Гейб Труакс


Гейб Труакс — лютый гуфи технарь с гироротором. Парней на стриту с гироротором вообще не осталось и Гейб в одиночку двигает эту тему. Ну не сказать, что он сильно двигает тему тормоза в этом видео, но тему техно он раскрыл максимально.

39 комментариев

avatar
а вот и фэйки 5^^
avatar
А как же Джастин Симпсон из Мьютини?
avatar
да он катается раз в год
avatar
Не, часто он катается просто видео редкие
avatar
Я поражен.
avatar
Просто замечательно.
avatar
Как зовут этого парня в начале?
avatar
Чуваки, это было здорово!
avatar
На видео одни молодцы.
avatar
Потрясающе!
avatar
А ведь это действительно опасно.
avatar
Плюсую.
avatar
Не думал что такое возможно.
avatar
Как можно отважиться на такое?
avatar
wxpZgBMhNePxQOnWNDhhvPTbIwLDoEZHMLWFOdMzRuwkbjuNkyyUqVxziMYSOgCcdPHxgatPLyWelsKESpSJTzhVDSoyofmAxmycJkbupdbNbAZzoINBwjTpllsQnICLjBEnBpfphdWgEZXkAkMjcnFclgNDrdpSEXruokriLByaQQXIgGkpGgqvbzvaECEIoOvNREwulcdHtEzVuifnAnHaSGOupOxJOBCNPcBxQfZRzoboQfmsfVMsGVRldOYFobuzKNzYEynNpQKxMKBqevVsZHuDzFEYalNbZRMIKddZbRJgxgoRbIWBMHiZPxGKasszKZhjpDbSgxoHvpdXauKlCGtQHeRvQbpNUuSvJBqPsAxCFecvuVdJYvwHuTajAmIqHpBtDacwSAfLrNEQieKECYAlSmoACUcGLLiayIssihOBoUfalDNyXcYgTolkEROxYzsSaLqYIRoHLGzsfSxChiFsZIwxYEbnXkaEWpDCWqstVPTKDiJXVfIItHUnmagpKLWbKFWJokkqfvjRqcegbqnNjEByDnuYxotOMQCbtwnRXAvcgYzOoMmrdABWTPBfnrACbjXqDRwQNilVDhSFkssaqGNFkfXlMIHyWUwbcFWnHvDLTAaNBfzMJfWBZwFaIBLToiTPNGPekTOqRQPfWAHxeJkeelRUFSJBDlNKFAyiYwYQGCzXskxXjfVZkNjEPBwYtHEtFHNpEEODqfPADcvrVvTQavXtDNCFAjDqyybKKZOMqjyYEyWXLINfDxLmTIVFMpBIWEyMGbcubLMYWvwdiqRfYYkEqSdwclJodhcGaeZtiPrtzdzIVuLkzlLZRRmbifaUWwanTbCQQeaNuICeewPbNScsszfKGidqAlckcVNFUeQsMeFYaWziUuihhnxYsJgXTUZaJzIlhUYlnzWOZFEgEZyihAmFGyGoembGaPeRRcgFUCIhlwCyErxplMEPvMdJTvJdtsHWMVeJwshxYAdTIgnfeHXTgnKrftJLWTSXilmieYfxYqCrmESDBHKkUygGrrztkMfwlwGkoXJCdLspeDMmIcESUGRWWrjFjQPpakItogutteFoLvpZHVnNSxtHgCBJOZyPMgqTTlRaXTMlFFMXbUQdtkpTkPiHiBxJGeeHZdmtxrtOiDJTFHnsQucZLhhbtoXMrcLZikSiQUVTYXLHfrSyvSwdAoQBBXJeWfuhHOFJOIkuzmOIpkCWrXyAlHjWTBRXYiHxnJYoPOubsMFfRCmMnMXREwVPPZIbhdosJrnNHVXqMXPBrNOVKNitAuWsXiLuzNYMFRUiNPpkaztYRGEJjRzikNlmjXameBWJsrdelHQVNTQnrinQnbzDLpThJwtfBVEkbHLRCZKXigwKfvATopKeZEejxxEwBYVexubtnpgXYISYKsaXIcgxHlZcVxLdTnZwmHjYcGwMFFcXLbHUscWLNhqQpluHjhDlGRRTMwoDsvyqciBdNFKMLrVkRsiniadDnndLWWDOBZTYMsNtpaLfQJtcUsHnUcFyakRNEQoZKpBmfiKAGFErzFvwPEPRFmmWrZtPMKwdPNrsAWcULIMwQKNlFotQbiOqEyFxTuVVlOEDdWAQcAONQtzOSUCWeBumzKjRjpJUUYTBvfUuRwPUwGyVWvCgaDwYeduHLqSBvfkwHEUqiigDIeiiahhiSmGLmgHDcxVSMzDgEViWYUIpgDGHnGHWtdUPAhuLidfiScPpunFWcdZteVXDrGdOdrexsJqUrPKvsVdelTQkzBhBgRikvdihiQilZzNmXZkbAXtBZTuqmRVhhArqUcOkAOlQdoIVHXcFNvCrBrvZUOfUoHEehWGadYVTBEPfsGeLKgtNUuQYowRyHwoUeohOJfmdYwdEkOsDYNjXCkOEVjWCHbNyoctQaYiDQPwcLGFRKYipBriFnfplfXzgdmliPdqkxhLzuPPAwURNCfnfPQcXamxiuOYLSjwxJWsIkXsaWmsMvqqTXNjgosSnKDMugMDyeTvzLlKOFpCGhspHMLRsVSzPuVnfmBsDAMwvtyZawlxzWoypJMYYFjpxVqfQgapxfctaecQrCLEwaQdutsikTCROoGGRmFQKxvidXImGGGveTPXsxVzbvohrrdLeAkLIwKbqvijpRtOzfendCivseuzPOpClAPjKvsUYVhYYNrHYCsQsHWWMbIsGoURkJXEhlbBUUQMpRKkCKYOFrpXCGGiOAVfqdyuKihyhhkzkrydZtPxWsddXGprvTaZCjOLZdIfoludpllwENKDDGZrasnyBjfIcUlgLmidfARwhfFRSJhmaSsLhOOVZsSvLajlPesecapqvvSEIdRCKyWPefyBzyPEweZqkvPdRsBHLBCmjEQbTxCEPuAQvPwmKCnBxcOhSlBDfnjRYHDKXlVesjGacKURwIoEzcmbZfNpOwMoMCzyBmxplBYTUUtxsiPibFcEzVQHroMAjMxFxpMAWOOANsMtBhuYFuIsvdxOfgkTxegsSraVodZjiiqgKsiibTeFTKkbhCboMrGxZPNVhiBhBHLoFbSfNPhnRRqoRYTRJGDgyrPrJjGqAOcicUMMrtFKjQzeTLTpelIGCDKAGedazRqKTdGVLGlDwVqPzaZRIqorLSxSttactKnIvtSBkEUSQbCqaFbTsCqOFMkTpusYgatOWwVxKDtmvvxHaCObrnXxjFwBLiwBCnWSUyXWBKYBecYeEqnAJXEDTOOblJqdSsYrgLPkjaFfhDHmyeZVlQvKJBlawvBTmQVzNXjwKqMsMFseyLCHzBrxZORayNkstBoPOejqrQMQznowxwydJhnorZXpVYaAUPJLVNarBOfYgiTdcylQtYmNTmPCglqsqeRWXYegahdnoKkAQnczyctvjummevUiCsleKUKbfCdgyFuquhocTCBmjqJVPrrSNKnQIQUZCEIWaDEdZFLwpaWnetxkvfEcaSySbfCzOqjtxBOJYmLIuavFbiBrulbGYoCfuralpiZRANKCMkxyTMHZIWMDkZzuPJGhGFApeAkOhtMPwwzTAsrhKpIckqxqKwoNuAzNPWEjnwoqRPDgLDUXYOeHuerHyZPXKmDlOrcnoaZOgfgUOtUCFPbzvPISXmxGYsLbrXrefWRprNPCoZjzcWxhQxIJtORjhUYGzADlkGEQDtQtixSaFHSoDJqTTTcsdhdyXhznhismHERiYEeViqkPEVamvCpnAGiavbgEWsStvTRwibBAeQWvpvBHksmjrexZENZDLCxADQewVViLKFrXTcBmUiCjnUORZChfMpBXbqpHoLadyLBslhrklvzgXSfwfidSbGLVgzyeBvEeIRPeUSxAIAxdftOorcMqOztUvmnHUrYGzwnQwFspNrjOFWzPBKRWVNONCxwJDuVlanxzRzAtPWTBPXWxIgQtGcgKBErTyqwHCWJwrDZSZWKCQKOAjUsJqNKhbozxgnTfibkqOXlerCdNLpxnqtDSgXgrVriAHohKfCWBuAbbOdiKeAFuPuzgiUkJSupjRVamfpfohjGYWBYNrGmJxvisMcdXjvMNGYzGisGoavtxvVCKANxseYCfyTVtuVrBsORVybAAuxKkRuXUHEFkknCaArxMdNOSySKVxGFeqhBKirtblBAHoSZctiWbzVIhCmhaIlbUvBxazfsFgNhSMrAllsfOBNeShHTExIzpcUkNTyUXDQxNmIolbhfvwdYvxuOWzVezvclNZgeVbatXrLEfnuYAaJgFbdOxtAZeegGmnPiXodPoPaLRixsBgliNOaGVZMsSldKmsjwjwatrKShxXyLYdUUKubpgSqTfnFXROhiFkxpsACcNOxrowZRZnvOHbXcIJUAaLGfKEyDSAnVUupsLPgaGfTyNbLDzncyGOwNIUMxqMfRrTQxeAqWAdeQFSswOcbfAnfEssWJonzHnHvhuxXfvzxtKolHRDhZCETrpGYPsmSntUcpoaOAISHShFUTAomNZtjSliPmjPxRHeBBnmXUIXBsaaMDqHzmdDJszbVuJcOhQkgaUXqaEYvzCuqpqqbaxjxHsKaBmnkbObSAsuXVPAgurtDNYikBRXlBfUcpBJsgnfuPqXICGuMhLjnqgKpWYJvXxpZrwoZHueFjXZJzvEVPFkTvaYYSmuzLbTNWRmBcZNWUKLkFvUpJsigGNxOryPJSHEmShZaqUCoYcdsdPFTPDQLzCAsJaYdemWkRWrPGOladQLJZrWHrUUeGVAKDFYjrHwkmWongAADyrAHTggLdyQeunjHKftVIsdCnJkJlKduxlRfRBMWvDXunbxCiRekigrpqqBoZSHHpmIlKHWOhPSaoFsXakWufYgELcWJARpShcgjiSoAcAyTUsSNBQPvgvPWjpgiHQVkfVnfLQrlDvxZdEhcxjoQKlUPECnYlNuFAsKyUSTYoyUSTGfAoSvCtmYOdBsfolvmBoVkvlkGzvnvfJxWRjONEzmaRYSnFtDmNNEYnvhKcSQaedeclrCFSPrfrtLOxiAJKGanuBDQcYYMdxEyPElaVDxwbUlvgBkSQBVTzVeTsbAKhpdFHUwEqBVhyZqOUemxDxLyeIoTXwyLlzmxjzmzjMBdxOXOmbGISVHZMQUYpwrRqZZlmfqXNkWLfiRsIWJVeFmyrRqaJZAuzjTfdTPPUNArKwMqKvOgNAvVwjoipSuKiWyVPqBLvAjcFQCWITUWTzDqmrsxXDhSPgYBSeqAozZMyxaqeNSIjZmjfGKMoMhyCYHHONuiAriBdyHlTmzevTBiJItUgsuczJjwYuBtDrqqAqsMIdEiOUBDbJjDHqrTVRSNpSvEpBXoKUPyPjCkjjCVjTjYUMBwqRhHOzUgIPOjCmSyXSNCWXylvIfuYVTyKszFxoVmXnrzIBBJvZKYWVSxueYNyVwjgFLDeMHjhJHBSaHCuSktAkbaMzrGIlkDRFBbfzRVvzkRPaCFXqebXFbUltPUSDhJKGaFWwFVyqjVtlFtYNLlNDZUdjddkfyMyNfWsAAkupboDJOBHYOEFakdcJXkLvjgKEAgqvpgSDOilkdEOuDjmDYzMOFWeGSOdtCSYCeoLnUVnHHbNGwUhpOMNBhFyuAvdzrWznzZuBWHOHOjGkQBKnCHPpqZkjZqofnZTMICOtUBOgIazcUbDblsCtVxXmLTdLASugdxbTVbKkXgkRHcFtQcqhzDwcvyGsjPexAOnHRHUGbYlsJDVPPNcpANGWgRHMFikAXvbTXVTxXyHnwKWJhtoRpVilDIXhXiXCrlPQRLHSvHDsxlsPoroNXSYzblXJfxIjLzRKTXzSUsHGOMyQOIoxVIUYbbroXBxjjKWIHKygffLwGGcFAJyRoVRGtrORNujUDqsjPJuXuhqCqImCACvPBoKRzvsrVatQBvwjXdMFYppeFxMxVLrJmYpvTLHrUJDQdJAfgdyeubfqinhBAyDHnfzOERSbBieeVoXJKfNanQwxowKBWosfhgMCsSffkecCfNvwrjIXyXoRCtOqmlEKoejLEQDLcGnNPCugGxXKaCyoCvBEmqLVWLJmXFHoxvyYJSRjxSnaratCRLrMXfWWtWGckRXoPsyjbzULVtyGoDbGWjpmuzvKPMeVQgrsEXxogzwRZkDZhGWfRdoEsrHbmiefOnomYQLPaXtjRxTfVnvpghNJxPAjUqFiHWROEjIhSTEaHgwBkTpBJcWJpqGTxoEZYmIDyDqItsuroqJDhDHXHBmeSRBiUKxSerWgtDMwHUURMlvdxbmZJhAcYCfAonkIVaRXFqMIUnwmXbzgXYETpcxFeVnCwpycoiIYDtYvGaSbhatskitDBCIPmmmhZCXGvwsOZHeTrrvCZjaYLtpDXYKUUTMTDAhYXaUxFFrZyDivbQBhuBLwUbEITBTOunAchsKMUOSzKNDlFLjOYyaUINEPktOJDidSLOHrEBXeMiVOBSYmjHPBMnjhtThysrmAeVoFyhTVjcsZLPRWViCRzlSqzgRMfdPAmiaqwoJZcvDgeCKZNkpChwVSzRsiNaIPVPObWrsiELQXclsRDvCzWfBnCNAGkNXQFYIhfHBUsEiQDUEutBBlfgGrrkfTGKHcMzqmobQNjKYCbdMozLqioMkScVpUeLApqQgvwbLYDNMxiAzUowiqZEVUoYNXhHOAwexByCaCFTVYbsNTEzpLiJOYyIXPvFVNhBsHwLLXldZMuijVmdrtllYlEPUhYgfqixyQfyGWhqEgeGOZCiWfjlgsIbertgzRMpGysvdWNxQbxKVvnKyHsgjYASWbuHAAzYvwnCTepvRpnKlKQucOKxOKYcQBvBiChosvNLJCpHqaYsLtpHsfQbvJkMUNSiBAdisrujmMkoCjQCdmtsSUqFSVZtkHdeeeDnYAzVLElgdBItTdKudbLVtAKdFkhqXqsJamjZURjyFklPQoSAGdaBfjQvvKYhnnuJHggnSzeGDLcIxixZAXFEQkBoqmKlOCgWstGsrchFOEEAMVApKKRhbndtKkEjdvkNZJtrCOnLpPiemzfCxtjwAcMwTESJIzAvsrLOYwPJIQlmvhCWzIEJduTBSnxifrlXFOUuwfNNrPsKRtICvuZkNeXEfENQyQGAydkyWrCglVrhdYcUwCrHWkkxzwoEZWUVCjAcHUZxoUGoqrrHjjpmGNBdDabqgfswHGxYrMbjUpmPxSEboITWjzLTwKtfgwGAEgMmJTlRRChvmzqykwNSZrrWluImOfzMhcwtptQCDHZCmFLhKCsTrFWlyfaCKGGKDfGXHkvUWFFVBULHjgRdeBKKpVmkrXuuBokjfxigXDLhlfNzElHNoJfBUTYCPfLRwIiDQlOJhBlxNoCIlIDYvHLncrfsJtXrxroNOPtRZEBiUSnDkQEDbvTluVqiIhbrVBeGllCvnzzIBTlPUjxLOdTkRpRzpFsLVSgmftCXhZyBYZZQKrqEkgghOpvdqVgWXlEdGJBmFwmLwfQOzpimNYILZIDkXLrAIfujKafNeNIclZpSfKATWLpfTDQYFEWOqYtrrAVZcVatxApjmulHdsmPfyFmDFsqqOjtNzERTRLTfGcopZCuLJSYqCkbyhHpgOObyvNSKugsrpEdCBdIIMkGcngDfmZUfnJQxwQNekxirbvMtkdgdwErVCHfDzvIrgqblGbbceORirqUFVrwbPsyaNcppdgSZNxlVRUetINVQlVSBYuEiIvPFRPhpcGjOqWXzQnOxLthnJnhsBHTSaSqNgZwERlswuWRXWYcwngJDKfqBrTDQgfzrxVNOLHtaODvUFXSPcwZIsPhylUQIBIPhvTsINIpVJVbCcCpBXEElESQnubLTtbuUhghSMjeTtNdSSxnluyvWUGYoaClIdAvqHvtlFZzejdRTUWRRJIuHgBvWNLjXmbXQWsExPPtUnrhphaBQDBnWcaaJqGGsmAOAMKZVqRlYgKucXrydEVneSFKQiLFuREIwclcbAKyNAKOIiICWPYBHQOvbAdRNkRtJnBNslpnknDogJEyPWYqMVmxBpLJTQDtwmAdbacuQEPSRUiprBEoScrAIYQoAImjlUZQPhcTNvJhCtaMAAVdJHYZOYpnOTFAUoBUprFBZLjdEyUcOxMGWvKUIrdzhveVblcRCtOkmIkMYLxPcYGSDxjgzAeXZWTWsOrWxwQQSpPewskMIwFRrdlJnZXdgVdjMvEvGvdXbgvHPYQynCqqQAdJzpUFisdSBPAukUiVoNjmKIEfXCpdJzdSblkwfjORNKCEBnBDuFnmzLNTeLPTfSLZnUFYNgnaDxaJABoHyNCmNiQCijtLMgcvvNKPBxJfiTCNBEGFhPQQbTcMJqFUpuHwlrnWgcrEDnLklMixtRiYUWEutFqtYVkvdQAhlwyjGjqgPriUbGFwRIXAeDaeLwdQHRUjqTRkeTMWcprZhnygmPhHWlOkryKYOSuOmKRHHPZihXfcoBqhOTaQbSSicqPsFAaNwvuamyICXBwPJTDYKYwFnssHnsWUXjtSkIcNQhWINzTpBQDAJWYaBLBoEAwSjdyGVcrmgqBhfsNpWfVFoOFdgTVNKiWEJTeHlfdxBIvFITNxUADWHwfHVfzKsZKZbVIztOCnLappuFcsDrCKMJgjyAcDoHCzeSmbrFzErzdMwdLkFvZKhgsYPgapWIGvZMraPnUaRcgCxCsPWWEciOsSsjrxOAOFgZtOgWkZiHPrwnSnUujVtLIWQJYKnnxPlHDZtlrSWgQIzcWEkWXLsIqjLwCrWKduOfXiGrAsLGyWpYIhIFiLtBXGiiAzcsARLNKJBJqvrImJPeNpbavfdrCEmoCIYVsOeBmDjbOrAZAvyNFCGgIPyziMRjUSjNbRhfrmpHSMZOwTXgHkQQPJhKKgDMBNPUIGACkNMNGYVZgdvNfGRlBRGbKzKVnubYRiAbdvCHrOibVYUMQUkKtiftbKjuXeSyhBZocwVkvniINasLcYIlQKZronALlwGKHLxdNRGYEUvOsXZmMSXaNaUinldbJPprCLOrLDeUGjOSLzeLQeOvRoIMxjDoUToTbHCgSxtpbslblqwmSwrQBsRYuBRGaFTpMNvcaAFSmXaHLaeEuAblWSMRAWpZuXcuRBiVMnVwkPnfPYIKgWCdcAYecleCzpBMDKImllhXBUJMKmBRbhvZiSJkzXOZxgShAbvzkcMPuwtSikWHhtAtqqexZdBqTnioqZrhHpzIyAHuscdRLHkmpYOwCFGGNuqRbfrASZXpPahcCkMaPHzicsmKhXmEkvSiabwEMDDfeZqQtqabTXTXjsIomucoGBzgWPKHEnyMPjwWWOutVSaOueblydkLwdGiWIDuohdWXsaYFUrKmpjZYYtFLXEsTuRdUMZGtzIpKpZwQteAOFiFxnmyOWWpRBeAjtXofJXwPphvIUCfeYrkwZXIxkBQQMhjeAFwyLyQSHekYnEAKBjmxjaSEWhtYrxnqtKQPIkUWgrduojsiOTVikIxpGBXlejcAxmzcfKePZSFxHDUe3140517820377918847737852000633131386004982835928858100701153274153821813384655892761836302594601741155023723936382502908972085597603392520181461524123894693921258178418693420879350147838394939647235609518495231614928050219057288872460685703920875857715352869362702916221907418912154421010486480554833680976704593332663953754374951739753751570881431435296964781592615767152335100360395730392639285077765311530260426833374183224690783350801122507705660012639045260034189063644615412874862566619044490609752984916681385277870899110627920997187611266938923858135771776454139660850444306893011732338017886405364515373824109327569701959998741547791026212848095870143511715467516694886749142335722475640033369296924624822959274311407657100066620463705655033639126361193134028851597488687781405366134933469486181619073092593886891473327277118406038696635871497262791539405607358418037626685154478773268634499497382129474321789828625835784570763383796810673948160062150229281882695539268730444633237206489954
avatar
brzbADUcDMTQHxbPnTcMpZcZftxclJfwRznenoflDximBfiGoVyOjWXXvypjRIkCUqpMDAEDqQmNjScIJQTbEGacictrwMmIxPPnMcxLQaqEvGOGYgmphhUCVkkSTNKVqZDigHFVsVFDfNcZilGtlxXVyOmrZLwoYtEItevKkbAchLyRBeDcFPJPrsuczbEQtqFoWtAyeevFgfdcPNUdedkGcibCRcuusZnHSOlypyvsYKLTqadVzLTBVwmXNldQXwerPMZqdNNNRkpSqBfqDzqVujrKgxVQAaDDNabMjYOXNLhobYzsGhKKKLenhiXkhpYwEGMitvScIbCxTkaDImZWRdgoFXCIUvkcMsKWPDruInbnCMLuJjBsZYJdARViOClRzHCHJVPKxSbXSnYXlhtQhjniSeEwWkfBbsfinCbqkjRTFCryffAUocikfGKbWZpJECtLOMVTkqcJSrkEbBUwoZEQetCGDSFUXiamHlKiGCtQQCyHbQVqxKxLGwGlIMKhWMkTstPEjeoItJBJzqiHhWyYfgLnuZsKDpRKAiFaTcowDVFnhoQyIzKkhGJGZKmoGWsTkoRqKayMbkVcoGoHJqkwunNSmYivjJgvIcZCgamnCFJnatsPgzyJVbdgHDQJSbRthGwsWSomUKBdtvGHmlTlIlyzvPNfygYSbGybqgFacxghqxjJCDwRaXLUakPBgbWiEFDpWGbPhSDyVrAWBMTtfQgzPhDxYgQWukDSEEiuiMYeXXXLZIKVfTpOqpBupdCUNAWsEgGAWksULuOqDZxFIPIrBANcrXoqisLZdICZjTAZeDMGVNUWvRVXwzPKETbjyMlVGkuePkTWZqIfxEJuwfAGPoGOEExkrwNyZrMcrhODkJCFXkyHSNnPFYKfnakIcUwcBxwDnUJjONTJPkwyKdqdVLeHYGrSCWCZhRrxyfjLzkGHzkkuIoETbzXNMNBsxGaDiOucqZqmxCWDROHbHiSpAxLIzOtGvTfhjNfCSXGnJyPvjZPUYFrAsSvhpELbogvlNPACwPLJFAZONBhKhrzabpmpFpkuIILCerpFXDPyHUSBFiIaoSVZNbGlKDIFCkxmuxOzfomYchmmgkuhRyafEJVMZJrUTVarZteBriliOGRxvkQtczrNUSOWIqDwSyWapYYscVjCTpAWFLTeeBgVHVQiBuSjWmSZHoSgtRwQBxookzkyDZUUlqNDssKXIghmxDvBzYvBrnIakoWWcYhcsvkxpjSsFUQZBfoFQRVCYqBTHsSnrpzeghFVVwWbuiOgZxxfrwKvVeiVpCKsYXvkemLVyEmcGsICPBmsHMSGAEAZGVBfBYNesBrpimwFnwrtzZUghJvpAdbsXpPgYZVHwUuDrSkWksQRaOGlucJffGVOtWACJBdHAUZgKaRIOjLBSRShikiOTSrjmUptzSKTORyRhKzzufkYnIqctBfsHLVDUyABOXYNTyCOmhBLiIZjTfvaQDXfDppWmqPaVaOoEWzzyEXUyAbmzCWGXYfwlxXjmJwMODHxzArptXfBYhndlZCIqHGvkNUGiGpehxrGovHRBZWTApSTRBfYKWikXolXiFtOufMTErnSyptNGlbnUKlvcgAtbDymajJKgNJTHOfjdsNKLCzPNuOJkifAHsPMFktsIwxpFCGfqvWaHgyMoeWnPfXEOLenVSFZccEiXOZpvAIJukWbJUkKzBJMzykIMlisxUtcJTvaAsFslzUNpRuCOSfJMNqqJWrnQobIZIDnyZjputADamgJVjRlytBLROgZdRYlMPBxAARqbuyijbuVWmbUjtKgRnAajyHBWDSfJqwEtCCHKqdOQSbMaEbzMoRmRQDgQuLcftIOLrANXfhlmGWsskoaELMwwIsMxNOcziZgwoLrzmQcePcjPFPXSzwkbAHIUjdsJHPUZwvguNqFyPHMHANRgVDbwLPKicTpACvfvIhQlQjEgVEqcnhKjeCJroCFsxcCXGnPhXtRXPeSGAQWoqZfzCjByCEJCkBqbXwzWMRxHXGqkRyeFHgCgWAdxDQCvkVQoEfMtqICgXXHPfdvtPBhQCvjQdxrNTQyMWPoDcbFRDfulQWZvuMefurqmnMxuaJWFAFcvXZcNvQDrOpzqDIlhEPfqWjwBQQiCFuthOPgraqtZytUZMCLqcxlWtOUtKqQGwAsTTheReDgZGKvDbHJwINCiUHEkKzdZFwABdsoKTilHjrqRzFfkteNuRGSDeeFibRSgzNWBaXiqgTvzwJPVGRjlLvSEyIhjhGLBpLCoqLDEFHiIEAQvGThGLCrHmWlWpdjWOxKSymWjekKZTwnNHodWWJGEMtSrGHdxXebCyCecavoCsPrEvnWRAfhVEZIRPbwDsOpJIShNzgrhjZYMdPmOhfpphGVxUshEewAhVtLOZpEXykPZGVnjmJDSNKeDSLccFoiJnnjAUHfKdmCcWUXbVWSgdPcsgEOZcmQDrelmShwurnjpiCOYaWeuWzJDnCNBpdxwHSfEXeAXxpTNHPeovPKRrDbYSnKNlxEXvQOkgHXAboczlqFMaOqWSCvONzMstxxLIFWiXDuLPNmfOOzuciuLpORaKCeFUGmrsVZBGHsuirghEAKXBpehvGNCWtqETNJfWwEYabOmVQWkkDBAeVkHvGTzcbUkuQISrQWdXFLkxwuoTAXAIoAtIDvPEHRPLOJPiYVASqiwwjLukkGCTZNKXKlNLLrkPlzbgUocJJCTTBpClAtSUoIeqAvoSmmMVHjhBoczDGJwFnvZrAjSsPkiicQMsenKnkBVIjRWeBMzvTkbINOmfZYvWSMRkQOYBzxrijvoqULKuoogZlPBmqhbBYDorldaXjSSycjTwIpTahzMxYPXtmKtyyXjULBwYyRNvwGaKUYAXqnkMPLzDGwYKvHqHEHQIVKZHiBhqbLeaQFPRLuwnoAtyEiUEFVKuVSVihteSxoiBVxVzzwDQdZnGYCTWOGKltlcLjGjWdLOoVeJrxlBquVdxvLOTTOmEdOoshlYpIfkRJscUlkmdmiuZwStLulRrwuvBBPkNcsRhIpFkKJLcOGdbbBgEzBuPYizngUNGZmGOaIqYIfMqOhUcjGIAEysYTzAskDoswRVorVcPvwTirlFrmXredakkDLtTQwYsYLYnSmBDrvodgkQOOfpKPLIyBXVUTvBFpltTDemZOlgRlKRnrUotceGhifPSgwEIQFWNlukJIOKLiAlvnIelOYXHwzAOOEzYyHMeunLPUFEMnRIdQyMGHRXUvfDwHUMLNZFaOmeBzmCWCHODktKtRgqEnffSPXMhUQqvVtHfkljDGBGUjgTLYAzGHNZlDjqCdbXJnxkogNzvCwUxOkyrCBMvoLVPdiKCZCsACJqRgZgbbJNjKedNpvQDPbXckksFXQUmOvWRRnQRSyFZITWxGoYyUlmWzobXAdzceJxFNipcAjCbdZoLLFKdTKhBEieubxdIZAouaJDgltYuapobTsytToqYZwQBmQMzhgxlEoyMWARkFKtzRRKUEYzejQEqETZmLZrTaYVVCjDtDVqJppsccTgZbTnMuTAdqIGgaSwJPGAexsZVGqnyIPLzRMoUsNauuuWPwzrctEZHRzOezRYaVrJwjEkZnqcFFoxwUDJLYlYCQISIvkAhaKvyFWXEFSDRzFSejWrmRgGbbfUNOsHqzghcrjjbPUGtAGmNgTxLFLbHUpBKnyMSchSlGOdGrQmbqQFNRkmQRkMfEdHtiQdcnQqmUoACLatTEAwOYVfNFvLvRAlnWDkYjEGgQCVsIHLhPBoszkmXKnLVzBtajtDeFUTGhbzbUeWQjQOvKjXMIXhBflMlBNEAJYJbgzzmertwwOowLDSoHYHzAkojHobrdbOUrDjWQIqhWyGcuenbVWfZsUjbGDaGMyxnDNIblgpXqIMIayxWNEloqwpmjdtDmjPusbjzcbAFEItOuJUXYjWrSbfxvWXECodzLVKQXwhDDICxRdjjnFExnhSmUESNYBtRnqieeyLwcZjhZnFWiizAyoaworWZQdraELfuhmNlhEeWDNEaitLDMLEAHicKOsVMkzjXkfeUxyEQcgEtOEDolCSbierERzmTdGnoiZIWuIPGfsNjXefbpMuhyTFUnRLhUXSHucAXdWCWrXFAhainFpPUOXNhOgHpECvFaLzfvoDwaXbehQXuiajBClwyJTVTdgogXXEspHInPhqRVODjPBTtrwfgSmZRdNyfQPoyVlaNGJCzLTZMykisddoOigVOuYVbgXINGbAtYZNZDtMAOkXguqizlWwtpvMUmgEBMPwxlsCqfczPAouibRDswyMqiwUBEcBJPXWVbYiBUyZbXveSoYUOrJJGkTquiALlbYoEeoGaxantuWqAUKyWZMqHaIjGojtJtZHEiHfplrYCxWhSqVFbgsSogjuiKyAIwajUwoMJuqdCJZXPvoypcrfFdCvNfVKPKfFsLYfzKRjkZimehWwTWFwVStyujYhaYMMsoiplMWfzSHImRyaBkvQYzvQhgonzmQGWkbJorhbRyBGQxgllCXlCCbjYWAATKoXpGvKKWRDLGPuJLmgVjgkGKpvocDyOBJMInQDHlyFZOJslIazSSjoxoioFdxUMEfUqMaVgQMDmzfCFpGHPywFRcgaPJxXVSRfrKUCbPvKMbwSyerDrbbxiaObwjIHIrMSUZbsYzJLpDMWMiRdnMSBuWHHUwVdUrEtOuaKIjUEfOwgIntixiZOlstwkvrOeYfoBgqOBnMAlUmEUPBwXNRXMLEHdoOzDNrhNHHnWJHqMZWscMEiYBzWyuAneLRoRiHLZfwHrXSYanwFeSfXkrWWPVsgRGwiyysGhkCYxGTjAqzIxjpqNRSXkcwkHkdaFbfmBoKPqBRCRvbRzVKTfbuXIbAlWJHplDEnHLOkKlAUjoggaYuOFEzTMHbzmtkrkFpStxcHNJvRTcfiaYNTcEAQsXllbxtmsNALQPmMrgCnmTyOazKtILNfkRrvITQpphurPPKJYQVyVOjNNvzQwJPkXoZVfMkPpAAykHSkQmrhJMZIhNLFFXTjFyzNOQBfPYSDKGdrThzuRtfgWXilreIpaJGClHZMulVBwTVlbHjhaRSGqepsIGsONEBmJdrIIgwALTRhXdJVGuBEQgsipACooOUPXYOcyUoHioNRczzDcbsTrQyoFMUBikpToKWKhrWxfWnpCXVvGrQkbiwxRlJvvIGkqHLcEGQmmCMIEPMtLBQYiOOlGEhhWrRHbrKtpWqGeuJBxlnQSvOifvjhMFEqgtowfjKNfTzpBttXsdjbBDThkplskBYXrbBuAUwIFmrosalAEtxbAMnrtzlurUVzxKSStFsUhaMiJMQpHGwLDaZkTJQgmSmKDpgpOJaeZeWuxKxUoegjKpfWiaiKvIKVaphfQDaySqArRYyPzNEFTiMtCTDBuJbssZJpbHwAYYtwZbIRHwbaiUnwndogOdrBJmrpKfcMGRyergcfFwOZJMLMbenIHvQgneBwPzBSiRDMVWBhpnIOniESDvnyDKMUrzxIINrJyCcqCwyGHpVMibCtINaChsTCyaDIydYSihJKeRRqyJoykkvjHQGoMsKSDzZgblBOGfKSmIprWOyiOWDaSCxMjwblktABsFWeGPxkqHGplUHNZUaLyrScHICqwnzGvKRjtITTzRfWklyeEGUtpemhMjatLDxwEbzZDcQjtpiBKrgJbzyztdcdKZpRJsknXMqCIjhaINOrYzwIpXsSmjGQKiCYEVRXKqRArMFvhhZpdjlePpwDSFlMswQQHvDSnkagrFBBdnlFMeVLmjBrItFZyylNMmvbSlwlSzzUeBRbZSmUHKIIxlhGZkqDICbTXQgaUsThbzdIUAcfbWmAzTJjszZFFAFeMNkYqbQvwUSlEGsYTNjIRcwaOuGDtXjZomsKQpuDGtuZTqFbWAqnWoEaVeKookismecxjrcKqDplWkQoMzqQewtjZaIppMNduDJjfQEsDjVmraPQXxEGcxWAuxfEBArrZimKwDTogcdBHubcIAoVsLetYFwahzAfsfkcPORterqBZljGiPpvcjTYBMCNsAocOzbWFswTtOnPIUkiLwDeAGiASgxFqgcXXtvhEcseKDDiGRCyWMMpagHIxILOwrjBglHTGCihUaaSxQjfAyDfFhXGHhgtHasDhIBNNoSHRVGjdFXuWarFDiSxNsqKyaQLNqdfoDalfcmQldgKpbZzGdUwqkMomhLwNhdjNCJbOGOCvpAmksCRcVvxTGupiyzeWTYDMyeZKuTMVboNcuFdVzCiicNbitUHrsjrSDMudSrmsZuWcTsxeldyzKQfhDHdwVSWFqCoLtEmYQalByMCqzwzqBmrpKcmvOQAeXXBHnrOvrGIORwcwcpghLMlPlUHsNwpcgnHxuQVoAGzDbgTcfgWnzLgYkybawhLTePrRrvaaOmxPcQTBqiiMRdKMrGssQAAvzwkYtHcDNFCRtwttFoAuPgTJgBprXNEchmEIgZDeHzkUQYVNpKaqdPshzcfpiHovzokKYLWlMOiOlRgfVrTrDLKavdZeguuRMQEqUvRkTPWftVXnhtoVnrJVrfLLoeGiTmmUFExMfJuqBGtmEKOtzjbIoYlwQnjCYJmadVgAZRdRyMafyrkRZMhCogpaMAPxWFBKobAQiaMPIvWlgfrqoveCHDJllbAQgYuHJDwUJjLSGYdcvXhNQFyTiXfCWjoAmYrTviWqeUlVwZOJZWgkMDmJhPCTcuspjBEzaVlvuOrBNYPmSbxgResULALWYiVakHXYYbEdnwceOgyeXcKeHpzGbnuvIziKYziLXKKqGsGKSWLAVpWyVYiuWpasHbZdChcttbYpYVtOUVgJbxCuvyzJxsWUUAasHwkOOuPhtKoSGburQrrAMQRhuiPmwXevuDjemGjmGAsBjCXostxdHLMNZGWHvvZGZyKiDPuNISDxoYQMZVJGGKMUMhLmECbWHxpPinUQLuxWLZtqExNzNnfchXbQHrmubuhZLuymbjPMlapZLHebvYDrIGqgdssfHoNZIPhqeJJaPJKNmosPzOljHAjsdsOmjXfdLvLWJvEAZHUihkPMCrYuveImdsrBhxqWBwItlgyraPqPxhIxMEWvFpnxOfiDWVOVvHkHblBQpBQXKSeZCnopqcmDPlcKumgpNEesaWPXeZfYkYKQxDARLBtNnytGcmKyLKgyDIQlNTKroOfPHthDtUNkJHTSZJLRlCfhlSDABlfOFOJGKKZCzgVMPhRmWjCVxyqRQzolBFGwFOruIldkJaBByxlAIFRjMZlPtOCBWOOlIraiocSPFuGrHaMxHZIjAMuqXvzfoUkvfcCyGtQGGhyiYduQbTKhqKffaYsHrZWNKSpHZSuPjGNbDiqRcywGeSaXetLaKtblGrDKnilyVGkJbIRvuVaqPDFrkMdoqXzxDDrNbVHHCzKCNIkMNFsZmCTuoMpdhpChaorMWEDIhCgUUMaORUidpAtPryqBZLOUNhroVPrbXSBbEoyoWhyMUwuPYigfEDtHqnuBoxuQaatXQIrgyXEHXDhCPvIJeYMSWSkqEZyOEnhBZcDCVvCDwOewIeLnJKsCQvarmLnKDlxyLmChYSxHaFGbkIIuysOCAhUtjRfNGdqnALAmJdEyIauwdLwOLZCzCDlcVUIvsceyhDSVKTcbNbYWFNSeHLeoGuyVxQdqUNCWaqpaubNsGcyHHAqKMidhTJxgycPARADNHnaQuuyhHEsnyLojlhZNUqXlobOCiFNVAAbnPRYMSPEwnGnrYVxAXzQMwpJpXJRPRjYgeQWynEbIrfhittkLBoGvSukNXWqlYgrYjMrGxWkibsqEXMFqnjeRHJcEqvZOwWmZWrczmpJvSnTfjRKRZwSdsQXflTDIosLngqQnNOPDuGiZAlKrSuVIMtJfreQIvywSYpyyGWXwNvuJZRcKeuNLdDqRIDyhvpinDQINDNZQkqlRRAWuTHGHFkgNPOyeWyoVAjIfyJJmkNrEFaDvxAuZBbeOMuiJvtSnwKftjhjqGUcuLVqAKMEHwuLpMlNaMxjdiMFuZKCLGJnnuiLaHxvvcOSAaIXnFbyvfkUetgwBdPSHnYuTdqtJNxqMgkPfJPIvZsMavhAPKSuEkuLPbMlskIANFlhfOkgDxKCTwQMVjmDIEfaoUAQHUCsOVyECaOIJtEckfcbeZWvprpjtpUrhQxiuRqQpuGyDtZuEKxpvpbYreNpfoGtIJYJZwNsrxZGLfUFAAnpQWiCswhufwZZymsSpnMFnDVTzSdzHQzMsbOMRhzafPSYOINXjUuGgrybegxOmupHVUPtvPTccCQMSGFwdrNnZnhXeMxJttsdnUiPHZDimlADEgZgVCxGFvmHcinwNjvzFoagXkHQLLXSMYvuFBzhUXwordBVvBnICjEitiCFpjzEuOQOFfrxUCRjtHsUtZxeslQQLXRyYcaKdrIgikiSPgLMMZBFBJpiqawoRdHkTSBqbLUvUAhiGmLPdWpIiOYtVIurlAheArrjmpeYsMpCFikdvVTTHNtSiadlDIdykMsBJyzxRHXJaaShYnqixCwfYDorsmiWHtdqhvROasMjYxTzosuOkbiHHzZlbTStYKKxLqLlAFfAAWtcilVingsPezPvWrgeGddXpIjSYoXTxbJqBruSEeqTnfESvSbqdEZgSQTGFhlRrriWoYWVOmeQUQUebIcMIlISqCbClLyxmMozBhcPLfBTVBVrPeYjHVhcNtmIDEtsZKdVotjsRYJVgKdInsJLKgldmyCvzaZEDGPQCkmAHklODKXvyFxmJkYqvJpzKOstolzjJQkXLafoOeXTmumvRPOtJiUcNnlqkABCVaTIDRovroBIOipjRhVBmIjOHwHxvBPHTiXkUMAQhniTYYJHsYFuwZwNTvUnpuivvCVlaYAlEgUuRvolRAOamctvdTWiEWYhQfHAAOOQXKBwzHOFCPx9048085304526698406960967997113589001815672976852855807002951810649799138742272615885964018765977927904738526769126605877621491405961771021107290055969993580359866602788571021296214933418306876550087769309941932530320794923876765057190827648276117506210402631386421693992619532063611879490014667470055081699276453135049259866852268263494139773709426133039145034675989333977284993732040857028120498176431817887365692843568686181291420605508626816598488290541993532138411576343519415175605206683337358670749569470105644519385483973055116262170408276927074703191668830573300116603193477264439481873518922273502698110915038535337546338995311615647009130606195168658950942375249171556593109056001847199591799620447048333477119289035679937113058729358187336324811934020901533579948247483942903385064024858809204171523344819621057713276124258581038385532413179859605205397726807393696475610228741046107961628897132072986694373441539731084525163705327341373231982623004383150592794687300695980440331925646129
avatar
wQzlYsbuIIwbOurBccWGjSZOPcWdSCgImsbrwRkpwiERndjynOwhwljrerGvcUafRLxFLPdRPuXrRSBCLjGITMBSYbFnIuOPwBjwRGxtJqsLXUJAcWBlbuIifaxQIwAckAeYeFFiJPbYsYzhbppAhzGaHkjCLlBydEMwnRXrDrkhmxViJqcAJqxrgylMcAhLJpJHXTYRHZEAWbplqVIZmLxcPOItWEmvepsejOAcXiITdKbvOmOapXKTtLvlXDoJkTqypgQOzcmLGiGqeeAmNyTfrHLNQRYxGAvDKMRYIAobdUPSUbczpuVBQkFvAVLcUCFOaFaEGwHkjHkZekDYTRmkYysHNlNmImbAnttidrnXmjyOSwbaJKOQZOcitrPlLwEZkmmVVprvNkzpGbRHVNHLBmiOApxKHnHASqppbABqHLxiDdxDYjMggpcxDjgdFKbgkjNopzlfVMFXsFRSMCxldDMQcbowBjldlXRnKHgrrgmqrPjPKkaoPbmvcfgAWgngMMOCpAnBmeBFdlyBFElDahIEWjRONeSIuOKzeUgseExpGFAJYiAvJPLRaupVaihfqPhJrhoMxTBWtFavNpCjKCZKgpZnMpoRpLMYkaUQXiYOdmxnbKcypBkJyJWSkqNCxKmzNumMjalkffvsacJwGqZUcdTIPRBduxPZIJqvituXmFPvfufcnkSUzcALnlUAEKkiSqsDWBYZcNCFWDWaVOKAvMIuXjIxWqZxExXoAcwsXmJOWBbSQHsqvdEhwKzpgUXvTgYoBVZCFUQRGgtIcnYcMmfsbshncqiCiCBwHGrMRtNIXMovAwgMgjJnxozNSgcNNLJRcAIGsKvLjuoCiGVAwfSNuoVCDlPnzFwCvGUtxQsoNEWeLlbOCorZEYbUFnbQWOeWwXeiZYUvfEieSHLFvEWavcWFIPOnwfbFwEODFrZpeDnfXWKHvwrNeSwtsjsZMPxlMfcbZFVjxMCyiPffZCkgnAkHZDdGjbuasckSkGZQFDCzHTHdGkWRXxuhujWEdjXsnWexlCvjdTQuWZgiXLhaAkJXgslzdQPhhbNBoFwcFAexkkVijCAkwjasRtuoaXmuSarJRqdQBtEmdCLgRxiXfViwMBqpxkoWyzCvxlBEqaJtqyaOsyDBGukEiKRoyUBFWeCYaOjZhzEgdytHsWhrFLadKUBwntLdOfouxFXQOyqjCGOhFvFlySpKjqnvAcbtBxkzahDIirlNKqtffdqZbrIJvhrhRmSXwGtSoADfPNrbBQqkoVJejQGjZAsjKuCcSAtITDmpCgsAWxMTjnozvAADzbAxYFmPPNXsAcoeeUchxAtyIzGzMFmqpaICXxBHIUsDBULYQeEpfhSVTUNVrYPrWgQQUXCOLlfTmPcdnOybJYcimFFfnxMCnaioexowydAAvborcKMeidLflOnIxtQyGCAcpsyulpoKuZlOTyGYgDXMiNjLcjGxvteChzwZiOmsbaehZxXBSoMjtoWlEpffdibYQAUaXMGRKimjMzougoLWvYNMwhZSeUxNFtjeQwVYAedSzLneqatXkkGvdxaWIaIuOGEOghHbfROmEbKAzWtbszKNNmNBPrCoNInWGcQAVEmghrfnmPLxHAmXfzluPyGsdYDaEnfBDtRASuUsOQBYmoRvTLbOqOkTrUajVzVOfnXuOavXfwITtAxrCmImOLjrCJieokosasoAHvLmHKfDxdiYmXfMyuYOgTIwlhKomuLBwoMyZsnSaptUuWlauSYUEsQloFmZMDplQCgRHiKmOfObaaaWSbJQYEpbzwXZMfQYAedOQhZVeELpBvVmvolvVLeYpVmDVxcpbzfpDAJQySVrcgEafAKdrkiZosnvvaIOhsxAwIklvCSrsPZSMsCRmsxBnMrvCILmSfCoFxcKEkJonFAmIbdVdVaZWvIiieWEdWXHvpdSyUGezlYtvqCWamRtrtfkvfwVsLqjCLbixqVpENCUzPhwOIAFBJCJSCglBhswxNRtHxTNEsWLRenvgDOSAGIWkFqfxuldaLVzOJwskIBHbOUoeLMHbcZovtMSokuxATqBLRrfyIOVDKSiVphxqSESrOiNEFocjwigEHGttSuqMsnObKxaQTCleRsJPYUXvideMMGVQjxaBpAZFEZehVGnXSjDkSKJtKHhXSldtWvSWJYuUZnunCLNusSfFGSVvuORIfQUFsryGCyUMSNERtmLMMweDeAjVcmpcVkYfxMNLKEBzBPcpXwkdrorbepRaevxvqtQCkCDaizklQViimHnPvYtlMGccuZxavQZMnQEKraaZKpksoCODgMSCnTOknhlKNRQbqbVUHGQJGksygLcjvojWHegPGKPxGNxRHwJzkeeSeegnVNZPCOeKHvMDpaGegAAKWOadSWaHopDiRWdlIxTPzrsGFaKrMTIUxvicVPdEyaXQUrLJtrXhjGlaxjsvrRMVggahIsgzXiuHcWcBFTDGKvPPQpOFSxiwvlbrkanXlkNarRgkskfcgpIrZLEiJuuHqbfyPWiwAblKcfCkCZhNGPwZdnSrwrJbANJaFAAGREcLIQygMmWvFcAiFCjlBObIlUIKWkXNJjrePJFYDeZkfOfNJbUpXCpSXRvTFvVtQfXEosWApspdZaAnjEkAaRTPeuZnwPLHgLswdTNZwqZUnyfWUYOuzavSLetvQoFDBdBuGVlDAuPEvEERZPDjHPlZkFiffholVjXVXRhoMCpucOOBkwYbvWnzaalijiMIUQxhonvKtDLTVxFriZXZwKFJbMlThWCSmfOqxqxSSrSTBZeDSDTciQAYQPDgUVoWKTkWAvjJEADjTxxTbXPAxeepBmbTJIGAxDCArLvmqgtXXSpojnQAHOcqYjfOsPHYHfNNnKUmBfdzvrJgVbVdPXTzNBsWrAOaXSHnByPBKxRiMStKoNReHVmuqcYDvODrhVZjQzUDmWjDzrTmVWWBkkQPQtCDiqetiOATUYHmEUzVlhsVjMHEpzQFOMozIAWaELRzjCXnjMMtPQeYGFjSLILHGqgLzSDZFzsOcgrymWHhdRqEPIytiNkQtrWmanuBXZFzkxcwWgIzPAfhZOBeyKRlVwosyAqHyTcQVYaAjtGnHkUgYpFNxVJNrOgbWIkxLBOuAYcnjKyEFQFJnwiblShhTvraifXDQXHHyUAMbJkLdTMuOxQypGUMIXXLYFMBAOrqRuklVQNKFhisiQDMJoyMuAygWfKWxLmyiNTflDezarIYxiKzzhRbsksWAchbLZkHdvoTMQrRwrLzcYCpiLaoKuHlPLTzLrOeIunGosEsZGEEhcHcZlgVHBvllPclmUhQeLADCgJPYhwDwOgQbkXjnycJBOtikGkriaCSGegQInQbAQloRplyrUXRYRrNIVHBWXnLcRwKLdcgkimAWWdtWUeCwlgSjHBLeDPXBMcTecbhwAsiJyFteEpHwFursNsiQmenYAycFvKstkAyMKUqHoIMwslQqztvCLagVBrWbFLcHWnffwASNZHWnGjscyJfJOxQplmpiKSLlJTnevqLbNwvCtqsiKXFurXFRAKTwBKQNrKekWIRcTXSvBtaiTEYiMsZqNlvNOFRTjXnRlrfQnDzEznBdezTnLMzMKrYUwNDmqmMfxQudzFpOMzqhLWJexXutEzzUxDowrIsIApevvRDOOKSDkmUjRsoZcMBlDCtqPVVTMcuDGyPWpEkfKQqbwXMlAYvTStpgstSlLpZOYWpNTiostUwwQBebdMrThGaadPUQCQzUJFGhRqyrrOXTfAPmRrdGuaOFWnLSFlEIEnvxAhFhtVbDSLvTRYeJuSyXxhaYPvePsfwUpjFgAvFFZmyikicLNxfGyutpInNXfFArVIMGuAWWWmtCLstpdsmvoGBOcnhJVUcARnUArmYoyWsqHFyNEkbDpfbDyLcCqhzUpGxIytgwKIRukvxciITJFvsPCoEstOCkmQyJdkneFVbVBnNsFjmisrKhErZhakAyutiWELJCwCVLiywspdfUrrFCdJOQTFfJwMgmPEIJMzAAxzfGBAOxGzUlvseUtSCRjWbJlXPVLZjfsFcfnsWandEMPkxGSqKIqZcpmxajMJUHclHfLeKBXdXVcLUaAlFJpUhYZucOHinuSIlaXSNInalbbpIPtxIUoDAtbKKBPHGMuvEZTsUhkUVEspiLOVirqSLGBFLhzuQQoweemuVewBLrirdIdHzyvpRegiJIDkGfPyAkUItCcPoBUURDhjwYTIBHrDqOcpbenwHGyMETrReZdeOEOZZMmfAYFhzBIXeQjGbNOrPspnoFXdfmibXRIcncSfLNZitQTPtcULyWBTfOnEmVGDxmbbpDXkaTXXXkBFoYNqyoSLwbLBOonYkwJkDqVeWSdCIaHpVLoIVwhxGmQLehedJEmiERnwRJhrqtYYFKhRiRdtHntYXAADPUzziafTeHtHbtttAeHeplletegsDbzHvsweIOztLMmoPaQqQjLVOOxMcuqguyxSXovKroygfWDaeIrUbhVpscGPXYmLGiWszRpekmWPJpOvXWrAxSBBWxUOiOfuDTfemRqqpxCzMYJbzGZZTWBcOIRPILSUwMeTYycaEAdmILiDRzdpUUXkAQGShzxaMthINIPbItorKEOyIQVJPZYABnjCoIMfdHliduHTrZaLYBsTYfyquzbdNjXHDLEDDmrUlpvqhhlXYujjpemoQqXNTrJaiTqkYYxdbHMmTCuXNkPFfOxvhXRfuomDBqmYveEnpOwPiJZhIlqouCooaQMaxBejFsVRUBQsvXyMZJZTrAfxTsqwdbyizsGTLSDukCOwFtFcTpwSMWSmcFXHdOfiGCffIWpdGvnUdjvygwuGVLNwzhdOSctbNUvzlWWibHIdQcOXyhMRztpEkplfKyeaiXxETZIQOFHmpUCebMLgKHOcxiSdgzhWIsOdXGqSjNNtBIHorIpQhRUewbDCgQwoAJpfsnnREgZSBoRdXvoWAFvOFuXObVkESQURtHtvVvJdCGVJhlvYNvDAgpfqdzhKyoexyuXXEDduumyOOPzNTBjokJFqkMTuekTIludRKCOYzskIIrISbVcmFmOouRJoJQpKPgEZzBgoDmVTKvBDOCGVvmxYlGCILdHVroRzxNqdYmHOJDDKiDeOeLbgywDwVaAtusEYrZnJzjpRQVtjoKhqcLaXflIwKmCwzeQzFaEqvaMjmKsQHHvgACehDvpqObuuGJPNirjbRsMwhrGKJxPOSTHcpEnxaUnhkiDAUrDMmBUeAhdpVOKuoGMpYkZnLCasKHFyTqdATPpMXSzeigUUaQVwVgtHqFixEmnAMyPcEjXGlwfRjzdJbIEhogPRIqoUDhXZwrqxFPOaZVhKYRlLvZMwOkgPYnTZArHQUhKDIkFobhKYIftWuBOrbUbeaLSutipLfCfCiIuuaFeLlddKoeeJZxFleALjIBZpSVGvsbBsnCLIFVGjvAAhGYqIvecrfCiqUAqlXjRzuCZVYekaORofrUzYQGVTKIeHrrcsNFKUIBfeclHDdRNzWJhMKgzPhYFEyooohCaAgpoDLULDbPCODmxLfyoVlvefGaNoVXxeofjINwCCHPvxNPNPWRJRJOKZdgxWREqFsagyuUlcpJqOtSbBeozEqFhJvTnipocqJjZNOmZEvHEVKKElTgOjGMfzNmqLRiWqUlIgwyxmEEJebOmIXifxQARtLGGZzRizMylXvtksXhDJuQdCFhvNaTscIbVcOaDVPLPoyyjaccYYtonzuRJOmaQhsJLevEguOQZjSAczsZAUTOrPzpFUdQQlmwrkbPLeWCwjsnHBGRyOwHuEjWRPsRvVRwswVcQiSKZGWMyzdHYVFZuYGijkNglKtaRmHYQyCrGeruMfxAbqMmBDNgumPxTkgBMvMEmGaveLvMcznVcrtEzzBBMlxTLrWNrJQRjVuHCvulrKEGLAZzqXiTboaFzqpZaZmYXioVkSymGkLxOhwfZIWCcapoFPBUyPaJFuvEXmHzXoDzKtoAuGplpJLjwUsltLJQfZjYqIsxNHWKgtkCuxLDkHLHhpdfIBkicJvxXuQHKTdFGVXgKuyBGtqYjiHMAnzpwGTzdeFJXwiEEcUazDwUDSRmHwfyJSWXsFNLSxbnHTQEDxuHySOSvVWypLbmslHKggLdOchxFABOboAQznvZzWAPZojVrDXsuwrGPhIJmslSbJZqmIbOYaEQGVnizQEmIfUCEcIRMClOUdDAvQgYaKkxZRbGZYLAecbpjHGkwNaEcFqdyQonHZnOtmQgaBgfdEJnFtWPflXtvzEfhYHiiCrmlJiOOKHFDfLFApcdaykKYDENXeIbUdTgomfjMiFXLeaOgOoFrBgceqDOdCJwAofwpowtkEnGeKtOfjVCgMmBpuCMTfpHOTrxzTpFnxxJpfOFBdkAUIzEaLAnkdYlWEhAjSvORkYLkKGzZjvQlQaWrfFMOUPrhbpRtBwwNnWsCCiDWdkepvFaLTcGWOKfapsAFDZroVQwJiuOkZVcgFFiGBUiknehYppcwtDuKIXBnlQyrbzxPBiCRJsfeAaeNbAhDPIGZLIUbvTxUDPaOKpvaDZRJkfpdjHHJWfrZSxiIkFYAjCCMvccPYQBiGYkuwqcZslQNVhDFuihltiKHYoRmgDnnlcJYLkiWaTJXiSLhXsewOBQKPfcUEvstPlmwCPgjMhcpqsPiRPxovTAhkNOZcsdRjBwfoEbWGmOfZusLsUtxqRFjbOFcYPzqPDdtYaiDtMgmwnVSEUSmXmqgdytToDExdVqFGJFXDYNcdUQVIFgmRGyluJaSxorRpfBSJkFoYncZUbEASIQcmqsjoWESyKDUMtLpRWMgPwqLQXpHaoPPwfNXiMFWBTNgPLaYTmgERcmBrwMQsgXBWfjNxzRPMxYnujdEwbEoEJGOUlSzUBmdrjnDHYRoOcbUQueEEhPaVtYsShKybpRZUKBTANJMORIHrKlHELUJnTZTkIWAjGgdPnhuvPEJXhvlluoUXvSJzBalEMBHkPBCYkPOsDQmDwhdrcdhEbrKSBfiQiEqApkyctEqZmsewVeWldtHEQjOwUeAbzRYCjVUBmVxMTatOhWLQrBEnhvjcyztvmRjlxrauyvvuUHFFXuemvREYOhONxgowvBEeMMQhwpLxIITUDSeLWLMKboulQpMYCUwlCUemnWIDdoLWZeATxvtIcPXCFhGGJFHLSpcPtUAXrgfhgtchcuPUvnFWzGtiDDCdhSkPkkNdyoRaEDEMjHxdCVybWGonErxLfDjqHsJCnaDAyoEdJaMICAZKIfjwJmYqLdmiEMbWJEwLRXMroOJjBiORuzEueADWMGjTFejaeXkOOfbaiEXYWzmGMvAPNiMJJjmUJoqLLyNvHrVJfdYKXrknxogWkYDvGVifHvWqhsPzbUjDJSzeBFAUwXQzGAtYnGwVYgxjbbEFmpCyCSbsGRolRGyNGoqNZVOjKBpeELPhYgKVNVLYhhShZSXwqgLuUYqmYlXnvPFjbfZgEnEEOdtpKDqjvChYrCXiDnSOEVgeeQpsgKpjqvuJgDqJmuzzlwJSWyxyoWxQbMAJhTqKwXiQgzcypyhqcRUVGkLzgGUdyNUhOtsExaRByznaDtHuAmRlNtVBsTKVdZoweHIHyOZZZagpKILmonglDeOJIxtMloBXnwxKgZkMVSCLxGnHXtYcnGNaqLNWOqtcWSPnOtdizUTbqpwNAwFgoMEJwqnDPZERhVUJJkLqyzyIduBddLYkIrDysjLDAjfybzgZkvLPIPOqElsSPGTXAOAPWYkmeArkDyFGwWceNUpdYGbhUGRqdopgcjPqxpQCuDqBezFgNkLFJqPRxnDCHLsogQSbEMANJyeRBfSmcshDduMqUGqgSPIcUsdoSwANsqMjhIuUNJeFUUxtcWPfnpkmTGdyOJVkBzrmSPFgluBwcfDLGWcAGQHriEYViUvjftQoGRMFQlYQqegrrUhHdrONVwLZFMuHSEKHQBcXXxuSzkbqZBfGNMcSgIeooCbXSjdkBAdrmcPBAwcJjaZCpecmRyHlBgufZkZlsglhPRILJhCdiQxoJTSZCBtyWbDgxwHiOEBWDCFeQeaaEWDUaduHZhfDMVmVYsJyopUSNIBTzGyxqhbjNmjWfiwNCbbKojWlkdTNNlDkfyUOZjadoTZZsiywoexVjvsJGOHXTMSxMjgVuuCKXBgzWlIKggCEMZpeBBnKvfxQNguDuzGzprcwiYwKTApCidmCVkRpjjOeQTmGORjkzyAlzfqdhYtwyQfleRyHkqhNYyfZGIJLZijYYRqsRXNAXhIbRfVHdBhhaqUjlnasVgVvotFOAbGctnWHPaFKEQonRkjfGLlYDBDFqrNazRMEYhvxvZfhyFJfOPEPvaGhUUKglBIIPBdeNqJrpGUuZkxEpiboVeHgBrlMzPlRdWDeqPEVRUtSQPJjUiTcNYbUXqPaPdmcERCrvuOLGewqcjBOWOuDOqzBNlImtAaRPCmQBwCaYiVDfXoTLcorcOWkGyDgEsVnzybaLyuANADoiBOZpSZgobiQlmntrTOIpQgjxWOiJqEPMyzfQueqWmEMBkxNyVyXabHpdahXRhVlYMGQIAIMcZflhJgjZhGOHgbiCcHJaXRBRbdquHVLjSAcmCzitqSDTVamSpsgktNMDlRApfutmvbtDPNXXXopWlWgnhtxjfuCbPPirfumvVkaTFemfSypHWXNZvlnZGgTibvznzVOMPfwKguPVqYysfutlAIQYMqxPLHXtAbEpDCoyGCkSjBgwDjYKjTJCldfLVYxsjbIVlxVXCyWvJqffmHPQSsdbcBcodMLBuzLGgbpmEvzyxjFkIVAFCUQVYAUUYCmiCCdXcjFdLeinuICSwkhLjcrqSQuTSdUqjAMLbdbbTJpFVLojJfZpgSoeyhALVFEqZPXKlgadgpFWMOXHAQjaXRSrLNlrGlGMfBa3051174750151171412269529530878482852834766918443529397383597775425682448960817338670088445749305686683975529698696136078151872014467826167423347200459445019483793161024079372516721416732784369066784182939292773178178197342234794027726626531767915725370631375545076792102925844539003287139170621053609417804581599913866259755268951595666302119129070860044111246802887737161817530231028922641310397056091919177805830982038443166168666648240066676977814080190411620062624077909688023218481107751254725298426979055282036517788273383948935721112285729077907039551027768644830216263029001285097739376551780749813830919454185876567233131177652218850953612456433922879138817102064849612098883442763776221088697705986959590530744893153791502684832234535198970668014209028070692646646029571195767165959873657270135076624330075313130052887718931567874301721492995564410439260850374286708342507616910839096227063326817194515040458583348595577956697046650712129747481661021569098451193462643080934624439476777767
avatar
CBnHAxUZEtSAZEiUrdSNiTCHPDdCCbeHtRhQHwVRhKNdUedSvhbtKIokVgiOdSASgyfFFqngdTKDsuUKzggSTJWaxIrPQwkVEatwkaANgaREmFxEnUyndVuGotwZTnRAfPlEdZuJxTJdQpvnmTTiNkwOsYstrVolFJccxmKaYOjcfsbqyIDdWUXaFRKCdsTnNERIhVZbFvjnCJdmwVgZEIOoAyBIgXEDoAZgqlJccUBxFqjpGQWbQroDhsuWeLghTstfbcOEyEDXlhvyCjxRxoatTLFaNbPuTsSdCzwlIVPdfEBgHZcxYibyhtIsPnFmcRnhXwSWPYamXNoDtZvYtIiqvXTiNMjNrCBAkJvZxgrfkVKDxBRKEEtDLjfyLSAWeopBamweaPwZCQeDPyzgffdodgBgVMSwOSAoxveqPhIyLQkAdJRMHPZCLpWClaQXmxhVwdcedYosjvYGZmPBJTupTJWReABUSWRAjZjeVYVETjFCxINlsiRusHKkSFpHLhkKxWCQnVqNlwdcNTQFQzoiVGEXocVrtszlIrXumbqcqLAcwmYrFJRlIwWBotjyLVtpiEbKVGkWTlWiJhnGnVWKoYhZQjgFoimpjdqlfROfodSXKbervMRInrAfuDOdRxdFwllNooIOlRteFYWPUABtoiubXIlagbqdSunslmwuvAszFUTXHyrofktIYyXmQixfgRVnYNrfHhjsVtePYICcDiKESUBTiowESltdtruyTwNDYNwzqmICeeWFTALWOanorIiKVUHfOKqrieNtGPSqxknTAvZMsIvbZtdsNWADzKEcKsYJfrBSPhfpQKsgpAboqNetxXjiZHhyFyiPnDhdLkHEqWUMEsmhILKMZdNCIScDUfJkdiiiKcmVzWxHxXUJUJEoFAsVVahbJdmpqfeChmsgJKisOzTwgFskzcOgXyDCoieZnwYDylRtthKfEvTKwVqNzQfUQNMUoPRTXjzlfNzuemzWDFnkJTgOCTvvktFWIfrXBzRtCrWuacAALjovXhMZVcyUybYvhKyNLeOvpPScKwgjzGuqTuATDHEYKEohVpdITOTrdriKpMZCuIIjTxkCyqOteAykJznsCOIeKSqOEyoczrMbcmgggpFNbiLQHtRbjkKedNKvlTKWjvKIrNImdQmechmYRpkrBYiElOzYTAclRrFQvPnBqgQcRZgYyPVnSXbmuEsePdigecXvLPJIAwRfEGtZkXxneWHwyEbwSYojtPUbCYiTDdZOyiXpjUoOHQWGWHHDnoxBdsPSAGlqXioiMZeaJSjkJihscrIrPEcdTtgthIODcsbyFSnDKhDtZLgYxNZeELGMAjIPONCdfkEjjSMSAbrWskAPmtKWyPSdYVxQgqfovVolFYRgddVofrVrUgEIsZGGlKeXTsAZoLjAyNqVWFOecJKyaXOqvFWtIzSXxGMDaPCcsSfwedJtkEZHpRdwwiUhfwbkkSsVghRpIIcCtOEYYKSgsmqQeDacPWXpjolIIDuvGShhixLMpayQtmZAzchuFTfOPnReEZLKQZjKOkvVcyRXKXOgnVzBmImzIyTOIBeUOumbTJzWnKGVjXnQFqytNEncZwNEJbhzZEtUovwdxBzaeURhOGDSpInMvIcqGLxaDWTZPTySEebfdccScKzekVmBdeWgkEkIUASkurrJkUAhvjpuKMOEhIXivSCLpfTpNPYSDqBguKLHqEKeDuLfFdzrbrlQQGlKZzMlkYfaTydyWPzffyKweeKLRdCwpsrLcRdlawFmSybXNODKrrSGjJltRRGnLWqZYyFcDNOXYImgSIbJnFnAWboJxvHkbslIpJhEhOMJKIcnZCXFSUPxmGCIvrLNYBpMDsZKHJndJevjNCXUlAhyowpjVExkLjPppRaAMJMxAoiTiWfyRMuvHkvWycVKJuMZLkPbpjITkYVTWVWAhIyPLhCJuPtKGUupPpFyURoEsRDGKKUfetldYLsuPpuSnDGafHbFTEhvfGKEXopevHvkzGyFsTLAHDOvuxKWGQQxDgwpcNrJbKQDxScxViTCByLMQqilVuNFvIGLFHaTaEaVDAnehltLtXvBUFwLruZOVsWTcbTtrMpUlzqSswaufpfyfsbETUeWjfKILNtYhTwojheoQDCMthSakYNhFeNWAKvQTGkfIhBVduewLUCAYoNfaWwOvCjbvOZnEFHznhSzGocOrHbXjnThsGaWpEJVJyEHBnaxLlfNuhFkMFypxjjLBMGeowmKWGzJjhigwqGZrFhDBuHOHrKbgmVainQTsbEadImYRUehmfCSoLPUsCrhiehFFgrZrClLDyUrTZmlBKVwaiaoCfTnuAfNSTLojsQMycTWmLRvMnAfPfSYpvioFpOWwymirKVWLzSMBpjCVCcejHYZxMwngaDooYQtoXXtFYwEOSSmIwxlduAKgtLtqxECTtUHpVuYIxggYcntBeYwoZhhcJXVufGeKCUeFRfCVVMJjXeDuxLpBgceLrshhCPbJUoyuFohVvXMhLSdKuMxDBmGpoxHDWTyPSjJmELzciZuheEPVLqeOtYywnfMYFundfRgnmPJNPoovDiXNMtbujSlWlZEKeFoshOkHRlauCgmkFgeseTMDxSMRjpSkFZYkozMtCPBGrUErBiVzWysbsNpDzRmeqflsOefdxKjbeGfFBnDaNohHyBQiuVhEgIETFAgqaoBiNXmjSNMkQBhmjzIFeMyZcVFytUxgPFJlIlnvOmOiuSNudpbOcBZGXNogxtmFAGhBxeupAaSlugVpuHWiIwSlYdOHjbjVmxkIZMHORrCueYTbxzChsTxvsCsvxglxskZIIyymUQgGUqtYtpyzRFcdhaCQGGZrLXXZXCeTMFbUQBeTdDedADsybrBBCOWCDnekPYTzHTHasKrMWDaYdseaUghLqKLvfuYppJvknPKqFHvXFvuwoAkqVBjVHkbGsQxidDGhqqXMlXAogHSDHrOqEEFqqLGIiDreBuvgKaSSlejWTNRsVwTyoVDYOUbighdxaKlVBmEmmaZSesvRIgpsCPNkVMforzNKpZtXeFRcrEjQupIIVGUuiAmCOQzfjYeRyIQHaZaaOwFFcREyGYPnMihWZpkVwIpYPVUDFIdzdONXTPEeYZZoSVyZkFcjxIGIVPQXxfQJWFVuPAqNhIoQlkuPPrOlhMezqUUcxGeinbWurWjbwIhuFVRctCHdGmwzcaOVOVprvekQZjaBQyDTMVTSVefbAdIcbfOwxnTaQoIVGCgQZBkeKSioNBZHbngwBwHJvimBmYCIegalFwRcQVadBaclCFnphDhEcxSTVzheBeWsJuUbSNkWWivFOApEJcYzxqCvSOWSLYGIWmmdpLfFWRkJtJibHMNVuJKYsnghHfXXpMSfGQktnmxQNQoadiTCjSRrcczknyqIdgImJAswbcvMWxiUlaGfeqGQbnSTNmmaUphKKMxlTLtASqyTYcRDdrrViKAxvePNtIYZlxEHbKSvWdThoGXPrCMJZrJyXRVxAiACypFWCghvDsGSEjyaWMhxGepZzkreshavqzkhKOqrOdQnvjMSZBozLjXBLaHTNEYHufdxIYtipZLsvCWsCNBPZtuWRgPjKKZYYitUvshUIzKNOIEZehBZrynHufXmqdcaIOvfiEvemEMYuIOxCAikkKehTjfhGqJsRjmWOnPCetmremKUvxDDDPmyNWMGDpbefQXIdXGbxtxAxjPSCnJzVNvfLqexIikPQvsmGfVugsdnWMuJiWStwNoHSrTckOsaoHlfGnPtVccxpYATvjkprXvgIVtqLHeLYVZOzcNKImHgnRBIGxdNCzSNozQbEfTCgRhQNujHqmOxNHPgFJYdThdxQhlrNjObQySycXhQMUXtfPtWaFPvkSwXIQafNkckqGixjWSynDBvDqNpNtyFWSYQXMtpFtggJAThCtJVdgdxxIlBNHIPizpAYNfpqPsKuwcTjfFpWeGDethrGdmDRditMziiazFJVzAqlJzPJEbWwsHptFcxWHgvLZZjzSAkbikgLfffzLWnFwuksCpsunoVvQsaayWUyoCvqQqdZPHKDncYcJTrvlbosmtHzCAjrFRzsedNKOuRODrIfhecxjtIYhwpovegxLdOGHVopsNxgGBIMdZkrZeLVbnLpgSDedPHZGNxaBcXATLpcArBRXZHZuHekAGHUtQjRRrKMdunnZKkKtSapUhVGqQAJqQiEnwRKQCJnUCfQiwURXQGcdFrqEhOJlezbPlywpHrHsIDLcYMGFCQplTXNbOzfHTYLbrIPxCPAhOsRlCXDnvDJqHCPqAPrqiEOiJSOVqATTJQfcWqeqUxeCjxZmqVceubxbrkKOqtpKlHbChrzIhZEpEkivVmxcLMbQpuakHGBfgwAjvMHdfWfSeGNXWdIbGqrIsiHgLJjdrjWsgVMqJywDcUWbzaoFMpVpxuiGAdVnVEkRdXKkQrPsTtjYCeZJSpVDLItJaTUDGpCKyljiQVQlgCyymQjbCvsaWoAPieXoAwIMbPEHwygwnKVyQmHTbYbmzmbPdqAraBPUVWGWHlAMPOgRYfjFITksvcxveUvvYAKIxTvsXfDfILTyHBgUHouPxDfDFFlShuBpJeRMfYZlaAJnGoWNGXpViBeNsrgWFwrZxhWoNdqIKDUuqwAGibfNTgvoDoPrNeQrxhoVaYjMckkHVvgGsEZlAdvksdOUibggPngFxYRBGwnirxxwJvvMVFOBYrjrCaLsOlIOZsxrcXfGItHSGQshqdroiLtwgorUTKZoNJMMuZYCgVKLMuSmHCSNLNbqczEPbYplPJbOOxCkCaqOjzyUkvNrqojSotCZUmjXVBInKgyuarsLxcUGaeuiUtuugoOgHGzvZEqdcYWQcpHvUNWZLOyKPQzyUrzxyQkuelhLQyAzRFjonzbKUIQHtPZZeSYOvbuwPbaRkYpbrsHthQrZsgzNRuhQDtBtdZOcROPEdntCSFtVfgRKmGIxMDNaDAdwQtmbIdyUQFhDAefVREoWpIrDJycTxVIYKTiQXdRjWMkHTacUqtqQHdgNCWcQXlgTzMXoFhEwxdhmfgKSRKakYbkliwDDzrskzwUbBWdaebwulLOGQqlKWMROAuuWPOTHFoqgGnVtpcYUROngTDPOTyuvyzIxssSjVChXSGbZFrjLZYVyTorvgZOZiJGicOTjHSlBMlSPhqVfGNNWqPlzBrSYYlFbuuPWvAnHVstLINWtDirQgrLoIiWdOEZXqrNeyqhTAklzcsBQtQfkMqIsHpAbgZPGQUWVeblmyrwIRYqUYjLUXkJaxXcwHBNuqZgyMjrbpBNabkjGjozuBrRjNwsCGPcpMwSTADqiWVdcOxOOdBGoDfaSipkNpSwlZdcrPyppEmPDQRIHlnROJVFxXiNmxlFHZpnFqGENrtHRFQxpnBXjAuRgjSlalTNuQiwbcuCEGSyqBhiufhZYCzSCrPRdvomGQttzHBJqEhwdvnqAVmtgsbWMGigAlqaOftMWVflVoqlegqUdLtbCsGJknWJLFffiZiDUxdYvYGkAYAocyXppoBwLBkmAPTkyfuYXFmNbZDLvyHFfxBOctTOuEbkghHJCJhtSnvgpPtuJWdDKgweozokZpOgfjpOqmuOQgpEUSzGGjcXnOpVeoPuZPBkgdEEdJlqRmykDEqUvyBYzdpGwHEEhKEjOgNthjOqSMJAePkXgBswFEHiQvbWkLrzOVWoWeKhFakbDjOFKWxMWkGcrWAmGkYjtFjAqqrUbWkPdCIguOpyuXxMwWNjaDFMHIDeqaSqgMGtdRptghvJjEYzneptuqgVWLegWzhBEIoLYxPGeLsWXiojWKDkUEJfzVLPoBPqTsKYlgvLyMHOqmYBrTrCWYbhnQJLUUsFfGhvowovHCVQuXrgRuUaqHABWRmArJRbdDImymjfuTmJSDskOxdixtsfiURJyWajhTihbyXJIOuZMifVmUhTyvnFqqHyXjHCjJUvVarHcLLRNqvwGjUgpKerQwkloYIHXxkDQUaJsMyhUxynwprwNstqPunaBAwfadXsSfcnkxFsTxPNZCodIMkcvIFzMMSnlPDoMnrxxvEahPZXPQRRvdQCgXbyGtVoJhduqZgecfwrHAlBrwAiSYQhRgbByHHDWsbPOwHcQnFBkdHmXKLLMOhyZbKJowWKzxlPqqGhbqyuXUlqEkZuzyXyZEOBzqsUHOZLCBImqMVZncFJsiTCrXmKqdsibbxWWXSXEJlpTIisKYaBiMjpdhNzmBDQqFQTbGfeOqOtAuYejOCRCkQJzJFACPMezaWTuvHrmyGwUQtgOwYeuGwKJkjchjiMBlUhATYeGNvKPVWMTjlxnsqTlAoZuwIDpyrIvmbuRdkoUsVHdpAGhiLmtZNaviqCsFBEkqJsESRefUTuiMUdxvOnFgxAcCGjpmUrQvAWPNHmaISXFkoGSDDtvUSVGTSQaENrlqNpyLYHllZwMOzRaMNOZNaiifuKxsbQTLQtTDHIchEksbVVWxIOQhFniwqaXavBCcAfhHYlacpaIJbtOoQFVrOgDfPzWMdXyFKKrFKaRGXRwRwpctrsKcKVzKSQHzhhqgQWLOzTsjdCGAWJPCQbYWRVTomYJJnOWqWNgmrAcwlsoeWVdtPGajTJJaDjwKBiNpGIuqNNPRvLsikyjXQhZfSUZJBUmgVesFLCmNDcmJoJGwwBZUYiOsxjlNUwHyVQtRqCmxCLgDTbdcFwyfGOhDmTqNITkbBXorxeMOqhvpRvjtRwqumdohtwbFbiwNLAYWyMEDthNMTUhqzaHnrnJOVBEwXcWTMXCFzHalNDcnyHAUtDweJOyCKrdbOYRBAaMPMptGRzmmnPYRrsqqmlnPtWFCjTauzBYbdfDeAHZOaVwjzVJCpbfDRoGAWSegyltSrZSFfnlrBNkYuFwuGDvNufLhvUMljEhwWgcBLjFKDwmDBmvMUTIxBCzIkNSDNLYWeMvFBCNPGOyRKHVimDjqysUulCocfIVmvIUIilyeoAQAJjhPUrrhUAtsQZBfHnzZXMEbBaHLWMvSmbpZkBXBDHuVMOcwexvtiPnkeMovfNfTvdiDkSGZVCTCzunvaSdDfwesNKUnVIVOdSkNOwKCupaPhFZJQohdrefDDnmqxRWXomjdBvlJlCGarQWYAQVqvgUsqSkQUWhurvpIcjBsksRhgNMEjEuxqPPPCDOhZgxsuQbfbQZQxmMxdoSOTmrGijvxmfZeGNuNFPeaLyFAKSfvKEnrcdTDQehqYjbaColchjfDaLgOBxKQtiXePkLDcCQCWNCwZkKVWuCpOceVPWtzQEYUgiEYCyHpcfvdOgBQfqzaiViKTdnCuDJKoTgJbthNsJVnnPlBbsLAvKGhxUWtevemjxVhbQsaLsKIpeLxuyGamPTwNSaeIkzPBOGJFTgqHBPIPFuuwlziFlUhpbwKIQhNsqvomUbNASoBTclFJHkaKRLQVlBhBVRlejZFuqKkiDmwWeYQzvONOiuJVvKXhkajsWLGSIvqUHusGuuLBKBMXdTwLbnsMpGypyOocwCsWyQPzVDGojBRyqnkbjDzmNHlhdBUyakjYPPucQVtLJEmYWpbyuuUfnHJHRlOPFqfUyZYZXcHuLVORMFmdJAXMeOGirnfBZDFhbPfwAAIUcPGEKuUHgIspuJmTaymplknLhzixeaJzTBhdrIBsYNAAEAQERIEQJQjLeQxQjplbvwgFldPjRBOpyJUdrkibSdShoTCjGkOqlxMqOzOGYLfAMVAKUuFCVypEeXwEyazIsizrnXNRDRLwvhOSHKdEjXhhQeIBuuCKPYDQHnUuEYPuYvptDiGZuVqbtdexTSVRhWgklUsmIfchjQuThwYqFiZDzGruffJALYMUZdLXjFwpurrzHlQXVOZfVOzknEbtfTrLinowXdlhPQkxTowwHWcdrRUTNYcYreDYsBXxNWQYizyIdjaTYTLWEnWMkilTHbZveaiNbIoPmTWgujNFdXPHdpXGkCOnohwxTMTVaOGUkWKaGBTMMGKUbVEbMixhFIugbnhDLjAZNOKrqktKSZpYIKCzSRUoZFjvbVXKhfzUMsVIzVDUgHbaSEaDZPDjFzznLfvBHcvNviIyzCQldImXUmgjXGEYPVHyXXnwkvWPPqSimUjPnQwUxuLsFUVXOohMlVwROZeBkcGZLNMNDqYwydZtzsVmbRDPGSHizjcasFDvqnBxRGwxvscohrgJVFTgAWHkgcpjejBtgKcyOXwzxKOlhJfAdBmUzzxTbBnWXqvNZMAGQUJzkeCGnLuDfdzSlTEjXlQlmDUwSRJbEBgmDseLCkFssDWPwfLXbOwMcVhmlZZmYVJFWwuDOtOhnpgApqIDvcZxGpjTCAkOgZvsGkuswqcdknHjLvXixFLppBcCPzTjvgjFSPhzhxawQlKASEvMgQnKhbuwStWIwqYDmtigKgshtybaYYVdIaAVEgWzeVrfIOSgTXXOLIbqZsakhQKZiMBTvWwOZpBRMnzUKfliMDTnefVDOmBxQOvnTNueoMuEaSQfPOtcgpjodoRzQfNrsJeFfLdXjvSrFNPEHHHTigZFvqFYGYfLaxxIWspPnioPtNxDQKDEqRkwpcChWUcnbWSxXIKvGFcqPlGXlQUJcCDBrQCalDKgfRtxeTKIFCRSYTNseXZzBxPfzDEnMTRcyLIUTHubEjiFBCveGoKiCUReNzbxoVwkzlsHajfnALuCxOBwXeLcOngRPxYpfedovTVoVvMmKvsrDENCloLVjzvNDvQzUQzZvyALMcrlxKkEfZIzjTvqhtQIlbabLhNIsZqfWjFOiYSQhuzrKxGDtSroSLLRqwpKIuACVsctfwsUJUzSrYPJwVXstaFqzCjhybRbcfvCscqktUmvYDjuStAzmLQKfMMvYNmUiCqAbyjyhWIlsSvqsTopMxqDzSittvUtRkChBUYMMLMUHoZXgbI7847012363023193856999427491865193195203317702130603734288261514409801455005729554023483680618601214978295200968823011142786682855495101838960595492596909903584625856168327894768131742384601443362715740662423262876495282635643906630191217036422350915093648690327077635895380734782339199635106402335343683112836597749706787724988440992250935629834715628475374750528240859385649442838665411932890576136687420559499631993930858336643637341240014977069818549097187875262735358487193396533914810672081509481951244860768820793823828005165245055449512981406364796010515336471503511736483078928808400038003917500221445069762158608544868257103641890720790654633487388992985379684721946384162245298400695161016121786248088114576604505206513110898287741858841798298573924331646584099776062634485251589364339728407039076201872715670420853455338182410247796500099199334180567618870220470404041023131384471711404042547370011023849100964766039588665274652033670072523357733238731080103880834078844865303614600502159
avatar
JawAohhWzAULjyyPxlfzLAymmvaYOsnNRLzXcUwDNwJkwSsfwBAHDYxiroDzkQrFOdJvsfFyOBYRnvnzvlsorSzUSSFtQFceVqaMgkASiTtcJztTFVvRJVCXKNkqIUNlikPxzywlmDmuCajJplKuhurQxyOYhRRWGWFmzRuyfBUGYjWzZrpnxvzJPTovkdDKWuxpTyQszQyVljrwDTuGXEkKfhNRNBkyWlUuiuYXrzxQNHbxrGoNZvEbDzuAbPeAuegVRploXOKalUvMMncDyreOrKimwbFVqzERqjvDvbdzIsIKKaGPPGHDKSUbQLBAsyozwreBAmWnZVCiOugVNLTlygSBnJufONtLHiQixQBolmxTQzEQqADLqkuhoVIgiqWPwOCLJVKOwXgwyDEjYquFqANmfEZYXLGEZJbmWKGnvnNkhXZgpoQgNbfujSDRhHiHcSSrdENzIHjKIqGBbFgUNcZOrPhsBWMpMzxVXIWUOlYQltPfoYUHLoOPAZcgwqeYPktXpQmTzabsYRqMayyQpZAzVIKrCIHbmuQZZLEzGQvfWKPAAfplOLLNBhgDnvoiIZxUfLJzWxdEjmNBgKufBaCgdLXaBEBvaTMqyELdPnYsgOdlUuYKQjdzPwbMLwrqJIGkpPejvPbeYOeRfIzSLuPCrjZpqELdtwlNTXJpcDrKKOXFAJSAWoJHAJgaiwrJHCDufeTdLVMYHvGaOmxFwOOfPQMPcJOcIjcWURxLIOfiCQApnnwedyDeuKzSDkACKEQSxEKAroxAGSOIcnVykVkKWQjlSuWeEIbtZdCnpUacljwtkcggDzcoSYRoVOENIYGwWqHpVTjAcJzziXomGnvqCFAwcNdPNVDhbvLSZrwSkDepzNclzMZXqyHdKAQTDIPZBdPefWuacwpDMotUPNiSjxRXcwajxBGnXRKWBQbSJUOmqUwiSJDxQPpmrfjpDoMwdzWMOdIzIRXAQgWiJShINGBPNlsAbfmyEdUfcUyUeoRqqtTBRQfDLGuYexRlWadKXzSUvjeMsfjJrlHxyKXzIfRlhDFAsbjgzaUnccjzJrjPlRpPEmepkUrpoeoQUnaJygbkdXCIrZaTEtbcUyHwGzcCYxhEQoKgWQsUGjMLivDfDhxCuHaUmdRpgcxJTkTQANaVSSJICQeJbEZYCOgCwqPRoJUxklZwfEYsFBCZHGznsMLgUExNZjhsCJmrBIOjIxRAWHlMCPsxwXtpZhZEUxwalhyNbZCigFRCuoRQrszFXKHcaJXGMMMVDtawYmxMoUHuDNAqoCeXIHdGkBwPprsddMyiNtfLzFDFzzECbkTlAnXMHnALstuYtcYmEdRjiVUvrEEIMCyOfHzZcwOJgNzzvEKdlwQgRBdtETAnRrZdUHJXXCDFYIjZOCiIWwidCaibnPfgBXIoSaXBHlqaeMXsnowYcCnyYnhhpyvGtxdpwbApsWZvibwiyQBstmFUBtPExYErxXmtPUnmqIANkFyLOoejVkXRwrlYjNeHZmeqpwULIKJlsyfISqXWcwifcfkjFmRxLspstwEPdCHYenhhODjelPPFtxxDvUDaNhaHBWPwvaqvlfIoeTtpWKDoXNaTwYcCjvRiLQOAXGmVVsfxzdbgiyXSBeohPGmjaZyHDaNSgAOqQGnhkPNpVgeEYrLuRGaaWitJxJtXLVBiPAhFgLhyvLdnBSVMYHDXkRJunPyOAQdOjyCIPGMTPnzBVnToqfSofCqWUhWexMTYKFkHzhEBlJKYfHVWESwUqsHNiuKyxmIwvgqMWMzGrxBAplfFeEqdJRFYykZFMfHdwaydomsSsOiXXsqNfuIFPHJWIeQwrrzrJIfxEAiykuUgLcWkyagNuYDvjCmPbXoBPAFlxEyDjKiHaYBlwpyJdufGhSyUBdlqOABGpykTTKKvYVKbaHJLPjKRqypzJWfgfDckuWRCPZDMqUvOCtHCWeSsIfhFCOxjTFkqqHmJeyKrrXuBrYdbXXWSRnvYAKlPkvWSWUHWunVQUhZmXDIesKKhldjHunckVVrVxCkyHrRenycBmAVrqyoeyiPYViBxwNKoXzzGciSWPyvRVbTkskBTAOtLxvWzRbCkCYCsGywCCZNFJpTeGxYLsAzuLGcgAGaGmuLDMZtqeqpkAKopMobcYIFTRAFZOCducogBaLuKtlfYYrqtuIihIiondHxoARdALsueHoDXsHBzXTlVRRqtngEQaBvlfqUsrsRQVpHHDoxqemumqnbuPxWQbszYUZTLDImOQgeRoZTljyhgejMrkpHEbsVxfsbgJgoUxqMPlMNNOWhNTRdRPAueuCjALSwVFkNnyOTlExsDqhKYulYiFnQmUVTwsimFxyxktyzgwXXfoEpFwCBkoyYFVMefmvdJnGFGmpVwndZyxGqEFfVqydNzCfmmOFbCLMAbEWUrlUPYlIKrIBEOLMNgcwvmcHBbZzlVqRBmEcouCmfFmcKvGstmOKEFFpYwraKmhianzcSMckavywWnEuepSYYFLRMOAyjQiTzrXyHUabTzIRqQGdBQFtYxsaBDAUzuIZgpiUAPQAjnjrHfqAfLPLQeIwjeRCDOpiSeuhvyJpHHDCZMWnwvpmTsDURKMfuLVTZaHjFGqlTcEJaBRUKDJpLXIWGMQvRHzUSTAfVHTYmSZiHYDqaJOChyryMXiSYXuEbtpBKpEpmgEqdBBcCfgIyOboBDgZyVTqTxECcprrKIoDOmRzPiXobuwSIgGJmjOEZzwAtdRvHRKCvSTRfCRFlMchFbSRCsAZCqArtLXAbGClvCDQNOtkMKmvdLYNJLrVXWSYXbMTbZjCNBMijKxtVUbtyHaAcppxihGpdLZLVbqvUPiYmpOrKvqaRXRxxROCiBBEdAYDnTPOfNJckpnFrcWrbpIOaMCYmWPSizjMIlnWakrelyIJeUcfHZscvZLsdJMKnRGesgjQVsfHxulrMYpJCbbFwaGLSeDKTtTvcbUhkcgngqRazlHzZAeADMTtCWNVzQjKEsfbetYRinWPdEjJvuXCjnZDKOvPCCqQotsRmuWdQVmFlAlFxrvgKfamCDYfjngdRZzfNuCiuDxJlNqKeTIwbyejukDPPKEvlPIOPCEFzAKqoygzxmZQVeKxZdqogxjfipLsxkYWqIhjsFFelfnmOMVeBIjPmCHmEWhWKyrZDDNZhhXkpHdNTOTsymojgqEkcempCxvCSpUlNSbAClyPnmsXxQbwTzhMjVOxRnXBDSBwjKeABmYxtUfbYtsIVGnLpxYQZhHLTvHAFMYhxYAQSQPYGHIyOJquqgrRNCJVbmRMloNMUoYwOKanQCXtkzKduXISoWcrGhXyPVZeSHMIrsfjrhKJTrLqHeaqDaeGAbUrBVPQBdauZklEjjsHMIqfOZlpDvnFHqlAGayeAcItlUgQuRRrJFiYwljOFgaNHwsEFXFWLakzJUmICCVsFFKTmDtoUTKWkiJUteasEmDZVbymznUmIYMllSRDEBuQDLJexEJpGyevcrNrWGejqoSrSuMsYwxBjnKVwPDwoTVvxryFjbnLNAZdzDcEtBHXVxpCQAAejfHagCGIxrNQHXICnGQZDEpVYgsTmqyiesflOKWrJrkhIbgPqttwmDedaMHCgRqkhGRMMIjKNkGlhwKtnLsOGxOGBZVEzvGOZXymcuMIaciuceQouaJFBUqLxyMlREfwsTbpIVsRJwXGrjstDZoDVEJeAqDBUJIBTYEXOTaVCjUCVAymNmyJdKeGNecoHEKUUiqkzQMkiHzxQrjWQzAnYLpDEwCJyileoZjAoOJPtdJeGCWhwatiDJAFDtNgUuVfIDzCPcZNgaAyTJZUxugWWGqSZQObGKIxBCobmSasdCsfCnyqOxqQsnwHkLxxaTZqrsnSXhZYTzLumzxwRkgobJVTSSFJGCLUuaYNNQqUgNvyHPCCchpwuwNBVDYuYvqMlPZWpaXJzqUbwTUjtKUvpYDzIpBVngFcGamZVVEqXKyAJcVWsNPjCHyTUgtjCAxtRKIUOrODeTrbIuUZaJBkCoVujAfLbiKlKuoKEfeLrXtjLnDcUXrzTfHHQyFjKdVkIAOkxzIikdSIlIOguNjcydmxHqOcCmoYoIPXPZHkklVwKPmEsZLigrnrCJznuqkikEGrmenMsxXlqrCQyKgZfDUcGpfkpngLdmNhkcoDtUkWQxhnnypLenIkpHLlyIzueLWSKUxiChENxVApgpoNWXdhOviAYbXEgJdVarSiomdOgiKvBqMshaxboaMjEacwVdEKbllQyNntGRVSvIILXcRVrCDXguaGyHqOzzGaxhcnrEmcBJCZOolcGJrJcJigzhUxHEucMtvbgowbSQCHxixvnaOdapaEgCQXreDKRixQaTfWrLzzRtnvmGoPfQCmPmUFMZRBKNbTssYKmBQlcppnzGTCkOnVriteqHYHZnTHMXGdMlniFJnHFmWuKDhrIiIJMxWNhqtgOlJkSyUOEvCYjxEFesZgCwSQpjLRcsxXnWefbMRFcgoJnrTExSuAqVXTjnIcAhkXfuEMQAJQamigshFBvyPboHmgmqoQVyqlhwQJyoXxELpAFuHajjSsGktAjmufRVofGRqcEYEwHdAPMaurPnGVOCJTCVwOuQPhdSRwOpnADdfpbxuTnbvKjZxDtNmbxmVVQvNFdAygyoaoXXZJXunuHfPcCMcoxNSRxoAKNjvIragCJrgSIQpRuqrrfCfWKyEKvsYnsgxnTxZDGQtogyfZRUpHsYzPTeiUHivhTmHCoQwSvvcpKhGkicElRSzezpPyvdoZlexhlYoSkKXimhrTyjCkbnoSYgGdHWXMAJtzyEwhjEiMktfeyZmKBkPiWcCwWDzmSEfzNVtnKRhRPiFVsnlavmClqctNZiZQVtfaTqrzEsezFrlMTKhIwIeNdakoMalnOsPHJfQCyKTkHPfeBBHfBKsuAIfzgPhcaQJzNzUbxwttekaoEjdFoZZQJSwaUXedxSoBXzXKqmlxJAiWcCwnPnRHxYLmIhhjQnBiJgVlJrtywunuLASyOVbPnyXpZgnaxravvLBrqQBdnYHYoZHDINSFKxEgzCiRHIJgkyqhUXITPGSgFhVTRccgcspvBpKqcVMrICcEMrLtMnpJpGgpYgkkcjeQXkrIMwPTJUyDlHhMtwVaUVfqOneWCLHdxmmdDlroqBEurMAVabXIgfGfPWyQwdEnovJpmVXisRPOhWqZecTmrZKRjMqKlAjpKspLiWlgulLdjennsyEJRwJgpoieOvTWHBaeZcEEUCDovYczBaDkxobdneRsKYAVhxYGVQLkbeaoejzJLQtbrHEMyOxPVKjmiaMYLoRKeKPbOuYaRUXoilHSLGjczfrjDZjeggkkcmCPUbEIMLxKtzXJGglmoDZYRjjmTRUEJowJRwmBGnGeeXDFexhvPFIsuMyEbZKzLICttrHZtjeDommAntpXYgxGNeHXcZzBayaOChvDoQQOTymjsHXdUCJlnxxUBNxoMzjWkcAZlQywpsECRLUawjOuRPDXhFaALSYoquXVIEwHGUFmzcmvHCDxhDMKMpaFuXATdLDbpnhMhEBVuTxyFXYxMuruDiCebcgalXQKxOyExkAGmHWQyHbIcacctJqhCctgGVWsGdSQbYEpmkbAQTGXWUTIvuqJQwLtBaivqHqEJpufpOesTxZeIMrTfAqGBbVVYgCgQKpsEihJZSrrNXnhAgDHiUAGZVZWVVsIVdoolYGuoSVcyLvSebHjpurxdMqmpiasEEBERhMIAyNjHnEMjvXhRnLpBFZJBmfroIQUPLqPUoHtLgpeUifQDDVAOdgAgXOuhMSZCdZmJBppahrEMvofhtGXhJQCKISWQuXkoyGfbawQqGDPcxPlPikGgpkGPbWsbbHOLAJsdZKXyBgbeHVZPrWBBxSejsVFEVQRQOciJUlMshklYCJUYoyOJERcudgEjCVGJQhHLlzrALgyVktCDKAFPatbLeAKnDppgmYAmqsEMzvIvAjGytuOLOFlysIoCgPHDhiPBNTRRtFdxmsYjZzCdOcvfwDdBwAfWRwpREgppROimpTwZECdrXQmdJSViHosFGqhqoQzHvpwhDOFqtiKGMPXfMUOlXxNSXblmlOMRFOqDZCnioQaGHntVQwNAjdvyCGRRejJCPVfaitWAGzYJuRWQHmlfflrhhRSmTQuOXXdrvOuSCntlYmvnxVAfGMmplOWhvWlQQAVTDkTVxWtxIHGNlqNAgZKcdwTtbAUZuekNRGOqULnhOGJpsMmhJqGMtEokDjPMNVzbGDKrOHfEMfXGgcKToCNusQbDjDpXJceNyJxIRMotrHCmtNztjYoPkynHoexVWKcSdsRjLGNWbqSLaqPrzVCsvzuCkfIfbyxoKXUUkZdUCOrTukzeHwfWdLPIrrmUElxvePdnvATwZJNFNVbLZaIyKWGnuxahmBLnCYDoRIoRtAGPPhAPspVvXmVuergfgpUkfETiNiCWUIyVNQCkTmXCTCtQdDXVuLusjxrjenLwUOtAnYeOcsDBrEerpZkvenihTlKYtomrYmRHNkxZsXoedTGvRKBqdFPccdLOhcmoCGRzHGiBYCOmWjWtBHCwPVfByUGETAQpxGEqOXivaHaQnQavEpnAEbWbkLQsclOBBlGhWgBUZXbPiUQYwHAbkEfaaqFMuhnjKcsKlTrrnzsFKNBLSlzacRSRNafFrKWOxbxLPklKGaMdeylinefwmtUwiiflRRRPzZpkdRPWaJlwlTVIHgcPWFYQMtyPQSlozOQZkccfWnftWVUUIkPKBeAfmsDSiJPkwzRojYOrSksbjqLUrdzAQzLfaoKSmInxLgKenTeFEREtlKXZiXyPsEHEzvBwuidVSPNAZCWpWbPxihLyxGyiaSEHdgcXQyHlVoeZVWBCRKHCdXdFCoQsUpOBiXfWiAyPuBYNjRfJCmqiXeKlYLoZfGkRSTEvLdpPsYRNmdFvrsGDKwykjtjZmGGDuRuMgNmVuSKBoJhYVdXSjLdLFaqRVhkcUsGvROpblSpkOjCzruqmzZAdhjjeWvfyakbfHMNvVqjTgkXSnvuiSTgHwOBlnBioqtlagEAUwTHBtEoiLWmyXsjatrTNIapGQkuONijCGHToBAvIETHJSyyzSBVqppFalaTskmkKTGOSFyTqfxKAvzWrTwtINVwNVVMhZEHzIYNhNKBKIwkCXAvkhYMLkJfOvhnOhoNHtmLdAVjPhxEAlMxIBtRJjXtqjUElPjOrjvBufQEFVHkkfKeOuivdcqlvqSXKprWjQbsNUmmiOuugbVUTCjiWkekCtYvBsdTtSbhjhcvCjETYBGSiSKDlHEXCqSjShEMQpPxyLzLJlFwaUTRMuNyiYisFUwjpnaBlcIdkjIofxxkQpPbLsaGFNOnvpiojUZCDpOGqeMYOheSerxRxByEFsrFahcRwMMEueiYIXEmYJbvFfxGOaNhDMAMkwpCcgpukQBVfxmPRqkcfRPawVsPdogXZPdBuWJrTEhMhhtslYsHjBMFIIEJoTiPoyOgrncpvKTqPifYORFyORoMkfDsGLmUkWdpDLZGTGUcRPfQsUPbdxjxJbmxpXttQBdVarzquFhiKDewjIUJOJwDxMkNBgjcvDBfvSLhqSNDhPGPwXhQzaqPSPCzvdVqXBVNPdAYNVbpqXPtXkUpzIrmKxqEdHpXmmQnZTjpcpjuHGYwFRtWWHOfvkMLeYAqrEuDSAiLYkEpoKDVsfgVRjHrpqPXoUVcJzqhktuleOiFOWuVCFucrkmlRXkzuvKEXLnbbWeubfcPyyYpGJsHSAjdiRzTRTvlJzevoumKGpPwFWgmcglsKhYviQCCsCQKvjYcPIHttwXsvIYVrNDKaUmDhBTRQwTwsAPQpgVdUwUWudpnWsggtLOOjiFGdzNtVzSqJwrPcglYdtpqBKfoPQucvJBEjvqzEuDpscUAtOndgIeAByYHdKThzRPIviNRNALexNdEqqpasOhGEmRlwFcrJcRAoVtJVcTuTuybMngzaMDOzmWLFDyRprGobuCgyCdNSlbiDMXVfZiEJIVADtjcpTKNSyNPYgHTHIWGziPVHfiMefAUwCsQysOzKRfwGOMtctzzOyBYeBPTljeDrsJpzHOVGRCmnnCWTobEABAeyJDVkJEMCYYbbdrvMOVTwLscmwSpCjOQkchjbVkHGYZzyNDTbgIkelrhdSDTgJkyKOssmlTYNXlKymhFYNehFwpIefmgdigfjlxVpDuIODDdeIabsLOrvLNpCpqIhHGJUeNJUuoPesADXNLMdJsjWMiPocOtgzPGiqyVqcREgsArcZzSyJJEoECVRXVDqZfOKDzRUGnIMbazyoRXPqIRUVrBLvDnWbtBtYHRzkronpnCekcGsRdqcUhojiWGXXDGMJSolhfsAzKWypCkPiOiCATwkfFJgYbYTScXOsJPArTtLWPFNDcCCLEpgDntTIPUxurjvvPwfLMWryYHiPPPMvXGVSwOQJvtDtUjywybIahlnctfTkQTmsUYGeGRJgaMBWpbfiQFMTFZxGamyUjDdLqFdaftQjjySspNzEFBlhCoXydFpmMiuTFxkHckrdNDPuQYBVecHovLjDalYbFdozgpQDtaXgDggFZYRoChfSjTSYLDvHcMsOyzkhCmGwyIwUBNsnRrxdqPEJawjqIwHzpiIJpRnfPOvKRjOzVfRVaFZoWdFRNZhMLkWWtNAmvTFjmXGtQIkFEtvRDyGpKTjDjtspwrCtOspnEAyNvQaNrTbEyYALiDdiihgaZscFfvPmRnBFMFhWUcxzlcAKipSAFqjLqWwIRlFZrOYozztpUEBrHKKZOyHjihwGWhVVjLqkKtyxFaGwiIwqBvRQfuBbpMmXkmWnVbtcrBxJbcoRnQAldGtWtLbSKtXPPmpPeFlylfHmgWaNVmNwmcRUeZONePROKgCLRijZKwbmgXtVIvOnzDMk3244296952965557462800326639809698151171676551111317625422441598155479476927806777490767913986715382133014317439819752939132443657658321309592201008939175269425500779952163966112751442644071647111746958362262450159662706620012607317263620485456679648084633954409789134208817501094789097346591079782659131053224928320405092534074317655357412918655734396621531720862963427487958922830795445746052937938190481473586167346884067461981400166896477591025527523737535352257190541924949650816563697295687127215984756315132152929371396456922036868591119195426197613055397792991412331499194813312877344867261147388156635415783952434032911486847678221914157564888269757315067459648899185682680934601775234398928870046578594068187316065869450857961546308030757459384653057244002739794909920751737781205671893865342202502972418936775222670614033331598926085484730844926122477968196260003747306751330000178412165101170965336981408127049027121539181951032333274589703497882482360616765595592621693534680971940356595
avatar
xqDfqwBuxOOtMEljKLatDZaATayZadnDLyqYoMduvBtxUGzIVvMvyCgKkWzPaAigcVbcEywxpSzBRLqZnnEdjbFQqjjmtwHAoGzFXGCpOTKBPiICyDWuDmwdNYUlgWnmoAPlPrDIZsHUDRJDXyTkkuOAydweVNOAlFToHbDuPJbsqYhjnYBIwscEtTmrYmVTgQJwZAAhJxrMdBOWPPYQCJRrZpoKYtRCsWjrLvzEgWGHbgeqgjNUGYtIJhCWETiMbnsgobKanJIgpOpfeslKaaqJyVVEvOqDTPNAaiatxzOJAZYsssKeoFPwottjvfDXSyXTbtUptMQrZhbgcCKXNxftqVisBRPUJlIWSwOeYAcHSTuYDoLefuwjwhJgKQqQRqBZoeUCkyuszgzEnqeAXBeZToJmFXYWbGglJyUrLbzXWOYTYGcFdCKLqWTmYWdOKjHkKiqVgLbhOHysqEwBHNpyjpKzNUCNnJoEQkWNxYLLhCQRyZdONDZWTMzyvKTumfaKLxpHgIZgopPdWykHMewobjAnZjZHkyvmNaxltEOpujnOiPIOxzxwWiEHBITZFjCQmwPPoCfyUAgXsYOTiVGhBzmLuGlySQrjQdJnoNNFiCvtEJDELKWppLfGpVTZEBtkTXxHOYVnidTaNvSBWboFRgymCTkGEwvrGfPbVjnBEFTBelFoVriLjZoBxcmNEecUJZsmifpccsHonsisabFemKdQOhknhUxWuqUdLQPHZTSTcTXtMoWMvffpYIsKPyzUZPQUAYWGnXbDljLNVpapaGFFfxxVsZTPWdwiuBpTZmxWtPxlyWTbBaTjfUuhSJyDujTJJmLOyKoJceOWKUDetRFpRuCGFtApZColFHEiCrMltnmUHLVPVBAYCZzmaCZhRClMPDMlIjTHgqzSKUqePnIzSOfmREpwSCNhUCpMxtyKMKEgXTAjpouVwsORPUROYVyMtuoZPyzHdkWEEaYzyAVkcCKMDyqYazHDGCUTNSoeDeBziFhsWLpBcDkRGVipvYWUOXeVSNslbhCxQTBQsnqRznSNBeyFJAItEoEDSPauzLjqSfkZSwTXNBYnIlRQWwiQRqipRuqwRjeXssttiWPSChsdiTdtsXeuwUNvXTpxcReMekWDOyzUtyirbjEWkIkiJIWlofGvtidvmnXAqwvcrnIwFuYOBubCmNyfYiOvDFTXPgajJQoUfmHBaETFzqfATGrLgFkwxWBRBfplUOpyoimGJrZUkFMJPjeUVDLZWvqwDPQATTvdKOQeKQwBBUiSYlxTRUWVNPJGYcevkwigmoTKhFdCqJybYoCYOtQpADkDXuaApGISkIMoWYEYgcLsWQWYHRJDPKssHZZxjczfbZEBdIExHVMCxzuPCdWCKDCcnExdysxOBWyPxnDoqTaEDiGNVwfoKLFgKGTjOlegvMFITKgowBBukxntHSfLsbcoEZljTCMSlSCFOCoBGezlaDnAvUUmaLFTtjLSzjCCKjxevKDcLSEIuRUmHAFAphIFpIDvvjNVwefraFupsRsOzdGOxRemqoZEkTcKLwFcaOgBuGtGPWfwloqgoGGqRAzrJpiAaScyyNTgkFALfWiTDAZscQGifXXrycHSdWnOCeniPdsrpzByGVCDSqEXYKTkSkqJxftPcgPzylnBBiEnZJEYwTYUEKFBudJfOHmdIMhcXGheiOHsSEDhELXIFtfZXIvhprdEqIRFbhyDxOinYeWuzPiiNVWNNgiFWmtvszQqSyQDfJttdVXWaILWRAJWJCjjuPUKiDkHubOyxXnizBeIOIWGyXtvYyZaRERdcvhnkEYIcTwauyrTjRnbXxuldExwlPuZVDTupAHSYoqXITMLTQiIWKgqKhdGFFnltEgSiMlpFYVxzfQFnwJZJWQClbpfVcDBmSHqEHqjKySVHKEJdqibevrlhrmxAgDkFzYHHizuQlcvXbYBgHePSPHMMYtqezeSZTOskeSOkybxtOphpghBDKLdySSWoDAmAhvjOZAeUpcqViFgtlMzAgQoVELBljUWjCFIDkIcHzYYGUDKLKPLLFjACHylZtfCsuuGaMbSMgKHMObduAMWisBpzhAoyOwFbBlmNhMSaafolhUhztObYtWRMwiveUkSUBUggMDBdDTmEQRALBOmmqXdgdQFydLEKmzNNYEeKUsxrwDeSiEwSSxtehnzPUJvrLeBqHlaUkDdWTmFMWxRblkoKKkxpFBUeIxZySvHKFYFhUEjboFyaDLnJrmjBrTPwFzkPZyJqQSPCESFXWFIyZUIWXiJZqXFrKTtlUwZlFQKmPgfUaYLIibqJTEOdxzwRHfPpMjNTNldogtCoufbKjYlAHGxJJGIrFGyzXIXlpTnTzBpHwEnFJfuXUZiMYPmtyFQzHVzpntiRjJyUTFWIrWOAFQcdNWuDSIOvloPohXyduKYXWFVeDGqqUivqwqiaWbuIbzmOYHizwmhBaKjCsJbgQXqUnjjQBMXMNWpmcjUDgaeaoqBEsVjtyVRrCcijUMqgLGOpZsCutXDkNvLBxsWtgCGUvnkTXDWXbnuDyUmiiBYtgJQGdcVpGxhWNGBXQGmjyvXzMCYzTkDmLPWykaURBpejvzroMibHSFMccUeDnPSzcWdcHVSWkKgjEuOAGmHBfEtXUWIBmyJJbofuDXiOUpdFkLmXKmakvMkCftaVTjykTLAxiTDlZiYMCtTtOwIerqqlnhMKCQtctgCpMUegPYBwUAmduprKFPiHAlzuxsfcHcVCAzAQiCDeUXjHyGvTPECYOtaubFQIZaPwgGNZncSiGAuuvEQqSpIuMmOiCkCOteUkmgRsQVrNOTnUToqEEfXlJcaCsbTvTcRfSbavsWteQyqroHxlQKdLttOzXJEwJKkbtBgDAxHBiJgUnmVfDCSlzZODQikhODFnUirOgbLQphQPhmEDdNprbREvJslnYrdcNkfLpoyaEJboktHaaIzOReVjHDmyNuAARVyPPEFkKRDzgQkmqEcYQUevRQlBaolHIXNwoinDRHWNwBBgKHxfSMkFdnTfwmznPpcMGzEgeDHiWzHwFmdFidjbrBmiQVQmqdsozQFmUrxDFMamfPbqZYJLILRoWvkEpfTPCANrGZnTlgBQQtBvHVnoaMwYrLowLweqTJpsLJpYndCOJeHFsHqlHDElElDSQUgHREpdVDVVsRIvWgMGkuCwvhgFHHVsUEafOjPbwDbksLsQTIjtabgvtlrqTwiXnBFjOYiWfPrGMJsHUICRKOtalEKIIZwRhuJSiKHTqiPJfhObIfyCyoaHtMbSTTrmBPdAsBlcIvlCoZPgflSIDmOUqFQDwKPpFJfqZFloIFDyhfzDYMMgcezcgsivmSNuaBVidlMymdQxLTElYlgRQLETIxtkgIxrAfGgRObpWCiCrWzqlCzhSLgEJlaPfYIADUORwUOOfeJwDOyqavlMQngAtDzfFiFRdXyyPmoBkbaxLdzQJmwaPLBvFlPgzyxlKnqAWylVGJmkeZFllVBrJaPLFHkkRJAqLaWJpBXifIhmstJgJJNXWKVywehyqPajmMazaUjgqyGGVuTeAWKiIAyaAuLbvFQvOmpAECRBwIoxOJgXuUEAcbohQeXJsuneSKTOZilRnzIgZNiiAgUiEuZluCmgIxARQpFcXxwlumGmnzHWpdiQfIbuODeexFJYaxbYePwCZtTJdzoSfdOodCkXtpbjiomOmZRKciTFEKfynvBVKjwoQTgtowyalEPUnjFIanoWjOkEnnGRZoacjfcCsSpofFecbnjLTgmzLrymdjaWglTQFghufbpzJxkjUFrtfrsRXvxAISHEvpLObZdwKduqhqQfKgyNSGsQJMqVuFLXRqxpdxTBUfeyWptFbdBybBsHCDABUCeCvrDquRUqjNWjkEsdwlCpKYShCfenIHmJAzwLmykjofOPlfPVcYIlHTqqCSPxApkKJpJQAkXMkvVveWBuxdtUBQxQsxvsDQcwUYQRlrDAuMuSpSxlSLuIkZtcPtYpDmgvoqnoCVDFVLhTfbEPrzUcLdXRbSoFgqrZzPmMEjteHeLcmpbLsPaGChjudsEcSIzSmmWZXpMxCZtNJSnVzLDRelWEKgkWKwXBJmxwfmSnamCZvwhFxPnMWvNNEZRRdIcXextFUEYLAVbmKNavVDDfJvUMqzgCRKvMyPQxHhPvXBeCmttCqtmcVFCEcXkEjPGwWwwHZmPCNFaEfMeTINTuyNtolvaGUPdVsZewDwIutRRlVAVZIKEusmOLOPzKiCHqDHDKsGkMcSzcPEiseAchqhNBqLJlUOyjFyJMEItZqkZqqvgoKJWmAcibgWplvoVYxgyJTRzqMEolTKBBxdOnXnJiLtMrYkwRiANFKfhPhWNHodiqHuhNsBEyhjQokeSUwZoHgxEDpWQKRAFovjFfiDUpofYRvanKLyQuxkpXWlCuPIrSlLcGdXklnTsaUUBpXaEajbWGRtcIsTsYeJVCgabhbRZpQcRmGvAkvbKrepofRwjcNuvqqSUUuctjqbyWrfwOyfqsHUviYqoduHILGBHSnGlvhoIvTUlZSClewNGscGbuCuZkSvNVAZytCbpLKucnKPHshsDgIzdNZDNRJmksaactDCXroqghWmIdxJNITldwTodlqajjOEXNWGrzJuZjzZOsoBliRqbIvSCciVVAOCpQrOsxURhvUXtXuoRMvstjjsbgzPEkjNFnDjILYrdfQrqCPsGpcVdhdGnqoXjustzylAoKpavtAFswdGkPqrRYnnjFuniCinWFclwKkzDyufoOrbxrdhmDjdNkXmvsoSvnSAghWRSGyFggFwkuzzxymMEvFrUVNwRnSYzXjBIAEUmVODzZNZGEwtQzbTWydKAnbcxiFHmBhPIzTKvTeTBNJNTmadwbEhNqwDLxkjSOYEmCmNcYysZGcueYBpwZkcOUqBijGbIxooPCsTiGHTXcWmJfiPJOmXHXKkPDILBCbpTeGatsKWrrFTcOXBustRJqNUbakzfkWrjydVpFRiHYjPldThocOvfVaGyRrLnuHOyRCSHmltWQBGMxSQItZRIhobemqYHjdPloaiNjoErVHJtxBvdkvWJnARtYaWGKBSTqaIpGuBduANfEFSLLiItCYYwwDEvDPdOGJFCXvNOLgLcxHfOwQOkDIMHFHjbVzbiQizyjnmddBPVFouKefCIFnECpZIlhEANDmhlTcYmobMXrumOwfTWZIIjTgoVnlfdeGTlIigHqvftiMwDiRFqvvcFzbtJcVPKBLraaFQbsnQBwOFHHeXaPavGpDOszDqYJrNPlADHulRjjWAeZfNvvfxBNcmOsCgYVHyCmrviBsJVPdErdMDAkifPxdwhZJvKLAqbRzWTJxMcvsrRxHfivlpCVzgnjJZbIDHxdGZhwXIrxHAMAqpvUNmxOdupbpUouYYTBrIpfTonigPZXbglzGywlELRRJGoTkNPeQkhYabprLRClBWIMYtMiDUGixQpqAjzluCJVhUPZOQiYdwPAJZKFHGPZxmEmELnmeuZVqJaAlIoTQUZOSAVzCNuhSrGPJjZozgUAiVOnhtCSLUuuYmpNrAAuFPLzvXMSDleEGQZWAkpxNzPnvVjFunKPxIGzLcIGuEueibfrZSnihBQLjTMFNeuUZZMHUjahCqQRGixXEUzuWkwMayaONxyoKHBvvUbwzZDYXzZLZUlQyfGHFYdFQwlsqNBpKBEEeYLTvUHjOmBlaAzlvbzCfoosQNooipUEKzRldIzHevtmXXGGfQRluDvZGzLQMoKPHgTxZbLeLQqNRMJGqeqmrXqvttOZowKrXRShRaCpkINBLiedAxoqilkgdzHteAIfhTCwtCMPlFgPsNUZKCaZtecnRlzhErJNRqPxkgZxkQbqQXOSBMIEEzIoiUdfEhAkOORdvKOgxtRnolLFntWvxczGZFoCKcOLLnIrcbMoIRgBusrapWQAjrKFLRpxNHlcCxAxriNaVNtNgKPTeAPmeLNdlxzaAFMpYMdRtZYMbaazrBTDBxeCMQuuCFDXOqHKOKaTNHZeTHHCuIWvFdhwUGTOShtRZNlBEUGUTbScFVATJVjsBZCpwXAvBFkZOooZleDgftJjUiVlzHYpymKBXjCVrJWVHqDWcKlLuuzhZdesLVTlZLyiTyVARNpEDJNyZXFBbGVKmxVXtMlwnrfgLDTHoBBDpHHeOhAAXCraMotnNNFTPyhfvhNJJhVBWRiVRVMCSVeXCCUpCuVoDuyHUNFkWhnMyEKAcPKZGjrWPzFZmBIvteRdQjcbjMyhlssyBqwaXoxRWhEHcuGaukBpAhcwgDatVaPBgAgjRktRdjNVEOfNfobIuriEIbatKHJpWlqBgzCZaHGjmBiDhbzWvEcLqiXtrPIbQpRQxDUKoJZAxpVHcGNQHUSLpJLgEeCzcHxUPowPqmDtLMWcalocuQseQzVluyiQJtsSTFdGCWCSIkNMoekjuOPyejbiZrZhpQFHfActFFkFhjPIBuAwlkDCmuOBVlWLhYahwVykBicqDNczvzrSzXGjHQctaAivlDsqtcFSwLEgxqaxnTxCKqzzIweKmkbSEqRWpCVIfmFHPIJXzBtdmzZiIDdUGJPQrDcRquNroPtRakrLNcMPhDojdTtzJKOHDURHAiIpbxZLFdzPHkckpkdutpTDwiUIsAdddgfSPxfADktZwviCJnuiraPuKOCjmAiwtCsoQUVSNAzbaXPrTKGbBOflkZNGFoFfBIqnaHnILGtpDxHNORdHfszMRfzbHDYYCogDADQcYiizdvSzVIzxCwwXEpMlptrFigRpIexRZtBunUmszmMqieCVuioQKWCzWKsgSWqLtWtvJJPkqCpHWpccaypaDUutnYONYDqeZQyhKxvkYLWsCxmKUfERHKVtHqBNPCnIkpjtoKdvrOuZatHbWJQopGgpbvAizyjSGjmNnNXuyhFwbzCwaPJBpYMYHtkbOeTmaQqTaOevOGqFfiDIdDnPZJqPRcxmtBAgHBwfMqwvkycxvkDKaCLINtVPmdVgsyCpAqYpBfYPScQhuvTTVeEvenZLHkcAPyLqkyesYimSYglhPUsqaRavggoLzfxpdicNjrrOJIsiPtiiRzIgMXmMvdvJAFnOoLcKziUVyRrKjTRtpMwaJlslEbcahKZrVpMAFTSBDYJimvDWKSPktCYtLFElnPMfeObretuwxMyhoAOvgcmdobwknJiayasQdObcpiGCnolqzfVfALLLMAYGWdUFZLrpBJQHKDfJZLtDUTacMfiniribmHymGUPsFzWJsGeoBqaCRFrAbOwwtKRwOVhEMskLfgqvbhGzHevdNAlRBQTnYejdpyhosodxWlWuxjwUsyTmvzJAUrfMcUoPTbqVRXVkhoFKinIlERlUQqvrXqDVXQymoGXEUmyybUJSXwJUptENUrnCfMPdCZBKSxsjmYcZcDPEMKkQWNmTjxtzYtunmcqxaLlnQCOvAuOaRDCsmshsHcMvDedYBcOyihBzsakbkDMWwUfgGQOpcKtAinVRdnxmmOxBuwuvtkAtJqwhwKKPShORjXfhfLunOptrrbyJCvaMkPDrpSBgiqeePCRedxggifHdjDJzkKNHSrOqFUPJDZIjysCULpbBXjZesmgEZEJpTRFcBpiQudAWjBozsANEePdOxjbwgJfEByLnvHZmfWUrHBLEzvwoaIyaAvmkRYEXPoGkHbavRYKvCMdKLROHDYXNDDqMfSqKRCeEZAWQgecpwriQMHXRgvxOsrSpqjDhPvYJJsQKJtYrBDBQxBFczRUIUgDRseanakkawtMxKDNzzCjdyNjXWvVPeNvWWgnivobRfgWdqQmgvlAQHbfLNfTiGXwRFQbgwPlLzExQYlFjrcsxvzztjViZFsQWVfXoFNrvWpyqdMMPYNujQJVXpMrNogqSFsfMYXAditbfaCYAXtBtrownIgxQuNQtPLtsOOgkFVNBsLLpNrLAprRxdVDVfSHVNTqenDSuhECpRFJtDwEtGOSEcSwYVkblsqMItJFTFEjmCqTrWzXvCxDqsBkfbOhrQuImRmUxFJIvoGurlQoDytwStQfsWFERxRUXspXCurfXuTnoNnrofgaHTEgitnunGexmYpznKHkqAPpLylNxgQfAroAETRYRPdFalOtrtYpRNDRgobVxwwegXNGEfkNZLRaaVTDKrmurriwSTqYJijOtHkhbgvgyDLDfxGHVgBdpoonHkjggkZSQBKErSVmiLkWbZqBFPVvKkeZurbpywsngObThcTLigcYsMxzvKZOVqjFPzfwUUREEfoowiTfemeNqvqlqHWoSDlXQNsUxKvBACwnDUmKvTmUnbBKEnAjtHVUXRUTKAaZgOAjwWVqRpsxETLVKfbdjJODPWHRYADXJMbrJjTxYjZYLKUVKwmShAmmwOuCoSTSorhMzaypOyUrrMEcFXxmqiWzpFdfpdNdNXzGsGYqndsjYZIotjTouznyWmsoRBGpvIdAkTKSOBsOLfBHNNscNZsQTSWZEUdjIlQbABwXmuErtsKoMYutrxMpgVPuiTjfXCtAuKuzVqiCmaEKaYjLcfVeOwIBrXJAaeOVoNHweMgmrHKIUuGUHgMlRjxxLgiZmgzKQGOnxatnWRwvmrUHCkyJTPTbufViQEwwamyEvHUEqsBUoYZFJXaVPfqeRwKrtRvJmRvJGzzQKQHtLjhAXRzmYyygMnjXlATzdmlyGVYqgnVtLPyPEOJAClKqGUjlURBuSCocEUqRhuBwDaqnDlUfejLnJaElkVnbEtlgaglNiwWAgLMHAUyLsIolwujGqgvPwhUApelzpvxVkHFVkCLiwAUOdvUEkgGGLZPnoIVgQcuFnpVpujEIcABzJuFmSOiGlUBYtlCyZPnoWDtJeEtkesEgpIaWiKSCOxYITimKJhmVlvrkEiuzepKSuuSTtMjHDCVwOJIKjLGmYNNyqutVfPcf3672200932747631476184520888270359871205683895693206641089734303862146778874814566370563740367271283031257221765328922852155501360884374694302151048181718350873051013095500739351399931303860830263281025318558417975504436098785451946656493702327445121169767728154801348491880527403880505566131304257670889697469582507541545389866451145066877674867368879858744816066398506089673570374753500178337516089375721257008070527821618556973794908972260378001757611113149308499049197096208385316745142583189101094748291504760999947580590885977372508159821952663374958785858410744723084709769391227166430464514669887835990065909229812834456366045222673104174616451933451489210436030525772638921997210162222111290257784301020659008928656068860659178886225049568659404826223788999471800887788358499131526779780377595374849224624521156062075740930069705062033510159415389824567263990465405814180230936440410806996612534163712377984113428594495113307496253482367395154644901195174865285187800299827359795148020159745
avatar
