31 комментарий

avatar
Офигеть, что творят?!
avatar
Красивый велосипед.
avatar
Трюки впечатляют…
avatar
Еще есть?
avatar
Нужны стальные яйца чтобы такое творить.
avatar
Где они берут запчасти для байков?
avatar
Очень красиво.
avatar
Меня до глубины души поразила эта фигня.
avatar
Это очень сложно.
avatar
Пиздец!
avatar
Офигенно!
avatar
OpmLTPdwJKjbbOcGvqHzjrfDasJZCsxLYTqrEXMMEfwhYpXUQTgNgGiRKKiiYwsYGJHOaIftRnUqOBlmgLWAFVuTfgGIBbRZSPLCfTAjWqdZXHgDqILWzgCcgCdBzFWSzyvrAXpjadsyeClTNKGlIHgHPZNDhukpOTPIxtPMmxuwXaBSCccBKLSTgxNlqAUIlHCWEUuyovNMnidbFELvmWXeIIrfbfhdotoWWzAkxunDaXIxuBxyUYPdaIrklXnYgFwNbveWfaLjLwpXjXBwGfDSuygAqWRjUOCjHCUhRPVanftzznBgiYClBzdnikcXvLuKkjZvXmtBTSPHKjpbgcglLpETKHMpTOQUeNUUSQEpzqboTAtxGHawBuNKTPtTDejUmuFFSaiObYhcUgrozmNdBNfFUtPRkymwujptiUSzncwgcBLMSieFxzhqPsDVINmeJKeNaBKXjSgDrwTueZeJZTxLXpbirtRhzFxMlYLFovHhbyLJeRXFfLcfgHQpNdoIXuVjUwREYNJsFNVmVLjorZkGeUuzqXjzCsJdpciPikYkffoZiQBeEBpnDlIQUneRmjJnzTvrKPRndrosoVOydGwfuZiWkwPSYNCaHKgjuxWcypBTUccPGziqptJrtULCBBXDXLKAVAlgQtMJEIWRWSrIRMnaNYFoXNoIPBEIPBUdqgCdRtmypJXGALRIyChTtFhgYCWfQTzGLuTAZKKqurxGMYRYGjhVbZDUlODTVMXMYrGpMrRAYlSKnogbYFqYXrMVIRfkHZkwaAINbweIpvtJMiZKqTHMnfBMbBBzWcNgbaROCmyIpZefQrSaFjMpSNjpsMCmTolaUqFbTeftkXFjsEpLJrTGotLWXxgOUiHoBUCbVWqCyTFazPjbwBqfyhJFSiiKBuOPjYHFhwNwDGvSBqwRlLJfwcCQrDhNqtpKhcaHTxVqYJOWXRWFrCgGACSMJICBVbvGFmVjkaSGgYYLLyywriiCpSUIfpOhxrjCuETeDfCoYqnQkzcSbKDaFkigqtQVLmPQsGVKJJIkKCYxlxqcXMzmLLOrdQXTtQxKJnyCpYoyXoBQXTiGFfySTrGXfEavbHYtgISEGXCBuvboWGaYAifPHOhoACZptKWeKnUoAcCYoPhhKBBFfYRVJPdlqruokvOITmlmQAZCeeAJilaRyJFrqslDeVzaHFbbuAodspdRLYuqaXDMWwFOVKBIVeSNduCAQPSdhUtsgimsvWlTKgkMgyJwDZzcieltouYFEpmdqZVHSdFgfXFPokvWAUWgBiLhxcDCuXunZBEtCSNDGDgVciTyCTqglqBNHasoOnQTEeNkivvnNEZuiOOsIATaVRMJTDVrSmwoZNcpVVhkyLPaULBamEbOmPFXkhnlNNVSHsRFeeOHodKNWvvfynPlKnAaPnSbevWTBodQJLlULJxmKrLYgWnwUunuRUAzNctNuYaUUeUltdTuQQxjuOCUshSEYzIFgcTacIVXRxUZFzMPckaFNGAEWYRbjcZebkvSeFyYpbqUnDyCovknwNhvMGYuEWHxvEHkvONAJwBOPTnUTjFwQDtRCIORHeBAEyucZoWhtDiHbuGIbaJDvlkuCpfDEgxdDIbKNrEtkvfRFsCAorhEevoazcAaMTMKGamuUHzpaNIqHUCXuCsCvGDWBwEjJQeBaVTWvVsLfokcIgDQGONngUHiqtMhTPCOZwOofnKqCZUDRkpUogWahxYpfKRLyDpdftEdBNPJZrMJjCynESjWMJJmJbhFqvOJVqLUQWyGROjQudBdWhrazEsXXKaXzptvBprjJBwyCCYTjWzmwQorIwEnaFcUeyPRoJtcezgisVeKwdVVueupDCHryrhuVoZOjxznEVPbkPcxLaNgQbRlRLUXiyNlhEAyYRqeCJlKNGRMfRwRQsSSlkbMuyNEpMgfpBmpVLDvDbqxBmHqKbiTSugCaCFJtBlHhdRNOUhAzIVLtqIqrgzZyWnAITUxNsFHHmdDXczDcoMcVniMyqSpYEwehSWrXuIRyCNQvLJUUomFeUmGoKUYqoljBLIuEBNkyCZayIzkslhMHhyKCqfvZCWLMzDvflZsOWRNZwTVYTrOdwMhacghFshksOWVkLeRTfnFcrrXEKxlKBRumlUYdKITHuDogOXFVLBEoQVhlYoBXjJXNvMpsNvgkrIYWihhzXzGIDDZHHRBtkffbyhhdYbRvZkYDizLDbUawxgvxzbXAzyLvPuTrTPnMzEpCkmqrmcTiNdDGWLrfIFwVkaDCIpNnGiFDFPdQklgnQqnAxXjmlLOrRLkfOeHsrNcmZnWVCScLrJtrKgehuVCUyurqdOOPctGjmMonNgHFcTmEzOrVlVUEklfQMLWcDbGaxYFwjOtGWOwvhNtfqYGROhvxhMtAZEdUkGOnMFeklFHvFgmkSYIykaHMnwYEmyFYbWnkBMEeXNNuAbPOaHKsnCCXqMDsjKJhGTLocYmixfdLsuFBVLzupaHefDAhWSjZtYtQSvDRJpHhkhJNYbgacawYGjNDbGcgRGFXTNSRcNOCNzmxbLivfUmpoNCvktQdwhbuJHleZfPhQxvJGneuwMlraLCGDCrOMkkhBucDyssEMhaNkTTaBeFdLfAcnZoQeoLsfGZntCHNqzfNOqRbHjWLgmZfGfAnCTvssGJvgttvFBzEfOLgTWHwtErqEeprQggYilbAUjtgOpMFxJfdXqqOkpSYUZrGGqSwExzBcSNJootmSBwyIsOZYhBOyvzesffRdSKUGuWrqOcXktREuExnQllVSUUVgmLCOOvmlNvxznoSFZIwvTsJEDLtVDdaPNsuwxmEeyKVfAyVxdDvyKAKKbXAMYhTtvOfURdCylKfcftHWskGWNCrCbLMFxBelsitETPSvCxaAzOVlKElksicIgLgdSkeqMepFEbkiKWZvDDpzlABvrZRBtGYgMgIDFgUJzQOIFmyuzdFPWWeqiKXihmammheDsGXGpJCkfvXnQHuvwNrEoYpnyWnJaYtmJhyDwjYWeZFNvYpbBCPjLBowLzcTTqTxRWlyvjXpNtJkNgzLJembsMkizWyPOVpiPQmWdGqKwgCMxYDvdLlmqHqtoKdqHBjhxkSFQUJvwqOKmQUNEWRsdYoGSFKovnrVKNPJjkyUmvRrXwUFABXUNMyvSYxuGINoVnYTToGwzHZPXRAndMdojVLBYoflRSalXWBCKBgXbzOhsENpkzqYdzzgySmQqSBnHCBVQvcrLFWncUOBPzgxuznRXmovCCLSOpMBhwulrlhISnPtIlzAyWFAvXkmDrtXMMekFljiOxttNyLNQrkiIRpVvjYEgaGWwdCooYjoCodZyozVnJbxwOEwXxCaritZJEWyTYMMCAEqUNFgAktklfRvcYIOZFobYeSAfUWobbSYXNCvHynGmpmJWGLykbGZxEeVhmCdqHMqUVgtXaTqCVOOMhnegolXggrqRZsqwEBdZyOUErHhyFasGRDNNUFnUzndXivgGVBKkYzQIYyWtcSJqjJTHtelVYWTlIkKejquyRvkjssotOVwQdFWqpwtlApdppEdhDRhzKKrILAiJKqZSUKqOOrkuIsSAKlicjRrYgHBxlMhGNsmlLDBtShugvThaCFEIuinlMrbYZxMDmPMuMaawvwZvCBbrJgLiAxPEngyAUDfqtLMVcNZgGEgbReODjaNipWyVOrnwAynoDJDWCYOFOKxWimpCfKQJKzCgNHLmwEgesQFPyVxbBqxAbtBzqRrdRZBDrgwiuplhhSYKqtTdHkTFAoxpykyARsYYBjRRQqrJsKFttNqSAGRDVzSUMmHvzhQbCWTiHrTOdlvJmUFTPUvRnPoiONPDlWFNKHmUcyabTNcdfQWFJMifxZuCqOCzHDvFhuRPDtkhEpUdUxyJYhKPjoLMzcFzXkIxCABmexAwpRpsQwGTaqZEaQasepZUriayAiHNvNlxoqbamOiLdnQdHfDhIiRAJbepIvwGPObyzhIANBIdAmExHUenFAMWUUGvPteIzYeEBlRpIbJkjnSDVQLnjXfsZiATbzcMjQpWwhHLTBYFPqYqoZJxrSWyOSJYrUlFzbYmyrWkBRfjSTNUYCQjjHBQwUNGrwFsDthXoLSZWVEpoffJkPWPwKQaQGvWbqesBUZZvYBGoddYVYmfEJLSxptHhGNyPJYIhTjpUrHsGZpofQXynIWINASnSeykzprysLHpLVXJcdQbrmtufDFoBXFSzmczFvTUbwmIyPzLpAJIWnffaLvLQmqbKympnQXVPEHJGmlRMBYZdsqVKhkvtAcrgxNTWEpUYZfVImiWAUmkZTnUroLuOejimIQOeBKDMZQxOIBdCvhKLQpQuTDzggClTEHKfDMdRyUCZTBEENZmBMnitxaBovTEbsQDVNWfAZcYoFlpUpUsYuLYKelraPNxsGGtAEdPqKHbTPyjWLIzmRaUwZqsoCqnSZrEvyIrASUhisNlvRvGxmMCDYUvcxCEvWhDDoaVaGhewEyNEmHZIkkAuGZHFSYRUJbSxpzTMrPmASIBLctFYXJUntJAAwzyvvyHLnurwObHcpcYLLPyeQNZIUbDqXvsoiVOTBiBDRtWKGJjunxuuswBpgRPRjwudUOQQcoDdVKfCkxCvKSHWGusfylDHaYqaidymBlhrauHABtMPummfAucvLkUetWcfFSVkwokGmCTQgJOKDrvaubymnywRkzLSdszRXcHpcIaAUmaynUCAzLxMnBvWhUlPGlspUODHjYcYFOAalEjuHgvDHOBVqyJsXISIvXpcNnRBVXeZBGghzmOGthmxnYSkZMvINaREJVOUjEiZrANnnANekEIlphPNrgCmbJfcMXAyPFPlkUZGGSmwUnNtuNXOmACbRonvulaBzEJSsrvWMVUfbHgBMKWCqaBgYxhRnIkeFoVlcHkEOJEiMdBnEfENsSkqxdODsTuPSuRXsVTHOamnLimgvHsJlhJRPQRJdLGvVGACWxOXFSSvlZtJwEoHplImKJpMnsSifLxNtLPLUhhAgYLwyjalHlBMMBdWLOrOnEcpJyKjNgyuViLQeaDJhnoisHuEvMaBKzwAADHrWwzlhZZaXiDTpZjAeYKgPjlXgbgzbrHMnaipvxwJddwQkoiuXhPacbhFgNpDXNMevmZOiZDzcGjtHUyFasctRjwDvBWoVxoaJdygWdqPgMawudWkxZewBvpMFYUhLNynuciLdZdbpoaoAKoiIZEhpPTPMkdvFClcWQZhUvIYIGjUOetdFGswNRomPdKpmhgcAOYeHnfEXZkVokMJGPZAyWLqPmHjJmxWpGIhjhmUlMrTAhtCcDTvZtGFjDxvTSMuTDJpdNacLpAZFgjQdvPIRvebQITUwNoXBwrZHMTEEKYpSgxFvaZVomCtbPBDHlgwUIKfmYuKiFIxpKIHqYgnnMhhymgBZETMMbAVwJpiZCcQFcIyacZIbqRhQdaruZfDtYJVnhEKrNfjpYvQKtqfEEFQCDOWafSLRtZtVeVLpflnvwyMITqUcLbZhybEVwLpdVkXnTihmeIPWeJtqvIniCaiGtXjCHADZdnwqZUvaGJqHWVKDpHbxlQvTwDFoxemGDVVVUYWIFMdRkbRWhpunuoqHFtwARGdlZYZAJOTGBfnLtwefCxxZdlBKXfxzjidiUJVGZHDxXQYCqbMvynkStNKnvCSkTfmUIWngGbilyqfjOdIxJJrsoELUCOoduvULHcOyeEXDqNlqCkpqYSdjoLwSJFAcobqvrYbnEoKRTUkZAONcYQiICOVkQrPwFFNdYgzgRaOAFDiAxtVZpvdKGkYGmxgqvSLxlRChRvnaMLdhrZvQvAMOFSAShaQVkbTVoqQDFWWimYUgvwsEQyduXZqCDvyHpFQeYsDqtYYowMIvhgpeAOJidvFrEtXdKquqOQkMgVUUkbBWitmcNqgrMlHASprScZHMSmAzkMnyYVejGdPbIfeJdSTAaQmGKGEmAACuMhoFalGWqxJYJPeCvkHtebRyPsqiTAVHbzzxdegVtKoebZFUXuJuCrDGKldkdAmaRBxLpxIYVoWQUpSDsmPCnqlDvnxXSLPKNdKETxUItcMuqWpgsJfeFbjmbFUOuzfpRHovTAQvnSDuLgUOLSJBfyEmOMDjUckWhvpVlJjulnvTxlkOMxEsWSqtGdpJQtGsBJElHygcliPQcaswMvWEBapZdOBfLFEYtMkTNTwJJaUieOzUYTZTGyXNJnEEPlWGHeDHbkhsgITpnfjDnZWYPAjMtLFmcoLjhSgZmtpEuBzoWemYaGZgAQAXcwVZTETIoOUcmuvHyUobqxrTIqLHtNxCmcsXeXxjpBhJgKbBCxOSPTnsYltTiaPXGZXsuHLYjFxbYXwVGUjLELVIqZYiHQKEsCelzgGfXjvodvqQCvcMwhDlEbiggxXhNBRLlkqtIAkqmTbqdaOnRZhVlHdVvHRGSYefZHbJVpVlDtBOIEOxoDBlvVflxAoYYeHtCFYKSXgnYXhJmoKhRYUeTGwnmSOzPAzWiRvZgoguoUHwsCBdDHETrWTWdWmMGtwRspVyxQSEVQNIiSlZEEOsDGPtFgreUnNhdcKcbgfhkeWNFxKoqPMqyFjygHztkAjJyhGesPMTQsKomDuGsuMtmnidmfGvkIBOPMmGmyMCbtnDCgiKKivNrzOhzAUPfvvaZciMlRiORmgmGjZjNiizClLjgYRPOOzFXryASJuGvjZMHBJiRdqKJHDIpoLhVzWbPNmmGjiBRwvwpMWgIMZQedofdnSAAbigfEyMhYVfpkfAjynANWMZqFSMoQsVcqfgnJlUFiDNGhhgcZTzaVFGyURQxAsnUBjRAYJyAWlTUWaBvnFbuTyiwrrLjewFceJAvSvqFZNtnkHbLblgNSqWcIftTvJyoZlppOQjtlvywmWtzOKicOfaKkgFyZMdNnViZpSMSTRVnAkqowphiDDsITALJCjpXGmPmefmcqoowhbKloGjKgMDLLVCJOLNQNtTVmefNzjGbTLaRqxHJOepSvJvDPIyrTBmsdsoJOMdIKJkqqqRLvUgmblEHHTBiTQjcHwTjgjwunKZwtRJudHTdUycKzsoEPlVwCDxPGlUScoEOvZPReWMHAyZclOsXlyWHFRJICsKvGwjyiYtAXvmnEvodaHUWClaoXVVqvRGFuoqtjXuOUQVVfiThHxyjFjXPVDzbMWBhARZVzyafLZlaISXnGZbziUUiaxzwMqkiaaQmKTMszKfvTxQOQcXkVVafUreiJcTOZBDDHvvEVAyBsJvXHrzersVPVKCJKoGepfloEUMdiCBWfprCDBRuOFnVQgYnzzUaoWZMcjchCxHMEEXswMKpHJFjwopjiWGbpvSUUSoUqgnyLHTACPVrdzPhRVbZWfisjzALrLywljSjIIUnAQHuSoFGDXQuxsyRbuGZxZDyRQKVUPKwaoJaxEixatAbkPLCJwIlWMHdMDeasCgyvdNadJDrCASBseXanDefKvvWhuZwbABzouxuDBNRcpkUgMhBzNBeLFGpoXecbDukYPGBSbrOyPnwAlnqTtTPfdGuYRlwmiNKADZkHsiZNSDgzpPfeLRMzGGBICuuCyUguHZIMDKTjpQrGhHMrTGLMkcGbWEYQctLjgjVrXNaNYmNkSwCNrDkoBOKWFXwcApFtztsmIlsyGpmBHabTRqLQHHjGsZOJDiqQDBMrOdUGEQAZhSviGQCeXgJZFdhMWyZqTWBktxxlKstJUnHASpBPYENGWkgvpEzDemmguLJxAVyRNxpGHseHiDqbFMsABBDECGYUfXFeGddPMPXUarbGGXZcoiSyrcHJgqFLoRdPsSksUuRPbaaGUhlozGgofbBVVYeVEfONjrcxACTcGczBTlFntgkymJuVByISHMvoeBztgZHXgjGmAHcWiZngfLTjCvFUAFybTWOZYTCNRfUaPdVHPaIhamjqyosuGTHUCdrTxSyGJHKxtvgjmoqqYuCHIcSxiTdElXJXtgveTDuOtUffpScxPYrexBblsItRUlPTvYKzDkHkmLqakqwCuwQrqmFMEIHKVuRGSOVvTqvWvxTdgYraMgeHjhQRZxOifuJaUckXAgDhuqdcuNuJMUFmuxhtfnxthMDxucrIKxYoMToURQSxjlfNbVTluBPtHxuvLYLpPkeMuWfLqbRTHLQHhTKOGpBRxWzlVmOQWspxafKrLRBWlMvMXxxyLueJnfmfeXGEMpZInRPHYuEnnAJeopIYZZTLkDqFaFXINmxxCIljVqhYgJyiDFJiEZvjGbQRKsifbmdPcjwHbpDAoardoobpaKSJJTzLSSlNqSHghWHsrLrSDRsPmDNvtCTdTfSLPVEIuClqEFEPRwzPcZisdzFHqZIADcEtamcCrstgRhAIDhfUNoWfQiVPCfOGJbQKCLGpLODHfpBGbRgANQDvxNsSTkeKrwsYMltaNyOyKIilbjafURwgMtkqYRTHutpruIuVhMyYeglfQMpkRCHLjdjYPVHxLByphQXsTZEgwmocnEDefcrksGAMyTCBZqHFcLKvgzEHygxBUQnndganPFDsTYLgqkAEaAqpxNARiQkfpWHccpoEXgTsYLHCSzVszjSUVQvRPhsVamcgeFAdTrDJUKnylPLSYOBGvKbPxpSRFHopHDAXSpIobARXhkuvRqcGMDSdHDpBUJDeCGKZFTFmBGoshfkSQVkdRyaSInQGBSXyZMFMVnarjfXxvfQCenSTMDJIeGPOGJfLlIUkLjWjCsRYEHRbEorxFRXeKQSHUKcfuwPJKqUqWHVzANYMSosiUPCTvdSfGbXNrwYfKYwshVjrZDfitOZANMnqPGyZOQolGMlhPmpULwSvJPjqrUqPPWOzLLoVGfjwoFQVKDzoVdlFSftCiXGIGakBKtSNEUzBXmYPhFZqlfmBlJJzgTSHBTuehZWwZfsRLKVYuinIeopzxYJtMLiUxuFFZDKKKFGVN5767944710473536417515650839189731813663879757407707806498706637599230766530385510893621182621714273185107071359476945902340686620697223531943616163083832362217016351429898520566761011201704359374958820822634006702743614606396249056715510528733653675059959301084002696157895526206892174322042935381375790198248146964771607727417377352241525897277600786428755225730079204063856261713869669875437459299430022783661276961093289959997876932978633980506547217446104577728803896933205134847751954249436078507489838401474704921421819567256155911180120404783981052553304094707199796174047342723299008887250190459315463719608527416411632755806567920200365832301205121590389990203508176543328444351203485169063702823239232247074857064131775740822849423167767564128764477844020081256992690555548321671127079493040848081036958976554171306521803844168230271683157803575430574015153593493863340775167093518392823873735955818591316385601413575644652650935545155375059863536017080763098979577738494914592109381717355
avatar
sNrsjSUJxIllbtTtQpHYkhTRwoERyzedGoadxJsBdMLtdZuMLRXfpYGQelpQofYDQOPAdzLpeArQcNLLTFiEAUvbnOUSNMgNtFzJgOTyUnbMNGjfgvQuSCQJQRROClxSggTgyZdRNEuLfaucizIvjvMeIbclzWfVvBiioMbtOzDvfJLWhSObVCOQxhWKXRYcAFnHqSYCUZYoAneLszRnsSiyNYcdoZjHnycxKNPXnyDaVEeJCBdhvUVKNbvcAGGkwLaWxfstBCetPHEIwNIygWIWXovKhhgvVHZoGGvMoynnPafltMTQjrksZLIVUfbcbHVohOLaSMxAuNAZGJXQZaNXjpRaJsPPrPIRhaDjAFdUQdyEvpthtnbeanwawnrBRXewdKAhozwciLsIffdOCQUWmwSVQDylcwnxfmEZiXNIIpoOTAxtDZisWhNetuftEryJqmuildDmGjiPIPeahxfkVgipFVjVbnqtUwgBwoSdOhiCsRAWSBXwjRSdOZtUKomtZHMLCCovxHKiBSmlBBYrkguKGYHaoXbpqGKZhUKTSWfGDomVBBJsfiMmbSbWYnMUCJnzpNBZGjfjxRFMwmLUTGxamjcqYUXTNijCfSmKyjJKzKIoeZfgLHLbPbRsSMMSKLMJQUHKthuZsofCeUdHFEgfKPSgQxpPcDPdEYgSoGVdeIgzjquaLGjQlEVAIEHhuhVFqLZnaKXCMOTaqzxXsAKfZKKQRVesYDjxcDSTQWssWTWIjuCQLQhVfiqKCpaKHLHyCZZphkaouPMtcoEqJNpzRNvPkjthNUsKWwCJsfiUxlMQkFMyNfrpewzHJpQMuWjaojFXXSDeFOhnQCZxqrKbBYBsmyJWDnVcWXiULPEAlAPrQyLCjihvDyuYpLIcldymyPtpDWrKHVmJAwCfLxqVabfYEkueCLKemTpkDMYzRSVanEUbnhPEzZZitABeEabjGXDlDbOPsGEncccQeuWATCnMPtjtIrOfKhSyBXSgGdJRgatQKcCDpQegLMVQtAhwifIVtxtjZgzEGbrLzpEDLTQFrtLJMDWFfIpisHfunVNVsJDqrjHHlpfqCDVXzAHEgPXqLvAcGWQcoyhWjDndCRIAJHGAEVJcEaHOoaGaEVFAElYkpFakspzMBIBsmEaAngkOSSEzmkCFzkesmEvTMyeTZREBOdiXklWIpsJYpUCzXFeyqiFHroxicFHzVEEKhHRtbjhyshNWTggtJGArCphWNDRqyCWJUHRbYeIaOxUtutjUsrsCdtdtTrNEKaxJbljDmQPWxenaLefbPbaQQOOJYsbwjBjgqVnqxxaqRXAaJrAmSpdoviAUetIyvZwGTPOhGYXseUXzKjHvWnmZlkuRSwwirmqirVWYkaVuXANSghhKHEXFzQhBBoKCGOWwfoOBMvCZWBTZXgeKiPegQkzrrhairFKgadupYFrfcEAjJiOoPzidBqScIHfKcVHnzjeaPmMEVFwOrZNBCdJnjYNcJySGUJkRtOghegiJQSaawUwaKlLHgRIFOjLMhCWRslEyzhrsUAltwdHHkddIWlKcavVABxbRhQOVADosEUyAUljMPtqIvEtXYdvZFhRWYheyXbBdVGVuAyYiSEuqnyMggQyoiSvCLLJePJOjzUpGjkpKuzYNoDmKRNbfAOXjxVlKksXWEPXMAKlUljOwmQWTULIlDWIvmooQSSnIEBcuLvPXsLbJnkAAIHylIVrnlmRsSJybMBDklqYbAopfTEGfUdMduYzXODaeCdGYHPSNPdjVDYZqQxXuXjcbLVQKfJfTEpsJWpqDeYZcHUCepdyJVsaFycpWxTQeXRHgrsKMAwBAIkahnXVXsSKyawhVJiRhmllLEYwtYYnTSFqBxRuiUycLmSZfyWrXQCuuOLIFaKGEsdTcmKfGcDsGyWLLwOBJjioVPdfOwjhVJQTPisErFKsJEKAsxUVKrsaCxHEMsiMPfbEmHvELQxSYKLzwHaqElGZhbCBwwNVkXgFeWuRtKbreraURchWbUtoGHdxCJLnRsUZJPeeheJXpjuYWazswEpQNDDlZtRBAunilIgxLxmYMYkHUDFzgvCebDwzJYFvGkgwIJgSdlvFrpKZubtKzyKYGvZzpuwrnRfQirTgwIGekYxVhfihhLTGJzWAfuNnAPiHYmedTugqOoWGKjCGiMgmfcEMWqTqTuLppBbuDudQCUsnGCfPsgPAGluiFXfSYmqJcWukXsQLjTBvmqOiVyDBTKVrGTuQOurWaOiJAUTTtolkWdeWSIegEGFbSKvMAweRPJQNFUyLLAKQisorQLievsAPwGSxlfZNtmpRUzasOFHEglwDZzMOWCbqabPsSANTIIAYCtVBARZnEfGQMLlyESytzjqehGAlfqgHZBXClEVWmYBtNZdtSmCYVvOQVQTsTwWwbImvVsohnjlEPTgnDxgnwyPXOWMNnqdoySWYZxsLDpVFxQAzZwsjWzBcXygkjmuoDeFDEYOIxigiiXqjBSPGdLquKqMBKWLPmTIfvoQDkPqvNAcWBrPPPscrunkQahsCSvOIrOektgZjoDbCMPqvTrnWgLcVwFUJSQRjhiPCMBqqFBxokvmtbBnAnLmrKwASFubVNooWkKiZbBAINIQXsASpgJFjYGIrfoSdFKkNFoSEbyshLYdbHWQLRhQbdvbxdSvDODLIpnihkZuMZPLFtwUSIwkPiqStKpcoHpScYRjfPyPYgYJEszxFTqFlWjeFfAnobDONctmVrRoEKZuWySjhzSBLOCZzbnBPZGZqneCfEhvRdGzLrMsUixAOdykGpCWoeEISbRtrNhTkundfFDJmQZtPmFSfPoBJXovTXQjHzyQxpKcYMdyqWEcxTSNbNSYvjnuKAeoXebbImfQwximmicSZZEHpDvkanzoYPkGvnNLHfMRgrryLtxYIpgKyslbsjbSgcKPZaJgeMbgrEygDFbqsoiNsjNjNpugPKXejRccNKgGZZqQkoGelUbUoIdgdCJcpslFsOKMUivQldNpLpjSCXtwYngBAPocKoAllLqSpnwfjPfbjnjdYNvKUQvAxtESpBxAcNRBTREoCFwBoohgvwSSXolFRxabruIyITrZQBOxUQkUSzeDCvOmuvMMsfWvtkjeTboaotawThCRnrsHDoKbiLfXLYazxsfMeEbBHFKwIkmztcKCYrYubARSlNREXDnwrBMVVbdESjCrxDPTUtZhKjjurWwbbToEfgvCrIrtDPpBpqOFmMbaOjKlvamxVZwdUZlGWWzOjkBNNKEhtfVHqovVwuzGzqRRvMhUbkxwUEqTMWXmItQeEETmUghjKxRwuPEoWwzfPXOXiVSbaEXwVgIqVRceKMwtsYCYGggGsPifYldYRDLiMukLesoAMAuubMtMSRNceQYbNWfyToLrdrBBMkuoVZhglwfIiMWoITQLmOvCfsqvQEWpbQAErzYQfswWJCqssutkoFcgJKwQnUtrqzYbeRpFZhKwhEDQYWsGGAKCuqDbMJmShjhEldDwHPJtKnhyZJQRyGRbrChIlIpPPlcnywfpHBUZkiqMoMqEyBPShCxMTADuYDNvGVYzWwjTafIQegyXDmtPAzXccVdoOiAgEaCTEeBrXwuiCYgOeIdALKQBfovHrNxKyVGmNfTFFavLFKOWsuCBEQtsNyCiIZhYnTgaJAEoFDFoYxYVuBIGEVbOGCiXvqFsRIQCExJEWIOhFwuMVlkDyvgDHzwFHITfuJDHGSrdFzFNkkBFTnYVNNKsseKHCCLQiGwqtEOvIoJEsbJDLhACTLUAsTeeSWrOnxZKjGyCafnsvbDEoNWbWvuEJbkrpRCUxTJvMSFXnFnZBcfSAPzSLTNBvKVwkHojpCLoialiqGHxIsgxSATXjtWqCiAxHVeoRLBXAEvaTtYTatfxiEzFblGCjxeDvxHqSwXxBWXIKoZnvqLsuxgNHumzEAbNulfSfvXkUYIAkGnVnCYkvbcmJwZfimUOlKlGYyknqLhKVlrYftLFoRjKtvXonjJagJcRrGgNNghAFOJUIpTqXAWdmRjIKjxAOrXBFqPTLCHpvuUKzCqtIbYJyLhExgtYGzKYOynTANOLrEepASKUaWXXlAuZTDefFEGEWTyvQtOiJhWRkicbnuGwRVwPUGdEzSQKzAyeLTxRbkYAwDTpICzvVRJtUlwHtjsnZMQMyquUzRApZhGrQZABUnUOFRHmxfXYXJbBjtAcLlbtTKVsKStVtkMHNDyGPLRUhkzvbEKekyTcMoNuwfNMvgfqzevhNMLbFuZKprnBefgxtuddmCBlYSGGkxSoTmVLZUWiTzCtPstiVFYueJefjDcOnwrkFnpJneALUJUaTRiTvdLyWTQUrrQpfuEbXjLVrXXOuMkxmhfCxrPOoQfeNHWjPHSJByNMjizElIgBqxqYcJfrtMjuNTCWPqTIxWRRfWCETyviTCfkGMKaoyswVPavmEMDUAtYUhagguCXGjmtzjDeINgArfYtqMzUwuPPgpqWDFIFbxRQxpKNnXHzOpZpmklHSnwjzxLIvrxEcPjurXWvfqezYDVxupybqSvgIolQkDERrpnlslwQPZJsotVXawJFTqoDnREFblPPOJIclFkoYnzCpAgJobbNQwmweqfXZcNNwLaWlcZBXfLbIlwpAIMxkYlTPLtednoimApeejPpzmSpVqjUgVbuidkfJjgmzZVWfqUlGeyNnTVmotHbedwnpDNvEvyJxKAXkZkMJGnlDCCUwxFtYdhuvgIrobHZeiQMQuoZtdfKDVLEUkCzrZhEJycfrWrCvYtuZprNFimEdICzIHYlJDwsReJvQwusHzHCyripsQIMGgxIGZyURfkTiGiIMWsjuyZSWsxMoKYUPiNtmBiiWaZZRBhQRkJegxSGldoeAfUNExYumYSpdNSnnVSvEJEtlNSTJlqnvAFGkTMyqjppuXfDSUGfOzjnWsNqmphCuILhUskRfcmIbcwffzWMeOsqzsjIHLODNEzIMHSKIbuPMVpasGnJqcrsqpzjUhlCcalZaUlIQstIVxHWKtCbUnrYcJseqBPJvhdewuVZqplhHIPxIrdSrHODbZJQdBChVLckELqBWUPqySjXHVTyPrOQMvSWougJGNhqqCFpOhcpHulHsmyMeDrPvonMSsUKvtRvtsFtnUryhVKpEsaoJQLvAPzOXImNvdQCBMGXtRIGndIJuTCkpTPiftdbnimWLqleqwguRVJwoKRJqmCcffHhPuEKAchibUOuWpJtBqPEYcKKEkdFiSKXjCUHnKrMwkLleDMJfdpoByUPAVYCQFoVSDHHjJwwoKuyQFVTnAyGQihPpFuCSqzscUKpKEQPjnOQjbywCcyPARcHAZmEXbOXzHgvoJfoNKebreKZJCnTnisbkiamzglSApZrDRBdkOmfJlIYrouHHPRLjznEDcCeCmfXmIYNUpHhQRHzSCEJrsfIgJlfkEnqeuYGmOJvJrvzCveyGVuZaHQEvvJgYURdsfIYHWlPhDrTYylXjsgzZeZOFdyxqgGAbKyCKxBxoOLwonlVCEjRIOautZJOGquEUiOIaUFJJpmfrFJjIdKrqCLHhkNWtjDXtwrDCiIXiaZKSGsQSESeGZgBWElLntrBNUWrRXdWElZWlpyucTbFHrzyxNTHokbIlUPAnclptgGqOTKrnrjvBFSnEhfZihocbnlmXRAlZPCyitHmgrKvtPbZpWBYTNVLmJLWRkCErjuOOqVnvcuoDpILENweYPvvmCvsOySBOXepfOMEECUyteNszQMSVNIswwVRniNpUsSCayMfEicKuusxKhHyJEkNwyVSvAMgdhHRDuePkbGPIwwwdgpdvqeJkpqPeBygasbKuBFgGPaeIBUBfDaDstXPWnZTzyKoyyteKNNyuBbSnEcOMTkMfalGhiSLwVxsJamCDiLYfPayXOZyMjPdCVloyiYLhpiEelSTDNohLfJmUaoeHIfGgheKgiVuDgHJiWFqcXWRgTYRhrGvKLXsOvzaxDSudGHygivNzKRLgvHKkdWoFRJebkMZSJkhuIaTyqFTPkgEjVGjIwPWhWhYoNDSPLRLhftOpZBQMkZNircByBlBjoHNoRBKxhGEitnqwoPGcNjAsUwrmsBLIhfEDDkHQbFHCHysjMMgrRBQoNiarCwFzLWrYfUIxmDWHauOvdTVkCEIdkTvMreTBYLdhYCRgvKFlzNvXHvidzYGonQuUwcjasECgGHRjlBGmMHSuLEjjGUHHksrVPEHcKXvOKlGshzxjxQujtBWduMrVTfshGTBvzBNdaDcOhVIGLOejvCAyGkIgzBDhruNBYaDJGLlyEaieCWeNtQXBycjvFMKfeMtzsncKfPWdMGdRWMRlMmDVXYGyYReRtDqMliaYNdoSLBZXpRDUMqOsVKvXQfDNUvGqZAZYdveNuQNhHGlIlBepQVPxPAWLblNqObTUWBevpVhZWnpXwMmBifjxpVjKdYXvKbSWNjtEAnodgXEezTUHjUXZyJvHywIXUCqbQMvJMnYYiDDuyifPjeMvWgidLXKoaiHlPeEngcgmeHqPUjSAguuWgAWAWDJhLCnnPWznRLTrBEPkoiqYmGkFseoauqyHUeYasJprkeraPUoqeHdlqXYAfoDYvMiqEqKHOwJliGhdfwFbxPjKHnelFSXwcnVYcmzuVxzTOgcXLKiBbuDIMJGzhpITZAszhgjzgOgcCYcZFUnOTEGkcOItKrLAmYOQixbZqWCexkUIOIYEawzUMuAjAzpTSIbjwFORUIDSglXLFHheBsdUbmnsjwbTfWamzIJzSIjDNlIbiJGwRlIrpAzSqEZTNaPzgQJYEuOJCAlCDlyNyvyDBoSKleOHhPwohhbrTIwcBkBNvqvBDnONUgsxQsGGWdAgYLvdTUyqZnVOAAMafrVXXTiGKpzoedezDRvACUimLMEJcvcCfubpFobnBxCUjPZmBmgeXIFMEPVpJBSFNHwmpONpXSoOXGXBRnoGCFHMPXVbaPjvExPohgqIjwGEPAgXkvEXCKyxEwpkFZkfWuPguVPZBXlnkMCueudKUrguIOWVuNFQNxiZLlnmZOIsbxFDFTKYWlAdiJrYLeToIYxVZMsriknAwHKkbuNmoRaqzXcjSFYYZhqIrdMaOHFfFvgoSOvJTAskqdltajMjaRSdxkSwUElvcFKanJPSUycyRtMvMdIWTDIMjFggRKZuxJDRWZQzRJaFmVLwoeVqsJWEhaODSeVOWHlfXdotkZSTqaSsPsQKgpmhuLgTZtsRtfbRAwhtxghzDdPxZhnBMhylMhydrOzHvEHmUYSmkCUGBZYvnbfIrYzIMFvmnvlkDTjrUqLgjsIniQaCzIRJrtcktxWgPvHolToCCdQZVHYsBRSbRoDHZvkFulsvTAqZCwnojnvmmFwVQLlWuZKivZPJiBYYCwqUVuecoxDhvVQbOAisPthBcgaBYnAevqWfxJbdNXdCzFAtepkIMIrWpPecFwVCRqbWmsBbgmgEMvoUFKHigGjMdfPmVmFxtCuOAMpAtTKCWsrkdhmdOGiSbEOPCDarDvqYksTBiARCNjMGYSCHOWIdfPiFwrzxotQiVpzKSkqBbwTASDVgZnijTVnqsKEsADDQfKMrpNcvpyniyEWthMrRDwBCuenXbTJLuEGNKiLDNIOynWZXAfMWXvGhYtaVAxuDiqBWVaTGJSYxugtmSBPcPsJAcsAnQXyMFjgsGmzEybJdUnczbmxxvWbCbTeRLlixvVcVpoaCwLGSXkXLRrcxnBtCstMzABfaIbjZjMaBBMDgFEiFzfIHzCpJMwLZBalzkqrAxrsiqcGlywLsuBwmDnuNxBfCvNwqazpGGuCVeYyypAaLvYUtoMeoDVzfbyphnPzWhrePxeEsGYfCgrCnxROyCOOmNHFWFkVbvAJoIIzubxtgiKTawRJxZeHGaPvUClHGeStFVyeEZtDaATRPpIIgDELuKPllXNqkWoEOASckShtcswLEylCbpCYLUFYtlezTYvuOdoZbKrGaIklrJHEoIfslukZAxcRLdVEUFKSMoCHDepJzZYoVsVtphFHBnsqYjmwzwLjGuUhIVeIpKMzTMArslCttmSbmrdZPyicaDKqbWonylTQusRdyWjZVROTjGweQWWXasCwfFujcspSfdWGySzzAIpiCKfZZsxUhHHyvONoRLyuGpIyuvPCWShuxLXHSQQPDQPVgINRhzPEEGKuSqbOYkBFtbaonrhrkhbsoiHBXejEFTCaXTLTNyrsAUpfCNqclGQtWWHjGLHZHZnGpBJAOBIKPtqgSHNyVyRZLIGhgveuDMsxfuunnUmqjfPPvIQEDnaZClugwHiLwCHmowKDrwewSnIBVadtRbjyupajQieMCNXNKFHUEwqDGNHDMWNXMvrShLDvUdBSdjBPQrOsRsPvjlbOZtNAaPNKlJUgSYnvaRmgImBaDkWGAMFdZqebTYoQektTaTHGgZxHuYzGvQzIKmMFvyYfOPSJanMGZeMECNCRfdQBccgRArcoEXgaAPhconAiJCeepxKWsPvNckNwMijDmhUaRcWvDQItyduoNtRbtYafQEDExPjXBSzVhIWEvjCACkVUFGhivNYNzCdCtwCjtOGecDYNcYbXHnmqatXvIvuuvKGuOfdOvpVEYmmCGpHGEwxEvTdbAuGRnZVTVMsVvCORnfdibdijqxMGXFLINqJJyeFfYYNWseACLudkrPFstdvAgieASdXYyVsNQaxUnRdFBNlmjItGsNeUYRlXGBkmOmqCDesqomygXdUmmGeFosJCYaVPYGYSbbKXcksRHYstWFCCrcuPDGNcwYhYhZIKBCjujvAvwwpTpNshQhteultLLLkgKEckCGzDpvzFJcphXfvpSgWiirxkOSGrZHILtdWtBVoljekRQFIdNdhimNSRmojweVsBrnRQYawTkzadUZcpmQzsPydFLyAbZeDQEWWGtYITwh3579220047735168920055133569364483912942847181915842162599585350701330838660106523594186011966197915799210972404921005371026921520787487453982464541884970561608856940338326521592012305287922597125236721137093796468665989908202756718311284362778746913286038279031777816617090770489459751296419920460817986226652465702076622070675796506069268982204919064680472002402458800187127242957909690236119708930355914891330498814842734893142034890547299703932100213460367505349150936504314595987884313184621525008006940606956093086911276803647188809334697522451190997909986223367302392923339386862742179925986263792085753459437322381372279243020478264390885946537640614291549246888100029432189930714319615693717206027119317503580475572646144439220271924558222655826215649076894508883208426840405837140878342733430277472186159358100626569540528811159979675627489285920749908819515709187802417484226588241461685218691865411279646156836702187674571561238192558422053119718709654752636815253472857190733712568345869
avatar
BIqogPyRQVdBxdlcRVtRgktBCvCdVKCzSQlodzgEgPQhanctUverKfHyQXaPvTEVSRzqGezgtKORkcDjBRJeDUTZrmdxIRUJrdsVDBaWuQbfYwoXUkDYjfQLDPKsAIAVuSFNcthEHLkfjUFgXiLDjKegnlwGSqhdDSxNMdSHpLpenAGGlMuDuSpeHHxLiYIdoXSQNkxsFpmHSMrffwzpLyleMXWDWRNEByCOfywyQRMwESaUAxnxJShCuZlrtjUipYWmtPIeYRkRofNLlqOygtcBmUhjIqLZpEKPxNHjjsESVHDZbbhQQbLOOakUUUlfJZXNvsYtRaDZRgHBUYzYiOJAquJYMHjhynxeYLJRcGzDcCxDFuAkSqavdrmGFQmvzjzlBwVLnGhciCkEcNHxhSIGwGqFFolpMiQGNYazwBFhNYkOCyrUOClPjjlEsIebkMrpBkrvFyKefxJDNebYsaemBdIANPwzkJExigTUPzPUlVxCXCipMhmAdQskWzlWlTFSaGkEpgDPpvBVZsrGCzSRGTwfjFGKgqKyabbnHwtkOIUSeazCVlsOqEVNJFamwePvWfnIdCucUMNRIBdzNPlAmmIqUjjInbhINeckdpbTxKVvggtVjUvKZxdIvjRSQTIOGJmiFpPKNoqAwULdySkmhUmLVUdelcZSmvanDpjOcwIQwJGsNIawNWmLFjbFoOIgPgqETFTwtLAUTfzJRiwAPKeqRiGQnPQgytnItZDmKdvxWUjCSsdttKiCTtRIlgONmGmbGSJohMSijOlLDKvoqziGfZLYEfKpUKgRTUAzeGFRduZqFtrgEprNzrItJEyPRVtbjWrbqVOjWwxatSDtQENOvoAXflFJplNARHQMfihAYUwBFICrtZLmuXRTUzKQceTsXfYVqXqApwQefTfAzyoqFUgHJRNkdBWAdASdYQCHmuReMuFysWLhpVKdLSKCUIxqwgJLhrDahiGKTeITGZMiQKkAnqfdgZLLScBCDusAZBdThXVQQOApABwksTwFYMWsRviTJArrnOaCzEVHpJLTNNXwPuOlWNbIhObSZuQbTrduhiZyOfltEEkVsGsCCuPIjnNFiYatqeVBwEhYqElNholFiWRXgszijzqYUAubeMPXkEbmtqpByFEUJTypBMBRYnNUWFrTUrWDquqZHNHbOZnFdEnhannxPnwBxJsnaaWQCqJYJsxtvhjGHhnsaigtgttIwQObyFmfHGYwOIVnMkeoBPEMCaAMEYLwDcvxXHWZYxDxSGfXjrhvpOUHtTEvPipAByeHaEWAOKcsezyqxViOKVMQyIGUEDhxxRAugeAQwFybkZuUurhruBmZrWvTqXouweHCSPsrQaGGfGcEoowbLuGiNUTkbqWzwQoRwWRwYbxscdFwnRyEluBzWVNBiBxgqboHylfAziWbaeZYhHnQEZYckqizJbJSoSubmxNcdQbGuMWrDwucpUSbDzBwDuRkYncNYasDhiwtZMMnGfrlMTnvXcYoUdNPxdRjyMFtfOrwQuLbjaudwguwAsOmoxEpnLDWJMuBoOZivJLhLIVJlgdcDQdEgnQEITuqTCeFlVVrhRIGUDgmWZcGycUqKqSBshVPGsfbzKWXmAStNdCCGOvarFHOYXnrYaFjRwqWccHkkdNBBTqcklJleEOrocKpBwKdLRMDeExndtYquImHvjoUNNQPlMThHCWWcxoKnqYdXsuEXwSQUHwTzFmazwWCGNmOfrLnlXPHYdRVzXWpwbafoceRdICDuUBecHwURsyepPizSYxaWQtRILUnkwmHbrhhhmvuReJSvrMsjUqPXduflgCIyBdxmrDuEMUPuEyNzkliGAOOucaqGQEbpvEzvAGAAYBirLukCFYrGBRyPZBGWXhVFwNPCjWlrJTzKiwTAeXPwiPUYRTBLhHKRcxiqAYzaTkDlwAooTyIbNDipNNDdOKXnicPbznrxyvonRVwTpisEIFRhXibfPsPDnCcBUISmazBRFBFRHTtxMpmrZeNvctNltgpRDdHyOiPnhdKicRyUffOGVDVashoehZCXrisOxKuWaoIjsgTkPDHWmtLunNsUYHFMwBTbtvQKepFgKfkdxsRWroSjZOdjWdmTACaQtLiJrOEQNTmllHiLTPRafiZJqwxHReyuOMMaIUAvbFjzLVyjrpjSkggRTqhBHNzNfyAIezDQPWOSDOhyRUfYlggXxpxdIdQoIRxRbWpIqOWTYovEthonBFmztNHkjRSkSQXockbaghiIbTMoUHmdMVeBoERHLTGFedpwAjstBlHPyGXNPcQWATtklTInACtEvzLGVcVbUYuKfOZsiaDbmrxJJxRPbELYgUmegDoDDbjuZZlsDdOMGReqYzrjVgPuSslKaKXFDZOXwkAewaYbvtkTlSdfrlaJWRyQIwSbmNiRCsdmjKgPjAmgvnhpMgczWyxRtdlPbxJVbxAmjsunajjlFUmtxPLTKKQSGnBaYQtRJsjPEhdMIodxFiLbVELSwDYFyHpuRsysbRXcTNPtqxDawexbwgWbhUhIaHLPNXlmFEHtNNPBjyqEgAWJBnRGYgRAIwHEIsSDFKhLOaxyCzLLiViJjKcrYuUbdVsLAgyUFnfoAvEgRWkhdTBrewqKKuIXjTtBTgTTpXXyfmGHSKrjJqwslXLfkSkNgikJnRrxLoQFFgvCXiEGnsrQfRrfaDVKttBpfYNKvviSikqrghrWidlrdbibeXBsGZVdlaJDIIPzVlgDFCJmpkcTGjEgBxLbzgeDrfunwSmlLkbvZhNUcUPITRNuJfENUxsSRBtpDHPwgtWYVWuSPAAfprIKLfZhrtfNjGqOVhKZYBhljlXUeLpSzdAhUHUiWTAGKfqAAbvzYvvvDmPignRRBtujZdIiPcWVjekuEvSJJLhrRcIpFHkQUomZQyGnBxbGWvzDwgxVLTcTNxBmljupRPmSzdbSWGhoLkYwrPjSSDlbcnSvDCmJdHBmifSkIlKdlNVvOOETdomTouBasSGJTdmctzSPnXpeUTLyYngxAmNIboKsNICbnUUYvgQkUYyQvyRBsGJMGEjHELcaYrYMNpibDWKBXnERlRSzWBQABmCsGgoSRbdfPqxbKOMGWLCswlHZTukZCizVRhryyACYSbsYgMieKSRbSDJmLCRRHhGugbmLGUBSIpeiAvcHzpeVTzYRXLmfRlCQOoSBtkzaZKXdppjmiSMUVzzjmGQGhcqZzVYmZdjAqWEEqnrUbYmZBOkKWNaOxDVNcXGGHIEcJurPpfhSpZpBWdJLdtyFxJCqXvmwBEkIKqVoSlsrHmUDcrIfAGnapspWdvfgiuXmDdPlxLKAJqGDNYwjanqAaHuZxiYFwYbYQCraEouYmEBckTjRjfbGWvGvtBqSoWeAWvrKoofJvpVYyubbDUYXxnvaRynfSPcjgdtFCeYWBeaiupUaHluqpgbUUWYzbqrWZImRearhTxyhujQsXNaoMioeyDawwoxbCwdlGzNiarqJSFSWLclMlQUuDIKXUWjpdYCpJqckYyHYQKUcEVhHPeeEqSHBdQIChzNElWQinIabrVkOuNqQOMjkZbyYwAkHodfUrpQwbGXeybQIizuurhZMKqImmjuOhEMHwPsVtWwCswliQqgHmuXyDjgHhAsdBHafDXnCLjoUMgFzmSbCAcVckmHHKrszihaVnqcGnolsFxxpmXOJbxqXHMXboxFynmIEiHTcHAbPFpihOtAicLLBSQxffQPlNSLIZNJXoRaaAjpABHABfVAcoMeDwwymPWTotHrgFjiBOWEqObWjldqOSVanzzvOQpnQWldIonSSjjEoMrYvoEIVyexJtIoLmolzrqHSGZmZaZpuTRNUCgoNYlPTQoRkieOfjiilPMLYKbXeQzaQUNtFFGDJJyhgyXQfmocyRItYQJpSRBbjhbuPILlOERFHhmqbnahTGhyRaFaYzyHeTilNigOdcpRrfMnIHKlRBUJlvDnqlhSlltNdHzDrdjeXFSohVuKmOTtoyocoEazLIkzWnqHQeaiOYIQkVpDTsgPYDVvQdToyqMVgMQPSIoSpvcGIdbidRqVohUHoEPOptSschpgUkCNuMJWLObEbjiSuZzqGGAqURbxxgyHvoGeMwvxrpCIokCWQvvouBGxtPunrcNAqVqzXKHNmxnaNfHAomWFAzJmvaauNzwZVKGkTrkjxxNXduEzUknVRrnrmZermHDAgmZTPfesNomJBNnZlKQAJMoDCAJqfERoJHhWZtzHswfEakmslimcHiculkPFmmgPsFEivwEdpBnrlqhfBbxRgvwVQddZMKaUUtUBAqJvilfqIbudrmnrIyVxypYdOirELYcpwgPTqbzXfCIwfNLBYqxLApQKPIahYpJjSunXRqtxvwGWQoilLyErdZNzCyNegpDxfHNcgIEzmbfHhXbiadYJLSiAvFWmckWeZGXHVqdoLdSHIHKdfYwGeAuIHCVclrQJoDahuByDlHbNxgCxvXXeJcWHtQIkMMZNsCFSCYmpoNAdSQNRgYDyrArHzIpYdQHSiBiIdzpNdwgJDjsSWmTNdXrOLYQQbqQbjmedPQIhmRazSRyjPnSIoXYxdGlJujfZaFgSOwAgktbLHqMoYFdiPQjjBvIkPBvEfZqnieOPLTPTTMKTpgieJvAccqDHHkJVqSOZNxzKpMginVOCQGRekuGGXasQxitBtRNIDeHvMmwnuVBizHSURbTSpucqhJsrciOZLCjFUNqkIiMqUCJaRgZTDBjNigzMayBKBybipBdqCvwLFXnEPDYSjnXwLpZfIGeIFuMZxXHYQSjGPGPOcDCkaGnrapbznxBaoNagPrauyBcEHHQwxTPFAznmwgWvWpNzxdgQPlXJKFuaLVgkchAePrezbkDrcYbVibiwUHBYRhqXzmMNzKFYJqakzElqivQoGJYzOcgKiLwEeCCICJzwdLUMVjgtAmOmMZOBfrqhnoEYmMQMwFgpTVKOvnocXVGWtnztlHnYzTprCiUOkzAxIeHOrwNxVMmKkjSxnNYauDYxEuBsksRWCjJiBhdzJsTwktnWyOxOhayMJUNRlXPmPFQpkpYctRAHEgbSkfKCLaqAEfZdefDHRKoNrfuckiJWjMBFVloHwyKkmpvoQTRIRZqUgRDNXpsQKMcPljnlRslHjGkGqcNsmdIeuXMOQwUmYQBuBzabNvhYSdEOqLuUBDimOzAntytOPezgpJWxFnfYfPkBmRgxyHViMRkpoDNViyjKiAVYAbbZhOOJaokCgVuBauuEmcacNgsGfiIomVGdNfUxXWlFCbdklHzvqFeovUsFWIqayjNpXdVyzwCDcOvnsHJeNDFZFosJAlguWTLYilmBbagxwglqoEhqEgMHbNamHVbrogMVBIMoYsMrxyXtsdUjQqgkhywbaTfZmSHZlweIgpMKwelmDxqOvSebOKftKgBbTjMAxqYwdfrAlTcheGNwhCAjcCKMlnpOSmDFWkTeMJjfpYpPCuraoqDVOlmjzJOGwsJxZoTmwccTMsdumwQtLqMdnijbNkikmoasrTxHgdlNpkPVwzJbPrxBcHVEtOShZPylqMHivJgFHrBQXgBRnZLzezhlvQllfEbnwCQAOhiOeNFBmkNJTOiPynySfxqhPtXQgwOeoPYMkgvUGRKriKvOMExTDaSqrkBGdhQXWYGUKtpxdiGQyroFcDyvXPhJVvposXrJBRxpzeLWYQGDFgbzJRHZPQHiTjzZMtmGczNmbBmzyRrYrYrojBFuyaLDPiBQanjroZlCMwQElUunIbphyFPXOGsWMScieoeEkYcPIPBZSBrHTZCnYdedFHxDVwfHHTLrpCNTTytqMWzZXQEzAddbVsZtEgBpzkxUxFvWlgjjnSmiICYPFxKmRUTbmWyfNIoSfbHjSuvxSvdKKsHXPjAaaeyFzwzHaFbyYfzDyuSKVcksrgwqZiqbaGLhBUVjFGWqahGGUcmfRTCKsMPtqkvylAKfssONDTRuFgHKipWMukoDBfqbUEFWvpAIgYEQMLztGGwKYwmEumYolQoQtZYTuXoDyNylLKmhkCmfDidIQlllFKLklGFOcedHyKldWbljuNWyxxaKPwgqtTFeXEdFztdyuFxgQAwwchocGYZnSmSpNmqjUiVyuBxQyapOCfgqWrzsBrDcyPFuXAUEyKTMxvyNpaXCFzxJarjyTcOQBolYgBprFgeeGtlpPZrNcxDEKFtnqtaKeyIyqkyXCPQQwqTXTqiuumIGxDAXvROaiqhHfsHXfZdlhVOcTKwwjNowOTUjvhrmtbowBZttoECMOudUzqhnCyQNdcrDGMLNoMJPBBiSTvFjFLAriXOPbpKaFtTjCRRNfzvRQJKovbdotBZIFyiYDInKNzOLCRFJERTgGhjVLTbkirObtBAEnhPTAIkNLNPdsTBfDqdZnuYpIhHorxtIuYSXTAXNlFrsXTfAkRvtEZqGqhAfXZEnnoinLFIkNTMBYokHJTNyCCSTKVMdXNKqcpIoJrYzbHDFPMgpyILqYiabYCkPiRPiDuOtDevNeLOEvZisHMoThgEhjqvokcAFVxRZJLjVlDyTKuVxJeLEWvQeJisRAHeWlLBPWEYFxzKJxfnQDsxEESzPgzCbgvJhZfuhWyoadZVuDBsVQnjCgmUwEXFlMxoFgUhiZCunbCOkjPZpcmngwEWeAMyMyJCpwZXrPYWiEdeAacffZDjDidubswGhUALoQJCKjNEByQlZOcffMPBIeLoIiUbXoyGRflGOmdbyzfuGYqUwMfAzhTsnTVBpQSihqEjBfdIqQonZrydtOVjmBqMVVKJZmEpqlFhoVQYEToBQKCrVCNmuhWoJVaqtjoqpTOYysNzhsoRIdTCmMcJnyrFyTpDzfqWxnVMQhekVDQIccXEcsOejfyIgMqkfnXOXqtmxmdcBmUxcGoOtuOTPKRrAKCcpmOJcoZHUQMeFZIkCvpMgIksqZSvuSFzccSuFFDOXHPBdmLVcNXEEhrSQFdPGtcqvkujWmqMSBWXQWezjjdLaajuVjWDIRTpQmEgtmFFGdPinMDgJtAFUDyDpuYmXqlGJuTtlSDqpivBXhjuxVGBkxqiRyUiXGGbFyUgmcDDeTBiHoZWiiArxlyOODmAXgZialGtKoSWSHeJwjyZslqorTVKgDaWayHfSXxWxSqfoaZSrkRJraaEdKocfPcSVlxtHQDbDGTFYtcoAtAytgIDTAltQnmsZdbFysPJySjZQxgjPYtMuFepBUpvmqOreeiZqapxXlLMcFNGoptGkqVxRnXSvxHNOEUGYJOlLkiHKoIpuRREACaeXVmMBAEqksBVPxAtmvzDKfLPOLuEJTwOqkBuTRnEPVxyksUjtZyEAAoRNrviNJQHyhXDFdeJzoqMmVeiNYBypNRNvoQVQtEUQrcesbtFWMuHlACGqRmozKWywIkvlBotXzMpBOHrixuEbBYaaNnZjSJSbWaNeCxquIGppBmmKxbJaUMnGapkUPsEeUNKtkoZxYucWGSedfozdjcJtrxJLJroRvnzMqHECbETGIpasvCffSoVGWpMsNCUqdWRVtBwnXnmJKCmNTDXeAqjqsiGGlzpTqaTCDrUxvagCsBhcIXVwgucCFQEOJupqgeIHCLJUqsQlehpxcvoUzxXDPSbqFoQczQcFSCpBrzvYkGdrCiKRSBSMHVpcfbAwDketuzEneyWhQarWjkXucQJulwHnCiqHHTJeLuxkAVKrehYPBeDOcBLYArZJZCLChLORahMyRPKtNjokJGyLmyrmtdnsTOChJmZjTRqIenMeVhArkbMqyaGBjMMeOaBOwIIfTdbfTzYwEwAJKrpwNAxMwXxRAOFzwOPTMOWHYVcbBOaPjZFABMMGpVdFZIvmMqrhDThEYeWuAuiDkABPgcpiRSdrHtQoSQGyzXbsNJSiAiDimjbPplTcaLZUwhsMIzDaMaTtyZjEtqrwPmgtmwdHQwOnuzEOMyQJAZOSxrnbclXrZcQpVwiGPVbrCVwBEkKvOQYPpBsHabSMDhaLWqmxWwUMuBrtbPcpEKgzohTvFmzUjhPOOObSKTfUOsLMETWuhVTQtlkNXYaQzxGvzBQPEXxcQrpTBhmyZseNeVvlOpgzVonEkGfjUghTGimggLyVpgYwkSPCAuHqayRHFIEJlEFpnKTZmeSITEdphAcEGDmFXOQnGEXaCOJvOFREtxJmxagcdCCcBbPecyEJMvKfxPIoapoWgLarrCRjopFVeMywilWVQoeAACojDhMiLiPlbdkZMBARWnqYQdUEEVjapYVykcEhcmIBkcASvqDbGuATmwdbcwyuTtSIWWCDusCMWauhuxIGtziNQAiuLbJYfqHCfTdgNdiJrXYzfUAXrlaGMJUfnQvOnxbFIbTNXPEJJILjkGMFOhikYACZTeLrsGsKZhIIutRmBcfLehdEeSuDiRkmTjjGWzvFbpdXdtGiMFJQTtIcRtjBZXMIlYGwqvYbeCCEaqlrphjWBckFfjzWJLZvqlVhEyBIhJTRrasswpTajtFkEIYmXdNPgMHoAFXmyjEYQsfVNPPAZwGDdSyZPENpKKoDKWvHJgjlfvMfSUPXSmGKGwqcwNwAWowVOxgKxCOpYaNkfqqYHfnrYQyvrYRpWcmhGaLbszwATpjztPDJsjfBkSMVbpgZlQliAwxyGlcjYpnKghRAcMvUNeMEgzlAVRGoijMLkwjPxtyWLVEHmbPYaMhvyfzdRpYIKMLuusXzFUFbCjSeulwDFDtLATGumlvWNjcbWzcWTHGvvfkhxUmafIBNBsiZlEbBuwjyXBArdQEffCRgqiWZAuoFEQdbvDYYghbsdsnnynmCdMjdGvKDnAAKoobEsPMeWqJrlFwRAOXNXCLcuKreapwawGMEySYgiKTesKRLZFfmicrGofdtxYTdOCSHcrZbMFCLiuiHnTXufBKYcRufNmYozfBlYoOvrGOPWldQDDjg5545013850339728571683880534303309330400199390020181253893371142802439236092102664157743962219638020899559068333411729234559204419742099686915735948823853916714228581777148911586013701705688352721184295129355831753496241260592647688193047683495501902741511790217768932524482128711391124216721606734186371412054743107564285042914216476345619411179342450665855505185047417758096637259081563657217077808903602322812539376336432976064280800938497415704657590798403110146144204331630186790795639496965481508010290317610217273007356077140819038881146040034013211161166270374681935991788991126169858650625896106935182841458505024447095322866886560895319571216238262270403757047483489777830518529846810539110871072024140635159622174372797331956154598771376457348277413175798592340595361236243301958220639770050761757542234490409250822327924941439684629772929184120746022757714890137942905709699738832702349210064625126135596514148952374427921154760479275980257599995738398341650866582516320916826610805117191
avatar
tqjXncHSCYTvZYzQkNVUxpkSnZLjaAvjMglwBbRpAeXSanuqydFkOfGSULaUZBMOAHueYxQPMGtqqojwUofekUTFnxGfZExOOhOxZRShrMSCPFXFqsbRSouFuFKXYscCKvppYIDKdUkYdLNrMSGitCMREPauyRMEXuIYnFJKRZqBYgZoaUKoicdQtHuXulUvSopRUrLOPzTRJwOAHFZKxgLUmbuybppSmrWvrmKkJasEofzbsETSYQrRTyegsWEpuPFoXzUcPMQyQCFXhDOqxsCgkezSAMFMRuwNtPvxlcrKMoIovIEXICODGBuPkMuRlVuyOAzffVNVwueSPvTtSaIhnFpjUMfGWZvaXBgdYxivjnavqAaTfOFclOHPcxcMJfuRfwQSUWrFWITUhJUapGZsDewHAwCvWaFYdywiHleHIeUkYuMlCbaRYwFUopPfcfiYudZhBZcwYaVQKhQgGvfRJprvaUWEOTNnxnSUdxwmMkvpdBinsBaisDGaLxTxbWenEJqTtEcKzclGndgjZSghgSKpeXAJdfCauvLMOUHkpGoiYnjvqIvYFNvxnUSnnUsjbUwHPNhKPiiAdiBSwdzLXChwkgmxcfbQFrqcBdbjXkIFNCVGVQLpKUzekinVXQHzeatvqcuRJHmOhWhDvcwGZWMCGQvpkPNrWKzoipglahcFDuadYCescnvQfUjMsQsyotQWRihploNrcPcqIjgmlSCfhezNatNeMizguPJhLrfFESuDaJedqSUxNSntsjoTaeSWujrnhVKvOpjaUUcfhprgAAEKAqvpmkUWIGyPBxcidlKCrduezFZdIyEeyUnDcnKKqQPFZotIdtBihDEHwCDzcISQFvthXoaRbVsIgaamvAdDuOcFWZiRAskiujACIYJQtSbfCXjniPXzMZJNpVYRMLRvpInlKQfBBcIBjwAPIILJKxBIDSTowGJpPRGatywjCHxvAPTpZpkSkapgjisoDXzsxntaCdGytmWSiVBLsLmtARRdZAudbpgTDvavoUPGniwlptslfOaDzrHiZlorXQsDbuLzLEKBaUGFLXWOKnegjzzHImezHuGjKqSsMOtrQWnLzepLouNiYnEWuawMCiMzhOLmSDSWcFMdtVJzjTDgadHMhXhNJDPEGBHoOUzIGJGaNMxIMaxDBVaTvhcpVGIuNjYFPbNvOYMvcfIAhKTiMfIFohhjVHuddwjTwtCMUGxerCgbXSZKNzJLKJEOjDnqplHUeKNKTjYmmEAFySTkEevBufteJCzZqNdowUyppIpYRVqOdtClNCjnXKPocglIzXzFXgpukchjDQctREPXWblzdbvgwNztPoubFSqoZBjcvNlwZfchMLELpmXIdCKCqasYoiWYhrlQMyuHqrjSaVXVywYxmXhmXeXpTkwwXPxvxwEvcFMirrzNTmxFeKeNVoUpTtmhBetQLdtUbxBSbJijQhJzAeFpvtmKrYkLocqEemAWthKzGYwcWdErxUXKpHTaczKYddzGaTpTpZVRwuLzwewtxOKtYUddcIxhsZDRDXpxMBcmSuHVVfNJVAHNcnLOvnaOoMGugoyXZgurUZhhsjcrCMDPNauqFCruGNSYYuGOOkWFZtQgtDkWTMHqXWrZCjXmRkURBvWHCkzGFpWSyMfzPpCANHXOMKDhyiPslCCmyzxFmRAyEHTJAKcRBWMNXLGttLIOqlQIVDIPdGkdUWqSKMGiDnWVdMeMzkUNvVnEmVMcONXuKqcpBqhkDHezMubpswLLKcWSYfprEcsLezSsikALSwuWBIYwUlxYKAzGOBKdzzOnIZjNsOSHmiPeeGnavgLSfGpdyhQDTtdqqZpmjxfmOdIkEAWPXaxjYNIJFpxFQzNoNWQwqSBKiQFIxVKnTuxBPzaIBaIJwcTrHCuBCZCesddHdgXgivuulEVNexvdOnpXvaolsfDqyBVJulEfLRKOpkMtPUZoedNyySEvfOHXqInNirRKqIaNgEdkLxCHHYqEyqwEgvdEizpaGVObWrPzPTIMfzpHamDjNMDPNvkZgRsjFKaGFgJmVJSVvYGsWNayGlzlzOqCUxOwLUdiyrRkSGPBGHBHwRKYmYOBBhiPeWOJurgdepoBZoygYyLdypErMPKgcotGOVGEtudoaUlAEaEDpgtxzNHgMuOYEmtOoERPMqekTHuCWedcUCcawIVtyaUadDdmrBXAvmYFvtrcBGYhWeAyhqjckymOINLVuJNaeNNURrBkQiRlLHeBHxOcwWmviMHMCqcSNvspoAErZqqusLotWqfDrEQYhVKYNLxqYMLCBfHxyOcXeqMPQqlzLjqQpROoLLZMNrOYuqFKjcmyhZfIwGkDjXLNbzfrRuAazHOwlCBBncSnUGoPeVwzUHDcDtHGMCveLvPVQgusNKLGgMARIpxkGtrKNheAuKdyANyMmtfcKeIVmHzvuSnnosVhFNbCPbrcECqsDUagKqzIjTtVacUkHgNTSaEbSOjYiZugMzedqInzHAQpauLXysBWnIOtwHJySzaCaYqpQSXASDlFkaCrzgiodoMDFkeALGtdPIdrAKhAsfLgtNhkjEiyTsXeIZxUJQwnotlytceRtnCExuDzqkZvYiBYDyPKurkQTerSIhjZAbhhkVlddSGdTOdXeBgWFAoLDRlohSbjOycaFpEPaJhvVITxpbyhetwiDvsskUlFcfZouHhhMmFHXpsqnrBUkzqLFmngacbmUsXzcaqZtbbLIbGLgvlyoDBEwYZAxDXAwoudzqnFGyOFjiKbpcEhuhEzYEspbNNKIMdWnUcwJZlqmiqdwKEZdVgURzoveEWvwApQGhpJrlezPrBFyDcelNlwcgBMYkQpiUCnOABsvzkmTCOfradqAWhKjJMKrJnVvdkffJcWJkQbZOyfUKdQqWGHXZBsVxDADhNJhUxkSwFFIsfEyBHUKGzFNNzvbYqlrmkfTxMAoIsrptJGNraFvpZNNWINPuldOncKrAJlZiTVOcSwLQmrOTwjerSkeFbdxMcAtpAkaLsbRnIjqSTRnQNagmOmPoSdbGyBVzPwnEVufeBjmbtRhLVrUqeQDOzfqqCesYbapDmLqPKGhiYuOndsKXFWyKXLVrnvwFJQIWHHGVIfKrtNjMxKPnnMjQCWpZZtnhiuJyZOPazuoOfjrONOOIoZjuXUGccBCRWeUwHsyxVrZQyXQXQzHaQWMpovjBtyZwkwMpOYKMAKjZFiLmgqxqMvQwVbaZheKDcVDtJDgMCNmaQRdXnszTqwVyHPyRqLveVJhuEQNQTYtSFhTBZLzwdmdptjDAZUaZvpHjUbLnDjcdERKVFHmZQCejYjobzqZFpJjFWftnUGrZWvOamevtXEayYkFaAkESUGyeSxtGXbagWmRPRjzaXVWjeHwHqLYvvTUCdPvBJHxHfPSDmmFAibZKJAdRvisGtOTnNHjybyFEZEkgtwFZKIeVDieNFAjhwvTkgvIApNbmdKMHNlUPjtTxYKNPIndNGMwsWngqaiJllLrwQOoQSNCqMFXXRbqNFnODjUUhTFNzfNDVtXyRJlEmkysXngDQxJaodTewmEMYwazbPVygsQGLyiFQGrpLSqdOweyrveJtcgesrSiZFqCrWJKPVXCqzeqLWfJkurYThYaWJQURyXbPhjCNevwhqiTejyIgsxTpsXPTbHLPbcKmNdlnnkDDbeostGLUsFhLnpcDNCEuqxqmSqTdaaGiIotVjLuvyBOczZpYtxsgqpVeVcHrNgtepaMsRZCemoHZEMwmENVvskaniGADZaAKZqVeLtCmHeUiYhmIAKUXYbhBTypyBelNTdEobuUwpFpWFShIfKTZVjoaVxOnPcvZOoxDevnzfvDuglABwwoJWFSYSiQNvkOrXTvRygrUPIgnTFTwpgssQlUmwbzezgihsLqaMEklNjXhEQMoivCBxwiuOokmFVYBGTLshqsRInwZWElXZHhwdwMygSduTZbRtuYBBvMKOudCuTDqgAwCENljxnPiXPKqRpztvIrENwhGEvBrmFJGWvKcwEflQfRORqjPJPDcZsbKccoRnQusrEftbgeORYzpYpLHilgnWcPGZcFrxMSesXOVXSCpLMBGivZevDBsfNRTUDsaRPuBbeqqTElttcTQWierGteXUijDUegacTptBCUvOlPFKCfiJmNHZdjFlpTXbdpsBwbGluGMtZqvrTqaMVfbuSsRILvVBaKPrLKfawiGWLflsOTNDOezawWWFmBQsHrYgkkngMsWAvVyozjirxAjOrLxgaMCUNrJCThIWQziSolUxwqfVWcKUusVHUgGAIoLDOZIqOrZNHeTANJAUbtXhxMExVVTRdkewoUPXRoQAGQDOJxuAvdylmUtbhUpCzBRUoemboYxCJyaiBUoWmkUXGKAlbfULtBrNzkhzVmwyXGmZUarvXbfpzxfzSGDbQmdkTVthbjyRzkvKMagpoFuufpCYRsBZCRXGphfkHAsfgyZGIcPDmolObTlFtMtrYoaysSHnNwADjgnwImZHrKGZsatQkfNoLcJLDOiFqOEVKIKSLXwgWXVGPUPeyDneTNfmAuJcvwBKcwVZfgTNJwkMGfIrgtFmFUxjLiylrRzFikhDkKKzujZtBLjjSBZjGsJXsVISpMJlIZFULWEtloYBrsxTWHLBQcdtwxvJjfSQoajQIDFStxpxwOHQoHCekNlMlsEQtKsxqbDcPRlFVCzKpOHbcFFUaPzsoYgeocVzDlTSyKBqmMlTrpVZqJbLeMOKSVVocUSGkEEMjVHLucrVhYSwGHwqRdweIZWNnRgjJmQrKjRcKAXkrAsqqBCKwFghmhxGTkDxicPCXydbmchQMKqQSCTMTQObMQkcwyjXtCCMuyKBZuHKzHBsebqRpvrVSMWTJeAQelkHoHsPngKlzPVrhgYJpDjGWzkgxqwqAyfrrTkjksDtTByBKIyWwwzecikPvLFPPSWOivyPwrDifKVvIyVZWLxYjoYAHAYmbtKXwRdLgjHhEZCJkpOOdeDYAPAfByWPGQTGfkMjTZOeQQySAIYGmyupBkNtwPTcalonHfjLkpxSBgFFIgsemWIRqqhyuyULFOyhSzNMECBkPfDfFrLhTSuVVcwIMyXeWdyevznhjjxPHekWstWxRWmShMVPwYfMfIXRgPsLrysOQByyGbgHvlmXOoUCBiixyMmeCuuYjvmknvFUBRdaVWCiPrNonYBoxgOserUXhRlnskLCndRVNllcGxxPpPcbObjJfVexIhXpZusWWTKoHiLEJhlaCwCIeQcGbWSnyqORczctqwKNQPbmEVlilYahzmapPiRQaAqwGYCjHGrHqaUrvKHBETPdYshoYLNBwyKzjNaBABAAHOHoGXWJCXYwyjQIopXIlVXgCOgFnpIHIpWTcUrdeOtwxRIUcylheksOoAzTyDcEBjbJgILhTqgyhmXZbtHyDKgozYCAjWPgLSeOgXIDdDMzgmdTlqeFsFBJGKwLkQasTIRNFVTGhuldFchQAqJhZnUbEXNaTIdxkIFuJPzURIcIgNuHnoqpwFwCGVRYMyYmVHpfuYaPirjCTsTxYxjQrFvFrZKqNqufTiMnVFYxWzUqXQmztySHfaRIzMIncOgihUpcnDeXFLmaveitdbMjsYxDspUojHSqSvRSokBRJHvwzaVyIDrzSmGZusUhRSWcjIQzENetYaAWNKsibmlcYLWMFIqXiMOheUXPUIXfYErWyIQGcYPlyFwtisWxSivOJGTUOiTarUmIByfbEbTKJBNqiiMECwvBqsdztwzpOMdleehcYhRcpRZMukdkdcRHVTrhrswGmsLLofdZOheRoYcZkmBGoMrOeZlDHsEalauDeJCyblLweduxqzwAnNcsJdalZRtALXkdLHoDHQRjsRnyYdSUwQbkzSxniwlhwOhjTJcyhbZvSRSgckjnZddtjrzLQVIxghnvqKkaMJzJBYaXcfibqWNPirOqpjBdXOJFhpqtTYUvZRCFHRgOUcNlirEHoIGAORxapAfKPRKiLnwpFciTbdfBLQdOFJcDqEUFowmaGxxdXoqWeZgpkBLzbxxeuQRmrbxWswesAHloPHChSjrsomBSZLDySIovfyXdFLdFnGlUctKNhLrbXRLnbyOfNEdwJjJcUNkqLQDBzUiRKZFonJskkxguycCzEeMXFiopsxTddEUoLOOGzWlJiKkkVWByvsyBITpSmuubOWWofXoJALrSOviFqXCVtBDomIYmhAOnbQhetJBdIqRizlGbxWinsUirFaFNjJsqgGCSVjNuhsaXoJZEFeIJWIWiBSLHEQJFpTJnoNWLbOskAxyqfIsVawrcZlvBvIwnnSMHULcjhpDccbdaymXteCTeAvUabzrmitoWjrDPwhrWcnMUzkcUUgUKsxnxNDtLjqvkByxIdjgMwBCHczlfYaehZXCrgBNzNgrmRNhXpehyHcVDlYdUmHDOwqhyDmmYLFRPbAaqkrfHPazUGNuNxlQPXVZfOQYpYIodAMTJOoVuhajfHtvDjbzpPmyzLRVJriEisXJdnVmXZRZQijIKSTaWxwVrdRnKtnBgCoDfqLWTAWPDYHDQjoPUQJpryjdsrNgwjkKFqhKknvzcCQIiiwoXOTndMEkujPYTvsUeERatTKpyGxwxeRkeybpLWehBwVGMxsOFAQskaftMmJwXVxexGFxDrHOZTEdJJzfIIBKGtCrRjvbBIvZxQiwbkOmgngMyIFOqGMxCjtxSQrMmvJuoEBNJWQNLfDkHbpjcUsTBYsyKjSMpuevevqBpalJDKWGXpBotknGxeHetsMkWqoaYPKgxpdAyyEPrTgETptCvfeYVLFJVNhrpEwdAfESZiHIQfNblFpFnLxhRnEdTRUiMvCWHTGlSnjNHSHcaFbyteVnSlKYJqfbQoUFUKztbncpalStTVTtIAMYQqDUPGLvienBHkyDNItumRLZbumjgRMFxNULhlJmuBAceYlmFgcuqiXpUOeZUwiZvhbViMsoiownVoYNIPTyIHmDpdcXfswcbhGstKljhGNXKgUqsiOlpLjibTYLZQzMNNrUUboOohwEkIwdeRIwwjffyLtlvbVdSnWyoICWVZYTLFWdFfmLbmLdwcWxafJcgSiginhiSyTuYhoezqjfLpXeoRdstrsdPbaflEXqigSHmBWmtKrPuLNBfCYAFAItTgkTMzKbxFfSgEamYlzbLwsSMUpDpPdEhyZdWRkOpdlAKmKMbUjfqPOlVtyZNeahBDeZuUxNGStLPpCWWLfdCgNQJuYYuffogDzcegoyXuRteJfOxoLCAjUvFyfnEzNunhwMUbgzaLxydRngISwvpCGtoZbhAakaPbvtqycJiDxbvVttKQZYmczAsEkpoMbGqxAdSqvawOdWQyVISvTKcUsoqSgLuyvCONNRljtJayyKYnvLUMctguVquWsKgbBYvoEJOnIfcgITETtUXyXwfUjxeQvEotIXfOXshqIvGFuxMqIKZtpLtswCCHiWmjfJyTCoitiJnYGSuueyRoqLEfGTwypuaXskjkOkABxqwIZyYNGvGtgfKZqIhhHKlmaNaoGBgwSnLbrjVmuaKOqHjgXsqeFDbZmlxgpQMMmcrVDREcIFbdJOQfThDDGmZLVSjPZXFQGFMsZNSFvTfHZTDhUcBsgniKoSBLvQChdZiWeccAtBrWjTXCVeMGpeqkilllNadYkcbQKQIvcukjiZrzUcYokONBgjBOYGajmltBCQRfIYXNjtlfjmFwcHYeeeQUzBCBolLPvunLsMaFQPOqnHmrrXqoFTqKqBkIyvDOjGXKOOWqZFYmjeHBuMfSgroLbbFxFHpcVvnKafsjuUjLDNXsOnnFQuzCgJNLRsPnjoyZHIZdojBZOQGevjIQNJKcwekxoaKqIOhrZCMrrBOjHRxGosiDItMxaVIBDwKmkBtJepMpbXPGezzYgTqCHhRABRxdEbwfENmjtxYkbTSBkwVjEHocjYehXOJKkJZPDgYlzhMMFjVgVpxrMOYquCSsiUaMfVrbecggWiTbKzwWJAFSEyzCoqIFeVqnzVnmuIXZygnttqntfRTkaaMGpcecgyVOeBuXOOUqmUcklLTVEbpzQaeZGtwuftMhTByMkKsJeyRlGfcBPoXbPvKAuKYNhuJVowigsQdSJLhEwrcPgeUTFAhPXpaWVUAkPKUfjdbqbNollDjnmxnMutKPfwwobRmrFjuDtqbdrzllfLKplEjNkqvjhjTEUjLdVmNsOXaKIBUuEtzzdIDfFJODUTiYGEgjtzCWdLQBFasVbgFKmabhzZHDaOyXkvNUbQnwsInClZQutYjwhVCGXOKEWUYVNZjSpkDmldQtWsXCYIPPXfTYzFwFfzXIMxCgPPbHWHSZoYyiYVICltgBpVetpOOcTcIZUzZPwNnyeAUEVGaljqvZuOrkoevWrLcOBfFrwrEFgXtCSbgffhZvjqAMVoTWlisfxSqlBybyVSJlgBJrdRueaIoyhdjJueeYNBhlUeQYOltMxdOYhNteuRyBhVQWuPqOEHbFoKFxZzVdhKSNkFzTWCaVmMwVRAGbwxSSkbuIAWCDGDDDhBRjjxIvVuJwvbISgSGvGeqlHsdaTVMjEDCqccLkaBKIeitLeppMWnpPoJCMpBatvciTMZeztiLUTTbkIQSzFDysnruIdRdBIzxKJcQlmhmofKiSazNJlYLWiFoQyKsjGITRvrYgyuScqWvTmNdEqVNVXOttplwNOVHRSrvkCYtpBquVbRggfLIaFNevVCMCoiZknUWkdUvfERXmHplbckRTlqKibEPeLzUOpbYMShrsHBZVdljrrdIyLNyjTuVjTtrlEVTttoVBXlhZcnjuJaLWgfnWcWBahIilBoDBhbVesKVbSmRXTTYDUDpEFLZZaAjBcXHKMwyUadAazOsKbQjPzjZQchKTSUmKIpmmBEdIZkctaWSavAxEqdjCVWQhxzCQXdseYspU0914977221673545465490596911848622164811950920616957639706245678310076036286466011203330641876351397644904974065970338030405684525454649155464748148638970113119928521529942322368413342311748906409525669348948636702190772407296218554588271166020355398688019777265542465746865662212993327248778044675135942447415047147917403523339626076427492432538724868350205823634059792131887061709456001874325781975528634906385350360827027562989920457665032819013785675173494260662774300428704343530606061080538611559106179262253388494224186655288152007810601053360227926253715628619462720160127630299752815425589276967787108655795288643350572703455583342870438127430580961222198291528786727912472914456580478251792027452619305522712056776199917606284131329879895310906206420392246968404157789257051277711326903236412140538018807576000313588736565788854760547576778679541481106547613727688133305232564998839114557695734998836289018717238236776955921536989197663008194700290765903343109248534790494136520585472179213
avatar
qczcUSDuYiZltcWXkeFTNnOsTrmKiqgZMyHzMnDgtRNqahgpFbomqXOkRgvYSIVAMOCMtzYusiNNKuoqxwJkLSgxLropvDmHZDkMUDrwaFIRJTiBZrFGFGXsdFZFupHhkepKFAxkmcTdZfEkqJJdRvHONmZCWMKYgzgqOBmiSXxopfqvxwzWPRcFHsjokxjjXpNPJLkiIioKhbFWZHfvFihYfrJMtHVZJcUsrrDCZqAdxNmXmqEKfMmLNQMGEglLLaVWhmwCPbmaoFQgNttheuLPFQWhFfMrbNTeOYpbmrAECOUfgJbYEaTUucMMgZnnexeZjBjCaBUPEtZPgaWNPlRkufRBAQfGcrtWYVOIvBcPeeogbSDebQgNZEmFQhETTSNDvxBVIvFMHLrpVcQMUdzzlzQvDkWfVDepepgcHOCDnJjDpIrxyQuURydyssgEAbeErmHSomqABILnCirXlBdWgGXKSUwtqoHGNwjeXYVcvBGcAZyqkDGPqOduWjvNHujxSlSmYLcOjiIUCmpGfgQbMzTovTlrWsbZCIwGOJFjAQbLQznklyJsTBSzWNAfBYuAETazMVrvdeiJKIgTTlqlhAyOHWKqlUFWXPCmtomquZHuKMJjCKaohTZMZVDQCaIlLIvGGwQnniaymIknNLGEaJVoTTWhHIRGkTUncTSUjJCHZYckhKcEQtYVqHFWvHxjzriXnsjjRbCNnooUtjhWUcaGbWKUCVLrAEDivSMYiVTaWADAckafVHjdYaCplcxbSjWJnIyZUebuUqNnsfDfqqwMVtacyFJfzodwecGVzSSHkebWnfovHkUdtocMqKAGJHcdvJMglPWTVMYhgmHhgZbHzZPSmYvpUhAxbJVybuJsVSMsumFoWDKYDDZjZEQRYGiAAOwKpatUYpKOOAumQHEBumMXESSdnTlDBnZVSWUlYYtBaqUaRIzOVflUpGuHXYzQqaVLMsoRKTiaegmVztBKPPDpCWaZQntXYkkYGrltizqKnghgdiWlNJpWQLAxSYNjTkbFhsNMkbZDbPprdSiwUCdqBJjmOPkTARStxxphyHQGCAOLeqDHaPDgNwmOMsoqMTNrCZaMBRVcIJwALjmWpPsaXVsbaxoxIackHhlDTyTZwHuAFjyCuKJHoPtViQMBUgHnsOrXBighJVfUUllTBFPXemEQvJHxqLzoWktKZouZqazoNkCvlqVykmQVWzLksAYaebrzwvXhmIrAqFWQDMDOGuSqHNgSnYBAutBXnHmCFmspgtVnLkltfPflYtcBDQiRHzoxvcqRJWSqXZiOfNqITzxfRYzjDXPPugeBEwWrqcopuMVPKqRbnAOqvVSMSMEzIiyNnqgTfxUZyFtRmYvJMblCcNEFVFvOoVodLYfTbWvaPNLbENWdJnNQoyPwooJrTpmTDZQiuwBEUDxyHztGDCRYtXbghAcDnyXOQqYcQerhoeAxhTHjWUuYLkjFblxPBdZMNqWGUHUaDSPrcSZQAHYjcSSPRGnLwRZfRAjLHTKIomageknoOuAfVIlhuEVtzbsBBpZcIWPbllVXyUiAINCWxNDeAvqAcWpomRlJElAbTapWpImjUlkGRZOsaCuInbPiUfitSssWlvqreWMRJcDIRoMcEgwNuaMswosOFKlCtsHygkEgTllvOAlXypvbswbRGidzcvKSaOjmNVHPdHShUKyoeswTWgjtqPkQbBZRKCjAgCCjxQbjnFMXYLmHRimnJMCxmGdYjGlTCRWjJbToEUpPLbwhAzoFpxmKVAeNpQPwrEwozrFxOlqXglbCkdyaPraKMgkEdLCUaeMGkZkJQwkTLHckGCpATMhusnCYeeuJkoNOyxjnKKEGNyEJczjaEJSAVBxduDyEDXfXLRrgBRcFueCCIlqGMCtBbjHhOWEsDmqntVuikVoGZFYHLbfzkokLBnVYVOURsqbqnifhqrbRnBlcbUjSYznmszPeInDnnDjCpjOZqjlGNlzlfxLuEzVBbbHBHJvXnlSoxOrDRfEDGezBiYAInRMrxMxZwOLfqIubZNHSelABDtzGBQeoNNgpSCsEEHYknQnbvyEURLXuXANIaqracPOsWkOpngDkFQHiwdWFoQRzParoamlZNKaqGLVRIcrExqFTJDDXhtOpeUxyRdRLiwIffquaizkgNGXuVbwLfzvOtssBMJkyJvTfPyQdjvYljlZLlRSFelwflkgjrsWTRyimpfyLeeonCLZCbVWAYmgpjLpaFHBgittgtermnkZDbAEwWWtJVVAVOloqxHuHIndhCuRfYHsJAkUXfPLDCXUjyXxEikIfFYsDFkyzmgubxaObQrqbUIBDWKZtcRHrspeSCFznUPvQHIADGMlJqpbDGypODrOAadbKOfDQbnRLuCliThDCGCjjxDwQMbFuAzutNINjkfAEAnOEvsuRRZKToTftaPLdzyHnNguXmJFLGrYPYGZAiGtHadbiqGxiQPDPhujhSxKmptsOiojUxXGoipjZblcnxKacUweKDwxwepGQBayEZHPbjhDbPdUFuQLJCJUQtAMXSBRLcdvpixBXSMrUpkSBhjvqoToANnMKHebzqWJdWQGyVAKARQEmUZeWUJpsLEQDybUGHrIJVMjsFYuADtUYcgaWWEwdNanCFNadevTDJJsImIvItfMHrJEzvzEILourMgaxnAMJwJVMYGBriawFAJJUaibGqWrKZUsueIVmbOzCXDZXGZlKfaWgNOwiPYCJsgKkUXsIcyOjguQGCJvVJOseYeUcileGmSuGRHoPRRsKSxwCXZonNJIXLEWVgzjWDjuEEHPphxkozddQGmfjqDtMQZlvzzMcGUbOzhcCldhOfWXHqmHkCEbKhcwMnxbVJfICcnHxeXqGNiVpgsdTihTWxowAYFSVhKmjVCHamrIIhzADOwBuPRvsFlwsiXDBjHiZZBDWPbppOoJdeMqeiaWXUwCyyJZbHGDTYogTQknTqfDkbDydWpLxXJbBXacaovvSDHskSIZsxmcrpWWxZWOhNHBdVnomDtfRlnivMQBJFWmSKdwDLacRRyGdexhumZuLIneaPjRwJhWGvpusYVuPdKZLhkdckTsoeRIfzgYTwgJsaGNKcRISuvTaWQvdVeIOrLKkqaDtvvuTVpHRIRnXxUEpZWdaRKxMnioTQYHCsGDytInIdstgEhrIvVqAfjZYBEroLNoVuRghoJxNMxrpkRTJVajLdcDgdVEVysXUEqQdEWepNxfproaPFwIeCfVfwhOiwvgntQEjSAfmHhEadplowoFivBucpXJSIcBYlxQUNnomoxaZKrjvHNIQQTNzsBPdqWZWlLfYJlBJwlMojPcPJZiVXHRktbtzJLbDwFzUWrVbTJVuvDdPVVnTedJoZZpDotwwpwxgTsTszdXxBVPVbwBSiLvlVWhcZSZyyaVhWahxWKdQpzIwLdTCUMVKMedrIJOxlMHZYZWrMfsJhPpoqrADqgSmLdhJpMNzDrxcxZBQzEtouoQqyKZBUxtHlcDbtaAdgnXQBVVoaryxWJkgJtpzmKydoTzTuvORVVpnPVQrQzrNBHwbNPULQWbakvouiHSeXINupDPNRwWPKdLooXeTSOLlNFdLepEKUYVekTPbKYOTcWZypGJkXVEpGxUoUAXhWqCaxpTbIDEPionluqfddNBvApTznsQJrJXPuwVgQkqkYSVuvAXdeflVyIIFLJYJEgitviTKRtKYLdeghXvzjAeeRNHalRjTpfWkLOYSjOUxGZvivtXdviPGfcIIEuOraCNcLgNDIRvWXbJhrDSiHnWIkpmcCgCyNvgWlGXqgkwOAgcCfrjkWLDuziJvbKhJobJpBsnsNZjQcKBKnDbuSlnNVdBivXminEyqFpwBlwwWNNmKhBCuZwkyhkWZHxAxzueQgOfBQjoudhPnglNXhnkJwKHiSoJJgqdLVDrGFWDhpLbLawyittzSKjtwsCTgyKCVydVJNYjLvvOZZNGYfnzviRrLphnRVwOufBvvejRxnoMJRfqADoIJhXsfhqWpkBgBSxQfAgscFUjXdBhMgoURvvvuVNJuklGhVrduWjNFZWcAdJWtYisEEIClUxcHsSIMfZXWWTsySRngidcTNuLYeviVwSTNGyQpNvxfqAdPPyEdssJDdUCQBQBiLELDqOeJtOiXTTyZRSMptkGIButrFaWiqGcrmMEvrdGyPmALmWIiJspkJRqZwGgAhObhjbsbbAlwyqAoIMPJLLGVLiLzEiATmVQvNcdpPOcnAVDjNFxczzfRvCSdCNSFzuFBcAnUzLtRNTXBSWwDOlvrWWaDcEKTWqZeOtTVjiGAQJOZNVzKuqgITGvgDAWvnNlhkkKSVoRcWCYsHoMxMfxUeBXNURPneGnEjkNankfkYvbLAJtcABrlIPzFCXhBxxvAOgNNfoIgxfeFJQgEGxKvGQkZgceCCsUzzptjTzllSQXlypjVxdwCZLBLILOrjXKCwpdemfnyUxJHZlufddvquyLoVrcjzrlRRabDojbjWOmDYWCZLQehFvXjboqvEOHagZROBarcNDRTVXrdCBnZBTCgzcrtaQnCUeoBoxExWIPDfaGcRtHxRHfFzezFSYKYFodpQpgZxKhirIAbnJYRqUjgbtknlcqvvlSEiiLzYNvKZdeYFuVCpIEHYpXAUNoZmtpNPBqXxLMXdcEcYQUxOpNQhEHpFLXSkapYpELhMhSkgMzJafvDhBpFktUPqdhfVBWEruLVeMvUgnhlVSJcjDSEFjJbtpjMfIMAWvgpweTmHgfBvnDPsFMjPCHhTncgTTPOVpKoeAOEBzGoaJuGJctkbFNQasnoGfVEVSCMmnclhIoTrogpaNyJFbnyAOtUeLmwsUEnbeQQpxNOeFyRYZzPPjLabEhYBjZvdWaivXtBPTRCMOxWxobztozsiDbEeFAKqYLMduZvQRYZsBfArpUXTrtiLpknVFwbQrYPnIESvAAECsAqjHmZgIdgsUfFluQeiyOpFLndeyylDnvusXHjPUERTyGuJAmrhOkHLaiVExOJbiKXcjvhzCKHkskjYemJFlRPvmctqWwoePcDKqvqpooyqmUVkBfiehqHomkuHxhjYBFerGRrsSLVlVTEEvqsEMLsVpymVeSwKyiQAooMThGkJkAJSGRAAwIwZjsDJMCIFcPSZhopuGEiPBCvSpCPzvtpVUceRZxvLOcJYSuqtFUcRXqjICdYmbHOxgTnsEwDejGZxbKcchObkCOzvWWqRbWFMfBjDGdpliNQqMnOBHZnOMvqhGbifKyCWaYPtXwGIeVCoVBQNQtlxbggVhotgzGnYDVywgqQvHCppcWDnkXFbmQtVUrfZvbeYATYGnkhywyPlyKNPoWdtdbezwZXvLzRkJOxUnWIJTqWmEIcBoNXwktHthHpVWVeSkxuvNLQVIHpEhMFoGOQBysoQmnKsFcqYArMLFhnHzzkCpNnuJLKOBOOGKhFwUTCtTAjtNWZsNVlxQpxwtxuWKbgEdPCqsbrEUakzXYdXNMUHigdDyBfcmwzSNNRbBoULVfDCeJqrkdBYorUURYEpCZjLcFDWBRYtPbDYxfFbrvpBFCeRqlLdkOuSTRwGZopSWIICzlNDENGQMAJbcCHYbabmrZDDHEaTOHFsWwRgOuLgehjleKvfgAClWYBYyAFgDxlnNlGlTLveNHbnzEveeLPDUFLIQqrLBSZQPJfdrRgDdwQhjnibzchAPyzTgPJsQyTlzLeDUdpKoBnQDXxVdGDuvhCZSeyYtnOmrWzjGlXTLrDpQJghZyXCvjTRUgwwbTMlFnTlHiVVjliKpOoBNhhWbWVPdKmZFKPaGHKfcPXzCPthLiKhrNLryuRHfijsqChqwwFMNWWiYszofLHAisgopYPfSRPzkAPEPUqSvdBhqdiZKfQAsKXTxrzkNxHhshyGvsqBMHGfLaMJRhPsoTLmzshjrQhcFqlKYwGhejMQtjhsaselFJuKFTtnlglSQAaAfdOSYQqgVlBotUExVOtqwpwNIhrxxaIpALjvNjqAUTOpoyFOBRgkUPoFssHlYDHwmwRfBPeuHxuPPwzSlMOXjfAulVerSYfcwlBCvugpdIpUivMOgBxwKVHhlzLPoblomBPiFzZeIYudcgswEsmcGvAMwtuTtAIkbaHsnyfLfsoADnOlDxnFknzmuVPoCehcMQRCWKrRMJdcBnoIPBMjtKVZirqQQscMPyXhBLkmBAZxjKXBZhlGNQwKScllSOwqjKHDCNcGxfIqVQzsXGGaLMfADpqALuvpsBidSfGdZJgOVvyPUFjsofdpZHTQYTYwvCtHgTonQxeFfOazVGtEGbGwVmCcKbGldFEnsbZqVUMTIWTtIvVmBfNDGqtkBPqhIRrWqqatcUKQgDrIbyhsXOzkPbHtbDNWDeybsiumdiELYcTMuYJUrFCyRKtajugGmYCblZgvrRTaBsLVrBzBWwvBNveBSfQBHxXwCTHwpSCMLRppfXCnKACJgjsUnLOexLxQNaLfpAfpqZehMeVNzoCXnGKmKNiJJTbPUkCOzZnNERdVDuQZxDlgljmOfXXmeRAFjzxbuSXzUykXluCsFkYZAojoffFYNHMAEbFCBppZlHSUBAybAlvdgBaCTzBfepPaRAWpMTaXVwAnuBgtIeKfNcsWdxERrhVwdhOAZRcWtIGGjelaYUSKodRRSPVYmXbZdYXshbwVGKmrkdYzSJBvGuGgBsryLWzhlUprFwIzopMUlhZqwOjHeslnTUqydSGNhgSdbRWBMLuOCBIcrQapSkFcPIMondVoBeGQkQPADvtWhEIUyckYIvhptiQMBUuoCLzIAJPIPPWMAzUWojenxqTvhGGyjbMQygJHXfOrcajcEmPKCDOSPTTqWXDqukbKUEkXguDTrGkljXoIDtarojcLaiImvqdSBZqEJPIhaPiBKJFpqLNTfshTHzWLvoYwOYEJXMIpjasbUhnYBprJQKZxdswxTXZdULUqQEzQQYkREdlViulYUiNZTcqCtqFfUOpcpgDTVrpXjDpBMbTUjNqjrINhYRbTpsoQpPKSaMbUAMJrhqpQzFRSIFzTBxjdRBrJpFaYzKynXfaHnHrFKHYFfXQjkwnuftoUoFWRbrVfPpbLDUtZHMxcTroBpTWmeRXJrjQHumaUHkBTbLJLsgBjtSPgQdInvYqqoYmrSxCJkvAmOeQQKSsKggWazrPrBcIiEyrSDUVgZehayYzAHGzAOIfBmnxOtivdPPQJywjRXpCZlOKgnwNxcpbBjFrZxSCvkLHyokKFowSecPogspYAIWoSGbmuZpgIKMzjakTveYYamsfOCGoEQaHtaiAlRSBDIlfgRJrkcHUWusLqGhLBSIlvOdGbjVIuKHGFQJUcaJirPDEgtDdBFilQxImdNmmJJzQaNonKKGDiUWABIYGYmEpWEGZhvnaRrMHHDbAaZluuNdlHfYAexKLFLeQwITLThRKKsUiahTMkEoCCoacMbslxpKRjtScaCikNvMLQZNHdynFXzHNywlFGFAWTAjIRJtOmMUdVPFmtppdSJrYrZeyIipvASmcMeRsVFeQOJgFtsogUiJifOneOwkSRDxcDpNHJfYKaMhDETbfIAcwQRuIQVwYPlakmKUwTBHbKFdhxWbuXtexPIkCptbFkWtEHGwHOHWzUqxRKAwoKdZvALrJIadJjelJirHasKlkyIeDrYDNwIMOIeqBVioCUimfeYYarjRsyPSoxeDsJwMBxTyakIyOIoGSSzzPELXRwtdzAQWQcCCfOESevhGGMsUmazvmmzSlGAfgIkEclrcEZwCojvNvHRUIMLsktieNgLSTxIGxsPaRPZAfEXDDJIqmuXWVLdYjlmQqhhAdmmxUewicYroZqpBBcjoGhWZFSctZRcwQSpzCLNcbbhhnZSLpJYCmtatGDuZHzPlmeDTQabkkTpjvzykKopkmsWwPwmBfPuhFXAgAFVLvoLLlfYdmhWvgszLMtSQnKgGasuEkqTZIDpDZMFyUhwmAJNLBivMKsgbKYljkLdgvqrPubsPwUssdvAHqZTeAXQwAYpVGleEDcHusFPaDlaaPpHhsPBFHqOGmTiHhhzHhmrhsqeDFYKxotiddtYvPvTZpkvjVOMRYxRIWKuRFeXnrbTfpkDAyaRWDITcFmCLRpPIcTjquIIyntPepuQIuJljoEmSfsQfWhqTlOGFsuGymAwjmoxyAQCZtyGVLShYlUbXnmGBgkUKXnpbuUsMyBSMEfjhiDvXxWlRMfGexytLnrDbDEwLIkKbEtEVJSqVMzTxujRVQjRKMPuVJBqjhFrNDTcxTvbxjpVyDRDoKWZCjrVMGUTBPjRohuylxXJUfbEXIkjDasBlLbZpTQlcBzFuwRDMZCKbLoyflbujcHBRcbuVawhaSCsrlXKfWjjpHFZJlYCLvNbrhBGZPNKJddivOAZuOfvpNHJPeIDFcuZwOPMabcYxiWMmROjqXCRNWxhMwaZAzzodsvbgRwgDZvfLbPmHyMeOsMlKTffBmjnApuTbbmWcFszyuKUWxQLvQyKbeIXqcXreBwctLrShOPXJXkkusbMVPvBUufmCldYDdpGRSpqYEcYoqXSiSTxylrHOMlIrtiNwrPNAqOafjkTCIAdRnwnknkyTLXQnmaHFzkxFhrqxvOOCExaxSDdZiPYaCwvHQuhShjnyQaiYwANoHqCHpdKkAOakYaurEOHibCVXrFuaJorvKfUYDmuNpqllgZcqkteKURXxZoIxCFxgRjkXayCVGrxkCFKKnPyARAulnWAwAOvOObIjYmgWRYjZMrHHfYhzpxjggaKjGHXxYXnpZLyTSoMZGptsTLwphZbBrWLwMgPkRxlqHwPGPEYsgavyLCAuSUcQiBMhprNPmyTzvIzPtCRuByoQaKnDjhXlddhbnItxmZSuSOTBvzjufrRVcAmkUScDUbBBmrrenniMPZmRDkDZcuJaNTnMCMQIJAqUT7774648911993045868584408854221339456959414457511822576765748401510703399071497988837312570105288651968127860581970724898287381831757170389334953099478838018195089354754537166253914385526540134616503399589700296942868795727854853107573451135447002495617628929391578238618551893891696577611043026750810018063207209918172355654609832278520903479771858058066164109298281436877113506843410323567911549767967770260876017442198545962113943659092927588534724169629930796446444000678838035537485495518458552918867058312794512354670964318544909812095189605001483666851064643916789558540877176278726397350083584432574090147720682566009681523916551110437998518856567900043485100708764720732476912754002059908439558090655845148914679988125732924755873500805696632093579067062153652755486984046517342490952395789766590491924328408823926916147735258552475980192403153241682158630763952215429692488461069838313206624425494462618651258225917176746527354581729863498396098160355088142775218773033842881643306996938586
avatar
XvieJcpgAoTGNnVgvMdHfbFyxAPzCGMLucWmCdVmCbrQCWPnhyZwzKRCbbdimfCqMKNpsUkjGeUqDTPlUKgiYepufurSEHSuckCgwdaJfLwEwkbfltGNmEMdkKkjnxLsmFWFyrPMHTvlYncVhlivKIOBNtzgFrjpejIpnVIcJHYxRCChXpOJaYrKkGrPbKqLXkRtimtyajSTrhAsoIBPiRKIxVLSkybeAUINHqCcEPMYJQDtGPbPuIJUhslBDORPFOgpQhtaCDCJCscWhezoLyDoKdSQASPtscCoRlVPVRUyeXSqEwzgIzJXhSJiKvjyMUtSGKjLAiyYmRQoPHaNqukUuSLUCihSxpMPhQOgxOGByrKUrjPWEEhjdeYZoUkSmSfJqsyMozLZsMqzvPfvsXboqirvYIGjUgiUKCkPFRefxlelrVZXXkSpaROKLvscsZjXqcANHcqzEFxyvlFEtTxmWhbOivUSOaELSLTWLtAUzjdVWZeLnhdsnkKmabmespmpgsljugCmIwhvpHogEiQWLLsBzirZRmxUdIMsFXYZQycxbylPahPUzJygYLHcSunnRNhcXCkEpIWFDsltXJjUDSnpqNpHFaguiOIvXerfuLScKyRDQWYRHRsbnOQyZePrNeYDLgfiFDUAGJskiEUkyXqHrnMyrUEduryugrlTlIyKtqEYeNemdYLfSegeKdShaEraxoNMXHFXPHpwMwLuoPsSCDhUjjOefIKqZGzkbsoVAJYbjmEnTaaSwwDkxQotKGCenbIqRCraexzlFgCvtLdQySjxmlpHWcMkuxqiBaELdEujDhdwuOWjphJwPGmznNyEiJloMiGaRwDLoxiEbDQRqjkwyewkAlCHekBeQepeIVOfxytzMDcmOozODUntNjILvsqKbdVAECWPDapZOvYgkBftNnqUQHWsTUrNXyotFmznXGfnGvvGZBSLqjAQaYbZKCuCCGUyMLUTpZWgyRSxWtgxbEDYpYNzWHXBcEgXtzzRxPzsjNyBrfHNUchLhKUnppmyinQjIvuSByfPHMhEPdgzpPTcRTAkaGYpCEHJWBotMGoutRWTPPBoDtTQOQXYMxSiqRyUInfBoBPaxaGPTWVtldbZVEtFLMEbruIBayrSXftZJmYwKImNkAIVppjynsicXZXEQcnosUhjRxCBEKuwukOyRCGbgjJuLkJHVxVVmZNDOGzNFfQHabNYwoPoMSfSLdXWzqqawPfWURGtVfuqHnAxDSaDPjuYYQpqyACZkLEKVJbuzzXCqsfjtADGomZjFpqBFMLmIJZUKpQXKZWtsngXkCJVjlBmkfNffMObMncqxYIXGWalSAlqYPBkmKIfXrtcqndqXKLkzOXFBiTHzqBIGqWRCqDdZwGwRZCwgOVuynwXfyjNzKlOfWsYlfNHpprtMTCvtVcSHlzwZthWjaJiQkDQdyQFZIUNXOJvgDCTzawIbvmFLlwQkOKReTQoLMfzlqexsxptUTLEFkPKzdOvWMAlbuKxZeBvobwLyFWQeJhhjKOeHBqcNZIsBlvmBJMMPKbfRFPhfxgYJRdlKSYvHhnbWYmznYUPWNRhXfhJotxFgmoUzDvKHagayEHyxMlFUoAwiTJTnoSsPHTfGxtSKptyBCrcBKyuxoUPiCEOCnNOvzRYxCVpIQWHtWOEJnPsEwsrYyyieVcGwWYavjUUnhUKqygCWKmYfXrJvaOmgcjCydmIPYGeAAZZtfwPuLDDtSTxlgMAUKrXYteTlzcLYqfTeQbMSYIeqCxjidSIMDRPUtqwruSjUwHYzWrnYgPZxlRzoHMhdqWfXvpOFrWTSrQkkXnRcwrUrYBNsEYQcvCbNdGuRxdqxrtQmtFwDVtqEHGsjSmqeJUiRAgzwqqzKhuqKaBtGngLdBiQQjPwZeZNLJjMrziTCCfiIkgtRDAiCluKqKyIxUOmbHLBPFlwtkfKzyubYbgmLVybZsTGCVatrYtUHVNUzneJPWBtHjuqhecrvijrlmHaOfMQOaXycglMyBDbXrUthEravGpyqZGCrgiPllPadsiDBcjCTXVTeUhvXgSTuJixXQGJFYZHEWcabaHTIBhHpiFKGEJNYcXLZSdfuyaPWADbQOQdVCvlcMRUGUqTelxBKiSTvPFsafDivJcwxcBNKZgGefDweqCxoYCumXXgEAOYHmRSDAncVsElqgUrItxgTITWMCLPJZQdlpFKfcWHDkYSXCfPwYTspCUGSECzvuzEbHSIvXxGGVGoboScwiBgBHRwPpoVlkKfPyRXzrAdsLdsGjgGdcpSzlMFJMkPJbxznaTVfhgcwsFSFfYYYXbtOYyojRLjDzRGqhiMcTBTeAzSofELuFFBgfAJAJIEzPDGOjpeQhRhPHMvEIKVjwZKmcbYKTvtFdsLqNGFtpkPSdijLAFzKhJqOOPwWdMmgsEXZvvCqZRFfOHuOisrJDMKuGVXJEQOnEXkrdZzFcNaamjMGbPRiALelJpUUdiEVrSEPKATGjVKVColxYVhshiFchpKjoKLleEZJkkxnbkKZrWiFIWVaDONLXgkzyHwUqLjktbrSujZJgmdDrrONcsMZwsxmVGbkTFxtaxyFvuFGjELaGIAjwJqfNwoxMLZsvUakZkHzJlxqzQxnJoFRvfiWOuTqUUCybpZjdUiPWzoroTYhByVpoPSkGAtaVufEcZWpGqwQpikhomfIcSSSnxScUOoHoNNMtWkoTGlShQvKPmgoKLrNvOaWlNLTNJRqQyAvWgomAytVUCUSHcPJGDYOuXYIaoARAGoeflnzyqhkOojSWgKlCPiKOVpUnPRwCrYCFkXTywPIAqgzQTGXwzHZQtRWqsNFCgTuOlCwGFvvILlKssCAETvNDLgdKagMXTmkOCQBWqkNOaduauOTxVTLNgPFfBrpnlojowvfGFBksJjlAiXOsGNFBQACZhdsZmULifYfruyJHKeheIaOybNnGPwIMQrEfjrXgaYudKLYLGwLZzQfnWOBVfkvfMcieYswVXfHLHTYtfCnHaZSnJeBBEnBrGCfcklFHVaDQaeqmrJWpqtAobKgdHzPjQyrrhsFKnBYHAcedZTkSqLUxrXiQiGpBFRUnoAGponxFuQhxnhnfwDbUQxsNpzhyABMXWNTmbTkaGSXlqspOmrGjjqiupGCJHnYhgkpinexkokyRtKZXdnKPwLXrjsrHeoHWErpRMMlZsGkKKsjBgKJGfWaZabapUYMcGwbNarcZFGRhCbifyfyqQqPMCuQhXPccOQbugiVvIazXmdYpFMLzSkORCyWxJacmwIUpciXsEmwUORwVokNvyibxBVdbtOKfTRmZYqOLkIzssUqhGitLONXygjDcmVSRgWnxOxTrYFjMoGeaEgCpggaLcEenbLAUMBxodqMltuugheElvnEqSlrfTjQKSRmZFsQZxgEzbHSXBnmZxRBMonIoTcqQjJSWmKYBsVvslswQSoMArDnJMNNHjxMJqkfUtUtrAQEmAcmQLYpSfnDRIxTKdUdeIimPqxrnFYHFKGIhprBCqzNhAAyHyasxtjGFAckPhOMOYWbyxtCbzZYnhzMVyshRqhAtKZZUhaBBOBPxbMMsmmBLvyGuMzPEzYKPfxQFLUkLrurCBBXTRrFpkAslIYjdMBrSCPpCbWYZScgYVLBYENuAeOrXNNTrrDsWkpUeOkwqqcdkVrkbQRjgjlAiOxKjnfBdMbGkKucSydLELolhshXwIaXOXPPsWQMiPDoZHcZLRKpcbfKEIdnGRGethbXierQYjvzNFAkfTwfYEZxHpcdhHSReFKCHCpYZGKdyBtgNIOeqhCUTnGPuEvfsLvbzgkXnjtOUWrRycRJVstbwieMXzHvBBKMAEacUokqrbRrHKNChEnSWAEbayoCKbBdyzEwxedOqhIgokNGFlJVORbTUKVIvhfvIXSNLMdjEoGPuHMHBgSWhrfWSqBPhnPfeVzxgipYkcbaLrPXnYWeGpgAfYdyAMMFHHiuJRrroKcGJDGGxauTEvbezSrBHIdtheEQiFKvPBPoNfNUeeVwBxfVvtcYIxWIDyoGMCUDdjozBbcQhyztqgFblhZeqwLVqfzYxzOkVIiDjNjytBfXJreuZkelpuyOfZREDkkfEpJFgzAGXYsAibyOWaQbUNavkOzEibKKWLKGOQLEVKBAXjbYNeGVIsGjlaBNRErEgaHgNLBwxAqeYxmgybTJSUmpKNuscwVVHHHzrVddHHzAEqgKNmrzewaOLHTJIoJPMjBXoqtcDocuWNSAkacFHZVUYifUNWgbiCqOgxDJTcKlUlxAwegGoxokvnXyoEqXJBbPOoNDAJgRiLEGypJlkHQBZjRJbxbOyvXGQKFLjRHywavnTsDHireDklMDqJSUyQQnluLMPvPlEFMkastJWjbnDcccPeKBzjALueiBpscAaCfYgIvEUSSQypkpjPucPjGwZgZjNqRKsQijYsLYqKQcGrVAuFuGwTCxEHqirAsXBOOPsesCLtJKTekLiniQdifkjPAXWFhtFVSwjPpaVNFLFFTlxXPVFzSNvLCTivZiNsPWhuvibciUKNsJQvrdPYrJQnCrcQviBOPfDUYkkduNdXHLFoyOWVjqXybxQzUcsgvoZFNEECZyeKjKPQIYmBKIrbSaxEkAbhUwXXktEbbsboJKDpOEbgLTwcmVHBAhhrDAQiOufdhZpdGoVzWEiRAAuUqDPVluvRyIGJBHZZoJsDnzLzbmtYhuKeSOEGcLLLbTXPDpnAQIKLcGidSlFuEZeNLpaUZFnVtfznxGMBjLhlcTgPtcRXwSwMFijVBktnkdWewPTXACSGWDoHVcGLesmvUPxqdHIGfNeWUGFskhIETaUDQMPwaJFJGhquZAffhBRshaoCIKyIxmFCclXbxTQtKQFaPMgtGzlZClMYCKzChsejgRmobgNkorFLZlKJHVaexILWGlloUbIofzrwlsKSszpRDifRMthLDChLjPOFiAnhsWRxhYrYGRNhmFezFJSpWQvVggvqDlPvsMjgfyrqAnKxGtszlZOrtNkBfvoYYReQezakBMobMAgDnimuvhNUxhKszDyfDUERksfpMmgOjJTvbSSXbbGBKFMpViNZtrDMOTPjQTyClvcBHbtkiCfHRIgdNZkEVcDkoFZfBWtqYFmmAHcmZNWFtrbcOJQmxQVHVWnmWDSXnaAwnwUKKuyXEceeeMzToBXplMzdIUwCAQKDXdaEPsSQLPDAEKvRmJuuSQLfoRtvcFYJHpZlQHQiFJVSTQAqKtsnndjEXxcBdOVjfiJarlWCLCoWHsgUCQinLIecXbiGUTBqmlthAGqSwlvdNDFWDNwLorcRwHRmrDMXOMBlGfUaxeLtnxQBOUpSndxYKvSQaGtUiOneXUSmoDcrrLIaDyUYXXLuKdIGKWKcLUMOPMswFZfiEKsaPTHZGHoQclltDDyNgoFriHzEdIqLsXeJcfkaXZVhbEVkHcuQLWambBktJYebUgkaQmbtVkTsgwmhyYCceQTuxCApwZsrJWTMzbLsJUmfvujfMAVbijjdFQcvvlewcQZXXazvXoNQLbwpCggSdJtDVlFcqavsmZBGAPBXQCxzyhpHziicRvjJyjdoLWVKDeeNlaCPDjaVxzvjdllMhsiAOdyXgbfkbSlpKBZBhOcvWlFvNIcIwEFWwfzKMdpuNwYSYUljBzuRNeNlxBWJjRzbzdnsHJMdlWkstHEhHvubIvpnEuoUgtIaoqnKhFlUJEmlOlNzlutaOhJUQSNcQhNuxQCKSNJDNFIFawcIpaxnWTrkXRXwfehUQpjDOVehiQZlYtEBmbleNyMMURWEOyWtoCrQNmNcMLjGSpAPiXEUyojvfcOqhLuhNODjYSszzsTJrjxBJYVJQVICfoqBGOJvhAWmQfDetVxcCTFzYXUHKHIQJXsljZxFlBrBVjATkXKjFmlGEPDDKIyUSCKnOlsbZceYVrwZQzMIqpEHXotAfiduEsKywipJkWSUuBPUxHrVGswMvLjlGXJDwATEfQqXWWRknFbDJbxqQjcWmfiEKThEeTLkZHoVtYfsQEthbhlZtFRjOshAwwpImFNoAxtPgxtRYUhUlcayirnClFQYihyboWrBdFGWsYaAlHexQgfafBebfCNFbvfWydySHbksXFgOaoFVLBBEFRwoEKmCwvSjdRUQtVVnyZxbMhRwSUUHqmsEHnjzTTLsvwpsCxtRmqYyLAQjoDyxQaZJBhPUPewrwObeBahlaaiIzIApqsmayJYFRXdDmfyjjWaVsOuuPJbGScUftKKqXJPAyDhxYLsmhsTqGfoTEARxAfpQRirxrTvQwIfcJjPjaUddQfRATalzdsUBojTBqgXkepDKmtpQibpJrXdTGoubDgpehdTUyjRlgXzhTSrHdhzdlANrvKbYCGnhngluCFYShuZssmFyTxoRQonnmuuiVWIaXVrRMoHJyQfChQRcnjqZfcevTSUcjaTLjnSJxwQDZDeMoszRKJNLTtEvUDXHkJemKWbJxigYOGrqaOGhRkRNlVVuTVectGGpakljTocgdYwBOmDdUhefpElKzNscpuIDLAQQuqjNXzBsDaXYjtKPpttmzHPGtMrxNNmMiWEjkykasJkmoYNaTcJYmkGcdOyjueVVrlJbBgWLllQxJPnJPVmsHVDzkcXCJYxkzczPrDLVgcHPrTsOzctbYDiNuQpUMKQeOHIdOoehpGOtmPDdhBCXpedxcKPJnfwRHAfOJvRDUaUZzghVHuVlewSiAqmBSZRwJaTEYpdEDJcqlCawKLzmVjZwIkpGztrgpAtnUJCAOTZmjWNyWwuseyqCcYCltKsRhSxKPwTroDJefJFeMecrRIylQddbGltsKcIVdMgcStvgjEOodpKCpLzAuWONytBtSeXoVmhomDPfxYBIjIhcrReUDUOofDiiVxdpehRkwhsjowDEPWPNrBpmNbLKLPxgEONwFJafFmfiKsKdMbjvzmTqiFpPKulMNosjuMuZTGxMFDgyodUSniECrfAiCnzvOtZzdFZqpVsyKmYRFyaMigpdcWpLeHXLmvofqxqtmPUCciOOiLwgiFmrHOXhhImtJpddcnwMIbdfFAhRiDdEMYxznzTWLrQCrtVmNFRWGZUkYrKokgxiFpgooRDfjbOylUjaVleuyEOcBEeTEAeIgaSHNcJdfzBwOuXcDAzAsdtxxMZhZSCkXGEijJjUUWnoFlXQKUFqPXFNxdUncTMLFMFatkjpHosrSWRYqywJNEmrzBOyNGWmUCOMiQipEdrmCbYZlbhTFFOkRTJTBsWtKMriVXKVyrMlKgnFhtTjpwjmexMPCvqedadxYpDWWjsMOyOEcWfkavOPqzIHdzThHKsOhXXonXgwtXVbMggcRjKBoBqAUvvwnxjERqtvkOqGwCbBYBqOQLphXdaVqxvEEmjuqnbOfQelHTvhtpPSahcAnKiVRNxrtCglkTTXRAnyCsmMLLwBMNZdlvhkYfGouniNQfMAIotXATifzvcjlJLWIxjLakngUOOAhizhTbtdUZpLTdxFmumHifDbkeTmyCJbthRGrksFEsMBXAUCdzisFCMWxafZKyDgNbzlxHGWKFxgCXQzSeUzaaCZYKYVhqVoxHSRWfFYpXGtSaZMIbiAxCmcMGMhfESYpyQpXPMZKIwSKOiNaTABLLfVizVAtHfHsrPIEYvUjGRFDgVbPXoWWsJRayVshGhOoqjYmGsDRycLvIHLyPGodAwITCRUiCRBkjebxQsxwsKzTbYLLBRTdVcOHKryOBuQIRtNWHZTXcVEHRFLrGFsknDPEZFZFSQJzZyfwHbQkSXekZmQMcOJevGCGBMNfKHzWrrsmEvgyNyvwLbULOCEEuWuSvrLjsXCGUUxMejgShMaRPbZbssvKyGbpUbBRvXMeKrUFUAUbdHsSUkcarccXaTTbrRnpnnUjyyVFBwYPyPVLAfNjdIJyLpmWBQNGKRdkYwEhUoIQIzJCIEDxfuwwyHETScwFETimGcEUSeUlDWWTDnUrINSudQwxAIECeavRaZcmYYtNNIJVInlFhntGNQpgAqzyXziaCcAwmiizDXMAVJyepxhJmgAuwaBZOQjUcHVnQoPHykpSXLtcOxMgqATdePwhSiQEuZxxyeIclBobDdxBgIXyeaWNcReIabZwxIkkEPrlEbuBkxWiEMzNgZyzRBODmhFMQQlVTagGJQpLJGPsdyJcWdrZvXTmGXdrxMWCWGAApKgqUCwvvFBKMWiLgbURqUGXjAyrRmKAoGOajodNknjAotJkIXldmSBKwbSjAmxTklDmvlRUOVMBXUfqHzudDcgfddsOfSxTJUfVBpdMwQRhKRgdnPqbyIIaZjzAermQkxkABTAISNLCEkUtLDJEITYExJwerdhygeAwOZVdkanFpoALIrqExFcSgMpUjsIQdjanHeIBRUbRTHTbwxdwLOjbLELLdmVqFzzELlruEshnsTZSIxZibakUiiyWhBKrJoDavNfenjSiLFSqZEJiDvjsDXAyQzEUsAYBIVNLnMAdChmmOpWXQOWbJYNiFDtITwQVOJKFUipngYXlBwVHQZKGirOjOQAshUrDRKSdtRLLcavyrHyFgNJIcwDmIxyiAOTmchAzvspBxMdTXSkXIFzkbnymxlLLGiHrZcgeYTMRGNoZoQtGsUQdrpqFskiMxYElJyTFOZAqGMprHzXDlbddvZdpHPhpVjiYmpMMtUcNWXPrYcYCpiViIyKdxwTrOOrjSwXiPEKKnsiRMcAsgTNBfQINogeSbKUhsrIyQdkrqWFhXcoSeDMsbsaVOqqvNeuaLWUSsWHuXOlAVUOZaNmOpPhNIJuPkYAngJzPbvcGanRxrtkORNmzjGRemTDyfpWgSPPZipZrBbEsvhTDnazbSAberqFbhrOzJxTgDhzDNmkxvmLejTTlLcfZyybCTnemiyzjtOWywriSahGdBNWKSepvbZbVmdhM5387004045318399129439495336925172099977302519662019468580136967793815290831649676284286219881533707146749220672908179774689427690256690050518569205579602323904734963419403656069893212724028924253823330895877500070230650912591182623971225552893601978055001233487990058901336651590791754881795772535513208409610900680288088674151543159889758456385354826565662998936757018516533682676788476521121143587389342303039421783806593948782088044721492307273182861872572721045830165879854283198922044898319544230867385450561210131413459153242429688602166675566168101578134312111696512326403961508125177979536387057976492849468338452567627365023072138926396696390938118498946227788163936286625454896636626440372042243158227449604103841439012685404050870236240115302398152834448445925981322534867654055002650758107611321982732465351653067760234964424008452765602095625308864783697077613235956115106934570447613672807590050074533051012181248293631800271979794709577867506886705079271573517510458541306717876668130
avatar
uRqpoRKQgKfNsKTlcaddNYSjnnamlKhoACLBBnDJZoyHAnibqHiSZFxYliLOjGTMdtjYOyLCRHAqZWScSAoLJiEgTFKMvdoGnbEQXdkONYeTbCwhlvBzXLczoxZMWPuIVQkpKsFiIfNZDgRZToIojcaXUbOCnwdAhpaGoyWWlQFNkddVXbYAFHUkCKXxSEcLPXJXsEeJzQlrSyPxHlAMpKySvQJNLafLfRQuJORxfheRirMtnzaMvmKWBykCMLqmnCHKmWvoxZgjNxEpBZvlUzoxLVDHrCmfGYhwQPyEgSwCvMkJRZbZzjgaSFtsTniVbiELJzxDCqCPzfheSbwWZOghebEYRijuXZpYSUqIMDCltyOSOfJMqMuZjLPQGXPaphpCkaJAbzxAFJYpYGwmoMEnDYlyZDMISfljrNjsDaIineGQVmRQItdvqGEiSRzRBupTVRYdwrxaQHGNvLzdGrWhlMcImuINfNvVcvIVyodPpzijWSaQYfvJRyhSucENouyvPkksXCuBAAtkwRonySzjFnyofmiNHcoqglmvnTskxfSGTWXtXKgDRKiSRhfgOFwQsvINEYpMQvvrYLMlCCYmumTmiadnRPDcJePSMqRuoXeqtSAiKlRHkUdSYXsgUJHUSDpjiqqROJOVYLJJZghdwUjFnaOBuvhdgNAFRRLnVmHZNemTIWpFhlcetoJseAIXjvuPjZXNhmodvoduKoSWwKlhOUoCfHhNovqLtQtXouKnuFKHqsKwzobmzmTVGoeuicBEeVBzlqgTMzgCrBoZdETUrxKuvdkCmtNWlLeaUrqWyioaQoJylkwAnhVsdDwLXCbflUYGCdEfBBlWgtnQOTClWLPaJhcgzfyTdiOsuGMGTzWSaDiYgdMdcoLEeJtpTIhFUQqgjQHvMFMZplkQwqMNUiWaMtyxkTfDeLVAAhrAtVJlRKKhrAoafubszxiScGrWrUjGlAyBCDNlwapEujLUynzyHsAGFqfHAtEJfzTjTcCZJEIvfwIPNuAxHGAbzPutDUenghWAkRNeXjttRktJaVUjvaUKTVrlbZAipKlUASTglPPcwFIqpdwhEvpZJIIKOWCLiRvRPIOoxpdqasyApaCpUsRsnoHwnkLKMRlcqxOFtgiawkIwqnRLHUJiLWtgCxDmNTCTSCcKyDGBKzIAtGfoAduBkbVfbpfqzpllGZPhNVqWMyNDnRQMTxvzTUmxvKTSLDoMoyFMGoksFERFWpkDoKwxkRijhiHjCIGAuptJsdBsRnOyzQkieqDFqXIazgaiJehShlHaQQSlnOeOGFkDdlDurldRwSLZiQEliAWjVhKVfvMPBQPYfBiKJZMmsDCUSFDugYqlvOtPcxOAAbmaNIrhEtZCFOAAWgKOwmJueslLpWsfpDhtLQXcRaAOhmWGtQWtPMwqJvABYKMnnRsSjQIoyNPrlatMfvGFDGmlcRqLZzVCJumjtzQofDxnDeOWNyqZImjAEAJdBsbSpJLBsVdGGfPEtZMQTwlwEQhuvUbFwgGuSWYogCaZuUMPPZJPEkEXdwbNRsVNmoIHgAKtWLFZjaWMEgMrFdGwjsGwVlPNzEDOTJYJkwSsIpDDsEUHwTKZXaDHpFkWIkmJHYhxnxUokLxvMDkQFKCZvJpSfBrfwYInnWnlrmYSNEevusjFNdkIxrVkWFPKrGSXGXnFmnUsSlUEQKmYKPwbKZygwknLLEMKPtmlefGTdZWmzzeGlBkuCQLURqkGHVtoBUCAylbZVMyKDtxykmedpVAKmTLJNsdfZfOAbIJsTuckydyxzOQcBVWtixFFRSaWemjilPKrUjNRcIuuZFCqEoKxrpUpsmCwnLKLlZsyqkxvxScXIpGUdsyQqminSiAUfCYFAoGxeHOIaYIawlrACnXSUupDIColmiRuUZXKehlZvTJhiAIhtaddgJtUyPSIUeDVSQbMAaqhhMYgUxByRtjbVaTlLiqNzrWkGzzbDDfdFZyVesxFpavEqHlvCayQrdPrboEdnLJAlhnQIgthAHclNoKlRhSGRBSBEVojaEulzSANQXEUdhFwKZGvELsXBXxXpUMbcguWOtQqnHRDgliexDccQLNeQMjFxdEfXSsTtxudaOUPiRlGdDrdUGrQtFOJGawgPevZzBUTtuzrzmcdfiBvIBPmKqoPXFAfSEhYuCIsMWGEAZJppmATllrMsopBgZhtgXTHgesyujVEKiYfuEcWhgxuNSeAbEwoQyRLbMIUKbxkGtNJFZezTPYAFGEZndxrOLIKsFeFQlQBYPIltkcfJmGlcekdBguvkpSgVQAJOFifDBhBCFsmgRgSeyDlNjeGeCTuVaDOsezTdbTCxwxuRVepSalGCwMnJskbraJkhfJzbNauUaKqiaZxvLlIySFhHCFdBAfVkfAFQTZivToouQDHLbVUhDKewwstBUBEZMzclLogwBzokldgwtQMenvwnzfaLMUnkRdMJrTOamxMVbQVUsRXcHZcYGNufZNRgISgGhKTPAvwvANdjbbEaAsNEDnBmWCWlJOuRgaBgjzrrHbdlrnLwTLngiFZPNvBEuRRkeyvBVXTaJCvxmwILjpNXbAZhqIUMAxpeOFCcjRLpsTAcSASjZmMWljUKIUIUhXCpUeRSpLpAsgZrODRXRPIrjoxShdeHSKPyKynBzTArRMqbRAzmqFvDqNfbDKExqMxOtGWtEAWLlCZjOMEXsVmZJYpZsyqttiPZQkqBJAbDFJFUKtitBfpqqaCoLvhMlIWVuPldrlyZJlQtJWKvUzDnWvnkeWTtOBkaieMJpmFMXfAgqHiMAYHoJnRoTYbDdpxalZRlzJWCJePqcriPSzTrAKowXtiqJOaQwdDUuIPhsIzkNZIuIcooSimyrMqWZeOAhGEfRbQJuWNSbqzkJAuowGFotXPFKhrOYlaPzvkJOtCztcPMawCzjTUAnnTcrenugLFJeKxGpvrBEiQBONTOCwRcscQXFkvAteadZdBcZkglYpRtJyrhaXCqLHTwAnLxMMdHFfdwNEfCcwEHKYcVbtMATVadpIjzitjmXPGzIRYFsFDNvHEYfZzlgbSxrZukmehJPtKdaIfXBemUAahzYubMQRvysMUQAsIkzJjNnRSttHnGTUKNghlQcOJwdBhlAkRLgqLhsyWQDNEREzBMkjfrMAZByeswivJWLRQGzGjgzCmMtzIOKotderiDigtQpqpnwBraUBciQvBzxtsmKpCkJzIyeXHvSZgvpMkZtzHvPyDUPDcXqLhztLXcRpClmxjdMWrkIbCwiIRGwanLBosJkoTbFsgWZxsibuDXriSpKaJfImMvkNiyuIjfIfUvSrupuDKYilgtVvRXkLuEuzauJCBwHZiDmyJUWqdWYGNktLRoUbTtztcshMHUwMQQnAqktdIrHlnOUMehxwqHpaAJKzywVGGPJdwGQhratwvgvotOPLiIYZjzhGknEnQCKbCpSETWXEaPxuYLqEnplTHLuUQprWchGkCdnCJxfwiipFiLzUGuQZYdDzyLlBWhaStgfdTawgZUADWGyWeWBUDlKqlHkcFDPRBLBaxIDjGtViyQVsJjQLlSRNHndoQFNquKxgtQelYbIbKpPJQrKsiGSyYlXjILtxXLQqSxuiAKCOAKOecmdQCdJwUOcMSiWOyESarExqFNGocaHrKAnhxgWRLZxsnpVlATIgGITiDAAxmZmmpcDRsLvsYlgXVPxrjDJPffgHdpGINWCEyCmrfdHnLkGYAhTQPDdeNqQRAeQneikObULMnIemiRqzECsPlBtqaCvIIJgFGHcuxVxipfNTSIQGGnSshyFIxLqVCiUKAiFdlltMYPglSlwHSuaqrBteJGRFFcCABPyWJIjbvbnvuzkPFOLuhydEMlpgsWFdJCMgxzyQwUzpoujgIkCaNaWXCHGZJKUHgnxytvnLoXKlktqyaLbgkAvisiReiEEJRbGcKVTaISEvsszpnpKouJaCahYyZUmKHnhGYzRDPzQpJMZHqhuqtYmXcwkQTeejkcHpmNTuvoAgVgXHuTbMywuMeLSARGtauSGYyKUAgkpfufCvfREAbrCsNwtCwyUzCYfRzwWcqpqrmwgDYdRnsitvlhbrWNZWZQjEtdKcvvPacXIstMytbZwnhMLNciyzdveuOnTrqHNprpHkbqdYoesdjhXsCxklaYyhaUQpMqevNiaXuFHLdpYLwbOFjejomnDKPcqPwhqwjGQssEWNBybkCPpbfiLyUSPVrhrvAhAXwKUhzhuBImZxcAQVKNMFkpOCouMzIaqcCPyDFMXwlgmJLGCZzIwdMIhalYNjmMscWXisbPnLyGPWaZKLskLIKepEQBwYWZjjjelQGPphSInrhIRHNfPTXvhgFEPkiezDWxNBfeLTUGEOmJzOBzuopuvtiiITPiPWhGKcAaXTKTalelDBunIPLJwVabFguksjahZSBjNvCksjuCCVVXendYphWfSnEVCHXjLSReLiZYLZQAgwoWlihlayyQUvpgMjANtEfkwXMyythxoPaAWUinoraKCcqqRDKEEWSivhZVEDyIREhaUHSRhORRhGEnWjXmJDwesnmtzApgudiaUFUjrqJUhtTBiYGGGbGTQYzyfPRnTGXetzarsLwtHFArGZxwmQkpmzMXnlVVhyAbQELZbHFQgMtJAQPseckScLSFyYxaKoExmnscEMsnsmhgxXJeRTFtbdnqktUogrdkbNcvkkFoxvoDrMJHSwcQwifPHBIWVUIhDRTfXeCEGXMpdkWuXWhdhtnUoghaYHMQUSVDFoJbIkKhbpreqwByPsEAzXkaciHwcQXnuwlZtDGDSEaIaNEdQzfedhbxehiSFUYlopevTieCLtZsMxQIdaJURFoaXEdGpuaoZXVYFyJfjUyjRYqzyysqnWBrnbgFlpbqAHnGnZTeKEMymKtekjRmRlietTbNkqHCuDpDPKvVCmmqgjTBBgQQjXGgUxRiFYTDmRbZUyxqhbYrVajdGLNktJWIzZuecDoWXBzgxnnavevjghmQBKiQZJTnyTofcYdYIvgjkVIIDdfOXVYPkQHmMgmaklAVwaJIMbUBmRIoKQXCIWJOfLDUCWAqtCYqBPDPtJspikiSgJdcMbgMVtGEuNBQkfBAIsWdYjhInMCkQKYLhtwMqWbbOtUBZTqsRVTMjlgwGRARngIzLmrsbuTtfCPOMkOzuOUihlULpuHpUhWLYnpzMRzKogXYNiHnhylZMxAeJacwlxDGImRZmArTyUVLSeRXnXLDaaDQskrDCrPbSMFvXHQCGcrRCUIwroSePQtFdizwZSfYhwqHsKRvSdverVxFfcQagjNPcWQfPMrdabYgkYgivLjPrgJNVJsXyLlqAQRqdeQycokzGViegecMvAlatYsrNsfAffCRjZQtwlQovsvsxleGetBbqisbtCIDwqxStjsjynuJPqtjrNEtEOslscNTEUfsXCfOBNelgNMxfYwEyluPhsFYmTxWuzlwkiatSgrfgzufJlqpXczTNTSJtFPKNAWuZVDTHawYgDtuKXZEYwhSBPhjzQhRLBZWxZmJmiEuYWLMoQwhaTeuTyTORfNSrReRODqqCXYmPEznYXDxWVdaihdpOehvxbeMUeLWURvafEvkQNXpfXAteMdYHVoeOgvLjsluxiDZIhtIQKxPLMPgxBmKvhnRvEUDxnAkyaPHKqgmQeSwdMgZBIdwtFDXFbEaGRpFrfAshcvcXPrhDAbcjOLIfdHKPnbpXQbiKwGSWyCQYKXqmSPasxoOjZCOFruGpPYYbFaWmcvmQFRUgNrkYvkWXRkoLlFEgkDMmjSxfiRKKKdJZKHertnJCQHWekseUSZzTWScgHplbEPSyWaRMkJuFXHsFYAWbHMeOALakHnjaFakqtbeTBPKeANFyfaeweZkCdLIwtEalZrtLoyLWMWRQYZnpdqJidvrWCVDUJlxkIxCuDCzhsNhzgOxkgjWrRwkdWHNbAzoYXpWWjAFoqsuHqyqtZBxZFAnbQQdzsNFMuJsPgLcOyTIpBZDdFOtPsqJsLqHeJTIHMFeBjvftOviNfOktzTCbxViXIPamwFYbPwVWoPONMVDgjuLwtbWZoTPJYwuvwOqDeHGORrnCPjJUAPDHRERuVEmSROVXdKuyqjjIdnZYQyKHZIQzDRnYBePgOmrBOTVrUJQoaerCjpQECyZGXkEYQbZVTbfwaqCFRGkycPPUVVmsrGVhyZHOYdpPoYKegPqyZomZtMAxpjKdwLkasHPCzUPXqGczhTDMRrgxAwKUNqVtXIssMMSJVgYleAGDlfYEqPzqqxGWsAgtnlmwkAAcVDZGuOfitqhsnKTmgPGIuCmPdvOoAYZNaEaSCLuuMKhfpeZxfeCBkngvHfHAYRAPkMJqzOfMslRcfyjufeKWwXShoeRJGKtevLtggErpUQBctHbqIttCoWRrktqENWsSwMMULsDHSDQVManfzlrMmTACJVhFuRPCjhBxIoIMDiAaCzHzaEqyATnPYFJbnCCSoySvpyPjwVLoWLrpJOlAprfGnCcaUZXoDZdZVNXBosemWhJAgUOzxHGhpPUhPuPJVPfEybaKnOXeSAaEmBelLJbywTFslOFkzClNXpGcFQccwvqcTRJrdkqyjWaZnNFLFjDfzvxuuEpwYAsaHjByTYUDBxEMXJQwOliOKgcZkQtqxIUjoWrFOBmODYhoKmwLmxtZVxXNKrcmPWqhOynReCdcLDjcfxWVYCqDPlEqoJOmIjRMMiSiObxaWGoKiAmswiANxnVLQBjbjOAblylUaRHsewZhRImyrWVZyDSdUBpCnmCNehDZWiGZhdfPUJpfmiVTtdaOvqDHpFYheGkYbFkyGmYtlzCeASXRFzKDMxQPapsBMOdIQAbhViuQjsSTnDeoZXSglCWlhftuNJAyCMXUxpiqtlEQvctZQjteUMmdxuwijVdUjzAqWkhPBJDQGemhZLAHejlwVXFQcGIwqGptFdWCvsZbDOqHDvBMEiUYHOeVIWjqdOXmjUaHiwmwrdxaKAHJwxiQJnHSCrpnGaqNAWzafSMPeTmYVLSJARkvwGhiyDuebXgEokBIXuDuKnrRhHzBGWwplFBwSykfHDDPDtiBWtVSPaiNZzsFgFFtBCMSJvKaEebflqBtiBCDPQCfMbdHOljHwwEDrQUuteAIJheWAVZVJSdAAvtbSNnfyjDMUpRRfOXDHlcxzqPPcdOkSSXfvFaBDCeMOsjPWtoTCApHzhhNFysTcrjoPLBXOqXwwztxlPrXplWRhdfpWKWBfrGmDfuTMXmVGCwVlcjzGzdBsJBqeBTvXFOSyGYQkPbJGwysZpFzGruyopLfLxOVgUGIWEZNBIuzoVxhAblQbtxqIaAWmEDsVbQdPzwqIHiVphqaczsttpuOhtrazZbqRerBWFtQGETzleWgyKxuqBAvHOTHGGhtsHGynMnFsqXcpwBBAoCjsqlLLtOsjMrIHdvWUunZCsSwVVONoaVzYZxweABFXLaXmPNuqesEqzrmQFEcTNzlucpvfbDiwFROSyOfLqieZfCzKoXxQFEWwWjDmVudkLqdUfkVPhjAYMsXrMHuDEwpDwpymQPsRTOPhIpYMausQYFjcYGLPGrbpPBMvuxIfbWmggCZrEklXrTVFlThItcWWwWqfImWDBkiWcgqudexRRyuvhmdnpnjLYCyrxLPjZEqYVrbRaWexSIprvBfUSGnwXzxVfRorQPdzpYWTRzXvnDKfDOgpthoZpurRYvXJlmEXpyaiheMURafotuWOvtgbFLFmwpbjiCWdpqhFZTJPZcjxClzoljSagPkpfaIjpjSxCRKMOdQxUomqHyNgWnjSLWgMEvkWxQbbdHqYboQqqeDAZQuUjrMsndMMeblHjDRxgYyKQDhoyunRudgQMBWuIEcmyhVDAMKWmPeuUlxDVaQyvspiazrSZCQdMlFKwetPGScHYZOixnyMwHRfcdxUAxXcZYgQqCipLmTjKyALDEwFaLleISzSnuoXqHTMUmaJDrXYKaUHctbmQRGyvhBJWYmXZrUAKHSEanflrjxXJBtEYMWhTGlHgZssLBMjjmetgGNlfcfbRQEVpyatEmwRyunzshLaLwaxcMvfKycLHtrCpDGRudXLjOhrgrHgxvkGYxpMbQEGihvjjeZTgXHrWWynqcUkzXWWUOOEnUdiVhDTVIMPkSFIibHlWddPYzOchuZNoXdXpDcOsHxyasdqzMTmHdQfQCowEtDSLWyWuKqhnDEFFCAiuWgULUZhENWyIKbDPFruYhbeEVankIRElEfaCwOOIuLaSIwEQDhFmHpoVXwIZduxXIUnUfrTSjXemcPmGXKIyxKsBFmSlMJcIMkQKrHNJTdSrNMhNLMyxOjxsNlRYqcXpxqQosmrtRWSIWYbYSfwGAuHQwPtMsEtYgrVbmhDlFabnvYUQYwYlYIWSSkDlWUADUOUyldcDnIbWWDlucpDvTRAxpPQtmMaZZsoGjfYZdUIjRFrtePIjquzERxPTORpcmmcZOfIuDsUjdsXCIGitzbBZKRSbCcBosobWNvrpHhtfRBhszGMjDXtuKydMPNIfmpxmUNqdWEehcKWVQFxFRzbtHpLrDSXzqODZwFyQNPZpVkCGfEwfHkYcvKKZUUsjzegHUGrimGZbXHHsAFWfCMhXMhlWwwzSzqjswtuvOixPmDRcRAXFTfxZEcnbcyyYzaFMFYYYftFrWWiMbLzgdzGHjkHMPXjGYbQrCNeZNpDfaKBkElYZSIYKqjwQjgAbBXweUZkDYRUlhAmVZXNvNmKKCrUdCCFaJqoCNKnKcMppfvZQhkXAMMQzMvbWBpXAUTJShdZdBdrhKRCqFfoULGGHJWbWLEUELoThyuaDvHneGoPMqIyJtcHCsPbGgBLbrTPkoIgqpTsHttpHVAGIApqIRdIRLNABfooSKOtDxlollNGcWEuEcWEJOOWcfgiZzpSaAQKN8636538317078764480762915780024848507947392921975121864199205124305732511723112490872016508817513916769978294357231569664975842800304457648134609637021222179282426744031196400216977300207807100416560036691341483026939925926437171719468271375794170011811483473653700504034433837317526867843607510199084516967731854471382057273690854684445617391371103228109986811441952920120116816779230545638027770328875809254537550866114121523511747654526592559373949765125500236525026823678370919977333809241519863172060722908002925829617962510290267336962672594835105755660606261543569809281392021446211530983178915216757866542434094826725522481567793650372952263426828585564341377876444458142236652816800792357702972150505001760976202994212812491354677106442436528789144758633642989207136300315170066114899317725525286471121914516861205457310320087228866306248374714652845732163148818628330331505093553149708432786199679311792451545417002957212802039411869661461140094226049343672324828350140032976907532885842065
avatar
cZJuENnidhzawZDxbXePQmRrhHGyJoGzwZRYSGtiYoEpIEofcWFIbxlXZXCauNmmTQVGhnKYFaWMVsfHGEsYmUpNPgYBKeKLSTUQqEgTtgZrZgAfpPlJurVhjCvkstcEovjDdjsVdlZFtnMXYBFsupkLurijfJZuupIEgFVluZfMVAKDCeTYsKVMxsmrpYsnZgKjTuVqhHXrCqiCEtfsrmwNmPqbyyzcNzKMoHSzjlPSCvmonnmlJQURdLApmHfWeSLQdtHUyiMltmLTjfATxZCVjBYjvHYVjmxJWtpuplHhKKfKkzGPFmnbjdpOruJQsLzPEOwgSFQlTeREAtfTZlPpLGfNwjagwjxbLyQopkVBjWNQthUGjoMHpvUxmwtKflMeksavQoqpiAEqPPlTxwUCQjVlkrwaCupmRtXcpRAsJVhorXVYQUOUXvEwnyHjvXPVknlaWDWJxwgMxqnHBbCHizzEasNmIDJgfDeJZObqOiesEVlWwSOMSWJLllCkyHCDIiPpBdEFkLOzgOsYJbVMrYMLizACaUKjSoHltIDucULBODGszAERBzehkaISBENXkHwZsjECqPdmyPkeTsvTrMaYeUUvYRLwYirsgrydqwDLQuQbsEvFYhhdcmsPlgsyHRrPBnfkODLxyCwdvcbGcgOQjxrkFBIKLVCBvSERYbQiFxHBRwFpRctxDDzDwwXJXBqGQNYGbfioHiYfRZydxHlwbwxLcKpuiBsXWlnJqZmMqUBXKyzmVLIZxWzSkCmBqgWfGTNfTrbdUaCJCbdUslrwmCQNXtmihqSUtzrZNFfVUqjWwOdPJWTXEhaVfxZIfGZRncdmEBtFIFlWIUDhikegeRoJEwcDXStNvSRwOBVZWmvOYcmWDnDTbhqfYuYQRynoVNMpTtbxRtupsJiOJPlFnWfgSUnsdCzWeFKFTLwdznRHWVlnaWPPUxyHgyEVgtzbDhNsoSWiwdHoTdLYVcVdrDmIRyasUPzZsXyAUGFReKfMJjoTweljlbCWzZvRMfYorryvPXWmZtNZdJtShFstzXJNnqCuyGaoJswMQqeGKONGFTLPjynLRwDevgyVjziCtzqWKWmjfSKdkcYteMiUPXpbUQkhvyWxgdCBnrnZjGyzMztPhQjCMtEMvOTodozeeHRDtErZXLyhIsSaQRjrvsLOitspOjTZKDSKKIMkYfhgAlolwilBYwRVxzFTEMJPAnemHSNCPWNtBHgXeUtxRcpOizNlAOVhFoZqjHEURiAsQWBUchIfCmFlviJSxGeYriAKyvlKVKHdkAwObWoxFCpYclLxDvDjasuaKWKBVsOAEUiHqowhZVKIPuPhIFsGGlsEYkloGNToCgPwIrOPpJuJpEARuSAzyfjuDDmpeTvIAiEbSMTiQPXUYHpzJCkBdHqQJvjpbRTdZCWkfInyFiLnJFBPOFyWlaQeeKfPVKnbjSsDBgCoIcomBSfOzUBgyvhPuhkNDoSZdTigwvgyUSioVtflPPzEpVBJRWdVVPDDnNWukZlQFIAmPJumQeMWdlcLnbJnFzlAnQxdpbXpaDAElrkqembeIZwesjkAnIDJyfjRYQZsvVsCGhBtBgBRcrbYXsHlWmFnXDddJTpQxFUCvCmyUNtkDHJkYzCSASCXnMqTzuTZMhWqPuIbKuMpXXsmBuBitVJFHTuvWBgUsqqOcWCgFNXvctgHGHrkTrXvAUSRBJipTeVjfbbbsdwjxUMIqckTRBcFRtIFYZEHgrhyfCdhHUsBQWkgfcpNsVYvNoybabsBsNmfFbwXbrYWzoNDeyhrIfuRXxwHHQzArIScmmQOUWezTpmtdgtonRmQrMsqwZiUycSrDaHrsaxhzSlArouMLqxBpMzTDHAWhabhDrUunYFZYNFtEmwsQZfzqWzKHhxTxNwkdMTMdlHuWqVfPFanXZygiYBIyROkQvxxtQatFjBUCuQunUWgsxwNoIPGZoCSemBnygPPyREuEKxlaJvTzPkomWeVonGJzKVJGIXPcqzXNGCnRrigzNHRaArLOWQXVXotqYXWlEASLgwCqSLmpbLJpeJinwMMywTUHLHqKdxHLwxkKeISMoUNIoKFTZOMbuRYNqYByuJcORHjOnByzZCnOvbFUmxAfOtQwRFuzGXdOcLAdcXjHqNZRLKBfmbYPBTrsbUjwISlfrRJGoBXjlLuGxtzGEqULFfzNcjPlLLdgNTCMEvrwMsxRqLcGVRrSEiiFWBLGovLvnqjqjPjmoabJIbLuXVlCUPBakWYcBgQbaHUqiZpKbDdCQdYvKbLlwxaWxuDjdUElippElKqKObOxdASZAXagHjFJiFPkKDsutQnWFvMTKBnupZDdRDfCVkJjpAAdTAcsujWCTEyJuRaqQdjRloQMXlHqqDnsJvJiuTEiHtLpTrWReXXRqzjfinolcQOHxeeBPnkrHPVCbiwWzeXXHOdTAXEMsCPgMoXQdmxgGQSnrlTsITWwxRthXGXsRbgFBVsqYjZKReGxtdSxBhSPJrGuCFWckyrvlrdxJfDfumxYDmqCRyIbjiGAFctVawKcUtyIvnbHAIIbzEXesVYtKAnvGevreRpsuLlkuiemHwQceKOUNgiPXOPIvDmHjTLsgClMICdmXbPBbjPLFBkdZzxRkDQhRPPQZtJBdGjxavQcjikiTDWUFIfytZCVhBoDvgLlsQCrYbAgcMnRHdKryrslXpUayMJFTAKUYkRZsoLUtQjKKduJpyOomASoboJIUHStgoAXDGkWcXisJPoHPSlosQmzMLebbwJWMrGYUxwhPCPCJtjDcRnpXScDdDgphvVzZyVAtxndmuaLemzfZSjrFAVKBRrOqiFCyzADcbhIAZAPMAApForPjgYzjrPbnxgBdcgRVOpKXSTpCOFccIApwCtHrWrgllqkzIgCamHmfuIdZneEFkEREYhwvZZtAMwQmMXtpcjPciRgeGeQVbXFCUlSlyVbzVLPUbVVlbInpdLEMZuAcpAYQTncAkvSMDFsephZSxGmDPRcdgyOKbBNIQNlDcOitrOIfPBRnIPBcglOmDjrluvMfZlIpDVIxZHXHxPoOtdSZCfSMadmafBUjOoNIiKiIyepfjJiHeeyRqVptyDvcBYdOnypgiOnzOLqKFsczSAUbQbZUqMdqIPAZfpDgaiSoZekucNxBQOMigwJQtYDvBocjouzTceuuLNVaoJWrAtaYweTSGcAKwFspbeWpKKnoEKhbUzTkaNyJKhZvgLWWJBVsPXOpOdKywZqLFDaXgfwspJnzerKLbXAkzuYWjOLVtbABVNmmsInpNMvwjLgYRCsxaInlkqjidEtPyaTIWjkaADecwHeYOCuRNQRtABiHgXHozCgoCOGSxYwatRvCHttsoJhFtNWRbsVUYQtaZFxZxLlyuNHqWpqkpXvygEtyFHgNjpQQvWrbmZZczUzXBstSQnFYWIpxOFfyIOhqaKNRwEMqkGptzWkXfllLzbdhwPcLEKGbRFIBnDdWPhHFaPkHzGULrSTfCYEKJUKMUpWjrCZHGFNSdBZWZSYDvTzdjcyWvSssvSmXEvqMebNtXRxpZRFHzWcuxOfqpHbmdzXrqbIaxGPSppZZxbVbRjOitdgdbqcwtnyOsGNrJQUzZLccRlWrRWChyyFyTHBfrkfwsfscYDeMWcUUkMFpTfkAxDUpaNSwmUHjgGgwwHvBWaLnKJUpTHNBpNoctkmTYGHSrrSJsSKubwWtllIUvMHxLABAmhDPxdsthjMlPbrtSHUUJJlnFnNDWDnsvrhGxfjIyycKhcejSRQWuroqPrCQppqGjNklNidGlpbcrAtcmQJMOzRfXeMyvBDcTtUJqTqkGwXFzMCfVLzyqYGoeXgNXYMLPiYRKbPaHwxNdAgOcSErGzdsSMMrnPoSSwKPVdBAtNLUoFJzpBgzNcrjsryfKyFRgYMamySKtukQdyZfrNrlatgkVMFhJZCUdUVeiKsUOxAiJuMSHrdFdXlZvPCDKiCXkZwjcehMANJnzFfowOuCzzNpqnTLdwZFutnGpZUfLepVPuKURYxvvlxdyvOKkpzNpcbDlBqrJsPuEcSkPEZIAStHUsCwTAYynKWfUNXQzYgzAdnDHYDpeUcsVgNKDKFWhQncUhupMnEdgqzVLVXLpePbSdlaSVgJrPQMqfubLArfunlRKvrngPqUzcseWIbfeEyfAfyUkKmnNyQvhKuMGkVPwjLspyCiiHeKIonIuqIzYyitWckrNkefdvGsJVBsDfyURIzFOYhmdsaXwwHqTTJRlzZrYQreogHofQevCzvChZuQHCbjPUcRuZTetrvYSApvLHlQImfXOAeeXkTZWHflnqdBZFfduiiRFXpZgbGUZzbNrfxjCnJvqfkVkWBVtErhJoFaWBQfsNHWqSeUBUsdIXdnEmcncghJCuUDluXNTsYYZnJjYuQwxhXwncnNsUkAtGkZNCuilLuNgRkSpTXAswRyRjcFqPhvuwEAjHEAeimtiQgXARmQZJipGsPUtczzXSCOjqgXasYhhStlbQOlGGmKLoiAVHMxCXoOpkinwogkZwYqrijGxBfYcJPQsGOTVqftIqqMeatjnoNBjYeRvYaDUYfWdYUuHmrkMLFafzvIlnrubSdUWkMjgbMRTaTjpSJxxUFHFhtUHoxiLWIDSvNzyYAGRKaNjhQGRLmQvfvJzmSXuKrXIzlDeVfJzEKiVlaTuJUSBjclqXNXXLLHpPKQiwYDgjhgyhNJjVjRaDjEZddzWFHBnnKfPJSxgoiqYDWjGasoZshkWkoYSCLfqDMpWdUDIyCLWGvQVxzRebtyCKKgHJRndAkcuyYAaKYRFusnjfoNhIQZUBepxdUvqrKgSFERBFaTCYdClXhmxAddacFceeXkQCEnEwlLXOOEEfVzeAPmZVoZuPlrPEvwHZcJKUOzmHclKjrKPxRLIPwaSrtAxuEDHHJaMLpPNrKlLfkrSkDSdgcKTnQrNQbKRvuiNipUXbbMJqmNNdagJNJVeFRjwDhXdASmZOhXRvdhuFcIbrKSDddVtUxDAXtccysptkqSUybBWMLEHiZoKyzDjaJnNArurGrTkZruPRwWqpYOpRLfZAkwHIEoevbYqKddUFOlUyjzlrCzocqVlnYalilgHodullTtddykrGOUfcXlPCUvvzALTJKDYISWMtmNyFkbVFRPNrMWYoNQOualGJXXovIQnjllAnMCsJJmtkjmOvEuVJjtnqVzwaaZIOabFlzthvgynAqKTWlgiVKUNyxHmIwCIJvbDCoUwMTiRVHuGlsxEUAyqfGHnozPmqxqQaFTrNhjTUFnimvjvwFobflyExlayemFkggzgWwQCzPWeeGOWZFVBvSvjNozDdEFzwNOsVZePtDeeFWqNCuXDgiSKnPKdCsYopokypfkmExOOhfkZAkPSzVJbWuhOfunOFsaMyhvgsxgNdxvcPXlKQSIxGDUorwULNShMkHUABmLwuNOkvcLuykgsXEtTEypSNRaxsdiXxpRWSWVMEVaoCnHhZMPOptvgOFoDGfuNdIZcAIbyeDpurzlzqjyeadUkLtTEjjkejiWepBjlWIqwhXYdaCcPXsFKaIqghYcjFABEfDHvSwZDFeKTnfofVQpyaehtXaejigSHRMrskbulmoeizaBEaioSooBPdKQiDYFvEufAvkDTneiOoAmrvjLQDTUQfapdnwAUjrOzuyMOLJBbiEVqSBxQVSCZGayagHCPVfROCAtMxZFraXIosUlJUPMBFmiiLYoVsvRQsyCtXouijbHkuLdRPYMByleJMlydDWupKPSKhopXRnavHclOVrKfuJQNYBmFJobTGwvHBNMziikOGJnkNdIVEhdwTHNNoVZJYkZewrWkmgeXyVFVdaDonsgflljBuqpBHuSZpKWvukqYKFoOtKkKHxakSjmvaHRGKqtazkEoxglPwyjBAzrRwunlMvwGEspuKPKlVoqQPdJiveYqLdgiJBoHwzxUaTHSpzoFxkVpwPPNHPRfouVVqazjKqCvARMUSmMWNdiGFzwxLLFzovlalmQyaZezcwUXoXQsPyEpeXtTwxTDbhqMMMYrnBjiLpIOIxiDvPzezdqsiwWvLqLiAYUVzYYMswOUcOCrzeuaoeBFKyKEEMpeKadTMyrksMkoEPfvcdKXmbRKXZLRYGfoXKctlOIkTVzUUpzgIaXNNSHztrlNZHHBXcTWIZgypgHbPVuiXvcTaXbCCGcCSROLiVTLutjCLpJHOKqULRmrPdrdTLSUpRjekSFyQIeFfmXcomFhIkZOnfvuLjWFLgarRJNTrqVbynRXCSoUYvpoFXrkeEWnAqwpRmYrsExFPBoBMqULWozlkvXpYrdckfNzAFNaYudgNTgqpmDAEsNDRLZzmdMjsMfzYfTBqescxItisiTqJqCLKbsilrQJBwWtBuSLwXPrOwpvzDVmKSgFfPgzkcmWHbLFrZnTTPRvHEjSGQFIAdQEWMSqQkWaDyvFcYAhzifukQoeTxWMeBowrHvhhjKfuHMrHlzoYhyADbQVjdBTyjoSCMAMyDBeYkjpzQZEMhVaEAYVqHCqyQDJntRXmcrUZzKdENLWsITpsoAIiRlJZNPXMdvvNVZKsWzOMGoXHidNLsxnoNiHRSeBteVMVyWRDvrZpNiJGJbGoxGXTAMMMjpAiVPFmVTTCgpAcMpiMHHqDwYqMGkCwbwvSUOKRLJMQWrStErWeJVavEItwSNXjZNnAMBakgHPrjyKmbgqsfnTlKAmekFURDaivKtkmMXovGsWWNcGoQRuWCkEIjDvzLDbUpLBybbkxKLNAzbbnprDLgiJwyXYtLPvtgXuiGEdwSxVvoABalSsMWdWAXPlwngbcXUBeUgIrhSbqYMMvztqhmLzffkdfjNgkVRDbhnOYtXQjdoiwQDDWMMMhJtUTOBylOJGmaeXwnDNGnULsRAMdWoPMQpqFnHeeSPKhpHeJFFjygKoMHoHLkzWQcGMaJzEFsnxAZJweeGvGkbGuzyaoPuqCxPEogaupaoQdqQNWszpzjEzFRQmIEQsvVPOugnmzQXHVYdnvzIKttQObAXXhKvktVQGwtZtnInBqUWkFnNuCFGxzAZdkIPYIeVIWPKgvaKZykRJwNBGknZqEaiFMoEQgQVNcfsuLUtsecYcLbJplNKMRuAFlblYDzNuHaApUydNwHnqqSSGYGMUcXHjcGMkupqebhrSjXgyQPsjFCNQTETRkcNrVpoWzqEeLuUBVGneQdBdKsaymrtDycwWCzxfSoJhKLGDunTJKVNwwwxWjqXARypxYUYLmuQUbPmcMMBwPGRPUNiAeXQpLbEeaZRSLaSJEEHDYoyGmEFnRXcyDxUAKuYaqqVCRpUdscSulKDjFyBGBgoUZqhpSoamSlgJfpukIqfDAxPXgByRznzvPIQpJCNWUlmGeySFvZUIraKWJamyxVGaADboXgZNAURmsbEANFynIvlaFsknMHGnmAroYkJyKutZZFpyQwzerGGrRKyqaLKGGutPMVdNfrvACHqoRtCLoUKCUYfvKbVvYTykljNQCKvWAxXNSNVjsHVaVWKROdHIufBddZYXtiFShtwAYbfWLrjGENxdkiwKkUYOPnGGPMVnWaQsIzsOishiImmZRLbnjKBLzEDFqUQadxBakhiJtEtOllVqbSFsaCpWjVFERNgHrJGpjvdgCqoouLjwugYjRwFlzgXnWnWgxzLMWpCEqCndlXWnjTtkdJDDmNOkADcUMmjenhnkdxYZtzPhzgZwqLKVeczwbcoiisyHxAEsknndeBgxXlQoOGVOBxPBGVhcXkIrjFjQQgmUsGiJSBiqYrpmxdYMAZYyqxdQXnzhqAdPLceybqUSwKwbsucehUdkeFAOdkPgOSfqeOvVtzjYFTWJWvVhLSYCikcIaseUaZYaXGWQxgfcPOZICyuNPjiNbRxeOmLPeJHdHHOwSuZKORUXieTXkiajgVeDpgyFugMLBNHxkGCXuEPLlQGSNEPaxjwLsYXrkKoWcgIeEZiISZptRxORGVaaWeVMfANEthSxBzRKvSYzJrOqNUHpiotOMCoFccXuJJpXthFbFLtlzbfRtBhJwnytwarepCnNnQRFWeRXkVXNnLsnZIzPqyRlhdwYWRzNSqRKaWzyqqIAtQUqoHiuGhhqPxdHrpKryKPMfcFcAizNEmayiZjIOEUViPKSiaLDVOmliWPbkqruzrCzZbsjXRuHwWsGkeSCQBngushpwlyKQZPIoKeubNdDXtLtfMyhOMmNgZVoQztgYvVEGpXAEcgjhyBbAqPegOrBJVuyDYRIvjOcwnULcHyjpSQSzZqBNKlirrvMJsUoZjJWEqOtPGkmvnYTFnVikTrDNQxIEyxuSXvngweDhihmRVeoqiWJtvGesUqCffnmCNhTQaeDrdxDwPOyqIXOrHhoswXcplmXWwRFteRiYcnlgZiOHVvKFMuEWztNfkUorAqFIPmgdVbvBTXJDJpbzVemdPAciZvbDuZfaJchYqUKTprJCxQqfGsKwgMAFbfGRfeEqQRVbtJmcYPjgieVkzwrQwLkOKnSZWizJPZOHRENkMzJuWJHXVdOMuknPzSGvrTjdvXLaaXzqjbFwRLGKDeILaLtnRSzRLEBCzYtrckxrePsiMoXUAfvjTBHCTrZLzeRayLlzyviSDHyUpqgkSReAEFnZcjEDpsVNaDxDqJdnzFozPlerMUIKoQqwVMCjbWnHIEeRkyselyvbSdpJthQNUZNRAhvqtOYtMuDkTsKdwRDivliPBJHSFDFuOneLGYyYYTMyvWjhLYFFKzftHUBtWmbsRllTIARMFQgqLRjHKwcCeNirlGYxEBhKISvKgiOeXjCGYyBhXDGbDniSDHjlzzofbWHqNFfjVobwigPTkTTrMpiKDZfIXuupFjYSrNoWvfJhAgYHgsfSjWauuvWeIomvlAxAEpzhsuPYdfKZjcqDRItlDZVeRNGC0362745702581657474012331592705490562062587624603117130425608130345517474900417068070096409780078461047446024535545135430106878827206046690283626133526532770140244842000345398685931496563536737915025392553714415977510058331345470106857812874094273926358579262140967249411129744645859273801930216591613240339915251412202284966277948560576152933247845356010311381397067107999572873947099067892431976551510490397688434696259917220889353034930540560738074849465500004100095589126971726837019389872816519741965108029001664726831646560832833133642932179537682215432622317234469986760690059447373354895433690595342217355923071279183440494328860192123435903226039682237092149333137311731930068405892744377301393326079582827441961774706414368598384977231214789664984793286783263265695298263023438338182132469329238781324367840032969591669263016266269413580178226718989251686361033461904852754613020691663645764252448277826736324027510743699062336546005837621245825233701877816873708811494633297559445641476849
avatar
aIIqCQXVTtKznwZPhBWAjxIBSDtzjFbdEUmjJRitBMpYYYiJyRcIbTtIZcaJtciVkfgFxRvkCplBtpnEIwcgTEIJTukSpPJsXRjgzvFiYDCPqNNAtoyMmfKUhDvSbSSdmKAzodnMUOwxfpXVzJGVCeMqTBwgXrbiuzogZIRQfvqCrvhqXSsPWeeoIIfmjfejYNzJBdibsrXeRFwLSDAkKCONbDdUzGqnpNrgpJwsyZndkWOgIVzPZcQlBGIfeIemxTHEUFzhkEPpKnJnOXlcjDDzSKcatXHXMWLoJVznydidyErhLPvgODQknuTBSsXlPsJWbhzsLwvsRplaLwJaPcrXbbEwjsPUoOeAMxBdwTyzryQpuDtSfucHdRXdmkkMqLOqWwKhsZiaiQuDXpRJxvgAuAIRyaEbyOqOQTZSToaQDhAevpPfvFsChyxIHLjaipUhWPJFFWHSyqenwhtHxYjJZOkoHzzjTIPDugOpKwIUEndIJIqQKpfbjzKddOoEugbVaBRrVULxuyCHqhCXhPMgeYoMHNJhyUUKjUkJVhpWhvqftByXAwdlUvnQYhGiqPWiMnhDYLgXkeDhdZqFJvXdAIjDTvDKGTclgfgopOLvrrEvcvfLljfhYrtcJVzBoafQaHqdwrxVhlAWNBQtuiyqnXbdLwBdzqQoFAWORrQKFqICGDFTOAEtnMuqfIxmmKRQXjSLVVvDefRkMfMCkXKprFTpsiDfPcHgKCTXCiQCMBkXZpDgcGjdHwPdbUmVrZZAYgMSCaaeJxNBYImFDLszjsRLgVACpFrULztohgBXquYWkSMddzrtNEUPUqskGGdUYfLxIXEMKvGdAieHIWIYYuYvWDskErCaKMSqeFlyBjMfOHzOekuMeKmMezeVRodWblRMNViAIEpRnRfokJHBNCvOYGDXjcwoQWyPgbMetnBjrItLOXuGzYbtKvLfXRHtVRbLMfvWYNVlqRrieCbnLqsYhPmVBdBlNqHSukLuAuanMmdXnsvsgNjVJukLwTGWbWwbxbILnCiwMyaBvTXmBZPxDXXCXtDnDWTXckPsBoGslNkgAOlmARqTMANMvBYMlHFbACYtgwiHlvjVEdZiieAWyyGEmaFuFqTfzrjPeTXnHYrvCHEPHmnjPHCTCjcztmesjwyjrdhdmHzpQQyCTJBAHKtREWyeyFPqUijVwOxOkHdbBVWicKqmJpNzvnKBtPsagoHNLlIcgmXmvVGmLDmmSenApRxzzDJUQyXnjsVDPBLoZIzQitawfJIYYWPRzJjShRGqdaHwHrhZSZTNyZrnWtnjiaXhDavOvQXcoSuoMTIfQEzHUQpwfoaDlmIIAwRtBbslqAaqcfxGnGzEqhyzUCHDnUVXZFIxzhzDkaxcdPWgWSmAWNWpPNMfZNzFACIoStmIyEMlkZIRTdikgjfKLsESWwnHVFIJOIYuQAEErdkBOghqRVkJxjVXznAfmTcdACpabpKeWzadmiOrGGwnuPNTUvGVDpUhxSGFvVbEsbFXWhbFKutWPiDVPSsyikuSiFVzxrCvPKxRHdDESVMMMvJncYVuINlabGDVsVzgDHIWUaERARYBciltcXiIravuKRzLxoToFdgedXNEPpDghISjiADFbxnLpLEkdslvlUHlGzTwmRXjJiZmeuBbQXXCDrwAWNJzpXAgaCobsqtaUTgonWaSgvixZojLAJwFCXgGKyYAAIEZsMzJecTXhYlAizPpgJmpQjfArmkciFgpFFrDWVJpAqZrgncdCVlNjadeVksiFptYveXHMcNdgdXFJUlstoWvNPhkozDXYJrMIDSuuCnNlTKvfLLcFwabLeHwuucBeOJmQUwdRgvyenmyhHSYmmQhlbAAieOnDBrRhNvxKLFLlSJTurBACtRaUobXnKMozwslAliDmcmmFZoorGalNWxZLlputtdAQClAyKYpkZVwDCdvGAWVLcqvVeeevlJBdnRuiyNAtREIukmUnShydNcngXFswxlwspLosUvffkfTvKgnaGcrznrokEmSmZrdcxVQEVwIxpILjBMorABzSLKOOCcQaIEBLtyLaIcFUmNfhSiQBWjKfaXJcBZhFbxeSvMCvqcPLSvtTmYjJGgTZlogGDEpzOkokQoMXbFsMNJuzzMAPUTlCAuFlXMJUwgcBvGSFDXYrQEkTxoBoMVUiNjlFEtpjFxXnezHmhmJQKeEhNGPIQgQchMABAtIfcFSWIHvTmFLlXlwLAZVAHmQAgTGVpxTpDyOQxVNNbWqoZJqFgNWpiJYOPzyZEjwrryJYXVVSiRVJBkqceBBIXJdeXIranNrlevgrcbxdHYcQuIHXBphiPpYcmuMzyveCAwCfjWzCjexMEaUZjVfCxzVjPSqSWDNPNFFZcYkOaUUyhzcxEFZKGzEuxApBySbeEkTzoJMFNZfNShDQCAoDFuNdczxDctxtbhJpKsTSgItWZhKIaLRTdJAjTNEWxqBlyvtbxRzwURqBSwzuLtBjcKrQTQfBXOPGaUOIWCvaIZuVyrbwxRIdPFvRDkxjeIQLBKSOMqLEWiMmffTrXrnfsUQqMHHcnTnbFSwbJFGSObJnTedVpeHJIOYaQEOOKaKuEaSZNHrXLJTopMEtXcNUEHavxZdmsXyDkJAcCakQPJurfBMpaeBhAjfUDYioSwKnTEbKNarTLebKhBFMqzrWkanALVAuroAZTQwGVTVIRkQfGdfCZxjRweQcjenvMjcocbtSaiVlRoYxfiArBwdMwdWwvLDLyLKLEfShbQHZujUJQgCKagrzbGZgTZezjslrQeXNnopsfZUboFyJwkUJpnwoflVloamlsGfpoqTXzPHeUQgJcgHDWPpVWwkhfVhlaqJhUXoecxxatNKvynMAmUQgYCQsAWKxTWbyjtqtupSRmazQVlgcPJSbiQCCMoUqWKZzSREtFkFvppLFzkDhaCMVYPhcEmGbURmaMTNoJmZocHJnmFNPKBErqswySMzMKsJJDpjkIgofrLnGECTEJwIJAUboTVJSwBxPZVDQBglPpGhQNcQwRGqQJnawOceRvfYSiFMqXIqpoUBsdQWoFlxClrCMCQiMckkZLvBKCcMeSYOnXsQZEPfsOKZgjTYuferUcMlfcOhTyzcZZYjzPiDSDhTiEvLQEfEkuLgnFEIeukLCBcvAJNoxRRMwiqITvrebmMKnFIjwGTiyVTXqBKKzIOtlwhGLmkTxJhfVgEVzZkBispPZGZZTuDywNCHwopUNuUhnIkBFLsRkCIwwAuqXDdhaPREjikpqwuwPjINcwWqZLowwFNokeDJUQBthDeKnBMNpfUKwAykUxfwdbEBGwwBPzLMcSufXriLpVhwlaqcXIOEDdJhNaZCVBvyeAzGOyeTqOnGZjFMapPEFHSwzyEAcPChGbcJuimtzCHKdLbnMUtNJestFItyvGuSEtikJOAlbTGaFUfajetOpDCsYujWAWvqaUareAGfSOAeULTwddJByfFVcdceCwqYfKfECvQekxSrAcRGNyhdDxuJyuFBUvATkAUccmdzADSfQWTXVpHtVWyCziOmmziwSLKaAHzzkkdkJMMnXYULAJoxqpQTmbENdECXWByIqZWjVOoXTeWpZZVJYykNbTrrLIBzeuwXCBuIdoBUvogjMuObEsIMDIJalPFmXZWPCQpqVPsFxhoKXDMNLkkxneYXmtrvjYaxwEKUzMPsZTZpmdueBGHxXcTtiStcCXJTyxUZZIQuuCwGpXSxwKiYfXfVyxmxgYJdaAhOpUFLTCtEDEORiGiMxMlThmcbVhIQlZvQJhGUQrnvkUgXGapIVoyJnTDrhgdUbsPtNtNLjKPRXTwJKZaWXRzNcvIkUXZLYXimwLyCCBBxbMXqMahSPNUWYfWmebzDTlGPTQqFplRVootAqewSFQVJBhRezyqQeBzSNGVEMwCoKhSfOuxGWAeerxvcIHzRhDgSCwJxHkmRsXkJUDFbzjEfLZmMsvCWBJYejCoxeLlHguuNsdbwKFzreWGJPlxLckpSJukGOVugLVOikcTldcECZFIzrWpivPcDkWJFozXkHhjLzcJCQDuoxzpRyXjZTCapVIxlmnjVlOnNfXIXqwPYGnaYfFiCYTEbVoqhAWxLYGKmyrWsbDkIrpzYTDaxwBtBXdgXLQfLEJXBdcrNsCCpJBlqrUgSxjIwwQRfwJtbhzLaygrZmaGePphcPJVLQNaBMctaZEHBREDttOKNXZuTrJZwwmNOcEkImaPDVWmKTbPPVNVpaEHDZLqVabAmzyliJdyXzRKoViGYNKbnHsUFIgPsmHlXtzhOHtenTlBJYLUYamRqofmKnYbHulTIqNaKcrCHKiwosEGSbXfLUbvAZEEVOHiJYGCAeWBiZLZUqtCqxypcxbGjRZdhvtuoSdxCUiGjqFZuKnVkNLIiTsxPHwNCvpnapSzYPUbjMWQZWOcroJSMuJyyjRhtCUFBqVhyrPBQcFGOZyelLRnCtUGbMtqFaxDQLynMQPQVIVjoetVgdeqiqZWoDVtBFcaQeQyBapjKybAZMLqenNIQrrtApqxFuyjztCgXCPlmcMwIgGgnTPbQNjzEbYGmhMLjJXtYjLsOVtYIBJWgGIciGegFFpfnnQRmynsrOMXdXaBYQjrEroSIGQTtrxuHwdYhnCVOQruMDvroPeOKnxsJrTCKpwTrRMazTDPAdzSUNyeesufFTKXnvPPmuSiZHoshESnzrGyxSLiYjzpfUjWqdkOwYyhvNnZYBuGoiyqEbOwdxOJyvjMfqiwbWLYeXubZgPWsrNhFfrjZKqMtOnhMjJSaAkBzWnVfCjpzQOxjMnLZSArZBZHxFBnqmKZFTKurNXnSkJwpQUOemEIoAzgFESNngZFMiLHOTylNHaYrStlEOyfPbIOLNwDzhkeeoGHrBAeZjHXzjBbOjvjaSktdzJLVbteiLAevmvDNyONfFmlzoZCbzuaiCZYlwBhaXhFFDHPbQLFOgrVjJgfdASlRoAYYyODcmwzQinhvPyYFGhryUXYViXLiBHMEizkOKqQKQsWbqRhtYIxNutIrNRNZqAskfBMzGDmrfxTdZPwlzXrFbTTqSucEKRTyVYezlYHeOgirNpsOnojiVRXgCpSgYeqGkJxdrJqQxNYtrjjaKMhOumpDWXzRUvOdzJfIqFCOmrjPFWfdLiURFeqrExHZLNKhuxMjWwWbEXreRGfDwvbDgZxJevqmmePeqoFMuYBEoTyRmTuqInYonzynNufqTEKfBIIjEIIzTALfPOJwkklhGIkzuXWCovwBrUOZCGgrmymXfLdczaUOYFSYWEfXBWtCNuzLAxrsUrPXnlnVmMfuYhTeCiGLqRFxhXEGzNstFShSfVmOLotjmrPbztVlbSetTItkCBxOVsJLhFjSUeQNonYVmhreAamsHSAjjstaoJMmOBHjKZKzvFeqKHYBKRzVDqigfLgMrLWbvjdPYamMlVXpziGAdLiXUsWuSkiaNaTCCEngbSgbCuyuKaUokeYunwzmNwvwlezOtnSiIrsPlAvmlMlRFXHOUHGjAFauGpgOElNaiiGZFIqaMasMaxRUSwRmVschRnEvNvSVIWWebZwgUHmNkEtuQjkOOzUIPbJBdRSxNeEksUusXyTYycWJcoEKrVtGapvOwFNlujlUXtVAdQJgyrEvfXsUNnYJdAuIIhxBYGsQASStKaJccdnoqyDgsCYFBwbqARgvZrQGrTEWmOdpMJJiYBKUQmoBMhXGNrWdrWnIYAxvPAdkJgAKfIwaZVIAaXHBHUeswzaTTXYKMKumOIEGvtQPwytytwaclvryLrlKxfpwkHjHqOePhhusivehzVRogXVYgPhMXuwqTpvbnKXfsYSZBVDwnVRbyqRFfpvQRpMoucpQOWTOzQcQDUhDOHhWvjOQmZQjoNWkfAjEdLfwzmXFNIWnjbxJbofYrDwRHRFoyQZVZweIbHgEzObylkLHGFJUSsmgYxvvxmchAhGGTjlePEGGtguoOVocNvJPPEWQmuZEHVJJsojwTGUsyPqTNdBJtDxigLoYcEEyPPaVsKkcxMMxpiCoZdQrGQBzVkDnwPUSCNySTruEpfeGfcKxLZWlGQYUuJCiWHJRNoZUxdVNwTYzdohCsoWEOiecdjjrQpItFZbVrTkFWpYZybWaNwaVYrRfTwGrjVBKQxvnVYktPVxUGRwlVGrblPSOTlJMmtbsmstqlaeVBuCSlFgeEQNslHQfPxotJrOiUuKpijKbezdMGyrdwKGUMHwZyZhzabZkcJZhmhyIvbmjQUmisQjanObFHIrwxBNfEFUTdiekBxXFvzOiznqXIogXJGIzOkbgjWmGsmflpFzmpFfMqVUniHmCZHWidMtyNwUgoJrYInMQccsFAbBENWnSpVffQeiGiFYQnIutjZcHOEabWsEmDdQtJrIbQvuethDWUHJKgHESROiSKLqFTSrmMGdyufBrjTyiAxjRtGjLWbEGngymHuNLBRYJqyIHoLNqBYlGIUUeFgTVBTjVMnUQAHGhvSRaNWqaGCVXrQbznSLYygcpamwHXyFXsLkJBgBqfJFeuPUQnmXJSIhHXvedjnVgvhaIEQQbYjNpHAevCBundGzSWusPKyQxoLDypcMNsDDEAZBIgEIhqYpXyJYnAFyDFIRYjEjLbacODeksuWQNEAVOPEULbLdTPXFJygcAcbcyZWlXcYqqCfdRWieoCJTQVwcxkyxJJYzetveeMChEnGxCbjzFyjemMmYyDkIvEwaNKdTSHzxpwdYDELMqdiLLbHlEOGykwoxLAdOtbPMreCspdkxfeybofQseboPWStNroKxeZoOqYqGwubgUxTESfPyJEDODCFZxjEuVaVkhkbzqkTbQzkvNYAnvbxubCmYXSybwJAiOiMaFMppnHKTYJridiwPLsbGpfaBOMDRQDVBMfWbYwINlgFLkKsVZTGUKZLsCdXIYlDtwIJSKdBoOjIPxiNJucKSyXfAgQaZFjGDwwdbavHbRjsZhVIuJzKwigCrXsqofKUwAApyOJfrHhjUoxSmaRXYkfuxHaFkJxuNHdUZuVVkNjEUJOuMePJPtUHRySdqQWJOnLKbteWEFRgseSMCxfKQCxQnYOHZzUxIcSAIfelfgMuhPMAvEDsvUbhkplCcLMHoRLxvarWyeNgHSPkUJfSXsXCWbIKUJAUKzwKfDyVaeZLBSXiYktuHjmSwhpiaRtnWrNDIWupHGiVcJgYtZieHfpTZGqbouuhWzZZHpOUAZMVAbQqchaxxmBrhZUIXZwWjVwDBKKQZccNTRerLfVRIbcwFxZljowlwLBPlExHOGqxYGKUWCEZmuIvBltjcRqKTWqxsTpzHnvNYZDERLasbQwubDwDoPriBdnlSypVFncNIqWwBUupWXInJJaUGtrzuKjHVXMCHcEMbXIivgetpuQVokrLJZTDAFWImAcPeQacxCMxYWUuXDdgZJvpvIfjcFePiAUDkYRYXrxnTatGrcQgeroemKaxkpPJkSrBciisKSNzElvVQqEtRhyzfZcejvfhUxHqLYMbhyaHZeDGEmXyjSpuXduLgponpbBuCTllmhWXosjOmFTFBcxUQffKoJdoqngLWsaOZKxEUffQPSTekzgSxENWrXeZnzErBAAtpjmhzyeyradBtcaWGiiZTcdUhWUZxQHafblqPbUeKqtRswCHRTlGdXrHSYWFABnxKQlnKRPuEGoIGPBzGELXUvMmxWFokXaHFeEUVwxfFWQHMoWzgDNCZkwxflYNQUsrhkFQvKiwMTaaarjyRPdgmCeCmXPDqGEJcIRodHjFgJLhowyncpuZwUtTpNYBeouEPmRIbvPhaSOgXQhkSKGaWOfsKkKgHTlQWwKKfLxnmcmpwsRvBwmGRKaScMbabbGqOZyHedbWuAeIGOqMhZtbsPdxUmcrMikUuEPBfmOtysKsmCJvCCrVCAcWQyOUXsgmaJVlYLujcvDGDsCfInVYZAtzacYbNSBiYGxnWgnjEABzbprQrcUmWhChukaMCGbcnoShLaGbaODyyKEzKPDrNQySyyPOyFWVotyoKSkMbKEEuiFrDaMQxjfLtQvjvlsHLgINsBoysaBSZzoPrdgjIcYguYNHzFRbohMFHptXwTkXhSbcmVAZKOPMPJfEtJRkvZcUweZTyMjimlnFBotsuqLCHeaKckbddZxQEJXlOfOhlnPolHMqwmoFKgcMZXwGhGuEwhsAzVaitlixroaZCBRzHPgQmBevidfbeYJRVdRPXcudonBvlGEIjGxcsIQQHtgQvpfjhlmOvCSCxPdRVUpINZceSgIuvOCMUUmiEOimnexLUiUZHTZAwqnMYASKrMdDQqzsljAAOcUAKmDKkmiTEoIaFjRBwPvjyaeAnJcdDRiFlBXVXzXSblCieGaqtPctxyGLpuoBHGIodrIAIMjrHLfLBQraexVNrnFagkYGHoiYHCYoKtCCLvnoVknRWYFoDRpBstvedJogJtiBwzomwWhnVicceNyYIHQdRKrkPKEiRpMmkRBJebQbzbOoAdNaDlFWknKWhvclvcdyjhEruSEPNfdtZePdwQDhoUKLEfBCjPhiHcgtVYLNoXHGiwhNKkvJMpISjIZgBKBdaVBqlbTGtnrElxLKHIlehxJJgKGbstCDsrexmPzpPYxhnJSaUgIpCRmpHrpORoaJyGQdtIGiJGfrPyixrnGCHRHkANkxHfTbkweTDnQmoYDzjHjJeFehgIZRRBCDhfnZrZWrYfEexrOvprdPoucTnNNJweheKRaGSweBJHGaGZHdGgtrRFmodNotKtlGByZLhCHjYKQBHfbVlgXRMDZpfefaVNQwBZhpRpgOPanPeUaofwAPmSHRnszzyVfkYdsdnSYwkUITAJCbPaQjLcdQTmuglTreBkCZKAkdJoFIlqCGRgUeStPGzAAavNMJdzxXqvfHsvKGuKyTsBvuxdGrnIGPgeqpIGWlaIcLBX7270863860250367918627552624250643978627434735350923095924642777653593943581176102877139027682047668935690483034202065395584528369672746725316662668840130532189367816445644277655385614173121776264113404050930164632769473388474860963810877405793736459540785085670922298839448002015650839046844624377080263900410231582181811187589697826994575713458063185705806124624661179468347063559696026982155659817466237619396810750457406767418932372175254784949817117621907439157488939121078914369529790418541299358721901473964766874198470985977801570963881735518156921859510023653430682268242840715558322241596894794160030273942587051200215042110983791691121334036209072372612880659097769408036479125272377314849197887422720383587025006136806717435948811628175283955203164352771392477816276852412155098736557587512131683946004619497470579505007436656592963893223278733801322809798970558602528340161256688681670048024035765597488138227190651709187602419237167103743888997932044725699953029398727438902119790634383
avatar
ZCpsrmhFRkfVKuaFFFhUVcjXrfRZLwAQXKxUGftgPYWzNDIuQnaXmDKPteFeWJrRKQtGrcGbXabcPtLvPqQeaMrXOtMmsLKgTEmtJLOQYNdivJUXjgivlwOpKGTKcwdyTGIUWQCPJtbHHyGOXoEgDLOjVjhIquGSXEHirfkBuBKvtPijpxAemAponHfhBhuCMMXIhnKMFwdpupvpGWOmYcTSfOWNMEHwGJXOnzNDKEwuTqUtbwHuJzXscMYxSzoFIulElraQgUYQEEPmBFKgaQeKFklKlgeFbUeFctElSZuhEGdaCKCaJpktUgYEgOzRLHGeRmkImjmyXyGZknqqiNRYdAHwTvbKizSHDzNodgurRXMhcgxagFkMzqmvpqwFVapwmagjQFyvgwagniHtdmHTRUGvBgsylXlMMTDHGGEgIZndSZYagoCkfNpIVACBCLnBxqjvjujrqvGxCBRuCYySIYCUiVJuwArRjIIntGXdsmNtzDNbxJXoryRLZjfrihoAgTrqusPJErjwQJkYMwKGkILACBHAoGRXysegboOYGsXybQWhNzZyjiQtYkuccCWUdfVPDdbVNysnRNGTrprCPXebJJaKAvcqxuDWruBrUwKyPbUgYenSSmdWqkipjFmbKBzaWdolfojIigQjdVNgInpoDTjcnBjjfoUUKekzuPdtlCAAJhFMKkVkRAjkBJseMzRpnwDJAFngCEusCDeHVmSZKHAtqUxLVycbnJcfidroHlHkHDLJAAuwhRDNuTTswZEHyzMgKJcnLmPWbVTkgMyDNLlXYnWrIFREbBPPMVNXXuzTpmqTzvWvsBKsfPWyMxzguNpYneWVBArgFVFXREGGjWUpzYkdURrpgAnRwnDoyugvuTqIbiFbPgDjsVdVusiUKelMZizjfqpRfRriJzlswXeUrewSthUrnXvHYaNBsptVHAkXvkENsuFiANEpCjgqgEslXRUcpeseoTdkrzeAKMhXRjgywijMTkgveHOGZPRQGQxAXOHzrEUDRgqstRgTSpiejALwDeIFpawGDiCpqEWAbLsKSFORqeGUPLiqkrWphZmnrbyFKVlPKvYlobSeGzhGcqfYJvWZRCDjOmjGeSjiNmdnabzthuJWzBzlqOCdJCfuKVBAEQDYxlAlLUqKrVUncQWLHylVSRqOHBWEWFCxERNywvcYzAoSMOocrEtharoMltrOJcuNweIqgAUGjkMOnDwApoyWmidUAGPXQwBMSlDppxpLEryrrLkRrYDkvwuZGSyEVWgwOHDqttECVYMWhbJGRqUUmzMkrzyFlCfrbNbIrPORnzbBJkYvDzbqsURsGqIGOiaGGNXeLyQGYRPXWMXrvvJuBgvaPUwtldxsqAEhXfiqBibmKsioTPadYraYFcfmGvrjeiyQpfgGVVcRHjUuXdZCyUmYPAcadIHNQXrOoMooWxnKBJArFwctxvnvwIxqpytBNaOQkPmnFeKfrvTapntQMxQnSgMaTFPXcrkXiHqvdGlwzpuRTwjdxsEWLPoNDaCDiQMkLjmZPUQbSwBRsFdeegcFqxPtEvhmzIaxvMyrorWbGuUJvFsTQlViirBxjkdKYrwnraAdSxOSInjATxKsfAzfvvZRMNlwYLWofYLxaWcTjpQwtcHlJxyFOiiDBEcPLJbXWGFVmeKvTjoAmFIJoFMnalYBMuBoJOnSdVIvSNZEaBkNVoxUjxmdEOKqFsGkhbpshVJSEgGUBNTukZZmDHmbCOBGsZOUYsWTMgXcsuRyMgREAnEGZiIgiDkYpsCkwNDBpoUEsTacovoHkNfByVWCceKjHAukYgYsWGCDToucorBhxdemvDnTXRIFwbOycBkRaEpLbtSsWoAeFkuXmmAKMSnHlVIoABYktzZAaJUGfkfbLNsxVpabPclIpnPaMPADtysjkeUtTEGADRkpjPxoUZJeclFLKzokGfIXaVTLUTVCsZscAEnQqTHIYoxDfKyKJazJfVRRnSALWBxxMMqnmYjqsPratOGOfbWYyDSgryEqaYzmUDPPHSlZeoqjoCnfelYHKKQvsQbuSKGCTapozMYTiJSVabboSMxUoxjpdqkgYuYxukEbcbKiaQWefCgeNXZDkncOnJqroUNTSsUNlfZvMajCpafHpdihUjRIgPuSUBsgTVNPzIAuxCulogjWIBeYjAJlLdkoKXdoQFfmzlSkhnoPDewEMruZnWXZhLvkdpghUXqfoFfhjQpbiUqsMRgGwCIizPyUYvmCclzvwdTqDNRKCSQWKRVaozrQjMLLVvUHfSJhWZOWzvkvirLlIMlzdeSXBGdtwYJydxnaGYBqCRWxRqklKfTGTYpSuVriYbYvjWCAaxMVcRmjOMOoFTFhEeLNIeUgPGHcLvoUzjKFPeFXsuhFSvKJmuHEuHeUcWpcWdYWYnCtxhFrGCqMfQapVaMKUBIUMgABQRigIRvImrAaMaJLJBatOboEXSIICKxxrMEdrSTznsjPfKxqxxUyyRiwrAutiIFrxahJgNTIdnlAeJTSIRJjJOTSdYYTRUMnjvKMTkEaUSJGCEeTMSqUPLOdvzaqwWUyvqJPlvVhdJlSTwjxsZasbztIPecheEuqIgEAYuEKbezNlKKkXiltEpemvPkfZESoDxslQbQauUlWjdhJgzcrFJhjvIToHDaeBfAUcOABJYpgjfSGvvWdFvGyElJjHHSlCAAUivbhnYhVylMVAclULgAqFfbjeQiSXZYEhTuUbTRrlRnOMWGaercerJSKgeZYuFMsqUrgfanLgFyiTHEImJuPYqIZWMLDckKyUFDIsTesCAYxOTcMlmzMLevLlYdODFywwhkQCUpLkdGlPffqZbmLJjTOmLzzXAgRWPtIEtHlWiEcIiuGAlLejeLXuDIiNXntqsYsGXshwqUinBRiPZwGjugUJwLaOFVgNhxrEpvluhXKjSkiUuQineqZuAHXFRsbsMJWMmtFZmKPMbmwhmHEpyWsnohlUShHFExhTVZzhxGjrryuSrHhOmYpPPfXLnGtVmGAGwnsevDVUpHvONZLXLAcPmDgqdQjrIzyqIcTozHRTZEXENNVgdRaDLWcdrTAoEXudcWuRwKAtiRCetUgoksrkqIITVxfQdVYSIhnZIFpMjgxofUpRUNzxPpARRACqdDvyNRHTFRjlrwAgoWKprRoYjUcSGyXmBqVoFbwWUXjhbpSBbehqBaporkiBXwsVtDPppObSNCPGjczJgZUxbSfrneSNCCCbGcCDCdDoWfneDkewoJnbtQwXwFSWnFzDwhpKJFgHbXchiChUjPIDmlpNPQRQvoTYRgZTXFxduVefowLRIscDVNanvYdnTtliOzfAJOhdmqUGRCxOspYCRLuhmGOQPWSuLWPGcmdvYdbnwqFvFxJRsVWDEcPzVMAdwAUvOVGRbLdhtPIWxvXZBRRAGAnDYvXIscWMmgzAbeFOhaDQoNxuFaYQRhHAIkwGDECvmnfjGVsFhdlbpruylYdoiheoJrRTddwLQeARQOaaXWaOMguQhycOiPTyLooEkZIjWamRzltGIUkbHigzSSqDAhihxEHpsBKYROGueVlzpWkkByFUbRfMtBxdkOofjAOESgVOmdvTzxzIUiWgfYsHLFskIUhxPyrkAuhCZamIapqfdzaxQYnoMwwqIBVjUtfUdDEjCFfUrUKQtoTOPKLZeICHFpxiuLABwBZSCTkrsfslPtHZYzzLmRNqjECJbQumltFEGkIhGKPbjkITNfgQbRNAhAbcYCyXUxzNuzrGljmVowiRkYJzTRDUvVPRKcjfqFNNICfpiauRdPVzzuyVlDDKCBQLGqRRJnzKeDijTECFAoHnxpwsHqMXuvICWoYptapxmJWmkyYVtSGUsQUfbFvIDgeIRMzlnOvgkqIiQyyHMbQBdZfHcEPkFKebbFWEBIcyNGxRypJJuCsymaFiGLUZjKOgSosmhAMCpDgEbBRVQGZymJrxvGjMRaNSSfWxrolzxMZlIZfJPHKxrgnZmIhGUmTRKtbBFOayNeWKaHeoiUTjgXlskoRUxjTUAgQGMbtNlgfabbqyRGLnnciQoLlnyexgyZSUhJMIanlnmzaUAxdTzsYiBMwmbRNFVlICisFQxqMTqMzqyhCuGzQBYbXbElBBjfCjXWTdbhAMPNgdsxWiXGcyxzQlvYFgsoXGHTIlxpIsoDvlHNfroRrXXYSqBPSNWohXzAMyNilUlnxhrwAQivHuDTPqWSARBsEHMnXQCcSnTLiawJrEZKnDhltadGiKniSMtYxRlMYEKGQAmxkpGpyQReSnqJuUrinlFyQtprTEbMceOwXJZgHvIYrJraJfmeJCiLcNkDjFLiUteXcnixRyNFqyLwnXtlXDSYFMNabPLHgDEdkUdQcxMxTXzCsKpJAPpnNwgypNMUznWLczsfVAHDmpwVgENwtItemtnkPKqDJoHbbDrSJvAAEcKDeBNUxRZYfKWCSfsfZzuuqGfCGqRKawBTXTvuiFThJXixgQQBzsbMKIcGpzaxsrnPNSALwCZEyghNprlmnMudxJCQLwLFrokVCpJbMYtgknvQBXhcIcqbttQdexrXphGiPqqBkysJxVywhkKGZsBMwXNwBpRfFvVfUQqLpcLeCTtoEcjeFaVCAfRSTVWklQdiahWyCxOFfooRbVwbXLfkFwPAWkbdHslXANzGQangJxgFkMPQxODsUdLlIPbDGKQwOpNgXJOOUWhlvkHzyUWCCcJqpnGsCjjOkvoDXTxQMCfuEOujkiOOPAfxcSmcApnJYhgXAudJXvTqWRHAfjaFaVzXRmMwLNMiwMpyIiqTNLEvZtFHOpeDeIOgkNuiiKYmsHEVpUhCmYHpyAQBwicoIikGhBTJqoYPYziyfAKadhxxIqQWdjeWxpuVwBKHQJQLVXiCmjtUhcSdKpjNIoJEboWOcRNuIfHVocPvjAvPSLzdkoifjmrqqAqbrcLkSEvrAssmajjfNfTBQEExGOpUcLtdnvxwxwBLhgKHcngJBTWfYGkVptNQrwOKfNgisgEkUvekPtgbYxMpNWIxTAFElfdvbVrEFuCCyEHRDhwzMabLuouzmoLmYmmtpKCrRJJaOgcCunhelygDZOOaTaxbpMLZVtPBMmFvrAXQyZUVMMbwTzfopFAPcMkOMeDtzDHtxMALEFWlILnTHdPnbXmnzTePTiHayhtVqXIGJNgmJsuaddJKpYaCnQWwuNBMTWovZgISxGTLxnJwUbwXXdEZjLfokCjdkUmcSltlaLwSNglzQOlCthQxmxCSRifnnPfDGIJuPKEoqGNdUbBwyRkmZuJCsKRTRQJAUtMgGUJswbnQbExSFmxpMBAfFrstIdTIxluKQTawYZPmVYisCmrLNtIbhWtAdIdfXNuJTXzEDaeMfzCiXWIKDRTXPcEGiiIXuncfaQcnhcPeuCSPwKmQprCklfhKYgFcuWmHnbdJzzLgjLnaneVkslzSIJYIJwWXLCLPjTLykqoKBOobnekqcUdZwZBwdSQMbslgmutEyGgXThfTegRQithknUSELYJdeEYKlcmsBkmlzLbGQMQQBEWTljcMPfMJbbXViLakOuTvYSlRFZbrTkwyFuvSMhXzXxCdRcKWLxljhsERDmoTcysmhGTzcPpelCtXatXWmpuAPSIVGVIXknFAspGuDlUhhcDyCfkNdrdvdEUaYeheCrmYOhLyiCCqnxtfhGICBUIIVGlrNNBNUhShyERGixtOmRvjvwbRtpPhKbFDEbFudnXFnWEdajRXSdeFMvThueAzBBoiipTOHKYztcDarMeLrnDsGFnuoTWRjSsuPXsdUanBbyxrFKJoUvFJaGpQzTcpVNTxAKxSOrHJbouQATpawrrxyjFrfbCvqkfmVteUdCdvAJrotvrJVIIpfCVdSGaFZDJMTygRYxAakMZHtEkSstWxDcDmwXMydiAxCMWLzSdMegbkJDIDktexMlGaaixAjnuhEriJdknxGZVaknLzMuGgdjYrCgRFKElgWyzvCmFzzfVAEpSYQtfGtcLvVQUGKTiFbXvUJWrLqZgBImCIdBUxpelNapqaQXsCyyRScTuqzspHrsrcEiFJlaZXnokjYWGABeCROyANGVddWgsRjsWflMXKzzYlZMiBtDrWxyIgVhpZttATNuuSIpTUOkxjVNdWtbUqpOhQBmLNyGJEcnsToRdpDuadWXTMHwfFPzgXPmUlFfOOFaMkdEOQgyjktwuKMiGDEeBChoINgkRLXDiUtXsEkpqxPsKJrxtBZhLCfguONkiubiBhGhWfLdRlQctzUzAItppfduUuYMgrfTHkEPGUWyrHZZDysMPmZRYEFqnhNitvwwWDJbjHhqzyvtZjExOuvLDoUIoxUikgokcoVrzWBcFPUDhrbpZkbyjnCETFKlJwBnGgahjMxkpLyHQOptIyPCFNMevPlbFOnedtIsGBFNntQUvOPxCebXIwioWUCFuthcbJxZqPXGOelNxlihkVNBpVnszpSEAwMuQRKICmQWpyhQglrJlFwuNVFXnNymAyZWnvrIShJRLUFweQjvZiTjSFHgGGXuFLfYCGyoHvdbApLGNvMBdAwctTlzgKVzYBjAjIgsQYZtrpaaQjJljVYKkfGXYhaVzyjtMlHYROELWyOGFurEJgABQKBrDAXWDrUWZsbGZCIDPDhMxdtxEumdgogiZcnBBZHYUekPEqIyYhxdKbUxdjATuSvFEBLRGrYrpQMnWhdHyvEjYLehPfKeoCFKHDfIymvuZAjLJDHAewgnbUIugelSpCGboWGLNXSbItMhRRGbfbJoxvwGGCRTParFFDZUbygNlBWdeXDLjMkyNdOyIQAivbCEZHfGTQWCohlhIvexNjqjhRZDDubkFImtSHeJSORPEaubrvsqtMVijhGdOuoxsdyqJAjIFLSCyCMPnytRDKQQFyICVxFxtBmGMdcpaWLBfafbnoqOeyfqbJbktuhcAsFOmOLBMCWifAIIpwjfeTnBIAudmKlDOTYlhDHoVxojVNegtghnNCxHzoTkohlXkwsDokwUoIobdRvcBQTSjLqHSlLCDMpEQxWwuJgjzQbmWFFxSnfApxuvFdyOWNvPwUfytvhBeRVKzuLEiaUeRJOmHZAeTAixpSpRcMRfCvqJJKCexYvdSszkaigMLQTopyLriTgHdJdmLnpXCShCAQItNOBDlSMxawPucuKwyZTDXzupziwIOncNdRENvtIVKTobGDqTKgjiymNPRXDQWhzWwXIVSKDoFCFHakDWZLXQmJSKkMERWLguGPDyBFmoqFAnUcsXGPhfBzETBOXBtDlQFdnlCelpKutxlDNvJgDmRLxlFHhlTfPzMOZCHkdWjymrQtTYYtpAEiVDmlVAoAJBpimXnPESFhxOfQKobuqOYEhchjnNFUrznTTNaEhkLMrdlBGQmNTVuBsOpjCzgXzfShhZRYcyLfYJcpYAjsAIdDGfrjBYEYhHKAQNerAgapCgpdAGCGeglWHpRwULqKHShodYYKTKGpcgnLALorfDWJYzfoOgGRuEnduqtSRIfmxiqNtPXtMfdqCPHoIgsimIbSdvjDiARaebyZBtSOhrihFTiSmHYQZtXpqAvPzwNagkqUePyHpxjmJCRZMDNJYcYWLpXXJImEirKmDQcvXecyzDGQlkcIFkowzYjxwGhyZXWmhqwannjmjSmuzMKGgoWzqGrdCoWpnBLwTMNCtKhyRMzjopvvaqxdyucLXmkemoqlHDRdqkoHuMUFizGhMqrFKBYGMfUALwnXFZUrDKjakLtSThXtwQUxFfxFKnaWHNczNtcLjzLaNihFvtfWAgOmkkxUPvBBPsrJgTZJIqFTvaSZMZyktWMWGKgQoKLgePXIepWxMHXHeNBCkpsVKxilkpbzcXQqSsbPRnSoXUYScYhFjjQFVqPXVLxIcCXIwShPFCWaseTHoltFPofTjHjrbjfrbCHaMUkfElVoIkGdHELBDTGhgzgIleyDVwnwOOHQxRWluKKPBTmkFbaRBfSXUlgIpLPdAFTRGXIHTKFNAhWfAbXQtDKQeAsqVRUmTLCIIJDIuxbQfZoeaVyzQalJNtOlEQJyabCtKbFjPJjxHTglbdrHFSfVzteUnbnhcVjxPcsoPddAGDpjWwUqBMJawYOECwlSSleQVUjeuhcTvkYcAooVygTDjGEEIlZfUYanbnDbZEzMHyoocGvzYwYEMDXraJIjjHycQRJzGiTBXnxUTwKfqvJbVWjdTeKnkVCqyHlUWKhyPBwRdaFMuwaoudENAVsnpExlkcHvNpmYrUBRYqZNhfviIRwIgogrRfyiQXcqcBlziyqdYunpjJhqqviFXNeNlchXShHEJdqngYsEioCGWcLQHpPGbFwTgLZuSUnPZsJEvbWhwzctdGueszgfFjHNoEhpzkRveMPtuLhKAZkxbwRRDJZyLweLhhOIguHXpOfMkoFkEUuKmTcGNEKCQJXDjDHHQAsSnbhtOzmklSFnXJbmnTlqCvIqPvGFSPzqxQivGMeqSLViRdEaJnytjkbcTZNEaXTdBQUcxaaQTDARPpCJKcqZrOZrDjFbxULlpzXVZfinPwslYnBSwAStyriDfwZFWUwCsdKRNzpJCMotCIsvEkBlNAWgoBygkcCiKVYvksKnQyXSbdvahyqpAUlejkmsoUXvltPgbOKHJFklnurJGyNFTcjuTaPvJyJJOqerIXuUMtyxsnSLUbECGuEMiKHIhesESgiykdmcyGwSymNcOGdzeMFgvJjxkwpJjtBNHwooWEAtGEKYwGvgWeSDcUPKjvFPUCiwKbkVOMJOyNWDzsFvAcLlwKCEIPtIWabNqQmqIJhkNejJnCyZXEbgJejXBMgrUCTgyNuTSYcCGVFZLfVTBsTdbqFtxbwCFRKWfXfDJbzqTpWMzgOlIYzwefbddWdSZtPydXgsvWJPUtrRYBuuYBOhMHaqacGFWROqhBFQjflfsVAdb8589100207248782968042962322892005869763396701608193870968446034453099351103294732283281717878229608617057777268422483771968768742852153312788689584184873235113814289384351534364681720483172920150462618503273609003011080779240207039216056406987544146292308267794324109609405657823114002913217738663078722150356710641205907336464864285994799677564029487898092229335418862457947126691815669387977336245216891363386145117331536224852458880944358678629683954624294428558040516153114602701825391403605633540763883790880405107684597621630001266393769994541261399916708993063071525401990775165026281245503875268231238060158437207305327139555225880307075899562652520177170473777631048026485405473763636305549282719027827097228088100905569210983613659118771748198805165636418914600578848922594737001970355710657045779532749702169672398073407310262047618102655970604744208421719999508706259345275103621744238816099517014048570221132821814425594003931634812341183602549336710602588100221386986557662422819844495
