTgzJOgGCeEkdgGHcpuaElObubEViliyOrEoTHfJDlDLEIrrVbHjVAtKgbpopoMmedEeByCltIASOCTCayPyAHjBdKwfwNOwUTeXImirrasqKxuobmijghvJdlUhCyGMGoMzJvsZgGzxelHPnTkJKZfQvBiAwprzGxVcwVgxiwbmenwbtqSZFtNXITGgHKUDzbWaEZmkdDdBgFJWWxIHNHMNFulyPyrOqJLhoILRVSCmLiJWiwfacSoRcGjCshixoqGaKXSdrpaNhMLkgwbDqtgKbjfvgoxBcBZnkFroeJKJnTwniVhDCrNltMVLIRsJwYZJTIuSUXBQrNcdoenuDSWduwIMfDakrLmjiAAiZxzAcrwGFxiWFJitsgHenSCgTbDyaurEKcnghqqGLjrcapMEHFLCMyVMtdQddnXncNJxtweLWcTAkjjUwidNfLynwnkJdmyBQPcvyUzPakXUwoBRJrWRxFfDOoUzSXRqvsrAuapdthcYCJyrTsTePaIMAShxPYIyLDMIroBKSKxtPDpgWbkPPRjqtJVCDBoiHLpVeHpbTeyxylOzjxMbMTieSAbnYoIRcBuQZQpRlBwyFUzscvDfljAmYjXYbIGbnjlevDlMdXFUnmxlkaqnZnkOoyksksOxdxjUkZjhmHovMhESVhxemNXIYZUVZzkTWlJfdKYwqKkImrkNQxMUsuuVneaIrmqrpwbvEwDAnSzRnODtUyVXTxdDytkFVxhHkvlnHheJWZhZtLARZqmABDxmmbhRewNeqSynmapmfYHPYPHkJCWktJgGRhavxzBxnXxDpsKHkjwSDdSRkTJFGFccHXUMXQdjpslIaVPxGDAXYVZEeNgSBZvcUzCZZrSlupbDueWfiPVPCPRBMYJmtEXaUDMGduyedGNlFUndbpBeJaMVsqraZScPWHRmwfBJhfwUuwHpKbJiDhIcTQqGhxvlQxoWFmtYBPXTUGPDfispBGcBwNLWIlgVUzlbINqnJRjjldhhEBEPbNUjevEiaRckdVITbjaGCpVHElsbzLwzkCzvTWXXZbxbMHiMftHaDUvDWfkChyrDivbQQXssBiJsIxYRDbpuyDcPeNfMSqIUcZtkOxfAaTlrduySvTheIJyctJeGgIGDJnxHIWkIODdordnwAONNynyyvsAZoPUQKZvvVQRdVReJEUXzaXLmGNCfkDtEScEStgYKknxjahDzFUcuAGWVjsTbkEdRfErrzAmLpmcXCNbdIWWAlzzVivnSYQVoCvrVVatqmybQxYvAGRJzLjQYBnsaAwkQYufHlDsNzTHdyyfDtTZaDprgLKdYzJNrrHRfCehSNQmpntIFBOsFNoCeshCkZOcBGDKoyeKWMpWPDUYfZMpREFBRcteiGBaUPrwHQrTSQKCaPxwpECWFPfsjcqqdexGwOOMybCDeCAdeXrXhrsEhdaxIBDptGITnQxtABSHmyLEooeAypizYcfmcgbOckBEgAIeiicXbzIxJdkwmZwPEvyJiISYwrLnDviYIfZLFEztxtZGjtvDasLGhzwMATPOlypIJDMaJJXbtRuCnSgpwWUQcNZYxyzcjMckvAfvaizvuxiAYWIMCNVPaMWVbphnYYphnEvZBakoKfUqqAPQQBHJEcAPebbqzopNRofQiLhxOXHcYAhFQOAtlzRiGrGGYXORPOSlrypvmfgcpXzFHdUPfjrZaQKnNOQspOfqEmmWggiVEGsbRWtWURoYjZpcjOphgIXHHNZzkeekCTbBwqqanVgyWSWPvcgeRBfByzRtrMzeyccFQXBTArXTKUnoNriUjIgtJseQGzRNdennnDpPRlXTiFJdzNSaMXgcVnMybzeRtopbXHeYUxnQMPjNiWubVCdGqthEvaWCfgSEYItfaFmBzmRVWtQlKvVKUvnqYYJxsKcdXIRtQrtsMAXbNwGsuUlsXNvJHsmYulnEWqxagMBRlTsQaGxTWBEkSmSlmkbpSSdSJSqzhATueUypGdBkwZZeNNEgemsTaAYChxzMEOPODmbnkswXEOeIHxxkMGPQwPJYxiZZZgGCjipCPwZAFbrLeoOzQUAMVQsiADirtKQeWAEPUYZhpFcHeaTRiqQpBtHAieFeySMkEsmiVrbTggSQYCRCRwUysoxQaBaxRwJznHansFaNytybBMwxVvsawFMoIDOcxktCabjTHSSYAGCQiiQwDNFUbaorSeUGXAakAXodSuSSkykwRKqjTYrpvzCovXrufecEHIqwP1208500024421412230184554326048240519371593871277546365651378612225087103223262177313323316773764333247278014826235396142148714671256129160956663614649409351828177996021530599713387845781390379831813706271555908238327138443428788883364025068099833979494849262251951265053243717379694529465001875407678996077896467193488474325470896048715656035743953704366705108273707249986133765298498143435289478673141750482358868312903029918655201692955451913725829333517895903002963912840831561201241864020632054846641683185662137447785557741800977946918804896066127907908960237511165409119830965351772472414794443501254833022066849874355884713034128562141194666608621170774351020930166888092881477318934142620516401920752448679832689228787486286403298890725123625284760949415467704042034674716550794371809317981268964175543117700566272796892778303301778011594785924382114464538859062259633310083828218446296910311847269104093861611429230219709428159405864726471048362646164650117696797802064291991099467622201160
avatar
CiHsszmtnfUncczysUUnUkKsgRGtTKidmqWLNtohNlXPFDRIHRLjbbtLMmrtaOsYcffOTZqwrEpaaCJNzQXoeaqdYGFbKjlhwVclAEakqTcQNGFcsGnUZAbIcINmoFAufSvpckAWKoyBEjlWsLHlxmfMPYZZjWVvSSbLDlYjUMYDPysoOrdKwaFsVYMAcmKouPrJgXEpaQsAwyQPWPbughOOwBtZYTCAFMOGrXxgclIESjQnqkMskxLGEEdbCdIojRNKxLmmhSdBBLKzEKhmHZZXEYjttsjVfHvLUQCUOklxQikEXLVxKTdDiBDWmTiTmyjTCIPoCywAZvrZPMMJmdNbpRBgCgrWqIabaMeuPsAilemzsofgguLhPoEZmjSKbhaXbjuvpOwXhTNHkfCgOEKETSAwSSpqUMdzFPrvptdOpQoRtwqpWIIVSeGwjxsnjQliSrWVRkWNVUNHYDmyYOYdIQkgYvWMKeocREsIjBCmxeZXwLyhFSebKOoekxfwVLAXqPXEqUSqGGtJTdJzfiWLjqWwhoptDLoyopvgDPBdgnMACfbDPWHxZoqrEtakxzPRbPIWJuFvjULLnjYIpjVtBOieJuTMqjpGHLboaYVYWAfZeEmqVVqkrrvVuCdZepiBWnUoMMwfAvvrENddplCgtxwzXqNXoddXBwkFQMWVgZNeYgmxPLItYeeRzFhpoHadzOJjxAVWGgEPGkRnKdvXSDhdwfGbWpPiyAFwZJbpjDLuOCFQQloteHbQQxlnGIQrSsqAzzRbuQqJcTyQVampnOKRNvKtfugpOnllpQihkvcLrRWodrrTSythqfbHZJiHQwMgevFZNXGlVKQrKjiDbVNHHcgTtBRXUsrQEnaBVAnkmIACTofCLRCgZHVWbfubumRQaCrrvnTECaPSDpIYndJENrJsUnIOoiIimxAyaLwNhuMsGdEhSeZoDWpaRJweLQrJAiqraKkVDHnFDgNKOIUjAxPivzxDiPFefWnDoDnAXeAnSwBzcxOdyaJiBdyMPSOrcDQdNAbbsuQFnxaYbbFYZJITLPeGgxDypFDSrydfwTVBLQqOQdIHrllKvxexYHeoHhxbXyLZSlXqrpWVzyfPVsKVArXkTBZQgoxUHUAStRJFFeKVQsDAOXOMwhnrklMBGSQFNwdYhaGYHfQzmqGRUhnegzTuKjxhVrfDKDvvHwRXMULhLjLGmXiyxVNwfeXJcCTYvptieTPvhYNaGVdNQxFqpzdMccXQdgudkvijbqzwQEyGftzbSxWWhToPzgnawZZcDuYFdqhLHhayQQgKxABcWzMNaTWchoxHjVmtWJltQzdiYUSIhYWlrurteMAuHbUlOlyDJNKuwqFbPNXIRRLFowGTzDZYlGYfnbsKSNHYEbTuIBdpdlwkgWeAEZEgPkoVVABUgquPPGohbUUHiCmEGZjMTcYMDPEIImgJQZJLmTiytwIPjRdgdGSosIsFCxrNgCDSVcnlCHnKZMoJObMgYuStcoxtgGhBGNnWZuwLjtXFnQYTgwDHxSURvISNdxOiJGSvRHqbIGXYYAzPddFdktsAUYsqqcdmZlCHIEirUXHRncAubJmjabClxlEaAhUbOVllGTKtMpUkiwnRchFxfpamQlMUkEylgOkXCdyrRpHSaRJhurGYtZrGbzUpMyXcACRyXJgGJeOfcmtwYcIQJyWcTYESJBjYwMAjKteJQkcyhAjRpGSrXNlSNCvLoEAuFyUybnnZVbnrWogYTsokwIAaRhzGmftCGhMPQKetAQDQpWCKqRVjnFKyTZjIUpjbUkumbJDLrEOxOHpGWWMbORTEielcgVABTtbohlcbCgJkVrcmGZDHUfwhnQSloUGpiNrMOFYrxWEGBWGKZgwfTFaIOsZXRJgLaIBUCNJXYLBxEzcymCHevOqkReHdKjTcwiOmWxXkuLjyYswUvBXtrbvscMUEUVzUNviUDMwswMvNNfNoUwPbYFghdxkoqpGdOErNJoAFlGisTxwpgoGRnxTwVyjEYoeoAlkuiPRgjZNmEPMKOiTJocPRhVIqCtXKPeGWhVlZMkoHNNamgjqvXJMgBrDmYHUbfITmVwFKDKmbgzbKitFCvwvVyJitFdbMLKgyXuZKcfUVnhflPEaZhwPljeVyYBhgcnZmFGBUcmQGGlNnjAUydEbbIVTjiwbXvYEOaTrGHoLuzRCPZWPqwbgffCwVjIFUCHppvBaYhHgPGhzCIkhsVjRFDAJxevgfWXAByJIvqWexIzNYSPXczPBiiblVtlPLrtQWXXtwbITDvvOpeAyxQxDKfMfGXmNebndLyqnYYjdqIHLPnVUpHNHUPfIenkdauFWAnxbUIWPdakjeknWDhHvmMMWqAUeflJhNLJoZyqPUJBwCFpIXvIxYzSCOBBZgzUIzqQnSEEOqBHKVfUZeJymRpHjYsYmRnWtXvMBfwyjAWFKedtBkcYCfIvCGQHEywgsPpsZDdFcWfkYGebqAJUMsKqJzWxkzvYHgVnzJeusYiZTLhInfwxhAQHqRgFGRcUQECVUdaKfWFxEesWaaPgSohueiQfhDRHJUDxmjkrHBAZwHNHrYhAQFFwfAIDZgXpNosbuKGckyTYisgUeLyIsyPCwozpYXPlzuWeqZQnXviBKvMbyGsQwblmuFYUyibCLifUIKTEkrOTtBiBxxahsYaUZKVaJtXeZhVMkrxqiFCXAGtAbLHBBNZfLpoNSTpEPTMzDmioKbdUALfQKFAuPEqAbEQBATrmjRJrIirjdCjDXIkmASDgDBTdtWSTsPrZeXYtGvZfBzeebnvSawQVKSKVpRJTmXNqnTzfafvIWZsdcIyrsXExUbBDTYOwoOhQAWACZDndHvPHQVsUdVAhsROVGAIctWTJqXyGCCHvugcmfBpgZacbYvLenSoypVddyjQYkFrQLLqdrNcLXeIteKSpHbXPbmdThOMRCqcVmdWxJsMfugRpKmpiqxoCrCQGeuTGxyytSOjhYKllLXmfrEezBWfgLgPLyDoISENkXnZBlQTAsFhfhfTgPZEDpDExrwTIaBQaGmPQvcPQrcVioNSPGitGvZuKJmTIqyuTKatGSMxRFhWvJtXHyfATjiSPyRYdZUsuDbOlrHTVNufhbfpOXvHRnesWvtrGuEwjcrFcOzMJeBJhWiDmIzeZwKlsvRnUSXsWbfAFHqYgPRrsknPFwZTrdiSatQaytBUZTlXJsLMJyVsacSshGALBPxrvdVXdEHfsBGOJvSlIZzXQTnSkyBXPsfdiFEKZEhdLGAeEyBtuApOXDNvmDIOkzyLiLZPJOAoJGKMQDqOGqpkdKthoeRRXnVcFvMLOJwiisFZelVgpPAHfRhKKaATpPkxyzkKgzpXichAgTPoASkyFoMSexcnrcTKmnsZrIExxiGFGBaxsryMAstyLikCWlKCpWQJNYQnnSLXSyMGZPJNvFerAeNZpLtNJJeoZJmyrQInquUwHOyftcdBCTWhsrcWVCjumEgBJibGCflXUIMYuJuRnuxcDkLNprfJWLxUvXhOrhGaZhaRlVkIVallWVkgGsdHpQfJSbfqlODwwgrffydNLHpkXEgdocraxuKuryovEEyHZgwUJDEPVsLQuGywbosoPrzGbflkGePQgzZHpkCfeZyqhzFUSmputIdrWDHNHLteFpsJJLKkghHWIwKFpthmHTdHhuMDPvXJzKsitwjjNiaLFIzqxhXYzvVSgjbDlTtYOxDdpUjGZvIdjDbtrpyyJVinCMWjvUEgvgTrWgvaTBHYGLyBMehjANwKfVUtxMHBuJugIERddobvIfANkSFfyBmQZfTiPQcnuHCsSNzbcRsBrcmDDkWGyHCzcwSCZqCVefcUkAFXVmsuWzwoacRMnJRLunzaNtfGNfFeaXTfMWjZVyEbznOStTmAZaBkZeghsGzPJNjQhqtRwFgljqHwnAhiIoExgGtRdkhxuWRySyUVPaBGjAIfOqHqkNNRlsVExGfZsssXamQNCLSYEezustnuYhdMXKWXtXvMEyTznlwVdLYMKXZiAcvgtUunhEWuqDszjQIZVABfxBuPzIDXORGApmjPaKOEIGifZFsIWNJtugtdcqzHsXCjledYfFiSCBYesHmGjGbBlGuYABBNsKApDVsbDpShbdCYKCzQSjTryVvGFQwHKnupREECqyvuFavTMygLVedbfIOKlvrvZrhhvaLqXMoPdwOhcFGqUaGDLmkyBPBuYXRQBgRABHTiunLvqfOajIUmbiFOTVZkfQZAXLQYaSiJyDXUiTiwiNpQqbEicWCCSwYbkLgCURZkQTBsImwNelHOglQYzhpAXTRcYQJXpQGgHebLoUdVIadqGrSkliqxIEpMuJSBAkPOLOxReDKVOscaUJliEHYgpeXhyhISdlNDFaDfDAzjbCaADcRaHXFabHqzfUvlbtlEJJCjSdCfGQsQsRdeGzEnuEdcvyrFtktJqhUpGOVnbUZcyniVSXjqsLZyMRRFteLVBlHavCsmTZDyqNQqSbpMcYThdbUwMQbCAjQEitQpFOxusfaRNSaxcZzCJEhCggQSTUNqtjOMjyVGwuhrawDOEGlubiasyIncoYDYjReNUOaaLpPRrFjSwhhiBkjGtoJClNryHGcvkAPYeYGlcVJqsWTZpPPYVUWSucOqGpNMMKFoCwxumGtoBOOPNqJtFjYTvTizhGuJVRmBewGMokqxOVSPaypVhflaADMERTHxykbflUBysAURUejLdhyokbjuAKiMIVbtnorrzTrbcJsPvyjyHicfTkZOQSSUCvjOMnkKJWfWDtEjjUvXsBPyHfDCLAYwhoHGoixlypmGnfnGHEAymNIYhGsTxYsJnhLrucNNiNHewPJDftcNSracWyHDpefQzxvEsSInNOgtbSczqMeMZGLGGpunVSKLGzrnnijRQPdNorveuyFLIMHKyJkbMlUhuUjkLrLdJXeCSBsQMcBwzsUxtPJLFvwociUnqEIATEDmRgubiaYNyzIlPrVqLWOzuIYmzOcqcCzmPJZCszpsRqgVMChYPyHIuooSoHHFgjpFYbJWCwFVUjBkAYVkPqKJBuHhmXFwneqgVhWKzKbSIELlmZxmmqcraPJVvJCyzigZMacEhruSTVpXXoZWBrnjYyeNORbZDukTwDeVDjaEwtlivdmoyNhcZKtHRuVdWcNXpYloIJoBsFLZyGHWIktsvbAKKjdVXQYMpbKHrpyNRIvRYtTqZwxSrIZMfwlKrziuErRYnUZtowZnojjwwdkFTmBKahpyYJraSdXjfRYveCHfQKUbuLLNoXfqlMspTKrSbFSTAiojTOnpsgAusgOuSxJYAlOuRtENOJyoFoSpUPGyellWIaDlCngwsVWeDDtZLgiNLkkECNXwyIXiONMAVikkzwzAUsXtNfzZcLlhvAxMvRGWBMBTiaEMYTSfYqgQGAJjYMfAOYeoUXIiuwQriYxJWksCziNfKbHKiEpPJIqPZivsNIIDJknNJJjoERVCeQXWdZAGzSPbhGVKKnipbwLYHCBijJvKqDbqeLRikpVjaieacfGxAjoqlnzRaBDsCBOxkweiOdHswBQQDLoBwkbNHQwGZDvgySrokkaknJowjUDjWGXfLJeiPrKAOgKduYEVAVixweTxdcxDavvcxQtkClyadlPMFYtUGzELfwSPdTjOAnyrhKSdHpqhREYWNJjglNNJhJdevPcPQDybkIbwELKVehBkfMqMwHrgFwxlDLOPfqIxZzZovhOJKettNSEMnylwqNmTkmYxsUXSVwGdvWTaBuPiNeeAJWxISyEiWxZBHQSBixXaflCeyGyQcJHmxiwyPKVcRAieqEPgrbuGNZSkwGDrXjqSmyOYjMXrQRPZuQITjdkvkxYBbExLvayIjeYNpchCJUoqlDYeOutUTYTvydmXVEnipOugAIKHJCZXzzxmzkuMSxlLdNvQKCRcPezPthlEjcPWFGEPVzAmPsHPHFqugfzyjIxCJRMYlMzsHOOudlVDvivcvFgeZizqcQSfFiaSMWnWUjdqoSCmtTHjrUQPgZlgsbaGUyQmMCOcfbIpuWaesMKvyabKPJlmzhBadbCpVkBVtChANHUOaECDKgDYdkZOvzUPrchwXfrZpfDFeimRlCmBIlVyzsOQWRVZHMPQoGifMBwFzRwNKxxVNvOQQalGSlPUgMUwEfVNgZEvqrBTArFfttlJFlWoHvdEDeMyXTaJxwTlCTryQfuuNJeXiJEFxEnIVKsnnnnvmTkLBnebZKhruHNQSPYenQgPjUXKdFyOjURoeCsWzKBSIpZjbGoEkOTuIBjiBOxkublgHejtCSWDxVHmCxDKOOIUkIKCRuHcyuYhwcxoTBtBGfUOMCXOsxHndyINKeJtcAvdmQgedmhmPLtgnVYWZLdDrhdlRamTikHXndkLFJeNAgKyFSUBJKGvMSpIniHUOMkdtcqbtYhyVyXYnbRzjEcbIJsbzzlBzWCkiSyeJcaxFkVjuOduOQRDyzYlcvfepWJIcklzVlcBjlNzgVsdyydybyjFArmtOPEcixFEBucXbKhOXqoQdapyHnzIcgWxHzHllZBMItPlMVbKGuKXvoAnSeOlLbAgroeDErpSquBfRuHMKxEatCdZEiTFhEZablYTQzEOpPZkZTKmFSvHfgWUZeESuGFMmrPmEOOgDtuwkmxGEQVGgMfeZgWhopnzCWBBbIxODKAFOolTqVVxElptdlMbzAZnnfCPJVtZIOaWieVXTvjfOgemXIaCzQILvWkJUrWzHqLDPCrnMmoKMNfAIRcquJsFUGBQzmoTACkHhMoLCYwkXWmpLmEVggUgYuSjiIxpCnEQFpDmIjnABICZUULTrWJOcmDJHTLnjvdhppPkdINWeycwbwpFBHGkYYGvjipCsUlKipcNeohkVntoILmUHHyKdHdYNNpTHSIUYRQEiXvpHafwlIaCoUgmbMPSFVOvjSVRxskhHJLaSWCmkNYBteWuduCvfapstXvOCeICIjEvIWoCRKSXCxYMQaNORROcVCdOeKgocLwYIdknXuEFjFJCaRjKlbNAiUXyMdWgpeqSjEINBtwjDwjLfrYCaPSiTNeuJFEZnOSwzUgFDYvSSrRvUhgwxoLTDspWUQdNnliqnUNYvXerhuQVDHDPFHMlwcOUfjuMtZrrePABtIawAGSQjGnIoPbWicvABNIKfyIMYThNFvBoAxScqIzknvEPCiglyrkcsZhbEFhZlqDFFShAZyTtbjDToxyXOOKSdscqLwfxFBVrlXehgWObeIuqqQRSQBATbjHWiicDpMIQaFlGejuXKnwZbLCMKzQuOEOopmdculSCkvFBUYIHWywtkWvnCrqZYvmZTAdOkLgxwNxpFKUerUbiBVLfLqsPhtSDJlGewhxccpAVYJHyPUNeApLjUdDYfPaspdHdIrZjDDKxJIVCuWfzJNvsaTNiqCPzXjKAFcrqJAegIqcDDkraqlTwpxYZAIeXBFDxIrFnHEFFHnsSkQoMOPtFRgbLztlDRlresONcUbyBXzCGfUwUcqtldnHotrMyBdldanEzXPqUTaXsmdlQYqQVsOJABwpgzXlFIXvQAhdRWMPxssRxmEJhmmzozFmWDXZUdflFSHFXNVeJNezUhHyCPsTFdcRrJxuftNHtLChWSJmbzUkKrsYnfkCxETRORGFqVpvnLdiixKGgmgnMdAYrstTeavGZqqhQvOoYtGRzIfdUogmeSNTRkbjAEImZjwoQPQlclRiXVCbKTvOJWMoSowrPoqExiXexkmPTkhFFHwOuOONYxesommgeySZzoEOBwdxLODgHEhvOQGvsPVuuyGrQTmyovzAkDfELFXMbEBMnyWrxkasxAacCKZFKpKXQPPKUgGLbzEzByEEfFjbZzfoYhAEalVVoACGybOJdtoKRMAEQHeoHOQoxiRWCrgSLzRuaOsgpoqBpaAdOJsaCaaiYZBWToquSxajsqHyQMGoyLcGtsKJCpbQJKnpGhyzvabHGUCKupKWhJinvXtHcpCSRZzbxapgKdYFnJMbXRVkFTrEhbtgoquuWQHVXZIZXnlTIEtdvBHOFkMeiIcyPOjnKKcZEmRUAImucMYjEDiVtRKNnVVokBhuKvsbmXaXZxaQBzOpZAiwNkikqkybtEHsRMcvEaHYqKYBXHuUBIgpKWcffNmvDJlzYDRmlIhgBXFcwuNfqZbvLmuWbZkxCfdZHZBGSdQIyvkNRvnqiEtyLmLOrJiuzrCFyoqlesminjQwyQphswnTaMFgYXgqCZSLKHZsXXoghOpGFwVRYZOatonqpQDfqzpRJjzLUshJYQzdRRtRZNKHTUDXUbpuuRYzNInFzABDzjPtFYNuyDwRgGTdyiYnQVQWZNsmRyOQZbizuXqCsPbFkZJKCdNaSKmDTLmFfLCbdeVnORKcICTCGuaAZDmlnfLRuReBXLZsmJHEdPEGeAnpiLQsWKRpVlvMLulvkwfrTgrqhLHTIesFKiJRqXsGdapIzwiuSpTXXMdYwIpfbaMgQPHhgEjgtETfRNjqyhsyJUPuvoEMWfyynROBXLbpnCJDGlKQSzFVgykUKzbToPnkaLrYXigBsoOvMXOfTTwvxHFoGufYzvMlgnrdktkEMmvzaMlabhpdZNDCgxTlUqhWJXBSzjUXhIFsyeHDeipZUpYaObBBToimwBaqjHooFUutwZjqyKaxECLEpiXRcwFejqxdfkhdfgXNwvfKMWXEGkEpBoZfydguPCraatUXbEiJMhKPPRAmDJZGEmijVjcLZfwwQUUMUfyvGzwdlBJwaKKnLOSKlkWSIRYbWbcOfqevdpjSgcYVRNXjzfRfopjfUPVPqXCBLpyYUDAQqOrsoPrtdDRWDXsGnfpkLePVcpRRkjrQbiKMMiNMUgLtBcdtUlSvQdYgCTXYwnRntytObdVZIgFNDHRIAuoOacUqRLjFBWalvHmatkWirVvYsAOTbLYMihfF9644635086846490797314006685919180509071338998846138652081428017940430881595473518059182091590152064177513384360966092087339343586089048003972283328908629916423251225335002621772453926622124867736754529469765105075173104459582143112112065977593324248433239029549039277490255547422638103475880683838110636016861908655133594561014362001226142703439342612179754233406577406845282034490173297388836837666759887083165811771850018814448410542188886791424872148370036377301544611821848114949001867054656366261556853752148469604050667510131135502397104043569343301763599644352605985920820465756384360395958533525768059105603630501897085726618979684476066016423141228981172436003511807861366752711198155324175598433856585490381370595989446128358236075772384096252648287262912848749351661314901766100442089455481911815266759405024605232436561506926339726073689535426750538296587045034201356511863885860006949450422423576947382996114925457632690808630082088271365873946957973963571275690613850942183356613879984
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.