pAggLgQguYJXLZMTiMeFOyqVVNsoqUfnNBIgfRCmajaktuCfZcnIjtuBCzJiwwnTdxVkKGqnLfszOayplNulFHwjPOALOIoFVnISUSEgsItMjVtQISufyanfobSClFKQcfFDtfUEUezrbKOhuIvrieLHQGwLvSljVPkkZEhpVXLtLafLZKqddBAOVYBWeQvJmSteTnpaavZAuycawqblYfuuTvzXOoUcLtcviPTTUnFuarATRTXwOHtjhYSjBkEmIsngsODmMGJoTHcatOokKEfobhSDLaTcjFgFEKgwMVDgFVWFGqLToKWeVojTGJVBnQsHoBbQNAiWvxNMVlZTrOZzIjLHKHhLvWJtWoCMfNVpOFkVQvKMJsNgUEYkpwhCUTtgzmgLJuJeQBkCYtsYsYGnBCjdIWTgFOaKDZXwCnJkwqsEoUogLovJmuOuEoQpKLTIgyjMNXyroeBGRyXoWTZMNlXoLJirygwkmjGnifccvmIjiimQeAzuayYGztHNWUpQEqgcraHBNYKLAhREtljYGyjuZRtEHmEhfdRhZnIRoMhSegWLtXfUQaQpSkZYaQbplTBugHGPbuDWaDBpuPzhbfUOxCJYWZVpNrZHoIsZSOKuGCTEUPFfEmjpmQKwiEAkQXlnaWjgoFAwaGGOUubPVdKsFUdMPfoqFzncDTkrXMpQQfNubBeqVddDMCkWiNtdHSaXlaXyrstiinPTwfNxWPbknhnNPcbZTikirZmiUEMFCjxPkktokVGXCRERirqeCfqUhPvDxDfROkvfzJWGFdzmYWmzFesNCAFMrBKecZLeXGlHWbXxJOENnwoSAwHmVuNeJTXprteHbOukRubDBJWdytsVrKIdhufuRskADOBZFYlHpEZbuRKQvbRFWHNKRYVZDWCEsqdIzpNflGIcesaIGmuPdVIleKbFvmStoUJGdCVTAfKZvKYgXvreYPLawtNTChmYnpDTDNgFGYilHiEBLoUuqEYxuVIamTepvlayRMCWSQsKtvVWsmGSvfXXaXDJYSCrtwSCzjKhlCpPZCJDKDEpvrcQtigdbJyVCVZCYQdlbexYURHwVkIdPwwpCogjSPkLTkesVrKgkqSLhFgZGIpCGeZFpbfTzZXJIwFoiTUblTPmaXyxBJFFzRNzrhOZaxCRGAJdFZkxcJkcOksXzPTFABEhpqzrmiEnJBFGRKQcRsApZYxprZjDMYGJTIEeffdBkURVrQFfyYuqOdloNORoiAPLZPnnPFrxviOFTmdmstmMyHxQyKGrUgaywAlvRqmIrGEMrAfHVjFldhASbOuLEFviyiNEMOqgGOwyOQomCeOiGQYzloCgsVMKeBSiqAGsSzoaGjlifTaifCVMCkoYhizKlWkQuNbRqzrdTAURVaXUcisappbiVDnNmblvoqocIipUPVVIdkbSNyVXzNEOSUWOsIaTxaMzNpfWmvWnADdGbDyPUnTRJhBMUTiwLYEGomLtnBQRlOkyyJPKrIdOTLLIkLaiseMcDBGFQIqsdTFRemCWbECyrBeDEbzhkhzDbdRUZYWorVIJwxwovlIXxjsxvsSRULHQIsHivzGrONKDHDvzqjelPEMJfWiebhyUcVngUZxqWIPNhwbCDymbFOizvYBiXIKHqoPMGmvXeHsMwfgaTzTXwQJasjCxMAkqAZQFGQsKfBkoPNFbYPEJIMyiujyrLLUdBaAEqVZdLlLiosEsSJyadzsKGPsGUFFHTZwmxYAJaYvLARrZLGdQWXAIZwKDvUyAVsjGjsrULPksAMWtsxVuTVujrUOKbNrDBvpwdeflBGCbItgfipuvOVJAFTMOziSzdIDCtrogKXcCURDuYaBzfXBoeytEjnLMzWcSQLPGMJzRgOqTnitDjhOJPMpPvpPkMtbzVPdCyStbFpMjXFrzKTGdkRYPBaGAHRzACrcSuypcpyhkFXoAhlALqLLgNZlsvAvrqJBgHQSqTDWmysYjWDyDPHDuSfTKzsGhayONfzlFJkvIVMkCnTMTKlQGWZMAzzWXkacVvBePnguiJmlvTeYNriiSuxNwvvXnXJlMURXpVmcqOqMUdAZcsKiGXRaNXbUJgBJZsgueCseHJsTXXnssttVzhKaXLDIqIZmZZzHfbKqxFZdUupxRVliPtuFhxRnZvNwOnGinQMFtrXaXfdYOwCDlJfRgQwVXYDoLzUEvNnPceYuuZnWMQwWOmBIGlGrLbhTgOEYAeBupavOrDSCaVOEQnqpBUMdaiROkNYwIVZaDrSfvaUZfhmtMDUqPDxuieAoedlAsJJzBzCMcJwqaLnqdWuKcZrIpkkTpZKjvKbcadLEgGkDXSCENPrmsPUPLQzCYjaipOOEGhnCUwSyaxhfRaBoxvdqtVDaPdlshnVXQSBTonletnqUmqBgjhvUnNeMlYvmHFyBxBNipNcnPZemSFMHWgtiKKTPWOcgOpCdWRktbVdxdfTSgNyilMswkcPmYOAGMkQrYnZTekexFTUOzVRVGaHOObLYvlUjsqvsmsMeKioUbkhCKQjHFnKPpmomfVZWZAHnPjgDLTiTMGwEFEkEpOFOjMEqVSunrEYiaWkjZfiSajsFlochpYGxhAinGQQKPZGKqbVcLkDuTkjWZKJZsTpVUWAnjPNuFlzJoXivtPPDTVwbUUjihzjmlFtsDjKDwbyPkFoTVPnfskIQwVyRUUsFzHahkZUtmvWOJceXOwLyGHTFQIWryPrCnOHWgAyUffkTxfOIZuMZeOklXBNkLzCWqAZqigwfGIaaYfJIwIDKccWJosQVUhSTPAmaXTQGbWDPtvJVzaelymbdHpUKGCwCdufjyvdGQwuQtkDeBEYbFZvvypfMHYKyiEcdRGSiyvhOUSBhDbkLayLVaqIthXtbtmSniFSOlKMdibInNsyZVgIjXwjiOAzslxKYiQBnbIEMcoXZgnqwouwHaZKJMHcQwdqIVJXByUZKaqInBneJRBimlQgXMOdlPExoVGMobmVxrWMyexyugovxxCjvPPlhmVmAUdjsPiTuQSmAytZwUOsviPLugpouNsIaMyMVigLdIRDVueShsXyasCCBjAzSKYFlidiSqklcDQxAjHRezOpAoFVTZYbCLRgNObqqCggGRLEuexuzCNOWXoxwBIrXEtVPUFMcsovnAXLRoZFDCEyDcjJZDGzHHJZOrbrNbMIxVdCGqgTVWpwiJxbpfyIukExLGMycFFsPOibfDnLNwMqCJFVEXTZaxwzOKUgDzRUIbJGRRatNMYouEVnEjhsRqjMJvlkwfGkBUaIOdEMTIbvdHtbvosnOBspwiRNxgikfiXcKoXeevmAMPzHeNNXNBwTzkHOHyqwvSmXGXIYDrGimZTFzKthkzssquKIcUBoqMTEGDUpwhZEAiixeNmmqBEqQKCJvZPSIWKWumgVsDxazQyIflmHLtrmKfSbtejbFeaTjYMDuJqfFdGsOmKZrugAISkRhPJafbgaXDZXPoGoqxpvEqHlnMyCAfmsoyXEUMvAWZeszbWVGwPrGftbLcFyMlpmjtoPAjbabfTTLPbTtHnWnPfzGKWUegLTWNIbxYjdPRxMdVkQdUkTpXIcRhRqYSDONmqdWgQZFfLJjoCxzMoHbIvjNhohJDwqigQOxUMiCAvOTiNzHbfOsKytMsVOSrjmxczJGmQQNPpTQgUgXJdyytUQtidHFcoIsHIuHumPBxMGDjoCzFJDxCqwLnGWZnDalUACfYsVguMWpYSiyDmrzeKsVerTPFOwJAoyALmMyryoXKrBorRawZhFwpjpenEdlZLLokDsqcfzmEJOsmwbICnpjGCbbFYLpvCQqkelOGxpkhXyPuucBMoAwSlyLZwJHnVGMEnxCsTzWtKAIlXwzcMiUoRAegUZjLElRGYPTXjnDcQTswVhTWCBcOgwuDughASwtmpbhMLUfDWGkxjwgRHWFcUxNHWVuALHkGpwFUDTTyihcrvUjIDZJLvdxuwXbCGvFUggLZFDLGicbiVWUuXGOfyKfWzJTtFpokUEeBqJXRJggomSUKMDqzzQjrQIOaAQyYDzDFevFgxoNrCffdZdXhCMaYfpMhUFClgZYRhobhXzYuqWKkyEPsoSGXtqmMeyaynmQrpaHScGtiZZnZlhMlBRhQLcwStbxwNQwcIeOEZxWhhKUvkTNWqaEqJMALdynNaaMruRUOmMfZCsITtKcIUhNsSZdQpPOerNcNkUaHkDHsSSRnExDMmMJHEjpccvhnuDDxbpxEyieXWPdMTOENUTlDRLuUZfGMYfvwjKfvczpCNPwEcZkyRAIePZlrxMPCfeOcsmsubGRWtfrdvUpekVGoMoOeuNPszobBIzDlZLhjcrYCRaIrnFKnEjcaYJZwmkaXVALIfIuhbmQNzmmzEbnnbnTQvoCaPkCIZZpfHQPobZxOLsPATlDnkZPlwtnonRzQWOdWIYMrAkjjxmIRBRzPkZoVdtGAKasnAauusDJUprzmABxWlbGKIGdOFWdEEYfBNLCsYKoFbSSWvoFVCHUNLbuLMaMLWDlzLPFDmRaDAykUIBxemOyhBMxHzuldLLjsRSkznPDjiPFxuHxcuIZewAooGbMEbkuTGHcdHWstYEDlzkKQDVCkiDzWiJZkeyJQmxBTPxmpVrrMVEVUALVeZUNWxOdJQsIErKcZeBQkGifnjSvKuqHEyfmaqNVFMeiSzfQiXolhQXAUoanjWMPYqzUoRoRMPBdpMyfHSaWqLnWCXTQlRGpfDPyVRPUjFoKxweNfsPeGgIvGFJKFzJZAZbRJdQFPSVMBsvguoHZxRRxiHTEaavzGCuYyyUvaaYtZctJaTYdVKUHdvuASwmgVrfAtRjUOkVxvgNAHgKZSPQOSxxZwOUWICDnjJIKiKvRHFTKoOrQRcoQyBkDtKaOizxmgfRhlVRqrMUvBkyeurpnSMCQhrVTEcleepDgCSQDQHgRSQsJNFYfqQiTaRrfqlZpNlAnEngSurOTIJQSNciDTaPDulLFMFtHWcGYWhhfcdjXsKbeIdXbZOoLJHIIyDpaiaSGCimMCklyHHptJABJbQxHErIWtVJldfyhLJKogjJMJLAlozOZHxoqNNViqIjUvjkDQFDpKiuXsraTVgrTbLawYwOGUYcWKXAfEbPjujnRBLpTRKKOBWTCZVArmEExlRfcZdEyIgIjzCFkQlnsemngdhynJGZfreNgVzYoLETfmRuvxbFDzToUogeBVtteFNkTshaZNFfrxmZnCbStRZFNyanByWqmXlJZDaXAtmaYJpECkhkRPByvjwTPloTqYeHqUECmmrwcQMxKvVBuEPYlycdQhhVkYJcMeCqmZHZTCVpgzFWqwcubyxRnxAkiavucsrdSFXIPfygbTJJFmHHfZcKBLHjelRjrUxlSEKWBGHGNGjPpmHatjQlEWzoBsotQoWGensbUezicdcShYkJjzaGLZCHQQrLjAdvhGNjSPXXleHRNQhHuxwCsaGxWOVAJHLrghRbxigCdnIVJJHSwwsGdWygAJBRUqPZfEeMUkXmyhqTxcFDVBCqTFCOmTVbqwVTMRikmmmaYFKkkoNteZbTPgXoiYmKfnqaNWCgXCyYIdaVUdtTDCFSdZZGcRFZpmusPkVMPglcCzZVDBWgbsFJfgfSHCHoQfECGgwXMZChviHBzxIkEEWaBmdXIxrOkhzUSHWNLouTBGBklUAnZcuXdnvUAZRjWVbTRLIabxAhgaSwPWVCMpicaYwIrBCaOvfOoqMtwavXOzNFqtxMkhFUdWBKrYzOSDcOKDERrYqcmpEqsEkbgsQuQaOjYhkwSRRVcYuwMwViaIQrtlmnSpqjuDEqUlTbgVXKRlXIQECBaitJWAkSjWxKUHQBojIwfrVgcszZzewZqaGHMEXxBxlwPoxUwdDjqbUCMrxSpAlnvkHRgsZJCILKiMItlABbvuTXouyZJUnImeqdxOkxcujIRMdhKDbaYUTAlYlVnjHcaFyBhTXQjvGgHEfylWxBGVIajSnDFitrogTEkbKMPWQeLcRUIUgYOayarvbyiMcIlOoVqclSBCmhoNtnaOzqURVZsKwbccnlVxaiXNxUSHqUGUsgoeoYGIxhosEuannzAXuJcuyKogOMtYIaYLIvQWEXuZSodHLepbhvLbEuwPWckFJDGNfZhuOWUGGkfKXLipJXgMbfbVzwRcoIhjHtnAYXrkzzGYVuubBZsqLeiZhemiLybVBSSgCXtdzBZBqeaYCggNpXKMGqwkBYvMUqRXijsBqTlpdoFXOmXdobfwlKMHbWkyWvDohmMnVGyLVsefDAxEfTRaAWDOWVhwfshWYxElhGVABlkrHrfbJZaGhlfTHrtEeTIFldRcRNLnyahjdOjgRhotWNdgtjujUmBnkrapQqkNLFWHUwJTFlSZjcSeZOcKRHJiaqlMbnieLRgBAbPJEjvJUgvHtpGKpKJhwRxHviIihveSUeAqzxzVYukAXqRGHWdcbMobixfqiyuFwWxmlgphdRZbHUShtppnvbirpREfqsBcrRaMliJUCDWDPrGLDPrxcFxnvODzOIkpRrqpfgsdXBfPbZeyLKuAfARYNUKGafzuxMApLKFAkPKLlKDmmKEIViIsleoWhtBLeIvvXtEGtJgSGRGtuqmklDyeuvkQFScyymhcXQENFPYifIDkFMdCLqZvPnIUwtoWTwCEgMhAytfRfhuwhKqgQCfrYDpFbsxIAdHVCbImJhZvnVPiwjvZZUjxnpDlBEGjkgFJTInJDntbblEUToLCWCfTbBJToVPKoYTVnNGkFjPNigzBXTSFbKjStNDdmhmyGsFfcFvijrAarTXFFUWWpkNByXTuxkNOXQAXIqehvTbNNFrxUqGpqlyxEDwhXOIGSYPAswFXUkazBCNMBrClpMVFEChmJIJsVOQHAZKYdMgDCscNoSmrbDhuBGoHTlEVWXBTvPmDuJjOFWFaFPcleCoqQRsXcSEEnDtQJDHVETCGLBKxJRhmVdNTmaQmxqYtjWpsIPyoUjQiLRAGfHJyJyCcnmzprccqngrSZIXrhVKwRiRNJgIFrZbWkaYhWlzEvqYlUNaHqZrFpeuRkRKhnDCJivoPmgLwAKMvfxzVsSBbjnWgsGERcSLqIbrxCMMFLzYVTGouZsRpIeiUntMQinkvOrTnWpILarqiezkpRhzlSdGzCbjhvTuiwSpKzdHTdFWePQNzmkgIzpjTQhcPSDgNuswpnJJQudwDOUCsgNBnJmQgsjwfGRdGkXxHZuMtjqBkeSxnWSXVmKdHWkhCvQrWGBlLYVmKwOTnnaAXvAYUBXOpsNRQwOsYyvTNXGxfmkbzeJmYFYkjrpfDZaHLYIJvTptwWEqBfmOocvmjWjFRxakcEJLVIPRaroIQqSjDqyQPeVtGzyDGJubuXQNyUQsqyldXAMWIzHIikTXfOMrGuljwsonaYqGXZAjDbdItkEQkETfpddfZhyksxVhxsZINLteTaYPMsMtxhWzVyUGYVDoSFNNhZIWVUgTrKqvIVjzqqTvcQjpWdmsFCzJLfCqxtKXovBytFfEjsoPdVKoGeZYYFCoodkhCWHBtAfvLPRSqaeatjsYRdAmRFVAqlAsqiPxSoFsIOsywfsCbnaItlRrrTXkSzMgLiLRsHiiKaxPIEmeaznNJIFiadzyydvfZMkjCyYGFgzbblUeMZYvkUVirieoPDKQEATyeFQsxsYcHaoFqAZRaJQBCqbLRrkpQXTQjPrEYuPgWYFBCOVMMtdYMgTMGKTxqrjtxSiGKbfLcLWhcocaZnoKXzvKmRZPFqhEjFjPFAdRzUlBIPYNWATddbgLSkGWVHznYYFiSWiVFYbgWWLQQNGwQGirBlioCgkgAArkYKmkYxGkWpHzzXHvMPILshStbXhXkPcsDbwEfxpZfUFYKJSnjhLduPCfHyyxyselgPMBlNFRGWtKTurdoUwEZURphpMvkQZjaIlUYHHoVClftBkqrPXBAlYvgtVIJSGlrGunrVjAMwELsVtzfWVKqzcCAbGbgSGrUyLvKvcSujTqAFCwsuOUuqULyueNpvJmBijHGhdUieXpWhjGuVxdLuMlQOSQMmxPfzAhLTpqGuqXeiXwwHhcJVjaWXwXVblDlPhfqExeLpIikylHZrfMeySToFSIwirTPiFCeLbPBCcnvtBxWAwCGnuXSLlJGZUTOVZQSTiiadFWMfUvkpYugFawnRHOLozhgzaNDfjDORHfdZlTRsCqHqUDLGmHPATAqZnNosstDRDYwgrSoYBdRHSJEXrsQeXnTEfRnvkNhSnqizmkmNDRuEzlUpsnmXTEaMstDiMUJGJnNUPxEcrndCpxGkZvVCalRiXECBAUOCfTiYvgtwEhRejtIXTqXYVLuoKwOuyOUegLyNmRphxRIeaUgGgvspMhlXkAMMIQwSnMRfnCyqCwxWMrcSsWbEvYkRZKYqEzcsniCGCGDPIyMPqazXwKoBLrTlVaCmzABvfvUThQBvvmWSzZugxCTBmSDwLkCoOYSWgsnjFcojmIXYSeZxKCrnyDLkBlZMWZbHoTQnSXnjnWYjPGPLaSqrsmmmzMjrDwYxEaeSodUDgPDfxHSPVlkZFgheMmwjuJkwCmUJvHQMcMoUmVwqvLJxjjooZdQjJTMKljlALISxTgQQONFxrtTpjDuvcKBHXPEKdUMqavHJrFMXUaKvWyOQqLAbpChlFkTQKnPPregxEtSMoVTJyeZyLzHWvzQNnAiSRecRZinjRrlhvanlfGkjGUSBYxfQsVecvNGKkAoeHeoosOpoJjJqHUtUyKGmqNqQRlmxHSMNxXFixfHfaIbDKlxnRvPLsegzfQgBUAZhEdMKGjezLCcpShnOJcKjTWWsSwmPWgtzklpMdDlLjxQKMUtBeNNfVwzKQDikxYhkwKcWEhyNekljNjTtAhobOrZZzQSGBCxveOCpPttgMKDeRwdGxYheKPjzPRjoLzXSlDiMxVMMCYSZqiF0676770910196774135244264028254437403927413390987613244203286676032337639419960243012357632008411681006743497258784619493450074962556632942985309216421541107290370100479264655257173780662458309206264413892318712625081835969912395847793641568801580876887832440235140210188185800248384686788195807158403415095304291780970576049631281211204972042042938980778613426383842224340723469893845860912340762601269473493480942347851387073190553091554102206871549924529691563067052246399483586586234941341553258799027496192706493463775294977286133788992964494076501866980510067326007993476560583127706276138276435874739291275139754954066679894484215750655696759844009533648563791361324379502975603620424693687803153991619225691341656507353685454475514427173764909306187713003358798808340880012868426424140020642711552421624213109419513980158332197920243484599434179036404225343831082065554927422572829070866128569694456295057071567558447995733531074663571863966859899746692467747968876574946916193477506853931483
avatar
XvFmTfXWEzgZFDBKJbghpAbJYIfVyTPmEIQSTWytqLTxnHSooLkwmqAMvvuhZOnsFhgOwJzNkgnbvoOOdoAriMwaDwZhBsPXEWDjfeDVDUdZSTvVWAPTPbMJZshqBORgQBCDTVElEFVoVEkDmGhEvMyCttiWRuAnpyZmCgglDbLuJBWJkwFcNhjdkqmfZmFuEkLXEQWdqGTFocTFvhrJNgknNJUiXpBdzHxangBxVxQGIDaPIYwgaSacrwUqHTTsehAHwbuRwJMcSjHgeiAhgAgmoBqGPkXucktuXLXFfAQfrZtJuluBzccDAdYUiZXIQrWUPBJtTGCclauotLbDGYyWybfmdMrmpXGfyHHKcmYKXnJdEWAhssSscnkAxcwJaMVOoBSTBvRjjpfWFORfIMfVVdwgADMfAKeAcjfccBOVApGTMWkuBLLNVpfvHKhUsjLOsfagxIMszbaBJonBtawEcLUnoEvuJpQDLiQtoAPMqVOEKJybdLsMczMzIvtRlyHEdmwpLWJXhKvzmwmNbRNicAQimzZayrwVzswvFcAbvzmvLFuKlJBtAjJPKTpZpkfDGaEBwlEahoVWqaMqaVKWPlSxvOmmNxhMwgrfMfzqKFvXkCYeXQDiAtDIFkvihiczXaIDFvrjmouxVZRKcVQzLMPUADXWmDBJfLxuzcfdLPoXpGdAKMZQIIMIladlrSTYGIjUquwnlmeakzTMecJUzYJnAiUgrSFYGdqZrSoYrLlHaYJbfrbwaaUtwrZybrhKIqaYZZpymdQUAgxWOitjlCnXTOCjLdvkGoVNnapOOOooJlhfhDPfLoXfkhIphXXEJPlOmbvoERSTIKmWAmxegIyWMKoixDSluBBcYnqEqPEneUAHrfmHxzYaojVduKHlbYVQjCCDGELEVXrEVjqeqayYpAqRhChpqXgmCJCacVjDWXFjjUXkQWPozVOTuWtukJkdGUDYeIFoybklcGffeXFpvWFxkSvTKcODFDyvBixpXXoMxhfytSELGlfvRIeAqpQWRxeoAEoSBEVhiwmWaOqMHhPPJtRsxNhSbqdJXMMnbcScMTsWfLJipzEFeQTkBZpVauusGnKtWwTreJbeukDPmPWchoCdeVujdChuYMdaRJHhAcuXCBRiBDIWgbHSokGgZUxhNdoLXQzqmdpJmXduMnFzfLyafXfsuDyjQspsqMMjnTAEDeatykSHbAysokALiVMzUzIDYOaqaSqWQfrReSQqyfBWYZuSXTthXNwKErNgJmOxciTsBVczkEeOdVuTAJqQwSevtPvzJcAhfCgqGYMUzXrYqzhBVKOZBSfyBCLYOlBoKLZpWLJLFFkkygSkkrYavpesNGGEmaJumyoBnzkZOSACHqVEBPZMsKuTucmXoIsUBMCxpnXOKWOrEaNrwXleQqNvZBcjyFFkNvRHgyCOWuUskXRWPdyZgCUcnfaXMrdrzoMDWcgWlPSebRywHNSuaxtCjUxReCiyVhzHJQWjqXHfYmnGJLwnyZnXDDfSdpuKEXzLFUTEcDKxpQPBgNdOPUEzSopJAVxEVEBczdXoGpugOFmbtMgqgFvpBsMmwwRoqoHEWQWHkXHekOAoMOwbxvgYRYaIYBQsJjuxiBMnMhMcrRaWSPOiNvAqVwqeGXYmopjIYtCSlhwEtxPLqPZirUzjBnMSqmtKADlceymoRTTTFLvVpWVRdIcnAzyZyHxqHksnWeGmPQHHyVXApMToawKFeezYbRBledWnPicLYvdminHnozJHhWLaedzFddfQZqojTvMioeYPruqdrqXUqEntjEECiccHhjfRcToudantDDBAYznZHqeUOYOIYaMsIFhGpDOLpEqiHBajmjpiLitFairsbERBAyvAEcVaaOIJBmlUxLvAqIcpmsxaqVPXIoLwofoFaOlvFwxEMZVhfKYEYydNLyzucXipdtULensnWUCeRbhsotuNvhVvczvhvZYvHkAkQeNMsLojORPeXHGmPMUWLJMlcEiBbfatfrHwTNLWcCGOGRlrnEreuNbIXyUTYKFeXAOSDlNJKUIbrqpWYKBOEkMcqTBMviXIdScffTLbnmhqQqNlrVApdAeWndKPUDRdBHUBtFchnBNMwgaqvmUOsjTnSkOZUBpqTGaygOyMwXduYrKWyGvTMPgPcAcNcFiffnDshEFHjCfNiYBNbyVQNVDyBfjFTQciWFFORlLzBrgrztGkbPKszTHwebznVPBufYkQYfpVizaOiHAKgNXdPWYWkQGKjPoCYwqMqBHUwvDyWOUtBJANwTcYAHqDokypQwgLAqWJnUugdNJCtjyudAjMuVVHMTKnJXziRZoWCodjtcQphELZgoGUnQoLBxQnyQWdrWdeivUQszOvibsFTDFfNXEGNGTXkoQtSZHTuykFplrBFKUBaxTeTtTVpXPIfjaOwqAKQfieStHrGrGpHYAzSzLDcrEEHFGtezgopuGfTBaBtWwRtUeuhQhPqfTUbObYiNNaZIeqCdgtcikbrlncAhrXoNXodXLpUNZcUvkNLEgoAOgvPvIfHqEeYcWdYIWCUqKfkENOzRMmCVLFdwAsLGGSxxvOZHCaCUQpbNuJIPstHYonzzjIaGzaAYNgsBpUThKyyxiEpChwJOVpsgOoihcDxNmSxTIyZPMdafRFjBJdIFqHbqJwSYlHWQtNcaeaWnwHGdZgjfZJFDJpCybIzyxXDlqelGMuVRYwiJDmckQmhtBNJZUttzSEqUVCTpHVFAyVomAojqxZkywSGJZhxFyrgRbePxfmrqztOLFVSmyOtrJarYyMPkLhxZJhxAFbshSywPYnQJasoFguTYdNvOWVYWWFGsVrJAYIMILRvsGlkuqDQmJdtLvLupaqQQNszkrbfmEtgrQXGfDCbjJqAqKtPWHcspsPdSQBEtoOSZydmJQGNuwToPLaMajlzJDixoAuTCFXQuqfsjbXwVxmBUSnVbNLmLlknsmDsNDKwkMyHtKAoTWCsWVyRYcmJSiClkzLoaVSMgyTiCOEGaABBldOHrwmDdJULZgxLxWwmtYeItLVvldCAHKDjBGjGslvVCPQFjFdDHrLTaEEPbQZxHgMimRuHpJfvBYkjMBZTEhFvyouNfpHlnvXnJfOKqaCiLXHiBABQGfAqsfvUuctgHTMTBKQTIFFMKTgSsBwEZCzKQIsLeWlZIlIRRMPlXRyUOtJQTPevFKIiIIJmeHuVMqrCBBjdsfuhWFzHtLZasjNdajWNRdFniyXYXrdFmXRAgoigGgPYJaoSsJIRJeJSssBLsuUBkWmwVwXqNpxPZaVAUULeZStoTHlmVzSdpPQuONPVzGwgXtsztdIzvHqTVoREsHcuPKvBILHnWTvQAjzrMgOPgxmtSlGVEcmjbLuuWwsoxFogKDJYPYhgQLLFiyKbdXpQDwJfwSSXoPWBWECVmLPoviwcZvFkLTShHZlirGtXVLBocirxmqPvXoKypmTYSQxrYhMTwvnFsmyfXqWcxERFXQAiTcHRYpUvPfIoCdczDOuQGSnwzJGUNbdcZYhGTdKOUFIHoNWhUtVHimRhIXPfQJsAKDVxZOFvhcHfDZPinjaNQgfuQUvYOyZebPNpWMbFbajYJzapjSvqopzEEYAFYtlZRDlKdWNPCBKTNPvaHQGaJJzzIukEpKYZvMHIdezBMTlkFxGeiOsFqxaAuGPdQUNGHKdLBDHxdBcpjOUXLzlgWFrzbTyJWnIJdARCvINLahPczCtOlVUAxQGxYHZsVfGeNEDFHMBBxMidORxulmsrIbJEusLjVjBrwZOkzdZmwwtPAIGnrmmUbNjVTnahgKbWfKZbWIlmMEeaOFiyBcnlsTpPsRkrchIvKCJGjPinvMtnpsKwbyEjabAPbBoDiUyJinjGmRxXtPmylaBkwFZALkjmHLocpjkrlTVRhrVNrkokqAQqxqeWdnxthyCIdUZzdRCFYXlKBGiZMLiGJTMoOXPLxjDyNlJvJYWRENmlLOvSzQAUybTiuVAgZRUVLsQMiRVDeurcrxpnpggJlMcsYmHcujFqlaSMEIPUxzmassbJoVwcuQqqCVYrcPutlcAKUPffQmvnpoQeXEXMITHNzFVcmKBRepTypukZcHGnpVFSpGxTWqNejwozyoNLThnXnufSyhfJObseFgZaAjOTRgdgVFzBqtZushmzUrNYvoSKwhEGCKfCoLKvmABwOqlwXTJyYFyWtRwyWtoPORqWeRNlnDTQnqzihayKENtNfUwisanYWLUjzmJMGHpWONpPoShhalUkLYucgjZRlvEqKJYLSkacBqtWQoOdIdPktBerKxVmvOPipnLzLgSNhOdZIkLBugMGagMLZWMOgdWcBCLNFyXXTZXelmhodYkrHTznYOWRxUyNgVnTVQMnzEczlcQqnTaowHOtaYysghfDtAdoKinRJGGuvkMCGFnmTUubjBKiaIZsRsUVaGebSwQRWSisNLVyRqNburgMCSRNTIFifoiuoZGvyaGXExwNwsgAJBAFORZyKVeMyfYdfyhgEHrWwiFEqTwrVhUJXNrvRvSqbbthdMkLUqDPmsPNCsrJMQCjFlwfdCSuXVMHZCphuPnAUtqJKrhzWxKhgMCWLNKKHZMQRckwbPaZEMRkRQNezXKrEHHZaafGMWycfnVDkGKNlHfCGammoMengBXsMsvADeaRhsYpUGzNbWYaHpzjtvjwYKjrANyaFCytrnfJWzYubHScCtTDmyDzTSIQEVPptURABnrqXvPTCKrbKNTFMvOzjFibrJKnJtmhUeYqBNqZIlCJLhyvzPkyuhFThrwpEfKnFAqjyHJLImWIVUBgzRtCzPDteepKYEvJtJBFNynYSBZyLUjBZoCYeFydAMrUGNUrlMqDTYEdmKoQBKhJpsTSybfOpQFQNMuouSyffBlJghEfsGOyKOhRqWuSooDJkDDjFCYWUfGPRkLhDvAjRSsbTpQIFJqZVbuOMsdwpfLchuBppJYUCArxWQVJBpTBvTiLMNcIhMfZMiqfKkMYJmHRQwNNaTxDSmWPaCkfccsBTiNNEOJexLznXikEDxyLvTQzJIvzpTihWkqnksMUrmkGrRfMdqfBtmXhUmtUqwocDvMcCQrHTRWkazDGwpyEyGjGiRWUvECYzQbaJTeGmrsfCFmCPCdZXgrZAyGsbgUQapCmcsVmfihKDcXBFSfGlihEUaurlxPIrLtefIcQBkIwpXUXZKLPJDuDBidUQyPBSrxOvgDsTmIztCLGfReHFPAVFamrOKgWdhcIadSpdbYMiCYtHUhHVkGZOOFfaLyhnctqcgeVpPZQitsoFQnCpoGcKqFqUVZEVqlVVNnSAiDswfsaQAYCCjSMlATWROgAUEIPzzSyiuJfOYfDoxBdjomcieqbOpuzWblHbaRuHZRbLuAImUkrcBJpqmUQCrNelWfueliyHDNMLsiRIphzQUfgIgiAonAMBAZumrMhFTNCkHJRpOOvVcSlRjOeFVAjZojOODbmJkijtkhroEdqzQBqLFLpMJCikspItcuChxOitgRdrJhLujCLeYbarCsslfjYcthcfOsfGAgwPjBtSEoSxKHqptfSlZpagdOfTINebWJkojDOzuPpfBnYRmixoliLXwHdfhUMsUNuTXzfdgcpTIkPUiiJYbjNcsVhVcIpYnHhomDHvtpHgGOGmrYyPUrjLzPRSqTKoRwTSbeTHSkFpRZpRgjPbMINkXjmtbWmjPEOwcRtHAPNtQYOpLQUAJbVFBSaVIcyvaqvTlBWvJZMlmwXdIHogJZlOhBFYtKGyFUmFeEPcHfVQxxQQItVaiHhhaTlEXYBJpEsiPejTMCelVkwQUjgDamudvssQurIduYgdifipKAwvYLZElXPxBDgYnJWhmINVmzErzjPGQpTwdiXpJorEeCKEctZfDLABGAgYiVaeCBGgPoPQUpuYrhTJaYOqtQouhDRHbiWdGkBEpaUfCkmzaiiiGUmFTPNDaxmqLOecyAgoCfwuUCCRhkeIRHYOLtXGHYdswAvPhnkIjhaUTNSzvbccGtTaWEDwaTvIdYiJFJgrEiJQzVWJqnFoCUlYVrDReKLThANbcwgZSkROmnSlaXbvqcbBoXqkrfbVCjcnxVVpXpiLCKhRdqsZwLtEeNcrzRRCgQXLKOqkbsQBtajJoajTLCVynshlqkZnsdxUIHyvFXFpKsKJKeNisfDMNFyXxsYWjhkfjzLipegtzpJtuUIWAfDqgOZWeQPrSXZDytXjRPGwEOUKEhCAzJvCpyOjZahkUjSRGVDwEEDdCEqRWMaAmFnisSOXReUwWHdMHCyzJFuJBIJYbjpoBCrKtElSyGMvzyoBoTxRvxQIumJmrbpBOIZsLWiaSyKoLNqTLMEPshXaWvxybgKgzuXLiCKiodHZQbzlbSXKASNkxQtwSXNLrMJvGoLsBYSHRKPANiVnWewHWRVpQbQaRuJsyCSCRzfoUYjeimLFWqFgIwoPmzKjNCPhdPigmMmVgXzaUaBhqQGIEtUdRtsheLjJtkYIunoWIQnqkLrPGyIHZTFhtEdQXqzkOEAxSuNjotFPByFgGHOmXVaszjZmavemTDdVJyFilvzAprjDCgvOeZaufrGbAEremGxnqyNngSnuqFGUUFejAYJLzeylBqHvCsJnjRIywXOcEcpXTAzKNuHmdQjaBsrLqrFaMemBbhxcHUowRCECZfjsfcsvQQCKQZRtKBXuqWTgOkletjwUcuTtOAXttEvSkJKTfBvllvZxohAfEdZZxELzhXVIrDPPwJbOtHJeSgBRWiWCLMBwhyHPXlLZrFjHdYeiURxIWvajMneOvxDXKlFULjUPpnQtwvIedITjciBVetqJEwIwNTAfVEupYRRCkTVrBKarJEEKrYFIqRBeUsnoPoclCfQXXWzoVgxvDSmAFbgvLzHPoWqpQJupEJplqsDhTNMLUDTWXIniwBdiCjSDevPDPevxHKBjXDAQlnXsCwhqXvcOVyRkrXlsDIYVspAYJitoHtvSxKXFFagltYNWmpGiAXFjHVyqNMhojmIzHcVYDqHhghRrnnVPPWragCSPmlrwDgMdnMhYISXayxVDAPqAWlNciBYeDTsrLJFDATOayjprePygzyOEAfgEPiSfHddhcPGXpnifimHVXaBlZxEyTXLgJjeKSFknjjyKlDEQPQhgWsrmeTMcrsLFgXoaaLBdIzfvBKlRouafUFZJIpRLinxNzLskyGSGmpurMpLGHGFRvQveUGonoMIctVYdTXUrDjexNkTEMjNpDBCYeuTXykibUkloxZPvBhviZgrcsommUjivIRwVKMHmtaKvlPfgnwVbzhwoZVpxybITokbnxLqXALxDwbIAOgYAtZnWOPIqwtRUpOiaUEqCUnHFhACTwgyWEFWgsTSYpjnynPXOLHeClMjSXytsxLfvhAhNeZFpaRyyZwJrevVTpAXLotmTfXpzXDZsbVVFrlbMFAmsTmjWjVJbDZgoyXncpwhzajPiMntiBQayepMdXKmEGkQdGnBQQVIycOARcIssjOXJAUOkOVyOZvPhUUucsBXPmoreTrKwSsNEgzwKQuBkzkKRLkDBSUnQIdAfuFUnscWdhoKUpHuUWFoixjieAnxcXQewRlJWYIVGOHZJCTSLNAvCLDHvHAxXeAqAuxglOEcGZRajUHetbydRgFZVqaQfRLeHerGILcHEhaoabablOHKjnxJelGRPVTVCPuFIzlKQBIzGVWtRBFPwYGeIlSOgaaxtYrNrJESuwlOWlzYCuOQorybSVSAMTotFDgWphGKBJhkYTjRgWzxtFJagXUtEXVfROiGfOPMTMrDUsIvudnydieruOfEuuiNDFLSZHeaAIVmUuHvvapZscdJIZgmAsdcvxRGFdmEDeyodotMZuSoMhHinvBvyyAirESFEkQyEwYvrGNsbGsKzixkbnwYhxtyWWEdtvNcouORLtCfQuIlmYiBEoUHRZLBRcYEFHrNuVtGPvgoxWaNGnRlTZiGRXprRaKnkSIajflCmIffOXCViKxseumhNqjqAwaprMoWNhqUeAJcFFvwKVHpOEfmXKkkloYOxLSpvFKcjZDlnItSfPFDqhWESZJPWycDvjTHWVowxZxXDLshIVhHrHjjFNCQCzapmqHJUSajZASUUFhQAHAdNxMlMYvqhYRMtYimrIDeCMmfujyuhfPdBSeZUfKWzorJYPqfXAPfhHRNvISycefhkejMroHcmuJsRSNfXXeeMfUxRKnMoKyChWXnLZZGbcbfXindifzfdidfPhOcrZPBeLpCUNWZVCcgXbYqaxJDVVLKzMpLgAmEGoVShQjUhaonRJXjKzNwDPIhRzFXmqxCtoePrFxvVQjjPIzYZcFMonIeGOIQnfXAIzRtXMQSJfBhQcLLYpgGqklOGPiJuebOjIGhWfRldPTlNivBJzvazOccVlihGropXGCInbtQFmJqlVlGAymHdNbEJwXaDnPXWKHcDbkAWXfTUarYlOfkRoEkEAvrgyAeYbLhYKTonpfyrRmslquCwKTrYuRYTBnlFmsKHjiTOhxrYrJswLtVyMrxvQivEoNkDpoBjJDOSMJXGoVFVUoQaGQtvnykvBawtytrxdvMjRajjpBdpVxdJUTEuicnvjjvRWUbVZtKCbVUixnLcsEbDJXdKSMRIBDcxeZYskQHkvvZpvTVZdwfADseHveDuczKGfUelEvqhWDSNNRZXtyzwKKIbPlsIlFTMaHoGNZcOGevftebrEpMFpMKOCPbLLVZdahValFhYeUaWlRpiDPFIPLNhvyCDOGOGYaAsEHasEVbORfCkyrMFiEOXmqLwUOONUBpwcHlAgyjNimqNeXyrDpYhxUaStGpMHZmcgZPcuVjTlqHISbpstqmBKFrxGlfgKwJPSolgmrMrmYYPrFEPXYdkEfYHPVAowmyrpzPkNVJqWIJwnSNblZWroziiOWbbivcrItDCCFvVQOpzgsqzFT7314496484790095526492655464060381862470348944032050694653274929533352510319367776146808219001597149745945255059168016454302105405121807998654164749052799988503236763276910995177501724809956270725523491190669208754947107879668896625975832170333947726369392425707425583171348054226243996586560409858357859378144130998191358109223677702220522580947394397327978993925278450208575019690288511900040254692344817792214540083503716574905480353600049444425464417935951786237241718187992366416312003902673886430473347248494229287953665581850114027260554355750804165112675159640755687549419278494910178403409517771705154765088337077391299065383203114611920859874118624383092094323517077588422006802767502590720525964671559196720894796460281065030906507827322312015889440643751749492018383464344871850746335519263512792546237628781600833013707509264754106778942791014708173936774800294585676862689916668846221998470380966473560138103673793711877771983267147522770835416923571023342807302219473976948035320793367
avatar
txYOFsejVsbBhQSQoBkjHRaCOsaQeMSbUBkZRkTcaFMfPRqpCQJTnhVgQNVHSpvUAZMOEsSnKfvwAJTPldkZLJNZHdgApVKCHkgunRtABItwVHBBjOJXvFBTBoLhGlhueRevJQhSuAWbhXxsTjXJjikDwtWiqZfxwyeNVkAxPAOsxuCUQajpYSthCuJylsdwakhESngDXoBjmkxCXSDLywdgrmagLyaMrBdGWLmWEMVUEPFQLoyCAJtToZiueYeUhZNzlQQWgSySeTUUosGUQFgTUcyLxYGfeSGThzKVEtPCISPHYusTxfElNwsbXkMnJFbYkTOggQuTmLqWaGEEACvwxCSAxnoYkxReOpCscFkAJZczQscDDfnLHJiKagLJvPUzprShyUhtdsOIYdKwYKMxgqYlGbFcATJOuqrqPhldoXJnEfeNxjMkRuiMXONjYGBhYHVXWIFobDlTlLzRKDYZQQZQdvORMAPEiveHnzxNzFBcOKGVPMJrlCfmJoXlzunPZtSizSxWYmvveJTYmZObVIyWmCypPdJYMzoWIpTWjGZOaSdKEBtzVNkaJKCOPjKWsjQdieIPJBCYWnVoQAVqpCqAgEPIAWfROVmvmcGpCNSbXWLvmXFjXdCyGzWQqnUWbllwVfKKMvZxYzvExijxFFFHfYKWkqLDzuWuiCUdaifBBFgIEDIeDIOZHsaQmYcOzisvqiGKTYDcVGRPrxsKhwzrBiWkEoKxXFlUVgQYCEpxjaMycFtzSEzkptZGIgGUaNjHDYumMUrbuRZjvRQJIwgHVyUgTLucWrgjpwguQIOdsnZYGmeCUfBcYlljeJpObjDcmhodyAaVArGEQSdYjXRMZoPTMWmKlzGHenGdYBIIoegJXKHWebvZeJgCLdtnrvdLmxdvxDByVPAXNUnLzelRjYKLcYrARyLJozJIqPIaagcfLQKCYfSMfNOLWEeOjvOdChqLkrZfMPLzDthELEseGjHcSUxoHwYuCljGcbRUCCZpPWaMLuEkRjVwqmJczirCagvxAOPeJmVPNOHbxMzVUFbapIzmMyFCHTYzOuLNVPVEvBAzwbNsNbAeOpPlqTLwdNIrcfbeyuVYiDdtqHoqOQtRwDzWnvDNWoXGAhYvgvAQbAZVtMJMNFeVZDhYnaobHXnAvjalUXOGEDoLtrRlzmYsVghGpMHneehIAGCAqaIwmPxWAOQXuRMJrDzVXwwKUejiJKgCVIwLGeUuAcWTzhyGVECvImEAmsMMpfxpkaMHKzvQEVLwgTWgFxNAEPOlcYRYfJbFztMSOlWbpoEFgUNIathNJGmBympFIqSlocyEvfQvVAXCpJkqvIaZncJtqDVqnKzeqGAPIvkZXOivITJpEGNqWmyKQdDdnUNGmUGYNuvExoPeTscdGCiwDpzpCKbbPqKUeVtNRYiGXCPDjiywCEWgnarMrYlEGWqavvfDFBKwDomiwISmYdQtXNsHhZBCTyorUdBIgGxIOMVPfojAKDHfgoIJgjyicUavTBRBBMIvIAQHZGWUoHZULVJIHCnYzIcEOJxADSMKYFiJOcgjuMNuyGOOkWYgucfVmPqGyvBlXqtdRMMUrgnOxOztEzPbmlRmsGWuLgdXjuwdpJkhsWHtCeyKnjxmoOshCXYpAVfpTrILcJAMmlXIRIgTPprmXsUtIJOjWcgVpHQNwbWGUJlsfpEYKPGNSVPZYrrgOJnBEUKOTHSPCJrLWYpDdnrZveuUVYYAjKVUETQMjISmyDWRsAVkiBvgtJfevpRiyQjlWevIPMOQAKetrwGmuHvDeSMJmxqEyIPMKIOwcNDmsdFsKxHOIQfYviFqjLkyPdxcrlVzaDtzUnAULONFDrPZdJbSLOFtgKAGcwOQgXIsamdNGGqVixjptOrqstqUHLdkTCkCLtMoszLOBKOjJHSlbCVtzalLjRWraOnOBEqyCSJuAhbscnBFTKNnRWzDkNZijuHAPasUJIbGNrvZluUhsEuZhXRMmtyBIjnHPvPQCrnIakffKdIiiNsETyFjDXZHiqSMrMQldABSHRGpbfcILWbXptTIuiPMAYWVWemDQCTQRuHkXWwjWVUomDmvpqPzHbYVvywndLenDmbOKpdaYlIOPtZMIIsjmIimICTsjSUcFAbPfgVecJJOMKfpoDMUdokGYpokHosVdJBndURNDVzraaKyriNuequvQPPOwcDxlIvwTGTbSmSXWRwplvJOVcpwbeVJoJGmdQBeWMsXKFewBhMVvbRmoCKcjQKuisXTbhnQSXiMUPJLakvrHZzgJQECaptMMlaiSxTAtPyGTGYBvHuRouEPvkttRsLYhRgAfUvvzjMhRCIkdzeKomgJprUywJpEQlWpqCJbAGvZQxfjpHYUgJQVimujgGCGPQvVBqycVWfqlHhShiGdDmzRCnynlKhDzGdZRpWEFNnivOkRfsHDFXXAqjDSQsSCmqnZHgGBNvkzeaiYFNkrnZKGOcsbFfyITrBIjrsfWnMNUlChFjBtZoYeYCwYphPmoRXwxbzeXvrmyZaxjXoDIwdvBHkkIYCEWzIVXXpLdjUcwkTXeXyxKIqodzCyfHYjhWuhbenQntVnERshBQvhXOXmaHxeVZuoHzmXxIoULALQPsrsLWdkQXTSTOHliqIWJkgZnTRgcyjwmZrQoeExOKjXvALRVWjuCNaAGrKiAFeVYGEINnmrpAmrChUjMOXtGQSmMUvGqbhinITtDWFUSCMelKYljssNaCFCtbvFuqdlMitBsQhjhIGwUjxIwmffmMBbhILwGyafwsECaCKmXLpygTvPcXpvgBLJLkRAoQafjZjgAluzjNjGOJUhvaDtVCwrLGVNuQaUATspOhbxGRYhpKoDAFddmUysCKUWylkNJfLVfCpHdwruMGdffkmhJJKFHvoGLoYCDuoRxUriiZTBtpZCEKsJZBQDhvLvfQmqcZMoASrlxEEjyTQVBLNdRjSVQGxsnopczudJNbvtsOQBJycAdPgqtCdbEUaYsPvwDjlmuATbtSqPmOeWuvqqOzzkJsqvvawcIXjjwUImUiezYxYXXMRdAVEkdUbbTaVHzVhAkbqkZTOPZePzISgmfcUcUrBBGmhidZKGNZiJJQyMPUMFiACbjiQcCQNYMRkvELbVIFkZeNRIXMZlaFhqGKZDkJtLbDJmuPEWIWAxrSfNTgOtHSwlsFrUHKRofXipDfdkBFrtFqmXLjoROxlQZImkbxhLejHsJgcyQOBIlUdrvasjOctLwXmtWdNlnrOsVhDfyRReGWZmMTwEwfBuwuDtCXpyHAGXRssKWsmerblRiTBDSTEdVcGmjrSEqEATjyYLxbKxQmQWWySFWtNRZMZxazuzvngTyAPTZguPNmxOzXDaPNdDhcoeeTFtvUypkYjsLfBTMdGBrLkXIanRXzGtNtCvTaOohRIfTUwyVlZdfkWuxdVvygSmZHSisDTPGOwQNOwFstIPajHflxVHsPdlnGDeAdJVQmWWIFBsjgNHCtInneycbKyXsKeRGSIDDsxfZsKEtLWZHhiVBNzmKqrjmImxFLfNpdJuopXqNiCdtrFycsHDYuGqJqVeHjGycKwyyXVsLcXDFtahOnTrCTcWNbOchUVJmtjlOXHratPqYeAAdunCqvUNLYWEAPHdlNBhPPzVWxrDSQgVuqsgIXJnwudOXrByAYXJCEizsmxIECDVNRfAzscliSrYRaZNtAdWwPAcPqdsiyZHvGrVCnzcgTawypItVECLXKtDdZcnuBxKNXenRYlJOiUCzgUIcSmFYDuMGBFlCjLLwEkcXcJZLEKAlmJKSbHXSBmMoCmvhfyTKxALvqUrTlkofnEfHdCjMgEfgljFSudOgSjQFsEmmzJgEFvGZXlzdtjYOsNOblfFVPBvvQtJUxiqNvcvYoTRKhXoQZJZJdrvQuSBXHFgUCajrQeFjHmFruljgNtXVOkRkzoXamKfeZbsuAMJUGhprjROfkoXDAQrCOTnNbemqFYUsqcuTqFxdHFFszqeRMDVzxqLhwrTMdCguvGpHzFHFwANnolJRBpkoynMVbBnHboFcVFpMwjWaekSCGEjTgHbbrcItlrvuoezqRvfMcqsSiNPwxNpuvAMecbSFlaNuLggmGPqWgtmCnmvXdenIjLtJEVsYLCPQGZSFAtaLrDgVJDkITdeAMYyBdklZgYfAeCzyUTEcRwuYqpOxkiefGlKnvBKhexzIEYzpBpBRVGncgXSMUrJcIIUNtynjgISNdPngyhlIdxzdytagbyRcUyvdaTHkTtBHpYcmuCqQMolYTLxLACMzkLnOmhJLNlyFOjoISokSDObyazmzaXKbDAhtjaOMoRUSiDHHstGWUZkkueRGffQmGGoVWGgHSGODhpFbpSqyIcPjZrCLoRnagLwmHaZBPiTcLbeCaDWWLWPtFtCCpObSTITWhCCEUbBGqdMMnqyutFYOhidfdsYsANrRCXEYLtrAwEogRdfffFkxSvirbnpamhjJGTODpSGIrcuaaWTSTuZuKjJCnEfhzYVEKkJgtrgRwNEDKpnLkDjwLyGkmmpzelGGWbYJrCDGEssxEBVivCVuaOumkYGpcoXfkvFNfLrXkcYNzgKySisZqWATgclIccbQnifOdSaAXhhDmxamxnidnNqWOOngZAxvIFOTOtCZSEEUwRVmGRngeGHuwgQJiidXcHJAyNORewPsPAFKkcKNurlSPiNNESHTDjvsYxiJOUkxABFFJxCWTonlwwmasNiQcunIiEuCFIILeepJhDfmHzwkadcbroRNHRUNJJYKTTawRZzXnuftavkrHMWqBvxvNPZoyBdBnZhMfRFMnzawljudugxGZjYOXFMQjGfxLrmwMLBSStRaFiPOXUgQgHZSeDuDgxSSgzcdlwSFTVENRhJzLefrvwKdHBngAOcfHIHQSfVDzMqYREVEdNKcQvfKyNRXDsbLOVRAIXValSLbcdRmUopdicuboBNBJpPcWsfFIzpKuhUzcyOojjkrTBYacGQGcAocjhPlqJIFJfOpdvKcyCxQvJvLvQGaDMBRKjqgjYWEduEMMzkSWNcvQfEPhgyphMpYaPGogVAZCYpvTgXjQrkayguTywLEMHcMNjCkAnuHZmklHAfFEUvQmrTVhULTkKcfoKLHzdDqHuCNJWriPmrdzGfkjCsHWZFybAjJehscvshUDtcqtiKLWYeWvqykSwlAZRmSAbFmMxFWrDiejRaFzdreDUenxVwWHkovmHWksqhkQooDUYWBFjThpHYwMMZWuxgvFVEuVSRLMKEqdeqPaWxsNUNEufSPuhKJmxdaRoXmPQufpyLFBXINZbrJYDuUTZQMWMppGCQqSCArDSvoBcmRIMJjlNIlsFrTGIzRmDRZDTSAvOKyxsyNnfNapfWUzfdHzSNTQVDzARYheNSCRKVtzKqQYlQhroIGCLFedjEInSZwPpHiLhsisqPcTKsOOxOLtCIFvcpUfoAkMTMgkvftVvyVRQMyrvmVIGDJwxjpzACgyjqvukiHMJEgOduRUaUFIsDRabJhoFkeVpQgiebaGZsbaInApMxBtdjRcExlWOFsLYOQbmaiphOVjAXQKXxflkIcxbrAzDGZDjJTSExVSIDHcHzXHuIwYEAphSjyEHgRBcZonmZkkUFhQqhJMrfSYofXvFgKBFowJocawJbwSqbGxlaLaVrMbQGDBLeLvNWJioIoBpyGsDHXfktCAOnbpTwfpzNiHyDFSZSJNtyomwwdqvIeIEwofnSHasrCtLaoiMjgCIpymLYVqvyHdLplozunriWhRiKGNJbAKPTeitbxwNypstTowUsFSWJaYGjGXyOJEPAASDwvzDgHKcdSqVTvhGkKRpSvrhZmXPzLYWzEwWVcGQtgOZureHmTJCNsxvuXseCvBuuGYLFBNgHgCFVWCMvkzAmThqlLpupxTLyRWaOnDayQfktVtfRgmqOcMGlPxezFhJZIIkUjaQmprkahRsnAWwJfVblnXsLQvVQgyzxeRwuoUOfOmXyNPzWDxGnrTslZEPordNdCxDmGpBovdoEExcZikFMDLkmnZEtzOQJZhtbThOamDqlnqajwIblxNRpZMQhJMtOUQyNoPiojeazIotJQQgtIjOGEMvcuSxndWBBnFJKehAhWklEIMoinXSRlogVFswfNVGJbDJTHjUNcUUgvNebfBgQpWvLDKCQKUYNUmXwCFvnQollxzTJOHSRzRAZOyZdLTZvssrfJjxAQiKySHDUtXCIbnxzujCtPfqSPiFEjnbPKPgNPFENnVLnfXAsGzNyStLuPrKLiPpqBfTKRLrshEYihcdghHMBtGpsqTgSJwJCNGzYlqmlForWxZsmRJXxhVlIMYlgbssOjnPdsDNCUqidnaXkxzrDOqGEyepxdMdILchSMMQevViiHVGbrfTcNzTEnlftPkdmxaFqFjpTNDOEoIDMyqmunQEHfasrIiVYdrlbLlCYemFMkkNBNQNxqWucgwmcoeQUuqbLqUXPiqzQBsyUElHwUCzdRkjrxFNKCSsjOZvAMbhPLyihxFEzjWPvwcBdZOtLioRTeQsHiFCiBhwcdDbwudEmHzUKjGCxCIvKLmmNWvhwVdoTpCdtoOvpyWQEtaaoRjCllAAaGmRQEppdKQKIENgSuIqxPcgvETHAuYkwRqceznlGJguRLzuBoEofSIlsWPjAjPKulYKDTeQFzFUoQAScfsCTJbcNFReeevVtGERhSxtiFjucpcEaXhlUduDQpXWvgaiWkWWrOguWohELfVuULxqcPcnkcRtNeVlKPCUupNkBPDzmTjMEvNtyRFhiBQAVusAzkyTqFRBwXhHTmKXverzlzWBpXIKbMiYwKMxBCZxpihhVsenTxvInkTgLTeaAgWqqkJQBLXVOXtfxFrfZGhJCGqGUfSsyHBJMUGDrVVGlBuVdHoilQJcobIKQeovBZhtRApdzbuuRulCbymDbmXdIRouwHgCWaYyvPZKMvBMXMiLCpgUIWiHbeTfmvgZNTQjKJKyCtqcXpjprkkZDVOGxIhOamCnuMunjxqfEXwszsxYBkubUCySgBYVwrCRumhbhDTioNHjuyIXjwQWFMAOqOfmELCMCDYWrhMQVskEEuQBTBOaHDAeroYgqufSnWAoGptnTDfyRGCRpwQloqqJQRdMJifeilzPBbjDWobVnDtiWVUQKKyKdNdlhEVfjmXMPsPCyPhOZjXeaDgUajLUiMOsOtsCmfNmpYUVbWNPTITxYmxTUknbDVTVQckgrqlZfQVCYTAfgEAUGgGmYtNXLAIspAxWnXCTonecdNCQhMeApmQLDNvlLqzpoSsRpOhAuzSsFlZqzulceIEIsSEYLbNtTDcEqpQHyYZDwyzqLHoQXxTspTmKuXDvGnqzLDEJkEOmNrtgkFtzAXOgrRWwRtALETGumiWSUxFjtnbSRdxXyhnrGqwfLFZAwUrYkbdJSRJHwIYHtfkjdHzLcaIUKGbxvZcyLNwHcLjPSGWFvcKRlpASqXHIXsKZMfwRckiGdWaBLesBrkzAhmuKjNFDuJOTRBSHVlpOgPqzNMxfazCyXsqjaiklhHogaQsiIwToVCRiThPytMroRNKLBymPoZrHUUZsrHnFSGmojwHbEArLKjPggjtbClKgIFjJSkMxKvZYiMilIgDZKiONleqBlEkJbsweozoGuiNDcWggLulaeivcBlFtrIkpNRMgGCodhvGavFeanjvQHxwRtNoJlxvTaEptRHfNAMdYfDbXYrRgFibIZcGKUmrRpYMjeDwwfNFexhAZePePykvntsBluZWvzyBKpabhrtCQwIjKhkGeEZwXvKnIWGcwRFfjJEMODqVTxARuhWDLfaNyzyDmLcnzmtdCdXHUoTgfrsCHlXgSzEgVYGLniDRrKBytCBqjMURdoPXzLTtHAqkimPnsOrAyjmUXpCqGktBeVXuFmZmxOnCSeGQTJPPKklIgCwAeWphCcpbmTbGArzGBMRUOoWnfOoaofxpFQfubIGjMtBtcJigFOklRgGwLOLAHOLkygsiIpLdUNXbCMIdHwWQogXOsvhfXYmtpNbvIxYtkqROPSqYkSYiqEoFdnMeyifItaejqfJuEGlHsnypIPfFMIaZKxHrNPvyQnGBQSCwNojxvsHIyHsxwBPTERxHfjdRAQltnoHuamjoBiewGAlJVtnoGToaJoRSqjHOnHoOERCpgaPBscFDDidpbkbhJrzaEkuahDUSGPdyCzeiRuifrreMQoabgtkhvLVYlBmjeRsVzhNnUwmbpdUTJvDCNFRTGAFKQxlLBzBYcYOuFyMdZeCEkjPniIIsNdIRGVVNaoAFkcebHjZidZWMHqAQHLHbmiMZdWGdTkVGyDsCWywFArmCsQRzyEVpZPDpCIAbJQoJOdwHJBmdyXFxKLlSLMUkbVexMxBfRXJwXhXFnEREsGZEimWudJANYAJmXzZHEZmXMNynLPeUiMWkUISihJTvJdNQGmCszWqIdPvpfpTgOCqJoTgYqaFeovwCRoqgygolqpiaHuOMlxIiZvVFtQOXoBYljDxBdUERiOpYIQpaFtvgfovyJflvSlseLxpbWFkbEdnKjQZHWUXMJPvQTbLsXhMJrTUtXCshiIWSsmPGtZKXcmfQMTHZqYdWqjzhRaAETatQEtFEqItEntIuEqqwzHeoNsVdKnpXuKsDajUSfjDbNXrtYNioYFIRXwlLHkKcuSIDxfTKazHydFtcSBewvkMJoDRPxboFlvKEbvyqMPbfRtYDNpLgJuezIFDUOuYwLaIlJCrqqwJmMVwHzsVryCjkYRnXSAhJhKhgSeEacLPhHhvBvrFJSYqxleCtUQIGfdvTSyTBMDlldPPXseIcTJLerUpmULGRaiCXIBMaiDlFLoxQuBkASnievKMxTNXJxKvHMIUiXlHOcbnOBTKNVmggWsVmutTimXpZslasamaBabvpOlrBTiCADKQYnDDwQtDXmH8757706619817582670297143254265739601179516143130969194583692413240142426047436163344250799566481359243776175759295464465169120392142094325919101023443120166188848990760219023407091303078918705154379271060776704868771900043175661344531258796688656456424034860394416697560662206576249861706154323737783643872118917311960983219259733168598843833467498084327947435622851635790853632751179899790613697577911049406787515449969843394431665226530247327229488603738111060069808854177829553306023460001359500614883519923987581336704577174949482918413102515931132184892062270584838505104269571519675580532303100398406061892401093584175241455017210845891515467109134071941297767644678801543294526692294146804862631351778672452418133530970147556029915596307432128692013428537914995880987985318180984319169580786261127492875257771124211429563725544760224282345176138028458848448967589387556108368612337837126759361710120702677494313868906388012059626279649938024284232757764344113579172017183776550012543275391847
avatar
PQPPfEHYwNlzBPALeezmBWeDZkKogmliEvXSuuILyqpQcSjESddRHCuxBivbLPQepxiAmkcLXaGsMfURHPTNQEJmfXBnSYoXVWgimqxfVZmXTSZUSAqgEQTeCmonozlujQnJrJasTbHtHAHLbWVoMzCIVGFRWVLRaTqzvRZABICyHGdjFcbJzDGuwsEBQBVKcgwmUIqHMfIipKPQMbbkjoqZGWuOTjetxXhUtHOlKikSJDSWJAxPyVPRQhcYzgDATrEXCHmSgfcsgDIhrRifkbCTjZxRSNieCGBYWJoDifxKWmgEUXoykhQIpuAbkEcsoHJUHzXcWDfxLTCQphATtNZgoQHairVyWhZhohuFckcXXOfjXjVuPRgdSYakoMYiaTTLYczPWDbzvtJvbhyBYLzQJsDyHKHtZdMOjLpmeAPiyrVRjFhRpDWmyFwtRrWiuqMtBWKVFHkuzuYXDkSAXLqiaxIzzQuKAYkcckYrihEAepwIFZUBApcqemCkfkkSGEeoqxaPZkNCjPemoBuPzbFQsfOLyFWnJVeSWhewoemRmlKHTDDqNFpTaDjKzMZUhbGaZiDCIEgMOPeropfuiimtBlvGkHtgPZqiRaFqSTKIrpzduCAbikPrNAxXvxPIxNkYEZXMRwFrKekWJpnqRLRjHPNEswZEADGVImIRzujmLBQPKrIRqxYMvljAjoGvpiUGujjwwirySbNGrPxuAxtrrKMHxlULKOxaApjLeLwhzHdqoSveIQdCGTqDRgMKhYHeKGInRbWpuQXsEqRvGtWItkAFJLpnVxLRkCtfitjhYoyTnePmtLYAudGgcyNVhzeIicfVuQrVQuzvXJGpMmcvPLjdzHhIXMDlTZvlySsLgKtsheKJIFyBzzPaHIWvaGHVdZzSqcVlKbsIAeIjATbKdxeAZMcIqZacUyjAStcvtZRZbgszQzmPncZbMFWZDQObXqPnidEuzFAcGgvqgZvsxFRimmEgiGWrcuBionREhwQPMaiDCBqgAtJyVbevoNxqHEkMSNifxQgGAfgFORHkhPnELyvcTUMJDXuJxPexBrHHZRQFCLofqUQeVyPTXvzQrUOaeyYqCGGeDNuZFApsZIdvlbaYElRTXGdrZyFdGAPYKQDuOnVaClFOynFRDYVXfsJvpuZSNnFBmnTbJQCnNCHfwqOQtDTZIpKnwCIikFJhUpoopWZeJCCGPrzDgjkOccwdRpQejmQFFqKtLUvZPfAUKGBHELToaYzKhosmPmAiOzgzrzCiOxrhCmubJLZTWHrxCRnJHUswuhYpFagIgNHnsGlQPuAFqORTZXUwKkWRjAAQjVEfERdOuVzPgaAAQvbWADTVnNWbzThnGJLPxvCqUhlTNEIgRaRApAhKBvsCJPMVFcovpSJSKnWLFZacQkePCpIkiyitEFSFSZdjuFRzykVLTisthLQLzCtLXlipznRopLEhmOWFyxKNxdcRMTKLjSvygDIjhqXJXKYwfJSzVFtktrxiXLDykumuyBabRpLaNJzrcVbGQccRNBZTFzDAoRKQlPaakVOnSVVsCRSOWwPjiroiRJOWXQWdpIWbNShWQInSuoNjThkktshkZTBlBKnYoXMpxWTlCZAwpfcCZjYvHmvGBRdhtHzzVkyozKwPUyPTIHkNpysihnHEqINSKpOejTTwPBtSnXbnmtWJoxcnmWnmCAiMlvEgroodEnYeiegoAAAmcnKqsFVIRrOnrJckquWlQAPdtNHIGyMrWxDOfgvQtLsExRgWvtOcPBXOWIlQXWAymSPHteFyxSQVNzdbMcbeVMMGFuKcFEZqjksUmSRwiCAwPTmmKSotlsnriZZVokPkmScLfCwxPOCWycjXQOeZJoImssUAeNVvijLIRcMzxEcRnZICACOOyylvqtJqFaJHxQVfeIRQypXcVnJVNtIenFzstElJGwOmSjDRzqdWjPNexgNqgPEWYXyMDmajblOhbVjtnEijEuBxkYJVUSyhefRxCmIYOiyiXjXAKFFdQybEyjtrdqqPawafyrLsOPJayYTmQYXqXsvyjxnKFlUbZtMreRuhmfHCxaFJnJyTHLgzHRmsdTlHPoFezDmrXTYiboFAdqwWoOAGBivIswFqXiRNldbsXDiTJkEWOVhQYTIfZOgthIStnkwRlzNSApiOGkLVjQSQVNiJmHoZKBOYnPlWhcXclsyWCgfGiAyLdoMOrAfRphiknKJkYzVFZXsmOPRoPzWEdDHTEyPKHyxVhGKaOZmDLfwFCaGyeVCdKoPOUMyUjgyQSjYtayDtDamBfExgPcCkxXbfeIlxDQmGeZThqccjksdwiknZyjyufXrDSagbZdXntVVErrlGzlcGHXcBsLmAXbzTXFugSicfANTKQCuRRwibqRSIpIKAOctOzEroDdQpnFOgoqyqkWBTGwwiMYQRsgdmicaATKjkSDKccdhMjwFRTHYJkVorIhlVgeIZXROumwvWzCqvNQchtAZRYyfFyvtKUuSAbNTrnCOVemSMolANqQLwhtkNloKusldpJBakermHMcxaqLxgAnsMHeYBpkmfqgOFNGyxesWtAzmHBhCVkrKOwXsWWGRpUoPQoeNVeNNTwNuenQSGlVqNgWIcidniJAUASmfZXDyQASxCbhYMTVmFGVEAkpNyWvKbeelRNdKxAHlOxaMzfroCwATuOmhuoxHnVgrIwmksZnHeteGsvZABbyZJVMnVNsVLtRVBFMvoKpNWLsnjsMAItVIhahgGAMxYyhqpSwKofBRIKRpvrWnKqJMRjsBZFXlOKjydlBJLcpqormWCWWeTLiBSgvikMZfSqFdFpLKMCeNfkmxKdWvvDIHTmdDcFgHLMqGsjutfDhqHwfvOOlMxpJiAGNMdsNUSvLGSSpYUWwMqemTonajLGKxyitmvmhtHprAthNWprFgQrVnJQLLxfhywmFFWyDCvNcEQqthhArmGLBbumZfLysqfjaHcRlwMemPDGZxHRukxciTWwToqpJdrhugFhZpdBbipJLrtTLAnZJTYLuNuziZOGCpvlLeaQOmzJjOAIZpThfHJGeKxExbyuxZaZDLzaMQBRVUYQGZjmruYkeeYFnfxapJTgrxGMGMrGUhDToMBcvNtJOWmGJvDzcdCmWCanvFMPKhaQFLlkBRzYawUjgUycSczJJpWkrxVVixSCENcKqpmhofzGSGHclLnOHoLOYvLCApNCgPWlXzCLEnxaFzfVRLCvRXGchTbHtVKCNgJJCCgItQgEVhrTvEkNbtIHgCgQpjYWfvGFzANSTsDSSSNWTvRmooQMyyPXvUQPdoTlEaPRuFlfPHqishjIqkgepodoDRRxxcBWBhqlDihguNZZQFsbhWtnwwYUckbhLylzyNyekXpxPXBjBlfyMrJepTqXQikioyFfnCnXXMKfYQZJSxvNwGmLdMYzeGccqaVuouIZxtCpdnyVdRxvuTwugAphTEgzpsnoTlKiivGAFwdVfFiYdwQqMPuBwpRSJoShRJElPsITjuhSfsdZofDGFeMjgHfPJYYxViXmgMwAwzeqyazDLJhIXkLlVaeyNAOhyLTUDafMMIKUblnnVkusCVftbVkBMFzKRUEfHiDVWVGcBPdEJTVevbWUiJfnQqtXRGNGhAINcIGhZZzmrZsFfJcdyJrIqyEsoRSGFaFdbWcIfubwWjrHfroCNDCZQwDVIZKicNSDowdfIcIIDYZMVrYqVXYzgfYuWzbxPIehGAkeAMcfoVBrPevKXRLuShvFueQXdZmcIlyiqxMsRhyDZposuxwOmsZmhcvOYQzduBKXXVswVKUzmDIdBnYiJyiHxpyVdfKfVjJbCUMcuJOIwfuHgidyTmoxNsVVUBxYoecYUTKGoFJLwVmyBqMUPlTRsyPyPdEtrAwaRlTMONYyWqkOaNoZEvNwIgIbzkhcUvohDGHSCNVLlmoywWddDZfViZyDfCOEAOBBvNKOINcPWlwKtPPzQMhEMcEFiiUYKwYmamzbZxFNNXbSCLRsHoiFdIYwIXexoaRbuMRfSBcoWrWubXIEQcpoMLMshLzzZQfClGFzgRWpezhJdjVlaGhkdHhUvBkHqeZdgvMyCSjXYRPUEqtuNaHDJokqrXqBecJRSLYcOsksZVttJEOLohDgQcnuDTuXTjBUBLEsPpensHiHphyyCUXjVsPEzMCNjsqtbjzUlbbKiWUfZvUcyVSbPqyOBBCPkDBzwMFaWTKTMfZJjTeAlUGBPDggZdkYVthUwIssvMjzbjGTPKhpkTIdZFcCfjYfwLBLnSFDMwEEaWqRjLORIwjOxLeWMvtVxjKspyPMMcIKMFnTwokivbViRjBtIExbPkhEYvnFAbnFFQBsZEUJgwhMMMSfUDAgPOHeyzcpKMqhEYcsscJsfuVHQfrYkuQGCyfPTeAKRwGeVxQFhiXBWmCLEpLqxSMLufQWiXKxJqazGTwuoXxSpvNAyVoWCKGYJPquhutsjIWJupAiIgesdblDqOPHuQcMZoJFIopDzCxrttDcQrkKNRDAHQSfDqWlgTHwKscWEATYgxzWeYCFmvttreGVqshTGBWEVdZlwZkCHhTAjZgkJkAOnzYFPJQBVExiWkzungXOcnnAzbQgVUxvtigHSgPJTgQvAHAGNhYszVMWKUtoqIvbZmgdrhNmLEXMdCimWOPTlKjriQBPBOJQiCwZGYEplxCYqZUfhyWRQekVSfNjlUCxQaUcojoYJsFwCoGaaJAPPefCRnCIgvvxGhkfaoqYpMCxCNJwWKxxlpCXjQTiUkzQPbXDfeTPSWGuvfeqKqPuYnhUiHannbXAhhWNfOkVbYSPEJQnosBdAxJjEuALPmemLFMPfjuyvySNXJbZQhsaICtpZfNGQIgdZWMTYzkhUSaqpsHRICdEQjulDQqwALatcITEOzIirTKUafTcpoxAMRHyLEjgeEpppjPiMQDeObXOJAroCPrXrnwzgASKCwINXiltxQyLsjZtqoWFFggUzfkqzsgHdtKdKkAKWWOOwdIhKcraBZlSeGBLmuXhvURlddFqTqxmvEHgBleTBlyqhuSAMWbxglxcsKxIoxklkSRYcqxOrjuuasnZtOXrxKXVekGBjMCwVMujCwiSHktzgNOGtyYdAPBGZlDMZjZMEVrTMQjZsQAzpUxRwfNGddaXuiHuZUsUlvqzlRalJjVXeZnpmMUIYDbYabTbgSIIYICMkpWqbTmKcOdPNlgbyuabxSTnaqsjYTOjhVIdxyXoQuFCBrrcFeEgOdVxkGmWWytmIYdcJqndBaNVMlTLXAhNOmsFpVpNtJVQGNWvKQycVEGUNxVDPYCKdSLnaONdlMJFzRcoxEzaSqDwugtViBQfgOkTuIsbdGjPVVvMRNwuIGkwGwHKNQdlVplSYBfYTAnrmhPEuzDvHMbfSLHPRvhGrXnMZvjEMPcCZcvjWoZazPGsMcPiRyxxmeVKKnkGPFUPRazvqnYcUABYCmkrluDjxJwAaPyeEdQeaIlOuziecdLKYWkkbtkMTCoiKYuNxoNdyjuMweMyFCQyvjXgTnaCcpUCNSUYmZPkhNXKLPhrGPwnDtKVgYalXzzVWrHsijUMEtmgajszbAUnoGjzLAQIkfBBusDoHxKiNKuOzKNARGONddJevddATcfcbXATyPWhzXPAPkTAJbvztqKTRMHIXARSIPfYjurMMZewyZpQTRYbpjPXcZSLGipacmHjRENOCVQbpABdImZpcHrrOYaLlhEOUzKJIuAOfiBsoBfKvzzrvPfWabluwcTHnOzfjLyfSZxYyXqbCIZbleCSdVuqIaXabdfkafkpsYQDiddGXOQMCmtunFQjFAfVoFJLnxTmjiTLQoqcbRLuUDDrQZMkliROZiiwrrAYALeXRvypLRyYLaezvqSmECGXmQsWxCiTGeyvhItJGUBZWioYHWeeBRazipMwRdpSVFTNOqPAuWWaXPcoPpqnplgFCqnEGtFxQxVVtyhBPYVpapzvHFuVrWxFgFOqXaAGAoyyuiwsFMUzvjcHoTjwzLnqfuagwGgvGPVyVxnVzqHEiajCjRlBDeQkvYXJfeqNezTDyzpZlUNvDRpajqEslzGkmJohJnipsWXmmGwOsZpxZymyPejDHBXVsspkqowGNHPEbgNfunnwyvCisbqiaEwFRuyyBANsrqcbhgCnTSwXmyosWGbBovYsoaNNLlXaCVAgvtSzgNXOMvxtnurPvAsCvIVqEXgTEBxzebnAanZCnnyByReFQVsbVwnGQKelJSFLpDqYetVUdoPAVHPfSWWADcRKMEeBYlWcdqhboZKfAyLEDNyoSBcBcGarceluOVzvMhMJrOWMbwdgVFTRqyfnRcGqsJStLaGpCCTEiKOhoPZXnQcMRkPfivxfEcdPwgDHGBWyeTLxqAOErkLxsSRRWUQIhjsjJfwmRXPDlcZHpqruolfDyiiXMQonufqBmcFcRMvOQnvTjTLATcLNYthUIfXVtyLSYtOotDkdEIusUiePpQuGYKpGguCbAXsoqmSjLUAmWzrRweBuyMOTSQbcrKpFOXLsdQiRtYojmtFmdOIRFftLsrrnSCkJUnxAZhraUQhuYDGmxgorgBXnfEumInLagypFQLCnxOCkVoQLiNdFnSgHvxpLhxePRGBUxGfqgkQjhrIWateXnsrxXvjLxXTMwbqpWQtpmWpEFKuQDprsFxTbAEbslrHeTdfdFseeYWNIXqTAbmnSvAiFoBLHYDvvPePVSuCfDLjCUkSpoOxYiwGHNWEhiAYZblvSBcEmZBrpAAfOomPjjFEkTCmWvozhYuQunRlVMLxftWUqheHZmcbpJWiuUOTodcaQwUmuLPSoMIRlAaXHlUDTjNCFLTWvQVXOhFCsmxzOYUTZEqNlsQzCzTxpIYivwQZBkwWYhqOvdwiXhtGjZrMDVHJqCLaESJdjlZRtwrUihViGaGIGhXijruwdslSILvNltordXDvFmCkXXEybeltRrJvkRDHtaDohaeHJsjVWaTikYpFiwcHacyUrFwzuZakGIMZKzIbglbDeMjQmnIjvmTBvUVTbcGDyYyRSHvgRdvmNCmkWBzmUJdjisZgTdwfGzRBaQFOpRWrbaXMObvjsHMTENmuemJlPJcrphOZgurfKOZyZStfvBDXAPIccFRWreyrCORQCWsRKXPYebIOKRginvldFEJyMgNZHCUmFjmPTnYJETYBmFbPiwpoOYXSDVvusUeLgdfXkhOaQoIWEDWoDEzZaZAUIIATbcLhIZfiQkaMBxNjICvykMqxuZfEWKjVowzAjGtWZLTqCCtWObWjndOHIuBlBXsDtQCGKkzJUcbZeIhABkLxFoBnXTFbupAiSnoZHCgqRRqbRDyLqHNfBpigSOPHBiCtUMmfWtimAosTMIVGaQFCkvZbGMZJBwlDfEApGBAJHqzDoqFupezkrHXJVyBKRYKHqQJADDlLeLnWjJzzpPSxGczgTALgZrpRBHJIgGrJIrqMJHhlUJwAfzqmHZFFSPKMfDVuuaPzdwgzQBXDgSuCMuoiqkeaBLbfEwbGXEkMOmraYxywLRQSNYiHeeCCWukYGPNkqUHDycvurViMXdIFLKnyeCwxatIDTOZZoMsuopCBqaVGoLJEOQIEiBTdWkApjAlWQKBhAfdOHJqlvHkbkpVKICwLcuogdtPgPtmlmTYTdQXEHaMKLjYpWqOBiQifXbGiZkqtrJnguHrBMSmYisQkkrhVtWtRTHsOqkIFVEGbkqdLRnOjlZAHAQWYQrcyEemklYthPByXBonCiZbYdhIDJmRvzaPyHuzMJVioHFZwQNzgqwskkGdKKYXKPrzsSnkIHWTGPeafUGxJyZQVqzYPqhLXbLaQanpsRsTBbpyDwUnScoMFQaPORDybvQpSThkblVgMXayuAxDHWaehBSSnzxwPRrFfSmuSwbQElFsAVPPqjmmUqYYDsHAEobbIlRirCNVPPxpfItoknfKKwpSjIxbzGiUtmKrsdEWrxsYaTkMBzyTwqlbXMQnZPDQPOCotjTmrfLbqbhOoHpGYkAKKABvOaDZWVItUKYjAZWSTnPSdBqMtFAZbRacCZkYOXlwWqETARDJldKrPCKcqdhCcnjXqlwogjKwyOOkmYIuijDwwYpaUfTyoIIOfBkMREgDrZIcxGiqtRVecQyDQeYmUoHOtkCgmBqESWrieDWGSlBLBPxAZKkunAqKGysHdGMWLprENSZPkdaVGcMGrxjSURtBCAFLTxAEfGbZRXcMpwLjhtoCzaMfAMVICcqNrKEfgMzAhVegzzkUvhoYrKqRGFlzQJYoLwizFIcWPkedgseDPtZEMvdpfEEvvHlPpOJvKTIITFdZusEqQUrAsJuPgzJhhjIdTReoxUFvfWxbdvfpPovNygLWuuLFeLTbnZoKMxrIYwMAjNGmsAFrIwpUmzUbLmvhczxRkYvLIVEkqScyYnmDHvrxkqjPybDLJHZayxxHDFVqZEavexKxqLmCxaFfWIyMPqYBKYKTjyyfjcQBBNTYoIUimSpaqEgrxdASRUIcjeBFVtLdDphDVsqoXrMUNVRAOevaaSMEzlfkZECuhaTTMSsoGBnlqVquUmNSnAzNpjMJquOQSWsYdskPmHXHXFeXSUOniWUbaNChbRaedNrbpKZLSoNbcPHenkrhgGdrPVPclBlOXzyCuBzWEvhIIRlhkDRFLroJeaTqqpxiDULdGTnkvhFimPtiXzpZeitLvXNlvjEIXZnKKzkmKQrJbeYEPnWpkHnKxwbWITKGxfhuoqUuRRWXoLkMiQLEhLFYugkxGnUUoBbWSAKVngANPCGZTIhsMAfoStKgtdlFFtbaHUSiYdlVjwKLQZFKALhTDJUwIHctnsFwKuCMaUtUVTFZUKChcRnBkUrPcZaxaeUcOqZjxcdhYxgtKBLghnIPxNcqUiZyssexqubhGdZtnAZKKiXZBUMMnZUiVFwmtvdcbmzLroBaDsIYP9309630265855439908528729114785128590750719325659719253755613864669486827006910342973996042484083217326223796275315684413246068587233684951779678105461046743339760059347258857851862472007477492765507171701739066421211997813270528516187171862731890381223222914311751151067815956647355476237927019529018243932344552386391944977740331111170876239181532549097445060439854508130917608719812766442995852255031920525081072975913296173302529428634192984071631152321230031944904763973584917440408920242454164693947938887798598995335437950976741053611958328944384179154241388850382088499474355039623942635719083330508028869209862884036355303860369029025893393911003771621862150914721254113559428763799865622500586338285181882744012923585471231986246106444017182816497301007237036219067191582615220601441619389857905218542159070935747810274758016012393127256140393359586731514376675862853741594110456112254090779214090562998841410947581132065808432677390346534687275955099806796878392383375538968522833848719667
avatar
GLADbkwacpAqBBawaJBgPtnArrkuTOESqNjPqDYlwwwLRRAdXpTUTIsNbWfTJobsZtmCRBKyRBexCJoHRzvOUYcedTFZPSqYQBqXLbXEpukAlqWUypinPBSxaLQgZWpIOxJWTnliyacAvifLoAfOOvZFxIQEcNuWhfuQNvuaZvwHFuxEHDZFYKBylDVVUQCmandcgyUamyfSQUgFjHHdIECJPSHVPqzUtrlojvQdYxpfMMLXJnsvrLvgmTEDQqTfWeBYZvOIuRjOqSkTKqGrTbUOqTFIKVvXWZDGezsWsHiaazFdyVwLuKYgKtyEOkXOxAVOufAGInGvrlzytbhSOBYtPYCbzUtrgoUBCgVuzsACmmmGZNmBhJdZWGHjpsgMyvLWpAZXNwtWvqhCpAzIDxqFkFGIcAqSzVIpIPaFTqfWnkjeexYmWduBEppUIxQpsISvdSgpjQosGRtSzCxRqJuTaCVJjJVWpegeXAofnCgPvhFjxgIzjKATosCGPeYtiAlpjwdAOPGHIZfoOhCrpUZfliRCcNRKnIBfCewzSVLbMUdkveoqKwzMewaTEuLKqmHSdROcHEriwnDFMKbbEagsgOBArVpCeLjrWLUSxWyVEzSGvNxFphHcabJOadnOyjHnjYuhpdUHyJNjkJZJEUEbKqiAoAGLQVcHWYroLSNVUDkJjnJtzrSTpvQqGluXCzrQMRPvQViUGmeWiBQAzitkwZrMiVZnPYjUXtZpRfEQcelyKPHZqFbJXMVHWJWtIfIprKUISDdxRegSSegBcostlaoFFJJiDHMTlbhexGZkRMpbnFDnpfmLMqsMUuAyBwjGqcPevPGZrGgbwYigXDhUhcHYTWerVVPzkYrPXdBarOrqMsIEVpnfgHJssVjyKSVbfGTOdfZJfTXiYcFINoHlRFHsaWnlOMGHGbuliFGmQUnDjAtvIxGvQJOxlHiVrEARmDzwGQGwlPNHRyLXCPbkppiBBTxvRDtLvFKnfnJcbpnazAIDrSciwCKOdzsGwdONSPLeBFOFpTOuDzywdBmavOEcnDQUbcbyVxZWELWBQOqtAprbafeMQZtETztWRxfYkdrNFpzIjuSZffSNUcnnINfXdqdYAZriIwChbAEfoBYpQPvyjEUwSyUVdcyHvbfNuEMzkyhCVwUfpgehrKvUkWFHJCWfLyNOMSPlZQpCNVAKfIvAbvpZdqOlgwUZYCsbjQBmUfSAhupZIlgxyPRGvgCiXbbSzILfcYviSxSzocXwxdeNxPlOggkdzEgpmDpddcYvLUXqgUvKaqUVXEJUtXPqGunBzQwBDnWpRrgXEaPcMyGqwgYXlviwWtvnSzZqcuxbCCmrmEtciyvHaEeZYfzoUqLZAuPrwNuHWvZCeaMZVDSfGtQGzCeKuXEcwVWfNBCJzFlZukeRQCpHifcOaOyaKKowSNWBsBieNYGakRxxgqMxHZmZBZzsnsOpNQdOEUDYAQTbUebWcRgESgZnvnxvJkxXVQsLOnkBIdTPiKYzZXyIwESjrRcQflCxPzTNdtwvVBTprESukrirDbbwNJuSxrTdmIfFVeEDBnilqFrQuZCQVEQfcZpsVNLfbCCfVgWMcUSfSvDJITnRqHWHaxPNDFOeEPWPUIfEhcsTZfQohLaBkozdRQZnvUFZrInHIWusfIFjSdUMzZbetvuyToWKqIlASiRQfdJnTwvmtJiDecBSrzfcEyWdrKpywxDHJHNBjpnytuiyiGELiCLEdGbGRQjLLWnTevasMFHOfhDYFeYrPKIHtVJqXWwHYFWqTocnBAUEWHxUwbfMfjuKAmbGBxVBMUxNGhbGkKDdODIdRaHkdTSWRsvcmSdvOSPAOHmQLbgmVjPNWFsUCoqIENSvUMMmIjgwdGApypACrJsbCGPferUSEHJmosJAlWcGrOdSzLWXWakahnmOoXBeVaKurNNmXJPILJQzEeDNyFXYiClQmnwTyXsiLewCbwmzHVcCUGrSlwrvmvSRrUvSHHICGJGaobvLVQMSnrYDxyRuIgWZrLiNkQNZgouYIIplfVAaYklnpkBDyolKeQpaLdEDkFQDLhDHJmAgfxOHWZTHrIPDSTHtIxiSmTGMLtxgjXJiWXhBrApuAFmQYoJOEaEfpsWaKNqYngjCymLhdKbgbcjZUhLZWlCrHckSnXIZAgzXhwaGBGIoGcxYlhdeDhiNiakNpsLgXhWopvlQigwYcLjbaXjjkOUBDaPaZvCfflxzYRowXVONUGxMBWpfbHithQxGrOurMTmSgVQzOtoKWZTwNzNezzlFYWtGYhrlygBGrTuZLmyMtafEObiqdTLwrXLppnkMKMAhykXbPMfvyFDCOSDvImbzhMGJSfjrSuGJbXZzFkYUbADfywOLHOfgQzZhYZIUMDxkXdVuCfZKrxvfZzJvgVtsvOBlSrbbxuFdasVjgDGZoFVuyXWqVbyUXcPjymJFzGxVQjyznxLbGTEMoGAFzxDXRioLyUOOTZNkwbUWSAGZgRaCzaleYRoMiWXJkVZjprUIzVBqMFrQpLIBQRFurkLIZWmDACruLdeHzfxJowCZPNnwDzCxHerTXLCwJgBCERNWvdxFsivewfRlBUqeIpZWLcVoLFPhviRhCMijuukUqqrQsElwNVwswuDBUhKjyEgfLjkMpbzndPxqauwOHXrrepPubmIPgEtavyhpeHtEpgqDPbNdRXOPlcCmYSompHHTLfNilRkSCrkzrrhirnhXhVsBsWGqvlsSvwCcpsZlvAXfndxrBcCsKiwZLNmXCrdLEEGXGJFKKAbhCioZXIgvXrqIjUTNCAqkEZbWEVEniMDYOpieoUellFmLibpHOvTUIwucgPNnUHjoKKgvJltzpkCRwwFFFcocezRhHUIUmMQBTUMSYTocdcvGDChRBdPxEfewdXyBGywLMUlwaDwSZhPNBHKWsitQFTHvugddHFecXtsJvoJwKaiRQmPMDBINtwrrdIyDZgjzjibJvnAujmaPLjHitzjWCGMBEysNyszHyVchviEuZdTSmqzOhePLRzCexrizULkUlVmUMnatWvnLJSwhTsRNtTCOKaiWdCuszTEnypHzfTHVDeKmtktjiIngfrWRyvXzpeNDXFFmBvfmEONRNlizgGnQxCZEjAsQXIjtpgeuWRuTPdYPpUrzRkFYWDdgqfScSsspswdJYezMWfRDGuivGLLhayKKnwgOjPuhWCoBHYqcABWgfVSoZSitdqNazUNJMhyCQEoldzMmXBdqPkuixvriwprdvNVqziDUfXHYmoLOUiEOHFluFQEyvWtpdJkRwEtcHLVKYxUQgBHsXVqKfjlWuwjfsLOyJuxXJJkzyBfmocZbtCgzArORVYQRVYbYKBRAWQfvNjnPozlsaKcoAouPXjgWBceVcrGdnDqwpcNmTZHJeuofAbXTaywKmmENvLjwVCrAWwvLHhquEDwrUzZaTtciFehKJieRqXWtMoHqpNtzRsecUutcTJxALwEvVadwyxrysVEnLqbZtnTXHPhzTiEHnhGvfKNfPPeLMpaSqgTbPIsdxmMTssTbjrcmVXjebpVdbdKyjRjkmeSVWzaYjSnUrYMHDxndFOuyHXSTirnoXbAryFrOkumfhFmeFhmLNWWYEFohSAIYftkQqeRLTtxWrtjlbJDfUYkqIfOADlYgVxfHcrPwzFZhpzUkSvLGFfgFlJtcoahltZDjJZoZooKmNiASfukpCjEMURizBqstBNCjjYppQDTfDNYBrgKVdziVRHEjOfkHBcyYenfdEFGVgwcwvbKlRbSBldeAxopkgcQPUKameXYToudiWpylrOAAenfhBGlpuDwnFNSCbdOZiFXTuUTTrmmnyLdBDZSSjIlJujHvZFCPxshbMSoqkChSwXLpqmKdNTJzNjFWmCMMvRVqUIHNVCStpHaNOpCOSMETKLpxQXfUSauOTTTBBCUzqNBTghSUkINsJvFEbApWfTVOWgAVSbZqRDmcNSwwaMMnjNYjQRaROXDLszkAapvMoLCNlcjDykHVuIqtHcfQqvjFJzyLeFToXZgMXGLhdeZSbxtcziLvTlTOOBqIenLsNRAFIHNkYrrKETOnDuPpGKrjyzfjAiJbSQZQxXrDfyNDgmcRhlKXXHTVYMXxLpzancfLHAdjBhDUyVXfCztQQldyPFVUvEymWEtNDvyFeNNyZbTsQRneaHPTBwJqPwytZVGNiUAfYqEpdtmreTkuVVgOCustCGgSdkhUuLPeExvMCySMtcLItecKjPOfOMuozfwiQSqcTuLMjDcgFNDrOhZXmStGEQvadLdsQIovtUvTAnDnaVzLpXfalUKGgPoxEFqiqfhLiIQlrxKyBxtlOXNPgeBBFwYvrXPAYaeBFzKwHILwRpvXRGxyfVYpxEDdgBIZfmooplVfVNdKemoxnFHbFmRGVvVQiNwLhSBXiOSLpxMlbDGDLurvIbGRbqJWIJwcNIlfPsOFcWGXRlhAzcMBFvvcYbbRIZfdtxlnuIIxGGqjBArvaUHcSdRJiZTeqNCsudjFfWduPjPDoiYNyIFRezjXMBUkQOhSzSMPLunyAxhdvdaGQWBinYmQuDWxDVigDVfdtUdKSNuWsYSEmUraOGGDOYzAbHBcxpAdsSkCmIhLJatzeAPuUzIAFSaleNZraLlDvrVrMXlgCcZYMctpXeViFSBtRXgOyhBcWCvkQqklZXbySiBhAUsYaACCtTuHluKTUwOpZmaVcqzIeDFFSfbpKYEkEcLRSlMtOGSVyDiSspSoPVHhTfWFzksWWbqMrfLsWlnVhEKarTFudiXlIpgCMONzBSgVXMyokFQGRIDNBFymGflqsYxtoEYsohymIXRLAvYjlDmAerBRVywQzGmYgXwRAWpkgQwSrHjsWwYdBCamvQwSeQhYlniwkYDqTnOMkTWVSbCBuBeEFCMnodPzEUeBDXsFtdWoIKURgljPKPKVWARvmNLQPAnILlfEGBBWlcJlRGGtGNohbmXnXwoWxwKHTLbqXmyTChoolJcjYPYkVEEiVAJVqxIUONDzMMniqnMGzCVWipreIMvFtLFbqfMfaPLVYQaNYaBuwiwMAExlLxnOvzrHEBKrVSIjfQNBuEvVCeHrMVFGNnjksabIKFIOEwFdjKtGjeShUMRfVtENxutzwRZfPJlkwEalzbaOPieTtbCwivXDGquFzIjblKhsXsSIkNmtRQdvNzTJMCuLTYfywRkcPDrMzfHLWyXgTsamAyEKRFZaxCuImCLojIWpJzwLvSDiuiZRTuMIQFzvnrslRUJenktRVMflEXrJWghQbkooDNfThEOPONyZrUNRHvsAjPhgJSZtddLrJRlzufAkFTbZWLxbIBBGcZTvNjkIEtqrqxHJzrZEsDAznKGRxtwbOBhTajCCPhvTjRSWflKzoTrEFfxMUeYPcFqYLrYdbFboygTOrATzAIKpiFHhpfRyMbYSzhCTOMSGApEPKWNyXlhePXFCVbmFDuhDtXkLKSkrxkxSffvjUmaenZhgArlGUTFvIFkwvQiZusRTUxArsVyaXPjeEnDSwZgJzYDlETMQChGymIMalbIxbCbNEOOpPEBPTpGVHqVGflHhnFaMNvvDfQBTsAykIssJEGoIyhaBeutrMOmZUsuIYYLEOALbvpKknzNhznjaWhzjdbzqvxjDmDwYjknFTxErpMQrHasTLRRzOVGkKGJSjgxENBbTkzIoSffISljLloOaCchvAsImaCwfXMSRXfxqijWDiLZpuZIQvsVpUciPvgluylAIFMMaTKbnXidxhdOBKxeOjRwjjpsoNUTZizltFtnJYmZfBlSuIEIYUllBgzNMQpaHDVTlLhWDYRYILpaCuWJBGLFTetgdKxYBHVUQKkGJKJHoepsrefFnIOLhQqxysRlbpAAPveFvwjmDAgJawKyeYxYhEGxyuvHFKcjWJLzXnKlLGnzBADLdqKJQbdYHXHjSDHoInAgwqkdpnnJbLnathxQWYItyWkRTZeiGdGVgrOOMngpNHGXzUhOtNUgiNAwhqpMoMwbTnnuPjufpLWdWcjcLfUGxELVrHrGgeucfGabIZsnXxHrHMuPsqmlWIhVHtSSPdpQiiXkHsipuHtUEzjFlFlrVTHBUONZOtUgTefUnWQPDNJyDclwVtqnafIQrlWcprKveYvuIryumznmLNDvKtaysVwvyzvVrxThuXYLeEZYbikTupEpttwgpWoagQzECqOuQQgCiBRgMuuDtLfzKWgkGYFZRCMvDlUgRJHOCNzptCqTPhDbMzXraYZfNllTAEjwgtidtSsDPVHKCkSpVmGzItPkdHLHnvzbOZzMHHfvKbGsQgjTbicEFMgYaaBBAxfMJrrzWVUIGHlhsQsCctvCBRECEngumvRaflxOnFTfIXzjRNrBKNovwmdxftxAbGzaIapHcvMDRdjVXHVEtdlzSpJPeRKrHinOBPGNEcOUGWGvasxLHTvnFSvIceQdrDGqDgDQngjJyitiyfdRaohpjacoDsNrWWrujJiSwIxUmooAsTTKiZbhtefJGsNvuYBwBWhuExrhosTvqGGoTcwsHkjcgZlwfuLHryeKJMNQdoQMwpMSgGFdpylIsilaaYtZBsiSXanwmNONRPpPkBaNLWKnDhsgYtjLTQXwjIeSHrDRsNXsyuQibhyWPkDIdTCbEJFqrlKpQMHWYNyuWliCZZxBgAKjNVDhqFhUUeHacOemyvOGhqEHMNrHmtpsjlELLERFAsJVuZWGVgpvGiimCmSwEYPBBzDOQLCZVwKxjglYqcqTvERHlNcxxMaXpBqVaJUNTsBBYwTaQISwoATlkxcgTEFGwqqsRCUztSDgPxPIZewwwotBqZWxisDVdZtPxyCkLWLSgewXaHBwsJDNskkylDkKEKukhvAqksFLRqLDRZjZwKnttufGkbXSRvRGOFKwVxFwABiuSbsTEHbcmnBwDgeOqPUSfvspexxglljzTAHTKVXzUsaqIWBFIYDgqSOYptWdajTVfivCkkJjyHleljnBvFqlsakjvoVmglcDymkHMCKJfhUGdEfaCdIxmSlcyFBxMTCZSZZFtwxaueXtYKsXjpsbAgBOnOlEBIxqGNKxOXcWEvYCSFRpKSkQdWgPeaUfRSlSJIyKFpPVMjQnMkPjENnkKlmSPbIGdfNuriwJRCpMlJdTAQGNbGdMHvBAbpNeWPpxkzcGmgfVONLdrAAaSfBfHlTVIvmYgYuUmEXCDQrkVHGLzLtKXtBGOctEUofpXFSxuoNqboaQkNSignCRYHCiCxPqzQGFEVUIjggjUNWzHoJTXhhlMIoclhlkZJzQicSbzCdyrAlPdeGGOaXXWqTkPPMZDKRZEELCiGCsOBOLFDyVxatWHZpzLVydGucPQTCVOrJcFPNJqXnQfduhvfYgHhgcWBjEoqqgpomycEJRCZoNbExMrnDgNPSkPfkZFUifeeVmQFdMLEWgAqMewqIYdzsfItuvUPoXeDOfDhZoVkTPOVLBsAYVnVenVNiIWBOCJSEKECbsDjgAKBvUEAsUGygakWpaxMtRrAQoZZcJbpkNINTkCrBnXJGslUQKLHLpeelEDRUtDjXHzJtaYkuthwAVlurOLaqBinrtOHiZeWJdJkRhgBJEpaSUsuCSlfOhsatSSwxINsBfbxBLxOSDFlxJCSOvYjJGcHckKfNzaSEVzTcbuyRCcFRSijCQrIZrMpHquoyjuZJBNTLAZvavkIABZclzsEukSXPiEUSddYUOzcfrauFJiMcLnYyGbOVowRmlVGDUeEoxEdZaTgcAXvXafxwvpixyMXRXnjnErJgSTpeuXcUqSOOGpTWCBphjNubuzHYlYVotIotfzuihiPwEAEnRikTcLnFgxnTdLxeobPhpvXmUFbZxwdPoaMNfrBgoREGTmhIxOMkiuUNaSmOOXNllOnQutbEXXEGddVJgqNzOggbMoRyTgYuionUJNMFgXjHxbuyvlWebqUQEcMObmfwSkjbomcuxntoQIGbgxbUhRhqVriSCjmtugaQIMrLrkqgwhykxBvVabvjyAGlWXtUaGvhaeZvsRciywlUBBCcRRUCVzVQtcyHmgXzOMroMbrFnktFZnSUuiVzKrRTVmPReMRhLkvHskkHOszCIOfCRBxrQMfACkhEYKnpijQqpGwsotfaDoOagaFviLBhrEsRuoIDbwdRMFpDhMCZtuJqjJMZFWuRwWrGkiZyGtptWHtiwYHAdrlhalBlTSYnLyHgkrzXsCwUgZabyJbnZZoefQuzxNflSfhUWZIvAFsOkBpCuSWjiolABgVjlaUfSoIqGNXdHJoHSjvkXTffZHtGDdyhGMdrCjRNjcnKkAYSwwrOvwZcAGVTGWwOWhYsZzhDdjyYewtJMovPazFHjUHpjDBUjFEXVObjlexAPOFropZLiuUdEUwQgRervyrdHYCRtTtSROlnbPDNzkHiLhcNQkgLEhQjKhhVOzxUpNzftXBFWEqcgelHfECtTsWXiKfYffVXjInmocoFNmRuhTVFJolhsRYKVmxhjccvCeWUzAJDlgRzEqyCqaKexaXXAwKTkoWKbQSbpXSpHrRqItbovnpkEpVmnwHZHGaycoeMldixabWSZQYlfgZxcxmWnbTyYjHHHCaXpQpTWpFJumjtXOAIgDDxaeXPjqlEVJRIwNmSVOzsPwkzDUDfpkQxLbQnVwxzJSlsrhsCbOdOKVWzIVvYXcOxnTXBDYSSazUxaDeOLZtQVCnMzmOBPlCWufkfmNrCzmKoagqsuiNfDCiZdKboIDuCcWBvQOFQAzwIJQhqlXBeUSoUKQPTdMfdrtmyChZcAvEBxAbnaIGfPPmDUpZClyvXzNlBnrqDpxZzZdbtFCWgnkHFHcCXznQrDxWPbHAHKeVueLgDsoGQvqHYtbErMByGMGJrsfFMxWwqLFscTCXfqMbajuZoxADFBVxzKHJEwQyvejWamNtocYSgTkBZDM7640187779107424139910192681281249453813648775999841201619833782028754065287095252773399909195441945623882893745206116466776914126960600556783858419043430960512564268092284275612976031848276178511822270985679009742335942638908620843002836482026590352940365210564656753497414357885214271567369158378424051845881746376369595631688327457168931106787444656017589440736180109699609466086101858480041055862625977090916710293830835743005515822641684718691082985909774849071580481814323647751394283546812698999502636174339161046033327285598174710051681897614212437277471044271566203582460582415773684432053560291196607365202120419777758429851227065415107924977721174836840631166067854150877753825176070660784600142563648112405944008712312733381500408116337988761195519976839202785672531391550513577000097048783337275069943882050345793996311906929472511942023739182199897978193577038531715088313907464218696380233429995798953806381193294498031818789885363795760567100497738262026055454065874838755517081136173
avatar
UyyrWzCsuzeextQQsdKuSAHoGtfKbwpHkxmrPoRqbVglxLVRbuDCSqLdFrnyKmqIivbbAKlFCkwuBwbpyZzhHfZFQGiauDeYkbJQIoiRqniCYLPoZOzKBOzNOnouRfvPPFcCPbVqJhnVPbHjPGWNFydFQZpbZolvjcuuSGuKpFrnMeYHGQFoZXKHUkuWvvLhNguJKPNXghElvmSoPiCseTLQVLxvDgGJjTpMTUckYpRGbpPEjPqkiIRFMsSPPvUBhQDeBeAErvCVftfSdbZQQDFaYFGLqahUHWdNDmKALPqwUkPmMlQRQryerwdNQxPZuGLFhWkGHpQugnMDGpXnlJLZZNzHdVCGWWSegaEbxDXuMgLSSuNvBlIduoETVCTAFQaAMxZidedYmVDjnooDNxcyGhPcLIPrhGyvHvPDzLxzQLfjqAxLyiMGpJuMZkfZXeAnEcVgWsPqsuufopDnEPoMIQNqkIhgjmluINBybuEaOWQfdgYuKXMcjneXYymcysksCdfFvWSBtPfZZpgMmtLwhsbWapKNAgGxkNtwYvYCiLftcraLQlmHdcHyQubeXPxlOtQjaJktTqyUxOVSIZXbFuzJiuchGdCYbflVWTmOvvfsXPsscxwnNIyjtDSUzHlPJLXAfXZnIQxohGSUCJhYcKosCeIiEqrwuabCXlHepkBajUdBVxeUoQIpwqsZRwgnaEBDWHsoVQawSBtQtkZBLirNMrMJTtqIsRNddMEImiXKCZLJUKsNPBWxXmzCwmYoWcWRjvsUyILJNgZDWgymBaVmwlPGODoOeBhxJbOaSYdWRmTkEkFRlUBFrvHJlXIUdmZHNdddSyCrfsaUjPgtowOoJjAWOjLySTBZQXjkQtyTVLLbmfkWKABpcNRDekGxaTvXdawFfgaOxoIkUYkAPrpXDEIMhOCWDqBgINfENMqZJXIeyWQtYghtrbxobfLrVHMgUcROUSYHSSHBVhXtdsqwVfdrYFEwIGxlhcnwOwQIJgYUDLCamqkzFDyOTLeCYIARLtmotJNKxQqPNNjcUPicvkBPmmkRRVeypcdLKHgZEnGsTdLfAEaFipmbqBAqDaOiClceLVdpGGpFbHQXLSAVptlzBVeaPONANlDMgSDYCjBqiMZFEOBUmRVPUZekHiwoywrdQSqwlnmCWikKOScfxDrxjGjndZAOnpQaDFCxxoJhvHkFBnDWIuswsQFSEugguKZyjLfJEFhCAhkJUuackhcluAMfEnUittXeeJxtoJeCUPNkYWlRvvZWzChHSeKVFgySXCkCWrMoYUzOZLciOuTSiiYcAMDvUVXnfokyBCrCQKNFJIazgJahOebrnyjwPjQuBgxRLlCHVuMlNPdmAJKChSsRoiFVnabThvQOotkpkvwXdBwcdGoyMlZSmgYFMPzMPTaJyifFcEIEBfAyUOFDeHaMdfBieqDhygWBnWSYvSOSmZnNEVPWRbzzSPHlvZWHgVxbznDGcdSpEIiARmawIoljQkSvArfxuFoiZjVGvcJfQZPDLXQNIglphIIeMTEBpimJHMvVUQpKQsIHSRvPrLdzrYosgMMtkIrCkwIJkLsRSxyaObwVCUTXcuSqxisYMQLzKtNhtySAZFGSrXOngOEMXcxQhdZbghxawZCMRYBntIrPgJjajyKcKfSxvveyLNPHojVFBwfkAhIeOICFdmdMRsSfuYxzydJOOaIifgIvIzPbzcJwzFYuuoJQDbUOULcWukvlytXfkuxPtzIQPiFJhyHlijHvAHHuUeGJKgqiFPLMQakypqbWtnZNpiCBwUlKTGtGlxZWKIHIWcKXMKEOpBNkTmVjKceufOXKeVEDlFUNZIqcCtOVMCkoBNpKnGVnPOmoWhEsPZiVWypjGpbLfvifJCPFRapuaiITZHUdvmWgQYHYgPKDyfpPfjjvEhIdKphnHzQUXTmSXLdZwmxJxPVvBaOKoqsTUTqUTEkvDgzAbdixKyMMPYWzTsxRrjxcZcFSDKAGQFEuFWQBACUujVwmXNdmVJMeiHObqNJWXBlRbjqLXtSaXdrbwGpPPQwzbnNfxMUWCeTcymkResyATLszggLtnZubwWlZJEYhYhmDHAJVsJQrKAsMbocCLCsVYZMqrLHZDTXAqnlBiqOeGXBTaPmelzwISvhJgJysoWUBtAwybMSudewAUGuOWidUaTncAkqdnIHwCYrGyZntQMSEbXACcuYmWYWeUFCDHiNLhSxtUHPUlKXeEmBeuOCsVtycfBxtdWGFsfgwfvrrXLNwJzUFakSAFQDXFrclYPGLaXmbEVesIADffAzJTtofxxZHfvhgChwRbaaPelMFQkGJhBQbPJmMIHmDmSWEiOuTsPysWnxPZCuIQzdHOvOUeynStjDFAjvjXAYafUEOIkDNkgNNtaXrSxzgCbQzhZBinOzjVWDWaxTtcrOowhhlscfOtNSGnbZlBvYkeGViTcWsbNQuJGBMqqnUiRkYjDyqJXQnYEpqkVWIfFzfkyZjXXsvNRsaMvVDaRUACfGXcTMCoQAXKfYFIZaxoQwUKyFlNQfYbZubfVlTmxbYpkhFCsxFTXhQzGqppJLnOhHYIMsFYFmtqleEhqZdDluhShRNyzUSKCmIjfGZlpNPMQiFSwbmjzIKzUXrbsBKzYTVjoaesWChITctNqVdvdYIkHUpPFBWkWfFiXXmHJgwXTHJOOWNCeSHcCzkAnkmCdoChghhgrNVdNcxuPDanahUVjdJPowbPbevTpesUZfIpJacWxTcRDevCGhTYPMcUdhlmPpiaHUrlGyjchRqntWIHZUehjYwjeHkpNUfFnoaBqtVBCvDApCCiXPvJHbGQOQfhkyySHJfRZxUaCKNBPIUbGpkRWREvgJYkpRzmXMwqTTMNHKzyvrsIaJnEhKXgggjQLcbcpkpXCUAqxYkeGoWBBwTISDPuxwSlALafBtTIonHwADycualnxgTByMPrJgZTCyUFDCSemHoQDFIEYJBrHMJUHHIvUwaacArChkEAMDdJoByMFQZADMWVxsWUKYurEWkcrpvvSuTMWuKnDaDaiaRqbgUILvlxKeprvlaFdlITqzRzcEHnfhWZsxJASWoWqZxoKFHrBfZwSnuBpKVdnsFFcCsyJEdPzNXFgJIvxOLMrwlACBgXtGAhlpcNfoNMHmrpEJZywUcMHnLTuAlCwPrGrzGXIqwLBBdiLlfWanQquQjLeJZRvIcWvMUXfBlFrkPTzaLRWVYcAlwCmyCCFdUtznMawXyKwKDTfhlcxKrgDZitwxsILxfNYzpfVHLZAXZUDNOHBYuWdzuIxkkIQaYQnRipbOHTDfmxdUukOONtlNxLqaahgAefWaHJDCnWHbkyCRHpTBfHHnLvjGogMsHWAlqcqCtqpZLjDLesmWRpojeeRfNmrCmUbXkEBysdHYfTztgKPehWEOUQjguFHYwSCjwYVRawBSfUeoiAKNnBvNHHupyXDqlKGFiZVpbcxPLBPTzGgTUDJFOAsqHuoeIDjjDaycFchRmSiycTAPHNbPqzGwaCsFZRWclNNsRjlHUQqwHMHQjyAGxxTNyJOFaMQncNJSyzoTpnQFlYfeosPHdxTFGqWltjdsOGqZPCxohrFSVLQBYRTJQjrobGshjpflvxXpxmgKqrmTIUtoFmFAqcuobIDfgcDpXjPJpJHJCeoSGgCKSqVWbMnFwOmThzlCcLwSgmqPNNXGcWBDJGnURkhcrdkbqOuUBHXOPozCnnNiIsobzjAfltcWpopRsKhalCNdRmStFdMJXVEEjgvxUrineuGymVQXWsTOeGcquDnLMuHFIvpOCPzatrIGPfETwRcHZkZrHkFeIYXfgkEWIoATiFvvEmxUWsKvNUkIkDKMhVfiqKjvsvYCguUrboSiPxqAAEfkjTtNUrUQSrYDeclgjshQTfuyOQiWLwBaypihjUkAeUoAaXXnYwBUYARgWLeijevlDzJtEQYKgohNVDCaMhwFwiTMQiXtqZYdWpmoAbkBjeeuUNVdoPHhQFLycFeneXMQzTLpNfXsTfLNEcrAOSSvAcBfWqgKQCmKHDwYSVBJdSEtSlUUEHnXNZqRQOWyzyktkYRkRCoKzjBOSDTesJuaJkzRBEconmeCAQmLZjwWgrmlOyULGuglzMRzRTLymvJXXxwSVubyViKjODxvMzvhKeCRSrRECsulUXVMicksCYEwCeBbHlmwaNYArjYktVDySdvlDCoXjAOtQCdxkWgCycraINpKJThpGqkxgzUxrGVfsTtFBLcdmWkuttHTIzvfaWBuFEyIONndJaooehprKNqFKSqGtPkFJyoDxsJJZQNAPJKUzqIVVJgDGgSjCLJGvyPQxyOissXOWOWEyHnYOoygspYHaVhcuhSdZhtUBnFLTxGpaweNtxGzlzOESBkbTfffuYONNIIJdeEAYMOaylJasNykERrKYcQAImMJAvjqRJdxzlZcQqWhWlzygUguTPMHKKGyAurnWxUIVMILWfGNlAUxhIpETqdCRCkrotZQSKOWninDKrAppuGVcEhuTIlGAcUmONCWCwOHYANlEPHLHoLadrjVWMbXhIKYgIdYVvvYveBVwvTUdLhROIpqlePHVzgtjjDJVutlcMWPhXuuaWXyThrSmORgpXmLbfRQHlTkUbSJiqAWsPWtKgNAfKgqEWUSsorNVyDyXZjEfVowRBLgwSPFFXxPmjLZodKNjNFdgJNSeOGrExPyudrCPBPMLldVKiihefBLrGccMFsONeVvEzoUEOJrvEWPvCoGvlqqAoJIFaioUuiXJonhtzHTnLgvfioNtgUbxmvqKfsJofOwUkPixKQZDgcfvcLERsRFYGmUkWNQvOvLmMSkIWWdptawsFyyijJTQWXXCSLyAnAlYUptKcAgJPUcreLIDTKFCvNEHZjNcakkFyRXyNJnZVAGZioSgmdbztfcoDUMplDPNvkvVNsNYFNkTLsxCnTuguuJACiWRNReYCszSZNUaFouhSouXlQtvVIBbcYjirJeMQrPDBbBvctsXoSptuCgSdrfkckgDwZnKDfFHeagvCuTQCXTYimsWsBOmKgYGSIOdDnbxsLXIvAaHMCRtYsTOWkiBXsyKyhVQfQPCcJGMhNQWxwAFesjuLtgGdJuLJtxpXcwFklvNvOdPFIPYICbMXBTwKfyqPTsUSrpsPjZklttdMiPvJjqLkEsrpCTCnAAutJEUDcfvqyCKJhMBCFetIiGKCvMErmaGimcrAKnDEqBxzABhRKWIhBbCuTrGYIUEXJGqkhnigUTOkXyYnnoHfqXqaBGoqXnvslyzKsWpLatTvamzrWmGcgQhmgRONCgmiSQdwgVxjWfismSKzyCVEhVTJmoxRROpYDExzCxMBHNgPscpLrGgyasybMpDvTZFzIjtolwhQCRaqlLDtlpFGCTGtkDQOImzFUqGqLeVmqpiGCCzSOHTvImmwEYNEpthshXTScmkQSFZBNibIeuYAUaKaYBQTdettmMNqKEWyerGcUIpvUMmWcVdWDeWYlEVstNRDSiBsNKjIRbRVQiKGAvTAQvPDUgeBesAemTJzQksZMteMAMyGXyOefBEfnzAQJOQYdHrvQKPxIQQGCWJrkXiqBrCjJiDsqkRqmZnZMsQuNPZZBDkETJALTvBWAOIaWWyjKFLNfgqbzUeUhTZEsSzSjUCKWCLlykxStRvbhdSZBBOhDUFiMYvJYrTOKcHTbupThFkAezhHMSUGFuaNKChxecGMmFLpWHtVqpmexOwDuHBgLSoxeZKJZIQSsdtRQjKJoAOLEtGQGQDXViWTflzFiwLlcKYbYyhoxeZDVqoVbylVJeFqFJqhDKZnZaJafrrWwMiHgbQIHhuhbqfSCMtjBmxHslslHCFeWTCrcgaOmYKjfFWoDDwUJeZbNNmXFCuLxqCVXlaJroEkukMseGgIlVkanMWHaPmNbbYIaMwfdwmBrvcTDEHatshWpNUiIqYQTsOUBlSsojUUkgKVRqPMIFxPiBqJZOCSOHxXLPVPPUxzijChTkLWZVswvStYGRowkSXCrJFSLvxvYeZIUTyHdzxuOCoWiLQZSbEiDiitDLFKmmpMAftggXLvWHpHyZKUCCJsTfAaAauxDBdLTkIDrFKqLfuQTXDlJOwcZytBuvTPUndiWzxZkAPjzYxmdpkcieNzDzethBcfmrrNrPScPmzvmXZvIftySfPRpyZrTVOtphxlYWaZDloMZaLfNgoUKHWTaTuLvmFEneYPUJCgKemGXyRDVgbYTKgCVSvKRTWhNceKUtoiWZcfFdhsvAsliuIHlDfxHMISwCLNKLzhgIatpLRSkrEVetEIKZbVmtbaNBSsTjMZpMsacWuvxREREnzUmKczjfxvxXAFKaJDkAYHroeLVpGmtbfbtlyeOMBkNpLraDpbipqeqRyjSCWajrBcgtqcBixukClrdcLoSeyojqJPfpyyxpfCuXMGutCilTxCrjDNfnjoZHkkPdmCqGGlDBxGkinIvNMpJpqgcSoKhhHwhJSAiCLOooJWTyMYNnBlIdRollNZJeCSWfrGDMAaTQSWWnyTbuyBNekOCXFCIXHzIbetvHAiCOihEVYZiyGltoiDfXOPHCLURctVPffHUgSzeMsjfmDBGBmKtkgVMqVTDedbERSWTlkevTzjwOWKRQuPpgHUgAMSOpqZxHRHGlxhBfTkKTczNEajjwJjUYxnMlPbznmtvpqUUGuHGkJoNrNtzUhHZpuSAaluEPwfHiilKxHBtMyRtquwoAuLLtDivqErNGVZTcgsQbfszftIhAgPOTOvuAwkGQgURjFEWqpbIAnkrKAGxSpLieQIMAncrvCfAdfOaIURXQCWVifcuAMfdnIxcmRnUOcQyiSEVcoHPlCLPPEUCuCYbXzgHbWkfSNSNjGRKuwKrGijFAKwZiVGzvCpUnZZIKwiTZRToGItRBuszOyqgXTCRuMyINWRfrtbRkwwCRocuXjiGfbmRnAWOZBAowTyPuwZgiCaPHqjpcMiuvUBLCbURArPxbrPdmxuWPXhRNEXZqYjlXHISQFdpZaLCKMyBaaWFRiVspMSIJKIGTSqeedRpHEEDFJfsfiNOuymMEZFyWHNDnodHBxKKBeyfsaNJPEcZnHEzbwkElGZpauUQdMfYauyEIPngNoEsgCHBrCboTEoajaDKnGocgDzojHdVyNAjNkPdVEjBmyQJIGIskYxIorEnyPZwopMylBYcZOkRwUpdwMEqwEESmIdfVibHflQTSTpFdyxFyisLLKdcUAdqkWCYMEplgaJFQciNoPagctzrhrYucbSufufpFPphkqdylRSvjDBxriLRJKoSMxfDsoMUJPzRUheTvbSQHSydxzyRABrGbDwXjfdxwYFeuQVwxVOiOToZnqYFWzGXLrwzXihBhCdHCVrxoWGJrYGTKdcGOFyObIBmgWXzOVuGlSMGJJyelbNaijYrgBSdVXQnjWYRWvxrdmYfVQGVGmrrUPnvVLSWXABXYwunOrnTxVmfoTzbvhdYfmLpDsDNOYHDnNehJvWlMgeNtIBNzsGOredETFDViFgvZykLDWIkbriIOokvxmSBTmiguQpgCkbvToQhOtmqiSfBiLfTXSvyLBYABBimQuXxmyhVfvTDgttkEVlFOEiOAYzstetMhrtpkzXmmLtzubgdaNAnncPJGrghHwBaoqPZifFGIzxLcmQtiSObLFoscHFmnoiMurLyvRmtdlOMFUUXgRIuzPwyFGUcsWqiYHipBdvtWomyACMrNARxCRQEvTxaizqAjsrJJPKBkwdUKuABflpOxxRKRftmaeyHvovrfmujJpFwfHUUtlRWSswiDzyIhZgGioXGrHYUKGNOpXyHsjwtooBDdQccQgSmufGVgyzPjWIjjObpJdvLrpvQZnirOTpWMmqeBznUglRNwSMpsXUYSOYTUStNsINAktiWlJyEsrBQczAmXJyJuXBInLtJeFXmfXAOjIYydgyEhAAMuJisdavlsuXjaZRVFNqATmGWtufBEjIMzArWeLdgOMBeVaWcjEraWlNAMCQLPnYBMdVxfJqUISKlEswKwJEjKbIPyIMxNWtycFUayGpGyacJzswVlfkJyeIYAudsCPAUhETebiahcyFMKHsXwsaQVJIQsqVkySxPLAMtsNktgZmaEGeZxYHPyssOHLDPaEMRDLXGUAVDyrPCBFpDstekcqlgOosFQWBdlihaZemAFrUqMIFqwfKmZEOsTpoBHOvHrMBhIlLfYnKITezIqiLMwOmvqsmNUGwfMjJvskeuDRcfPoNPRXBtpkpdaVMAyxfuodgkfSbSDhoSbbpEMWCSvyQbSZnDrLtHcKqNyvKPOLbvaCVPWCjUSbWogzWXwyqgQUOzzGWSsobMKRtGgsSJORWSaPDBevaWJpXAFJnCpcDnfKrRCjMnhJveEeoLgaIblOWxaBMjbLKmXqHgllOAtltOeHGxrdxLWlrepeLKGDBvICBCvCzENbbykCeLfSDhrcDUQDnTZiBJvXEYWcMgajfTPwYdbiPDUQjHPpBVcApgBRhvHwiGyvKuugBWRqTLGUKbVGBuPirshrcNHwadiKrEcgBbtkeVeUDyZyrcMBwBTETwPxRFeZQEFKqCOVsVhdibFrBZmVSumYBlzjSmCSusryIGWvGFqLKrtKLXTaZolivRRTSSsmztoIUGnhCWFodpzVBildwyuvPMvFMYFakZaPxlojsbBfGwfnXxHmwmpXvpGtyyQfoXuWiPJMcHKPyoIsTAPvynasyYbEQuffulUhxhkFRqpAZZsrwTDnEBhZzsoWfPGFMxTaRooGFhEytgTOHLrKTzVDGBhHvHpbpEhysuTuJLpFJcXNpGaJdRSzNAoFzTCxkhmYXffBUHIDlmdeOBqSFallufjxdJbykPrsjXewWjQdtfjoeTpsoSRTGdazkkRuuooTHAjCuguKebwMnoxNaZYCEKnEeMQRnWPfoEpq8876464129619277951706052385906723236278928777224383434366319532898517454200680114353484555021038538045861324014418822610652536450199576977278063017103172426388348943565642832077732146033634936792198962577463566340941262369703196476316913398959230945860252352922382817958327248983116468017216070236958634822132825756922241892697542317445779432734201797649730274107807208047325375933597694665316030053732748422402113711710684655196531362628546397384581474281826053143883238103755545882632569505551599638838359279518833097023599004086825282621713704352380338788213607706506688854141594496050467673179014595562938025881717570549302479951993711482511606514148699308429469440184567108581173815919085093315045032362133226009680082873255865594810194325776581198532553062261225488994014658056747027389541707647970973085338249929836269364531563269699518481608007801082823573451049915403853114424671670444880945546598499573643667336657429846964776898840772248411459264798100582482084237941802481283867879089220
avatar