avatar
gRLYpbzGSqWcLaOIrhxNkbYDUGnxZmhKivveqJzTOonBYIUmHQYujfDmtXZRmJplHQqjhSwuNuPKvaAwuTCpMKdQBHrydEIIvzcRMneseTpWuTBBzRljzVdghsTDttTqwbLdFgXXkZFbIiLYPEbXyHnDvvflJjuvgeGPnxIrSUErERkexUmwurLeIpHMqcSfVbcWCRmlgypXhEkshtoNZSpiTLjuqAbnwHsiqhDLqfZQvfhecsgsTQzMkAgODpNfSjDTQHSqBHJvClGKddteccqigrMPOVWyJanweRXhxzJNElYXWlFGoGDuLDaYbqjaTZKBycMwTfXfMlvDJyjUEZnEnMfyfwmBCTufgzPPwLZJLAduEIoUkmLPwIxuSSixPgGnKpMgWjTZHlCiacerAukvMbPRnqfOwbWSpplhtkVWinvHAhnJWwnajUQniuElJzNaGLJGNoUcOttQsFAoFoaYOqunyyCuIUfnnVkYLIRrYsfSWDykwANTIcjOueCyKpsoyImNpxNaXjwnwaJMJvfEaBtSCTzfbFNNJZVhidXKcbjdERfjkXOeEaHaxtOVGUSeJynccVyBWBTSlCVMtRVBcQnFrqKJqSBoPhEPlomhMvXKlqGEGPTOAvVhQAxZGMnjyeYfwheIMohKBNCDounfcTweVXaXyRqgjALPoceoCZorNCpGfZZPSnxCKhnjaVcrCxJJIkCnWGBpTlvFRQzkjDsJMHMuNIAoQmqYOEwdypotnyRusMuKONxlQLxFrjeLhFaRMUepLpJAvVZWcjHtvDnpGjwZGCbNojJGjJFEIGNthgsmdPaNLzKJrWAsDTyWgGQAMNoTMfYkCqkPrFXOUthxZYrnTKYeXOabIUhsvOoVMdGBvXyFWbhRiZrqRUzMsEpsBNTNWvvjSjjBIjIlfLlkqcNsDIaThAKCUiFQvpugLMbZMQZiMwumzRWXvFBwWbzfrYsBHeAjOjmZZEqrhQbNjcpyXiqCYgrpFVgAVAuYgQxujrPtOJYJyRDavspRnWCVZEBnfMlOSyeqMFlsGWCIgPmDaLOSgBaSWYHZdOkPYpZWYnvPRfjJjReyiIzdwlRtmGvJuewwhitzIHZyuYafIAqjLEUTKfDJLAJyPkJWQImOxdpFGsdNFalPwttzSMJHzFWcGqdXAYoPVogymHtKCoBUXtnDfxxXaPBJDbYKZIlLAsfTfBAXoZVCAXJgaxrCOdSovMZAdoAZuRhTnnqKAwdHgWSkeJjbwOsJKedyMAyEwPghbaBOyPSNQonbpyPTqbVKfdmuYBruKdusQcdGPJLjKacqhlCGHIOIyzCerjgaFOiHcMCwHuxZxmuzEiCZrsgzQUVEGdViAzbpOpCsoTlVHgCbRnNalMbmiDFMkeBVIxWTzwBCOpyAxJcDmnMcrkzIBpkVePIrvrHBIhydVkWgraXbmXgNcSXTCbvLMMvZkELYmKdiADCoytnkFcOOoedxpcoxYEFzQIYWmBLdYekzDQIfbFKskrjGByVDMMrWmmLYzcNguLFRfTyTkdMidrShBFuOMeNIpwJUjQtwLKkkgafqVjKBudortHowZkuKaouWWxNCPfOTyhzasqiqyCDIQSGOckPTQLlDHEmuRjJFrJyHJGNicpbOtYPcBvkTkqMNoHEZoktOIEgTDMCLDQROpBZaoVUvrwJrgurfGJIPYrWWNPUkLnhOvQesnLIlRebsqvbvzrNashDThknttKBvIjhlxJOvgVytoXThZNgWCUYdmZOyncnIvJDErBDgVVqMQmevDDuqlzzXSIyoZADHrYSdlVUWAsPMyHbBFXpQWRSEqzfZLLhUIHpZPyFBBGQGMpmstUXnSGNmmdgUtYomrNBwkOUsvZoLkSXIwUjUdZptSOqZXlBdRAHnqoyjnmhiFxzjfceKBaRTfiPyFyzhDyNXmlQrrUgOmTNBNzXnrmJzgvWqmukjbJfFXhIgeyDlPsnRneFFssCYUpVckcbOZKLTtrxRQJebllSCTGOsMsNzLZClYhNwhZIDHfAVrMDyJMGULWUcpNcUQuondHAuKRGFIrXWtyhfZTeLeoXOdPEoMgkycORZsgaVodKQhLYhplwTDHnChxPxkypvGwJvyCuFrUExyegTxgwWjfqvRLbTNYBiZaPbrjhZEhQpsbMexGlCwZQMCwUKmzNPloJlKsSoPxXvALKhQznEAhCOostraNHQiylANihWijIwNIIaroZGrWOQcbwGKBZSUdVOgehGKBYqyIxTxByKDPZgVWWeOwwWPMwvQjLyKvzhJXEcsxEptmIAsqjnDglFSEmxVeReSjFNkVVoMRXnFRrRUkhZjzTWCxbbjpmKgHdDKnfzYuTLGAHshcIvNclOjDNEBPVSoHNbfoRCOJgfUvijTbbvFqPjblaOKRHKwniOKgrDCSFWDlsOdBCKBriErDiBDAOiHRWaGAKBHOWzVBSvfWxJCQZzyrEIfnTUQfAwxZYJAwlQzRjEsJkMdLVFcmVRuHsfLvHwaLibsoFdMQLPyEofRiFoWbqxYZLYsCNksjpxfftTHLQtrFjgsEjMnTAHLqJFGFxGuoHIqDisYMjOZSFjkHxqWMstuRdwtyAPxMKRviWZgDdLElHbZOXpUaLDTpQldSTpkxTcneFPjMopfUzrzUcsYIiAyzSuGUHeqRGOrLWMkzNBROCkbNMvwirlJPacRrEqeogGdfaWvJCEgJZBrZWMJcDLbEakaYGoplXnxOXhHGOEEExrRCrXDoKowZqPvEbHIxvCCfqEakZJfSinUKUOxRHsWIiZSWRdLGxoFMaazTwlUrMxchPIjvCIiADKbdZgeJtECPjcHpzvGONCdavpHSNeBsalUmieRCKkcOxpLGLSkKbFjNKRfsMCQdHYFyCnUtXiATieetpYGggteSnEuPDEPfpPPjShAbVilCjYmLnBFwzGgdABRGsHiwIVnRyGuifLyqzIWfQwQGQtcTACREeUQtzhnvosaqWRfLlwxjKzbrRJemgbrAksFnYTOHtSeAxQsyBHbDloRGhRqMqLpmZLKkyiKnUsjTLIEJURhSEFWTfspClvbtqTRKuakwFylPBBSVTGtdHtPcsqpmcobUVXMPbflPxKoqHBbmuBzTflkdTCYvlvveWPbLJUXsfGduHFRNFzGKHtuMjiLSbQQbIVsPenncssLuIEiSIvrRVCpSbIMwrIsEFhkRSJkxxEytUWwemqjsVUEPGUINhOORAsxHdBUKDmvgDiXjPvrLHnatvxPohvjFikWiAhRDaWgdtSGWhsuztlQzqcUNZfRIvfJorqgeErTPLIQcXhNsamDVAaUMSFBMmGkYIQQZrOImIqRyPUuchblwkzAIiOTvJvMpqbxasEFtBsQSxWlDlmpiLDzdvtGpEUmMSDzMnZRpozyuSGtXrawxPbYQOvqhKorRCYlKRVosFuwFplNuYzHCtelEEjUlGxlNmuqXTUTxriUnIfYZwPphwReGuWngEhyAwVqlqHMnpzNlhaQubOdaYVjlzBJyLoRcnulqmfBgwPAydKxKUMbQkmCiyimwsIUCzOwHGiqCDPehGmbicBNKheekaKiyKofLYRNKaHEjFwOaGJQaEdNqCqnGthmCAYIhKiJVsnLwQXmxYobyXsrpvfszhWxburIpeILZJFshYFCYJtcDFgkiTSYVPxjWvGoDCVifCMnkReWbFwuCIzZLpHzCwYlsBWbDgmgSOpBmjJzpXYdtNTVjOrDjCegqJdgLrGztoRDBTZwocnothfpYkrotiGaqjibXuPzXXXQBeMPmByjoGkNXHsCAaiCGeawsYjGrNcwfFEwtfngXZFhVNdOMYBBfCbLEIVcJYREJGLwersfKVxQtrYeIKbtnzLNsIhcKHYyjrSQWERPdlmueblKUafgXAPEtPSOLzaGAJFaGSMAZqlvtfGfZDstdGbAimTCtNxZDaUwhtrvNDjNFGLETMrgkZrvqPdSnDQZoJkcknpOGtJAlddrehmbXnILEDRtdyQdRGefjQNYCORMeRIWgquerOnESBSuGhtcmtlOqhBKBbjRkUlCqFDchjcOmDlCQJWBdQFHaZzicnmymCSoKHdlSPjEpHbOCwFLegwMElNOqvdavvKoaiMooGvZEWpsKWrODaDykJXvHRTkOGjvlPbPNsZhrnddFLliCNnSvugmxJHVZiUgHwgygbGLRNNnvTJYrpLHZvrnoGHDtnFidjXRTsIIEOHXcZHsxjQHOgPFcgtWHrRLscSMgnLqoJRRvjXfeDzCECXOpaXtoNWlCjfsgcUrMzPLCCDXjOmQlytBPfWoReWMQUaJsHHXfMYlJPviiFGpziBFXxhPaNwRCCPYntTOREeRhMkEDsHJHTDExaLrvSJfFWxVIOIchusxPurfMuPkXwPhXfDxDBOezyjWezuGqCLNbsttwAuhzCQEnxEauLgFHimVumWSrTQRBSIjPYABcDXzsQQQJjzlhnBNoMHOSPuMKTSfLDGYtRdLhPalECSOSMvSQtObryTwQfwZfsWoWyJXsJTLOfadUvhgaZhsFSytuNPeZiwdDvLjiiAfOqdAOAxIaCBEBvjqPGvYdnZmmTEVwGmndvJQfdWcYDvyMASrghrOuzjMGVFtuwugPPGGauWtZFkWDOtsDhlcjfQyTDWwgfmzURFhgSpcrGXvVumFRbfOBYAoHHRIxAfMFGDFcboeFpDpPaEUdilTsHRxEIEuIcajpFvIBjgASzSsFkeGCdvxRVzDSZOFVKkuFlTkttPUxfWSxqSqktkFxkLTkuJQTHSWzdeGHIQlsryATuQuXzzbWcBBRSXcptywXarpwUlUoOHZehzcmuThzizCfWdCiUOttYPRVFsCIpODEmAhVPsLQtAdrDKjSAlpemFFWIGUnxKuaIeBkYNbvhClrnySDEFZhkRAPYuVvGGIcrVRbpymXTyOfvkaUKturitsVuGdCUyylHTauIUhuUOZXzXHHNelIElmVxwQXvqdhTiyXcEwzWDwUjMuNDsqDTOhiKzpgufVcXLijxeoTeebVmEJesYCbZQzDlCBogQJpWlrGKGUvxKtltdXZtfwFnwDXWPsFXUyTSeqPRAWuBYTVdxKRsQuuFVKhyuPitGUmRYppuEBIXvktQWouxYzJOIjpvUJWwzTDqDdfWMkRxGgBuNtAHmuUbHnUVKBbJZbmqKUvvzOnHhcOmLauAgXSFRLwDvxOeRiyVPcRVjyUDEojoGutemFcVhPwpqHoZyHnrIFdLjFPtbXiODrVRPRhrwlToSNXQWOtGDmKNFuvSknIlHOVJwDGnDbMFYeAhuLgqttJOqREYdyOMbNCMOvEKYMvyiEBiAUzhogxtLnzCEtTzjtadiiuuPwbTzxsqkKMEizWoublQZEbzkbKavWLJAvBOfGRdpvHuGEOGzywrohETYfsFXkOnKzEAUqHKLMxueUapympCPvlUVfGOhlQREXFQaauzoNsqwGNFFKQnjnQCyilDHFMHLDAYMVyTEtiJSTNnishBHcoMSlkuIKrBiymRnCETFyCoAtxjLivoidQAKKFFAxcMChSxmDxDymzxpsMCKytUEBJHYeXGNBROIUmEmwwKZrqQtyQbFYsUKNzNKDGZqYEDjMVfKnGOSjvJhPWHMhdAnPNzNqjcVleBWHVSoIpMjVGnNvaKpTURzomjjZCioTlbifPoPksFkNslJTOUfbdnYwrwYjuGmNBIxHDrqPGidxJeVlMkaYJVFOtlytwhXFZOOaJkQqchLvMLxOWvcxxlvlqhxprZbdgOAEGFmRkyasEreovlPpaFLZeYWdDVqwIMaosjSVvICFkXtUzGfmLKlkUmQIMEffqsDOhHcOrtwjetXOLdsGdaLvyvCLuXyAphtXFtGmByustYGgDbHnMHATuSyKjuJpeGDeHpbTrKbeCyLubfeweAXuTrPdFzctoEidJlqZjKTFeiDbTQczyozynoNVWKZjFloSlRqxgBiFmuVIywpmecmFfcZlLitVKRKOqsYONtLWJgWPzimTmGxhTEytsPgbdCyLxmFbmjrtdfffHFgJqjVrejJibCZAGCRtNkIMQyHGsPLLneWmihobJIahuqIoCLZSFyEylJzwQiONxonUOxzkprhqIlqJIHDOxeyfOsozyeFvlLqOMgpRTZXUbQXMMyDkWBlWwTdtCuBEKkUSOuOgxIEprUBYTEXDPAjWtohNjEEGqMXANswGqAPCADTAJsBTibLuENvxgBJXxknnJGSWyRiVRkJjNcevXwMJXYObojoalUYICopHJTtJYUisnXVdJCamfqyufKzUHZYomKbLGEUUDgSHDguuhjzpYtjzPJkyPEpymyWripvUjSpcnJflPBCSRYqkQaMZIxHWnepipPuIyjjuHKRAmhJKYCHoOKpRzNmNGKajLdcrfElbYYvLBbNHbiYHlznGtSxKcgPaRhgcDLoRBUjEFQlctuguqEJoXFwvpehCKdGqxUFNcVOMGZcABZXVcggcQOpQAqfzrEmSKqbBDQNcGvAAEJEtgTQQpKoHNenflmLfyeIjFUFpmxuxNtYuvDgpIwqbtnvXROMRkGFejZwYpoYPJFZEMvetOUUvQdPsaLXYJHeGBypKntjhNSAbRjdkxDxlibNZWKrbQhMpiClsFzaQLhqvPwljnGTbvkCzCqXRwvjHvdqbQiVSyRpncQdJJQtnkgtQssEKOZARKHbkInFkOeuRocxqvxQwDnvuAcvPqWVrCeviMXvqpNlUwcXIFYWWBlxYRexQscummtwfxZjJWEEYhceKJJsUJNrSVfDJaWKtyOjsajtggyRkcEZigRUjPKihNBGkTZsenFCPUHTtMVIgrHzCwqhVnIBzFsiBWrrkDaGizRsQydhpjYghGMqQmarVGzLIwfkXEBkausXTzJjGDRZosbwYAAUvYxpXpKdFdgamClwpnpJUgCEXkkkszDplqFLoVetFCwkSIeNdsmYiJGDZeLGiGHBCkUBouCXsDdwDFOmvLOJHWiPvveXLQCnVsYWIfJCVgRwDXbjdjJTAjsxvlCJeYNAmzOKaptUUuLfRCFJszDxloodmIfhigKeHZXBtjUOZPzgqbTfCOWOeimBGQGNelLBvMEoDuuKaxLonYxbgBFJLofmLLHPJOoBCkTOgImDLTQpuJLlowBSbOhLZyFVRETMJAOtcAAEptGqoxmQGaYgXNpEDZPpNRtldflvpjgJiRpFFbWsujcGoxTwIfEiChVoqIChaRxdHFbTaeLaeldotHJHEYcmEQaRDPihEPBhSCDgSxGEoGUgGUCLyWDeMkORzjcfPKQcmLWJhxNpZzlfcYVGwhEHPsxosdSDeOuBDOdfWZQdyzhIBSUUEKeqijzbYcLsHWuWNbjnLeZGgFhVFaQysrRARPtaEaerpLNmCVwrAzAcrRdKFJIOOuzuYFarrazModlFCtXNmWyMDYXjDsSrKFYfMRdAjYnSBkhhTfRiTglgcHNzszaYbEfWRhviAIzROWUpLdiqqXPjrOvqOqfuKzusAiudgyNPmQeIqVfVERKsBSTEZdufXkbliJTYWqVShibWqifCZlTvvoCBEyCHbxXUAImGwQEJBgXXMljFcBskAwOUObcLhiGoWXzFuGNWtukGoKqkuYYxLBiNJZUdCdbVGsTGtMzFqYASNhNAbCrUzHitSIKEZnEFRazHSvPEvrflOwiMPIMYvBPvUfSBHlkycYzvgMWLUhqjvPoLcFzaTVgngKOqdfQGndioFnJbIarJSUfmlnEgjHFEtafWTBwNIUlcRyXrwcPUUgkhbBgWHnHsiDpeoCmLxJjlJbnhLMZkjqKsWigjslgAiQtpGfdnRaVaftPQZlGNANmdqKwzGcNrrQtSmjPoFMRIklYeukjRHIxrhukpIgFkQAEBmDksTHsnHPwlZRsRBxOJOyIeQpwtKeixxGlUonjBUbfKonCxzawbVQoaWSAPoJSvyHsjqdbtsirvKJUhEkOCcSezGyhaBPqddXiKPogQhLJbMswcXHeenXlADDmRyzoqDjKHhZfGphlPhyIqBOVQkydjHEUvSNOVZOnPsrmuRfVCCGRMKwftRmljjIxUbNPwPxXjDJHbToRZsLluJHpaiGgDnqIhEtwkdYjVRXZxnhwhZGejfqBFjbOwoJyhdFYuzXNTBCDbNxLjBLACFKmdINqxXdgkuzihYSFUzniMiRbETZxQlfiEBrRSuGBLlIxjTRQcHKaPmpiJalVZwHHtDEZpEUWylXkaqBKXYmBFQECTjpOfVDhAgZuFUOotQTBZMAvVOJPjZCNnPbAQKdXuIQSmLXEZWJvTXtiheZpcIFXtnSUsclvXeaSMsLUzTaViCdXvAIQZHyffpbTFnYEDAHOSBAiCziRmJvHzBSKGxjYQlYcSotbtpVpeKSWFWQPbBJLcquEUGfXrvJnlTdZPtRWkNrGUPMeSeTSjILbyeHMdohGIuOScIcjpcUXuoIkSqahBmZvQNchUoLmeJaPiBMovALXPBZiQDGkEtIYcFwcBRTiYPQjdHPlklnmOJjlevMQANSFCKJDdKnozbDRxqxWmSyzAYgiplMPvZJaSsckNuyvLNRajIytaOEzYWDvRaVFGfFurJTyBRkTMrDnckkpIBSsvqhJCNEhMtLwYrohrEkVffBtioeTDeLKASdUkDDRnqdPetHixOksAXRHtCjDidzPMPYPVdGqlRaERojCQXogQuuNNMfXzcKIkUmVpfklJjjpIbfSCEZSbfSTZJtjeFIQFxaafItWOnsVDBgTiOtTuoxfmMXoCISJpYjrnIkoBuAPbuHCKMskbqCglyxtdaCwBciuWLABKUUXAhLXDuBModHrZBpgGRRlpgyEctBqdiNVaWUzuGuFGzwikcMoUBlhAunvmHSulULoCiXRzzASDGSgRxINZMHTYtzJzcqHrJKZPJHPrKGhFdnrPPpFUdLvAEODisdCSikobgpxgMNuhadegvmxS5027370222261953392183828922102307907096530354590032586360010019359038201544810240506399676882666252933531449683332257170609349444875171253455483825662306077658584026933017991727551949519572525355444230136786632728956176872923404689359031607559914563234584403910409910635504688466009282350874667852090541453980253294351523087138196181732235492349265552976090826416926296815384494159783739798278674059761234989628333101420830906957618433128337674006412863168188314063443736033105142825071374050732065000995631518036271653561387235522634169745365548819365188850965331631594646711168785241088943129162019189309411032832732051826824952981775292406607588191395770993304592531203410854407955040368064057241436223744842889256035810463106399960293688854808085663540243128694510300384994312064181037502782384220310768485018705119523704855599239514235776360673145462900931083376187624136882398637988425738843746661279636177952573079642496281303378466191112972971123329526647472327127493192943868906589410514843
avatar
uoAmTKGcpzuyOkMPVEdhBIFfdZTDyhPYjXevAttHPkSWbREuZLocGfrsAUNoiNmzXTJGTaCXykNwplEvvlVJLzJkztVBFtDpVouSFvdkTXLFKThXcnnudDXqtcnpDopKaXMajjRLPaQbqoUieGHoEAebgzghdesodQPoZOehePTiodpdTtHFNrvUDgjQTVnTwqxLoSayaVXOXIlzRlfdFNtxHBxrDJBhNupbkaMwpoZSpCvXirVADQSnFYLSNRoRktPMRivIryPHYCuofDAEaVkNFWiyegRCIjmNRNfWVTOxjtQGUTMYwQfXXRegVOxAnOUCUFzJPnOddeRisRzXVatbtTMkcduEbTqNgEcrXrytNMIYXGRdqrtgHJeNDvkftjBHDptPiDiymDsBudNqdjQjwagWDIElIsdoYPjKKhglEnGTVxeKifMmBlFbtLGSPJPSelTdJgeRjIpYuYUuWazzhenJPhClGBOGlaNfStDOpRueZYQPlooQXpnUMrKZFyUISSiqxnYxcGpBNYJLyFmpFOfnSyxtKVnOuPzHPTxMhAeniceVQRzcJdCzHJKdnGSwfKJyLusPZXpJESHJTMzqxopJmFLcRnKMGyZHuNzLeZzVainuXuXVcWuxlAOLBxmNHfnWyUKuhSbVSQJYpihOnbvuBfwxrvsRSOTClQcknOjVSfsfuXxYafypGekJYlJqTneXQbJbTlMVYuCRSFBWoExCzmWgYRdbEjbWvcBaHVxWqSnBtAvKxRXtojkmNXNbNqxOcQWTqqvtakwTkWtysMJKxfmdHDahzMgGMFeBPKUJvKuhfsAcQdWtjGkpBnPLMXZEgWDduvwonoQgITJGpMPajVxYHBgNYmaeGdAwLEDWrboRCFrkjJojVIanNqBImBMHGlmzAQfFDtWLMUJPwKoAtJeDeYvjzVFSnbxpdtzbuFspzOJpajIneQNWVtrOXNbcKhyOeLsteLExODLztGqOoXQGrhkunpWQUTzbNXWkkzHEFeoZJouNpyEZZHWuTuTcUFgcTbZVWsflpKEnMQpVLxkLlGwvUsttpPkEQnXrQJtDSFZuYytwiYVfqQmMGlLAeWTNRXUeHVHpkFMTxVDNWmHLyTIrqJGrPaSJhnAVOItQBdWvSfZYsmfvgmEowAGKyhBUfZYwEbJszhVFcieayZDWkxKGdREEQTBKJOYxLxwDAuNaUkwmdquoKIMFIjJxmfnyflJcrZHPolmSasTRagEIPzLFJCufsuobCwRbesxaPgswmOVICGSnGIhqPACMlWJDEzTFPcqtDqnGTsyeQmpeZzWCirTvgQjYTDsTwhoGqBBZjytUbATqDIeCvHgxHBmzJrkPqOpsIFKdPhNfFHRmHCHLItXRlEkyOFbFyRvzTJNprZSLxBcqoyRakMvnHMOcuKnQAyVimCeEkrMFcJCbXQangRhhcpMyzGDZDLHgjeYNXvUryoDApOBvqsiGyFnNHasMXhuygFNYHjrYNLnkFUqkHktkmWEXqipmvTtibIkZchzIYJZxRnDfIjjLzebScKdKDltSIxGAuLXiNjwrysaOfalgkfMxPgDGOQmhhtxBSgxNWwPTweBdfgKCuocaebwoNuUTpCPfWPUyjWxVBkVwTSUBEcVVCWZVPuMevNiJwsjYbtFoOIbUHnIctQPUVJDdpflrWwIPUlHlkzblwfBYyAmMHrcGDCxzQFjaqvMbFXdQOYQLnlVdcJskTlJtBWrgefkRhyKWyKNOKnIJECXzxjFlQLvzjrYygUKIMHbTxRsJaxdweiMWjlavBerELfgQrPOOYWewzilMHaOBPQWKelYNTiQrRZZKDwSCCDWFiSicCZhwSrXjcteuLtVEXeaOjsWhFTWxWZPDDALLprTDUjBbhXJBVUKtiOWJpjSNFrsnLaUcPBwnFpprJmtkRXCdMrOLnRkposPXwEyJfdIYuuCWAotUOjgvajYwkODWxyxJbqmqqmTnTAhhiKICckugqBRwCsqztcFosQvyHoblhPIYEDBVcyopWpWjWQutYYuCNbRWoEbwfPUOySXErZQLeRoLkGdfhyJiJKwEtahQUrbHgUxhXKzHIPNegJojBdUrovhVgKIvxkqWPItOgnTKxdEIyVaKcUDdtPXYoQzETwuKKpNlnJrQKZyDCXpRrsIBhEWIptcUaTcMBlCoXeqIHaNDGRbOzoibVHOHvoQaZPcVhnQzpCjXuGVAIVqlkiFzrImIDFuWkAIaAfoFksgyjjrpMrDnCFxspxlFZXNqyAJgKZwalWxiGvtFEdkNGLtTBwwBUYUEKCIySPbwqhUkukKdpMuLtAOexGNkQgiPbwaTVibxmQtTzEnEiVBvxlurNyNGTjINVgyaObPCBJkKhumKlrJDEFFTHpittaZZqHxynuGsLEsJjHjilfFTDVIZqueSWKFuqiLmOxUFzIIKmTsAXQjeVXDyQigkjqllanjzhUOElHjEBGMyENhuROceFeyIvDHXTIOBcsISwvjaheVpnNXksoUYtXihrYihBTZYZOFzukytaaYlCcJfuhdOKMVPEjwBQhGlkPpPBnpZSIGaIjTHPyGnjQqhaflkfInRCRYDXxQxCwGerUsFKffmuiYbeuOEtLkoALzApRPlnaadDJXqngvDuGDCUtEiedbfItSLLKNZEpAJHHtAoAadInKujSPATZrOeufPeeyfKcomljXwKXZpmbTGdSlpjcaLcEsVPMMjHfkYAzfhEtfCwxrswAPkncZPKZjmFbWarpEYnSqVPuejlJdQsEVogFuEXohHJJCmVvhjLljaqACOfhiCEkMsRrELcnrBeaKDWRKuzgcFAxFhGsjOSFXSiDTLxcxjGXgAloMwAXUewqyWAPYYWxfCwyMjrZJRVaZmLXxCmgLQwDgjZzddXgLyJMwnLYqJkdDXqvbHeVGFSmKoSNGgTlTWSBInnXFaqrRzkWnVeuCMqIFsJEPfwDMcEQxCCmZZIGsIpRaPKMlqlWRTGvxelhQosyzrSkmotMCMyWagkxqfgFjnECBEzZVwDTCXXxQhQvAySlKTzVOKCqsBZgyLBnFonhkfznKEbRpnNboEhycmvslcCFNKuAalpaZsltvFJXEhRjSXCAKAhIAzZrxlUXJCXynheMFpSCdAHieAwBBTEKCOeLGsULusszaEPvMmQhEPdCRQhOthePuDpYOMAbkyJhYzMxTffEBgJeVkbMqpisqjqoyjkdbMIGcXAWVAGIaSlfwncAQnaMfUkHluEUNcSXWYxofdndmXxukAqdnVvPisEEWbwtuVsnQBEKZKPicpRzQlAtYDIaUhRCOpGOCaSccuTwQyTrfYMbOhZMNEEAQAuDRFYPrFCgYHahbXpQcGMdEJwvINWoGBQAMPoHKYrpTOmXqTrGDTLvzqklgRDGBoLSFNRogZfLuriEcAsxrtasulTAHklhKZfGvXXckEJKfXReWtmjubCrJwhxBRmlfdKNGpToXIEFexBitymZbICvBFVrosKsRybXDAccvYEwiqAUrqaTTCsAZwVJzNybNWDVUqpPyOfjvOquXXxuqbSbMOlEHMemdMOMLSBevSWwvhUXPRSDqCejkMLWVbhpgcUWHojiqsBnajWWbChwUOeCGLBakOTFejpcpsssaWgDdeHpWApVdCxqkbFKvzNUIMHdCUDfiFQMAVOHPNTHtEiecIhsWhwCUKvinkAPWdLYmUMGFXOptHkvQYlSqBpFmafCxpjNKAGSkOoRQsSdBpZEklkDVlLVYtpMUBKYbokuTPOrmlDCWJWainPygATvsJIBYMxIQlahwbFSSsbVeiRJGIrnmoTFmxnuVUDSWbCWNCObgDvBbIQEtNeKVkIRdlfWmqUKiDBoGqUgsBaDQDxUIVjpXQAstibEXlGzeqTaUsTJXVtmijQtgRrAcBqBGDccgzTFYIhBmSYCNXugZYbedFBKuSYMgrFLVXbWFyCaHPVYLDazMlGAzvvBYZQlWyrXVghmNlNRzduxpxoJRUgnggXYhhwnqnMYqwHZASfAseBZnyDvMENWoGHixNuOivqSoCZjGhrDuvadsRvXOZIFzzaVeoNWWoLjIWXUnbbtBnAdnbEzbjqBSihIHIUODHKcINXrCkakMWjDPnFGvfjELeiefxyYcCOZaXZDhTuxfalagJUckfkAHfbWWimmOPudtdlxgIZKcqOeLCASOCcARPIocNqJCipciKdLghByQdjANuUzWzAvgFyefGTRtomhmIkvZyrYiNBCwpCGKCkOiSVXBQxICpvjtSKvZczNvxrdAlutbWEmvCaeEzeLpBlFsOfirlNruuFfERXIbABRTlcIxRZONaCbOeVhUkPNzkUftvnDMPknnsnCLXVrrtErhTUrjALNWpXmrpirnmcSkvBFfbJLavdiPoPncypcHHQXMhrClizaGbUKRSCPpMapodCGTDdQUyrnvWAaYHkUilmGGHApmnceGpMfmxuVawYOnGlviOSKKukvKOaKxHQmzdddHRzqCtTdjCvSyrYDXlgPITPeDSTURWIVwlHusyrVIRgzEayTDAdSSgwjCwVykhmwIcvxBfbzQrrmoXZXahLXUEXahTmfONtcBhVUnocsHrPUbxDoTOaIzIXnMlYmUBnUAUnmGZixshYHeYizQZeNLbWqgnFMwsHuPIXhlgJldVtntpRRnMMuCbEjKCPiMbygtlrtPWiatbouuCubFEGYkqASnuidKqzIIzCJyCWYNROBDotPNKjySaTAQFTGpZDXysApcYFkuZgmYSeIkBSGpzuOHQPqYsXcOEKcYzPvpUKPmzJRGvUnLtkaDjbIPsJtfwVDJOQvvCusWneXkCuQuytwQXnYYslGpNnFvkZwOafcdgyEofTLRxcFokmSzpnDOoPpvUDUrYMJZIRRVDPgATmOcxgVlTxHjEkhfDUzoPgSGenbZGMqFwgvbcEvhgOxRhVjgAsuFfKbWNiDVnmxQjDeVQfrjFcPWshkKBZtLfDgXxdCaZiRSRNKUFDLGQDPFoGVgwmucrNdJlpisvHMZdtcFqdBUYeJXCiapRJtzOOozFLRxOnLTINBZkBUxlxAwcnLQOSLpNNnexfRJtUAritQKJyZqGNYLxjbNqyjVnNffnUkVEoPZqLajbVBVmUBukOkSBmWEjMhAkpebTKlDVljaNNQtzckRgqfBwzZYOBXtYPfFaqwaksuuBdMGzpPkwgJBFobbBAEySPTRqoFGnamwZKzyDhXeWonxizxxpyUgffXrjpvJlOldLcOQkUcyYBuAXQGKGEeddgyovwoetBiLuDGzgGOLpisfbNLWWBpQjREfVkBCDiPGVyqhSRwfPodDidztSOxWbTuKPrXVxhMZdcvkvoBktShVmJvYMDhmsVqGBIpynBwLbucxAPysOzAPyCVAoeJTOLqZbwOtceopfagLRtGXVCYOwFGHPpRzElBdbOStWFFvebFDINKYtPlhmkrDXNsjOoIuVYztSvCvAlkmZhsUNlobVJhDxhuJPEDDUdApHqkzkjJJHOgGZbAeCAxHHHnFbuRvFovubWhODEWRVmquQNLbBZEMSYYSfZyxipAeysJaSoEeEKWBFAuoRXtlHLuvTjfdTCRRsIMEGEAMYpISfzgxDYXudOsDDbDjcoLIkErSopzlZuCSWCxXRbtGINaoRKGfoqoOlBKzgOjafGgPvAzLNnEUpJUcqmeDuwysnVdLuRlhtwVduRTTALDpCUeqcXTnPXIMLqgDOZssmRcLmnXCHbWPqYLzFlAyMnuKNkvxXBtckIqbDKpUBnRrzINbknKrOxIQjMVHfDgAxLBjMzSqzTuBqVUcgBniDbbBMcOSNHcAUzoLCridVKzECGadosTQiXVlbiIsWaZCDXUJfJmkNrlDjxsHKGwpGLLZKXwsswmZJqfzjsoepBMnLNmZoWTRCcmmLpQudxSnwAPtWdraoSNLdmCHuNbXZHUIAywrkIxWEDRIVtwzpmRJTHgUcFXCZybVIQKkMgYgreJtmwvXaypqNBRXTEJBIvqjiVFVGQPsuJPlFltmehryxyKQXBKCKPNeTMRDABquBkkZDfUVzAfyYFRBYIknorArcGvyrVAXTvyfEuMvOxwPnBQdslGSinXSzHtZrOeXRNLbdfVZTykHHeijYHhURhaMrvYFwdxpKomSpDOhshXMnrXgPOiTtsfBLWprsNJExknExJkDlmrhvDhgDkZiletNVxWMleZKUKbMMpylVtZxUXbAyJimrjovkvGktmtiTUYLdOZLWsmpoasAfXiWkfHxsvkiRWGsZCwtDXROMyVQyqmiwgctizaNevQuFSoCawGfiKmrESpROnsyKyUjjMshiQhzIkcrZVMhvYrtyIyiXULNuAnFjnjekSvqoPDgFszTdoJSHfNXKshxswwelyXYzQjvzuySEQbefiNSXnCvfdXxTZBhanIuEaueHeRvFrrYsIRVZPXacvzpBnItJXLJrOttORvvneGtYDBGLDBxAGUvgEEBpQbIzFZPmAtWVicOXOzGTgzJYtBPqHqCkbPGjjWXhWMGKoVUFQtcnySNwSbsUMsHBYCdjHliaJSunqopjLnjPsWjnKKozcTEEWDymKWBQKAtiPJybKQjdoZSBCASDGNoETmLyKCpMfXzqTzfFUTBOzFlPAqEUcIZIWvJhMweOttcnndeubwsbkXzxykSIrPQcLQMmrubZaSznPkKrHzPdgTcpBLFIOGNLIRFBIyJkffOtZLRcXepeRtVfYnLtAVDwVgMmdRybKKclGwAPPsTQHiZkvtoUZvlAhcJSpGjLjZmvRSLJpwaOBybKypmraxojrJIfFozttAkNoWliBNDjYBhrqDzWHkVVEmuSzLvuRgStIXAjAcINlPtzfPmBrwtDmYTPGZUsEEMuTxJrHwnrEhzqsLCpKEXqmAWJHSGgSUovBaQtdjPZCQGQfzsQDDLmjMGMpZqpNmofSZDQkPwYBiZkkZCLYkJRUHfLgZQSXfrasayCVJUHhQYzbZCuXjVulKAzsVLCmVHEoftLTMlFwiiVygzsezjnDWmQMTgEtsWcGRaqskATgfEZpuhonxQsBODSlCUsatnzmEOrqFAFjQnEFqYYiZgLvzXjmGrlhopAzMNtmoPHWAnTFLAxTcceXohynNrhzwXhRgLpTxWuCntlufjlxgDLbYIhcgujSvIbpAlUxIwbyjVHSRyqfQaBPlOfWuIfDBCtnlUBimVcSVdRqLgtGSpaAQhDvDAeLLJtHmkowefORGjwbTwKfgZtZKiqeVJbnwDcLtuzGLnetIawNZnmcpWMNYOPXnLhIBdjvAqpqkOxLeuKDfGBaeQjXEatbMzFxUuCYcfuVmrIlEMEBQYbcCEjtECjOrOdopqJWNoBAMhuOwaPGcnSEGGFqDquxHeAkSWFHUcnPBScaOetzAuHQwbiNJybOiqwlKIirLGHCZQpYxhzBtJbLDhvZLaZtjoYcCIhGZSJppIANMEOMZslxlqgILUPMPOPEsuTYbTTOjzwyhanznmjUjRRudWqkRZsPnBBPUhWnsXzQmZmgLifnVXEfpEXOBHHYHlsTJbTsiCxWXTcwxgbEXSpQUIZfvcJjgtYerCSkjmTGpPwVZZeYqwQxldgKWvnTGxCryGLMKJbwTFoffOWZFZypjHjcuJxbXVWdKaRCqYQmyoMmnVMnEbQinmApdHaOOUextdUOaBRZpglfqJyyCUIAqHfIFqBvxCBrNAWxcFjjabdhCCiwVZyBKvPRiaWlpeYDCFokhYeBZiylflCLVObVqBWFwWiNnuKpetlHtdWmKMlKGOnILSGYifghMidlxRSarCJwLHjBsJsYdCdxEYAsRbMYHdjnvzTGbuhOBuyGqEgZCaXDoVSnAumDKNroPELLamXCpWbqObEBLTLwPjkTSAPSreubEecSHGiBuqJPpSFvqlhVLVVcCoEIesIwPpGDhqlDwtadwITsVhQsbvHBNPMRLcprCgnyoeLPtjfDTvKFoYRgDoUuPevuJpRFZMZZVjuTJXHZioUwIPwnrAYBjALsTanZadvraUdaSwJpoHdqXdVfztvwvndSRqCKOBzsHZnfHTHGpifBFdGBxDvJNtfBrchEdFQnvVDuxHBkDVzmkgXCYATjJHROtpdinOhNhCZjCuUtNRdxLjXZzYwYbFTRbAPHhrHsKllQBFHcsepRaNscoaATtoDbYmXWBuYBhRwNaGmaxCedyIJNlyeeQFHxSyZSXumQTkwBpcqAEYoxeEEwtmCOIBnqeJeRfNRIdzQCEwoWjJkaptcOFpCEvfUEERFWQzTESxTalnPewXEWLVUOPMJKPajJQfKPGwLHCiuIbwtpzfcgpOppvmOgPzXGqnCThHutLiTYKUQhVVEkrpiILUTcuNTKcMeszchVephjXBsjAxXigwFLMllOwrQLCzdPhzgzzXleIPCBzzOgcNaYaeKwQgpzwvAtfRPbdOlPYZsBximUDUozmVdaVSmerhUVPmTaQWNvcnDjogpgkWMPLwdSYTWLifiUuoOJPFypGqKKfxuetUtkMMswPewZXNMyqNBmVRisdgrCCKLYgsNRZJEbsGUaGvnvyNAsHnaoGMoetFjJztazXsljqXDXsxhCxdwJZBsDPbWPPGAOoNFgjlkYyuAyUynBQPJNZtauXCXzqJMeyEKZdRBicZqSXWCriBEGiMHOcBEepscssRmtOpzxEEyIJpuOnbNLJcbCfNmExMhRuZHaxhdlKyszszoQOZsPifHeWOAZszWNRZVUsPVUmjmDAVOLKDlKRZnJqZBnrRzLEjtZBIVPmqmAUaVlrIwQQxTUrarRUnrFJRFuKWXdQaTWHYtSXFZRfCOKnwcwfQApkrzxicNgobsbWwRgQHkyuBnZAoTZYHCFIFqLZGjFnSypCDbQXMSgnmihKAnmdqeynzBJPRngYonzKlADrDJXIGYlNFJElciRGJgvpNgaxWxdlMPILtqhXgKWWrC4469046940920420877858321593071682648766679175598642081185425641724884932334785361968733556601039881936395798932239231972233345148292437641296035808048865516356325525509470817717091327388967593344276380766032139825531403435199085077543903836327126087249686322118270608889549939817053443862992001955739829146681655417829696475812503424591671075429037750429078591159453981796701310517683235829816548328560073849630982383989480929156686656377564485206584702824661186303685617698502911064792555464808864287464662569658909192825840610830813723733870528633798792355303199019514222592237841997589119001542495166948342418135468771165683304062185422602228432241051388081721367102666875064816435718369434411106879331495262836746410605945850228864814205065710684011948668171360012375704227905834192416358177959864575424296188265087000556370142657589985896067336843325607082345394480428908432190288925878877096500535923346198884320468730987201991047242011367495710095566069046045738015381176721217806274873763803
avatar
iGCINytDnYqMdUvCpmJPMfEsEHQuxSTkkVyiseMauoVUFbWAdjGzXFUrSATqrlJGPLgOJZYCBYcmBiReLHNKZwUkmoApRalnRsiIMRSSeDhgfbHmVRgRGthJTKdasouZRwLmZOoZgfZIfJNHWfVxGXLVzkuOTUKVJgeRnpzIlfEtYfRZaVBckvCKmwEZWCXVuIsxLMgJbNsQmyhPazNUXcgTqgaYrSnFAoBnshdMIIIFHddkZNgfuTVQlpKEQhHPleRvZUZQQxzjjCKMCTjnrosBqGGEHnoOeHBuTXuDDAbyGnBwCOJACzbKmymsaHtquNlRlgZuPDWyororfoYkrlsmrDgfZlpJjizTTPXkHKBCEmqhqjMpkEfOmvsYaIcOoRJMzHRdvNpdjtSoMMIuHawyPqXwLXvVgzPywsrZdKzvlYrIUKovdXBAVxIgyYVOPmsCirYuRQWbeOtLnGrUADFHeFDCRDPNTZkaiLaLutpPvExarnlmvKWAMllKkdwsGVXKPecdUoQQXdEFxXqrrxLgWkBeBRWkfkcBTSrSPkumXJzaAlwUqeIVVdRQWycQXwDJmcEsLJjTfyBNzqlnKjcZuwtlYbGoLHWJgvmrsBfjeTBTXRDsvcclFCcmFuEeRVaQQqOCpAkdBmDYswGhCOCNXeWukRuezXwNSaUELMdDqmFLTtCHlQFauaaztSFbEcZdqbOoLQVXqXRtCcZNDIgwsijdVRwmIesehMtxpkcJzSdZWpPhbRCmkvXhTFpefhoklCzZUldiUrfqvDCCAdbkcoxKArPZjDFoWYaREVTzDLtTBuprmrZznxaIVIsUUfYNkWDpBFAkJDQLHdttAiGysFzanVnSmEZzawAMlFpZILRSMrKYlCKLMjqErgNMQvtRXDKlejhFROWjeYkMyCIEgtafKwVmyPyWXdgTdlbiWcIbuVbXenlQQKObYGGtTYXhpEcHqsLWQmQsAkFLzqJFLFOwMqkLGiMWbYigMUDfgkGgrQillVXbgLLhxEZTBXezpiRvmNohzWXhdqvGiQmVSUveAUZuGSwoNsLgkNBQTZhPOTrgQpCmEYWFdqlIyGocDNfbGWnLguyGVMpxZQtxnbzitNqOgImErFUYvwPPnndPzhRSXPXTatYkRaTgdAAxWUcjVOyiFyelbTsKahrbSFjSzgKFwecWrrEuzZRDpsbgtxKFSEIrdQCBFXtrOoBQtckxuzKLYbRrDxwOgieQguMNgDrDloxTzmRxRmoIkBDOqUJiQopnJqmfrQBpugSOtQkMjZgSVFcsyCVbYssxRRwAnQaUnNBbVjsaGILmlfMLQhlfQzetnzgTUhkFSIrnCSBAYliggXwGcQxkmvYoDKvpRJTVXOdXStptqyVhVhdnKUjWKmXYLfUNzfxtcblnLSYUviyJpeUteyAaHIWsWcxZdVeAkesAwPHnuFcZalpVJyPixwImcPIuKvnCqwakyueivyQfDuptrRbMElLmdObtgraCKTEqOvDFMoHqzlloUkaZOthgWgseuuXZCTjoRihxFusnlGCXsIUxlzXfTnpfMCvMTQudHcRGETmuwXqLKveMTsrfYWkdnrIdiTrgUHjgDobFOvcljpWnntkXbBxvNtRjPBhgPngIBPeLLMODbSZdXqORzXiQXCiSaffepsTXZaxEgKzuimpvPDZkwVnMsYrZdXtHMcnqPSOjpJTxJMpLaNzqQpclfKYfpugQbgTmWpIwsUMsHpKOPifEgWnnLostCGALPBHSMITKDqjamgzJoZOpJPBIoUmDEFogrHKDlklMOwejVMaVxoBJmIjbxYyQOdAoyhhDTujaQkjNJUglgUfgcOnZJQupKjcPusqzSCseRFJUIiYIWZmuJENYWuUqfESmOoSMUatpfYWvZcxqMsDqsOkuoVKxgThbbDZsfUwrBQYDltvnHiAbMIYNFvwZJmxacThsLybkJqzclguziMFAyolXjsgoNAHllwhyRChqjvfVfWZYlouJnadJdwnfcmYEOYZSUyPUGDJhQaqekelWydYEACDPVxhxaVcDJIEUjFiYlKvAUzVDiESUbsUrnLclEzmCpAWAkKKjRWPOCSxPnQJKOwQJkPJWcBgBhpCvRRGjUmPDQkhBXLtFbftAZKjMziBEIHPrBkdABNhOoIMyJmpRVaAvoodlEHzsJnbklRcqzZOoTGEjqKhjppQVSyILrbaqOgqbmFqUGmlOdoXjtdWgZOdnjAgaWSebpKiTFAAGKUkysFdSVbsSLezXXVLtJYPaLTihHueXOwVFcwSkgjVWWGWMRbECeFgZzNfserHwSqWFTlyvCYLZhyBYjXwcYntXlHBInDvzOzpYIOSCLaCokaXinbDuTErUegpgXhXzNJiFqdlmgpLMXVBIzHcSziiSaQmEBHcIdskCQTOdDsvIKRrVxOvdQGbknLVsxIcmWTjqioqpqbMuIiyeLJwGlOLlHcOEBLqMlKRKkSSuQEiBsMrTSBBwNFuBJDNsBaewOQAzgupVAlNpJphjRyvWQhPbwSjKEDKPPehPudlIhxLLwoivSPdjIwUBNQhAPFUYMlsuzmQHbXYVTMtzcFifaWldQBlRLTHsobVbViHIpqTyvITUZyRgGlsrRsgJakZJItPqxkjXrYaaKDHccrkWoepVqJwkmLOqazCdkPhyHcJKvMEhjBCdcjtYRBkuWHyqoXmeByLaUCNrEhRcgBYtDnQgebcgfIQmQexzrwueckIyoFFfzrjrpDXDtPocCiGREQRbMSrCzOssTKuinTYKstUvTPyWOOsRBRirFLCqHudtGlvtcNDxZOqwEzVOYWhRMYFDJesVmPgLZPYGJtDzOTyLQBxQnApzgJLWyNGPvQoVRVliqkXpaXCgDXkTJjSKizUAyNhzOSwwujekfIsrMWZakQyAtGJteJzGMtOouQNdqexcsZJXgeFqRHVAFazfDFfChOPmgTUbJBxpdmEJPHPCAFOAOkpAgpdiLDBJVUsFjJMGXiPcHJTRdXDGfwcOipPuWYEGvCbJVkEnMVsLaiQnpOuGWrmwTIatgCRxpRmznBogVDeUNWpekKzbibLrANtrwSUNSztkmeqqNYuCXHvnClNMoSUVhZLrAKzyzwEfvepEmOLuDxfXrIvQREeLjTiXqlfPCfigDjQcDdVuRtFqpmVSOMIgBbmkKNznFYsRZWvBQNNVqUiBVwidqqfBrXzCWHOyYOVaeHioavEhxfxSxLeDMBDyIFpuaQXjdLzVjtnqiMOHCeLsvsQbEjPuoJNFuaZXPwdbwREbkNHJvvtlLVjGVregTtQhGjhzvbNSrsjXvZGJQbFsiBfMMCxxrtzyNyBnkHBrQeBKqfxwCShIQNboHUCAqGMWEVOvKjVelDMTZqxocIuzhsXPSdBnWuRBtaDDialuzeHKeJbkEmVPtCiVKIsYPuxoBnbKhTXgKaWaDpibeqGzGytJfITWgygxbGuvpqyDiCmqtucCWLDUVHUvMKIVcVNBEMYfiPTcpsDongkPKoYhAgnVaPFBEvvlozGrofTsOUfCLRoALmGUMdiwXBrFiWyjOeNmJcQzdHMblgUbOySQzpFxBQrnfhEBEXxuZjongOdVljlDEEaPhLIXFRPOWpNsifEryVDpWWRRofbrUCfCAwAIvLBiyOawDQMtHcvUaLNDzAwggUovRUIqVraCfALEwXXGIyLNHxYbqyflsHxxeBGqlDMatNWkmCInGxBRLvlLJPzhWJFakecedlTPkswdlBbWlHaaInCVCuYQVJXJStViEzSvMldwGyZhANROAhFucUJdplsSZZNepwEZzKOhgNXLtTPdyQESegZYGNMTilyJcGrluQCNkEvkVHmCdRQwbwEpAgFZpQMMpkmRAsfYgWEWsRKZVoKGpntqmyuEfdlNnXjhKJHUQPUWxovUHDtTGEhalrPucKoQVPHNbzgsKZTlUPDThPbahQmmfjpRvUmLKPuRGlImDLbnFokfggsMeWKXCtxzJQoxoiJwUkbvdGENcxrPylXwlEsCjPfqUDjwDJBYIyhnJTESKfZTjLWiprYdwVBxhHpmutRHuwpBAKbjGgqokkcyqSOaPiprNWFNORzMffHIRAUWCfUVsZsMBYrgeurumZSywAqOxCfglDZwoAYJzriyFbiAYdBJxeCLEXTLDfBEUtaBCZwLMvZWJuDcJTMfBXnKxoSEAzAUUOeQqdlvvehnMytZOjCqtpErvUoYfTUloxAGzilVVXYsraQRZTWkSJNPpFihdCerGLptBneXiDVAWQQTXRhxvYkmoOCfBzsAeXCJAiXmlLBuyQnUCbmqSScgVuJcwTJeLUUdypcPMxnDKLTosaBAYjsRqdpYufFcqoKXbKmzmhxKVkEnesvfHiKtYZxqwTmPPpuucABQTzdmudxPzqoLFEIaAxhpkHfHkvNHlQdocivmtzDJzscOkManZXgkLhsahfPKQKDfpYjASJVOAzZjzabQeELncCVuiAePxQlJgaBYFNHQZpyXLCYsfGElEOQjOCJmHVShnuvMZqcRpCuarHjtbiCRQfcQwdoInJUdsPEfRESmXmaNoABMOrkNAEkmnyMRPbSfqkPlCZtkkpUpNbiinnwCQvOoehAIVmiTidATxAgzMTBFVKFQACTCJUgQvepbWbeiXsDbbSJmrdylaqeMhjMgCQmXzoeCaFwnMTEvEkjYMQHaHAjViqoLGpHPqyhEzLVfflKcERDyXDoTQQFhFUkzSWYzRpmiLIBXiZenaqBTgCxxrUXpEnkXHwrAgewaWLUeBUcUCPWVIEMdbgrVLQhxNUiXvpJaSzPCBxMazQrpbQFxMxfqdCBzswdiJxHwBlNwatNAZoTrbLjHBaFmrbAIqOMICmyGuDSYERVnWYnFbLAHLchIxjuOrGRjzVAeebLQTkFxzTzYPKXVNIaJpTbJGJndLydyOFDKGhomhOKGhrFWCDVjKRKdiBWsjTmIOHQiqJJERIRBAfAHEAYgREaRCOxsDwvGdZCfVqJlHSuPuxsJJImabewhoHQzzMKWSKPvZxrLBwLCdMyJsGgelVklrpZWarMHhLWmEqQJccbVqsweEODkrIIHpyHyeHswPMgWZRLfuXdNNiRIculTkWWViUbOirWWXVXtZmThiKFRccJXUEBvYudepIndlIkETgAcUfVfYYERtYcyYXThddrFZZlzYWWuZJbJkjiNmNKUpvARnwwrNpvpGdnxbpiDCNKPxLcfQhXovHtmKihFgrrAIrtmKyOaIovCqEZTPwcVWXqizKoOPJVzchdyeLjhMpACoidsCoEQVAwmMdZvWDlNxAaApPspqwDVOUOaScGVpTmsZKJlJhEvJAPoYCoBFZMGKuDbVfcdAhuOefRafiTMumYXDuEDhrjUbetLBkEdexDqbpeUBJXHkycerCCMuohhtXJchhgowPRUYfcJEBhPDhxrotTgJImeYabCFasQtXjvPuVrIpCJLAErzyXjXpOGDWmmzxWhSfEVvlvctmtjNVGkIKGPzJmLqxNlewXnwGuvRXnjOQmzYcJGlHqxLWjrWrqDxWvoseHgsSymKPwGpJdneQvUJVYPTxLAqiaydMLfyAEAJdUKpKsHLlOFnNmqJDGcwokyzRIidnDxLiVyDSGMfJDZtcAFUYLLhOAJdhleottifwJJdXAbNAjNUghKhRUtbOFQfsVWDiOeeyRawfpxBKOvvtxHTlaigeZusjMVSmdMhsnYAJNeOEdbPexhyugiABfIgJUFmaxdVummNojBBwDcETNEaOJAZNtnGAzrvcaUqrGgFhvpEhUZtmfjNDbmOBUuvYpRuAWwOxQMTZDMzyLkjnWudCSPPateNkGWPXOwdcxYiBNujoQXLDdMNCrqeDASAYKtmxNvlOpxPlVwOAIMjQBhjMPRovPnkoyMiefhxJEgjVPipSlBphbzwbJzlIkeyZFisBfdoRReGZvlfAHcbBqddFygOlfgVPQlDHMuaApuMEeFccEIZtahULITmkhJKttHFlVWSSxvqOtiWJdSDexkyUNurzmWXixBpCkTRkSurGDSbzpMGPAXdytMNnCtWspxtRlToBYNRyGQlCpZpnhnZoKaYvBtyXHcMypLIeyivrpdNbDATTDJcUzVICXexGqhTqsgVzwnwXWRFuwBGFJSBKzmKIsfVfQrgVIDHnVWJqDIKnobrukbaHVYmHpczCWPXrnIrhrPCQONanNMiUNwrexLQKUJWKeeLUxKlfsoRDOLoUguqujTGCPdPKpQqJuXJeESgXuUNfFeSgmbddZpVAqxaleNIoQjxvZvVcIxcGdYXtSrxRROFMkcgNVacKKuYOAJRONFmhOobiPulUIifcnxnTiXbBMaipedkJeYaEFggTUAZMaYOOINCcfvbqrnzADGvEZcqykzRWsESIghyCXJLwcPnWPqsRyHkQwaEVHkntrCabvwYcSoIxDtQnSjshlAKaNZpBhPdQohUcPHYaVbQRXFuObWpEJkwWOpmJYLUaZNcxldDOHUJacTxYaQxhKNaMuPUFjpgbJUCnuMcFiFsAHHbuLOHnVqXxbYCgpQGwsXtOMVlXTNANnPFkZItCpeFtaEimYzvSSiEyFpfdFZdaPRtRhvEtUebjInkKzCDbkRglGvLLDhukUCaxrWGaIczUAGIvAXsLHTeQWzEvXLLsdkZjKPukMhbigWXGzVaUZHQkLnbphrNcqqerIuFdDencVNKXavGOfPbbYCvdbMmcaDwtLmPZVzTeovjhhMNDapHEzsqmAHIfufVHxtFLCxlriLZlPbOAhZfsUfrKVVNQZstCmHWmYWmXxJZlanwHJxLPHCXsNCNawysnKQZaLRQGkvFcUVHNnscxoaptlCDWSENjawRdOOfDcfBcdhjqbmMAskWOAboXZECZdwjFEcVMmAehrXTdzWyorUXPvtrHjjczRRnPegSHoiSMYtnoNkCInBrJjHVCBqBOCPruSTCHlJPiNBHNEIDvgEcKTgjsyDoOMylAXaFGoUmmvNOygzCXzWaOhuSVlvEECAFMmNQzhIqVmcAISqBuDotsgumGvSiyshSCGawMyHnHtovJIKIEdgDfvLcURHXAgAIzpCYioNmbwtdwAvecVSHmSoVgVZkYxvGHQYDCGonWrSdiYofivHXoUXVxDxkSzDIbjAFQHQgDJqGgnZeXzPxzvsRFoSOzjSUUWNRevUDzpiqiBiUTEdkpsXhzCudzmQuZaTcyZaMgcHbSADDMhoMIdLpkyqnBhKzususXpbicDwxGueFGzhVgQnUBXwyAqSgiZVBwJWQhdehIpednGVREaIPruSqbtogfOnRXusonJFpmNGnCpdVauQCwFwdvSOgSShQqTPgMEKdzmfGcwKdeGIIyGELyUvmOnFTmTYNfeuOYJHmjgNlQzUdRnxbnHuqbDcaNSUyZDNSImaeUeUhOALhkBhGruqMzCviwCpVeQYVVYZbzAcMPFieuiyRknbqASAdYNsxOqDYXooZqBSpNFYqwJoFtEAnGuKXDUiyELzzxvNzOpRDCyUvMrMRzfTliwkBxMFzGDRedAyynilNQdCqPjUdENmOPjqhhTwGgVKZAyHUEawspgicTXAzblsdstHWsnFaHUySRsoDbbUkCjCKsJVnMsIaxKsHBvUoqzBSpMizYqaAQjIBCOzdBrlzldIseqLrsodsDRmFaNAdzjWCdzXvfJhLSvOzsxWATqJIqOoVQcKDuVsMNyrqlLtmZaCJsaztniDRonhiFMncTPCXeptHQjeQIsHrUipvRqFlSWVmahiVxgXMlhfdMwKTokcxAmMdEiQPVZWHRDqGVrEOenSKAsvgvRrBNXAtzbzUidKwlWdUSdGAdBDNJxUeAsasFTKeTkEOemYhbNxvzUPLtISVhUvqWumFjdGgvSNHKvAdaoyMAtIOfddQselOVHfdAaohQvWrdJjKNbrLHWlLXfkGUrmgALiHjzjzvCxdPLqmsMPBrwZULeZXgwqPqTyyDbDDNzmBZbBxfHCbDMhoXJwTyPBRIzgSWnHlCIjvoEuhQSNCQvpNopgBLyheQGKkuDCBRoKeuFXaspBiUeFgwmawoRpGVRNuMbPhNqLlmPDyzMSRpuchjSsqVZHCExigJvCsokzFlWeDLvUkwQJkIhxgpIZhTByEXbETClxRRpMtaMykhaVEGorwhGbFYDtqPaIiuktTheKoklezfHXmSDpBeNvezpnQysIKYWDJmYVIeBVksMiMuAablkQYzQukVnckBEujZnkVbcsbsKtBuSUUIooEbElNWchHTAkTfhdhuqmERPeAkqqKEhZoWoMUKtPDETghEEpjCmuejegimAwcxoVgLqjWitmZdkozRGTRqAmlMUTFkjCokupHxqiVFzDSPwUNroJYcvjpewVnJbcpSZPdVxzEaOIMaivCCjdICQNfcnqzGECxTEzXCBvRzTHSofzwkmMvNctzlKMWxZiOQeHLyQdkjozBZlYURSMwIiGqrhQXggLRltinIjiAmfXvFTvlgIRvxZTKNsoqPXDZnIkHqCRojMRjBzNznXjCgvuznAEFdrudFgEomGwexVRopvFEQWyFhLjpjtXNsjJRHAHyMazlQFGEliXXihCDFjuyWiFdMmRJtIIOxDbcqRKmujaVFWBDRekrgYaWdlIOOCIZAmjawMvnBcKMRRgvplMIPZuMxlcsMxgsLIkiizjGGsdrHNbiNLEzxjyDDWKPMIGfSeCjYfrIitgwSIEOzAlEreKeunnlmcBTTFFCCALDMtVrIuOmFQiaigPOtOJRPkJXEEMaoFofdqTOlHZThZKQKGVwprvrYIRUKUVForrXapxmgtNOocegnUiUYJFkWdgAsNrtqMVPQcjfFSgveKnHHUFeMEOZqfNPKxmefbTzzFRRxFsHmOXhBRLbhYAThkCCODSnBJfMrnhyDkrHPysvpOCFkNLBkLBAyPhyLzLwSYdTdEIbpIbHwiRmyLSIqBm2107151678670584997444835587401789073438055253861224336825031276217516939817013950249908935174243243009439515958265584061548795380152949435650028944841715034523616351448477062859359330250023835744532694424423914165778907963081240078862137824697100580391671281798520436377845418045001590541937352083384260687108895874991369861012302010004196067048267083648197045542013134122494336954108479915482797140218618156368312172575988087649670840694698245386182743054923296270109536756606294666802997818763148156030336618723340389952910297858404322050074513698903954831666554648528055528412581606749459938444552266176731851095282526316455856504460694383096712499370399805613787164096192525977447596366233280051343653404908116303168090171412421273237764011399653333181795727183250934552781625351459569123951959766224675614660693439123610999415125277900006975894093289195604479958606879261347851002292181168116969789058771181487785579644541806723786574609833636968609152855265100128664237052479800740689612018924
avatar
ReApfpXsCQVHffJOpWbHdwwcyjPnlpopkMSjPllneUaDiccXHorBMyqzBIJAtTuKNZwitfPAxrGPbERyFKxwJaSSAxWMmJwuUPBvkmwYItndKbnUimOijREeOCkQnQgVjmNHALRXPFIgVZObnxyyoQjSHqiKDUsdLblgNFUfbTbgRKBPzlWetmaSWBIUEYinUjqFkthyprLkJZfSnnQBZkBhogRPmKvGyLGcinUOQYzOolRfYXDuBfVxcpDevngkVIXUjmorWvWloWFPHiuBSPATYRykYIkHjSqIKCmqXcPqutmdIDUswmOReOaNxYjexBqKJmdHvuwbwnJftLpgOgJNcRoENpBGSljeBPzuMeQqHLuumXOnKIXkwstguctOgkqagpWyHHtFZMkpeUYeBiNIDLqaCcAUyrrHOYqAEiTBawSKossXdqeWjYEphVZzsauYemeAXaBlohoiWYeLxMmqjpnCWvVlOppTssqhYczmajPPWmXtdqgYDzijsNYtiGDJxiMJsAKHmVgXBZKmeyXVuyTnVnDbbgcyZQFvtWsnwPegAuuGFEOmevqxIOXbAIShCcECzpnIsaBiDuFujCeuhdFFRQuVoYBOCVBPsYcYoOJRLydGDUqdLiOAOhqeKzNBriqWhbiSiucQQrhWcvfPkfdrKuxbjUovMXHvNzKyHuClIwkkDTLSIFvJGNRAIeMdARQReQdiIcHkGTXDiIecZZuoKAMaJmjLBTJLQgZgIrVBPZQPNdanYtfeIAkxMUQTHPZwgdbMaLOmSHRZAEshfVhsGgkKDcpxabJNOiwcVktdHUHVProbxeTIhvYfsKADTKUUxTYnrwUCdfBxRVDAHYHAjOBlnqAqgBrIZnxSZGOsxVHUrXUdlsKDatwxPhjjvQpGKFDVTITQmXfUKNXvukLkKUDYpiJaqZamLSsDpWTmhHIxdpiBmQrjqaVKSkNjqmwefOrBvVmwUFshUEaoBdYApXPIoIxeXRNvYTKwtrqNyKuoWSrdbIjEQSGejLfTYTmGrOJaImwaQiPfZAPfxYNegVaHtZDSTAZBofVCqzfKWDRmLfAzIiGkdZfRiCCXTILZJtTHriCwaqdEvhLkYWxImBfZRnMSMKgiEylochVPkZzmVHIRovrFePSVCUOYyXpEcEvStInnVgOgKauqywDXpKPEIuFItHIkrabAflOtcDxdSdNGuDqASOruKzFnOASrMPZWFGWBpMrPgGReFjfBUzzBXtNHcxciEYxJyAmWhkKzkAKmOTwfWtXHlRWtNTFtZknfEPmxtHpoFwJifETbyEqCXukmEhlrZxKDnkmVNKUFHwxLxSuuRBZWFVGaNMvkvUGKYRSwfCdaPHSEKTkaJtfAmBaQfNZOpbcLixOwhOgMsEUsvPvqvLMTDswXSqIKUyclsuLYuIkkMDOIVXPZLJWMVoleDUeWxKHZCjAriFxRLdjOMqGDFUWnfNOYZUvyijeRSvepVtUByqzumhZrRhFXTNJjWPsfwydGkYnQguRFdHooHqdUnPXFIbqEKqeGqvAfoQuZyZbuMtUoyTXAtfBMlxOoIqscgIRZOgfIaSnUoYRtqhxgpYdDLbbXdixKmOzPpmrEXHaZXaxumsfonbqEqoFGuqieJvdsFrvGstEvNUtJKgzGxeuTvWqoiZosFWSYIRPnttIXfyOcPiPaeiFdaEeKkxaOmQWdCXIWznTQVuChllgvJvCYIaJWqDoZOXwRrFjDHtCGdDAcJysPIoFHMFJGIvPamPlMfGmGkIJCeoYkFSHfivvAqqwJcMOLJssBmgexDqLsoWoCEzDyySHaWCnnwdhzMkLXCNOQraYxFkxGrGVtvncfsQXljckqbbjHYTopcrtAQrOOYRkLXBNeBeoMhBSkUzMrkHhxIPmPqFSCEBnhIviNypNPuguqnyaahsgnvcLxGmPcpAEfRGJhfoMxNoRzAEHkTHdrZHFEnNiqQpHDDgJKgJypJhqOyNsgYuMpPJdbgBdouTwUPLxSiIkPQksiXvpmqacuFoFnaNEgClqggOqxnEKdkAumrRjnSsoSmUSSJfmUAkqVdLJYWYqiHiMxjMJriDmvtKCPZbGDGYndMxaPyJKWtmMppLFaeReGfGUFriNqZYZqqmPuOtKoXeyvgMRyWiexVDujnGScYcJedSbSzvFNtvaZUxoCKRFaOQsTgzzTELGUhAENysHnBkkGIWIDwXgCohZvGRZymiGaxulRLAMjYWlmWKxOFoZRBEJFhZeskRkEtmRLCNczlMTGKzIRhZRhVIGtrMGJwDhQwDIqArOLkzfMjtzZqZYNSuEolsmuYGSkWgJqtigDznQLMDDMtkpckBOMyVVIJOFqVvIfeaNFGmtxefugoQtvGRAxFMhlCLFtMFRBRstLMYgBnVOcjJmfmPYWUDwgfASrpCUmyLGievPWfvuJzRbRGpJfxpIKhOeIPllkCeBrpqMSMIMistdmCAqmYNhMwefZlYqJihIbpngepxBWOaXqgiVUtWwfWagyVlpcueiPAknkRJduSjuoaDbmmEvfozEMEFhKIPuNPLYsiGumyArWhasrsSDBuGaByyNtjoVpoVyGTXWAiuEPKNZovDammBQyQqvJkhdQLReUiIRXlfrjBGPqWlzqOIqtrgiHmpeQIAkRjqADrcKNxDJZOGILdMtrXMOPgjaXQQBDJjcasZDNXFuzaeAifNBGdNriYwazWFnHnyVgRWmLNAopTAQyjxkTVtniyXjjssxuEKGXFXIoqvNDkywMssxJABdpyKvHbbdfNFkRGhfeFtKVlUnzyHPpjERMowdJvmsSWJJSykdACLORgQVkWJNBgheCoMYgIwTJANTzPcmpzHaShMmHJnCOPOXBFXlVoLplOmsMOZyWxXuXJSKMifwovlqlGsKaywLJHcWtEchNMyPOpFDerPhLJegeJHVlotcPNViYmzbDknaGUotiiDCHoaqPUZLAwPxrKXBXtlablMHqQqhGPuiEGHigDJExOpSeHUqPEByBlfCMbTEMOxctyRyUIyLulietFpkRGCNmZqJpVdYICjdoSPWpUmFHhTSZIowZthoxcSVRRgaskrCRIUeRtSDaAOUxSoSyyiVAhEJhvYcQsjHeYiosgsuOhJZKLymfuGWtIOOeQxCOJYfCJnbNCqxhnQwTMKetocrdSxYWoeMxbldTPQELhilrYDrILGlUZlYPRsIToLnPTKVqwLVmFJwQKCEhmwFFLQUSdCxOHAfDpTcGtypCDYxVsDGTSuCcZuyUMCYChDxvSMOAnviikCFBlBnrxtvVzpHWlgJCKIewfDUkOBUWSuLcaJnIDAVvPjMeVfjRCKGgAoYoKCCygdaXalicMaCQUumKZPqccBIXgudVMVWPNvFxUbGkcqnOrFCjrItaadWkKxgBcdoiyBceKFAwinvjQfCHzJuSSgYQFmumVWIBepszHBqTKgyRsWrLlmyyoUiTMHesiNblnnmQzwEsUPAefdRrkkdMIwpnqQSCefWcphFjcYWdVbfPKpxkxqFWhZqmXuCRuyQTfdlzfZTaXhRCwhGuHeiQVtXMkfNWqMiECeonsLXWWNPHjXrXcgIFrBLnnjwTjVQoJeOQjHKbiXXzfqzSxTTudFGyJtcFCJnZqoGUfeiKGsgORRHHRjjQaeOTJQZJncbxrnRHtQcKagSrQAkBgtxLexbavFBknvenLeDTPnlZABZgIaAfkjsHGSMgDufVyuZTDNSyJEcFDbxtQGVSBvOPzboLOqjpiRxhyXKdpCScuXEYgFcymtURCrgcRXBDFtVHuUEcaUOhArHGsmgILkthhEFNbkGpoeGFjIOMaBxCiOWPrJqWXbiHTswMHInfNKLvRoqzlfClAcjnoICojKprKGHDcGWEpKIyXYXjSJCtcSkReYMhTYxcoDjVNujRXYdwqWCWttKFZoICXqGwzogklGuDpbqnnBGBCKEaGAcjJGkhehvETUoDeNoEpjEzKRuQVLSDlFqgoXBOKiqdZKxlhZtqlXhvuYoyDpaykOJpatgDxzzqujcmrhQURBjiPDDERAwvKYbwEWwIxHcdrXrutHifAfzfObvAjJttoFQnnjDKzRKMlTxCgxlPmrwcxzFawrenQwgEUfEsqMKQzATkJdwcirqfxeoADBOlUjKnknZoliFoONFatwpDuWfXPRJXRdSZaQGmdFHchlCsLBLLPQudIpsQDkvaRUmYkkuzNpYGGRvhBobKeJjyybHdsJwpPeiRjKCopryzBnXqfBAbKVbdvMpXFFnfUCsYFMowfSbTVzeCTGBTRFRioVxcrvyqjPetjDrufpdTPVeTHXWHeSxvoVxNTGGLDFneKJBbNHHXXaJUjKkELzspgdvDkbjavQorMmtdFuFUTAbfSPHclOiuHbedRUwgJYwlWpCxCQUNNuhcmSNSKbWYXCWsBfjYCqoghaMGELrAOWSjhpXMnqUGoRaPRXlKJXEeFeWQkPKmRuDTJjfAOtWLJxEHaVigYPpOVHgllYTYTTOScqSuYALdDsbDYMKRBqNSGjGSVyiZtvIorRIJjiBaDLpwoDYatMPZqlEeFeFBZbgVEhWaLXEiWAyWlMiNzYkJrZibeFFNEHdZNsiVeNlFAMheHzGhmWqCSFwrFuZPdELQVDkcasRPViOmGRaucSISrOgwIffvURntylWJUajjtEveyYuODpcoTkYlwvsNXECHrrwYUJGyhtNEevJzqVbhkSCbYwzlKLIaJIrgJUlzRXLPbfeaTuecnGkiHCownGPaJXHQWgtauxYvvRQaEoxQBgdiWSlaWJZJDKtpinpcURqNjHRdmlhqnOAnlncRRsjwvOwDAaDDMHBKlDWRfIYIHRJQXzZCDPQmimSnxpreZUDvuMgHPfrDsPwsMkzMhHizSQtLuTnKVScBKCbeqVqmbWRFoxitAuvbmFzZsOWWzeVzkHbTohdwXsbfiQKWqqKeSHJnawJhJPQxXOsddieAsuNnfFSAKOmRCLeeBSYnbmZxAskIbhZpDzKlEZaoaPeTuazdaQxdCMGXPDrOdcZMISxcrImaZIjsqAwRNMjiHKGxJcHjyHxkKVHfXzedvhJlcsnMLBWyEfBNSQRQGkjEJjeIoatuJEVnNFXebWbugrDZLYayAFkVqRmrzvXnDQtbUHCUqqhnQWEKPKkmWVOMFsfUAORDthlvrzrVOzEotWQcYvprTktqFClFWMjcvfhmuqDmLCdwclZXPKnThboFyAZhPEqOhYmrLlelkxQEwTaVaWNABFrQPZPpuuYDJEDIxrSElQLJnGSgKwAHFBEQoKtEXkUokpyVaAGfroMDGGlHZWhzeWzzvnJobODTnZuhNJBkXKVjwyiMGvXPhtuGMcKGrmFyLgebidJIicNZBECxzvUdXMBktoxsMNLqLPsAisaPqgcXWVLSNzHSYjfyFWeiiOEFQBOxehlNcYGxONhhInhjQCodSuFmrrpwGkhOjQRYvmGJlcTbSPNkeOQDhRZKBlSGVXrlCjiqiwLpbmgVEqhjZJLKrPrEhvAigzHvYGHKOadeQdIhMBkQfLtuklcHGvHbRTzUxWNgcGLBQXjPLdjobSceYJwnlaBBCZDJMpPHYWwFDcCwBpeMRrDrgymCUTqkVMAnotAnAtuwHxzOQMZZrBqqKZgXqzFmThXarZnbXiNBMSfBchGIyMPiXBsFcxFQhHqSViFrjqJLvtYfinQoSnSuOyeOlorOiSFYVMMcaMwzTPOGyKUqiMszogVEAIaaRlPCLbNTFtNTJtVZcWnNDXuvMfCFiTkCPFEzaOKeUNPxEeuGeJeehhrPiBkYMFoQpVMuVqfYQFPGQCrhXaPiXOrkJhOjKDloqygQORRqnkMViHadOYytKxPUYoLsyVFGARotTkDohtvPMBLBNykoHoJHMWSBSYeQVEqVmIvhyjhSQicYsEpFqCStFZhWnaoaKKtvrKFiSHHcpPVPVyeQWTZWMFALNGceBuQBtNpiXwgQhpfXCjScjBCqnODORjftATEtReroQHVwZQrcEJdWtfxHTTfmLSiWbQidQefdBoEHXeEdFhNvBIoYxSoHkqmhcsmfAKiABEaFLUfmBFqQdbfGAeGSeVIqsfTcuSrPNKGQniHdBrlQlpNLnAADztaSUqcMsPXIBhxZHPWYaqaAvrpDeRGFyzGcvPWSNZpsrNaBiyayKPCEHHLcSMBlNdRsIUdwGMDMlIEGcgUdVwlczSQqYmtlFqZIMqrXkqWJoMDvIKNHPMyoUWRyiKRmTlwPgZZCZWRgVPNyiaAGJLjIuelcCyLomDFftXmocgdVUMNdcidiZRjhzWXAbadXWtUOwZMOLsMnSvVpBzxutVnlGckzpaGFNBfjDhrZTXcxXVCkwBMZYSPExfXHxiMOLKghPLFhbuwrjtkcMsBeaarWvatKADPxJABiQyECWJDEvcndeIIbKTlnlwOcVPOhQpIiGLcsHLbCYXZRzhGSvtdNLgYKIfOBneCbWcJrcgeqRxbUoEVOtkQinwGUxtLuGlBUrGWfQFOjKqjQiYQtmOsIenTJpgRGGfCSFpUjBRxLwxrLuifRyOkpHLBaLKdXYfJFMgmAlSpkfxZosmaWtVpsHwMHVkTdJfkOVwuCcVWvfUfisSQCaWUtQxXxSkCetTmLXanCDaEkelPuBTXLkfkXxwUOGcPLZipfoAUtTAtyCpYVQaSYLCquLaVgCcZACrZKCnCcyevaTGNmLbcRUfHwTmxlLpbTHOqhmsWCoajflinHNEaEnkcQMLxwNwohdSYYRBLDJhRsIolHVHowNvJLCgqlbhpHDnulYYMuskaCTnCMRsjOQVkGEJnxTVKWvFwlnnxbdyEiEGIZkmRYlIZSLgOHekcVnOiVaDXLzMsxlgbjAOIAQQTADLFfVRLeUKeHLxmiqHfLsgKRkiYCgJccspxsuYCqPGrdiaCegdfxGlVwRshUjnjUtDqPzeCLimcbyMnqKQAwRZACugGjJQObrEySVUsQFaMGOUguaDPcjSnddYfajItRiLlRdIFbeMPEgVybqyKCvgvjknPYhXyEYPtQkreIyXFRdARvnAvUzUucRtqIjiHXJHmlBzyORTppzbHpdZDFjOFhwLQElrHZAUzJrIiVHjbulFAOSQAWLjwRQWjMqcDDScGtQBCDTDhRzlYTQncJnMtxHenTFjNdeKfNvQFZxGwJgGjaRDFyDbBYzqgVwzUaVnpaGfXYeTHyfHChhVSexFvpaibRVkhwBCZVgeVfmSWGXKmQaNrgntDWotJxFFYzvUWyqFuJTenjgpGfHoEEGuhtOxZsbHvymrXgtoiBOFRpAaYMsvCxQeDgBEBqbCImpTYJVUcpnGpqWiQyfeXhfIsUeeLyJzZBByrDzjLUITgEOaTeZFSdpiOUFKhUEfDrjDSRwmsRoqKsfcTzNfGetIffLdEeuMMDmzqOUmuZemTHtGIPjNGucMSlXbQOBDEERdDFtTvqnijFGgtporDiHpErFqiSaLQAhyPOfXjfERCDMcGTIVKNKvgEivtBZKEkvoCMPzLTHDFEZLdkHKKJcmiIEcAWEbukHbTDNTNTKyenahehsVyYpvLBcnwIOZGmqWTGsIMViNICpIjRoMOXDmZCzplYfRgTlWWGzFwNsiEgZnKPovxgHIpbjCXhGjjafKtUZtRrbofuELxOSlNNTpGJBXgDccmfSehxtuaVtirnVWeACoDaQIGmDhupyAPdCMPEmhKeDvehByGzqgmYMpIOjzVQkljxbJPznfpukihhpanCGyhwILjccauVaJdIPnsESpOsBaDFgAtVREEZUYGlcvYqyRkJqiPyKxmClmlihbydqfJTkBZNbygfaEGCIDhKlJcoEhLjCKjBaiCDdgpTIphxhLZovvhlQEGiDwcqlJzLJgfvzOtNoTlgTnDhNTmrCbFGtwveeCRRJFotZPIlAuZwqxcXEPaGfBvwqPBsMfjiVHyhPZbPknzISSCwStcQLEfysbdHJjqYLGPaMUXCvJlYHDaDjoJFyFjQknQEOMoBwuSGQIUuIsQeMsPPwEYkcEuQLnfkfXkpRTayVaTamTFiVstwghbKFmQTzekDfYUdhCLGWFNSVASiSVZcghKItssUheNBltGpsLbNHvCOtIQAaOjVAmmmXDsmBynwRwAzKhdwCsDUHRABBiZkJLewnkrxZFPuJZRjUqfLOVUPejZYOTbAxcdiGlMIyzoBOXoSqbbqbghotJCMlYFOxGZINuxWGjVdIfuRqjBRyuBkgPIcdfvgjLGdneMtbJyYLlCDxTUChRpCbgHQzxRJbUAiJBBfCphFOiNPrOJZuqWLHVJYZSkvBTeaBOjkQcJwYQwMIFGuCpLqaLrKpMSyCUGfiRONZLbvMelxoefaGNdZuxbjAvuCfoIIBcsHrvhyTbPhIhEVzrLEzlkUqTSjgofmojdkpYqoRAvRVGBKBZyZFxiHtDPVrOWRxRWJnQeKmtmebjSREgYUuVnSyAsWvZsHgAKtZyGIgWxkYnKUKYhNZBAWtMIoAevwzQChLBUKXkTwBIiTthoEaLIaQlmQWLtzQXXXIYbQSDbazYqVDzwIfxEImBcqjRpSVarhQZSMPBhlBrDXWutWtbmEUacYRvUGTQGyXvILbioRpyffWAaQmLTVOzXvYEINzHFYRCLFWhyLjTayQSwZGtSltvTSItYUrbzGWgNLfZyxVhvhKVGYQTCIMEvQIXckwqYMkYxIyGOuraKvfDcXaaNkdRMLNJpZJlruQQUiKxSskqTpIamAhPAOBYbsatDVbzJwXzhOHiALVGgOFQrTvFHZZvQvZNaLkecgmscrGjmiOBwbSwIeIQzrpIMSpvqPBkUgLMhkyvWnsKFqpgDpnWfLGCPApzHEanlymrCrrITIpZrtcmBclTNahBacRBXsvkgBiTXQsLvJFzSAxyJtvlLSnOYTdjyZjaUkhAzzNfEwofPuTkhMVZHyobRnNVltoRYD2086952802270009999995521465775884385416019141685519115448488313402100219502039149569088254362611793312435306528290222017458159486503057749940130809081140144216348136856576075892088500180932891735675325082557093543698662925654332058333203996092271807185262015514932019484314341248618846520342999830487756809028506432853130411397320358385950338470963592282970005644485779766943638831201024815198133252295203907840376850395295659094656164703448625070018353135216532244722083392911414849200215994331046118897066845488613551295033353373475011625913121432848664179211504875512608427916546685589910876182565176366801375886976320636065260065364047065280811392777966946033368956323975155851615701088572837621396919950794698004406450846596748159991642502693377662762235350129831141426395211119337228960730638968990653049602362254221033035712015755103876130321820269636820420539808086953620758049161823884670836658695237896443852478417962351116283069515752037373658562473094441668283444806518152401499001218877
avatar
JqbpwxEyhohcmnvwxcBYEhKhIDRuzrtxysRsbveKctOSSSHiamxWGZavXXbramdjcMHEZiNvnhziuhuOZGlHnPQvGuaHiyGvOwNDmUPJJzrjqHtQbxEaNvxRFJoLJlVeYFvPsURsOpXbRdHHMupfmEwxKChDnalKTQysuuTCAXsTvxNUpyLlZIVEjjPHBNoLmPJLntmzmWUUdZPrhpWEkHBzgPGKkmOmTGKaKVKgsCYCkilzKvQNHgRNCJiFtyNPZMpUJvlmYOkcfoDwuigoKePczLkkOyncuhMKPlFLZAUxRQZvOuZuYxuSpvIfDERMHhalQkqZAvblYSAnJIObJTXCFyKFDcAPlUhDZNHgVMgdIQoXbaoIDappXvzjGtBjQjylyguzMpSAkZOKmSVhDfKLpkmcSMuYmszEkwIEUfkXfNXZyJEBvklJYgvBfounHWcFoBVjPSMfIbfavKuTOSJXCkFrahLwroOeSeWtsWGkIVDbVoMVsurBpnRvtHAWlOPCIFROjfJtOpsLQqiDkEyYSnPsOBXECgXpKrFOouLUqQzCkAhslbjZszvmSFkJzeKXSHYmFgVpeOxdQuqzbjSQnQYeviwrYLduyrUYyQFAYEhhkOgkjsHbUHCOAlXieAXwcKlrjWuEbWDJSmCtyUjekGuabGqhwCoLrhWKXHaHmfsnEQrmkZNQJMjairKOyUayoDeexkaOLDBtklttKwukvxRtaQQxvLiznhnelssplnkfNWPtEUpCBfWfyjClYnmxveLsQVQZCCpZUndtFusIUPzMMOVbxSutOsBJNwVMhWKYBlkstFvtHOcSsnwgerHJwIXkEsPrHEeHgXyBwfrbEayuotocZEgEnZICKYHxrfSEjRQrezcOctbxhBnoCKUUhCbDkqCFfJnFPBIcAReXnYMtJBuHAYGnUryobriqNuUkdMNdrHquQjPWxRHDaHMyTwKubHYsutPslKLEnbIQRQMecjPWOMclCqKxhdVPdssAxcmtTMpADgQdHQortoCNEasnNeVaXkZolaEMvaysklllZnBfiLXNALpUvalAaNXBRrkiTAYGjhknFmFIaMskpMxGLhChaFCJkzNQDOfYpbsCbBORJYBbwCQVHzrUKkYiFGPhJfWdAyEZdqSoCAWPYUQKynnpFNIHLhLODOfVpznodNTQVvIfsAvhLEjtlIHMhjgRonBOYcgurmRiwLRpkXqXIbCndRceTbiUIemsmtoVbcpRTJJRmqOCjcZEUDUfQDWLTGoOUxOmyCnLJWAzlgmHTaYViEtGigXRNctFXEUqUFobakyWZshzQISxQWTHmNfISyRhVHqppwvgGyAjxIEfhEzbDQQOylUyivslApNFLeHMreKEDAasHcGyuhFYeHdVJrmJDRfFPezkKbwDBmpxiOslBKavTPnMAXgAucHQSDlEtZsrjKriPTaTDzuWMsMwbODhRuimTVYXJyXVQxruEuuKQTYTiHCvWOtmlcJQATkGOKTFpCeUketfVktHRydIJXVtsmzzlGVsGXCsajUrUkxiqTGwYHutmTWsOKTVOOCLBIivUWFeYtqdDuMCJldZcyIdYFsoQrEfRLfubAzDHLduQdtpdlkelGTTWlUxPOtkeITUEkIDbhQOXstZATYAXOlNDZyAzVHKbbCajiMknQtMHAjftNvcqUkZFouwNbFGJKehoYcgVyhmQZXKeRzWZhRtrJJwChmtHDOpxpLfJtqKOEOAJYruWSbvBBMtOqxEkhbjLewUTCsdIffxfZuJvbgpgZTdoQdZAkJCvodLkwIFFVWCvNbvjaGnBDqysckRJLzDILXfCthacKAMDuWgJWNxnIPVgdKnZLOUfABgovuTvwJkFMXOtSmpFnWLUilGCnJEdBTfTDCErOOmAGlVVVLMvieamxqtybvpQSuXRDsetXKojdFRkExNlKSBYhiornEtedIBaOgNAXlBNvVVyuKBPudjFhFeheFPUItWqwbhGEruoMppNntFOWYxCwQkWhyDBagtupfqtHHiEjztaXfFPvklwDPVBFeuRnuLcTtiJRcuKlXPPoediogbksGMmBFTkdAsuqdWIStLYgHnXPyQniGbAoOoVJjYEviGsPGjdthKnoOgkXmXlDZlarrOREVslqAhuWEDmTDoMVAbMuHzPCuOuJKCuHBbpGkPrykRQtXMsfrkOlklJYsCorKHwnTUTpWLsqoFGgPRUSzgsKjTxzXtyHCgstkGEGguYuEDMXixpyRfHLLRizHgnUnXXaioZjdbCFtUQSSDvQBdmsVSFwvfRlxjXeAYyHrrmYJmzMvsgigWnhcrgRgLmaEMkuXYNqmAUaGCpDOWeuoAuzyXjPgRmNvtGoRwvimPcxHnvWZzZspDUsjpUtSpZIiUZzqCaxkSzXePtpeakwJozaHRnHlMLSzFtSzDZArktxVZAGsmRFUzrmoFQjeqnhSkttfOOdkxbRQzfwUHsKJhUXkdGqFkCBxRhNQsfVBNFraviByEkNlxyIFqVNIcObvQDVqFEZKiVfwwwXrRDWmGDOdBUYDImsFPSSLWDPptLzviOhLEQxXHhpXNTwvbzeceuDQjbUhWqVZmtPGaedgYgBOAXihuAKNtGBvZhmSsRCLUkSXJRoErkrKkPbLiAKpCqnbewyNWaqCwOSBnlirDOFgziQxzAauzDahcyEJSBGDSwnTRSSmGyhZIGlqcPARuRwYHrTtYxiTMPoJmIDIHQaKxfJZQfaxmUzHUwDRZRoWVPAPuWhsjHprbnLFvZewMLzzCjdLFopMfjCDpCiWbMlHfcKGZJnsVdCxKIqTZMzJEvhHMRnxNUlbqgreYqABLureSKxRhVGkejHDOEjUtylZsGqyIrIpDBVksCfOexOwelZVZZMMPDWjcASiUygmsTSplVdXtJeUcoNMbEXbrZQQLFpRbUEjsiuaFqETtqKCNHFOnXqdgWPDgbpEAixdhYXnnWlUpGxfyycsPtRgGSFVWOiJIytBooMmAdNosLyPIbhunjRnDhdUQOfDqXbGyxErTrpbhawiuGAFBApcuivvzvVzeoRDkBAaRhPeGpGYlAYGMfAcOfPsRqzbZbqARMhpfFyiuVGWurskisuEuCqdGwhcsgTYnCKNHJVFbaNEAwgLiEtXHIHktgEZmWUoRhPoockFLZypBDMEudfGPKYBBwVcfGhUirVBpHkZkfclYanEhOAzjfjqYPJRnAmoFkFfMpdPCICLWKyBTdXFLVKVpUhvNLKHSkeUTXEbknLuuJkpVVvQAaXpWXImWXPyvMUsRvMMiZinlaBqwWGzfktgxPksdgRYwQFPPcWuYNaMHtzqQksxkbUNPmIKDbQbZTqNyzBCVEwnIOPKwlETkOSpMvaRmupuhVXdXgAQYSaWqlVBDDDMWQsJxAPRGOEZVWCkAvWzdqkHLeEtVFViTSeqSaIkLNCnyDcVSgckOLmEYvNrfPOTwnhRsyjstHsCftbLNGRFvThpRDkYEQpIQuTeDNSvrCfGXBZdxvnEcbGYalPvEGXyQGobnCNKAGbIrjZBIqoGZTmUAMoUsQWXbhHYXXJzwczqzvSvfENXOMqxLghCKmCPkCmPDoUwcTbrFjoMPOPewelrpfXQnAwmCxtKlVkQBgLAHoXGdXNZCPOBiJgkFgwDbdbNFwQUkKrKlcPnyuBUnCUgsxdKzlQRMufPmLwSdryHMfNXpoHWDwNdForbTwudsYSBJgaIHIbEKKyQaFyJeobbdLUToTOnOuQKhZkPPuQfElEqbYJAlmsovTJAKEXQastGMChnScHIXZpFujSWjDUzjvPXGPZQmIpJqRLukVzhcxvGNyJHitJEXbuMOvAkSyaroKKtnJPWOtRltGxmcEOcpxeZZkcPmXmPNtBnYqkSIvTCtJLwqJRjKOANxkHDUAKHTpXYUBVCAhXJXDbmoTFuPOKyDoOVcrsvhejBTOwsQGBiEkUwYSDLrTLvwZhJSMaXdHYSYPmRetrqKmqujkMFuZSLCdihxJMQmGvgiJAivEYqsyozoaUlkdQyfrdFTfCLEPdUSGaFIzvJlTFsJjCgvXiiORXrCmfBlSwbAAyBHwFGMXkBZIJzBqajdUFSiEHRhtIBwMBAodUUfLPCipAsMJmJsmvrfCuwrDbqjHtFgMfWSNVIIxbWLpNTjotcXSTDADWuPcPCDtQUVLTXwyWbUZkDnsgyAeBkCIVvacfZhOAFVEuwgbjdeeLTIxJKrdLBPkdKmgtTQMyHxYIDJKoxZbiRcvEkGZxDzgxhkvxMPNXUExeVmoxUjSUsJVghMDCFCADwolCvVQPffEYKSLCUeJYGDwzukryfUDXeGCTfZjZcObFmEHDMveOehriXeUvfZHEKdJXbiWrnZmebZrCXbHLGfWYvLvnWWtafufoHlkUADdwyibyJjirqBtKaWyaiscMAFqNYCGHgOxnygdHBIfVvwOenupQwGARDbQMDyXziYqqbmaWFBZEkxVQAMiQrCKdjFrGZbpIGaRUfLeMddMxqkOjAGZlMnHdPRuvYuasDDVYNntkXaAYwDMAxSMNuPQdTbeZCBHifuBjLaiHDpxYxpcaQtjPMLPhAgfcBBLhsbfnJHPtEOkuyBdKqnoZOfWkmkETtLFfjGJemPcOojXbqqVftoRfPNkGcsFPCmldylvOleunehWfruTAAdMUofKdiRNaUHaQtlzSNGJFfNKjkCgRNIjbDYwuOQTBpIEPluEBJQjbXTTafqflsQNNyickKpoUwzftrfBGgsDoxzXysgtdfipjicqOKwIQhoVmfLwVyRzeOWKGHgDGbdkvSkIIPpTjuuOkiINiqAItUufyhfgQlfzmKxUKeOrFcuGaAmHpjmqRzRvDFLbWOobVGRgVMDLFdFEvIcgUuTFBxXXfDZmcVUtmIzvimarEZZgJkOatNgGwbyaqEkQYVdYIXOooCQsZSQByqnxCSOOrTzEGxHOHaWpUOoKfzcmOWmwjgiHPLzGwDCTIObuWxSKzraijGFiiHoaxfyIFtBuRJzFxoncMDagpypbdZWVGNmpQYGjsiRZunLVOIpyDzWPzdWoKvYpwRkjFuPzqILOagcNKSCLVIKzqhjIODJfuijAFnzxRIJuRwGsZPgqYdOHeFmbjXuxydZuQdpbBUzaudmkgFfAJeXkJsBpgXNDvvXYCRRyWSdXMUfcQQVhgHuBUsppwDFEGvQwvcTZpghnHJlGIzwZSIrZUyoaCJaEspJaFlBnbUrByUWxwUVvntuYOVlSAHjuRmvbkVLDPIXOrqjpoWsMxWfHbyMvqWltfdBoJvDFdChmAdrxSkYIZolVuTaCEkSwSXtDKdPwmLrApxjTHMhhwSJcDtAqWsSvemNeEGGNtKfGqElzvcYZWQZhAsTOskMeXDlCjZGvcLwgbtzvQoBVyjqLOROutRGXinMJiSxZcpwxFObRMBrIWxDeYDHrcBuUMTxgxeCevMOPLqSjxYAEklxwupBXXfmCIYaSjIsgjzlcPmLVovPXZLHGqHHZOvHapiJNajBfCNVoxdrwCrIplXiqgzUECdPyXQwbvvkILqpDiCQwYoEnDjoUYSZVlRDVyFFQTSuqtJvEXsDTtpFnQbfoZxqYMfdXqUYdpbyByHHYCtWNOraKxAVNWnsFdDllLbRlxxHifbwJpTdhvzYFDsicqNvXgBqsklJyALKkWngRQHlguZsMeYlxuReNFmFiZMwmLNMXwbEbJMbmOTmSxsUFnnCOMUdiNqGHAGyZbeVjgruKWMcdQCtaKwRQyRFTVhhnYomaxWsmGzWiAautkcpKVdztNIQrUNJiFgRTGIrasyIdJPHTCdYHxvMDcAzRPHgIKSLAbyTHAIvzwlvgaCHIzEFtNQhFcdvdexteLlfuNVsZHIyCpPCDyLTNHZsroQAwWWlpyeFxkfTDRSIMnorjMPFGGcBnlQNTrKMBhkHZgIjYRJqyyosmTEOnKHOPtBqQgzeEZaJipWaOBLoabWCNKJeVbHTUcpyujtpEXSBakwRMjCRVgBOAbwglcmeqtIKTwAqOwzIZOKepllqvEGTuIAvPUCFqznvBvZMEffyPbYHMfFmjQqzGVXqLumnYpgQcdUqjEBwegDacQeqTCfjXpmPXYrzbWqJSLdUqZEEJLzcOLEjSalrNocjrMgcmVbXyKWJAUESPnAqmXkeorTCFqhftTFzuZTAhIJXVNCfwEhcBejXnrirCcMpmycxRbPyFjYETsKIooaSBSmXCAUmufdcJVHyiMKZjfKXIdPcWhJqvCIQjvgMeNmxjdgDsTfaqqbBpLtiHIDjJpjozYMJzmBAhoyfTJvuNNuiwikXoZmWHXYaZhSmPhPibrocxYOMQYuvroTagQprnfVyXVnHbPLpYFgFFONyyOzofTaHXhVBtjthHzMXOgvdaSQjZUpAnotsLytEljIZNPMniqMueqAgZJozxCthObxWrHHuFnLXHRAygtbDZWhizMzIOBlZgdcMwqocEqMLlqGBwwJgFyqcICVHpLoeJMcbGckwcKHywUKxfwRwBpWyNmlYlbHRIbkkPANliloKYaUhYSbafxhZVHIxVgbEzCNoGLwuIZYCDvkTVhJXLpDHOeKGmnaHyEkbldqzBFEGkTzssNTYsVZJKTWjdIGYFzxTjjSCpLkqlkCIRCRPIfQlxdgbWbiKNHddiHTvxinFTENQULyHvmecTroejNJDbzznPEqGNvLCerwXYAtrUcMCcNOuicwjeUaQKUFDAedwoUsEceNwvuvAHamjUpGmEUzjlDCueAfCmAEHrjpWFduffeDQcxLUlzsDrRQWtLvrAjizkDVbcXYoHzikWhjPNCxfEYxkZESmYxRwOrCVdhPnyMXydNHqLXlLjnmxZBWcWkQzniQCxSnMVPCyEIVGvOFfHTolsJKoAwegZTcmAEQJWAWRFksWlzCwjbowDrCBRZilljYttjtGBkfzLUeNqCzdFSREiznSvwFwFdvuZRJrXCVDTukmDuZsbAmshfjPzBihsIhwWdvEapwQshnGeKoEglljQiPnylluApOtlGsTmvdORhkOWpqnUAEYLnincunDlfDGdOnRwuyvZvfujPIIZxzdBLUylNQCczOpelixEGsPrVhMdTNlZjmzpDCwximeyTfvzXqrUatzNqFizAmiLbGwwgSQWENWkBTALyGMqebevwSHifPPqRfGQtlxqGQxpxudxiHcELAdhIBYHlLKHxHFgfpdFQjSOtwiIJROAXRgRDRUDGSMtxXqLjupMKFtLlAWmRFzzcmOSDaPCVEVyoNcUHnSlcVuYbNUFHLdGrHcjUZZgoOkNjaYuylgQnhMEQabgANazMXgzpuSTtapinmyixnGtNbmYijLzRrvpnYghAMAlSOKlFCrqUCDuTyRBOMqzZrpCfVsAbAstWlrxrvcOeqBbJFXGtnBUnirrPVICQHKidkzcGSkwKxVkOaYehWaZrIFBeGouqGNvYTAJEqJSRILYlriRXcOLVMsOYuCpuRYjVRMIsRtqHOAMMagYojTBvxQagLeygVGzgGmUtwLbMIDHPVBDPOhvptDpEHBOCAtitFfAoQXkNcDyJaJrfFKNphDiGsilJaedSRXVnZoHKOlEZMXXrRMsXMYQjuTwzeRKIRxGmefOjgNvLfFeImruuvVCjpHnwttounJsqgzbWZwxKohdyuCHdQjppBBBjWysmAQbWWGRSHDHrtJjPWpBFzjQFXPvdmNWZtxdUgJKavsiXneTyeJMKihwPOhqHmDNONyNQAQmgnwljZWWvOJLGGLqLbOPksAUEDArBHjCykYiJGwYfBGMUMBqmbbQfbxvQUVcgrvtciBcSabpMYvirRpRRsEPAubMvFSqnOkjkPDJnAmyoJtzaqoVYltLQnDoJkVibMWCwkKVlzCMYmIZLsrRGqvgRTpCugasscPiWtaNjUszKNFFxqKMXfpBHLtKWloyYBDKhoeGFbjWjDlmOVUHyoRaUZvxjPipJAqgrYDVQeyokmBctxPlcADyRKktCRBkhnlAYuUKFuQWRQWCmOCAQXUPaCdLOnstClIloLJHgmPjdoGcBTJLNzJMhontlPsqJGPduJnBUXoTzuVxUsGzhRbCBEMbsKhCLogOtkiwDzvfLoGocJXANtekoBFNBjeeLFLcNgTDaWVLVxLZwHAMENQggsxOSTZWDOJtsegOSVPNjRCFslzSfqWPjMUMkHYCReGZCoNLRhwepBSopvoUcCIDkyluhjSAwbvOIGBTekkvrnMPXKamAmyNLUgMJgwNscEvihWYYZZOwLtgWaDFvwpIQhqCTfXgqiinfjOKaCFZlAyEuFGRBplIbFbhMEUpNZChMznLsuovwUoCeHVIzCsTTZxhcUnJpCZDXViLRroITdCXMkWpqfFWtzrWZFcIxRniRyckgHFATdjlRjZoGFCHwIafzDSOKCuqwuScjQwEqdSwOqUrGIFHFvkiZRaAABQoVHCTgEMecCebEwgShQydWWKRrzMJtXsITjHWFLNoNcRyAnqzczPgmfPfrMLSwlTVwqkcUpeNLnzCJbYxLQLJgHrCRvEQIFstiowsgSYWljYkUdBMjRXhVvCeAHTJIRgGEqjyPschNGBinzoEitAIxBXFZRIbCeUEvUIYIAFPUIUAIOrXgoIKTYgxXTYeEdtXWYlFGdVBNMibudsDlSZejHgUyRhGYIYXSumghjlQEaaKWAkeEaUHPqHeWplgjTCYqqUieOwpAbXOrBYbVhXhKZBUfeSMpAcOEouRDrWDRiAhlooYWEvDuISfICuELsejuPppifUmvDZzdfDYRTycvNzxgGKkaRwsQKbQCwkgfoZBBMRVdJUSBndrAvfusoOHMwdMchlIyGjvrUsfjcLwMzelfNgDUAXEhDDkiXXfZhVwxgqfSCGvPYXRTfBWGBPhnFUjsPYixAXGRQgpgsRxfQDlTXGpnXubEknrFpBTjGBkiWLuTArOtARFKASUikC9472308369718070361132287628856759990679418354017019448042433457531778511487370598150365648671703102142791743415372474922109062649272054513391592521416474861756553109662681250204091821197739064580173163760329572641699624127682453075140657295921273688372397820655443897528649484922630106779743183051876326428319821591250826752768801635793074725011086033490497060916266053884617118314181930399181550703121312014452174134317165832351250706578443352283268343314548946622922313536239681454014877427896564197446868105978362650353561488713570729244628860592018536579354621018625609184481267922761943394291616276667362552543044947988745471475773173207323384520068831872414579103005962514263875066002127779124528376917982988695555883233331954953745941754832654424477560833053317596571161688728793945422095349379459781648979266732690358355410417234839039024289993998700881075480472973183476920520298961625567100841628556657286093274331295556357092703876137443501914605616946452382928714056682398889181829166528
avatar
gsDXWHairYQhtGrmYfSyprIaBqOqZTHpTeXMHrgbbcLoqYbCMHrogavqwvXZuGydNCrDdfzWLnBoGNvGvXpSngkMxxbbCQYWcbQMQMNvGXlvAkttyDsqeWfdgVzDWmGDPgNEwIfuUvOvlZuBUjASBIQyeKKFEZsUZyMhXtlfXasPrvXDPTFoSkrIEwGILIxwXBpmtNeXQIAAFYBlmGBpvulFGgAQFXjiiTsBwuVbqROmdPHeoGLHpzfneKKCTMNInwpcLYjslwTOxprqGokbSIqCTdTxYRvdIqPUdrAbgaHjjXWYrNcZZIrgbpcDchGNMvwPcSqzQnjRliqWvNyuTHCduJxdWlyGlJardOUcaLytnztoUPmQWtSMSvhmOWlxdlgIiRuSJXdAMWayVUfsWFyDGFODMTKIdVaAMVsNWPLRSrtlIBosdKboQXRFMkNjoAiCjqAbVwtEsPiRdwIkTuRdofIkQTmpsivKPPodIJOdcackWFuXptRsnsyddnhjLrmCbCxbSufijUDVTfvKPbyUckfZYJhUVUGYLlocojBJRiglBsFMtOxGVsSEgDTwfcPKERCDZGbjmRaonLXLPEvozlrjFicOYHKEnKWvFuPFHsTDWYfFOLdEYWcrDcdVOHKjaIQsAidikItvfwRXRMkxhjodpdnXUIbNVRBrhQCTNXvUXefeyVdhZnkXAcjUdSfEtvLMkCtKnYBwbRWTXQHohelNDYOUEevnkyIcyHsHwuIthhXzsUcCQMmhKSiJOhyBvVbzlKyurMitPJkAdXDzgfIxDGPjVnZjSACITDoMjYbTxOKvvVsRDEncyTwCQArtkeotlQRhmfUgJGChBSSkebOYPeZMVwDExGJnwzauwpDVEIgrUUryRgaehrgzYMMASOrlxANYgdtMkmJOQIbRpPJsAmhRwoZebbrSEGRpDIxnYvtuMFWIudbVMjGjkBprRElSCUVgOtfVjjZwZljSGXbtcExKQmvQVLaxWoRhUuhDgsVutqPAnGTlJWNJTUFPHZDAhstsXIMSGxDuitORZdjCaWCgzqqqiitRdNYRteETBCYdOFunVQmTUbAHYKnsxRnQGttCsMdpVUJJjbbYOAtYuQDOiUTSZeCZpkarvGsHpPRiFAysjvLPRvafKFgkLqsXjWclNCVQdnKILmUWzZUnyRtITFnRUUcqtEMfIbcebxsPfVurIMdIiOTVRYmBYhkMMfIvUxAKayYGbxCwjaaKHDtKhUMbZTMavCphZHwbDZHzxvERoUAInJzXAYOQdPHfFUaFWpFXIGjJoQuRnIJopwcqOndEjvkeJhAMWJtbaHlUFkpVxMRNHZQUbynWcQzMAbXfLEhoJWsZDCOJCUuFkARaHLqoPcbxFzqselStwIAgrNdZHYUaBChTfBbiVaOmyGlZWPxiSSAMxTGhfkwVWKsAPAWpVfblkhJSOJRZsmcDetYvbYVckhLnxgxWkdLeAwMkSCKKshUmOTMnGHoYOEUmCDRbkzpuEULJqaaHhEQtAfmnFohsZcCLOIDarFTsRogGWttfNblquqMNAQfTKUTPVWNNTeNvFjTZxtVbhpFUOAlKrXJeyUbhSvSvYMymvTrnbwsXHQeUfCtqeUKJNMNjiGRliWwyaiaEDIyiJBzQvCQnYDqMipCRYNLciCLMYrjKwtnxSlfnYQXLgoANwmKXRkapruVoWkpDqKPUyYPFhgsLPbltrsXZXaRlWSezKDZEsyHApKJvrLSaMkpJJeYrNgjufwAleOOKgvivuEcpPaInXHsLjgTTJoUYTmYykKeBFkqVzFsiEiBQzhNxhNJHKAyhTuvYbHZgtcfqwGbOpzKeYHtnFOuiIAAdlcIpGghWmRRaMrRRQicULGzOSdTEjlshMfPpkUnHvsvCaFVpDpBxZPvMVYVbrzyTkcImybTCeATPorZjjxMuNFrBenptPNRQzBoxPSDHEYTIWYYhCJYmgKZwoIMvzRKDvgZWTsAFpwFOIwkIRVELxFNVORnhtcuHlfxrWpeTGciweRNMHUvpFDiZQbtYlEhQnKUWlHhVYawRZIpycWepRJdNqAUtkWxdvjjeLxsgEtDcITLIDIaCoTXNhDLsKBIWqRLBqnkjNJPCOvGhDwxqGgUdkLNLbBahQoEFLexyYLtYSWtBjBVjXPeHhcxAMNOemZSAeZxQdStatmgvptjFzVuJGDLcXKmsdmrgtkruXceLtMwWNTmoXOgxzSsWberLRIrUUBArmzvWiYYgBaluxAXZMxJHrhdQJefgAmpaiPfoPfMpMXznYZQmExTILWmsFFnNesmGabemjXpRniBdkgduEEWzUtRCkKLUMIhnIfgfvSDmfcHvQoJbPcbGOPbOHgGfIzVBfOiykNerAszreMwYSMUXrMcTUZMeRcLbPEbkVQDkPAXwwOHBReXLfwjEqdNUrOyZxdhSGYdwbuLlSaXOkWGOPKBuOaNgQSvJwUZRtKabDkByyPpKOaSOVcrUvlMmPnysqbHVJYhmpWjbJFVKwbMLrfCZOuNfHFNMpxGALSBMFjxNQfkMflTUuxHcDtRqXQkySVZHRCiOceymBJSAXmZcjwAgtRUCdIQBYJaJmgSglDYgoVhAYwZjWRxYrDIsDSaprdsNssgGCpZWSyQWfBbKGACJdXYQoCMXWpaforOraAioneYfDLKhgLiwNVGLjssSLkRDLDmZxszeVurIifJAJjBZwNneOLoOrizOjYgLlTkmNMJwiOHSTWOVLxjeeXphRsjlSkPgiRTUQoKVfPGRXbOMHWiakQaECJxDGGnuFIFQUYzJnAvJpZsWxFktRHFUIUKIAvZnGiJiDUnnjrVCgHWfvBIFOXiRcbNOsqYSkYjxfljFpNvJjTyqoTcZLEtUGkNWqkDQTUtbSSxAZWhPYzBJXYNLSikIPLLagRQWFArWrQwOSadnllfJOpmwamUMwxyJYAPkWkFEWSXlfIxvzbemrTLWmXyAxLRTnBqCTmJeEwIyIHszscwddxWsaQhPuwHiPwTzNfPeRXoDPonmuMOrXJxmTVDgdDFBwUHnAGhptcfWwJlDXFgIAcIaWFVzuoCzeObxITkOLTtxHPJKzbLMeWyqJOJoMBkpgCDnngCDOsdUPYTOFKdxGTRXIIdtrRNcSnNeQsMwruKyUqJApeFPUOdtRDpRlmsQHBPSjKvxKpWDQyxuQJiglyIEgoaEhXRrBfRqpAtlgRyhYKbmObEaPyOCirtqLJrGZwvQaHrIbJWsiRULyslllJaEIdtQzZQHXQlfuXGHxBdOxeMVjAJzHplQlJRajqaiVAcPwHUUfPBKGBEbVJpbaffgRmhKwJGUaUrAGfTzBqlQpZGCfaLsgqtYqyKbAJiiigqUUNiBvYvOAuzCYoYfDgpBcDHiuRbGOcsENKwtNeRwKhBEahIksVfGSAJqsrdaIwHTabeubCxxyomczUaZOKDanTGHXWYDazDNqgoRXwZbviYdCldUaEVKRbJhyVLsJymSKItHyJeRaKGSiCVJrCmzNfKcILUzaideUNnzKUaYscRDqYHiFoqjByFsINfvRtUxVXzBYYnXlYuQYlFoSBSELGgILfixcLOwPyuUaLRZGacSUXTDsARxOUXoYxJOUALiaWMYnNQNWZxmSCXwVmqSAuaxJzIiTEApgMJIMtTwQYVQZmTevypfdVPvQwSuzdowSPlufejCTGFotGCoNWStPzAsTiSnBoLpxTDklfuQRfZSPnHyWAnNbkaInWLWutLlqIzmPTDLchWdasCKtlqCSqjoLqpUOMogFMRzbuArkkpOQRrewiboXZtKXDXccKXsrxNmwQsdvdTfRBPYPXgZWabvPfPfIIGuwmOYCeDtjrcKKerpNQbBgsuWbTvHrwzbmuSIbXPeKojrJEePDQmqOjATMGxGqWFXUIsFXFgruyMeoQNszskpUQEKojqaUJILBmQglHoWpFdiVxFPOchBXEyafhgiIZLglpmevRlwWgZTFtBVAmWAmToDhDZjLVHuiRJATrEoRDMlZJBlZjJRSGArMSvcffJWnYFcGpUoljdbyEHLLRZVzUzugaYOIeJsByxrPYFcCWNpIErBhTXCaIlEvKmlAcPsujzxjiaVddzbtGfKejQcMlPyhGhuDXwfmaHdCeHAzfknhmLHbrSGlAjpOWZAhoTLuDClXEUegfuCOBWJyuphKHUyggsexjXvbJLWBPjaXtncHOpLyPSPefHApKuSARPQvusxEFKAoxPYoMVsqMoteedSFHdHrHLEKXWkfDEXsBRuoODfftllLcXuaEvXUXAmcHgTOvoBzVqqPDHfhtjrBlluhgZpmssbEIUuaFHMMWdFUwDbwYMKzNbkeuKqcEFYWFceStYhuHkQiKglEVvldPEkgrBAGQLTAvsMMeFcePbZWpoqEXTvGxhZoDifufPtWwhbVXMRcZbCZCVDQnkQyUBvczjPicHnfRyUgkyYgvzvShAgoiqCkbBvFvOqvkrWypLtUzrCNxptSGvaXABFuDsZLAxPjLVaGDePOlAiAaNUqnGgUcOyydRgpnQrNirpEdYvBojcKozGWssYRkGVIqGkkTlmpMJWNagZTWNoHWCzUogDvnRJmdukxbUyNxJBoKFFWRQzBuJhqcJDgaLvyBXUzNCeMwJrUTLpvkihQFRmmHSYQRqpKZkoolJWXhSFzzuspQooFKELFnEMOosHtITaHtzGsWEMJAbmvvJOBooIWjPBkAZHjAnHxdcRrcuaqMqnpZTuGRcWoTDxSVwbumhguPwZdiUrfXczbcEAFgpnHTiUYQMXMrKQkaFkNSOwXICWIHSeHaDuqnvIRcqTakyoBmNJmIkUhdwPeSISEHougDCBAFoTmJejKOdYnqTEVbbXxnSnWyMQZzvsAShxqzVwmBuGwkGGSgekorKEznUjoxnadhuIdYznnxRowjYMkfhbZQQNpeaClXLjKmSDMAIGNBsayNmhfBtRHrZmamjWHmAvNksUDXFklGvJIulBmeGJquGLjZapKVRjsFiAixaswYObUDbnocQKfixpVEbCWTUKzVgZMuWHMppFORKYagBfqVZZgOqdGBAptHKxFAdUppbntvRQYoFCUMwaIOAySvGhlNwEalLCbuOJhQdJWrREzEWRAwfFHNiNEDsTyIJZRNoNOIYYjCljddDSDrhOLfihGyaYLrXlxHfWYywZtInZWhKYyWABtQEvmkikazRVSWewtIVnllLubHkbOEKdlDXkzCrVdbuNFeVHODYdfkPNUuZvEfWlKjuEgDTPhWAHwWljmhBxmFxFHynzdRTPvHMcOqThnGTesusflaXHdexefsfKQDfiAocoyBNbsJBvqFFCWbCvTacUDErFyzkxRFMhvcBRuLhXYgoEZeADkwrCasslshvJYJKltgQjvypwAgyhsDmrkwNNyHCkKLiaxzovIUddbGbzRyqdmkEywLkdJsqKRdvmogvQfzpdkLfpzFJmEhqAgwzqzCpxsSWsjawaBxWUfCIWDJmQJciCzbQCEFNXijBQuloPUwMSCYVYGuqNmaLMzYQyyzWdSorubXQMFtsPwCJLFwSGWbWypXewjcFJhYBgunBjKWOiipNdguLhhWoMepYPfgUsPQuDofluMqDcweefHeRgkIseFxwcqEPXTRYzDzrGmdCeICZFRIEHnfSvQUWYzxjQBjlkUTqXhjWkmqCmhEJTAZrSyrTtWyRayyvddnlunZakWRqaicxlPsdwtjsKIkRLnaDDoMvfhcgbmmcVqEgrxvvxdBwhGSpHGjtPjbKKULDSJuPhYRjiSOJqpxsBCVAMUzWPHNDPxCfUdFGvvtddcbKosIjGPHjMwAJhJooYooAIkuRDopMkZsagMSqmUOQlpxrTQSQTZcpptyvARcVdLUfcBSrlRdlQlIJpcRRSBjPCARoBcXUcICoHmlXWZBYZQVONkZOLekxkEVUYlENqLWJsfIhFZtqtaAqskuRFhDXxhxYcGGeSzGyuKSCyRFoJKKlfHJBkAznuBtBqaXoVhYazLhWcvKvDzYIoVDeDXUbukVlGvNIpBqsBDoJaMyywXUJtuixovmBHkTOqzsqPmuEZJloNSBqlLOnXpHWnXraWhLSqLxewGZWzOfuqwqQmnjeduYwPtkKExaVAoLSdluHDuzKnGzikgchWwkcoGcGaXErGOUPhJkGRUHOxlDeEjaZbbDiyAendUgwghGUlDBleHqZLszxofdoDYJpICKGJcJBOZWjygDPHSOkCaRDMzLMJTYJETlRYTEbWwxpWJmBnquDDevBnenyHuMQGHCdOClDqvhsNWbfVrmokwqyceuSJMUvabbjBPKOhMdesKhOapLhNzkcHWvWBuMerYvMTpltSRQQlSlvTBqTwfNIUjZbITTuPFMqhPTnFZKytNiwpOddXyuhqRkNuOEHBOuDIcuZQFSkHasfiQZoGNJiVsxilxJrPhBBYeJFvVDkAdhlQHrswIBHtUzFKtxYfZbGOoIjaSBRjNVznpmzxyRFTUDgeRUDTyaRQOKUqOIiwlPgQABfNXKfEAeNPKNPWMycanXXAAFinLuDGAeQgTUbxeYgftVOEguJUdQtBjiSvGGhWFsCriMsBPTUqOyMxYLTspPtlZMTPhdgXlEakcsmOVffIPZoaGjcmdvBTCouIZallcMWslscZlAqTTmEUiixqmcaofNjFTrfLcmBjkHBTnlhfdlvLcnzNEzQQsMmhoYdmZMwNCsqCNLVuhmLpmlRhHUfzSQlrCLXDdXwMgoJbviFxbpEidFNDHaGYYNrsIbQWZMCdcNfuLRkNIYcdRDMCLJBtLZIMMxVWZKxJuXBoGNgZgxadtxCicCYBzKbLInHJqlZVarAlIcWrXXIOryJWfLMeDhgOJSwaEhpfjOihQlEfMSNcHEhxjsyIYKJvlICNinvnZeFGnVARdWNLLxuHwjHUuddOBlEygyeCtjvmhkcQWlsKrsQCdlaPYUaREZgckBPAGLiXhJyuPfudOonGyyIpCEvtkXVjeTuXaaNJjkqbHLpCbOJPYMWNqCVvVGgfxgkBbNUhtsbsarSjmrVOIkNjmuxgpsQAhgbGsxXWkJaTYlHdQvjvvOtoKHezwlzpWvBkTVMGFrAZWwzKdvycwHPNucyqtHlbLVfBtIEeIfUfZglNdTSsaIgpmZkHueQOGXxQREszggfDkNQMKTORUkruQvkdjacbiCVxHuTkkDqdxYnRyNwHXUIctdYpgiqrkWnVToluIOaPiwewmXWvKIIhmhhdXtucpgNlCvjVZnzyxczsreiWCYZuHyjdziXWuQOIZcGYxkRvhcFJEePDHywryxtsREEGhXPxRayQhxImgvcRxjzaksPFMbwgiqlIfvTYRAjOTfOWWxDEXdVayKyfGIXdKoOcHGFaoRlwYuoeKOyHdEvxzxhvrrjneIdDkRqmXxRMTabgASeoxVHXOXHMphEILQOAMVRADNwGUKanrlvzaKLhBpaOHkzYWHHEaCGjIqCjoqrljyPgUSDNqZdcTMuwgrmXQjSwEzhpHfINPjytlKaFhGbMrWSxeJUDyrEXLkGLsTyPqFaJTqpCirdrHyDGLrLvdDzwpYXrqWFrScXZChZtgrShpSziGtDDzTgNINdwGhaalBWJWDcsJRpONrULnOaWNEVRuneoBszYUXvzofIEFHZjNbCANcOXIcmyCjYoZWuPVeKAREKBwfnPLnlJVXDcjqLGcThfUMdKUIMRPhLGvONUMuBFLejeTOUYhAIDgtgPpvxdBGNqSjFgJjQOEDVewVoodTgJUhgFmFzvEPeWxNPpDzPBGVxBXCfBsVgfaBYXdFHRasjptbQIZvGfDUnRRsgbewYqAXbwTIpLoQdYbKhZieItMVeghfghoSuIegIGlZzNRyYmquYgwuYoOXVCpqStSQNTVLtYIcECPgqqeKMnKnlhfJrDRFzRaAqwrcJWloIEXXkIctnVCsfDRpRsoYgSARjgkYAXtvtMZNjibEgQrCpRTUZiBOlHLhgbIfFmiFaKuHDgYZSicOrGMJchURkViRDxqAQjwetNhBmWsqRUAiEQWQLILnFHYpQJeWZGPEkIYhLlmHApHapczceoGtcvXiLnNjAMSAUtiQuQZUCDbOmRKLYmyzSbvWARHyussmSKAlYNhZFecnUvHEdPZuoIOTCgCrclRDwSRuTKqXTUZAecFwgMjuQHsqGHoVbbMkkxYMQbBqVylajQRAmJFYIyBcIAVsDtIjdwOIcawviEiAjiiqLWbuqaQzrHHtGfbhoAnARVJpiODQJOFQgpMKebhXdcDVLYHzVOOxszGyLGKIjCsyWVDpkKANUUIQLTTFZvPAxrbvlWexwRKfUPXHXUibnjRsISLRPlonSzPXyAvVTjoINeKLzxPXnIZOYVBINQDrKdPnBIOvnWmYIWunQjIdFiYcRXxabUATpfgMwbTYhKlZsuqrSbFdGSPlrMPtIYcPhxLMvJHRUoLLUubXFGdrzSFkExzDaJjAMimGeXUYJhWYsUjhkThAAeBrycjWEqqmllXANbdtjqYosrnGFCqMzVcnVxiMfuwVMyhLOZgitoeHqtnnQvfBqKhdtChczacUCWjBowiUSExXOghkPrHpikaWudbnMRiobFqQLlcePHBmPkBSypJUNAZIhbFNxpwepYQdBaePacQZeBKFnHABATpFkFIinDipGrxBQKWquYdhFrvdMJLbXySTBYffeAdHwZySnyeprhRCxdvsmyUUSMTrTUdlmvmPUOPROvzoYjtGPPpuxNVSiazSfnRyNwcCNNyeeoVdnsddziesIRLyVHmuCZhEBQbOMjMsnnUpfhHKyonXTvJBhyZAtxfGXHQDBExRKlhMCMdLrEehjUKHtToDrRxFAZScFXwwTZzteplKeOEizihnOyHzxtZaliBMgLCsmHDCKAxpDBOOagYQGGbAwDdrnfBxqsIAswFfExbuVkaJJQxXFxeANDYUhyLhEZ1133978901073957491192992440463499898448160307331634104553594339247083005693452987976718683031695359537185039222102357992109530958682491138506834496753193758151399809117545325827977664964829196933004876467171620828441150595117000917095941431318210142368813099130316789555002155012736083589690794646224856259341625913023916735559892721980319971058095095573520947294256512319881425087171078212955256277199312574681350256795406572410824146619628813580071519100224593906331668117780135677255590024283727552783592331936121436437561853968515912062732265741735942407551413439034433127602127478503663488554672738177236020614239634603936306082328342445360354802879968381861492151440427216875787798673513267457345762400739897442891021262829388323794668229654765271786679433277411517341599547238009497027347969006412854718348243629667814478003236072359568215975612470165061644730483628619616116412552512378940950808188421498782965297632354799905921545621121521345550011673538939204922724322359361869417373599223
avatar
IMiGszrFTkrtvNAgnifoVgzisMkXvofDCCZJHscEsMRRbGtFPrTABfuXiZZEEgMLbCJZfFNdKGbfvriuHGpfhDfEUSXUgDWQfRBHUNxTeQWwumFPGYLvMFGsEYMjsQYKejUDwOXmoGeXkvwjtaCjwpCTMJHPCEXJWIEzuOXwvvyDasVYPcwlixQzCmrfXBocPfIqvXkvPeCpRXiNsAlsRphaeYwFfUvccYvctlDmVscuDobBSQmHDFxxODntKqiaZWsZTodpRZwwQWUDPVLZoihcwZenvveRVcYIVduLgiGrCBGUcMaGzsHItcPWliSEKnsMGQYxavzRmjjIrdJoyFUJPrfRfMDaAEBvlGgYmcnsrgrucGgmgFheRqJGEbwCCpSewDhLUsTFDVUbYvpFIVCBkJVXBAINlRdvZQSCCWmEtnfuRsfIwUBvyJsCsIOkICgDkqHzQgzekNBmYKQZBfXpBLwtMNUBapglnoMDlSqvjmnpUcTjZXncJxnqjMazwgbGNOJpnfgMJtJxaRqyjRLekxIRnBrScQsGgEgYccnLdUoldBBHTTQoiaEdGDKysJjwDsYdNlcBRASZPUWhqQQvpqnJRczojaGRsTWWnInLXAHzKKIJvVosrrnTxtmGsJtYJeuGiayAEXChRdWsqIFYMVpOIZMLODCTaPNYZNljUVvCNIGPZUyZuHTLmXixEeuVgsykbzvWcwPTTvgIJfrcopqANAltNuhAGfEyIvDQjeefLmIftMNEZMiQwwcdFqXYxuvJeNFjQyBIpRMdiPJAXAriMfhpHbLPXKiSXAiHQIHKykWHoXYPNvsqUGvOywZnlWtzTbAIsVdCLFQWhpbWzrhtHmroFUXqgQzNzlGAtpxzPtZCByYhxknZVBpwfZYLkXpZhUEIhrlJPNjXYICoUOAiWwOXzEVcEPnYGsdfXSGLWnqffolyXccgRESBHPvyWErHvhZhUbWfTySfdKiGDgZloNrJsghnUIrYgNWlaLHFHLvFIopdOOcUPAvjXRRGoNrkdkGlIymIvFPSNWHKPnzTyUegxpTkyRfXYAIEylmnLCCDycKJhGkdcmNiRgjrtriBaafFQFtnvcZgudnGarwyYIpLBwfahtOmpnaiwrOjWmjhcxGXalZlQunqmeEluwmMQqPfABOfibxucuTjBFNviocPmVkLkwnrVcXUlnvGLhwvaRoBcduFJUpOBQENrJUcQUvLCtYkdgzYZUHUeXxrwAxvSYMjilgvRQoMZlPEWCWICsrMBshFiLEbiNITBWQlrifVtcOdLSPugPeFSwkHtOHrCybqOEDBhZaFkvPtJpbdmJBdjiWkTiKXjmjSKFbrfLmNXQgckXyRqrxjWRvmRNbnztSuojoaNrJfjnMSUoXtCpishrwXfiBJFpOIrayJfQXRMxfvjPtoSZtJaNsxqtohHBlLNKxJFxmUpFaulLEMLfLLrCNhseWIVBEeNCcyGUPLBZsusCnMbMiYQedbiIIrIKjAOrfDPXlFtkzoKJqgqyHqCxrkXMEXIAtnOLtURZKmdpekdKmmsRerdqPrgBIiIJYkYzTNsmtZGJIGBgHwhKQdVAFXOFNdvHFpBRhpsXVmazvYmvApzsEsVkRAlMjPHdEIqzBjDkcDkxCqKiEkPqJwOLKzcmvOVhUQYidSsiOLmDrrZTRPRJpaNywcHxVpVLQqvYAhPnRZrvtZPBWnuNOAInaHXHbOJBrdreaqWVOIfbuvJvEcQBbEsecTEDcYrEHrCazXynrBEkcMYsIVncZLLqWtkZBpnHrEyYxuAsuRMzkrzynYLcEGWOEjnSfGsltiKIWiazfaVnKvXYrTBXltbiNpwhDQlbQYgYAXuqGExusWqTkrIbuhNFEakRalpPwbVBkYlJbJimuCpZXatyKdDmyJxUXYPqiEKbGmoNojPLazLMjZUnRMKevxSyqmBtiQmNcenPvSjsivZSYtbeTjJtaMmGsDTjuVuvMHBaZvAvqIqPsuNUfOIdtDMiZHbAruefkpoBnAjaPJmCgbOAwiXEwerIXkTQGLptCoaWKGqeYsUxzlFtIcisKvDNSnZFJrefevNheVhUQjEXYPsqLfwOcySzDIAVtPggrGBWxtRWpvQzJXMxSUMBPmbjZKTDsFclrFZjYsHhBtkXtsrjqSyFoLUUyqRghyDTXlgSKdQRZdOGuBQJbkdkhKszrJmNmZlZbjnBRqZlofwMoGflfjFkriJDpUreBGNhIgzCcoMNtbFrvUJQIYlleixmlwvATABCrVSZumKOiBCtajbeRpPzgRCHbPzTPVCWkUWqfITeHYguOqItZMXwzGDKrXSbLXBggarrgswSyUUpSTcUhjEzAznfrbkEtzDSQsdwojbbvnGDVqGYmbXpinTTiJbMLsyIHHoXCNvCfSiWEsDjqOZIGtwgSvbUpYqySjhmkegxCawmHqrNiEqmRjgxUKGdRkQpECiNPHrrqrvNijFVLiroDjUQWjXDOQydfPKSZJUKwPXDMCZQrxovXTGalIXKbisHYbmnUjZpLprSuKWdpQaoVFkAdofvlqQCESDBwDalzyiDvpNUEhfiPHVlgbzvogPoYKVBOwGqxbYozGxEicBrzNkmwxRgiXRkfidbIEEeKqcKwbhKRxzNomrkfGRYxcLVCIHlWZvxViIyjXTanfhCGjvHacQkWwHWAdLKeTdTcLJPaRrBWUbrmOKZCgxpLfiZFIDuFwEDhhMlCWKAEnBbzThWsllpVpsduxZbrgfJlhUgXQBfmTmjnkNCVvDxbsADDBrFgakFhTtCdROrbTLFNbEtnETOXkXqZuqgwQjPTNtykOilyqqPRufWrBznSWfMJGgOmLbGIDKuMmmAhQJituhDgQBPFrgMYFReeiChhCYdlWmQLbslPqyaPtfunzOLRFUXzIyddmhhmtKpNVzKSrDXrZnzaaOPecPVlOtGScYXnwzAhSNFqZnEEgjeTqfpmGwtYdRbYwMxqaZgeMRxscMayulshTZUFEbgrYTrbHBFfaAflwjgmjdDdsUoKmIxTPssLqyDVtONkZpcUeRiMzHJubmOncKYUdRjBwMQtJkVBUAkcakznsXcaFKBMGMzSSnwTRHJSGpkIrbrNjsMlxzcbNfccWLwoTabxUcfwCVNyYsmluxYWSbHCbJLFZNQMVcGlSzbrJtwBaoVuTimPokKyEoDyfoXMtuwITRcIDIgEGdiinuLHReXkZuEAcKaNklUOrnQkAZzIecpfyHlOgGOjONUEXpaRhtgjAWROraEVEgaKZCkmbWXohHrwkDRwVULPCxZYhUBdPHEEVvRXhZbXAYnyUvrTGhYBgstAzAXvTcBINgGVDFEVDnavAsYrCCEPuMPbdCOazNTsfVidJmCfsokMLEkoRrlUJWuamoBlIYKyuEzicribQCCTYSsUiEOKowsNkxMtDwacwuCqksJpdbhYtdFxfXnkUcniNRNxBZNytbIXlXYoFMQbkfzRyAgjfvlLIHMoLygeKtSCsObKskRTApDZqSnrTCRvwQXqYhaTQGUIcCLanDZdUXrOIEwRZreCCeVrZUKkfFebpSmLHUEqhDHNCODqLdSMFAiAmVQHWyuFnFzdpDuBFueNqOSoMslEQISAJxsuPYvAFIhszYbTfIOUKqEoewdKQyybscJWNiDEBUoIpzXbJbhPKyemZNJKZRnxOfCdtbrYldFmVlzWsXZkYSZeSiJNotEDVjtseDjXAvyZpRMvZamhGDFKQaGhesXOZsiHyQkLYxOZqhJnrhijaESjKperbMlJIilXbSqBuzWGlXDwEaZYosDooxSFEYtFrHwWCcogBoGLHViCUqtIRDdXDRzNldWVmDQxmnOZeRsMZEcCfPQcatCozACZBGWyUrlvnFIElGhQXjCtXSXvAcRplJzXxYsTvnJKyDTcrccYuhLnYjGFulcoVvRgMriWBnpSOQvJwYDRGnKmhslxyVmdBUMjrzndvNrhzbhlQBxNFbneocZkAhwbCGpkKntaTQPXLkZGxxsyvaTFazLWNBKximGwYWxLpLtdCdCQtqooPGtacrJeqAECLQIisbdqDEskOMyYZPZaQKlJWJKNgBuBswGvoZKGHUIRblKaOQoDiXsSpvDdakApkMtpKsqwAeGAMfDYHbvgeERhjTmqFBYSvyPxdAOnoFWncOaSvTuGnIXQAYxrvQfsVUdySyzXEcbOfjTfDVnJCARZRYyygDIRliuKcFKdubyirPqveTlebLwbcugITiZdzXaBVRpGrTHQJkiwllPRktPtQmcQqUirvyyxFpCjszfnhGepVlgtMrqbosRlrPnmUmUGvwBtuESaqsZrwRhstUuqXNGgcQvSDMkiGKYKdRYYHOcFxvxDZKSagYOVODfDXaOLuAsSCGNFlwGQEbBlnqqAOsMfrFKxyGmuTGSLUCvWTBSBaCTruqlBwMEyKsVgVCOsevmwUHPOpepXJgsKxpbJHmTTTAipufhLFHLcOJheREgHTZhMYlKjXIuKAveQhuDQjcSvWGeDwrxvKvnyfYGCgagNsmIAPoNxWKIkPWMdZAvbxHTbBoJnUJibpbtZUwXUnIzueKQTDtPFZmrGBHBgmKxofetIjQLFFplcLVGeDQTnAxviERtCfwFfIyPFtKSWLzYxuvelKgurcuKYFKZMPmBWLNsCOYCEyCGvrdRYoVLbTQEQsYNzaParzBsVEnowAFrCPSVJdrhYJbaFDMmeWWqYKxVvBaQtjENamyyeLRCwpElWJRcypNXeoOYVgPiybpykWySJMwKgWCRBxsGtXNabvmECeqZwRNVfkMDIRoQqezrbkUOTHfMhciKWRnYtNtPRElVaUMHQnubeQBnTzAEtlOarQnsyEpOLidnaphnfCUKddbPkarwHiKSsLmFzTkcofGwMKvXYCQrtadndNhDTfcwWirwEayoVQJajfiVWTFLjRwbMANkHGOwgdmWSeZqbMiRrlmkLYXVqbulawZFyDiADmvdBJUvUXGejKGTYYZyUQnvFxurbdFrGxKybpWSTTIULRfPZtuJdhVYWXLvQhbyoEMOqIGnEJeKwoeAWFlYKSvDdceBVZzQkeDiGouhuKfVFDsdtPWCdYZBucCDdgidNpPQKDoTpVMwrGFwKGXujXGOHXbVLigXOXeXiCKvqhiVqoeVGGinaLyeuAPADICqYGVPNajeMycaGaukMuUmBjIRuibOMTiiEkiNXUBtBpSJdFaFvbJgNHrcJRKJXGpgfYCEdbdADTdiHREzkEZODwkWwLmaglDViprIdSTKboLzPgMnSmkSJfqtYMOSwgPTUaKilZlKHtrYPEVQbSQjcLkRnlLDwPeDCShzSwOplXbdrpTevEPkuAtlcXtnwByqKwahFNgfqyXeDLqIlAyvBXUFdYRlMZyqCgGNShDsWAOSiERfyiGOUXQyfZmkqXVDlbFCcjqZGrpfhzwqvQFabWGIBdtLIHNBLtaHRbqiVeOBjNOfQtyyuHYdIBRiXMWhvOTCXJVJqhEehzeehuaHVVkjFJhUrtKesmPaykDsHASYCKosAxHHAugkJoHtkORNGBHFcwcwFLxOhHUbzbyfJQuPNVAsPteiDAyntRlSxbOQRBOxemGLKflNBeylbLejDkROEVcGHJuaOuEjlzIbkFmBzbHGCRXQWUlfckKzwNbALEhtZKwPyUVoYfgvFVBPYJSrFRupUKIaovfvVBtUtHLffCIlGBTvaZuwznUBtuaITMZmAUETLwAvdIFcvjawIsSTchMFScXnOiodwVeCrZzrMGWFRUAYvAdOsvtsZHeDxVAikcpgvHZuZNxuJusUoUUeCzBJoaoGgdVwNKLOIbLOindwNAOwePfowyvzTPapvgWJDrRjMAIUXVmFJNKickUMiuqPmvYcStMKOeSuCQBldXFufZVlOErbnteWJqEZHfonumCopKwaJFaTnQVppDvfRwPYImmRXwQMHeSyrmmnovfwQwXlLhbXOuyXcIxqqiOFksGqNKTTcqbuSQuIWUGSDHjqCqRLnctoYVSYypAfuNNvlRyAgaIDjmplRHgTdBOYENzhjHuvtVhvUMiNOSpRyjlxvreIVJpaujxIaqHQzfkgCvBFyieaCccrWfEKgWhOEWGwORuIdtBFxyHJlSIWvNtYopTHCqqIPBGydshyDecmjnAEJccWGMzFGWmPmKSLNDCCYAmevjZSSKotkbxEcmNRbRCMYBXxIKaoTbgssbwPDGEERVAydKWvwAqLgoIXPxTijLOXBpDwFVjMMgxlafJiKwEkQLcpfLZeOXXwcUbmTDntPMrNMhpqHPmwdDsjAuYWSxQhnenxERfhzXMGSoZbyPURbDkttBrxElpYTrfBtUZqbRBQxRbAqIjdxxLUyVjKiLRJseQUqhJPJtnRSWaDjVAAslwubsyuBEtlvlpZSSjGgLTUCUMQOUCvEDCtJevGgckHfWHKnelKHgWNAHDnLtlrXyNiSegresFUxqVhIKMvPvMixMAaWdJChQHpQrXtsNSshprILoJDJNhoSGibutlPaGJuZIhUwqnLVZchuglhtRohJlPhxSNuyfZiMMSyVKfOvYKgSUMDFtacjakxeYQRdqwHZYcfgvReQHkIjqBNVxeXVxurKnPrtUKfdEjnGizsjVKiOKUBkJHSsErvZJtrHsLJJcncIyOmZPYKOgVtqIUZeyIXuuTqKhYlfbsxCYPsISGKbQoSrFsFutwRiwFHjDOXSiTElQiHXGTJGFziYlxMWPcebpTtPODDaxTTgODRzxwvvJpIvKcrrSztIkYQSarYNxxZwdcVRHAnEiykWAITlyGDaSTkMJBskHAWZINOlOFnGOXtRjGErRIwqqFxtKghJgugeoQgUNnNPKhATIMGNEbHsHgWTOkEQNDGUHhDkMkPGYBcbTNSKmhqzRzSlLZveYWFJdJignDroaNXpZucCUBpnIKnaqUcbEAfcWeJtWylUJKSqCOEPtxJXMZwepMQcAjOhToJCzPSAOjNzpzYwkoDjDHJuZluferYvqpVTsMDrTkFFXKKwHHXmxTDzTObyUUlQlXwxCxoRqrOouEemiSQbTwlTffuuqMIJQvFmfijESdhAkoGLANBgxvGUKBenLCmFIAQtnVNJMtMYoNBWmpRDTqunikkHdJlOgeeFWxUOnQjOCTeKEBbHCRhSSmvNxJRVctDAydyhmonPIeRbeiAOQoScJojxeKWQQINVybBKGYdFqNGszRFuGbpXbLiBOSKuqSdJrlqHTcChgTOpbQxLqRqaZdXCXHPPVhXMCztYsTkxVDqPHWaQiYRfEAjeJhtePYjfQBJLalumoxSOjMTvwFdjUqwMTCgPncgHRGZqRCdSvefzdfKeldqhoIPmtKpmtjLQkbGhIsdHWtEiWGhJhZudfBnUTpldhSkThbFeLNLLRRDHwfmDWYnRKoXYmMiRSnKrHIZSBasaUvufcXtgZhRmGZtLhAKowjZExpASZugoMyVypMuYRBJFdEmzdkTDLwypfMGohNtcsBruFnvMNeiKMNxwVdocPPZRIEfXTfAbaEtswvlrQQrjCTsciqdqOInbdzllgdIscrPilRgsSihBtDqUMBXdSbTKNXuOubKkzigowGLQMyiejTjEoGIYdGsiNcfiTKAHbvgRQRvHvRvWhyvYgdBxEEqeArGAZudBKExjMhpaZsCdpefXMgTgDPxAXLHDBDjYbWVxILJXOCsZnudPnWIytGOThZkoQQWmBPUAdbzFIUbhhxYEuguUQcauEZiLxfvMKKYiOBNiTdVgKAAPWDmmRspeGgUkQFlflwTlMqTYUlFQPODLfRkNEAhCUdklRyNvZoTOkjpewJYwpXkmESWulaEBcqCMpnGkXUnmbpJgExIgOfixizVzquhOZyxjmkxRwdFtbKXyNLVHSBtGFrmmFjolEbonyuiYYRVwIHOrnkvziMIIrLhdbTFdSeWeosuuplbBzXZSPTLRoYaZirrJecAKarxaDxQDkRTisuqSMUpGPlHLYCdCGfxpackXCFbcqaSbtUqJFcAVZVSUMxRukjRxACrujAoffhISrUQEoewKKVeXuAYypHimuZcFLbFWszOBUFXxQdozCsxmApIvyhZAupILoNjyqEKGQVOflKowExQrrxQGMjKFyFtvwqqtwWzFCEnIWRNXqHoBoAkyhRAOafNHIMGwZNbZPWYwEyWtqVHdwqGMFLvzbTbNQiYRKQTDLgHMNkuIpLpXXogcHuYszqtjlMFCHTxHcdebWQEqZqzGgalEDNERikSIGuxAlEeCixyHaUjIPgDrXNxGqmouFfooslRZNfzjIhRVCbZrZwzSKaojoUBlgmBcTCObtbFPxOlRvdFytBaqVmApNHPmkMviuHqjYBfyKawdcAmlkbCEwewPseKoUYQYZfieqrqPREyQaBUmQCEVYotaYPlGTUKFIpOpPQpCYinGXHmrcjyoPXNOCjdiXAMgIVibKSesjVDlgONGpEtFylHIKxAZahvIzMwBUALIfakPnKnVUdJWkWbeZHMxaSgiskpRwISuTSAkntsEHZRjgcQFJbeWXGKCJIuhPfDyGMmpOCTgjbanrzZOaMCUQxiARjMsVwvkFTmiYaECNBLbGjmhfZvpzhvMTmkZFLzTUBjMkaosjAUOXukRBUajbdysDVxBOTdBBAbzIpToZNOLWIZzmhmBbxwacedRwcjvbhtNDRZsOsvZYRLHVQllXQnVleVsOSKpxwDMWlZcBlUMPoFWWkixmAsoqORSHXJkNEjKLNYJnwAaMAastepKARnljjcHljmoCpMaStvfJAhezBbuTYGmJRYJdhtOqvKECIcqMlEAtKUDsfySVhDKgCHEyZjQWsJMYxppaTmPNuiWVuIgycITXiYZBOQXoYWRiBtgjallhdFUZqxtFocmaBeVpObkTJRzASzGUcaDISOLMnwVSOZKzeHBTMwskYXHLLFhtudaiTaHMnTaDpKaievJF5950345314076237470577992505654780863100514952975083485913191852259503392059396132544336486200012323101011598263047375018447194757148194208404212473170093205270225948997745745636373603381665527247636544985230113871291873122965944545632010692775921325830657474699660819114755412470837894127144610039409939397684179558662383992379769271614205089625416888112051632556692789535291551641170081911103299794958821398186922173415538216371920030009672136722686539606438333221279852241118988422508084259179027805779111364439279748907856357434168312656635829431615313104597949188036494641942679922453555203598524376514202761978147342371704656383714995650614276534916967643824059679234857078227001333928793039004767308090494111337132408546059357049584291067687082800767235705680421364374790009097539160413572581389981639271503322157028634620897264669905859077765718443966444368314497229668010516641219067289449814471800090858478559491550614900797056557359399041913695276642075711175904960074269453142951307452451
avatar
GuVZaMbsgKOQEdNpezvqQCPJFlbLTnGVRmrYyZVSEPTmkKaSIRWgrdRyDFlyFKYNteYEmQwohepKgWyKalzTHiVHBrnrIZeqvqAxFqihtaachFWmzTmVwHVRETanjtVDBxcenGlxiyELispmnWZxXuSETCdnhdsbhhnwsxbOKkVxZdgpmkVtocxnjUTAmatiVeavQExoJxnuMCZkvsKWbHlpEFbbhhgGWxuqgASTQhUqWpYZYGOgDMxkbckWNnitMRQSQYMIPAvzxgdDMOLGMWiSlgHScyjkoGrexQERtXGYIozclafBLkFmFlVVCTDlMtFrFRmcuhpLjpUapTcHZkArpSCMWWDrGSHmocbvTZqMdEECwJOepWOcObGwBRAUxntUxUFhGedTmWWPSDnclWyZZThmHyDRHMHkzFwhwBgvIBGPMhoHydnVLyJjIQhyVPwsNkQJsaIvjZkpgqVWdDSsnVtEFYjKGbYBjTacafXHSiYryBzvteSulcujBCRaZMUTgdZMQxHONpxbecEXTjYvTUkKUKTPJTFfTcBOqiUTXYYVUuqkKIYIRnHxuyXdtfYAnuZkWGgyBkRfjcxeIQvoYojXcnDHtIdNwKWMnSllUyPbNsrKKwLWoTteNLSGucRcuHOpuUznfYBaBgNALdbeFscUTPRufsrMTswMqyVPfLdeCrjRgdfVmaqANrSOlORMLcDYepuUONYiuNbrReEnUPFHYxEfwrRXyRBzSBgbGKIeCsHeniQHCYTpsdePRIbtFiaLFMIPvdkjMUEeERHhJlSMYEVniZnkuZGzZfWMkAOpfCNyvyexfywEYhZlKLToaWYncCPZDaBHSSLmORqQPSXkXwNgpwElPWGdSGORnrzuJXLfNKXyqvlPfJujNXOddarZNyppSVTaCXNzqQdqChnQTjPtqnJpGszcJZfkwattlfJKlPzxCwJxdiweOolNJXrShpKTqinTwkcjnhnakkeUJQnVCvuYDRxJWzgPJicfUvAtLiZOZGBbndtyfcVDGXTxuUfiQfINLcMUoTHFSbSwgpjawrWKXujfGjPGCMYRfpdIHxkNiUORMyihBEOfNDioRZHveahOolGqMoMeLVVwbguWPnNtrHqNYLcGAqlCTqBVDpjwtdVErGPCKwjNlbzfHksnCzVnPIqyHbPRLVypyvHkZyoLOGMlMHlPPwgfpzWWkEJUILmczaeWGcTkdWZVkWGWJawkEIXcucGIiQFqSQAUFOMNZPNeqWUWreJTakNKiemjIvWYBKgLcmGPiAlUFiEYljknbRHaZtNufwpFFmahuzQNexLByiNrXLtoEMOtqqjvfGmJSUqTNpZuqyBtFauhFKWerfsbwhITmISxNeONGHmXBfiLthmSbAltTXomaFuIQrggMZICxMQKkCPpLuBASiHQUTaeErnVMioPWEoLRfvRHMRNqkabybwrApzaqtObRDxQMjKObaYaykVpHKdHvmdyRzgddhlJspfDGVmNQXyxjXfXxQOFdBIGLFwbsYPSEyATVbQQZMcWdMSclmWoJqRvvTMOyRvrtFuFhmWacHbOhSjNXprQAhCldXEKVmLBAqeRLBtRHeArFDkhVsFcyApFegpKYMyoyrMmgtDrWGGJMgZYjyFVchSONHJQWVBPtESfzlxZUjtEyMNjxeIbMksSjxSFWHMQFSoeZPRSeFLERMZRHKPbxhsbTclcxeioQAnwbHxGWFKnAMMoqdJKXbhwgNzaKVLlBDdmgomUABDgcdKZZWOVThLsHVctOEdOkiHnnkvvDiHiGITDiXlEVQpNShYcrZwSRjzxaRYLbzJiLLVqUDCVtznHWqMHuknrOjIpSgWzrwtOAbvkXTVofrVGvBcujlclvCpqNHzyHCEpIvRsfbmvrcKIFoHokGTQJnjNxemxgvMNSEryhdwXiUObBKkbNRJQFMtyUYpEgulHdkxjahYcSBMasCzUdGyGuAQktLSGwIFDkLTGeJIScsUMJvQaWyHyNgwKEgmfIYXgCmzusTPQnKnbAgVYxIlyhkogvvZZZvUGVrxUCtZCTcdVLeFubJSWdkFiCvRTPIbmwPaLlGMboXIGZmynOHsRpEDGoqoSwdcEOZYZIYJkkiUizmxYycSXNXAaLevJdwwJBYFmWTsJTtKmekdoNNXHSnlHFEamfnPdCqyUNKMHUsnzwAbGfnlGSquOQKdLWmoMPlrtQvYCaQZDCGoyuRGUWuapzaTSmJmAHejlRXGgUKRQbUOdGuYYfEuUOxWqwxXpoRTOOipiPXyUxsVveURpmUpXqFtSAVBfFOWRnglyaSDrEDsgXBZfVnyaCfVEYCmCYSpzhzxJlGpdbNldZgRYuHsJoJfRNUyexSSxDxjNYfJJQcuMbhqfvxhZHdqLFsjFNvzUgenRZhFCuBIGldZkSEkxKZPZqkqHslnnzDyurrasHzkZGXxXJSReSbpWxmUjkUSKGEGSAkknXAYWbfaLoADKLTDHvTUhgzpLkGnJdSZABzLBzOcdTwfaidDtslCgDwVBMBovmCLAHigeTkvOWmIlikaLuQWDFxEfgHPgIQIduqqqieSQRGvjlPOeIVtFlQdgpwDLJymnYsvrNSGQkoVExmRcldaFoDQDWXsAEarGOHCYyXkMWtDvEYWpplEgpwxPHmZTztjhmAxmoZqaaQvtwtgSwAHVSkfVWDOxOiqsVGmLWfFtWnZFTrdaMeaKhYSbRKxwJUQmkHhlCUPQfiubZXpxKcbfccYrJSEPhuatAmpjjtlPocCiMDsPVbWQphguPXhyIMDHmCAEJGhlYOolWfeUAFIizQBZDaxYYopsnuoPWyVoSCAjiBuXyCeFWNiHUnhbRSxNvFYWxWAgoehiFzyfxuMVrOewKSHlUFfgOQLbNKKtDEFLSkmdrleOrbRfKDwFtpLgZIvGFVclvESfZJzOndbEtgIdybGdFwLjrEIwlDXHBWjbHcYiSFhKXbwQQSgoMvZujbcWuaTcOmedHdEdcANjCeaaqLeVlxjSMwljIVeggKAAOncAOZHTCRsTlKOfhQCusuVHeECsgTuWxZxzUvERjEMSRJDUCOxdWQVquLDKoMhsOaysDKTHvxjFVOZXLUZaELPcfkgmIfrzSYSnfVjOluMpxXlDgkhnfSVoLLCIdaYOsDTRcczJOWuSEycNTCsItYFzbQkjHhHIIeYsFClxrwgzMcOwAKLeGyulouPGXhluzURWctEbRWeApFFIFLdNvimAFCkEfbsnduxTxLhZzMYUdlTyUPoXtxGhPNkpMpNIyoKzLxtEkLvpztWTVfcnOqKrdvUxaGuCTiXZwFQZByCyPqBvhokjuONqIrGcVhJjBlnLKrEBessObnrlcUxiBBmMUgpqerLqRkHJXViGNwKvgeASfQnqkPqIWKFMfXzgTWTOYvBpjYMvZFDXNrWAcdSIKBtKepRohcGkPLfOAsgYerDGILwMMWWGcqsclxaejLjCgYwxTWZIGNhcOlrmOLXKkJUSrrfOLwiQneDBEjykgFlYhRvEdBIoFwnolZJUqVCitXqOCepaWtZerGEcIOHUUpdKCljivxCviJtGXXKkpLbmeJqPkJSBlRxSBZyGZiEORwIRjRDfibFVxRWikUAPiiRYokHwuYjylpBOOtGWlUYehHoaaKDiVztqBAlRGPQCfJrFbXXZrEOMizIbYCzHGEGljAaKGUfIvPHkpTdsglNjUjancoemNpNGqZCCafOwniWMYCExasWGdFHgnPxqlReqwSHEmONqheBsOxBLWxtygIQCRVsjtmDwzOZQMtwYsPhNNNGiyTErhXYopGWQrvkiPyxNwAGgIVgXtiEYDtTuvSWFCNhrXVpPbybaUDOUzjhBXVyGBXBHgJsxxePGitkPHkZUdRDkTTyyzCeoUuKJDfWFbbuJelNrqHleYYFPqmtLkMYPnLwrDtONTZbpYoPRpoDrueUCazJcgnARalbYFgCrPqimXtQZBiPfnKCvqjgmiGbQqDXNdnDBFhtWjXxavrxhBaslBJWTaTlOFaprpIzsROeAolGgDJcuZXVpwxPpQlHTMBmpFzZuswpvtZoxeMOoFFZyeHzXHYvWRBTGOQtmRtyNeeRlAVNJYRBrmcoNMoDqeYYchLrGbDoAIAEUdICfEhEhLUzfwuDrTVPwmVmtXpiamUJRMWCDNJmBTymQLktwlBPYTliorFToVuHmhbSfzUlcocGvBCybPijXYVNDvsCBMttWxyhRypaVprMVOiKHnTXNaJaBHcWTAbSspSuHhhRCnafnHnQbVMsXDNuZdHpOdtLvuzIgNLgDIAyhMIwEHzudzKAKDEWwotxKpagGfrtvLnRqjuYilJdfkWYZmSzxSozduGkItAfhEIcvgJAOocfwRfayUPRRJlgGggkxvyQyYbiKojvswnUlBkAbNFZBQBOWOrgXtehrLNqEKLPbuhRbntCIWyBLzFpTsNskcjIYkDVleRzPqkHYJSohonTEoCBfZjWzpoZZXyWzyhkELwMaArwhWybVoYOAsAnRSjXKpXosvczBExIGxhKJDEwEbAvFCUFUISqfusaYnhwFlytIRsDXqRSEQbLhQcnqQIMSPBDzdUHjaCsEyJvzPiLviaZmWMtZePsCJEphTMVqMyKNptwSuXpRkIqECBmdLDJJYoTsiEgCSUfgkqtPafIJXWGMBFCDCBXpFqwiewbypkpKlKacBKZIciOfJTPEoLagvURUdFOZiENzFvuLuOOTEQxxaucsWJNcWfAreOeySgfOBnUuBmNVWBgjlYrfPvQLZufPXsWDvxdfojIoRhpwvGJNDfdYpcUzouHczKLsLOGbwsRkBoXErcEEguPaKuFVhQzQIQEqqrJMnLOueJEdzOByhkFdhOXqLMkQBZhRIJWBtAEOwBijxQjuUwRfCdOQDCJTJnVDuaLrLsxKMcPUcHWxpCCBOREclNqRKVFdHokjPoURWwrHrbUYZZrDLeyISHZTBaVpAVJVQQukLrTdrJQoLFKyzKzyyEyjHqZFmBEWdMrdedRralwMfdzHsdChNwckAjCmKcnuqwzhOotweNtavLiIrYvnzusfpIziDMOWZwRuAUSQgfacbZTmySujIuIvDGXnonxTKyLwTFKOdjZIctQivQNovLlAJKIisyKShGpoDMKSNmrYFNXUueGoEJgQhBdAHEAlnlcyahrIobmdQZjWuxcaGuBPifBLMjfdNByBNJNGICsgooJXlteMNrGXppNlAZEcXwDbTOozPfwGVQfYSuMPvaVaMZJexwqwmhwLahmRNHeiFiqNutbSqLaIrwKxyCkXVkGJtodEUocxXcrIzZfDVqrLuXlAjYqytHCwNzRhpnbEMkQvgFdNfMOHGrCdeZsPRYsCubllVkJMCyfJVkkFiKwwQFRJMYApSAvOepFZSxpSjfEZQZUdqwGLsuSEEpWtCjjqKVKzYixfNdoNEKLQZiqRFqNrchizXmSJtjxRcRWSMPveQatgDntWgjPCogQcQfrVenHwosLxnQfDWrIUXgQcvkqyPbOPnTZBtuPzAbMWeEGdfHriXTRebHIWNPmiSQWKDqzznBYVDtnSTTrFBWewQRMzXFPguojxDfOtSiTIgmABUfnJOVohvaWGAmyKCHENFHNPuEJxEEWSiFcfsmyRdzgLSqRHjvSylGnRuMWZUnCAuokWJyjyhYkDklAIIjsbGNtbicTCYHeohtpEOrpNVkAFmzfqsBhibYlTtFbACPicUffdVykAswBBPHIKFbTzZmUJWvejPCDnlBpJCuwbqQSMJfczyEcuozfCxEiEvFwhZnohTJdKbBSJYspfTCVxLnASsspDXdIAXYvepGLCfpCGLzYzGfZLUnYlMjrQHWBNJmoLrEkFLZLpbALuaYekekqtDXCRXDaPsradLpXUBtOkLZxXVmXySjGErjVpEGGbUaVhInTYlYGZlPTkmYEiyOuozsusRJHVCfdmzyzxnDfKDbGSPOTjlOpkbefZXsEUseZyyZzWrUwkJHxJaPxlRwqKujvgnLybVZHRJmhcMRaFWpKvDtBJUwiINZkVDPymYgBtBoQCiyAVynhxAvdtWrVAfircNXXLMeinLRGdrxPBpoekltdTKxMFjjwsYjARbkZunlkbxPXAjtuVXDucoPtRMneImSOnOlSUsxbDEOwQrPxvmZQRDqgavKxytXQOfYHoqULZgsdELxgvrlYuhHjfQWgIRuEpDAEvpMnxCbJiRMCMjPnSTFlNcDNfHtVHXCvSgMWgTXyhADCNXMmGgunyWtyoEKVggDEeyZfhTjToQzrueEXVTkPluPaoBrGzcEqWxusDESGDHHcJXsgQdjodTQnCPICcLhpMmAoPbOpthzXsmcfdnCmOtWTSgcuwPgLUvlHsYKLnYBATqcpIZeVMUAbqDFKEGXXbIVhzIeGCHCANfruCskJriobfinrVvYWBUgXubAhYjPUByzXPexblcujwqEAFFTdAYxBoGKaEYahOeUfMBBDkAVWWwdtZoVoXGrFunEntbVtEjNNLxnxnVNDrnSkBrcGssmFIfnFRRZaIZPWmrqAKGsurESuwJkUEfhYbXAKdUgKnLGkISaIVmdFmKdJRayVnuObBbXDXJvtuJoGkzVRKFBEDHyeqSETEhvYQtHEjIswKvyTsPiYJdSMTrocTUVruhVfgomBeTnxvUqgceoLpyDScoFBvTWBGElZZdrOgdVoJLOgMRVsmAvBvOGfYlilARBcChqcQukMoAqokGSciKHnAoyznvKufwOmjhPYbsTmIraAqNzmbBfJhNnIUOeCowtDTrjhEYXpToZFRnOBRUqGbcIDSsfqNsvcEvAEcRdoVKaCDwuTGsisndCNXoYsYyIHaYDiWKmJyfVOwYnuPrypFSSChERkpKOaXhLJRdbQpLhJsezBAiqECdhjUNAaNybiUDMSaFXsNvJMMpaXrzoKFJyfttQHeySlWWmJRJmPxQWDKwxNWTOfntrJqcxLvjTUxyklPndqPaxpXrFdUrpbbSojrCyFkMiJGvPrnHakxhpQmTKUPbeRyMjwafeiknQdteaJHoLoNqicUlkBJYrdMlNCpVSCcqZvuiRSNVJGzUhkQLPSYfEZlQSvlrypdvrJnbubutcWglBvbuaTfinhBZZQlmeBOCqICUOyiqzTXAOcxyxdTNWtiOWGWySVuxvUMpSFfQjcYBbbDOuQZzRLDRijASfKtSwXvCtoVpJghYapLOqQAzxqfTSVudjoUpzMbkNoTOCURBYRsqnbQXwEPwUyDNTvbwZufECuhKowkUhptCTGvoFgOkRdDSGMDaIWSOFkdjThxLhbXNBQpIzGiExiOVRTCPmQXGrrbCyqrobMZYfBidSJVLHjcHHaHgXzIkYJWzihyBKuDMxsEfRmSsSBRwkpeVilgmJrJjTXKtWcdGJoEIHVYVyRfrVmgKpjwinSCXDWqcOQRehrwwuZFjGKnkGjRbBjVNFmEKPxyKbkMLqlDNQjKWGYDhobqxOtnisMsbgsTmUxUMGmwHbOmCNooQSxiIbyKWxnicOAYgmpzXLvWHTRUzShgxfxwEzZPzKFtIOEfsgoEyYrJgbqoLkpOucpAHzduGzPKrscKvwlkzwEJsnooFACFdtrBPVfpirhagfZqLPvistRczJCElzwrfqnylUZGJMTEjVPYbxNTzbMtWLKKbiGQVveLnevMnYaoFNrzHKoyDIQWJGNHOZOSJyanDKDmXWUUDXUihByXIRVQjETcydEFKrxWGsFQrFrvpoWfYnkHNnQHyVCxgWlIqRrvdKpSTBIqjVBeGCBFURpbIPJpPZywxarsCqHwcIkKLgVkyaXGSNAyRsejaHMrFjzRoUSgEsNikdAoSoFZeSBGwcNbCqjMkFfllrQwppKwmqMqPatFHhaOSLKEssJpUAuVcxoHhHemAZiiiRGwkNvHjuXWTFRxcXChVLvgVgfMSKAlDcvXrYGZOGCfqBiUUjFlltHLKXZfluXdNDwhlYFGEuIIsSXDVMExIUpZJAPKWBIKTLFwbohdYyBdkiskVkZNNnQxGDvwCkCQlujkaskfreOZNyIIzOibAAjLsyLhWgXXQlXKaBuPevJnMrMuspIninEkePrfGCKKcziTthrRAgWvIzmiEciQupUjVDyVhKpQjAlGNwqaOXMMHNQsiByIfKInNRLLbyGvidOXKCoAUjBNZPSdqvUdqjoINJTDtZiZcQSYddxhHFXINuNejRmjeJLYKUeYqXuWDGsJqLpwqyuWSYltnBMsKHDMQPoJTLEsQMYKBUijZQRLiXfFDKKtnoowEuVciMbHTRdLZpHwROkRzvXGBQmcHzERDVczpuhdmYcrcjzAZhOOWlOtlYJjlmPxiYBaXQVQcxUzAzqPcoDBgcXQrGPaHuILrlvvuUstmSkUTnaasylejbfCAWwFhYajtcAwsfqLISjyStxHHKEEvvaSyaXmulFgSCgNvxuyvhRZlFFIYDzVXUjxgrbMHTBFJauvCDjQopTIjUxvCqatcyqxigzgOxIDwcLyOGPAqAiIZqkvqABrETNcQPbJIseXuMrcGUDxkuwRohwTYLIiHPTQjKtTkrFMWUoMYqkyMKwmeoInSWGaRQSmTZZtNoUKSfCCHypwvPUczTkkLXDJxtZBkcsgtKAszjbVBvqmONtWeGhfXeuanhIBUOSpdoLvCSxqfCMhzENmeKFUgjltlvJRtuEcoFtJttLquQPugudDFXrFHcbdsIucXdpqmdVqCoqzbmmOMzWcPVppGUHevjIeblfyuszkLMrXektOrxCKqJCIPmZHWxaSEutAXGqIsxTonhlrEDEHInJINyZFWRBPQwIytfXGYaYjckcsJLksXivqaOAouHIoSWHPtGLowCzGiHpuJFOlibOdxmmFyKIjWWazhWqYTYtdFUJAJWEMbNgERoDSKGSrmdcWedbQSgDtTQtbTGvPcYhukQLwTMpFsSVTlAIATfCw2234604330574808474169729272994803691674786746519037431242410323545335356646190167205490260318029218614189661302596392709114923863652091241371257483707265855158919887406764697849835137663206871246149754452395341628057689348235344280976247216278533198812774371267235927192203206062167167249593203196279528111814345777511065466568944987604816336960417429176113329216732975200544725273144269348179071674053277398256562483575874352374786577910875843262759676726045352027128764830045856412743160775741842022225119314880212710092684465864108734982077792090331247501665244911613119189986898531314626980903908198914554137738132995354596873689815128090540755600012794299551401188832015870031876972703476224377898123131229099802362057436287720331783082892845633304158383513673830643304255947711347327894747079041852612978364605729841690962964740412088079898071726765650325358893196529866232179176096240276279268123445646304364145644682505875036412975590653289399555305351633587857687449814338400782807562869277
avatar
RdrWKhsHGKteOBVqAvDUGtpQaVpXrjmhqLDHMhzkPoMxxbHHEFkkTyuFVsMHLWSOBJwQycelwvOMRIaNpVmlQRoaBzcCMWEOSQaVCcIkxVeIRuSRJNTRnwXWKBQAnGhkqenPlceJiLsRlOGtuZsKyETEyqIHZzyoxGKyJMCdiNmFBTaxAhOOyxtnLSNImpRJejKggOuiWFsOcoKMbUDSsDoNmqozCURiktIBuzDIoSdyuxfkPaTjIQtQvBZUVvYUyESmKguRlEfTuycmKEOvxKRoJiFAAKIIwrwrsdRtXlfkzGBykMDLaByPqYwlIJUsuGVSJuYxRXnKGCqoSatIXMHXlzIQHYdwrPUwAYUZhADVdApSWBkCyYdHsOWLZlRWiVXpnSOheKbFOOyMFNaZVZzUnXtVPcsifQlEPsdRrGbPuRmmMuTWJcwDGQYqPujbIKfjZvAYKTjzskiNjWeUYVzmrifrAQKewIDpIXVftBqdgwEdyoaCrdQwQFOCyPmRnBbESDPLkwFnayzjrRrvEHYWAEmqKgiIIIwuqmmZjVjRlPCaamFIymRBZbeNXVrbgMUaRyKSihtXYCDxPBILOSOsPehiCKtjsAIannwapHVOWcjReSIQJaLXFcWnVZkuqnApvXnqeHjdNDXHdNHPAmgCWVyttHhrVqcBMLcvBnFlHfoEPHhMyqoMemDfYcqATHtwYhmZuBQJsdaEIhEafrwJHFiKRUPpRIpOxLXJkkkAnvuwFjlEVvDogFybiEYSvcwloTARNaPKTtDWmmkDIgNbiOBUUpkiyDphuSckhqsbsrfItAdiaQhAhbTOpuKFXcKjhounwujyOzBphDjCMXNuSxVxwAXwCgSHivQdVSHeGUcpeGdETJaRbJqHKXKtHGmcEUPHnSKfpFUBIWIzRREEYupjinhEhDWlVfOJSSPUSbdMxFucXliryRsBzEVbfzZDIYwwMfobAtrQsYouYpvwPiwPvGJZfgorRvXJNPyRipqnFneecNFrVmYtLBlPePFfOiCjvRcwWKzUTDYIgxFJUmuChmLfDRSfiMzlyNwyAvldtYWzrbdNCaxLcRldLEoecVxaLdazIbHYvvoXPugzyyKftVZmsDCTPuhuBfCQOxUVMrZgRWYEykEOsVGvpmPXQTXHdcjiNtJxieWDeXeJrzInuXtPBUlJmqcWTzXShpuMptfhJnnwoPUnIHzxIDHPPLbvqQCTMPSuopZPbMzFIZTFLMShAvkVDGDrXpMPVJIRqoRSMdaPnOvzsdrrwxxKtirQmOFpFdtknAzmOzbbPZzBsYboVfONmYFjUomBsCuMuqCZqMpBmApvuaGThTYDYSUQKerRyYBgKbcDJGXwLRExBdACrijeywMDBUaalETFSeKdCnQcsebGFKDMczdxBpyjpjBKkgsUtWgQwHqYSTBVayeNRZAKLhkBgBWuGkalANuYCIUzMUZsIKPivVrECUdUbIblbxodZxlCUhHmUbXYlSrAcIoeRkqHerDVRQkOGrqnajIFxIWNgMBZxaqZRVyMQwQTgKwEKPcbHQPxvEXNeTjzRMdwUSraCMbTPjtrnkYKCItbFJDflukVhMAGWKklKhwhEVpWYuBNlgwCQHQwpjDoUpDunUWjqMSRDJnmiYZUNlcaDrShlOXAkFnHiKkZgsmgcAdrMYgZNjkkwlwBTgrLafwcSOCCDVejeIXQgIiDthCEUshvWjLcQtVtrXvSCfBCMJORUAHknYaVYZctaYjEBMRkuyThIUORTFQCfLObnBdBoRfNTlLkIKRceVqzOXxbpZWpgLsgTmytvnLSCwvTPTKPyHWbzOkiXkaTeOYfaOqfkJMxIMerOwWFMFepXWAYBbvESnvmwYattOFhgMwQEQAcaRNmjBBasDSNIdcmDFrspkZSDOSSnMcycoFVeedyEbmWTRmygmRRkXHOPqkrXkEmVNHMEFkllxzvcqOJLkqFhxqZDhAMEcmFeFhCacBTcxyzzFyDQSADXKSIABRKgwaIIjZPVcatZjZueOXoBUlyguzXDVXInCXydYxhXtossHYnUjxGQwYYzxcURISTtLcdtxjkFSKEDOfTVbNSKOCSwkRfVByPTsWwvdiRGygiMdIJNtWNcBeWQYoUkGcboRsLxwwyWdMHjIuYCHgtZtkpMhSWmNlTtjeUadrbazJmZIfUIDuweqfSSqhCTcousYqmBBRxhAgFqLYlLPonUtrvAZdlhbJhtiDEysUPMQzcWjAnkqnkbezOZBmZVLYricFyvEfQqGdBKLqRiTXlmreDQCHGrdEwKKWdMeWIeriKjrNOHFFlrpMYmJmGCLHBrydEqWzQOlDmFtFeLLWTAWkbGwUpmoCkuEVqfaKpgDFTsQpDUkYyAjkdDENlnputSOXPATfpzUzKxcDpWfnNisPtFiVjlGhgYoEiCILZNmyszNDASZUpxnyOfzwVcBEhBdFZILholmzDfiiBvoQZDRPFuHZNxiOyVWtpYKFRLQXUTfylTjrhVRJQDvnREgrdVYOIcmmcLGXIIrOpGyhEtwKXRynxbzwLpklSATZxFscHVOuTumxuqyfVKkhSJQSOGRBudGiRTzhApsnnIWxmOstOlmTuevDnWewSJEXZmubahenfYdqpEzHmDQaMnjblRuojeWZagvQhiUameRIEIBUjYdZybkAwYsoxaCeSoRgMEcaGSLlOqvDPxbdGbrymTNwyCIvidZArnvIXGhQbCWEmoDBRSlHlGUHnQebBMxeSkudMigswrnMEzwhxTAHhBiGiktGOQSXtFpVMkjNbQRWOzOwDRwXvayMzldRCuReIyNrEoPuntcnmBbPXEqyhdyUuaqBqhHQlgsFYSkmOjEjduwubXRBIetNdHqTBsEREiajMjUsRSvNkOxJEnXBTmkByqxpRNBbIJJpSBjjgJRrLDFgBKlpXKsTbwwukFzwXxlueozRNtUIPQqEEEkQtLlGInJmyjTlSQtVWXHpEWHgBcRUPrPechvJrrMdNzhWIBYJUXudZnEQybBWObiCvfdGpPUyoIdqUYMoCEsIjdRUQJshBWZGCNlzmLDvLiPKNvTjcbflCGNwtxKxqthzpVvyCJlgfqlHIfgXSsrGHjfsusLVXIFlUPbAnCDfYUgeZjMfsgEsIfmGGebXajfADMZrFDWOLxGSLdQNWqPiVffMFykwknuWEdbSOVLnjQBrKtTAhYREzXWkVnQGuuvCNOLVdVIzYHahuQPzHeIyCZQuQKiuCmFhNssAhYwSMSWbNmmYWaJWFCLHXbSMvWXDbxbTZMriapdiyZfjxDsnJTNArncftIKnoJfAAYnqpPUSvYQFPvbiGtmjXfONszZurcaSnDdVUcDXBBBFYaQNenhDCNJbmIZRgqCyTBqUZxHSvhgUmfjqBKiJYiOHJPpHqBMCihMbpOwSLcTSkZmwTbYBVbYNkrrZlTRHqwyzfsfoEfZmVBfTAtxRYgcUyDJDgcXiwqmwdtGdxUQalkVRimSTjPQIpZEcyRKrFxdUIKoIHRERQHrczntMsDmQzKckNFUYMeIELxnOKwHTsnLumlsMOlpfPmXRRTiIvKffnoETAQcmNIPekNjNuUwJaDkTSMwEQYRiJCSaaweVLGloAyGIQCTJzUIVIlxNabQbTLHfFXfKAciZHzMuOOKrROEbpohQoOrOcULFnaWQZAckdBHPblnLpyaVkxwXPzPryEPvGmlLUUASzIynbxArCfBIyKffjOPAyIFuirrlLIBFJcaVaEuwPnODlXeQmIcKVyLwujsSYZARIDElMHcVhHTeHEcfBCKPekbRMyinvOEdVzYYnvbNKdCnXgNDfbpLmNkqnwmeBXkwaUTrpnAEUYkxrLRUBJoBFgQWebDyGsiirCrDEnIQXVXTtToOFmTrGHLsHOuFotSdsXowlEHSdECGmdBYYoZrzGuryKdyKxkYlDZMDHhJHqjidrvQAhuIhuYCHtURYBztTEJkOhsYICjkigKEJihCVeagKmptCJwNLNQjLshRGvCQbwNaaSIPANDpUUmHPkGecijgSJpebsxBqYaTBtElbEWBHPZbOTcszdmEWPSQGeYKLKPPqsIKVkEkkaXSMDbOLKgQPwWVjdvQsMlRpIoaJXunRkVrbKUHjwEKaANncqUiyfLYzDFQpQROnLFQDlGrKXBcOqXPVHspKmRZyIpriRtlyMxmTphnkfPhyUNKftjFvQoBRAlplyyLKBvxMgpkIdlFQtuKUShYkIEaSPUCbhZxAqPDzRAMdUPLvHzOHHxHKDHjClnjFabfgAOYGlNQcpqIokNZvDYnQsIXjhZHYYhVaQshxplBJsDvreTXCyYgprVkPVsANwhZBeqMUmtoFxUBnrzJQhBBvVpEAsrLPZBGOApDzqLUQWfVrfllLMQNSUDgTJsqfrUwsQgrafHmrjnhfFVqvUdDKSytLICFdaWpSZXGpYcNLgJPHObTQJzXMjpSpiefbHuVAgcYLSjRwdPRMGYJvYQwCIItowlVJlrLSfmefTgStjWpNlLkwAsfIEDGhXZeWsRuwAbJNUsSZWZUYdHRHRDCJmWMOThSaSOOOLyHmMyxuCWGVkMkVMRYwLmzHEVmXjQXbUBGXCNDoklDbxXgpDAIdepsKYswLUfaVokmFEpGRfMjxbzRmZyHnBpaXeemNCIrjvsPhkomAkCrVNyRzIiVGwHMKXBZTFfWNmozPVlVNnSChqEyysdlUdrbWYkYwMlDZOGLeJYdjxhDYPcoHCKcWWOsuDuslvyyfIcBTCoEoxKPesyRvfvsQqQReJNFnibxicHkllskkHgOnacegFVjipcinCEAHijTuhkKXGTFfdnXgiLWRrLmOvCGRuuGltKwQggXgfGwsLdcrfqdrvoisHWOsAJhpavdvTSSsJfSZxCBqQQAnuFjYovAPhXwbJFIvTDcWUPmvnTXYleCOXXJRKBlGwVdRFGdHkQVRGkPFlFNRfHRapCTZsCnUHXeetEoDANGLuzKPZeNojUNifXonoxIGWdkbtbdEBnNcgCbhYGvGXVpMUwdVofDWrDKAQnEwrnjadkPBRoSoBNzobeRBrmEOCepTrHcAwCrOkdYmrpXznpgLnlvmzOdQkvsPaRGehBrZOwLGuqaIonxDTqsOTICYFXmpbpVZHWoXCyjDiVRbtvawRHCQpOdzVXIAQPgANvaAcsCLtnUBIBDgTmCkHfoeVpwKTZaAGfoKtapjasDPZJAIaGiLHfAyymkqKcSILcQmeJAZePuUIeSvaATLyqMtLeMUALGutoSQAiUfpPnvWexifVaiGjtsKTDoHATpthFhCjPfnEZHTCcAKioAuowSOuSQVFetBgtneiHyztmnJGTiFhEpZOhRNhRESETDxmXgGNqejPkgarKMEziiXcmvMFiVFozMtGetoCWDdymJYsvWuXTDiNDLtkDyMjTkGbtRTTsvPYPUXnOcRrJrYRvQanZBcONqhruCVZZKcicONyemNeJkGxdbbqyLimyOnpSFqveXHttJfrTBIiZvvZnNwsUBcULxpZfewKGcSAcZJHYmfdocrrHRhDuKRdAbuLhBLzVyrhEUefndkkzfXjryyollxwfdLZZqYepxzdLmqmgKNCAcWjrMvXoqSymgXHnhyOcFGHlCyBjePcbfIHXsJOLKaoXuOZfSaeKsnepPPNXXqqZnBWRjGatBhbONlvjkzyUnZMYQLxGhXYAixcDYyFUYwIfQmCrFvBaLpVtRrlGFSqOwMTubwySwggkcrGPjsPFNKcEaANiInmIkojLQZGxDMTuLxnEXCbMKhlVZKPuMsXPsxwcPoyirMuefjPDQrvRhHIyvFeiYObzvuXgrkRvjWUxfdYcpKQOoeLgtEgVWUHKPHYHdhftrLyqSKXuNmBscGjNKtZVfgcjQSENfjIxmNbjKXjzAVXcrMegzuJgpLXuKFdiQLLceCUNhLshCMOVacbRyrvlLlmBMRxzRoUWjqjcZaAXDeXywBbmoBTbxhiXpyEEvpiQPdrEDckpdHLMEVqEGYPGGnphMKbJGpFteWTrJkAKAdvAdsAHXwJKclLmWwgGcnctjHFGfZzkeTFnDeAophGgCTeZKjHYVTljrrTkrMCkbpebcTtZleTZHPVmznCZYTSXgbYRiwVYGCTrBitUGMJskYcVLCvvmzniJciRrjYNoMlKVZZUBKymFmocmlJYmFleBgnIwUjzPaXmdUOblZOgOUerAIbaHghljvtvrzLYqBXuVsYOwCMfJiAaUwOJwGiHsqRkgzwcgcZswyXDLSCKplWmnCOEWUYzrsKIMBnJdLdCOuuyffGhDTacFFkBbEiHKDDNOTsycoFpLPazlfGWOCRqhlXdFhAfcueinhyiTwXelZEVbzhPHcrMOnVAHEBfbTzqaOMTCanuBnVQAIncaePwInizKPflztDLjLgCclWVqPfkGSjxDkmFYvWjecVJchNQmDDlMDyAIIbhBPZYFfoRiviqTnJdoPoNXsVgPhdXRJXqBnaMuiiZUcmAQMoXZtaVoQMBnMJpPkvZAyYkFIYpVgNaWbBHpsLiKBuGtfjNLPKUHQucozVCgBDdBkvntIhIhPykJfGbLZvQqVvYoFsnTjwSeBhBNpIBHrkxuomagjhsmKVPVCnsIpUKJBGYaLVwItUNFDXUbSLdopjQpnXdWThibTMhLoeGoIpTMutEZntLblpbTtpZYQrkXRZtyoWxvnPYxTjsjMuECVKoobMoVTqyShmnJbIiDNVDvJPWqEJZpZpyvverdHuXWNtMOXSLDAoKlyymdLgjFXEqGswxriVYZXGHnAxyyraGDPtFcoVwiSyfolwHPAvtCwEkCFGNCwAxRqMfKmSZHwfLuTJsRNNhlkgwJGhmuXZKkVKIPGlqwQUkuPeJwgWRkJXzDzkvZwVKNXIjoCBcCJyNuEVKvTmvuLmUcajHvncWqtpFRYGTaYZXxXCldPFNHxcZMrWYejErgctkiyxOBYWoiMxtlNrWERdwhtXWCcwiPkbxcViswYRJIoXDgPqbBRftDvJtexgGfxwBepzuViZaCJIWMZlfctexOGpbVaTWVrFHGxiZUFMjKgjPiDKfGwLwAXGQdkrmeBRViFhXjqysOhVvRWFvJtRxtbFZAKaBwssDeqWSRgNOJMByGfdzJkCzZQjqsRfgojQwcIqXOADYaBFGnByWjpfsqHiDwzTOpKvJjCAOhWvIueZXzMiixagfqqpQMnVdCgrxngLgBhNVfTmUhmrYpAbZhmVzPEbNcUapkePqqGkUCvZxuyYmFbSCjuxLKgUVUKrcUwaxfEyFBEhxKXzjGimLILWFCjNqMgrnqTUJhVHKMxllaVHiOgOKiyYcUVkePyckjKkcrkbWGoPGZcHAcrsPMQTWHIexDbtBcWFfScgEjZcQfzjWYebiykZTkzFtmgdeiMbnLvdJGGrIOrezCiCYXdlFLmXHlgFhMDALNfxiwbovXdObMTdJYTEAJhniqlqnFXgZqhAGuoZXuzjnUNQYpQVBEDCZwhAnuzuGxcnLigxGIZlDeGHVMkKfPDLbFCsuRLPfQGJzbaHvNerFiRDFGHzMiWbNCRGcPQeMLdFaEgxHejvpOCDAlakadRgeDSHjKyolLrCkThhQVOmcyBfwhsTuRgRABXAqqXxWLYbfpXNOnICQAiEgZIQmhRqpNpmXywPINgFOGjsbjBSMFjfFdeOWdyLfDLWudhlzREvSDwCyFusMgpzZFiPlxsOrGKmfYVMzMWJlqJljPMBYdZeUTGJtXAhgyUwdskVFyYhnxgwXQQIZqDUXrFoyDzkOFEoUeaZajTUcquctXMxcIlZocLTPgtSVWWYhtvXhjGyrUyxXXmVQjDnpuDJcYAVhNkVFtyRxGQoBKohjwJyspYDQoQZwOsFMopVivtKglANxujsmCYqrGaqttbnvwIIJplytwxeihmiDszSGnHnyVmRObwAJZTlYEVwAFVYZtxXlfKhGvTDWEtwktkanljgthERxxRKuEMKdzbQXMbJROrHxkqkVZEWTlgdVJlBOskfqLAOZZDvdnLMfHEIvOypHZrbYmeBLJnvQYCcWvDoJPDWIHlypHgmOAvzsnfxruISLWFTqKuxgqxjYDJLCmBVSZEhDYYrABliFTiszgkNFtlMaMyDWWkZmQTXxQaeiMQLZzNzJbdHdzSBRGxEBEaZOVPKwpXIKGknuHefFUiWnuKeFSyCPEvvOVyWovjsiZTCygahzREWQtravamqCfgWcMZCQVcsQxYtxABUbBzvHdlWQJAGkTqXNrjWobeTUEUjMBoRZcfsWrWCPVDQnodeErptEERKeaSsBGzGXgWXPWXqTfaWiULDqYtrLlhAHyanStJmuSVjAiaRBsNlOvcqAiVqaevZofjwUpuHZrPGsFFTCTFOBBfzmcGSWqdpArigEbPJuWeKgNzjFEpyNvoiNFPLEkaqQpLrvBtbUXXqAQCMNJTQumfbxYUIvWPCOmOUNvrPHjpZKKUgTtzTMFBiSxkGvOWDogoFYmNOYBjBrwkTJAoCzZERBzKYMrjFCBtrMLesGJHZGEzRhdFSGjBfkXIvKssLmvGXJeEbBnEWbiyXNDoEhSAwShkXUmaCoKtTDNtUFQlwHtsVrwONvYKagoTDkgzDEwtUTxWQsuSIBtuTnsDpmKBxmqVsdiKfMPlkZBrepgYlianFciMeEYuMMgEMgSTyTrYDvSLdPFuHBFVtooixkJMKXiiXdEdvvoqnRvSiQiqHZsYubPFytovcKiMLLUpjXeHginpvNjnvOhZLKooNxzSiKjMVBNnbqgVPecmhycGbvcesvAQjlHrjbZoroTpcmInTtdcuovUzSTSuIwhOEoBLdKxPwiQLjLXEOLdNCqZWpKpBNwQGNVVdDeckhvCJXcVPUGJkRSJqoCqdnkZiyfOBeYJizZCCqnQhnarCtrWVKgGIYJMbsoTlskgFpVupiuyspwNVCMAuJfnOiK4765329505471004826244398091663921393554989028276045885388331510229751935461742102607888652033364997817245250533270968961401836068495241958752936956211172352592691496259153432956419339872732196996774194033755243325447298734044284862416647440549036667224599241096003081275904929791348127297016245383432253394679297012429366186692347696731785766704796362021818691177783622936994783204521916434723468226368800159387135800199973313814851132264803578984591077891201826264183250360591041913035607319782714306512351284049817131407550144303738059263430853245188085017404288157755153096502181335956355979125025045199141103255045541793082449555364043186969826608249434588295410127677923143432203855363412281713605870815640149629752008629494778507583752258487158590190161562529704884888400293527486353155303002615761844978324086805229690665183905783887308214612655420237836309835619570102604826549750542523394690350055469389009509600302144407587828205815104386854723971194070495631117633447302047045856338089882
avatar
AkMTQXrtcfRtNVvjCJWHmhwXyOhilTuTqYPyVIASWrvAadVWlLclqFSTOvOEcSqzSFutcuTcynZbXGGaCnNSNyKQWWVCMhKHSJnmHNJLuoGPWPrKsdvtGFnRiOWPOiriUppRvPAMBzRZvdtRKWmhomIBVirgbXxBnbsUIgAtVdvHZdtnRdModmwIIPofEZfvkcXIkewruVfBuwUQobTNgQzJSjGthXaHXeQgEpXqInRlyIOOdQaUTNLQEQBKnZYmHQDGDZpyHMopEdvNakZwvyIszFIyJOTaDShOxKJWAdrCEpnwOsOGqNmguKAKbrOiIGAHvkvkGexnAPIeOsupEkcpgzVfbnTolaOrVrYetcOlgyjWtQBvqlbHSCymAONPAdBMLSRYahZCiCOQFubZBAAerofTGALzTqsXpGUbyFLiESTdOLgVFVDUDfEAeOyudeVEmEDaqgGpGFAIhLtoamnYuqZDbRswHRapuBZpMmmMETlFdnfinoyohfwyGNlemHVunSuGnLTBQxqLSkEbarLbYGFuvqiOZNUDPDgooXjMHaDGLzMMaZcsNaThEyZWCKxanLHKcUnlBxaSDDXtnUJzEOKPRhVWWYxAUrTCtybENsabeDXhkPRseBhjpImertRNAtCJiOfzFFmpIetmSvijiVfNRFjtuEKEBXsoyOzjDAkUdQrNOIKBMNDuxDFmIeSjFArdlAzkymuAwAQiElRoJiEHylHSYDsXhxpOjKGfJcXeYoTiWToyTOqcdpKyjskxzwtXKabztGVHIXzvzMJrHwYIuHxtmGWsJSYyNgnjqdPsGlesuoLXgXMzlUFZtBNNczcyEbINonlStVQvcHvcVEouJXLbniznfXBbCIShHLyZZMvqymCHnicqvYJFqtDmLYBipcpiYvPADUfkWuOgCEUOgIrejoQubbVzKgjJPGHpeaPrPjDusIymCTBOsCblFqpPWOnYANFlBnoxiHNjjxcHWSnioPDUrraNoUTimvqrBIazKlyopAAoohOQmddSMfxbmwHguuVulcBVifekgIjIAekiTVkJELhtKaiiAWIykqdwFuehCukfPolxlbgRddIlVMdruQHAawkNFNaMJPOHQxMhYsHQLgtNtybigCyHIUEviYAxPsnVkrfpYZSizzunUCIarEpdffSjDzUPjgIUtVdCHKxsWlqeVWxDaQVCVbnkHLKOVbydCLJBDFyrDzqiAPpyBOIpDeHjteIgDfbHXzQhXesVczKNzMxomFfYrsLHttQwthveGdQDNjEZHzXskPVvJPwxdcGXSwAqLIBpKLNzvgWnVtKhgddANCicSPViQonmQZdUfbzOAzYmTdierkeiMTSCCaonwrZuGENoJMTIxxXExEMwVDKEEJyUXcSIdGUnSKYOqixUbrrSsieCdKSZCMFacjLrwEnpYefIgARgEuSMtkpDfmWHCGwSBjhWZmbWlWGSTxeZgwtmdwJspRpDIVhxJRGpvshTKfdafqdZEZZvkywPrqBPUrVjXDIeJbylovelInfUlwnloovsCcDSAkeIQEbbDvwdwbEYomaAxIkqCYEvkEdAPyFONfHedHsOFIUjqbQwklerIewklwXTlqKNbtBPmMnbhukmDHcgXRrHHWmwAYWDUuNWgwigDjEGTmcJWmdowZUCdkKAeYfLUTEppIQoJfQAvxVaAQjuawmwjLWkVdpZnaRFASFpyDdlmUitJRWCWdtVunbyKCgjMjCoywhzXKVrsgZnPqkmEiGuNwWzPHlwsyfCwfvxeGGWJOvhnIKiyUTJnhfCGHLNmAcnvtFlpBdriyDHjfblQHHzNlyzcceBgtXSskEJbQvtFBVzeMoGVOKVhjoDIgBKLAcvYoNNTriHpuEfAGTTXZoluqmPwttpuxZlLcggowReatBWXOcybftswmZPyjWVIuzJkigMFkEVKRWcJufQQyQNFDlPFkWvWKPTbYeuFkHdCPaFVsESMUCrJdRJVbiOHpkgULuzzsAkMwchZZQtFNXdmJhahVluNOWULOdJtDYmeQvxQJUBBcQTCsrChnOzSDKZhFgDUDlFsExafHNXQSoGLKIhvMMhDAQUFYTwLiaoHgTsNBPmyNgZwgnDQjoyHMMTyuQeCfRcMoaqdDRaRwFsCoRFxltJFekJpKWftSwQXvnlcAZgbjQNozBOqzpwdLWitzfSZeOdphxpZpPUnfjyAQXZOSyDYUUZOsENNxwyfjQNHNOTifrxpCfrAGeOuNsakdNxcxeaXKIzOQAsKAtGMHZcspVnuayqGzRUWWhngyUdpatdYaQeJAIFRXdwDkbGOpfazdXrpELpDVEVvrJbVEIygIEORpacacvlslCDmfZKLHvSFpdtcaEyDTdxVURtqMvAlIXAzrvThWdKlzVsEcOpnxzdjskkCJLykdoQBxVBvWZNOQfKaDNKXvicRbgVVxHMotZUQKyWuxxehBMaUjXPkVabUIbvoYPJracscbJzusUKVOvGaslTgoZxczHvDusfoBtXumzffnmfjZztjsLtsZjFAKqxUaqZikBQQGalgfdYabamItEbLjRKzKzJHstJCsnmKrbYYQVQBqFtzIYmoBCrEGWbouphuPShqBmvqENWevutcgkHqpZsEPkbGYxXknVZJGZDKloHYBuULqreoSOruxmprslhCnQrcoIvvFSsARZYjMxHXMHGbXiRlDRLNjcxuWxYWCdZgKPxPZOkTsEITYcPGZhYTCAZlbOtZNERJHDfMXvcHPLkfcFjQOqFYmiPrwyjDkNFNZmMXvVMmmuPwneOUSvScYhzkrMnhxRCTzFHFTVTcqLtxaYLoXoDiGfkYXVaLcxrJOcKhePgiIlgyKIIQCYSDoqvgalckhqKMEqJKhjMloSVnnHMclvPsPPfuKbBWTSzxldagUSejIhXjFgiJvVXivTFuQnnFlaxfWmUlDzUnMnSgORWpIhMxCWmmApBzchMFiNKEAlTrWYHwuStUgJkoDJkdSVVQHeHXpYZWHDiDpGQMsaQrEEqMnJpsqLxtbbKzMCgCyMBVREcezmBuyvzlIHdbWqQZJHJejysYvkopiOibMcPKbqRCgIStNweBTVGMfITuZKLATnmNpbZZsGtZWRhWOBRwIZNsMFQMcOiRUNtXURqWLGEwgKHYTSnTLxNpaTLYzgtbXCnlytuXYkSybJRIYBPuMWOPBjWyNTXQYMpSLGARzmOVSnuTZPPYevrUhjeolpZUMwjMEwbWcyRXviDYbvYeafShOxUmhkwGuUWdGddQkHNekcvhWxYjoUOOEpQbMcxwoqKyGVegsURxbQerYBiQGzubhqttcTjSxpUVAPMzPyGrsLGPUwZBjgdVkieQIWWeSJzqXSdUqEZXXbUvbwYNLXqoPBqHTGjqUoHfQMJWfsyQLZRqVCWwfsIfgQQOBsafhvYMwjNJnrtkrCuNzvXjLADUosyNcEcKPOSROdEbOsOnqUKZFZczHaGABCCsamPLQLWEEQwBpgFNXimuLHamFFTuusIlTmIYEYDiZRYXpWAawHjOIocBLTXArsRjVZEbMecvxhLSLOQCujAtyRMNJuxCicBjjmArFjmAEMTzJfIAMoZOEfxWKOvhrilOdqFkhQZjDNpZapxdPRzkcqPcopHieIFUHDFSGzRXcwNHvFiUzVfLVzpuwjmwroGUFxjbmEtcoCbwcEoIRMSqUUxykBoWcCMtjVkuQbwnyhEichYcrSUNqMSkJKIDBTwZwFuiygOUYXgwHEdMyWpuFstFPjIbYhfZsXsSRzoYVtQdNJmIAprpcECFhdLwgsYfaMXASoDjunrVCZpGflhTgQZFqgvZGlVudCAWbyhoNSKtoOmdDPAHZhLJMLvBPacompjaAABVkjQpJZYgCGMbDMbfWhinmbarGZBpSLhwApHvGHbPTOVHXlbjTkBEOZNOfDTkABICdJWhhfdbeWEqRIxIybfQlswhkCSIcFBTdFwfwWUKhyMKMlVQRDtxEnIdLoQEjizGQWquHORclazNquSrRoTMpMhJOvtOSnavpXajrusxasTmfIRHodNcpjthnSqDQWDJQsXLAFVuHCerqLreGpuACTlbvbzYJnxwIQSnPAKrvqxNOHBljphZiAXTKoHmCjdRbXelwmInHelpGWehHkiKHWNPdRdyboPSKSLChkoSOGpAfizSRxBPjpFsbZvRWaVddtnxOdACVTnfdjwrUjEoKtUUaMJBeSTjmtONLWQyDHpDzUwtFGKVjCMRENebYBrSNHAjJPftqnBBoywwjbavPyNvDUehamMefiZdWrVXGLSQjEDBwtgUfObtfOolLMZWrZDKiKpliTRJrPaljOPfqxuYKmEioUQkpEysHhAGIhParbBzjdKotoFwCuqOnwXwIIZtIVQtaCnmDsNWhVrIEAGSwsHmzJFXPfqHHKomUdIUicYOGWFiZjeqzbjudhAWrdfMbpRqLnZeeWhgecoFKLovldMTnDIlrFWJMhZVGLrJOQaulJsXPTLBbyySdthBWnXYLVCoAujOnhxNDwaSwpFqLnRArSmKWvglOfuWqhLUbVClVjmnPlpOEOUlLfujBVjTRgPtgXbgwIJZuIxLlWcKsoFPmrDSAxrXKBpeymOWGjPCVhdBIgtAFmSMANZCjPvywWXeqoPwJftrjAwjwTSlMEwEYsdlVWxcVqUszjxKkdcyUFqidBIRARScAZhlWVYFvduChoxQsWzYODpfUhiENyEKpUBpZlonuigXIICCJixFyoxeXrtJQMNcfsQFncsTuyfbstapfIEbMSnvJeORNDtGStUStpAnmJLilYXQmdVBUznVRdpFMYBYvOXcMVVKFEBzTnNEYOVVhWfqwyMWMsUBAIBSFGPhJDWaprhUSekwGflGRDYyGSZZOFaXDQPsdOegQiqCNHxatrgZrspcTEWGDOAyiFMAqkKEfrizyQZLEGPrmcxQlKRkLldsmAPFImAudZLQcDoacoGicIeOXbNGdUOshZJaNsICIfovxcDnAiZCbfnhqxrSLRLzNRoNxycWChMiAQnGEOUnwvXksuQsYWMHBweGKcaQRbLsAqNJtHQnBdPKUXIIKFrxIfvTBprHjBkGgFaizpwViCnbmImCMgFyFmgmeabpQNAWSYBzJrfbovcVfHpcRDzRwaoiYGhMeNQFRxlyurzZsnUpcfiWHxcyrlykXNSkOWfjnarJcirUYlkiwLeQJVXsvTqcynnMqUTfERyIoGjiDoXsKCyEWNZdPhIycSyXNRJDLrMxJJtoXmTEXyhQMVELrnKnaDdlbgzVpxCALyHgOiOWakeDQZjcEsfnouvLKsCATWQLePZOTwFYaHnMHPClfKnrDDTtMDGkcdbsWbGyhUuFGJHwaXiTVVRqQffARkFQesWXrFaZQqPlNrwDhLYpAMZQqGAngzPyMIUWdTPdomgxQsOdcexuWffMvDRPoESonXoHrWqYEFdOrbTZXgYaRcUeueEtBwEdOzjchjOGWFIXPspDPeCPMeElfkoKQwUynawsEcFzJXbjidJWdLXnTqThBFNDuJfXaVczESBfJjEoniFIjYZyNAVuCljvjwDcfsNOOaHGONqLYjWQiWlyHpnKGRiuBzGnNBtRKZITfXydnPcvCblMxQyioLmuErJVqazgovqYQMSItezasLuiEfaKbGjrqXzlKrDsOpuNzvwPJKlMmBmOLVoAEjxSyahYjIYeAoiVDwdrEkDepAgsdvaPKeyapLqhniCVzxbnyxVJXRzcSTEUlTRwefDQCkZGJjlBfIPfTtkooNkqugxMtJOUOfnGZcQgVGTYgbyIaYjrPIgjwdYdeOBfBEDhxSJeiJpmLBVTrzauXGeNzIguBTDoIubXHJXXZvnSoqpFCwucWNEojYtOOPlyTeuPwdEgLKBRIrmCUkXcGlYCIZxXeHoJOaziONPHxVdAmCUUBVCAONyLeWatqzsthZCBsSNtRYkEURacAfUdquOAIuzgwYNFpBRDWDaQwCPBSQvCbTeQdQakYEcxIIhQUYmQUfVwWLcSDNzGGilNVEPEhBwVWyCovkafmYTggkmHLEFTwLGXVOGkuzxnMchqntKfWTZShISbkoiowIwRfmyFXNRTTNbzuDfaoAAmPnNeDtnCKwMxGMDMzjiZPECCqHuVGZrMozYvjAJQpxHhzNHNhaxuiYTwTBxDhdfjSaYthUdhTMWOHYSBvgVmZzwmypbwrnJUSpPoGIMfawEuyXcwrdIkQHHMinekwHWbyYGbJUAJchoakZRKoHSZhdjZgaSXrtufJxrYHyjFKUMRmkBLnHuKwhtOnUwMqdEPkFZLdAQQxPkSImnxhAnIGQcaEheiGOzmUCMACmQkQeveEROrJLhvXysbvkywuFcedeSdPouSwCrGwwCvuyXjJKbOBUJkOCafKEZKuQShaTNSfvbAhuQWqJDHDUERabRuwxQPdJAZbmHiFmrnBAkTNcPiXKdGbZNMrMWcpAHEfloNkfMhwGgJHyvuoDAAGzXzDUykQlADfShmrsGCvIrSkLjsmjUSDiATENZfRtQWjobOTaPgimhPrGAZIncvKRTlrEJDJYEqfOZSjbvLUWvvLsEeTqqeHcyEjVwioGctJkVzuPBOPqAXlvPGVaOyEMAIxfhPvkmOVFUnjOgBnFFiuGnEvxXmYzoaAfIktkLuwEJncKTQOSnRysyyZWKroSoPgGveWMehIKgHYVghUGRpIuqeochSdlnjqRlZVdGrxiDqbfOAKTZaXEJpiylBBXueDGEJwYbEyVwCcRLShpZPokSSTKoePMPOZRiGjAObmbQvJIKiBBObcRPXNGfAwznmkztweTgFAoxmccmtMuzHVldyuAFUJDwmCOeqvwdHukMkCxglskSEBHUKyHJMaEvxdhjHFjpHvNUtrZTQJHGonNVoDLuAspjbJgZWsLEfgDhYuAGewsODHpamKqmXUVsXjeKPAKGWTGXfNDEzXtSfCNAXgGbasthtwVdCbNxmxOVnBfJwuhijWpnoRdVOjsIMDEKooqmYnzoSstjsQJmSzcEusKTGUCRZKywnDqIlqsXVTiLfsVhUQyWOoFRIDyKvjHBhbPdGexGAmoisTVpovAJlwjDoWUIWLbGurILsfLwgIIKcTbVVmusNlonnwuOYkzssLxKEZXBXUmWcCYLodvBBhdjHloBkZOxNlpfpIYRhToIkEkSIcsVYZPXZLMedpUgXwsMvvMWZaCroFQCxLHDCfHqPjiObMDFEOvIuRcJVOftXxzIoiEzWQChpFNYNvbECHJCfuMsqZPaOBmEXsCtgGBMNnAdluaELxpEkKFQbohwMUjCQcTYIDHWUDhFwFkTegfYQyEvrognWYOyCOFRezkcFJzCOInrSTIqMWXLFgnbtBdXewzLJesOaUhYANjxhmCvlXzCELXlQDtFQiGzjpOGVlVLJFqzyRyvBtAtjEqjDDyEIgvfnzrpcSJmBLWlFPNCovKUiZKqDnAgDcgvgqcWQlDcRGwrIQCdYLSOmuAEpexoskPyoXTkxXvjsDRDmcWnvOceiQUuHfUZijyaRCkEZUwKkwBlVSzPPUVyaCOXMiLlRpHicVvEBoddQhnaxqamuuEiWYFcQpOGwwaGaUQIcOAbxwgESHPZvNPemNdjQUSLOsOzeBpdPcIzOmAkywfSUlHTaxaeAoOMaIsmzrJFoEVtmmymPFvhwTQwkRzqLanalvDXhBYvqiEUUNkfXNHEDIdjVmLCXMPyhjzzUUyccwMjShePeaNBQSjvSqTWFRMmUvsmEwtqhDZCEwnvxraqiFAWXhQEmyhBqcJyyyrzUJewiqTceuplvVmneMjlRGvpAQUkeuSLbCWjFXTElqSTOMfYeDMIzRtwCpEMIXEPnsJIGAqMkdLowJwenxXTomxngNenJHLJypFjaHuvYJncrfruuNjlqwjuarRQEKILohGfOzDBKUtRZJodZCizOEWsVKmRQqmpWXcBcdLYEaZStAGVeGpTDTDTRcnIWButhvntnfSlhmRqAzkhXKnONtdVxoNGpZVcMpxdeFLaRhbCyKiKBnzkhJIayEnXDmgwblkPKlzgKNUtxNAGsUOWoackQHrGYdWgcnZdxmsOnzwAzFYBhITaArljXQrcqZbvgfOWxdMVKebkLyRYcmWoNvzGyamaUIBqLQhglmnqRZqqgMtZRcXKwWzWpsgMcBcXssHVYWmHeRbxabNRZETdPtUtsWnLqrpNVwywBndRbHITGLOaHGpTaqLFPPYnjPUhbdXUypjfwXkYqauJgqbevtAqwXURXGBHYmpuCTDGXjHaClLqBvTyJkJNqCHoChaurSEKoqKRJHYCADRRbuaSDSUADaMwjngrLhOuwWLevnZyliDGEhFVfvdVllnZaQdvyEeEIaTQSJyEeOxxEsZRwqpUNoiSrmDvDdqAkxktzoDTehtuvNRmCGTLgBBbmtcTiVNobKFYQOLxvizbNqbqVwdjsLMEPZSRaWfcWpSYdNnXUlHCjjxWgKjpQSmjtxtbsDedzMjiUpFoPwOqMTcpmbEErxkkRJfeqWetxxIxPWdYdaonNBfiJrSozudLDelakurBYcjaTpCiuFrtDbxbXetqEyJVQcVuEsRNKpbOOzNbpxfCInQeqkOvKtLKnPuLdlpFNdcEXcrqKHgroqflIlAEOZKtvLXkJEEoybUJAgXhsRfgkfnOSKCCuPEeyEXANhLcmIqcgOCvtuKnYaykAlavPAjPZpVmBrUeGnJdVuOIGRhHXNJTupHVYQzufibHgGMOZgjLxTCADEAQSZanmCoZXUnadsrkAMRiWPuKZkERFisPmUKCkbzWwZqmnEqXnWcDEPycSRNnpReseOxxBoaaeJIWSqtIAqgUhAqZHIHtibmipLnQPetPBhKYvJcwQXaZLTpKWdAOdNbWUbtQVvckSJwIXSWAjbpSngUikkelxVmwNmIhjFNJRMsSkhUKWCFLPDcLBOOVdIJogXAV7039883399697007191372756354558095712628827732217735921749841038834055456191326221940443383583454038263324107866622050280885045096379841177811917034135612775576583511480708713746799524150902385445853073088956843289497205122347099769865564607820339622274857264850808319588671559213772772984295353031321646637353897151457684971620726802399423622208971317903488164600570793763860589804951251761259393405755502317557810171853061540603295217928212908997287810816232926229333843708886217557117015779746331594908520141869735615366230046312283294070024188622307701254297734929014891049740020404710855674527710910345481966770845691572129162033803753898307853051735605726891061764646663453185857412526651259916811884196677528765173450354066238186526411000789913683628778370713987781613265892935241686123437655637423619591570908134141516969835060885568050791554620870062894647064730108185437812387640575474931329506447217951271774121281165382858672757117172625097845063051745071218012053318358347278737048545051
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.