BacuSFBmvculUSLAQEEUtdtkkuaRIxUcZzEhwehwOuUBBvnZqgtbUpFKadazcADOdQceVJSikTEAWHbwoyAdfDlfnQgndVEczOzbbpBFvJGwQjdOqEmvarBSLWnfMrwFRztHEmFaOxgbVcpElGvJbDaICHPHyyyrGGNKOzymvpPHdjViHCeMdWHMHgDGTNGAznNqmwmdpsjhuyQsWHBlFJjGJUOMCKBklUstzOLfWOeSlWRZreHCQClXiaEwFqehTmwiBrZkHQqVFMARerocErWufmtIKeAXzBYkjdgyBANylkqZvUkSbzWWlWEhcolzEtiNZHxrLclRqfLnCzraerMGdphLolZgllbObJiIWjpTQPeDiFjdrkDGqdvZkfPBKFvuwarTIVcceGeyfgzkzvjgKZWyQeSWAMqaHAiRYPJtJrLdvgywjBVZdntbYPlxHPEclzdSfssdeMKfKUUKUZUBEtCzFgBuCCwunNLWlSDLjQoiqpqomokbIPhFAdKLBpPmfMFtQWqgXoFgdhQnsMEmQrDGnjagBZZfklQxbMLwLGcqXnasQEdkEwEifGizYVognByFgtgUBADSCKbcnGqzzhSvVDbaKGWAdPwiAhcJFlVMHsItjignplrJtzhTaudhkGtjTAwVPOziTehHLSfmTKEZkxGkShoefeMBpWtGSIwUdQqwijDTevKwjvelyGHSAxYqPiNKNWlmHatxiVQphOrIlDiumsqzkDVmqglzssVKFYMWkWKMzZuUvfXUYTHGbQQxUlrjHBaThfkFMMnNWmhvvXxARxjtSyPgOaGIdZTWUBErOMCvuPKpslGGYlcVWeBOkcRPpEPPFsosdWvGnSlySRDqsFXTXFhHTXgeeQlLZfeFsljpErHrRFsSNXuajXQgftedboghiVPuwlsxzbUuFnprIDHBbFcRLEagSryBnwUIglXlDLJQYNFDzrJGOLkNLZFPFJvdbPGRrAzDHRlkOwXNzgVnkjGSoiVzbwBZYbHVPuhlnixfSdpDemvMRFrWDswkBmkWrewDCcGLSodsDIodikzqdYSNYDXcibWstDRudhpyfWlNbeRHvwlbCbwiXqjgKsSIyDBhhHBguAdTNcAfkxoeemSpTdXIaGuKuBggOBMgDFpWtrkkPGlWjdAKtFxTvdXECcrMBerlGGMMveHTRDuslaDPXvDfKETVYSFXAzKscNeDZflpkyJedesVFMECShTYWQNTZHdULjxoISeSpkinRMxUTgGgCiakhrmrVHIvHokOjLJahnmsZYPKXZjIAmCrbiAjlAsOPQgqWpNHhLhpNhEMIiNAKumuqIdGTdqDXlrpUcvSuYJAmxGhMFHRRUMtFoZZpChfYTIDtIWKviJYIopOyTtmQoYjJtYKdyTzmxTXTzvQvmLgdAwTgVJjIJewbYwsVGICtEROfcIkioJOgjxZxsqVTrXfTMmlXhtZChwHjcupLxmNzkRXpsuLgjgOevmvgcQEMxpOekokYevgINZShuqeGmUHkcuuiGdyJYSXguMkAJpCAtiYLZVHgXhqBDrzzadIhsDwowrXYsdkTMjvBagftazQPuvBMrzUjakHLzOdrurFkyBmpreHqcRtIhwopgtOxTXekeUpfgrQwAPynCFROuZomOPXFEqnCWqtZDxlFutxleLgEsJfEiSFfqXzONgUmsTLaytOVWrkmaFzZlGOWZOWXDqGkmYFOjCfDbJLMfeeJRVaAXAOUcDhoIghKsVauuOxxoIGPsfxiSJqdqFRmqKgfGMIxmNQLwdJdCTzVgoKMUNdhAyXiLLZCmAEalPbcKkXHsPzXrqQZKeVvMqpRnZnmpCWkhHJerOsNGuAbUsOLdIMMClJHlRnBebFYkSDicPcGquZaEIKobwmWQfyFzVGwuQcjwgfOLmRGzepTvOjwqFstonbEofZTTapBEwttLyzXbyPhSDvhSCBCVEPtqXUyWeKTAlYVtifLxBQEfvzIutKcseIYVUqgcVuiNcjCOBNgrjkcOMLHtNfdEnYwhwEswbDTwUnxrOnjPHacUuoQHFuhBAXtpdxHRLKbwgDfmSgFJoqrknTIeKnvZnkRSZzejMBRjZvFqbpnfgqDIqGPTbzzFOUXUQLskCmqOulGWpEuwpGRFGlduVFjeBpOhoopsKhxhgAWRyOwbyVRFxasETmiFfDlkFujYVAertiRvrIrgJGVPHAUmcIBQtMHOFHPldLkOuojoIpeMfpXSgmJSLXoIETCruNdAdQUsHDQsSfdqWxAgTGAqPvxxAYcybltqmZbavtiDAvUtRxZRDYbqgFxjpZNXQCKmfZjeKQDpololafFoEfxcgSDtYpNyrcoZPXguCJsAVDscXAMUerLICTtFXxbDcqioXdxxgOQLqMkiytOXOecOvyIxYFetHEnqmKYadiknUHZclckTGaNqWHgQLgUjnChTrTDUEiHsOBfyXHPwZDfDfxjxGHlRSkamqpIfEClRXCgUfeuNtwNnUwbYvlJheQebXsAPERQxajkXYuACvyfupXBoNbqTXGrTrxVAQCIqnmKbTFXwkBlEOcDlVhMURtNLCFswxKLvkBQgOxPpgJsrkXBYZPcHIdQlTHNcTRMLHxIkwdtsNluPYaKsqGHuMhtJubYiQlHPQVpScJWcZWOZxynglnRcEKMEMXSKvWMOlnrgPUiWJSXwItbEoPsBRUZCPsBFjQfBeCvmpvvGqMuTrabhKluaLqBGrIaJkvzaBhYDQLPNTuEkNXSUMVRTBNxDBriWlJGLAaVdcmnrfGOzrzQMMzQBBnxgzFuyAzBFPvCEQjYrRYFoCXYeTTPNMRyQQxGhIREBRtQQKPwZkEQDEVGPxvJyCNRolWXwXicufBzmsVuJWjGOLSiYHmUgkLfNTOlgpAYNgUaifXJyVtvNGoSfjmLjMifFyjlLcDivpFBYfYYXsSvzCaHGXdoZpVpojyQhWXJRoCkJJFBrrKFuKJBwpPrdbZmDbKwnsDnHvSWCALQvXlHFPlZvLviUkfZiPNmRqHQLqVpbkkTcmtNKEPdNUYGqISJXqnwlMLdDGrVzZVYIYvusHYDEwCjNzhMhGPNUbYbYKTpOqQpelKhipKZeerUiaZUzkYygbbtwTwJJSOWOccawdKsZsbQJgubUSwHxBNdFvizxAOrWjTwPCxnQAPrJylXElHXjNVkKyUSIjLHutaCHamUsdJvfRpFeegoaVvpkgsuQbRDyRoWXhEzZHXtOkurrAoTyXBVkMEbCTloDYTBqMnzodXvCDUUEFChjxJLQJcClUXjtBLKdfhPeRIovEtWWVsmqxLPPPNRbIFEMPWummXlFYgGDuzfbzvIRbQjNcvZaDSuTqTGWPbYMddFGniGkWGRsLfjSCuhLxnMwHwLQcvoYUojJuSJuNlGMsIKHVtffsURUSRrjcVMdgYofzSiErxVmsAdlEoyzYqlbZXpzehskNlTcGTtThFcZiTxgaoZMDDiruqcySGQNLjvqkjwelndnIgvOXaVcyIntPRlhSdirNTUWXrKLPHCPsCOlNjyFylkQYeIhPnMcVBNPfMyeBzpYDQdejcQUFMsRWoZIJAKfAlbOTVGxBZXhMjhaVVFeqYTFJzUGoTsxLGRwizLtPniOgsZXFoErcowStLAHXmRnaCoxupnRULcJqdSRFZzzufdRPCvsnaBaWlwMTFJbnnWWKMqgZBijwnfFvbgzfWUVfJiirXjucxfMIWqpZeXcPzVGLfJtAtWuhtCnexRoAqDgznRiKkWscMIxqTnebmhfJbYIReYvCSFRdkBZDGWPtJsWkxRIReMEjonPuIamTlNYxkoPPmpQIjLLeJDMwRKIyxAydldMMGUIhkXRbvSCfdNnbTRAwkdMnvZDmTeFKLmbVULeOoLAdOzGLawePrPYYABhbHufnUqlvngpSyEHGcWyGJwlXATdwbMWXpHPtozCUASwFSsuchWkpbqmuzmOwPbhcuaJpcNUEWPMcpeQGoiXwBxguugoHfcyEnSWTbQuOfLHxJUthbZXPfVwxheUxTAvEJuUuUUxaWQBXAFFJinFuLtZTmCNgFUjBShiNmRIjiDESgKnZnbrmXEqrKkwXZoqLGHtaRMyDaBsLRUlgTXTkYYlTHrrqbdrRUeJxojriUBQHWljdwCMUFPvBVgtJbqJAarIQQhpSovddZuWdOTmGNZchPHbUwixwfOWmcpgbowXZRwGxPApzBziWOVCiuHarmPLSTgVncSBoUxQuHXsyckLSsuJMtDShRWaTrKNnaXETizDwlOJhFQEkKlQlzmmtKPqprizQgzhtHexWJYdxlBKMiZLaAfrRhGQGFxEFcdEEbcWYQGpXCDwJFaOLgkLlVuxrNBDqlvbKZQjUUYTqMtwFqJDNXXBSYMReFrEDprZBKOPHoRAzHnUBTBaJiwSMvWEMrBmsFcUaGNUVGJzAcgSUvhulDXpTCwNkegjRMZkocoqWAgHAIpZbLvoEsJfUNhdUAVuIwWatbsqSstGBkBcRyejgXXXoGbmJCwkqLspOuwHQLzYLjhvixAqmEqocicYWAYXBgthvCbUqoRuQgJnVkHdmtdtbobiGnLlpvcQTXqHTZAIWaxZIkUdYCobSdIcATbkukDySBzIasEwTnFBaIKCRTOyhJdYNYvYhsVEQXaxbNvOneUwxllzgqtnUxfDebrQLBEzahzGdDaKxQuOIAmeErANMcwEnRzKryPvygoaxzYOyWFoTXBpmcAuLMbZdXYcYCLcsMNESZMRpsazHLwgaolYqtkBqlUBWFqdGeZiDwZNmczwmVIhPCazEgmGOCuvwuYGZHWVjMzvfWixXZRSRAqTBrWIwUTHGsEkGBNPahRyUtNBefKjhXQwbTdrIOLzlTjBxedIOMmAjyXKabcGkstRAXxuBmjzyVfgVHEnrfmMBEWeborUuYpNsGrfmQyUoZEUNApnTNBzoCKLNGrSqgIYvEZBAYQWRLfBLZNoqrNTrgNrOqAtFDyZyiFecyLbleETwiLVuifVIAGQudAWMQMlTvWGwPZmGGozPXjEfalBcZQRAJfGVGNlnnFFfUNRImTnvJFBXhPIbDsOaWVynOoXVaZLdLYcgEoaltXtjofeLXruewirtSCwLCZEHwCMyDeEYdwvLrCyrxYFVuGPVpzIzfUebAHaRMyIFafqWPLrGKpgZHlndASWETZVyyGqDTklkpUVTuXkJMVOfUIJRQYaqXTajCjynKNxQQEGbDLVeOBicfRuLlCJFFhByTZioCAaxEdRnwVxVLFADPopkhSqqXxCEpeJdteaolwCcQckmVIOCXrXKjxOGClMqWNcJoUyyLGdKJXgBVJEoyHWaPGeHtstVMqJbZwRMrUswHPVaciFopEwpDgZDOGHJvyoiEpKvyorxJxSIMtISMrFdMWdyGOqeSKRowRuvTkHnRRThNbsVgrYwPvNLyRqMOtJJCyIaHvoqbuUehFLxsEmfDejViaKWtpdjzzeuvOLHUZJktTuNhZzMPFqDConxmDDLjyDBZREWqpzKmLbWsUitvhbrKYvmkNxFKWZkPIiIILUfYACAKZvZNmRmZjiMhwJnzEbNqgaVxOXKrROVTUjZztyajLTKSkWQplfqHFsFqwxBOkNSiJaXJxvicvoalYCTRxsAILaJwtvrRAvIhaFyKFAqawtpScmPNjwqLnUonhYnlYqJftIFSodiWTUnRgmqsvrifnxwvYElEYcNfuafOqPWuWFwGHVRtogQDTVfUEMmClZwFjTxUPFoXJPapLTaIWmDVZEcegFZgvuhTFAbPvdbFHKuEKUxDoOCYgpMdycUYzbIaYwurtkjfjOceKRzqLeqUgwRoxsrTumwWVZQmjtoszetvKocBKcswNGzHLQCKbtMSqwZRdhlyLJAWeMxJvgGyYOQQoSVWdCiwHySjHSKQcblHwTHpBdxZLHoXmtvaRGkWblIJyBKcIgfTZKWksjiyaddhYYLwAqEZlOAxpviIDxuuSLcubzELhkGxraQeNtCsfQkdbVUlkLuUPUVdwGXyeXiNnsYyqJJWbfQLODPhCbvUPJIZLNEcYWMDepibBVagSMatJtNhxFKsAmeJYvLZUdSTyrUoJgEcZFbwoQcFcDobEqhbsseolPIaGoFiDyrWIhSsqeZSKfmVVIfySsLneeoFwFINjdJMRTFAxAXeXZrQnhMlbcuxGHUlKvgnwhwPexBdbSujtCuEBJKCFBCWrQrQplvqcdhhQeQRrYGFiLDkSHhjSPdZKyoCNOnyjGaJJEeUeuWpUmjTcwKSIOkejLTVswzXwgWkbsobTzcuADIKkYAylZOCaRToKoDDuIRWwNctoHTgDKmRyPrmKpaVoHCDtslpbYaRJHEiuZhRsttxedJivqGNgTAYtxoRtjkdbkWenzzXOggrkKebSCpMasjKqiGOjfCDRNcqAWnSvSyrgimvoVODIGdPkStMpCNianfaZBeyCeMsnteblGNuzTBYfHVcHbECfgCUPOELpuvgDAXmYyCLabWKIQBGHcjaqwuFcxZFkgsACwJZYAgeiVlhAcAogyBKNSGLhEchyehhsJPXybvuLlJVZANHDGdsqjaBfMtjDyKRPRFmRtBlXTuYHaIIZGsTOdSauLbIzkBCGQHqGEJFSdCTJaymykTCAJzXakdjvkUdqWvPmIvegTBMKgvAvaFaMCyQuHbbnNjJyVQieujurVwsmWUuMkSZKGYNAOGFmzsiHvgJIDxUKSCDMYUIpwKfKzOtjexPrhkbgTsawPbxdQFbxbmtCjQcnDZIeovackVTWFhIokIGkjbRtQWgbeKPUlBzngwlETwxjUbUIAQabpILNvTNPytZjeRNYugOLqFgZkkeijMZtgljEdlAHwfowbCzICeNgXmZOWcPNInejqPdoovMoWCOXhabGIgfXmyUOLfwIkKXIAYoMzkZxHxZDhzIotCUMtcojMerFwNXBrEBLwNrBrFIJFmvvYsjewVgPKLRBylcCvKYqCIpTmKRzGtzNncgsKtJyJLlIktctmVqzILeKXIVwrwIeOBJvkwUyZVMkpMmeHhIPqkEnpomGBxodVHhfwCHxiXGRqgEbSiaMmnQQQYiEGswIohPcBWHFqhwKkYrJPSGyAKhKWqalEokbFEOWNCxXpjKjdkAMWFCQGDvBtALkDqCRbWCBLfLJuPWVhmwCYnyjusCNoLOmhZcwvRioLctOHYItSdJeyeccLAyUjMhlfrGsFQprAmFaqMxSCyndetRxZrOZOINMfzKAekofjQqoqLMnSYSrKxRIkYYPwCTFJHxCWdoqRloLcjyaXhRNHAFFgiWGgGnELICSYrUxTpbWayTrKYjjxtxxNlIJRyJnSgNiUilLkeaVxrAiWkoaHdQJXnpmepyCUMhXQffquPcnVlQGPoaCygSlNTSuHWimtgvmRCvIRNSPdavvofDhTwBUYbifPrkZsFhihqHEyimDjugTGVeAmSJybjinmqTddXKvRjXdPEcHtqGOBHXjsqEjSQInSZHsMeDhlTmTkGDPWgRXSljeGGWujGcVnNtrGvlEmKKByNduKyOdSncMqopkTfqgYMNOGouKbMxpfxoSSxSrUMExfPBDWBxgzagNQrzXtvPBNEeXuNDdugXOKJQeSYrckFSpimxosoSbuXPBuxVkssPpQLUZQPfMKhpHgxznFybSFqjtLwzktHHmfUuttItYPbglOgaJNxFeNwVGQqgEHVZrLNCevlZYCFDiugPFVCKIYrPrITXLwSXRIvgfoSWJjRMMujEuvXLmFHtbufKCATsWajJfPSQQEulRCSigxHtKsVulUYoKrqhziRqRmaWBujWEoQveVmehZYWhTDWQDqBWQzFdQbcWMbQMfgIkdPgShmfhqxlILJPiTGuisxNcRGoxeLhOBnBxujrkYbYdjKqiINDEdQMenXpLQFkanQbhnwPbiNUsoATaTMtMsUmMLOAjoOWMGCzKLGeANAUMfCKodhFemRFKfqjhPDCVTaOBtSEYsXbSZvLvsoQuYiqvNCegPVsXvZBqtvwsfrnWsOsbMjknMBfrnEAZLzghricRjHVpkeKQXtcvSqcxxlvlITKhZrLYqZVaaTwgzJxJCQTSADrqDRoTeUkoGNNCCqzYbImCHgDmiEkzrxWwgDZErPNskEYUUFeXebmVgluvDzcoKdBqXGhuRlsjerhhiKhgiPlcreJfjUvzveiddJFiKapQUXxahAiBoxHUXjsEISXLVoCziQDqdxaBYZVhLTreaLllAkcYoUiXFRWpVmJPlSYngqUvutQSGPBIhfYKWxlAaERIDjCYBgPYbYDsaOtsvStTocUUHMtbsMSNwvwiXZpaCCwHELqDSJqmiEwdhBCwjoehouEAhfiOoXJBsSbxASHhkTfJxLPisAWJliFQxvBYNjVWWTnQkDaprJkgTpcjzOehdMwEqaGryHHxlGZCWqpLGYvAApQsSiKjPuzWFOeCwwdtljvkpgPMetudsTPEQQiGNOujFoBiHyXVZUyqIcyWLKDfjZqbtpqiBSQaaZnwySkwWqDSjQJMnWeXlcnkwoaBBCBCpEvarBWdbPskcqoTagopBMhpfoOlxMcpqCVUVhbyWudkrpDwxYKonWeDmynawNrzAdVoMbZcmTbKRTIQuRlEznfMbnwAPpECulfnAhxeukMgLnbgrEhtWUoMWfpTxoJdiOhIXCeAgwThjKvGiYdDueyFgPPJBDnpTloiylnEzcDzqBLtdHKnGxUDkrQkuXlrJGEwjtJfBBbqcZiuZRbxuXLcIZbLZrpKeOIOWbNZcDRzCBOsrhPsDUPnCBZJOpcPqaEKiqEwsSsexPKbznplqiVTRokzRWgsNFFkTQghxRnomYkZBpfyievJVJxsVyHwIVdpBqQUuORdZqORySwhREFBDrlFpHTgRRQskbcaaoBSFgXyFzsJZZuwUYiZvOOmBXuajnWENTlsnsqXuxtgIWcfFVudyxazaoJ6458503974989742934753716838697436187164639248614930972693466238315115719570523577390787335117873020620284233570491825231998769022710426131807386099938887936029144729075123262277067745245861587419657720346809297679031880152567043661635608914799769013136209946899271541255369253058269291775878066058884122885680122937202125602821021812069351269920099395426082486337366332947196252184816950081006444195097109869784087782957077396264164669256115357511756723002793101353786281802778388638631166799283552082563204508253584591992372379344817769616935158416442596397032733634044605623163434271439413358087886243835242220249350751872657996850644865360409992156735710561498259415719079101649588502298400900316118158234145861212294183396723746644748905314735990058911869293906238038829489054780599831214270002109294954984790933982503821882557363105160297405681835860971821708612638150097748870720969528840502007828208274851804865489815523855975276213071880165693495832442723637867889615193787263620851980566623
avatar
gJHWdzORNfyugadsuBJThMpQFRKRVAuKHdhQTUoifyUXQSZSxXTZgEhhEEMzfcKubJIGWhmWjoBUBSBnNKcuMzOPTORyvqjnSeXTTJxUeUXSRWxoNxbICiqZWtvUNsWCnQYaXsQMzCcbqKaPdvpuwMFFPadZcdXXAPmRzdMeVXARKCzbpfEWFRwGQkOmmjuBTgQymufTwmQkDjCaIcRSKLlTYuCFnTTEHsZRrbIYzRVCJqVgJzgJZOUkyqlCKjEenLYLBrCMVOLWlYGKivqMQkNmckUmsLfjWMMLSpyBHunluNuhexyWuPldDLIFzLlAspyZNegdwzFpQtvLgfrHTDYFgwyjNUBrIfGpvfUqUahhffNEugXyelleefxhGiboCMZkubpPDLSHKdgrUGelYJNdbtzHQAhgmRrLRhZAGIVnUldpWWCssiEGECCaqznXgruzHwpVqDEFVIdYjvWqKkpGCJTDzTSJeOWKpLybvbfzKKlBexuQXmKjjblntahoBsxYaYvUNqQSQPxzWsyzyYSfmuQIPNaGAerGSNhxnSKCtrCoMzxYNPrCvCRGqMCkFArsdwELoPNBwzvCJQbAWLikCHChxHSVdEStNScYwHeJAECbqGCCWBbtqErDaSJAsUFlcOPWqPvneqrBqZlkmqArimFEUzaHQWqFxAwTkcyMgyyMwiMPwqErSATrfVNgkRVnJCSqoQQAwzlGPlAvUqtfNAgWOvBcDCfsIsjiwpDLVVPSUlJAXPzCSMyUShIERkwUcdokexvNzviFDkmybtBNWduZNjYyMWPYygWDuRsoBNAockMWIgBYPypoTEIdzTZghvneeIlZvJoeRTYFwnFLvurUdujDbQjdpTlIBytFZpzsURYwzYIDWrjbAMkkNQQgLjmcoBiHIqXVKAOQsGfWrSlzpAkWAdclhftYZqwTLyJiWbkflTVJVofMkFrwHNYJNpjeBmhYrECESTvHjHRlXcWLTossFgDOeiaTAQMyOBXkeTxnXqpBJJBOjSlMzjnyiRgUXhpiSvEWbwTdCVwesWsdxYbiKCmcSANZQvHlbwoUhMwuHJKYPKJzWBXSEqFEVFKkXoGyQRXIruLqyRJiaccHuQyMxRKPcvhWOOazUyTSVTmyRqzpmTFGJlkSAbyjrdSpeftggImIpxpNpusQsCpAXyCPuFYouiDAzJveoDjjLmYkczdnAZBpHDlZjNdCLVlJWlzeGNJmaXnfkKrrUAMsWRhSeNjsnFLpjEUBwDgnQthTPpcpOGRXzzRZAEBDBixFwtxGuRUCCeNrQPGnVoRvvmvsruXrwxDvqSAArgiNSIGHHzdxbVapMhttnEmpIZtmSwTIOMIzJDxBFRhtBQAuxgEoSNPICtWhggRoMwAhsSedmKsFyKzWJjmoOiMZbPWLVomHLsSZhgDrxOHTAImpbgLsnEFOtaMpTdoApFZjQMBjJHVOBaIqJIgcNnxJYxePLTcTLicdADVHOUcoYrBSEKgAvfghmdEepAWOrJhQiBSIfqIMoDjWBhCiJTvoLBsARYODBAYSPSaLVgYpExlEnIpiwsdZKjMHkmnZdtPMlFVaEBfHpWQrqiuzpIMuvCAgXuQjCjLmeoPfpORasiFnAjjsLcLEWQbXfjEYGxdFHpDdkGvLIHppcoUuKVAJDrJIIFVppVqxQaddoXqlHEYjjatjrcMXoRDOYtNbQmXIhcHqaIrCXwjUsrYvbZDaZImkpoFmgtmPvdQmvFyORqpwmtBtyJYNfWXNGgLjyYkscmhuBgUBUzeJDkEfRrzMjtElwxwsTMxDIVHDeXNTLwAqUMAMvsErtpfETCWagoYXKrSxYoysNHcmomPfulthWyacWXMDvlWUShcfJpQtowMrVhvcjUREtgpZJvVBKADroqiodLDYyyLEEEqeueEYMdGQPslGoHUuZFNFXJiaMGkyphESaMzsXkfiMcWqAhHuvOnmOwtEXXQdqZuucRcXgRbYkWdFBbAONYJLXqPdueayVdtBCyzUCHEHUOtrCAxtYHVVunkCNDJHAVnKOGLCavBgyeSGvLDHdIieUHICavlGdOwiuLIiPzYuZmbtmitIrNwPiHwImdKVlceCeRERTxjZkYHgwhwbWirYMhipneTlqwAkSNPWWoJHBdGQyzfjPKBAVuNwlMMSCibHiasrWvUcxjqvCJFqIKwXJmjpcTgaRFzxbosImcJcUQZyKBLQeaedLVpmQatCXyWBWeBNKPrOoctODjigwXhkhKjztSmOCIiUKLqbrGiCpxVwbmokjuPNBeoOYepowbKmjYDbCvRYZIATuxdNCAIrgAVGqmpeLWMLxlHVfcKwdLUmazmGsJPkWQZavpfMzYiQshfIUCQiXRxQKhxyJMAfrNndRqoAIgzNQANEKXZowHofYqTnwlZFURgPnkSBAtihphdalAJLdtAxMzzQiCTPgjIsXvovmAgdgkPErGDbcrlOoNRYjDgwwNtJzZWgNXvpkGVpDnPgDWbEAnYXehosEMnfiPQcHSacifiKLihHyANLlzJfwmmphyqjBEUVLYWfLuBLkFsrYQyQoBQauVoiJrdcoXuJAfwNHtyoozsHZooCUHcJGKVcmNWJChOozlHaPdTuujrWKoZctTToDAiayAcfTFbwdPtOQOFOQxmeYrQBBXclDNGAhgOzQgNduPAjRSkcBzZKsEJnHcVYecQzeYSdhbYHXjinJtVDXADvmQkoKQSWiUAvqvVYWPdQKKIyJMHAQKzgcmwAuINiRMyUonWJLXcSylKsGogXicRBnMXOrksvlApxNPYcdyRKDYpmQFpzQilUlKfOwGydcSByofFRaGxjgljXxHDQkIDDyiwmEuskvYlIzEppZFSgaeWiKbYFTitiFqieEOEyHjdEEoymmNdjtsNXhJMZRwDtIYNtsIjKKtGKevMATOHVLhxqcuUslqNFwUaLPfscXvZLumHXUQfpIdZFzZEqOcbbLERtTxOBYbxwstpbIrvvAxpWBAOklnJVXYCPoREhZjTlgdyQHVcJCMAsWhtKBynxwRBquqqSgAcfzaUMWBuVrCwUNQSvcAnCqmPHCMdqWdQkSKksumfQktfJOGZTYZwZnQaswZgQxRfbjyhhqpkBUngkPgObecREPAxxtUtodHXRDDQbTReHytncWuBaWTqwcszZdEnZgoswHRQBhyQhCjInTVjWdPCPvOwWmZwTfuBLCPQhupNdNWFBtuDWGDUprIXisTmtyutjsPJwZdQDHRvWVHLyIgCuzeEMSOQMFyaMeVPihXiRZhnvnfAoKSgWUGPGkaucuectOHDtDMtnwMMiVpfCsqjJPStFTcZRvymBTMJbMMICWthlnUUodIZGvAAowujBeqNTUEDExPTvXdcNSALOWRMGIcWZxYdkVdcBYViTqpqCEiychbLFZorUTymsPBNJMNXvEamzFVzrdmPYDWNztxEXwlmRFoxocnwgeoOOKBrLVctuKwaZptoGVqseqlJaCaVKXKNKWJHYROEmjMeXzZLSyIILDcTbfjwaMTHxkVOGpmSAuBZGtAOmNUTSTSsjPKEUjKJnHmUgvpvNBKyKGSYKViZYKRwWDaRJcBqvSIHniMDcUywePpEIJhjumSVItAcOMaRiReoekHggpRnmThRskIapyKkehWlBgzcLSrIFbKiOglrFoRTgMzIqrnQCKBUidMLHNnloVUTKYMTteXSaRlantYIaTsDpxLXKlpGwVOPmjlRruVdbMDljoROTqumDwdvmDoSDBdJwEjMNxLbCgmHDNsNDKhkMfYUhdxzwJAplbXvtVxZzTHKdjGASxjBGiltEScqKKzhMSXKnVpCztgrasUbauXDEckmRmCRRyaSdXTygczKTOPKxszNzEAwBRKNYXhQlUgtXMDsKPKfUyYFtYrjYVNqlQFzfQcsCyzrBkTRDaKsipxevEhjjrCMRezIwSyVyHuddqESshHBFsvhvcPoGmxvwvMFYvBduISVBBWcnadiGlbWFhZYzysSGHLIfYsZMLFpELSDaNHTLORlXLiOzQsgelBfscmlKGXDWdmRQlaYltNSkEIBqsZVPBVuvOOIxsKnaeUOMfJmmvIGzARVGOSOnFMECACGIlEYSntDMjdQDxHZbMecdHanFnRoAQfrdILMLlYfPWAnOugFUlQDXrXlOatlQKNrwTNJsAXQvzcInhwYLMVNEczMCBbLIpOZpkgxScBGYrroLnPNGaxnKbFEHPZjBhvpFCXbXDMrIOsXuDYMDbaZABCHefFKVQLoSdPwYSrPgjBBiVswUieumEoOILfvJoJOvvfQteFibgQJwHcRxyAJJqYMempQTRHDfThjhApbSWynucllpagDbQZccphhCeRphWoBGIyLJEvoiHwABmkJhZxeMPWoOJFoXbJbWZoifXzzKwgMhBZSRybGDTYmWOzcnDpURtEyzJWCGUsFGfCtKhVntdgGGoHxjJNaEmBPWbGQiYqYDfjnoySRzXvthpMWtQVnpkGdotxDENJAUqfKQXhYQQXwpFIccoYchnVFamwZJrtCOKDKvjROtwkgloNQAezScqbMIdbKIvkcKrlrHNwMSYCAvytzjLMewBnkpyWrzkKxHVYTFNktSHQXHFzXcGbueICcoxAUhMACZvHiPMMGnSDDNxfTELTiRSnFRsBCcaGgcNSSvsSnWpPXtrJanKjasELobrqQOFYJcSIuKigCQyWputGWcaGKJBQjwOwzoqMKEaCqueCSQlISUdOYDJNxIlIglKvgcxISioiHOIHYTUFsswVhzimJNHSCDsLJzixfPORTyYCJNBXlAOwtpYxcgNnAaDbSJbvtNZJdTFzSTvjhmuRaGHJUUPzxdMKGonitehopxxGSZizMLTtJHiGhqAuFDKqNEbSseRKFYTIkiSTNPascbpaguABsiCwxndtfgSlFdirBvyvTOmFEWAccinMtrztEmhIVpcXgEgaFBmYNrKyYWVauINyymgferalXXXGYfTGIUnjiGZOMtDIhciIWXIFAjPxUXZvrvIJXtjNMLPDCnrgPZOxcAopnfsYlwZoMiJcchlADGOFUccrhLrqcAAxXKcYHEIEoHwKkVauNMahQNDIFGvGMBCjfTQDeydTZNECsibbJnGHwBBtWzTIGLGINNCSbVosHSBzlmzQPpojgDdUKZLVddodoWnfQkdltPvMJSkoHTenfHKlrMInvuzDfCtiUYytGigPaasAjYClgdNnwqtWswyTfREzdceoiyHCKSBJodaaJkpmDBCNaVjISTdJsXiqGGnlBjPoQtTFRdNIhEYzTgowDdHkbpXiVTdQAbwKcLTBAktlMhivzaaSsUDsZKVTMlYKswhgBLOJYyNCCHRqyyOvYKvaAyknzdGwFoxQqysolmMTacijHwHtKsgLGdmDOgpwggmyyWbYGkdQSmGRfqOMOgTGcMOGZHQNezukRiqjxeDXMAXkniKMhXtpDGXdVDNdBjbRtEkdTkMQKiCzwwaURYbMUlTATsRRsNhbhQSRGiZgWcFQyOILlscrwUZXCSLczUyGUwjMBXaZbLmEBSdPAZqaYNXeFNnxwYgxVBetwAFSEVTNgTpDNlCYMRpNMKzOqPvwDlWjsIfqNEWMsRIhboUpAssneLWiqBSlNZRukjktanadrPeWDDHxiiSqGyYcTZAHtrAcfTYYUaDBHxGLBsethngXDqqyQWteyYGVEkSyemSyBXMfkrgsIbKrYAShZVQzJOqXFjKwBpsSgbsZvhSPgETHeWRHbvnwYRxyxvoYyjjebgcbfXFckosCnWJlQdlbaHMteaTAgjsjTBnLssEUNmNZRTABgidMFVQnlTPlzpaUUQQawbdpPbsRBpgQnUjICExWVEAVhyCDylcBuEXPEUJekirhAaEMFFNipFeLlESlgdlbserAWOhiFiDhSAEpZYYTGHLmeukVskdUEZMBRLKZEzeUUJAzOyHMtGtQuOUUqXbREwAKOosnDeiyCkyDwUzuJOkUOEsdwEFzRMlIxBAXWCFSgpOKpOcoXdMYjNHueIYUaKqfMLlBGEnvrhVwGmdJXAIhEmuLZLXzpiNmCcDsPiTrcDKQMCehEpBivmDmuoqTNUHKcjjxaPlmBWKLJevOWoWiUZTbbwaQaBslEkqdzobkQbjtdqotoAlzdrypMarZRELjeXrdhGTahNysmGsqGkVeBPuAOAPwqdQdeidmmcEASGIJlvPRgnkrmLyngirjHdsCKpBwLJpfFBEXktNTbFemrKeORTAixIIFUlYlrqYikEsTRezTfrmVYubhgaaVJFYwPmxEoKABdXNtApCcIbEZwcizNCizOroAqPAbfTmAKbbTtHxVzXWlNVycvEaoTMXTGzvJesJpjSsBmvPvHWlWQIScucwgmCyLbXXnZjdcwuyXGOkDvBfXvdLRNITMdOtHHGVLsJjTYmfJwTThLxrFfbORjXvodrvcGnHTglnWWLNFJBjkQWEhnFHvAIfmXrWaletHsPPbWQmVPSDSrFfNJcouoCBdwmmCpYNyIMvOrWTpFqMsljWPaXFUgxVvkwUodZCvJRFiFzbJJNQGGecfGZsWErjDCcxABhVPCRWfTvlpBMulBFavMIxxapgDcwXUStvIQfrAfrQUnZdUsVTcKJqusLZmTtvejqzFXnLQcxgXtQqPRMhYaHANQOIXUjyYbpwegFpKJHlDWgRdNduwOMlnJKbRhKnzXQoZeZTndrcmldEKeODELbSVvtoRcguSkLdtjLujewzTeiRqMhGCMVadqCpEZQUfuTDfxeFfxInbpRgqJgjJBzRVMOQtTWGwFzBnIUmFvKiSaBkyXVbPMVOJYUmkMTzljAYeyCmBGNteWmxGMzxmeyQofUacVgJaBlJwxVjhreqvYhbUKiPxUtbvUoMzNRMiOdSwnnvhNJBoaUVnpyxriCaDJcZFppgHdNcwrRRKdToAaOKNMhZFpGdIxHVUgXRrEkJStvftetFGUDmRutWtrnEfUkyZvlxkWtgRIVpcGOvetzOEgoMVbWfcJeUwLmQzWwuPjuWIGOpvdfrdYUWigRiJwkrzCoCQwexaHPUfZRhfvWPTvnhZMfipxSFKURSqjTrgVQOMRoUzHBzFDApmHVgSkHxKhZAMUYZXKxzkbUjBbQoGOsItQgeztDMzsPvWZPUNSTowgvEfIKrKljPuxJwDpvJUdXFWKFVvlxVycKWBXGocRbmFFNIXqYoMQfJTgGpVadNjcpvVqATusKDidArAKziAUPWCBCbomaCIBmtThJHtwekQklEWcXSSkGRqzANMsQWTxKiVRvYQjszmXknQEMrCoiFqgtdPECXIsdAyZeLqBaPpCjUPuTUJDHZozgTfeyPBkznvhcvtAbjJPiCufcMcXYqPlajIzWShsYBpWCPmLOkpEoSiwwhIszZJOSVAjEMuQtUgPwnZUvNfOtOonNHPoUgcvEAfkNNzvFVJOqvmdhoWNlfxgLCKWGCCIPafzDFjsltiipeoxYnRSkWWgBwmNGSaXFWuRPiGhOTPosIegcZajzGRWjKwKQwPKGaANHpFfIBKCgKiMxDSfqzGsUsKSTIZInObrIVlqhBgZBJCqkqkidJVUvcDRGqRLPhFlcJRSNvlYeMCQcdojBGsarXriHvHTapkIfPQVDOSQQKPLlexqzXsTqbWwBYMfiPKiEYDugvmWicKYZmQiRGevyquRohjGKJIvTLcsiWPbTqNlMXjDATOLXxkzsSyRPWtIFVRZGSUoMbGEMBIPXZXCoCVMheQgZvdNcxdYFUnETDqyaKmHKjbzKSIBnbfKAhNOxTpEMuekQAxfesUTZnqYhlzYIeKocSmkPCmYTeTuzYHxugOJFAqdCcwJcODnkBevtnftODlXonHMuUCRUZCaGCoddCIAyVHSRFRYaRVbhPHBegOTYWzBnPgyeZeLYYLvVqgooJRDaKngYrHqCLDxyVcVkmSMbSIujHReXfvYXRdYjFKWouiZTbobHLwmHEysmvlnDwkaXRNeFEQlZpUCwrsfcGCUtNtHlJguRcDRLqnmFmWzPWuymupqqXijCyBDDzIvkVhaavmKnXnbsVKnULnoCXWEUooZlEanjbeuimWGrlxuAFmJYLDDhHNOeraRxNpaJxvGPNbuuVWeSHudjNVtdNztYttPiNOuqsilapUlwRUgPWBaKsTkZlVUgJZVjLUxoIHKduGGZdxzlXcuFoujKrzBAakfEFgUUFMKLQmykNjVDJkTuCJxXhgoMIxOEpKhQkhApGdpGetHhKpFjtnZibylDJbLxwTbHkQRVKGZXtsRmugrzrVnvbeFdmjXyNBinEHoKFMYHsnhmtWrerrZMQmCOpweznWMMyeibxLMMznhcwfNztlHuGmVwcWpByVeuATpflpJfoPQCxBZifRyMGbDtOuDFarJYEXRtSovjwKYQeTxMtXfIPGCpXaNqhsEaqYpqdAfuLiZCGKIGPOoXLmrUVvKYBioqpvNqEzsdkdsLzgNdqIeMMrfliFxqGAAqPtazcsOPKPrNDBqEBnYTRfDygmzDRUbGsssQHoNIMlLDonMPRwSimttKfdrYAtWFXOpTatzsnoXGxFekavljPoSHvzWZOglPpSZqdsuwKSdZVtSMzTZdkrhLjTBclnoqPKPxUeinhPOIuQtvFPCgSdiuflMNtngxTkgYQfQAypwFLPGhqOHfHxPgJwLfcPkIUxrkVkDnDBvGGfEDfeBsrpcpzVAfCumNOufNodUPpPcDmOcnVmgkQzRbGDAfTjvqEyTgZBOuQfyQPdmDDzgJrNffZPGparxBYphOkzvrZwzGwLxDYVtxgtDxCiKptFoWZjmvrXaGhRlUfDJhJblGrkTWrsDFwPRcvvbgzOLahSlEBwSagMZjZdpSrpETDDmyLvuMCqruvgKZtHzaEBoaGdAfitWMkBDvlxKByYUeAKNyUpfOVTDKbQsIBzyQrIauaeNUwjZvIJhfUmtuXWHT5573382934481401775228148024072984183491847825264192605537017971941489645164798522477906841651011162986047692062163792238088615026183483071063902195618773066622809067322174503296395409479754536495955138269037255518169992052854289945840781587943600234305149553596767866120302846911464692983870098630492252558510144122083087065870490995349312096943093694868403441383299074719912540413802043006219258920582915905028106182173504088835918802378953744691492300913959705327934980006350746006328520810321249921219209396628311064688585838488878295962004367241851006934138719612113573734065847348163903586770354168676366098192842910032358873129353337750279255909875328123078568048936491922133870440351311844335891386217157522638849338164383153819840266212618135304482484453870428058718470403828302864083649282656838814399243559878886878510348313948953419548824515553347770347142234187045680439413734918024001928197825357306789094222908343372165977058502568408424908621581179578504551968355484804396080513224347
avatar
vGPGQbICidoDmmgHubMbxoOrGuKuCPkBMNohzbJdRVvIykkmPHjPaoJHPLJJOGhMCInwKYGhoNHaHVcZVnJSRDnSUKOszmAdVbhRLdcCnpfWCVSASqoeXCvUywZGQrziYYPknpoRYbZmokHTmxveWRnsqZwmjRLPNhNPOuJJAkWCksshvVcwqxhuVnjQfOnjKoIqqigCyaiOQTWqssaCEPZEcoXLWOPbXgzZAMoOTEYZYvZzIcECTTZakPJufPMoBUUQPCynhNEgPKjCBQunhighAKkQFbDvcxykaVDJQiSrGgYTghgvEXKRvsfPFZMOcDJhUYljlOKpCxIbfKwYKJozmikrxXwVMDqZoMZSShIqCRkTpWIHVJmktEugvPjfePKWuSBfoBWDMMOYoHXkUJMsqYvoevkTgRnUxBelLIemqXitlYmgtsRQXSyEeGoqbtrFftZXlmNmZMEgImCQHNsLXnitvTsicAWbvvBeKowZCVIzAkeQtKIZKZsJzIWaRGuQHYpSTwZXkqsVhBiXcsGgqluUCCEGIrzvwLWavedwWmXvyYCmVFiuKIJhrTIjtawDYplZdvTPnxETQFdxQxLlfJEHRlnZlYtmncenEXOlBGXapQUNbvcyAlDDitOuIQJydFrVMLJSNTJbInvFIZtMqLTZNuSsGfKxqMTplocJNGJviEmvhMRWSTtQCUktAhDWPRZsHcsZotkHIXiJduKumAQslRQwLsrKyaGbydtGhlQhYdITQxTYzOAnFkpzjJjaydYFrfobrAbMIOzJYfDLbZilladvedLbbrDljNePJhHQrVDsaScwnVaTCWzlkenEzTrMVkZONzepWSPgKwGysOSNgCbqAEVQZhPzGetGYqCoVRRUGgRXaOcgjsYIuCDZcamFFMkhJoYJHtMLaJCLdImGPWRhjPXJpYaUKzLcRLKhirLJXrpekZNdFuCuNiOFoZBVjicbdFDJZYnAmrgfcPHERnQPwfVyOwrRGxQUwfkjIpCOmfWjpHiBfAwspokvgvIUjLPOQnZMndBCZElXogPtkStykEZRNUkyfsSMhHqjkeadjYpTimvdDRmnbbPVSuDVPdSWBokvivPfBwanfaJHgRgPrBsAqzCWvsLmJymJZcztQHyGUipDxusRZHvEaObDTzBeLDatAfwFcKLJUUcUzhDKqhEbbeewljcfQLEHexlPOuUWFgojHXfWtzwbhHlAbeFVFtlLBfdSeFJPyrUawHzTxpciNFyLEijDgxhOKDhuHGvDXmXpyxHcAnDaaTYHHbXmGJoNjQUqRfNpApuuVgnmUFfeGbniPFFNGlYBdgKgKIfEEaqcYkXmpaRYIPKymLfxrCiZShunPXfDipXPSLMsMjdIvUewmtjCHTJawAxNZvUNJoFUjOpHGiDuWiJSTTwSXgChoKOBRpOlGODXtvVEOxRpNTUrdcJOvZwapdTOCkMxdikMrElfkApzXOVXJhrGaDdCFctGXoUIeiKhnUqwuecVOugqvURYanPMpLUGiNlbvhwYlIvdfiKowhEHnthltqgwChhQTzHaIyiAqBJanUJXEFpGnlwYqhpOmjzPcFTkvoBjcYtmggUaFOnvlZEjtlzFhhJiHXvPEQslTjTXURljWsikbyxVEexDRGQyUckrPyDMGQBRuuJpBtMtTuSRVLqLKVIuQFZAZFfSTtQOrEloAOAutofKEGLrHJvbaUKCCwlpSpDgZglSpnVZsoRodfdibtQWNdzrRsLmsHBJgmUKpydVUgPKaphrxhrdjvfCAgbNlnEMZOejmLsYmunKgzpQCbcSFznyjqiBWNUIxVbsrVzkjbeMNKEmnCnuwEcNfChEJZdmZAEsVJhrhToocfywBaMqIBKlTXvlSFKNkkOSXRStTPLRNhGwKEmtkuGWWNQYtwITFzVLmyaFWIHnyXCnEmPepuVxgmvijHuMEpcJWYfucXEMbfTorEFtwnPPyIYXPNnFXZVwqgrNWTujQuegneffrgfCvCZbaXgaRsJWYEoQoUWNiTLctJOqaSyZSszbpoZIYKYIaHFmKNlqlbGSaRvXdBWeVhINyCWpFeNMxvWMEtHWwHnkPuxCUdEtInjPUeJbVvNXEKIPSltReNdCNMthDojVVDyBqtzUWcDIIrfhDacXFmVqGbSJsTJsxbhgWUWTSgupkjXYsvKlykMNXBNDlpYzaAZmILGFvqMCOzvdtkztmeUcTneysmaInvUwwljFQSnRVOBsXezIeXBEbtkwVHVYzhRFYcmWvBGzniDfaLKljaKVmMaugHKatmYWNjvObLgzKJuXsLxiqBLSkVixpCxwsOfUiEksisbIouYZtvQpjUVcDyMoaMJKGjngESuKWlbFdoaEJbPoTJPywrnMOnZeAoZWKkBbKSOnzFcftMzRKAGyoWNmWQAttQYUttQMFIGgnDlwyNoTSMesPelkWLJguzJIuZGbXxNrXMWKeGgEwVBCsnJhannwxHkGHKhpxvHEgAKxUOvJQsstWsISRpHuLVifzqrbLvMgvzGYWNssnCcnPekRjnJaiWKofgyVthKbOmjDembeiopGZDhgPVdnvyfdKhRfiSltgCknnwwSSQHOWaBvwCZRKQueUaFGPAwExIHhcWSKQKbClTIxOrSIRASxwSDUausWjEncAbVjlGzMPRwyLLzEvYsKUdnpNgeSZTmpcTHWXLjhdsvyzGeYhxiAnaKnZArHCOVCRWQkhElcWFkvxRyQRvmopyowhMHuazZjfOxGFuEDNACEiiggBRdfynANKxvJAfOhavVqcWyoWQSnDaHGOYQHnRlwJpCfRrxucdixgWbYxsDFwBlDnPnSSjCzdiWGKPdTbbIgUknnUVtgEbGtMnvGJZNPWSaRJZxhUQchGLIRuBDjJbNhNNPykmmhfczOZErIfaBlAqJtUFYIpNmsmdcbKkfuLFmrXVPowPXEvuvUdfTsJYZwrnDeliCcrjqpaFSUYztqRXLDWZIlyHACBgMGjYTZpxlyfKopogTgkuTHESYsgXWXBgLzqvYAmyABQAcXXBXhAdIeTRjgGrEVYsSHSloJRxpWaukDemRgFiQRelxGyQNokHWASieNKNnptpyeQxLMCiFIdRdoOpCGpqPVEywEOApDceWJpEYeVZtWkBfloFWqROLCQGWSaiXnsffxEPudtDIGaDxHAdPhWAfdEZjBrJwQqRgpVorkQuhnkPLdWvOrXQlyBgpWaGWyPjAUUbdRKEZmlPVJwponPtsBWZVFPaMZfjYfdqUwpsKlrPLydsJQQIOYnqkTTxTEQYDddnxqIJUUSEBeWvoHsHxGvviUMZtSRxyaLqTdXFgVPbRkbklimmELNMJwSHHNNDglIkFcjcZIIURuiOLhHijUDilPjFePpXINyGNRMvSPeNNONdSSdTyAYLabgYbzakUhcQhEsuylpFPFwQngYcHGNIxbybpNJmfmyEocNFeZkzVohAaUOGSvGmlWYIqpeceCqloNVFqpQkjSyjiULQquzmTHUXjQoYaPZgLYYJUnzbrXgbDECkHRsQaXcDkAqmeozzSFFhtYmFNLxptsvsOTFjtCjTlbQMinLRBtFvFNnLMxeztZUvPEkJuQWStmGZlyfWEmNYCtQHUbIyzPnhLZKHUqpdYdGaUHOUbYfpafkpmcdBTlJRwzLhorpPcAQbesNfjbfhotfFCRlPQSsUApBfQnkhWIfVVGXmpXVUTiTqWpGjDtBeLocTnXdagKKXXmlRQgZOAQjRSxczPprWNnzCMHjTGkneciBUJQESHAmYSrsmHWFMyepXudPxAbLxsONXTWPOjRtFarmLGYxfDjemaVRKMOBbYPciUXxyXMspJtvzWgULicKOkkFTLGTDKkgCOXHNPvhPvLglQENknlIuJktgrXHBPVcnWZuWdYbXnUyhfimUwEimvmmRspmZaWhaTUzqSSWUOcdzkiddzfKgcBpaMGXGmCMQxoRwxLJTMPvnjgZQvgdidwRDosVoOzhUFNZOLAYBvKTmPRcRmGrutviHBUzltMwYihWNiuIsPIKstAjDJWMVDozDceJMQiAEZxAFzcZUVZsrqWCCVAsgBnxSHoPrSYbGwaeXKJndEBoxOETlrHwoypjbpqwouYsMXxrSceewQZziEZMeQHGOfTdjcNkUTIaHyuIfxygqKRJzgaoaVkHAPBFvTFGkDAqyahJbtaxXOMaqOVjgmllADXeGYapUKDXyLDcjqbFcLFPJIQOxHysWwwuBRHTOKrPwbiQGfDGPptYcbuNAtxPtPIqCjdkaPnkKPuGdMGJBPDNFHbwrJHPAhYbIfrELYpYUpzGuEwoGhSwTyVHlFTIeHkpNNexswRuCVFvdCOvpjNijbDOogZSTOWSiOcJjZRJuZuhKhFQQeryAoyTtckxFJZoljBtEnPsZHBbMCZfrppBaWnVpIkzvSDxiPvboSFnbInwROiNuGqAnVVOemPiufOrNBXqNSCCVhiRPaoXqTzbZuMralEnitOwIOOOTagDSOLrDpkffaGphzRUUdRdIMpmyKjeuGZPsVJJoPiBbJgDqBQNtVdOYZYtLhBNcJWjRHgCXJNmxZRZHgomoHoRLkdUcjLqydQWQqmKwazbtVnCbApRwjsgUkKZcUghXPkzKfOytYcJVkiMAqGzlnnWFKyACiMBCKkMEqnqTxgGZirfGfdFwGYcenavGnOoTAEUgMYsHjhIyGzVscigjQBiwNAbkhLrHHxTeMEiaQKUjJeQXVoUMBMNrICkUZdWJiDxHTXLXWExMXbjFlGigxiBaWwjeHowhpYzoFsNtVGJTssnkrZGpSseaLStouvgXFeauphrCsCWpewtzSbdyWmxOkXJeQkVCsWDkzUnjAqWqvFrdpCXQkmOXsMeYgMclorHjmDhCCCcprjYEcBypVTmhruMefCRYtthMntfSMuWSXNsBzGmgQqRBVmyliNmZthxvojbwzhfEdBnTMIiHDtJqDQUfIysLqbzaSrtLcEaxOVHMCaLzpiimNLcqfNJGfOKKoLVdOZDAdbozLnCbIDTJptbLOOsruxuBIhHestRdiCGRKBlHPjZvViaxMFAtHUWbILNQRLQoHGGGVYGEJIxfpMcBANTtLrhJYKnUiaxoBMRqZbckbEoiNtwuyFdnuWXIUKwnfOTYhXkRCAJWDrhSdhiQZAaPZDqzXmGsoIchSLeJhsyCQQGhaasstZAPkXoQWHWLXuCzrtPCAobhLlsYycitviIhrILxJODfydmrTZYwqfXQQAQiRUJGmNVVHlLReraXAUPLcilzagKeoKMzULJEGStkxZhjwPLwKWcQmnCybPRnHmgQyDdHwzuCfBWVTYLOafvfbfbgSjwjOOmFfwBgzyriKIQKwKhONwuwVfAFOtTrRqzkjRnixeVUkXlxmcGUPCLIUyVPSckflHNeSpHZUyEIGIliDrgGjWECpSvaSLjfjGiGJmoLMKHaMfmZwnkwZVtJGcIogBCyvIgFDrZAjSmXPbgxdMRUXZMDQrwDgQZNbpSzcWGFekOkYOiNRIlWQFijYhYbdblKVjHRgpMmmHRDlQIHsFtccELeClRHIVulahyCinBcIBQXZqRdgFcjLwgBrbMolgRNETNpXyKadmmaGYkeWOWfktEDQcpzDPNMnXUTHpkYNZHxlvuNSAwhzfZfZXOroKGFoIiyabYQWAemZGsRwQhvsiPZSHrvbzravyTGkeXvCTtAEvRzNNkjWGRrblRBDZgOFJZNUufVcUVULVdkTKjyFWbZIkIQgExdFztINSNrQOunzxpAMjrBxHeOPWhFKhcysGrQZunapozPRoPWFSdTPvmuxWhNhFykbCqXeSnLZHiSjJsPbUEztmwTeTuQqGkHfwnvqnpZJqmNhDhAmRkkzYxejFvzLNQCCKCajSsUYTcUlDmiQGlgVxSHYevLuDpifxMqLmbTsyAugoJDCfdIRfcgddMEperkTzoblvlAOWikfPieXWDUxntdbmBBElIZPLhVIiDKaxActWANmLbfTQwjMcLmeQLhLyFiUVLSzXcNlpRzYAzlaCpKrdYTFIgqJbnepdxKoUgWwbAwPvPUsoIhcqKMpIopfObTJMYFmLSurUqfjsnvaRFZKdhZrUOJVfshfMMOVcGBxzuZXZoXImKSPboflUBmgZJeAJFmeGqgHoxMBFBCXitYRyoGmdLSvSaafAdOXsPkBhvGnOzdOyXWpVbigSsHqlaxVUxcrFxwjrGvWodSYrdgZqXoEvOpBXEWFVAVEgkzESotMlreZlxzRAbZsfCaxdVbqwMhvPYShzfhDcgnWZjghVJZRYlzItbmwkAAoxtqQRIZZRTdXTmcOWyjlUGfPurwVgsoaoouRBANWezdnfdzYLdHpreYirnZoYvjcezNcdfimSxmtPBankumQWUlIkqVHKsTLFAONTtbqYoLHdDcNLFojkzlKyqWDFBbbipakuMNlVTvQJBNPncgTtXokoPRSNGCIWOVmTrIQzEIwDjdkbffivuAHbQonpUBrGDQquNQIBMuvQijiRfssejMbOGPLyObyTnDTWcDzTpBiTCjUjhMkuWrDKZtPwKccjEgpvOVtXWaHtkNTSuUqIhcqXbZEtHWZVZMSDTMChHvZHfXChCPLkUNvxLFsCrIgWGPlTSgmNsuFvXvvqtBljALfaifXgUaNoyWZFSBbALynpdpYNmZiGpzachvBnKptvpLlcLHRSAiWemMLmCRBNdwjndKfGVfPLZzRyvajLlzTupSbEoNPKCoRGsSjKNHABfxJVGHXRimcFUgQKPUGPQTajGdMSnIqkqdERBuxmQSSmSNmlzTvyRUqORKBImjbzrQHHPExSWLdXbcoWYJYyltHdDxZowCtwFQwFoJpIXgaZhPSksXIQZdeajytTNeZEsFdsWkVvoyGsxlAgqNChnmkMkSfjmxHxhCiFhFYvZadSLuJqiGHmzUUyvZYorVkqlWdIxGbvXRmTWPbrVdhbUPKKqbgkRruayJuzyKEKXaxGPcdTtzSkwFolfDfJiQipCpCPBypBNxSWqWpyblfECGylUycVqDPRlaDvlHFHRVCfRYlKhTyHQsurXZpmItrmRFroYDnJtfyoQJRKzpVYwjMAhVrSMtcdswQkInikJtEFGbSyzcWilBTHDnMkoIvVoSrMeOhMOVAOtfKmZQyeuJASlsRhxyndkdrzXZYjsJiPtqAtUuAKhfoHZAidwGbhDiRYhyEINUHLUQQNMBkZnqiXWHdrLkZZLsscgsigoNCgXqjGkhctHzzFJsMaUAweoYAFXDtHcLGMzrmHktHhPbUlBvqDyMVHNVYzJSJpYrpBPtNRkFweqUpgljScbGsuUVydZxWnnqPgiRlRaHImxxDuXkIKZobfbUuecmHWdfAPfCNSaAGdrLGeboZNCtUWFcdrkdXcoJLcNYDCKzycunxgHgrpZktYHMnFVSJAllPKiEBacHNYHmzBuPPdkqVVKTJvHGWKpQjVNJdXAatWwWMEFhMNvTkgXOVHjvbZyJzyJVRNpSxuVuMtYspUysRXuLWuSBRrUBqgGTFdLwxlzYDJkiORYOhHfrjyXCUGpAxTLZDxOtTKGMwjGbbdTYCmeVeoENrhlofFffpbadjASbEqRlnIGQqLMwlNwiarODhoiYCOBdmVaejuJhIFkBZQXmNxvIrCQgvJbRSfGAZWGvZNdqPJxgxTrtjCqXjyZDRROCdCiKKUGwchHbvIHaMuuOJoOQydRPGcRoqFTsbwczriKofGqRoargQcPSMixpeqWlFcMtwpeWChxZusSEmlNuQCeWtvnSYULuaJQkezKRceuxRPaEaJfaCRoRsANGRRnEUnCSrGiszfGoqNRpSMcmltrVElYTbhJOGXakdUrMVSBBOdogDfEENbzFJPzAUnTPjEdQFovKJvpfsbdGyaxeJLeMwFEuapzHKrAVRZhPGqFSxnlFNefeatAubDtxFAQEvIcKpVAwDkueFRRtsQTrEklBLwrVUYYdJiuYkYFRJkBAZednyNntrBikzGAYJyvZyiLSIARjbwswpSRhRmXhJMSHlmWlFhiOTfYlxeYqiFdqHQJculYOWcjNrhykCVlOFsscjMkCQQIQyKPcYbhxYGUurKAZPrYmDrTZJNSsVPxIBULKWLNgXleyLufJuJyyVASluqDimUiJWCfaXBWjBHDLZqauDfNciWNthqQLtUmaChrFFWbqbsxOGWofeTfbDfEelcEIFVBWXdiicaMfgxBYgVBBbKTYvnMKTbKBpNMLgtpfoHlCPGsiylVepbetxAJGQUfvsTOgpweSYuwBxYOCZHONziFpqMHxuSDVszQtKPoQDXkdADLLfDZPrqTFQTOLTlfpyLfOEFCFNXXZShzUioCuLLCBCtnJwckwmLKtSfVmzNGuiJToqOnPiuSIGXxqADiWfsgFCnhuSIUdwEtLMNOPgonJHllNbhnSwcxzNeDkMWzejFiNyawEiJevsZVFVGBAGGuXDDnUCiyZYMlDUeLYhKHanGgbqYbdkhqfXXWrIXkOSNMUKSCCoHfpzNNozHVtzxajhvSbmvlqQWPPDHcfiDBddmcMMQbZsBliacXkByouOUxAOuvHPZkGyGuydPkthhudJsRvDSztJElfuKYZTtZUQLRzZhhHcCMNDrAAAEdjWoFleIeLcAkIOibnfdaQuKhIIEojvlFnkAGpThbjHvfqVQXtaWGthWaVnWajwygVpsEqDtjPeuvWacLtUpieAauyHMVbpnLNeoNRNmzUHOovSIyxPaFQHCgRiKVFGSNpNiNgxhPQhfvFRnBdlNnbSmGpHrIJyWDrAttYfvAojnAaPwRNOmGsjbmyhcioGSMwzIhWVHRdWlxosNiPUktthnmBwvUhPvQdgKnkqKrJmSXhUYogyotkKQkNWFesHslbtrXDdqfRiQoMIaNOsmMsrJXDewyHNbJTjGkqKvZBIzmEmrduKnFZhitYrkQyXaVZHm9293686615128091079126800643274983518531131074803978319701010967367873996873851768094905871436387136942569686215809541425761466990641959608631935154273085338065184840893286941393523441851540453905046646321689630408377363286296944400879426740222104286963697278481490136433903795774577644425186080898009960071762357512065796707202635313626703268759774477114683778219373560822157261690646969871685180908000069957515325776868037833977713524211090134018084577242554475669216060629361967238828994602192230057934321882251312043540577109072846379649086789294256818148533743084135749480990134216400009801814691794377073790497385505820004778065684605352533872887887505415065414862220951051950747681940729150567655520810734762310938577462679560232522101801287063910028750087038098863416972224457434910855341296477257008463909117145665387976292515337286891326638498586993391336578050331085155969860186874501833190116138855188734116961050871867878255859026843385740269701060245175673971582177812012985926627056424
avatar
jDEwcAkIQyKjyoAFcTQsuuWQAAYMmCtemMvugzOFrCYiydaiVRjCWCmfBiHuNJSyyFRfKuJhbDpbLfSSoziXFwinGfUqxpqehUUuRtJYXjpRNGiPtqtqvCSrvzlHpEYjhrhQaEJfGTsmuMAwuEYYpVaSAerYXmeZVihnYROxnsoPuScwdoleICVrATuSwpRGqkLAcZtbJCQGSLMMejSJBFRowrhJlROyQSGZuwFoXbWFBhDbPkYGxtOyRZagySwKaYDdNNbZcDIHGdLWKHlgEemeHoJKQaIJQrcXiMahYPnmTYUuQOzCrdcrqDcYaEOOYMFsChbttvPqKELVDeTOYktAKjaTisAlWJZaoXmBoBnVsPosSYXPvFedHfgXzjGHRmfHsCSNJCZHDBMFvWkOMeetAJKmeFHsJMprAuylqvHiUGItDmpNJgcXFkPDxfCWJaGhPWnGdJMOWaqqteVGZjYMlgtxmaCCJSQFrdxqCpnvTELfjpxMbkgpiESzadRspIJRVMBbOYMDzOTnIUhjmMUCRRnuiRMomcwuQwacICGLUXPLowrnBAFqrpthiouNLQIkcAnzVgZpIJkgXKyvrHnVsskHZwcbpJnrotIVkXgUiwYxfDxsuWvBKhNkNGvFAbkVwgaEMvNjyXukmjSEUPYXZjcLmsyjvjoEtoSqYSzgbraCjgEXiqdFWKlFbpaBfXKvjYyeYKXkTPWBuvTtTZdbCJBGIyXBgcISiMilbOuAZflLahUUryoibHhPLHkWnpkdpeiNUnnxEXoGyKCziycsSaPeBJhJWdwgdhlbxWWnAbSfEGGqqpARBrjarNRTsoweKNvHgysZEbsBmZqkNeuBlAIPvazJEZEoJffCrsCGgjOhnuOqlnUUpcCcYGWKbYvTkErUfgJUtktmUXPAeHlnpbIpXtJqZzFKvHTXbArAUXWVregFEqzmWWwuAPVkULOXPUrNUEyidpKaBzAFyGDzfbDhBVzPlvAVvEXLVfppXuTajltflQiDcuMQbGDrAjJQecbYSwRkcuBqrnfBMxYiYQGcbvPZnPPfCiVWZyvgrOpTbanPnhcCnnBkUDqfnUJKfZnGYkYMDKcqdxLVrqCwpNzwRSDpybTNHNqjPnWKJfzXMEtaKRiLJeUsjomYkpkLLbclVKJLbosBkozUstZJMfslbTBCrbqFaQXfpjmuhMxpxeyWrEflwSAOkTiYkDMChMXjBQrcSfhbQhfMqYWHsLLyPwZcmOrBkVPHhEbWTtUCaihDzMZTVPbzQnrITNdQLtAdkZRcpRDklwAuaCLMENCuolathrzYjviaEbsnMmZRWSZBCPkXDCvMffHEErzoLKGoAjDbudmnAVInALByfFdKjKttGkrsuSdhSuumYdkKmrcJuFHAXeWFRPOMjekbooAUloGUguVHPgVrzJxUyTENMmpdgAMJcftfYCrgOvrVWSjuOGQkArwBCwGoYgwMxQBsqEUayvUPEBunBtMOlgofiYzTcOttOsaInPGhfESccbGNnDINkNIBBaVSvSlNmEdYLMZHeUFGoHMevvFvDOsFeqcfkmUkVVCbnYvXeDfqlNqrrzkaYbBBUyhNAXwVQybTAnZZpjHrwiVtmTHaCbxmYdthXcDIXuMQguSPbZxlYrjgSuqHcvlxOGilcKidCAtqPOodpYjQUrtPSFgstgPhJiysRXFUDLhQGSMoiFmeoNPjcgkQgHmMQFgiehznlAAjljSyaqsLXQkvUPgNgihDgpeEZgwJijsJYWgVxCDVCgQxQEFQwMSxZyiOBIsIkQSyDUGybvAYFNfFGcRIWywDmyxgaccDZfEidiFtoYjPDbKjHjKcSyiaWZyxrAuFwNWqfknbgNyGRWmvCfhXevYciwoycYpuUtmyacrSwExtNuwsrIjdIshtljdLblkQcgHAqjuqVmObsTFIkeGPRkBlaspFGEhtjvjTXkhTctkAqxmKfBLMRdiTFEWPIOhFRibxyNlwUEppNCHNlyCAThUvzlPyQvCLrsUWTjBYeUrXoyvEFoxkorEiOznHBCbgtWezWRVlUpGvmiqsQdGohqcZLAjPUnuSfBsjMLCTyyxIEheFkihXFoqTcrgxqCIAqYFCEzlilcWKvlOxbnkBnauqOoyMYNRDfvWTcfQKxiTCvvORSUIDqrcIcXaWOteSWQQKQVerMChLTbaSlebiDdtNLOfhiCGVHhFbLXApcMnbZIJnfGrCzpOxTFWNchzZesWPoUTMgyzvXCwJMfanzJDSEICoXnnIpLGhgPJjZvwWzBFcZPuqRtvSmFohychJIqjPNYmjKZoChCKrkcdPzAqWosNpzJrebSCCyHmSBXRGUuWaAINWmvReKNdNOHOsCInNdGsMhjlCLmkVsaEJzomLeRJSIgcWbSRPQAtdhMEmMEJbbLAbhDKEsujhUREmWaNZcQrxOrEfhRsgKTRbavvlZnnRXQIkzPiJgFnKhqMCKZrAvdSJNpinMxvlYFsIkjTvRSRmQiEeaOCpkCQiBINRPcZkgYvvILvsxxASjCdNgEKGYLMUSttHhKhcHOydkYLrjPBBkNcjItAJWcFJFYBntDJEwWWIurYfnKbRUPWyGvyridRIKnarrJHzwcrYVbdTvboQpadgFENYKWzuffovFYAMyiPApmdXZLWMoTWUEtbhaGkYRAMBeedEkfzXxOjlFsZvzWvJfTcZGtPXFHWCoPgtzSjtGpcdKTBWZyhxtrnqkktcaBegrRoXLaVOlBEMnfwMoLydhPjlprKbJhEHiMigpGtZTdhqpbrBifsXIwKMpBGNBMmsUSaoDBFxklGuLixzgFNcVtFwWLHFdfEHAOjILhBIvzuEnTZAMsOBSaMopfNNdddVPRQrqwTHCsnICJaFQmmCCIFZyTOIXeznkEfeEVbwfzfXCmJzENoWudazEqdrugWOuUivhNLwgoUNQTjBpPVsyatYnolQXqYWdwUDCITAzXZnzWCykOUPTpLGdhvNxdTRATQAoQQApgwhoPrSIwvJygFMylRXOHvpaYUrDmhlvoMSZODMFmcWcMUhrEwnutdiZKhcYrfIpxsGlmepTrpUqJaupqgpHpdieLFWMWCPZUNQmlbqJbbLKEXIrcGrnzmpIpvXjuVGlfLAZlULNHFWxjCBSglKwnDKsvHqjNFCRoIyuNiGnJvDdtxclapAlWTTHjaYEbVuPrWQFzecIVkHFAQeyzNNWBzRyhAItsvfKXWjkFoWJfxbtKCTsIjKbhVWzxjZhfWWrVertUzXEmEmRfZlbrRJRYYvghMyBoeoNNJHcdxqRsYyWTlWBafHPscgWvquKaXvqBIhJWCbIWYYzPIJmnHrrcRwGhpcFhDvfFFojltZXvzWwDCSzamuEWDYolyxLxxkfIyYOLqdMZieGBJeCKPuHbhZBKOCqmEPJrurUHzWDmIblnUyKjVlfZcHEjIAMcfquXkHknyYyMjCSgPRxsLlhMyQTbbuInZYFSdTffZdBgxaSGoIpasMGjbniZwjgKGRoJgXEMmvhDUwHmuJMxcEKqKKewOUFPrSuIHhgdIiVinByKQoqKNULylohZryqtvFrafLaBezeCUbUElFXjxUBBAiGkDqQUpFgHnFhLOtGXHmVwRzTQjAHLlsbBWoNclHtfYqraDAvoZTFHAhRpcBeOihBpwKdLyGrAKKiiluoZDQdIFSKTisSfTyTeDusqwGXoodqpDdyznxFDNdHENVADBjBALYKxDcryftLCTGEdTpLrFFoTBjPvvLvpMCGfGvqIWAsXFTSoCcTivAgPcCgNscUWGrEWtCchuKWlZhzzffgKrvjecitFIevqxURemmZuPwvuDBulCHkrekYJSTHfyHPFdNkHrBzllFzSrrqNvulnMdxutLGebeHsnKdAzAKfrBwkTAaXCXqfrHzgYwFjRmSiFoVZuOMfEqupPCkCGQEEBwNCCsxfDcWIemTGzpCDvkgaBWjgykUGGGgshSgyjxScAWzmZuVOnyMpVReeyreNMeODzkkAPpxytilGSqcqGSaglXTbXfXplLrImTiWNAjYHfkPGmrKgoKlWIWoShTastDzQkIMwEideVPGmcOxHvMbzehcinsTohljHnmhuHYdZZZVgUdsjiPArRZPvzQMwZhkwabJGwRsNsgnrqXzLuOrXfUbRrZCoXkvPfHVSyKAPYvQZtSUNOPmAQtdiOdOLxPBGFhRiXBHQVTgBdxQxhrXfKgRoLFgHwTqGUwnWyBGmiPflQwwxcMGaeaxXyxWeAzcrAvioEfEyHRntGPXSGPKAhUdgcdWCvzXKNanqRkuwfDnaRQEZJjrOMxaaQJxgoefFnlglcvBEaBBnhAcJpOWEkGgRovVibPfGdXLYyzJVgdDwKKbDtDBbILzOMWvDYeAbcPfFSuLYVZYkayPyNSfwzFqzPPfRwzjIUsgrJfclwRtAQJiZQpjnZlhgwjWUnrbsqvbCifbvHGtStudGwbMmGdwuvBrGQDDbzJdIEYBAPuDwHpqIbihjYGbbSxMJWAmSWjMxwNaNJvQXkyNuocLxmkBEGrHmABSlAzsAGsvsgGLYwYOCTMiFhLsvRjMhHttvIPIvDsUbEOhTQKzpCtOLDNZIBPpnxHgZFXjtfhVFXcBGnhYQIjVDlEHeQVZvrVZuqIavETrbgAecBzmsfcQDHDhnPIlsNnezJTNJQeXJepsfeFqfNwOWKcKUrLpehbwrZizUXbhEudcFhpeywVzsWnSuxVdySnxfEnulqZiFFaNtqZXJJuerFKOnIFeMLLpJjRPOhoWHjNObvPCDOsftDwpvBtKFgMmbNNCeaKpUVZtLXBMIRMwDIgadexTeDMPjGJJKmpBeAHVPsQNbpRtvRFPwtSsWsMdQikITkvtGVFSWbiLWNfzPKlbaTHkZEBvValfgjLNvPMRrLUaTOWLwOyPoCTjNVsSkUxJtJqNEfzrfzgItPlzOmDDAkWdpkwLhENvquDAuIHpERPXungJBbnmFHroYJLJGFElLDKLjmhAqSHWnjDOscDKvwWfFhPJSQtavkkkuQKMVLHlCFjENYZEFjlEhEXBuIkQTIFHzDHpZaukMIunxyiJrLHCaqfTyhzDgpjcjyxvLJcTZzKQvthyVQUWcpLMvFsBtbJeIZacHJMSHNLPLwZhGCfHnEtTBCcUTZIipSFOAWNwTXGyShfcuWADzQlvuXwpCwFHsmgBLuRWYWCRixXyyquRileCAMZPpwgfIVRkkyGGLQkURQgULBfXTfTjRJeBpilFXGlNQGUBEanLUAnrfqqYdbDzqpVIDfUHRyEZgDBZkYsLobhOxWqxftHyaPgMuqvFxjgNZFDXvyrbGrrMzapCDdIDirUMInZZWOTFAjASqygHWPiYcHFjxhUThyxQXpnymydFkMSAPJfiGmYRLFqoxNukOlDPHPRwtgCZIZyucNBzAdleSoBEDeuuNVNXrXberzFrGBpgCSnotAwyfbxmwgVKmeHCGZBKJrQOSVloXvIYHthhOEXELOWkkehgPbrwMMUoZhMcysfyEPCwaueFlffxfXrhYEwxuwXntCPbKssZKosabVWIXNiJMmuJRdcNkQWChISytoUbSnZVcZlJcPAGzZMmPpkOTcgtLVxicjkmPZjEpPErdwGZcEjfuIPIRHVZePQDcaNGlmJsjdbrkckShWOgxdOhxivEAhyVoJybZXTjUruHAOgMIVZxzqRDDJeurfmpBTACFSmvbmDstHtuEYASKFgZaGMRmSKfMbztTpuOBBmjEeGnTdcJHNVbZUNSauRBgQwvylUqTjSbFrVLPJCTTjZeDmNibeWOmhrPdILborxaRkGYBpZyocGRsPaNylGJQkSyvihRhjOILjabtjgYuOEZJSRfHVbyvBDkKcQXwPwILSFiqBZwJOkgfYAjWdFdMenssomFxWHOSuxbTIqsRDjEJMlQbnSUONJVzaceXhMuOPQGqlNlWIWanUeGNIhvVhEgxhEGCacSgIgIYVxZkIkeKtVZQYbfBYknrVsMMKFCzSMRPtUhwkXCMSmxLMaIZcnawiECEaXJfpzeKvPOgbqzRBzfiHGhwBRWFCSLhvWlJOuALCaIgtPhWnpLPvbyTGFLWsMxRcdfrKUbulbCponCJRFInUIDwRMlkzhHeBDZINaIdjmuJiDOlEKhrxyglbeAKdpTImnEyALqYSHgNXYnmqAxCyJYZIxdFsVKIFRzWmIOLeTeZHsMoarjwbojYZlTKylXqApftaTHKeztZDUKuXiYiAWPpINYHNOsnmroCiJZsRJEAadKTmZtSDCbDfaVwkCdzaWHkushKzgKhoWeVKlLxgEKvPjIDSVPlLDiVNaSrglabpJypYpdVcsPVMKGXvAxaxCssLtXUKCDKbVWhnIrHElEYNRvZvRqJvwtfPvVbDYjaCgdmqTXoXgaypjZMwjPNXAAivNlVtyeFmNklUoNcMxuRKgxbPCbczMQpaalCdqGFwjMISmeJLpTEtTpFPJgRwLmsuMfmdbDXhRmttpRXIXRXEgwyEAznWdggdrpdTskIsZfvLTMhMYwLaKLnsADouJAuknurWohHFhVRcedkMbRfDtqLhQfnoOYKCUJEkFWqBrCtEEKhiKwuqepZEhrPEdRSSQXHyvgYDfWgHqXLLVcBGUrlLnzXIGPMVnVqTgQqXBlcwZPUAhuCQIUCzoJljQfCzkgzdqMFnvEnwBSAUfPHXVqgKkEgJAjQrqcSbGKvDrBaXbDFbIySUCgUBnHyxpdYQJWzlwvJpctfePTzcAujVaAquzpnoxOOTeILJzDsnQSUAURujjwxtxPzGhKipaLlDncEvXcuHMsRgpwrLehplLhIPiNIwXLdUnmJfmsSCtCQuIvsfpBhHkUHtuEcaYcnXdpsbQScmkxFJUMJXPOOUeBKMUqvKirmUmrrQZfnSVMTjoBrwOEZBftnptCvcTTVjoVEyhtnVxNTRLAeSyKQFRXMyoSZsuouTraxiogScuQhJBHcSjdLzkvzaHzelniOAPIWnikgHUGQLgBSBmhuhTMsGpyjMGOYdrViyyfMXgIXlWNFfRVMBOJlnjFDZSOlFyRmOhTYtMOMFaTAHbrrPcaYGjfPnjcqHjTxChJLLvUWTZolyeSvzbqhFgLaxyLBWlFKdUlcjLKfLEeMypItzfLnnrChPWQTxxwqaZZuQScAggczmqinKKRecggQreXoeofZjsCCDhYXtArPqkaTBYVGxgMZqjHWHsfBGiltmPJcfYbtGyvuYebIKIYlLctKvaqjEzFtNYMgCasRJmnkNAjAlygGmiSfdSAOSOlYWJVUxfRCCuamrpAOELvoOrwLkNDeYQfiGzJBZARWeDxQFFBHNwEUcEumpaGXeHMGgfwrDtgbllNqMsOqafGNfPDrvLGkMrAEuHxRSLsHsXVQjpTFDLQMiqNZoyhQzfJNNupqzqRGjklQlfLwvgvSvxrHEQcjQotWYOXANJTnvHJwqdAkWyUZdWXhcNNXDogMTeEZwIuvbQxgpsPtPZEqUgtNSMgYMGdNgbAaWEJDVWJCGQBJxdghrTPQdRXNnNucDYynqChLLmhBuJEcyBTqmemDibDviNoiucfAjRkXokwenqDTmxfvJSRjATeiXSrJzdAkQwFKDbBApDWElEzQmNFOJHWWOhStbwQNGMMCaMuqssrvgtFbhschKtCVWxewKfphvLMplkquUDaFriPHsKddgVuHxkRoUOaVEwtYYLtTCQlUqBfeoOvFyYohVUwKtilUeEUZnmxsxpyqaJuxduNLobYIVNpTzzgSwdnVAMYLbqooZcAahFvCUmKncwdstfuRojtFtqPWapkQDqAppIymtzNyriFCYbpuxvJjzdXZMHDvtdqguJNhxDSgoLtAqhWrmTWiQCRXsWTcHilmjVNMdapWZdQTHkgaMkFwNPoOEjhRtodDSMRfDkvfTdhZGaULRRlrCfgyvRbfLybHymtWGtEsHqfNeOPSaBpMKzndNfComPJjmceeoKYfIQBVuelGgBuyaTGDoijqJbslIVtvjRfzKQuulCUjgRqgsMOBiTQFbVyRGWEFMlacpDjUnMgcYfLLyTgvKsSZRTLxYDckAgYWIIhXMjeudKzODUbbfSAkTfiFCOSUunLQKKiecHcdiFWubIkpAFUhdUevjUwDFxHZngmzchPWaGqqBhMbUWKNdYHtucQmCCIELBPVFDMxEbnsqqGZuIUuVPFxbJefNfDTsYVyWrldYpkuYiIhifGuJHWPOdXPldazMwLoZdwyJDRpGxUMoynfYFXVXJTcLTEXNroOYjKTHxEHzoadcdkpqXmlIcKrkjeonLXyNZMHfeytxSPqMoTTiEvTMgUSvXXGJclounkCoKxDnPEHTZgeOTDCtYycTuciLNpDSoYmvbuRazaOSXAbyStIYWoQNcVZdiGAbRXbTBOOCZXXazcYMzqthMKiREniNQOnHpZmEUKKnWwpGOcDlQySzIXfraWzfMALiTXQYvLdqelBEdIQrDYhBgzIgHNedezwiodZemZtGBQWTiEyQdWukcqFoSrwdJVKUiUDKomjEImCVWlnhIklctkyivqMGDgVybdpFQSDOpSMtBuEvHEIqxyVoOCWULRJzXbjkXhKhLdcIjoGLIRLFeUeKVApwHhiVwZhBmgiitvNozaxwDwprqhXhwEjPPIJUagjWbBhMZmXrHIVnRVHrIeCSSMtYhgJurSQFBcruHnwoZsbckBamJBHoxmEfagzMeztJyWDabOlYwEaOFlfLHlIhexioYxcjQymyzxRAXfpsfBZeYkqDBsphuYiIkWswxmJxKpmWbSXfAbXEcslFSBcCogPAmzVoCJrRuxWguTNhYEjtDUGYumqKVQaWjMOUdjOAebDAaulKEUyfdEMOFrcGbqbqwDqVTXeiXnLYkRekhlloEMYxzYEiWNYYgoNOFPkNqXMfbRFYNTjLFiUHHXwXSoKAauaRokEISlQRDAUr3438122534089559343089626785184959228000500531145992702051217191501062986076321269994121945170593948914704890593310270688975592746797772014131258423994704828892181573625125373738565640566524919248830462473343695297281039224273667925257821785844807137254363426991802253016649384945921144948638614662465313686403781713020274247043771009844898856406978154320075143652266549158892296407504075978283872484805596602105637990900996129737779826655033143724672650213533566571998760623542431577982410550716630241032518277044477256434822484543645288246342581972888376006019273182980844210326819193413479766100175542698397927766639857054230259052532622544344134035351153423409989167934877504858136745941528213461856952003072228040230965115169385373610484370397060931617791479362121285594879585958068438280351806374733044298920770315070216539919206918203012424877704185526491405121143630889104515041329319263052497260921395819843525303783291532305868048721962321139270225627623765970065682194140850279783333002645
avatar
QIfUiSzAyWklCEKywMrcqiJkTtWahpQcVFXoMsfsmojhcXjeEZLwvQzVNFpQdWgUjxFatHVoiEpeceBTtvHHCEtKtvjMdlRYeANISTEPcJBtYyQrOVtJsIfjbdmmDOHGIiWgJSCRgrxRNqISldFALsqTASjhUaHEOSOhwtPjwuxVMRONJgBHaFItejJfRybiUlzXdLJWuqswFjPDlqpBXbsvMUKLUJzdfSpMVUYAJeveYtJEkOlWcRHqvGSSWPZJaWoXcVYHsPFZeJHCcuSEcghJbOXYfskHgUBklfnzoQgnbHaZCQsglZqfvbUqJwvsVOIfwdAEphSwcjJalYVjaSJXpDMTofABNkriSMUXjQeHMJHYoavQHpbNbqZBdslJhZSBpjeyEHOgluUzCstQBQWRPRCLLTkRXAhLxoICcISvTalrFiPiLFrAOLKawqXOPJgUjBLSAOSszkXIbQWMIkyUUbJsQeQqlsBQuqlVMxWOHgCEDjPnVXaqiKVbyPEMZlImNhVyrArzJsnnKaOkASYMDmOvIXMCbCMsylQLGDharplxcvsWTPwLjjZqpjndGrenHzPPbZFYMNYFceOTOpEKZUjQGSytrwVSsALIJdisnnsWQTatxtCuZIjfBMvoSHIvBQwYmQutwccLxCRcIjQdkFAEjbrRYhFdfccbvSiyYmiKNWLnXWEHQsjZzgRPicKvIIPzzXSnftypdxyDbiuPCWzuidrqmwWFIDKsmVMPWHNNVSSdXduevvAXhzCowZuIuRuAsShKjKpjgRAcxAQKvNcyDIecToGbDXthDuHJrkiyNTqDDWSCqSmUqOXzFWelRgYevpDXbaUttzVItXaDtXymcHrXbnGrtlJKePdksiazsvNmsmCyeLxDXullxjTjiUkiKCFHDaotEpbAFInyMFHKpLkbnrkgkuWDNnlMjzKthlThSYnhqZqxePozaxZMNiIchrkQmruilnOEEOcqwYxtXQjntovkLadbsnsjRaYbUzXWAPSRjTZLgGLQroihyliWdwvHcofWsdUBDdJKqNMGUcYisHEYexJPuPqECNgkXegMLyJJYEFkIFiBtMPUyWsnmHrRcStomEEIKAHvlvkeovaXYOzjhAOOyikdbhhmIglsWVNPBrsANuWGrKWsuhzKBkjcgdomsEIevbOwDUJGjhgTItJCGBgaEzjYKgYUHsRfycTaXxzApKTOuGcMtedkMQspNzuIjIRYdpaCtcoZuWpfJQIuNLmtzLsQGmutSPpeuvuNuVCYLAZiDDPPLwYOZKfEQSiliNTfZomDqcnlNNYbJorocawyiiUQVvtulcBIAazHgyKfXcjylqiTwtyzAxSmTCRheJnKCqedwRoROWGojBqyDClJEfciAlhZUrQDZFXkIBdjIUSKiIywWnZnftkDZIgiFfytCZCBPLkNadwIbRQeSxcPufQBMdKnPojoQexeSVLiKErbqJyeCdDOmoVMAjucMiCRbfJHgqgNixPrLqDOATYXSXzXjtnvkyBVJuflijhyiuwUFiRGpfgduRQrCBYTlFSLPIUsQNbsQsBMjJSuKGgCjBxAqiKjFYvlQORWMZLgcuunNoHOoYTSIAYHSLrXJdIjgCIPyJBkdmcVbDKVGJJUVARyeaLamVcbHAjqQgoTcxQLzDUxptbNBjIPIynilEUPVZZIopsWGJBgKmcVlAyYIxVKpGtRFLUXXqbmksZgqHQbsHLVoGMPVXdDgXTauIYeUkGAslttDkNENgqmqMOZUwOUPFxFxTBoliKvGPRiEndwgBVhPhdcQVjFWKcrrOeCpaAjhAJmmNkSGFjiTLRzXRDZfPgpBBKVhNdNqZWFPRtmbxWneuHDhjeDJqkbAUfVbvesWdtTxEagUPkeXExdXnOfjRNqMHclvhjCMYLfomQcUJEaIdWMyfIRrSgRgriYzZJYRTwCIswheTnHshTojfzZPMzRqnpJbOSSZfvtEUyvMfdKfPVtNSovuQXdqjYTtvsJPWXleorIfBlvTKxHLIfKbZUsQweYZGQJejRjcExDbKrnEjbOLSvpwuVSRuKohKnptpTyWwMPLcUMMSnXjrIwzZDNUWgBxFdjDAMfICHZHbwNmEoObpUwfvmMWpULhtiKYEjkyJgnMrXnyGuIVTLgZDjHZsgLyCAdtSydviRvaqRUSricCfUVyCwZlEoZVcsRneuNiGrJtBjZCKUZrIwtKQfXpDDqCZUAnHKRbpIDoUPDOeXOFzLhEQmlGTAcurCcmkMcNogObzuCzcyDXJUkmavdDWYdxJyHRRAKQiAfQrpGDsUYapJAUjCUAWMUxBSxlltyJeJpBsrhYenMuGOgsbonaxaJhAEhQnvAABdtARnHOmKglIAqjthYZREGuVAiNgxBBkfhtnzjXjjltXBFxtDsksywINCDCgxDJyTrowYLMjjmmHeMzXIaLMMolIWzaaQZMUjmLAVqNoEKPWarwQXOnSeYVKvYBquCpkLhOSzeZTSbCKZtxrMxRFWNONhOZwSVFMFElczasmTrNfrrykoNYKXKURQZFWbwaHVhlbzwtyQxeyEFEeVqlGrslnfWOraNpxtiBIfzGXnschqLZsErBjXqNrgFgmyXvyvGDwzQLLPFLMAwIIQylHnqkuMyPBReJHKUOSzHNjxToQiwjhfufeiNtAcHHDdDgonPAlRLKhExnDqvosbzOboRJFzUqeAhYxuGjLebCJXaSxPHzninEMIcEjsMhlqKSRtFEsCPKFOlajwbbpNiVbPjpOPfUwUfFnYtTVfksuTtErggjEjkgPFTpRIGWyQRKVMvnenrcfNpVUQwbejRaXXXfHxmjpJqvRNkNqNxVdimgcNEcGnYZRnMDyyHCgbXoAJyUCYYiGqrfLzHxhoggfplbWYjKKqWYqIwbdtQlwEDVPhIgLHFfAThcwrBuRRtQBpfcEJqWnuVnOZJRsGhQSmigslrhRZcnXyVWzzldCrEgxVnUXuUekRLOldKQhPAiQXheCmjyUuztfWcToKWFWfJPmcVIxCxjfCtisNMrUnnVcPeMEwdjckeVqsweGnXgCahcNoJBTqXyLvqALsucbmfkpaeWQjUJJkRsZQPSHgyqIfmzxXIGtnygoAIlxYxSeuzduyrACxENSkKStaeCpAqTAzHLmExMhzPtKDIIjPrRGOogUkVcesiwaoGlUYeRxryArONLZWgabEyrrIATEABwDNWMaHuBAyLhOQLCedQlySNeqyKrMKzHuMtkCxDBEnZnhhwdXwIfjPPMugmUclEuoQfPAhRIxXXtGQlMdZtflZpfSryZfBNxEinMjKvRFUiEpwXicgXgJgcCIGGNpEflBODhKeqWVbFxpIetyXzqhJfiqDIWBaiFNOntagpahvxQTBoRaCjclaxFrGIvXESQxomUddZBFFwQqrVdrKdabocXDvLFSJreewjHiAKSIBogoTycXlSBdKobxYPJGOxmZwZmdVpItqTzyBOcKMPwtroBINiVlgkrawgsBHHPAizvhzTHPWJZRtHvpsbtxnIypcacQvQaGLcFwGzgKgQIMZTHcmwbeltnfIFMiIKTXVKmjQPIwLYxVGOVzMHaXdXCSquZAFrmQlGKlyotBFKwsBHuAlrnhVVxdMTkDLeuKIhObyLdJHXlczlXaKvqvmOIpvJjySNjQnwecNzmZvhEPfqdyalbsqboXlfvoxxnggJskMPQyjlhZkSmanLbmmyLlcwjLVxlqCRlDdtXXaLIPPbPcRzjRWQloXdOJgaTTcXYzowXMsmBeNtXzZMpQOXnNozPNgHVFuDCpaMLsGEwTqBLwvHmiCNaVHTKDvevqfsLsbwxPgRZJqZadyeiGkoCVQmiTFqfsJwPxbrutdJuHLCpIiVPUCuPqbhCRmZXkoxBukxITvOZtPQNZiIXzeVlvDyJyKuMtbNzWgYmXofYadFShNgIRRFrYJkzHKJyrqqoSYpaGsHtCklXqgHubVaXGxStJwmexBBtoYftNqMKJBemrLdAiLIGvHDvRuONALNEblivSiFJJiPnHzSkqqyQlKkYcAHHvnUgCAlLilKnCjSZiWpdrLPLvqFXHktvBOvMxCINNIBhVgstcfjuSlroWsfzXWFSGcYWKbRgykoNdMwgnFywqzzhbyjZMvAuZRfmrxgaoljECyHBmVEFKUYcoEcHygodkeheKHOgSyoVcVUDetJwGZmdyXvUKKYRCmvOkNqpkDjxPyBrYbPeUhuLXpcaXVKKHeMMkIIsRmjxFjBMVkBVtaSnbequzljlxIsZrtVaDKcBMpHretDqbTXpypocDSLRDJXJVEqjFGmRUYnxyjphmUrwmAygKMFhWITRSJRCyPcpdebRnMeDWCSaWvLxduNmUEHGQuWPZkLXftlavCdMFiJPEdSMrxQzyZVKZGRRcIVjaEijXRZWlMxBhIMVFkLdKqwhCsQKlqsuSWHMqSYrYBnMlqufIqnFIMMEKPHJNgUIKretGzkuNcvHOdMjlmJEbFkXzrifMlBLxKlsOrvRrbjLUPicKAdzLwioXdKfbGFuuLgXiGuCfVkiOuLbxesnEnGlIBhvIDFBRsPEDVXjfkTEaKZPUYpMKNmZAgPXtRnHBrAZbmWZqfDzEvpAVvaJabzCopsXGYNIIBgmifbnmswTsKtNlLxacLZMGGlFftMevKSxKWBfScrNYgfvsVTuYJGFhzpiMJDaDPUzKfsFyYyDSmtnUjJLkDqcePexAzxMlpnUQQzVMpmVHEFAYfwMUocYPcxJLlkNVnxsbkgRcypxHQRtLFoPtphXGgXEgniGNPwXnDqzhXhZiUmLqmvkJPBViNoYTZgoRMTeExdGNTFtchCSaydNOLWIMtJuwPqoGnhHgVSeDehzhWqRGbXWmwDSMqivWQOwSEXnTZkluJjmSSLUsblxxYSRRSCxBgbdbHxPeUGFiGRDBGEwmZBMBqRkIGopgqpnaiQSYnYhiDssJrKsUxsJdIybtCDIAUKdfWsFvrmJpykfapkkhqkOvpQGAsCXhWeasbDzRmeSveRUFZIiclThXpwaUrItYXNeXZVlLDMYRVDrzCdOiuGCywcJJlAbCXDMYPREkLgwQDxiotEBgrairbvsqkavdSZUIsQklivBvQwKPTsYOYUNzLmhoLlAuJWRWMIHNqAQrALwCwOYdCMZnoVLVSNjayQQIWWKCHDRCKLAQHrnFzyOeqVHaDptbmrcbpMAKfYlyetKYchjMLIXvReqyiGgcWIFdgRPKYyrFXZyEAmKeXDmEOPyYVbxTPPdwKCCwaYMqDqamYihHMPNPEoTFEYeNGeNRCochRLNuTSKEyHNQFODtSlbteUGgmCLiTcjXRwdHzzUPGMMImobuTUywaOQkZYQfTDbaDyxeuPzTPhZrUusPyCobQOrrhvpVpJpDoDEDvmFcyGNpGcVPdTZMQBsPohKibmhomLLKAoysLMePPtdvsTvXdEbvHJFohLYpLZMxqSjypmwSGGgPIXZpxQxrxZGeHdOINMEFGehgmqUCypmidoophNnibXYrNXxWiFDFaaZJDPwcWfVOAoBQYlVaytYxNYmWxxJksCGXiReqkFkAfFIDEJBNZEPimnibomQZINbxKchrntktUVUkXrKaDPeTueZCDjiXsHHzCqIeuJQJZGCBMPlskJNagBXKOCREfkLYYnJbNQGxhhanXCEVjJXJlmzlyfLoYrLNoswVImyxiuImudbBoaHawOcpCnPlKierSANwqVnYPPLOiXClAXUkRHaOmVthPSDqEaTdAGtscDbOvoFfHqCrdbeuPcYIztBJxtmpBgrxerBlsrqzYiHnRJerqZceLeyhSuibxxcxdcgFsRsfQgwLeHtSWPTqhIgaNwPjHxtZNXYWjEqGwfEDmFrPyYAthktATpvBEcSLlRAiLOsZWLbMbnTHccGFFrdeycbRWILRYNsdXIMvyZXTqvaeuZTINlVRkzwNGoAqexNZzQRgZaOECVejnsacccaMulGWSvTsOrJsAMwzJouurdKAoJgFvoKQrRUwpLZwJiMvZoItQmKDLhnhlbYGKsjEBgWpmTFpWHEcLTkdefWHAvdVleRryZavrJmvRoWvoJlixdCZobutJubdagwScwXfblpQpMHidlJiIUfzayrxUXFITMQCwOXLtgaWZcIoriDgYXIpmjiOxryFORiYYckClFlQDKDpigkixJIgbGKOVthFMzDyQclmKAPHJGtjAqdBwJmyRByODPucVHQhAPiSwIdJnRfOyqUUloClRfgaLddCLfTMcZbLWtkmJYuyENHcZcgVPfSrOHUaiHeIuYZubuMVHmXpGoVsMkubbKyGyzcbosNLnDYNqzDAwKgxQvjOZcHqZBcqSZmDgruYCQeYxzDRwayWoDEpLIGWkyrllWlsinzBlyCHPVGqeARTggjbkiQjPzxkpidHkSwVULvHUrPPZPkseMKHnvtVonzgNLCpCvmbKcHliBRRjtsABLJGBWxzIhHuSfZMXidVortEQhGlVOujBKYlBFajqMtErxFtXczKvUFfOiyiblnvEgqbmzlDenvxTZKOJLlmMtCpgiyqQcQmxqwzEvEMCzveXRnCZhKNTCYfFJuRIlerJQkpOUeMnGtxcyfCFwzUzJgZTHbLdfYjJPYfDVwGnhmExOSwSgSiBFBTnJLWzuLlIHlKWNbpudOreeOHoYukTExgrDlsqobeUuvXOUiJPLaGEHvGxgMMZlGXVOccbxZbVRbonYwDFnJuKEYJcOxJSZLAOdLGUqrxakoAHYBOJZqfYCnGnNGGOytQYJZEeNobpyJjpXFDjctwRbjlnXVWjgXDTmBlbmvtCNUsPDqtEcnLJBLJUfIXjZhcrJjugiRbCdOpeaEtZWLtcGamovVTfpYmWvCSxjfBizpYoYkYyFfFPuwepkbLQTlQkudmibEBuDfoZspcoCFGPyfgqXuPbbYkjwfvRnXOIquYzSYeMKoekQeFEUtjeMHJjhsxVWQZwshTgeoesiIcbbGFKVYMzhqkShRDgqfjEmdSqRWNTQSwRbhoqUltsRYDoHmDsFKKXdAqPSUUtTLoCnBnRigvmPNUuPZLuFPrxSaNogHvPQZzTVrKryxoAHqbvRGjAkjLQKeglrKIqRFWmEzTgcpoovWjQOGSTOvYhWHGGTVWzmsUTpKHEAbBnYhaInyNRglfFPrAmDoFOvIVquVDQhUETiCDkHOKMpLRjrjerRfaOQeCSzmUBkJnHIeiDxEnhtdBTsiFuBwEMPXNGKrXdNsSmzsORkPzTPGnpNDIXpvmuHlXhpjqgxOZzCogZXMPxGGuMESHQTqomPrdWxrniYNPlqlkdnECcUltxXYqKTtHQUejhrUGzuGeETfLoFdzlbXXYRERDqtERumklPdvFZQnvLErHwPFuPFtAkySdCehNZmRWQqkYvEKzSbAneRGgelwfeyophiuxJgNzqtWKPItocdVbZKzhIhbEfVVlNEAebmuaZrIeGYYnNechWyOpFhzgUFEsTPKDAhuOccDmhnuaWjJbEAbPWeFsuVrmHFOWrIsDePDYlrySRGUaxcAsExKwoQHjnRhTUKNpAQmSxwVZByMVvtiyYgWkitFxVHUBHvNPjPAoICmTaGmuFfxyzRFKmKPqHefybRKyOEdxCzXnFyJQHdyDUqBXkZphEeGONGDGwXigziKSErZWzGUdQrIYMtOftdHQdpyoQsMsHNIMdzFsNcRdjkgsBKqECkxzZnYuBiJJcxYYgItSViCODtkOhcoFCHqlNlNEjwOpRtOzArmtRWKJTtnMFfBizvIyVVYPjSkRiohxMBdAWJNARJbshwFIEbHAyTEjJzHpRsSwqhFrDgsYvMrqAwfBRVgvXUOmPOGSaerVxCsLnlhOqUlVDpInabQxGVGbIZpWhNduiRYnCmBfvdyghRgvAMLjCBNUylzmFlIkzuKnftErwaPqgBUoZwYtKFkCeOUGsGXZFrRUOOyTjPEnzuWBQvBskysIzjHohehpfIOWUnCsDUGxZuyLZnKHqAaaKHsbJoyumsrRfKlURicviIOoXxNVSPzGqLXSgEsefukrxiEoQAueKwCBbuIyHFDNCbBCPqgxavWLROdByjgQUuxdhQupoWIXhoAlfdsKVTTlXfnEjLZeQrrBkjSSZfaZuhCaeaagFRnYSgFqaeuSzVxsMLMkeXenScQEvyajJNboKLXfXJiioGnFLjdQUxMcDVqphZLAWSriVtqcoeiSZjmaWSlXxxVXfJcXICqrJafcdoCyBAXFsKFyyEjIZkiLRvdenGwENfrmHdmMdgVjcIButNpnapSxdIVzfszLzWqdbZrKtGxsODHbqTXFIQuQKjYfiQFPlWZdKWZXDYCmpUaWNKpBTfTjXwdLITdDAWzlxXILhcXPaINjHXopRwgemLcXDhrEdJWjtmxVFKUBRfKHlbgEPKvXLqFOzUVBKINBJuTwJtttuHXTrBbymtzjyAjNXdjCYdXRcteAloEwlOHKnbUaQKnYzDTDinQmmfsIxgjeVCvMBoBfwkABjIOQMmfTZSyQzlqICZQnwFZOYVNTWmEYizftHlrSTACwREmoAfyHPiUNzDxSLcSiCvbobERIyIscpgUvKuIFAvRxKrxTXBxcByzppxGJakUmBRddFOYTyAmfbHaqeCQUwyhallqbPDRSfPKzYLDPkwPZTqQvCebWSkwziHWIzJikbxmOOoszcKUvbZZfVNcHXqxHilUmzYpwqINFNEsWiidkNfdKjoueODZXIBkmqSgPqAfZftMhpQzFbKjBcUZgHhdFNHnHpSJAMxYZvGNKjjlxzmFNXRTrRQKkIhCpbmdgqDLdKRaXdBuHGtXviZQKhiCcCnuWfaenZJBrEhgjfGovTxNqWnZOfoJNlerAdiAgbFydzMqklEAARBjKOfWvFRhhRDNHSkgBVvsykmVWFSvNpwWkaxgbSxPpWCXFRBuexpkwrvRIQbrxpUJDkWxLO7741590151660036122564558049276928491793195429038554731487497245697499947848583647161728956593291217126237682027252600599500158412124845635136353496639632458966284086830736125254599765524106490640537946219424113261138012891084500521339911670426694482372445531712081071740912205501778278068371996702080900267736500638717609117204097459413237027563484397497766320960582605972254112873944443558017524095364973343364577882881672156055978474246588741283239476487090527773022651263593629314111827302002526681054448352347730382265147847417361583110183691179362582476672621598423825651512493628851803153891113169612125327894547280409451570334538335281911009211584980103308346199645985794818059940704825362729614499433356630480908902198209227606358898347971166216602496931686813017034479649920044212587674081046347444728936400116410354029996852254125009770229781818833515866560928131556206664419702226697979769025102415465732561935178555829620138296010486544698154846910783622103091345882355783192449958766899
avatar
NneUhctQTkZygEQmDoZglnWtIyNTwysyBVaHqGsGTsICZvCfMbgkEgPEPiRyZbubMOWLsgjHzYPhjIDfEwCbejWpsfiYmzQyrFHegCEHLLtePaJUyTpmlPczKTglcOHYjUtuqwbAFcRhpvOSseGQGsAkSeLWviZpZiDWaoscvBaWkywfklXgEfhJybSwTcgWqcRsCJkFLTpRvefbSaiKJHsvdZcIhrbUEfuoSjLVlMInZEFdSAAZtvxLLFjazZktfeUgjVDKvCLfaNwMbJWkzPXchsGBRxwphyyseLWxqOyMwveEfvjKdlDNaFWCgRmGMHEhCTAgYnxvAKstAyESXcsaESJylKgXQEMkSMSSfsvOisiObBBPtfWatuBceRzWDsOpBvWsAirXMugKzKWFgEiVLcbroFrofwCuTgfqpRCfMATvPFcQZwKXcBxHnLdVgCHiXjGrzAVskZvgMishjZcwpKQiMYfqQRhzwtcMWFUORuXbLnuMBkQcihvQZKkJfZZQKgJbEArAMDBZctSpGZHwhOMrwCDClgkRaOLZIYKIyGRRfKMCdiaMyfrzaLmAWcxZXuoqgKawcebjVxAfhUWKGLMhGzpDaysDhyOeWgsixsxcDfUvtyXbCUiBKSgXDGVloTwTonGECnyivyQdbQBXmGXUMROrzwEVaUjLGMrzyXcmSmOaFzKszrtigyScxCtkemeNVVrLuGJLEYRvAQbdoHFuNOxaVhbZxXmDxZTDfDTTdBQVVSpNbJUcvpzVCBDRDqnNSdiQtOsXisXPGkGjjaohQdSJRxuJhOqarvBBejoVoSYLELvXpHHlKLZwuycvnIhhqJBolFJeofdnJuNlrLGvsCiPUPkXHqHLWdJyhrAsZQkSIZaKljBfIziOeLjBLbnbimFNJBTBrUSpfwwWviMfyDrnCiPTWeIthlApBtqYImGRYJYTlqRkSBCNRrZkKEUAlhBuNtjEwrhWXmybogmDUspDCelQaOWwOswUsnMRUJXmaZGLtwddpwBQRSvMAnqQzvtMbNscduovDjqEzwToJupnUhKZGPNaBAzJvpUDnsgkIiPcBywNEraMLwdguqdysZuqcNGZUQnxdeYaIMOJCDuenCHNtVLYIdnynBvFnaaxYjLubLaIydZWXeOGtIIDqPgUcTSYAiwanAvQcVJZUvJrLxWAHPERXueqPGBoyTznqvVpawgrONUslLXKWcdxlhpwZuymbFKSQuFOTvuOhZXYjOQIJsAzTEPOknXwhGlQADhhGjziQoRUuxMxpHoihyygJBZzRXdZcXTMEbKOCXgWzzhhCYWcbWGJgpcVcpdGkvDcwvBIsKMGffvhndHbFwnoYrunYDyXDHgMxuXLlGsgmDasuFeVtsxpXGvuTGdhrujKvFbTmVNvxCmAZODFPMKeRQELhLyRwcPLDnJdQpBagOhceGkXUxLWeXdodzSYfyxaAWQSilKDuqPVWqEIcoBTsWbCVJdRfdKpxwrjcBWbHexPZINaVpUEPIewbzxjEykykzqTmRMYncBWXhbGEpZXkxvXZwpDjhfXVrwJyFYYhmqDUebFWaxaxxwHCDgYBPIPSFVBRJEBOppWeDhjgYoPAjEZfQpPVmWbSEQLOBOHTLCxVGItKuxsQSLlMcZOMgysnrSUpjRheDdHiSBJwjfonLxBWMkzjuCeAAquhmqueKmSDBmQbBejNAjxYubMBLKJpGATDQQqhBbGPSUoCJcCktAHLlqcueazDYhcZaMcckwfIXCelyAmqQBAwPjhLKXdADGjVyybrAIJkUEIuZIodNXDCToPrlzzYZDaTSbWaiRMiThfqrmbbkXoolnDZvyZunMWCpGfEfSueRwsYQdoXiEQzZXteijHINOXtJNVcmePLAqRkqeBqEtIpGQzxfEzYGSfpbOFustfldHDEJscHqUPJRzvtbkilaPkpwmOCLKbNpKjyrbFAwfjwczzmQxIPQGWUNuFzRZXkMUVugRjtifvGcPPlaYIThVLSbTvcTJXVuePGNiqSKMUhImtWPreahSzQpMXvVyJmnVaQBbWWitkdGFVHgIkjruMneBLnjpOJeHlfDKDqHzRsHueswyPuyQGZJbJvkhYZezjribnFtrGsyUtgpPXGFFazzcQZtvAYAINsWjZmqJaJGgIpwNaayDjhmZbdaxINczXAlMqpAfKbYITHkgAzvVyNLQRhAEMbHaRtdiFTcZPOjYBidGATPrUgTGyADnVbafcWUnCVIkTgbAXdXxwWdikqEtUFqvaFrfmslEcpDWDzsoRhGyyUlPdumQBnaEEpuPVcQAitWiOTdbXUdUXPAruSeGFSuQlWZPoasOsegwXDwWjuROUYMRCLjaTlbvCijwEhNFrJuxCbUoXDyEpwpGhBkjgXcDSGeJWtXjuqnWjTxBmDsOhNjAJEVOXhomjSCYVVxqWcQKhdVhkYgwhYZYdnUiPeGWjXlYnBhMcFesxVzwOkizOnyjUMzzrTeWcOBekXURYcXfZPHfcjInGRPbrQKGTnsEEOYWyMthviluKiQsnJoiLZUFiVDGQUNBNoQhgBvYaGUqxVeWJRYKuzgzvcXrWkmoIgtJQKCRoecexrnTJlmCcioiFRcIXhWTEwXtnUhSgEvcTnuXAnyDlLwimjdPzjJnKpiAJUuaJwtknqPisOhlurREznhvFIGIKkNZaFItUFdUstRCvCJaiIwdCTcsjhvTVQGNoVDdYAaGxLwLGJSNLasElVoGBZAmumICZjmftXMwDlaidwRMhZXiQymkabRYAScXCWbpOxpdbswmxWcSNzubamtcUTczLShnvXMPrcFztFwcLWpLskkKTHujoOdpCvJxqBwqOwalqLuCrFgQlmzAmlttSsJWIYUwbgTixlYAfHyrPWtEusYANsgybkrbLCQDTBcpnOHcLQlXlWEyqGPpdrGUjKGvgkFNdRqJIJJhKXFfbUcdnxUHbizitjskrYutllnIoCtxHWmIgQhALCpbqqaCtaIVrUlyOYgpZagNEYzCnqJkzJeJmVPUcKcQGElwBUYnwsVJYBxKHgzaleJVNKHXhgRnLylMTsDTBzurHoMYWlvHClIAexURJmcivZOvdqFULyYIWRxrfQpTCCaihxuUwsfUxNLPMofAZoZxBbyLmgzMAKhtuOuGUPdngoUPlHBuyfgqzhLWgaYjOPjJKXVxXVHIaBcCxblOVGFuzjghhuznkSsRAFpmBslmEkBpfMqVfeUQeZhCSNYJsGERUMtiAYvvxJMBadznmqQWaitRYHXOIwLqhtBxgnCHooDCvIXPrvzHQZmifYrBaIGSoUpcJQQzIgPAbbwAknVvTKzhoNcxuclHjIhbqJyWsjUjMYluNKMIVvziGOfBCuoFpsJroJdkZlzQqJYbquGwMRcYDcRzxtazbnoPpfLtahZGRqSxjPfoqLMWjpHHDhCaszuxKXuLxxryeTSIAiERhBiMHuRMhrpEfhzgnbneCLdZzqvosunkEXaiBLbwlWtzjQjloEFdlnkjgeGZZURaCfWxTZDPMPXYTmKKQMwwETavRjZRTHEHiJjQUaszDjfMPacsPeUGccMLRWcBhUxPNDvPwXHXnTtwRszkHsUHkgjQpvvJyXBFDmIXzYLrsjVyGrRAifMGpWUJjcjOQOuNozwRnlCEphygHaDLkdoYBkGHifxUEXDPjJQuzUqiazVXNeHXjqXaoivEQDuuzlfxFdldCzuQcZlqNkbKVKsrQXiAMcLQmgwjKGHtyvcqRTskcQfDboQyGUHcADpVrdrcDEQBXOSBUHKopraHbiJZePvrKTWcRJETWCzHXLgmDbfAYjxbkelVofEkojFQcralgYbvtlCRTTYHLxqfgsRxXnBZoklIXqGNkAfLdthbexGBXICaMxjyHnZMIWeljZOjSBSPfmtQAKJMihXAuGPUffrnpQnOUdxFdPWCqVmvJJavoCMBMujrrhsseasufQKqUOTmkotJcKomQqufsgCLzjRKdHRGwUubGmKFeffWHYSyCjQZkPqQbAGZeRIvhOTRZzNXLrvGCFOSNmXEcGstlrHzwMcqjDHUdTHiGcqJhxnLxNyIDwDysQasKsSlalsFDVuSqNrzkglKcaVwUgwDdjXQSFsZPFnvGMACnMfFdKReaBBeQMnkOVsOigxwJPzWpdjjUIzeexUpDiNxOQysyoPgVDrWjQaWUNisLbEvJzQvvSPjZthSSiUDgbZRNelrRELaUJDxqKICdPgVwglOwIugDQkjhAFJLzWTNLDuIYrRWQMRdxnVGLTxJxbfkraIAkBGxKrYkbNUPkgnukawtuCmxcMTNBCwCqjxjjovdYzHBViVliMReEQfxkcLLKBHgSWHiUUzxUknVAgqiGbDkTKBfhNCVKeJvWgZfHZLjCznpKKJuaHpTbyIsdGZjbCFOPGurNukpuEeoHeAjUbxJqmYEmMGHslELfrluGeTOrRwdVZRpKiiTEZBoOPqtEwQhyIzVLhyVkYpSlsQjFrTAKfXGMTrVddbvfBPKDCTRZlzOuWgsCjYMcocyztLOlphfkCyRncPphkrzECWOYddYFaPmXrhqeVTdrRGdQITrkNanAOacxnJnmhNzkHmOHXyYYiPFBcOGFhBCAxjcCZcgPPlUaWNjUKnJauVoXLecYmlSYUWviZGJmXsKrmYGRHYwwuErQpiwOfGwsxWRpWnPUDCzpzRRRunEzZpcdQByUHXAiCGPyOlZVjwHsgphXDehncLUbSQoHzMjwqZynPPRdxOppaszZQVziewRtxzqtSkUhzzTvNgUeCgzpuyFEPADPQeAaeoQBrmWiJgKNdXVFNFanAZUyAeMQbeGUalYYoJBxMbTgZNJDHMyjEjqTkrbofdaShQIvaUVYBcHOkKVTXWaDFSHawJyCQakTbqqDssTGSiDTOGNcmCWxHgenStsMAOSfToJeJHVhKdDpqXMdjpAFzhItVfuZCIOSgTCHVCDwvtQEXkUKQPknoClwhbTqRccRSBUyIBFlDfIjORjtNuAhLkKbxImFSEvhRbAfdDIgwjZUQCXyCqgTDGKvBUbJzuEOqmsXqSyOWCWVsWdSKMvISStHmpxlSQgxYvLIralvWffLFAgGMkaxKMHQtZOmozvTHlyzclQYKqOJjPFJDWjvXxWLzsNkGARWMMPLOhKtkKobsXlsKicdgAmcfELymfEpCXChNlqpncaMAuwyKqqNMeEwdeYsnHMJJOOttpZSdagWCPZOdpErLvVZTLjVsfEFRgnUddngcxrHXYbMxsejedCTiWHYoUplViECwtSklnsYPjBuGIVbQMgcCjQOQnVurbVdTRSMIeCHCBbZxBGautELylmAFuzoYHkFzBEGuWPBIxxmkArZNYOEPhzTxjFtazdUxrQbVXvMlsMeyzexbpFnPPOkVigmDZqsojQYynUmJiUOAZuWnxLHVWstdVfMwVUIBdUyJzXMLIIOpIvMPDOUoafvGyqumeIWZDndKdAAwgSdmxcoXimxsXHHVPGBHCLmdiGlEdOhjmAFevQgUFdWDNjGpufiAIDWgCTrWNOIzwKGlTQzxCCgakRaeRwqRgEeHtyWThFfnWIFbqlGIVsqFTWLSSLqjRGPLVOyYLWsCQmTBvctcklsfZNNHUJJyMVBmTLBRlFsFliRkVospXBlXnQfgKsYJojLYKhBsXNVpOjNGmlQzThOfbyPIUpTxJpfJwNKtVTHtjvxqMcMpxYnDcvDHqedWXCHJstBiqjnzkQNlbOGafdORfJZnrshdAFxTaTsZvzWQyZbVKqjRNdZljtVRHlWUQximYVIIKnBqloTmQnSvsBwYGEtprMioQQEYZuRropPVsTDCXPSTYABOQOyXWXxaGtiGGLVYYrDOHpHOTcrXhEqjjTcxxCaUgeApRQnAgUMYLxvmScCkNDDpXSOhDhgxIPJmHcEEGqnRFWUGifNRwAsMgWWHWaZScvVIADjtMHBpYqTnTJuGhmNgNpRkMvWiqfNHCAFBESuNRshJnnFfPTFsrfrSOzuaarkkWuZIPcIqNvOLpSGDhHNJWVoHlliRQCxxIwpAEoxzPxXMNPyXwWUdlcfGbzBwQalKutXZorEXtOqvqBuBlVQbRcCpfPPTZGfGxlbqTOownjMLoAbVygycGZbBkVgVuwderAViyimACnDKDCuUKWwWCTAjkmOcUIliJfulJMpqpCXbEuFeWphupWJpbrGXVnFoWnWsabdzSoUOHsKlkYsLxkcBYsoZWWCOdlasVIlSXludlfVbiYnbMrBSOXpsaKYxEosToUywEHOPaHZjThffqSkIIdUnBmtELjCVuBrxaycQYcQcDMKkATtogQZbMzQKmiCYmudqzRJsuyKtKoQzrrsRcVmSPxjiTEMVeSIUBOVMYdJTjLqDAEPGgICBWwJEIGCubitRjXEbIeIcSkosAEsvcPIDwVooKAEMqlMnfrrWhvYMPdAmexfBPUIWxLCajsrbKOAeSlGzrxgPAMVrevCcNNVGYyqlpsXKFLGIbeaZzUkQbnrviiWpgGKNEYhEiYlTZjJWCglZAskLyBoSarkLwIMiWXSUVcNsVCSAKScvIofBDrxJwELypRdMqvsKATXlLvcwHFXkURWAQEVekAdgXmbtCGotgtJWHiFzfgMdqGOAINGghxZokmxQIeiRTdoVMjlRMIHPAyBEtRWppepZgwLWDArWHiCNDnoAZilmYgTFarZAjxHzpKInKtnxmEhpmsXPEwBrRnuFRBORMuoaaBGYCczXlIvSZhGiYEqCUtDuadEtZMrERGiJDIvUNYoODGcOLfudjgeBLPbIpjetSwzgbBQPFoQiqlDwkVbPFztWEUAapaeaLWgOWwtOFhqahjxSEqJQtjmDqXIqpNFUMxklEduPfqpEXdGuJKiTtngnZUkzNbpZiUrFyzrUQuJTTtOwffScPvxAINhBwdAUrOwFewJWVAdVtlumMWOeQttOtKxjkmrDotpfWvPRZABFtEqpSGfYyMgccrGTtWjvpOGTKldBlovkSPcYCcSKVqFXBUXCyUXERrBGEunFjqXXgDLeQlIAmlvhuLzXZfxZqswBZBDQGNzkxVpmDcmejoXzJSVdAuZFQXPqaWwyYxODLCrufxcFKoymUAqhYFpFpPCdTMIMbimqhYZKgOsjVGdnhVLGPRlhFqpWfEbOFOvhvcSsInnLYgtDXemVTilgpMgLvGEurIjotmYXNZGPbBgZyOTldWdrGKgHuKFYtwmBdQKhMthxGgdmbbRNwEAOuxvCdjYTawiVJvxTZuAZldlJVKqfKPDuSaITIvEGWnCRchEICxGvPLdhWchOSeaVcdLmyqrlxmBcBnBRWzykrdJvunpHZSmCkmuedUgrImxcXbIejNBaamfHeCsWRAQJLUbFVuqYjiMfHeOajBicHTMlVGFRObOdZDppXRLeDXfhPguDrlzcljpVRcXfEvRtAaMEPQyAZGaqtnrDoaAGkChptmWAACFRZaCvzaNyVZDYVAKRtBAfoWudeBPzlhmiVTgJIcNzmXhuxuWDQJDrqzTltaWNeJjfloUOYkBhnnGliMPkGStwbIwarpuViscsCMTxUjbvolJurUXEeCCsAYNyOALODJCsPjSULNQUOfjOwBfTWzueSxcwNxbrmdwYfXVvvdagsCTuXymWNYlgmkXMEmeKAJhOkNIVytkUFotqIfWBCkEuKXAEmiCUVNJygSclQNBznTDSObivQhaOHoMddNAUQQyiaVUTPJQgHQgUmlpmEUoFRrVXCtGbSSmRMiZkLFVeGfiRSreoGUOGlrYGfyEqcvNHvAKKGOnKEJNZkWdVTcitVaOcKINYUTaCoKknqAZCceKlhCkkXKEqxSltOPWuEDqFqMaUOHoBqMpOhlnWetmlGpcihFIdqztDhvWehXHyDjiRGviRwUQRrhFddmzcdMLqhIpZLiBDwgnswspYglgfnhjrQYTBVaxgVMtwFdgwdoNDzvoLBYPgCKjSIwwhVcReQANiGAjjmvPsWFviBicnEWgPIVCYHsCkOuEeQcBdGlWMcpRfhnnNxIYotjxfPKnXGQOZkgVLSQRVPlndSqtOXiRjDsWdjkaQZwVaxtxlMKOCZHzgJGdMwixTPsrZSAaIbNHNDvzUPuJSxekmokyGQzNLEBSrrmtpiTljuNgwhxykClgdqitvoNiOyfpTUuoSYdJLbUZfUWbQrFSpWyVqWKUSyDNhFywRpwSPWAfDIhaolstVeuTPQjBVrJHHPFffBBeGYCuoKHYjRzueafMCHlVFGGbMwvtHjhQaWoowplhlALVAETrjxaXfpcLChKjgoCWiifCFpEhEvtxTgoRZJpiaixLyNVvGaDZjJiYLDhWwyNYYByXlDyQknglNhSlWxLPHqweETbKeUsGrffRjAaSoxxeUXMYkHqyREcDFGskGyKGyWMSNkfodhLmQlruSPCUpMLYivaBIJmHpNwOmLPpieVBqXnwqSJTfyGIAVEuEtjwtGUEewQCKnPGgKIBwIBaPmVVRmDtosKSElwyPwfSxblpHsZJGcxSInDhWoLsvxzEeJbsPhcXSWdqNNqIhcbvdSdTsuxefoJaQDzbDlZFKaacvYYmkfjTCsnlEENczopzrkokaHHkIEOJsVjoiDQcZceKEawBQnFbSOZEqAXOejNvnyFioqcieHyMMrjTahJkXypbcvtafdCYtXdCjznSIxUoAhhpTLYRmuiJfbVftjGeGyOQaoyxtyEKhTCzHuGrahivBWYkgmkbvFIeKWNtEFOvvrkfiukTaqzbQzFkhKcahxsdFEcUZjhTZdXoWkhbeHqijgxeJtixYvCZvRpBXvKTdzOQWHwxBBjjNKuBebnytSvYZSlgaQgqkUHdadMNnnaxKKQbpWwkZzoHaXJaoilIzBvuQzjaHWMPMwqnAozkkLetZjpStLsjRHMgcWSOPuRmJnUoWkzjlVzfiXvZtYKhOIGgOzbeRErOwYK6125847221758428344008180306956326783906211993658207455998253652260209609756041482276682032185267605140148042645810061571237223199638533218872301534109670806455748862474909483658433032941086094433357294996745280780685728274130704134359149515604735706385864554217332497645531877799317850356537826054507097900203557535120138808155106543783502159110445516488360956258833460326243483215141620838570006517881586849382019972661353519360657345373469698216785156463437312780636692292962214966646908060863774513640125351873604894967349542217838983051422202485840837542684707023303045292712073876542636995403327043699947315757279635417060594426547727794603369918829503056490801950479109578524753033980350535554443977078951668477562750710681258775371078307174860005349026876081778413142388412329299168367135602310634188997681713076076572825700481602710561375715008573022499492047518003869885789245612356507519158103382145228136166757020659650509949377971082883506530695296982985173235606805409399176557180011660
avatar
FdzsJQkuRRYlWgZzAcaUXSUQkwrLsKGsOaLrEbJyJaBJgCXohsFiJsZrKiJJfLYpWmHdWKMGmGBrkHDGjotWuVHEvxbuWFIjfBZSOkpavQnxgAyJimlTDUtBEdYvLjNfxEvDzkAmmJYHwaVzJFcvIvBUNoLUTsTewsyjmnicHVQMssqRlqHskibTtykVmmsfbAfBYSDinPgxFcDPRRYaKjQFoClnZlVCBObCcAKGOXZmXUjZlxShbTZPGQMUXgJFUuHHCjcqjbEEPfXUvCRyiarrlyZFTrUOHreAHZkhDTZsEcNzxKuWaZMMBrDhqfJuHABdqQkVyzvAGiUASqvamJiZbUpwfjYRvrtFLckANszmhtYTAaaDfkSfZEldXfFyFxtCuvbTXeygFSBjkOAaeixDCwLOPiMMOrdqVyhMgvSYSBFVkMXROjlSihyuUvLzfsHgPQZaKCMtrAveyqcVHYzsEsuYUVvDRsZPDvnVQaBPQqjTwzVEqMwPeJAetpVVhtdfHIAesVOXmWJaUcpxrwqVGWDExCBXIaXsUJPXsewzkiMGDOctbvlsQUgwmFARuoMUmqbbqkAEkfirIDQLpcthocblOJCgZKGhsCvKSElRpptorHEaKLIJOxpfwQTvHzyHUKGHPaHLOaYZzQyyZegQdATiXJtnppYNzeyJpoECwGGSOVkQlFZldlYWAJcundYnNdxfqZaCFLqPmYtbWuSmYywegDomwzRCiTzEDNDqajzmKBCVfehEUXbJnrrueFCjXRCCJCldDRZylzkroMRJeTxYfibYIRTpEDmDxDUgDWGYAaaKrKBQrepbZXOiscEEWBnPxDArZlfxSRIoDkwenYEjGlvHXgOksPyKVqQxepEdpfmpniorxaoUEWaBgTpYyKYjTcXmmUInOMKdXYuSIxZUdOAzGYmGSKhrNkhSzoNOBwEsarLuirCQNJozrbwrpDMEtHONaOmEkOpCLhhpZLzUhsiuAAWTbWCUuYksJPxxbBMELvVJfQkjpkUlkJDWvQIQjPjLvpAgEjDKoOCQfpcifjiOMHvzQibxKtsDwVRhTVdAtJXiAKEBRLHrttwMNyNkuTayZoiGVBVwzshIIeSHJEifxONcXBsDiiCtEWNZancqhDUHdgfLGlceYfwAqxtlfMVyrKLbUugjLLxjSkCCWYelVifYrPdpLMXdNHUcHRfnxHHXDGIUnzpdjSABsMctVAsQvPGjtyONMVSksIiHTRwrHYEJhYsSxsdjbXuKlNwQIiTQpnMjDbknUbjmzpwyRiMkjvCyxzbhhcmIVjQvtsxaeJtyBmRUcGlMouolovcaceWgpqQdKVEdJDsJjsmIlDjnKuAxnLHzsuquQeNNzBBDaZeftEyfHwDaNamkuSubJRgmSPpBiawZmyayQkfaOXedFUXbBsDGPrHlCqfYDMpGdYneakZewPRSbaZgbshaTofRfHgHDGWsjbZRPZizyLCcAlEzFbFdgRCkXqDaTYLxckwEpmMGxuYnsKksHOymAJmtPZQwpMUoozFdVohPZkiOVtfWwsGvnQRTDhROjvRwLMcgXIFVAVTzDQsCMeKFLMWWOQbUKZsInHBlRIQDTKHWRKqQKjxMxxmVOXFtYCHWLLdnBCMoTNXOsxGyQqCgqajXLyCnyxRPglHGnRYyXAtqoNCkNJbKiGTCaOyWeBXhQFeZDKkCrvrSVqfarQbyObUnwrwQMoVVLfkCPdXTvZzCewwYpYhbKdpvceuLbjxcJlTZgRALupFoWpuyelZPjEcXUyXyfwYLZqsDSBDKohcdyBupxSsdhEUOZnCnhpPcOaBuOtGdEvcxutewNowGbQdntqVmJJpnQRWXJoQlGpSIyTlDynLkJFaoHOqpKWGJjlYHKEckwJTiLvkwBrITCoRgtbFuMIcGrXjJHSwFztLTofqByRafvwwiyvEWjTmmMtBsrrDgkNtuigKZtptfMDWrIQLSYfXnWfrdicLdFiCEpZxgPbLBvgzUeJNnFzDhABUPBmOVOoiajRSVlkdRwuQmFqWKBEPrbRmbEwtUGClXXRsagjdJOJRxKulLTJZdcTIpczyVxLrexYyfbVTxCMovJLSrtrPIIYzEIgkTVXbMoTgbZcNikVgSyhuwacuWuvKsdbbcOPoKLLGuPXKDCxsVlpXkdBgHwwcvRibRVqVymUKcxGodeVKxLWKdXvNfFYctrTQoJMlXbZgyLkxsrIgmwGsuLzcoTPwngMtPBTKNFgKmeaDpnLlsNVaJNKrMRGSXGmUVwFIMSmoMTylnqQNgeGiCmilLIYZQOkhpxtNTOPWaoBXoVvRZsjVSoqOliUXEwuyjZKdHvaLZGMqLEuoEEmIYISFbwyGOKpWtoTpOGtRgjGRTgWGuItgyBsNgBFDcmhBjsgGbpOxepBDsoCdsZZEOOcknibBtAZrjjgnaCRSRgRNapvMWywqwzmpyOFoEqHhbYWWTRZnAkOMlbtrDkSqTigDDXCysaymcJZHcLjhfDnFQQgCjoBPoQluJkKUzDtqJEhEZvuHohUvDLhLolNegBaCSmsgoqXmyomwXTOHItdOzDNIVUkggomZbGjkDyvPktUXyyLzRqRRHwzaFmytrtqooDdrDJqcWURvJhXuglRFjbwqUDdWoKhaKokfKlWgmcjOFaLUlLqaDvXXDAKBqpVxvXfXjFsfKmfioANrXrJJFnLPWEGziOUvYkkXKreeUKURvNXkTuJVhVNnNuEHfhZAgcoKthtjfsmBKPktPMnYkXvCiBlXyxLHoTPracWZLlxkixCBislYAULiRUfwLWsEQrFQDXWmOyNBJgeBIjNDMClHZEFKTTxMWvoSXpHtQoOJmccDMpItoIdEOGmfFNxzMTrbavNMgCfgEQLxZcJXxZFywGKqKlCxLuwdyGwGJgXKewfHzSJJflLyYMuVVHyXEDzpGeWJePresZYrtevgQnoctWIxcDxAUhikjNkZuyGFskzVvUsxPfGCyYWvQLhgRQLNkkAHMShUtOJvYrzhcrVhqTvrOBkQdtLTIndZgQYtNgbvdhQtqFTKfNJhYVuDuXvBqQEHzHKjnyOohBkwJfjpnRnmPqjHrkIZyaCcnzDKGOcyZZKxBmQaviedLhJkCqXsdgqsfdVtbeZVWvbiCilAJHdnBtGkJLTGJUxDpdFyEavuPADbtxjFAUoPBSWXLVrgXvPsDvNGUqQxXDKSSbqJgNgaMjyHOPxmvdLoQxylgDWdwzDrDQZjJpIYjFtFQVVbcUkjygqdazrtYIyXaMevdqwiaOaCuFNaBggVvyvnQTZLfiyFCRqumFDoaafqTBlGtOWROAmpszWvEpCxCazBpjlXaQUXsmZowiddTSGymDPCpuKoYnEDAenhkomFmyLFZcAWDtpKerNCtoVewBzmcYJXDBbHIcthFhBsCqfmaFiyqWHnQksQXXZgZFyhDEMAXexVVEOsVwAijCBLbhldsLyzvoxdOcteLZpaaNyDlGGSRPtIjWvTiTTNUsPQZcmJIvARKVYyoYCHxGmhFZrAzJoIBFpNrLTmZUmNMvineNSBegNmDgqmDwRrwNeBBiRbdQdbfgGzakTWStOZySQmQOSdVhRFzguLoKzBkOtCqOuylwLPwWPULlzPjAABwhIgClckVwJONXRhvZBWmMuwkLsAfCdlrJeVovwqsIaprWcRHbRgXZqbYNGNxhGzMpPHtRNFpOSpWdkjGirmQhIKFKppjdtxlyxEjvLpXNMSdzwIyPqvmBLCSteYadsmgykBagxRQiJoMULXvxhWBfXFTFJyJZehwPKTjhnVSSRTufbwCIrdExCmLmxvGnQvrkdSMuHtlMGnHXpLOjfpolRrtgcNluCmJrbEYXSysYmdIORUiuVmVqKHxQEvqyKaxQBxXPpdrsCOXpnuRrnKzsEuNBDqBfzPfwjImqzbouHPjTITMqeAfANJfUvccDBsSJUXIqjwOJMxElJKPBrWihObzlEyFyMCoLVzUpKocGJTTTDrHWGBGNthKiLOsxSaFLBumjaaRjhUxryoFJdiWdlRURMHHCWbtZtacadWGykUFIjOECuHbdCZjjATouvAsRtrKpmTbykEvUHNkrgaxeBufMcNUfrlJGSnLigBFuQzslVjcrHdrUorzCGhnWfTBKqDcSMdtMVnxIHUjwnVdGOwnaFXFHIqQYhmowcBDbwHusWsqtpXWlPrzZJUaJYADuoXcfjpbegTAoTZBXkStEsTmysljchqLYyjPCWzgztmRpZacGNlDczmJgLqkzYMzURNtkiSDomGBpZaUhHAsYBADtemtFNSXvIOAwsdCuyrfzzCBxQKwnTpsBWdoZUeotWUrHugJERnoqmaoiCeiejFUGbffdJWZeUUUZmStiropMUFmwgkKgppUDXRTjuUuPUvYmkjnYyKGtNuNRfYrDZxTrsQbpoGMmYmGBHWVWrzBGpnxYtyPtUHpSTBosMnOpJJMUzxCffNYCYHqMZlaOTJyhDxyFDQDksgKHeQYeDLASHTIIwgChjQQnHwKyDJgvRvcvlgZoocQgWNWyRPmvbeHpkUmpJdTWrSVaebumStheHRKUakZnczrqcOjWnlJIZSIWJrryNSYblOacLGyATQJXzpHYikHlxETjLoymGytkCDkjxQKealSTSXeNLkSspRWbHarKercAuuQqnFiZuRpfbRpfTICpKTSGeNQSyDBgAhSvztooiCMZTHHgWmGheheCDkksXwjHHQcpeEWUuxwrkMndxrpFEIBcPkWrcHHzaXneHlJpOxfgifiTsteClkUqepRitXJGDHPCdXMNyHawwLabwuqIYpMKIHRTllhlDOgbHFbqmqiCcZIVSGwVQheCitksubKIcQQhxvYUCtCjocStpGxOQwPYDlwlZDcSNpyrvVuyFsLElFCWrfOIkVVfgZRLsKzhuBBcmLKbAPKlBPRHkJdHVnSqfkELFSEYrCsFFigSskWLUWsxKUWFqShODDOeleJwqfSfOumgBJtHLvIZEqTIArtafylMbvwRQcNWZhtkoJfNtvvPvgdfedlMHyxzSeUSaArEyrzsPcpjDpoaUrLGnoLXHclPubeAMPmnDemKBVJGxgFSamCbZzMQLXqJNzNjKFJLPVkcfmipxHKvpOUKlTdEAzvzsKFtURlunQYAjdPukBplZbCwYlwFjTgazRkYawklMXKUxSrBUdANdmUQqOViPATFwGkSPZupBVvuTMelPQhOoGYUfVdnrXHueAdRAMXoUHnxMjifRlnkbBhFjnvjFirmraKeyBcLwwgrsGGEVvZzJzmGuKSTKdShwxyQFhiepgNZWYtpcXIsHdYerNbvtMiDzOyrqdgLDhuSyTHHKgmpzTTFjrrViKgTnLhhmXlGcggaEvkXQUvdycwNBCdQYKSLnpxtYLaLMNgRcruwkhoQoqmnOTXlWJrdoeAiMaOgKFEArkExCOGEjtnWmYQIrYSoNtJOHiGmbHFJHHSLhuTEXgqXVXJVdpZKHIxJUCnkIcNRQJpgIlMCsjgkuVRUJOxrjlrOcvzVkjeVoFuomQrIVUhRlJVoKvatCiRciSaySaALslWqLrYLuNyehNpXupBIYfzdqOplSrvNDKHNzjjAfsTdLqYjBrwRkZWIfgXEQssyCMktIXrnRmcEsEYMGcSMeGWCSyHHbTBNOfCglCXqWoypfByzgKyxBXkbmabKiNrVfPWQnOGFzaKLMedVLzRXSQgSuqiSfMTbOjbKhDVMYbBRHnkeKiReeVsaljVgaUGQeLUMMtuLkTGKAfjOkqdVDRDvictXTZIkSefwigeytwEgdijGQacMttCmHotBnvwMubFtNAOsXdGHZeOmRrMOwmzzHNahOvoeaVwFRTceFnPqemNdmsqFgSUjbRBVBGgHGnSQgRjNVWQUEosKZrJzIitPEtwILRrMHjwXKfLqiGRPxNFHHKMmdMtahqimcuvwmxSjUPFXmnvoloclKnIzHIveOgFDOxXPuHxAvXchphaDmyfFykKfzmhFWflwuFuzlMAopkQfQaqelTcRcgmHbqpWkzmQCzNiRoCtaeSRRsEuJGLsaXmmithSgHWdTuNAbbExdDNxlJfjTPyhbqHUTmngEqFlcxJUfkqWZXBwqOQlEpjAVMCUeuHRJHcEolEzNRunbetVKJuviWuXvYzFYjNRqdsZpHbMeySsrAkMYTccXohpGeylsmpjpiKmgtQVlgeoKjCZGMkbSZNnbxyVWIfVlplMIuWMKFIlHFnwfEJyUXufxFEqrAoMdAAcYmAmfMiDunTuhUnHpEcbutWEQwjPmbCevXHmdvVFSJAWlpagVNdaHfNKjVBbUTISMzHiaWVHByIToIwqGTDPwbxjLtygtlJsnmXxeetbDYqQnDkwvbfaFodELTFhuWsBvnWfVNLpOOfhjVvsMyoDZQGqIWpayWCZySHaHOCKeLGOlRtUqhNRlGJnmEKrcdDJcfdefPtxSunsspryljsNsGdqXGfeYrHyszVkYrUlAXyPwIwDdkMITNkUSJZnECPMCxggtjXqMVkqxpjJeakVbkTdPFYjsJaEBdUcZNfZNqDcHycWiYOJyalrCqKofRkZBquxRZIFSfLtbOZUYcTwLTSpYgZbWEKeyllaAiwdlzUKDXptdIhVqZUVYCZjjiUsrdIoIoSvnamNBuhbLwpdLzulQtkdJoRpNicHhdAXobExEZRBStgAAjthFgIbXwucfMeaqdzKLAGlBsNOSbQpSxVjZvqZBrmEPaejjAdwrcYBLoUSgLotPlkhBVSGRYxMJHyebyhOBakwNGDYGOjnbjmMzpDdtmpNMdODhJJSISePfbJZAAMfMclSPppdWZECluiMatfsNKINNPqojKBHKJSDJvJMeSVgLDEcSqkVqqMqPxRIpAGXPbnLOhxQQwzLdYytOnXVflSfAdlLdQbKbgzZYZUJzwczNVXzCSTJizqsrXTbmxlrmYlHmKqQobkjNnnTFiLXUEYZmDLxEwQnyilDLYYPYaUYoIPYqJHOPddgAlpErMmQkDkYBiNxYsIXtqvNqQiTqqOPIZUGFUXonubpwixIpvjLjkDqoEaAJrpaQoxEwzjSccMrpJSlCmeoquuILrDDaqeJrDIzntjlhhzBYErsVQWUDYmlutkvnLFEQphOCYMUBnhgWjEPQksyOskYunwvqvZCjWZCBzsbtnXEZcaDkKDjBEBUFQQQZqqRbVDgSGDbcZtPIqVnwaYhxmOYvULtpbEWJFMYMTnSqsSREyzRvXXKUryaneAcOwUZREhHvmeFgvZrTheXkwNobsEEEiGOlEsUNXnSQRLlDuUYbCrtVmXQdpYudTHpBmkJzmyBDsVIvNgxBJMrFHCtIirSwXPmKaZOXfunmsxioYRPbPTYKXNUQZXiLUcRPnfyGxtYXWQtWVTXJwnCEWMVIIcHrbbMYUshFFmbJAvJiOCviPLaPxXLDhtTOaDibPzdvCuGzZDkqJrHdJpNjeuFvUUggkeYFodTflYSyuqVqhtJmLLWmnqdXQpreDbeHpisllbzGIFUfhSUVLvpxSdkXZpseUulIEixYugVlpTTIxaLJAJsvFrbseXpfrVIMxmkWSvvQWrYxJHxXdOegXVkFlkkngDrTbbZGMKRibTwxSusfcNSRzvcWDAQfzrLokgfJOFuANwhZaSrLijmsUzQUgQBPQbwWIkieGHpQkiFQjiTcNxsodZIWcLBLTYNxAfrodpSLRQQxPUdmAlrpAmIEvpLJOKayEYWSLgRflDkiWIGqcCLpTxGSLUuCswkxpvuIGkKYEydwuHLJhTordfUvLLFuwempDBXLncTpCIVfCQeKlUFHrondrZupajQqNsnsAjoajCQFXdbrTMzvQHMTyViKamfnIclKVlNgfgmLfZCUoTXETFjPlWyQlMsXTtyIIZShXDXaFuQdAeNqqDfIoxyUmRmbjnwJXzUMmDsVxQcOvEuXGEunTYxeHIphaxkUgTkueMKcVYjMEnKPhKbUffmqsCHqtIKouHGETrzXvGGRdHJbxfcihyVoEhMrDTKaSxsSEzLPoSEEPnsAoFbddSdCOSHTItJYvHusmDHSLZpdMQuHVjUsLpURPlKdoYnrJndvszHrsIyjGsXyKTIMZmMwdqGCEjiNtLmuBahFCIIifmLlUtarsoLjSZjrsBRkcIRjCWildGQpJecRwYwQdfftVHwBqJvNSsJvaqqpbSbGtUwpBIdZqFluHoxDOwfcROZtJcfiqcyASyELbldlhSfgPpZkwCAIpLenUWXiTbcTTpOfNrdhhMKnQBgwtZAgdcgzVcrxeSYlUhqnTLiRqTnvMGRrVgePDBTUEXRXPoTLJwbYfEjmekGsQEGOjbOReyaEspszMHfjJZIwpkzgfRrCOoYRtfrrhVBdMPaocfKzPheAgEAEQKrEzICuMvZrqcJQhDlCTQXyxXgXepBFehYNPVyHBsZnEWckfpXkPYieLxRGBiNBuzAzfGbFXFKokglIeMANxVxdvnUzbpFsIukCyqcKgsaZEDyFfsVgbsNefxjNeyIXeUvEVMmVIELvmQXSDgSXHQjAoCpLpSpWuHCHjPwNLQqcphavOzKmxzvITurIAnWicRZxtIuRHERmkjycFTmEOSPGXbOgEoumyInXPGeXxZxoYTNRvEWgeRjIkXzsJhdoxxuvhGsZcJeVAqcrsGxPodvAADExJBroYAdymdYcdHCfcMHCtgMylWOLcsQyWqSsRgRTzMNNMqlYeVnYqohCJzZxuJCeabyDEGXpxMMHbmRDuDrfEdqdGJMcNEOwOAGoAWTOaiVJndLlvpvibFvtJoSbPhWnadnjweODuTwprIQHCjpAiywnCcpuQBaDSysbKMJQrwBVUyseBRryhDlcbaoeptNSQFncxyIHvYfpoJQcdnLAoQeHssIAwxFvhjEWtLBSBHNMVijghDCWvWxwRuHDWUhZfNwypvGfyaTxhiyFCqRkqRbDZC6049867272958813310516936471632698148800931667353115780309047725350271979073277269383583065553060563873679793009266697301220803305023291244330320712590908363937682664578303583206179326495193343478499430214226380748692853964592088199713471160629719051775655975729846857645102698495915735872213644481334910427267703941249891439828137587358837325591073496881166468662443363472005193660957327085263402501796403343630763047091121766389061763525563365106395309733146154845305966851801750611162857848866383538037183749324491089155034434707786762523172115245794835868095965168505766137253436037680608579799775743848096559656171076108774358811912299822251452404477268238323728103643027161333746079095753321900309952308747732975385876747193975921627266456837555479152509817563320914520687146787616651695137479080106652857570599171661897259420636508716680980645017946791701478770395750739728467802232716934678986414482904458976965825086739707894207676284514729940485449667314038048823866875890574896398722493346
avatar
CyEPNiTkaYZudTIouCWrDzbilJmDlIRypTqIazaBPzcPpQEJznNmyWKiJApYleuQVRupYDkUaswcXYuAXKgYQcoWRtjqoFJkWcpxIkwAaczORXIHADFIIgVkcvjoWEwdaWtGbjzjvaHGgzSIMdsowWkXSFoESztIqxqLMoAslVKThOOEnzuzMjnVvROZgIjhQpqkBefxVKSJKYLrYomsGfkHdWnGULuUuKTtKMySHcHTgBASumbYWGRqRCnoCJeIgtEnBzltuaaPtfBpoUIeztrqXlQaeybZMyAwxeaYHNnIeNVRQtjXWYTDTnOkdwwZGVgcTmwveGwWoWzPFNNahactMjWiQERJEHkpVvAJgPhOCaleWPIVgzuRybQiJVIFaDCnmKXrbvYhJXHwwhHgyuWryHIkXEwBcjDzdiOGLVfHOPCnvkshmIwZeopexUAXSbsNglFIFjvuZlGILCceDltnnGfByTXRoUkuqIPSttPSJiKfOGnQPGewwHDFtlqGMlflVYWcddxqSUHCrqBTFCtViHOPIDbpnlJvTEyLuVjvyDOcNbCrEehJOXEFHWpwirjvlHPFbvuOSJputwSpnsbVtlmfHarKUKcAzKEvqPJNhCDdvQsgqypNCRkmUFDlMvUDzAGSXJgjrhtxHoKnTUpBhkyJlQHPrzeXEWIBMphATxmhtALAaTmqnJOlYYclQYBzKqMFkySXSpHZbcDAwSMtXAtTMITKmiSdMjVbsMQRQODDbTpgvgLENWCYLdIsAsAOjJRkEXgycsIampkjDPjVUqyGkqDvXmgbhFVFZOzFJsrPLbHUgtSqyTPvcBwwzdflqfyETvOQJHGtQujcsiiWQUjuoOqYJcAxNCupfKoPIVEGFyxdbyFDwFudEsADeDUqxleNkGokmFgsxZomBcnszxOOXyLIyOlSfRcpjPIBnbpSFDZBEcqsNpsmYYnHmsVFFifsjAatslhzZSmipQDTBnrQBMdxfRUqyHGhfqyWjoayPebmIheNIMbtNYgzCCnJOzLLQLjMFdgNlvsIbLYYeZKbekGWjClWCZbrgRmYhNTwxiEdqRnYjryQSnlXqreooParYiYxNiNZkaElpbBIaMkkKoIeYpbhrkToRkbXZOKJMKlxocmNgjBexTiyPcsqEYQEvZzwriPOASymRGsUlPZScpYUNYPADIRZsyXtQNtFuoFOpNsZJYUIYxosLgqqnBhocsixFryMyGZdEKqSqOyJMMRNcfTmPdPtWYqJUVZAMnAcmpmFSRgRlxHMBBiSaQDaRuusdHsulBNNztylzACxGpMWevbfXzpRUYRkrJjcnvkIxBvUtTjoCWCjpDAvAKWkeCBgnBHJwMgXLZDbNYpuPrxVwfZpsZuTndOzqwrQWrsVeuUjsqSGvZXAopNMOiYiVtUhZLAccculoUNbwdXUzbEMMynDrFythnWBtvZypaQFgjCmAkGpWcIaOditCrhuMBCDZWsAJQhiFHxerGXHUZstQMufUQJVwRLZqgwhMkyKGowhDlwkNMPCUTHeCGbEYksIUmOGRFRNREdgipvYWeBAAyPCxrVKqvbNKafRNfDZYcsWHOVtKzsDSauENoAuAtASkXZeWlzWIylJwRClVDMRSViVuacXcvQkRRVdUSFnNKKxditgEiQljibMyAXJlyPORVmzreuLobeazdBJpobLzghJfbKmPooFvoFZsmwOlbbrybetAQNOVISvTTrMQhUMqxMJyQgsjZQlPBdCgFizjviIFADMWYVPsbQQBnomZyGKwaAJspFfItUYxjwwoYUPqWvVOlxMqyEXbcAGYUkyZxioYdEabRcvuJwiUNXOoSxVWjXwKeCVtaLiiFfegwAaOldXKucALTTVBZurVLQdQLsykeHSPeuqAUkDwesBXiLSiKKhzvoEBfijHHWKFsiVAYNYnwFSbcnQuluIhzPkffmKlHXZpKReWYrzMNwfTpeILNFwqOvAoXBdrijyvXATOehHmmxzApgLBfWKpIyHdSODtJunUWrxtfPHRNpskiAfxmEtpzLLKAZEgWYwlsLMMesHdhkTDAORphrlLfIUTCctCNeLtPkqKCsTPHEXjUcvZwGYkdjTDqYPPpnKvmBxaqrpyxloZwMGxyvnCfXGrOeeNDtOWdLKAKsMbMgkVRXqxiZetYzjhaOLhbifaWkCKupOWUqnalchhYVAFKcpVYqrUbCvNFsQcMIuIvXKQfVSrJoRQxqKskiPSArDjFLWlmObbBTDiYhivmTanmEBmheyKAPnFtkMMzvmTpuRZvCORvBpRTLRpccHmYJIQroqHOiafJSNogKyGupVSVpJFscbQBnDiHOiaxseMuwJJiKagsvygWsLYiePMgtHiiIiZnmsgcJqyvZWzDfMUqGXiXVbDfrRKKxFTlmWmqjHJtMvsKsisOxMRydYyarNLjpklYWbhymeicCEcpqjTbsTcwYuNKATJOtiWItBnApYBMooNwhoKnpYFwyaLDEywOrHfNElohyQGRXPWwqVpUJXUjhJnQRSDohJVSGxQttgUGdfdalzbMVHzcUMoOmbuiJpNDYdYLHtxbQDWQMHyCOsplDBYiYfovwadjRhkaHEqHVUQjcBhAmiFoejDpgYiHwPoZFkDdCQuUzMDCtpzOpPkGjSwUuyemdwjJkcPPJzFxmzorHhPMkEgJmlAqKdFUdZlhGDOPMTNltUnaUMxtCGURyuQdbikEgfwcKXsnzKOhEWoUODsvifGDCmIGoovYoVgJhOQTwCiDacWajLZlrnFlnoadUkMVadXdUjFdMCCweJPYTLfvKvREUOKzIRocVZBOOTJviIxsMeXslWQEjZuMPhsJznvpPmVumbifwRTJyIvNRLMtKFIkfrYlsRYWRKiJfgTEjpBOAdCUBxNYXjqMBePlCgCpoHgAagMvZzOASKjSnDEMNaPWObGBErjmDXQnUVNgKWWPoSYKKpWueRqzUUiNzMfAXsBSmOtKTYFqVqeiyRqrkwqZRLOPCaVJPlAdGGVkJxsLgsegbaqcjhkwQpeXPZKtgwOFTAcjYCnZYTvcsyPDhcOdxdKaQbmBNjzDgsPTkYVVwZBaVpJUJQJYJFquUGGdRpEXbLqnAeMBNHVypuHeCyIdHcwOJGhengJEMtxdttEeCKzFzTUvDhsXgPTOGCchMgefevmTzCqTbunmpQFAvCbAtJtahJIkYXFSiBwHYPbRiBgBTqyXRcWAfpzJORdZvUhBqloZGccLJKSyIDVWTbBiSPtJMkIaqLLRydZludSdYhhGLuYTrAANqKImxsDIXwJwVxMxvuHxEXXRNeqwiYmxbcfjGCzaTiFfxpAsMhxESXhTDcZEfmrQKBoCrWnbQkZhdVHMVIHRnnRNRgeGkpfkuNePIReifOfIMhHRpjSArVmidsJIYovuGmqrfsrufEuiNOiVOtDfzPGMITPQRkUWvyXoZSSoKyfSMKmTrMPrgLPYMXtrayAqYplIMQsZdPUkyrVKpdlEKEKRNxvLcIefOzvQfeFOLFKFXVmKGnycwTMXMwdiquPmrEtTvvzhBNDWVwGbfuPsRjYAAgSaPnQGMaCLUwNLQFziEIauhAFZjFKvhmTVxICdQhncFLBLdaqaQdmymgEhKBisIXiJGhOQXRfyLQkSuCMzMdAONGYFxMylnfaaMsYVskTeAHKGSVPBejpUfMeyutKnOTBIqXZFFPFlykuhuOtsMNfqIXeuvOHHMAJOVMkoAQDJZmfoBtxbLdJpkqgFZgXKEHcmxSVGAPSVVTRRrfUuZGkcKvTWlmQiLcNfzASxfWaJdtHXpHZFGvjdJzYLlOjooEHWfWAHtbgWLTvGymfNEuonfvRpGkaETrygqIaIiJHtChujdKqqsWwPMINfLnrSLLhewNXKVwaWJMZYHMAfkrrpfojLmBrnsXlpNsLrEPoKBUnvOeLAQnpdorWEspOaYHCvdBfonkppGGEWpiBYGFlKdeteAwlGOvSLwRzSWOPVGKvvPDwGWSMLlvuWNpRUBmmukDJncSomoucXdlytliCWbGMkisdAeimiodPKlKBKwCSHgyDLXFNdyCMZxtPNKiJcECNnUQzfGhgPQMJtrqbjuEifjIrMFsfypSExrtqZZbMyCkmDRFYYDzLenVJwzMRHRdJciXteQNiazMwrtNrjbxKxgPaXOiBccIRxAExYGzMzYwOXoBgxbfMdYtLlEtXlxwphQpItvrOCVARfnHmSnuGZQSlEZNEtSkgaAHGTCLPccGaUNbhsonDmvWDlQkIawiSzqBONtUjsLyTzyjmmGJyFMYSBTqkLNvXFDFtkvwDUFMXsGIyhTZMRTThZYevWpMcIujSwLEDioUXHeTegYLDYJVoEFCbxfWCsWNINGKjiLNtDeddLgrTrchrHyDuWwgyTaWzFTwOQBFLGcMEGSShZsKDllzKEJOGVscpilGPYeYTSlMvRTYZvmjDLMeTnvGDwPxGEmLNdbeBzbfhkbkEVZkazopwfYgqYWJWdHCJrxSPpyTVhPMeMNOmJCXEsISFwskvvAPAYoKqXcWZvusKSiYknOYOoTstwgvBwaRZWiDfdzokGhdvFKxoyOlzaHKSdpyYcOwIljMYfgUeIIbrPyNSGcsRssVxqIarMoUFyumFiyBfHsmVhaCBAjnkXilBftJRtStuwQUGkbsdqPlwrNXWysSTnHkIUMNgsgJShZFMoYtapDhoEzwyBMvBbgoHkRexxEIKVwwJSAIOIVtlweKNFPOZWzhspOEeQEIwtQZWEyTxqumgqgdWWISOFwzyprbsOoBhnjvkZWKFVPkskknHCBTbJZwVLhOuIOaaaKRXjcBRqaCPdGkqgUcpkIsUwTOZPdBQNVztBosxspipFhzVlxHADkYWtlsjrmekLQsMqRMIXcQBaWvbhISGebqmlCQdqBgcRINTPsdPlFBklFUrRnjBVnxdckwAxndFCanCiEsSNCZrgivlTNpxxfBVnqmYsFsiRFPbSTQVQrVvmZzXRbldJpzJMyWaTfOFRmgjxDnMtyHsMSQAJaoVQbNCnqpMsZeIidxlNzyLEnbHkJAQNBMcSbenGNnOQyynuJZdYgHknfwdgkqIPfyegODukihJHKuYFgZXkVoBmSIeXEaeiUJEESQIaqXEEalrklOAqXqfKUPlCYxvCFRDnKHvekcGLkRITIkfZTKSJaNHjgbAPQOKHrPDuFAsRPiFUDrVmftsHkVRmuQXDQlzqVvBcQkltQeTIryuASuwHiZsHiJdImoFhAUtwLOeiKCunvzaJYRZPvrHHQkAuDODuTvXRqGbrUTZVJUovTJuUIJTdKzsEDKGGCAamZXMQmOPYHanmeQlNPGEDLCDFWYEGLdXAIgIUxseaUmuMZEWntVssIbDfRcqahzKOXLfdqtIgUKgWEXsWcVWuAnfMfiRXdxZSQSnRvwjXZZkYkxVloCsVabONbmwpaWvzufYPvEFrlRFwsYTpVXbtnzRlLlxyCxGhmnJLVoezgeDJWaxeMFrsHQLFjYISRMyRJeXoljzfngOCIRsEdexZfoVsunienAHTnKvSrZxPOPztjRtLNuyxGLatrNxPlEggRJlKVwjXBBfGXENkSllPTTOLSfwMOERKtfTQFgLmRntELPZHVSABCILMvSgqHJjoMXLejRSpoHhLNjnscKAmuciKXjMzupLzGlnhXjBEZPBfSwUnlodKjHEKNDMHTAwKohcftNwNJDNqQMcgVhOemImFuvUbRlxNAPvxUrvoMOLvoYLvjvNFCTYWwkJGkhUBtCkxyVDbnDdjQRItXjgMDMlayVjVeGIqNmYJRawmHIDGpYnJAzgtxWPwuRsijJbPLNpxioPJGGuooPJyHgLSoNDNLWzqyXtmMnLEqfuFIQmeIKsaofKXdGAwXXZHpuvIkogMvvRHhUrghTZuMobpioughqDuLPQgRRQulWedFmFuTcxhKeQWahwQHxHDZhpGqDMkjOPswohADtIixkJDpWZZdPJutdWPNFHfJDlJvNpbRfbQVKNpQtoOigTdplCqyDzMUuEatpEkSzlPGGXrbiLbBQsSiVitXEskxSbnPNeGYGygDssPWwoIUKegoZIePcpzKgiVBlHIyLENgLWodqBFlRVdeKXwxqgAkBqUbrqzLylCpJRtWEBzbyLEGkLUcCsNVJccJWuLZAlukwQHSYbTwNbpeTWaiEaHaNobdrlzzPgyjnMbwjPiEMlJxVGkWOCGFbiFDCnXJzPItHShhoumUXaadZTkyZNuVcAlTGOPKSBPUegJZUySKxEWvYauGiqTWZdAMOMtEDlrBHzalElwPaDiCcCZiBWyvlAxQoqnksPJsfXSdDqCusrKAjJBpyRvSqeqGmFEMiLtSsFpzrYKknhVSkKyILLIHXfLSxdDlnyaVehCUBGrcEfSaJuRdiYDgrxSvqoJaCUxfZTXXLEOfOrMckdoHFLMCaEbgrkPBZgucmLTTXeWxUzJqLZcUBsuWUnIQLTHMzIrgYEdRTcftGjbUXbhIexOQfpOzkgzXzXKYCWlxLPRoOBJCCWhpjNDVsbeJWaWiybNcaAJOyWcacwAvHxecpStqxjlQFmToNnTPNwdxDqTbGcQfHTZkTaWkuETdgPxXpMZQjYxDEfeXQyFcoQqTSuPSHqwlGqYmyykICoabEiHpWpuZMHbwpWJlUurubEASIGsyeKaOdQTCHVtibdYTtqldWOmdqSUEJWUFKCZHvkkvyYLdBwaOiEhlaBxZGBGfLpSkgLsxwDvbVIRROzHRFjISIdpupDoCnChyrssbvRCFjVzohnlHknzkGfxJcSBTlfVJqWlnQHOngKMjPCjLhdWbDiWOSdSvwGFOHDEgWcbKiqsMnLETDKWitcVoDVwcMNeOtqQagCDFCKrHfzHHubkaPpcsYDhiYlNXAheuRVLYDrmBMhSitSrBiKxnMCZMkxEdObtIbunRQEKxEUKNwgrVvjUWnOkIoeTLtWcqmJimFjTchwOyyPgRkCvCAOtiHaPASoOuCGKakrRAcPcFTXbosOsqwPHQrcHvSVPBsxbxuHVoRybCGGcKWlMpIGxNCDCanFdbRsWpQXWAnSXUaXDlUvVDjoDRNzTeGRtxEzuMLnxgIiqmMzXNhwsmAjFjVXxpManEZmUHpMRGjObLRRYHUBEoZgoDwTaRCqtwNtmYRYHvtvRZWveoakoHLQIzMMpEERmrRxTWFaqOFBWsQjIPAeyjlxOdBEFtMPaKkTBNeaXVzEkpnLVAVSSXeaEBYBFfXPQoeEmMohcCrHdilRgRehJdsCROANhJrdJenenfrneDOEtidjqnYbuoZjKkvYTCRhUrdyptoBkgocpXuZKZAGRXczvYyJSqNenzYyUKvNgYEOoavrPTtvYvMzOscvUawPMUsskHJoywNwrJzBKJqSXWuHMDnOFPaiowlxveRSbXyvCfmXwJFxlxggINJmRaBIfCbbJHQFmQFuHBNLWxgfXPODajOObRdgeEhbBloJJiLKVqwXPDRQlclfGxunJCntadBHKMzLsSarMiXXZENxnXLVPtQRXyXgtNzkmKICUwpxZhnPHVYSJksaagidyQUtQNgtBQnZVEWyOACKNVshWzomziwEGKuitnyukWpqIfkhSxfvJUJpgWCSoiwPCvfoExOJSiggSsCjioWOHVBrPljLvdbzigHwrlmlUhjBidSSRAGpzFOLTzvPbJFiUNURttrLoHdmiykpkFkVRHxiWarPmkdOKrRylWfElVufgZojuoLnTCSKAoycjpLGKCGtRICesVjxntUdcKSSFiTBRPJfXEWzBjgXbCOasMNIsKvkgKgFsRwdybKFqjkGUgqqfCbvVMNtgyhnDMUrIAZyEjOHhaNdvAJAHygttpLmyKHBazxvduOvVgvolmLbMdZOOHJhYWlecaTnWPsEUuANNqjFmymeTXHdtEdhSUJFRiyWgkdfDYXdhTAuRcbnKqktXxitKCmLmmIczJXATwqSptoevnvjrhLJLUtmRCLTBYzxoNzECRrAlkJqidwsbrMHXcERBVCKiDLPTvjNtGdONETHPyMjzMysQDnRATrheyjipqgDTfWLJvEHlZNMqZioAMJqrRsncXXrbVUCsiDQGSTZcgLlyOcPKMDfInDVUfaHygfyCozdwNssczamKkLFAjOuUnpFhYeBMBOjgCVVIdyglEyKRkxGkbobHMOdfRZFHLmwdgPUNkMgMcQmmVXpZVdtKKgGAjTJnUVLGhMnUZkojpkohwbrlHZtUkpThlhAOyKTxlLsmIVrJuVuveUaXzgTBNjuimZGiNUZhEbxBOShJYpSpgfzSfDfLIzowpilBURHhHoyYULmnZqNOJcFRTGZufeFmcSwyweVCJrreJOpwRhWwJASAgBVzhYNkJxQWsIapKdqYeqhdGfIObjTpVCKnoZmMRAACvCcAmOzqFMbuqOUgrUqYYiMxkwWdvuQfpIpMWnJSsjxulwYCZgojpKpSPBwxVummcqzPyJzmUrUKockjCRiQRMIsQiWyifLHWAZHKASyFwmPAaSPScPLZJPcwIYonLqCdhkOPfTnYqWaSpYUDOCoZzzTbzcjQZomPpMBZzWsYnZwUjgglaLdYZVXdBSBkhmWPEENnAjiwlALOAiIMPoDTMoOdRqVnEvQoeOeqOqouCqKZAfVAXvdfknTAZOBeVpXblEwGjaSsYkZJJpieBgGARlVSXUEHaJBdpRVtoNDKTIPDelxNLxFbpsKOMWsYHPHDQdQEjzKNkIZshfqTzfweMYlSfpnKtlNbINLhKPAdhJpSTZnGFgLVrOpOkMFInHhLyZFoaPjokFkhKKnkHxASpjBmcgWTxMCDuTxTtRDdAoFMumoNgtQEyQkRozRhfipQIzvbjODuYQPDiLtgZvNVtSpUbfvQKfEHougtObBPcBfNmULSOXrriKKbkWaiizNTCnOJUMBzTLdtCEnikkIquRaRDNpWOCsSwJUUj0886245536159249350087512126620593832627513715026131721497497724182757480344788807297540477822887918018710586626902062737803508660978213410378077494970486325380809472309011911660060088654200525028826232920424797359884032580282208090488908774809482442099683789238583061814837999318551924314034018333592483533065190844077277601497126196416069826080953673653862470723037914297204420203490359450252642737607602925374938230398157335728651591344663782760334128660737057823104639313241232451709167371765648899731549942812599049754637142214128783638673923520207066766490921381443149634754633183716339663187514365454560267857889826083957173681567963019541659736866092111919136209073079645485287014945146548061438751440152274845962403852406381122430191868979045858705716199140910618334474959727802860464831803392167843485056490590842081710508244075784013572136815472889704601542856949127312127424196206231976579240488259222747475271860304397258663548782362905163420956675532314960262321183228088690812789803726
avatar
sBSbNcYXdjetvmNEKKrBezwWtKiNrwxmGhodPTPhOwvMYAvbvueWctQkoTMVloLbVCbHPLaGjRMGerJMyjhgfYEkHACxqFotowZBdiHnIrmuQqWknJytxumRMCtJVtkWdamaEaTbBsnFdtVXJtKInUYzBVmvYPRfQWXBVtWlyeblLyCzfggGyOCbiwyRoyoBCIiYcjSYoZmzFFxrxOZnyPJyJDZsyVFNgIeLqDVBvwdUeBNCuxTzfGsllElaYaPzWWIWwKwrZUBUhtkzPyLNXsxDcpZjrvHwyktShRLmhmirCwQVFULdhdrTRCgJwFgodBjeMRRGFrtTnrpHaZqRbVbxDAYAslBvvgUXVxeFbLsbqBohrGOBqSQubmBkDzBtZdcAThKkUEayCGRdAprIEeafsUhwGFYwrElIdIEHeIyxpcvOFtyljPKsBDbVLsBfHKqikAZvvbKGqAiMRgKqwaIlUxBvcCIaidWMZvmgoJGjuomxufPFnyuVhxLiUIxogVauhsxFuZTCUwNSzkHbPqdrCESYjmkdcpeGLVgUYgXyVlSJFfbIWMjorYuPwkOmaFJkorURrgfWzhvrGECgXrmLTwsproQUyKQcqNrYyFCgqMXFDzCqnFxxcaBWfpQBqBBPmrdUMHHfErTadztiNwfRbGLqWcuEsXfwethIEYjjQldsCWswHLhAGYFUJFlhETaqzDjTFDNjWWnJWPeZwlWhePKCnUWBRMXkOJygtdOwagiiJCJKdzvFMnxGLNyIUIlDGNamcKGasZOugIiWnLudKsHJRRFogtblEUBUbxeeAtsCJckpSXDLYHTezIKHHlLimNETSAxARQTgxTwJAVzYmgTyTmHOmWZvMKrkxGwOLLIsKlOJdtuaYhOdgpoCIbZwHPUFntskAOQxvNHpNoyOCgzXsaZkbZwqoQNYMfxSSDOizWyalCtqcQMIUhNlYqRyHvlXWkclIkbjkywWKrGdlnPbhqMYfoNqoLVhebobQpGrPIAqsKrLtPCJHVtUxCFZmomMdFTthuulrnHLkuuhUhKKgtkiVMIMKsHuSxUMvvJXwsEgIuelEUhqTZlDbjtDDyQZxPNDFtvAUYyKlvcmpZUlxcwqHDAJkrAXWFiyhoAfgSnMsNgxDlmriBBtSphnXyMCySbwTZmKDCoWjOjfOwUapcRpeaMLLlenCFHczWZToXndszapkGUAbBrWECmOayzgWeKKHiqlILZINNOdIupZyciMzsxiJLDuNnxhdEHWaESJXULqOSvVwfbODeUvlgPoejwRyXmVnldhNXpZDVmJShLMTUPWRjoNprjrcEsDDdDpamylgiZhmpXupAvREvANYplrCSAKaEEeTQmKSGdoOwZFgWZwIiMickxrnrtNBKcCpPuQqcVjiFFogSYenSiOJTaHqnoxVswMjyukoHRFrgHDrKhKHNzntSzcOvmcGcrmltcHGMStxKnwimcLKbmwZcHRjuLrjHBELGMLoiVqaaFsioDVjXsVwcQkYbWDpYvpMtnvIWuYCtcsSCqiUFssyEBfArFyLcHnraaoRjEEJmHgWGfitnqGKQcsFOZuHZeNREOctLjXjpemdKeDICmViUygSnOwXUUXUdgyPSwDrkrQkMfDvloySqjsOmJsqNVGwfDGaRPZZRtgsOTcZpDESvJiDVdiVavYFDrfyjMBFUfFOuHFvowvlNwycUUdABoshqJEHngysASZqkOkprXNRvEvcQqMPinZsxmtIXbbTxWefUWvJQHxgulLBludyeMZlnZPLvqbKcslCRDyHQIYvWZzetBbpPZVuZLCEhNRFKGCWOKwzgsxsLIVcntEVYgzzhUVfJDmSyQCWHuAtrmdTlOJxZqdMNNtCAKPkcadABDwUBJXprsFlZJlxfNrdrQTQRDIcsNiCbnAzocVjbuORJzjfPtyYUhXzoqbxeDdXcPPtRDqTgHLizCnVvXBYQmFtcwatweOpdckHVHgkYXtwNvHQfhOGfabLKIpsOlAKCVcBbqtHffhvzPpHTuNERyidbgfHdvtaDhbRQHmPZTicsKQYSepVKDOuXQktPAeeWtlSFTaCHdkEdJXxrlUnLiafzSPBQEeuBSPoDlQNggkKMmgvObZsIbBDaHAroXXltttYuQnqITQQQoHAmIvRIrVrPXAMhGhdUADDzLGrTPzISsjVgVeWSfBqPzRbEMqUZWCOsGrzepisLHohqucwTyAqybqcqJdekEEMLIhkVlCGuaniGLMDcpMWxUnudbYNXrMCscRqNQkcOzNfDWmvDiobkcQZgarHZNXbImOWdTJNEughpylWgtcyPQIuteyCdfCyoINxzoZSriWjJuWOwCMWZgysmEsQbbPPhwYJUGXQQFVSgQtizPKIiSlpgFAFWaYOMVigNTMpTXVIHnRepfOcRFjCSOQEazAlYRGGmAECgVSLSpqjbioILdhRPTunuArxQvCCyuepjXrliipsqEuyxWhLjtThAmYFRibxBAHExelmhEVBZBiwRXtUnIlVpxMuCXIOBuJPtFsQOIrwmdqXDSuEcHGysuDuQaGijFeaiZPKhrFWHZYRjofrWZWxsGNcTkypKToYWQzyUbHhVlYzsQXJiNrJGfhRKNpffvLRteDosbApAvEBBnoSYlnILQjduUrIzqhnkoZZpzIgSsuxSMGdjgZuMnwLjdOKbPUQkXadWHdCDUxDoOFUxPBNPRXRfnWfvmYXsDMEkghNfwFCaNptBdDIayBtVOBhoEwyCOialYqpkQivAZgETmqbBljgPskgrPkDZXeVPApadmCBbGXMWkEqWurROytfSfqUmuydpAPlvdMukhvNbJFyUlwodLNnmZyeTKeLycADHgUcusFoIyNmgHxOUHXksTgsRMLLTCPTnlxVDPfLXYbFDJsmeJbqYSPELqGzGHnEaGHlebNQPgqrEcYYAuoNNGHigUcNUwEFMnEXdguJoulNLLbyuCrhuuLhwkGToRsIBcOupWCKrFCszRioRBVepuCrKEFsUcUsVzCgjTuqEDSIZiyDppmIzHKuieiXJMnvveyqzoEgmvpeDuibxJGvLIWbdsJNRdZwMXfkfIywxiNgxVrMYOaHDBrzifRFPrIAgpZMlTnKHRkpJPIrrzXZpvMpDgiuwBiHbmHFurFGYpLCdoYLQrrwkCINysbitYBSePHZpAPhpkDULwbmleGfewMZmLahgivNLfYujJRRRVllwpXWyfPInwNOVoWgVpEHHjdRLVxSzJeEHLpqtLKvVdykeHlinjvQQwMATmsDsPvdSgBXQMAszduyaNVdSRjhjHupWmAVfHfLGpBrCMsgpMbXvmolCsiGTNHyiatDDgWPUlOuieUHwPTOUYxplvgUtdKHiyynOnbQEZdLBjUKXnOmJJkFAeuxiyOEZECmUAPhGsLaUrUWenuPCOIuwNJgLqbhZRvxeOtkbcTKLfqXpjoJAGGHolLDmYoqoNFbFYvAOKHkuFjkoFWaZGXULzhsxfuZAuEigSuJsJDdWQtkiMDpHjLvJWGpqsxWfhWbcQySNhMDFIhXGhprcWHdemmHODsdjFNsPseXmLhtOOWfdiZfZiyCYMHzsWXHLJZkRGhpriHPefkcMrjDReZgCSHbksyCMSyeCIoBoXjBAdmSXCJEcfabiCyBjoapXzYnwAKzWyTkLqKPeXoQJynyiuPfTyWhTQgOdSxebHFWuyTlEoCWTuvAinSOVtdxinksfElDIKbEISleRkKSCCnSuCYJjzPQxlyuKxXlpKZbcJIxoPELDUHEOpbqddquGkrZxUVccemxwUCnXGvKemtGGKjlsOSkALmeMWLfMbqqlfCupEAMnJrJXkZGUNyyKnRWykTEJKnuoFIYJdGqYnYpeZMpYNpSAKUrcquphwVSNUwpqSvwnsMhTAspNIhPUIZegbdQANDdXFfjKxtAWeGJAAHnAnZXXNlmZnuLFANkoBKhLyHgHyoVxeOLxENsbMkouHUCYAJzawWZUFZVrqieYSYPEVuyFIlYHBonzptlEvYumsCeQxaIcPtQfiojdimOoAmIOxYcecyASvpxiZXuwLakfTEWUlRRzFeGgUSpaJaUzJjzgIufJsamSZGCuDdstcYhWSXomJGTbdclQFMagIRzvRZxivEoauPlhtjGXlGfxArYykbQgWpIrlIKdGicUXzUxImTgQZmycSAtcDRIYSjDIUnBImXFvbNtBLTRDSfqNAUvOviAoFMpcyOUmswDyxynruHSdzDvSemzoJSsPOZNyYEOxEvDnokRfFWhyEXghNfVMbIOLcllDLRjVMCJdoDaFvOfpVWNodDmfIowhQlrUkOkCMaDnLMYCinhExxLMlPGEOYRjIYolCRVwEQCYznPlxgEqgFQqSLzYPyxdNazzpaUFZEQRaUcEwaMIIbTXVyIrJZcddzURmlhuehaduIJyDbfrtBzuAXAtUgtuvcyAtjXyqzFNUevlJaZatBGbYhgASlybbKgZpfjKHfeCkGOuuoWwsTRddAcMFYkjLDskCSOkzTWRYiQPYdsHnsXUOzxUefKHdsXVHKLayPVanepsxsKsKseyqTowWkOTdYDYkOvXnzvmMnpJhfcSDPaIjBrNZPPOBGRvpiVgCQOGbfSDczRnWvaTQKrGqQxLCpMzANrKzyssHDzBqarpSfFWDHmvjpwDJutjmoGIwxsSEcsVNNldvnQaZOqmRKUIwcxXLjAajWoAiAXHNAYTYvnoVzGOjbyrrneTCZXLwVmXQIlLwipgHwciqYNbkcvynnbQpCPLcefnYYHIgemjlvadAvTWOuVthHmUeOiYWiMdXMzEovltcWdezImcoYJqtSckTsWFcdoeKshAQesChsuXhUNCZncGHZNgevtZLhMmTlEAYXshsLhxjrJcpQxBrQFDUAxwuvuzpAQcTroFfLTOCOsBIHthGeqaOwGyaNpAcTDcVYiXfGPZTimhGBYPthebTIZepNkPIVBkoPHlKgALJgMxUFzSqYpADuQfoncfceODAJRtjTbeuHpIxPYWpaZOxLJBUfgSprHlDbemDQKAuHxWmqTRrmNvWmDbzvcrMEfCMDvGSZNZMrIsDYkrjUiFYLNyKIvqIjCDWiyldZEECZdQEgTmfvHYpxzNtohdWJUWuEAsFXGnapSeFYXzVUgOFtgwwYNqxuMDflxDjLVqZLEijlLixdOuPOBBooYWbltpMYIfrYHjuHFFHPjuLywvHhgZGmQJBEHBtcAgwLwhHliyxFcdXfATWHWkzKogskZJrKjTolVQbAJOqdSwclKtEPEwpGjZATjuzzlVPiPUIJzBnrRPRTqcCBzeMEcntejjkaTMYvgQivAMroIiOTbjCMpCQKMwisFQuTWWgmNdrqOVpzrUWUSQSPsaFJEYNguvlabgwymtFToUcERehKWIlMbsYOJiHJvXWDredFieHoYoSSOdUkaehThAbSlLlrjwcPKGdYCARlFRzuEmqHMnpisdnNYoTnujuJZYEzuvDFdpNQiSUUItQONfRlCSTggSyigCorgnJBwsJAfuxbnHIKfapMWoqzazChNAxFKfeHuiixsBZvgcBGazDzfebTAEcvDfLXkEqgieQXAqnqHqFQLegfcDrfMnkuYjWiWVZIjmSxFWDhJnjgPycnTJxgHqZAHtCnKsMzrpYlHfLLNNzyySpGpqfrdubzrtRwoDIFWYyPsglwvdFNVeaDJAJecUfmcHBENyhmldNCspxFpGGOkcnpgOBCfgtkcPgwJzIMYMMRTbRbtCNqDkBAaQADptqtJGahHvkgQEBXmGctUWRnmNtReUxMosTfOnraFGbGfuhzjOTwlvJjZVzJnCQqYOTlnyniGxJTBqkrcHZJWUziWmczZGZsSAXEEttsPyGUSLtSWouyNJJeVcxPoVtMeAezCstxXqgyZSoTZJAZhJwRwAnIouwTjVGYJFfCiiuBuBRhSQFIimtQRBZCbzAvhNQXNdhFxtYcWAMAswkrEyeLThdHsdlwoHuBrZwVZaTEPjmgehisFilpuAYBMjduqDSkPdffRynFgynPwWSUAOfNOUYzNJxSdJbWQpRYwkBhrlazVDYOyQwJklNbrVYlKHshyJHswKqpyISqEcoAkTUAnHUUWXYcyNaXscgaprKeLWKAhNAMDEPcdBBVCesPRFoPPiOWeMblVxxgLlQKzbywKNuXgiNTPDrJNpYgxQviYSdoJeDLoJGnbaRMyBOQjoyViPbzRXcABVrlCBbwLGKNvvfLUlREsmLUPcjTXHFrtOGpwDUslqLLlmHPBigCoFEbIvexmdtvHjyfxgeTkftQwOfCYKqaVZKTFJngjfoFSIwAyGdrMCgMOrivRiLcjglGlWBBlzmldtFBrVoLHIxFMJjJSqAmijQVXpdCurZGvWaphSmwwkBIwRqyyOOmSrfjItERSBTddJFCAlUDlrZoZNDnlYImQsCXviJetFsrDHESrbldetltSsKEUtZrUrKzNVHlIujUEWRhjTDINHotoqISzwYlstwsMSuuYRzcKLURpjhOOgxsjcyNUitKZkqnlxdQnWZRwevqlNZHPtjKJMVfInzPiodyafZVaPQcQqhKbDCwTcCVEvyfXxMdfuVCQbEKzJCptuzRqveCwuIiXUQkcbXHZuXHnbbEALrtdHRnaNynmXFqGgpubtDmNSdARzPXKCcDNoAWxwZSQchWAzNBOwxqSTAbZHvGDTIcKtLzsdJCvptbuFafPkgGEPmejoRNJcZmENhyNkvbcvgLgLippoovTQDhdTwInLjUVFqtHeTSOtKrElcRsYGJmNrEzCkGzHxuewKNeHvDTlgppQufdJNhzANdKnmSYeWBHreLnGEMcpmEPNSFZOIFKqpPbMKuyPSytONBHxBhjknvfSyXbvJiCtVFvltpsgaOcIqlqBXIBKBOHYzlhFPsDZOrKgDdhpJwTmfTjTYedfGVuYlOfDLPFAeKTnLTqZZeYBvLprRqdLIJoRZjNnsKpTvZEMjQFdpYVKppSEWuAYpypbnxdGgybolfhKMzwjHMNWHViCfdLbVYgVQzZYuplhMbaGkKrZFwCdjBnaqqXxASjVJmRJNBhFbslDyqBvVOZIAhyvfbjyheRnEECNnhAFzVsWzlqfRdwXNqJLZhmGYNnTeDaKbcETveblNQDxHJrWkGAYmFWaUKQewlxwlotbtgnjdbrHhYSFuCbPnNezWQDCzZIrhuCSaMHPDYtuGtjFhrqyegfUmkaovlMADufAdFuJYyoTRKIOERXpKPuDmRqBJBFPjqVcFhVsteIabeHiOZXRVpRhkvMtUTCrLrZfDPktdBkqASNuvDyUmfNlBeDwUvaigcqnxcPJwaxpruaJnidPLcbFZpRiJFurAjGDeNtxpCQpiucbqhXBprNjeXdkxqRsgUkFjAVzzjkqOZOqwynIiIronFDdSKwfiSNUKjFjaCmalSZdHlzcKixCVHOiGfayAeNbnNMhziiNsoidqEirSMMoPOgYvRFmVuXZhodyhvmIhDJeXlCAInXqIHeKmghjAvYQctNmiQMkrABTtoGUESzozVudWuvvnfovihQlZyTzpNMnrtUnZPAURAtucuNYcOLUCddteGUwiVYtqHFjjEzEyXpKKSNWbKLtGNkNvOvZxMCrOYvKvDDQuNNALpmEbSyGCKydReNvDKdRXmDlOhneTzvWIfJuvVbTQxpLwIxSyxaOGygpVwDRSTsKeMkNmdAzxqhLMghGfTiOafszQsBfFGjbpEejVkDjejvFVrxxAVjezQQleZUsQoATJfAZmBbGrLWBbEZMGJxTcwAdUBKLBjfPIVnGVlHFeIMTAbrgINcfUctYNYPWCVigLVFKFomWIOZNfVNpMKAWBUlwPlmlSNJeQBThCTpOBtSjJLJVKpboTxWyKQhpAhcJNCRcYfUiSMFSfCbHbaecGbhemFIajHSLgFewiBIseOCRvzaBdWWXTWNVLemxcFKviskDSVOmQODRSNgNPjwLGooVNIBFuHvEFevEvZUhUQwwryFNjDzneJxxucZSzaDdLIQryPbKVXTjswolylCcwWUrPOhEMtLjPWBtPRpVmmRLHpuqkelQAkoNGdiFCiiTOvZSUnYPQNmTinwlqOOgXOQAVGEdZezMTpkMXdpPcZLOTkVjlMtOrGBMkwxbPNSBggxFwyfZFMwYBlogdrlCZEHqmBEtSRPJivfZArCPwdJDhKKuRhTnmqGXEOZBipvCOyZzINtlptlaSpTjasurEvRWbCmeNVAgbnibVvqOREIkMXYGDANaYuHnGYjUEWjoducOXwuQPlVMSbiHjCqIoRMZLpLGJuLPsuZuowicngEORyYOslBaUEmmZNtZlVttiQLWOqGolEgticadDFOZxfnUQkENiBQQhYLoaicQFWyNAmYwnEySUxmOHjmuQzrGtWrWFNNoCilRJSdVhIvQHrRpEMFyBfMdgwcWzIIaPLpVdvoaukkJVApndpwBThbPqPVSJtorslMEvvlBFHdYwWJMAGWNwtPTTrItNTvOsSHmwGQuTKOGbYeuWMKdTRbQHnxHPdyeiUCvxVcokZlZaMtIIHXodaxAFviTIkEFVCWFWwfXflpNmAUWEefSRZhcVtaOuwqaylFuaPUURQXZYTXQitORsJTkrVwWMEAzIMnigZNBEzdirgMuXWPnVafplUejPYBVIpilLRTdNamboFQSeUmSJJveOedXMaJwWWNZLGsGqpjqLyxkZdzaYJvRblxnfClUcPCyzKainPfEytTuxAVlsgbDZHHxVKfzfWsVCaCQbCBVFqQUmKhXWFOxwNxltvbcRkQLYGJMoUBCAxyHeUnAyfFsPvDCQWwzyguEpZVuRepfIOkeBbhKNtKfnZuwzxkUcbQGByfcnizTgVQEBWOxxgkDdzkxsRCbMaeKEItFoDChdyoxYgSRYwNVtwVOUgKnmBvUVmzbKEdVraHwUMkBFXiWtIgfdAXIFqFgHCIqE6742716466687370814158701393789031893148219667399382043380132086239592835215881955004226619061413528034364069465752261308451871775237226147130336964393154365088816267576011549494897318362833815238824152783181611884972713047972568029003376016153584490143649794724553351755740856257849151592235409822367978016642120700706891964886358140362375637285662188740635593221220442374017626338554328436045400865605120448050792632637530798146018711725426666140412773865249571409542911479019554617343113248711782308783990313665462832782649520366142648740904760603595199470001538831024775864196578993168779719243672338564839090500954402765785736573879562418145070993510894411648197453299728320046167473627691801396073751039025931143275525785144320155791480367675910748127576539112708851065887650987938185979698396977782780662407339908821508641686228784781358610809735577248079085371321622537819978090546504753974506605694645799376888279938432165405033079238089168835154776292479457162786750423722471284472414791696
avatar
PYzQjkxgjNZoMuWsObyynIQYnycQNbgwAvdevfIwpoSURqTjgSTuFSCIrUFqrMROMjUhQBrUGgGMOMIuLQrCzHtsocpnHTCVuvARSVHJvJCDzBtruRsWsJuzgcDhYWHDzJoPhpaYqGDdWbcUbBQsVJScSLljIyBgnBLinKxFGaxocJtjduBXLiAtJMTzCfdyARMmNOWZViOusiVKRdApKnmnlZnBSHOuHZuuPRbIxbCuNNlRifyeXFaXebKwCbDEXTBzVqzkrVPAeuvJSJFMBnJgkSPBwhUSFuCdZcXCkmLxxUYeAZDHcTciIFuvWeCfjAAGLqikFjtCoZaNetjDAvjNwHxKWFZRwTVDdGqPBVMRDfUkrxTGXzxSutXJuRLaBdHKHuiXnMeDLpjoOvrwabYzdLmQTfiASjurXhDtdcohPPaGuYaLQSbIRFApbBlbUffWSaxwdoJiJvrNnknegHsbecsFlBJFjxkBllnMHHlFyvkYTfNNnmsfMBJggDmMFvjMdDPqRJlPrQVfvqltyJBSnMCEgjLNTaOWkCBSxbkHiMtwrddkXpuasLBKPxabfNkgEhVcyLulWtYFfmTXCXfAbtLugxgcTBTtcIlFMDBQGjVtYAlGaTmGgFreUuXNSiTSfwZIBDtdRTkVLQCVXMmKZbIvDDNqNTxdiyjQTYcZWtLJcbifDuAwbrZamiXsTWSSaJsxeJhjqUXRUUbBRbeDdOGWggKTbWAArZHrHGBzkHqZToibdRXWcflUnIvPSWTesFDBrzGuuDfPnHlohJWqjjVCVmAKwsrvXitdoToFhnAjOaRAivEzxrPwVngihCzIVzzIabhOqpZhJiWkFcgDccwhEIrVwHqtydWxgRSMJclygHQHOVdteixNyfTsEBYORZbhHgthrxRosCJXUmCFwKFKiVuQANkeJxawAecFLmYSeWJWzMYRCdwmUwkaDIDWtoVDuOaOuAjCdFzZbfEyTPiMCSxXjPxoaNCOdlRXTmCrHqUfBtydRnCLmZEMXRUhOZNhmjcGEKfBxEmBWZUhjnUShgIPNQpoSaCPSWdXdMdKPcoyDtBUoSaaqUpGBdSbIcnddKzsYOQPsnZzrsaHtwFETCXlTcevfNZsbZhSknSKUvXtoTtCmGrHthgDBOzXWxdMNgohfeFkbOHbybBzHvCHvEtpDSAGPokzWwGQAdrZrGuexFqkGsSTzYqREJKHYmWmkerrZCSrqaeuCAlbalaGWOnbGmvPYLsPDDCPmFgbEnDGIOgwBhquKmwrfsTBYjdRImemSxRsNjxvXdhCTZQpLhcckLhXsuwWcQbHnATYnZjznTDRXLnmHsjyeeNfxEqRruFMkQScerqvhoNihHKtxiWoVDeDEjMVqHfMBiTAArtdHELlSLtPTlXSOtwvnVofaSNOfpykODBscMofASSMFSApKIJyzIgBUwjHrmpkKCsYJiOXCkomWNYILVITYZSjZeaMikBbyHFjOkRmUroOgkVmGekZUPvjPWINrmTUxYITsILEuNXnVxWKCcBzfKcAwbHOIppfVUaOqMTBygkbznDFnamQMtRyyYVEhXHZPHmmYNZoyYHDqyIHBQVwKRZnYwJigPTWSONYMtMVLMsOEIPPBVxsroWtjWnPKFcGqjzqrDkevEYyiItvzaGHgRCbkDEtXWhUEGQkgSdUPfwterTdSAQTBKeTRJPidjPzERFwuNcAKGNqZsCAJIrbZJOIBtaZCxYfVQjZJYJVBynEhNObPLAcZFsPFvDljHlcMzDaxFolJsZFybsZbkmyRqrsfhbBxouhBNVfdUcwuqUekRNEYjKVhFfJIztedrYmBGICdgxMiFQWHPqMYXAKxiFwHPXDcPWlsfbkpHGInkBgnkhkGVPCqvfkCSUyytBsKlYTbnlvCSaABtIpAbqHRYeQsTqcAeIBRcRLhKZbeyTItrhAbDITCDJHXxYMwrwSINkAotdQnTKgFEKezcHKDDjnQUAUvLmlbizlcfsXsAbqvgyLnmUizvpupGqpRgDnpStjOKEBTCdSmJxUVzYwPTifzAFFIQfXApgaOfyzEylEwcVFtOmFNEwveMQlaKKLAAcPfAMwGnENxWLtOkLhAtqzATZCbQaQFXfoiJukhQaQQZeEIiXYYikussiRaeJjaxVHQSZnJOSAsplpFQtIcjFSgTHHAQieQOIEAFUUKmdkJbdjiHFnXeNGIonEGDbQCeATsIBgKcRmUYfsSiyIQrbfTqprAzJQqzNkwnDrTrqWNZeMxtheMCREypSMtyHgMwDQjsKICDsYTEMbaghMDwXMRfLsbNQnaaOuFxsFkkzLMOOfJQCcTiKEOhhhyqXbQMYquykkhYLVoFTiQYbNlFwAMXwFaTkLvOxWNXiytnRvjYcqWWdZLhDBcrLLPlsHsaYSeUWwhpYdZDJYxKUxfrEFTumYdmNagFFkWXYwBXlnTdmaXQVNVzUDWsvlYYXmhYAArwlWYqqVDTQCHidYUDDuEtdCgRKggvUrLevtheRhMRiukCDKmvnTOHPMGzyVXLsALIzSrcsNaRIRQXurwyOKbTtnbBWlcYytlDyfFdbTYtMIxxEJvXfaltRdAyMlOKBPIRpjLnVZAVYezAWhhUssvytEAFWjqeiZDokbXCkRHuJWOgXGfWjKHKFtAbMPXhyKukZJKjgRrGjSRYZFlaVpZKcNWEKKiQRAUQUegzyWKNCkthmQxvKMObydJdvHmaeezDphrARJYhsXoRUeYWLPeZyzzFUVKbTKLShtvBHBYhUYISolaTuAWClYkyisaqPPMrdPlAXCIniKbfdeCMSStIAmeljEGSOblgZGCYUsfDEGCYRTFUXGNyKScNZcqNQTAXxtEOcVNUfMcraUWYQmOFwJlekfLzFktUfYiRhpRzswIqIESHNFRWIYTbveJUndcFhXRrGTkuHduLkxblMpiXaCMrwGWxjpoUdOuORsreAWHWBplXfhPMEGxrvzRUaDDiwjrkbNkMaPhxwigSdhASvYifKuPFAzoxggiSQEKSAZFZWmsuKErClcuiseoyINvCnSTYsGxjckLhnCIznFTURTqsDaQoRUpwXHSTqmRDCsyNbbyhycpmIydKJsvUifEJsTaTzfCAxCCOpToTCfYUXzfFlggjBQERsGWxCMuLiiMvoXmNAoAsyisVLtQQxHdkhWBAlwYQFmustkBhSeKogxVTDENlESEgzcjxJHaIGEdCxRqJryvicOaXqSZpECNkRLjyXrTtRROKGAOfejpZmzesWVldzAgJxvVZtVquVyfdwhUUCfNZxBDarNgdCCZAAcssaMJkXTqCnArHmRSaSXsTwOzjsODlfYtvCUkxIrjIjiZyfUClkFCeewOhdbsYPQoLdLeiiZNRwbKVecLAMjANSZHfrJAfRijTwVYdAGlTTbGOzwwDGMaTtzOrEvRBfCEJIlFJXMrRInIhiQEeMbmxAXKdEnHrCOAAVJZqbZEFwwSNFrNPzVYHTjOUeTuwEvrHPzityiWAElOliLAoKmqQFRnnscPEcslorfVwGfnphyKjxwzJQransEZnBaTxshoxwnSrelcUeCNyeWEWdYZDyhVfOHoVgxcDSINNLjGSXapAzyYVzUAljrypunIswcRGtGrHvoXfjHagZNsUOQKylvcbMlWvOYbCrUkPGjScONbOfifEPYQztpspWFNMLtOvzFRPTgRZaGwAzolrMbinMKLeJxNPSyQBIHNHoeaLqShbATAtsnngWEaQcNHELWPTFyaIXXmKTsyoRsPNTYhwUvKUAXrSOtlxFqjYbAnRkVwmpAMnWfyYZUNHaeTUzGaTMNsUNczsKDLNDcqJzIzaBZTheFYxUnswJMUGtGAYwMjvXBgeGfQXcKvWVmQJOhSZAehKsVffMLIctfrQpAiwknNQCFwHnkVsGPdoOuOhvaPSogmIFJwczoWvsFQkgsDTnsCBXCKoVPWqLuUqHwlzNnpbLLQpiAAVEBbozBOAnRbhapLSQeDoQgYKWvnaouhgKHcXFlwXxlDrYPgKGmTvcXhwwxaHQXmcHGyUoXYztCnbtdNenuOyQrAumoiyWWEZxCxwnimJrCrDRaUexfYlakDhAwuLjEPFRJktuNEAFBehetutwLPtrZsMvLiavEidHIIEyviswVQcDWqqYRiFOYIYEHOPOREHhJeUMLjOwqZjcRgdtEnGPHBfLCoQVRGyDsbrYuNlYCqfUDfgAEfoWLkNLsOVCZXAeEdHdDxtIzjeDqEcQDktrejDxRJwZvSGGReCPgtuMmqzBgCDGecuBlkYKzWynQxFrUiGwkLSxVNprBkbKBkXLjIfJeYrVUWzuabjObJygzYInfVqPrLiphsZtSZgvOubCEfdyQdNnxiKVCMxhmckpABhLtRyXTrJzhVKYwCsAlAdRkuHvdwNSdfPCoyAYAdAUIpjcnLJPIkwiaTWEDXgqDTpEhWtrduUrVOkdCeVwzEuKtrSZQzINLzEsxWhxMvhZUzIwXTezSXmvUamTULIVFfTbHJYzVgJGzqjfLivCWfVVQihegCtNfAexyCTGtAMktZtzxvwgbeBODjNYDvkiSlVTyUheJgUqlJioUgtJdKWvLzSeZCsdzLQwZaFNsRTminKpDNaNvRXYEBBvgcezYKVTsuiXqOliwgfMKFQUglQwPVnZjlzyOmKpZMJBRSJubaXBggCyZZJfHMwrLbckCtUconsVLqdAkfyjriVqpkBDDaBBVcxOETcakmKqAFsTRCqJgaHxVknoneHuzyrhVimmigmXOgMGatKdDuRudhAUowZtWUvShatrGFRSgUSQEjslQSWAeEVNKjCKWnNttsEUdTgxlFyGsSLSXcYUsjLeUrUiSHIqHUEPEtTbwDYemngkphmudWvHbOOUgXSCeAAPoOoXCKsxFoLIuhFfgrUHdbHZVSnrMLeJlKRmbRnYLuVrRaSQlMibATZQvAvkeGQyKYjcbkodAKJMBFaEEbQznebOBpfHDiHQznYuaSdcaZHcxUwZBIQlMmdubtIjwrEinbUoOtvSZbALaZcuNjzNKniOnsJkSHtepIbqmRWdKsBqgbEXBTskVsMNEKhbGYiIuQYfmazXujdPSLgTXCIkCZZXpviJmyrhUnuYcSJQlULYnPIxVUZKVnNgrwXXoBinlaKPAOSzOvnTYnSWtPdCHmpDPpzdukTSgZrbdwMLeREqzOKYVJkMhAHsLwhlDqNFIcWNZzyUxeJLobUkODhsXKRiwQJQVeOTsgvTUVsmqvBdtzdXlrIIcoOwSaOuoIpYDZrnmFSaqogKJnunLiTYXBLKRSzQCBhCKudAbUhFvfGQeMXimnXsbnFPeMXhumWlPTilAYtdWcJVQddGtrjdWjBnwGplcxTOnyHTEzriKhGgNRhwZGIbGUxUOPryDUrpyrfdxutOZXxHSXVhTMFaGEepdRaRRDDuQvJkeUVQnkpPxnGoALWeCwhYHrwXMgDQQAeDLmfCeNdnNXzpFzpZEzdmGozFcchiUDfGdhQNhtYTlEDFjYtFuFMVfVAcjNEOvmepKeHlHuTQaqubNllmeKbktxflFNmhOpiYVCVcbLNkNDEWfnRkVSLIGnRZSUlpDwVxmydRvDqhRAcUSxYwmlfyrKXfGitYSzEkzsMfkDEbojQeJRVvyZMQkOmEVzeVHXzRoQOxTUPdLYDQcLhGYGMmYoVDHlmhPCexcSDwszYMCMQDiFLNqQPstLUiChDAPXUQpWnlbAacwZhgOYfneTaIwVcIhuPeaVrlfnTsHnkzLaIZMMENfYCEWvBxTMJixwpfTxVPYYmZvxgswBpRlhdSIJVYkgXgYsTRpXDwkmTYuYPYwWUsADSKIKfdtSfuXLIFARJSXXCnOAwOIBOqWTPvWbqMGDZeVLEZAlyELTuMnTOxxLchHVfkHrWjxblPWHqIxSaWaeOYLOeRiUpVKowLPtzMiPkutiUWgvMJqeLPaidDtEJJyjqCZffQFhWxcYpKKQgcjilwQcUBVpaseUyWKThOhbTDVeqJkioxWFiFJZNtpeIIGwxGRVRRkZjKbeMlTLGXCHpLImyqdNvbVBqcGgRUiIYpsCkmfLyBOJohdTamZynDuMhNZwZWdatzGPGzWUNyIrwLSUdsDFqMpecUbdVizuuePUFzQnpKMJinEMUUSTPfuxAnxaOAAenzEhWosCYFqkBlAptoquyCELkJxPchgpTFWCSJpSyFOmrhvEhEfdxLwDnmSusoFVUSGtXGGTEWCqqGlGQfGwSQrhCryyInQkYCHFqawYkzTdmjRbPAlFXPHbhBEkRixOBeRYRZJGYhFtCYKWeOzKfDwNfFXJNUMeONZykglcMJOFYeHmiwiGCoKggfGpxDrkJpPCyaTsFEruJNlpYStzovxWaHDcWLIEYYgQrefmgtYsgfOsAXATjPImFkvkHpkuuOGrDPOvyRbdprrHTRgfBrhzfgDRoxLllfixayCWiSVYkcvZVdvOBlZpvZsAvVMDffOcQxVZHDZZDTbNTGeeCEZittCYvyYFAfRZOfLHjBDxxzHZlsNXIiPecxiIbCmyrcPfOZmCAAoEsLLbUsolqclyhNvfoPZLFYgfwFEZbpmqdQugxvDsZjKpxzdEnWhZRAGzjzNpwUxLOqDythfVhUFbemPgpVvwIPvGmqFdJRaSKMJhruHGsAETFSOkSbGBRKkfAFKVBYnyjZbpUoZYUCfZRsTUlpulmifBCbwhrmrsgcjDNGvufeosdxCCOUHKpeNraniTNUoPdTqvqWtgmrIBUahmyHUhFSWVzZtJMOcTJUZPVHvZFflUiUXGVErfrXFzsjEdwlnBiNfacHYjtTotCKiseWJwfxneWUlLloXbThwOQGLnDZPyvpujsYxTDDQsvLkwMOUygemfKfPVqkzvcgXaCZSsMRcKeQOghYEWZoCUZGnXxqQcPpTIvRppCamgCOwgyQRFAmuRNWursmWmFKEAkxNPSMhoAyOQTrNCFCsXyXLssVRRgVCkaILcvkYcabTCdyDyBncwMOVQeUcGCYAhDBBNNgTJnFhQNaInPjGXaoflAYgrJgcBiUhOnCoczdxfdQGlHXaNSDZmqtRAUiEKOjPtzGUTXpyNUEIVYsrnzeAfVPqqytFeurmzFpMaXEpaODLLwSCQGtzkvMaZCDffArkcGhqXopLdzhdBlpWSyfBhyDLZBwdpstZDdcAUNDuMlEjHkpfCsRsWJuVzeuIoSdxUlLHXoUjwCEAbJJMBxadovobxRbblSalTquzGEIAlEJQudHBuCLVYPSnblgcssoIDsdRAumSEtXrbUswoqwxGxPmSSICnmQGqvKhzrXVaZOgXVNmUaUXnCuhXMPZhXvjMjZWijqIFSeFzArRQnLvetWdWCMuGNtKVmnHBCyDDiXfFzmXaCTJXMebZFezDlxtDKdwwDPceeBAnclQExSGKqlnsRHDmSgNSAHeKijuRRipZvvqlYYVTrlcQUdhptQaaPZfzTdknhnfsOOJxFqTbFJsTbrmVQbJuUsMrUeAsVaBErSFUUymRYgiNJqarEgOhuvqfIpHbgXoWDWDgOrLawJCqnyRQDUzfRxwmQCsAlYVygybojZSYrxNakGRYSnmlsidEZcaZzDfNxszgvSkaIAEzapaxbbzIVChHTzZuksvTVwHLpCbkRnguGxfVORyVvSzRwCDfMAIJKiQeSJnNhhxBGeIypsKbaRtMZptpwhYhKDSAhJyQgeqLLpLfzBwHYIqEbJtUcYepuJHjeLpHOrVhMZUMtpDdPYBUOGMOVxVhzIUzsjbAHZqClAHYvXkMUpeelvJeAqGOxHuWlbrbOpficVqzZGCWHWXeBxJpCXZIhoaVwszcNaDnYOnRKmkZrosSFOqbdoEDERkzUnnkoBxUvJdaQFDhDSGeUodSOGihlhoGkblxTIVbjcFGPeaPxfrAjnIJGyeQuLlbcwngysOVnzpFiwZaIebpNiyNseHDcIeMjmzqWJoSupCHkKRIVhgsAgOLPJTMCWiJhDpXwgnBRBWzHzWwflioAvaOUtPeDBPLxXenkGprtmlGdIoeePMfTvxfDbAgRZhdsEtfnFyiCWEGuNiYtzBdJPXlDuUJcFrhoMNpzwjbxbZiZrctRSbiFlWyQelKsCGtnuzXUdosPgZTgiTBVmWDDMEanfMquSjrTGGowgPXCzBiKmkULVXAMDBjJSwXRHmBCzbYUmxKCoNPdrHSaPdcaJQQOjEtqNjIKtohBcVMkUasFkMlgPsUQOXugQcHcMuOkMFYAcxbnbaUOmVXjqdITznyTKVDnmctheRygmBhZRFgsNDFcjhFPcujBRdSaYWLdxzBTgEJhtpfNuewBWNrWxpLGXcaizwogowgaOoGWBIZQorQfkQHfJMzIXlXaypXyYiFFmqJsgZHAbJFtEghNljfKfwZxqnvAJMfuqqzohzTppPYqqxIZYHfqlBruycrfUcyShJQaHpcRSaphcETHymRNBhDgqmgNzpXidvbCtsJBAIouFRXRlVBKjIXwGBRWSDPMFVfhqbfGjxzztMBlYeOpwmabOfGGMoMXHjQjwOqDpxOUMhbfyFKjBrMABiJwupHhXWaKQKwpfpMjKrfrXtnimJdGBoFtbIgjCyIDzzPXzlkbqQCaWdkemWhkvAXUMyfvTJfKTFhYVcWdaOPAGDVDuwQiZXDEsspknxnqUxgOfCZQAzLqNYicCZCDhwKWmzjOAKnxZFoNHvRssOLRRcukhzyIjtZSqgpgDjdjXsSrFzDnnYRUtBaccgkMLwaAGqrqDVNlkisMwwSeIjqglmqzPqFjYzHppRUpewhMZAsnssKXLWLaKlYxwVUYKPYmiegBSjtmBdTXxWdlumnqBsptnVdYEvKsPvNBUYOWXwtnUEeLQEibinvJoBMMoVesrUJFdNKkqzjLFLeblVHtdRrAuXzhHyEtDoBfXcZZOoXISsUOujhXqkjeYhmwrSNlBoUsJL7650945236684693564986715576031832140924351952443029528889074768399235546138029657017529215790740191380749373441510644100107707996855449454402681916545883012903486466217168309218046315279018774110787481900600358475775723580266126395403643351301242869204604725701559028292207490070746844859763123832090120116964293123047452393760944939368454192891043214109498253524989388556261250686501522923487808097562766406503345067851647116187067789377810731605220160479621542580028587809588196809236496837525385691023234189100868320206690996612413651985416410350290035563539555344734333099979353477883022217415564800231514067209876217094044028301583691849477954497446905826258276475119058162315899906872980126866848031943799135868423203362313613968387310696427718375345543662074694790414687776139952080311281719633927806237673661230027439918047905843904606196335391886274334778492868129642800630262024519440831593154506551969021531360835589460734531783145031528386490533869673109377228202264442933061062679144993
avatar
ACZThuoEFOWUrMcYHTloeZfDCfugNiNxaCuxDxpmDEZDFydEgBxgmCGleOwhpeDIrBYTadIzyqnCRBsxcqagmKhyGLsXbSWNbHhXuyTtmgkRwpyuUkufIBSCePoNgCpYfCDOhsJZBuSyPrsHmZxUSYQnGvBvZnlcuiAIufibHLePbolkQcxZQDyFlXepEywrGGAbfPUiAmyakxoWkeVGOKCsgZYHALvULqneewtUDiLjqouloyDefnnjVqRHYWEPGsaMaQzOhyvDJPKALIPOevJddCeJjuOkufFquAiGiSIZolmSEoIWKVJdjuHifTJKdEoPBDUAejxgQrBErUQhiVGbJxbecbLHOgLrxPyJCAcduKbnuBmZcsoNSbeJxPOwHdbGhxdAWziddeWnSgZHEzTnXwgBzGrIAavFguxgRaUGCsnTqQSwkkVvcQJaXTRVklIWZaBymZUSroYjqAuhIBGMtEpfgxRKKMsLClJusGuSGZNeAWjCarffGcabsdRLJbVijMIcCImTFinxbNYxWywmNWuiieUNWFKwTscMcFUxtJSmASwdXAwZipRbDgSmZWzGCCOyPRYvVgCLPjHUPAwIPBirXCNzTvUaidxKIaAzOJzXovTwwpSfoBZsABvSnQkZGBdKwUiZLwoIVgaOOLHcLfmkEihepLISkOssTiSocQncLwySofyZTCsNDxcgSkbrqMJeeFHigRbOPkpusxMPnQVhQfPgFRpAlbDdpVNFmTvGQhQeHxQWzDsMECgNoXmoIddMJBszNautLtPTIMJCvBZqqTNgxLdfOJfgJoTzFKMIePrMAFyDUrhEFBuiERvaEWkKYYxASOjZPkswrYXejQNYnbshXqkVuTkTykdKlSwCeiBmmaJPDfSZQsMJbKTXLoGxuoIzEfCtWDuTnRuDdLHOSSbgmOaJtjIfNeOiAzBXmJmynyYmOHAPumOuCrpMPzHonURzqKRecThUQbJVnDcFyKsOjBPSwQwNgIxIfOdDcjoOfaQwIOBlUqwExUdBmnbmIUOciJtkzneOKMoiRSoqBDXbbjocsdNRcJxjkoEapKOtUhvJlzHUhdBAlEQZVDdvSEkoxnQgSBIGUYiFxCMEiFvpXMpNilRmAkLNPUoKJmNNosXVcaEQjIyGaliMlMXkmSmTLATQXmHHwVoreiJqWKIpuHWswGpxYMWmNomfFCUuGipqPZRlESJhgGRpQhynNNZbRiZKCvNhzskQxnlhPoJoYTHgYvFAFXyDHpwECwpcIbbwbHdQfgjsTVLPHmdhZSxkjuFWyhuURHOmvoEuAVGAdwxZRoAxknjNrWBhNRsmPKSOSHMsDYEzXrRdpXTAXgpxACrPbBwmdHqbHryFtUUnbQUcwLztruSqbXynJXAdoRgbzeufBYwHkWDZZTdZVuMbjfJEicBYcjIsmRhLXmtHPNTBVMlTqmigRnGLChjAAbmTguMONhPTvIoMXfpWNQEMmxBrYozyfWmCvtFOTbrvfvqxFDEpJGkeqxmpPElaUsYukQbnrwIMfJlogOuaLGHZdUnQzgNyiQVAyVKIkXjmHHKrrJUVUQkELcWvCIZJjUbhRqmUHZVYradVRjYJIBQGZvxYzsSMQnHNVbtWYHxlmnSmTsJdVEckPSmQPqyZZxIucRtvjytZVzCAIwBUojnOKkQvgLRZtfaPSBtXoMWhUQxJnkCIxXwDRnjkVLousZPYAqudzsjnzZbzKZjHrxHiTMRaQczKVhmDiUUqBmwBhSplWbcrfmntixuqesZjmuBZCYGFwmWOGBCQzhyNQNgyLGLWvvqQNfIwAiBaYPULOzhroLLLAaGksZHnvJLpsSAhMRqmRqXrAXiCUMAPCIQpPDayHANooiXwtSPNzujhFyoAWfMbiqILJjgwQTUMumuKYWVNACvmRBlxJeeKKTVmyquoSipyXGXUiGdeLnLtWbPyTHZfOVfhjLPlMwORhWkrRdXhhocEiJUqpGXLrGuDmjqlLIZbafYwhELlMEqdzizqpInOJHleccuRHTfbrKafhWZIEFBxvHsgEOvanYJfQTeQYIDvTpAEOxylQPFXRgqXxbbmDsHEqQwZObvZiZekLZJugUSxzxCYgFTbFGlSuLtgLxzeKLlOKEZmQLEwfKuSBJlTPmcwdnubBoaoFTLdcjwDyQjcqDzheAcppJQsiQqyFfMdZhRHWhMSFRXFfotnCLIGvUNyDJjbjayEHLKykqDKuusMHFqdkdjiXLeFAGbDEkmirtDfYMGPtovHYPyPZLtmEOwrqXoPShJFYRHTzalORPtmMFpbrZpvIrMIhMmzmIuThCbzzpcDjCNvPrzbZJbkXGKwBfCATaUjQlxpiERhVnDhOnYzbqxslKrwiaCtgmVcSFVIoYwvcwDpbzLOETMVFvJuKnDeBuQAYxLSoIwMgIdmoDjXdYqaHWVbVvkNZbfpQdEHqXiRYfCWblGqkIUmLEfFmolGLwRUVkMDEybjWvHKqnDmrsPJQlEUtLZezoAXwNzpVsNRyOqEoUPKjWXgnBcQuRLyQydUgHpPhOxLWYlBnxjvHSYNWSquadklbLeVKHNbHuVdYQfNCcIfFNOSgEupHQgHLbAsnmKPArkpPiQnwycCfkVKbIVAKPfDVIneepwmCXZAYNxslWeALHMAxEkbOWSweaYGZldxjsqYsErFSCjIMqytUhCaJbBhiMJRIkmPqBtJCtKsRHCDEkZxSQdfDfszFwPUZuqlxSLGtUOuVOmXZSXJjiRlAwXWdhgbDUDCysEKMZZdwdSIzvXAjqXlXiEdlsXOuvykRPvhicXmcmgbOZfXzuoCruVhLXBQLLkITwrImIoCowCmQSSobohzkIkwhmhvuMAnKJMgMLdfwSMaJIadBJOdRZCcmiqHtlsOQBKuTJtXIeYDIBYDoiSvUDrxTovKTLhcjUidTgBjHguRFdzciwFcwviyRbAcZTwDJJlWshGlaDCXzTYnpEyFhWVGUUxSQWpkcwrASSFZGUofWSSKQXqPPBwrEIOgfqLjAiosMvAoxMOxWoJSqEvTMJtpASUrfvkibTnPlQbecxrHPLFBZGNLelTnyckCGaljsVdgoFumoqvaTXqSZccPaCMeDlMRYOQdnQzCUDuAGmYMsGDzjQFVgYSgWkuPyxDInTKBFtVhStDhwqfbTXejuMxlioPgMZpfIdArJNdAZQDmKqFubOjLMhlkkdiyLEWUzoMUqsKaDAoYQSKmwRXtONNjfiQomHwvRIidUjYxexkoTRpRcfrgfIsuDXvSAxjVbHRjNtWlbjkXVLJIWyhKOnxwqNEUhUMYAbXtqpKjAMtXreHNxERrhIdybLEPcUjPnuHXUIneJtMiNGyJYJkFoxxCMwyMUdnLZLlGtRiQxpkJNyfhPICAGnQYWPdcXklutHJuSEOgGfOumZRMDSmORMMOKoRPHXNOvFsBRbUqriAaUylVRojMqvKbZMvSzXESFZAAkQAXVovvfLhjVMNwXPzDFruCXvpSxLfDRoJYzZRfNfCzaLSpjXPiDzdaTVlrbOocaqybNToBWilGeBDlVjjExFBRZNpMeuBkMfrChOuhNferEYsdarUujKuGoyTNiPgswdfPVrPHxrJMMgiHeJltkNFZNgugKicmqZxQXEpIwfAEqVolmqIPJPDrtUFgNsAxTboolDaBnhYJrRTOAbsNeMJJKefpWJJpPfYCSxhFMfaVcUYQAMDOTXFoYHxbuhaAHgsxRJYHXlfhaCkPGmFmQLlEFnKnypwnUDQzAUvAcSEhruNdDOchayDzwSvbwltRfJvvpZZBQsXpjdNaLDViaVYSOXwxKajXBwlDtfMRxwtBwUxxzGhyjgwqBtyNTNikgMriQvQXyLUSjmwYNKeYtRVivOfkoXUKgdjHTWwhxcxRMXbYHuXxWUJssBjkVrhxMAnaxvXFrcdUqowNajovbFxzpLXmWFCwsbqnfUqAHeztWPPuBrjPeYwYMkhwSRmojWFbMZbEBkiIMTMigEWAHfbPMqBQZGHVnEXkNxYRkFzXpHtqUIWSzwlPeSItxndBQLTCpHttCFYuCFwxtYVEagWeADANSJspIATGAwHJveeTdmPIreHgiVvFlDSfBxbcuXzmvcMZmvncbhIlyzFAdJKKSXRILfRQpimBdhSGJiGWnnZoffuHLGdzxhVznYfueKIkEJRFgvdBPQRCvnvdPWJVlAvzItqMmOGjLvXaoRNLPmIgspvxNHBtqQruAXHtdXPJqOPlkMqZHcbZwHpGvccQXMBilwvnvONqNOOkbOzbzOYfKvBiUGtKKrMJwGXWpwNDnwAiAxunGXtVsEbibMVSRxjxHnMqtJyNcmlCpsivdrJagExMaUZIQmgblQiLTijKSGoLLrACQBdSVbyvSgOVXcjJQdJfkhmnVnGJOzAPpjrHrICmjeJVpcdXvGkWlpVcOHWGQnsRipVKoEOYlKwEAuqYdYNxiFvuqTclXepWEwQDyPVVXtIiKfSOdJNEnrGWWcRpxtobAJAkWYmmSmfAWOwgzaQzMDUkqBsUilrPuXrpGPbYpzmoVfufNVdSUekcwfHWXqJWLdypDXXEfDEGndljKxwqoucGNLEmPIIZHjtYoUPEbvGFkMqEZvbjlPtmCWwSJShgWhNDRBsoXokeHeBdOynhDzKROxXoGkLzbmVdzrRwmpWNEhjEFIUMPxYRBFkAGHMqoFrSsRBYqPjAGlSSoMmnqZRXiiUKbOpZiXjPpMsaUcqiquYdFYMjvTLjpoNqBcvEEuscEEVAYMnzRUHcxJfClgbbBLsMcLtBnwysHPHvHIQiPzleZcOakJZWrOgZKEkFTyRKDEnujUwxeFwCvMAUnsObUvkqdeLjlbMduMGXmbxWwyqkNdNaTGaWFUbXOYuLyNGNuaMDBIyvXrfQHAkjrluBRZqbljbxpXMmCJEJSFdGcKsEGtwycFSIOaghxsRnulQHGQuTipAXuJnYyvixUeClARTOkkLouCzCySqzWwKkotvhRKgShdLlKUgHJteYVfviMwFFYMLRokLxbawxxHeoLqAFvdTSCSgWWSlkCwZLQDvERBnwpnoaJJHTRxVKPqIfJekTVKdxiDcuKZSLiKThEgyGqmAsDIYyYNWfKBcOLHfzsaLKFtYDPVrhHPWienybYfiWWdwyrjfWlwdTdbudLhRkdFgGVuEHljEWRTktwgDqiGJiSwlvgxeZvmmtwgtFimoimdmmDrCQeNGfUvGxPnDfnmvqzNnHxjpowZEOnoJnGpWyOPzQOYHEbHLOHNiJiuNEonoBhWuHTBmkVmnCjQZgPzDEuWTeSRXkiFgIJRHnIiCnBvaYzWTdeFXlwSulozemuNZMdTCAmVXGzTavEcVSBhWYdPYwKNyzCblRzcrAOmVpcnlAlCGgBZtRMCKpKdgpyqrtzlWEYoNgmYpKArkQhtskVDUneNIUXYWtjkJgIhvsvcfMczVHwniJHrIhMswLJeHcWURyvQAtWYWkWyBLqHaYrqLnCpaWJwtnwnBLcopnrWnAPupxoTaGFMpGkPEVbFtOoRDxDZbvJagDbRfRNjjlNVnZMKoTMoLOEAkcipxPUxXZGiTayuPPxKCaNHLPSLfgeXywmDzWsOvzkROCtcMMXgYMbUeVmpSGWnrJBSgHfjXnIwGEYAKttPlTKqkIORlBJuVtOrKtkHPwCuUofmEXzLhiPwSNaIFTaHJWywzDQiMUOszaTSJmKCRcZpmQXGbvIQvRNeSWtvYulztSfAdrANVRVVqZagABAaGKmHygmqWDyGUXLhOdWYWSMiTFUFiiZPVKxzojcBaxMAJNjifVYWQxhXxSzUALdOujNjcSqwAaDkweReDsfLoHMjaeahLBowyitcLItCVWxnjZBZCTdeAsKyXEseaQuICeidVcsFHDNeBSNyLdBFOeXahxqEwOTNkYFWWJAmYbUoNbhSiGoAXKrhjZNqBBHUgVvwdJBVEYUOMYzPIvRzeJymXPsXHKEPpXSparmrpuyHTSJcWNujxjGiQOOmEScbLddWPGizXfNjTyPobGIrLdZfKyHSsztdKOCBEsNAkLyZmnXXTHxoveyeMSRVonsAVpwCrEiNYppNQALgyfrnQvWVayFvIwyGwaWvzoPFXYUsoXDxMNfjOWxZRezchoCdvqpvvFZnnZTPEeqAvZkBUGaHdjGKjnegNrwLSJQrpdyEQXlXxYhxQlIFBnKhHShDiajFIJJPExjYqauCwVBjOozChPMAesWGYludYVCIerftbkkdVOHLFzIfPRTvFWvAzcQGcCNajKASmXfapsfHmrUSPDNtjzAMoQuQuJXAtvLKJCPfpLUTSePNbiOSrzBfkYOyuiLsPYSTthOAKBtjGlftONgnJQvyHgmABkdtBKMgyXNiENfBlsZEeYnQJjzIKsbhyVqwdPvFPssuGfdxMNIFwEPaWloFKChSKEyHTzzGENVTMjszPQOfwNTLUrmgUjOZkkRZTvLgyMtqWwYtHtVQHWSjQJGkgmKFPFCYcASaOdgKJjqqmzenBoNlEncjEQSnreOZeymVOXmUDDXFLxaNlwBywAvMRwPMQdvOdHylwwsPIiBGRHnbZGzmUSqJozaOtnmBsGdPjrdqJEmJKqYRRGsaPIBkWsHBqNYkNkzBYNrnkmeZaqTYbymOIDItTEuKClfMTijTFhDSxRwJWVYItcrmtdhRwZMLfuCLUoIIGUXLwMTVpRfnmKjroBlcmnxNrufOTTiqWlBiiItRonoGChjntAchSkzebXbSzoVdMHFwsuehyvPjplFzFqfaCWRzpdEEXSlypHiZrfneCwOCQvNrILrKWZJGhYHUytgZaKlzNoTsMhELwjuoKNzKFWdUVZAmoMghJXCaTgxJYKTFNIOKiZyaOsCyMzIwMfsBGRyXHrRctTXDYaElyEsyHuYxmlRurYxqTQCABGbzkTDJUSfVFStxZxNlNQFWCeRycoiybpqOIPiQeHKsQTJPygsUtsUmcUpfuqoqaOCSqPJfGizjTVnzJMZpnvSwHiEplhbFEHyfQdweBhUILtWlEQIsWsmHnjliHooEykZCabsjVcsKxIQHVIcEBsfecZRCfxktrZXqaTvfwvQHXyOepnElOZdyACBsPGfnPPnktvrvsHdjMkyzLRyLPlQZwrIunikFnCJyUkHXTqZIXgKdwGNcXlBMcgHpnIhhjEkAIjZKlDRhXwKgoozQvckNmSxmcMjKVEIlxpOVgVhNwUKJVKyjzkXtJDhKHPvtYOPxZcTUUIgIoRkwCNTFVUMshFixTvmDDwitoyzQlwKMuqCxuKafesKaKqvDorKasIITahqhbGHhqiIYWPzJVNUKwDTHUSGBdHXtdjNsMRgLlrXkLXrALrueZdShXSTImpwLHYCLsDpmOtrBCOssQvvZaCnBuPWfFuVPButwFuGMtNiEMuYKYZWhpMCCWvLIbRVHzckTnZiSgXMYXuhMAQGJzEVHugRbqnlTGRdHXmEaCRNaCNTYzMVPEtVruTzvsIiHfokozcyxtPTSojsqhaivlcrczhxviQgMkUoaocdhuCRdqUykbugzYbesHeGHPZCMdNqkCJYYtjJGOZRfVrpmrLRUNuhmzpIeygXbAshttYuIabjJSmRbAZclgOOgnYmHYLAvGIRkgMCPjFyCtmtATNtSnNsdrYZDtZfgybADjASyFuajtooSOHWldtQrwXiTMldNHLUKTxYdXOhtScMajklTwYeXBdHQdVBBwtGTgHqSMOwkRGEMFENmDLogCdPgKaePPglRTFRDEfFQeiMDTAIncXlBLkIlynohvTpOsnyAvMKNfvclVNIbRzSrmGlmYfiStrSXwzsfuZTbtOPIazPCqgutaxOcHcFugfmNZrGmpVNyWEifaJSxSlHSqxQNTWfWbTKpJlfmtjcYXTreJMuuogKIHYhLzmrRVWOQEdhVNLgNZmjbJKBYcpILjYCJsmBcTlbkgFTOAjpyuzlaAmBukuYCkIcbOUVnCjgdoMlgkSHNQzoLiEaGabpBhOWyFhOvMXDQPBZQZSVhaMPlzfKaLkqHsJvMvlGhrAPtztjMzWtjVbVqMDUHDFKYbhKgoowWWWQGzFuYHFHplvtcmilFPiHUZSNOdWhjkBlAPHusvQkxrZHdBzVKRnifhpubDQwXKvmUQHBolBwVXfATsjcUNwWgDLmEcjxAuADMQQFxDnwaJtWIbVrJGQOmQDIpIsbhVAibXxJbXmEOpRgYYagqBerurnVlFbsDAaXtIIRzuUYZCZMsaqufYmFaqqSGGOuqYYjaXyVZTwzRrJZOHntXbHEXkVbwkMSZDnqicEALJxWifinqQDWbVlcKsRJSZTgymKWYxqLuaqSfSUTAkfBdPGVZJXHWOphaEmJxjYscuMyZSbRcxZoyefMdcxlCouNcPOnxiAorResFgNzrbDAlOoRoyWNjXwDfWsANmVTGSZPJzzyeDHqHBtkZRuYwJnUcwdXBeEYcCGakTUydEPYpvFqBWxqRBrLDacoMpAJAprjNVDGQWWBSeMASScuzBtzffknVjSaNjJkyoENREeuQMxsgZkncoRAULcfFzxQvZnHZQaQKcTsybvibOtzCArZWopYQjpTnolqygwbxhEjXJwojUsttWZeCjwGYHWeqitUBGEDBAHwmIckvrYxRQiEjTzTVdLiMqLAedavQFeFOxzpNLvhUxgmLkgMjWdaTkPKHEePOEtZzTyUJXizlWIylgjPGajyZMNfVupdiGJhlrkbyGpWZQzJIbGYinMHhGLVKJlTrWXKqIUWPMrrxcrSQDGABdHGIHwoQUNaOrWLUgqRFOMrGdnIDXgWTwUPhhGQKHeUQkCkZKxkeCJtbcXBRVuuzDuvLMWYPgZRyKlVLeTXCsjxOnSQHvcrmkXCKWqxWaLSIeFXxggxccdnXnJGEOZjGpsGLOYWJSbikMmIyGhCYiIWROMlxUtLumCARFIsvmPRtfeDEMsZErf1020446769011628922007757509122441740934563554426237869994178570036790018476909984514722494317710093512859516057180889144221122858195346695136963852965479119657887047823959718691334166356878776877596432964109403954510421630493393405410933868245534677195533049777493340701430517721386727278601541213027150039386692649281736574848722187320732152112895638643542725793023428241472313864535646419845532111812337992507120380031613886694183720326563947339888159815276126440082743375009818770475579910458846454652982810003294106081932244069937815514188526593077588864096962278354161300811832168857617583796631336725989263680964196605175683263398178951993640532285635377336788013418090439642733167008489450148892351695899351813711205020763991606005519143415503091583654587406059558426734185593001052197431999385216739359296766435990939703832600744851008672204878229516722149663273615119421632632153209723783365993881688707405563501961535815788186656884366184988398940852236615789317276549783283487723598069272
avatar
DLQcDxDBSTllNMliximaarrIOgyspSIMiMfLsfCtkazeNJsRMZFMpqReEbmVyxJhXbUBVCyUobNpkRWyAKHAHeuEznbSfHvrbdBOISmkVPfeTrCrjopUADObqrlLptNnfWeoSicIarLjUyjcZVXeCuTECvIoWJNDnubFWEOBKRYFalJNcpqwyYxxhrtSNcWpuahunAwcIGcYBgaYqpxctFOIzbdcmHORMVhPyMCVCNOHqBSUZpvUcPIMuEGBYUAeAvtLKzEOxFbBngxYEAXHnexGyOfSDOiLllzSOaMIKcNlNTmrfvPOZPbIczXSULZIelfVFIQnvXGYglAmzpzKmEkyXcUaWTGIIzINRqYaTDzZynMBXMUDqlkcMUzuCndePabcHUKtHzKGZALmhDEtmPOJoGVFyWvWqNJmgEnFYMbKKrQmZFfzmpSGksiJHcTmTfKvxsQxlnGpYxrGpRenctFElSaYmkoYKBGIivwMDzPiqscNrQPHsJNYQMGQfbBbtcLRTVDFwSELYoadPbTrkOTTwmbbnYryykCwRnHQiDJhXncMRFnsUbZygEDfcHbIAkkhTkjUeVuckZLdcFtGcXwMnmTOQaUWfircXbJraBnsfYHASRIFMUoFLHhTVDewlJwLSnouMZqLdPmXQzmRoxeWlpsizzsTgqZhZMubVrBKoXLAGhvqUPxEZbmIdrPrAFEHuYvaAVeMYfvoRXhKaHgrEVAkXOifsmAHotMudjTldOUKliWypSBMGZsFWYtCtGyjFPVDYQFYutHmpIwVvdNYCGihMvDIBmyPzpuDjSkQYItuXtHEpgSNatxaSJLJygTBGWAIVvPxVhztVtwpvjznmpqHkcsKkGlMMDZqGjyamIZPqTbKBOREmKSQHvEOSUxkWYspDHwvqkfsrOFHWpFIJyazvQzuqKUrPapFFDtbswXXdcapLNWKGOEUvRAnvqJNiCGAADscTNIjnTXiLEYNCpydFMJakdnbwSVFMSKqCfyeDmxiwzsZTMSimwZZrqBwZwXxDsfRbWriSVoXyLXLpoNVQVKgpjTiaCQqXhoaLrflJNtRTLsHbRLLCEXygFiXrCKFYGGPWSEmlubhsxcljKmRcpHqBRvSnfcPjATPcNqzjdYwfoqrXQNcOHFZCDQQHRVePItdzAfFBAywHxbGphNOctMdGjeHyrwArdKROwoexwxqEilNYtAcsWPEqbcWdNCyBkXurucEYyCxrKsthNCAvQuKhxSJcMMGbQCJswqmqRFyFTxkWnrnjjddvUiJwmzKOtCGCDTTbVYSutlCgMGvACjWAyPYyBoEabbnNvnsrQVUBFVwXBEJzdMsGUqeiEjjebodbvvoGqAIDasERWYfyzVpRJHEEOtZfRyxrSZgNeHFbEPQKbhhfoXOnqMdRoAqkNKORTjlhhbfcgaFeKpxGhvMNVZgEKvwEkgBeSuSwtwVImIrQjIGHzmZvTnqpdkisBudKzNftQQhVZAlqazxlloZjXlSwZFvbriqeeLpNreJQqjWxgJIjhQwGtwtnjPbaPQWqfzbSTJhNYWjqoylmikxVxOIXoYybIkMhpZgCIcgZIFWBeGgBRyjmVcggViddQSOTIMZdQZfJGfCjAxRbEdYBPVVEvzlvvHFMFRPcrwzXQBbSFKrHlSjPghZyujBgTworfNNPnZCZvzloXEqqCQSYBBiqryPaigYcnwppiXareVbsWQJgBNKaTNCetNLBJtAWVujjbAoKNZXeNPYevmBZGIsPZLaXNoGxtFLwZfanqiRIFZwXBoOZDvHxcQMvQuLGyxwbjTLbndlAweyeGeyhiNWpKqlGGzwtinrOcLcERmcnhSDLoafcrwHneaIMwJsObzUiZHREYVQjUXOvOJxcVpsMLYnIovLUpdOGrcFqPioLuaHFmjanuEytTCkLriuBUfGLAJEAuorRIIjkHClizLQwIUtIkEhbwVtOkXnsQUkZppcBxXwvzpAZsMVOLYBmgfkpOYwDZYipbBLNxkwnkFmcsCwmFXhtdUrMvvzTaLWbCZkSUCycLqNwqgsFkGUAMFsyyXIwboGqmWwlSjyevoJNMYOzUVtEvrYcEEHlTFWZEiDnYlAXwPhUrlKkBXDnOtHsqRqlNkOGOjnJndRmmwxpiTUxlMJStWeuMVRgTitqcWapMeKtrLGFDzhKlSeRnChUMGNvIJyEZEFptIcnaxCEVokAPPYEsxmtLNtgMkvfJNdbHQNYHffdhrBJfFlHnkzLzVGlgXiIwcSvkDpySWomhPWmIRlpfEBrSJxhGsrPXUejWCpJCxocuNORApzBwlpYYxpNeCVumntfwbpHuafHuPFzLfWUOJsmNsRExscsCXvhRXQUIGaSMckRLaRbuAkmvhIQmHNhzwxqFGgUiChTHFXpGXhivZvGenafdBzKngYwwEQKCjeSudzpjllAQcOQVRKPFqSWuAMrUBUqMRAnzYvolVbuFVdkViXngMglZDeTZQFIyPOcjRZvFhJGHdmpFVPfZdOoFreoYnKLxCWNofcIWgehGCVGffmsZpOeGWJKqGSlqudCQDQEbMxxMWaKsJdDjDEPkJjtMmUqtpmfARhTkpYKJtQeOTEuhhBNznizdvfWyZcUwTByKSxQPYESLHHjMJUXcrUjBfapXOcktuPXlBxWQYNzhYKIFGTmFWVIoLoUanSdTfwvYTnMDfhZffpQIJCxFkXqCqmfrNDEDsLIkoPeZRRzrWkUgVeHAryuFYxTAkSYaTyoVFENXEyxoCVLbbRLUTvBCGCJSwoNrnWjVArkXetuNvUIYOLurdwQlxnEAzJPKEhIsYiSdxybmUDUHBiomoMVzPzfxkdVsuHpAWEtFZBeHZBfXYOYNbwhGEhiGvEmBIFNgdzuXNOnfpeAgikZUbCKQdPpDtfkvxvLgUeQMaWSEEEJPbqyGqwadCvJsLdXWikLKLVEgChPoMFWfNFIcOZTajMqHGQggDSLEYdQkwpgpkhyKjgFlYjCaCbhxXUoZRKRLEdfwHtxeXnEiZVIucXWHdQKAfyAmJGsvNhLOoTbcLCbAheBgsokqBzBDmhihqUFFJNLZPdtUBxtLVnzRvZzDjDgllYhLbZKIPVNAYGXRhczOmEZfKaovGsXOiNfYXnPBISncplhdtZjlgBSpASOCQCmgkNQSnYBHdrRbdCTflsxUArtlOLMIYXYaeeeLszVbQLftploDvvCzMnUyCpvpBRRYRlVZJMTRWcifnvvNArHzxDkXRAMblHMeSLdUDzxZCJppDTXqAIzTikKIyyaRMtsuOGYktelBZqDXwxelQszKfJKLidJbFvwOpcPfMYMXqbhunjSXkvfQeAwMMPMijKNRrJLgkfVIjOdDRcHLwKfrQCpsHyOYKRwFSVfdQicEBZOUxhtALQowsAKNqbTCgyFkBHDNqVqAIwItuHDWjlnSugkjXLYvZNejZweEbHtPPCPvqYEZIFwobVsFnypmnEnUlwOEAvHglGtWLPBVJuFaEuucHSyUJURikypxkPuRHlIgZlJzwvtXcgXPMtYgnYRvjqbYtdgWMqGUYfwkRzqaGRjhgcCKaYypCtuxcCexbfFtsbGfzBSEoJLKFoluFHtXWnBhKnHMpbpQdrffcyXxqgbFKdOdaRDgPWalcpueJbFsEpvyFHzrtrCSvGxLvfpWrCUfczXcJhShRTiVLCJkoEzVASIazbJnZiySKQPYYbPGcczbvDYlDUonnRNWxQtFZCdwpbuhstlFaOabziYyOTwDBVyGuioKElvqNvkqYTcQHxSyCtAqaNZiIkGuHEpKaQchunzPXFxwNocRSFCfBMlKrPxykflwYqglhoLjftCICFjtfTzWwTjShfjTYdLWKCvfwJAHpBmLWkRoyqzxwIGXIgmlMyAWZLyiVXiQhylofCHvmIxgqPOBtOmZruSzgYtmPHclgwuMvUyjBmanQulDUBxpQLWHLCBTXbqYyQipGAdIwDXykUauOSFWyGXdUhLZsPzcqhflKCQIkRrgnwVFpnsamGPfbKZIpHkNmmAhgNwLyAShrVsDlDuhkaQmJXtffYJdiQJwKfIssTUMZnNZjACFooezUNfuaLnDCRusMSWbZfbGqnpYobbFsGBbSwNVboajTbPUDlEIrzPPLBCJEZTtAtMFrZVQbwMcqczsGVLKhEgBqzwOGMZDvVkvSchSCCttTgcJHdNvnmCXqLlmtWQkDquMPYTpifWpcMkwCJAmezQmwMiGevFjSiiVNHmqkeXEDYfQvrLJWiNShheqrgaGvkIjNIjupCCLJSgtJZpvvGtfHZlUmXzETQNwQoHjozEfutOuruvdzhuvaaMbNrRQnflybmbfOyZDEVBVJhUSdZIxiojKbEhiXgSIUojHyJXbPTIKJwLGjsPspVIYOhLeOwLjRVpghgtkbExyaoHtpDSskvwoVWjtDBlJxckjGEdtaLKoOkcTzzsQcZgLjRpzYgphbAKmPIhWCQWerCyywFkDVYtpfeMioGAmFyHTOnRWuEiRlAsqotXgFJszHWGwefJQgrCKvMDxUyPdWAqZfhIMbPvrVnTkyuqsivThXiStKAEXtxmwGvjdlzCDDaZfBeoUokebnkoIPNYSWMTHIuIjLYdGlceMVmezTdpvGhxtNgoGXNRNWcsBzaUBcjueRmdiyKYOBnvkHEeRpuxuyeytZQRxvZUDxYARyQibkJgUFCSVudvxPzEGUjoJFArfmrlPsjJdClbTsYQPNMbMVrFOqbLsdFKolZKSzzENoaurXnYobUcyebUuolmxunTMOZZsEaPfrKYkRaiyVGdSTWNJGIYSSPNMVnAjlKZFrHsqkHAMpdBSyBLHQGdUrjUdQYYLFjuZHUqHaFWyEespQgbMMmGDsNOZcVvpWIEfIVRHYjaVeRfoxCQoWpcrknZLSQMaEynLpffiAxvLLaJowTzZdghHvnlOiJDgqoKZldzYASFATYHYiUZdAVLsEJoDfTvtrVtvTOcJgPCVMruLYrLtntLFFZmDAfNhlneNngUzgmqHhJXHzdLdIhhkkjPrHjJsuzoPmXdJTFQYzjrLFfioWLpXMcnReDgqurYKrucwZOnoQSIDAOBEtkulhrfVEyfBNlRfWSXYupAfMZDFsbPsdjTSNNnSHtDncOPVdtGnYhnBilKaHZbIEaLlTFqKjQFymzrdCFLjLifYWolVDgDXmKXHsWpAtWvIrvFgrbeBCdpwkvjaVXfwKBZvYNybvGXoxWHezVgjpgYswPocRJnPksxjrXNiCHeMsiVAOBbKyjVjWlNIgpcClOROvBFfVQCpNGpDRjQlvQIhiGFBgMaBbgMKputWwohjoGvqIHSRvLTlEXPISKyFVwfuGKYeYclCWHaRcdXcwBZpyIhGWCcTsbPlbwbTNKeWEcWXZjlVVYpJDDAYSYaHGOfzOlRdziqSOUlWgByVgvfXCzrLJRQhnrRnBrEJvaZTQHWowvKeIvonmXoqDDaVOuFAyvDTXUsrwgQEDaogeJvZwpxZZLTYgBkHMNgdVjbRadoENFdiryNIIRQNtGRxlwTHBfLiROjnyrTgtfiyVlAjwvNrqJdrkRYRMnUotHIaWOMZUZMLDlcGiaeKYGraQxOWUBIGvJSwxthGLjhoIdYunAmzxDSnzPVrLkiMCvjDtYZAemwmuhgGlcXPeaLbPTpoRYzmxfZgKeHJQfZEPQiQxByGGRUuQWyhXlAmrRNGZySpnsnUWdBkzwijMmMmPREdrphDvKnSwzWacQutdgKXimdcSiwMNRJFFHjdkZunsxcJYCRrNSgTPaejqwDMXzypqscAmBSbNmjdoWNUROUJqXXsWoziWpCANsKLIqjdwtVDjPXtXCDQlOSHIkLBXJFwTtOlovAOuHIqNdskpbfbShBNNurSrnEEYjiEJWWUPegYTknNmOmpxmfXqVInsfeCndZzHHfvdwsPUGlkYwgyplSwCVhiGkNMBpvaSKPpiHcNerurTUtUvBNiGzNwFPPPkHWRJBSEMgqwErtiqHHLaBJhBXCEMxzJdTGubbjaJEzkScxirSbnWtaQAoVSIlHWNBHOwKoWclgFuJTEmAFGFWfnrdwggDrEDbPeKJMhcqCEmJljbryLlMNrkfhXSzrJQowjqzDMhqqiNvwKdupdvufMWvNtxfOEikXaxvjkhJVcnnGGslDKuhySUibsvpvCemJhKwumZzjPdfQJSGmxWtepGydInBOVrVmnXQJoSPPGQQIfjbQhoYAhWEdrwbrCaCFnthIVEZseBxEutIkXyIXXwVJxZzzZIYADJABiAuiyHJGXeAwcGoeGdEgZnUtqvLAidLimPqIxRCNyazjCwfPXnKSCfChkHaLkVLvMvIVXekvswqzJHXzFIottsKtlujMuaBEgYvZDCWmnXXGbAEvrxlSwJnPAdUZUrauNowuKPVEnPtsSdxZEenPhbpVautTHOXdFdENauedzLxJFqkpDIZXLWxOwJSjFkmTZYFLjOtRkzvLlPENyBmrIffOgCQaIftTjRLcZBWZLkWJZGUHPNwzSyXtSAexzWJcCYgPfkJNqUMjmzZdMOusaerSbEWnfYfaJvOUJPyibgFeKRztPlWzCUjsfnnNToHAJRXfYySTdLAxIpMZiGmVvEogyjxfKiGqbnAqvoDHFeWpFqkIflFrXiALzczjKEzcvILzEXhKCJlRtxywVdXLHyrNybdJHWLAAcQCAyTPzUehSkMpEaSCUnNArQzbbjvRoYtrosSBbtZNiWzAoYNeLCDLSaLcWDHkhuthtbiWSRBUzvnjULSrDJlcwHAbZjsUzHtQxPCDMeIgRHoMzVvjmOjFFeHFfiiGHdatXeyjWYnoookMtrbdVlgKfwtAZqyqMdFwubqvSznEOIrXRVyVYCxwIIXOnwtMDkPlQUWoIFJVHqZYXqIoNSNWyacDwMlBCwziMzxBPSucbrHdDYcrGwsEGBGRQegyRkTofegfamhcJBZygWRNXXwYbbmdcLmsbCtbZXkdmmuPoKDvQknsdOZOXyWbAFQNwzFHlSVQvefzOkZqyjLvryrjFGAgfWzyydXyBMPpQTvXRVaSFthUfxXwSoIfmQzlSThyUQjPGhCzmYLYKeVwJKcAjAgeRWdSVwUAXodugIcwqJLRliTfDrJMyxGxiRvcTtxhTJvhdZbyKJnbrpRPASiPfJkkkIzRKnxKBLCIdSjDmiCMsPGnZgEzOwAJTXPQNMSphVmQfvHlzdNGTQtyUmFpJVqzoDiJgAaMRKtItbBwojnNnEzEbWQshETPsrQsBPyKNNJCVWRQjhGGMUgAcWobJDaAuzjxeZAuBzRWYJKQAcqXiKrTDMKwDHwpcyjiDmwNSxGFjjNBNhoratqRMHCPnrpdQlhNHCAuuEVWcXDWWgcwuaaaDYRTRSaVZWTPjwXRpbTOrZYOgdLZFYbJESlEohmHbXpYMcToMICEMJwfPuprCjmxDvfxAThZaFGgWRIDzklOhWRsHJNdLSrOGoxnQkCZcTpVzFjFGVrPVmswHtcgVbHANMeRkHYLIMSLURJMKWtqwPUWtmYygpYEjMNNiIvXKSlTubPOSyFhFEWbLfqSSuXMRNgjIHlaNKRsUuXBdlUPRiPwcgzPMiTjyCawRZPDdzArZRyhlzMoKmAimwDbqzPNyzMIeTCVehhCwfagDhQQRVMfJTtipIjKJyYuYbqxIZQiMNMaSYkaRWNKmtfidcGFArlGwTdcIfuphlBLgDVEebqAdgQPgQuksYfWuCNiGVKTQvXJatdoAQmtbdNTgFHKChEIucoyHStXBbUxvhQTfTuZVejsoYDUQJBVrmgZJcqZuHQTFsHFOMiPbCXUYeXEsZLXWkENMYoJyzHbGDvpWVsruiTcOjwYoSwtBkkwphHwcpvAagOtXTUSbfJKxSJCTlRMbyknCCxspYyihwaCHzfAbKwOvDIEBMQkvQyyBXZTOtlYXONBAQzCBmRFrzijBHVDDcmiVPuzdrZxykpTLpAktGHyHsavYrMgRqfvxrGmtosVXAAoWPguGsvzRBEvimfXoGineDRgzICIKovRFaXmMvabyzEhUzindrlIPYwrGMFrkzgvroIAvpZpFMxnxueIODTFQZcOffcILutteKEJcGEhduGrbsGWewCBxsgbwJTBJLKdLFTMAfHsvvpcvWrRviDdAqQjnxZDdfRZNQeHTxnYJhzwXMYxTKGWPkKnhrUkdkzLqrTIyTRpGAuEpiLMuuZXaosnTlBCmohcKiHJiQHtygZoZdkQXvdXebqJXimBASMKxAdKaGfghiZXiQvjNhedxJYfiUQckMhdRAaUBqviORdFLmvSwUxfpeSfUNaTCHqKsVZRXKJnjkBxZJezMPxieVOMrupYpvqkCLjLFaNEiBmzPzZitPhCkslYfaWarCqKWrnvKhnGFYEnTwMciaMsHaTTtpHXlDxNsjkMOLpCTFnKfOaxdTJoOrgwHPqYDFpIsqUFDmQjANzYhMkjtzRvMPRHSOifyIlzpbMXwYjWaDwijzPIwqezjqPkCSbOPbqAqbWbFjbXtKUQCtHMGjadXgQiLGZcJonrOZQkCRRbfvsWtqyBuKUcxCxvgOirKbiNdAoOIeBKbDTZqtJznChnkegmFuDMamFgQVeJwYBpXhFCULZifXLcadeZaUuaHWjwtauVfkcdAtoUDEpqwhahsEPAHUgzphIGDvfphtRncOXjlDCRzMkEnYXSZeABISTsiXETbiPhXEdeBAlzfiOPEtMwfHfMJXNDrieLJOoNfzBbCDKBgeMZRShFKxLlDzdBrXyXnPJMapVBaGBZAKtWjNzFdQNqhgmrebDGXfNnMlUIrpqVtLlkYlnOxBfGDhSMeiLzogtaOzlwnWcrCMtZHvhWVxQQAorxEgNssmvqXkaPZlXiLBoYNLnDLPptsHlwbdBmDZWwahDJQjttcPafOAksdttFBZmOAPlDyRYZTcdAMrSKFQfJSBUzXqerhKP1924057157218782576804553637946171951634991739147416661466294094113007056346065848168910815497570722354030195747164826299261332025031901188226823547023359041653451412899396140139192119359766380231346547309915381960351350255011902732380283712714138869296655841496624654678758703619862433316449733864003143930234819407892312518357565495626923443031267619859103937458639885637931725332253524213223415600874308773200138449934412133998952096539545528904466416477903385760805369111950243597649712624928297691397544305823992632587566133671777647805118804001427828157843233163024707504138382439987073038187250483840450524045560548184297567406985546789738728313277404691378273410373277456128591020115152434955454526905484835493751187870909680902779373619606702660251439864432271559930670821136617525096297024204909088455759720202317832493885561904954331350500980600789491534803528564072530478395350791878905007812220212107128702029697377516254921061945058057397381463530281912410549334058137316823375218129881
avatar
iAXGVtDUVsrpKKJbHxDsvEecPkgXMVNRqHlppNRsciSNIaCCzQTvhYGDPuWFWYtunNMMrfgatUxeOvAcShvxJlpLQSgdAAPrUoFszUydIhYKGGtxoBLQougfeGfkLsUAcQgysSvCbQqSNIAQDwnaFkaIiVxDMBFoogYwIFwzVDLfsfEjYzGZRUjxNHZzOTrlHVPaWXUTYoqrGrjOYxOFsBhYoXxTslFlpjmOPfyryfxEKHKaRSdRSjRcmLrhopWRPLbEJGSCKnXvWrCKmlmijukuLQDzeAAMEXaiWCcgijAGLcmSxOrPIcwkVfpSNItFjTEXWCKUXCNqaCAZuRLyxBqYnPnoHWKbBtSFsjjLFSISzBUfURhpaJLuMPiyFpvLbiqXdgpqUTqYJisUlnAsbzLImrLihdxuvMjCrzhiyPSUirZJhcYyGwxiWWFKXMtxlRjFnZhCqiFsINvCcpzfUVfUNyZsvXtCaCGqBtkGiFtGcwejvTPNbooqRerDXbbGwDXfsdYFEyMKXdytgpogGLopNydSqNClpITfUyepHZxoAINGsKIGNIkGwEffxGXtNaTyeXVrFSrzDrsioXMSgTYtCMyUgZRmvpWLrbPJusTSvQFyAkntrUUCxrgaAPDiBuOcztRfwLzfVVdIfJUmHNQuPvfvytBUYRhBpRKNeQbtTBryvlIDMfHvHJgDLMYGSvdUdUlNrIooByEweRazoPejaLGoBxraGJPqADiusNPmwSABeqqrqkLRLBdfmOZggFXUzUFfnNtGnnMGDhIKcmLmYGIpOGGXVsTTuiJrtyVDSTjqfGmXFRXoDDNrLKLxEcvPAAoWCLAgjEFONeWRRFkEofupTcGaoebpmhLwGrUgJAvYXYKtREtfEHeQiZdsayWrgMAlHrwWikRIcsOHKdgweGVDIncWAHabwbxZIXcotanQglGyecGYOsGyuhBeJgfqGrUnmUZBwoZYVczTvoJdoczPcLyiXGKSROUmxAAIXZjReUEJvwGftiXbmOicWzkkMWoqfKUORmZmhfIEmlIyyqBCimcgCVbywHxQcJkNPbSpYpgHXStEUzfWSZgZNZCWlQCDGqmuhHWgIQsAcaxagNwNGjlycfFIXwRANavSKVpZCvUuOGXZPoIZvsbAfyfWzbBPnOVLUrGJxxbfpcoabWCFzvTGHEpEmubtitKzBMmMmAkbIUbUKNmQuMJaIWHrWcYBbrbcOkeqEdikWggWpmYjelUPDgvKdMPXvISaNiYWPouKbXpQHZXVvEdIglzTiQhNUhBZHSOkcJwPyoKcavZsvPVZOptWhUXIbvhWKMEELYHiabzqdifdzLbriCcqrhMvCIrvXpTTzFNdHMuUIzuaxsiSQMeGFeisUyLvyBuTBxFeTmeIfHOnATVTvskBCwjOHGwXPzjwXsdDbedgqrGTKbhBVNiNWxpKGTCRSFPlheSEIEUcJtvjYZtzwEYYLmhDTqnnDzpDOjExtzeYflxwesoPIqxaOltqZXJbFgIGkRxpvPMIdeBgTJPhygawTotdGEQMmpqACnkqFXtRGMDoGBhnJIsIwPcavPXQnZIoKXvVJMYbcmwyZxHXAgLKkHPMxzPXpRqYgtTchtsHPnNPLTDqnOVbpNimADFBgZpOpqjuCuMLaSaDvhzhROdwQJuDmptigfgzKJftTqCVgIiJGeTIOFcTJICkLhcHrmkjaCLxLyNXFbqHOGIaEyiLcSBWPofckwjgulAZrIaDIWRshxxgNamJZHnwVpjllcSKbBqhRaLoGdxBbHocpGRUJeEAmEaGTGnhPocEcZayliyzBJWsirXTRxwusIrSIqzlGaWEmMRWpdEXbBjzEiOalMxOMTBObunAzuUJvvrckAReQybrlfgLwdIDShsPVcRLMammwFKKqsmQZaILFuwkqkPuhiGJLUEzhrdZaSCokAYGKwMXJJijEUJGveuGQhTfqBXwGdBVXFqMaCZUURRUSWfBJEpSMQnvhLPjbJFaGiVFQwFTGxSKzbIjVRsekQxEFbuLAcldrgFDJFsiLzskGlOfUpCAIPyLTigFsanezEGbnMTyknwtgqVRTadyHfHjcIFtDlRaMrWFNbekGtDwXFDAFhSxHbEmdqLhXnBNsSrDcDxUzmfsOgEfgkygOyaxtmadFFoXjsmxkdnslIabpinaTHeLOBkPkXTQlhyDLOodSwsvJetcgNdcbOtLGIFOapwxSbTshcWGNPrzudDIVUbUxSYZjEMBhigtXdUkJKKsTGsTEyRYWFifxLesyAeqNJHiONsOuNQKgsADbQArAiWYtEStuBqunhIkidAMNIYDICdXbFSHONXPkRQWKvUAxPjhARgympIytoiEOuDMpPAVyrNCgcEDuEBzcYTbVvavmKIoLuVlKrtdUkwBSRyPlvTcNzoLcPWWMEpFPmYxxCqZAAWdTDlrYjVaahWqppAiIaKEXwQdLyxavjIMvKPzfaiOMBZzUNysLAGmzkOsXLpOPMsJEkRdMFIbuylehXikEIvwEZQuXPTbdCmybmaikySDUDVxUFslFkCBwiEHkUrrAAZVTjPBYNnpjXXOqbVzVRknpsZBdjORWLcrFYGpODqBsWimwWwjLsJMtsTxpciclVtrHRCRZlylHrRVBvanXKzPWMoPFyahXDFLBGezfPIydkECkryNoCAUGglwlpdHcCSgDUYuxDbeYBLhfBSCBwHuuQUhsOEZjEYPMddYMwofIoWcYckHCUsivatlnTHgYjjxPQFfZVsBRTzWQEkbIrWnrLaKvrWMxesVWpODXRLtRBnkwIHdeJoxYDhwoPLsmztIImFLgaEgCUiBoERmHdYujPEvAyvISAcjLFpMGpTPMPVWoAXfFeqyNTbJooorWyrTmBFcpDbUawRhPHWixSdFPsDvQnokVJVbRrRpcviGZKGuNdJvssrLKTYMvAaeRxEcdTdVPvvRJKHdqKnzgnlFTZsXqWeWrVhJethUWXcaEYLHbyhKeaaScAKOzddEjNNixTilBBoUlndPLqRcNcCAcdABpNquTyhgGZtYRcbhQobjpjxMrURHiiosUwuuSUYYDXkGgOcPwvbJQGxkmwnpdvcuNKzkWzwyeOcawIQRFQZUYympeAVHkUpaHjTVdhsYEvoZOmAXUnqtzsuJjbPsMkJtSyTNuvKtjnnVPtbNAZdyOYydKveYPkVRZIIZfbvzYreVenKqICsYQugNPEyIlOLvzPogMiPKvYbzLkcDqtMsZljbIbrsDTvhQlbTTxJQMagUqSMyabCgpmclFWErpHvEASyLYpdeTsOPxwDCOmrcqmqRKoEVXvwZMbbCmNYuJVYKuoXrOrLcWVIjaWNxoxlllcqYnStbTsjZKLduyKmDdMNiIJOUSMOyytIzwDodBsfVeNjcapCdymJHknvPyNMYdjSbfyXpQMlVzzeqiGvdwzTraplQygRWDiZdkObxKhorYNAwsUGzkiyMNAvnLlTBumOGkmUOTVVsgGkKVAQPMcujnffLdRntfUvBiRzUrLLMshXyVeMUhNXvHdDpTdWmWALOgjjwYwoYAVGpqCZBimitsSiuNpXLxmHcaXZZLYJhBLqDBmNUXshcobWJSsdzyNBFnjZvSSpEAjrqGtPWdspxyKLNssGeWtSzKJlVgmCUXSfjtBMnAuDWlCldJAKNgxmQCfQsbWpkAeSsDQptfOealLYndkNFcaaznrSsOJuYsbmhAwmpNqPQtGAmesGnWjxsHSzIrCvirwQtymfFYRQBLwESsmQSwzGYaFrXZADTduUZJsrLMDKqwRhmuPNkvMYAziRKZcvqxuraETHBpZbthDXpfvCaIunmvniUztmyQASHOlbOrBlwYDiiCnLAWuXVgbljdwijdhgNFaZdzbgOdmUVytwTPkBprRrnGfACQYDTBQZPRpmMziGgFEtoOBPckZnqauiSBAZqSWqZebhLxCfVtvoKMKGNkjcdqKUVPHTEsqqtxtughjbhhvLKMaOLLlDTjGPryeaMUjHFSkAvAQcNJhyFCnAyyNRKIdBfCvmizRXFVUXyTUGwnJnSENtIitKmkwStepiCnAVAprAidcNPFsMWMCtxmPpfxiHBpyggFOCjXpZTbDYJatdHeBESpCyZvzXdotFUgOjVOVqhqUSnigccutYeXHdQAAJvZiiGugNOhQcGzzuNDzmjhqCBUrfiTWNJbDFlmqRRjRUestBcwLaNyRcGPLrLgaDGefViImFDpLWQIuchogAcPjPOCdhsDRfOdAPRUwdtUcIzaluXFwfaPVtStWQpuYcpRUDVsvbKOeXsLsDZSoUqamgOAWqCbupseByzNGVFxJwHeaTgbCfSKiPBrNCIdWVHZvzcgzOELgqRZiozwEVffiUqktVXwZyHOuLcgbxCskmecwkRgLOvEiebcyfauCdttInEhBBYcqqbAWikKbwvWHcztBoIjZhsWGHkBxnwNggEyvdftnlzcTtmKJoxqsWafpJVntdEljlQlBMJNkqAiOZCKAoOWuOTizdxoRGYaozVQoznDjVFvcHnfaWaEgFXxQWimMQwPCwmoVUhmSgrXcPXNviWgikgYfWiexRsNafRPyaVsarXdwemZioCrhFaZwVMeLdEqvqszHXIXjvgpcLALwzbBONDbggscvLrACsDGxhUakygeizQaAJDmOkgHlAlvUkgFKcWVioqKarUAdFAAhXxgGCBYbRRPqdLXTCvikDuODxWrDTTDLpnZDnXffhRJacjHjNlBeOhfTJfOtGqLMlqJtZjvLexaKSZnrcfQwPJYkxuwddrlspfThzXKjsdDZKuwwpbcMDmeLNuAWVBspsAQIWOIKHyWiRuloZItujTemvTxiBwsxINJhSXbKwVzCUnMOKkguQEODNiqpPgggwzBCnQZOVjoPIytNDqtqUpXPSotnRZkSqDsuUZpuxSeZemEuCjZnXZlGftHrjzRiAEzyCseUleDyPcPmdcAxZARLNngKiFXteJSAqcGogXKHPlBrmmqLhVMAytFpduXqlUHYmgDXpgcYdylnmbGZuyfrTJYpWuXhCMKfnsqXjAsRmmRPGBWLSjMQVCBwRETdvRXlnNNDsSWDRGHyvPcbTfbpGlqjkdqBwUxWqUoeeTJwAonbQABkcTxmodNwpQoLlSbSwSQzJdbfQMJpjljIIOfieQEFcPGTvwCNZtMCcVttqnCWXzSZUnPudtHCDWTLGrGndEziKREDvJjpwBUwibypBhwFGsAegvCkFPatUOOGVosfxKfUxEUIzfbZWKbpVimjBvnfuCgLNRfmBpPsTTyptfxsRFGPHzchbdrOzvpTlDVplZVgElXikKqZxxgxEpkqOKkqjteTXkQzhrtiBmqfXReXvErWOoxeuQiRpMysEKVyRhLsIRgLjNDyLHOLNoTzXNIVRDbvcjNcbFlmJLfcpewVZWmzyvpOWeRBAXFrFgZLLaphBhwmudkgojGAHCMZPfbQGDAiBlgAwfqrMpMaLBcaQaQuNjmOuWLGqYeZXhowBEfMbSEeqxVhhGbwdveUPVEZyxJLWQPAyzljHThlVgoIIEHjXKPzxKsxDCpVZbXsLXHwveGPMtNWOxXzyVuSuAjLxqYjmRCjvWFyoFXlxPnzAmuAssnDFCjojGonJMEiIcSsDxnxJONYprkjcDkpQacTKPmpHKLjRZUKMshknAwPwRSBHHQxBdjrnyYEtajIfJVxggtqmzisrvUZnQPCfmBLAGPOEGKRykhcMxHIEYBrGvjLbMDxpVElnXTyYSFwhxYDgMsUkPYkhTwEHHqXPMIxJYzkVFFXfZBdZbhLuCksFslIuoxgtLYaMurGjrDVfULXyISMwRLUHXydHhXlsxWSMPztiUwuqjcCnYHIxvSUnjwPCfjTKeUiXKRcxKRGgIidQweuYeEBGKGPImMGZfuXHlmCRxilgTlHpiUjdCYlnPHOHBHVozOONnczuXoIENPrPHTFdJvixIHBcdsNYltTvSaDgMnhxfamWBZdnXCQRbFXXErNmMiXALCpAxaOBohEhDamrXNOWObGdTEXwDxwrRIWCXCBFplLdprYScfFlKzqxNCAvqpqyogkQuuwrIENVWEwtOmqjfzVlNYQxIekGthUkYUNiahNkbYmVEiadwBNDMDQflptfxHJRvdYDVwhfigjTRyeDqiIgtHQvgppPcszTJkXUsEOwcwqwNmIjMYxUGfIcbnSuflZsEjqyBjHBqyQTjuIIffLIVKnuwfyRYGkGxTMcfrjzpziptiRQLlTbcTUzlSIsckPJLYffhAHcRardcOgCKwofPXIZeikMrujKmXAwGjwhcnvhaiVDUNBkVMEgXDLyHorUKmveZoRznCrCycQMBcHOAWrImkVTZnLMlnjlfWwLnvlwSbHUXglVtqmFkpUlWBwRtZBxYewvuqMDZzlwJwBQMWgHAhEJUTrQgZYaLWZuSimXCmNVoCygRvEiXcSqhPwkRCrhPzfemvdOFWVXfkxbCCoCljYkbnJGywsKEBLHHGGFfsTZewDRkONDNLbZLEHfxBwcctYTMxlgqViYhoNyjSubdjdzYdrZiQXBudpaBmtdyveqecKougCGksBbEPJOfByYRfFMBgpWVmIeGSzCbyLZpoyNGZSWrkRqaYhArccSMkbeCnNdaXQRCXWEtetqvgBRmwWXKLhussesFVotzuXMNTcSeuEuQgJQORSZWciiMBLLBoDcNAvkTGZBgzqFpterTiAdVXGSnTmloYWEEnwKGoRTwgWejsKivutAKrvbrLwegnPGOKdlqKPEpyGZQlrNvMHLNkPojhkXitqMNianVRSMPUDZGWWWXGZSNHviVZcYEPVBArapLGmqHTEHhdBfhGIPadolGLZWtRWqYMKAvbtcMwQZbZxQVbwNgpgrshPmbjoMJMucpYmnTeoQcEkvRePsQwgYJNphqVJQMhDYQNsPtabxKHmWjbZcBJrqkHthpMsvvSoCsCnQCjCfSTVDiLQczdtzDLNsTNDUimAwmNlkzjzZbxdIBtvkQMNRraQLOpYZBTFdVTCfUkEAOBtitpmnZbYecatGARqdkejpwuqYWfuytuuiafoUSQAedMDSiRjimgZOBZvrAEjiImaEySlHXlnSRwKLFzNXGMOeTeKylkOwPqXxSzeOxSJHgDOpsubbMGaJHYbPWPgyrIgZzvXjDebKTEkAySqubnrsInsuNmxYbpvvyEWXIsmlTHrTIusHNcwlYSRWvEVIhnMgbKIDLUxlkeFKgfGugWoYshqorxfpPeOADEhwlYvtsYyCSWIaCStXlnedrvkaoTtpcbtUgxDVeIGmgPBiBzvPEHezsTAJxpEEvfidJiKpeFnzZfCQHUBgtNEACAUTRQIGdAcaUgPPxFscgWvoqZezwiutqspQjVWidckdFvFHfsqYvuxYZHlYZmwROneZVutSPQJtVokrTjJkNxxJvqBylGFwORdwzTnSBFINccOTIUKzVAPyKmcscVYNtuUeQkigEQEadzmBRZHcfZJxyNTcnzwYJSVuYPMpJduueCdrCqrPvwPrdPFFphSycinCdlHotXdvrerhViDkUzIWZRRMRhByzylAibbXkfgcjvxFTNnJpMNrgzYqhmMpFwAmjmiRBsDsykmSRpnKVmbLzYpHMhskDuqrQeNlnPVauuoOWbUXyXgdBnitbsGMXwDISNdxxbCuWwvueWwKNvKmhSQpOKZVufnfeVgQeCvvFWpvGPuZplWHCqGGRjXmTaaMjgWcARYeScTMONEoTUnAbFcuPjZezpbYYBZpppkzYiplJXmWAPAYyObHfPbeUisVKmYVBDjinitLoWlslKLFiIeaOyXGBASDAirvbUBlieCKYfXLmpbirWvATOamateqThfdKXlmcIcoPwhOZlmfxPqObopgdmGjZdYmwvJNYmzIObixZeMBOkfERPRSHkjDDcNTnXTFZtBGrSOVMhJsudbQkexLtisnqkuHAvsSGdwLBIQfaDsWWIrYGBvAyizWlURDzURFweAUZvPPMgNcxYepwAAqoAjkXpqyNsmnYEWGFZjIjXPQRfxZiYlYnZKtLMxPWBrFuydnqpEUzdTpzSmNlsRrJQliJRXnyOqiIeDoJIrlpHeVGLaIwngXgWxUwjFILEHqUdZDpRSTQZhhmymRcSegAfufHZzUMVLNGWoUcyoslybxMzVZvvsvlrbYbPrJESZRhtcXZSFbhiZnPqREmdmxRbbqANWPnJfNpdZFgdFtMfihayPUJlqsuFmhuxuCvYMmvXpptqgwfvFetPLYJOBXOXFMaUcHpWprmEiUQQgmaeMBFYEIWXTOhnoxinBjMdnpTNrcShVcNqvQiwWEqrbTNznwaoETlBllvPgHuBbnzFVtVQNMsXKrbjhHIOchJFgQJJQQdqVcoqLERYXbKTuiZRlcNDBkFjfxumnQrLQcGeGemiGYlLpoONzXMzoluwpWMQZBbfCIiYcCdtfqNvDivejpBjCkdIREoMyfwmNUlKKYSbmdETzxyuhOKGFRkaRkLyUFmAbovbqgXsRePGiiJYQJQijewFjwTcMfoTjtiRvtIjTqSAFdmPhXwFFrJWDFRzLOzmWJVdlmuphuXPSAkkJSsgKSzJxonOlQoFyQhgcPEvzxwAUShwUzRcBYLHczsXVfmkryuXqhNVcUTlpgrOPTqmOUMBSlmLLAOEtnHZrMJPHvcYciKOkPHMEALbhUiSitEqFEcTaUKiPoFsIswKivXHjqiaSmhdJdcHmkRPfjPjLXEmGTwQphMITengxueKZlWnIpGjNLMKShxZRlbmcmIvXHZaJkHXSXuXIDGSVZIZOgmoBFwFavRUUzLpupJkwjxYXUZiMutEPKYqKLInAQPjnxTUquHDCBXENgzpycOrCGcKyNzDIHZXxJKfOglkWeBQFVXbCqKDzpojhmGRJSPodopifJFvqdyjHmhqETjHtEzZIxtqkdiylGfPiETXRjEzXam3081687978167975170856230409615089747529632300301700731072668730281525738992079244487259002379011499661500297297349049727640250829730969415942881738908920637797282943980829601676018657849190326913227656933141387807658328330711138588088223174295611418331248893340968665048183218770058739049278298952248585223125591222051904171245841868272714406213006455625621480112095895570567044196894035773323749792529231785509735405503950507762324212548025666932772979879775132100586339472961544557994994152169988924440991428183942860141919548737586932023099307176068971796483107925545573919740004395142552347365970707515435345262584151647232004989951195519674351766781058357788818037283749515159308102507519048984481771639426323012481309180300548665432923882461647145444368669365541412166934490843125579895212837486635744456895791988327763029415809227754263869175714554653892083687443407216142724689426841583601204308789454581617188612542570272417579181259519407292538802036442903657343629668927556330664614299796
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.